PowerPoint - Customize the slide master Tutorial

  • 4:38
  • 1076 views
00:00:07
it's really ideal to customize the slide master
00:00:09
and get all your design changes in place before you add any slide content.
00:00:15
You can start with any of the PowerPoint themes,
00:00:19
but I like the Office theme because it has the least amount of
00:00:22
design already applied.
00:00:24
That's what PowerPoint uses for a blank presentation.
00:00:27
Let's open the slide master.
00:00:29
To get there, click the View tab, Slide master;
00:00:33
here's the slide master, this bigger thumbnail at the top.
00:00:37
And these are the layouts that go with the master.
00:00:40
A feature of this view is the Slide master tab.
00:00:43
It supports all your editing of the slide master and layouts.
00:00:47
On the slide master thumbnail, a tip tells you the name of the master -
00:00:51
here it's the Office themed slide master
00:00:54
- and which slides are using it.
00:00:56
Since this is the only master in the presentation, all the slides are using it.
00:01:02
On each layout, you get a similar tip,
00:01:04
the name of the layout which tells you its type
00:01:07
and whether any slides are using it.
00:01:10
To customize the slide master, first make sure it's selected.
00:01:14
The changes I make to it I want to apply to every slide.
00:01:17
I'll start with a background design:
00:01:19
Background styles on the Slide master tab, Format background -
00:01:25
there's a picture I want to use as a fill, so I click Picture or texture fill
00:01:30
and then File and select the picture file.
00:01:36
The background gets applied to the master and all the layouts.
00:01:41
Now let's find a color scheme that complements the background.
00:01:46
Clicking Colors shows all the possible combinations.
00:01:50
The Office theme colors are currently applied.
00:01:53
Looking for a set that goes with the pale green background image;
00:01:56
how about this group called Orange?
00:01:59
I'll use this new color scheme for the slide text starting with titles.
00:02:04
On the slide master, I'll select the title placeholder
00:02:06
and click the Home tab then Font color
00:02:09
which shows the colors of the new scheme.
00:02:13
How about one of these dark oranges?
00:02:15
That one change applies to every heading in the master layouts.
00:02:20
Now let's change the body text color.
00:02:23
On the slide master, I select that placeholder,
00:02:26
click Font color and choose a complementary color, Dark green,
00:02:32
that applies to any body text in the layouts.
00:02:38
So we've got a custom background and font colors.
00:02:42
How about using art for the list bullets?
00:02:44
To do that select the body text placeholder and click the Bullets menu.
00:02:49
There click Bullets and Numbering at the bottom
00:02:52
then Picture and browse for a picture file.
00:02:58
I'll zoom way in so you can see the image.
00:03:01
It's a little bird of paradise flower;
00:03:04
that's what all the bullets will now look like.
00:03:09
For the last design change on the master,
00:03:12
we'll adjust the width of the body text placeholder and the text spacing in it.
00:03:16
A placeholder is a shape, so I'll right click it and
00:03:19
click Format shape,
00:03:22
then under Shape options, I'll click Size and Properties and then click Size.
00:03:28
On the width box, let's reduce the width by a couple of inches.
00:03:32
We can center it on the slide in a minute.
00:03:35
To change text spacing, click Text Box.
00:03:38
I want a little more space around the text,
00:03:41
so I'll bump up the margins for it in the placeholder.
00:03:46
To center the placeholder even more, let's use the Align commands
00:03:51
and click Align center -
00:03:54
the body text is now more centered on the slide which I like
00:03:57
given the wide screen slide format.
00:04:00
These changes affect the layouts with body text placeholders
00:04:03
such as title and content and the two column layouts.
00:04:09
It's time to give our customized master its own name,
00:04:12
so right clicking it, we'll choose Rename master and call it Fabrikam Theme.
00:04:20
Let's see how these changes look on our slides;
00:04:22
I'll click Normal to open normal view.
00:04:25
There's the background, the two font colors are applied to title and body text,
00:04:31
the body text is more centered
00:04:34
and there are the picture bullets.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hoewel ik hier een paar dia's heb toegevoegd voor demonstratiedoeleinden,
00:00:07
is het echt ideaal om de slide master aan te passen en
00:00:09
al uw ontwerpwijzigingen op hun plaats te krijgen voordat u een dia inhoud toevoegt.
00:00:15
U kunt beginnen met een van de PowerPoint thema's,
00:00:19
maar ik vind het Office thema leuk omdat er het minste
00:00:22
ontwerp op is toegepast.
00:00:24
Dat is wat PowerPoint gebruikt voor een blanco presentatie.
00:00:27
Laten we de slide master openen.
00:00:29
Om daar te komen, klik op het tabblad Weergave, Slide master;
00:00:33
hier is de slide master, deze grotere miniatuur bovenaan.
00:00:37
En dit zijn de layouts die bij de master behoren.
00:00:40
Een kenmerk van deze weergave is het tabblad Slide master.
00:00:43
Het ondersteunt al uw bewerkingen van de slide master en layouts.
00:00:47
Op de slide master miniatuur vertelt een tip u de naam van de master -
00:00:51
hier is de Office met thema slide master
00:00:54
- en welke dia's deze gebruiken.
00:00:56
Omdat dit de enige master in de presentatie is, gebruiken alle dia's deze.
00:01:02
Op elke layout krijgt u een vergelijkbare tip,
00:01:04
de naam van de layout die u het type vertelt
00:01:07
en of elke dia's deze gebruiken.
00:01:10
Als u de slide master wilt aanpassen, moet u eerst controleren of deze is geselecteerd.
00:01:14
De wijzigingen die ik aanbreng, wil ik op elke dia toepassen.
00:01:17
Ik zal beginnen met een achtergrondontwerp:
00:01:19
Achtergrondstijlen op het tabblad Slide master, Opmaken achtergrond -
00:01:25
er is een afbeelding die ik als vulling wil gebruiken, dus ik klik op Afbeelding of textuurvulling
00:01:30
en dan op Bestand en selecteer het afbeeldingsbestand
00:01:36
De achtergrond wordt toegepast op de master en alle layouts.
00:01:41
Laten we nu een kleurenschema vinden dat de achtergrond aanvult.
00:01:46
Klikken op Kleuren toont alle mogelijke combinaties.
00:01:50
De Office themakleuren worden momenteel toegepast.
00:01:53
Op zoek naar een set die past bij de lichtgroene achtergrondafbeelding;
00:01:56
wat dacht u van deze groep genaamd Sinaasappel?
00:01:59
Ik zal dit nieuwe kleurenschema gebruiken voor de dia tekst beginnend met titels.
00:02:04
In de slide master selecteer ik de plaatshouder titel
00:02:06
en klik op het tabblad Start en vervolgens op Lettertypekleur
00:02:09
die de kleuren van het nieuwe schema toont.
00:02:13
Wat dacht u van een van deze donkere sinaasappel kleur?
00:02:15
Die ene wijziging is van toepassing op elke kop in de master layouts.
00:02:20
Laten we nu de tekstkleur van de hoofdtekst wijzigen.
00:02:23
In de slide master selecteer ik die plaatshouder,
00:02:26
klik op Lettertypekleur en kies een complementaire kleur, Donkergroen,
00:02:32
die van toepassing is op elke hoofdtekst in de layouts.
00:02:38
We hebben dus een aangepaste achtergrond en lettertypekleuren.
00:02:42
Hoe zit het met het gebruik van kunst voor de lijst met bullets?
00:02:44
Hiertoe selecteert u de plaatshouder hoofdtekst en klikt u op het Bullets menu.
00:02:49
Klik daar onderaan op bullets en nummering en
00:02:52
vervolgens op Afbeelding en blader naar een afbeeldingsbestand.
00:02:58
Ik zoom zo in, zodat u de afbeelding kunt zien.
00:03:01
Het is een kleine paradijsvogel bloem;
00:03:04
zo zullen alle kogels er nu uitzien.
00:03:09
Voor de laatste ontwerp wijziging op de master
00:03:12
passen we de breedte van de plaatshouder hoofdtekst aan en de tekstafstand erin.
00:03:16
Een plaatshouder is een vorm, dus klik ik er met de rechtermuisknop op en
00:03:19
klik op Opmaak vorm,
00:03:22
vervolgens onder Vormopties, klik ik op Grootte en Eigenschappen en vervolgens op Grootte.
00:03:28
Laten we op het breedte vak, de breedte met enkele centimeters verkleinen.
00:03:32
We kunnen het binnen een minuut op de dia centreren.
00:03:35
Als u de tekst afstand wilt wijzigen, klik op Tekstvak.
00:03:38
Ik wil een beetje meer ruimte rond de tekst,
00:03:41
dus zal ik de marges ervoor verhogen in de plaatshouder.
00:03:46
Om de plaatshouder nog meer te centreren, gebruiken we de Uitlijnen opdrachten
00:03:51
en klik op Uitlijnen middelpunt -
00:03:54
de hoofdtekst is nu meer gecentreerd op de dia die ik leuk vind
00:03:57
gezien de breedbeeld dia opmaak.
00:04:00
Deze wijzigingen zijn van invloed op de layouts met plaatshouders hoofdtekst
00:04:03
zoals titel en inhoud en de twee kolom layouts.
00:04:09
Het is tijd om onze aangepaste master een eigen naam te geven.
00:04:12
Als u er met de rechtermuisknop op klikt, kiezen we Hernoemen master wijzigen en noemen dit Thema Fabrikam.
00:04:20
Laten we eens kijken hoe deze veranderingen op onze dia's lijken;
00:04:22
Ik klik op Normaal om de normale weergave te openen.
00:04:25
Er is een achtergrond, de twee lettertype kleuren worden toegepast op de titel en hoofdtekst,
00:04:31
de hoofdtekst is meer gecentreerd
00:04:34
en er zijn de afbeelding bullets.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Obwohl ich hier ein paar Folien zu Demonstrationszwecken hinzugefügt habe,
00:00:07
ist es wirklich ideal, den Folienmaster anzupassen
00:00:09
und alle Ihre Designänderungen einzurichten, bevor Sie irgendeinen Folieninhalt hinzufügen.
