PowerPoint - Animate text Tutorial

  • 4:14
  • 932 views
00:00:05
and more things like videos and charts to make their slides more visually appealing,
00:00:10
but there's no reason why text can't be used effectively
00:00:12
especially with the help of animation.
00:00:16
You already saw how to add basic motion animations to text,
00:00:19
but let's say we want our text to really have a visual impact.
00:00:24
Before we even add animation to this slide, we can add
00:00:26
impact by rewriting the text to use fewer words
00:00:30
and choosing words that are more direct.
00:00:33
Then we can choose font styles and sizes to turn the wall
00:00:36
of words into organized information that's easier to understand and remember.
00:00:41
Now we can add animation to the title to give it more impact.
00:00:45
Select the title, then go to the Animations tab and open the gallery.
00:00:51
Animations are divided into four categories;
00:00:54
Entrance animations bring an object into view on the slide,
00:00:57
Exit animations take an object out of view on the slide
00:01:01
and Emphasis animations add something to an object that's already on the slide.
00:01:06
Motion paths let you create custom animations by moving objects around on a slide.
00:01:12
Let's try Zoom;
00:01:14
this works but it might be more effective if the words came in one after the other.
00:01:20
In Effect options for Zoom, we can choose a vanishing point,
00:01:24
but as far as the Sequence,
00:01:25
there is no choice for bringing the words in individually.
00:01:29
To get more options, click the Dialog box launcher.
00:01:33
Now we have three tabs worth of options.
00:01:36
Let's look around.
00:01:41
In Animate text there is a By word option.
00:01:44
Let's try that.
00:01:48
Interesting.
00:01:49
It looks like each word is zooming in from its own vanishing point.
00:01:53
Let's look at that option again.
00:01:55
Here it says % delay between words.
00:01:59
Let's see what happens when we make that 100%.
00:02:05
Perfect.
00:02:06
In general, the best way to learn about animations is to experiment.
00:02:10
Start with a rough idea and then check out the options
00:02:13
until you find what you want.
00:02:15
You may also find something better.
00:02:17
Now let's do something with this text.
00:02:20
I want all of it to be on the slide the whole time but
00:02:22
add some kind of emphasis as I talk about each line,
00:02:26
so we don't want to bring the text in or take it out, but add an emphasis.
00:02:33
What does Wave look like?
00:02:36
Interesting.
00:02:37
I'll have to remember that one for another slide but not for this one.
00:02:43
What about Brush color?
00:02:45
Looks like it's brushing color over the text one letter at a time.
00:02:49
I think this will work except for a few things.
00:02:52
First, I want to go from a dark color to light.
00:02:57
We don't see any change now because it's brushing white over white,
00:03:01
so select the text
00:03:04
and in the mini toolbar select a fairly dark blue.
00:03:10
Now the text is dark until we highlight it with the animation.
00:03:16
The last thing we need to do is bring the text in one paragraph at a time.
00:03:21
That should work.
00:03:25
Press Shift-F5, click and the title zooms in.
00:03:31
Then as we talk about the specifics we click to add emphasis to each line.
00:03:37
Animation can do a lot to add meaning to your text.
00:03:40
For example, we're adding white color to the text
00:03:43
as we move through the animation sequence,
00:03:45
which makes it appear as if we're building on the information.
00:03:49
Click the Dialog box launcher,
00:03:51
click After Animation and select dark blue.
00:03:57
Now it appears as if we're moving from row to row
00:03:59
without each line building on the previous one.
00:04:03
It's a subtle change but it does have an impact on how we present our information.
00:04:08
The bottom line - effective text animation reinforces the meaning of the text.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Veel presentatoren gebruiken tegenwoordig minder tekst
00:00:05
en meer dingen zoals video's en grafieken om hun dia's aantrekkelijker te maken,
00:00:10
maar er is geen reden waarom tekst niet effectief kan worden gebruikt,
00:00:12
vooral met behulp van animatie.
00:00:16
U hebt al gezien hoe u eenvoudige bewegingsanimaties aan tekst kunt toevoegen,
00:00:19
maar laten we zeggen dat we willen dat onze tekst echt een visuele impact heeft.
00:00:24
Voordat we zelfs animatie aan deze dia toevoegen, kunnen we
00:00:26
impact verhogen door de tekst te herschrijven om minder woorden te gebruiken
00:00:30
en woorden te kiezen die directer zijn.
00:00:33
Dan kunnen we letter stijlen en -groottes kiezen om de muur
00:00:36
van woorden om te zetten in georganiseerde informatie die gemakkelijker te begrijpen en te onthouden is.
00:00:41
Nu kunnen we animatie aan de titel toevoegen om de impact te verhogen.
00:00:45
Selecteer de titel, ga vervolgens naar het tabblad Animaties en open de galerij.
00:00:51
Animaties zijn onderverdeeld in vier categorieën;
00:00:54
Entreeanimaties brengen een object in beeld op de dia,
00:00:57
Exit animaties nemen een object uit het zicht op de dia
00:01:01
en Nadruk animaties voegen iets toe aan een object dat al op de dia staat.
00:01:06
Met bewegingspaden kunt u aangepaste animaties maken door objecten op een dia te verplaatsen.
00:01:12
Laten we eens Zoom proberen;
00:01:14
dit werkt, maar het kan effectiever zijn als de woorden achter elkaar kwamen.
00:01:20
In Effect opties voor Zoom kunnen we een verdwijnpunt kiezen,
00:01:24
maar voor zover als de Reeks,
00:01:25
is er geen keuze om de woorden individueel in te brengen.
00:01:29
Klik op het startvak van het Dialoogvenster om meer opties te krijgen.
00:01:33
Nu hebben we drie waardevolle tabbladen met opties.
00:01:36
Laten we rondkijken.
00:01:41
In Animatie tekst is een Per Woord optie.
00:01:44
Laten we dat proberen.
00:01:48
Interessant.
00:01:49
Het lijkt erop dat elk woord inzoomt vanuit zijn eigen verdwijnpunt.
00:01:53
Laten we die optie opnieuw bekijken.
00:01:55
Hier staat de % vertraging tussen woorden.
00:01:59
Laten we eens kijken wat er gebeurt als we die 100% halen.
00:02:05
Perfect.
00:02:06
Over het algemeen is de beste methode om het te leren door te experimenteren met animaties.
00:02:10
Begin met een ruw idee en bekijk de opties
00:02:13
tot u vindt wat u zoekt.
00:02:15
U kunt ook iets beters vinden.
00:02:17
Laten we nu iets doen met deze tekst.
00:02:20
Ik wil dat alles op de dia de hele tijd staat, maar
00:02:22
voeg een soort van nadruk toe, terwijl ik over elke regel praat,
00:02:26
dus we willen de tekst niet binnenhalen of eruit halen, maar benadrukken.
00:02:33
Hoe ziet Wave eruit?
00:02:36
Interessant.
00:02:37
Ik zal dat voor een andere dia moeten onthouden, maar niet voor deze.
00:02:43
Hoe zit het met de Penseelkleur?
00:02:45
Het lijkt erop dat het kleur over de tekst borstelt keer per keer.
00:02:49
Ik denk dat dit zal werken, behalve voor een paar dingen.
00:02:52
Eerst wil ik van een donkere kleur naar licht gaan.
00:02:57
We zien nu geen wijzigingen omdat het wit over wit wordt geborsteld,
00:03:01
dus selecteer de tekst
00:03:04
en selecteer in de mini werkbalk een vrij donkerblauwe.
00:03:10
Nu is de tekst donker totdat we deze met de animatie markeren.
00:03:16
Het laatste wat we moeten doen, is de tekst in één alinea tegelijk invoeren.
00:03:21
Dat moet werken.
00:03:25
Druk op Shift F5, klik en de titel zoomt in.
00:03:31
Als we het hebben over de details, klikken we om de nadruk te leggen op elke regel.
00:03:37
Animatie kan veel doen om betekenis aan uw tekst toe te voegen.
00:03:40
We voegen bijvoorbeeld een witte kleur aan de tekst toe
00:03:43
terwijl we door de animatiereeks bewegen,
00:03:45
waardoor het lijkt alsof we voortbouwen op de informatie.
00:03:49
Klik op het startvak van het dialoogvenster,
00:03:51
klik op Na Animatie en selecteer donkerblauw.
00:03:57
Nu lijkt het alsof we bewegen van rij naar rij
00:03:59
zonder dat elke lijn op de vorige lijn voortbouwt.
00:04:03
Het is een subtiele verandering, maar het heeft wel een impact op hoe we onze informatie presenteren.
00:04:08
De conclusie - effectieve tekstanimatie versterkt de betekenis van de tekst.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Viele Referenten verwenden heutzutage weniger Text
00:00:05
und mehr Elemente wie Videos und Diagramme, um ihre Folien attraktiver zu gestalten.
00:00:10
Es gibt jedoch keinen Grund, warum nicht auch Text in effektiver Weise eingesetzt werden sollte,
00:00:12
besonders, wenn wir mit Animationen arbeiten.
00:00:16
Ich habe Ihnen bereits gezeigt, wie einem Text grundlegende Bewegungsanimationen hinzugefügt werden.
00:00:19
Jetzt werden wir uns mit einer Animation befassen, mit der wirklich die Aufmerksamkeit des Publikums auf den Text gelenkt wird.
00:00:24
Noch bevor ich dieser Folie eine Animation hinzufüge,
00:00:26
kann ich die Aussagekraft des Texts erhöhen, indem ich ihn kürze und eine
00:00:30
Formulierung wähle, die die Aussage auf den Punkt bringt.
00:00:33
Anschließend kann ich Schriftformatvorlagen und Schriftgrößen auswählen,
00:00:36
um den Satz so zu formatieren, dass er einfacher zu verstehen und einprägsamer ist.
00:00:41
Nun kann ich den Titel animieren, um ihm mehr Wirksamkeit zu verleihen.
00:00:45
Markieren Sie den Titel. Wechseln Sie dann zur Registerkarte „Animationen”, und öffnen Sie den Katalog.
00:00:51
Unter „Animationen” finden Sie vier Kategorien.
