PowerPoint - Edit headers and footers on the slide master Tutorial

  • 4:56
  • 1129 views
00:00:08
there are a couple of things I want to change.
00:00:11
I'll zoom in for a closer look.
00:00:14
On the title slide, the date appears, but it's broken into two lines.
00:00:19
I want to sit on one line.
00:00:22
My other concern is with the text footer for the rest of the slides.
00:00:27
The light green font color is hard to see.
00:00:31
I'll zoom back out.
00:00:34
For formatting issues like these, related to the look,
00:00:37
size or position of headers and footers, edit the slide master.
00:00:43
To open the slide master click View slide master;
00:00:49
the slide master is the top slide thumbnail.
00:00:53
You make changes to it that you want to apply to all slides.
00:00:57
You can also make changes to specific layouts,
00:01:01
any of these slides below the slide master.
00:01:05
One of our formatting issues is with the date on the title slide.
00:01:09
I've selected the title slide master layout.
00:01:13
I'll zoom in a little.
00:01:16
With the date format I chose, the placeholder is too small.
00:01:21
This is what the date looks like on the title slide.
00:01:24
See how it runs on to a second line.
00:01:28
You can't see that in slide master view on this layout,
00:01:32
we just see the default date format which does fit.
00:01:36
In any case we need to enlarge the date placeholder.
00:01:40
I'll select it, point to a corner sizing handle,
00:01:43
click the two headed arrow cursor and drag down to lengthen the placeholder.
00:01:50
The longer date format should now fit on one line.
00:01:53
We'll check that in a minute.
00:01:57
To change the color for the text footer, I'll click the slide master.
00:02:03
This change needs to apply to all the relevant layouts.
00:02:07
The footers that appear on the slide master are the text footer and date;
00:02:12
the date shows on the slide master even though
00:02:14
I've chosen not to show it on the slides.
00:02:18
First, let's press Ctrl and click to select both footer placeholders.
00:02:23
Then we'll click Home, Font color and change the font color to dark blue
00:02:30
and let's click Bold to turn off the bold formatting.
00:02:35
Also let's center the footer placeholder;
00:02:38
to do so select it, under Drawing tools click format
00:02:44
and click Align objects.
00:02:47
Make sure Align to slide is selected and click Align center.
00:02:54
To center the text inside the placeholder, I'll leave the box selected,
00:02:59
click Home and click Center.
00:03:06
Let's click Normal to see the effect of these changes on the slides.
00:03:12
The text footer is now centered and is blue instead of green.
00:03:21
On the title slide, the date fits on one line
00:03:26
but the text footer, the web address looks like it's slid down.
00:03:31
This is because I centered the text within the footer
00:03:34
placeholder on the slide master.
00:03:38
That centered the text everywhere including on the title slide.
00:03:46
When I select the placeholder, think of it
00:03:48
in a horizontal orientation and you can see the text is centered.
00:03:56
Let's go back to the slide master,
00:03:59
View, Slide master to fix the title slide.
00:04:03
The title slide master layout is selected,
00:04:06
this layout gives me a way to correct the problem,
00:04:10
I'll select the footer placeholder on the layout
00:04:14
and I'll click Home,
00:04:16
Align left to move the footer text back up.
00:04:20
Think of Align left as if this box were horizontal.
00:04:25
This change will apply only to this layout.
00:04:29
I'll click Normal to switch back to that view;
00:04:33
the text footer is correctly placed now on the title slide.
00:04:39
By using the various options in the Header and footer dialog box
00:04:44
and going to the slide master to make formatting and layout changes,
00:04:51
I've got the headers and footers exactly as I want them.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Ik heb kopteksten en voetteksten toegepast bij deze presentatie en
00:00:08
er zijn een paar dingen die ik wil veranderen.
00:00:11
Ik zoom in voor een kijkje dichterbij.
00:00:14
Op de titel dia, verschijnt de datum, maar deze is opgesplitst in twee regels.
00:00:19
Ik wil één regel hebben.
00:00:22
Mijn andere zorg betreft de tekst voettekst voor de rest van de dia's.
00:00:27
De lichtgroene lettertype kleur is moeilijk te zien.
00:00:31
Ik zoom weer uit.
00:00:34
Voor opmaak problemen zoals deze, gerelateerd aan het uiterlijk,
00:00:37
de grootte of de positie van kop- en voetteksten, bewerkt u de slide master.
00:00:43
Als u de slide master wilt openen, klik op Weergave slide master;
00:00:49
de slide master is de miniatuur van de bovenste dia.
00:00:53
U maakt er wijzigingen in die u op alle dia's wilt toepassen.
00:00:57
U kunt ook wijzigingen aanbrengen in specifieke layouts,
00:01:01
een van deze dia's onder de slide master.
00:01:05
Een van onze opmaakproblemen is de datum op de titel dia.
00:01:09
Ik heb de layout van de titel slide master geselecteerd.
00:01:13
Ik zoom een ​​beetje in.
00:01:16
Met de datumopmaak die ik gekozen heb, is de plaatshouder te klein.
00:01:21
Dit is hoe de datum er uitziet op de titel dia.
00:01:24
Zie hoe het doorloopt naar een tweede regel.
00:01:28
U kunt dat niet zien in de slide masterweergave van deze layout,
00:01:32
we zien alleen het standaard datumformaat dat wel past.
00:01:36
In ieder geval moeten we de plaatshouder datum vergroten.
00:01:40
Ik selecteer het, wijs naar een handvat voor het aanpassen van de hoek,
00:01:43
klik op de tweekoppige pijlcursor en sleep naar beneden om de plaatshouder te verlengen.
00:01:50
De langere datumopmaak zou nu op één regel moeten passen.
00:01:53
We zullen dat in een minuut controleren.
00:01:57
Als u de kleur voor de tekst van de voettekst wilt wijzigen, klik ik op de slide master.
00:02:03
Deze wijziging moet van toepassing zijn op alle relevante layouts.
00:02:07
De voetteksten die in de slide master verschijnen, zijn de tekst voettekst en datum;
00:02:12
de datum wordt weergegeven in de slide master, ook al
00:02:14
heb ik ervoor gekozen om dit niet op de dia's weer te geven.
00:02:18
Laten we eerst op Ctrl drukken en klikken om beide plaatshouders voetteksten te selecteren.
00:02:23
Vervolgens klikken we op Home scherm, Lettertypekleur en veranderen de lettertypekleur in donkerblauw
00:02:30
en klikken op Vet om de vetgedrukte opmaak uit te schakelen.
00:02:35
Laten we ook de plaatshouder voettekst centreren;
00:02:38
om dit te doen, selecteert u het, klikt u onder Teken tools op opmaak
00:02:44
en klikt u op Uitlijnen objecten.
00:02:47
Zorg ervoor dat Uitlijnen om te schuiven is geselecteerd en klik op Uitlijnen middelpunt.
00:02:54
Als u de tekst binnenin de plaatshouder wilt centreren, laat ik het vakje geselecteerd,
00:02:59
klik op Home en op Middelpunt.
00:03:06
Klik op Normaal om het effect van deze wijzigingen op de dia's te zien.
00:03:12
De tekst voettekst is nu gecentreerd en is blauw in plaats van groen.
00:03:21
Op de titel dia, past de datum op één regel,
00:03:26
maar de tekst voettekst, het web adres ziet eruit alsof het naar beneden is geschoven.
00:03:31
Dit komt doordat ik de tekst binnenin de voettekst
00:03:34
plaatshouder op de slide master heb gecentreerd.
00:03:38
Dat heeft de tekst overal gecentreerd, ook op de titel dia.
00:03:46
Wanneer ik de plaatshouder selecteer, zie het
00:03:48
in een horizontale richting en u kunt zien dat de tekst gecentreerd is.
00:03:56
Laten we teruggaan naar de slide master,
00:03:59
Weergave, Slide master om de titel dia te herstellen.
00:04:03
De layout van de slide master layout is geselecteerd,
00:04:06
deze layout geeft me een manier om het probleem op te lossen,
00:04:10
ik selecteer de voettekst plaatshouder in de layout
00:04:14
en klik op Home,
00:04:16
links Uitlijnen om de voettekst terug te plaatsen.
00:04:20
Denk aan Uitlijnen links alsof dit vak horizontaal was.
00:04:25
Deze wijziging zal alleen van toepassing zijn op deze layout.
00:04:29
Ik klik op Normaal om terug te schakelen naar die weergave;
00:04:33
de tekst voettekst is nu correct geplaatst op de titel dia.
00:04:39
Door de verschillende opties in het dialoogvenster Koptekst en voettekst te gebruiken
00:04:44
en naar de slide master te gaan om opmaak- en layout wijzigingen aan te brengen,
00:04:51
heb ik de kop- en voetteksten precies zoals ik ze wil.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Ich habe Kopf- und Fußzeilen zu dieser Präsentation hinzugefügt und
00:00:08
es gibt eine Menge Dinge, die ich ändern möchte.
00:00:11
Ich werde für eine genauere Ansicht ein wenig hineinzoomen.
00:00:14
Auf der Titelfolie erscheint das Datum, aber es ist auf zwei Zeilen verteilt.
00:00:19
Ich will aber bei einer Zeile bleiben.
00:00:22
Mein anderes Problem besteht im Fußzeilentext auf den restlichen Folien.
00:00:27
Die hellgrüne Schriftfarbe ist schlecht zu erkennen.
00:00:31
Ich zoome wieder heraus.
00:00:34
Bei Formatierungsproblemen wie diesen, die sich auf Aussehen, Größe oder
00:00:37
Position von Kopf- und Fußzeilen beziehen, bearbeiten Sie den Folienmaster.
00:00:43
Um den Folienmaster zu öffnen, klicken Sie auf „Ansicht” und „Folienmaster”.
00:00:49
Der Folienmaster ist das obere Folienminiaturbild.
00:00:53
Sie können daran Änderungen vornehmen, die für alle Folien gelten sollen.
00:00:57
Sie können auch Änderungen an speziellen Layouts vornehmen, an
00:01:01
jeder der Folien unter der Masterfolie.
00:01:05
Eines unserer Formatierungsprobleme besteht bezüglich des Datums auf der Titelfolie.
