PowerPoint - Change the theme background Tutorial

In this video, you will learn how to change the theme background in Microsoft 365. The video demonstrates different options for customizing the background, including color schemes and gradient backgrounds.
By following the steps shown, you can personalize your theme and create a unique look for your slides.
This will help you enhance the visual appeal of your presentations and make them more engaging for your audience.

  • 5:38
  • 2567 views
00:00:08
Working from the basic Office theme which has a white background,
00:00:12
let's get more familiar with choosing
00:00:14
a different background for a theme.
00:00:17
Just so you know, the Office theme is this thumbnail in the themes gallery.
00:00:24
It also shows here on the left because it's the theme that's currently applied.
00:00:30
What I'd like for this theme is a background with more color.
00:00:34
To consider a different background, I should first look over in the Variants group.
00:00:40
These three thumbnails on the right are variants to the current theme.
00:00:45
I'm going to select this chart slide to help illustrate
00:00:48
the differences in these theme variants.
00:00:52
I'll click the first variant -
00:00:54
it keeps the white background and only changes the color scheme.
00:00:58
You see that illustrated in the chart colors.
00:01:03
The other two variants give a black background
00:01:05
with two different color schemes.
00:01:08
Notice that with these backgrounds the body text is white.
00:01:14
I have more choices just for the background.
00:01:18
To get the best view of these, let's display the title slide
00:01:21
because it shows more background,
00:01:24
then I'll click the More arrow and point to Background styles.
00:01:30
These additional twelve backgrounds, six light and six dark
00:01:34
are other options for a background that goes with the Office theme.
00:01:38
They are designed to complement and offer good contrast
00:01:42
to the text and other theme colors.
00:01:45
These top two rows are solid color backgrounds.
00:01:50
You can see the backgrounds preview on the slide when I point to it.
00:01:59
These bottom 4 are gradient backgrounds
00:02:02
which means they fade from lighter at the top to darker at the bottom.
00:02:08
Let's try this one - a blue gradient;
00:02:11
it's really more of a blue grey but we'll call it blue.
00:02:16
I'll click through the slides to see how it looks.
00:02:19
One big change is that because it's a dark background,
00:02:22
the slide text is now white or light grey.
00:02:27
In this background, the shading, which starts lighter at
00:02:30
the top and gets darker toward the bottom, is pretty subtle.
00:02:36
Let's make it a little more dramatic and emphasize
00:02:39
the light to dark contrast.
00:02:42
To work with the background, you click Format background.
00:02:49
For a gradient type of fill which this background has,
00:02:52
you have these settings to work with.
00:02:56
What I want to do is change the look of the gradient,
00:02:59
so the lightest part is lighter and the darkest part is darker,
00:03:04
so I'll focus on these gradient stops.
00:03:07
I'll explain what they are.
00:03:10
The first stop shows the color of the blue at its lightest
00:03:13
in the top area of the slide.
00:03:17
The last stop shows the color of the blue at its darkest
00:03:20
in the bottom area of the slide.
00:03:24
To make the lightest blue lighter I'll select the first stop,
00:03:29
then in the box that's next to Brightness,
00:03:31
I'll use this arrow and increase the brightness of the blue up to 25%.
00:03:39
See how that lightens the blue in the top area of the background?
00:03:45
Next I'll select the last gradient stop
00:03:48
and decrease the brightness of the color, down to minus 25%.
00:03:56
Now the bottom area of the background is a darker blue.
00:04:03
I like the way the shading looks, so now I'll click Apply to all
00:04:07
to make these changes on all the slides.
00:04:16
One of the other things you can do with gradient is
00:04:18
change the direction of the shading.
00:04:23
When I click the direction arrow, I see these options.
00:04:27
This one, Linear right, changes the light to dark shading
00:04:31
from left to right.
00:04:39
Linear up changes the shading so it gets darker moving up toward the top.
00:04:46
So these are some examples of alternatives with gradient shading.
00:04:51
To get my original shading back, I'll choose Linear down
00:04:55
which shades darker starting light at the top,
00:04:59
but note that if I wasn't sure what my earlier shading was
00:05:03
and I wanted to revert back to the settings I had when I last clicked Apply to all,
00:05:08
I could click Reset background to restore those settings.
00:05:15
I like this background so I'll close the Format background pane.
00:05:21
To recap you now know how to find variant choices for a theme background,
00:05:28
choose one that goes with the theme colors
00:05:33
and tweak it in the formatting pane.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Een manier om het thema te personaliseren is om de achtergrond te veranderen.
00:00:08
Werken vanuit het standaard Office thema met een witte achtergrond,
00:00:12
laat ons meer vertrouwd raken met het kiezen
00:00:14
van een andere achtergrond voor een thema.
00:00:17
Voor uw informatie, het Office thema is deze miniatuur in de themagalerij.
00:00:24
Het wordt hier ook aan de linkerkant weergegeven, omdat dit het thema is dat momenteel wordt toegepast.
00:00:30
Wat ik leuk vind voor dit thema is een achtergrond met meer kleur.
00:00:34
Om een ​​andere achtergrond te overwegen, zou ik eerst in de Varianten groep moeten kijken.
00:00:40
Deze drie miniaturen aan de rechterkant zijn varianten op het huidige thema.
00:00:45
Ik ga deze grafiek dia selecteren om de
00:00:48
verschillen in deze themavarianten te illustreren.
00:00:52
Ik klik op de eerste variant -
00:00:54
deze behoudt de witte achtergrond en wijzigt alleen het kleurenschema.
00:00:58
U ziet dat geïllustreerd in de grafiekkleuren.
00:01:03
De andere twee varianten geven een zwarte achtergrond
00:01:05
met twee verschillende kleurenschema's.
00:01:08
Merk op dat met deze achtergrond de hoofdtekst wit is.
00:01:14
Ik heb meer keuzes alleen voor de achtergrond.
00:01:18
Om de beste weergave hiervoor te krijgen, laten we de titel dia weergeven
00:01:21
omdat deze meer achtergrondinformatie bevat.
00:01:24
Vervolgens klik ik op de pijl Meer en wijs ik Achtergrondstijlen aan.
00:01:30
Deze extra twaalf achtergronden, zes licht en zes donker
00:01:34
zijn andere opties voor een achtergrond die bij het Office thema behoren.
00:01:38
Ze zijn ontworpen als aanvulling op en bieden een goed contrast
00:01:42
met de tekst en andere themakleuren.
00:01:45
Deze bovenste twee rijen zijn effen kleurenachtergronden.
00:01:50
U kunt het voorbeeld van de achtergrond op de dia zien als ik erop wijs.
00:01:59
Deze onderste 4 zijn gradiënt achtergronden,
00:02:02
wat betekent dat ze aan de bovenkant van lichter naar donkerder aan de onderkant vervagen.
00:02:08
Laten we deze eens proberen - een blauw gradiënt;
00:02:11
het is echt meer een blauwgrijs maar we noemen het blauw.
00:02:16
Ik zal door de dia's klikken om te zien hoe het eruit ziet.
00:02:19
Dat is een grote verandering omdat het een donkere achtergrond heeft,
00:02:22
de dia tekst is nu wit of lichtgrijs.
00:02:27
In deze achtergrond, de arcering, die aan de bovenkant lichter begint
00:02:30
en naar de onderkant donkerder wordt, is behoorlijk subtiel.
00:02:36
Laten we het een beetje dramatischer maken en
00:02:39
het contrast tussen licht en donker benadrukken.
00:02:42
Als u met de achtergrond wilt werken, klikt u op Opmaken achtergrond.
00:02:49
Voor een gradiënt type vulling welke deze achtergrond heeft,
00:02:52
hebt u deze instellingen om mee te werken.
00:02:56
Wat ik wil doen is het uiterlijk van de gradiënt veranderen,
00:02:59
dus het lichtste gedeelte is lichter en het donkerste gedeelte is donkerder,
00:03:04
dus zal ik me focussen op deze gradiënten.
00:03:07
Ik zal uitleggen wat ze zijn.
00:03:10
De eerste stop toont de kleur van het blauw met het lichtste
00:03:13
in het bovenste gebied van de dia.
00:03:17
De laatste stop toont de kleur van het blauw op het donkerst
00:03:20
in het onderste gebied van de dia.
00:03:24
Om de lichtste blauwe lichter te maken, selecteer ik de eerste stop
00:03:29
en vervolgens in het vak dat naast Helderheid staat,
00:03:31
gebruik ik deze pijl en verhoog ik de helderheid van het blauw tot 25%.
00:03:39
Ziet u hoe dat blauw in het bovenste gedeelte van de achtergrond lichter wordt?
00:03:45
Vervolgens selecteer ik de laatste gradiënt stop
00:03:48
en verlaag ik de helderheid van de kleur tot minus 25%.
00:03:56
Het onderste gedeelte van de achtergrond is nu donkerder blauw.
00:04:03
Ik hou van de manier waarop de arcering eruitziet, dus nu zal ik op Toepassen op alles klikken
00:04:07
om deze wijzigingen op alle dia's aan te brengen.
00:04:16
Een van de andere dingen die u met gradiënt kunt doen,
00:04:18
is de richting van de arcering veranderen.
00:04:23
Wanneer ik op de pijl van de richting klik, zie ik deze opties.
00:04:27
Deze, Lineair rechts, verandert de lichte naar donkere arcering
00:04:31
van links naar rechts.
00:04:39
Lineair naar boven verandert de arcering zodat het donkerder wordt naar boven toe.
00:04:46
Dit zijn dus enkele voorbeelden van alternatieven met gradiënt arcering.
00:04:51
Om mijn oorspronkelijke arcering terug te krijgen, kies ik voor Lineair naar beneden
00:04:55
wat donkerder arceert lichter bovenaan beginnend,
00:04:59
maar houd er rekening mee dat als ik niet zeker wist wat mijn eerdere arcering was
00:05:03
en ik terug wilde gaan naar de instellingen die ik had toen ik de laatste keer klikte op Toepassen
00:05:08
op alles, zou ik op Reset achtergrond kunnen klikken om deze instellingen te herstellen.