00:00:54
Mit Eingangseffekten wird das Objekt auf der Folie eingeblendet,
00:00:57
mit Ausgangseffekten wird das Objekt auf der Folie ausgeblendet.
00:01:01
Mit Hervorhebungseffekten wird dem Objekt, das sich bereits auf der Folie befindet, etwas hinzugefügt
00:01:06
und mit Animationspfaden können Sie benutzerdefinierte Animationen erstellen, mit denen ein Objekt auf der Folie bewegt wird.
00:01:12
Ich probiere „Zoom” aus.
00:01:14
Das funktioniert, aber es wäre vielleicht wirkungsvoller, wenn die Wörter nacheinander eingeblendet würden.
00:01:20
Unter den „Effektoptionen” für „Zoom” kann ich einen Fluchtpunkt auswählen,
00:01:24
aber bis auf „Sequenz”
00:01:25
gibt es hier keine Möglichkeit, die Wörter einzeln einzublenden.
00:01:29
Für weitere Optionen klicken Sie auf das Startprogramm für das Dialogfeld.
00:01:33
Hier gibt es nun drei Registerkarten mit Optionen.
00:01:36
Das wollen wir uns mal genauer ansehen.
00:01:41
Auf der Registerkarte „Effekt” gibt es unter „Text animieren” die Option „Wortweise”.
00:01:44
Das könnte ich mal versuchen.
00:01:48
Interessant.
00:01:49
Es sieht so aus, als würde jedes Wort von einem eigenen Fluchtpunkt aus eingeblendet.
00:01:53
Dann wollen wir uns diese Option doch einmal genauer ansehen.
00:01:55
Hier kann ich die Verzögerung zwischen den Wörtern in Prozent angeben.
00:01:59
Mal sehen, was passiert, wenn ich diese Option auf 100 % festlege.
00:02:05
Perfekt!
00:02:06
In der Regel können Sie sich am besten mit Animationen vertraut machen, indem Sie experimentieren.
00:02:10
Beginnen Sie mit einer groben Vorstellung des Effekts und probieren Sie dann die einzelnen Optionen aus,
00:02:13
bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielt haben.
00:02:15
Möglicherweise finden Sie auch noch eine bessere Option.
00:02:17
Nun möchte ich diesen Text hier bearbeiten.
00:02:20
Ich möchte, dass er sich die ganze Zeit auf der Folie befindet,
00:02:22
er soll jedoch in gewisser Weise hervorgehoben werden, während ich in mich in meinem Vortrag mit den einzelnen Zeilen befasse.
00:02:26
Der Text soll also nicht ein- oder ausgeblendet, sondern hervorgehoben werden.
00:02:33
Was passiert denn, wenn ich „Welle” auswähle?
00:02:36
Interessant.
00:02:37
Den Effekt muss ich mir für eine andere Folie merken, aber für diese hier ist er nicht geeignet.
00:02:43
Was ist mit „Pinselfarbe”?
00:02:45
Es sieht so aus, als würde der Text Buchstabe für Buchstabe farblich überstrichen.
00:02:49
Ich denke, dieser Effekt ist, abgesehen von einigen wenigen Punkten, ganz brauchbar.
00:02:52
Zunächst einmal möchte ich, dass die Farbe von dunkel zu hell wechselt.
00:02:57
Hier sehen Sie jetzt noch keine Änderung, da der Pinsel Weiß mit Weiß überstreicht.
00:03:01
Ich markiere also den Text und
00:03:04
wähle in der Minisymbolleiste ein relativ dunkles Blau aus.
00:03:10
Damit ist der Text dunkel, bis ich ihn mit der Animation hervorhebe.
00:03:16
Im letzten Schritt muss ich den Text noch als Absatz formatieren.
00:03:21
Das sollte funktionieren.
00:03:25
Ich drücke UMSCHALT+F5. Ich klicke, und der Titel wird eingeblendet.
00:03:31
Und wenn ich nun in die Details gehe, klicke ich, um die einzelnen Zeilen hervorzuheben.
00:03:37
Mit Animationen können Sie Ihren Text wesentlich aussagekräftiger gestalten.
00:03:40
So können Sie beispielsweise als Textfarbe Weiß zuweisen,
00:03:43
während Sie die Animationssequenz durchlaufen,
00:03:45
sodass der Eindruck entsteht, als würden die Informationen nach und nach aufgebaut.
00:03:49
Klicken Sie auf das Startprogramm für das Dialogfeld.
00:03:51
Klicken Sie auf „Nach Animation”, und wählen Sie „Dunkelblau” aus.
00:03:57
Damit entsteht der Eindruck, als würden wir uns von Zeile zu Zeile bewegen,
00:03:59
ohne dass der Text jedes Mal um die jeweilige Zeile anwächst.
00:04:03
Dies ist nur eine geringfügige Änderung, hat jedoch wesentlichen Einfluss darauf, wie wir die Informationen präsentieren.
00:04:08
Unter dem Strich: Mit einer effektiven Textanimation können Sie die Aussagekraft des Texts erhöhen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Actualmente, muchos ponentes utilizan menos texto
00:00:05
y más elementos como vídeos y gráficos para hacer sus diapositivas más atractivas visualmente,
00:00:10
pero no hay ninguna razón por la que el texto no pueda utilizarse de forma efectiva,
00:00:12
especialmente con ayuda de la animación.
00:00:16
Ya ha visto cómo añadir animaciones básicas al texto,
00:00:19
pero digamos que queremos que nuestro texto tenga un impacto visual real.
00:00:24
Antes incluso de añadir animación a esta diapositiva, podemos darle
00:00:26
impacto reescribiendo el texto para usar menos palabras
00:00:30
y optando por un lenguaje más directo.
00:00:33
Así podemos elegir estilos y tamaños de letra para convertir el muro
00:00:36
de palabras en información organizada que sea más fácil de entender y recordar.
00:00:41
Ahora podemos añadir animación al título para darle más impacto.
00:00:45
Seleccione el título, vaya a la pestaña Animaciones y abra la galería.
00:00:51
Las animaciones se dividen en cuatro categorías:
00:00:54
las animaciones de Entrada muestran un objeto en la diapositiva,
00:00:57
las animaciones de Salida retiran un objeto de la diapositiva
00:01:01
y las animaciones de Énfasis añaden algo a un objeto ya presente en la diapositiva.
00:01:06
Con trayectorias de movimiento puede crear animaciones personalizadas moviendo objetos en una diapositiva.
00:01:12
Probemos Zoom.
00:01:14
Queda bien, pero podría ser más efectivo si las palabras aparecieran una tras otra.
00:01:20
En las Opciones de efectos para Zoom, podemos elegir un punto de fuga,
00:01:24
pero, en lo que respecta a la Secuencia,
00:01:25
no hay opción para traer las palabras individualmente.
00:01:29
Para conseguir más opciones, pulse en el Iniciador del cuadro de diálogo.
00:01:33
Ahora tenemos tres pestañas de opciones.
00:01:36
Echemos un vistazo.
00:01:41
En Animar texto hay una opción Por palabra.
00:01:44
Probémosla.
00:01:48
Interesante.
00:01:49
Parece que cada palabra aparece desde su propio punto de fuga.
00:01:53
Veamos esa opción de nuevo.
00:01:55
Aquí dice % de retraso entre palabras.
00:01:59
Veamos qué pasa cuando lo ponemos al 100 %.
00:02:05
Perfecto.
00:02:06
En general, la mejor manera de aprender a utilizar animaciones es experimentar.
00:02:10
Comience con una idea aproximada y luego revise las opciones
00:02:13
hasta que encuentre lo que quiere.
00:02:15
Incluso puede encontrar algo mejor.
00:02:17
Ahora hagamos algo con este texto.
00:02:20
Quiero que todo aparezca en la diapositiva en todo momento
00:02:22
y añadir algún tipo de énfasis mientras explico cada línea,
00:02:26
así que no quiero incorporar el texto o quitarlo, sino añadir énfasis.
00:02:33
¿Cómo se verá Onda?
00:02:36
Interesante.
00:02:37
Debo recordarlo para otra diapositiva, pero no para esta.
00:02:43
¿Qué tal Color de pincel?
00:02:45
Es como si un pincel pintara las letras una a una.
00:02:49
Creo que este me servirá, excepto por algún detalle.
00:02:52
Primero, quiero cambiar el color a otro más claro.
00:02:57
Ahora no se ve ningún cambio porque está pintando de blanco sobre blanco,
00:03:01
así que selecciono el texto
00:03:04
y, en la minibarra de herramientas, selecciono un azul bastante oscuro.
00:03:10
Ahora, el texto será oscuro hasta que lo resaltemos con la animación.
00:03:16
Lo último que tenemos que hacer es traer el texto párrafo a párrafo.
00:03:21
Eso debería quedar bien.
00:03:25
Pulse Mayús+F5, haga clic y el título aparecerá.
00:03:31
Así, mientras hablamos de los detalles, pulsamos para añadir énfasis a cada línea.
00:03:37
La animación puede contribuir mucho a añadir significado a su texto.
00:03:40
Por ejemplo, vamos a añadir un color blanco al texto
00:03:43
mientras nos movemos por la secuencia de animación,
00:03:45
con lo que parece que estemos componiendo la información.
00:03:49
Haga clic en el Iniciador del cuadro de diálogo,
00:03:51
haga clic en Después de la animación y seleccione azul oscuro.
00:03:57
Ahora parece como si estuviéramos moviéndonos de línea en línea
00:03:59
sin que cada una se forme sobre la anterior.
00:04:03
Es un cambio sutil, pero tiene un impacto en la presentación de nuestra información.
00:04:08
El énfasis: una eficaz animación que refuerza el mensaje del texto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Atualmente, muitos apresentadores usam menos texto
00:00:05
e mais coisas como vídeos e gráficos para tornar seus slides mais apelativos visualmente,
00:00:10
mas não há motivo para o texto não ser usado com eficiência,
00:00:12
especialmente com a ajuda da animação.
00:00:16
Você já viu como adicionar animações básicas de movimento ao texto,
00:00:19
mas digamos que queremos que nosso texto tenha um impacto visual.