00:00:15
Sie können mit einem der PowerPoint-Designs beginnen,
00:00:19
aber ich mag das Office-Design, weil es die geringste Menge an
00:00:22
schon eingesetzten Designelementen enthält.
00:00:24
Das ist es, was PowerPoint benutzt für eine leere Präsentation.
00:00:27
Öffnen wir dazu den Folienmaster.
00:00:29
Um dahin zu gelangen, klicken Sie die Registerkarte „Ansicht”, „Folienmaster”.
00:00:33
Hier ist der Folienmaster, dieses größere Vorschaubild ganz oben.
00:00:37
Und das hier sind die Layouts, die zu dem Master gehören.
00:00:40
Eine Funktion dieser Ansicht ist die Registerkarte „Folienmaster”.
00:00:43
Sie unterstützt Sie bei allen Änderungen am Folienmaster und den Layouts.
00:00:47
Auf dem Folienmaster-Vorschaubild informiert Sie ein Hinweis über den Namen des Masters –
00:00:51
hier handelt es sich um den Office- Design-Folienmaster
00:00:54
– und welche Folien ihn benutzen.
00:00:56
Da dieser der einzige Master der Präsentation ist, verwenden ihn alle Folien.
00:01:02
Auf jedem Layout finden Sie einen ähnlichen Hinweis,
00:01:04
den Name des Layouts sowie Informationen über seinen Typ
00:01:07
und ob es Folien gibt, die es verwenden.
00:01:10
Um den Folienmaster anzupassen, stellen Sie zuerst sicher, dass er ausgewählt ist.
00:01:14
Ich möchte, dass die von mir durchgeführten Änderungen auf alle Folien angewandt werden.
00:01:17
Ich beginne mit dem Hintergrunddesign:
00:01:19
Hintergrundstile auf der Registerkarte „Folienmaster”, „Hintergrundformat” –
00:01:25
es gibt ein Bild, das ich als Füllung benutzen möchte, deshalb klicke ich auf „Bild- oder Texturfüllung”
00:01:30
und danach „Datei” und wähle die Bilddatei aus.
00:01:36
Der Hintergrund wird auf den Master und alle Layouts angewandt.
00:01:41
Suchen wir jetzt ein Farbschema, das den Hintergrund ergänzt.
00:01:46
Ein Klick auf „Farben” zeigt alle möglichen Kombinationen.
00:01:50
Die Farben des Office-Designs werden derzeit verwendet.
00:01:53
Wir suchen nach einer Farbkombination, die zu dem blassgrünen Hintergrundbild passt.
00:01:56
Wie wäre es mit dieser Gruppe mit dem Namen Orange?
00:01:59
Ich werde dieses neue Farbschema verwenden für den Folientext und mit den Titeln beginnen.
00:02:04
Auf dem Folienmaster wähle ich den Titelplatzhalter
00:02:06
und klicke auf die Registerkarte „Start”, dann „Schriftfarbe”,
00:02:09
wo die Farben des neuen Schemas angezeigt werden.
00:02:13
Wie wäre es mit diesen dunklen Orangetönen?
00:02:15
Diese eine Änderung wird auf jede Überschrift in den Masterlayouts angewandt.
00:02:20
Ändern wir nun die Farbe der Textabsätze.
00:02:23
Auf dem Folienmaster wähle ich diesen Platzhalter,
00:02:26
klicke auf „Schriftfarbe” und wähle eine Komplementärfarbe, Dunkelgrün,
00:02:32
diese wird auf alle Textabsätze in den Layouts angewendet.
00:02:38
Jetzt haben wir einen benutzerdefinierten Hintergrund und Schriftfarben.
00:02:42
Wie wäre es mit Kunst für die Aufzählungszeichen?
00:02:44
Dafür wähle ich den Text- Platzhalter und klicke auf das Menü „Aufzählungszeichen”.
00:02:49
Dort klicke ich auf „Aufzählungszeichen” und unten auf „Nummerierung”,
00:02:52
dann auf „Bild” und suche nach einer Bilddatei.
00:02:58
Ich zoome so, dass Sie das Bild sehen können.
00:03:01
Es ist eine kleine Paradiesvogelblume.
00:03:04
So sehen jetzt alle Aufzählungszeichen aus.
00:03:09
Als letzte Design- Änderung auf dem Master
00:03:12
stellen wir die Breite des Text- Platzhalters und der Textabstände in ihm ein.
00:03:16
Ein Platzhalter ist eine Form, deshalb klicke ich rechts und
00:03:19
klicke auf „Form formatieren”,
00:03:22
dann unter „Formoptionen” klicke ich auf „Größe und Eigenschaften” und danach auf „Größe”.
00:03:28
Im Feld für die Breite reduzieren wir die Breite um ein paar Zentimeter.
00:03:32
Wir können ihn auf der Folie in einer Minute zentrieren.
00:03:35
Zum Ändern der Text- Abstände klicke ich auf Textfeld.
00:03:38
Ich möchte etwas mehr Raum um den Text herum,
00:03:41
so vergrößere ich für ihn die Randabstände im Platzhalter.
00:03:46
Um den Platzhalter noch genauer zu zentrieren, verwenden wir die Funktionen zum Ausrichten
00:03:51
und klicken auf „Ausrichtung zentriert” –
00:03:54
der Text ist jetzt besser zentriert auf der Folie, der ich das
00:03:57
Breitbild-Folienformat geben möchte.
00:04:00
Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Layouts mit den darauf befindlichen Textplatzhaltern
00:04:03
wie Titel und Inhalt sowie die zweispaltigen Layouts.
00:04:09
Es ist jetzt an der Zeit, unserem benutzerdefiniertem Master seinen eigenen Namen zu geben,
00:04:12
deshalb klicke ich mit rechts darauf, wir wählen „Master umbenennen” und nennen es Fabrikam Theme.
00:04:20
Sehen wir einmal, wie diese Änderungen auf unseren Folien aussehen;
00:04:22
Ich klicke Normal, um die Normalansicht zu öffnen.
00:04:25
Da ist der Hintergrund, die beiden Schriftfarben wurden auf Titel und Inhaltstext angewandt,
00:04:31
der Inhaltstext ist besser zentriert
00:04:34
und da sind die Bild-Aufzählungszeichen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Aunque he añadido unas pocas diapositivas aquí con fines de demostración
00:00:07
lo realmente ideal es personalizar el patrón de diapositivas
00:00:09
y preparar todos los cambios en el diseño antes de empezar a añadir contenido a las diapositivas.
00:00:15
Puede empezar con cualquiera de los temas PowerPoint,
00:00:19
pero me gusta el tema Office porque es el que tiene menos
00:00:22
diseño aplicado.
00:00:24
Este es el motivo por el que PowerPoint lo usa para una presentación en blanco.
00:00:27
Vamos a abrir el patrón de diapositivas.
00:00:29
Para hacerlo, haga clic en la pestaña Vista, Patrón de diapositivas,
00:00:33
aquí está el patrón de diapositivas, la miniatura mayor de la parte superior.
00:00:37
Y estos son los diseños que van con el patrón.
00:00:40
Una función de esta vista es la pestaña Patrón de diapositivas.
00:00:43
Da soporte a la edición del patrón de diapositivas y diseños.
00:00:47
En la miniatura del patrón de diapositivas, un aviso le dice el nombre del patrón -
00:00:51
aquí está el patrón de diapositvas con el tema Office
00:00:54
- con las diapositivas que lo usan.
00:00:56
Puesto que este es el único patrón en la presentación, todas las diapositivas lo usan.
00:01:02
En cada diseño puede ver un aviso similar,
00:01:04
el nombre del diseño que le dice el tipo
00:01:07
y si hay alguna diapositiva que lo está usando.
00:01:10
Para personalizar el patrón de diapositivas, asegúrese primero de seleccionarlo.
00:01:14
Los cambios que quiero hacer quiero aplicarlos a todas las diapositivas.
00:01:17
Empezaré con el diseño del fondo:
00:01:19
Los estilos de fondo en la pestaña Patrón de diapositivas, estilos de fondo -
00:01:25
hay una imagen que quiero usar como relleno, así que hago clic sobre ella o textura de relleno
00:01:30
y después Archivo y selecciono el archivo de la imagen.
00:01:36
El fondo se aplica al patrón y a todos los diseños.
00:01:41
Ahora vamos a buscar un color de esquema que complemente el fondo.
00:01:46
Haciendo clic en colores se muestran todas las combinaciones posibles.
00:01:50
Los colores de tema de Office son los que están aplicados actualmente.
00:01:53
Busco un conjunto que combine con el verde claro de la imagen de fondo;
00:01:56
¿qué tal este grupo llamado Naranja?
00:01:59
Usaré este nuevo esquema de color para la diapositiva de texto que empieza con títulos.
00:02:04
En el patrón de diapositivas, seleccionaré el marcador de posición
00:02:06
y haré clic en la pestaña Inicio y después en color de Fuente
00:02:09
que muestra los colores del nuevo esquema.
00:02:13
¿Qué tal estos naranjas oscuros?
00:02:15
Este cambio se aplica a todos los encabezados en el diseño del patrón.
00:02:20
Ahora vamos a cambiar el color del cuerpo del texto.
00:02:23
En el patrón de diapositivas, selecciono este marcador de posición,
00:02:26
hago clic en Color de fuente y elijo un color complementario, verde oscuro,
00:02:32
que se aplica a todos los cuerpos de texto del diseño.
00:02:38
Hasta ahora tenemos personalizados el fondo y los colores de fuente.
00:02:42
¿Qué tal si usamos art para las viñetas?
00:02:44
Para hacerlo selecciono el marcador de posición del texto y hago clic en el menú Viñetas
00:02:49
Ahí hago clic en Numeración y Viñetas en la parte inferior
00:02:52
de la imagen y me desplazo hasta este archivo de imagen.
00:02:58
Haré zoom para que pueda ver la imagen.
00:03:01
Es una florecita ave del paraíso;
00:03:04
que es como aparecerán ahora todas las viñetas.
00:03:09
Para el último cambio de diseño en el patrón,
00:03:12
ajustaremos la anchura del marcador de posición del texto y el espaciado del texto dentro de él.