00:01:09
Ich habe das Titelfolien-Masterlayout ausgewählt.
00:01:13
Ich zoome ein wenig hinein.
00:01:16
Für das von mir gewählte Datumsformat ist der Platzhalter zu klein.
00:01:21
So sieht das Datum auf der Titelfolie aus.
00:01:24
Schauen Sie, wie es sich auf eine zweite Zeile ausdehnt.
00:01:28
Sie können das nicht in der Folienmaster- Ansicht in diesem Layout sehen,
00:01:32
sondern wir sehen nur das Standard-Datumsformat, welches hineinpasst.
00:01:36
Auf jeden Fall müssen wir den Platzhalter für das Datum vergrößern.
00:01:40
Ich wähle ihn aus, zeige auf einen der Größenänderungsziehpunkte in der Ecke,
00:01:43
klicke auf den Doppelpfeil und ziehe ihn nach unten, um den Platzhalter zu verlängern.
00:01:50
Das längere Datumsformat sollte jetzt in eine Zeile passen.
00:01:53
Wir werden das gleich überprüfen.
00:01:57
Um die Farbe dieses Fußzeilentextes zu ändern, klicke ich auf „Folienmaster”.
00:02:03
Diese Änderung muss für alle relevanten Layouts gelten.
00:02:07
Die Fußzeilen, die auf dem Folienmaster erscheinen, sind der Fußzeilentext und das Datum.
00:02:12
Das Datum erscheint auf dem Folienmaster, obwohl
00:02:14
ich gewählt habe, dass es nicht auf den Folien erscheinen soll.
00:02:18
Zuerst klicken wir auf Strg und klicken dann auf beide Fußzeilenplatzhalter, um diese auszuwählen.
00:02:23
Dann klicken wir auf „Start”, „Schriftfarbe” und ändern die Schriftfarbe auf dunkelblau.
00:02:30
Nun klicken wir auf „Fett”, um die Fettschrift auszuschalten.
00:02:35
Lassen Sie uns auch den Fußzeilenplatzhalter zentrieren.
00:02:38
Dazu wählen Sie diesen aus, klicken unter „Zeichentools” auf „Format”
00:02:44
und klicken dann auf „Objekte ausrichten”.
00:02:47
Prüfen Sie, dass „An Folie ausrichten” ausgewählt ist und klicken Sie auf „Horizontal zentrieren”.
00:02:54
Um den Text innerhalb des Platzhalters zu zentrieren, lasse ich die Box angewählt
00:02:59
und klicke auf „Start”.
00:03:06
Klicken wir nun auf „Normal”, um die Auswirkungen dieser Änderungen auf den Folien zu sehen.
00:03:12
Der Fußzeilentext ist jetzt zentriert und blau statt grün.
00:03:21
Auf der Titelfolie passt das Datum in eine Zeile, aber
00:03:26
der Fußzeilentext, die Webadresse, sieht aus, als wäre sie heruntergerutscht.
00:03:31
Das kommt daher, weil ich den Text innerhalb des Fußzeilenplatzhalters
00:03:34
im Folienmaster zentriert habe.
00:03:38
Das hat den Text überall zentriert, auch auf der Titelfolie.
00:03:46
Wenn ich den Platzhalter auswähle, dann stellen Sie sich diesen als horizontal ausgerichtet vor
00:03:48
und Sie können erkennen, dass der Text zentriert ist.
00:03:56
Lassen Sie uns zurückgehen zum Folienmaster,
00:03:59
Ansicht, Folienmaster, um die Titelfolie in Ordnung zu bringen.
00:04:03
Das Titelfolien-Masterlayout ist ausgewählt.
00:04:06
Dieses Layout bietet mir eine Möglichkeit, das Problem zu korrigieren.
00:04:10
Ich wähle den Fußzeilenplatzhalter im Layout aus,
00:04:14
klicke auf „Start”,
00:04:16
„Linksbündig”, um den Fußzeilentext wieder nach oben zu schieben.
00:04:20
Stellen Sie sich „Linksbündig” so vor, als wäre diese Box horizontal angeordnet.
00:04:25
Diese Änderung wird nur auf dieses Layout angewandt.
00:04:29
Ich klicke auf „Normal”, um zu dieser Ansicht zurückzukehren.
00:04:33
Der Fußzeilentext ist jetzt korrekt auf der Titelfolie platziert.
00:04:39
Durch Nutzung der verschiedenen Möglichkeiten der Kopf- und Fußzeilendialogbox
00:04:44
und dadurch, dass ich dann zum Masterlayout der Folie gegangen bin, um Formatierung und Layout zu ändern,
00:04:51
habe ich jetzt die Kopf- und Fußzeilen genau so, wie ich das möchte.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
He aplicado encabezados y pies de página a esta presentación
00:00:08
y hay un par de cosas que quiero cambiar.
00:00:11
Voy a hacer zoom para verlo mejor.
00:00:14
En la diapositiva de título sale la fecha, pero partida en dos líneas.
00:00:19
Quiero tenerla en una sola línea.
00:00:22
Tampoco me gusta el texto del pie de página de las demás diapositivas.
00:00:27
El color de fuente verde claro no se distingue bien.
00:00:31
Voy a quitarle el zoom.
00:00:34
Para cuestiones de formato como estas (apariencia, tamaño o posición
00:00:37
de encabezados y pies de página), edite el patrón de diapositivas.
00:00:43
Para abrir el patrón de diapositivas, haga clic en Vista y Patrón de diapositivas.
00:00:49
El patrón de diapositivas es la primera miniatura de diapositiva.
00:00:53
Los cambios aplicados aquí afectan a todas las diapositivas.
00:00:57
También se pueden hacer cambios de diseño en cualquiera de las
00:01:01
diapositivas que hay debajo del patrón.
00:01:05
Uno de nuestros problemas de formato es la fecha en la diapositiva de título.
00:01:09
He seleccionado el diseño del patrón de la diapositiva de título.
00:01:13
Voy a hacer zoom.
00:01:16
Con este formato de fecha, el marcador de posición es demasiado pequeño.
00:01:21
Así se ve la fecha en la diapositiva de título.
00:01:24
Sigue en una segunda línea.
00:01:28
En la vista patrón de diapositivas no se ve con este diseño,
00:01:32
solo vemos el formato de fecha predeterminado, que sí encaja.
00:01:36
En cualquier caso, tenemos que ampliar el marcador de fecha.
00:01:40
Lo selecciono, apunto a un controlador de tamaño de la esquina, hago clic en el cursor
00:01:43
de la flecha con dos puntas y lo arrastro abajo para alargar el marcador de posición.
00:01:50
El formato de fecha más largo ya debería caber en una línea.
00:01:53
Lo comprobaremos en un minuto.
00:01:57
Para cambiar el color del texto del pie de página, hago clic en el patrón de diapositivas.
00:02:03
El cambio debe afectar a todos los diseños pertinentes.
00:02:07
Los pies de página que aparecen en el patrón de diapositivas son el texto del pie de página
00:02:12
y la fecha; la fecha se ve en el patrón
00:02:14
de diapositivas, aunque he decidido que no se muestre en las diapositivas.
00:02:18
Voy a pulsar Ctrl y hacer clic para seleccionar ambos marcadores de posición del pie de página.
00:02:23
Ahora hago clic en Inicio, Color de fuente y cambio el color a un azul oscuro.
00:02:30
Pulso Negrita para desactivar el formato de negrita.
00:02:35
También voy a centrar el marcador
00:02:38
de posición del pie de página: lo selecciono, en Herramientas de dibujo
00:02:44
hago clic en Formato y en Alinear.
00:02:47
Compruebe que está marcado Alinear con la diapositiva y haga clic en Alinear al medio.
00:02:54
Para centrar el texto de un marcador de posición, dejo la casilla seleccionada,
00:02:59
hago clic en Inicio y en Centrar.
00:03:06
Voy a hacer clic en Normal para ver cómo han quedado las diapositivas tras los cambios.
00:03:12
El texto del pie de página ahora está centrado y azul, en vez de verde.
00:03:21
En la diapositiva de título, la fecha cabe en una línea, pero el texto
00:03:26
del pie de página (la dirección web) parece desplazado hacia abajo.
00:03:31
Se debe a que antes centré el texto en el marcador de posición del pie
00:03:34
de página en el patrón de diapositivas.
00:03:38
Eso hizo que el texto se centrara en todas partes, incluida la diapositiva de título.
00:03:46
Cuando selecciono el marcador de posición, si lo imaginamos
00:03:48
con una orientación horizontal, vemos que el texto está centrado.
00:03:56
Volvemos a Vista y Patrón de diapositivas
00:03:59
para arreglar la diapositiva de título.
00:04:03
Está seleccionado el diseño del patrón de la diapositiva de título.
00:04:06
Este diseño me da la oportunidad de corregir el problema:
00:04:10
selecciono el marcador de posición del pie de página en el diseño,
00:04:14
hago clic en Inicio y en Alinear
00:04:16
a la izquierda para mover el texto del pie de página de vuelta arriba.
00:04:20
Piense en Alinear a la izquierda como si el cuadro fuera horizontal.
00:04:25
Este cambio afectará únicamente a este diseño.
00:04:29
Hago clic en Normal para volver a esa vista;
00:04:33
el texto del pie de página ya está bien posicionado en la diapositiva de título.
00:04:39
Usando las opciones del cuadro de diálogo de Encabezado y pie de página
00:04:44
y entrando al patrón de diapositivas para hacer cambios de formato y diseño
00:04:51
hemos puesto los encabezados y pies de página exactamente como los queríamos.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Apliquei cabeçalhos e rodapés a esta apresentação e
00:00:08
há algumas coisas que quero alterar.
00:00:11
Vou ampliar para vermos com mais atenção.
00:00:14
No slide de título, a data aparece, mas está dividida em duas linhas.
00:00:19
Quero que fique em apenas uma linha.
00:00:22
Minha outra preocupação é com o rodapé de texto para os restantes slides.
00:00:27
A cor de fonte verde-clara é difícil de ver.
00:00:31
Vou reduzir o zoom.
00:00:34
Para problemas de formatação como estes, relacionados com a aparência,
00:00:37
tamanho ou posição dos cabeçalhos e rodapés, edite o Slide Mestre.
