PowerPoint - Backgrounds in PowerPoint: First Steps Tutorial

  • 3:20
  • 925 views
00:00:07
You could start with the theme that controls backgrounds
00:00:10
and colors and fonts, but if you want to start from scratch,
00:00:13
that's what we're going to dig into.
00:00:14
So here I have almost a blank slide and to get to the background menu,
00:00:18
I just right click on my mouse
00:00:21
and I can see Format background.
00:00:23
Now one thing, you want to make sure you click on a blank
00:00:26
part of the slide, if I click on this image or I click
00:00:28
over here on this text box, I get a different menu
00:00:31
when I right click, so someplace no element, right click,
00:00:36
Format background and it opens up this menu.
00:00:39
Let's jump into Solid fill and we choose -
00:00:42
we just click on this fill color box and it gives me colors.
00:00:45
Now even though this is a blank presentation it has a theme,
00:00:48
it's called the Office theme and each theme has
00:00:51
its own palette of colors, that's why these are chosen.
00:00:54
But you also can use standard colors or you can click here for more colors.
00:00:59
First there's a color wheel you can choose a color on,
00:01:02
or you can go to Custom.
00:01:04
Custom is great because you can plug in values.
00:01:07
There's a thing called RGB colors and they have a number value;
00:01:11
if you get those from your designer,
00:01:13
you can plug those in and get the exact color, let's say for your company colors.
00:01:16
You can put that in your PowerPoint.
00:01:20
But there's also a shortcut for that and this is new in PowerPoint 2013.
00:01:24
Let me go over here to Color
00:01:26
and go down to this Eyedropper tool and click that and then move our…
00:01:30
Now the very tip of this eyedropper, if you put it on a color -
00:01:35
or if you rest there it shows you the RGB colors - but if you click it,
00:01:39
there you go it turns the background that color right from that image.
00:01:43
A couple of things with the color: 1, don't be afraid to use white-black,
00:01:46
I mean this is your background.
00:01:48
This shouldn't be, you know, the star is the foreground of your presentation.
00:01:52
Also if you use a strong color,
00:01:53
it's going to limit the color palette, I mean think about those PowerPoints
00:01:56
we've seen where you've had those blue,
00:01:58
dark blue backgrounds they put black text on, it's really hard to read.
00:02:02
Also if you're going to be in an auditorium,
00:02:04
someplace dark where the audience is dark, make sure you use a dark or black background.
00:02:10
OK, let's go on and show Gradient fill;
00:02:13
click that and you can see it kind of blends light and color.
00:02:16
In fact the tot part here is white and the color comes in at the bottom corner.
00:02:21
Now if you look over the menu,
00:02:22
there's tons of different ways you can fiddle with this as much as you want.
00:02:25
I'll just show you a preset or two; if I click this one,
00:02:30
now the light is at the bottom and the corners are dark.
00:02:34
Finally we're going to show a texture fill
00:02:38
and go down here to this box, this little box here that says Texture
00:02:42
and shows you some premade ones.
00:02:44
There's some marble, there's cloth,
00:02:47
there's some other things you can use, this is a paper bag I kind of like.
00:02:51
You click on that.
00:02:52
Now one thing with a strong background is,
00:02:54
you can see it's hard to read text on that,
00:02:56
so you can lighten that up with this Transparency tool.
00:03:00
It's a bar, you just click on it and move it to get
00:03:02
the lightness that you wanted. You can see what you want, and
00:03:05
then unclick and there you have it.
00:03:07
If you like this for the background, any time that you like the background,
00:03:10
you just go down here to Apply to all
00:03:13
and you can click that and it applies that background
00:03:15
to all of the slides.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In deze cursus gaan we werken met achtergronden in PowerPoint.
00:00:07
U zou kunnen beginnen met het thema dat de achtergronden
00:00:10
en kleuren en lettertypen beheert, maar als u helemaal opnieuw wilt beginnen,
00:00:13
gaan we hier verder op in.
00:00:14
Dus hier heb ik een bijna lege dia en om naar het achtergrondmenu te gaan,
00:00:18
klik ik met de rechtermuisknop op mijn muis
00:00:21
en zie ik Opmaken achtergrond.
00:00:23
Nu een ding, u wilt ervoor zorgen dat u op een blanco
00:00:26
gedeelte van de dia klikt, als ik op deze afbeelding klik of
00:00:28
hier in dit tekstvak, krijg ik een ander menu
00:00:31
wanneer ik met de rechtermuisknop klik, dus ergens geen element, klik met de rechtermuisknop,
00:00:36
Opmaak achtergrond en het opent dit menu.
00:00:39
Laten we naar Solid fill springen en we kiezen -
00:00:42
we klikken gewoon op dit vulkleur vak en het geeft me kleuren.
00:00:45
Nu, ook al is dit een lege presentatie heeft het een thema,
00:00:48
het wordt het Office thema genoemd en elk thema heeft
00:00:51
zijn eigen kleurenpalet, daarom zijn deze gekozen.
00:00:54
Maar u kunt ook standaardkleuren gebruiken of u kunt hier klikken voor meer kleuren.
00:00:59
Ten eerste is er een kleurenwiel waar u een kleur op kunt kiezen,
00:01:02
of u kunt naar Custom gaan.
00:01:04
Custom is geweldig omdat u waarden kunt invoegen.
00:01:07
Er is iets dat RGB kleuren wordt genoemd en ze hebben een getalwaarde;
00:01:11
als u die van uw ontwerper krijgt,
00:01:13
kunt u die invoeren en de exacte kleur krijgen, laten we zeggen voor de kleuren van uw bedrijf.
00:01:16
U kunt dat in uw PowerPoint plaatsen.
00:01:20
Maar er is ook een snelkoppeling voor en dit is nieuw in PowerPoint 2013.
00:01:24
Laten we hier naar Kleuren gaan
00:01:26
en naar dit Pipet gereedschap gaan en daar op te klikken en dan onze...
00:01:30
Nu het topje van deze pipet, als u hem op kleur zet -
00:01:35
of als u het daar laat ziet u de RGB-kleuren - maar als u erop klikt,
00:01:39
kijk eens, het verandert de achtergrond die rechts kleurt van die afbeelding.
00:01:43
Een paar dingen over de kleur: 1, wees niet bang om wit zwart te gebruiken,
00:01:46
ik bedoel dit is uw achtergrond.
00:01:48
Dit zou niet moeten zijn, weet u, de ster is de voorgrond van uw presentatie.
00:01:52
Ook als u een sterke kleur gebruikt,
00:01:53
gaat deze het kleurenpalet beperken, ik bedoel, denk aan de PowerPoint's
00:01:56
die we hebben gezien waar u die blauwe,
00:01:58
donkerblauwe achtergrond had waar ze zwarte tekst op zetten, het is echt moeilijk te lezen.
00:02:02
Ook als u naar een auditorium gaat,
00:02:04
op donkere plaatsen waar het publiek donker is, moet u ervoor zorgen dat u een donkere of zwarte
00:02:10
achtergrond gebruikt. OK, laten we doorgaan en de Gradient vulling tonen;
00:02:13
klik erop en u kunt het zien het vermengt een beetje licht en kleur.
00:02:16
In feite is het tot dit gedeelte hier wit en de kleur komt in de benedenhoek.
00:02:21
Als u nu het menu bekijkt,
00:02:22
zijn er heel veel verschillende manieren waar u mee kunt spelen zoveel als u wilt.
00:02:25
Ik zal u een voorinstelling of twee laten zien; als ik op deze klik,
00:02:30
is het licht nu onderaan en zijn de hoeken donker.
00:02:34
Als laatste gaan we een textuurvulling tonen
00:02:38
en gaan hier naar beneden naar dit vak, dit kleine vak hier met de tekst Textuur
00:02:42
en laat enkele voorlopige voorbeelden zien.
00:02:44
Er is wat marmer, er is doek,
00:02:47
er zijn nog andere dingen die u kunt gebruiken, dit is een papieren zak die ik een beetje leuk vind.
00:02:51
Daar klikt u op.
00:02:52
Nu nog een opmerking over een sterke achtergrond,
00:02:54
u kunt zien dat het moeilijk is om daar tekst op te lezen,
00:02:56
zodat u dit kunt oplichten met deze Transparantie gereedschap.
00:03:00
Het is een balk, u klikt er gewoon op en verplaatst hem om de
00:03:02
lichtheid te krijgen die u wilde. U kunt zien wat u wilt,
00:03:05
en dan unclick en daar verschijnt het.
00:03:07
Als u dit leuk vindt voor de achtergrond, elke keer wanneer u de achtergrond leuk vindt,
00:03:10
gaat u hier gewoon naar beneden naar Toepassen op alles
00:03:13
en u kunt erop klikken en die achtergrond
00:03:15
op alle dia's toepassen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In diesem Kurs werden wir mit Hintergründen in PowerPoint arbeiten.
00:00:07
Sie könnten mit dem Design beginnen, das Hintergründe, Farben und
00:00:10
Schriftarten steuert, aber wenn Sie ganz von vorn beginnen wollen,
00:00:13
stürzen wir uns genau darauf.
00:00:14
Ich habe hier also eine beinahe leere Folie und gehe ins Hintergrund-Menü.
00:00:18
Ich führe einfach einen Rechtsklick aus
00:00:21
und kann „Hintergrund formatieren” sehen.
00:00:23
Eine Sache: Sie sollten sicherstellen, dass Sie auf eine leere Stelle der Folie
00:00:26
klicken – wenn ich auf dieses Bild oder auf dieses Textfeld hier drüben
00:00:28
klicke, sehe ich ein anderes Menü, wenn ich einen
00:00:31
Rechtsklick ausführe, also irgendwo, wo kein Element ist, Rechtsklick,
00:00:36
„Hintergrund formatieren” wird dieses Menü wird geöffnet.
00:00:39
Probieren wir „Einfarbige Füllung” aus und wählen aus – wir klicken einfach
00:00:42
auf diese Füllfarbenpalette und ich sehe die Farben.
00:00:45
Obwohl das jetzt eine leere Präsentation ist, hat sie ein Design,
00:00:48
das Office-Design und jedes Design hat eine eigene
00:00:51
Farbpalette, deshalb werden diese ausgewählt.
00:00:54
Aber Sie können auch Standard-Farben verwenden oder hier für weitere Farben klicken.