00:05:15
Ik hou van deze achtergrond, dus zal ik het Opmaak achtergrondvenster sluiten.
00:05:21
Om samen te vatten, weet u nu hoe u variante keuzes voor een thema achtergrond kunt vinden,
00:05:28
kies er een die bij de themakleuren past
00:05:33
en pas het aan in het opmaakvenster.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Eine Möglichkeit zur Personalisierung eines Designs besteht darin, den Hintergrund zu ändern.
00:00:08
Ausgehend vom Standard-Office-Design mit einem weißen Hintergrund
00:00:12
wollen wir verschiedene Hintergründe für
00:00:14
ein Design auswählen.
00:00:17
Sehen Sie: Das Office-Design ist dieses Miniaturbild im Designkatalog.
00:00:24
Das wird auch hier links angezeigt, weil es für das gerade angewendete Design steht.
00:00:30
Ich wünsche mir dafür einen Hintergrund mit mehr Farbe.
00:00:34
Um einen anderen Hintergrund zu finden, sollte ich zuerst die Gruppe „Varianten” durchsuchen.
00:00:40
Diese drei Miniaturbilder rechts sind Varianten des aktuellen Designs.
00:00:45
Ich wähle diese Diagrammfolie aus, um Ihnen
00:00:48
die Unterschiede zwischen den Designvarianten zu verdeutlichen.
00:00:52
Ich klicke auf die erste Variante.
00:00:54
Sie behält den weißen Hintergrund und ändert nur das Farbschema.
00:00:58
Das wird in den Diagrammfarben veranschaulicht.
00:01:03
Die beiden anderen Varianten liefern einen schwarzen Hintergrund
00:01:05
mit zwei unterschiedlichen Farbschemas.
00:01:08
Der Textkörper auf diesen Hintergründen ist weiß.
00:01:14
Für den Hintergrund gibt es aber noch weitere Wahlmöglichkeiten.
00:01:18
Um mir diese optimal anschauen zu können, zeige ich die Titelfolie an,
00:01:21
weil diese mehr Hintergrund enthält.
00:01:24
Ich klicke auf den Pfeil „Weitere” und zeige auf „Hintergrundformate”.
00:01:30
Diese zusätzlichen zwölf Hintergründe – sechs helle und sechs dunkle –
00:01:34
sind weitere Optionen für einen Hintergrund, der zum Office-Design passt.
00:01:38
Sie sind so gestaltet, dass sie die Textfarbe und andere
00:01:42
Designfarben ergänzen und einen guten Kontrast erzeugen.
00:01:45
Diese beiden oberen Zeilen sind einfarbige Hintergründe.
00:01:50
Sie können die Vorschau des Hintergrunds auf der Folie sehen, wenn ich darauf zeige.
00:01:59
Die vier hier unten sind Hintergründe
00:02:02
mit Farbverlauf, das heißt, sie ändern sich allmählich von heller oben in dunkler unten.
00:02:08
Probieren wir diesen Hintergrund, einen blauen Farbverlauf, aus.
00:02:11
Eigentlich ist es eher ein Blaugrau, doch ich bezeichne ihn jetzt mal als „blau”.
00:02:16
Ich klicke durch die Folien, um mir ihr Aussehen anzuschauen.
00:02:19
Es gibt eine wichtige Änderung: Weil der Hintergrund dunkel ist,
00:02:22
ist der Folientext jetzt weiß oder hellgrau.
00:02:27
Bei diesem Hintergrund ist die Schattierung, die oben
00:02:30
heller beginnt und nach unten hin dunkler wird, relativ dezent.
00:02:36
Diese soll jetzt ein bisschen auffälliger werden und
00:02:39
den Hell-Dunkel-Kontrast verstärken.
00:02:42
Um mit dem Hintergrund zu arbeiten, klicken Sie auf „Hintergrund formatieren”.
00:02:49
Bei einem Farbverlauf wie bei diesem Hintergrund
00:02:52
stehen Ihnen diese Einstellungen zur Verfügung.
00:02:56
Ich möchte das Aussehen des Verlaufs so ändern, dass
00:02:59
der hellste Teil heller und der dunkelste Teil dunkler ist.
00:03:04
Deshalb befasse ich mich mit diesen Farbverlaufstopps und
00:03:07
erkläre Ihnen, was das ist.
00:03:10
Der erste Stopp zeigt das hellste Blau im
00:03:13
oberen Folienbereich.
00:03:17
Der letzte Stopp zeigt das dunkelste Blau
00:03:20
im unteren Folienbereich.
00:03:24
Um das hellste Blau noch heller zu machen, klicke ich auf den ersten Stopp.
00:03:29
Danach klicke ich auf diesen Pfeil im Feld „Helligkeit”
00:03:31
und erhöhe die Helligkeit des Blaus auf 25 %.
00:03:39
Sehen Sie, wie das Blau im oberen Hintergrundbereich dadurch aufgehellt wird?
00:03:45
Als nächstes klicke ich auf den letzten Farbverlaufstopp
00:03:48
und verringere die Helligkeit der Farbe auf -25 %.
00:03:56
Jetzt sehen Sie im unteren Hintergrundbereich ein dunkleres Blau.
00:04:03
Mir gefällt diese Schattierung. Deshalb klicke ich auf „Für alle übernehmen”,
00:04:07
damit diese Änderungen auf alle Folien angewendet werden.
00:04:16
Eine weitere Möglichkeit für den Einsatz von Farbverläufen
00:04:18
ist das Ändern der Schattierungsrichtung.
00:04:23
Wenn ich auf den Pfeil neben „Richtung” klicke, werden diese Optionen angezeigt.
00:04:27
Mit dieser Option, „Linear rechts”, wird die von hell nach dunkel verlaufende Schattierung
00:04:31
von links nach rechts geändert.
00:04:39
Mit „Linear oben” wird die Schattierung so geändert, dass sie nach oben hin dunkler wird.
00:04:46
Dies sind einige Beispiele für Alternativen bei einer Schattierung mit Farbverlauf.
00:04:51
Um meine ursprüngliche Schattierung zurückzuerhalten, wähle ich „Linear unten” aus.
00:04:55
Das erzeugt eine dunklere Schattierung, die oben hell beginnt.
00:04:59
Wenn ich einmal nicht genau wüsste, welche Schattierung ich zuvor verwendet habe,
00:05:03
und zu den Einstellungen zurückkehren wollte, die bei meinem letzten Klicken auf „Für alle übernehmen” gültig waren,
00:05:08
könnte ich auf „Hintergrund zurücksetzen” klicken, um diese Einstellungen wiederherzustellen.
00:05:15
Dieser Hintergrund gefällt mir. Deshalb schließe ich den Bereich „Hintergrund formatieren”.
00:05:21
Jetzt wissen Sie also, wie Sie Varianten für einen Designhintergrund finden,
00:05:28
eine Variante auswählen, die zu den Designfarben passt, und
00:05:33
diese Variante im Formatierungsbereich verändern.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Una forma de personalizar un tema es modificar su fondo.
00:00:08
Vamos a trabajar con el tema más básico, Office, que tiene un fondo blanco,
00:00:12
y a familiarizarnos con cómo seleccionar un fondo diferente
00:00:14
para un tema.
00:00:17
Por si aún no lo sabe, el tema Office es esta miniatura de la galería de temas.
00:00:24
También se muestra en el lado izquierdo porque es el tema que se está usando actualmente.
00:00:30
Lo que quiero para este tema es un fondo con más color.
00:00:34
Para considerar un fondo diferente, primero debería echar un vistazo a este grupo de Variantes.
00:00:40
Estas tres miniaturas de la derecha son variantes del tema actual.
00:00:45
Voy a seleccionar esta diapositiva con gráfico para que me ayude a
00:00:48
visualizar las diferencias entre las variantes del tema.
00:00:52
Haré clic sobre esta primera variante:
00:00:54
mantiene el fondo blanco y solo cambia el esquema de color.
00:00:58
Puede comprobarlo observando los colores del gráfico.
00:01:03
Las otras dos variantes muestran un fondo negro
00:01:05
con dos esquemas de color diferentes.
00:01:08
Fíjese que con estos fondos el cuerpo del texto es blanco.
00:01:14
Tengo más opciones solo para el fondo.
00:01:18
Para visualizar mejor todo esto, vamos a hacer clic en la diapositiva inicial,
00:01:21
ya que se muestra mejor el fondo.
00:01:24
Luego, hago clic en Más y selecciono Estilos de fondo.
00:01:30
Estos doce fondos adicionales, seis claros y seis oscuros,
00:01:34
son otras opciones para el fondo que vienen incluidas en el tema Office.
00:01:38
Están diseñados para complementar al resto y ofrecen un buen contraste
00:01:42
para el texto y el resto de colores del tema.
00:01:45
Estas dos filas de arriba son fondos de color sólido.
00:01:50
Puedo ver las vistas previas de los fondos en la diapositiva si coloco el cursor encima.
00:01:59
Estos cuatro de abajo son fondos con degradado,
00:02:02
lo que significa que tienen un efecto degradado, más claro en la parte superior y más oscuro en la inferior.
00:02:08
Vamos a probar este degradado azul:
00:02:11
es más bien un azul grisáceo, pero lo llamaremos azul.
00:02:16
Haré clic en las diapositivas para ver cómo queda.
00:02:19
Uno de los grandes cambios se debe a que hemos seleccionado un fondo oscuro,
00:02:22
por lo que el texto de las diapositivas ahora es blanco o gris claro.
00:02:27
En este fondo, el degradado, que comienza más claro
00:02:30
en la parte superior y se va oscureciendo hacia abajo, es muy sutil.