00:00:24
Antes mesmo de adicionarmos uma animação a este slide, podemos adicionar
00:00:26
impacto rescrevendo o texto para usar menos palavras
00:00:30
e escolher palavras mais diretas.
00:00:33
Depois, podemos escolher tipos e tamanhos de letra para transformar a parede
00:00:36
de palavras em informação organizada que é mais fácil de entender e lembrar.
00:00:41
Agora podemos adicionar animação ao título para dar a ele mais impacto.
00:00:45
Selecione o título, depois vá ao menu Animações e abra a galeria.
00:00:51
As animações estão divididas em quatro categorias;
00:00:54
As animações de Entrada colocam um objeto em exibição no slide,
00:00:57
As animações de Saída retiram um objeto de exibição no slide
00:01:01
e as animações de Ênfase adicionam algo a um objeto que já está no slide.
00:01:06
As trajetórias de animação permitem que você crie animações personalizadas movendo os objetos em um slide.
00:01:12
Vamos experimentar a Zoom;
00:01:14
isto funciona, mas poderia ser mais eficiente se as palavras surgissem uma após a outra.
00:01:20
Nas Opções de Efeito para Zoom, podemos escolher um ponto evanescente,
00:01:24
mas relativamente à Sequência,
00:01:25
não há nenhuma opção para avançar as palavras individualmente.
00:01:29
Para obter mais opções, clique no iniciador da caixa de diálogo.
00:01:33
Agora temos três abas de opções.
00:01:36
Vejamos.
00:01:41
Em Texto animado há uma opção Por palavra.
00:01:44
Vamos experimentar.
00:01:48
Interessante.
00:01:49
Parece que cada palavra está aumentando a partir de seu próprio ponto de evanescente.
00:01:53
Vejamos novamente a opção.
00:01:55
Aqui diz % de atraso entre as palavras.
00:01:59
Vejamos o que acontece quando colocamos 100%.
00:02:05
Perfeito.
00:02:06
No geral, a melhor forma de aprender sobre as animações é experimentar.
00:02:10
Comece com uma ideia aproximada e, depois, verifique as opções
00:02:13
até encontrar o que pretende.
00:02:15
Você também pode encontrar algo melhor.
00:02:17
Agora, vamos fazer algo com este texto.
00:02:20
Quero que esteja todo no slide sempre, mas
00:02:22
adicionar algum tipo de ênfase enquanto falo sobre cada linha,
00:02:26
por isso não queremos avançar o texto ou retirá-lo, mas adicionar ênfase.
00:02:33
Que tal este Vaivém?
00:02:36
Interessante.
00:02:37
Tenho de me lembrar deste para outro slide, mas não para este.
00:02:43
E que tal o Cor do Pincel?
00:02:45
Parece que está pintando cor sobre o texto uma letra de cada vez.
00:02:49
Acho que este vai funcionar, exceto para algumas coisas.
00:02:52
Em primeiro lugar, quero passar de uma cor escura para clara.
00:02:57
Não vemos nenhuma alteração agora porque está pintando branco sobre branco,
00:03:01
por isso, selecione o texto
00:03:04
e na minibarra de ferramentas escolha um azul bastante escuro.
00:03:10
Agora o texto está escuro até que o destaquemos com a animação.
00:03:16
A última coisa a ser feita é avançar o texto em um parágrafo de cada vez.
00:03:21
Assim deve funcionar.
00:03:25
Pressione Shift-F5, clique e o título aumenta.
00:03:31
Em seguida, enquanto falamos sobre as especificações, clicamos para aumentar a ênfase em cada linha.
00:03:37
A animação pode fazer muito para adicionar significado em seu texto.
00:03:40
Por exemplo, estamos adicionando cor branca ao texto
00:03:43
enquanto nos movemos através da sequência de animação,
00:03:45
o que faz parecer que estamos construindo sobre a informação.
00:03:49
Clique no iniciador da caixa de diálogo,
00:03:51
clique em Após a animação e selecione azul escuro.
00:03:57
Agora, parece que estamos passando de uma fila para outra
00:03:59
sem que cada linha se desenvolva a partir da anterior.
00:04:03
É uma mudança sutil, mas tem um impacto sobre a forma como apresentamos nossa informação.
00:04:08
Conclusão: animação de texto eficiente reforça o significado do texto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Molti presentatori in questi giorni stanno usando meno testo.
00:00:05
e più cose come video e grafici per rendere le loro diapositive più visivamente accattivanti, .
00:00:10
ma non c'è motivo per cui il testo non può essere utilizzato in modo efficace.
00:00:12
soprattutto con l'aiuto dell'animazione.
00:00:16
Hai già visto come aggiungere animazioni di movimento di base al testo, .
00:00:19
ma diciamo che vogliamo la nostra testo per avere davvero un impatto visivo..
00:00:24
Prima ancora di aggiungere animazione a questa diapositiva, possiamo aggiungere.
00:00:26
impatto riscrivendo il testo per usare meno parole.
00:00:30
e scegliere parole più dirette.
00:00:33
Poi possiamo scegliere il carattere stili e dimensioni per girare il muro.
00:00:36
di parole in informazioni organizzate che è più facile da capire e ricordare. .
00:00:41
Ora possiamo aggiungere l'animazione al titolo per dargli più impatto..
00:00:45
Selezionare il titolo, quindi Animazioni e aprire la raccolta..
00:00:51
Le animazioni sono divise in quattro categorie; .
00:00:54
Le animazioni di ingresso portano un oggetto in vista sulla diapositiva, .
00:00:57
Le animazioni di uscita accettano un oggetto fuori dalla vista sulla diapositiva .
00:01:01
e le animazioni Enfatizza aggiungono qualcosa a un oggetto che è già sulla diapositiva..
00:01:06
I percorsi animazione consentono di creare animazioni personalizzate spostando gli oggetti su una diapositiva..
00:01:12
Proviamo a eseguire lo zoom;
00:01:14
questo funziona, ma potrebbe essere più efficace se le parole sono arrivate una dopo l'altra..
00:01:20
Nelle opzioni effetto per lo zoom, può scegliere un punto di fuga, .
00:01:24
ma per quanto riguarda la Sequenza,
00:01:25
non c'è scelta per portando le parole individualmente..
00:01:29
Per ottenere più opzioni, fare clic sul pulsante di visualizzazione della finestra di dialogo..
00:01:33
Ora abbiamo tre schede vale la pena di opzioni..
00:01:36
Diamo un'occhiata in giro.
00:01:41
In Animate il testo è un'opzione Per parola..
00:01:44
Proviamo.
00:01:48
interessante.
00:01:49
Sembra che ogni parola sia zoom dal proprio punto di fuga..
00:01:53
Diamo un'altra occhiata a questa opzione.
00:01:55
Qui si dice % ritardo tra le parole.
00:01:59
Vediamo cosa succede quando facciamo che al 100%..
00:02:05
perfetto.
00:02:06
In generale, il modo migliore per imparare sulle animazioni è sperimentare..
00:02:10
Iniziate con un'idea approssimativa e poi controllare le opzioni.
00:02:13
fino a trovare quello che vuoi.
00:02:15
Si può anche trovare qualcosa di meglio.
00:02:17
Ora facciamo qualcosa con questo testo..
00:02:20
Voglio che tutto questo sia su la diapositiva per tutto il tempo, ma.
00:02:22
aggiungere una sorta di enfasi mentre parlo di ogni linea, .
00:02:26
quindi non vogliamo portare il testo in o estrarlo, ma aggiungere un'enfasi..
00:02:33
Che aspetto ha Wave?
00:02:36
interessante.
00:02:37
Dovrò ricordare che uno per un'altra diapositiva, ma non per questo..
00:02:43
E il colore del pennello?
00:02:45
Sembra che sia il colore della spazzolatura sopra il testo una lettera alla volta..
00:02:49
Penso che questo funzionerà ad eccezione di alcune cose..
00:02:52
In primo luogo, voglio andare da un colore scuro alla luce..
00:02:57
Non vediamo alcun cambiamento ora perché spazzola il bianco sul bianco, .
00:03:01
quindi seleziona il testo
00:03:04
e nella barra di formattazione rapida selezionare un blu abbastanza scuro..
00:03:10
Ora il testo è scuro fino a quando non evidenziarlo con l'animazione..
00:03:16
L'ultima cosa che dobbiamo fare è portare il testo in un paragrafo alla volta..
00:03:21
Dovrebbe funzionare.
00:03:25
Premere Maiusc-F5, fare clic e il titolo viene ingrandito.
00:03:31
Poi, mentre parliamo delle specifiche clicchiamo per aggiungere enfasi a ogni riga..
00:03:37
L'animazione può fare molto per aggiungere significato al testo..
00:03:40
Ad esempio, stiamo aggiungendo colore bianco al testo .
00:03:43
mentre ci muoviamo attraverso il sequenza di animazione, .
00:03:45
che lo fa apparire come se fossimo sulla base delle informazioni..
00:03:49
Fare clic sul pulsante di visualizzazione della finestra di dialogo,
00:03:51
fare clic su Dopo l'animazione e selezionare blu scuro.
00:03:57
Ora sembra come se fossimo spostamento da una riga all'altro .
00:03:59
senza ogni linea edificio sul precedente. .
00:04:03
E 'un cambiamento sottile, ma ha un impatto su come presentiamo le nostre informazioni..
00:04:08
La linea di fondo - testo efficace l'animazione rafforza il significato del testo..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
現在許多簡報者 使用較少的文本.
00:00:05
和更多的東西,如視頻和圖表 使其幻燈片更具視覺吸引力,.
00:00:10
但沒有理由 文本無法有效使用.
00:00:12
特別是借助動畫。
00:00:16
您已經瞭解如何添加 文本的基本運動動畫,.
00:00:19
但讓我們說,我們希望我們的 文本真正具有視覺影響。.
00:00:24
在我們添加之前 動畫到此幻燈片,我們可以添加.
00:00:26
通過重寫 文本使用較少的單詞.
00:00:30
並選擇更直接的詞語。
00:00:33
然後,我們可以選擇字體 樣式和大小來轉動牆壁.