00:00:59
Zunächst gibt es ein Farbenrad, auf dem Sie eine Farbe auswählen können
00:01:02
oder Sie können auf „Benutzerdefiniert” gehen.
00:01:04
„Benutzerdefiniert” ist toll, weil Sie Werte eingeben können.
00:01:07
Es gibt diese Sache namens RGB-Farben und die haben einen Zahlenwert.
00:01:11
Wenn Sie diese von Ihrem Designer bekommen, können Sie sie
00:01:13
eingeben und die genaue Farbe erhalten, beispielsweise für die Farben Ihrer Firma.
00:01:16
Die können Sie in Ihr PowerPoint eingeben.
00:01:20
Aber es gibt dafür auch eine Abkürzung und die ist neu in PowerPoint 2013.
00:01:24
Ich gehe hier drüben auf „Farbe”
00:01:26
und dann auf dieses Pipetten-Werkzeug und klicke darauf und bewege dann unsere ...
00:01:30
Die Spitze dieser Pipette – wenn Sie sie auf eine Farbe setzen oder darauf
00:01:35
bleiben – zeigt Ihnen die RGB-Farben an, aber wenn Sie darauf klicken,
00:01:39
wird der Hintergrund mit der Farbe aus genau diesem Bild eingefärbt.
00:01:43
Einige Dinge zur Farbe: 1. Haben Sie keine Angst, Weiß-Schwarz zu verwenden,
00:01:46
schließlich ist das Ihr Hintergrund.
00:01:48
Dieser sollte nicht hervortreten, denn ausschlaggebend ist der Vordergrund Ihrer Präsentation.
00:01:52
Wenn Sie eine sattere Farbe verwenden,
00:01:53
wird das außerdem die Farbpalette einschränken. Denken Sie nur an all die PowerPoints, die wir
00:01:56
gesehen haben, in denen es diese blauen, dunkelblauen Hintergründe gibt,
00:01:58
auf die mit schwarzem Text geschrieben wurde. Das ist sehr schwer zu lesen.
00:02:02
Wenn Sie in einem Hörsaal oder an einem Ort sein werden,
00:02:04
wo das Publikum im Dunkeln sitzt, sollten Sie außerdem einen dunklen oder schwarzen Hintergrund verwenden.
00:02:10
OK, machen wir weiter und sehen uns „Farbverlauf” an.
00:02:13
Klicken Sie darauf und Sie können sehen, dass dabei helle und dunkle Farben quasi gemischt werden.
00:02:16
Tatsächlich ist der obere Teil hier weiß und die Farbe kommt aus der unteren Ecke.
00:02:21
Wenn Sie sich jetzt das Menü ansehen, finden Sie
00:02:22
unzählige Möglichkeiten, damit herumzuspielen, so viel Sie möchten.
00:02:25
Ich werde Ihnen nur eine oder zwei Voreinstellungen zeigen. Wenn ich darauf klicke,
00:02:30
ist der helle Bereich jetzt unten und die Ecken sind dunkel.
00:02:34
Sehen wir uns noch eine Strukturfüllung an
00:02:38
und gehen hier zu diesen Kasten. Dieser kleine Kasten hier, auf dem „Textur” steht
00:02:42
und der Ihnen einige Voreinstellungen anzeigt.
00:02:44
Es gibt Marmor, Stoff,
00:02:47
es gibt einige andere Dinge, die Sie verwenden können, diese Papiertasche gefällt mir irgendwie.
00:02:51
Klicken Sie darauf.
00:02:52
Wichtig bei einem kräftigen Hintergrund ist – wie Sie sehen –
00:02:54
dass es schwer ist, darauf Text zu lesen,
00:02:56
also können Sie ihn mit diesem Transparenz-Werkzeug aufhellen.
00:03:00
Das ist eine Leiste, auf die Sie einfach klicken und sie bewegen, um
00:03:02
die gewünschte Helligkeit zu erhalten. Sie können sehen, was Ihnen gefällt,
00:03:05
dann die Maustaste loslassen und das war's schon.
00:03:07
Wenn Ihnen das für den Hintergrund gefällt, immer, wenn Ihnen der Hintergrund gefällt,
00:03:10
gehen Sie einfach hier unten auf „Auf alle anwenden”
00:03:13
und klicken darauf und dieser Hintergrund wird
00:03:15
auf alle Folien angewendet.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
En este curso, vamos a trabajar con los fondos en PowePoint.
00:00:07
Podría comenzar por los temas, que proponen unos fondos,
00:00:10
colores y fuentes específicos. Sin embargo, a continuación
00:00:13
vamos a aprender a diseñar el fondo comenzando desde cero.
00:00:14
Lo que tengo delante es una diapositiva prácticamente en blanco y para acceder al menú de fondos,
00:00:18
hago clic derecho con mi ratón
00:00:21
y aparece la opción Formato del fondo.
00:00:23
Pero, atención, asegúrese de hacer clic en una zona vacía
00:00:26
de la diapositiva, si hago clic derecho en esta imagen o aquí,
00:00:28
en este cuadro de texto, me aparece un menú diferente.
00:00:31
Por lo tanto, busque un espacio en el que no haya elementos,
00:00:36
haga clic derecho, seleccione Formato de fondo y se abrirá este menú.
00:00:39
Vamos a Relleno sólido y lo seleccionamos:
00:00:42
basta con hacer clic en este bote de pintura y aparecerán los colores.
00:00:45
A pesar de que se trata de una presentación en blanco, existe un tema.
00:00:48
Se llama Office. Cada tema tiene su propia
00:00:51
paleta de colores, por eso se muestran estos colores.
00:00:54
Sin embargo, puede usar colores estándar o hacer clic aquí para obtener más colores.
00:00:59
En primer lugar, vemos una gran paleta de colores, puede seleccionar un color aquí
00:01:02
o acceder a Personalizado.
00:01:04
Personalizado es una herramienta muy útil, ya que le permite introducir valores.
00:01:07
Hay un Modelo de color llamado RGB que se basa en valores numéricos.
00:01:11
Si su diseñador le indica estos valores,
00:01:13
puede introducirlos y obtener el color exacto, algo muy útil si desea usar, por ejemplo, colores corporativos.
00:01:16
Puede aplicarlo en su presentación de PowerPoint.
00:01:20
No obstante, hay un atajo para hacer esto y es una de las novedades de PowerPoint 2013.
00:01:24
Vamos a acceder a Color
00:01:26
y a esta herramienta, Cuentagotas, para luego hacer clic aquí y desplazarnos.
00:01:30
Este es el mejor truco para utilizar el Cuentagotas: si lo coloca sobre un color
00:01:35
(o si lo deja quieto), muestra los colores RGB. Pero si hace clic,
00:01:39
ahí lo tiene: colorea el fondo con ese color exacto de la imagen.
00:01:43
Un par de cosas acerca del color: 1- No tenga miedo de usar el blanco y negro,
00:01:46
recuerde que se trata del fondo.
00:01:48
Con esto quiero decir, que los elementos protagonistas deben ser los que estén en el primer plano de su presentación.
00:01:52
Del mismo modo, si usa un color demasiado intenso,
00:01:53
su paleta de colores se va a ver muy limitada. Piense por ejemplo en esos PowerPoint
00:01:56
que todos hemos visto alguna vez con fondos de color azul
00:01:58
o azul marino y textos en color negro, son muy difíciles de leer.
00:02:02
Por otro lado, si va a exponer su presentación en un auditorio
00:02:04
o en algún lugar oscuro, en el que el público se encuentra en una zona oscura, asegúrese de usar un fondo oscuro o negro.
00:02:10
De acuerdo, vamos ahora a mostrar el Relleno degradado.
00:02:13
Haga clic y verá esta especie de mezcla de luz y color.
00:02:16
De hecho, la parte superior es blanca y el color aparece en la esquina inferior.
00:02:21
Si se fija, en el menú
00:02:22
hay múltiples opciones para jugar con esto hasta encontrar la opción que más le convenza.
00:02:25
Le mostraré solo un par de ejemplos, si hago clic sobre este
00:02:30
la luz está en la parte inferior y las esquinas son oscuras.
00:02:34
Por último, voy a mostrarte un Relleno con textura.
00:02:38
Para ello, me desplazo a este recuadro. Este pequeño recuadro se denomina Textura
00:02:42
y muestra algunas texturas predefinidas.
00:02:44
Aquí hay una de mármol, otra de lienzo...
00:02:47
Hay muchas otras texturas que puede usar, esta se llama Bolsa de papel, a mí me gusta bastante.
00:02:51
Para elegirla, haga clic.
00:02:52
Una cosa importante acerca de los fondos intensos,
00:02:54
podrá comprobar que es difícil leer en ellos,
00:02:56
por lo que puede aclararlos utilizando esta herramienta de Transparencia.
00:03:00
Es una barra, solo tiene que hacer clic en ella y desplazarla hasta encontrar
00:03:02
la claridad que desee. Puede ajustarla hasta donde desee
00:03:05
y luego soltarla y así quedará el fondo.
00:03:07
Si le gusta este fondo, o cada vez que le guste un fondo,
00:03:10
puede ir hasta aquí abajo y hacer clic
00:03:13
en Aplicar a todo para que el fondo se aplique
00:03:15
a todas las diapositivas.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Neste curso, vamos trabalhar com planos de fundo no PowerPoint.
00:00:07
Você pode começar com o tema que controla planos de fundo
00:00:10
e cores e fontes, mas se quiser começar do zero,
00:00:13
é nisso que vamos mergulhar aqui.
00:00:14
Então, aqui tenho quase um slide em branco e para ter o menu do plano de fundo,
00:00:18
apenas clico com o botão direito do mouse
00:00:21
e posso ver Formatar plano de fundo.
00:00:23
Agora, uma coisa, você quer certificar-se de clicar em um espaço
00:00:26
em branco do slide; se eu clicar nesta imagem ou
00:00:28
em cima desta caixa de texto, obtenho um menu diferente
00:00:31
ao clicar com o botão direito. Então, escolha algum lugar sem elemento, clique com o botão direito,
00:00:36
Formatar plano de fundo e isso abre este menu.
00:00:39
Vamos pular para o Preenchimento sólido e escolhemos -
00:00:42
apenas clicamos nesta caixa de cor de preenchimento e ela me fornece as cores.
00:00:45
Agora, embora esta seja uma apresentação em branco, ela tem um tema,
00:00:48
ele é chamado de tema Office, e cada tema tem
00:00:51
sua própria paleta de cores, que é o motivo pelo qual elas são escolhidas.