00:02:36
Vamos a hacer que la transición sea un poco más radical
00:02:39
y se marque más el contraste de claro a oscuro.
00:02:42
Para trabajar sobre el fondo, debe hacer clic en Formato de fondo.
00:02:49
Para un relleno de tipo degradado como el de este fondo,
00:02:52
tiene disponible estos ajustes..
00:02:56
Quiero modificar el aspecto de mi degradado,
00:02:59
de forma que la parte clara sea a un más clara y la oscura, más oscura.
00:03:04
Para ello, me voy a dirigir a estos delimitadores de degradado.
00:03:07
Voy a explicar qué son exactamente.
00:03:10
El primer delimitador, muestra el color azul más claro,
00:03:13
situado en la parte superior de la diapositiva.
00:03:17
El otro delimitador, indica el color azul más oscuro,
00:03:20
ubicado en la parte inferior de la diapositiva.
00:03:24
Para que la parte más clara sea aún más clara, seleccionaré el primer delimitador,
00:03:29
luego, en el recuadro situado junto a Brillo,
00:03:31
utilizo esta flecha e incremento el brillo del azul hasta un 25%.
00:03:39
¿Puede ver cómo se aclara el azul de la parte superior del fondo?
00:03:45
A continuación, seleccionaré el segundo delimitador de degradado
00:03:48
y reduciré el brillo del color a -25%.
00:03:56
Ahora, la parte inferior del fondo es de un azul más oscuro.
00:04:03
Me gusta cómo ha quedado el degradado, así que pulsaré Aplicar a todo
00:04:07
para que estos cambios se apliquen a todas las diapositivas.
00:04:16
Otra de las cosas que puede hacer con el degradado es
00:04:18
modificar la dirección del mismo.
00:04:23
Cuando selecciono la flecha de dirección, veo las distintas opciones.
00:04:27
Este, Lineal derecha, modifica el degradado de claro a oscuro,
00:04:31
de izquierda a derecha.
00:04:39
Lineal arriba modifica el gradiente de forma que se vuelve más oscuro hacia arriba.
00:04:46
Estos son algunos ejemplos de alternativas de degradado.
00:04:51
Para recuperar el degradado original, debo seleccionar Lineal abajo,
00:04:55
que degrada el color de claro a oscuro. de arriba a abajo.
00:04:59
Sin embargo, si no tuviera claro de cuál era mi degradado original
00:05:03
y quisiera volver a los ajustes que tenía en el momento de pulsar Aplicar a todo
00:05:08
podría hacer clic en Restablecer fondo para que se restauraran dichos ajustes.
00:05:15
Me gusta este fondo, por lo que cierro el panel de Formato de fondo.
00:05:21
En resumen, para encontrar las distintas variantes de fondos de un tema,
00:05:28
solo tiene que seleccionar alguno de los que se incluyen con los colores del tema
00:05:33
y modificarlo en el panel de Formato de fondo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Uma forma de personalizar o tema é alterar seu plano de fundo.
00:00:08
Trabalhar com o tema básico Office, cujo plano de fundo é branco,
00:00:12
Vamos nos familiarizar com a escolha
00:00:14
de um plano de fundo diferente para um tema.
00:00:17
Só para você saber, o tema Office é esta miniatura na galeria dos temas.
00:00:24
Ele também é mostrado aqui, à esquerda, pois é o tema normalmente aplicado.
00:00:30
O que eu gostaria para este tema é um plano de fundo com mais cor.
00:00:34
Para considerar um plano de fundo diferente, devo primeiro olhar no grupo Variantes.
00:00:40
Estas três miniaturas à direita são variantes para o tema atual.
00:00:45
Vou selecionar este slide com gráfico para ajudar a ilustrar
00:00:48
as diferentes nas variantes deste tema.
00:00:52
Vou clicar na primeira variante:
00:00:54
ele mantém o plano de fundo branco e muda apenas o esquema de cores.
00:00:58
Você vê isso ilustrado nas cores do gráfico.
00:01:03
As outras duas variantes têm um plano de fundo preto
00:01:05
com dois esquemas diferentes de cores.
00:01:08
Observe que com estes planos de fundo, o corpo do texto é branco.
00:01:14
Tenho mais escolhas apenas para o plano de fundo.
00:01:18
Para adquirir uma melhor visão deste, vamos exibir o slide do título,
00:01:21
pois ele mostra melhor o plano de fundo.
00:01:24
Vou clicar na seta Mais e apontar para os estilos de plano de fundo.
00:01:30
Estes doze planos de fundo adicionais, seis claros e seis escuros,
00:01:34
são outras opções para um plano de fundo do tema Office.
00:01:38
Eles foram projetados para complementar e oferecer bom contraste
00:01:42
ao texto e outras cores do tema.
00:01:45
Estas duas linhas superiores são cores sólidas do plano de fundo.
00:01:50
Você pode ver a pré-visualização dos planos de fundo no slide ao apontar para eles.
00:01:59
Estes 4 inferiores são planos de fundo gradientes,
00:02:02
o que significa que eles vão do mais claro na parte de cima ao mais escuro na parte de baixo.
00:02:08
Vamos tentar este - um azul gradiente;
00:02:11
ele está mais para um cinza azulado, mas vamos chamar isso de azul.
00:02:16
Vou clicar através dos slides para ver como parece.
00:02:19
Um grande problema é que como o plano de fundo é escuro,
00:02:22
o texto do slide agora é branco ou cinza claro.
00:02:27
Neste plano de fundo, o tom, que começa mais claro
00:02:30
na parte de cima e se torna mais escuro na parte de baixo é bastante sutil.
00:02:36
Vamos tornar isso mais dramático e enfatizar
00:02:39
o contraste entre o claro e o escuro.
00:02:42
Para trabalhar com o plano de fundo, você clica em Formatar plano de fundo.
00:02:49
Para um tipo gradual de preenchimento, como o deste plano de fundo,
00:02:52
você tem estas configurações para ajustar.
00:02:56
O que quero fazer é mudar a aparência do gradiente,
00:02:59
de modo que a a parte mais clara esteja mais clara e a mais escura mais escura,
00:03:04
então vou focar nos pontos de parada dos gradientes.
00:03:07
Vou explicar o que eles são.
00:03:10
A primeira parada mostra a cor de azul em sua tonalidade mais clara
00:03:13
na área superior do slide.
00:03:17
A última parada mostra a cor de azul em sua tonalidade mais escura
00:03:20
na área inferior do slide.
00:03:24
Para tornar o azul claro mais claro, vou selecionar a primeira parada,
00:03:29
então na caixa próximo a Brilho,
00:03:31
vou usar esta seta e aumentar o brilho do azul até 25%.
00:03:39
Viu como isso clareia o azul na área superior do plano de fundo?
00:03:45
Em seguida, vou selecionar a última parada
00:03:48
e diminuir o brilho da cor, reduzindo para menos 25%.
00:03:56
Agora, a área inferior do plano de fundo é um azul mais escuro.
00:04:03
Gosto da forma como os tons parecem, então agora vou clicar em Aplicar para todos,
00:04:07
para realizar estas mudanças em todos os slides.
00:04:16
Outra coisa que você pode fazer com o gradiente é
00:04:18
alterar a direção dos tons.
00:04:23
Quando clico na seta direção, vejo estas opções.
00:04:27
Esta, Linear direito, altera o tom do claro para o escuro
00:04:31
da esquerda para a direita.
00:04:39
Linear superior muda o tom de modo que ele se torne mais escuro movendo-se até a parte de cima.
00:04:46
Esses são alguns exemplos de alternativas com tons gradientes.
00:04:51
Para ter meu tom original de volta, vou escolher Linear inferior,
00:04:55
com os tons mais escuros começando mais claros na parte de cima.
00:04:59
Mas observe que se eu não tivesse certeza de como era o meu tom antes
00:05:03
e quisesse reverter para as configurações que eu tinha quando tinha quando cliquei em Aplicar em tudo,
00:05:08
bastava clicar em Redefinir plano de fundo para restaurar as configurações.
00:05:15
Gostei deste plano de fundo, então vou fechar o painel de Formatação do plano de fundo.
00:05:21
Recapitulando, você agora sabe como encontrar escolhas de variantes para o plano de fundo de um tema,
00:05:28
escolher um que combine com as cores do tema
00:05:33
e ajustar isso no painel de formatação.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Un modo per personalizzare tema è quello di cambiare il suo sfondo..
00:00:08
Lavorare dall'ufficio di base tema che ha uno sfondo bianco,.
00:00:12
cerchiamo di ottenere di più familiarità con la scelta .
00:00:14
uno sfondo diverso per un tema.
00:00:17
Giusto perché tu lo sappia, il tema di Office è questa miniatura nella galleria dei temi..
00:00:24
Si mostra anche qui a sinistra perché è il tema attualmente applicato..
00:00:30
Cosa vorrei per questo tema è uno sfondo con più colore..
00:00:34
Per considerare uno sfondo diverso, Dovrei prima dare un'occhiata nel gruppo Varianti..
00:00:40
Queste tre miniature a destra sono varianti al tema corrente..
00:00:45
Ho intenzione di selezionare questo diapositiva del grafico per illustrare.
00:00:48
le differenze in queste varianti di tema..
00:00:52
Faccio clic sulla prima variante -
00:00:54
mantiene lo sfondo bianco e cambia solo la combinazione di colori..
00:00:58
Vedete che illustrato nei colori del grafico..
00:01:03
Le altre due varianti danno uno sfondo nero .
00:01:05
con due combinazioni di colori diversi.
00:01:08
Si noti che con questi sfondi il corpo del testo è bianco..
00:01:14
Ho più scelte solo per lo sfondo..
00:01:18
Per ottenere la migliore visione di questi, cerchiamo di visualizzare la diapositiva titolo .
00:01:21
perché mostra più sfondo,
00:01:24
quindi farò clic sulla freccia Altro e scegliere Stili di sfondo..