00:00:36
單詞變成有組織的資訊 更容易理解和記住。.
00:00:41
現在我們可以添加動畫 標題,以給它更多的影響。.
00:00:45
選擇標題,然後轉到 動畫選項卡並打開庫。.
00:00:51
動畫被分割 分為四類;.
00:00:54
入口動畫帶來物件 進入幻燈片上的視圖,.
00:00:57
退出動畫採用物件 幻燈片上的視圖外.
00:01:01
和強調動畫添加的東西 已在幻燈片上的物件。.
00:01:06
運動路徑允許您創建自訂動畫 通過在幻燈片上移動物件。.
00:01:12
讓我們嘗試縮放;
00:01:14
這工作,但它可能是更有效的 如果單詞來一個接一個。.
00:01:20
在縮放效果選項中,我們 可以選擇一個消失點,.
00:01:24
但就序列而言
00:01:25
沒有選擇 單獨的話。.
00:01:29
要獲得更多的選項, 按一下對話方塊啟動器。.
00:01:33
現在我們有三個 選項卡。.
00:01:36
我們四處看看。
00:01:41
在動畫文本中 是"按字"選項。.
00:01:44
試試看
00:01:48
有趣。
00:01:49
看起來每個單詞都是 放大從它自己的消失點。.
00:01:53
讓我們再看一遍這個選項。
00:01:55
這裡它說字之間的延遲百分比。
00:01:59
讓我們看看會發生什麼 當我們使100%.
00:02:05
完美。
00:02:06
一般來說,最好的學習方式 關於動畫是實驗。.
00:02:10
從粗略的想法開始, 然後查看選項.
00:02:13
直到你找到你想要的
00:02:15
你也可能找到更好的東西。
00:02:17
現在,讓我們做 與這個文本的東西。.
00:02:20
我希望這一切都打開 幻燈片一整天,但.
00:02:22
添加某種強調 當我談論每行時,.
00:02:26
所以我們不想把文本 或拿出來,但添加強調。.
00:02:33
波浪是什麼樣子的?
00:02:36
有趣。
00:02:37
我必須記住那個 另一張幻燈片,但不是這一張。.
00:02:43
畫筆顏色呢?
00:02:45
看起來像是刷牙的顏色 在文本上一次一個字母。.
00:02:49
我想這能奏效 除了一些事情.
00:02:52
首先,我想去 從暗色到亮色。.
00:02:57
我們現在沒有看到任何變化 因為它把白色刷過白.
00:03:01
因此,選擇文本
00:03:04
在迷你工具列中 選擇一個相當深的藍色。.
00:03:10
現在文本是黑暗的,直到我們 使用動畫突出顯示它。.
00:03:16
我們最不需要做的就是帶來 一次一段中的文本。.
00:03:21
這應該工作。
00:03:25
按 Shift-F5,按一下並放大標題。
00:03:31
然後,當我們談論的細節 我們按一下以添加每行的強調。.
00:03:37
動畫可以做很多 為文本添加含義。.
00:03:40
例如,我們添加 文本的白色.
00:03:43
當我們通過 動畫序列,.
00:03:45
這使得它看起來好像我們 基於資訊。.
00:03:49
按一下對話方塊啟動器,
00:03:51
按一下"動畫後"並選擇深藍色。
00:03:57
現在看來,如果我們 從一行移動到一行.
00:03:59
沒有每線建設 上一個。.
00:04:03
這是一個微妙的變化,但它確實有一個 對我們資訊的呈現方式的影響。.
00:04:08
底線 - 有效文本 動畫強化了文本的含義。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
最近多くのプレゼンター 使用するテキストが少ない.
00:00:05
ビデオやチャートのようなもの スライドをより視覚的に魅力的にするために、.
00:00:10
しかし、理由は何もありません テキストを効果的に使用できない.
00:00:12
特にアニメーションの助けを借りて。
00:00:16
追加する方法は既に見ました テキストへの基本的なモーションアニメーション,.
00:00:19
しかし、私たちが欲しいと言いましょう 実際に視覚的な影響を与えるテキスト。.
00:00:24
追加する前に このスライドにアニメーションを追加することができます.
00:00:26
書き換えによる影響 使用する単語数を減らすテキスト.
00:00:30
より直接的な単語を選択します。
00:00:33
その後、フォントを選択することができます 壁を回すスタイルとサイズ.
00:00:36
組織化された情報への言葉の それは理解しやすく、覚えやすいです。.
00:00:41
これでアニメーションを追加できるようになりました。 より多くのインパクトを与えるためにタイトルに。.
00:00:45
タイトルを選択し、 [アニメーション] タブをクリックし、ギャラリーを開きます。.
00:00:51
アニメーションが分割される 4 つのカテゴリに分類されます。.
00:00:54
エントランスアニメーションは、オブジェクトをもたらします スライド上のビューに、.
00:00:57
終了アニメーションは、オブジェクトを取ります スライド上の見えがとれない.
00:01:01
と強調アニメーションはに何かを追加します 既にスライド上にあるオブジェクト。.
00:01:06
モーション パスを使用すると、カスタム アニメーションを作成できます。 スライド上でオブジェクトを移動します。.
00:01:12
ズームを試してみましょう。
00:01:14
これは動作しますが、より効果的かもしれません その言葉が次々と出てきたら。.
00:01:20
ズームのエフェクトオプションでは、 消失点を選ぶことができる、.
00:01:24
しかし、シーケンスに関しては、
00:01:25
選択の余地はない 単語を個別に持ち込みます。.
00:01:29
より多くのオプションを取得するには、 ダイアログ ボックス ランチャーをクリックします。.
00:01:33
今、私たちは3つ持っています タブの価値のあるオプション。.
00:01:36
見てみよう
00:01:41
アニメーションテキストでは、 は単語によるオプションです。.
00:01:44
やってみよう
00:01:48
面白いね。
00:01:49
各単語は 独自の消失点からズームインします。.
00:01:53
そのオプションをもう一度見てみましょう。
00:01:55
ここでは、単語間の%遅延を言います。
00:01:59
何が起こるか見てみよう 我々はそれを100%にするとき。.
00:02:05
完ぺきですね。
00:02:06
一般的に、学ぶ最良の方法 アニメーションについて実験することです。.
00:02:10
大まかな考えから始めて、 その後、オプションをチェックアウト.
00:02:13
あなたが望むものを見つけるまで。
00:02:15
また、より良い何かを見つけるかもしれません。
00:02:17
さあ、やってみよう このテキストで何か。.
00:02:20
私はそれのすべてがオンにしたい 全体の時間をスライドが、.
00:02:22
何らかの強調を加える 私は各行について話すように、.
00:02:26
だから、テキストを持ち込みたくない またはそれを取り出すが、強調を追加します。.
00:02:33
ウェーブはどんな感じですか?
00:02:36
面白いね。
00:02:37
私はその1を覚えておく必要があります 別のスライドの場合は使用できませんが、このスライドの場合は使用できません。.
00:02:43
ブラシの色は?
00:02:45
ブラッシングカラーのようだ 一度に1文字ずつテキストの上に。.
00:02:49
うまくいくと思う いくつかのことを除いて。.
00:02:52
まず、行きたい 暗い色から光へ.
00:02:57
今は何も変わらない 白の上にブラッシングしているので、.
00:03:01
だから、テキストを選択します
00:03:04
およびミニツールバーで かなり濃い青を選択します。.
00:03:10
今、テキストは、我々まで暗いです アニメーションでハイライト表示します。.
00:03:16
最後にやるべきことは持って来ることだ 一度に 1 つの段落のテキストを表示します。.
00:03:21
うまくいくはずだ
00:03:25
Shift-F5 を押し、クリックするとタイトルが拡大します。
00:03:31
その後、我々は詳細について話すように クリックして各行に強調を追加します。.
00:03:37
アニメーションは、多くのことを行うことができます テキストに意味を追加します。.
00:03:40
たとえば、次のように追加します。 テキストに白い色.
00:03:43
を通り抜けるにつれて、 アニメーション シーケンス,.
00:03:45
それは私たちがいるように見える 情報を基に構築します。.
00:03:49
ダイアログ ボックス ランチャーをクリックします。
00:03:51
[アニメーションの後] をクリックし、濃い青を選択します。
00:03:57
今、それは私たちがいるように見えます 行から行への移動.
00:03:59
各ラインビルディングなし 前の1つに。.
00:04:03
微妙な変化ですが、 情報の提示方法に影響を与えます。.
00:04:08
一番下の行 - 有効なテキスト アニメーションは、テキストの意味を強化します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Nhiều diễn giả những ngày này đang sử dụng ít văn bản hơn.
00:00:05
và những thứ khác như video và biểu đồ để làm cho trang trình bày của họ thêm hấp dẫn trực quan, .
00:00:10
nhưng không có lý do tại sao văn bản không thể sử dụng hiệu quả.
00:00:12
đặc biệt là với sự giúp đỡ của hoạt hình.
00:00:16
Bạn đã thấy cách thêm hoạt ảnh chuyển động cơ bản sang văn bản, .
00:00:19
nhưng chúng ta hãy nói rằng chúng tôi muốn văn bản để thực sự có một tác động trực quan..
00:00:24
Trước khi chúng tôi thêm hình ảnh động đến slide này, chúng ta có thể thêm.
00:00:26
tác động bằng việc viết lại văn bản để sử dụng ít từ hơn.
00:00:30
và chọn từ trực tiếp hơn.
00:00:33
Sau đó chúng ta có thể chọn font chữ phong cách và kích thước để biến các bức tường.
00:00:36
các từ thành thông tin có tổ chức dễ hiểu và nhớ hơn. .
00:00:41
Bây giờ chúng ta có thể thêm hình ảnh động đến tiêu đề để cho nó tác động nhiều hơn..
00:00:45
Chọn tiêu đề, sau đó đi đến Tab hình ảnh động và mở thư viện..
00:00:51
Hình ảnh động được chia thành bốn loại; .
00:00:54
Lối vào hoạt ảnh mang lại một đối tượng vào xem trên slide, .
00:00:57
Thoát hoạt ảnh chụp đối tượng ngoài tầm nhìn trên slide .