00:03:16
Un marcador de posición es una forma, así que haré clic con el botón derecho sobre ella
00:03:19
y haré clic en Formato de forma,
00:03:22
después entre las opciones de Forma, haré clic en Tamaño y Propiedades y después clic en Tamaño.
00:03:28
En ancho de cuadro, vamos a reducir la anchura en un par de pulgadas.
00:03:32
Podemos centrarla en la diapositiva en un minuto.
00:03:35
Para cambiar el espaciado del texto, hacemos clic en Caja de Texto.
00:03:38
Quiero un poco más de espacio entre el texto,
00:03:41
así que aumento los márgenes en el marcador de posición.
00:03:46
Para centrar todavía más el marcador, vamos a usar los comandos de alineación.
00:03:51
y hago clic en Alineación central -
00:03:54
el cuerpo del texto está ahora más centrado en la diapositiva, lo que me gusta
00:03:57
dado el formato de pantalla ancha de la diapositiva.
00:04:00
Estos cambios se aplican a todos los diseños con marcadores de texto.
00:04:03
por ejemplo título y contenido en el diseño de las dos columnas.
00:04:09
Es el momento de dar nombre a nuestro diseño personalizado,
00:04:12
así que hago clic con el botón derecho, elegiremos cambiar nombre al patrón y lo llamaré Tema Fabrikam.
00:04:20
Vamos a ver cómo aparecen estos cambios en nuestras diapositivas;
00:04:22
Hago clic en Normal para abrir la vista normal.
00:04:25
Aquí está el fondo, los dos colores de fuente están aplicados al título y al cuerpo de texto,
00:04:31
el texto está más centrado
00:04:34
y hay viñetas con imágenes.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Embora tenha adicionado alguns slides aqui para fins demonstrativos,
00:00:07
o ideal é personalizar o Slide Mestre
00:00:09
e implementar todas as suas alterações de design antes de adicionar qualquer conteúdo ao slide.
00:00:15
Você pode começar por qualquer um dos temas do PowerPoint,
00:00:19
mas eu gosto do tema Office porque tem a menor quantidade de
00:00:22
design já aplicada.
00:00:24
É o que o PowerPoint usa para uma apresentação em branco.
00:00:27
Vamos abrir o Slide Mestre.
00:00:29
Para chegar lá, clique no menu Exibir, Slide Mestre;
00:00:33
aqui está o Slide Mestre, esta grande miniatura na parte superior.
00:00:37
E estes são os layouts que acompanham o Slide Mestre.
00:00:40
Uma característica do Exibir é o menu Slide Mestre.
00:00:43
Suporta toda a sua edição do Slide Mestre e layouts.
00:00:47
Na miniatura do Slide Mestre, uma dica informa o nome do Slide Mestre -
00:00:51
este é o Slide Mestre temático do Office
00:00:54
- e quais os slides que o estão usando.
00:00:56
Uma vez que este é o único Slide Mestre na apresentação, todos os slides o estão usando.
00:01:02
Em cada layout, você recebe uma dica semelhante,
00:01:04
o nome do layout que indica seu tipo
00:01:07
e se algum slide o está usando.
00:01:10
Para personalizar o Slide Mestre, primeiro certifique-se que está selecionado.
00:01:14
Quero aplicar aos outros slides todas as alterações que eu fizer ao Slide Mestre.
00:01:17
Vou começar pelo design de fundo:
00:01:19
Os estilos de planos de fundo no menu Slide Mestre, Formatar Plano de Fundo -
00:01:25
há uma imagem que quero usar como preenchimento, por isso clico em Preenchimento com imagem ou textura
00:01:30
e depois em Arquivo e seleciono o arquivo da imagem.
00:01:36
O plano de fundo fica aplicado ao Slide Mestre e a todos os layouts.
00:01:41
Agora vamos descobrir um layout de cor que complemente o fundo.
00:01:46
Clicando em Cores surgem todas as combinações possíveis.
00:01:50
As cores do tema Office estão aplicadas atualmente.
00:01:53
Estou à procura de um conjunto que combine com a imagem de plano de fundo verde-pálido;
00:01:56
e este grupo chamado Laranja?
00:01:59
Vou usar este novo layout de cores para o texto do slide que começa com títulos.
00:02:04
No Slide Mestre, seleciono o espaço reservado de título
00:02:06
e clico no menu Página Inicial e depois em Cor da fonte,
00:02:09
que mostra as cores do novo layout.
00:02:13
E que tal um destes cor de laranja escuro?
00:02:15
Essa alteração é aplicada a todos os títulos nos layouts mestres.
00:02:20
Agora, vamos mudar a cor do corpo do texto.
00:02:23
No Slide Mestre, seleciono o espaço reservado,
00:02:26
clico em Cor da fonte e escolho uma cor complementar, verde escuro,
00:02:32
que se aplica a qualquer corpo do texto nos layouts.
00:02:38
Já temos um plano de fundo e cores de fonte personalizados.
00:02:42
E usar arte para os marcadores de lista?
00:02:44
Para isso, selecione o espaço reservado do corpo do texto e clique no grupo Parágrafo.
00:02:49
Aqui, clique em Marcadores e Numeração na parte inferior,
00:02:52
depois em Imagem e procure o arquivo da imagem.
00:02:58
Vou ampliar para que possa ver a imagem.
00:03:01
É uma pequena estrelícia;
00:03:04
todos os espaços reservados serão iguais.
00:03:09
Na última alteração de design no Slide Mestre,
00:03:12
vamos ajustar a largura do espaço reservado do corpo do texto e o espaçamento de texto nele.
00:03:16
Um espaço reservado é uma forma, por isso, vou clicar com o botão direito e
00:03:19
clique Formatar Forma,
00:03:22
e nas Opções de Forma, clico em Propriedades de Tamanho e, depois, clico em Tamanho.
00:03:28
Na caixa Largura, vamos reduzir a largura alguns centímetros.
00:03:32
Podemos centrá-la no slide em um minuto.
00:03:35
Para mudar o espaçamento do texto, clico em Caixa de Texto.
00:03:38
Quero um pouco mais de espaço em torno do texto,
00:03:41
por isso, vou subir as margens no espaço reservado.
00:03:46
Para centrar ainda mais o espaço reservado, vamos usar os comandos Alinhamento Vertical
00:03:51
e clicar Centralizado no Meio -
00:03:54
O corpo do texto está agora mais centrado no slide, o que me agrada,
00:03:57
dado o formato amplo do slide.
00:04:00
Estas alterações afetam os layouts com espaços reservados com corpo de texto,
00:04:03
como título e conteúdo e os layouts de duas colunas.
00:04:09
Está na hora de dar um nome para nosso Slide Mestre personalizado,
00:04:12
clicamos com o botão direito nele, escolhemos Renomear o nome do Slide Mestre e o chamamos Fabrikam Theme.
00:04:20
Vejamos como ficam estas alterações em nossos slides;
00:04:22
Clico em Exibir para abrir a visualização normal.
00:04:25
Aqui está o fundo, as duas cores de fonte estão aplicadas ao título e ao corpo do texto,
00:04:31
o corpo do texto está mais centrado
00:04:34
e há os marcadores de imagem.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Anche se ho aggiunto alcuni scorre qui a scopo dimostrativo, .
00:00:07
è davvero l'ideale per personalizzare lo schema diapositiva.
00:00:09
e ottenere tutte le modifiche di progettazione in prima di aggiungere qualsiasi contenuto della diapositiva..
00:00:15
Si può iniziare con qualsiasi i temi di PowerPoint, .
00:00:19
ma mi piace il tema di Office perché ha il minor numero di.
00:00:22
disegno già applicato.
00:00:24
Questo è ciò che PowerPoint utilizza per una presentazione vuota..
00:00:27
Apriamo lo schema diapositiva.
00:00:29
Per arrivarci, fare clic sul pulsante Scheda Visualizza, Schema diapositiva;.
00:00:33
ecco lo schema diapositiva, questo miniatura più grande in alto..
00:00:37
E questi sono i layout che vanno con il maestro..
00:00:40
Una caratteristica di questa vista è la scheda Schema diapositiva..
00:00:43
Supporta tutte le tue modifiche dello schema diapositiva e dei layout..
00:00:47
Nell'anteprima dello schema diapositiva, un suggerimento ti dice il nome del maestro -.
00:00:51
qui è l'Ufficio schema diapositiva a tema.
00:00:54
- e quali diapositive lo utilizzano.
00:00:56
Dal momento che questo è l'unico maestro nel presentazione, tutte le diapositive lo stanno usando..
00:01:02
In ogni layout, si ottiene un suggerimento simile,
00:01:04
il nome del layout che ti dice il suo tipo.
00:01:07
e se qualsiasi diapositive lo stanno usando..
00:01:10
Per personalizzare lo schema diapositiva, prima di tutto assicurati che sia selezionato..
00:01:14
Le modifiche che faccio ad esso ho applicare a ogni diapositiva..
00:01:17
Inizierò con un design di sfondo:
00:01:19
Stili di sfondo nella diapositiva scheda principale, Formato sfondo - .
00:01:25
c'è una foto che voglio usare come riempire, quindi faccio clic su Riempimento immagine o texture .
00:01:30
e quindi File e selezionare il file di immagine..
00:01:36
Lo sfondo viene applicato il master e tutti i layout..
00:01:41
Ora cerchiamo di trovare una combinazione di colori che completa lo sfondo..
00:01:46
Facendo clic su Colori vengono visualizzati tutti i le possibili combinazioni..
00:01:50
Colori del tema di Office sono attualmente applicati..
00:01:53
Alla ricerca di un set che va con l'immagine di sfondo verde pallido;.
00:01:56
che ne dici di questo gruppo chiamato Orange?
00:01:59
Userò questa nuova combinazione di colori per il testo della diapositiva che inizia con i titoli..
00:02:04
Nello schema diapositiva, selezionare il segnaposto del titolo.
00:02:06
e fare clic sulla scheda Home, quindi su Colore carattere
00:02:09
che mostra i colori del nuovo schema.
00:02:13
Che ne dici di una di queste arance scure?
00:02:15
Tale modifica si applica ogni intestazione nei layout master..