00:01:30
Questi dodici sfondi, sei luci e sei scuri .
00:01:34
sono altre opzioni per uno sfondo che va con il tema di Office..
00:01:38
Sono progettati per integrare e offrire un buon contrasto.
00:01:42
al testo e ad altri colori del tema.
00:01:45
Queste prime due righe sono sfondi a tinta unita..
00:01:50
Potete vedere gli sfondi anteprima sulla diapositiva quando punto ad essa..
00:01:59
Questi ultimi 4 sono sfondi sfumati
00:02:02
il che significa che sbiadiscono dall'accendino dall'alto verso il più scuro in basso..
00:02:08
Proviamo questo - un gradiente blu;
00:02:11
è davvero più di un grigio blu, ma lo chiameremo blu..
00:02:16
Faccio clic sul pulsante diapositive per vedere come appare..
00:02:19
Un grande cambiamento è che perché è uno sfondo scuro,.
00:02:22
il testo della diapositiva è ora bianco o grigio chiaro..
00:02:27
In questo contesto, il ombreggiatura, che inizia più leggero a.
00:02:30
la parte superiore e diventa più scuro verso il fondo, è piuttosto sottile..
00:02:36
Facciamo un po 'di più drammatico e sottolineare .
00:02:39
il contrasto dalla luce al buio.
00:02:42
Per lavorare con lo sfondo, si fa clic su Formato sfondo..
00:02:49
Per un tipo di riempimento sfumato che questo contesto ha,.
00:02:52
si dispone di queste impostazioni per lavorare con.
00:02:56
Quello che voglio fare è cambiare l'aspetto del gradiente, .
00:02:59
quindi la parte più leggera è più chiaro e la parte più scura è più scura,.
00:03:04
quindi mi concentrerò su queste interruzioni sfumatura..
00:03:07
Spiegherò cosa sono.
00:03:10
La prima fermata mostra il colore del blu al suo più leggero .
00:03:13
nella parte superiore dell'area della diapositiva..
00:03:17
L'ultima fermata mostra il colore del blu al suo più scuro.
00:03:20
nell'area inferiore della diapositiva.
00:03:24
Per rendere il blu più chiaro più leggero seleziono la prima fermata, .
00:03:29
poi nella scatola che è accanto a Luminosità, .
00:03:31
Userò questa freccia e aumenterò il luminosità del blu fino al 25%..
00:03:39
Vedere come questo alleggerisce il blu nell'area superiore dello sfondo?.
00:03:45
Successivamente seleziono l'ultima interruzione sfumatura
00:03:48
e diminuire la luminosità del colore, fino a meno 25%..
00:03:56
Ora l'area inferiore del sfondo è un blu più scuro..
00:04:03
Mi piace il modo in cui l'ombreggiatura aspetto, così ora farò clic su Applica a tutti .
00:04:07
per rendere questi modifiche su tutte le diapositive..
00:04:16
Una delle altre cose si può fare con gradiente è.
00:04:18
cambiare la direzione dell'ombreggiatura.
00:04:23
Quando cliccherò sulla direzione freccia, vedo queste opzioni..
00:04:27
Questo, Lineare a destra, cambia la luce in ombreggiatura scura.
00:04:31
da sinistra a destra.
00:04:39
Lineare verso l'alto cambia l'ombreggiatura in modo che diventa più scuro muovendoverso verso l'alto..
00:04:46
Quindi questi sono alcuni esempi di alternative con ombreggiatura sfumata..
00:04:51
Per ottenere l'ombreggiatura originale indietro, scelgo Lineare verso il basso.
00:04:55
che ombreggia più scuro luce di partenza in alto, .
00:04:59
ma si noti che se non fossi sicuro di cosa la mia ombreggiatura precedente era .
00:05:03
e volevo tornare al impostazioni che avevo quando ho cliccato l'ultima volta Applica a tutti,.
00:05:08
Potrei fare clic su Ripristina sfondo per ripristinare tali impostazioni..
00:05:15
Mi piace questo sfondo così io chiudere il riquadro Formato sfondo..
00:05:21
Per ricapitolare ora sai come per trovare le scelte varianti per uno sfondo tema, .
00:05:28
scegliere uno che va con i colori del tema.
00:05:33
e modificarlo nel riquadro di formattazione..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
個人化 主題是改變其背景。.
00:00:08
從基本辦公室工作 主題有一個白色的背景,.
00:00:12
讓我們得到更多 熟悉選擇.
00:00:14
主題的不同背景。
00:00:17
正如你所知,辦公室的主題是 此主題庫中的縮略圖。.
00:00:24
它還顯示在這裡的左邊,因為 這是當前應用的主題。.
00:00:30
我想為這個主題做什麼 是具有更多顏色的背景。.
00:00:34
考慮不同的背景, 我應該先在變體組中查看。.
00:00:40
右側的這三個縮略圖是 變數到當前主題。.
00:00:45
我要選擇這個 圖表幻燈片,以説明說明.
00:00:48
的差異 這些主題變體。.
00:00:52
我將按一下第一個變體 -
00:00:54
它保持白色背景和 僅更改色彩配置。.
00:00:58
你看,說明 在圖表顏色中。.
00:01:03
其他兩個變體給出 黑色背景.
00:01:05
兩種不同的色彩配置。
00:01:08
請注意,這些 背景正文文本為白色。.
00:01:14
我有更多的選擇 只是為了背景。.
00:01:18
獲得最佳視圖 這些,讓我們顯示標題幻燈片.
00:01:21
因為它顯示更多的背景,
00:01:24
然後,我會點擊更多的箭頭和 指向背景樣式。.
00:01:30
這額外的十二 背景,六光和六暗.
00:01:34
是背景的其他選項 與 Office 主題一併一起。.
00:01:38
它們旨在 補充和提供良好的對比度.
00:01:42
文本和其他主題顏色。
00:01:45
前兩行是 純色背景。.
00:01:50
你可以看到背景 當我指向幻燈片時預覽它。.
00:01:59
這些底部 4 是漸變背景
00:02:02
這意味著他們從較輕的褪色 在頂部到底部較暗。.
00:02:08
讓我們試試這個 - 藍色漸變;
00:02:11
它真的更 藍色灰色,但我們稱之為藍色。.
00:02:16
我會點擊通過 幻燈片,以查看其外觀。.
00:02:19
一個很大的變化是 因為它是一個黑暗的背景,.
00:02:22
幻燈片文本現在 白色或淺灰色。.
00:02:27
在此背景下, Shading,開始在較輕.
00:02:30
頂部和變暗朝 底部,是相當微妙的。.
00:02:36
讓我們再多一點 戲劇性和強調.
00:02:39
光到暗的對比。
00:02:42
要使用背景, 按一下"設置背景格式"。.
00:02:49
對於漸變類型的填充 這個背景有,.
00:02:52
您有這些設置。
00:02:56
我想做的是改變 漸變的外觀,.
00:02:59
所以最輕的部分是 更輕,最黑暗的部分更暗,.
00:03:04
所以我將專注于 在這些梯度停止。.
00:03:07
我會解釋它們是什麼。
00:03:10
第一個停靠點顯示 藍色的顏色在其最輕.
00:03:13
在頂部 幻燈片的區域。.
00:03:17
最後一個停靠點顯示 藍色的顏色在其最暗.
00:03:20
在幻燈片的底部區域。
00:03:24
使最淺的藍色 打火機我會選擇第一站.
00:03:29
然後在盒子裡 在亮度旁邊,.
00:03:31
我將使用此箭頭,並增加 藍色亮度高達25%。.
00:03:39
看看這如何照亮藍色 在背景的頂部區域?.
00:03:45
接下來,我將選擇最後一個漸變停止點
00:03:48
並降低 顏色,下降到負25%。.
00:03:56
現在,底部區域 背景是深藍色。.
00:04:03
我喜歡這種感覺 看起來,所以現在我將按一下"適用于所有人".
00:04:07
使這些 更改所有幻燈片。.
00:04:16
其他的事情之一 你可以做梯度是.
00:04:18
更改變數的方向。
00:04:23
當我按一下方向時 箭頭,我看到這些選項。.
00:04:27
這個,線性右, 將光線更改為深色色光.
00:04:31
從左至右
00:04:39
線性向上更改了 Shad,因此 向頂部移動變暗。.
00:04:46
因此,這些是一些例子 帶漸變西化的替代方法。.
00:04:51
獲取我的原始回西 回來,我會選擇線性向下.
00:04:55
色調較暗 從頂部開始光,.
00:04:59
但請注意,如果我不知道什麼 我早先的下一個.
00:05:03
我想回到 設置,當我上次點擊"適用于所有人".
00:05:08
我可以按一下重置背景 以還原這些設置。.
00:05:15
我喜歡這個背景,所以我會 關閉"格式"背景窗格。.
00:05:21
回顧一下你現在知道如何 找到主題背景的變體選項,.
00:05:28
選擇一個去 主題顏色.
00:05:33
並調整它 在格式窗格中。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
パーソナライズする1つの方法 テーマは、その背景を変更するです。.
00:00:08
基本的なオフィスで働く 白い背景を持つテーマ,.
00:00:12
もっと手に入れよう 選択に精通している.
00:00:14
テーマの異なる背景。
00:00:17
ご存知の通り、オフィスのテーマは テーマ ギャラリーのこのサムネイル。.
00:00:24
それはまた、左側にここに表示されますので、 それは現在適用されているテーマです。.
00:00:30
このテーマに何が欲しいの は、より多くの色を持つ背景です。.
00:00:34
別の背景を考慮するには、 まず、バリアント グループを調べる必要があります。.
00:00:40
右側のこれら 3 つのサムネイルは、 現在のテーマへのバリアント。.
00:00:45
私はこれを選択するつもりです 図示に役立つチャートスライド.