00:00:54
Mas você também pode usar cores padrões ou clicar aqui para mais cores.
00:00:59
Primeiro, há uma engrenagem de cores onde você pode escolher uma cor
00:01:02
ou você pode ir em Personalizar.
00:01:04
A opção Personalizar é ótima porque você pode adicionar os valores.
00:01:07
Existe uma coisa chamada cores RGB e elas têm um valor numérico;
00:01:11
se você pegar o valor com o seu designer,
00:01:13
você pode informar o valor e adquirir a cor exata, vamos dizer, para as cores da sua empresa.
00:01:16
Você pode colocá-las no seu PowerPoint.
00:01:20
Mas também existe um atalho para isso e é novo no PowerPoint 2013.
00:01:24
Deixe-me ir aqui em Cores
00:01:26
e aqui embaixo na ferramenta Conta-gotas e clicar e então mover nosso...
00:01:30
Agora, a grande dica deste conta-gotas, se você o colocar em uma cor -
00:01:35
ou se você deixá-la lá, ele mostra a você as cores RGB - mas se você clicar
00:01:39
ele torna o plano de fundo aquela cor exata daquela imagem.
00:01:43
Algumas coisas sobre as cores: 1, não tenha medo de usar preto e branco,
00:01:46
quero dizer este é o seu plano de fundo.
00:01:48
A estrela é o texto em primeiro plano da sua apresentação.
00:01:52
Além disso, se você usar uma cor forte,
00:01:53
isso vai limitar a sua paleta de cores, quero dizer, pense naqueles PowerPoints
00:01:56
que vimos quando usamos aqueles planos de fundo em azul
00:01:58
azul escuro onde colocamos um texto em preto. Foi realmente difícil de ler.
00:02:02
Além disso, se você estiver em um auditório,
00:02:04
em um lugar escuro onde o público estiver no escuro, certifique-se de usar um plano de fundo escuro ou preto.
00:02:10
Ok, vamos seguir em frente e ver o Preenchimento gradual;
00:02:13
clique nele e você pode ver que ele meio que mistura luz e cor.
00:02:16
Na verdade, parte superior aqui é branca e a cor entra no canto inferior.
00:02:21
Agora, se você der uma olhada no menu,
00:02:22
há tons de diferentes formas com os quais você pode brincar da forma que quiser.
00:02:25
Vou mostrar para você apenas um ou dois; se seu clicar neste aqui,
00:02:30
agora o mais claro está na parte de baixo e os cantos estão escuros.
00:02:34
Por fim, vamos exibir um preenchimento com textura.
00:02:38
Vamos até esta caixa, esta pequena caixa que diz Textura
00:02:42
e mostra a você algumas feitas de antemão.
00:02:44
Há alguns marmorizados, têxteis,
00:02:47
outras coisas que você pode usar, este é uma bolsa de papel eu gosto dele.
00:02:51
Vou clicar nele.
00:02:52
Agora uma coisa com um plano de fundo forte é,
00:02:54
você pode ver que é difícil ler textos nele,
00:02:56
então você pode clarear com esta ferramenta de transparência.
00:03:00
Esta é uma barra, você apenas clica nela e a move até
00:03:02
a luminosidade desejada. Você pode ver o que deseja e,
00:03:05
então, desmarcar e aí está.
00:03:07
Se você gostar disso para o seu plano de fundo, a qualquer momento que você gostar do plano de fundo,
00:03:10
basta vir aqui para Aplicar para todos
00:03:13
e você pode clicar e isso aplica o plano de fundo
00:03:15
para todos os slides.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In questo corso, andremo a lavorare con gli sfondi in PowerPoint..
00:00:07
Si potrebbe iniziare con il tema che controlla gli sfondi.
00:00:10
colori e font, ma se vuoi ricominciare da zero, .
00:00:13
Questo è ciò che stiamo andando a scavare in.
00:00:14
Così qui ho quasi un vuoto e per arrivare al menu di sfondo,.
00:00:18
Ho appena tasto destro clic sul mio mouse
00:00:21
e posso vedere Formato di sfondo.
00:00:23
Ora una cosa, si vuole assicurarsi di fare clic su un.
00:00:26
parte della diapositiva, se io clicca su questa immagine o cliccherò.
00:00:28
qui su questa casella di testo, Ottengo un menu diverso.
00:00:31
quando cliccherò con il tasto destro, quindi da qualche parte nessun elemento, fare clic con il pulsante destro del mouse,.
00:00:36
Formatta sfondo e si apre questo menu..
00:00:39
Saltiamo in Riempimento solido e scegliamo ....
00:00:42
abbiamo appena cliccando su questa scatola di colore di riempimento e mi dà dei colori..
00:00:45
Ora, anche se questo è un presentazione vuota ha un tema, .
00:00:48
si chiama Ufficio tema e ogni tema ha.
00:00:51
la propria tavolozza di colori, è per questo che questi sono scelti..
00:00:54
Ma è anche possibile utilizzare colori standard oppure è possibile fare clic qui per altri colori..
00:00:59
Prima c'è una ruota dei colori è possibile scegliere un colore su, .
00:01:02
oppure puoi andare su Personalizzato.
00:01:04
L'usanza è grande perché è possibile collegare i valori..
00:01:07
C'è una cosa chiamata RGB colori e hanno un valore numerico;.
00:01:11
se si ottiene quelli da il vostro designer, .
00:01:13
è possibile collegare quelli e ottenere il colore esatto, diciamo per i colori della vostra azienda..
00:01:16
Si può mettere che nel vostro PowerPoint.
00:01:20
Ma c'è anche una scorciatoia per questo e questa è una novità di PowerPoint 2013..
00:01:24
Lasciatemi andare qui a Colore
00:01:26
e scendere a questo strumento Contagocce e fare clic su questo e poi spostare il nostro... .
00:01:30
Ora, la punta stessa di questo contagocce, se lo metti su un colore -.
00:01:35
o se ti riposi lì si vede i colori RGB - ma se si fa clic su di esso,.
00:01:39
ci si va si trasforma lo sfondo quel colore proprio da quell'immagine..
00:01:43
Un paio di cose con il colore: 1, non abbiate paura di usare bianco-nero, .
00:01:46
Voglio dire, questo è il tuo background.
00:01:48
Questo non dovrebbe essere, si sa, il stella è il primo piano della presentazione. .
00:01:52
Anche se si utilizza un colore forte,
00:01:53
limiterà la tavolozza dei colori, Voglio dire, pensa a quei PowerPoint.
00:01:56
abbiamo visto dove hai avuto quelle blu,.
00:01:58
sfondi blu scuro hanno messo testo nero su, è davvero difficile da leggere..
00:02:02
Anche se avete intenzione di essere in un auditorium, .
00:02:04
da qualche parte buio dove il pubblico è scuro, assicurarsi di utilizzare uno sfondo scuro o nero. .
00:02:10
OK, andiamo avanti e mostrare Riempimento sfumato;.
00:02:13
fare clic su questo e si può vedere mescola luce e colore..
00:02:16
Inrealtà la parte tot qui è bianco e il colore entra nell'angolo in basso. .
00:02:21
Ora, se si guarda oltre il menu,
00:02:22
ci sono tonnellate di modi diversi è possibile giocherellare con questo quanto vuoi..
00:02:25
Vi mostrerò solo un preset o due; se clicchi su questo,.
00:02:30
ora la luce è al inferiore e gli angoli sono scuri..
00:02:34
Infine stiamo andando a mostrare un riempimento texture
00:02:38
e andare qui a questa scatola, questo piccola scatola qui che dice Texture.
00:02:42
e vi mostra alcuni premade.
00:02:44
C'è del marmo, c'è un panno,
00:02:47
ci sono alcune altre cose che puoi uso, questo è un sacchetto di carta che mi piace un po 'mi piace..
00:02:51
Si fa clic su questo.
00:02:52
Ora una cosa con un forte background è, .
00:02:54
si può vedere che è difficile per leggere il testo su questo, .
00:02:56
in modo da poter alleggerire che con questo strumento Trasparenza..
00:03:00
E 'un bar, basta fare clic su di esso e spostarlo per ottenere .
00:03:02
la leggerezza che volevi. Puoi vedere quello che vuoi e.
00:03:05
poi deselezionare e ci si ha.
00:03:07
Se ti piace questo per lo sfondo, ogni volta che ti piace lo sfondo,.
00:03:10
basta scendere qui per applicare a tutti .
00:03:13
ed è possibile fare clic su questo e si applica che sfondo.
00:03:15
a tutte le diapositive.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
在本課程中,我們將 使用 PowerPoint 中的背景。.
00:00:07
你可以從 控制背景的主題.
00:00:10
顏色和字體,但 如果你想從頭開始,.
00:00:13
這是什麼 我們要深入探討的.
00:00:14
所以在這裡,我幾乎有一個空白 幻燈片並進入背景功能表,.
00:00:18
我只是按右鍵滑鼠
00:00:21
我可以看到格式背景。
00:00:23
現在有一件事,你想 確保按一下空白.
00:00:26
幻燈片的一部分,如果我 按一下此圖像,或按一下.
00:00:28
在這個文字方塊上 我得到不同的功能表.
00:00:31
當我按右鍵,所以在一個地方 沒有元素,按右鍵,.
00:00:36
格式化背景和 它打開了這個功能表。.
00:00:39
讓我們跳到實心填充 我們選擇 -.
00:00:42
我們只需點擊這個填充色塊 它給我的顏色。.
00:00:45
現在,即使這是一個 空白演示文稿它有一個主題,.
00:00:48
它被稱為辦公室 主題和每個主題都有.
00:00:51
它自己的調色板的顏色, 這就是為什麼這些被選中。.
00:00:54
但是您也可以使用標準顏色 或者您可以點擊此處查看更多顏色。.
00:00:59
首先是一個色輪 你可以選擇一種顏色,.
00:01:02
或者你可以去自訂。
00:01:04
自訂是偉大的,因為 您可以插入值。.
00:01:07
有一種叫RGB的東西 顏色,他們有一個數位值;.
00:01:11
如果你得到這些從 你的設計師.
00:01:13
你可以插入這些,並得到確切的顏色, 讓我們說,你的公司的顏色。.
00:01:16
您可以將其放入 PowerPoint 中。
00:01:20
但也有一個快捷方式 這是 PowerPoint 2013 中的新增功能。.