00:00:43
Para abrir o Slide Mestre, clique em Exibir, Slide Mestre;
00:00:49
o Slide Mestre é a miniatura na parte superior do slide.
00:00:53
Faça as alterações que quer aplicar a todos os slides.
00:00:57
Você também pode fazer alterações a layouts específicos,
00:01:01
qualquer um destes slides abaixo do Slide Mestre.
00:01:05
Um de nossos problemas de formatação é com a data no slide de título.
00:01:09
Selecionei o layout mestre do slide de título.
00:01:13
Vou ampliar um pouco.
00:01:16
Com o formato de data que escolho, o espaço reservado é muito pequeno.
00:01:21
É assim que fica a data no slide de título.
00:01:24
Veja como passar para uma segunda linha?
00:01:28
Você não consegue ver na visualização do Slide Mestre neste layout,
00:01:32
vemos apenas o formato de data padrão que se adapta.
00:01:36
Em qualquer caso, temos de aumentar o espaço reservado da data.
00:01:40
Vou selecioná-lo, apontar para uma alça de dimensionamento de canto,
00:01:43
clicar no cursor com duas cabeças e arrastar até abaixo para alongar o espaço reservado.
00:01:50
O formato de data mais longo já deve caber em uma linha.
00:01:53
Já vamos confirmar.
00:01:57
Para alterar a cor do rodapé de texto, clico no Slide Mestre.
00:02:03
Esta alteração tem de ser aplicada a todos os layouts relevantes.
00:02:07
Os rodapés que aparecem no Slide Mestre são o rodapé de texto e a data;
00:02:12
a data aparece no Slide Mestre apesar de eu ter
00:02:14
escolhido não mostrá-la nos slides.
00:02:18
Primeiro, vamos pressionar Ctrl e clicar para selecionar ambos os espaços reservados de rodapé.
00:02:23
Depois clicamos em Página Inicial, Cor da fonte e alteramos a cor da fonte para azul-escuro
00:02:30
e clicamos em Negrito para desativar a formatação em negrito.
00:02:35
Vamos também centrar o espaço reservado de rodapé;
00:02:38
para isso, vamos selecioná-lo e em Ferramentas de desenho clicamos em formatar
00:02:44
e em Alinhar objetos.
00:02:47
Certifique-se que Alinhar no slide está selecionado e clique em Alinhar ao centro.
00:02:54
Para centrar o texto dentro do espaço reservado, vou deixar a caixa selecionada,
00:02:59
clico em Página Inicial e em Centralizar.
00:03:06
Vamos clicar em exibir Normal para ver o efeito destas alterações nos slides.
00:03:12
O rodapé de texto está agora centrado e é azul em vez de verde.
00:03:21
No slide de título, a data cabe em uma linha
00:03:26
além do rodapé de texto, o endereço eletrônico está caído.
00:03:31
Isto aconteceu por que eu centrei o texto dentro do
00:03:34
espaço reservado de rodapé no Slide Mestre.
00:03:38
Isso centralizou o texto em todos os slides, incluindo no slide de título.
00:03:46
Quando seleciono o espaço reservado, pense nele
00:03:48
em uma orientação horizontal e você pode ver que o texto está centralizado.
00:03:56
Vamos voltar ao Slide Mestre,
00:03:59
Exibir, Slide Mestre para corrigir o slide de título.
00:04:03
O layout mestre do slide de título está selecionado.
00:04:06
este layout me dá uma forma de corrigir o problema,
00:04:10
vou selecionar o espaço reservado de rodapé no layout
00:04:14
e clico em Página Inicial,
00:04:16
Alinhar à esquerda para mover o texto do rodapé para cima.
00:04:20
Penso no Alinhar à esquerda como se esta caixa fosse horizontal.
00:04:25
Esta alteração se aplicará apenas a este layout.
00:04:29
Clico em exibir Normal para voltar àquela visualização;
00:04:33
o rodapé de texto está corretamente colocado no slide de título.
00:04:39
Usando as várias opções na caixa de diálogo Cabeçalho e rodapé
00:04:44
e indo para o Slide Mestre para fazer alterações à formatação e aos layouts,
00:04:51
os cabeçalhos e rodapés estão exatamente como quero.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Ho applicato intestazioni e piè di pagina a questa presentazione e.
00:00:08
ci sono un paio di cose che voglio cambiare..
00:00:11
Ingrandirò per dare un'occhiata più da vicino.
00:00:14
Nella diapositiva titolo, la data appare, ma è suddiviso in due righe..
00:00:19
Voglio sederti su una linea.
00:00:22
L'altra mia preoccupazione riguarda il testo piè di pagina per il resto delle diapositive..
00:00:27
Il font verde chiaro colore è difficile da vedere..
00:00:31
Lo zoom indietro.
00:00:34
Per problemi di formattazione come questi, legati al look,.
00:00:37
dimensioni o posizione delle intestazioni e piè di pagina, modificare lo schema diapositiva..
00:00:43
Per aprire lo schema diapositiva fare clic su Visualizza schema diapositiva;.
00:00:49
lo schema diapositiva è l'anteprima della diapositiva superiore..
00:00:53
Si apportano modifiche ad esso che che si desidera applicare a tutte le diapositive..
00:00:57
È inoltre possibile apportare modifiche a layout specifici, .
00:01:01
una di queste diapositive sotto lo schema diapositiva.
00:01:05
Uno dei nostri problemi di formattazione è con la data sulla diapositiva titolo..
00:01:09
Ho selezionato il layout dello schema diapositiva titolo..
00:01:13
Ingrandirò un po'.
00:01:16
Con il formato della data che ho scelto, il segnaposto è troppo piccolo..
00:01:21
Questo è ciò che la data appare come nella diapositiva titolo..
00:01:24
Guarda come funziona su una seconda linea.
00:01:28
Non si può vedere che nella diapositiva vista master su questo layout,.
00:01:32
vediamo solo il default formato della data che si adatta..
00:01:36
In ogni caso dobbiamo ingrandire il segnaposto della data..
00:01:40
Lo seleziono, punto a un quadratino di ridimensionamento d'angolo, .
00:01:43
fare clic sul cursore a freccia a due punte e trascinare verso il basso per allungare il segnaposto..
00:01:50
Il formato data più lungo dovrebbe ora adattarsi su una linea..
00:01:53
Lo controlleremo tra un minuto.
00:01:57
Per modificare il colore del testo piè di pagina, farò clic sullo schema diapositiva..
00:02:03
Questa modifica deve essere applicata a tutti i layout pertinenti..
00:02:07
I piè di pagina visualizzati lo schema diapositiva sono il piè di pagina e la data del testo; .
00:02:12
la data viene visualizzata sullo schema diapositiva anche se
00:02:14
Ho scelto di non per visualizzarlo sulle diapositive..
00:02:18
Per prima cosa, premiamo Ctrl e clicchiamo per selezionare entrambi i segnaposto del piè di pagina..
00:02:23
Poi faremo clic Home, Colore carattere e cambiare il colore del carattere in blu scuro .
00:02:30
e facciamo clic su Grassetto per in grassetto..
00:02:35
Aliamo anche al centro il segnaposto del piè di pagina;
00:02:38
per farlo selezionarlo, in Strumenti di disegno fare clic su Formato .
00:02:44
e fare clic su Allinea oggetti.
00:02:47
Assicurarsi che Allinea alla diapositiva sia selezionato e fare clic su Allinea al centro..
00:02:54
Per centrare il testo all'interno del segnaposto, Lascio la casella selezionata,.
00:02:59
fare clic su Home e quindi su Centro.
00:03:06
Clicchiamo su Normale per vedere l'effetto di queste modifiche sulle diapositive..
00:03:12
Il piè di pagina di testo è ora centrato ed è blu invece di verde..
00:03:21
Nella diapositiva titolo, la data si adatta su una riga.
00:03:26
ma il piè di pagina di testo, il web l'indirizzo sembra scivolato verso il basso..
00:03:31
Questo perché ho centrato il testo all'interno del piè di pagina.
00:03:34
segnaposto nello schema diapositiva.
00:03:38
Che centrato il testo ovunque, anche nella diapositiva titolo..
00:03:46
Quando seleziono il segnaposto, pensaci.
00:03:48
in un orientamento orizzontale e si può vedere il testo è centrato..
00:03:56
Torniamo allo schema diapositiva,
00:03:59
Visualizza, Schema diapositiva per correggere la diapositiva titolo.
00:04:03
Schema diapositiva titolo layout è selezionato,.
00:04:06
questo layout mi dà un modo per risolvere il problema, .
00:04:10
Seleziono il piè di pagina segnaposto nel layout .
00:04:14
e farò clic su Home,
00:04:16
Allinea a sinistra per spostarsi backup del testo del piè di pagina..
00:04:20
Pensa ad Allinea a sinistra come se questa scatola erano orizzontali..
00:04:25
Questo cambiamento si applicano solo a questo layout..
00:04:29
Farò clic su Normale per tornare a tale vista;.
00:04:33
il piè di pagina del testo è corretto posizionata ora sulla diapositiva titolo..
00:04:39
Utilizzando le varie opzioni Finestra di dialogo Intestazione e piè di pagina.
00:04:44
e andare allo schema diapositiva per apportare modifiche alla formattazione e al layout, .
00:04:51
Ho le intestazioni e piè di pagina esattamente come li voglio..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
我已應用標題和 此演示文稿的頁腳和.
00:00:08
有幾個 我想改變的事情。.
00:00:11
我將放大以仔細查看。
00:00:14
在標題幻燈片上,日期 出現,但它被分解成兩行。.
00:00:19
我想坐在一條線上。
00:00:22
我另一個關心的是文本 其餘幻燈片的頁腳。.
00:00:27
淺綠色字體 顏色很難看。.
00:00:31
我將縮小。
00:00:34
對於格式化問題,如 這些,與外觀有關,.
00:00:37
標題的大小或位置, 頁腳,編輯幻燈片母版。.
00:00:43
打開幻燈片母版 按一下"查看幻燈片母版";按一下"查看幻燈片母版"。.
00:00:49
幻燈片母版是 頂部幻燈片縮略圖。.
00:00:53
你對它做了更改 要應用於所有幻燈片。.