00:01:01
và nhấn mạnh hình ảnh động thêm một cái gì đó để một đối tượng đã có trên slide..
00:01:06
Đường dẫn chuyển động cho phép bạn tạo hoạt ảnh tùy chỉnh bằng cách di chuyển các đối tượng xung quanh trên một slide..
00:01:12
Hãy thử zoom;
00:01:14
công trình này nhưng nó có thể hiệu quả hơn Nếu các từ đến trong một sau khi khác..
00:01:20
Trong các tùy chọn Effect cho zoom, chúng ta có thể chọn một điểm Vanishing, .
00:01:24
nhưng xa như trình tự,
00:01:25
không có sự lựa chọn cho mang theo các từ trong cá nhân..
00:01:29
Để có thêm tùy chọn, bấm vào hộp thoại Launcher..
00:01:33
Bây giờ chúng ta có ba tab giá trị của các tùy chọn..
00:01:36
Hãy nhìn xung quanh.
00:01:41
Trong animate văn bản có là một từ tùy chọn..
00:01:44
Hãy thử điều đó.
00:01:48
Thú vị.
00:01:49
Dường như mỗi từ là phóng to từ điểm Vanishing của riêng mình..
00:01:53
Hãy nhìn vào tùy chọn đó một lần nữa.
00:01:55
Ở đây nó nói% chậm trễ giữa các từ.
00:01:59
Hãy xem những gì sẽ xảy ra Khi chúng tôi làm cho rằng 100%..
00:02:05
Hoàn hảo.
00:02:06
Nói chung, cách tốt nhất để tìm hiểu về hình ảnh động là thử nghiệm..
00:02:10
Bắt đầu với một ý tưởng thô và sau đó kiểm tra các tùy chọn.
00:02:13
cho đến khi bạn tìm thấy những gì bạn muốn.
00:02:15
Bạn cũng có thể tìm thấy một cái gì đó tốt hơn.
00:02:17
Bây giờ chúng ta hãy làm một cái gì đó với văn bản này..
00:02:20
Tôi muốn tất cả nó được trên trượt toàn bộ thời gian nhưng.
00:02:22
Thêm một số loại nhấn mạnh như tôi nói về mỗi dòng, .
00:02:26
Vì vậy chúng tôi không muốn đưa văn bản vào hoặc mang nó ra, nhưng thêm một sự nhấn mạnh..
00:02:33
Wave trông như thế nào?
00:02:36
Thú vị.
00:02:37
Tôi sẽ phải nhớ rằng một trong những cho một slide nhưng không phải cho một trong những điều này..
00:02:43
Điều gì về brush màu?
00:02:45
Có vẻ như nó chải màu qua văn bản một chữ cái tại một thời gian..
00:02:49
Tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm việc Ngoại trừ một vài điều..
00:02:52
Trước tiên, tôi muốn đi từ một màu tối đến ánh sáng..
00:02:57
Chúng tôi không thấy bất kỳ thay đổi nào bây giờ bởi vì nó được chải trắng trên trắng, .
00:03:01
để chọn văn bản
00:03:04
và trong thanh công cụ mini chọn một màu xanh khá sẫm..
00:03:10
Bây giờ văn bản là tối cho đến khi chúng tôi làm nổi bật nó với các hình ảnh động..
00:03:16
Điều cuối cùng chúng ta cần làm là mang lại văn bản trong một đoạn tại một thời gian..
00:03:21
Điều đó nên làm việc.
00:03:25
Nhấn Shift-F5, bấm và tiêu đề phóng to trong.
00:03:31
Sau đó, khi chúng ta nói về các chi tiết cụ thể chúng tôi bấm vào để thêm nhấn mạnh vào mỗi dòng..
00:03:37
Hoạt hình có thể làm rất nhiều để Thêm ý nghĩa vào văn bản của bạn..
00:03:40
Ví dụ: chúng tôi đang thêm màu trắng cho văn bản .
00:03:43
Khi chúng ta di chuyển qua trình tự hoạt hình, .
00:03:45
mà làm cho nó xuất hiện như thể chúng ta đang xây dựng trên thông tin..
00:03:49
Bấm vào hộp thoại Launcher,
00:03:51
nhấp vào after Animation và chọn màu xanh đậm.
00:03:57
Bây giờ nó xuất hiện như là nếu chúng ta đang chuyển từ hàng này sang hàng khác .
00:03:59
mà không cần xây dựng mỗi dòng trên một trước đó. .
00:04:03
Đó là một sự thay đổi tinh tế nhưng nó có một tác động đến cách chúng tôi trình bày thông tin của chúng tôi..
00:04:08
Dòng dưới cùng-văn bản hiệu quả hoạt hình củng cố ý nghĩa của văn bản..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Banyak presenter hari ini menggunakan lebih sedikit teks.
00:00:05
dan lebih banyak hal seperti video dan diagram untuk membuat slide mereka lebih menarik secara visual, .
00:00:10
tapi tidak ada alasan mengapa teks tidak dapat digunakan secara efektif.
00:00:12
terutama dengan bantuan animasi.
00:00:16
Anda sudah melihat bagaimana untuk menambahkan animasi gerak dasar ke teks, .
00:00:19
Tapi Katakanlah kita ingin kita teks yang benar untuk memiliki dampak visual..
00:00:24
Bahkan sebelum kita menambahkan animasi ke slide ini, kita dapat menambahkan.
00:00:26
dampak dengan menulis ulang teks untuk menggunakan lebih sedikit kata.
00:00:30
dan memilih kata yang lebih langsung.
00:00:33
Kemudian kita bisa memilih font gaya dan ukuran untuk mengubah dinding.
00:00:36
kata menjadi informasi yang terorganisir yang lebih mudah dimengerti dan diingat. .
00:00:41
Sekarang kita bisa menambahkan animasi ke judul untuk memberikan dampak yang lebih..
00:00:45
Pilih judulnya, lalu buka Animasi tab dan membuka galeri..
00:00:51
Animasi dibagi menjadi empat kategori; .
00:00:54
Masuk animasi membawa objek ke tampilan pada slide, .
00:00:57
Animasi keluar mengambil objek keluar dari pandangan pada slide .
00:01:01
dan animasi penekanan menambahkan sesuatu ke objek yang sudah ada di slide..
00:01:06
Jalur gerak memungkinkan Anda membuat animasi kustom dengan memindahkan objek di sekitar pada slide..
00:01:12
Mari kita coba zoom;
00:01:14
ini bekerja tetapi mungkin lebih efektif Jika kata-katanya datang dalam satu setelah yang lain..
00:01:20
Pada opsi Effect untuk zoom, kita dapat memilih titik lenyap, .
00:01:24
tetapi sejauh urutan,
00:01:25
tidak ada pilihan untuk membawa kata secara individual..
00:01:29
Untuk mendapatkan lebih banyak pilihan, Klik peluncur kotak dialog..
00:01:33
Sekarang kita memiliki tiga tab senilai pilihan..
00:01:36
Mari kita lihat di sekitar.
00:01:41
Di Animate teks ada adalah pilihan dengan kata..
00:01:44
Mari kita coba itu.
00:01:48
Menarik.
00:01:49
Ini terlihat seperti setiap kata memperbesar dari titik lenyap sendiri..
00:01:53
Mari kita lihat pilihan itu lagi.
00:01:55
Di sini dikatakan% delay antara kata.
00:01:59
Mari kita lihat apa yang terjadi Ketika kita membuat 100%..
00:02:05
Sempurna.
00:02:06
Secara umum, cara terbaik untuk belajar tentang animasi adalah untuk bereksperimen..
00:02:10
Mulailah dengan ide kasar dan kemudian memeriksa pilihan.
00:02:13
sampai Anda menemukan apa yang Anda inginkan.
00:02:15
Anda mungkin juga menemukan sesuatu yang lebih baik.
00:02:17
Sekarang mari kita lakukan sesuatu dengan teks ini..
00:02:20
Aku ingin semua itu berada di slide sepanjang waktu tetapi.
00:02:22
menambahkan beberapa jenis penekanan Ketika saya berbicara tentang setiap baris, .
00:02:26
Jadi kita tidak ingin membawa teks atau mengambilnya, tetapi menambahkan penekanan..
00:02:33
Seperti apa Wave terlihat?
00:02:36
Menarik.
00:02:37
Aku harus ingat bahwa salah satu untuk slide lain tetapi tidak untuk yang satu ini..
00:02:43
Bagaimana dengan warna Brush?
00:02:45
Tampak seperti itu menyikat warna teks satu huruf setiap kali..
00:02:49
Saya pikir ini akan bekerja kecuali beberapa hal..
00:02:52
Pertama, saya ingin pergi dari warna gelap ke cahaya..
00:02:57
Kami tidak melihat perubahan apa pun sekarang karena itu menyikat putih di atas putih, .
00:03:01
Jadi pilih teks
00:03:04
dan di toolbar Mini memilih biru yang cukup gelap..
00:03:10
Sekarang teksnya gelap sampai kita Sorot dengan animasi..
00:03:16
Hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah membawa teks dalam satu paragraf setiap kali..
00:03:21
Itu harus bekerja.
00:03:25
Tekan Shift-F5, klik dan judul memperbesar.
00:03:31
Kemudian ketika kita berbicara tentang spesifik kita klik untuk menambahkan penekanan pada setiap baris..
00:03:37
Animasi dapat melakukan banyak untuk menambahkan makna pada teks Anda..
00:03:40
Misalnya, kami menambahkan warna putih ke teks .
00:03:43
Ketika kita bergerak melalui urutan animasi, .
00:03:45
yang membuatnya tampak seolah-olah kita sedang bangunan pada informasi..
00:03:49
Klik peluncur kotak dialog,
00:03:51
Klik setelah animasi dan pilih biru tua.
00:03:57
Sekarang tampak seolah-olah kita sedang bergerak dari baris ke baris .
00:03:59
tanpa setiap baris bangunan pada yang sebelumnya. .
00:04:03
Ini adalah perubahan halus tetapi memiliki dampak pada cara kami menyajikan informasi kami..
