PowerPoint - A closer look at the ribbon Tutorial

  • 4:20
  • 733 views
00:00:07
We've already covered the Home tab,
00:00:09
these are the ribbon commands you will probably use most often as you work on a presentation
00:00:14
and we covered the Insert tab earlier as well,
00:00:17
this is where you insert stuff.
00:00:20
We pointed out Pictures, Charts and SmartArt earlier
00:00:26
but this is also where you work with headers and footers
00:00:30
and where you insert audio and video.
00:00:37
One quick note about extra tabs that appear for certain things;
00:00:41
with the video selected, we get the Video tools tabs.
00:00:45
These tabs here are used to work with the video,
00:00:48
we can adjust the brightness and color,
00:00:55
set a style,
00:01:02
click Playback and we can customize how the video plays.
00:01:06
For example, we could choose to play it full screen
00:01:10
or have it loop until stopped.
00:01:15
On the Design tab,
00:01:16
you have features that let you change the overall look of your presentation.
00:01:21
In PowerPoint 2003 you had designed templates but in this version you have themes.
00:01:28
A theme applies a professional looking set of fonts and colors to everything.
00:01:35
Select the one you like
00:01:38
and then choose a variant if you want.
00:01:42
The Design tab also has commands for working with Slide size
00:01:49
and the background.
00:01:52
The Transitions tab is great, we showed this to you earlier as well.
00:01:56
This is where you go to add transition effects in between slides.
00:02:01
Choose a transition
00:02:06
but remember to look over here on the right too,
00:02:08
you have Effect options, the Apply to all button
00:02:14
and other features to refine your transitions even further.
00:02:19
So if the Transitions tab is for animated effects between slides,
00:02:24
then the Animations tab is where you add animations to things on a slide
00:02:28
like text, shapes, charts and so on.
00:02:34
Select what you want to animate
00:02:36
and choose an animation
00:02:42
and again remember to look on the right, you can choose
00:02:44
Effect options to further customize the effect.
00:02:49
You might be asking yourself, where's the custom animation task pane?
00:02:54
Well open the Animation pane and you'll see.
00:02:58
This pane shows the animation timeline
00:03:01
and if you're looking for Effect and timing options, click this arrow.
00:03:08
The Slide show tab is all about the big moment,
00:03:11
actually presenting your slides to people.
00:03:14
This is where you start the show
00:03:16
either from the beginning or from the current slide.
00:03:20
If you're used to starting the show on PowerPoint 2003
00:03:22
using a button down here, you can still use that button
00:03:26
but now it's moved over here.
00:03:30
The next tab, the Review tab, is not to be overlooked.
00:03:34
This is where you go to check spelling, insert comments
00:03:42
and where you can compare your current presentation with another one.
00:03:48
And the last but not least tab, View.
00:03:51
This is the place for things that were on the old View menu,
00:03:54
Slides sorter view, the Ruler, Grid lines and Guides.
00:04:01
Your Zoom options are here too
00:04:04
and here's a tricky thing to remember, Outline view is here,
00:04:08
it's no longer a tab at the top of the thumbnails.
00:04:12
After you have worked hard on your slides,
00:04:15
it's time to Save, Export or Share your presentation.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Laten we beginnen met het nauwkeuriger bekijken van de opdrachten op het lint.
00:00:07
We hebben het tabblad Start al eerder besproken,
00:00:09
dit zijn de lintopdrachten die u waarschijnlijk het vaakst zult gebruiken terwijl u aan een presentatie werkt
00:00:14
en we hebben ook al eerder het tabblad Invoegen behandeld,
00:00:17
dit is waar u dingen invoegt.
00:00:20
We wezen eerder op Afbeeldingen, Grafieken en SmartArt
00:00:26
maar dit is ook waar u werkt met kop- en voetteksten
00:00:30
en waar u audio en video invoegt.
00:00:37
Een korte opmerking over extra tabbladen die voor bepaalde dingen verschijnen;
00:00:41
met de geselecteerde video krijgen we de tabbladen Video tools.
00:00:45
Deze tabbladen worden hier gebruikt om met de video te werken,
00:00:48
we kunnen de helderheid en kleur aanpassen,
00:00:55
een stijl instellen,
00:01:02
op Playback klikken en we kunnen aanpassen hoe de video wordt afgespeeld.
00:01:06
We kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om het op volledig scherm af te spelen
00:01:10
of het te laten herhalen tot het gestopt is.
00:01:15
Op het tabblad Ontwerp
00:01:16
hebt u functies waarmee u het algehele uiterlijk van uw presentatie kunt wijzigen.
00:01:21
In PowerPoint 2003 had u ontworpen sjablonen maar in deze versie hebt u thema's.
00:01:28
Een thema past een professioneel ogende reeks lettertypen en kleuren op alles toe.
00:01:35
Selecteer degene die u leuk vindt en
00:01:38
kies vervolgens een variant als u wilt.
00:01:42
Het tabblad Ontwerp bevat ook opdrachten voor het werken met Dia formaat
00:01:49
en de achtergrond.
00:01:52
Het tabblad Overgangen is geweldig, we hebben dit ook al eerder aan u laten zien.
00:01:56
Dit is waar u overgangseffecten tussen dia's kunt toevoegen.
00:02:01
Kies een overgang,
00:02:06
maar vergeet niet om hier ook rechts te kijken,
00:02:08
u hebt Effectopties, de de knop Toepassen op alles
00:02:14
en andere functies om uw overgangen nog verder te verfijnen.
00:02:19
Dus als het tabblad Overgangen voor geanimeerde effecten tussen dia's is,
00:02:24
dan is het tabblad Animaties waar u animaties aan dingen op een dia toevoegt,
00:02:28
zoals tekst, vormen, grafieken enzovoort.
00:02:34
Selecteer wat u wilt animeren
00:02:36
en kies een animatie
00:02:42
en vergeet niet om naar rechts te kijken, u kunt
00:02:44
Effect opties kiezen om het effect verder aan te passen.
00:02:49
U vraagt ​​zich misschien af, waar is het aangepaste animatie taakvenster?
00:02:54
Open het venster Animatie en u zult het zien.
00:02:58
Dit venster toont de animatie tijdlijn
00:03:01
en als u op zoek bent naar Effect- en timing opties, klikt u op deze pijl.
00:03:08
Het tabblad Diavoorstelling gaat over het grote moment,
00:03:11
uw dia's daadwerkelijk aan mensen presenteren.
00:03:14
Hier start u de show
00:03:16
vanaf het begin of vanaf de huidige dia.
00:03:20
Als u gewend bent om de voorstelling op PowerPoint 2003 te starten
00:03:22
met een knop hier beneden, kunt u nog steeds die knop gebruiken,
00:03:26
maar nu wordt deze hierheen verplaatst.
00:03:30
Het volgende tabblad, het tabblad Herziening, moet niet over het hoofd worden gezien.
00:03:34
Hier gaat u de spelling controleren, opmerkingen invoegen
00:03:42
en kunt u uw huidige presentatie vergelijken met een andere.
00:03:48
En de laatste maar niet het minste tabblad, Weergave.
00:03:51
Dit is de plaats voor dingen die zich in het oude menu Weergave,
00:03:54
Dia's sorteerweergave, de Liniaal, Rasterlijnen en Hulplijnen bevonden.
00:04:01
Uw Zoom opties zijn ook hier en
00:04:04
hier is het een lastige zaak om te onthouden, de Overzichtsweergave is hier,
00:04:08
het is niet langer een tabblad bovenaan de miniaturen.
00:04:12
Nadat u hard hebt gewerkt aan uw dia's,
00:04:15
is het tijd om te Opslaan, Exporteren of uw presentatie te Delen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Sehen wir uns zuerst einmal die Befehle in der Multifunktionsleiste genauer an.
00:00:07
Wir haben uns bereits mit der Registerkarte „Start” beschäftigt.
00:00:09
Diese sind die Befehle der Multifunktionsleiste, die Sie wahrscheinlich am häufigsten bei der Arbeit an einer Präsentation verwenden,
00:00:14
und wir haben uns ebenfalls schon mit der Registerkarte „Einfügen” befasst,
00:00:17
mit der Sie Ihr Material einfügen können.
00:00:20
Wir haben uns an früherer Stelle mit Bildern, Diagrammen und SmartArt-Grafiken auseinandergesetzt,
00:00:26
aber es ist auch der Ort, an dem Sie mit Kopf- und Fußzeilen arbeiten
00:00:30
und an dem Sie Audio und Video einfügen.
00:00:37
Eine kurze Bemerkung zu den zusätzlichen Registerkarten, die für bestimmte Elemente auftauchen.
00:00:41
Bei der Auswahl des Videos erhalten wir die Registerkarte „Video-Tools”.
00:00:45
Diese Registerkarten hier werden zur Arbeit mit dem Video verwendet.
00:00:48
Wir können die Helligkeit und Farbe einstellen,
00:00:55
einen Stil festlegen etc.
00:01:02
Klicken Sie auf Wiedergabe und wir können anpassen, wie das Video abgespielt wird.
00:01:06
Beispielsweise könnten wir uns für eine Vollbild-Wiedergabe entscheiden
00:01:10
oder für die Wiederholung, bis es angehalten wird.
00:01:15
Auf der Registerkarte „Design”
00:01:16
finden Sie Funktionen, mit denen Sie das Gesamtbild Ihrer Präsentation verändern können.
00:01:21
In PowerPoint 2003 hatten Sie gestaltete Vorlagen, aber in dieser Version haben Sie Designs.
00:01:28
Ein Design wendet einen professionell aussehenden Satz von Schriften und Farben auf alles an.
00:01:35
Wählen Sie eines, was Ihnen gefällt,
00:01:38
und dann die gewünschte Variante.
00:01:42
Die Registerkarte „Design” verfügt auch über Befehle zum Bearbeiten der Foliengröße
00:01:49
und des Hintergrunds.
00:01:52
Die Registerkarte „Übergänge” ist großartig, wir haben Sie Ihnen bereits vorgestellt.
00:01:56
Hier ist der Ort zum Hinzufügen von Übergangseffekten zwischen Folien.
00:02:01
Wählen Sie einen Übergang,
00:02:06
aber denken Sie daran, auch hier rechts zu schauen,
00:02:08
da haben Sie die Effektoptionen, die Schaltfläche „Auf alle anwenden”
00:02:14
sowie andere Funktionen zur weiteren Verfeinerung Ihrer Übergänge.
00:02:19
Während die Registerkarte „Übergänge” für animierte Effekte zwischen Folien zuständig ist,
00:02:24
können Sie mit der Registerkarte „Animationen” Animationen zu Elementen einer Folie
00:02:28
wie Text, Formen, Diagramme usw. hinzufügen.
00:02:34
Wählen Sie aus, was Sie animieren möchten,
00:02:36
und entscheiden Sie sich für eine Animation.
00:02:42
Denken Sie wieder daran, einen Blick nach rechts zu werfen. Hier können Sie
00:02:44
Effektoptionen auswählen zur weiteren Anpassung des Effekts.
00:02:49
Vielleicht fragen Sie sich, wo sich der Aufgabenbereich mit benutzerdefinierten Animationen befindet?
00:02:54
Öffnen Sie dazu das Animationsfenster und Sie sehen ihn.
00:02:58
Dieser Bereich zeigt die Animations-Zeitleiste an
00:03:01
und wenn Sie Effekt und Timing-Optionen suchen, klicken Sie auf diesen Pfeil.
00:03:08
In der Registerkarte „Folienansicht” dreht sich alles um den großen Moment,
00:03:11
wenn Ihre Folien wirklichen Menschen präsentiert werden.
00:03:14
Hier starten Sie die Show,
00:03:16
entweder vom Anfang oder von der aktuellen Folie.