00:00:57
您還可以進行更改 到特定的佈局,.
00:01:01
這些幻燈片在幻燈片母版下方的任何幻燈片。
00:01:05
我們的格式問題之一是 標題幻燈片上的日期。.
00:01:09
我已選擇 標題幻燈片母版。.
00:01:13
我會放大一點。
00:01:16
使用我選擇的日期格式, 預留位置太小。.
00:01:21
這是日期 看起來像在標題幻燈片上。.
00:01:24
看看它是如何運行到第二行的。
00:01:28
在幻燈片中看不到 此佈局的主視圖,.
00:01:32
我們只是看到預設 日期格式,這適合。.
00:01:36
在任何情況下,我們需要 放大日期預留位置。.
00:01:40
我會選擇它,指向一個 角尺寸調整底框,.
00:01:43
按一下兩個箭頭游標,然後 向下拖動以延長預留位置。.
00:01:50
較長的日期格式 現在應該適合在一行。.
00:01:53
我們馬上就查一下。
00:01:57
更改文本的顏色 頁腳,我將按一下幻燈片母版。.
00:02:03
此更改需要應用 所有相關佈局。.
00:02:07
出現在 幻燈片母版是文本頁腳和日期;.
00:02:12
日期顯示在幻燈片母版上,即使
00:02:14
我沒有選擇 以在幻燈片上顯示。.
00:02:18
首先,讓我們按 Ctrl 並按一下 以選擇兩個頁腳預留位置。.
00:02:23
然後,我們將按一下主頁,字體顏色 並將字體顏色更改為深藍色.
00:02:30
讓我們點擊粗體打開 關閉粗體格式。.
00:02:35
此外,讓我們居中頁位位符;
00:02:38
這樣做,選擇它,下 繪圖工具按一下格式.
00:02:44
並按一下"對齊物件"。
00:02:47
確保對齊幻燈片是 選擇並按一下"對齊中心"。.
00:02:54
要將文本居中置於預留位置中, 我會選擇這個框.
00:02:59
按一下"主頁",然後按一下"中心"。
00:03:06
讓我們按一下"正常"以查看 這些更改對幻燈片的影響。.
00:03:12
文本頁腳現在 居中,是藍色而不是綠色。.
00:03:21
在標題幻燈片上, 日期適合在一行上.
00:03:26
但文本頁腳,網路 位址看起來像是滑了下來。.
00:03:31
這是因為我居中 頁腳內的文本.
00:03:34
幻燈片母版上的預留位置。
00:03:38
使文本居中 無處不在,包括標題幻燈片上。.
00:03:46
當我選擇 預留位置,想想它.
00:03:48
在水準方向,你 可以看到文本居中。.
00:03:56
讓我們回到幻燈片母版,
00:03:59
查看"幻燈片母版"以修復標題幻燈片。
00:04:03
標題幻燈片母版 佈局已選中,.
00:04:06
這個佈局給了我一個方法 來糾正問題,.
00:04:10
我會選擇頁腳 佈局上的預留位置.
00:04:14
我會點擊"主頁"
00:04:16
向左對齊可移動 頁腳文本備份。.
00:04:20
將左對齊視為 這個盒子是水準的。.
00:04:25
此更改將 僅適用于此佈局。.
00:04:29
我將按一下"正常"以 切換回該視圖;.
00:04:33
文本頁腳正確 現在放在標題幻燈片上。.
00:04:39
通過使用 頁眉和頁腳對話方塊.
00:04:44
並進入幻燈片母版 進行格式和佈局更改,.
00:04:51
我有頭和 腳完全,我想他們。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
私はヘッダーを適用し、 このプレゼンテーションへのフッターと.
00:00:08
のカップルがあります 私が変えたいこと。.
00:00:11
詳しく見てみておきます。
00:00:14
タイトル スライドで日付 が表示されますが、2 行に分割されています。.
00:00:19
私は一行に座りたい。
00:00:22
私の他の懸念は、テキストです スライドの残りの部分のためのフッター。.
00:00:27
明るい緑色のフォント 色が見えにくいです。.
00:00:31
縮小する
00:00:34
次のような書式設定の問題について これらは、外観に関連し、.
00:00:37
ヘッダーのサイズまたは位置 フッターを、スライド マスタを編集します。.
00:00:43
スライド マスタを開くには [スライド マスタの表示] をクリックします。.
00:00:49
スライド マスタは 上部のスライドサムネイル。.
00:00:53
あなたはそれに変更を加えます すべてのスライドに適用します。.
00:00:57
変更を加えることもできます。 特定のレイアウトに、.
00:01:01
これらのスライドは、スライド マスタの下にあります。
00:01:05
書式設定の問題の 1 つは、 タイトル スライドの日付を使用します。.
00:01:09
私は選択しました タイトル スライド マスタ レイアウト。.
00:01:13
少し拡大してみます。
00:01:16
私が選んだ日付形式で プレースホルダが小さすぎます。.
00:01:21
これは日付です タイトル スライドのように見えます。.
00:01:24
2 行目への実行方法を参照してください。
00:01:28
スライドでは表示できません このレイアウトのマスター ビュー、.
00:01:32
デフォルトが表示されるだけです 適合する日付形式。.
00:01:36
いずれにせよ、 日付プレースホルダを拡大します。.
00:01:40
私はそれを選択し、指し、 コーナーサイジングハンドル,.
00:01:43
2 つの方向矢印カーソルをクリックし、 下にドラッグしてプレースホルダを長くします。.
00:01:50
より長い日付形式 1 行に収まるはずです。.
00:01:53
すぐに確認します。
00:01:57
テキストの色を変更するには フッターをクリックし、スライドマスタをクリックします。.
00:02:03
この変更を適用する必要があります 関連するすべてのレイアウトに使用します。.
00:02:07
に表示されるフッター スライド マスタはテキスト フッターと日付です。.
00:02:12
日付はスライド マスタに表示されますが、
00:02:14
私は選んだ を使用してスライドに表示します。.
00:02:18
まず、Ctrl キーを押してクリックします。 をクリックして、両方のフッタープレースホルダを選択します。.
00:02:23
次に、[ホーム] 、[フォントの色] をクリックします。 フォントの色を濃い青に変更する.
00:02:30
[太字] をクリックして回転してみましょう。 太字の書式設定をオフにします。.
00:02:35
また、フッタープレースホルダを中央に配置してみましょう。
00:02:38
これを行うには、以下の項目を選択します。 描画ツールクリック形式.
00:02:44
をクリックし、[オブジェクトの位置合わせ] をクリックします。
00:02:47
スライドに合わせる 選択し、[中心の位置合わせ] をクリックします。.
00:02:54
プレースホルダ内のテキストを中央に配置するには、 箱は選択したままにしておきます.
00:02:59
[ホーム] をクリックし、[中央] をクリックします。
00:03:06
[標準] をクリックすると、 これらの変更がスライドに与える影響を受けます。.
00:03:12
テキスト フッターが今すぐ 中央に配置され、緑の代わりに青です。.
00:03:21
タイトル スライドでは、 日付が 1 行に収まる.
00:03:26
しかし、テキストフッター、ウェブ アドレスが滑り落ちているように見えます。.
00:03:31
これは、私が中心にしたからです フッター内のテキスト.
00:03:34
スライド マスタのプレースホルダ。
00:03:38
テキストの中央揃え タイトル スライドを含むあらゆる場所で。.
00:03:46
を選択すると、 プレースホルダ, 考えてみてください.
00:03:48
水平方向に、あなた テキストが中央に配置されているのが見える。.
00:03:56
スライド マスタに戻りましょう
00:03:59
スライド マスタを表示して、タイトル スライドを修正します。
00:04:03
タイトル スライド マスタ レイアウトが選択され、.
00:04:06
このレイアウトは私に方法を与えます 問題を修正するために、.
00:04:10
フッターを選ぶ レイアウト上のプレースホルダ.
00:04:14
[ホーム] をクリックします。
00:04:16
左揃えで移動 フッターテキストをバックアップします。.
00:04:20
左揃えをかのように考える この箱は水平だった。.
00:04:25
この変更は、 このレイアウトにのみ適用されます。.
00:04:29
[標準] をクリックします。 そのビューに切り替えます。.
00:04:33
テキスト フッターが正しい タイトル スライドに配置されます。.
00:04:39
さまざまなオプションを使用して、 ヘッダーとフッターダイアログ ボックス.
00:04:44
スライド マスタに行く 書式設定とレイアウトを変更するには、.
00:04:51
私はヘッダーを持っていると フッターは、私が望む通りに。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Tôi đã áp dụng tiêu đề và chân trang để trình bày này và.
00:00:08
có một vài những điều tôi muốn thay đổi..
00:00:11
Tôi sẽ phóng to cho một cái nhìn gần hơn.
00:00:14
Trên slide tiêu đề, ngày xuất hiện, nhưng nó được chia thành hai dòng..
00:00:19
Tôi muốn ngồi trên một dòng.
00:00:22
Mối quan tâm khác của tôi là với các văn bản Footer cho phần còn lại của Slide..
00:00:27
Phông chữ màu xanh lá cây nhạt màu là khó để xem..
00:00:31
Tôi sẽ phóng to trở lại.
00:00:34
Đối với các vấn đề định dạng như này, liên quan đến giao diện,.
00:00:37
Kích thước hoặc vị trí của tiêu đề và chân trang, chỉnh sửa slide Master..
00:00:43
Để mở slide Master nhấp vào xem ảnh chiếu chủ;.
00:00:49
slide Master là hình thu nhỏ slide hàng đầu..
00:00:53
Bạn thực hiện thay đổi cho nó mà bạn muốn áp dụng cho tất cả các slide..
00:00:57
Bạn cũng có thể thực hiện thay đổi để bố trí cụ thể, .
00:01:01
bất kỳ slide nào bên dưới slide Master.
00:01:05
Một trong những vấn đề định dạng của chúng tôi là với ngày trên slide tiêu đề..
00:01:09
Tôi đã chọn tiêu đề Slide chủ bố trí..
00:01:13
Tôi sẽ phóng to một chút.
00:01:16
Với định dạng ngày tôi đã chọn, trình giữ chỗ quá nhỏ..