00:01:24
讓我來這裡的顏色
00:01:26
並下降到這個滴眼工具 然後按一下,然後移動我們的....
00:01:30
現在,這尖 滴眼器,如果你把它放在一種顏色 -.
00:01:35
或者如果你在那裡休息,它顯示 你的RGB顏色 - 但如果你點擊它,.
00:01:39
在那裡,你去它打開背景 從圖像的顏色。.
00:01:43
有幾件事與 顏色:1、不要害怕使用白黑,.
00:01:46
我是說這是你的背景
00:01:48
這不應該是,你知道, 星是演示文稿的前景。.
00:01:52
此外,如果您使用強色,
00:01:53
它會限制調色板 我的意思是想想那些PowerPoints.
00:01:56
我們已經看到了 你擁有那些藍色.
00:01:58
深藍色的背景,他們把 黑色文本上,真的很難讀。.
00:02:02
此外,如果你要 在禮堂裡.
00:02:04
觀眾在一處黑暗的地方 暗,請確保使用深色或黑色背景。.
00:02:10
好,我們繼續 並顯示漸變填充;.
00:02:13
點擊,你可以看到 它混合了光和顏色。.
00:02:16
事實上,這裡的托特部分是 白色和顏色在底部角落。.
00:02:21
現在,如果你看看功能表,
00:02:22
有噸不同的方式,你可以 擺弄這個,只要你想。.
00:02:25
我給你看個預設 或兩個;如果我點擊這個.
00:02:30
現在光是在 底部和角落是黑暗的。.
00:02:34
最後,我們要顯示一個紋理填充
00:02:38
到這個盒子,這 小框在這裡說紋理.
00:02:42
並告訴你一些預製的。
00:02:44
有大理石,有布
00:02:47
還有一些其他的事情,你可以 用,這是一個紙袋,我喜歡。.
00:02:51
你點擊它。
00:02:52
現在有一件事 一個強有力的背景是,.
00:02:54
你可以看到這很難 讀關於那文字,.
00:02:56
這樣你就可以減輕,與 此透明度工具。.
00:03:00
這是一個酒吧,你只需點擊 在它,並移動它得到.
00:03:02
你想要的輕盈。 你可以看到你想要的,.
00:03:05
然後取消按一下,你就有它了。
00:03:07
如果你喜歡這個背景, 任何你喜歡的背景,.
00:03:10
你只是去 在這裡申請到所有.
00:03:13
你可以點擊 它應用了這種背景.
00:03:15
到所有幻燈片。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
このコースでは、 PowerPoint で背景を操作します。.
00:00:07
を開始できます。 背景を制御するテーマ.
00:00:10
色やフォント、 ゼロから始めたい場合は、.
00:00:13
それは何です 掘り下げる.
00:00:14
だから、ここで私はほとんど空白を持っている スライドして、背景メニューに到達するには、.
00:00:18
マウスをクリックするだけで
00:00:21
そして、私はフォーマットの背景を見ることができます。
00:00:23
今、一つは、あなたがしたいです 空白をクリックしてください.
00:00:26
スライドの一部 この画像をクリックするか、.
00:00:28
このテキストボックスの上で 別のメニューを取得する.
00:00:31
私が右クリックすると、どこか 要素なし、右クリック、.
00:00:36
書式設定の背景と このメニューが開きます。.
00:00:39
ソリッド塗りつぶしにジャンプしてみましょう そして、私たちは選択します -.
00:00:42
この塗りつぶしカラーボックスをクリックするだけです そして、それは私に色を与えます。.
00:00:45
今、これは 空白のプレゼンテーションは、テーマを持っています,.
00:00:48
それはオフィスと呼ばれています テーマと各テーマは、.
00:00:51
色の独自のパレット, これが選ばれる理由です。.
00:00:54
しかし、あなたはまた、標準的な色を使用することができます または、ここをクリックして色を増やすことができます。.
00:00:59
まず、カラーホイールがあります あなたは上の色を選択することができます,.
00:01:02
または、カスタムに移動できます。
00:01:04
カスタムは素晴らしいですので 値をプラグインできます。.
00:01:07
RGBと呼ばれるものがある 色と数値を持ちます。.
00:01:11
あなたがそれらを得る場合 あなたのデザイナー、.
00:01:13
あなたはそれらを差し込み、正確な色を得ることができます, あなたの会社の色のために言いましょう。.
00:01:16
あなたはあなたのパワーポイントにそれを置くことができます。
00:01:20
しかし、そのためのショートカットもあります そして、これはPowerPoint 2013の新機能です。.
00:01:24
カラーに行こう
00:01:26
そして、この点眼器ツールに行く それをクリックして移動....
00:01:30
今、このまさに先端 スポイト、色に塗れば-.
00:01:35
またはあなたがそこに休むなら、それは示しています あなたはRGBの色 - しかし、あなたがそれをクリックした場合、.
00:01:39
そこに行く、それは背景を回す そのイメージから右のその色。.
00:01:43
との事のカップル 色:1、白黒を使用することを恐れてはいけない、.
00:01:46
これが君の経歴だ
00:01:48
これは、あなたが知っている、すべきではありません。 星はあなたのプレゼンテーションの前景です。.
00:01:52
また、強い色を使用する場合は、
00:01:53
カラーパレットを制限する 私はそれらのパワーポイントについて考えてみてください.
00:01:56
私たちはどこで見てきました あなたは青いのを持っていた.
00:01:58
彼らが置く濃い青の背景 黒いテキストが表示され、読みにくいです。.
00:02:02
また、あなたがするつもりなら 講堂で、.
00:02:04
聴衆がいるどこか暗い場所 暗い場合は、暗い背景または黒の背景を使用していることを確認します。.
00:02:10
よし、行こう グラデーション塗りつぶしを表示します。.
00:02:13
それをクリックすると、あなたが見ることができます 光と色をブレンドします。.
00:02:16
実際、ここのトート部分は 白と色は下のコーナーに入ってきます。.
00:02:21
メニューを見渡せば
00:02:22
さまざまな方法があります。 あなたが望む限りこれをいじり。.
00:02:25
プリセットを見せてあげる または 2;これをクリックすると.
00:02:30
今、光は 底とコーナーが暗いです。.
00:02:34
最後にテクスチャ塗りつぶしを表示します。
00:02:38
そして、この箱に行くと、これは テクスチャを言う小さなボックス.
00:02:42
そして、あなたにいくつかの事前に作られたものを示しています。
00:02:44
大理石と布がある
00:02:47
他にもできる事がある 使用して、これは私のような紙袋です。.
00:02:51
あなたはそれをクリックします。
00:02:52
今、一つのこと 強い背景は、.
00:02:54
あなたはそれが難しいことがわかります その上でテキストを読むために、.
00:02:56
を使って明るくすることができます。 この透明度ツール。.
00:03:00
それはバーです、あなたはちょうどクリックします その上で、それを取得するためにそれを移動.
00:03:02
あなたが望んでいた軽さ。 あなたが望むものを見ることができます。.
00:03:05
その後、クリックを解除し、そこにあなたはそれを持っています。
00:03:07
背景に対してこの問題が好きなら、 あなたが背景を好きなときはいつでも、.
00:03:10
あなたはただ降りる すべてに適用するには、ここで.
00:03:13
をクリックすると、そのボタンをクリックできます。 そして、それはその背景を適用します.
00:03:15
すべてのスライドにスライドを表示します。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Trong khóa học này, chúng ta sẽ làm việc với hình nền trong PowerPoint..
00:00:07
Bạn có thể bắt đầu với chủ đề điều khiển nền.
00:00:10
và màu sắc và phông chữ, nhưng Nếu bạn muốn khởi động từ đầu, .
00:00:13
đó là những gì chúng ta sẽ đào sâu vào..
00:00:14
Vì vậy, ở đây tôi có gần như một trống trượt và để đến menu nền, hãy.
00:00:18
Tôi chỉ nhấp chuột phải vào con chuột của tôi
00:00:21
và tôi có thể nhìn thấy định dạng nền.
00:00:23
Bây giờ một điều, bạn muốn chắc chắn rằng bạn bấm vào một trống.
00:00:26
một phần của slide, nếu tôi Click vào hình ảnh này hoặc tôi nhấp vào.
00:00:28
trên đây trên hộp văn bản này, Tôi nhận được một thực đơn khác nhau.
00:00:31
Khi tôi nhấp chuột phải, do đó, someplace không có yếu tố, nhấp chuột phải,.
00:00:36
Định dạng nền và nó mở ra trình đơn này..
00:00:39
Hãy nhảy vào Solid fill và chúng tôi chọn-.
00:00:42
chúng tôi chỉ cần nhấp vào hộp màu này điền và nó mang lại cho tôi màu sắc..
00:00:45
Bây giờ mặc dù đây là một trình bày trống nó có một chủ đề, .
00:00:48
nó được gọi là văn phòng chủ đề và mỗi chủ đề có.
00:00:51
bảng màu của riêng mình, đó là lý do tại sao những lựa chọn này..
00:00:54
Nhưng bạn cũng có thể sử dụng màu tiêu chuẩn hoặc bạn có thể bấm vào đây để có thêm màu sắc..
00:00:59
Đầu tiên có một bánh xe màu bạn có thể chọn một màu trên, .
00:01:02
hoặc bạn có thể đi đến Custom.
00:01:04
Tùy chỉnh là rất tốt vì bạn có thể cắm các giá trị..
00:01:07
Có một điều được gọi là RGB màu sắc và họ có một giá trị số;.
00:01:11
Nếu bạn nhận được những từ nhà thiết kế của bạn, .
00:01:13
bạn có thể cắm những người trong và có được màu chính xác, Hãy nói cho màu sắc công ty của bạn..
00:01:16
Bạn có thể đặt rằng trong PowerPoint của bạn.
00:01:20
Nhưng cũng có một phím tắt cho rằng và đây là mới trong PowerPoint 2013..
00:01:24
Hãy để tôi đi qua đây để Color
00:01:26
và đi xuống công cụ Eyedropper này và nhấp vào đó và sau đó di chuyển của chúng tôi... .
00:01:30
Bây giờ là mẹo rất của điều này Eyedropper, nếu bạn đặt nó trên một màu.
00:01:35
hoặc nếu bạn nghỉ ngơi ở đó nó cho thấy bạn màu RGB-nhưng nếu bạn nhấp vào nó,.
00:01:39
có bạn đi nó quay nền màu đó ngay từ hình ảnh đó..