00:03:20
Wenn Sie es gewohnt sind, die Show in PowerPoint 2003
00:03:22
mit der Schaltfläche hier unten zu starten, können Sie diese Schaltfläche immer noch benutzen,
00:03:26
allerdings wurde sie inzwischen hierher verschoben.
00:03:30
Die nächste Registerkarte, die Registerkarte „Überprüfen”, ist nicht zu übersehen.
00:03:34
Hier führen Sie die Rechtschreibprüfung durch, fügen Kommentare ein
00:03:42
und vergleichen Ihre aktuelle Präsentation mit einer anderen.
00:03:48
Und – last but not least – die Registerkarte „Ansicht”.
00:03:51
Hier finden alle Elemente ihren Platz, die vorher im alten Menü „Ansicht” waren.
00:03:54
Foliensortieransicht, Lineal, Rasterlinien und Hilfslinien.
00:04:01
Ihre Zoom- Optionen befinden sich ebenfalls hier
00:04:04
sowie eine knifflige Sache, an die Sie denken sollten, die Gliederungsansicht ist jetzt hier.
00:04:08
Sie befindet sich nicht mehr als Registerkarte über den Vorschaubildern.
00:04:12
Nachdem Sie hart an Ihren Folien gearbeitet haben,
00:04:15
ist es Zeit zum Speichern, Exportieren oder Freigeben Ihrer Präsentation.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos a empezar mirando los comandos de la barra de herramientas más detenidamente.
00:00:07
Ya hemos tratado la pestaña Inicio,
00:00:09
estos son los comandos de la barra de herramientas que probablemente usará más a menudo cuando trabaja en una presentación
00:00:14
y también abordamos antes la pestaña Insertar,
00:00:17
desde la que inserta elementos.
00:00:20
Mostramos antes Imágenes, Gráficos y SmartArt
00:00:26
pero aquí es también donde trabaja con encabezados y pies de página
00:00:30
y donde inserta audio y video.
00:00:37
Una nota rápida sobre pestañas adicionales que aparecen para ciertas cosas;
00:00:41
con el video seleccionado, accedemos a las pestañas Herramientas de video.
00:00:45
Estas pestañas se usan para trabajar con el video,
00:00:48
podemos ajustar el brillo y color,
00:00:55
establecer un estilo,
00:01:02
hacer clic en Reproducción y podemos personalizar cómo se reproduce el video.
00:01:06
Por ejemplo, podríamos elegir reproducción a pantalla completa
00:01:10
o reproducción en bucle hasta que lo paremos.
00:01:15
En la pestaña Diseño,
00:01:16
tiene funciones que le permiten cambiar el aspecto general de su presentación.
00:01:21
En PowePoint 2003 tiene plantillas diseñadas, pero en esta versión tiene temas.
00:01:28
Un tema aporta un conjunto profesional de fuentes y colores para todo.
00:01:35
Seleccione el que quiera
00:01:38
y elija una variante si quiere.
00:01:42
La pestaña Diseño también tiene comandos para trabajar con el tamaño de la Diapositiva
00:01:49
y con el fondo.
00:01:52
La pestaña Transición es genial, también abordamos esto antes.
00:01:56
Aquí es donde añadimos efectos de transición entre diapositivas.
00:02:01
Elija una transición
00:02:06
pero recuerde mirar también aquí a la derecha,
00:02:08
tiene opciones de Efecto, el botón Aplicar a todo
00:02:14
y otras funciones para afinar todavía más las transiciones.
00:02:19
Así, si la pestaña Transición es para efectos de animación entre diapositivas,
00:02:24
entonces las pestañas de Animaciones es donde añade animaciones a los elementos de la diapositiva
00:02:28
como texto, formas, gráficos, entre otros.
00:02:34
Seleccione lo que quiere animar
00:02:36
y elija una animación
00:02:42
y de nuevo recuerde mirar a la derecha, puede elegir
00:02:44
opciones de Efecto para personalizar más el efecto.
00:02:49
Tal vez se esté preguntando, ¿dónde está el panel personalizado de animación de tareas?
00:02:54
Bien, abra el panel de animación y lo verá.
00:02:58
Este panel muestra la cronología de la animación
00:03:01
y si busca las opciones de Efecto y tiempo, haga clic en esta flecha.
00:03:08
La pestaña Presentación de diapositivas es para el gran momento,
00:03:11
para presentar las diapositivas a la gente.
00:03:14
Aquí es donde empieza la presentación
00:03:16
bien desde el principio o desde la diapositiva actual.
00:03:20
Si está acostumbrado a empezar la presentación en PowerPoint 2003
00:03:22
usando el botón de aquí abajo, puede seguir usando ese botón
00:03:26
pero ahora se ha movido aquí.
00:03:30
La siguiente pestaña, la pestaña Revisar, no se debe pasar por alto.
00:03:34
Es donde va a comprobar la ortografía, insertar comentarios
00:03:42
y donde puede comparar su presentación actual con otra.
00:03:48
Y por último, pero no por ello menos importante, la pestaña Vista.
00:03:51
Es el lugar para las cosas que estaban, en el antiguo menú Vista,
00:03:54
Clasificador de diapositivas, la Regla, líneas de Cuadrícula y Guías.
00:04:01
Las opciones de zoom están también aquí
00:04:04
y hay una cosa delicada que recordar, la vista de Esquema está aquí,
00:04:08
ya no es una pestaña en la parte de arriba de las vistas miniatura.
00:04:12
Una vez que ha trabajado duro en las diapositivas,
00:04:15
es el momento de Guardar, Exportar o Compartir su presentación.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos começar por dar uma olhada com mais atenção aos comandos na faixa de opções.
00:00:07
Já falamos sobre o menu Página Inicial,
00:00:09
estes são os comandos da faixa de opções que, provavelmente, você usará com mais frequência enquanto trabalha em uma apresentação
00:00:14
e também já falamos do menu Inserir,
00:00:17
e é aqui que você insere coisas.
00:00:20
Falamos de Imagens, Gráficos e SmartArt,
00:00:26
mas é aqui que também trabalha com cabeçalhos e rodapés
00:00:30
e onde insere áudio e vídeo.
00:00:37
Uma pequena nota sobre os menus extra que aparecem para determinadas coisas:
00:00:41
com o vídeo selecionado, temos os menus de ferramentas de Vídeo.
00:00:45
Estes menus são usados para trabalhar com o vídeo,
00:00:48
podemos ajustar o brilho e a cor,
00:00:55
definir um estilo,
00:01:02
clicar em Reproduzir e personalizar a reprodução do vídeo.
00:01:06
Por exemplo, podemos escolher reproduzi-lo em tela cheia
00:01:10
ou ter um ciclo até parar.
00:01:15
No menu Design,
00:01:16
tem funcionalidades que permitem mudar a aparência geral de sua apresentação.
00:01:21
No PowerPoint 2003 você criou modelos, mas nesta versão tem temas.
00:01:28
Um tema é o que aplica um conjunto de fontes e cores com aparência profissional a tudo.
00:01:35
Selecione o que você gosta
00:01:38
e, depois, escolha um modelo que queira.
00:01:42
O menu Design também tem comandos para você trabalhar com o tamanho do Slide
00:01:49
e o fundo.
00:01:52
O menu Transições é ótimo, também vimos isto antes.
00:01:56
É aqui que você vai para adicionar efeitos de transição entre os slides.
00:02:01
Escolha uma transição,
00:02:06
Mas lembre-se de olhar aqui para a direita,
00:02:08
tem as opções de Efeito, o botão Aplicar a todos
00:02:14
e outras funcionalidades para melhorar ainda mais suas transições.
00:02:19
Por isso, se o menu Transições for para efeitos animados entre slides,
00:02:24
o menu Animações é onde você adiciona animações a coisas em um slide
00:02:28
como texto, formas, gráficos, entre outros.
00:02:34
Selecione o que quer animar
00:02:36
e escolha uma animação
00:02:42
e lembrar novamente de olhar para a direita, você pode escolher
00:02:44
Opções de Efeito para personalizar ainda mais o efeito.
00:02:49
Você pode estar se perguntando onde está o grupo de tarefas para personalizar animações.
00:02:54
Bem, abra o Painel de Animação e verá.
00:02:58
Este painel mostra a cronologia da animação
00:03:01
e se você estiver procurando Opções de Efeito e temporização, clique nesta seta.
00:03:08
Este menu Apresentação de Slides está relacionado com o grande momento,
00:03:11
apresentar seus slides a outras pessoas.
00:03:14
E é aqui que começa a apresentação
00:03:16
do início ou a partir do slide atual.
00:03:20
Se você está habituado a começar a apresentação no PowerPoint 2003
00:03:22
usando um botão aqui em baixo, ainda pode usar esse botão,
00:03:26
mas agora mudou para aqui.
00:03:30
O próximo menu, menu Revisão, não será ignorado.
00:03:34
É aqui que você verifica a ortografia, insere comentários
00:03:42
e onde compara sua apresentação atual com outra.
00:03:48
E, por último, mas não menos importante, o menu Exibir.
00:03:51
Este é o local para coisas que estavam no antigo menu Exibir,
00:03:54
Organização de Slides, Régua, Linhas de Grade e Guias.
00:04:01
Suas opções de Zoom também estão aqui
00:04:04
e aqui fica uma coisa difícil de lembrar, a Visualização de Destaques está aqui,
00:04:08
já não está na parte de cima das miniaturas.
00:04:12
Depois de trabalhar muito em seus slides,
00:04:15
está na hora de Salvar, Exportar ou Compartilhar sua apresentação.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Iniziamo guardando il i comandi sulla barra multifunzione più da vicino..
00:00:07
Abbiamo già coperto la scheda Home,
00:00:09
questi sono i comandi della barra multifunzione che probabilmente utilizzare più spesso mentre si lavora su una presentazione .
00:00:14
e abbiamo coperto il Inserisci scheda anche in precedenza, .
00:00:17
questo è dove si inseriscono le cose.
00:00:20
Abbiamo sottolineato Immagini, Grafici e SmartArt in precedenza .
00:00:26
ma questo è anche dove si lavorare con intestazioni e piè di pagina.
00:00:30
e dove si inserire audio e video..
00:00:37
Una breve nota su extra schede che appaiono per determinate cose;.
00:00:41
con il video selezionato, otteniamo le schede Strumenti video..
00:00:45
Queste schede qui sono utilizzate per lavorare con il video,.
00:00:48
possiamo regolare la luminosità e il colore,
00:00:55
impostare uno stile,
00:01:02
fare clic su Riproduzione e possiamo personalizzare la modalità di riproduzione del video..
00:01:06
Per esempio, potremmo scegliere di riprodurlo a schermo intero .
00:01:10
o farlo loop fino a quando non si ferma.
00:01:15
Nella scheda Progettazione,
00:01:16
hai caratteristiche che ti permettono di cambiare l'aspetto generale della presentazione..
00:01:21
In PowerPoint 2003 è stato progettato modelli, ma in questa versione si hanno temi..
00:01:28
Un tema applica un aspetto professionale set di caratteri e colori a tutto. .
00:01:35
Seleziona quello che ti piace
00:01:38
e quindi scegliere una variante, se lo si desidera.
00:01:42
La scheda Progettazione ha anche comandi per lavorare con le dimensioni della diapositiva .
00:01:49
e lo sfondo.
00:01:52
La scheda Transizioni è grande, abbiamo ha mostrato questo anche prima..
00:01:56
Questo è dove si va per aggiungere effetti di transizione tra le diapositive..
00:02:01
Scegliere una transizione
00:02:06
ma ricordatevi di guardare qui a destra, .
00:02:08
avete le opzioni effetto, il Pulsante Applica a tutti .
00:02:14
e altre caratteristiche per perfezionare le transizioni ancora di più..