00:00:48
の違い これらのテーマバリアント。.
00:00:52
私は最初のバリアントをクリックします -
00:00:54
それは白い背景を維持し、 配色を変更するだけです。.
00:00:58
図示されていることがわかります。 グラフの色で表示されます。.
00:01:03
他の2つのバリアントは与える 黒い背景.
00:01:05
2 つの異なる配色を使用します。
00:01:08
次の点に注意してください。 本文の背景は白です。.
00:01:14
私はより多くの選択肢を持っている ちょうど背景のために。.
00:01:18
の最高のビューを取得するには これら、タイトルスライドを表示してみましょう.
00:01:21
それはより多くの背景を示しているので、
00:01:24
その後、私は、その他の矢印をクリックし、 は背景スタイルをポイントします。.
00:01:30
これらの追加の12 背景、6つの光と6暗い.
00:01:34
は、背景の他のオプションです それはオフィスのテーマと一緒に行きます。.
00:01:38
に設計されている 補完し、良好なコントラストを提供します.
00:01:42
テキストやその他のテーマの色にします。
00:01:45
これらの上位 2 行は、 単色の背景。.
00:01:50
背景を見ることができます をポイントすると、スライド上でプレビューします。.
00:01:59
これらの下の4はグラデーションの背景です
00:02:02
それは彼らが軽いからフェードを意味します 下部から暗くなります。.
00:02:08
青いグラデーション - これを試してみましょう。
00:02:11
それは本当にもっと多くの 青い灰色だが、私たちはそれを青と呼びます。.
00:02:16
をクリックします。 スライドを使用して、どのように見えるかを確認します。.
00:02:19
一つの大きな変化は、 暗い背景だから.
00:02:22
スライド テキストが今すぐ 白または薄い灰色。.
00:02:27
この背景には、 シェーディング(明るいから始まる).
00:02:30
トップと向かって暗くなる 下部は、かなり微妙です。.
00:02:36
もう少し作りましょう ドラマチックで強調する.
00:02:39
暗いコントラストに光。
00:02:42
背景を使用するには、 [背景の書式設定] をクリックします。.
00:02:49
塗りつぶしのグラデーションタイプの場合 この背景を持つ、.
00:02:52
これらの設定を使用して使用できます。
00:02:56
私がしたいことは変化です グラデーションの外観、.
00:02:59
だから、最も軽い部分は 明るく、最も暗い部分は暗いです,.
00:03:04
だから私は焦点を当てます これらのグラデーションストップに。.
00:03:07
私は彼らが何であるかを説明します。
00:03:10
最初のストップは、 最も明るい青色.
00:03:13
一番上に スライドの領域を表示します。.
00:03:17
最後の停留所は、 最も暗い青色.
00:03:20
スライドの下部領域に表示されます。
00:03:24
最も明るい青を作るために ライター 私は最初の停止を選択します,.
00:03:29
その後、ボックス内の 明るさの横に、.
00:03:31
この矢印を使用して、 25%までの青の明るさ。.
00:03:39
青が明るくなる様子を見る 背景の一番上の領域に?.
00:03:45
次に、最後のグラデーションストップを選択します
00:03:48
の明るさを下げます。 マイナス25%まで下がった。.
00:03:56
今の下部領域 背景は濃い青色です。.
00:04:03
私はシェーディングの仕方が好きです 見えるので、今私はすべての人に適用をクリックします.
00:04:07
これらを作るために すべてのスライドの変更を行います。.
00:04:16
他のものの1つ グラデーションで行うことができます.
00:04:18
シェーディングの方向を変更します。
00:04:23
方向をクリックすると 矢印は、私はこれらのオプションが表示されます。.
00:04:27
この1つ、線形右、 ライトを暗いシェーディングに変更する.
00:04:31
左から右へ。
00:04:39
線形アップはシェーディングを変更し、 上部に向かって暗くなります。.
00:04:46
したがって、これらはいくつかの例です。 グラデーション シェーディングを使用した代替。.
00:04:51
元のシェーディングを取得するには 戻る、私は線形ダウンを選択します.
00:04:55
暗い色合い 上部に光を開始し、.
00:04:59
しかし、私は何がわからない場合に注意してください 私の以前のシェーディングは.
00:05:03
に戻りたかった 私が最後にクリックしたときに持っていた設定は、すべてに適用します,.
00:05:08
[背景のリセット] をクリックできます。 をクリックして、これらの設定を復元します。.
00:05:15
私はこの背景が好きなので、 [背景] ウィンドウを閉じます。.
00:05:21
要約すると、あなたは今、方法を知っている テーマの背景のバリアントの選択肢を見つけるには、.
00:05:28
行くものを選ぶ テーマカラー付き.
00:05:33
そしてそれを微調整する 書式設定ウィンドウに表示されます。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Một cách để cá nhân hóa chủ đề là thay đổi nền của nó..
00:00:08
Làm việc từ văn phòng cơ bản chủ đề có nền trắng,.
00:00:12
Hãy nhận thêm quen thuộc với việc lựa chọn .
00:00:14
một nền tảng khác nhau cho một chủ đề.
00:00:17
Chỉ cần để bạn biết, chủ đề văn phòng là hình thu nhỏ này trong thư viện Chủ đề..
00:00:24
Nó cũng cho thấy ở đây bên trái bởi vì đó là chủ đề hiện đang áp dụng..
00:00:30
Những gì tôi muốn cho chủ đề này là một nền với nhiều màu hơn..
00:00:34
Để xem xét một nền tảng khác, Trước tiên tôi nên nhìn qua trong nhóm biến thể..
00:00:40
Ba hình thu nhỏ bên phải được biến thể sang chủ đề hiện tại..
00:00:45
Tôi sẽ chọn điều này biểu đồ trượt để giúp minh họa.
00:00:48
sự khác biệt trong những biến thể chủ đề..
00:00:52
Tôi sẽ nhấp vào biến thể đầu tiên-
00:00:54
nó giữ cho nền trắng và chỉ thay đổi lược đồ màu..
00:00:58
Bạn thấy rằng minh họa trong màu sắc biểu đồ..
00:01:03
Hai biến thể khác cho một nền đen .
00:01:05
với hai lược đồ màu khác nhau.
00:01:08
Lưu ý rằng với những nền văn bản cơ thể là màu trắng..
00:01:14
Tôi có nhiều sự lựa chọn chỉ cho nền..
00:01:18
Để có được tầm nhìn tốt nhất của này, hãy Hiển thị slide tiêu đề .
00:01:21
bởi vì nó cho thấy nhiều nền,
00:01:24
sau đó tôi sẽ nhấp vào mũi tên thêm và trỏ đến phong cách nền..
00:01:30
Những bổ sung mười hai hình nền, sáu ánh sáng và sáu màu tối .
00:01:34
là các tùy chọn khác cho nền mà đi với các chủ đề văn phòng..
00:01:38
Chúng được thiết kế để bổ sung và cung cấp độ tương phản tốt.
00:01:42
vào văn bản và các màu sắc chủ đề khác.
00:01:45
Hai hàng đầu này là nền màu rắn..
00:01:50
Bạn có thể xem hình nền Xem trước trên slide khi tôi trỏ đến nó..
00:01:59
Những dưới cùng 4 là nền gradient
00:02:02
có nghĩa là chúng phai từ nhẹ hơn ở trên cùng để tối hơn ở phía dưới..
00:02:08
Hãy thử một gradient màu xanh này;
00:02:11
nó thực sự nhiều hơn một màu xanh xám nhưng chúng ta sẽ gọi nó là màu xanh..
00:02:16
Tôi sẽ nhấp qua Slide để xem nó trông như thế nào..
00:02:19
Một sự thay đổi lớn là bởi vì đó là một nền tối,.
00:02:22
văn bản slide bây giờ là màu trắng hoặc xám nhạt..
00:02:27
Trong nền này, bóng, mà bắt đầu nhẹ hơn.
00:02:30
phía trên và được tối hơn về phía phía dưới, là khá tinh tế..
00:02:36
Hãy làm cho nó nhiều hơn một chút Ấn tượng và nhấn mạnh .
00:02:39
ánh sáng đến độ tương phản tối.
00:02:42
Để làm việc với nền, bạn bấm vào định dạng nền..
00:02:49
Đối với một loại gradient của điền mà nền tảng này có,.
00:02:52
bạn có các cài đặt này để làm việc.
00:02:56
Những gì tôi muốn làm là thay đổi giao diện của gradient, .
00:02:59
Vì vậy phần nhẹ nhất là nhẹ hơn và phần tối nhất là sẫm màu hơn,.
00:03:04
Vì vậy tôi sẽ tập trung trên các điểm dừng gradient..
00:03:07
Tôi sẽ giải thích những gì họ đang có.
00:03:10
Điểm dừng đầu tiên cho thấy màu của màu xanh tại nhẹ nhất của nó .
00:03:13
ở trên cùng diện tích của Slide..
00:03:17
Điểm dừng cuối cùng cho thấy màu xanh ở tối nhất của nó.
00:03:20
trong khu vực dưới cùng của Slide.
00:03:24
Để làm cho màu xanh nhẹ nhất nhẹ hơn tôi sẽ chọn điểm dừng đầu tiên, .
00:03:29
sau đó trong hộp đó là cạnh brightness, .
00:03:31
Tôi sẽ sử dụng mũi tên này và tăng độ sáng của màu xanh lên đến 25%..
00:03:39
Xem làm thế nào mà lightens màu xanh trong khu vực trên cùng của nền?.
00:03:45
Tiếp theo tôi sẽ chọn Stop gradient cuối cùng
00:03:48
và giảm độ sáng của màu, xuống đến trừ 25%..
00:03:56
Bây giờ các khu vực dưới cùng của Background là một màu xanh sẫm hơn..
00:04:03
Tôi thích cách bóng trông, vì vậy bây giờ tôi sẽ nhấp vào áp dụng cho tất cả .