00:02:20
Ora cambiamo il colore del corpo del testo.
00:02:23
Nello schema diapositiva, selezionare il segnaposto, .
00:02:26
fare clic su Colore carattere e scegliere colore complementare, verde scuro,.
00:02:32
che si applica a qualsiasi corpo del testo nei layout..
00:02:38
Quindi abbiamo un costume colori dello sfondo e del carattere..
00:02:42
Che ne dite di usare l'arte per i punti elenco?.
00:02:44
A tale scopo, selezionare il corpo del testo segnaposto e fare clic sul menu Elenchi puntati..
00:02:49
Fare clic su Elenchi puntati e Numerazione in basso .
00:02:52
quindi Immagine e sfogliare per un file di immagine..
00:02:58
Io zoom modo in modo potete vedere l'immagine..
00:03:01
E 'un uccellino di fiore paradisiaco; .
00:03:04
questo è ciò che tutti i proiettili saranno ora come.
00:03:09
Per l'ultimo disegno cambiare sul master, .
00:03:12
regoleremo la larghezza del corpo del testo segnaposto e la spaziatura del testo al suo contenuto..
00:03:16
Un segnaposto è una forma, quindi farò clic destro e.
00:03:19
fare clic su Formato forma,
00:03:22
quindi in Opzioni forma, faccio clic su Dimensioni e proprietà, quindi fare clic su Dimensioni..
00:03:28
Nella casella della larghezza, riduciamo la larghezza di un paio di pollici..
00:03:32
Possiamo centrarlo su la diapositiva in un minuto..
00:03:35
Per modificare il testo spaziatura, fare clic su Casella di testo..
00:03:38
Voglio un po' più di spazio intorno al testo, .
00:03:41
quindi farò salire i margini per nel segnaposto..
00:03:46
Per centrare il segnaposto ancora di più, usiamo i comandi Allinea.
00:03:51
e fare clic su Allinea al centro -
00:03:54
il corpo del testo è ora più centrato sulla diapositiva che mi piace .
00:03:57
dato il formato di diapositiva wide screen.
00:04:00
Queste modifiche hanno effetto i layout con segnaposto corpo del testo.
00:04:03
come titolo e contenuto e i layout delle due colonne..
00:04:09
E 'tempo di dare il nostro personalizzato padrone il proprio nome, .
00:04:12
quindi facendo clic con il pulsante destro del mouse, sceglieremo Rinominare master e chiamarlo tema Fabrikam..
00:04:20
Vediamo come questi cambia aspetto sulle nostre diapositive; .
00:04:22
Farò clic su Normale per aprire la visualizzazione normale.
00:04:25
C'è lo sfondo, i due font i colori vengono applicati al titolo e al corpo del testo, .
00:04:31
il corpo del testo è più centrato
00:04:34
e ci sono i proiettili immagine.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
雖然我加了幾個 此處的幻燈片用於演示,.
00:00:07
真的很理想 自訂幻燈片母版.
00:00:09
並得到您的所有設計更改 在添加任何幻燈片內容之前的位置。.
00:00:15
你可以從任何 PowerPoint 主題,.
00:00:19
但我喜歡辦公室的主題 因為它有最少的量.
00:00:22
設計已應用。
00:00:24
這就是 PowerPoint 使用的內容 用於空白演示文稿。.
00:00:27
讓我們打開幻燈片母版。
00:00:29
要到達那裡,請按一下 查看選項卡,幻燈片母版;.
00:00:33
這裡是幻燈片母版,這 頂部較大的縮略圖。.
00:00:37
這些是佈局 與主人一起去。.
00:00:40
此視圖的功能 是"幻燈片母版"選項卡。.
00:00:43
它支援您的所有編輯 幻燈片母版和佈局。.
00:00:47
在幻燈片母版縮略圖上,提示 告訴你主人的名字 -.
00:00:51
這裡是辦公室 主題幻燈片母版.
00:00:54
- 以及哪些幻燈片正在使用它。
00:00:56
由於這是 演示文稿,所有幻燈片都在使用它。.
00:01:02
在每個佈局上,您都會得到類似的提示,
00:01:04
佈局的名稱 它告訴你它的類型.
00:01:07
以及是否有任何 幻燈片正在使用它。.
00:01:10
要自訂幻燈片母版, 首先確保它被選中。.
00:01:14
我對它所做的改變 要應用於每張幻燈片。.
00:01:17
我先從背景設計開始:
00:01:19
幻燈片上的背景樣式 主選項卡,格式背景 -.
00:01:25
有一張圖片,我想用作 填充,因此按一下"圖片"或"紋理填充".
00:01:30
然後檔 並選擇圖片檔。.
00:01:36
背景被應用於 主和所有的佈局。.
00:01:41
現在,讓我們找到一個色彩配置 補充背景。.
00:01:46
按一下"顏色"顯示所有 可能的組合。.
00:01:50
辦公室主題顏色 當前應用。.
00:01:53
尋找一套去 淺綠色背景圖像;.
00:01:56
這個叫奧蘭治的人怎麼樣?
00:01:59
我將使用這個新的色彩配置 以標題開頭的幻燈片文本。.
00:02:04
在幻燈片母版上,我會 選擇標題預留位置.
00:02:06
然後按一下"主頁"選項卡,然後按一下字體顏色
00:02:09
顯示新方案的顏色。
00:02:13
一個深橙色怎麼樣?
00:02:15
一個更改適用于 主佈局中的每個標題。.
00:02:20
現在,讓我們更改正文文本顏色。
00:02:23
在幻燈片母版上,我 選擇該預留位置,.
00:02:26
按一下"字體顏色"並選擇 互補色, 深綠色,.
00:02:32
適用于任何 佈局中的正文文本。.
00:02:38
因此,我們有一個自訂 背景和字體顏色。.
00:02:42
使用藝術怎麼樣? 清單子彈?.
00:02:44
為此,請選擇正文文本 預留位置,然後按一下"專案符號"功能表。.
00:02:49
有點擊專案符號和 底部編號.
00:02:52
然後圖片和流覽 圖片檔。.
00:02:58
我會放大的方式,所以 你可以看到圖像。.
00:03:01
這是一隻小鳥 天堂花;.
00:03:04
這就是所有子彈現在的樣子。
00:03:09
對於最後一個設計 更改主.
00:03:12
我們將調整正文文本的寬度 預留位置及其中的文本間距。.
00:03:16
預留位置是一個形狀, 所以我將右鍵點擊它,並.
00:03:19
按一下"格式化"形狀,
00:03:22
然後在"形狀"選項下,我將按一下 大小和屬性,然後按一下"大小"。.
00:03:28
在寬度框中,讓我們減少 寬度幾英寸。.
00:03:32
我們可以以它為中心 幻燈片在一分鐘內。.
00:03:35
更改文本 間距,按一下文字方塊。.
00:03:38
我想要多一點空間 在文本周圍,.
00:03:41
所以我會提高利潤 它在預留位置中。.
00:03:46
使預留位置居中 更多,讓我們使用對齊命令.
00:03:51
並按一下"對齊中心" -
00:03:54
正文文本現在更多 以我喜歡的幻燈片為中心.
00:03:57
給定寬螢幕幻燈片格式。
00:04:00
這些變化影響 帶有正文文本預留位置的佈局.
00:04:03
如標題和 內容和兩列佈局。.
00:04:09
是時候給我們 自訂主機自己的名字,.
00:04:12
所以右鍵點擊它,我們將選擇 重命名主,並稱之為法布裡卡姆主題。.
00:04:20
讓我們看看這些 更改查看我們的幻燈片;.
00:04:22
我將按一下"正常"以打開普通視圖。
00:04:25
有背景,兩種字體 顏色應用於標題和正文文本,.
00:04:31
正文文本更居中
00:04:34
還有圖片子彈

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
私はいくつかを追加しましたが デモンストレーション用のスライドは、.
00:00:07
それは本当に理想的です スライド マスタをカスタマイズするには.
00:00:09
すべてのデザインの変更を取得します。 スライド コンテンツを追加する前に配置します。.
00:00:15
次のいずれかから開始できます。 パワーポイントのテーマ,.
00:00:19
しかし、私はオフィスのテーマが好きです それは最も少ない量を持っているので、.
00:00:22
デザインは既に適用されています。
00:00:24
それはパワーポイントが使用するものです 空白のプレゼンテーションの場合。.
00:00:27
スライド マスタを開きましょう。
00:00:29
そこに着くには、 タブを表示, スライド マスタ;.
00:00:33
ここにスライドマスタがあります。 上部に大きなサムネイルが表示されます。.
00:00:37
そして、これらはレイアウトです それはマスターと一緒に行く。.
00:00:40
このビューの機能 は[スライドマスタ]タブです。.
00:00:43
それはすべての編集をサポートしています スライド マスタとレイアウトの。.
00:00:47
スライド マスタサムネイルで、チップ マスターの名前を教えてくれます -.
00:00:51
ここはオフィスです テーマスライドマスタ.
00:00:54
- どのスライドがそれを使用しているか。
00:00:56
これは唯一のマスターなので、 すべてのスライドが使用しています。.
00:01:02
各レイアウトで、同様のヒントが得られます。
00:01:04
レイアウトの名前 そのタイプを教えてくれます.
00:01:07
そして、 スライドがそれを使用しています。.
00:01:10
スライド マスタをカスタマイズするには、 最初に選択されていることを確認します。.
00:01:14
私はそれに加える変更 すべてのスライドに適用したい。.
00:01:17
まず、背景デザインから始めます。
00:01:19
スライドの背景スタイル マスタータブ、 書式設定背景 -.
00:01:25
として使用したい絵があります。 塗りつぶしを行うので、[図] または [テクスチャ塗りつぶし] をクリックします。.
00:01:30
その後、ファイル をクリックし、画像ファイルを選択します。.
00:01:36
背景が適用される マスターとすべてのレイアウト。.
00:01:41
次に、配色を見つけましょう 背景を補完します。.
00:01:46
[色] をクリックすると、すべてが表示されます。 可能な組み合わせ。.
00:01:50
オフィスのテーマの色 が現在適用されています。.