00:02:19
Quindi, se la scheda Transizioni è per gli effetti animati tra le diapositive, .
00:02:24
quindi la scheda Animazioni è dove si aggiungono animazioni alle cose in una diapositiva .
00:02:28
come testo, forme, grafici e così via.
00:02:34
Selezionare gli elementi da animare
00:02:36
e scegliere un'animazione
00:02:42
e ancora una volta ricordarsi di guardare a destra, è possibile scegliere.
00:02:44
Opzioni di effetto per personalizzare ulteriormente l'effetto..
00:02:49
Potreste chiedervi: dov'è il riquadro attività dell'animazione personalizzata?.
00:02:54
Beh, apri il Animazione e vedrete..
00:02:58
Questo riquadro mostra sequenza temporale dell'animazione.
00:03:01
e se siete alla ricerca di Effetto e opzioni di temporizzazione, fare clic su questa freccia..
00:03:08
La scheda Presentazione è sul grande momento, .
00:03:11
presentare effettivamente le diapositive alle persone.
00:03:14
Questo è dove si avvia lo spettacolo
00:03:16
sia dall'inizio o dalla diapositiva corrente..
00:03:20
Se sei abituato a iniziare lo spettacolo su PowerPoint 2003.
00:03:22
usando un pulsante qui sotto, è comunque possibile utilizzare quel pulsante.
00:03:26
ma ora si è spostato qui.
00:03:30
La scheda successiva, la scheda Revisione non deve essere trascurato..
00:03:34
Questo è dove si va a controllare l'ortografia, inserire commenti.
00:03:42
e dove è possibile confrontare il vostro presentazione corrente con un altro..
00:03:48
E l'ultima ma non meno importante scheda, Visualizza.
00:03:51
Questo è il posto per le cose che erano sul vecchio menu Vista, .
00:03:54
Visualizzazione Sequenza diapositive, righello, linee griglia e guide..
00:04:01
Il tuo zoom opzioni sono anche qui.
00:04:04
ed ecco una cosa difficile per ricordare, la vista Contorno è qui,.
00:04:08
non è più una scheda nella parte superiore delle miniature..
00:04:12
Dopo aver lavorato sodo sulle diapositive, .
00:04:15
è il momento di salvare, esportare o Condividere la presentazione..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
讓我們先看一下 功能區上的命令更緊密。.
00:00:07
我們已經覆蓋了"主頁"選項卡,
00:00:09
這些是功能區命令,你可能會 在演示文稿工作時使用頻率.
00:00:14
我們涵蓋了 更早插入選項卡,.
00:00:17
這是你插入的東西。
00:00:20
我們指出圖片, 圖表和智慧藝術早期.
00:00:26
但這也是你 使用頁眉和頁腳.
00:00:30
和你 插入音訊和視頻。.
00:00:37
關於額外的快速說明 為某些事物顯示的選項卡;.
00:00:41
選擇視頻後, 我們得到視頻工具選項卡。.
00:00:45
此處的這些選項卡用於 處理視頻,.
00:00:48
我們可以調整亮度和顏色,
00:00:55
設置樣式,
00:01:02
按一下"播放",我們可以 自訂視頻的播放方式。.
00:01:06
例如,我們可以 選擇全屏播放.
00:01:10
或讓它迴圈,直到停止。
00:01:15
在"設計"選項卡上,
00:01:16
你有功能,讓你改變 演示文稿的整體外觀。.
00:01:21
在 PowerPoint 2003 中,您設計了 範本,但在此版本中,您有主題。.
00:01:28
主題應用專業型式 字體和顏色的集。.
00:01:35
選擇您喜歡的
00:01:38
然後根據需要選擇一個變體。
00:01:42
"設計"選項卡還具有 使用幻燈片大小的命令.
00:01:49
和背景。
00:01:52
"過渡"選項卡很棒,我們 早些時候也向你展示了這一點。.
00:01:56
這是您要添加的位置 幻燈片之間的過渡效果。.
00:02:01
選擇過渡
00:02:06
但記得看 在右邊也.
00:02:08
您有效果選項, 應用於所有按鈕.
00:02:14
和其他功能,以細化 您的過渡甚至進一步。.
00:02:19
因此,如果"轉換"選項卡是 用於幻燈片之間的動畫效果,.
00:02:24
然後動畫選項卡是 向幻燈片上的東西添加動畫.
00:02:28
像文本,形狀,圖表等。
00:02:34
選擇要設置動畫的內容
00:02:36
並選擇動畫
00:02:42
再次記得看 在右邊,你可以選擇.
00:02:44
效果選項 進一步自訂效果。.
00:02:49
你可能會問自己 自訂動畫工作窗格在哪裡?.
00:02:54
好打開 動畫窗格,您將看到。.
00:02:58
此窗格顯示 動畫時間表.
00:03:01
如果你正在尋找效果和 計時選項,按一下此箭頭。.
00:03:08
"投影片放映"選項卡是所有 關於重大時刻,.
00:03:11
實際上,將幻燈片呈現給人們。
00:03:14
這是開始表演的地方
00:03:16
要麼從開始 或從當前幻燈片。.
00:03:20
如果您習慣于開始 在 PowerPoint 2003 上的節目.
00:03:22
在這裡使用按鈕 您仍可以使用該按鈕.
00:03:26
但現在它搬到了這裡了
00:03:30
下一個選項卡,審查 選項卡,是不容忽視的。.
00:03:34
這是你要去的地方 檢查拼寫,插入注釋.
00:03:42
和您可以比較您的 當前演示文稿與另一個演示文稿。.
00:03:48
最後但並非最不重要的選項卡,查看。
00:03:51
這是一個地方的東西, 在舊的視圖功能表,.
00:03:54
幻燈片分揀器視圖, 尺規、格線和輔助線。.
00:04:01
您的縮放 選項也在這裡.
00:04:04
這是一件棘手的事情 要記住,大綱視圖在這裡,.
00:04:08
它不再是一個標籤 在縮略圖的頂部。.
00:04:12
辛苦工作之後 在幻燈片上,.
00:04:15
是時候保存、匯出或 共用演示文稿。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
から始めましょう。 リボン上のコマンドをより密接にします。.
00:00:07
すでにホームタブをカバーしました。
00:00:09
これらはおそらくあなたがするリボンコマンドです プレゼンテーションの作業時に最も頻繁に使用する.
00:00:14
と私たちはカバーしました タブも以前に挿入し、.
00:00:17
これは、ものを挿入する場所です。
00:00:20
私たちは写真を指摘し、 以前のチャートとスマートアート.
00:00:26
しかし、これもまた、あなたです ヘッダーとフッターを使用する.
00:00:30
そして、どこに オーディオとビデオを挿入します。.
00:00:37
余分に関する 1 つの簡単な注意事項 特定の事柄に表示されるタブ。.
00:00:41
ビデオを選択すると、 [ビデオ ツール] タブを取得します。.
00:00:45
これらのタブは、 ビデオを使用して、.
00:00:48
明るさと色を調整できます。
00:00:55
スタイルを設定する,
00:01:02
[再生] をクリックすると、次のことができます。 ビデオの再生方法をカスタマイズします。.
00:01:06
たとえば、次の操作を行うことができます。 フルスクリーンで再生することを選択します.
00:01:10
または停止するまでループします。
00:01:15
[デザイン] タブでは、
00:01:16
変更できる機能がある プレゼンテーションの全体的な外観。.
00:01:21
PowerPoint 2003 では、設計した テンプレートが、このバージョンでは、テーマを持っています。.
00:01:28
テーマは、プロの探して適用されます すべてにフォントと色のセット。.
00:01:35
お好きなものを選択
00:01:38
必要に応じてバリアントを選択します。
00:01:42
[デザイン] タブには、 スライド サイズを操作するためのコマンド.
00:01:49
と背景。
00:01:52
[トランジション] タブは素晴らしいです。 これも以前にあなたに示しました。.
00:01:56
これは、追加する場所です スライド間のトランジション効果。.
00:02:01
トランジションを選択する
00:02:06
しかし、見ることを忘れないでください こちらも右に.
00:02:08
エフェクトオプションがあります。 すべてのボタンに適用.
00:02:14
そして洗練するその他の機能 あなたの移行はさらに。.
00:02:19
したがって、[遷移] タブが スライド間のアニメーション効果のために、.
00:02:24
その後、[アニメーション]タブは スライド上の内容にアニメーションを追加する.
00:02:28
テキスト、図形、グラフなどです。
00:02:34
アニメートする項目を選択する
00:02:36
アニメーションを選択する
00:02:42
そして再び見ることを忘れないでください 右側では、.
00:02:44
効果オプション 効果をさらにカスタマイズします。.
00:02:49
自分に問い求めるかもしれないが カスタム アニメーション の作業ウィンドウはどこにありますか?.
00:02:54
よく開く アニメーション ペインが表示されます。.
00:02:58
このペインには、 アニメーションタイムライン.
00:03:01
効果を探しているなら タイミング オプションをクリックし、この矢印をクリックします。.
00:03:08
[スライド ショー] タブがすべて 大きな瞬間について、.
00:03:11
実際にスライドをユーザーに提示します。
00:03:14
ここがショーを始める場所です
00:03:16
最初からどちらか または現在のスライドから。.
00:03:20
あなたが開始することに慣っている場合 パワーポイント2003のショー.
00:03:22
ここにボタンを使用して、 あなたはまだそのボタンを使用することができます.
00:03:26
しかし、今はこっちへ移動しています。
00:03:30
次のタブ、レビュー タブは見落とされがちです。.
00:03:34
ここはあなたが行く場所です スペルチェック、コメントの挿入.
00:03:42
そして、どこで比較できるか 別のプレゼンテーションとの現在のプレゼンテーション。.
00:03:48
そして、最後のタブではなく、少なくともタブ、表示します。
00:03:51
ここは 古いビューメニューにあった、.
00:03:54
スライドソータービュー, ルーラー、グリッド線、ガイド。.
00:04:01
ズーム オプションもここにあります.
00:04:04
そして、ここでトリッキーなことです 覚えておいて、アウトラインビューはこちら.
00:04:08
それはもはやタブではありません サムネイルの上部に表示されます。.
00:04:12
一生懸命働いた後 スライド上で、.
00:04:15
保存、エクスポート、または プレゼンテーションを共有します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hãy bắt đầu bằng việc nhìn vào Các lệnh trên ruy băng chặt chẽ hơn..
00:00:07
Chúng tôi đã bao phủ tab Trang chủ,
00:00:09
đây là các lệnh Ribbon bạn có thể sẽ sử dụng thường xuyên nhất khi bạn làm việc trên một bản trình bày .
00:00:14
và chúng ta bảo vệ Chèn tab trước đó là tốt, .
00:00:17
đây là nơi bạn chèn công cụ.
00:00:20
Chúng tôi chỉ ra hình ảnh, Biểu đồ và SmartArt trước đó .
00:00:26
nhưng đây cũng là nơi bạn làm việc với header và chân trang.
00:00:30
và nơi bạn chèn âm thanh và video..
00:00:37
Một lưu ý nhanh về phụ các tab xuất hiện cho những thứ nhất định;.
00:00:41
với video được chọn, chúng tôi nhận được các tab công cụ video..
00:00:45
Các tab này được sử dụng để làm việc với video,.
00:00:48
chúng ta có thể điều chỉnh độ sáng và màu,
00:00:55
thiết lập một phong cách,
00:01:02
nhấp vào phát lại và chúng tôi có thể tùy chỉnh cách phát video..
00:01:06
Ví dụ, chúng tôi có thể chọn để chơi toàn màn hình .
00:01:10
hoặc có nó vòng lặp cho đến khi dừng lại.