00:04:08
Teks efektif garis bawah animasi memperkuat makna teks..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Многие ведущие в эти дни используют меньше текста.
00:00:05
и больше вещей, как видео и диаграммы чтобы сделать их слайды более визуально привлекательными, .
00:00:10
но нет никаких причин, почему текст не может быть использован эффективно.
00:00:12
особенно с помощью анимации.
00:00:16
Вы уже видели, как добавить основные анимации движения к тексту, .
00:00:19
но предположим, что мы хотим, чтобы наши текст, чтобы действительно иметь визуальное воздействие..
00:00:24
Прежде чем мы даже добавим анимации на этот слайд, мы можем добавить.
00:00:26
влияние, переписав текст, чтобы использовать меньше слов.
00:00:30
и выбор слов, которые являются более прямыми.
00:00:33
Тогда мы можем выбрать шрифт стили и размеры, чтобы повернуть стену.
00:00:36
слов в организованной информации это легче понять и запомнить. .
00:00:41
Теперь мы можем добавить анимацию к названию, чтобы дать ему больше влияния..
00:00:45
Выберите название, а затем перейдите в Анимация вкладке и открыть галерею..
00:00:51
Анимации разделены на четыре категории; .
00:00:54
Входные анимации приносят объект в поле зрения на слайде, .
00:00:57
Выход анимации принять объект вне зрения на слайде .
00:01:01
и Акцент анимации добавить что-то объект, который уже находится на слайде..
00:01:06
Пути движения позволяют создавать пользовательские анимации перемещая объекты вокруг на слайде..
00:01:12
Давайте попробуем Увеличить;
00:01:14
это работает, но это может быть более эффективным если слова приходили один за другим..
00:01:20
В вариантах эффекта для Увеличить, мы может выбрать точку исчезновения, .
00:01:24
но что касается последовательности,
00:01:25
нет выбора для чего слова в индивидуальном порядке..
00:01:29
Чтобы получить больше вариантов, нажмите на пусковую установку коробки Dialog..
00:01:33
Теперь у нас есть три вкладки стоит вариантов..
00:01:36
Давайте оглянемся вокруг.
00:01:41
В анимировать текст там является вариантом by word..
00:01:44
Давай попробуем.
00:01:48
Интересно.
00:01:49
Похоже, каждое слово масштабирование из собственной точки исчезновения..
00:01:53
Давайте посмотрим на этот вариант еще раз.
00:01:55
Здесь он говорит% задержки между словами.
00:01:59
Давайте посмотрим, что произойдет когда мы делаем это на 100%..
00:02:05
Идеальный.
00:02:06
В общем, лучший способ узнать об анимации заключается в том, чтобы экспериментировать..
00:02:10
Начните с грубой идеи и Затем проверить варианты.
00:02:13
пока вы не найдете то, что вы хотите.
00:02:15
Вы также можете найти что-то лучше.
00:02:17
Теперь давайте сделаем что-то с этим текстом..
00:02:20
Я хочу, чтобы все это было на слайд все время, но.
00:02:22
добавить какой-то акцент как я говорю о каждой строке, .
00:02:26
так что мы не хотим, чтобы принести текст в или принять его, но добавить акцент..
00:02:33
Как выглядит Волна?
00:02:36
Интересно.
00:02:37
Я должен помнить, что один для другого слайда, но не для этого..
00:02:43
А как насчет цвета кисти?
00:02:45
Похоже, это цвет чистки над текстом по одной букве за раз..
00:02:49
Я думаю, что это будет работать за исключением нескольких вещей..
00:02:52
Во-первых, я хочу пойти от темного цвета к свету..
00:02:57
Мы не видим никаких изменений сейчас потому что это щеткой белый над белым, .
00:03:01
так что выберите текст
00:03:04
и в мини-панели инструментов выбрать довольно темно-синий..
00:03:10
Теперь текст темный, пока мы выделить его с анимацией..
00:03:16
Последнее, что нам нужно сделать, это принести текст в одном абзаце за раз..
00:03:21
Это должно сработать.
00:03:25
Нажмите Shift-F5, нажмите и название увеличивается.
00:03:31
Тогда, как мы говорим о специфике мы нажимаем, чтобы добавить акцент на каждую строку..
00:03:37
Анимация может многое сделать для добавить смысл вашего текста..
00:03:40
Например, мы добавляем белый цвет к тексту .
00:03:43
как мы движемся через анимация последовательность, .
00:03:45
что делает его похоже, как будто мы опираться на информацию..
00:03:49
Нажмите на пусковую установку коробки Dialog,
00:03:51
нажмите После анимации и выберите темно-синий.
00:03:57
Теперь кажется, что мы переход от строки к строке .
00:03:59
без каждой линии здания на предыдущем. .
00:04:03
Это тонкие изменения, но у него есть влияние на то, как мы представляем нашу информацию..
00:04:08
Итог - эффективный текст анимация усиливает значение текста..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Много презентатори тези дни използват по-малко текст.
00:00:05
и други неща като видеоклипове и графики да направят своите слайдове по-привлекателни, .
00:00:10
но няма причина да текстът не може да се използва ефективно.
00:00:12
особено с помощта на анимация.
00:00:16
Вече видяхте как да добавите основни анимации за движение към текст, .
00:00:19
но да кажем, че искаме текст, за да има визуално въздействие..
00:00:24
Преди дори да добавим към този слайд, можем да добавим.
00:00:26
въздействие чрез пренаписване на текст за използване на по-малко думи.
00:00:30
и избираме по-директни думи.
00:00:33
Тогава можем да изберем шрифт стилове и размери, за да.
00:00:36
в организирана информация това е по-лесно да се разбере и да се помни. .
00:00:41
Сега можем да добавим анимация да му се даде по-голямо въздействие..
00:00:45
Изберете заглавието, след което отидете на Отворете раздела анимации и отворете галерията..
00:00:51
Анимациите са разделени в четири категории; .
00:00:54
Анимации на входа носят обект в кадър на слайда, .
00:00:57
Изход от анимациите за вземане на обект на изгледа на слайда .
00:01:01
анимации за акценти добавят нещо обект, който вече е на слайда..
00:01:06
Траекториите на движение ви позволяват да създавате персонализирани анимации като премествате предметите по слайд..
00:01:12
Нека опитаме Zoom;
00:01:14
това работи, но може да бъде по-ефективно ако думите са дошли в един след друг..
00:01:20
В опциите за ефект за Zoom може да изберете точка на изчезване, .
00:01:24
но до последователността,
00:01:25
няма избор за водя думите индивидуално..
00:01:29
За да получите повече опции, щракнете върху стартера на диалоговия прозорец..
00:01:33
Сега имаме три разделите, които са на стойност опции..
00:01:36
Да огледаме наоколо.
00:01:41
В анимиране текст е опция с дума..
00:01:44
Да опитаме.
00:01:48
Интересни.
00:01:49
Изглежда всяка дума е т.е. като се увеличи от собствената си точка на изчезване..
00:01:53
Нека да разгледаме отново тази опция.
00:01:55
Тук се казва % закъснение между думите.
00:01:59
Да видим какво ще стане. когато правим това 100%..
00:02:05
Перфектно.
00:02:06
Като цяло, най-добрият начин да се за анимации е да експериментирате..
00:02:10
Започнете с груба идея и след това проверете опциите.
00:02:13
докато не намерите това, което искате.
00:02:15
Може да намерите и нещо по-добро.
00:02:17
Сега да го направим. с този текст..
00:02:20
Искам всичко да е включено. пързалката през цялото време, но.
00:02:22
добави някакъв вид акцент докато говоря за всяка линия, .
00:02:26
така че не искаме да внасяме или да го извадите, но добавете акцент..
00:02:33
Как изглежда Уейв?
00:02:36
Интересни.
00:02:37
Ще трябва да запомня това за друг слайд, но не и за този..
00:02:43
Ами цвета на четката?
00:02:45
Изглежда, че е цвят за миене текста по буква..
00:02:49
Мисля, че това ще помогне С изключение на някои неща..
00:02:52
Първо, искам да отида. от тъмен цвят към светлина..
00:02:57
Не виждаме никакви промени сега. защото е с четка бяло над бяло, .
00:03:01
затова изберете текста
00:03:04
и в мини лентата с инструменти изберете доста тъмно синьо..
00:03:10
Сега текстът е тъмен, докато не я маркирайте с анимацията..
00:03:16
Последното нещо, което трябва да направим е да донесем текста в един параграф..
00:03:21
Това трябва да проработи.
00:03:25
Натиснете Shift-F5, щракнете и заглавието се увеличава.
00:03:31
Тогава, докато говорим за спецификата ние кликваме, за да добавим акцент върху всеки ред..
00:03:37
Анимацията може да направи много, за да добавите значение към текста си..
00:03:40
Например добавяме бял цвят в текста .
00:03:43
докато преминаваме през анимационен последователност, .
00:03:45
което ни кара да изглеждаме така, сякаш сме на информацията..
00:03:49
Щракнете върху стартера на диалоговия прозорец,
00:03:51
кликнете След анимация и изберете тъмно синьо.
00:03:57
Сега изглежда, че ние сме преместване от ред на ред .
00:03:59
без всяка линия за изграждане на предишния. .
00:04:03
Това е малка промяна, но има как представяме информацията си..
00:04:08
Най-добрият ред - ефективен текст анимацията подсилва значението на текста..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Mulți prezentatori în aceste zile utilizează mai puțin text.
00:00:05
și mai multe lucruri, ar fi videoclipuri și diagrame pentru a face diapozitivele lor mai atrăgătoare din punct de vedere vizual, .
00:00:10
dar nu există nici un motiv pentru care textul nu poate fi utilizat eficient.
00:00:12
mai ales cu ajutorul animației.
00:00:16
Ați văzut deja să adăugați animații de mișcare de bază în text; .
00:00:19
dar să spunem că vrem text pentru a avea într-adevăr un impact vizual..
00:00:24
Înainte de a adăuga chiar animație la acest diapozitiv, putem adăuga.
00:00:26
impact prin rescrierea text pentru a utiliza mai puține cuvinte.
00:00:30
și alegerea cuvintelor care sunt mai directe.