00:01:53
行くセットを探しています 淡い緑色の背景画像で;.
00:01:56
オレンジと呼ばれるこのグループはどうですか?
00:01:59
この新しい配色を使用します。 タイトルで始まるスライド テキスト。.
00:02:04
スライド マスタでは、 タイトルプレースホルダを選択する.
00:02:06
[ホーム] タブをクリックし、[フォントの色] をクリックします。
00:02:09
これは、新しいスキームの色を示しています。
00:02:13
この濃いオレンジは?
00:02:15
その 1 つの変更が適用されます。 マスタ レイアウトのすべての見出し。.
00:02:20
次に、本文のテキストの色を変更してみましょう。
00:02:23
スライド マスタでは、I そのプレースホルダを選択し、.
00:02:26
[フォントの色] をクリックし、 相補的な色, ダークグリーン,.
00:02:32
いずれに当てはまる レイアウト内の本文テキスト。.
00:02:38
だから我々は習慣を持っている 背景とフォントの色。.
00:02:42
アートを使用する方法について リストの箇条書き?.
00:02:44
これを行うには、本文テキストを選択します。 プレースホルダをクリックし、[箇条書き] メニューをクリックします。.
00:02:49
[箇条書き] をクリックし、 下部の番号付け.
00:02:52
その後、画像とブラウズ ピクチャ ファイルの場合。.
00:02:58
私はそうズームインします 画像を見ることができます。.
00:03:01
それは小さな鳥です 楽園の花;.
00:03:04
それはすべての弾丸が今のように見えるものです。
00:03:09
最後の設計について マスターの変更,.
00:03:12
本文の幅を調整します。 プレースホルダとその中のテキスト間隔。.
00:03:16
プレースホルダは図形であり、 だから私はそれを右クリックして、.
00:03:19
[図形の書式設定] をクリックします。
00:03:22
[図形] オプションの下で、 [サイズとプロパティ] をクリックし、[サイズ] をクリックします。.
00:03:28
幅ボックスで、減らしてみましょう 幅を数インチずつ。.
00:03:32
私たちはそれを中心にすることができます 1 分でスライドします。.
00:03:35
テキストを変更するには 間隔をクリックし、[テキスト ボックス] をクリックします。.
00:03:38
もう少しスペースが欲しい テキストの周りに、.
00:03:41
だから私は余白をぶっつぶす プレースホルダに配置します。.
00:03:46
プレースホルダを中央に配置するには さらに、Align コマンドを使用してみましょう.
00:03:51
[中心揃え] をクリックします 。
00:03:54
本文は今より多くの 私が好きなスライドを中心に.
00:03:57
ワイドスクリーンスライド形式を指定します。
00:04:00
これらの変更は、次の影響を受けます。 本文テキストプレースホルダを持つレイアウト.
00:04:03
タイトルや コンテンツと 2 つの列レイアウト。.
00:04:09
我々に与える時が来た カスタマイズされたマスター独自の名前、.
00:04:12
だから、それを右クリックして、我々は選択します マスターの名前を変更し、ファブリカムのテーマと呼びます。.
00:04:20
それでは、これらの方法を見てみましょう 変更はスライドを見ます。.
00:04:22
[標準] をクリックして通常のビューを開きます。
00:04:25
背景、2つのフォントがある 色はタイトルテキストと本文に適用され、.
00:04:31
本文のテキストがより中央揃え
00:04:34
そして、絵の弾丸があります。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Mặc dù tôi đã thêm một vài slide ở đây cho mục đích trình diễn, .
00:00:07
nó thực sự lý tưởng để tùy chỉnh slide Master.
00:00:09
và nhận được tất cả những thay đổi về thiết kế nơi trước khi bạn thêm bất kỳ nội dung slide nào..
00:00:15
Bạn có thể bắt đầu với bất kỳ Các chủ đề PowerPoint, .
00:00:19
nhưng tôi thích chủ đề Office bởi vì nó có số tiền ít nhất là.
00:00:22
thiết kế đã được áp dụng.
00:00:24
Đó là những gì PowerPoint sử dụng cho một bài thuyết trình trống..
00:00:27
Hãy mở slide Master.
00:00:29
Để đến đó, hãy nhấp vào Xem tab, slide Master;.
00:00:33
đây là slide Master, điều này hình thu nhỏ lớn hơn ở trên cùng..
00:00:37
Và đây là những bố trí mà đi với các bậc thầy..
00:00:40
Một tính năng của dạng xem này là tab chủ slide..
00:00:43
Nó hỗ trợ tất cả các chỉnh sửa của bạn của slide Master và bố cục..
00:00:47
Trên hình thu nhỏ của slide Master, một Mẹo cho bạn biết tên của chủ.
00:00:51
đây là văn phòng chủ đề slide Master.
00:00:54
-và các slide nào đang sử dụng nó.
00:00:56
Vì đây là bậc thầy duy trình bày, tất cả các slide đang sử dụng nó..
00:01:02
Trên mỗi bố cục, bạn sẽ có được một Mẹo tương tự,
00:01:04
tên của bố cục mà nói với bạn loại của nó.
00:01:07
và liệu bất kỳ slide đang sử dụng nó..
00:01:10
Để tùy chỉnh slide Master, trước tiên hãy chắc chắn rằng nó được chọn..
00:01:14
Những thay đổi tôi làm cho nó tôi muốn áp dụng cho mỗi slide..
00:01:17
Tôi sẽ bắt đầu với một thiết kế nền:
00:01:19
Kiểu nền trên slide tab chủ, định dạng nền- .
00:01:25
có một hình ảnh tôi muốn sử dụng như là một điền, vì vậy tôi nhấp vào hình ảnh hoặc kết cấu điền .
00:01:30
và sau đó tập tin và chọn tệp hình ảnh..
00:01:36
Nền được áp dụng cho Các bậc thầy và tất cả các bố trí..
00:01:41
Bây giờ hãy tìm một lược đồ màu để bổ sung cho nền..
00:01:46
Nhấp vào màu Hiển thị tất cả Các kết hợp có thể..
00:01:50
Văn phòng chủ đề màu sắc hiện đang được áp dụng..
00:01:53
Tìm kiếm một bộ mà đi với hình nền màu xanh lá cây nhạt;.
00:01:56
làm thế nào về nhóm này được gọi là Orange?
00:01:59
Tôi sẽ sử dụng lược đồ màu mới này cho văn bản chiếu bắt đầu bằng tiêu đề..
00:02:04
Trên slide Master, tôi sẽ chọn giữ chỗ tiêu đề.
00:02:06
và nhấp vào tab Trang chủ sau đó màu chữ
00:02:09
trong đó cho thấy màu sắc của chương trình mới.
00:02:13
Làm thế nào về một trong những cam tối?
00:02:15
Đó là một thay đổi áp dụng cho mỗi nhóm trong các bố cục chủ..
00:02:20
Bây giờ chúng ta hãy thay đổi màu văn bản cơ thể.
00:02:23
Trên slide Master, tôi chọn trình giữ chỗ, .
00:02:26
nhấp vào màu chữ và chọn một màu bổ sung, xanh đậm,.
00:02:32
áp dụng cho bất kỳ văn bản cơ thể trong bố cục..
00:02:38
Vì vậy, chúng tôi đã có một tùy chỉnh màu nền và phông chữ..
00:02:42
Làm thế nào về sử dụng nghệ thuật cho danh sách đạn?.
00:02:44
Để làm điều đó chọn nội dung văn bản giữ chỗ và nhấp vào trình đơn Bullets..
00:02:49
Có nhấp vào Bullets và Số ở dưới cùng .
00:02:52
sau đó hình ảnh và duyệt cho tệp hình ảnh..
00:02:58
Tôi sẽ phóng to cách để bạn có thể nhìn thấy hình ảnh..
00:03:01
Đó là một con chim nhỏ của Hoa thiên đàng; .
00:03:04
đó là những gì tất cả các viên đạn bây giờ sẽ giống như thế.
00:03:09
Đối với thiết kế cuối cùng thay đổi về chủ, .
00:03:12
chúng ta sẽ điều chỉnh chiều rộng của văn bản cơ thể giữ chỗ và khoảng cách văn bản trong đó..
00:03:16
Một ô trống là một hình dạng, Vì vậy tôi sẽ nhấp chuột phải vào nó và.
00:03:19
nhấp vào định dạng hình,
00:03:22
sau đó trong tùy chọn Shape, tôi sẽ nhấp vào Kích thước và Properties và sau đó nhấp vào kích thước..
00:03:28
Trên hộp chiều rộng, chúng ta hãy giảm chiều rộng của một vài inch..
00:03:32
Chúng tôi có thể Trung tâm nó trên slide trong một phút..
00:03:35
Để thay đổi văn bản khoảng cách, bấm vào hộp văn bản..
00:03:38
Tôi muốn thêm một ít không gian xung quanh văn bản, .
00:03:41
Vì vậy tôi sẽ bump lên lề cho nó trong trình giữ chỗ..
00:03:46
Để Trung tâm trình giữ chỗ thậm chí nhiều hơn, hãy sử dụng các lệnh align.
00:03:51
và nhấp vào align Center-
00:03:54
văn bản cơ thể bây giờ là nhiều hơn tập trung vào các slide mà tôi thích .
00:03:57
định dạng slide màn hình rộng.
00:04:00
Những thay đổi này ảnh Các bố cục với bộ giữ trống văn bản cơ thể.
00:04:03
như tiêu đề và nội dung và bố cục hai cột..
00:04:09
Đó là thời gian để cung cấp cho tùy chỉnh chủ tên riêng của mình, .
00:04:12
nên nhấp chuột phải vào nó, chúng tôi sẽ chọn Đổi tên chính và gọi nó là fabrikam Theme..
00:04:20
Hãy xem cách các thay đổi trên các trang trình bày của chúng tôi; .
00:04:22
Tôi sẽ bấm bình thường để mở xem bình thường.
00:04:25
Có nền, hai phông chữ màu sắc được áp dụng cho tiêu đề và văn bản cơ .
00:04:31
văn bản cơ thể là trung tâm hơn
00:04:34
và có những viên đạn hình ảnh.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Meskipun saya telah menambahkan beberapa slide di sini untuk tujuan demonstrasi, .