00:04:07
để làm cho những thay đổi trên tất cả các trang trình bày..
00:04:16
Một trong những điều khác bạn có thể làm với gradient là.
00:04:18
thay đổi hướng của bóng.
00:04:23
Khi tôi nhấp vào hướng mũi tên, tôi thấy các tùy chọn này..
00:04:27
Điều này một, quyền tuyến tính, thay đổi ánh sáng để bóng tối.
00:04:31
từ trái sang phải.
00:04:39
Linear lên thay đổi bóng để nó được tối hơn di chuyển lên phía trên..
00:04:46
Vì vậy, đây là một số ví dụ về lựa chọn thay thế với gradient bóng..
00:04:51
Để có được bóng ban đầu của tôi trở lại, tôi sẽ chọn tuyến tính xuống.
00:04:55
mà sắc thái tối hơn ánh sáng bắt đầu ở phía trên, .
00:04:59
nhưng lưu ý rằng nếu tôi không chắc chắn những gì bóng trước đó của tôi là .
00:05:03
và tôi muốn trở lại cài đặt tôi đã có khi tôi cuối cùng nhấp vào áp dụng cho tất cả,.
00:05:08
Tôi có thể nhấp vào đặt lại nền để khôi phục các cài đặt đó..
00:05:15
Tôi thích nền này vì vậy tôi sẽ đóng cửa sổ định dạng nền..
00:05:21
Để recap bây giờ bạn biết làm thế nào để tìm các lựa chọn biến thể cho nền tảng chủ đề, .
00:05:28
chọn một mà đi với màu sắc chủ đề.
00:05:33
và tinh chỉnh nó trong ngăn định dạng..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Salah satu cara untuk mempersonalisasi tema adalah untuk mengubah latar belakangnya..
00:00:08
Bekerja dari kantor dasar tema yang memiliki latar belakang putih,.
00:00:12
Mari kita mendapatkan lebih banyak akrab dengan memilih .
00:00:14
latar belakang yang berbeda untuk tema.
00:00:17
Hanya agar Anda tahu, tema Office thumbnail ini di Galeri Tema..
00:00:24
Hal ini juga menunjukkan di sini di sebelah kiri karena ini adalah tema yang saat ini diterapkan..
00:00:30
Apa yang saya inginkan untuk tema ini adalah latar belakang dengan lebih banyak warna..
00:00:34
Untuk mempertimbangkan latar belakang yang berbeda, Saya harus terlebih dahulu melihat ke dalam kelompok varian..
00:00:40
Ketiga thumbnail di sebelah kanan adalah varian ke tema saat ini..
00:00:45
Aku akan memilih ini grafik slide untuk membantu mengilustrasikan.
00:00:48
perbedaan dalam varian tema ini..
00:00:52
Saya akan mengklik varian pertama-
00:00:54
itu membuat latar belakang putih dan hanya mengubah skema warna..
00:00:58
Anda melihat bahwa diilustrasikan dalam warna grafik..
00:01:03
Dua varian lainnya memberikan latar belakang hitam .
00:01:05
dengan dua skema warna yang berbeda.
00:01:08
Perhatikan bahwa dengan latar belakang teks tubuh berwarna putih..
00:01:14
Saya memiliki lebih banyak pilihan hanya untuk latar belakang..
00:01:18
Untuk mendapatkan tampilan terbaik ini, mari kita Tampilkan judul slide .
00:01:21
karena menunjukkan lebih banyak latar belakang,
00:01:24
maka saya akan klik panah lebih dan Arahkan ke gaya latar belakang..
00:01:30
Tambahan ini dua belas latar belakang, enam cahaya dan enam .
00:01:34
adalah pilihan lain untuk latar belakang yang berlangsung dengan tema Office..
00:01:38
Mereka dirancang untuk melengkapi dan menawarkan kontras yang baik.
00:01:42
ke teks dan warna tema lainnya.
00:01:45
Dua baris teratas ini latar belakang warna solid..
00:01:50
Anda dapat melihat latar belakang Preview pada slide ketika saya menunjuk ke sana..
00:01:59
Bagian bawah ini 4 adalah latar belakang gradien
00:02:02
yang berarti mereka memudar dari lebih ringan di bagian atas untuk lebih gelap di bagian bawah..
00:02:08
Mari kita coba yang satu ini-gradien biru;
00:02:11
it's really lebih dari sebuah biru Grey tapi kita akan menyebutnya biru..
00:02:16
Aku akan mengklik melalui slide untuk melihat tampilannya..
00:02:19
Salah satu perubahan besar adalah bahwa karena itu latar belakang gelap,.
00:02:22
slide teks sekarang putih atau kelabu muda..
00:02:27
Dalam latar belakang ini, bayangan, yang mulai lebih ringan.
00:02:30
Bagian atas dan semakin gelap ke arah Bagian bawah, cukup halus..
00:02:36
Mari kita membuatnya sedikit lebih dramatis dan menekankan .
00:02:39
cahaya untuk kontras gelap.
00:02:42
Untuk bekerja dengan latar belakang, Anda mengklik format latar belakang..
00:02:49
Untuk jenis Gradient FILL yang memiliki latar belakang ini,.
00:02:52
Anda memiliki pengaturan ini untuk bekerja dengan.
00:02:56
Yang ingin saya lakukan adalah mengubah Tampilan gradien, .
00:02:59
sehingga bagian yang paling ringan adalah lebih terang dan bagian tergelap lebih gelap,.
00:03:04
Jadi saya akan fokus pada gradien ini berhenti..
00:03:07
Saya akan menjelaskan apa yang mereka.
00:03:10
Perhentian pertama menunjukkan warna biru pada paling ringan .
00:03:13
di bagian atas Area slide..
00:03:17
Perhentian terakhir menunjukkan warna biru pada yang tergelap.
00:03:20
di area bawah slide.
00:03:24
Untuk membuat biru paling ringan lebih ringan saya akan memilih pemberhentian pertama, .
00:03:29
kemudian di dalam kotak yang di samping kecerahan, .
00:03:31
Saya akan menggunakan panah ini dan meningkatkan kecerahan biru hingga 25%..
00:03:39
Lihat bagaimana yang mencerahkan biru di area atas latar belakang?.
00:03:45
Selanjutnya saya akan memilih stop gradien terakhir
00:03:48
dan kurangi kecerahan warna, turun ke minus 25%..
00:03:56
Sekarang area bawah latar belakang adalah biru gelap..
00:04:03
Saya suka cara shading terlihat, jadi sekarang saya akan Klik Apply untuk semua .
00:04:07
untuk membuat perubahan pada semua slide..
00:04:16
Salah satu hal lain yang dapat Anda lakukan dengan gradien adalah.
00:04:18
mengubah arah shading.
00:04:23
Ketika saya klik arah Panah, saya melihat opsi ini..
00:04:27
Satu ini, Linear kanan, mengubah cahaya menjadi bayangan gelap.
00:04:31
dari kiri ke kanan.
00:04:39
Linear up mengubah shading sehingga semakin gelap bergerak ke arah atas..
00:04:46
Jadi ini adalah beberapa contoh alternatif dengan Gradient shading..
00:04:51
Untuk mendapatkan bayangan asli saya kembali, aku akan memilih linear turun.
00:04:55
yang warna lebih gelap mulai cahaya di bagian atas, .
00:04:59
tetapi perhatikan bahwa jika saya tidak yakin apa yang saya sebelumnya shading adalah .
00:05:03
dan saya ingin kembali ke pengaturan yang saya miliki ketika saya terakhir mengklik berlaku untuk semua,.
00:05:08
Aku bisa klik ulang latar belakang untuk memulihkan pengaturan tersebut..
00:05:15
Saya suka latar belakang ini jadi saya akan Tutup panel latar belakang format..
00:05:21
Untuk rekap Anda sekarang tahu bagaimana untuk menemukan pilihan varian untuk latar belakang tema, .
00:05:28
memilih salah satu yang pergi dengan warna tema.
00:05:33
dan tweak itu di panel pemformatan..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Один из способов персонализировать тема заключается в том, чтобы изменить свой фон..
00:00:08
Работа в базовом офисе тема, которая имеет белый фон,.
00:00:12
давайте больше знакомы с выбором .
00:00:14
другой фон для темы.
00:00:17
Просто, чтобы вы знали, офис тема этот эскиз в галерее тем..
00:00:24
Он также показывает здесь, слева, потому что это тема, которая в настоящее время применяется..
00:00:30
Что я хотел бы для этой темы является фоном с большим цветом..
00:00:34
Чтобы рассмотреть другой фон, Сначала я должен заглянуть в группу Вариантов..
00:00:40
Эти три эскиза справа варианты текущей темы..
00:00:45
Я собираюсь выбрать это слайд диаграммы, чтобы помочь проиллюстрировать.
00:00:48
различия в эти варианты темы..
00:00:52
Я найму первый вариант -
00:00:54
он держит белый фон и только изменяет цветовую гамму..
00:00:58
Вы видите, что иллюстрированные в цветах диаграммы..
00:01:03
Два других варианта дают черный фон .
00:01:05
с двумя разными цветовой гаммой.
00:01:08
Обратите внимание, что с этими фоны текст тела белый..
00:01:14
У меня больше выбора только для фона..
00:01:18
Чтобы получить лучший вид на эти, давайте отобразить название слайда .
00:01:21
потому что он показывает больше фона,
00:01:24
то я нажимаю больше стрелки и указывают на фоновые стили..
00:01:30
Эти дополнительные двенадцать фоны, шесть светлых и шесть темных .
00:01:34
другие варианты фона это относится к теме Управления..
00:01:38
Они предназначены для дополняют и предлагают хороший контраст.
00:01:42
к тексту и другим цветам темы.
00:01:45
Эти два верхних ряда твердых цветовых фонов..