00:01:21
Đây là những gì ngày trông giống như trên slide tiêu đề..
00:01:24
Xem cách nó chạy trên một dòng thứ hai.
00:01:28
Bạn không thể thấy rằng trong slide Xem chính trên bố cục này,.
00:01:32
chúng ta chỉ thấy mặc định định dạng ngày mà không phù hợp..
00:01:36
Trong mọi trường hợp, chúng ta cần phóng to trình giữ chỗ ngày..
00:01:40
Tôi sẽ chọn nó, trỏ đến một góc xử lý kích cỡ, .
00:01:43
nhấp chuột vào hai đầu mũi tên con trỏ và kéo xuống để dài hơn trình giữ chỗ..
00:01:50
Định dạng ngày dài hơn bây giờ sẽ phù hợp trên một dòng..
00:01:53
Chúng tôi sẽ kiểm tra xem trong một phút.
00:01:57
Để thay đổi màu cho văn bản footer, tôi sẽ nhấp vào slide Master..
00:02:03
Thay đổi này cần áp dụng đến tất cả các bố cục có liên quan..
00:02:07
Các chân trang xuất hiện trên slide Master là footer văn bản và ngày; .
00:02:12
ngày cho thấy trên slide Master mặc dù
00:02:14
Tôi đã chọn không để hiển thị nó trên các trang trình bày..
00:02:18
Trước tiên, hãy nhấn Ctrl và nhấp vào để chọn cả hai trình giữ chân trang..
00:02:23
Sau đó, chúng ta sẽ nhấp vào trang chủ, màu chữ và thay đổi màu phông chữ thành màu xanh đậm .
00:02:30
và hãy nhấp vào Bold để bật tắt định dạng đậm..
00:02:35
Cũng hãy Trung tâm của giữ chỗ chân trang;
00:02:38
để làm như vậy chọn nó, dưới Công cụ vẽ định dạng nhấp chuột .
00:02:44
và nhấp vào align Objects.
00:02:47
Hãy chắc chắn rằng align to slide là chọn và nhấp vào align Center..
00:02:54
Để Trung tâm văn bản bên trong trình giữ chỗ, Tôi sẽ rời khỏi hộp được lựa chọn,.
00:02:59
nhấp vào trang chủ và nhấp vào Trung tâm.
00:03:06
Hãy nhấp vào bình thường để xem ảnh hưởng của những thay đổi này trên các slide..
00:03:12
Các chân văn bản bây giờ là Trung tâm và màu xanh thay vì màu xanh lá cây..
00:03:21
Trên slide tiêu đề, ngày phù hợp với một dòng.
00:03:26
nhưng chân trang văn bản, web địa chỉ trông giống như nó trượt xuống..
00:03:31
Điều này là bởi vì tôi trung tâm văn bản trong chân trang.
00:03:34
giữ chỗ trên slide Master.
00:03:38
Điều đó làm trung tâm văn bản ở khắp mọi nơi bao gồm trên slide tiêu đề..
00:03:46
Khi tôi chọn giữ chỗ, nghĩ về nó.
00:03:48
định hướng ngang và bạn có thể xem văn bản là trung tâm..
00:03:56
Chúng ta hãy trở lại với chủ slide,
00:03:59
Xem, slide Master để sửa slide tiêu đề.
00:04:03
Tiêu đề slide Master bố trí được chọn,.
00:04:06
bố trí này mang lại cho tôi một cách để khắc phục vấn đề, .
00:04:10
Tôi sẽ chọn chân trang giữ chỗ trên bố trí .
00:04:14
và tôi sẽ bấm vào trang chủ,
00:04:16
Canh lề trái để di chuyển văn bản chân trang sao lưu..
00:04:20
Hãy suy nghĩ về align trái như nếu hộp này được ngang..
00:04:25
Thay đổi này sẽ chỉ áp dụng cho bố cục này..
00:04:29
Tôi sẽ bấm bình thường để chuyển về chế xem đó;.
00:04:33
chân trang văn bản chính xác Đặt ngay trên slide tiêu đề..
00:04:39
Bằng cách sử dụng các tùy chọn khác nhau trong hộp thoại header và footer.
00:04:44
và đi đến slide Master để thực hiện thay đổi định dạng và bố cục, .
00:04:51
Tôi đã có các tiêu đề và chân trang chính xác như tôi muốn họ..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Saya telah menerapkan header dan footer untuk presentasi ini dan.
00:00:08
ada beberapa hal yang ingin saya ubah..
00:00:11
Aku akan memperbesar untuk melihat lebih dekat.
00:00:14
Pada judul slide, tanggal muncul, tapi itu dipecah menjadi dua baris..
00:00:19
Saya ingin duduk di satu baris.
00:00:22
Keprihatinan saya yang lain adalah dengan teks footer untuk sisa slide..
00:00:27
Font hijau muda warna sulit untuk melihat..
00:00:31
Aku akan tampilannya kembali.
00:00:34
Untuk memformat masalah seperti ini, terkait dengan tampilan,.
00:00:37
ukuran atau posisi header dan footer, Edit slide Master..
00:00:43
Untuk membuka slide Master Klik Lihat slide Master;.
00:00:49
slide Master thumbnail slide bagian atas..
00:00:53
Anda membuat perubahan yang ingin Anda terapkan pada semua slide..
00:00:57
Anda juga dapat membuat perubahan ke tata letak tertentu, .
00:01:01
salah satu slide di bawah slide Master.
00:01:05
Salah satu masalah pemformatan kami adalah dengan tanggal pada judul slide..
00:01:09
Saya telah memilih judul slide Master layout..
00:01:13
Saya akan memperbesar sedikit.
00:01:16
Dengan format tanggal yang saya pilih, placeholder terlalu kecil..
00:01:21
Ini adalah apa yang tanggal terlihat seperti pada judul slide..
00:01:24
Lihat bagaimana itu berjalan pada baris kedua.
00:01:28
Anda tidak dapat melihat bahwa di slide Tampilan Master pada tata letak ini,.
00:01:32
kita hanya melihat default format tanggal yang tidak cocok..
00:01:36
Dalam hal apapun kita perlu memperbesar placeholder tanggal..
00:01:40
Saya akan memilihnya, arahkan ke gagang ukuran sudut, .
00:01:43
Klik dua kursor panah menuju dan tarik ke bawah untuk memperpanjang placeholder..
00:01:50
Format tanggal yang lebih panjang Sekarang harus muat pada satu baris..
00:01:53
Kita akan memeriksa bahwa dalam satu menit.
00:01:57
Untuk mengubah warna teks footer, saya akan klik slide Master..
00:02:03
Perubahan ini perlu diterapkan untuk semua tata letak yang relevan..
00:02:07
Footer yang muncul di Master slide adalah footer teks dan tanggal; .
00:02:12
tanggal menunjukkan pada slide Master meskipun
00:02:14
Saya telah memilih tidak untuk menunjukkan pada slide..
00:02:18
Pertama, mari tekan Ctrl dan klik untuk memilih placeholder footer kedua..
00:02:23
Kemudian kita akan klik halaman utama, warna font dan Ubah warna font menjadi biru tua .
00:02:30
dan mari kita klik Bold untuk mengubah dari format tebal..
00:02:35
Juga Mari kita pusat placeholder footer;
00:02:38
untuk melakukannya, pilih di bawah Alat menggambar klik format .
00:02:44
dan klik align Objects.
00:02:47
Pastikan align to slide dipilih dan klik align Center..
00:02:54
Untuk memusatkan teks di dalam placeholder, Saya akan meninggalkan kotak yang dipilih,.
00:02:59
Klik Beranda dan klik Pusat.
00:03:06
Mari kita klik normal untuk melihat efek dari perubahan ini pada slide..
00:03:12
Teks footer sekarang biru, bukan hijau..
00:03:21
Pada judul slide, tanggal muat pada satu baris.
00:03:26
tapi teks footer, web Alamat terlihat seperti itu meluncur ke bawah..
00:03:31
Hal ini karena aku berpusat teks dalam footer.
00:03:34
placeholder pada slide Master.
00:03:38
Yang berpusat teks di mana-mana termasuk pada slide judul..
00:03:46
Ketika saya memilih tempat penampung, pikirkan.
00:03:48
dalam orientasi horisontal dan Anda dapat melihat teks terpusat..
00:03:56
Kita kembali ke slide Master,
00:03:59
Lihat, slide Master untuk memperbaiki judul slide.
00:04:03
Judul slide Master tata letak yang dipilih,.
00:04:06
tata letak ini memberi saya cara untuk memperbaiki masalah, .
00:04:10
Saya akan memilih footer placeholder pada tata letak .
00:04:14
dan saya akan klik Home,
00:04:16
Rata kiri untuk bergerak teks footer kembali..
00:04:20
Pikirkan align kiri seolah-olah kotak ini horisontal..
00:04:25
Perubahan ini akan hanya berlaku untuk tata letak ini..
00:04:29
Saya akan klik normal untuk beralih kembali ke tampilan itu;.
00:04:33
teks footer dengan benar ditempatkan sekarang pada judul slide..
00:04:39
Dengan menggunakan berbagai pilihan dalam kotak dialog header dan footer.
00:04:44
dan pergi ke slide Master untuk membuat pemformatan dan perubahan tata letak, .
00:04:51
Aku punya header dan footer persis seperti yang saya inginkan mereka..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Я применила заготовки и лакеи к этой презентации и.
00:00:08
Есть несколько вещи, которые я хочу изменить..
00:00:11
Я приблизимся к более внимательному взгляду.
00:00:14
На титульном слайде дата появляется, но он разбит на две линии..
00:00:19
Я хочу сидеть на одной линии.
00:00:22
Моя другая забота с текстом подножка для остальной части слайдов..
00:00:27
Светло-зеленый шрифт цвет трудно увидеть..
00:00:31
Я увеличу масштаб.
00:00:34
Для форматирования вопросов, таких как эти, связанные с нетерпением,.
00:00:37
размер или положение заготовок и лакеи, редактировать слайд мастера..
00:00:43
Чтобы открыть слайд мастер нажмите Посмотреть слайд мастер;.
00:00:49
мастер слайдов верхний эскиз слайда..