00:00:07
ini sangat ideal untuk menyesuaikan slide Master.
00:00:09
dan mendapatkan semua perubahan desain Anda dalam sebelum menambahkan konten slide apa pun..
00:00:15
Anda dapat memulai dengan salah satu dari tema PowerPoint, .
00:00:19
tapi aku suka tema Office karena memiliki sedikitnya jumlah.
00:00:22
desain yang sudah diterapkan.
00:00:24
Itulah yang menggunakan PowerPoint untuk presentasi kosong..
00:00:27
Mari kita buka slide Master.
00:00:29
Untuk sampai ke sana, klik Lihat tab, slide Master;.
00:00:33
Inilah slide Master, ini thumbnail yang lebih besar di bagian atas..
00:00:37
Dan ini adalah tata letak yang pergi dengan Master..
00:00:40
Sebuah fitur dari pandangan ini adalah tab Master slide..
00:00:43
Mendukung semua pengeditan Anda dari master slide dan layout..
00:00:47
Pada thumbnail slide Master, Tip memberitahu Anda nama Master.
00:00:51
di sini adalah kantor slide Master bertema.
00:00:54
-dan yang slide yang menggunakannya.
00:00:56
Karena ini adalah satu-satunya Master dalam presentasi, Semua slide yang menggunakannya..
00:01:02
Pada setiap tata letak, Anda mendapatkan tip yang sama,
00:01:04
nama tata letak yang memberitahu Anda jenisnya.
00:01:07
dan apakah ada slide yang menggunakannya..
00:01:10
Untuk menyesuaikan slide Master, terlebih dahulu pastikan itu dipilih..
00:01:14
Perubahan yang saya buat untuk itu saya ingin diterapkan ke setiap slide..
00:01:17
Saya akan mulai dengan desain latar belakang:
00:01:19
Gaya latar belakang pada slide tab Master, format background- .
00:01:25
ada gambar yang ingin saya gunakan sebagai Fill, jadi saya klik gambar atau tekstur mengisi .
00:01:30
dan kemudian file dan pilih file gambar..
00:01:36
Latar belakang akan diterapkan ke Master dan semua layout..
00:01:41
Sekarang mari kita temukan skema warna yang melengkapi latar belakang..
00:01:46
Mengklik warna menunjukkan semua kemungkinan kombinasi..
00:01:50
Warna tema Office sedang diterapkan..
00:01:53
Mencari satu set yang berlangsung dengan gambar latar belakang hijau pucat;.
00:01:56
Bagaimana dengan kelompok ini disebut Orange?
00:01:59
Saya akan menggunakan skema warna baru ini untuk teks slide yang diawali dengan judul..
00:02:04
Pada slide Master, saya akan Pilih placeholder judul.
00:02:06
dan klik tab Home kemudian warna font
00:02:09
yang menunjukkan warna skema baru.
00:02:13
Bagaimana dengan salah satu jeruk gelap ini?
00:02:15
Satu perubahan itu berlaku untuk setiap heading dalam Master Layouts..
00:02:20
Sekarang mari kita Ubah warna teks Body.
00:02:23
Pada slide Master, saya Pilih placeholder tersebut, .
00:02:26
Klik warna font dan pilih warna Pelengkap, hijau gelap,.
00:02:32
yang berlaku untuk setiap teks tubuh dalam tata letak..
00:02:38
Jadi kita punya kustom warna latar belakang dan font..
00:02:42
Bagaimana menggunakan seni untuk Daftar peluru?.
00:02:44
Untuk melakukan itu pilih teks tubuh placeholder dan klik menu bullets..
00:02:49
Ada klik peluru dan Penomoran di bagian bawah .
00:02:52
kemudian gambar dan isi untuk file gambar..
00:02:58
Aku akan tampilannya dengan cara begitu Anda dapat melihat gambar..
00:03:01
Ini sedikit burung Surga bunga; .
00:03:04
Itulah yang semua peluru sekarang akan terlihat seperti.
00:03:09
Untuk desain terakhir perubahan pada Master, .
00:03:12
kita akan menyesuaikan lebar teks tubuh placeholder dan spasi teks di dalamnya..
00:03:16
Placeholder adalah bentuk, Jadi aku akan klik kanan dan.
00:03:19
Klik format bentuk,
00:03:22
kemudian di bawah pilihan shape, saya akan klik Ukuran dan properti dan kemudian klik ukuran..
00:03:28
Pada kotak lebar, mari kita kurangi lebar dengan beberapa inci..
00:03:32
Kita dapat memusatkan pada slide dalam satu menit..
00:03:35
Mengubah teks spasi, klik kotak teks..
00:03:38
Saya ingin sedikit lebih banyak ruang di sekitar teks, .
00:03:41
Jadi aku akan bertemu dengan margin untuk dalam placeholder..
00:03:46
Untuk memusatkan placeholder bahkan lebih, mari kita gunakan perintah align.
00:03:51
dan klik align Center-
00:03:54
teks tubuh sekarang lebih berpusat pada slide yang saya suka .
00:03:57
dengan format slide layar lebar.
00:04:00
Perubahan ini mempengaruhi layout dengan placeholder teks tubuh.
00:04:03
seperti judul dan isi dan dua kolom layout..
00:04:09
Saatnya untuk memberikan Master disesuaikan namanya sendiri, .
00:04:12
Jadi klik kanan, kita akan memilih Ganti nama Master dan menyebutnya fabrikam Theme..
00:04:20
Mari kita lihat bagaimana ini perubahan terlihat pada slide kami; .
00:04:22
Saya akan klik normal untuk membuka tampilan normal.
00:04:25
Ada latar belakang, dua font warna diterapkan pada judul dan teks tubuh, .
00:04:31
teks tubuh lebih terpusat
00:04:34
dan ada gambar peluru.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Хотя я добавил несколько слайды здесь для демонстрационных целей, .
00:00:07
это действительно идеально настроить мастер слайдов.
00:00:09
и получить все ваши изменения в дизайне место, прежде чем добавить слайд-контента..
00:00:15
Вы можете начать с любого из темы PowerPoint, .
00:00:19
но мне нравится тема Office потому что он имеет наименьшее количество.
00:00:22
дизайн уже применяется.
00:00:24
Это то, что PowerPoint использует для пустой презентации..
00:00:27
Давайте откроем мастера слайдов.
00:00:29
Чтобы добраться туда, нажмите Просмотр вкладки, мастер слайдов;.
00:00:33
Вот слайд мастер, это больше эскиз в верхней части..
00:00:37
И это макеты , которые идут с хозяином..
00:00:40
Особенность этого представления является вкладкой Slide master..
00:00:43
Он поддерживает все ваши редактирования мастера слайдов и макетов..
00:00:47
На слайде мастер эскиз, наконечник говорит вам имя мастера -.
00:00:51
здесь это Офис тематические слайд мастер.
00:00:54
- и какие слайды используют его.
00:00:56
Так как это единственный мастер в презентации, все слайды используют его..
00:01:02
На каждом макете, вы получите аналогичный совет,
00:01:04
название макета который говорит вам свой тип.
00:01:07
и есть ли какие-либо слайды используют его..
00:01:10
Чтобы настроить мастер слайдов, сначала убедитесь, что он выбран..
00:01:14
Изменения, которые я делаю к нему я хотите применить к каждому слайду..
00:01:17
Я начну с фонового дизайна:
00:01:19
Фоновые стили на слайде мастер вкладка, Формат фон - .
00:01:25
есть фотография, которую я хочу использовать в качестве заполнить, поэтому я нажимаю Изображение или текстуры заполнить .
00:01:30
, а затем файл и выберите файл изображения..
00:01:36
Фон применяется к мастер и все макеты..
00:01:41
Теперь давайте найдем цветовую гамму который дополняет фон..
00:01:46
Нажатие Цвета показывает все возможных комбинаций..
00:01:50
Цвета темы офиса в настоящее время применяются..
00:01:53
Ищете набор, который идет с бледно-зеленым фоновым изображением;.
00:01:56
как насчет этой группы под названием Оранжевый?
00:01:59
Я буду использовать эту новую цветовую схему для текст слайда, начиная с заголовков..
00:02:04
На слайд мастер, я буду выбрать заполнителя заголовка.
00:02:06
и нажмите кнопку Главная вкладка, то цвет шрифта
00:02:09
который показывает цвета новой схемы.
00:02:13
Как насчет одного из этих темных апельсинов?
00:02:15
Это одно изменение относится к каждая заголовок в мастер макеты..
00:02:20
Теперь давайте изменим цвет текста тела.
00:02:23
На слайд-мастер, я выбрать заполнителя, .
00:02:26
нажмите цвет шрифта и выберите дополнительный цвет, Темно-зеленый,.
00:02:32
, что относится к любой текст тела в макетах..
00:02:38
Таким образом, у нас есть обычай фон и цвета шрифтов..
00:02:42
Как насчет использования искусства для список пуль?.
00:02:44
Для этого выберите текст тела заполнитель и нажмите на меню Пули..
00:02:49
Там нажмите Пули и Пронумеровывания внизу .
00:02:52
затем изображение и просмотр для файла изображения..
00:02:58
Я увеличу путь так вы можете увидеть изображение..
00:03:01
Это маленькая птичка райский цветок; .
00:03:04
вот как теперь будут выглядеть все пули.
00:03:09
Для последнего дизайна изменения на мастера, .
00:03:12
Мы отрегулируем ширину текста тела заполнитель и интервал текста в нем..
00:03:16
Заполнитель - это форма, так что я право нажмите на него и.
00:03:19
нажмите Форму формата,
00:03:22
затем в соответствии с вариантами формы, я нажимаю Размер и свойства, а затем нажмите Размер..
00:03:28
На ширине коробки, давайте уменьшать ширина на пару дюймов..
00:03:32
Мы можем по центру его на слайд через минуту..
00:03:35
Изменение текста интервал, нажмите Текст Box..
00:03:38
Я хочу немного больше места вокруг текста, .
00:03:41
так что я удар вверх маржи для его в заполнитель..