00:01:50
Вы можете увидеть фоны предварительный просмотр на слайде, когда я указать на него..
00:01:59
Эти нижние 4 являются градиентными фонами
00:02:02
что означает, что они исчезают из легких в верхней части темнее в нижней части..
00:02:08
Давайте попробуем этот - синий градиент;
00:02:11
это действительно больше синий серый, но мы назовем его синим..
00:02:16
Я нажимаю через слайды, чтобы увидеть, как это выглядит..
00:02:19
Одним из больших изменений является то, что потому что это темный фон,.
00:02:22
слайд текст в настоящее время белый или светло-серый..
00:02:27
На этом фоне затенение, которое начинается легче на.
00:02:30
сверху и темнее к дно, довольно тонкий..
00:02:36
Давайте сделает его немного больше драматические и подчеркнуть .
00:02:39
свет к темному контрасту.
00:02:42
Для работы с фоном, Вы нажимаете фон формата..
00:02:49
Для градиентного типа заполнения который этот фон имеет,.
00:02:52
у вас есть эти настройки для работы.
00:02:56
То, что я хочу сделать, это изменить вид градиента, .
00:02:59
так что самая легкая часть светлее и темнее часть темнее,.
00:03:04
так что я софокусуюсь на этих градиентных остановках..
00:03:07
Я объясню, что это такое.
00:03:10
Первая остановка показывает цвет синего на самом светлом .
00:03:13
в верхней части области слайда..
00:03:17
Последняя остановка показывает цвет синего в самом темном.
00:03:20
в нижней части слайда.
00:03:24
Чтобы сделать самый светлый синий легче я выберу первую остановку, .
00:03:29
То в поле, что это рядом с яркостью, .
00:03:31
Я буду использовать эту стрелку и увеличить яркость синего до 25%..
00:03:39
Посмотрите, как это осветляет синий в верхней части фона?.
00:03:45
Далее я выберу последнюю градиентную остановку
00:03:48
и уменьшить яркость цвета, до минус 25%..
00:03:56
Теперь нижняя часть фон темнее синий..
00:04:03
Мне нравится, как затенение выглядит, так что теперь я нажимаю Применить ко всем .
00:04:07
чтобы сделать эти изменения на всех слайдах..
00:04:16
Одна из других вещей, Вы можете сделать с градиентом является.
00:04:18
изменить направление затенения.
00:04:23
Когда я нажимаю направление стрелка, я вижу эти варианты..
00:04:27
Этот, линейный правый, изменяет свет на темное затенение.
00:04:31
слева направо.
00:04:39
Линейный вверх изменяет затенение, так что это темнее движется вверх к вершине..
00:04:46
Вот несколько примеров альтернативы с градиентным затенением..
00:04:51
Чтобы получить мой оригинальный затенения назад, я выберу линейный вниз.
00:04:55
какие оттенки темнее стартовый свет в верхней части, .
00:04:59
но обратите внимание, что если бы я не был уверен, что мое предыдущее затенение было .
00:05:03
и я хотел вернуться к настройки, которые я имел, когда я в последний раз нажал Применить ко всем,.
00:05:08
Я мог бы нажать на фон сброса для восстановления этих параметров..
00:05:15
Мне нравится этот фон, поэтому я буду закрыть фоновое панели формата..
00:05:21
Напомним, теперь вы знаете, как найти вариант выбора для тематического фона, .
00:05:28
выбрать тот, который идет с цветами темы.
00:05:33
и настроить его в форматировании панели..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Един от начините за персонализиране на темата е да промените фона си..
00:00:08
Работа от основния офис тема, която има бял фон,.
00:00:12
Нека да вземем повече запознат с избора на .
00:00:14
различен фон за тема.
00:00:17
Само да знаете, че темата на Office е тази миниатюра в галерията с теми..
00:00:24
Тук вляво се вижда, защото това е темата, която в момента се прилага..
00:00:30
Какво бих искал за тази тема е фон с повече цвят..
00:00:34
За да се помисли за различен фон, Първо трябва да погледна в групата на вариантите..
00:00:40
Тези три миниатюри вдясно са варианти към текущата тема..
00:00:45
Ще избера това. слайд за графика, за да илюстрирате.
00:00:48
разликите в тези варианти на темата..
00:00:52
Ще кликна върху първия вариант -
00:00:54
той запазва белия фон и само променя цветовата схема..
00:00:58
Виждате ли, че илюстрира в цветовете на диаграмата..
00:01:03
Другите два варианта дават черен фон .
00:01:05
с две различни цветови схеми.
00:01:08
Забележете, че с тези фонове, текстът на основния текст е бял..
00:01:14
Имам повече възможности за избор. само за фон..
00:01:18
За да получите най-добрия поглед тези, нека покажем слайда на заглавието .
00:01:21
защото показва повече фон,
00:01:24
след това ще кликнете върху повече стрелка и точка към Фонови стилове..
00:01:30
Тези допълнителни дванадесет фон, шест светли и шест тъмни .
00:01:34
са други опции за фон която се отнася до темата на Office..
00:01:38
Те са предназначени да допълват и предлагат добър контраст.
00:01:42
цветовете на текста и други цветове на темата.
00:01:45
Тези два най-горни реда са цветните фонове..
00:01:50
Можете да видите фонове преглед на слайда, когато го сточ-.
00:01:59
Тези 4 са наклонена фонове
00:02:02
което означава, че те избледняват от по-лек в горната част на дъното..
00:02:08
Нека да опитаме този - син градиент;
00:02:11
това е наистина по-скоро синьо сиво, но ще го наречем синьо..
00:02:16
Ще кликна през та, за да видите как изглежда..
00:02:19
Една голяма промяна е, че защото е тъмен фон,.
00:02:22
текстът на слайда сега бяло или светлосиво..
00:02:27
На този фон засенчване, което започва по-леко в.
00:02:30
и става по-тъмно към дъното, е доста фини..
00:02:36
Нека го направим още малко драматични и подчертайте .
00:02:39
контраста на тъмно.
00:02:42
За да работите с фона, щракнете върху Форматиране на фона..
00:02:49
За градиентно запълване на този контекст,.
00:02:52
имате тези настройки, с които да работите.
00:02:56
Това, което искам е да се променя видът на наклона, .
00:02:59
така че най-леката част е по-лека и тъмната част е по-тъмна,.
00:03:04
така че ще се съсредоточи наклона на спирките..
00:03:07
Ще обясня какво са те.
00:03:10
Първата спирка показва цвят на синьото в най-лекия .
00:03:13
в горната част на слайда..
00:03:17
Последната спирка показва цвят на синьото в най-тъмния.
00:03:20
в долната част на предмета на слайда.
00:03:24
За да направите най-светлото синьо запалка ще избера първия стоп, .
00:03:29
след това в кутията, която е до Яркостта, .
00:03:31
Ще използвам тази стрелка и ще увелича яркостта на синьото до 25%..
00:03:39
Виж как това изсветлява синьото в горната част на фона?.
00:03:45
След това ще избера последното градиентно спиране
00:03:48
и да намалите яркостта на до минус 25%..
00:03:56
Сега долната част на фон е по-тъмно синьо..
00:04:03
Харесва ми как се засенча. изглежда, така че сега ще кликнете върху Приложи към всички .
00:04:07
да направят тези промените на всички слайдове..
00:04:16
Едно от другите неща можете да направите с наклона.
00:04:18
промяна на посоката на засенчване.
00:04:23
Когато кликна върху посоката Стрела, виждам тези опции..
00:04:27
Този, Линейно десен, променя светлината в тъмно засенчване.
00:04:31
отляво надясно.
00:04:39
Линейното нагоре променя засенчването, така че по-тъмен, като се движи нагоре към върха..
00:04:46
Ето защо това са някои примери за алтернативи с градиентно оцветяване..
00:04:51
За да засенча първоначалния си обратно, аз ще избера Линейна надолу.
00:04:55
които сенки по-тъмни светлина отгоре, .
00:04:59
но забележете, че ако не бях сигурен какво по-рано ми оцветяване беше .
00:05:03
и аз исках да се върна към настройки имах, когато последно щракна върху Приложи към всички,.
00:05:08
Мога да щракнете върху "Нулиране на фона" за да възстановите тези настройки..
00:05:15
Харесва ми този фон, така че ще затворете панела Форматиране на фона..
00:05:21
За да ви рекапита сега знаете как за да намерите варианти за фон на тема, .
00:05:28
изберете този, който отива с цветовете на темата.
00:05:33
и го ощипвам в прозореца за форматиране..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
O modalitate de a personaliza tema este de a schimba fundalul său..
00:00:08
Lucrul de la Biroul de bază temă care are un fundal alb,.
00:00:12
să luăm mai mult familiarizat cu alegerea .
00:00:14
un fundal diferit pentru o temă.
00:00:17
Doar ca să știți, tema Office este această miniatură în galeria de teme..
00:00:24
De asemenea, arată aici, pe stânga, deoarece este tema care este aplicată în prezent..
00:00:30
Ce aș dori pentru această temă este un fundal cu mai multă culoare..
00:00:34
Pentru a lua în considerare un fundal diferit, Ar trebui să mă uit mai întâi în grupul Variante..
00:00:40
Aceste trei miniaturi din dreapta sunt variante la tema curentă..
00:00:45
O să aleg asta. diapozitiv diagramă pentru a ilustra.
00:00:48
diferențele dintre aceste variante tematice..
00:00:52
Voi face clic pe prima variantă -
00:00:54
păstrează fundalul alb și modifică numai schema de culori..
00:00:58
Vedeți că ilustrat în culorile diagramei..
00:01:03
Celelalte două variante dau un fundal negru .
00:01:05
cu două scheme de culori diferite.
00:01:08
Observați că, cu aceste fundaluri corpul textului este alb..
00:01:14
Am mai multe opțiuni. doar pentru fundal..