00:00:53
Вы внести изменения в него, что вы хотите применить ко всем слайдам..
00:00:57
Вы также можете внести изменения к конкретным макетам, .
00:01:01
любой из этих слайдов ниже мастера слайда.
00:01:05
Одной из наших проблем форматирования является с датой на заголовке слайда..
00:01:09
Я выбрала название слайд мастер макет..
00:01:13
Я немного увеличу масштаб.
00:01:16
С форматом даты, который я выбрала, заполнитель слишком мал..
00:01:21
Это то, что дата выглядит как на заголовке слайда..
00:01:24
Посмотрите, как он работает на второй линии.
00:01:28
Вы не можете видеть, что в слайде мастер-вид на этот макет,.
00:01:32
мы просто видим по умолчанию дата формат, который подходит..
00:01:36
В любом случае мы должны увеличить заполнитель даты..
00:01:40
Я выберу его, указать на угловая ручка размеров, .
00:01:43
нажмите на двух возглавлял курсор стрелки и перетащить вниз, чтобы удлинить заполнитель..
00:01:50
Более длинный формат даты теперь должны поместиться на одной линии..
00:01:53
Мы проверим это через минуту.
00:01:57
Изменение цвета текста footer, я нажму на слайд мастер..
00:02:03
Это изменение должно применяться ко всем соответствующим макетам..
00:02:07
Лаки, которые появляются на мастер слайда текст footer и дата; .
00:02:12
дата показывает на слайд мастер, хотя
00:02:14
Я выбрала не чтобы показать его на слайдах..
00:02:18
Во-первых, давайте нажимаем Ctrl и нажмите выбрать обоих подножок..
00:02:23
Тогда мы будем нажимать Главная, Цвет шрифта и изменить цвет шрифта на темно-синий .
00:02:30
и препятствуйте нам щелкнуть смелейшее для того чтобы повернуть от смелого форматирования..
00:02:35
Кроме того, давайте центр подножия заполнитель;
00:02:38
сделать это выберите его, под Инструменты рисования нажмите формат .
00:02:44
и нажмите Выравнивание объектов.
00:02:47
Убедитесь, что выравнивание слайда выбранный и нажмите выравнивание центра..
00:02:54
Чтобы центр текст внутри заполнителя, Я оставлю выбранную коробку,.
00:02:59
нажмите кнопку "Домой" и нажмите "Центр".
00:03:06
Давайте нажимаем Нормальный, чтобы увидеть влияние этих изменений на слайды..
00:03:12
Текст footer в настоящее время по центру и синий вместо зеленого..
00:03:21
На титульном слайде дата подходит на одной строке.
00:03:26
но текст лакея, в Интернете адрес выглядит, как он скользнул вниз..
00:03:31
Это потому, что я по центру текст в подножье.
00:03:34
заполнитель на слайд мастер.
00:03:38
Это по центру текста везде, в том числе на заголовке слайда..
00:03:46
Когда я выбираю заполнитель, подумайте об этом.
00:03:48
в горизонтальной ориентации, и вы можно увидеть текст по центру..
00:03:56
Давайте вернемся к мастеру слайдов,
00:03:59
Просмотр, Слайд мастер, чтобы исправить название слайда.
00:04:03
Мастер заголовка слайда макет выбран,.
00:04:06
этот макет дает мне способ чтобы исправить проблему, .
00:04:10
Я выберу лакея заполнитель на макете .
00:04:14
и я найму домой,
00:04:16
Выровнять влево, чтобы двигаться footer текст резервного назад..
00:04:20
Подумайте о выравнивание слева, как будто эта коробка была горизонтальной..
00:04:25
Это изменение будет применяются только к этому макету..
00:04:29
Я нажимаю Нормальный переключиться обратно на эту точку зрения;.
00:04:33
текст footer правильно размещены в настоящее время на заголовке слайда..
00:04:39
Используя различные варианты в заголовок и footer диалоговое окно.
00:04:44
и собирается слайд мастер чтобы изменить форматирование и макет, .
00:04:51
У меня есть заготовки и лакеи именно так, как я хочу их..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Приложих заглавки и ните за тази презентация и да.
00:00:08
има няколко нещата, които искам да променя..
00:00:11
Ще увеличим за по-отблизо.
00:00:14
В слайда за заглавие датата се появява, но е разделен на две линии..
00:00:19
Искам да седна на една линия.
00:00:22
Другата ми грижа е в текста долен колонтитул за останалите диапозитиви..
00:00:27
Светлозелен шрифт цвят е трудно да се види..
00:00:31
Ще отдалеча от мащаба.
00:00:34
За проблеми с форматирането като тези, свързани с външния вид,.
00:00:37
размер или позиция на заглавките и долен колонтитул, редактирайте образеца слайд..
00:00:43
Отваряне на образеца за слайд щракнете върху Изглед на слайд образец;.
00:00:49
плъзгачът е горната миниатюра на слайда..
00:00:53
Вие правите промени в него, за всички слайдове..
00:00:57
Можете също да правите промени специфични оформления, .
00:01:01
слайда под образеца слайд.
00:01:05
Един от нашите проблеми с форматирането е с датата на заглавието..
00:01:09
Избрах оформление на образеца на слайда за заглавие..
00:01:13
Ще увеличим малко.
00:01:16
С формата на датата, която избрах, контейнерът е твърде малък..
00:01:21
Това е датата, на която изглежда като на слайда за заглавие..
00:01:24
Да видим как ще се движи до втора линия.
00:01:28
Не можете да видите това в слайд образец на това оформление,.
00:01:32
ние просто виждаме по подразбиране формат на датата, който се побира..
00:01:36
Във всеки случай трябва да дата..
00:01:40
Ще го избера, посочете ъглова дръжка за оразмеряване, .
00:01:43
кликнете върху курсора на плъзнете надолу, за да удължите контейнера..
00:01:50
По-дългият формат на датата сега трябва да се поберат на един ред..
00:01:53
Ще проверим това в минута.
00:01:57
Промяна на цвета на текста долен колонтитул, ще кликна върху образеца на слайда..
00:02:03
Тази промяна трябва да се прилага всички съответни оформления..
00:02:07
Долните колонтитули, които се появяват на образецът на слайда са долен колонтитул и дата; .
00:02:12
на слайда, въпреки че
00:02:14
Не съм избрала , за да го покажете на слайдовете..
00:02:18
Първо, нека да натиснете Ctrl и да кликнете , за да изберете и двата контейнера за долния колонтитул..
00:02:23
След това ще кликнете върху Начало, Цвят на шрифта и променете цвета на шрифта в тъмно синьо .
00:02:30
и нека да кликнете смели да се обърнат да изключите форматирането на получер шрифт..
00:02:35
Също така нека централи контейнер за долния;
00:02:38
за да го направите, изберете Инструменти за рисуване: формат на щракване .
00:02:44
и щракнете върху Подравняване на обекти.
00:02:47
Уверете се, че подравняване към слайда е и щракнете върху Подравняване в средата..
00:02:54
За да центра текста в контейнера, Ще оставя избраната кутия,.
00:02:59
щракнете върху Начало и щракнете върху Център.
00:03:06
Да кликнете върху "Нормално", за да видите ефекта на тези промени върху слайдовете..
00:03:12
Текстът долен колонтитул вече е центриран и е син, вместо зелен..
00:03:21
В слайда за заглавието датата се вписва на един ред.
00:03:26
но текст долен колонтитул, уеб Адресът изглежда сякаш е спуснат..
00:03:31
Това е така, защото аз текста в долния колонтитул.
00:03:34
в слайд образец.
00:03:38
Това центрира текста навсякъде, включително върху слайда за заглавие..
00:03:46
Когато избера за да се замислим.
00:03:48
в хоризонтална ориентация и може да видите, че текстът е центриран..
00:03:56
Да се върнем към слайда.
00:03:59
Изглед, Слайд образец за коригиране на заглавния слайд.
00:04:03
Образец за слайд за заглавие избрано оформление,.
00:04:06
това оформление ми дава начин да коригира проблема, .
00:04:10
Ще избера долния колонтитул контейнер в оформлението .
00:04:14
и аз ще кликна Начало,
00:04:16
Подравняване отляво за преместване долен колонтитул обратно..
00:04:20
Мислете за подравняване наляво, сякаш тази кутия са хоризонтални..
00:04:25
Тази промяна ще се прилагат само за това оформление..
00:04:29
Ще кликнете върху Нормален за да превключите обратно към това мнение;.
00:04:33
текстът е правилно поставете сега върху слайда за заглавие..
00:04:39
С помощта на различните опции в диалоговия прозорец горен и долен колонтитул.
00:04:44
и отивайки към слайда образец за да промените форматирането и оформлението, .
00:04:51
Имам заглавките и точно както аз ги искам..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Am aplicat anteturi și subsoluri la această prezentare și.
00:00:08
există o serie de lucruri pe care vreau să le schimb..
00:00:11
Voi mări pentru o privire mai atentă.
00:00:14
În diapozitivul titlu, data apare, dar este rupt în două linii..
00:00:19
Vreau să stau pe o singură linie.
00:00:22
Cealaltă preocupare a mea este cu textul. subsol pentru restul diapozitivelor..
00:00:27
Fontul verde deschis culoarea este greu de văzut..
00:00:31
O să mă retrag.
00:00:34
Pentru formatarea problemelor ar fi acestea, legate de aspectul,.
00:00:37
dimensiunea sau poziția anteturilor și subsoluri, editați coordonatorul de diapozitive..
00:00:43
Pentru a deschide coordonatorul de diapozitive faceți clic pe Vizualizare coordonator de diapozitive;.
00:00:49
coordonatorul de diapozitive este miniatura diapozitivului de sus..
00:00:53
Tu faci modificări la ea că doriți să aplicați la toate diapozitivele..
00:00:57
De asemenea, puteți efectua modificări la aspecte specifice, .
00:01:01
oricare dintre aceste diapozitive de sub coordonatorul de diapozitive.
00:01:05
Una dintre problemele noastre de formatare este cu data din diapozitivul titlu..
00:01:09
Am selectat aspect coordonator de diapozitive titlu..
00:01:13
Voi mări puțin.
00:01:16
Cu formatul de dată pe care l-am ales, substituentul este prea mic..