00:01:43
Một vài điều với Color: 1, đừng ngại sử dụng màu trắng-đen, .
00:01:46
Tôi có nghĩa là đây là nền tảng của bạn.
00:01:48
Điều này không nên, bạn biết, các ngôi sao là nền trước của bản trình bày của bạn. .
00:01:52
Ngoài ra nếu bạn sử dụng một màu mạnh,
00:01:53
nó sẽ giới hạn bảng màu, Tôi có nghĩa là suy nghĩ về những PowerPoints.
00:01:56
chúng tôi đã nhìn thấy nơi bạn đã có những màu xanh,.
00:01:58
nền màu xanh đậm họ đặt văn bản màu đen trên, nó thực sự khó đọc..
00:02:02
Ngoài ra nếu bạn sẽ được trong một Auditorium, .
00:02:04
nơi tối tăm nơi khán giả là tối, hãy đảm bảo bạn sử dụng nền tối hoặc đen. .
00:02:10
OK, chúng ta hãy đi và hiển thị gradient fill;.
00:02:13
nhấp vào đó và bạn có thể thấy nó loại pha trộn ánh sáng và màu..
00:02:16
Trong thực tế, phần TOT ở đây là trắng và màu đến ở góc dưới cùng. .
00:02:21
Bây giờ nếu bạn nhìn qua trình đơn,
00:02:22
có rất nhiều cách khác nhau mà bạn có thể fiddle với điều này nhiều như bạn muốn..
00:02:25
Tôi sẽ chỉ cho bạn một cài sẵn hoặc hai; Nếu tôi nhấp vào một trong những điều này,.
00:02:30
bây giờ ánh sáng là ở đáy và các góc có màu tối..
00:02:34
Cuối cùng chúng ta sẽ cho thấy một kết cấu fill
00:02:38
và đi xuống đây để hộp này, điều này hộp nhỏ ở đây mà nói Texture.
00:02:42
và cho bạn thấy một số người làm sẵn.
00:02:44
Có một số đá cẩm thạch, có vải,
00:02:47
có một số điều khác bạn có thể sử dụng, đây là một túi giấy tôi loại như thế..
00:02:51
Bạn bấm vào đó.
00:02:52
Bây giờ một điều với một nền tảng mạnh mẽ, .
00:02:54
bạn có thể nhìn thấy nó khó để đọc văn bản trên đó, .
00:02:56
để bạn có thể làm sáng mà lên với công cụ minh bạch này..
00:03:00
Đó là một thanh, bạn chỉ cần nhấp vào vào nó và di chuyển nó để có được .
00:03:02
sự nhẹ nhàng mà bạn muốn. Bạn có thể xem những gì bạn muốn, và.
00:03:05
sau đó unclick và có bạn có nó.
00:03:07
Nếu bạn thích điều này cho nền, bất kỳ thời gian nào bạn thích nền,.
00:03:10
bạn chỉ cần đi xuống ở đây để áp dụng cho tất cả .
00:03:13
và bạn có thể nhấp vào đó và nó áp dụng cho nền.
00:03:15
đến tất cả các trang trình bày.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Dalam kursus ini, kita akan bekerja dengan latar belakang di PowerPoint..
00:00:07
Anda dapat mulai dengan tema yang mengontrol latar belakang.
00:00:10
dan warna dan font, tetapi Jika Anda ingin memulai dari awal, .
00:00:13
Itulah yang kita akan menggali..
00:00:14
Jadi di sini saya memiliki hampir kosong slide dan untuk sampai ke menu latar belakang,.
00:00:18
Aku hanya klik kanan pada mouse saya
00:00:21
dan saya bisa melihat format background.
00:00:23
Sekarang satu hal, Anda ingin Pastikan Anda mengklik kosong.
00:00:26
Bagian dari slide, jika saya Klik pada gambar ini atau saya klik.
00:00:28
di sini pada kotak teks ini, Saya mendapatkan menu yang berbeda.
00:00:31
Ketika saya klik kanan, jadi suatu tempat tidak ada elemen, klik kanan,.
00:00:36
Format latar belakang dan membuka menu ini..
00:00:39
Mari masuki solid FILL dan kita memilih-.
00:00:42
kita cukup klik pada kotak warna FILL dan itu memberi saya warna..
00:00:45
Sekarang meskipun ini adalah presentasi kosong memiliki tema, .
00:00:48
itu disebut kantor tema dan setiap tema memiliki.
00:00:51
palet warna sendiri, itu sebabnya ini dipilih..
00:00:54
Tapi Anda juga bisa menggunakan warna standar atau Anda dapat klik di sini untuk warna yang lebih..
00:00:59
Pertama ada roda warna Anda dapat memilih warna, .
00:01:02
atau Anda dapat pergi ke kustom.
00:01:04
Custom besar karena Anda dapat mencolokkan nilai..
00:01:07
Ada hal yang disebut RGB warna dan mereka memiliki nilai angka;.
00:01:11
Jika Anda mendapatkannya dari perancang Anda, .
00:01:13
Anda dapat mencolokkan mereka dan mendapatkan warna yang tepat, Katakanlah untuk warna perusahaan Anda..
00:01:16
Anda dapat menempatkan bahwa dalam PowerPoint Anda.
00:01:20
Tapi ada juga jalan pintas untuk itu dan ini baru di PowerPoint 2013..
00:01:24
Biarkan aku pergi ke sini untuk warna
00:01:26
dan turun ke alat Eyedropper ini dan klik itu dan kemudian bergerak... .
00:01:30
Sekarang ujung sangat ini pipet, jika Anda meletakkannya pada warna-.
00:01:35
atau jika Anda beristirahat di sana itu menunjukkan warna RGB-tetapi jika Anda mengkliknya,.
00:01:39
di sana Anda pergi ternyata latar belakang warna yang tepat dari gambar itu..
00:01:43
Beberapa hal dengan warna: 1, jangan takut untuk menggunakan putih-hitam, .
00:01:46
Maksudku ini adalah latar belakang Anda.
00:01:48
Ini seharusnya tidak, Anda tahu, bintang adalah latar depan presentasi Anda. .
00:01:52
Juga jika Anda menggunakan warna yang kuat,
00:01:53
itu akan membatasi palet warna, Maksudku berpikir tentang mereka PowerPoints.
00:01:56
kita telah melihat di mana Anda sudah memiliki biru,.
00:01:58
latar belakang biru gelap mereka menempatkan Teks hitam, itu sangat sulit untuk dibaca..
00:02:02
Juga jika Anda akan menjadi di sebuah auditorium, .
00:02:04
suatu tempat yang gelap di mana penonton gelap, pastikan Anda menggunakan latar belakang gelap atau hitam. .
00:02:10
OK, mari kita lanjutkan dan menunjukkan Gradient FILL;.
00:02:13
Klik itu dan Anda dapat melihat itu jenis campuran cahaya dan warna..
00:02:16
Bahkan bagian TOT di sini adalah putih dan warnanya masuk di pojok bawah. .
00:02:21
Sekarang jika Anda melihat menu,
00:02:22
ada banyak cara yang berbeda Anda dapat biola dengan ini sebanyak yang Anda inginkan..
00:02:25
Saya hanya akan menunjukkan preset atau dua; Jika saya klik yang satu ini,.
00:02:30
Sekarang cahayanya ada di bawah dan sudutnya gelap..
00:02:34
Akhirnya kita akan menunjukkan FILL tekstur
00:02:38
dan pergi ke sini untuk kotak ini, ini kotak kecil di sini yang mengatakan texture.
00:02:42
dan menunjukkan beberapa premade yang.
00:02:44
Ada beberapa marmer, ada kain,
00:02:47
ada beberapa hal lain yang dapat Anda Gunakan, ini adalah kantong kertas saya jenis seperti..
00:02:51
Anda klik pada itu.
00:02:52
Sekarang satu hal dengan latar belakang yang kuat, .
00:02:54
Anda dapat melihat sulit untuk membaca teks pada .
00:02:56
sehingga Anda dapat meringankan Alat transparansi ini..
00:03:00
Ini adalah Bar, Anda cukup klik dan memindahkannya untuk mendapatkan .
00:03:02
ringan yang Anda inginkan. Anda dapat melihat apa yang Anda inginkan, dan.
00:03:05
kemudian unclick dan di sana Anda memilikinya.
00:03:07
Jika Anda menyukai ini untuk latar belakang, setiap saat yang Anda suka latar belakang,.
00:03:10
Anda hanya turun di sini untuk Terapkan ke semua .
00:03:13
dan Anda dapat mengklik dan itu berlaku bahwa latar belakang.
00:03:15
untuk semua slide.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
В этом курсе, мы собираемся работать с опытом работы в PowerPoint..
00:00:07
Вы можете начать с тема, которая контролирует фоны.
00:00:10
и цвета и шрифты, но если вы хотите начать с нуля, .
00:00:13
это то, что мы собираемся копаться в..
00:00:14
Так вот у меня почти пустой слайд и добраться до фонового меню,.
00:00:18
Я просто право нажмите на мышь
00:00:21
и я вижу фон формата.
00:00:23
Теперь одна вещь, вы хотите убедитесь, что вы нажмете на пустой.
00:00:26
часть слайда, если я нажмите на это изображение или я нажимаю.
00:00:28
здесь, на этом текстовом поле, Я получаю другое меню.
00:00:31
когда я направо нажмите кнопку, так что где-нибудь нет элемента, правый щелчок,.
00:00:36
Фон формата и он открывает это меню..
00:00:39
Давайте прыгать в твердых заполнить и мы выбираем -.
00:00:42
мы просто нажмите на эту коробку цвета заполнения и это дает мне цвета..
00:00:45
Теперь, несмотря на то, что это пустая презентация у него есть тема, .
00:00:48
это называется Управление тема и каждая тема имеет.
00:00:51
свою собственную палитру цветов, Вот почему они выбраны..
00:00:54
Но вы также можете использовать стандартные цвета или вы можете нажать здесь для больше цветов..
00:00:59
Сначала цветное колесо вы можете выбрать цвет на, .
00:01:02
или вы можете пойти в таможню.
00:01:04
Пользовательские велик, потому что вы можете подключить значения..
00:01:07
Есть вещь под названием RGB цвета и они имеют значение номера;.
00:01:11
если вы получите те из ваш дизайнер, .
00:01:13
вы можете подключить их и получить точный цвет, скажем, для вашей компании цвета..