00:03:46
Центр заполнителя более того, давайте использовать команды выравнивания.
00:03:51
и нажмите Выравнивание центр -
00:03:54
текст тела в настоящее время более по центру на слайде, который мне нравится .
00:03:57
с учетом формата слайда с широким экраном.
00:04:00
Эти изменения влияют на макеты с держателями текста тела.
00:04:03
такие как название и содержание и два макета столбца..
00:04:09
Пришло время дать нашим настроить освоить свое собственное имя, .
00:04:12
так право нажав на него, мы выберем Переименовать мастера и называть его Fabrikam Тема..
00:04:20
Давайте посмотрим, как эти изменения выглядят на наших слайдах; .
00:04:22
Я нажимаю Нормальный, чтобы открыть нормальный вид.
00:04:25
Там в фоновом режиме, два шрифта цвета применяются к названию и тексту тела, .
00:04:31
текст тела более по центру
00:04:34
и есть картинка пуль.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Въпреки че добавих няколко слайдове тук за демонстрационни цели, .
00:00:07
това е наистина идеално за персонализиране на образеца слайд.
00:00:09
и да получите всички промени в дизайна преди да добавите съдържание на слайд..
00:00:15
Можете да започнете с всеки темите на PowerPoint, .
00:00:19
но ми харесва темата на Office защото има най-малко.
00:00:22
вече е бил приложен.
00:00:24
Това е, което Използва PowerPoint за празна презентация..
00:00:27
Да отворим слайда.
00:00:29
За да стигнете до там, кликнете върху Раздел "Изглед", "Слайд", "Образец за слайд";.
00:00:33
ето образеца на слайда, това по-голямо миниатюра в горната част..
00:00:37
А това са оформленията. които отиват с господаря..
00:00:40
Характеристика на този изглед е раздел образец слайд..
00:00:43
Той поддържа всички ваши на образеца и оформленията на слайда..
00:00:47
В миниатюрата на образеца слайд ви казва името на.
00:00:51
тук е Службата тематични слайд образец.
00:00:54
- и кои слайдове го използват.
00:00:56
Тъй като това е единственият презентация, всички слайдове я използват..
00:01:02
На всяко оформление получавате подобен връх,
00:01:04
името на оформлението който ви казва вида си.
00:01:07
и дали има те се използват..
00:01:10
За да персонализирате образеца за слайдове, първо се уверете, че е избран..
00:01:14
Промените, които правя в нея, да се прилагат за всеки слайд..
00:01:17
Ще започна с дизайн на фона:
00:01:19
Стилове на фона в слайда раздел "Образец", Форматиране на фон – .
00:01:25
има снимка, която искам да използвам като запълване, така че да щракнете върху Запълване на картина или текстура .
00:01:30
и след това файл и изберете файла с картината..
00:01:36
Фонът се прилага към на капитана и всички оформления..
00:01:41
Сега нека да намерим цветова схема допълващи фона..
00:01:46
Щракването върху "Цветове" показва всички цветове възможните комбинации..
00:01:50
Цветовете на темата на Office се прилагат в момента..
00:01:53
Търсите комплект, който върви с бледозелено фоново изображение;.
00:01:56
Какво ще кажете за тази група оранжево?
00:01:59
Ще използвам тази нова цветова схема за текста на слайда, започващ със заглавия..
00:02:04
В слайда образец ще изберете контейнера за заглавен съд.
00:02:06
и кликнете върху Начало след това Font color
00:02:09
което показва цветовете на новата схема.
00:02:13
Какво ще кажеш за един от тези тъмни портокали?
00:02:15
Тази промяна се отнася за всяко заглавие в мастер оформленията..
00:02:20
Сега нека променим цвета на основния текст.
00:02:23
На слайда образец изберете този контейнер, .
00:02:26
щракнете върху Цвят на шрифта и изберете допълнителен цвят, Тъмно зелен,.
00:02:32
която се прилага за всички основния текст в оформленията..
00:02:38
Така че имаме обичай фон и цветове на шрифта..
00:02:42
Какво ще кажете за използването на изкуството за списък с водещи символи?.
00:02:44
За да направите избор на основния текст и щракнете върху менюто Водещи символи..
00:02:49
Кликнете върху Водещи символи и Номериране в долната част .
00:02:52
и след това Картина и за файл с картина..
00:02:58
Ще се увеличи начин, така можете да видите изображението..
00:03:01
Това е малка птичка на райско цвете; .
00:03:04
Така изглеждат всички куршуми.
00:03:09
За последния дизайн промяна на образеца, .
00:03:12
ще коригираме ширината на основния текст и текста..
00:03:16
Контейнерът е фигура, така че аз ще кликнете с десния бутон и.
00:03:19
щракнете върху Форматиране на фигура,
00:03:22
след това под Опции за формата, Ще кликнете Размер и свойства и след това щракнете върху размер..
00:03:28
На ширината на кутията нека да намалим ширината с няколко инча..
00:03:32
Можем да го центрираме та за да се пусне в слайда за минута..
00:03:35
Промяна на текст щракнете върху текстово поле..
00:03:38
Искам малко повече пространство. около текста, .
00:03:41
така че ще избутам маржовете за в контейнера..
00:03:46
За да центриш контейнера още повече, нека използваме командите подравняване.
00:03:51
и щракнете върху Подравняване в центъра -
00:03:54
основния текст сега е повече центрирани върху слайда, който ми харесва .
00:03:57
на екрана.
00:04:00
Тези промени засягат оформленията с контейнери за основен текст.
00:04:03
като например заглавие и съдържанието и оформленията на двете колони..
00:04:09
Време е да дадем на нашите ваш собствен майстор собствено име, .
00:04:12
така че кликнете с десния бутон, ние ще изберем Преименувайте майстор и го наречи Fabrikam тема..
00:04:20
Да видим как тези промените гледат на нашите слайдове; .
00:04:22
Ще кликна върху нормален, за да отворите нормален изглед.
00:04:25
Има фон, двата шрифта за заглавие и основен текст, .
00:04:31
основния текст е по-центриран
00:04:34
и има и картинни куршуми.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Deși am adăugat câteva diapozitive aici în scopuri demonstrative; .
00:00:07
este într-adevăr ideal pentru a particulariza coordonatorul de diapozitive.
00:00:09
și de a lua toate modificările de design în înainte de a adăuga orice conținut de diapozitiv..
00:00:15
Puteți începe cu oricare dintre temele PowerPoint, .
00:00:19
dar îmi place tema Office deoarece are cea mai mică cantitate de.
00:00:22
design deja aplicat.
00:00:24
Asta utilizează PowerPoint pentru o prezentare necompletată..
00:00:27
Să deschidem coordonatorul de diapozitive.
00:00:29
Pentru a ajunge acolo, faceți clic pe Fila Vizualizare, Coordonator de diapozitive;.
00:00:33
aici e maestrul de diapozitive, acest miniatură mai mare în partea de sus..
00:00:37
Și acestea sunt machetele care merg cu maestrul..
00:00:40
O caracteristică a acestei vizualizări este fila Coordonator de diapozitive..
00:00:43
Acesta acceptă toate editarea dvs. coordonatorului de diapozitive și aspectelor..
00:00:47
Pe miniatura coordonatorului de diapozitive, un sfat vă spune numele maestrului -.
00:00:51
aici este Biroul coordonator de diapozitive tematic.
00:00:54
- și care diapozitive îl folosesc.
00:00:56
Deoarece acesta este singurul maestru din prezentare, toate diapozitivele îl folosesc..
00:01:02
Pe fiecare aspect, veți obține un sfat similar,
00:01:04
numele aspectului care vă spune tipul său.
00:01:07
și dacă orice diapozitivele îl utilizează..
00:01:10
Pentru a particulariza coordonatorul de diapozitive, mai întâi asigurați-vă că este selectat..
00:01:14
Modificările pe care le fac doriți să se aplice la fiecare diapozitiv..
00:01:17
Voi începe cu un design de fundal:
00:01:19
Stiluri de fundal în diapozitiv fila coordonator, Formatare fundal - .
00:01:25
există o imagine pe care vreau să o folosesc ca umplere, așa că fac clic pe Umplere imagine sau textură .
00:01:30
apoi Fișier și selectați fișierul imagine..
00:01:36
Fundalul se aplică maestrul și toate aspectele..
00:01:41
Acum să găsim o schemă de culori care completează fundalul..
00:01:46
Făcând clic pe Culori se afișează toate combinațiile posibile..
00:01:50
Culorile temei Office sunt aplicate în prezent..
00:01:53
Cauti un set care merge cu imaginea de fundal verde pal;.
00:01:56
Ce zici de acest grup numit Orange?
00:01:59
Voi folosi această nouă schemă de culori pentru textul diapozitivului începând cu titlurile..
00:02:04
Pe coordonatorul de diapozitive, voi selectați substituentul de titlu.
00:02:06
și faceți clic pe fila Pornire, apoi Culoare font
00:02:09
care arată culorile noului sistem.
00:02:13
Ce zici de una din portocalele astea întunecate?
00:02:15
Această modificare se aplică fiecare titlu din aspectele principale..
00:02:20
Acum să schimbăm culoarea corpului textului.
00:02:23
În coordonatorul de diapozitive, eu selectați substituentul respectiv; .
00:02:26
faceți clic pe Culoare font și alegeți o culoare complementară, verde închis,.
00:02:32
care se aplică oricărei corpul textului în aspecte..
00:02:38
Deci avem un obicei. fundal și culori de font..
00:02:42
despre utilizarea de artă pentru gloanțele de listă?.
00:02:44
Pentru a face acest lucru, selectați corpul textului substituent și faceți clic pe meniul Marcatori..
00:02:49
Acolo faceți clic pe Marcatori și Numerotarea în partea de jos .
00:02:52
apoi Imagine și răsfoire pentru un fișier imagine..
00:02:58
Voi mări modul în care atât de puteți vedea imaginea..
00:03:01
E o mică pasăre de. floare paradis; .
00:03:04
Așa vor arăta toate gloanțele acum.
00:03:09
Pentru ultimul design schimbare a maestrului, .
00:03:12
vom ajusta lățimea corpului text substituent și spațierea textului în acesta..