00:01:21
Aceasta este ceea ce data arată ca pe diapozitivul titlu..
00:01:24
Vezi merge pe o a doua linie.
00:01:28
Nu se poate vedea că în diapozitiv vizualizare coordonatoare pe acest aspect,.
00:01:32
vom vedea doar implicit format de dată care se potrivește..
00:01:36
În orice caz, trebuie să mări substituentul de dată..
00:01:40
Voi selecta, punctul de la un mâner de dimensionare a colțului; .
00:01:43
faceți clic pe cursorul săgeată cu două capete și glisați în jos pentru a prelungi substituentul..
00:01:50
Formatul de dată mai lung ar trebui să se potrivească acum pe o singură linie..
00:01:53
Vom verifica asta într-un minut.
00:01:57
Pentru a modifica culoarea textului subsol, voi face clic pe coordonatorul de diapozitive..
00:02:03
Această modificare trebuie să se aplice la toate aspectele relevante..
00:02:07
Subsolurile care apar pe coordonatorul de diapozitive sunt subsolul textului și data; .
00:02:12
data se afișează în coordonatorul de diapozitive, chiar dacă
00:02:14
Am ales să nu. pentru a-l afișa în diapozitive..
00:02:18
Mai întâi, să apăsați Ctrl și să faceți clic pe pentru a selecta ambii substituenți subsol..
00:02:23
Apoi vom face clic pe Pornire, Culoare font și schimbați culoarea fontului în albastru închis .
00:02:30
și să faceți clic pe Bold pentru a transforma de pe formatarea aldină..
00:02:35
De asemenea, haideți să centrați substituentul subsolului;
00:02:38
pentru a face acest lucru selectați-l, în conformitate cu Instrumente de desenare faceți clic pe format .
00:02:44
și faceți clic pe Aliniere obiecte.
00:02:47
Asigurați-vă că alinierea la diapozitiv este selectate și faceți clic pe Aliniere la centru..
00:02:54
Pentru a centra textul în interiorul substituentului, Voi lăsa caseta selectată,.
00:02:59
faceți clic pe Pornire și faceți clic pe Centru.
00:03:06
Să faceți clic pe Normal pentru a vedea efectul acestor modificări asupra diapozitivelor..
00:03:12
Subsolul textului este acum centrat și este albastru în loc de verde..
00:03:21
Pe diapozitivul titlu, data se potrivește pe o singură linie.
00:03:26
dar subsolul textului, web-ul adresa pare că a alunecat în jos..
00:03:31
Acest lucru se datorează faptului că am centrat textul din subsol.
00:03:34
substituent în coordonatorul de diapozitive.
00:03:38
Asta a centrat textul peste tot, inclusiv pe diapozitivul titlu..
00:03:46
Când selectez substituent, gândește-te la asta.
00:03:48
într-o orientare orizontală și poate vedea textul este centrat..
00:03:56
Să ne întoarcem la coordonatorul de diapozitive.
00:03:59
Vizualizare, Coordonator de diapozitive pentru a remedia diapozitivul titlu.
00:04:03
Coordonatorul de diapozitive titlu aspect este selectat,.
00:04:06
acest aspect îmi dă o cale pentru a corecta problema, .
00:04:10
Voi selecta subsolul substituent pe aspect .
00:04:14
și voi face clic pe Acasă,
00:04:16
Aliniere la stânga pentru mutare textul subsolului face o rezervă..
00:04:20
Gândiți-vă la Aliniere la stânga ca și această casetă au fost orizontale..
00:04:25
Această modificare va se aplică numai acestui aspect..
00:04:29
Voi face clic pe Normal pentru a comutați înapoi la vizualizarea respectivă;.
00:04:33
subsolul textului este corect plasate acum pe diapozitivul titlu..
00:04:39
Prin utilizarea diferitelor opțiuni din caseta de dialog Antet și subsol.
00:04:44
și merge la coordonatorul de diapozitive pentru a efectua modificări de formatare și aspect, .
00:04:51
Am anteturile și. subsoluri exact așa le vreau..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Я застосував заголовки та нижнього колонтитула до цієї презентації та.
00:00:08
Є пара речі, які я хочу змінити..
00:00:11
Я збільшу для більш детального вигляду.
00:00:14
На титульному слайді дата але його розбито на два рядки..
00:00:19
Я хочу сидіти на одній лінії.
00:00:22
Моє інше занепокоєння з текстом нижній колонтитул для решти слайдів..
00:00:27
Світло-зелений шрифт колір важко побачити..
00:00:31
Я зменшув масштаб.
00:00:34
Для проблем форматування, як-ть пов'язані з виглядом,.
00:00:37
розміру або розташування верхніх колонтитулів і нижніх колонтитулів, відредагувати зразок слайдів..
00:00:43
Відкриття зразка слайдів натисніть кнопку Переглянути зразок слайдів;.
00:00:49
зразок слайдів верхній мініатюрі слайда..
00:00:53
Ви вносяте зміни до неї, які потрібно застосувати до всіх слайдів..
00:00:57
Також можна внести зміни до певних макетів, .
00:01:01
будь-який із цих слайдів під зразком слайдів.
00:01:05
Однією з наших проблем форматування є з датою на титульному слайді..
00:01:09
Я вибрав макет зразка титульного слайда..
00:01:13
Я трохи збільшу.
00:01:16
З вибраним форматом дати покажчик місця заповнення занадто малий..
00:01:21
Це те, що дата схоже на титульний слайд..
00:01:24
Подивіться, як він працює на другий рядок.
00:01:28
Ви не бачите, що на слайді головний перегляд у цьому макеті,.
00:01:32
ми просто бачимо за замовчуванням формат дати, який підходить..
00:01:36
У будь-якому випадку нам потрібно збільшити покажчик місця заповнення дати..
00:01:40
Я вибиваю його, наведіть вказівник на кутовий маркер змінення розміру, .
00:01:43
клацніть два курсора стрілки на чолі та перетягніть вниз, щоб подовжити покажчик місця заповнення..
00:01:50
Довший формат дати тепер має поміститися на одній лінії..
00:01:53
Ми перевіримо це за хвилину.
00:01:57
Змінення кольору тексту нижній колонтитул, я клацнув зразок слайдів..
00:02:03
Ця зміна повинна застосовуватися до всіх відповідних макетів..
00:02:07
Нижні колонтитули, які з'являються на зразок слайдів – це нижній колонтитул і дата тексту; .
00:02:12
дата відображається в зразку слайдів, незважаючи на те, що
00:02:14
Я вибрав не , щоб відобразити його на слайдах..
00:02:18
Спочатку натисніть клавішу Ctrl і клацнемо , щоб виділити обидва покажчики місця заповнення нижнього колонтитула..
00:02:23
Потім ми натискаємо кнопку "Дім", колір шрифту і змінити колір шрифту на темно-синій .
00:02:30
і натиснемо кнопку Жирний, щоб перетворити від жирного шрифту..
00:02:35
Також давайте по центру нижнього покажчика місця заповнення;
00:02:38
щоб зробити це, виберіть його, в розділі Засоби креслення натисніть кнопку Формат .
00:02:44
і виберіть пункт Вирівняти об'єкти.
00:02:47
Переконайтеся, що вирівняти за слайдом виділено та виберіть пункт Вирівняти по центру..
00:02:54
Щоб поцентрувати текст усередині покажчика місця заповнення, Я залишу коробку вибраною,.
00:02:59
на вкладці Основне виберіть пункт Центр.
00:03:06
Давайте натиснемо звичайний, щоб побачити на впливають на ці зміни на слайдах..
00:03:12
Нижній колонтитул тексту зараз по центру і синій замість зеленого..
00:03:21
На титульному слайді дата вміщує в один рядок.
00:03:26
але нижній колонтитул тексту, в Інтернеті адреса виглядає так, ніби вона ковзає..
00:03:31
Це тому, що я по центру текст у нижньому колонтитулі.
00:03:34
покажчик місця заповнення у зразку слайдів.
00:03:38
Це по центру тексту скрізь, включаючи на титульному слайді..
00:03:46
Коли я вибиваю покажчик місця заповнення, подумайте про це.
00:03:48
горизонтальної орієнтації, і ви можна побачити текст по центру..
00:03:56
Повернемося до зразка слайдів,
00:03:59
Подання, зразок слайдів, щоб виправити титульний слайд.
00:04:03
Зразок титульного слайда макет вибрано,.
00:04:06
цей макет дає мені спосіб щоб усунути цю проблему, .
00:04:10
Я виберу нижній колонтитул покажчик місця заповнення в макеті .
00:04:14
і я натиму кнопку "Основне",
00:04:16
Вирівняти за лівим краєм для переміщення резервне копіювання тексту нижнього колонтитула..
00:04:20
Подумайте про вирівнювання ліворуч так, ніби цей ящик був горизонтальним..
00:04:25
Ця зміна буде застосовуватися лише до цього макета..
00:04:29
Я натиму звичайний, щоб повернутися до цього подання;.
00:04:33
нижній колонтитул тексту правильно розміщено зараз на титульному слайді..
00:04:39
За допомогою різних параметрів у Діалогове вікно «Колонтитули».
00:04:44
і перехід до зразка слайдів щоб внести зміни форматування та макета, .
00:04:51
У мене є заголовки і нижніх колонтитулів точно так, як я хочу їх..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Üstbilgi uyguladım ve bu sunum aparatları ve.
00:00:08
birkaç vardır Değiştirmek istediğim şeyler..
00:00:11
Daha yakından bakmak için yakınlaştıracağım.
00:00:14
Başlık slaytında, tarih görünür, ama iki satıra ayrılmıştır..
00:00:19
Bir hatta kalmak istiyorum.
00:00:22
Benim diğer endişe metin ile slaytların geri kalanı için altbilgi..
00:00:27
Açık yeşil yazı tipi renk görmek zordur..
00:00:31
Uzaklaştıracağım.
00:00:34
Gibi sorunları biçimlendirmek için bu, bakmak ile ilgili,.
00:00:37
üstbilginin boyutu veya konumu ve altalar, slayt ana sını edin..
00:00:43
Slayt yöneticisini açmak için slayt yöneticisini görüntüle'yi tıklatın;.