00:01:18
Pentru a obține cea mai bună vizualizare a acestea, să afișăm diapozitivul titlu .
00:01:21
pentru că arată mai mult fundal,
00:01:24
apoi voi face clic pe săgeata Mai mult și indicați spre Stiluri de fundal..
00:01:30
Aceste douăsprezece fundaluri, șase lumină și șase întuneric .
00:01:34
sunt alte opțiuni pentru un fundal care se potrivește cu tema Office..
00:01:38
Acestea sunt concepute pentru a completează și oferă un contrast bun.
00:01:42
textului și a altor culori tematice.
00:01:45
Aceste două rânduri de sus sunt fundaluri de culoare solidă..
00:01:50
Puteți vedea fundalurile previzualizare pe diapozitiv atunci când am punctul spre ea..
00:01:59
Aceste ultimele 4 sunt fundaluri gradient
00:02:02
ceea ce înseamnă că se estompeze de la brichetă în partea de sus la întuneric în partea de jos..
00:02:08
Să încercăm asta - un gradient albastru;
00:02:11
este într-adevăr mai mult de o gri albastru, dar o să-i spunem albastru..
00:02:16
Voi face clic prin diapozitive pentru a vedea arată..
00:02:19
O mare schimbare este că pentru că este un fundal întunecat,.
00:02:22
textul diapozitivului este acum alb sau gri deschis..
00:02:27
În acest context, umbrire, care începe mai ușor la.
00:02:30
partea de sus și devine mai întunecată spre partea de jos, este destul de subtil..
00:02:36
Hai s-o facem un pic mai mult. dramatice și să sublinieze .
00:02:39
contrastul de la lumină la întuneric.
00:02:42
Pentru a lucra cu fundalul, faceți clic pe Formatare fundal..
00:02:49
Pentru un tip de umplere gradient pe care acest fundal le are,.
00:02:52
aveți aceste setări cu care să lucrați.
00:02:56
Ceea ce vreau să fac este să mă schimb. aspectul gradientului; .
00:02:59
astfel încât cea mai ușoară parte este mai ușoare și cea mai întunecată parte este mai închisă,.
00:03:04
așa că mă voi concentra pe aceste opriri degrade..
00:03:07
O să-ți explic ce sunt.
00:03:10
Prima oprire arată culoarea de albastru la cea mai ușoară .
00:03:13
în partea de sus zona diapozitivului..
00:03:17
Ultima oprire arată culoarea albastru la cele mai întunecate sale.
00:03:20
în zona de jos a diapozitivului.
00:03:24
Pentru a face cel mai ușor albastru mai ușoare voi selecta prima oprire, .
00:03:29
apoi în caseta care este lângă Luminozitate, .
00:03:31
Voi folosi această săgeată și de a crește luminozitatea albastru de până la 25%..
00:03:39
A se vedea modul în care luminează albastru în zona de sus a fundalului?.
00:03:45
În continuare voi selecta ultima oprire gradient
00:03:48
și să scadă luminozitatea culoare, până la minus 25%..
00:03:56
Acum, zona de jos a fundal este un albastru mai închis..
00:04:03
Îmi place modul în care umbrire arată, așa că acum voi face clic pe Se aplică la toate .
00:04:07
pentru a face aceste modificări pe toate diapozitivele..
00:04:16
Unul dintre celelalte lucruri puteți face cu gradient este.
00:04:18
schimba direcția de umbrire.
00:04:23
Când fac clic pe direcție săgeată, văd aceste opțiuni..
00:04:27
Aceasta, dreapta liniară, schimbă lumina în umbrire întunecată.
00:04:31
de la stânga la dreapta.
00:04:39
Linear up modifică umbrirea astfel încât devine mai întunecată se deplasează în sus spre partea de sus..
00:04:46
Deci, acestea sunt câteva exemple de alternative cu umbrire gradient..
00:04:51
Pentru a obține umbrirea mea originală înapoi, voi alege Liniar în jos.
00:04:55
care nuante mai inchise lumina de pornire în partea de sus, .
00:04:59
dar rețineți că, dacă nu am fost sigur ce umbrirea mea anterioară a fost .
00:05:03
și am vrut să revin la setările pe care le-am avut ultima dată când am făcut clic pe Se aplică tuturor,.
00:05:08
Aș putea face clic pe Resetare fundal pentru a restabili aceste setări..
00:05:15
Îmi place acest fundal, așa că voi închideți panoul Formatare fundal..
00:05:21
Pentru a recapitula acum știi pentru a găsi variante de opțiuni pentru un fundal de temă, .
00:05:28
alege unul care merge cu culorile temei.
00:05:33
și tweak-l în panoul de formatare..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Один зі способів персоналізації є зміна тла..
00:00:08
Робота з базового пакета Office тема, яка має білий фон,.
00:00:12
Давайте отримаємо більше знайомі з вибором .
00:00:14
інший фон для теми.
00:00:17
Просто так що ви знаєте, тема Office цей мініатюр у галереї тем..
00:00:24
Він також показує тут ліворуч, тому що Це тема, яка зараз застосовується..
00:00:30
Що я хотів би для цієї теми — це тло з більшим кольором..
00:00:34
Щоб розглянути інший фон, Я повинен спочатку подивитися в групі варіантів..
00:00:40
Ці три ескізи праворуч варіантів поточної теми..
00:00:45
Я збираюся вибрати це слайд діаграми, який допоможе проілюструвати.
00:00:48
відмінності в цих варіантів теми..
00:00:52
Я натисш перший варіант -
00:00:54
він тримає білий фон і змінює лише колірну схему..
00:00:58
Ви бачите, що ілюстрований у кольорах діаграми..
00:01:03
Інші два варіанти дають чорний тло .
00:01:05
з двома різними колірними схемами.
00:01:08
Зверніть увагу, що з цими тла, основний текст є білим..
00:01:14
У мене є більше вибору тільки для фону..
00:01:18
Щоб отримати найкращий вигляд ці, давайте відобразимо титульний слайд .
00:01:21
тому що він показує більше фону,
00:01:24
потім я натискаю стрілку Додатково та наведіть вказівник на стилі тла..
00:01:30
Ці додаткові дванадцять фони, шість світлових і шести темних .
00:01:34
є іншими параметрами для тла , яка підходить до теми Office..
00:01:38
Вони призначені для доповнювати і пропонувати хорошу контрастність.
00:01:42
до тексту та інших кольорів теми.
00:01:45
Ці два верхніх рядки суцільний колір фону..
00:01:50
Ви можете побачити фон попереднього перегляду слайда, якщо наведете на нього вказівник..
00:01:59
Ці нижні 4 є градієнтні фони
00:02:02
це означає, що вони зникають з більш легких згори до темніше внизу..
00:02:08
Спробуємо це - синій градієнт;
00:02:11
це дійсно більше синій сірий, але ми назвемо це синім..
00:02:16
Я натисш через слайдів, щоб побачити, як це виглядає..
00:02:19
Одна велика зміна полягає в тому, що тому що це темний фон,.
00:02:22
текст слайда зараз білий або світло-сірий..
00:02:27
На цьому тлі затілення, яке починається легше на.
00:02:30
зверху і стає темніше до дно, досить тонкий..
00:02:36
Давайте зробимо це трохи більше драматичні та підкреслюють .
00:02:39
темрява до темного контрасту.
00:02:42
Для роботи з тлом, ви натисніть кнопку Формат тла..
00:02:49
Тип градієнта заливки який цей фон має,.
00:02:52
у вас є ці параметри для роботи.
00:02:56
Що я хочу зробити, це зміни вигляд градієнта, .
00:02:59
таким найлегшою частиною є світліша і найтемніша частина темніша,.
00:03:04
так що я зосереджуюся на цих градієнтних зупинках..
00:03:07
Я поясню, що вони є.
00:03:10
Перша зупинка показує колір синього кольору на найлегший .
00:03:13
угорі області слайда..
00:03:17
Остання зупинка показує колір синього кольору в найтемнішому.
00:03:20
у нижній частині слайда.
00:03:24
Щоб зробити найлегший синій запальничка я виберу першу зупинку, .
00:03:29
потім у полі, що поруч із пунктом Яскравість, .
00:03:31
Я використовую цю стрілку і збільшити яскравість синього до 25%..
00:03:39
Подивіться, як це освітлює синій у верхній частині тла?.
00:03:45
Далі я виб'ю останню зупинку градієнта
00:03:48
і зменшити яскравість до мінус 25%..
00:03:56
Тепер нижня область тло темно-синій..
00:04:03
Мені подобається, як затініння виглядає, тому тепер я натиму Кнопку Застосувати до всіх .
00:04:07
щоб зробити ці зміни на всіх слайдах..
00:04:16
Одна з інших речей ви можете робити з градієнтом.
00:04:18
змінити напрямок затілення.
00:04:23
Коли я натиснаю напрямок стрілка, я бачу ці параметри..
00:04:27
Цей, лінійний праворуч, змінює світло на темне затілення.
00:04:31
зліва направо.
00:04:39
Лінійний вгору змінює заливку так, щоб вона стає темніше рухатися вгору до вершини..
00:04:46
Таким чином, це деякі приклади альтернативи затіленням градієнта..
00:04:51
Щоб отримати початкову заливку назад, я вибираю Лінійний вниз.
00:04:55
відтінки темніше початкове світло зверху, .
00:04:59
але зверніть увагу, що якщо б я не був упевнений, що моє попереднє затілення було .
00:05:03
і я хотів повернутися до настройки, які я мав, коли я востаннє натиснув Застосувати до всіх,.
00:05:08
Я міг би натиснути кнопку Скинути фон , щоб відновити ці параметри..
00:05:15
Мені подобається цей фон, так що я буду закрийте область Формат тла..
00:05:21
Щоб нагадати вам тепер ви знаєте, як щоб знайти варіанти варіантів тла теми, .
00:05:28
обрати той, який йде з кольорами теми.