00:03:16
Un substituent este o formă, așa că voi face clic dreapta și.
00:03:19
faceți clic pe Formatare formă,
00:03:22
apoi, sub Opțiuni formă, voi face clic pe Dimensiune și proprietăți, apoi faceți clic pe Dimensiune..
00:03:28
Pe caseta de lățime, să reducem lățimea de câțiva centimetri..
00:03:32
Putem să-l centrăm pe diapozitivul într-un minut..
00:03:35
Pentru a modifica textul spațiere, faceți clic pe Casetă text..
00:03:38
Vreau un pic mai mult spațiu în jurul textului, .
00:03:41
așa că voi ciocni până marginile pentru în substituent..
00:03:46
Pentru a centra substituentul chiar mai mult, să folosim comenzile Aliniere.
00:03:51
și faceți clic pe Aliniere la centru -
00:03:54
corpul text este acum mai centrat pe diapozitivul care îmi place .
00:03:57
având în vedere formatul diapozitivului ecran lat.
00:04:00
Aceste modificări afectează aspectele cu substituenți de corp text.
00:04:03
ar fi titlul și conținut și cele două aspecte ale coloanelor..
00:04:09
Este timpul pentru a da noastre personalizate maestru propriul nume, .
00:04:12
deci faceți clic dreapta pe ea, vom alege Redenumiți maestrul și spuneți-i Tema Fabrikam..
00:04:20
Să vedem aceste modificări uita-te pe slide-urile noastre; .
00:04:22
Voi face clic pe Normal pentru a deschide vizualizarea normală.
00:04:25
Acolo e fundalul, cele două fonturi. culorile sunt aplicate titlului și corpului textului, .
00:04:31
corpul text este mai centrat
00:04:34
și acolo sunt gloanțele de imagine.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Хоча я додав кілька слайди тут для демонстраційних цілей, .
00:00:07
це дійсно ідеально настроювання зразка слайдів.
00:00:09
і отримати всі зміни дизайну в місце перед додаванням будь-якого вмісту слайда..
00:00:15
Ви можете почати з будь-якого з теми Програми PowerPoint, .
00:00:19
але мені подобається тема Office оскільки вона має найменшу кількість.
00:00:22
вже застосований дизайн.
00:00:24
Ось що використовує служба PowerPoint для пустої презентації..
00:00:27
Відкриємо зразок слайдів.
00:00:29
Щоб дістатися туди, натисніть кнопку Вкладка «Вигляд» у зразку слайдів;.
00:00:33
ось зразок слайдів, це більший ескіз у верхній частині..
00:00:37
І це макети що йде з господарем..
00:00:40
Особливість цього подання — це вкладка Зразок слайдів..
00:00:43
Він підтримує всі ваші редагування зразка слайдів і макетів..
00:00:47
На ескізі зразка слайдів підказка повідомляє вам назву майстра -.
00:00:51
Ось це офіс тематичний зразок слайдів.
00:00:54
- і які слайди використовують його.
00:00:56
Оскільки це єдиний майстер у презентації, всі слайди використовують його..
00:01:02
На кожному макеті ви отримуєте аналогічну пораду,
00:01:04
ім'я макета який повідомляє вам про його тип.
00:01:07
і чи є які-небудь слайди використовують його..
00:01:10
Щоб настроїти зразок слайдів, спочатку переконайтеся, що його вибрано..
00:01:14
Зміни, внесені до нього я потрібно застосувати до кожного слайда..
00:01:17
Почну з фонового дизайну:
00:01:19
Стилі тла на слайді вкладка "Зразок", "Формат тла" - .
00:01:25
є зображення, яке я хочу використовувати як заливка, тому я натисшки Зображення або текстури заливки .
00:01:30
а потім файл і виберіть файл зображення..
00:01:36
Тло застосовується до зразка та всіх макетів..
00:01:41
Тепер давайте знайдемо колірну схему що доповнює тло..
00:01:46
Натискання кнопки Кольори показує всі можливих комбінацій..
00:01:50
Кольори теми Office наразі застосовуються..
00:01:53
Дивлячись на набір, який йде з блідо-зеленим фоновим зображенням;.
00:01:56
як щодо цієї групи під назвою Помаранчевий?
00:01:59
Я буду використовувати цю нову колірну схему для текст слайда, починаючи з заголовків..
00:02:04
У зразку слайдів я виберіть покажчик місця заповнення заголовка.
00:02:06
і перейдіть на вкладку Основне, а потім – колір шрифту
00:02:09
, який показує кольори нової схеми.
00:02:13
Як щодо одного з цих темно-апельсинів?
00:02:15
Ця зміна стосується кожного заголовка в головних макетах..
00:02:20
Тепер змінимо колір тексту в основному.
00:02:23
У зразку слайдів я виберіть покажчик місця заповнення, .
00:02:26
натисніть кнопку Колір шрифту та виберіть додатковий колір, Темно-зелений,.
00:02:32
що відноситься до будь-якого основний текст у макетах..
00:02:38
Отже, у нас є звичай кольори тла та шрифту..
00:02:42
Як щодо використання мистецтва для маркери списку?.
00:02:44
Для цього виділення основного тексту покажчик місця заповнення та відкрийте меню Маркери..
00:02:49
Там натисніть кнопку Маркери та Нумерація внизу .
00:02:52
потім зображення та огляд для файлу зображення..
00:02:58
Я збільшую такий спосіб ви можете побачити зображення..
00:03:01
Це маленька пташка райська квітка; .
00:03:04
Ось як всі кулі тепер будуть виглядати.
00:03:09
За останній дизайн змінити на зразок, .
00:03:12
ми будемо коригувати ширину основного тексту покажчик місця заповнення та інтервал тексту в ньому..
00:03:16
Покажчик місця заповнення – це фігура, так що я буду клацнути правою кнопкою миші і.
00:03:19
натисніть кнопку Формат фігури,
00:03:22
а потім у розділі Параметри фігури я натиму кнопку Розмір і властивості, а потім натисніть кнопку Розмір..
00:03:28
У полі ширини зменшимо ширина на пару дюймів..
00:03:32
Ми можемо центр його на слайда за хвилину..
00:03:35
Змінення тексту інтервал, натисніть кнопку Текстове поле..
00:03:38
Я хочу трохи більше місця навколо тексту, .
00:03:41
так що я підніму поля для покажчик місця заповнення..
00:03:46
Центр покажчика місця заповнення ще більше, давайте використовувати команди Вирівняти.
00:03:51
і натисніть Вирівняти по центру -
00:03:54
основний текст тепер більше по центру на слайді, який мені подобається .
00:03:57
з огляду на широкий формат слайдів екрана.
00:04:00
Ці зміни впливають на макети з покажчиками місця заповнення для тексту.
00:04:03
такі як назва та вмісту та макетів двох стовпців..
00:04:09
Посий дати нашим настроюваний зразок власне ім'я, .
00:04:12
так що клацнувши правою кнопкою миші, ми вибирати Перейменуйте майстер і назвіть його Темою Фабрікам..
00:04:20
Давайте подивимося, як ці зміни дивляться на наші слайди; .
00:04:22
Щоб відкрити звичайний режим, натисніть кнопку Звичайний.
00:04:25
Там тло, два шрифти кольори застосовуються до заголовка та основного тексту, .
00:04:31
основний текст більш по центру
00:04:34
і є кулі зображення.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Birkaç tane eklesem de. gösteri amaçlı slaytlar burada, .
00:00:07
Gerçekten ideal. slayt yöneticisini özelleştirmek için.
00:00:09
ve tüm tasarım değişiklikleri olsun herhangi bir slayt içeriği eklemeden önce yerleştirin..
00:00:15
Herhangi bir ile başlayabilirsiniz PowerPoint temaları, .
00:00:19
ama Office temonu gibi çünkü en az.
00:00:22
tasarım zaten uygulanmıştır.
00:00:24
PowerPoint'in kullandığı şey budur boş bir sunum için..
00:00:27
Slayt yöneticisini açalım.
00:00:29
Oraya ulaşmak için, Görünüm sekmesi, Slayt ana;.
00:00:33
Burada slayt ustası, bu üst kısmında büyük küçük resim..
00:00:37
Ve bunlar da düzenler. Bu usta ile gider..
00:00:40
Bu görünümün bir özelliği Slayt ana sekmesidir..
00:00:43
Tüm düzenlemenizi destekler slayt üst ve düzenleri..
00:00:47
Slayt ana küçük resminde, bir ipucu size ustanın adını söyler -.
00:00:51
İşte Ofis temalı slayt ustası.
00:00:54
- ve hangi slaytlar kullanıyor.
00:00:56
Bu tek usta olduğundan sunu, tüm slaytlar kullanıyor..
00:01:02
Her düzende, benzer bir ipucu alırsınız,
00:01:04
düzenin adı türünü söyler.
00:01:07
ve herhangi bir slaytlar kullanıyor..
00:01:10
Slayt yöneticisini özelleştirmek için, önce seçildiğinden emin olun..
00:01:14
Yaptığım değişiklikler ben her slayt a)'ye uygulamak istiyorum..
00:01:17
Ben bir arka plan tasarımı ile başlayacağız:
00:01:19
Slaytta arka plan stilleri ana sekme, Biçim arka plan - .
00:01:25
olarak kullanmak istediğim bir resim var. doldurmak, bu yüzden Resim veya doku dolgusu tıklatın .
00:01:30
ve sonra Dosya ve resim dosyasını seçin..
00:01:36
Arka plan uygulanır ana ve tüm düzenleri..
00:01:41
Şimdi bir renk düzeni bulalım bu arka planı tamamlar..
00:01:46
Renkler'i tıklatma tümlerini gösterir olası kombinasyonları..
00:01:50
Office tema renkleri şu anda uygulanır..
00:01:53
Giden bir set arıyorsunuz soluk yeşil arka plan görüntüsü ile;.
00:01:56
Orange denen gruba ne dersin?
00:01:59
Ben bu yeni renk düzeni kullanacağız başlıklarla başlayan slayt metni..
00:02:04
Slayt ustasında, ben başlık yer tutucuyu seçin.
00:02:06
ve Giriş se