00:00:33
Apoi, putem alege font stiluri și dimensiuni pentru a transforma peretele.
00:00:36
de cuvinte în informații organizate e mai ușor de înțeles și de ținut minte. .
00:00:41
Acum putem adăuga animație la titlu pentru a da un impact mai mare..
00:00:45
Selectați titlul, apoi accesați Animații și deschideți galeria..
00:00:51
Animațiile sunt împărțite în patru categorii; .
00:00:54
Animațiile de intrare aduc un obiect în vedere pe diapozitiv, .
00:00:57
Exit animații ia un obiect în afara vizualizării pe diapozitiv .
00:01:01
animațiile Accentuează adaugă ceva la un obiect care se aseează deja pe diapozitiv..
00:01:06
Căile de mișcare vă permit să creați animații particularizate prin mutarea obiectelor pe un diapozitiv..
00:01:12
Să încercăm Zoom;
00:01:14
acest lucru funcționează, dar ar putea fi mai eficient în cazul în care cuvintele au venit unul după altul..
00:01:20
În opțiunile Effect pentru Zoom, poate alege un punct de fugă, .
00:01:24
dar în ceea ce privește Secvența,
00:01:25
nu există nici o alegere pentru aducerea cuvintelor în mod individual..
00:01:29
Pentru a obține mai multe opțiuni, faceți clic pe lansatorul casetei dialog..
00:01:33
Acum avem trei file în valoare de opțiuni..
00:01:36
Să ne uităm în jur.
00:01:41
În Animare text acolo este o opțiune după cuvânt..
00:01:44
Să încercăm asta.
00:01:48
Interesant.
00:01:49
Se pare că fiecare cuvânt este mărindu-se de la propriul punct de fugă..
00:01:53
Să ne uităm din nou la această opțiune.
00:01:55
Aici se spune % întârziere între cuvinte.
00:01:59
Să vedem ce se întâmplă. când vom face că 100%..
00:02:05
Perfect.
00:02:06
În general, cel mai bun mod de a învăța despre animații este de a experimenta..
00:02:10
Începeți cu o idee aproximativă și apoi verificați opțiunile.
00:02:13
până când vei găsi ceea ce vrei.
00:02:15
S-ar putea găsi, de asemenea, ceva mai bun.
00:02:17
Acum să facem. ceva cu acest text..
00:02:20
Vreau ca totul să fie pe. diapozitivul tot timpul, dar.
00:02:22
adăugați un fel de accent în timp ce vorbesc despre fiecare linie, .
00:02:26
așa că nu vrem să aducem textul în sau scoateți-l, dar adăugați un accent..
00:02:33
arată Wave?
00:02:36
Interesant.
00:02:37
Va trebui să-mi amintesc de asta. pentru un alt diapozitiv, dar nu și pentru acesta..
00:02:43
rămâne cu culoarea pensulei?
00:02:45
Se pare că are culoarea periajului. peste text o literă la un moment dat..
00:02:49
Cred că acest lucru va funcționa cu excepția câtorva lucruri..
00:02:52
În primul rând, vreau să merg de la o culoare închisă la lumină..
00:02:57
Nu vedem nici o schimbare acum. pentru că se peria alb peste alb, .
00:03:01
deci selectați textul
00:03:04
și în mini bara de instrumente selectați un albastru destul de închis..
00:03:10
Acum textul este întunecat până când scoateți-l cu animația..
00:03:16
Ultimul lucru pe care trebuie să-l facem este să aducem textul dintr-un paragraf la un moment dat..
00:03:21
Ar trebui să meargă.
00:03:25
Apăsați Shift-F5, faceți clic și titlul mărește.
00:03:31
Apoi, în timp ce vorbim despre specificul facem clic pentru a adăuga accent la fiecare linie..
00:03:37
Animația poate face multe pentru a adăugați semnificație textului..
00:03:40
De exemplu, adăugăm culoare albă a textului .
00:03:43
pe măsură ce ne mișcăm prin secvență de animație; .
00:03:45
ceea ce face să pară ca și am fi bazându-se pe informații..
00:03:49
Faceți clic pe lansatorul casetei de dialog,
00:03:51
faceți clic pe După animație și selectați albastru închis.
00:03:57
Acum se pare că suntem. mutarea de la rând la rând .
00:03:59
fără fiecare clădire linie pe cea anterioară. .
00:04:03
Este o schimbare subtilă, dar are o asupra modului în care ne prezentăm informațiile..
00:04:08
Linia de jos - text eficient animația consolidează semnificația textului..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Багато доповідачів в ці дні використовують менше тексту.
00:00:05
і багато іншого, як відео та діаграми щоб зробити слайди більш привабливими, .
00:00:10
але немає ніяких причин, чому текст не можна ефективно використовувати.
00:00:12
особливо за допомогою анімації.
00:00:16
Ви вже бачили, як додати базові анімації руху до тексту, .
00:00:19
але скажімо, ми хочемо, щоб наші текст, щоб дійсно мати візуальний вплив..
00:00:24
Перш ніж ми навіть додати анімації до цього слайда, ми можемо додати.
00:00:26
впливу шляхом переписування текст, щоб використовувати менше слів.
00:00:30
і вибираючи слова, які є більш прямими.
00:00:33
Тоді ми можемо вибрати шрифт стилі та розміри, щоб повернути стіну.
00:00:36
слів в організовану інформацію це легше зрозуміти і пам'ятати. .
00:00:41
Тепер ми можемо додати анімацію до назви, щоб дати йому більше впливу..
00:00:45
Виберіть назву, а потім перейдіть до Вкладка Анімація та відкриття галереї..
00:00:51
Анімація розділена на чотири категорії; .
00:00:54
Вступні анімації приносять об'єкт в перегляді на слайді, .
00:00:57
Вихід із анімації візьме об'єкт поза поданням на слайді .
00:01:01
і анімація виділення додати щось до об'єкт, який уже є на слайді..
00:01:06
Шляхи переміщення дають змогу створювати настроювані анімації переміщенням об'єктів на слайді..
00:01:12
Спробуємо збільшити масштаб;
00:01:14
це працює, але це може бути більш ефективним якщо слова прийшли один за одним..
00:01:20
У параметрах Ефект для масштабування ми може вибрати точку зникнення, .
00:01:24
але що стосується Послідовності,
00:01:25
немає вибору для залучення слів індивідуально..
00:01:29
Щоб отримати додаткові параметри, клацніть запускач діалогових вікон..
00:01:33
Тепер у нас є три вкладки варто варіантів..
00:01:36
Давайте подивимося навколо.
00:01:41
У анімації тексту там — це параметр "За словом"..
00:01:44
Спробуємо це.
00:01:48
Цікаво.
00:01:49
Схоже, кожне слово масштабування з власної точки зникнення..
00:01:53
Давайте подивимося на цю опцію знову.
00:01:55
Тут він говорить% затримки між словами.
00:01:59
Давайте подивимося, що відбувається коли ми робимо це 100%..
00:02:05
Ідеальний.
00:02:06
Загалом, найкращий спосіб навчитися про анімацію, щоб експериментувати..
00:02:10
Почніть з грубої ідеї і потім перевірити параметри.
00:02:13
поки ви не знайдете те, що ви хочете.
00:02:15
Ви також можете знайти щось краще.
00:02:17
Тепер давайте зробимо щось з цим текстом..
00:02:20
Я хочу, щоб все це було на слайд весь час, але.
00:02:22
додати якийсь акцент як я говорю про кожну лінію, .
00:02:26
тому ми не хочемо приносити текст у або візьміть його, але додати акцент..
00:02:33
Як виглядає хвиля?
00:02:36
Цікаво.
00:02:37
Мені доведеться пам'ятати, що один для іншого слайда, але не для цього..
00:02:43
А як щодо кольору пензля?
00:02:45
Схоже, це колір чищення над текстом по одній букві за раз..
00:02:49
Я думаю, що це буде працювати крім кількох речей..
00:02:52
По-перше, я хочу піти від темного кольору до світла..
00:02:57
Ми зараз не бачимо жодних змін тому що це чистити білий над білим, .
00:03:01
так виділіть текст
00:03:04
і на міні-панелі інструментів виберіть досить темно-синій..
00:03:10
Тепер текст темний, поки ми виділіть його анімацією..
00:03:16
Останнє, що нам потрібно зробити, це принести текст в одному абзаці за раз..
00:03:21
Це має працювати.
00:03:25
Натисніть shift-F5, клацніть і збільшується назва.
00:03:31
Тоді, як ми говоримо про специфіку ми натискаємо, щоб додати акцент на кожну лінію..
00:03:37
Анімація може багато чого зробити, щоб додати значення до тексту..
00:03:40
Наприклад, ми додаємо білий колір до тексту .
00:03:43
коли ми рухаємося через послідовність анімації, .
00:03:45
що робить його схожим на те, що ми розбудова інформації..
00:03:49
Клацніть запускач діалогових вікон,
00:03:51
натисніть кнопку Після анімації та виберіть темно-синій.
00:03:57
Тепер з'являється, ніби ми перехід від рядка до рядка .
00:03:59
без кожної будівлі лінії на попередньому. .
00:04:03
Це тонка зміна, але вона має впливна на те, як ми представляємо нашу інформацію..
00:04:08
Суть - ефективний текст анімація підсилює значення тексту..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Bu gün birçok sunucular daha az metin kullanıyor.
00:00:05
ve videolar ve grafikler gibi daha fazla şey slaytlarını görsel olarak daha çekici hale getirmek için, .
00:00:10
ama bunun için bir sebep yok. metin etkili bir şekilde kullanılamaz.
00:00:12
özellikle animasyon yardımı ile.
00:00:16
Nasıl eklendirilir gördün metin için temel hareket animasyonları, .
00:00:19
ama diyelim ki bizim metin gerçekten görsel bir etkiye sahip..
00:00:24
Biz daha eklemeden önce bu slayta animasyon, biz ekleyebilirsiniz.
00:00:26
yeniden yazarak etkisi daha az sözcük kullanmak için metin.
00:00:30
ve daha doğrudan kelimeler seçerek.