00:00:49
slayt yöneticisi üst slayt küçük resmi..
00:00:53
Bu nda değişiklikler yapıyorsun. tüm slaytlara uygulamak istiyorsunuz..
00:00:57
Ayrıca değişiklik de yapabilirsiniz belirli düzenlere, .
00:01:01
bu slaytlardan herhangi biri slayt yöneticisinin altında.
00:01:05
Biçimlendirme sorunlarımızdan biri, başlık slaytüzerinde tarih ile..
00:01:09
Ben seçtim başlık slayt ana düzeni..
00:01:13
Biraz yakınlaştıracağım.
00:01:16
Seçtiğim tarih formatıyla, yer tutucu çok küçük..
00:01:21
Bu ne tarih başlık slaytına benzer..
00:01:24
Bakalım ikinci bir hatta nasıl aksa.
00:01:28
Bunu slaytta göremezsin. bu düzende ana görünüm,.
00:01:32
biz sadece varsayılan görmek uygun tarih biçimi..
00:01:36
Her halükarda, tarih yer tutucuyu büyütün..
00:01:40
Seçeceğim, bir köşe boyutlandırma kolu, .
00:01:43
iki başlı ok imlecini tıklatın ve yer tutucuyu uzatmak için aşağı sürükleyin..
00:01:50
Uzun tarih biçimi şimdi bir satıra sığmalıdır..
00:01:53
Bir dakika içinde kontrol edeceğiz.
00:01:57
Metnin rengini değiştirmek için altbilgi, ben slayt ana tıklayacağım..
00:02:03
Bu değişikliğin uygulanması gerekir ilgili tüm düzenlere..
00:02:07
Üzerinde görünen altbilgi slayt yöneticisi metin altbilgi ve tarih vardır; .
00:02:12
tarih slayt yöneticisiüzerinde olsa bile gösterir
00:02:14
Ben seçmedim. slaytlarda göstermek için..
00:02:18
Önce Ctrl tuşuna basalım ve her iki altbilgi yer tutucuları seçmek için..
00:02:23
Sonra Ana Sayfa, Yazı Tipi rengini tıklatırız ve yazı tipi rengini koyu mavi ye değiştirin .
00:02:30
ve açmak için Kalın'ı tıklatalım kalın biçimlendirme kapalı..
00:02:35
Ayrıca altbilgi yer tutucusu ortalayalım;
00:02:38
bunu yapmak için, altında seçin Çizim araçları biçimine tıklayın .
00:02:44
ve nesneleri hizala'yı tıklatın.
00:02:47
Slayta Hizala'nın seçili ve Merkezi Hizala'yı tıklatın..
00:02:54
Metni yer tutucunun içinde ortalamak için, Kutuyu seçili bırakacağım..
00:02:59
Ana Sayfa'yı tıklatın ve Merkezi tıklatın.
00:03:06
Görmek için Normal'i tıklatalım bu değişikliklerin slaytlar üzerindeki etkisi..
00:03:12
Metin altbilgi şimdi ortalanmış ve yeşil yerine mavidir..
00:03:21
Başlık slaytında, tarih tek bir satıra sığar.
00:03:26
ama metin altbilgi, web adresi aşağı kayıyor gibi görünüyor..
00:03:31
Bunun nedeni, ortalanmış olmasıdır. altbilgi içindeki metin.
00:03:34
slayt yöneticisiüzerinde yer tutucu.
00:03:38
Metni ortaladı başlık slayt da dahil olmak üzere her yerde..
00:03:46
Seçtiğimde yer tutucu, bunu düşünün.
00:03:48
yatay bir yönde ve metnin ortalanmış olduğunu görebilirsiniz..
00:03:56
Slayt ustasına geri dönelim.
00:03:59
Görünüm, Başlık slayt düzeltmek için slayt ana.
00:04:03
Başlık slayt yöneticisi düzen seçilir,.
00:04:06
Bu düzen bana bir yol verir sorunu düzeltmek için, .
00:04:10
Altbilgiseçeceğim. düzende yer tutucu .
00:04:14
Ve Ana Sayfa'ya tıklayacağım,
00:04:16
Hareket etmek için sola hizala altbilgi metni yedekle..
00:04:20
Align solu sanki Bu kutu yataydı..
00:04:25
Bu değişiklik, yalnızca bu düzene uygulayın..
00:04:29
Normal'i tıklatacağım bu görünüme geri dön;.
00:04:33
metin altbilgi doğru başlık slaytına yerleştirilir..
00:04:39
Çeşitli seçenekleri kullanarak Üstbilgi ve altbilgi iletişim kutusu.
00:04:44
ve slayt ustasına gitmek biçimlendirme ve düzen değişiklikleri yapmak, .
00:04:51
Başlıklarım var ve. tam istediğim gibi altas..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Apliquei cabeçalhos e rodapés para esta apresentação e.
00:00:08
há um par de coisas que quero mudar..
00:00:11
Vou aproximar-me para ver mais de perto.
00:00:14
No slide do título, a data aparece, mas está dividido em duas linhas..
00:00:19
Quero sentar-me numa linha.
00:00:22
A minha outra preocupação é com o texto. rodapé para o resto dos slides..
00:00:27
A fonte verde claro cor é difícil de ver..
00:00:31
Vou voltar a fazer zoom.
00:00:34
Para questões de formatação como estes, relacionados com o olhar,.
00:00:37
tamanho ou posição dos cabeçalhos e rodapés, editar o mestre slide..
00:00:43
Para abrir o mestre de diapositivos clique em Ver Ver diapositivo mestre;.
00:00:49
o mestre slide é a miniatura do deslize superior..
00:00:53
Faz-se alterações que quer aplicar a todos os slides..
00:00:57
Também pode fazer alterações a layouts específicos, .
00:01:01
qualquer um destes slides abaixo do mestre de diapositivos.
00:01:05
Um dos nossos problemas de formatação é com a data no slide do título..
00:01:09
Eu escolhi o design master slide título..
00:01:13
Vou fazer um zoom um pouco.
00:01:16
Com o formato de data que escolhi, o espaço reservado é muito pequeno..
00:01:21
Esta é a data parece no slide do título..
00:01:24
Veja como corre para uma segunda linha.
00:01:28
Não dá para ver isso no slide vista principal sobre este layout,.
00:01:32
apenas vemos o padrão formato de data que se encaixa..
00:01:36
Em qualquer caso, precisamos ampliar o espaço reservado de data..
00:01:40
Vou selecioná-lo, apontar para um alça de tamanho de canto, .
00:01:43
clique no cursor de seta de duas cabeças e arrastar para baixo para alongar o espaço reservado..
00:01:50
O formato de data mais longa deve caber agora numa linha..
00:01:53
Vamos verificar daqui a pouco.
00:01:57
Para alterar a cor do texto footer, vou clicar no mestre slide..
00:02:03
Esta mudança tem de ser aplicada a todos os layouts relevantes..
00:02:07
Os rodapés que aparecem em o mestre de diapositivos são o rodapé de texto e a data; .
00:02:12
a data mostra no mestre diapositivo, embora
00:02:14
Não escolhi. para mostrá-lo nos slides..
00:02:18
Primeiro, vamos pressionar ctrl e clicar para selecionar ambos os espaços reservados para os pés..
00:02:23
Então vamos clicar em Casa, Cor de fonte e mudar a cor da fonte para azul escuro .
00:02:30
e vamos clicar em Negrito para virar fora da formatação ousada..
00:02:35
Também vamos centrar o espaço reservado para o rodapé;
00:02:38
para fazê-lo selecioná-lo, sob Formato de clique de ferramentas de desenho .
00:02:44
e clique em Alinhar objetos.
00:02:47
Certifique-se de que o alinhamento para deslizar é selecionado e clique em Alinhar no centro..
00:02:54
Para centrar o texto dentro do espaço reservado, Vou deixar a caixa selecionada..
00:02:59
clique em Casa e clique em Center.
00:03:06
Vamos clicar normal para ver o efeito destas alterações nos slides..
00:03:12
O rodapé de texto é agora centrado e é azul em vez de verde..
00:03:21
No slide do título, a data cabe numa linha.
00:03:26
mas o rodapé de texto, a web endereço parece que deslizou para baixo..
00:03:31
Isto é porque me centrei o texto dentro do rodapé.
00:03:34
espaço reservado no mestre de diapositivos.
00:03:38
Que centrou o texto em todos os lugares, incluindo no slide título..
00:03:46
Quando eu selecionar o espaço reservado, pense nisso.
00:03:48
numa orientação horizontal e você pode ver que o texto está centrado..
00:03:56
Vamos voltar para o mestre dos slides,
00:03:59
Vista, Slide master para fixar o diapositivo do título.
00:04:03
O mestre do slide título layout é selecionado,.
00:04:06
este layout dá-me uma maneira para corrigir o problema, .
00:04:10
Vou escolher o rodapé espaço reservado no layout .
00:04:14
e vou clicar em casa,
00:04:16
Alinhe-se à esquerda para se mover o texto do rodapé de volta..
00:04:20
Pense em Alinhar à esquerda como se esta caixa eram horizontais..
00:04:25
Esta mudança vai aplicar-se apenas a este layout..
00:04:29
Vou clicar normal para voltar a essa vista;.
00:04:33
o rodapé de texto está corretamente colocado agora no slide do título..
00:04:39
Usando as várias opções em a caixa de diálogo cabeçalho e rodapé.
00:04:44
e ir para o mestre slide para fazer alterações de formatação e layout, .
00:04:51
Eu tenho os cabeçalhos e rodapés exatamente como eu quero..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Primenio sam zaglavlja i podnožja na ovu prezentaciju i.
00:00:08
Ima nekoliko Stvari koje želim da promenim..
00:00:11
Zumiжu da pogledam izbliza.
00:00:14
Na naslovnom slajdu, datum Pojavljuje se, ali je razbijen u dve linije..
00:00:19
Hoжu da sedim na jednoj liniji.
00:00:22
Moja druga briga je tekst za ostale slajdove..
00:00:27
Svetlo zeleni font Boju je teљko videti..
00:00:31
Zumiraжu.
00:00:34
Za probleme sa oblikovanjem kao što su Ove, u vezi sa izgledom,.