00:01:16
Вы можете поместить это в свой PowerPoint.
00:01:20
Но есть также ярлык для этого и это новое в PowerPoint 2013..
00:01:24
Позвольте мне перейти сюда, чтобы цвет
00:01:26
и спуститься к этому инструменту Eyedropper и нажмите, что, а затем переместить наши ... .
00:01:30
Теперь самый кончик этого eyedropper, если вы положили его на цвет -.
00:01:35
или, если вы отдыхаете там он показывает, вы цвета RGB - но если вы нажмете на него,.
00:01:39
там вы идете он поворачивает фон этот цвет прямо из этого изображения..
00:01:43
Несколько вещей, с цвет: 1, не бойтесь использовать бело-черный, .
00:01:46
Я имею в виду, это ваше прошлое.
00:01:48
Это не должно быть, вы знаете, звезда является передним планом вашей презентации. .
00:01:52
Кроме того, если вы используете сильный цвет,
00:01:53
это ограничит цветовую палитру, Я имею в виду думать о тех PowerPoints.
00:01:56
мы видели, где у вас были эти синие,.
00:01:58
темно-синий фон они положили черный текст, это действительно трудно читать..
00:02:02
Кроме того, если вы собираетесь быть в зрительном зале, .
00:02:04
где-то темно, где аудитория темно, убедитесь, что вы используете темный или черный фон. .
00:02:10
Хорошо, давайте продолжать и показать Градиент заполнить;.
00:02:13
нажмите, что и вы можете видеть это своего рода смеси света и цвета..
00:02:16
На самом деле тут же тут и тут- белый и цвет приходит в нижнем углу. .
00:02:21
Теперь, если вы посмотрите на меню,
00:02:22
есть тонн различных способов вы можете возиться с этим столько, сколько вы хотите..
00:02:25
Я просто покажу вам предустановленную или два; если я найму на этот,.
00:02:30
Теперь свет находится на дно и углы темные..
00:02:34
Наконец, мы собираемся показать текстуру заполнить
00:02:38
и спуститься сюда, чтобы эта коробка, это маленькая коробка здесь, что говорит Текстура.
00:02:42
и показывает вам некоторые готовые из них.
00:02:44
Там немного мрамора, есть ткань,
00:02:47
есть некоторые другие вещи, которые вы можете использовать, это бумажный пакет мне вроде как..
00:02:51
Вы нажмете на это.
00:02:52
Теперь одна вещь с сильный фон, .
00:02:54
Вы можете видеть, что это трудно читать текст об этом, .
00:02:56
так что вы можете облегчить, что с этот инструмент прозрачности..
00:03:00
Это бар, вы просто нажмите на нем и переместить его, чтобы получить .
00:03:02
легкость, что вы хотели. Вы можете видеть, что вы хотите, и.
00:03:05
затем unclick и там у вас есть.
00:03:07
Если вам нравится это для фона, каждый раз, когда вам нравится фон,.
00:03:10
Вы просто спуститься здесь, чтобы применить ко всем .
00:03:13
и вы можете нажать, что и это относится к этому фону.
00:03:15
на все слайды.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
В този курс ще работа с фонове в PowerPoint..
00:00:07
Можете да започнете с тема, която контролира фонове.
00:00:10
и цветове и шрифтове, но ако искате да започнете от нулата, .
00:00:13
Това е, което Ще се вкопчаме..
00:00:14
Така че тук имам почти празен и да се стигне до фоновото меню,.
00:00:18
Просто щракнете с десния бутон на мишката
00:00:21
и мога да видя Format фон.
00:00:23
Сега едно нещо, искаш да уверете се, че кликнете върху празно.
00:00:26
част от слайда, ако кликнете върху това изображение или щракнете върху.
00:00:28
тук, в това текстово поле, Получавам друго меню.
00:00:31
когато щракнете с десния бутон, така че някъде няма елемент, десен бутон,.
00:00:36
Форматиране на фона и отваря това меню..
00:00:39
Да скочим в твърдо запълване и ние избираме -.
00:00:42
ние просто кликнете върху тази цветова кутия за запълване и ми дава цветове..
00:00:45
Въпреки че това е презентация има тема, .
00:00:48
се нарича Office тема и всяка тема е.
00:00:51
своя собствена палитра от цветове, затова са избрани..
00:00:54
Но можете да използвате стандартни цветове или можете да кликнете тук за повече цветове..
00:00:59
Първо има цветно колело можете да изберете цвят, .
00:01:02
или можете да отидете на Custom.
00:01:04
Обичай е страхотно, защото можете да включите стойности..
00:01:07
Има нещо, наречено RGB цветове и имат стойност на число;.
00:01:11
ако получите тези от вашия дизайнер, .
00:01:13
можете да включите тези и да получите точния цвят, Да кажем, че за цветовете на компанията ви..
00:01:16
Можете да го поставите в PowerPoint.
00:01:20
Но има и пряк път за това и това е ново в PowerPoint 2013..
00:01:24
Нека да отида до "Цвят"
00:01:26
и слезте долу до този инструмент Eyedropper и кликнете върху това и след това преместите нашата ... .
00:01:30
Сега най-доброто от това капкомер, ако го сложите на цвят -.
00:01:35
или ако си почине там показва RGB цветовете - но ако щракнете върху него,.
00:01:39
там отидете тя се превръща на заден план цвят от това изображение..
00:01:43
Няколко неща с цвят: 1, не се страхувайте да използвате бяло-черно, .
00:01:46
Имам предвид, че това е твоят произход.
00:01:48
Не би трябвало да е, нали знаеш, звездата е на преден план на вашата презентация. .
00:01:52
Също така, ако използвате силен цвят,
00:01:53
ще ограничи цветовата палитра, Имам предвид, че си помисли за тези PowerPoints.
00:01:56
ние сме виждали къде Ти си имал тези сини,.
00:01:58
тъмносин фон, който те поставят черен текст, това е наистина трудно да се чете..
00:02:02
Също така, ако ще бъдеш в залата, .
00:02:04
където публиката е тъмен, уверете се, че използвате черен или черен фон. .
00:02:10
Добре, да продължаваме. и покажи Gradient запълване;.
00:02:13
кликнете върху него и можете да видите тя вид смеси светлина и цвят..
00:02:16
Всъщност, частта тук е бяло и цветът се предлага в долния ъгъл. .
00:02:21
Ако погледнеш менюто,
00:02:22
има много различни начини, по които можете да цигулка с това, колкото искате..
00:02:25
Просто ще ви покажа предварително зададен или два пъти; ако щракна върху това,.
00:02:30
сега светлината е в дъното и ъглите са тъмни..
00:02:34
Най-накрая ще покажем текстурата на запълването.
00:02:38
и да слезем до тази кутия, малка кутия тук, която казва Texture.
00:02:42
и ви показва някои предварително изработени.
00:02:44
Има малко мрамор, има кърпа.
00:02:47
има и други неща, които можете да Това е хартиена торба, която харесвам..
00:02:51
Щракаш върху това.
00:02:52
Сега едно нещо с силен фон е, .
00:02:54
можете да видите, че е трудно да четете текст по този .
00:02:56
така че да можете да го облекчите с инструмент за прозрачност..
00:03:00
Това е бар, просто щракнете и да го преместите, за да .
00:03:02
та, която искаше. Можете да видите какво искате, и.
00:03:05
след това отблок и там имате.
00:03:07
Ако ви харесва това за фон, когато ви харесва фон,.
00:03:10
Ти просто слизаш. тук, за да приложите към всички .
00:03:13
и можете да кликнете върху и се прилага, че фонът.
00:03:15
всички слайдове.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
În acest curs, vom lucrul cu fundaluri în PowerPoint..
00:00:07
Ai putea începe cu temă care controlează fundalurile.
00:00:10
și culori și fonturi, dar dacă doriți să începeți de la zero, .
00:00:13
asta e ceea ce Vom săpa în..
00:00:14
Deci, aici am aproape un gol glisați și pentru a ajunge la meniul de fundal,.
00:00:18
Am doar click dreapta pe mouse-ul meu
00:00:21
și pot vedea format de fundal.
00:00:23
Acum, un singur lucru, vrei să asigurați-vă că faceți clic pe un gol.
00:00:26
parte a diapozitivului, dacă faceți clic pe această imagine sau fac clic pe.
00:00:28
aici, pe această casetă text, Primesc un meniu diferit.
00:00:31
când am click dreapta, astfel încât undeva fără element, faceți clic dreapta,.
00:00:36
Formatarea fundalului și deschide acest meniu..
00:00:39
Să sărim în umplere solidă și alegem -.
00:00:42
noi doar faceți clic pe această casetă de culoare de umplere și îmi dă culori..
00:00:45
Acum, chiar dacă aceasta este o prezentare necompletată are o temă, .
00:00:48
se numește Office temă și fiecare temă a.
00:00:51
propria paletă de culori, de aceea acestea sunt alese..
00:00:54
Dar puteți utiliza, de asemenea, culori standard sau puteți face clic aici pentru mai multe culori..
00:00:59
În primul rând există o roată de culoare puteți alege o culoare pe, .
00:01:02
sau puteți merge la Custom.
00:01:04
Custom este mare, deoarece aveți posibilitatea să conectați valorile..
00:01:07
Există un lucru numit RGB culori și au o valoare numerică;.
00:01:11
dacă le primești de la proiectantul dvs., .
00:01:13
puteți conecta cele în și a obține culoarea exactă, Să zicem pentru culorile companiei tale..
00:01:16
Puteți pune asta în PowerPoint.
00:01:20
Dar există, de asemenea, o scurtătură pentru asta. și acest lucru este nou în PowerPoint 2013..
00:01:24
Lasă-mă să mă duc aici la Color.
00:01:26
și du-te în jos la acest instrument pipetă și faceți clic pe faptul că și apoi mutați noastre ... .
00:01:30
Acum, vârful foarte de acest pipetă, dacă ați pus-o pe o culoare -.
00:01:35
sau dacă vă odihniți acolo se arată ai culorile RGB - dar dacă faceți clic pe ea,.
00:01:39
acolo te duci se transformă în fundal acea culoare chiar din acea imagine..
00:01:43
Câteva lucruri cu culoare: 1, nu vă fie frică să utilizați alb-negru, .
00:01:46
Vreau să spun că ăsta e trecutul tău.
00:01:48
Acest lucru nu ar trebui să fie, știi, stea este prim-planul prezentării. .