00:00:33
Sonra yazı tipini seçebiliriz. stilleri ve boyutları duvar açmak için.
00:00:36
kelimelerin organize bilgilere dönüştürülmesi Bunu anlamak ve hatırlamak daha kolaydır. .
00:00:41
Şimdi animasyon ekleyebilirsiniz daha fazla etki vermek için başlık için..
00:00:45
Başlığı seçin ve Animasyonlar sekmesi ve galeriyi açın..
00:00:51
Animasyonlar bölünür dört kategoriye ayrılır; .
00:00:54
Giriş animasyonları bir nesne getirir slaytta görünüme, .
00:00:57
Çıkış animasyonları bir nesne alır slaytta görüntülenme .
00:01:01
ve Vurgu animasyonlar bir şey eklemek slaytta zaten bulunan bir nesne..
00:01:06
Hareket yolları özel animasyonlar oluşturmanıza izin nesneleri slaytta hareket ettirerek..
00:01:12
Yakınlaştırma'yı deneyelim;
00:01:14
bu çalışır ama daha etkili olabilir eğer kelimeler birbiri ardına geldiyse..
00:01:20
Zoom için Efekt seçeneklerinde, ufuk noktası seçebilirsiniz, .
00:01:24
ama bildiğim kadarıyla Sequence,
00:01:25
için başka seçenek yoktur kelimeleri tek tek getirmek..
00:01:29
Daha fazla seçenek almak için, İletişim kutusu başlatıcısını tıklatın..
00:01:33
Şimdi üç tane var. seçenekleri değer sekmeleri..
00:01:36
Etrafa bir bakalım.
00:01:41
Animasyon metninde kelime ile bir seçenektir..
00:01:44
Bunu deneyelim.
00:01:48
Ilginç.
00:01:49
Görünüşe göre her kelime. kendi ufuk noktasından yakınlaştırma..
00:01:53
Bu seçene bir daha bakalım.
00:01:55
Burada kelimeler arasında % gecikme diyor.
00:01:59
Bakalım ne olacak. %100 yaptığımızda..
00:02:05
Mükemmel.
00:02:06
Genel olarak, öğrenmek için en iyi yol animasyonlar hakkında deneme etmektir..
00:02:10
Kaba bir fikir le başlayın ve sonra seçenekleri göz atın.
00:02:13
İstediğini bulana kadar.
00:02:15
Ayrıca daha iyi bir şey bulabilirsiniz.
00:02:17
Şimdi yapalım. bu metin ile bir şey..
00:02:20
Hepsinin üzerinde olmasını istiyorum. slayt her zaman ama.
00:02:22
vurgu çeşit eklemek Her satırhakkında konuşurken, .
00:02:26
bu yüzden metin getirmek istemiyorum ya da çıkarmak, ama bir vurgu ekleyin..
00:02:33
Wave neye benziyor?
00:02:36
Ilginç.
00:02:37
Bunu hatırlamam gerekecek. başka bir slayt için ama bu için değil..
00:02:43
Fırça rengi ne olacak?
00:02:45
Görünüşe göre rengi fırçalıyor. metin üzerinde bir seferde bir harf..
00:02:49
Sanırım bu işe yarayacak. Birkaç şey hariç..
00:02:52
Önce gitmek istiyorum. koyu renkten ışığa..
00:02:57
Şu anda bir değişiklik görmüyoruz. çünkü beyazın üzerine beyaz fırçalıyor. .
00:03:01
bu yüzden metni seçin
00:03:04
ve mini araç çubuğunda oldukça koyu mavi seçin..
00:03:10
Şimdi metin karanlık ta ki biz animasyonile vurgulayın..
00:03:16
Yapmamız gereken son şey. bir seferde bir paragraftaki metin..
00:03:21
Bu işe yaramalı.
00:03:25
Shift-F5 tuşuna basın, tıklayın ve başlık yakınlaştırır.
00:03:31
Sonra biz özellikleri hakkında konuşmak gibi her satıra vurgu eklemek için tıklıyoruz..
00:03:37
Animasyon için çok şey yapabilirsiniz metninize anlam ekleyin..
00:03:40
Örneğin, ekliyoruz metne beyaz renk .
00:03:43
biz hareket ederken animasyon dizisi, .
00:03:45
bu da onu sanki biz bilgi üzerine bina..
00:03:49
İletişim kutusu başlatıcısını tıklatın,
00:03:51
Animasyondan Sonra'yı tıklatın ve koyu maviyi seçin.
00:03:57
Şimdi görünüşe göre biz. satırdan satıra taşıma .
00:03:59
her satır bina olmadan bir öncekinde. .
00:04:03
Bu ince bir değişiklik ama var bir bilgilerimizi sunma şeklimiz üzerindeki etkisi..
00:04:08
Alt satırda - etkili metin animasyon metnin anlamını pekiştirir..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Muitos apresentadores hoje em dia estão usando menos texto.
00:00:05
e mais coisas como vídeos e gráficos para tornar os seus slides mais apelativos visualmente, .
00:00:10
mas não há nenhuma razão para texto não pode ser usado eficazmente.
00:00:12
especialmente com a ajuda da animação.
00:00:16
Já viu como adicionar animações de movimento básico para texto, .
00:00:19
mas vamos dizer que queremos a nossa texto para realmente ter um impacto visual..
00:00:24
Antes mesmo de adicionar animação a este slide, podemos adicionar.
00:00:26
impacto, reescrevendo o texto para usar menos palavras.
00:00:30
e escolher palavras mais diretas.
00:00:33
Então podemos escolher o tipo de letra estilos e tamanhos para virar a parede.
00:00:36
de palavras em informação organizada que é mais fácil de entender e lembrar. .
00:00:41
Agora podemos adicionar animação para o título para dar-lhe mais impacto..
00:00:45
Selecione o título, em seguida, ir para o Separador de animações e abrir a galeria..
00:00:51
As animações estão divididas em quatro categorias; .
00:00:54
Animações de entrada trazem um objeto para ver o slide, .
00:00:57
As animações de saída levam um objeto fora de vista no slide .
00:01:01
e animações de ênfase adicionar algo a um objeto que já está no slide..
00:01:06
Caminhos de movimento permitem criar animações personalizadas movendo objetos em torno de um slide..
00:01:12
Vamos tentar zoom;
00:01:14
isto funciona, mas pode ser mais eficaz se as palavras vieram um após o outro..
00:01:20
Opções em Efeito para Zoom, nós pode escolher um ponto de fuga, .
00:01:24
mas quanto à Sequência,
00:01:25
não há escolha para trazendo as palavras individualmente..
00:01:29
Para obter mais opções, clique no lançador da caixa de diálogo..
00:01:33
Agora temos três. separadores de opções..
00:01:36
Vamos dar uma vista de olhos.
00:01:41
No texto animate lá é uma opção por palavra..
00:01:44
Vamos tentar.
00:01:48
É interessante.
00:01:49
Parece que cada palavra é ampliando a partir do seu próprio ponto de fuga..
00:01:53
Vamos ver a opção de novo.
00:01:55
Aqui diz - atraso entre palavras.
00:01:59
Vamos ver o que acontece. quando fazemos a 100%..
00:02:05
Perfeito, perfeito.
00:02:06
Em geral, a melhor maneira de aprender sobre animações é experimentar..
00:02:10
Comece com uma ideia difícil e em seguida, verificar as opções.
00:02:13
até encontrar o que quer.
00:02:15
Também pode encontrar algo melhor.
00:02:17
Agora vamos fazer algo com este texto..
00:02:20
Quero que tudo esteja ligado. o deslizar o tempo todo, mas.
00:02:22
adicionar algum tipo de ênfase enquanto falo de cada linha, .
00:02:26
então não queremos trazer o texto em ou tirá-lo, mas adicionar uma ênfase..
00:02:33
Como é que é a Wave?
00:02:36
É interessante.
00:02:37
Vou ter que me lembrar que um. para outro slide, mas não para este..
00:02:43
E a cor do Pincel?
00:02:45
Parece que está a escovar a cor. sobre o texto uma carta de cada vez..
00:02:49
Acho que isto vai funcionar. exceto por algumas coisas..
00:02:52
Primeiro, quero ir. de uma cor escura para a luz..
00:02:57
Não vemos nenhuma mudança agora. porque está a escovar o branco sobre o branco, .
00:03:01
então selecione o texto
00:03:04
e na mini barra de ferramentas selecione um azul bastante escuro..
00:03:10
Agora o texto é escuro até que nós realçá-lo com a animação..
00:03:16
A última coisa que precisamos fazer é trazer o texto de um parágrafo de cada vez..
00:03:21
Isto deve funcionar.
00:03:25
Prima Shift-F5, clique e o título amplia.
00:03:31
Então, enquanto falamos sobre os detalhes clicamos para adicionar ênfase a cada linha..
00:03:37
A animação pode fazer muito para adicionar significado ao seu texto..
00:03:40
Por exemplo, estamos a adicionar cor branca para o texto .
00:03:43
à medida que nos movemos através do sequência de animação, .
00:03:45
o que faz parecer que estamos baseando-se na informação..
00:03:49
Clique no lançador da caixa de diálogo,
00:03:51
clique em After Animation e selecione o azul escuro.
00:03:57
Agora parece que estamos movendo-se de linha em linha .
00:03:59
sem cada edifício de linha no anterior. .
00:04:03
É uma mudança subtil, mas tem uma impacto na forma como apresentamos a nossa informação..
00:04:08
A linha de fundo - texto eficaz a animação reforça o significado do texto..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Mnogi prezenteri ovih dana koriste manje teksta.
00:00:05
i više stvari kao što su video zapisi i grafikoni da bi njihovi slajdovi bili vizuelno privlačniji, .
00:00:10
Ali nema razloga zaљto. nije može se efikasno koristiti tekst.
00:00:12
posebno uz pomoć animacije.
00:00:16
Već si video kako da dodaš osnovne animacije pokreta tekstu, .
00:00:19
Ali recimo da ћelimo naљe. tekst da zaista ima vizuelni uticaj..
00:00:24
Pre nego što uopšte dodamo animaciju na ovaj slajd, možemo dodati.