00:01:15
Trên tab thiết kế,
00:01:16
bạn có các tính năng cho phép bạn thay đổi giao diện tổng thể của bản trình bày của bạn..
00:01:21
Trong PowerPoint 2003 bạn đã thiết kế mẫu nhưng trong phiên bản này bạn có chủ đề..
00:01:28
Một chủ đề áp dụng một chuyên nghiệp đang tìm kiếm thiết lập phông chữ và màu sắc cho tất cả mọi thứ. .
00:01:35
Chọn một trong những bạn thích
00:01:38
và sau đó chọn một biến thể nếu bạn muốn.
00:01:42
The Design tab cũng có lệnh để làm việc với kích thước slide .
00:01:49
và nền.
00:01:52
Tab chuyển tiếp là rất tốt, chúng tôi cho thấy điều này cho bạn sớm hơn là tốt..
00:01:56
Đây là nơi bạn đi thêm hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide..
00:02:01
Chọn một chuyển tiếp
00:02:06
nhưng nhớ để xem xét trên đây bên phải quá, .
00:02:08
bạn có các tùy chọn hiệu ứng, Áp dụng cho tất cả các nút .
00:02:14
và các tính năng khác để tinh chỉnh quá trình chuyển tiếp của bạn hơn nữa..
00:02:19
Vì vậy, nếu Tab chuyển tiếp là cho các hiệu ứng hoạt hình giữa các slide, .
00:02:24
sau đó tab hình ảnh động là nơi bạn thêm hình ảnh động vào những thứ trên một slide .
00:02:28
như văn bản, hình dạng, biểu đồ và như vậy.
00:02:34
Chọn những gì bạn muốn animate
00:02:36
và chọn một hình ảnh động
00:02:42
và một lần nữa nhớ để xem xét ở bên phải, bạn có thể chọn.
00:02:44
Các tùy chọn hiệu ứng để tùy chỉnh thêm hiệu ứng..
00:02:49
Bạn có thể tự hỏi, nơi của cửa sổ tác vụ hoạt hình tùy chỉnh?.
00:02:54
Cũng mở Cửa sổ Animation và bạn sẽ thấy..
00:02:58
Ngăn này hiển thị thời gian hoạt hình.
00:03:01
và nếu bạn đang tìm kiếm hiệu lực và tùy chọn thời gian, bấm vào mũi tên này..
00:03:08
Tab trình chiếu là tất cả về thời điểm lớn, .
00:03:11
thực sự trình bày slide của bạn cho người dân.
00:03:14
Đây là nơi bạn bắt đầu hiển thị
00:03:16
hoặc từ đầu hoặc từ slide hiện tại..
00:03:20
Nếu bạn đang sử dụng để bắt đầu Hiển thị trên PowerPoint 2003.
00:03:22
bằng cách sử dụng một nút ở đây, bạn vẫn có thể sử dụng nút đó.
00:03:26
nhưng bây giờ nó di chuyển trên đây.
00:03:30
Tab tiếp theo, đánh giá không được bỏ qua..
00:03:34
Đây là nơi bạn đi đến kiểm tra chính tả, chèn ý kiến.
00:03:42
và nơi bạn có thể so sánh trình bày hiện tại với một..
00:03:48
Và cuối cùng nhưng không kém tab, xem.
00:03:51
Đây là nơi dành cho những được trên menu View cũ, .
00:03:54
Slide sorter xem, Thước, đường lưới và hướng dẫn..
00:04:01
Thu phóng của bạn tùy chọn đang ở đây quá.
00:04:04
và đây là một điều khôn lanh để nhớ, xem Outline là ở đây,.
00:04:08
nó không còn là một tab ở đầu hình thu nhỏ..
00:04:12
Sau khi bạn đã làm việc chăm chỉ trên trang trình bày của bạn, .
00:04:15
đó là thời gian để lưu, xuất khẩu hoặc Chia sẻ bản trình bày của bạn..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Mari kita mulai dengan melihat perintah pada pita lebih dekat..
00:00:07
Kita telah meliput tab Home,
00:00:09
ini adalah perintah pita Anda mungkin akan Gunakan paling sering saat Anda mengerjakan presentasi .
00:00:14
dan kami meliput Sisipkan tab sebelumnya juga, .
00:00:17
ini adalah di mana Anda memasukkan barang.
00:00:20
Kami menunjukkan gambar, Charts dan SmartArt sebelumnya .
00:00:26
Tapi ini juga di mana Anda bekerja dengan header dan footer.
00:00:30
dan di mana Anda memasukkan audio dan video..
00:00:37
Satu catatan singkat tentang ekstra tab yang muncul untuk beberapa hal;.
00:00:41
dengan video yang dipilih, kita mendapatkan alat video tab..
00:00:45
Tab ini digunakan untuk bekerja dengan video,.
00:00:48
kita dapat mengatur kecerahan dan warna,
00:00:55
menetapkan gaya,
00:01:02
Klik playback dan kita bisa menyesuaikan cara pemutaran video..
00:01:06
Sebagai contoh, kita dapat memilih untuk bermain layar penuh .
00:01:10
atau memilikinya loop sampai berhenti.
00:01:15
Pada tab Desain,
00:01:16
Anda memiliki fitur yang memungkinkan Anda mengubah tampilan keseluruhan presentasi Anda..
00:01:21
Dalam PowerPoint 2003 Anda telah merancang template tetapi dalam versi ini Anda memiliki tema..
00:01:28
Tema menerapkan profesional mencari set font dan warna untuk segala sesuatu. .
00:01:35
Pilih salah satu yang Anda suka
00:01:38
dan kemudian memilih varian jika Anda ingin.
00:01:42
Tab desain juga memiliki perintah untuk bekerja dengan ukuran slide .
00:01:49
dan latar belakang.
00:01:52
Tab Transitions sangat bagus, kita menunjukkan hal ini kepada Anda sebelumnya juga..
00:01:56
Ini adalah di mana Anda pergi untuk menambahkan efek transisi di antara slide..
00:02:01
Pilih transisi
00:02:06
Tapi ingat untuk melihat di sini di sebelah kanan juga, .
00:02:08
Anda memiliki opsi Effect, Berlaku untuk semua tombol .
00:02:14
dan fitur lainnya untuk menyempurnakan transisi Anda lebih jauh lagi..
00:02:19
Jadi jika tab Transitions untuk efek animasi antara slide, .
00:02:24
kemudian tab animations adalah tempat Anda menambahkan animasi untuk sesuatu pada slide .
00:02:28
seperti teks, bentuk, grafik dan sebagainya.
00:02:34
Memilih apa yang ingin Anda Animasikan
00:02:36
dan memilih animasi
00:02:42
dan lagi ingat untuk melihat di sebelah kanan, Anda dapat memilih.
00:02:44
Opsi efek untuk lebih menyesuaikan efeknya..
00:02:49
Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, di mana panel tugas animasi kustom?.
00:02:54
Yah buka Panel animasi dan Anda akan melihat..
00:02:58
Panel ini menunjukkan Timeline animasi.
00:03:01
dan jika Anda sedang mencari Effect dan pilihan waktu, klik tanda panah ini..
00:03:08
Tab tayangan slide adalah semua tentang momen besar, .
00:03:11
sebenarnya menyajikan slide Anda kepada orang.
00:03:14
Ini adalah di mana Anda memulai pertunjukan
00:03:16
baik dari awal atau dari slide saat ini..
00:03:20
Jika Anda terbiasa memulai acara di PowerPoint 2003.
00:03:22
menggunakan tombol di sini, Anda masih dapat menggunakan tombol yang.
00:03:26
Tapi sekarang itu pindah ke sini.
00:03:30
Tab berikutnya, ulasan tab, tidak harus diabaikan..
00:03:34
Ini adalah di mana Anda pergi ke Periksa ejaan, masukkan komentar.
00:03:42
dan di mana Anda dapat membandingkan presentasi saat ini dengan yang lain..
00:03:48
Dan yang terakhir tapi tidak sedikit tab, lihat.
00:03:51
Ini adalah tempat untuk hal yang pada menu Tampilan lama, .
00:03:54
Slide Sorter tampilan, Ruler, garis grid dan Guides..
00:04:01
Zoom Anda pilihan di sini juga.
00:04:04
dan inilah hal yang rumit Ingat, Outline View ada di sini,.
00:04:08
itu bukan lagi tab di bagian atas thumbnail..
00:04:12
Setelah Anda bekerja keras pada slide Anda, .
00:04:15
saatnya untuk Simpan, ekspor atau Bagikan presentasi Anda..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Давайте начнем с того, что посмотрим на команды на ленте более тесно..
00:00:07
Мы уже рассмотрели вкладку «Домой»,
00:00:09
это лента команды вы, вероятно, использовать чаще всего при работе над презентацией .
00:00:14
и мы покрыли Вставьте вкладку раньше, а также, .
00:00:17
это где вы вставляете вещи.
00:00:20
Мы указали на картинки, Диаграммы и SmartArt ранее .
00:00:26
но это также, где вы работа с заготовщиками и лакеями.
00:00:30
и где вы вставить аудио и видео..
00:00:37
Одно быстрое примечание о дополнительных вкладки, которые появляются для определенных вещей;.
00:00:41
с выбранным видео, мы получаем вкладки видеоинструментов..
00:00:45
Эти вкладки здесь используются для работать с видео,.
00:00:48
мы можем настроить яркость и цвет,
00:00:55
установить стиль,
00:01:02
нажмите Воспроизведение, и мы можем настроить воспроизведение видео..
00:01:06
Например, мы могли бы решили играть на полном экране .
00:01:10
или иметь его цикл, пока не остановился.
00:01:15
На вкладке Дизайн,
00:01:16
у вас есть функции, которые позволяют изменить общий вид презентации..
00:01:21
В PowerPoint 2003 вы разработали шаблоны, но в этой версии у вас есть темы..
00:01:28
Тема применяется профессиональный вид набор шрифтов и цветов для всего. .
00:01:35
Выберите тот, который вам нравится
00:01:38
а затем выбрать вариант, если вы хотите.
00:01:42
Вкладка Дизайн также имеет команды для работы с размером слайда .
00:01:49
и фон.
00:01:52
Вкладка Переходы велика, мы показал это вам раньше, как хорошо..
00:01:56
Это где вы идете, чтобы добавить эффекты перехода между слайдами..
00:02:01
Выбрать переход
00:02:06
но не забудьте посмотреть здесь, справа тоже, .
00:02:08
у вас есть варианты эффекта, Применить ко всем кнопкам .
00:02:14
и другие функции для уточнения ваши переходы еще больше..
00:02:19
Так что, если вкладка Переходы для анимированных эффектов между слайдами, .
00:02:24
то вкладка Анимации, где вы добавляете анимацию к вещам на слайде .
00:02:28
как текст, формы, диаграммы и так далее.
00:02:34
Выберите то, что вы хотите, чтобы оживить
00:02:36
и выбрать анимацию
00:02:42
и снова не забудьте посмотреть справа, вы можете выбрать.
00:02:44
Параметры эффекта для дальнейшей настройки эффекта..
00:02:49
Вы можете спросить себя, где пользовательские задачи анимации панели?.
00:02:54
Ну открыть Анимация панели, и вы увидите..
00:02:58
На этом стекле показано, Анимация Хронология.
00:03:01
и если вы ищете эффект и варианты синхронизации, нажмите эту стрелку..
00:03:08
Вкладка Слайд-шоу - это все о большом моменте, .
00:03:11
на самом деле представляя ваши слайды для людей.
00:03:14
Это где вы начинаете шоу
00:03:16
либо с самого начала или с текущего слайда..
00:03:20
Если вы привыкли начинать шоу на PowerPoint 2003.
00:03:22
с помощью кнопки здесь, Вы все еще можете использовать эту кнопку.