00:01:52
De asemenea, dacă utilizați o culoare puternică,
00:01:53
va limita paleta de culori, Vreau să spun cred că despre aceste PowerPoints.
00:01:56
am văzut unde le-ai avut pe alea albastre,.
00:01:58
fundaluri albastru închis au pus text negru pe, este foarte greu de citit..
00:02:02
De asemenea, dacă ai de gând să fie într-o sală de spectacole, .
00:02:04
într-un loc întunecat unde publicul este întuneric, asigurați-vă că utilizați un fundal întunecat sau negru. .
00:02:10
Bine, să mergem mai departe. și afișați Umplere gradient;.
00:02:13
faceți clic pe faptul că și puteți vedea este un fel de amestecuri de lumină și culoare..
00:02:16
De fapt, partea tot aici este alb și culoarea vine în colțul de jos. .
00:02:21
Acum, dacă te uiți peste meniu,
00:02:22
există tone de moduri diferite puteți juca cu acest lucru la fel de mult ca vrei..
00:02:25
O să-ți arăt o presetare. sau două; dacă fac clic pe asta,.
00:02:30
acum lumina este la partea de jos și colțurile sunt întunecate..
00:02:34
În cele din urmă vom arăta o textură umple
00:02:38
și du-te aici la această cutie, acest cutie mică aici, care spune Textura.
00:02:42
și vă arată unele premade.
00:02:44
E niște marmură, e pânză,
00:02:47
mai sunt și alte lucruri pe care le poți face. utilizare, aceasta este o pungă de hârtie îmi place un fel de..
00:02:51
Dă click pe asta.
00:02:52
Acum, un singur lucru cu un fundal puternic este, .
00:02:54
puteți vedea că este greu pentru a citi textul pe care, .
00:02:56
astfel încât să puteți ușura că până cu acest instrument de transparență..
00:03:00
E un bar, trebuie doar să dai click pe. pe ea și mutați-l pentru a obține .
00:03:02
luminozitatea pe care ai vrut-o. Puteți vedea ce vrei, și.
00:03:05
apoi unclick și acolo ai.
00:03:07
Dacă vă place acest lucru pentru fundal, oricând vă place fundalul,.
00:03:10
tu doar du-te în jos aici pentru a aplica la toate .
00:03:13
și puteți să faceți clic pe faptul că și se aplică că fundal.
00:03:15
la toate diapozitivele.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
У цьому курсі ми збираємося працювати з фоном у програмі PowerPoint..
00:00:07
Ви можете почати з тема, яка керує тлом.
00:00:10
і кольорів і шрифтів, але якщо ви хочете почати з нуля, .
00:00:13
Ось що ми збираємося копати..
00:00:14
Так ось у мене майже порожній слайд і щоб отримати до меню тла,.
00:00:18
Я просто клацніть правою кнопкою миші
00:00:21
і я бачу Формат фону.
00:00:23
Тепер одна річ, ви хочете переконайтеся, що ви натискаєте на порожній.
00:00:26
частину слайда, якщо я натисніть на це зображення або я натисшки.
00:00:28
тут, на цьому текстовому полі, Я отримую інше меню.
00:00:31
коли я клацну правою кнопкою миші, так що десь немає елемента, клацніть правою кнопкою миші,.
00:00:36
Формат тла та відкриє це меню..
00:00:39
Давайте перестрибнемо в тверду заливку і ми вибираємо -.
00:00:42
ми просто натисніть на цю палітру кольору заливки і це дає мені кольори..
00:00:45
Тепер, хоча це пуста презентація, яка має тему, .
00:00:48
це називається Офіс тема, і кожна тема має.
00:00:51
власна палітра кольорів, Ось чому вони вибираються..
00:00:54
Але ви також можете використовувати стандартні кольори або ви можете натиснути тут, щоб отримати більше кольорів..
00:00:59
Спочатку є кольорове колесо ви можете вибрати колір на, .
00:01:02
або ви можете перейти на користувальницький.
00:01:04
Користувальницькі більше, тому що можна підключити значення..
00:01:07
Є річ під назвою RGB кольори і вони мають числе значення;.
00:01:11
якщо ви отримаєте ці з дизайнер, .
00:01:13
ви можете підключити ці і отримати точний колір, Скажімо, для вашої компанії кольори..
00:01:16
Це можна поставити в програмі PowerPoint.
00:01:20
Але є також ярлик для цього і це нове в Програмі PowerPoint 2013..
00:01:24
Дозвольте мені перейти сюди до кольору
00:01:26
і спускайся до цього інструмента "Піпетка" і натисніть, а потім перемістити наш ... .
00:01:30
Тепер самий кінчик цього піпетка, якщо покласти його на колір -.
00:01:35
або якщо ви відпочивати там він показує кольори RGB , але якщо ви клацнути його,.
00:01:39
там ви йдете він перетворює тло цей колір прямо з цього зображення..
00:01:43
Пару речей з колір: 1, не бійтеся використовувати біло-чорний, .
00:01:46
Я маю на увазі, це твоє тло.
00:01:48
Це не повинно бути, ви знаєте, star є переднього плану вашої презентації. .
00:01:52
Крім того, якщо ви використовуєте сильний колір,
00:01:53
він обмежує палітру кольорів, Я маю на увазі думати про ці PowerPoint.
00:01:56
ми бачили, де у тебе були сині,.
00:01:58
темно-синій фон вони поклали чорний текст, це дійсно важко читати..
00:02:02
Крім того, якщо ви збираєтеся бути в залі, .
00:02:04
де-небудь темне, де аудиторія темний, переконайтеся, що ви використовуєте темний або чорний фон. .
00:02:10
Гаразд, давай пішли і показати градієнтну заливку;.
00:02:13
натисніть, і ви можете побачити це свого роду суміші світла і кольору..
00:02:16
Насправді частина tot тут білий і колір поставляється в нижньому куті. .
00:02:21
Тепер, якщо ви подивитеся на меню,
00:02:22
Є тонни різних способів ви можете скрипуть з цим стільки, скільки хочеш..
00:02:25
Я просто покажу вам стиль або два; якщо я натисю цей,.
00:02:30
тепер світло знаходиться на знизу і кути темні..
00:02:34
Нарешті, ми збираємося показати текстуру заливки
00:02:38
і спуститися сюди до цієї коробки, це маленька коробка тут, яка говорить Текстура.
00:02:42
і показує вам деякі попередньо зроблених.
00:02:44
Є мармур, є тканина,
00:02:47
Є ще кілька речей, які ви можете використовуйте, це паперовий мішок, який я ніби як..
00:02:51
Ви натиснете на це.
00:02:52
Тепер одна річ з сильним фоном є, .
00:02:54
Ви можете бачити це важко читати текст на цьому, .
00:02:56
так що ви можете полегшити, що за допомогою цього інструмента Прозорість..
00:03:00
Це бар, ви просто натисніть кнопку на ньому і перемістити його, щоб отримати .
00:03:02
легкість, яку ви хотіли. Ви можете побачити, що ви хочете, і.
00:03:05
потім unclick і там у вас є.
00:03:07
Якщо вам подобається це для тла, у будь-який час, коли вам подобається тло,.
00:03:10
ти просто сів вниз тут, щоб подати заявку на всі .
00:03:13
і ви можете натиснути на це і це відноситься до цього фону.
00:03:15
до всіх слайдів.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Bu kursta, biz PowerPoint'te arka planlarla çalışın..
00:00:07
Sen ile başlayabilirsiniz arka planlar kontrol eden tema.
00:00:10
ve renkler ve yazı tipleri, ama Sıfırdan başlamak istiyorsanız, .
00:00:13
Bu ne Biz de araştıracağız..
00:00:14
Yani burada neredeyse bir boşluk var slayt ve arka plan menüsüne almak için,.
00:00:18
Fareme sağ tıklayın
00:00:21
ve Biçim arka planı görebiliyorum.
00:00:23
Şimdi bir şey, sen istiyorum boş bir.
00:00:26
slayt parçası, eğer i bu resme tıklayın veya ben tıklayın.
00:00:28
Bu metin kutusunda, Farklı bir menü alıyorum..
00:00:31
ben sağ tıklayın, bu yüzden bir yerde hiçbir öğe, sağ tıklama,.
00:00:36
Arka planı biçimlendirin ve bu menüyü açar..
00:00:39
Katı dolguiçine atlayalım ve biz seçin -.
00:00:42
biz sadece bu dolgu renk kutusuna tıklayın ve bana renk veriyor..
00:00:45
Şimdi olsa bile bu bir boş sunum bir tema vardır, .
00:00:48
Adı Ofis. tema ve her tema vardır.
00:00:51
kendi renk paleti, Bu yüzden bunlar seçiliyor..
00:00:54
Ama aynı zamanda standart renkleri kullanabilirsiniz veya daha fazla renk için buraya tıklayabilirsiniz..
00:00:59
Önce bir renk tekerleği var. üzerinde bir renk seçebilirsiniz, .
00:01:02
ya da Özel gidebilirsiniz.
00:01:04
Özel harika çünkü değerleri takabilirsiniz..
00:01:07
RGB diye bir şey var. renkler ve bir sayı değeri var;.
00:01:11
eğer bunları alırsanız tasarımcınız, .
00:01:13
bunları takabilir ve tam rengini elde edebilirsiniz, Şirket renkleri için diyelim..
00:01:16
Bunu PowerPoint'ine koyabilirsin.
00:01:20
Ama bunun için de bir kestirme yol var. ve bu PowerPoint 2013 yeni..
00:01:24
Color'a gitmeme izin ver.
00:01:26
ve bu Eyedropr aracı aşağı gitmek ve tıklayın ve sonra bizim taşımak ... .
00:01:30
Şimdi bu çok ucu eyedropr, bir renk üzerine koyarsanız -.
00:01:35
ya da orada dinlenmek eğer gösterir Eğer RGB renkleri - ama tıklarsanız,.
00:01:39
İşte arka plan döner gitmek Bu görüntüden bu renk..
00:01:43
Bir kaç şey ile renk: 1, beyaz-siyah kullanmaktan korkmayın, .
00:01:46
Demek istediğim, bu senin geçmişin.
00:01:48
Bu, bilirsin, yıldız sunumunuzun ön sevesi. .
00:01:52
Ayrıca güçlü bir renk kullanırsanız,
00:01:53
Renk paletini sınırlandıracak. Ben bu PowerPoints düşünmek demek.