00:03:26
но теперь он переехал сюда.
00:03:30
Следующая вкладка, Обзор вкладка, не следует упускать из виду..
00:03:34
Это где вы идете в проверить орфографию, вставить комментарии.
00:03:42
и где вы можете сравнить текущая презентация с другой..
00:03:48
И последняя, но не в последнюю очередь вкладка, Вид.
00:03:51
Это место для вещей, которые были в старом меню View, .
00:03:54
Вид сортировки слайдов, Правитель, Сетка линий и гидов..
00:04:01
Ваш Увеличить варианты здесь тоже.
00:04:04
и вот сложная вещь чтобы помнить, Обзор зрения здесь,.
00:04:08
это больше не вкладка в верхней части эскизов..
00:04:12
После того, как вы упорно трудились на слайдах, .
00:04:15
пришло время сохранить, экспортировать или Поделитесь своей презентацией..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Нека започнем с командите на лентата..
00:00:07
Вече проверихме раздела "Начало".
00:00:09
това са командите на лентата, които вероятно ще използвате най-често, докато работите върху презентация .
00:00:14
и ние обхванахме Вмъкване на подпрозореца по-рано, .
00:00:17
Това е мястото, където можете да вмъкнете неща.
00:00:20
Посочихме снимки, Диаграми и SmartArt по-рано .
00:00:26
но това е и мястото, където работа с горни и долни колонтитули.
00:00:30
и къде аудио и видео..
00:00:37
Една бърза бележка за екстра разделите, които се появяват за определени неща;.
00:00:41
с избрания видеоклип, ние получаваме видео инструменти раздели..
00:00:45
Тези раздели тук се използват за работа с видеото,.
00:00:48
можем да регулираме яркостта и цвета,
00:00:55
задаване на стил,
00:01:02
кликнете възпроизвеждане и ние можем да персонализирате начина, по който се възпроизвежда видеоклипът..
00:01:06
Например бихме могли да изберете да го играе на цял екран .
00:01:10
или да го примка, докато спре.
00:01:15
В раздела Проектиране
00:01:16
имате функции, които ви позволяват да променяте цялостната визия на презентацията..
00:01:21
В PowerPoint 2003 сте в тази версия имате теми..
00:01:28
Темата се прилага професионално набор от шрифтове и цветове към всичко. .
00:01:35
Изберете този, който харесвате
00:01:38
и след това изберете вариант, ако искате.
00:01:42
В раздела Дизайн също има команди за работа с размер на слайд .
00:01:49
и фона.
00:01:52
Разделът "Преходи" е страхотен, ние това ви показах и по-рано..
00:01:56
Тук ще добавите ефекти на преход между слайдовете..
00:02:01
Изберете преход
00:02:06
но не забравяйте да погледнете тук, отдясно. .
00:02:08
имате опции за ефекти, Приложи към всички бутони .
00:02:14
и други характеристики, за да преходите ви..
00:02:19
Така че, ако разделът Преходи е за анимирани ефекти между слайдовете, .
00:02:24
след това раздела анимации е мястото, където добавяте анимации към нещата от слайд .
00:02:28
Като текст, форми, диаграми и т.н.
00:02:34
Изберете какво искате да анимирате
00:02:36
и изберете анимация
00:02:42
и отново не забравяйте да погледнете отдясно можете да изберете.
00:02:44
Опции за ефекта върху допълнително да персонализирате ефекта..
00:02:49
Може би се питате, къде е прозореца на задачите за анимация по избор?.
00:02:54
Добре отворете Екран за анимация и ще видите..
00:02:58
Този екран показва времева линия на анимацията.
00:03:01
и ако търсите ефект и опции за време, щракнете върху тази стрелка..
00:03:08
Разделът "Слайдшоу" е за големия момент, .
00:03:11
всъщност представяте вашите слайдове на хората.
00:03:14
Тук започваш шоуто.
00:03:16
или от началото на или от текущия слайд..
00:03:20
Ако сте свикнали да показването на PowerPoint 2003.
00:03:22
с помощта на бутон тук, можете да използвате този бутон.
00:03:26
но сега е преместен тук.
00:03:30
Следващият раздел , не се пренебрегва..
00:03:34
Тук ще отидеш. проверка на правописа, вмъкване на коментари.
00:03:42
и където можете да сравните презентация с друга..
00:03:48
И последната, но не на последно място, вижте.
00:03:51
Това е мястото за неща, които са в старото меню "Изглед", .
00:03:54
Изглед за сортиране на слайдове, в линийката, линиите на мрежата и водачите..
00:04:01
Вашето увеличение опции са и тук.
00:04:04
и ето нещо сложно. да запомните, структурен изглед е тук,.
00:04:08
вече не е раздел в горната част на миниатюрите..
00:04:12
След като сте работили здраво на вашите слайдове, .
00:04:15
време е да запишете, експортирате или Споделете вашата презентация..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Să începem prin a ne uita la comenzile de pe panglică mai îndeaproape..
00:00:07
Am acoperit deja fila Acasă,
00:00:09
acestea sunt comenzile panglică va fi, probabil, utilizați cel mai des în timp ce lucrați la o prezentare .
00:00:14
și am acoperit Inserare fila mai devreme, de asemenea, .
00:00:17
aici introduceți lucruri.
00:00:20
Am subliniat Imagini, Diagrame și SmartArt anterioare .
00:00:26
dar acest lucru este, de asemenea, în cazul în care lucrul cu anteturi și subsoluri.
00:00:30
și în cazul în care vă introduceți audio și video..
00:00:37
O notă rapidă despre extra file care apar pentru anumite lucruri;.
00:00:41
cu videoclipul selectat, primim filele instrumentelor video..
00:00:45
Aceste file de aici sunt utilizate pentru a lucrul cu videoclipul,.
00:00:48
putem regla luminozitatea și culoarea,
00:00:55
setați un stil,
00:01:02
faceți clic pe Redare și putem personaliza modul în care se redă videoclipul..
00:01:06
De exemplu, am putea alege să-l joace pe ecran complet .
00:01:10
sau au bucla până când sa oprit.
00:01:15
Pe fila Proiectare,
00:01:16
aveți caracteristici care vă permit să modificați aspectul general al prezentării..
00:01:21
În PowerPoint 2003 ați proiectat template-uri, dar în această versiune aveți teme..
00:01:28
O temă aplică un aspect profesional set de fonturi și culori pentru tot. .
00:01:35
Selectați-l pe cel care vă place
00:01:38
și apoi alegeți o variantă, dacă doriți.
00:01:42
Fila Proiectare are, de asemenea, comenzi pentru lucrul cu dimensiunea diapozitivului .
00:01:49
și fundal.
00:01:52
Fila Tranziții este minunată, ți-a arătat asta mai devreme..
00:01:56
Acest lucru este în cazul în care te duci pentru a adăuga efecte de tranziție între diapozitive..
00:02:01
Alegeți o tranziție
00:02:06
dar amintiți-vă să se uite aici, pe dreapta prea, .
00:02:08
aveți opțiuni de efect, Se aplică la toate butoanele .
00:02:14
și alte caracteristici pentru a rafina tranzițiile și mai mult..
00:02:19
Deci, dacă fila Tranziții este pentru efecte animate între diapozitive, .
00:02:24
apoi fila Animații este locul unde adăugați animații la lucruri dintr-un diapozitiv .
00:02:28
ar fi text, forme, diagrame și așa mai departe.
00:02:34
Selectați ce doriți să animați
00:02:36
și alegeți o animație
00:02:42
și din nou amintiți-vă să se uite în dreapta, puteți alege.
00:02:44
Opțiuni de efect pentru personaliza în continuare efectul..
00:02:49
S-ar putea să te întrebi, unde este panoul de activitate animație particularizat?.
00:02:54
Ei bine, deschideți Panoul de animație și veți vedea..
00:02:58
Acest panou afișează cronologie animație.
00:03:01
și dacă sunteți în căutarea pentru efect și opțiuni de temporizare, faceți clic pe această săgeată..
00:03:08
Fila Expunere diapozitive este tot despre marele moment, .
00:03:11
de fapt, prezentarea diapozitivelor pentru oameni.
00:03:14
Aici începi spectacolul.
00:03:16
fie de la început sau din diapozitivul curent..
00:03:20
Dacă sunteți obișnuit să începeți emisiunea din PowerPoint 2003.
00:03:22
folosind un buton aici jos, puteți utiliza în continuare acel buton.
00:03:26
Dar acum s-a mutat aici.
00:03:30
Următoarea filă, Revizuirea fila, nu este de a fi trecute cu vederea..
00:03:34
Aici te duci la. verificare ortografică, inserare comentarii.
00:03:42
și în cazul în care vă puteți compara dvs. prezentarea curentă cu alta..
00:03:48
Și ultima, dar nu cel din urmă fila, Vezi.
00:03:51
Acesta este locul pentru lucruri care au fost în vechiul meniu Vizualizare, .
00:03:54
Vizualizare sortare diapozitive, riglă, linii grilă și ghidaje..
00:04:01
Zoom-ul dvs. opțiunile sunt aici prea.
00:04:04
și aici e un lucru complicat de reținut, vizualizarea schiță este aici,.
00:04:08
nu mai este o filă în partea de sus a miniaturilor..
00:04:12
După ce ați muncit din greu pe diapozitive, .
00:04:15
este timpul să salvați, să exportați sau să Partajați prezentarea..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Давайте почнемо з дивлячись на на стрічці більш тісно..
00:00:07
Ми вже розглянули вкладку "Основне",
00:00:09
Це команди стрічки, ймовірно, найчастіше під час роботи над презентацією .
00:00:14
і ми розглянули Вставити вкладку раніше, а також, .
00:00:17
Тут ви вставляєте речі.
00:00:20
Ми вказали на картинки, Діаграми та рисунки SmartArt раніше .
00:00:26
але це також де ви робота з колонтитулами.
00:00:30
і де ви вставлення аудіо та відео..
00:00:37
Одна швидка примітка про додаткові вкладки, які з' являються для певних речей;.
00:00:41
з вибраним відео, ми отримуємо вкладки Інструментів відео..
00:00:45
Ці вкладки використовуються для працювати з відео,.
00:00:48
ми можемо налаштувати яскравість і колір,
00:00:55
встановити стиль,
00:01:02
натисніть Кнопку Відтворення, і ми можемо настроїти спосіб відтворення відео..
00:01:06
Наприклад, ми могли б вибрати відтворення в повноекранному режимі .
00:01:10
або його петлю до зупинки.
00:01:15
На вкладці Конструктор
00:01:16
у вас є функції, які дають змогу змінювати загальний вигляд презентації..
00:01:21
У програмі PowerPoint 2003 розроблено але в цій версії у вас є теми..
00:01:28
Тема застосовує професійний вигляд набір шрифтів і кольорів на все. .
00:01:35
Виберіть потрібний
00:01:38
а потім виберіть варіант, якщо хочете.
00:01:42
Вкладка Конструктор також має команди для роботи з розміром слайда .
00:01:49
і тло.
00:01:52
Вкладка Переходи чудова, ми показав це вам раніше, а також..
00:01:56
Тут ви йдете, щоб додати переходу між слайдами..
00:02:01
Вибір переходу
00:02:06
але не забудьте подивитися тут праворуч теж, .
00:02:08
у вас є параметри ефектів, Кнопка Застосувати до всіх .
00:02:14
та інші функції для уточнення переходи ще далі..
00:02:19
Отже, якщо вкладка Переходи анімаційні ефекти між слайдами, .
00:02:24
Потім на вкладці Анімація додавання анімації до даних на слайді .
00:02:28
як текст, фігури, діаграми й так далі.
00:02:34
Виберіть елементи, які потрібно додати до анімації
00:02:36
і виберіть анімацію
00:02:42
і знову не забудьте подивитися праворуч можна вибрати.