00:01:56
nerede olduğunu gördük. Şu maviyi yaşadın..
00:01:58
koydukları koyu mavi arka planlar siyah metin, gerçekten okumak zor..
00:02:02
Ayrıca eğer. bir oditoryumda, .
00:02:04
seyircinin olduğu karanlık bir yer koyu renk, koyu veya siyah bir arka plan kullandığınızdan emin olun. .
00:02:10
Tamam, devam edelim. ve Gradyan dolgu göstermek;.
00:02:13
bunu tıklatın ve görebilirsiniz ışık ve rengi harmanlıyor..
00:02:16
Aslında burada tot parçası beyaz ve renk alt köşesinde gelir. .
00:02:21
Menüye bakarsanız,
00:02:22
tonla farklı yollar var. İstediğin kadar bununla da oyna..
00:02:25
Sana bir ön ayar göstereceğim. veya iki; Eğer bunu tıklattıysam,.
00:02:30
şimdi ışık alt ve köşeleri karanlık..
00:02:34
Sonunda bir doku dolgusu göstereceğiz.
00:02:38
ve bu kutuya in, bu doku diyor burada küçük bir kutu.
00:02:42
ve bazı önceden yapılmış olanları gösterir.
00:02:44
Biraz mermer var, kumaş var.
00:02:47
Başka şeyler de var. Kullanımı, bu benim gibi bir kağıt torba tür..
00:02:51
Şuna tıklarsın.
00:02:52
Şimdi bir şey ile güçlü bir arka plan, .
00:02:54
Zor olduğunu görebilirsin. bu konuda metin okumak için, .
00:02:56
böylece bu kadar hafifletmek bu Saydamlık aracı..
00:03:00
Bu bir bar, sadece tıklayın üzerinde ve almak için hareket .
00:03:02
İstediğin hafiflik. Ne istediğini görebilirsin ve..
00:03:05
sonra unclick ve orada var.
00:03:07
Eğer arka plan için bu gibi, arka planı beğendiğiniz her zaman,.
00:03:10
Sadece aşağı in. burada tüm uygulamak için .
00:03:13
ve bunu tıklatabilirsiniz ve bu arka plan geçerlidir.
00:03:15
tüm slaytlara.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Neste curso, vamos trabalhar com fundos em PowerPoint..
00:00:07
Pode começar com o. tema que controla fundos.
00:00:10
e cores e fontes, mas se quiser começar do zero, .
00:00:13
que é o que Vamos investigar..
00:00:14
Então aqui tenho quase um vazio deslizar e chegar ao menu de fundo,.
00:00:18
Eu só clico no meu rato
00:00:21
e posso ver o fundo do formato.
00:00:23
Agora, uma coisa, quer. certifique-se de clicar em um branco.
00:00:26
parte do slide, se eu clique nesta imagem ou clico.
00:00:28
aqui nesta caixa de texto, Eu tenho um menu diferente.
00:00:31
quando eu clico direito, então em algum lugar nenhum elemento, clique à direita,.
00:00:36
Fundo de formato e abre este menu..
00:00:39
Vamos saltar para o enchimento sólido e escolhemos -.
00:00:42
nós apenas clicar nesta caixa de cor de preenchimento e dá-me cores..
00:00:45
Agora, mesmo que este seja um apresentação em branco tem um tema, .
00:00:48
chama-se o Escritório tema e cada tema tem.
00:00:51
sua própria paleta de cores, é por isso que estes são escolhidos..
00:00:54
Mas também pode usar cores padrão ou pode clicar aqui para mais cores..
00:00:59
Primeiro há uma roda de cor pode escolher uma cor, .
00:01:02
ou pode ir ao Custom.
00:01:04
O costume é ótimo porque pode ligar valores..
00:01:07
Há uma coisa chamada RGB cores e têm um valor numtão;.
00:01:11
se os obter de o seu designer, .
00:01:13
pode ligá-los e obter a cor exata, Digamos, para as cores da sua empresa..
00:01:16
Podes pôr isso no teu PowerPoint.
00:01:20
Mas há também um atalho para que e isto é novo no PowerPoint 2013..
00:01:24
Deixe-me ir aqui para colorir
00:01:26
e descer para esta ferramenta Eyedropper e clicar nisso e, em seguida, mover o nosso... .
00:01:30
Agora a própria ponta deste conta-gotas, se colocá-lo em uma cor -.
00:01:35
ou se descansar lá mostra você as cores RGB - mas se clicar nele,.
00:01:39
lá você vai que vira o fundo que a cor direita daquela imagem..
00:01:43
Um par de coisas com o cor: 1, não tenha medo de usar branco-preto, .
00:01:46
Quero dizer, este é o seu passado.
00:01:48
Isto não devia ser, sabe, o estrela é o primeiro plano da sua apresentação. .
00:01:52
Também se usar uma cor forte,
00:01:53
vai limitar a paleta de cores, Quero dizer, pense sobre os PowerPoints.
00:01:56
vimos onde já teve aqueles azuis,.
00:01:58
fundos azuis escuros que colocaram texto preto, é muito difícil de ler..
00:02:02
E se vai ser. num auditório, .
00:02:04
algum lugar escuro onde o público é escuro, certifique-se de usar um fundo escuro ou preto. .
00:02:10
Ok, vamos continuar. e mostrar gradiente preenchimento;.
00:02:13
clique nisso e você pode ver mistura luz e cor..
00:02:16
Na verdade, a parte tot aqui é branco e a cor entra no canto inferior. .
00:02:21
Agora, se olhar para o menu,
00:02:22
há toneladas de diferentes maneiras que se pode mexer com isto o quanto quiser..
00:02:25
Vou mostrar-lhe uma predefinição ou dois; se eu clicar neste,.
00:02:30
agora a luz está no fundo e os cantos são escuros..
00:02:34
Finalmente vamos mostrar um preenchimento de textura
00:02:38
e descer aqui para esta caixa, esta pequena caixa aqui que diz textura.
00:02:42
e mostra alguns pré-feitos.
00:02:44
Há um pouco de mármore, há pano,
00:02:47
há algumas outras coisas que pode uso, este é um saco de papel que eu gosto..
00:02:51
Clica nisso.
00:02:52
Agora uma coisa com um fundo forte é, .
00:02:54
pode ver que é difícil para ler texto sobre isso, .
00:02:56
para que possa aliviar que com esta ferramenta transparência..
00:03:00
É um bar. nele e movê-lo para obter .
00:03:02
a leveza que queria. Pode ver o que quer, e..
00:03:05
então desajecto e aí está.
00:03:07
Se gosta disto para o fundo, qualquer momento que você gosta do fundo,.
00:03:10
você apenas descer aqui para Aplicar a todos .
00:03:13
e pode clicar que e aplica que o fundo.
00:03:15
a todos os slides.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
U ovom kursu, mi жemo. rad sa pozadinama u u uumom PowerPoint..
00:00:07
Moћeљ poиeti od. tema koja kontroliše pozadine.
00:00:10
i boje i fontove, ali Ako želite da počnete od nule, .
00:00:13
To je ono što Kopaжemo po..
00:00:14
Tako da ovde imam skoro prazno slajd i da biste dobili meni u pozadini,.
00:00:18
Samo kliknem desnim tasterom miša
00:00:21
I mogu da vidim pozadinu oblikovanja.
00:00:23
Sada, jedna stvar, želiš uverite se da ste kliknuli na prazan.
00:00:26
deo slajda, ako ja kliknite na ovu sliku ili ja kliknem.
00:00:28
Ovde na ovom okviru za tekst, Dobijam drugi meni.
00:00:31
kada kliknem, tako da negde Nema elementa, kliknite desnim tasterom miša,.
00:00:36
Oblikuj pozadinu i otvara ovaj meni..
00:00:39
Hajde da uskočimo u solidnu popunu I mi biramo....
00:00:42
Samo kliknemo na ovaj okvir za boju popune I daje mi boje..
00:00:45
Iako je ovo prazna prezentacija ima tema, .
00:00:48
Zove se Kancelarija tema i svaka tema ima.
00:00:51
sopstvenu paletu boja, Zato su odabrane..
00:00:54
Ali takođe možete da koristite standardne boje ili možete kliknuti ovde za više boja..
00:00:59
Prvo je točak u boji Možete da odaberete boju na, .
00:01:02
ili možete da odete na prilagođeno.
00:01:04
Običaj je odličan jer možete da priključite vrednosti..
00:01:07
Postoji nešto što se zove RGB boje i imaju vrednost broja;.
00:01:11
ako ih dobiješ od Tvoj dizajner, .
00:01:13
Moћeљ da ih ukljuиiљ i dobijeљ taиnu boju, Recimo za boje tvoje kompanije..
00:01:16
To možete da stavite u PowerPoint.
00:01:20
Ali postoji i prečica za to i ovo je novo u u ueli PowerPoint 2013..
00:01:24
Pusti me da odem u Color
00:01:26
I idi do ovog alata za kapljicu i kliknite na to i onda pomerite naš... .
00:01:30
Sada je sam vrh ovoga Kapi za oči, ako ga staviš na boju....
00:01:35
Ili ako se odmoriš tamo to se vidi RGB boje - ali ako kliknete na njega,.
00:01:39
Eto, okreće pozadinu Ta boja pravo sa te slike..
00:01:43
Par stvari sa boja: 1, ne plašite se da koristite belo-crnu, .
00:01:46
Mislim, ovo je tvoje poreklo.
00:01:48
Ovo ne bi trebalo da bude, znaљ, Zvezda je u prvom planu vaše prezentacije. .
00:01:52
Takođe, ako koristite jaku boju,
00:01:53
Ograniиiжe paletu boja. Mislim, razmisli o tim PowerPointovima.
00:01:56
Videli smo gde Imao si plavu boju..
00:01:58
tamno plave pozadine koje stavljaju Crni tekst, stvarno je teљko proиitati..
00:02:02
Takoрe ako жeљ biti. U auditorijumu, .
00:02:04
Negde mračno gde je publika tamno, uverite se da koristite tamnu ili crnu pozadinu. .
00:02:10
Ok, idemo dalje i prikaži popunu prelivom boja;.
00:02:13
kliknite na to i možete videti Nekako spaja svetlost i boju..
00:02:16
U stvari, deo sa totom ovde je Bela i boja dolazi u donjem uglu. .
00:02:21
Ako pogledate jelovnik,