00:02:44
Параметри ефекту для подальшого налаштування ефекту..
00:02:49
Ви можете запитати себе, де область завдань настроювання анімації?.
00:02:54
Добре відкрийте Область анімації, і ви побачите..
00:02:58
У цій області анімація часова шкала.
00:03:01
і якщо ви шукаєте ефект і параметри часу, клацніть цю стрілку..
00:03:08
Вкладка Показ слайдів – це все про великий момент, .
00:03:11
насправді представляє слайди для людей.
00:03:14
Тут ви починаєте шоу
00:03:16
або з самого початку або з поточного слайда..
00:03:20
Якщо ви звикли до запуску показ у програмі PowerPoint 2003.
00:03:22
за допомогою кнопки вниз тут, ви все ще можете використовувати цю кнопку.
00:03:26
але тепер він переїхав сюди.
00:03:30
Наступна вкладка , рецензування не слід забувати про те, що ви не помітите..
00:03:34
Тут ви йдете до перевірка орфографії, вставлення приміток.
00:03:42
і де ви можете порівняти ваші поточної презентації з іншою..
00:03:48
І остання, але не менша вкладка, Вид.
00:03:51
Це місце для речей, які були в меню старий вигляд, .
00:03:54
Подання сорту слайдів, лінійки та напрямні лінійки сітки..
00:04:01
Ваш масштаб параметри тут теж.
00:04:04
і ось складна річ щоб запам'ятати, режим структури знаходиться тут,.
00:04:08
це вже не вкладка у верхній частині мініатюр..
00:04:12
Після того як ви працювали важко на слайдах, .
00:04:15
настав час зберегти, експортувати або Надання спільного доступу до презентації..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bakalım bakalım. şerit üzerindeki komutları daha yakından..
00:00:07
Ana Sayfa sekmesini çoktan kapattık.
00:00:09
bu muhtemelen olacak şerit komutları vardır sunu üzerinde çalışırken en sık kullanın .
00:00:14
ve biz kaplı Sekmeyi daha önce de ekle, .
00:00:17
Burası bir şeyler yerleştirdiğiniz yer.
00:00:20
Resimler'i işaret ettik. Önceki Grafikler ve SmartArt .
00:00:26
ama bu da nerede üstbilgi ve altbilgi ile çalışma.
00:00:30
ve nerede ses ve video ekleyin..
00:00:37
Ekstra hakkında hızlı bir not belirli şeyler için görünen sekmeler;.
00:00:41
seçilen video ile, Video araçları sekmelerini alıyoruz..
00:00:45
Buradaki sekmeler, video ile çalışmak,.
00:00:48
parlaklık ve rengi ayarlayabiliriz,
00:00:55
bir stil ayarlamak,
00:01:02
Oynatma'yı tıklatın ve biz videonun nasıl yürütülüyor olduğunu özelleştirin..
00:01:06
Örneğin, biz olabilir tam ekran oynamayı seçin .
00:01:10
veya durdurulana kadar döngü var.
00:01:15
Tasarım sekmesinde,
00:01:16
değiştirmenize izin veren özelliklere sahipsiniz sununuzun genel görünümü..
00:01:21
PowerPoint 2003'te şablonlar ama bu sürümde temalar var..
00:01:28
Bir tema profesyonel görünümlü geçerlidir her şey için yazı tipleri ve renkler kümesi. .
00:01:35
Beğendiğinizi seçin
00:01:38
ve sonra isterseniz bir varyant seçin.
00:01:42
Tasarım sekmesi de Slayt boyutuyla çalışmak için komutlar .
00:01:49
ve arka plan.
00:01:52
Geçişler sekmesi harika, biz bunu daha önce de gösterdi..
00:01:56
Burası eklemek için gittiğiniz yerdir slaytlar arasında geçiş efektleri..
00:02:01
Geçiş seçin
00:02:06
ama bakmak için hatırlıyorum Burada da sağda, .
00:02:08
Etki seçeneklerine sahipseniz, Tüm düğmeye uygulayın .
00:02:14
ve rafine etmek için diğer özellikler geçişleriniz daha da ileri..
00:02:19
Bu nedenle, Geçişler sekmesi slaytlar arasındaki animasyonefektleri için, .
00:02:24
sonra Animasyonlar sekmesi nerede slayttaki şeylere animasyon eklersiniz .
00:02:28
metin, şekiller, grafikler ve benzeri gibi.
00:02:34
Canlandırmak istediğiniz şeyi seçin
00:02:36
ve bir animasyon seçin
00:02:42
ve tekrar bakmak için hatırlıyorum sağda, seçebilirsiniz.
00:02:44
Etki seçenekleri efekti daha da özelleştirin..
00:02:49
Kendine soruyor olabilirsin. Özel animasyon görev bölmesi nerede?.
00:02:54
Peki açık Animasyon bölmesi ve göreceksiniz..
00:02:58
Bu bölme, animasyon zaman çizelgesi.
00:03:01
ve Eğer Effect arıyorsanız ve zamanlama seçenekleri, bu ok tıklatın..
00:03:08
Slayt gösterisi sekmesi tüm büyük an hakkında, .
00:03:11
aslında slaytlarınızı insanlara sunuyor.
00:03:14
Gösteriye burada başlıyorsun.
00:03:16
ya başından itibaren veya geçerli slayttan..
00:03:20
Başlamaya alışkınsanız PowerPoint 2003 üzerinde göstermek.
00:03:22
burada bir düğme kullanarak, hala bu düğmeyi kullanabilirsiniz.
00:03:26
Ama şimdi buraya taşındı.
00:03:30
Sonraki sekme, Gözden Geçirme sekmesi, göz ardı edilmemelidir..
00:03:34
Burası senin gittiğin yer. yazım denetimi, ekleme açıklamaları.
00:03:42
ve nerede karşılaştırabilirsiniz başka bir sunum ile geçerli..
00:03:48
Ve son ama en az değil sekme, Görünüm.
00:03:51
Burası bazı şeylerin yeri. eski Görünüm menüsünde ydi, .
00:03:54
Slaytlar sıralayıcı görünümü, Cetvel, Izgara çizgileri ve Kılavuzlar..
00:04:01
Sizin Zoom seçenekler de burada.
00:04:04
Ve burada zor bir şey hatırlamak için, Anahat görünümü burada,.
00:04:08
artık bir sekme değil küçük resimlerin üst kısmında..
00:04:12
Çok çalıştıktan sonra slaytlarınızda, .
00:04:15
kaydetme, Verme veya Sununuzu paylaşın..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos começar por olhar para o comandos na fita mais de perto..
00:00:07
Nós já cobrimos a conta de casa,
00:00:09
estes são os comandos de fita que provavelmente vai usar mais frequentemente como você trabalha em uma apresentação .
00:00:14
e cobrimos o Insira o separador mais cedo também, .
00:00:17
é aqui que se insere coisas.
00:00:20
Nós apontamos imagens, Gráficos e SmartArt mais cedo .
00:00:26
mas este é também o lugar onde trabalhar com cabeçalhos e rodapés.
00:00:30
e onde inserir áudio e vídeo..
00:00:37
Uma nota rápida sobre extra separadores que aparecem para certas coisas;.
00:00:41
com o vídeo selecionado, obtemos os separadores de ferramentas de vídeo..
00:00:45
Estes separadores aqui estão usados para trabalhar com o vídeo,.
00:00:48
podemos ajustar o brilho e a cor,
00:00:55
definir um estilo,
00:01:02
clique em Reprodução e podemos personalizar como o vídeo reproduz..
00:01:06
Por exemplo, poderíamos optar por jogá-lo ecrã completo .
00:01:10
ou tê-lo loop até parar.
00:01:15
No separador Design,
00:01:16
você tem características que lhe permitem mudar o aspeto geral da sua apresentação..
00:01:21
No PowerPoint 2003 você tinha projetado modelos, mas nesta versão você tem temas..
00:01:28
Um tema aplica um aspeto profissional conjunto de fontes e cores para tudo. .
00:01:35
Selecione o que quiser
00:01:38
e, em seguida, escolher uma variante, se quiser.
00:01:42
O separador Design também tem comandos para trabalhar com o tamanho slide .
00:01:49
e o fundo.
00:01:52
O separador Transições é ótimo, nós mostrou-lhe isso mais cedo também..
00:01:56
É aqui que se vai adicionar efeitos de transição entre slides..
00:02:01
Escolha uma transição
00:02:06
mas lembre-se de olhar aqui à direita também, .
00:02:08
você tem opções Effect, o Aplicar a todos os botões .
00:02:14
e outras características para refinar suas transições ainda mais..
00:02:19
Então, se o separador Transições é para efeitos animados entre slides, .
00:02:24
em seguida, o separador Animações é onde adiciona-se animações às coisas num slide .
00:02:28
como texto, formas, gráficos e assim por diante.
00:02:34
Selecione o que pretende animar
00:02:36
e escolher uma animação
00:02:42
e lembre-se novamente de olhar à direita, pode escolher.
00:02:44
Opções de efeito para personalizar ainda o efeito..
00:02:49
Pode estar a perguntar-se: onde está o painel de tarefas de animação personalizada?.
00:02:54
Bem abrir o Painel de animação e verá..
00:02:58
Este painel mostra o linha do tempo de animação.
00:03:01
e se você está procurando por Effect e opções de tempo, clique nesta seta..
00:03:08
O separador slide show é tudo sobre o grande momento, .
00:03:11
na verdade, apresentando os seus slides para as pessoas.
00:03:14
É aqui que começas o espetáculo.
00:03:16
quer desde o início ou a partir do diapositivo de corrente..
00:03:20
Se está habituado a começar o programa no PowerPoint 2003.
00:03:22
usando um botão aqui em baixo, ainda pode usar este botão.
00:03:26
mas agora mudou-se para cá.
00:03:30
O próximo separador, o Review tab, não deve ser negligenciado..
00:03:34
É para aqui que vais. verificar ortografia, inserir comentários.
00:03:42
e onde pode comparar o seu apresentação atual com outro..
00:03:48
E o último, mas não menos importante, o separador, View.
00:03:51
Este é o lugar para coisas que estavam no menu View antigo, .
00:03:54
Slides sorter vista, a Régua, as linhas de grelha e os guias..
00:04:01
O seu Zoom opções estão aqui também.
00:04:04
e aqui está uma coisa complicada para lembrar, a vista de contorno está aqui,.
00:04:08
já não é uma conta no topo das miniaturas..
00:04:12
Depois de ter trabalhado duro nos seus slides, .
00:04:15
é hora de poupar, exportar ou Partilhe a sua apresentação..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Poиnimo tako љto жemo da gledamo u. komande na glavnoj traci pažljivije..
00:00:07
Veж smo pokrili raиun "Kuжa".
00:00:09
Ovo su komande na traci koje ćete verovatno najčešće koristite dok radite na prezentaciji .
00:00:14
i pokrili smo Umetni karticu i ranije, .
00:00:17
Ovde ubacuješ stvari.
00:00:20
Istakli smo slike, Grafikoni i SmartArt grafika ranije .
00:00:26
Ali ovde takođe rad sa zaglavljima i podnožjima stranice.
00:00:30
I gde ti ubacite audio i video zapis..
00:00:37
Jedna brza napomena o dodatnom kartice koje se pojavljuju za određene stvari;.
00:00:41
sa izabranim video zapisom, Dobijamo kartice video alata..
00:00:45
Ovi kartice ovde su navikle na rad sa video zapisom,.
00:00:48
Možemo da prilagodimo svetlinu i boju,
00:00:55
postavite stil,
00:01:02
kliknite na dugme Reprodukcija i možemo prilagodite način reprodukuje video zapis..
00:01:06
Na primer, mogli bismo odaberite da ga reprodukujete preko celog ekrana .
00:01:10
ili da se petlja dok se ne zaustavi.
00:01:15
Na kartici "Dizajn",
00:01:16
imate funkcije koje vam omogućava da se promenite opšti izgled vaše prezentacije..
00:01:21
U programu PowerPoint 2003 dizajnirali ste predloške, ali u ovoj verziji imate tema..
00:01:28
Tema primenjuje profesionalni skup fontova i boja za sve. .
00:01:35
Izaberite onaj koji vam se dopada
00:01:38
a zatim odaberite varijantu ako želite.
00:01:42
Kartica "Dizajn" takođe ima komande za rad sa veličinom slajda .
00:01:49
I pozadinu.
00:01:52
Kartica "Tranzicija" je sjajna, mi Pokazao sam i ovo ranije..
00:01:56
Ovde ideš da dodaš prelazne efekte između slajdova..
00:02:01
Izbor prelaza
00:02:06
Ali zapamti da pogledaš I ovde desno, .
00:02:08
imate opcije efekta, Primeni na sve dugme .
00:02:14
i druge funkcije za preradu Vaše tranzicije još više..
00:02:19
Dakle, ako je kartica "Prelazi" za animirane efekte između slajdova, .
00:02:24
onda je kartica "Animacije" mesto gde dodajete animacije stvarima na slajdu .
00:02:28
kao tekst, oblici, grafikoni i tako dalje.
00:02:34
Izaberite ono što želite da animirate
00:02:36
i odaberite animaciju
00:02:42
I ponovo zapamti da pogledaš sa desne strane, možete da birate.
00:02:44
Opcije efekta za dodatno prilagoditi efekat..
00:02:49
Moћda se pitaљ, gde se tačno okno zadataka animacije?.
00:02:54
Pa, otvori Okno za animaciju i videćeš..
00:02:58
Ovo okno prikazuje vremenska osa animacije.
00:03:01
i ako tražite Efekat i kliknite na ovu strelicu..
00:03:08
Kartica projekcije slajdova je sve O velikom trenutku, .
00:03:11
Zapravo predstavljam slajdove ljudima.
00:03:14
Ovde započinješ šou
00:03:16
ili od početka ili sa trenutnog slajda..
00:03:20
Ako ste navikli da započinjete emisija na PowerPoint 2003.
00:03:22
Koristeći dugme ovde dole, Još uvek možeš da koristiš to dugme.
00:03:26
Ali sada se preselio ovde.
00:03:30
Sledeća kartica, pregled tab, ne treba zanemariti..
00:03:34
Ovde ideš provera pravopisa, umetanje komentara.
00:03:42
i gde možete da uporedite trenutna prezentacija sa drugom..
00:03:48
I poslednja, ali ne i najmanje opcija, View.
00:03:51
Ovo je mesto za stvari koje bili su na starom meniju "Prikaz" .
00:03:54
Prikaz sortiranja slajdova, Lenjir, koordinatne linije i vodiči..
00:04:01
Zumiranje opcije su takođe ovde.
00:04:04
I evo nezgodne stvari Da zapamtim, prikaz strukture je ovde,.
00:04:08
To više nije račun na vrhu sličica..
00:04:12
Nakon љto naporno radiљ. na slajdovima, .
00:04:15
vreme je za čuvanje, izvoz ili Podelite prezentaciju..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
لقد غطينا علامة التبويب الصفحة الرئيسية بالفعل،
00:00:09
هذه هي أوامر الشريط الذي ربما استخدام في أغلب الأحيان أثناء العمل على عرض تقديمي .
00:00:14
وغطينا إدراج علامة التبويب في وقت سابق أيضا، .
00:00:17
هذا هو المكان الذي إدراج الاشياء.
00:00:20
أشرنا إلى صور، المخططات و SmartArt سابقا .
00:00:26
ولكن هذا هو أيضا حيث كنت العمل مع رؤوس وتذييلات.
00:00:30
وأين أنت إدراج الصوت والفيديو..
00:00:37
ملاحظة سريعة واحدة حول إضافية علامات التبويب التي تظهر لأشياء معينة؛.
00:00:41
مع الفيديو المحدد، نحصل على علامات التبويب أدوات الفيديو..
00:00:45
تستخدم علامات التبويب هذه هنا ل العمل مع الفيديو،.
00:00:48
يمكننا ضبط السطوع واللون،
00:00:55
تعيين نمط،
00:01:02
انقر فوق تشغيل ويمكننا تخصيص كيفية تشغيل الفيديو..
00:01:06
على سبيل المثال، يمكننا اختيار لتشغيله ملء الشاشة .
00:01:10
أو يكون حلقة حتى توقفت.
00:01:15
في علامة التبويب تصميم،
00:01:16
لديك ميزات تمكنك من تغيير المظهر العام للعرض التقديمي..
00:01:21
في PowerPoint 2003 كنت قد صممت قوالب ولكن في هذا الإصدار لديك المواضيع..
00:01:28
موضوع ينطبق على يبحث المهنية مجموعة من الخطوط والألوان إلى كل شيء. .
00:01:35
اختر الشخص الذي يعجبك
00:01:38
ثم اختر متغير إذا أردت.
00:01:42
علامة التبويب تصميم أيضا أوامر للعمل مع حجم الشريحة .
00:01:49
والخلفية.
00:01:52
علامة التبويب التحولات كبيرة، ونحن أظهر هذا لك في وقت سابق أيضا..
00:01:56
هذا هو المكان الذي تذهب إلى إضافة تأثيرات الانتقال بين الشرائح..
00:02:01
اختيار انتقال
00:02:06
ولكن تذكر أن ننظر هنا على اليمين أيضا، .
00:02:08
لديك خيارات التأثير، تطبيق على كل زر .
00:02:14
وميزات أخرى لتحسين التحولات الخاصة بك أبعد من ذلك..
00:02:19
حتى إذا كانت علامة التبويب الانتقالات للآثار المتحركة بين الشرائح، .
00:02:24
ثم علامة التبويب "حركات" حيث إضافة حركات إلى أشياء على شريحة .
00:02:28
مثل النص والأشكال والرسوم البيانية وهلم جرا.
00:02:34
تحديد ما تريد تحريكه
00:02:36
واختيار الرسوم المتحركة
00:02:42
وتذكر مرة أخرى أن ننظر على اليمين، يمكنك اختيار.
00:02:44
خيارات التأثير إلى مزيد من تخصيص التأثير..
00:02:49
ربما تسأل نفسك أين جزء المهام المخصص للرسوم المتحركة؟.
00:02:54
فتح جيدا جزء الحركة وسترى..
00:02:58
يعرض هذا الجزء المخطط الزمني للرسوم المتحركة.
00:03:01
وإذا كنت تبحث عن تأثير و خيارات التوقيت، انقر فوق هذا السهم..
00:03:08
علامة التبويب عرض الشرائح هي كل عن اللحظة الكبيرة .
00:03:11
في الواقع تقديم الشرائح الخاصة بك إلى الناس.
00:03:14
هذا هو المكان الذي تبدأ فيه العرض
00:03:16
إما من البداية أو من الشريحة الحالية..
00:03:20
إذا كنت معتادا على البدء العرض على PowerPoint 2003.
00:03:22
باستخدام زر هنا، لا يزال بإمكانك استخدام هذا الزر.
00:03:26
لكن الآن انتقلت إلى هنا
00:03:30
علامة التبويب التالية، المراجعة علامة التبويب، لا ينبغي إغفالها..
00:03:34
هذا هو المكان الذي تذهب إليه التدقيق الإملائي وإدراج التعليقات.
00:03:42
وحيث يمكنك مقارنة الخاص بك العرض التقديمي الحالي مع آخر..
00:03:48
وأخيرا وليس آخر علامة التبويب، عرض.
00:03:51
هذا هو المكان المناسب للأشياء التي كانت على القائمة القديمة عرض، .
00:03:54
عرض فرز الشرائح، المسطرة وخطوط الشبكة وخطوط الإرشاد..
00:04:01
التكبير/التصغير الخيارات هنا أيضا.
00:04:04
وهنا شيء صعب لنتذكر، عرض المخطط التفصيلي هنا،.
00:04:08
لم يعد علامة تبويب في أعلى الصور المصغرة..
00:04:12
بعد أن كنت قد عملت بجد على الشرائح الخاصة بك، .
00:04:15
حان الوقت لحفظ أو تصدير أو مشاركة العرض التقديمي..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
우리는 이미 홈 탭을 커버했습니다,
00:00:09
이들은 당신이 아마 것 이다 리본 명령 프레젠테이션에서 작업할 때 가장 자주 사용 .
00:00:14
그리고 우리는 탭을 일찍 삽입하고, .
00:00:17
이것은 당신이 물건을 삽입하는 곳입니다.
00:00:20
우리는 그림을 지적, 앞서 차트 및 스마트아트 .
00:00:26
그러나 이것은 또한 당신이 어디에 있습니다 헤더 및 풋터작업.
00:00:30
그리고 귀하가 어디에 있는지 오디오 및 비디오를 삽입합니다..
00:00:37
추가에 대한 한 가지 빠른 참고 사항 특정 사물에 표시되는 탭;.
00:00:41
비디오를 선택하여 우리는 비디오 도구 탭을 얻을..
00:00:45
이 탭은 다음과 같습니다. 비디오와 함께 작업,.
00:00:48
밝기와 색상을 조정할 수 있습니다만,
00:00:55
스타일을 설정하고,
00:01:02
재생을 클릭하면 동영상재생 방식을 사용자 지정합니다..
00:01:06
예를 들어, 전체 화면을 재생하도록 선택 .
00:01:10
또는 중지 될 때까지 루프를 해야합니다.
00:01:15
디자인 탭에서,
00:01:16
변경할 수 있는 기능이 있습니다. 프레젠테이션의 전체적인 모습입니다..
00:01:21
파워 포인트 2003에서 당신은 설계했다 템플릿하지만이 버전에는 테마가 있습니다..
00:01:28
테마는 전문가 찾고 적용 모든 글꼴및 색상 세트. .
00:01:35
원하는 것을 선택합니다.
00:01:38
원하는 경우 변형을 선택합니다.
00:01:42
디자인 탭에도 슬라이드 크기로 작업하기 위한 명령 .
00:01:49
그리고 배경.
00:01:52
전환 탭은 훌륭합니다, 우리는 이전에도 보여 주었다..
00:01:56
이곳은 추가로 이동합니다. 슬라이드 사이에 있는 전환 효과입니다..
00:02:01
전환 선택
00:02:06
하지만 보고 기억 오른쪽에 여기도, .
00:02:08
효과 옵션이 있습니다. 모든 버튼에 적용 .
00:02:14
및 기타 기능으로 개선 전환은 더욱 강화됩니다..
00:02:19
따라서 전환 탭이 슬라이드 간의 애니메이션 효과를 보려면 .
00:02:24
그런 다음 애니메이션 탭이 있는 곳입니다. 슬라이드에서 사물에 애니메이션을 추가합니다. .
00:02:28
텍스트, 모양, 차트 등처럼.
00:02:34
애니메이션할 내용 선택
00:02:36
애니메이션을 선택
00:02:42
다시 보고 기억 오른쪽에, 당신은 선택할 수 있습니다.
00:02:44
효과 옵션은 또한 효과를 사용자 정의할 수 있습니다..
00:02:49
당신은 자신에게 물어 볼 수 있습니다, 사용자 지정 애니메이션 작업 창은 어디에 있습니까?.
00:02:54
잘 열어 애니메이션 창이 표시됩니다..
00:02:58
이 창은 애니메이션 타임라인.
00:03:01
그리고 효과 및 타이밍 옵션을 클릭합니다..
00:03:08
슬라이드 쇼 탭이 모두 큰 순간에 대해, .
00:03:11
실제로 사람들에게 슬라이드를 제시합니다.
00:03:14
이 곳에서 쇼를 시작하는 곳입니다.
00:03:16
처음부터 어느 쪽이든 또는 현재 슬라이드에서..
00:03:20
시작하는 데 익숙한 경우 파워 포인트 2003의 쇼.
00:03:22
버튼 아래로 사용 하 여 여기, 해당 버튼을 계속 사용할 수 있습니다..
00:03:26
하지만 지금은 여기로 이동.
00:03:30
다음 탭인 리뷰 탭, 간과 할 수 없습니다..
00:03:34
이것은 당신이 가는 곳입니다 맞춤법 확인, 주석 삽입.
00:03:42
그리고 당신은 당신의 를 비교할 수있는 곳 다른 프리젠 테이션..
00:03:48
그리고 마지막하지만 적어도 탭, 보기.
00:03:51
이것은 사물의 장소입니다. 이전 보기 메뉴에 있었다, .
00:03:54
슬라이드 선별기 보기, 눈금자, 그리드 선 및 가이드입니다..
00:04:01
확대/축소 옵션도 여기에 있습니다..
00:04:04
그리고 여기에 까다로운 일이있다 기억해야 할 개요 보기는 다음과 같습니다..
00:04:08
더 이상 탭이 아닙니다. 미리보기 이미지의 상단에 있습니다..
00:04:12
열심히 일한 후 슬라이드에서, .
00:04:15
저장, 내보내기 또는 프레젠테이션을 공유합니다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
我们已经介绍了"主页"选项卡,
00:00:09
这些是功能区命令,您可能会 在处理演示文稿时最常使用.
00:00:14
我们覆盖了 更早地插入选项卡,.
00:00:17
这是您插入内容的位置。
00:00:20
我们指出图片, 图表和 SmartArt 更早.
00:00:26
但这也是你的地方 使用页眉和页脚.
00:00:30
以及您在哪里 插入音频和视频。.
00:00:37
关于额外内容的一个快速说明 为某些事物显示的选项卡;.
00:00:41
选择视频后, 我们得到了视频工具选项卡。.
00:00:45
此处的这些选项卡用于 处理视频,.
00:00:48
我们可以调整亮度和颜色,
00:00:55
设置样式,
00:01:02
点击播放,我们可以 自定义视频的播放方式。.
00:01:06
例如,我们可以 选择全屏播放.
00:01:10
或者让它循环直到停止。
00:01:15
在"设计"选项卡上,
00:01:16
您拥有允许您更改的功能 演示文稿的整体外观。.
00:01:21
在 PowerPoint 2003 中,您设计了 模板,但在此版本中,您有主题。.
00:01:28
主题应用专业外观 一组字体和颜色到一切。.
00:01:35
选择您喜欢的那个
00:01:38
,然后根据需要选择一个变体。
00:01:42
"设计"选项卡还具有 用于处理幻灯片大小的命令.
00:01:49
和背景。
00:01:52
"过渡"选项卡很棒,我们 之前也向你展示了这一点。.
00:01:56
这是您要添加的位置 幻灯片之间的过渡效果。.
00:02:01
选择过渡
00:02:06
但记得看 在右边的这边,.
00:02:08
你有效果选项, "应用于所有"按钮.
00:02:14
和其他要优化的功能 您的过渡甚至更进一步。.
00:02:19
因此,如果"过渡"选项卡为 对于幻灯片之间的动画效果,.
00:02:24
然后"动画"选项卡位于 向幻灯片上的内容添加动画.
00:02:28
如文本,形状,图表等。
00:02:34
选择要制作动画的内容
00:02:36
,然后选择动画
00:02:42
再记得看 在右侧,您可以选择.
00:02:44
效果选项 进一步自定义效果。.
00:02:49
你可能会问自己, 自定义动画任务窗格在哪里?.
00:02:54
好吧,打开 动画窗格,您将看到。.
00:02:58
此窗格显示 动画时间轴.
00:03:01
如果您正在寻找效果和 计时选项,单击此箭头。.
00:03:08
幻灯片放映选项卡全部 关于重要时刻,.
00:03:11
实际上向人们展示您的幻灯片。
00:03:14
这是您开始表演的地方
00:03:16
从一开始就 或从当前幻灯片。.
00:03:20
如果您习惯于开始 PowerPoint 2003上的节目.
00:03:22
使用一个按钮, 您仍然可以使用该按钮.
00:03:26
但现在它被移到了这里。
00:03:30
下一个选项卡,查看 选项卡,不容忽视。.
00:03:34
这是您要去的地方 检查拼写,插入注释.
00:03:42
以及您可以在哪里比较您的 当前演示文稿与另一个演示文稿。.
00:03:48
最后但并非最不重要的选项卡是"查看"。
00:03:51
这是事情的地方 在旧的"视图"菜单上,.
00:03:54
幻灯片排序器视图, 标尺、网格线和参考线。.
00:04:01
您的缩放 选项也在这里.
00:04:04
这是一件棘手的事情 要记住,大纲视图在这里,.
00:04:08
它不再是一个标签 在缩略图的顶部。.
00:04:12
在你努力工作之后 在幻灯片上,.
00:04:15
是时候保存,导出或 共享演示文稿。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
เราได้ครอบคลุมแท็บหน้าแรกแล้ว
00:00:09
นี่คือคําสั่ง Ribbon ที่คุณอาจ ใช้บ่อยที่สุดขณะที่คุณทํางานบนงานนําเสนอ .
00:00:14
และเราครอบคลุมถึง แทรกแท็บก่อนหน้านี้ด้วย .
00:00:17
นี่คือที่ที่คุณแทรกสิ่งของ
00:00:20
เราชี้ให้เห็นภาพ แผนภูมิและ SmartArt รุ่นก่อนหน้า .
00:00:26
แต่นี่คือที่ที่คุณ การทํางานกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษ.
00:00:30
และที่ที่คุณ แทรกเสียงและวิดีโอ.
00:00:37
หมายเหตุด่วนหนึ่งฉบับเกี่ยวกับพิเศษ แท็บที่ปรากฏสําหรับบางสิ่ง.
00:00:41
เมื่อเลือกวิดีโอไว้ เราได้รับแท็บเครื่องมือวิดีโอ.
00:00:45
แท็บเหล่านี้ที่นี่ใช้เพื่อ ทํางานกับวิดีโอ.
00:00:48
เราสามารถปรับความสว่างและสี,
00:00:55
กําหนดสไตล์
00:01:02
คลิกเล่นและเราสามารถ กําหนดวิธีการเล่นวิดีโอเอง.
00:01:06
ตัวอย่างเช่น เราสามารถ เลือกเล่นแบบเต็มหน้าจอ .
00:01:10
หรือให้วนซ้ําจนกว่าจะหยุด
00:01:15
บนแท็บ ออกแบบ
00:01:16
คุณมีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงได้ ลักษณะโดยรวมของงานนําเสนอของคุณ.
00:01:21
ใน PowerPoint 2003 คุณได้ออกแบบ แม่แบบ แต่ในรุ่นนี้คุณมีชุดรูปแบบ.
00:01:28
ชุดรูปแบบใช้รูปลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ ชุดของแบบอักษรและสีให้กับทุกอย่าง .
00:01:35
เลือกอันที่คุณชอบ
00:01:38
แล้วเลือกตัวแปรถ้าคุณต้องการ
00:01:42
แท็บ ออกแบบ ยังมี คําสั่งสําหรับการทํางานกับขนาดสไลด์ .
00:01:49
และพื้นหลัง
00:01:52
แท็บการเปลี่ยนภาพนั้นยอดเยี่ยมมากเรา แสดงสิ่งนี้ให้คุณดูก่อนหน้านี้เช่นกัน.
00:01:56
นี่คือที่ที่คุณเพิ่ม เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนระหว่างภาพนิ่ง.
00:02:01
เลือกช่วงการเปลี่ยนภาพ
00:02:06
แต่อย่าลืมมอง ตรงนี้ทางขวามือด้วย .
00:02:08
คุณมีตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ นําไปใช้กับปุ่มทั้งหมด .
00:02:14
และคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อปรับแต่ง ช่วงการเปลี่ยนภาพของคุณมากยิ่งขึ้น.
00:02:19
ดังนั้นถ้าแท็บ การเปลี่ยน เป็น สําหรับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวระหว่างภาพนิ่ง .
00:02:24
จากนั้นแท็บ ภาพเคลื่อนไหว คือตําแหน่ง คุณเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในสิ่งต่างๆ บนสไลด์ .
00:02:28
เช่น ข้อความ รูปร่าง แผนภูมิ และอื่นๆ
00:02:34
เลือกสิ่งที่คุณต้องการทําให้เคลื่อนไหว
00:02:36
และเลือกภาพเคลื่อนไหว
00:02:42
และอีกครั้งอย่าลืมมอง ทางด้านขวาคุณสามารถเลือก.
00:02:44
ตัวเลือกลักษณะพิเศษไปยัง ปรับแต่งเอฟเฟกต์เพิ่มเติม.
00:02:49
คุณอาจกําลังถามตัวเองว่า บานหน้าต่างงานการเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองอยู่ที่ใด.
00:02:54
ดีเปิด บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว แล้วคุณจะเห็น.
00:02:58
บานหน้าต่างนี้แสดง เส้นเวลาภาพเคลื่อนไหว.
00:03:01
และหากคุณกําลังมองหาเอฟเฟกต์และ ตัวเลือกการกําหนดเวลา ให้คลิกลูกศรนี้.
00:03:08
แท็บ การนําเสนอสไลด์ เป็นทั้งหมด เกี่ยวกับช่วงเวลาสําคัญ .
00:03:11
ที่จริงแล้วการนําเสนอสไลด์ของคุณให้กับผู้อื่น
00:03:14
นี่คือที่ที่คุณเริ่มการแสดง
00:03:16
ทั้งจากจุดเริ่มต้น หรือจากสไลด์ปัจจุบัน.
00:03:20
หากคุณคุ้นเคยกับการเริ่มต้น การแสดงบน PowerPoint 2003.
00:03:22
ใช้ปุ่มข้างล่างนี่ คุณยังคงสามารถใช้ปุ่มนั้นได้.
00:03:26
แต่ตอนนี้มันถูกย้ายมาทางนี้แล้ว
00:03:30
แท็บถัดไป คือ รีวิว แท็บ ที่ไม่ควรมองข้าม.
00:03:34
นี่คือที่ที่คุณไป ตรวจการสะกด แทรกข้อคิดเห็น.
00:03:42
และที่คุณสามารถเปรียบเทียบ งานนําเสนอปัจจุบันกับอีกงานนําเสนอหนึ่ง.
00:03:48
และแท็บสุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดวิว
00:03:51
นี่คือสถานที่สําหรับสิ่งที่ อยู่ในเมนูวิวเก่า .
00:03:54
มุมมองตัวเรียงลําดับภาพนิ่ง ไม้บรรทัด เส้นตาราง และเส้นบอกแนว.
00:04:01
การซูมของคุณ ตัวเลือกอยู่ที่นี่ด้วย.
00:04:04
และนี่คือสิ่งที่ยุ่งยาก เพื่อระลึกถึง, มุมมองเค้าร่างอยู่ที่นี่,.
00:04:08
ไม่ใช่แท็บอีกต่อไป ที่ด้านบนของรูปขนาดย่อ.
00:04:12
หลังจากที่คุณได้ทํางานหนัก บนภาพนิ่งของคุณ .
00:04:15
ถึงเวลาบันทึกส่งออกหรือ แชร์งานนําเสนอของคุณ.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !