PowerPoint - Add sound effects to an animation Tutorial

  • 4:29
  • 1126 views
00:00:07
but you're unsure how to add them.
00:00:11
For instance here's an animation, a flying witch.
00:00:16
I want to add a witch's laugh to the animation
00:00:20
and to play an eerie tune.
00:00:25
How would I add these sounds to the flying witch?
00:00:28
Let's step through it.
00:00:31
I've clicked the Animations tab so we can work with the animation effect.
00:00:35
Now I'll zoom out in order to show the margins around the slide.
00:00:40
The animation effect is this motion path,
00:00:43
it's applied to the witch graphic.
00:00:47
I'll click Preview to play the effect again,
00:00:50
the witch enters the slide frame from the bottom right corner
00:00:53
and exits out the top left corner.
00:00:56
To add the witch's laugh, we'll click Animation pane
00:01:00
and add the sound to the motion path effect.
00:01:04
In the pane this item represents the motion path effect that's applied.
00:01:09
This little icon indicates that it's a Straight line motion path
00:01:13
and it's applied to picture 2, the witch graphic.
00:01:18
To work with options for the motion path,
00:01:20
we select it in the pane, click this arrow to display its menu and click Effect options.
00:01:27
To make a sound play with the motion path,
00:01:30
we click the arrow next to the sound box.
00:01:34
Currently no sound is applied.
00:01:37
I can apply one of the built in sounds
00:01:40
or choose Other sound to select a file of my own.
00:01:45
This sound file Cackle.wav is the witch's laugh.
00:01:49
I'll select it and click OK.
00:01:52
The sound immediately plays a little preview
00:01:55
and I see that the sound file is now selected in the sound box, I'll click OK.
00:02:03
Let's click Play all to see a preview.
00:02:09
The flying witch now has a laugh,
00:02:12
the laughing sound is part of the motion path effect
00:02:15
and plays when the motion path plays.
00:02:18
I can apply only one sound directly to the motion path.
00:02:22
To add the second sound, the background music, we'll use another method.
00:02:27
We click Insert, then Audio and Audio on my PC.
00:02:35
Here's the sound file I want, Eerie music.wav.
00:02:39
I'll select it and click Insert.
00:02:42
When I insert a sound file by itself,
00:02:45
it's treated as an animation effect and the effect appears in the animation pane.
00:02:50
The file itself gets inserted with a play bar in the middle of the slide,
00:02:55
I'll move it down so we can see it better.
00:02:59
If we look closely at the effect over in the pane,
00:03:03
we see this mouse icon which means the music is set to play
00:03:07
when I click the play bar.
00:03:09
I'll click Play all for a preview.
00:03:13
The witch and her laugh play immediately,
00:03:17
but I have to click Play to start the background music.
00:03:22
Instead I want it to start by itself and play along with the other effects.
00:03:27
To change how the music starts I select the sound icon
00:03:31
and under Audio tools click Playback, next to Start
00:03:36
I'll click the arrow and change On click to Automatically.
00:03:41
Now in the animation pane the sound effect has a clock icon
00:03:46
which means it will start on its own but after the preceding effect.
00:03:51
We'll click its arrow and change the Start after previous setting
00:03:55
to Start with previous.
00:03:59
All effects will now play together.
00:04:02
Let's close the animation pane.
00:04:05
The final thing we'll do is select the sound icon and
00:04:08
drag it off the slide since we don't need to click it to start the music.
00:04:14
Let's have a look at the animation in slideshow view.
00:04:22
With the new sounds, our haunted scene is complete.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Stel u voor dat u de perfecte geluidseffecten hebt voor een animatie,
00:00:07
maar u weet niet zeker hoe u ze moet toevoegen.
00:00:11
Hier is bijvoorbeeld een animatie, een vliegende heks.
00:00:16
Ik wil de lach van een heks aan de animatie toevoegen
00:00:20
en een griezelig deuntje spelen.
00:00:25
Hoe zou ik deze geluiden aan de vliegende heks moeten toevoegen?
00:00:28
Laten we de stappen doorlopen.
00:00:31
Ik heb op het tabblad Animaties geklikt, zodat we met het animatie effect kunnen werken.
00:00:35
Nu zoom ik uit om de marges rond de dia te tonen.
00:00:40
Het animatie effect is dit bewegingspad,
00:00:43
het wordt toegepast op de heksafbeelding.
00:00:47
Ik klik op Voorbeeld om het effect opnieuw af te spelen,
00:00:50
de heks verschijnt vanuit de rechter benedenhoek in het dia kader en
00:00:53
en verlaat de dia via de linkerbovenhoek.
00:00:56
Om de lach van de heks toe te voegen, klikken we op het Animatiescherm
00:01:00
en voegen het geluid toe aan het bewegingpad effect.
00:01:04
In het venster geeft dit item het bewegingspad effect weer dat is toegepast.
00:01:09
Dit kleine pictogram geeft aan dat het een bewegingspad in Rechte lijn is
00:01:13
en toegepast is op afbeelding 2, de heksafbeelding.
00:01:18
Om met opties voor het bewegingspad te werken,
00:01:20
selecteren we het in het venster, klik op deze pijl om het menu weer te geven en klik op Effect opties.
00:01:27
Om geluid te maken met het bewegingspad,
00:01:30
klikken we op de pijl naast de sound box.
00:01:34
Momenteel wordt er geen geluid toegepast.
00:01:37
Ik kan een van de ingebouwde geluiden toepassen
00:01:40
of Andere geluiden kiezen om een ​​eigen bestand te selecteren.
00:01:45
Dit geluidsbestand Cackle.wav is de lach van de heks.
00:01:49
Ik selecteer het en klik op OK.
00:01:52
Het geluid speelt meteen een kleine preview
00:01:55
en ik zie dat het geluidsbestand nu geselecteerd is in de sound box, ik zal op OK klikken.
00:02:03
Klik op alles Afspelen om een ​​voorbeeld te zien.
00:02:09
De vliegende heks heeft nu een lach,
00:02:12
het lachgeluid maakt deel uit van het bewegingpad effect
00:02:15
en speelt als het bewegingspad wordt afgespeeld.
00:02:18
Ik kan slechts één geluid rechtstreeks op het bewegingspad toepassen.
00:02:22
Om het tweede geluid, de achtergrond muziek, toe te voegen, gebruiken we een andere methode.
00:02:27
We klikken Invoegen en vervolgens Audio en Audio op mijn pc.
00:02:35
Hier is het geluidsbestand dat ik wil, Eerie music.wav.
00:02:39
Ik zal het selecteren en op Invoegen klikken.
00:02:42
Wanneer ik zelf een geluidsbestand invoeg,
00:02:45
wordt dit als een animatie effect behandeld en verschijnt het effect in het animatievenster.
00:02:50
Het bestand zelf wordt ingevoegd met een afspeelbalk in het midden van de dia,
00:02:55
ik zal het naar beneden verplaatsen, zodat we het beter kunnen zien.
00:02:59
Als we goed kijken naar het effect ervan in het venster,
00:03:03
zien we dit muispictogram, wat betekent dat de muziek wordt afgespeeld
00:03:07
als ik op de afspeelbalk klik.
00:03:09
Ik klik op alles Afspelen voor een preview.
00:03:13
De heks en haar lach spelen onmiddellijk,
00:03:17
maar ik moet op Afspelen klikken om de achtergrondmuziek te starten.
00:03:22
In plaats daarvan wil ik dat het uit zichzelf start en meespeelt met de andere effecten.
00:03:27
Om het afspelen van de muziek te veranderen, selecteer ik het geluidspictogram
00:03:31
en klik onder Audio tools op Afspelen, naast Start.
00:03:36
Ik klik op de pijl en wijzig klik Aan, in klik Automatisch.
00:03:41
Nu heeft In het animatievenster het geluidseffect een klokpictogram
00:03:46
wat betekent dat het uit zichzelf start, maar na het vorige effect.
00:03:51
We klikken op de pijl en veranderen de Start na vorige instelling in
00:03:55
Start met vorige.
00:03:59
Alle effecten zullen nu samen worden afgespeeld.
00:04:02
Laten we het animatievenster sluiten.
00:04:05
Het laatste wat we zullen doen is het geluidspictogram selecteren en
00:04:08
het van de dia slepen, omdat we er niet op hoeven te klikken om de muziek te starten.
00:04:14
Laten we de animatie in de diavoorstelling weergave bekijken.
00:04:22
Met de nieuwe geluiden is onze spook scene compleet.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Stellen Sie sich vor, Sie haben den perfekten Soundeffekte für eine Animation,
00:00:07
aber Sie wissen nicht, wie Sie diesen hinzufügen sollen.
00:00:11
Hier ist zum Beispiel eine kleine Animation, eine fliegende Hexe.
00:00:16
Ich möchte ein Hexenlachen zu der Animation hinzufügen und
00:00:20
eine unheimliche Musik abspielen.
00:00:25
Wie kann ich diese Sounds zu der fliegenden Hexe hinzufügen?
00:00:28
Gehen wir es Schritt für Schritt durch.
00:00:31
Ich klicke auf den Animations-Tab, damit wir mit dem Animationseffekt arbeiten können.
00:00:35
Nun zoome ich hinaus, um den Rand der Folie sehen zu können.
00:00:40
Der Animationseffekt ist diese Bewegung,
00:00:43
die auf die Hexengraphik angewandt wird.
00:00:47
Ich klicke auf „Vorschau”, um den Effekt noch einmal abzuspielen.
00:00:50
Die Hexe fliegt aus der unteren rechten Ecke über die Folie und verlässt sie wieder
00:00:53
über die obere linke Ecke.
00:00:56
Um das Lachen der Hexe hinzuzufügen, klicken wir auf das Animationsfeld
00:01:00
und fügen Sound zu dem Bewegungseffekt hinzu.
00:01:04
In diesem Feld steht das Objekt für den Bewegungsablauf, der bearbeitet wird.
00:01:09
Das kleine Symbol zeigt an, dass es sich um eine horizontale geradlinige Bewegung handelt
00:01:13
und diese auf Bild 2 angewendet wird, d. h. die Grafik mit der Hexe.
00:01:18
Um mit Optionen für die Bewegungsbahn zu arbeiten,
00:01:20
wählen wir das Feld aus, klicken auf den Pfeil, um das Menü zu öffnen, und klicken dann auf „Effekt-Optionen”.
00:01:27
Um einen Sound zur Bewegung abzuspielen,
00:01:30
klicken wir auf den Pfeil neben der Soundbox.
00:01:34
Im Augenblick ist kein Sound ausgewählt.
00:01:37
Ich kann entweder einen der vorgegebenen Sounds des Programms
00:01:40
oder einen Sound aus meinen eigenen Dateien auswählen.
00:01:45
Die Sounddatei Cackle.wav ist das Lachen der Hexe.
00:01:49
Ich wähle sie aus und klicke „Ok”.
00:01:52
Der Sound wird sofort in einer kleinen Vorschau abgespielt
00:01:55
und ich kann nun sehen, dass die Sounddatei in der Soundbox ausgewählt ist, also klicke ich auf „Ok”.
00:02:03
Klicken wir nun auf „Alles abspielen”, um die gesamte Vorschau zu sehen.
00:02:09
Die fliegende Hexe hat nun ein Lachen.
00:02:12
Dieser Sound ist Teil des Bewegungseffektes
00:02:15
und wird daher abgespielt, wenn der Bewegungseffekt abgespielt wird.
00:02:18
Ich kann nur einen Sound direkt mit der Bewegung verknüpfen.
00:02:22
Um einen zweiten Sound hinzuzufügen, also eine Hintergrundmusik, muss ich eine andere Methode wählen.
00:02:27
Wir klicken dafür auf „Einfügen”, dann auf „Audio” und „Audio auf meinem Computer”.
00:02:35
Hier ist die Sounddatei, die ich hinzufügen möchte: eine unheimliche Musik, music.wav.
00:02:39
Ich wähle sie aus und klicke auf „Einfügen”.
00:02:42
Wenn ich eine einzelne Audiodatei einfüge,
00:02:45
wird diese als Animationseffekt behandelt und dieser Effekt taucht im Animationsfeld auf.
00:02:50
Die Datei selber wird in eine Abspielleiste in der Mitte der Folie eingefügt.
00:02:55
Ich ziehe diese herunter, damit wir sie besser sehen können.
00:02:59
Wenn wir den Effekt auf dem Feld genau betrachten,
00:03:03
sehen wir den Mauszeiger, was bedeutet, dass die Musik bereit zum Abspielen ist,
00:03:07
wenn ich auf die Leiste klicke.
00:03:09
Ich klicke also „Abspielen”, um eine Vorschau zu hören.
00:03:13
Die Hexe und ihr Lachen sind sofort zu hören,
00:03:17
aber ich muss noch auf „Abspielen” drücken, damit die Hintergrundmusik abgespielt wird.
00:03:22
Stattdessen möchte ich ja, dass diese von ganz alleine mit den anderen Effekten startet.
00:03:27
Um einzustellen, wann die Musik beginnt, wähle ich das Soundsymbol
00:03:31
und klicke unter „Audio-Werkzeuge” auf „Playback”, neben „Start”
00:03:36
klicke ich nun auf den Pfeil und ändere „Bei Klicken” zu „Automatisch”.
00:03:41
Nun ist in dem Animationsfeld ein Uhrensymbol neben dem Soundeffekte zu sehen.
00:03:46
Dies bedeutet, dass der Effekt alleine beginnt, aber erst nach dem vorangehenden Effekt.
00:03:51
Wir klicken auf den dazugehörigen Pfeil und ändern „Start nach dem vorherigen Effekt”
00:03:55
zu „Start mit dem vorherigen Effekt”.
00:03:59
Alle Effekte werden nun gemeinsam abgespielt.
00:04:02
Schließen wir also das Animationsfeld.
00:04:05
Das letzte, was wir noch tun müssen, ist, das Soundsymbol auszuwählen
00:04:08
und von der Folie zu ziehen, da wir es für das Abspielen der Musik ja nicht benötigen.
00:04:14
Schauen wir uns nun die Animation im Vorführmodus an.
00:04:22
Mit dem neuen Sound ist unsere unheimliche Szene komplett.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imagine que tiene los efectos de sonido perfectos para una animación,
00:00:07
pero no sabe bien cómo añadirlos.
00:00:11
Por ejemplo, aquí tenemos una animación de una bruja volando.
00:00:16
Quiero añadirle a la animación una risa de bruja y reproducir
00:00:20
una melodía inquietante.
00:00:25
Pero, ¿cómo añadirle estos sonidos a la bruja voladora?
00:00:28
Vayamos paso a paso.
00:00:31
He hecho clic en la ficha Animaciones para trabajar con el efecto de animación.
00:00:35
Ahora voy a quitar zoom para ver mejor los márgenes que rodean la diapositiva.
00:00:40
El efecto de animación es una trayectoria de
00:00:43
la animación aplicado al gráfico de la bruja.
00:00:47
Hago clic en Vista previa para reproducir
00:00:50
el efecto: la bruja entra en la diapositiva por la esquina inferior derecha
00:00:53
y sale por la esquina superior izquierda.
00:00:56
Para añadir la risa de la bruja, hago clic en el Panel de animación
00:01:00
y añado el sonido al efecto de la trayectoria de la animación.
00:01:04
En el panel, este elemento representa el efecto de la trayectoria de la animación;
00:01:09
este iconito indica que se trata de una trayectoria en línea recta;
00:01:13
se aplica a la Imagen 2, que es el gráfico de la bruja.
00:01:18
Para trabajar con opciones para la trayectoria,
00:01:20
la selecciono en el panel, hago clic en la flecha para desplegar el menú y en Opciones de efectos.
00:01:27
Para hacer que se reproduzca un sonido con la trayectoria de la animación, hago clic
00:01:30
en la flecha que hay junto al cuadro de Sonido.
00:01:34
Ahora mismo no hay ningún sonido.
00:01:37
Puedo aplicar uno de los sonidos integrados o elegir Otro sonido
00:01:40
para seleccionar un archivo propio.
00:01:45
El archivo de sonido Cackle.wav es la risa
00:01:49
de la bruja, lo selecciono y pulso Aceptar.
00:01:52
Se reproduce de inmediato y puedo ver que el archivo de sonido
00:01:55
ha quedado seleccionado en el cuadro de Sonido, así que pulso Aceptar.
00:02:03
Hago clic en Reproducir todo para obtener una vista previa.
00:02:09
La bruja ya tiene risa y el sonido
00:02:12
de la risa forma parte del efecto de la trayectoria de la animación
00:02:15
y se escucha al reproducir la trayectoria de la animación.
00:02:18
Solo puedo aplicar un sonido directamente en la trayectoria de la animación.
00:02:22
Para añadir un segundo sonido (la música de fondo) tendré que emplear otro método.
00:02:27
Hago clic en Insertar, Audio, Audio en mi PC.
00:02:35
Aquí está el archivo de sonido que quiero: Eerie music.wav.
00:02:39
Lo selecciono y pulso Insertar.
00:02:42
Al insertar un archivo de sonido por separado,
00:02:45
se trata como un efecto de animación y el efecto figura en el panel de animación.
00:02:50
El archivo se inserta con una barra de reproducción en el centro de la diapositiva.
00:02:55
Voy a bajarlo un poco para verlo mejor.
00:02:59
Si nos fijamos en el efecto aquí en el panel, vemos este icono del ratón,
00:03:03
lo que significa que la música está configurada para reproducirse cuando
00:03:07
yo haga clic en la barra de reproducción.
00:03:09
Hago clic en Reproducir todo para comprobar.
00:03:13
La bruja y su risa se reproducen inmediatamente,
00:03:17
pero tengo que hacer clic en Reproducir para que suene la música de fondo.
00:03:22
En vez de eso, quiero que suene automáticamente con los demás efectos.
00:03:27
Para cambiar como empieza la música, selecciono el icono de Sonido,
00:03:31
debajo de Herramientas de audio, hago clic en Reproducción y, junto a Inicio,
00:03:36
hago clic en la flecha y lo cambio de En secuencia de clics a Automáticamente.
00:03:41
Ahora, en el panel de animación, el efecto de sonido presenta un icono de un reloj,
00:03:46
que significa que empezará por sí solo, pero después del efecto precedente.
00:03:51
Hago clic en la flecha y cambio la configuración de Iniciar después de
00:03:55
Anterior a Iniciar con Anterior.
00:03:59
Ahora todos los efectos se reproducirán juntos.
00:04:02
Cierro el panel de animación.
00:04:05
Lo último que voy a hacer va a ser seleccionar el icono de sonido
00:04:08
y arrastrarlo fuera de la diapositiva, puesto que ya no lo necesito para iniciar la música.
00:04:14
Veamos ahora la animación en la vista presentación.
00:04:22
Con los nuevos sonidos, nuestra escena embrujada está completa.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imagine que você tem os efeitos sonoros perfeitos para uma animação,
00:00:07
mas não sabe como adicioná-los.
00:00:11
Por exemplo, aqui está uma animação, uma bruxa voadora.
00:00:16
Quero adicionar um riso de bruxa à animação
00:00:20
e reproduzir uma melodia assustadora.
00:00:25
Como posso adicionar estes sons à bruxa voadora?
00:00:28
Vamos ver.
00:00:31
Cliquei no menu Animações para que possamos trabalhar com o efeito de animação.
00:00:35
Agora, vou diminuir o zoom para mostrar as margens ao redor do slide.
00:00:40
O efeito de animação é esta trajetória de movimento,
00:00:43
aplicada ao gráfico da bruxa.
00:00:47
Vou clicar em Pré-visualizar para reproduzir novamente o efeito,
00:00:50
a bruxa entra na moldura do slide a partir do canto inferior direito
00:00:53
e sai pelo canto superior esquerdo.
00:00:56
Para adicionar o riso da bruxa, clicamos no Painel de Animação
00:01:00
e adicionamos o som ao efeito trajetória de movimento.
00:01:04
No painel, este item representa o efeito trajetória de movimento aplicado.
00:01:09
Este pequeno ícone indica que é uma trajetória de movimento em Linha reta
00:01:13
e é aplicado à imagem 2, o gráfico da bruxa.
00:01:18
Para trabalhar com as opções da trajetória de movimento,
00:01:20
as selecionamos no painel, clicamos nesta seta para exibir seu menu e clicamos em Opções de efeito.
00:01:27
Para reproduzir um som com a trajetória de movimento,
00:01:30
clicamos na seta ao lado da caixa de som.
00:01:34
Atualmente, não está aplicado nenhum som.
00:01:37
Posso aplicar um dos sons integrados
00:01:40
ou escolher Outro som para selecionar um arquivo meu.
00:01:45
Este arquivo de som Cackle.wav é o riso da bruxa.
00:01:49
Vou selecioná-lo e clicar em OK.
00:01:52
O som reproduz imediatamente uma pequena pré-visualização
00:01:55
e consigo ver que o arquivo de som está agora selecionado na caixa de som, clico em OK.
00:02:03
Agora, vamos clicar em Reproduzir todos para ver uma pré-visualização.
00:02:09
A bruxa voadora agora tem um riso,
00:02:12
o som do riso faz parte do efeito trajetória de movimento
00:02:15
e toca quando a trajetória de movimento é reproduzida.
00:02:18
Posso aplicar apenas um som diretamente à trajetória de movimento.
00:02:22
Para adicionar um segundo som, música de fundo, vamos usar outro método.
00:02:27
Clicamos em Inserir, depois Áudio e Áudio em meu PC.
00:02:35
Aqui está o arquivo de som que quero, Eerie music.wav.
00:02:39
Vou selecioná-lo e clicar em Inserir.
00:02:42
Quando insiro um arquivo de som por ele mesmo,
00:02:45
é tratado como um efeito de animação e o efeito surge no painel de animação.
00:02:50
O próprio arquivo é inserido com uma barra de reprodução no meio do slide,
00:02:55
vou passá-la para baixo para podermos ver melhor.
00:02:59
Se observamos com atenção o efeito sobre o grupo,
00:03:03
vemos este ícone do mouse, o que significa que a música está configurada para tocar
00:03:07
quando clico na barra de reprodução.
00:03:09
Vou clicar em Reproduzir todos para obter uma pré-visualização.
00:03:13
A bruxa e seu riso tocam imediatamente,
00:03:17
mas tenho de clicar em Reproduzir para iniciar a música de fundo.
00:03:22
Em vez disso, quero que comece por ela mesma juntamente com os outros efeitos.
00:03:27
Para mudar a forma como a música começa, selecione o ícone de som
00:03:31
e em Ferramentas de áudio clico em Playback, ao lado de Iniciar
00:03:36
clico na seta e altero para Ao clicar para Automaticamente.
00:03:41
Agora, no painel de animação, o efeito de som tem um ícone de relógio,
00:03:46
o que significa que começará por ele mesmo, mas após o efeito anterior.
00:03:51
Clicamos em sua seta e mudamos a definição Início após o anterior
00:03:55
para Início com o anterior.
00:03:59
Todos os efeitos serão agora reproduzidos em conjunto.
00:04:02
Vamos fechar o painel de Animação.
00:04:05
A última coisa a fazer é selecionar o ícone de som e
00:04:08
arrastá-lo para fora do slide, uma vez que não temos de clicar nele para iniciar a música.
00:04:14
Vejamos a animação na visualização Apresentação de Slides.
00:04:22
Com os novos sons, nossa cena assombrada está completa.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Immaginate di avere il effetti sonori perfetti per un'animazione.
00:00:07
ma non sei sicuro di come aggiungerli.
00:00:11
Per esempio, ecco un animazione, una strega volante..
00:00:16
Voglio aggiungere una strega ridere per l'animazione .
00:00:20
e di suonare una melodia inquieto.
00:00:25
Come aggiungerei questi suoni alla strega volante?.
00:00:28
Facciamo un passo attraverso di essa.
00:00:31
Ho fatto clic sulle animazioni in modo da poter lavorare con l'effetto di animazione..
00:00:35
Ora lo zoom indietro in ordine per visualizzare i margini intorno alla diapositiva..
00:00:40
L'effetto di animazione è questo percorso di movimento,
00:00:43
viene applicato alla grafica delle streghe.
00:00:47
Farò clic su Anteprima per riprodurre di nuovo l'effetto,
00:00:50
la strega entra nello scivolo cornice dall'angolo in basso a destra .
00:00:53
ed esce dall'angolo in alto a sinistra.
00:00:56
Per aggiungere la risata della strega, faremo clic Animazione riquadro .
00:01:00
e aggiungere il suono al effetto percorso di movimento..
00:01:04
Nel riquadro questo elemento rappresenta l'effetto del percorso animazione applicato..
00:01:09
Questa piccola icona indica che si tratta di un percorso di movimento linea retta.
00:01:13
ed è applicato alla foto 2, la grafica strega..
00:01:18
Per lavorare con le opzioni per il tracciato animato,
00:01:20
selezioniamo nel riquadro, fare clic su questa freccia per visualizzare il relativo menu e fare clic su Opzioni effetto..
00:01:27
Per riprodurre un suono con il percorso di movimento,.
00:01:30
clicchiamo sulla freccia accanto alla casella del suono.
00:01:34
Attualmente non viene applicato alcun suono.
00:01:37
Posso applicare uno dei costruito in suoni .
00:01:40
o scegliere Altro suono per selezionare un file personale.
00:01:45
Questo file audio Cackle.wav è la risata della strega.
00:01:49
Lo seleziono e faccio clic su OK.
00:01:52
Il suono immediatamente riproduce una piccola anteprima .
00:01:55
e vedo che il file audio è ora selezionato nella casella del suono, farò clic su OK..
00:02:03
Clicchiamo su Riproduci per vedere un'anteprima..
00:02:09
La strega volante ora ha una risata,
00:02:12
il suono ridere è parte dell'effetto percorso animazione .
00:02:15
e gioca quando viene riprodotto il percorso di movimento..
00:02:18
Posso applicare un solo suono direttamente al percorso di movimento..
00:02:22
Per aggiungere il secondo suono, lo sfondo musica, useremo un altro metodo..
00:02:27
Clicchiamo su Inserisci, quindi su Audio e audio sul mio PC.
00:02:35
Ecco il file audio Voglio, Inquieto music.wav. .
00:02:39
Lo seleziono e faccio clic su Inserisci.
00:02:42
Quando inserisco un file audio da solo,
00:02:45
viene trattato come un effetto di animazione e l'effetto viene visualizzato nel riquadro animazione..
00:02:50
Il file stesso viene inserito con una barra di riproduzione al centro della diapositiva, .
00:02:55
Lo sposto verso il basso così possiamo vederlo meglio..
00:02:59
Se guardiamo da vicino il effetto nel riquadro, .
00:03:03
vediamo questa icona del mouse che significa la musica è impostata per la riproduzione.
00:03:07
quando clicche sulla barra di riproduzione.
00:03:09
Farò clic su Riproduci tutto per un'anteprima.
00:03:13
La strega e la sua risata giocare immediatamente, .
00:03:17
ma devo fare clic su Riproduci per iniziare la musica di sottofondo..
00:03:22
Invece voglio che inizi da solo e giocare insieme con gli altri effetti..
00:03:27
Per modificare il modo in cui la musica avvio Seleziono l'icona del suono.
00:03:31
e in Strumenti audio fare clic su Riproduzione, accanto a Avvia.
00:03:36
Farò clic sulla freccia e cambia Al clic di fare clic su Automaticamente..
00:03:41
Ora nel riquadro animazione l'effetto sonoro ha un'icona a oro .
00:03:46
il che significa che inizierà sulla sua ma dopo l'effetto precedente..
00:03:51
Faremo clic sulla sua freccia e cambieremo l'impostazione Avvia dopo la precedente.
00:03:55
per iniziare con precedente.
00:03:59
Tutti gli effetti ora giocheranno insieme.
00:04:02
Chiudiamo il riquadro dell'animazione.
00:04:05
L'ultima cosa che faremo selezionare l'icona del suono e.
00:04:08
trascinarlo fuori dalla diapositiva dal momento che non lo facciamo necessario fare clic su di esso per avviare la musica..
00:04:14
Diamo un'occhiata al l'animazione nella vista slideshow..
00:04:22
Con i nuovi suoni, il nostro scena infestata è completa..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
想像一下,你有 動畫的完美音效.
00:00:07
但您不確定如何添加它們。
00:00:11
例如,這裡有一個 動畫,一個飛行的女巫。.
00:00:16
我想加一個女巫的 笑到動畫.
00:00:20
和發揮一個可怕的曲調。
00:00:25
我如何添加這些 聲音給飛女巫?.
00:00:28
讓我們一步一步通過它。
00:00:31
我已按一下動畫 選項卡,以便我們可以使用動畫效果。.
00:00:35
現在,我將按順序縮小 以顯示幻燈片周圍的邊距。.
00:00:40
動畫效果是這個運動路徑,
00:00:43
它適用于女巫圖形。
00:00:47
我將按一下"預覽"再次播放效果,
00:00:50
女巫進入幻燈片 從右下角的幀.
00:00:53
並退出左上角。
00:00:56
來補充女巫的笑聲 我們將按一下"動畫"窗格.
00:01:00
並將聲音添加到 運動路徑效果。.
00:01:04
在此專案表示的窗格中 應用的運動路徑效果。.
00:01:09
這個小圖示表示 這是一條直線運動路徑.
00:01:13
並應用 圖片2,女巫圖形。.
00:01:18
要使用運動路徑的選項,
00:01:20
我們在窗格中選擇它,按一下此箭頭 顯示其功能表並按一下"效果"選項。.
00:01:27
做一個聲音播放 與運動路徑,.
00:01:30
我們按一下聲音框旁邊的箭頭。
00:01:34
當前未應用聲音。
00:01:37
我可以應用 內置聲音.
00:01:40
或選擇"其他聲音"來選擇自己的檔。
00:01:45
這個音效檔卡克爾.wav是女巫的笑聲。
00:01:49
我會選擇它,然後按一下"確定"。
00:01:52
聲音立即響起 播放一個小預覽.
00:01:55
我看到音效檔現在 在聲音框中選中,我將按一下"確定"。.
00:02:03
讓我們點擊播放 所有以查看預覽。.
00:02:09
飛女巫現在有笑,
00:02:12
笑的聲音是一部分 運動路徑效果.
00:02:15
和播放時 運動路徑播放。.
00:02:18
我只能應用一個聲音 直接到運動路徑。.
00:02:22
要添加第二個聲音,背景 音樂,我們將使用另一種方法。.
00:02:27
我們按一下"插入",然後按一下"我的電腦上的音訊和音訊"。
00:02:35
這是音效檔 我想要,愛麗音樂.wav。.
00:02:39
我將選擇它,然後按一下"插入"。
00:02:42
當我自己插入音效檔時,
00:02:45
它被視為一個動畫效果, 效果將顯示在動畫窗格中。.
00:02:50
檔本身入 幻燈片中間的播放欄,.
00:02:55
我會把它移下來 這樣我們才能看得更清楚。.
00:02:59
如果我們仔細觀察 在窗格中結束效果,.
00:03:03
我們看到這個滑鼠圖示,這意味著 音樂被設置為播放.
00:03:07
當我按一下播放欄時。
00:03:09
我將按一下"全部播放"進行預覽。
00:03:13
女巫和她的笑聲 立即玩,.
00:03:17
但我必須點擊播放開始 背景音樂。.
00:03:22
相反,我希望它自己開始 並與其他效果一起玩。.
00:03:27
改變音樂的方式 開始 我選擇聲音圖示.
00:03:31
和音訊工具下 按一下"播放",旁邊的"開始".
00:03:36
我會點擊箭頭 將按一下更改為"自動"。.
00:03:41
現在在動畫窗格中 聲音效果有一個時鐘圖示.
00:03:46
這意味著它將開始在其 自己,但後上述效果。.
00:03:51
我們將按一下它的箭頭並更改 上一個設置後的"開始".
00:03:55
以從上一個開頭開始。
00:03:59
所有效果現在將一起播放。
00:04:02
讓我們關閉動畫窗格。
00:04:05
我們要做的最後一件事 是選擇聲音圖示和.
00:04:08
把它拖下幻燈片,因為我們不 需要按一下它才能啟動音樂。.
00:04:14
讓我們來看看 幻燈片視圖中的動畫。.
00:04:22
隨著新的聲音,我們的 鬧鬼的場景是完整的。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
あなたが持っていると想像してください アニメーションのための完璧な効果音.
00:00:07
しかし、あなたはそれらを追加する方法がわからない。
00:00:11
たとえば、次の アニメーション、飛行魔女。.
00:00:16
魔女のを加えたい アニメに笑う.
00:00:20
不気味な曲を演奏する。
00:00:25
私はこれらを追加する方法 飛ぶ魔女に聞こえる?.
00:00:28
一歩踏み出そう
00:00:31
アニメーションをクリックしました タブを使用して、アニメーション効果を使用できます。.
00:00:35
今、私は順番にズームアウトします を使用して、スライドの周囲の余白を表示します。.
00:00:40
アニメーション効果は、このモーションパス、
00:00:43
それは魔女のグラフィックに適用されます。
00:00:47
[プレビュー] をクリックして、もう一度エフェクトを再生します。
00:00:50
魔女がスライドに入る 右下隅からのフレーム.
00:00:53
左上隅から出て行きます。
00:00:56
魔女の笑いを加えるには [アニメーション] ウィンドウをクリックします。.
00:01:00
にサウンドを追加します。 モーション パス効果。.
00:01:04
ペインでは、この項目は次の値を表します。 適用されるモーション パスエフェクト。.
00:01:09
この小さなアイコンは、 直線のモーション パスである.
00:01:13
そしてそれが適用される 写真2に、魔女のグラフィック。.
00:01:18
モーション パスのオプションを使用するには、
00:01:20
ペインで選択し、この矢印をクリックして、 メニューを表示し、[効果] オプションをクリックします。.
00:01:27
サウンドプレイを行うには モーションパスを使用して、.
00:01:30
サウンドボックスの横にある矢印をクリックします。
00:01:34
現在、サウンドは適用されません。
00:01:37
私はのいずれかを適用することができます サウンドを組み込む.
00:01:40
または、[その他のサウンド] を選択して、自分のファイルを選択します。
00:01:45
このサウンドファイルCackle.wavは魔女の笑いです。
00:01:49
選択して [OK] をクリックします。
00:01:52
サウンドはすぐに 少しプレビューを再生します。.
00:01:55
そして、私はサウンドファイルが今あることがわかります サウンドボックスで選択した場合、[OK]をクリックします。.
00:02:03
[再生] をクリックしてみましょう プレビューを表示するには、すべて。.
00:02:09
飛ぶ魔女は今笑いを持っている、
00:02:12
笑い声は一部である モーションパス効果の.
00:02:15
と再生します。 モーション パスが再生されます。.
00:02:18
サウンドは 1 つだけ適用できます。 モーション パスに直接移動します。.
00:02:22
2 番目のサウンドを追加するには、背景 音楽を使用して、別の方法を使用します。.
00:02:27
[挿入] をクリックし、[PC] の [オーディオとオーディオ] をクリックします。
00:02:35
サウンドファイルはこちら 私は、不気味な音楽が欲しい。.
00:02:39
選択して[挿入]をクリックします。
00:02:42
サウンドファイルを単独で挿入すると、
00:02:45
アニメーション効果として扱われ、 効果がアニメーション ペインに表示されます。.
00:02:50
ファイル自体が挿入されます。 スライドの真ん中にあるプレイバー、.
00:02:55
下に移動します だから、私たちはそれをよりよく見ることができます。.
00:02:59
よく見ると ペインに影響を与える.
00:03:03
私たちは、このマウスのアイコンを意味します 音楽が再生するように設定されている.
00:03:07
プレイバーをクリックすると
00:03:09
プレビューの [すべて再生] をクリックします。
00:03:13
魔女と彼女の笑い すぐに再生,.
00:03:17
しかし、私は開始するには、再生をクリックする必要があります バックグラウンドミュージック。.
00:03:22
代わりに、私はそれを単独で開始したい そして他の効果と一緒に遊ぶ。.
00:03:27
音楽の方法を変更するには サウンドアイコンを選択して起動します.
00:03:31
およびオーディオ ツールの下で [再生] をクリックし、[開始] の横にある.
00:03:36
矢印をクリックして [オン] クリックを [自動] に変更します。.
00:03:41
アニメーション ペインで 効果音には時計のアイコンがある.
00:03:46
それは、その上で開始されることを意味します は所有していますが、前の効果の後に使用します。.
00:03:51
矢印をクリックして変更します 前の設定の後に開始.
00:03:55
を切り開き、前から開始します。
00:03:59
すべてのエフェクトが一緒に再生されます。
00:04:02
アニメーション ペインを閉じてみましょう。
00:04:05
最後にやるのは は、サウンドアイコンを選択し、.
00:04:08
スライドからドラッグする 音楽を開始するには、それをクリックする必要があります。.
00:04:14
見てみましょう。 スライドショービューのアニメーション。.
00:04:22
新しい音で、 幽霊のシーンが完成しました。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Hãy tưởng tượng bạn có hiệu ứng âm thanh hoàn hảo cho một hình ảnh động.
00:00:07
nhưng bạn không chắc chắn làm thế nào để thêm chúng.
00:00:11
Ví dụ đây là một hoạt hình, một phù thuỷ bay..
00:00:16
Tôi muốn thêm một phù thuỷ của cười với hình ảnh động .
00:00:20
và để chơi một giai điệu kỳ lạ.
00:00:25
Làm thế nào tôi có thêm các âm thanh cho phù thủy bay?.
00:00:28
Hãy bước qua nó.
00:00:31
Tôi đã nhấp vào hình ảnh động để chúng tôi có thể làm việc với các hiệu ứng hoạt hình..
00:00:35
Bây giờ tôi sẽ thu nhỏ theo thứ tự để hiển thị lề xung quanh slide..
00:00:40
Hiệu ứng hoạt ảnh là đường dẫn chuyển động này,
00:00:43
nó được áp dụng cho các đồ họa phù thủy.
00:00:47
Tôi sẽ nhấp vào xem trước để chơi hiệu ứng một lần nữa,
00:00:50
phù thuỷ đi vào slide khung từ góc dưới bên phải .
00:00:53
và thoát ra khỏi góc trên bên trái.
00:00:56
Để thêm tiếng cười của mụ phù thuỷ, chúng ta sẽ nhấp vào cửa sổ Animation .
00:01:00
và thêm âm thanh vào hiệu ứng đường dẫn chuyển động..
00:01:04
Trong ngăn mục này đại diện cho hiệu ứng đường dẫn chuyển động được áp dụng..
00:01:09
Biểu tượng nhỏ này cho biết rằng đó là đường dẫn chuyển động đường thẳng.
00:01:13
và nó được áp dụng hình 2, đồ họa phù thủy..
00:01:18
Để làm việc với các tùy chọn cho đường dẫn chuyển động,
00:01:20
chúng ta chọn nó trong ngăn, bấm vào mũi tên này để Hiển thị menu của nó và nhấp vào tùy chọn Effect..
00:01:27
Để thực hiện một phát âm thanh với đường dẫn chuyển động,.
00:01:30
chúng ta bấm vào mũi tên bên cạnh hộp âm thanh.
00:01:34
Hiện không có âm thanh được áp dụng.
00:01:37
Tôi có thể áp dụng một trong những âm thanh được xây dựng .
00:01:40
hoặc chọn âm thanh khác để chọn một tập tin của riêng tôi.
00:01:45
Tập tin âm thanh này cackle. wav là cười của phù thuỷ.
00:01:49
Tôi sẽ chọn nó và nhấn OK.
00:01:52
Âm thanh ngay lập tức chơi một chút xem trước .
00:01:55
và tôi thấy rằng các tập tin âm thanh bây giờ là chọn trong hộp âm thanh, tôi sẽ nhấp OK..
00:02:03
Hãy nhấp vào chơi Tất cả để xem bản xem trước..
00:02:09
Các Witch bay bây giờ có một cười,
00:02:12
âm thanh cười là một phần của hiệu ứng đường dẫn chuyển động .
00:02:15
và chơi khi đường dẫn chuyển động đóng..
00:02:18
Tôi chỉ có thể áp dụng một âm thanh trực tiếp đến đường dẫn chuyển động..
00:02:22
Để thêm âm thanh thứ hai, nền âm nhạc, chúng tôi sẽ sử dụng một phương pháp khác..
00:02:27
Chúng tôi nhấp vào Insert, sau đó Audio và Audio trên máy tính của tôi.
00:02:35
Đây là tập tin âm thanh Tôi muốn, eerie âm nhạc. wav. .
00:02:39
Tôi sẽ chọn nó và nhấp vào Insert.
00:02:42
Khi tôi chèn một tập tin âm thanh của chính nó,
00:02:45
nó được coi là một hiệu ứng hoạt hình và hiệu ứng xuất hiện trong khung hoạt hình..
00:02:50
Các tập tin chính nó được chèn vào với một thanh chơi ở giữa slide, .
00:02:55
Tôi sẽ di chuyển nó xuống để chúng ta có thể nhìn thấy nó tốt hơn..
00:02:59
Nếu chúng ta nhìn kỹ vào hiệu quả hơn trong ngăn, .
00:03:03
chúng ta thấy biểu tượng chuột này có nghĩa là âm nhạc được thiết lập để phát.
00:03:07
Khi tôi nhấp vào thanh phát.
00:03:09
Tôi sẽ nhấp vào Play tất cả để xem trước.
00:03:13
Các phù thuỷ và cười cô chơi ngay lập tức, .
00:03:17
nhưng tôi phải bấm vào play để bắt đầu nhạc nền..
00:03:22
Thay vào đó tôi muốn nó bắt đầu bằng chính nó và chơi cùng với các hiệu ứng khác..
00:03:27
Để thay đổi cách âm nhạc bắt đầu tôi chọn biểu tượng âm thanh.
00:03:31
và dưới các công cụ âm thanh nhấp vào phát lại, cạnh bắt đầu.
00:03:36
Tôi sẽ nhấp vào mũi tên và thay đổi on bấm để tự động..
00:03:41
Bây giờ trong cửa sổ hoạt hình hiệu ứng âm thanh có biểu tượng đồng hồ .
00:03:46
có nghĩa là nó sẽ bắt đầu vào của riêng mình nhưng sau khi có hiệu lực trước..
00:03:51
Chúng ta sẽ nhấp vào mũi tên và thay đổi Bắt đầu sau khi cài đặt trước.
00:03:55
để bắt đầu với trước đó.
00:03:59
Tất cả các hiệu ứng bây giờ sẽ chơi với nhau.
00:04:02
Hãy đóng cửa sổ Animation.
00:04:05
Điều cuối cùng chúng tôi sẽ làm chọn biểu tượng âm thanh và.
00:04:08
kéo nó ra khỏi slide vì chúng ta không cần phải bấm vào nó để bắt đầu âm nhạc..
00:04:14
Chúng ta hãy nhìn vào hình ảnh động trong xem bản trình chiếu..
00:04:22
Với những âm thanh mới, cảnh bị ám ảnh hoàn tất..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Bayangkan Anda memiliki efek suara yang sempurna untuk animasi.
00:00:07
tetapi Anda tidak yakin bagaimana menambahkannya.
00:00:11
Misalnya di sini adalah animasi, seorang penyihir terbang..
00:00:16
Saya ingin menambahkan penyihir tertawa untuk animasi .
00:00:20
dan untuk memainkan lagu yang menakutkan.
00:00:25
Bagaimana saya akan menambahkan suara untuk penyihir terbang?.
00:00:28
Mari kita melangkah melewatinya.
00:00:31
Saya telah mengklik animasi tab sehingga kita bisa bekerja dengan efek animasi..
00:00:35
Sekarang aku akan zoom out dalam rangka untuk menampilkan margin di sekitar slide..
00:00:40
Efek animasi adalah jalur gerak ini,
00:00:43
itu berlaku untuk penyihir grafis.
00:00:47
Saya akan klik preview untuk memutar efek lagi,
00:00:50
penyihir memasuki slide bingkai dari sudut kanan bawah .
00:00:53
dan keluar dari sudut kiri atas.
00:00:56
Untuk menambahkan tertawa penyihir, kami akan klik panel animasi .
00:01:00
dan menambahkan suara ke efek jalur gerak..
00:01:04
Pada panel item ini mewakili efek jalur gerak yang diterapkan..
00:01:09
Ikon kecil ini menandakan bahwa itu adalah jalur gerak garis lurus.
00:01:13
dan itu diterapkan Gambar 2, penyihir grafis..
00:01:18
Untuk bekerja dengan opsi untuk jalur gerak,
00:01:20
kita memilihnya di panel, klik panah ini untuk menampilkan menu dan klik opsi effect..
00:01:27
Membuat pemutaran suara dengan jalur gerak,.
00:01:30
kita klik tanda panah di sebelah kotak suara.
00:01:34
Saat ini tidak ada suara yang diterapkan.
00:01:37
Saya dapat menerapkan salah satu dibangun dalam suara .
00:01:40
atau pilih suara lain untuk memilih file saya sendiri.
00:01:45
Ini file suara Cackle. WAV adalah penyihir tertawa.
00:01:49
Saya akan memilihnya dan klik OK.
00:01:52
Suara segera memainkan sedikit preview .
00:01:55
dan saya melihat bahwa file suara sekarang dipilih di kotak suara, saya akan klik OK..
00:02:03
Mari kita klik bermain Semua untuk melihat preview..
00:02:09
Penyihir terbang sekarang memiliki tertawa,
00:02:12
suara tertawa adalah bagian dari efek jalur gerak .
00:02:15
dan bermain ketika gerakan jalan memutar..
00:02:18
Saya hanya dapat menerapkan satu suara langsung ke jalur gerak..
00:02:22
Untuk menambahkan suara kedua, latar belakang musik, kita akan menggunakan metode lain..
00:02:27
Kami klik insert, kemudian audio dan audio pada PC saya.
00:02:35
Berikut adalah file suara Saya ingin, Eerie Music. WAV. .
00:02:39
Saya akan memilihnya dan klik insert.
00:02:42
Ketika saya menyisipkan file suara dengan sendirinya,
00:02:45
itu diperlakukan sebagai efek animasi dan Efek muncul di panel animasi..
00:02:50
File itu sendiri akan disisipkan dengan sebuah bar bermain di tengah slide, .
00:02:55
Aku akan memindahkannya ke bawah sehingga kita bisa melihatnya lebih baik..
00:02:59
Jika kita melihat secara dekat efek pada panel, .
00:03:03
kita melihat ikon mouse ini yang berarti musik diatur untuk memutar.
00:03:07
Ketika saya klik Bar bermain.
00:03:09
Saya akan klik Play All For a preview.
00:03:13
Penyihir dan tertawa bermain segera, .
00:03:17
tapi aku harus klik Play untuk memulai musik latar belakang..
00:03:22
Sebaliknya saya ingin untuk memulai dengan sendirinya dan bermain bersama dengan efek lainnya..
00:03:27
Untuk mengubah cara musik mulai saya memilih ikon suara.
00:03:31
dan di bawah alat audio Klik playback, di samping mulai.
00:03:36
Saya akan mengklik panah dan perubahan klik untuk otomatis..
00:03:41
Sekarang di panel animasi efek suara memiliki ikon jam .
00:03:46
yang berarti akan mulai pada tetapi setelah efek sebelumnya..
00:03:51
Kami akan mengklik panah dan perubahan Awal setelah pengaturan sebelumnya.
00:03:55
untuk memulai dengan sebelumnya.
00:03:59
Semua efek sekarang akan bermain bersama.
00:04:02
Mari kita menutup panel animasi.
00:04:05
Hal terakhir yang akan kita lakukan memilih ikon suara dan.
00:04:08
tarik dari slide karena kami tidak harus mengkliknya untuk memulai musik..
00:04:14
Mari kita lihat animasi dalam tampilan slideshow..
00:04:22
Dengan suara baru, adegan berhantu selesai..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Представьте, что у вас есть идеальные звуковые эффекты для анимации.
00:00:07
но вы не знаете, как их добавить.
00:00:11
Например, вот анимация, летающая ведьма..
00:00:16
Я хочу добавить ведьму смеяться над анимацией .
00:00:20
и играть жуткую мелодию.
00:00:25
Как бы я добавил эти звуки летающей ведьмы?.
00:00:28
Давайте пройдите через это.
00:00:31
Я нажал анимации вкладка, чтобы мы могли работать с эффектом анимации..
00:00:35
Теперь я увеличу масштаб в порядке чтобы показать поля вокруг слайда..
00:00:40
Эффект анимации – это путь движения,
00:00:43
он применяется к ведьмы графических.
00:00:47
Я нажимаю Предварительный просмотр, чтобы снова разыграть эффект,
00:00:50
ведьма входит в слайд кадр из нижнего правого угла .
00:00:53
и выходит из верхнего левого угла.
00:00:56
Чтобы добавить смех ведьмы, Мы нажимаем на анимационное панели .
00:01:00
и добавить звук эффект траектории движения..
00:01:04
В панели этот элемент представляет эффект пути движения, который применяется..
00:01:09
Этот маленький значок указывает что это путь движения прямой линии.
00:01:13
и он применяется к изображению 2, ведьма графический..
00:01:18
Для работы с вариантами пути движения,
00:01:20
мы выбираем его в панели, нажмите эту стрелку, чтобы отобразить его меню и нажмите Параметры эффекта..
00:01:27
Чтобы сделать звуковую игру с траекторией движения,.
00:01:30
мы нажимаем стрелку рядом со звуковой коробкой.
00:01:34
В настоящее время звук не применяется.
00:01:37
Я могу применить один из встроенный в звуки .
00:01:40
или выбрать другой звук, чтобы выбрать файл из моих собственных.
00:01:45
Этот звуковой файл Cackle.wav - смех ведьмы.
00:01:49
Я выберу его и нажмите OK.
00:01:52
Звук немедленно играет немного предварительного просмотра .
00:01:55
и я вижу, что звуковой файл в настоящее время выбранный в звуковой коробке, я нажимаю OK..
00:02:03
Давайте нажимаем кнопку Воспроизведение все, чтобы увидеть предварительный просмотр..
00:02:09
Летающая ведьма теперь смеется,
00:02:12
смеющийся звук является частью эффект пути движения .
00:02:15
и играет, когда траектория движения играет..
00:02:18
Я могу применить только один звук непосредственно к траектории движения..
00:02:22
Чтобы добавить второй звук, фон музыка, мы будем использовать другой метод..
00:02:27
Мы нажимаем Вставка, затем аудио и аудио на моем компьютере.
00:02:35
Вот звуковой файл Я хочу, жуткая музыка. .
00:02:39
Я выберу его и нажмите Вставьте.
00:02:42
Когда я вставить звуковой файл сам по себе,
00:02:45
это рассматривается как эффект анимации и эффект отображается в панели анимации..
00:02:50
Сам файл вставляется с игровой бар в середине слайда, .
00:02:55
Я переместю его вниз так что мы можем видеть это лучше..
00:02:59
Если мы внимательно посмотрим на эффект более в стекле, .
00:03:03
мы видим эту мышь значок, который означает, музыка установлена для воспроизведения.
00:03:07
когда я нажимаю на игровой бар.
00:03:09
Я нажимаю Воспроизведение все для предварительного просмотра.
00:03:13
Ведьма и ее смех играть немедленно, .
00:03:17
но я должен нажать Играть, чтобы начать фоновая музыка..
00:03:22
Вместо этого я хочу, чтобы начать сам по себе и играть вместе с другими эффектами..
00:03:27
Чтобы изменить то, как музыка начинается я выбираю значок звука.
00:03:31
и под аудио инструменты нажмите Воспроизведение, рядом с запуском.
00:03:36
Я найму стрелку и изменить на кнопку Автоматически..
00:03:41
Теперь в анимационном стекле звуковой эффект имеет значок часов .
00:03:46
что означает, что он начнет на его собственные, но после предыдущего эффекта..
00:03:51
Мы нажимаем на его стрелку и изменим Начало после предыдущей настройки.
00:03:55
для начала с предыдущего.
00:03:59
Все эффекты теперь будут играть вместе.
00:04:02
Давайте закроем анимационное панели.
00:04:05
Последнее, что мы сделаем выбрать значок звука и.
00:04:08
перетащите его со слайда, так как мы не нужно нажать на него, чтобы начать музыку..
00:04:14
Давайте посмотрим на анимация в слайд-шоу зрения..
00:04:22
С новыми звуками, наши привидениями сцена завершена..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Представете си, че имате перфектни звукови ефекти за анимация.
00:00:07
но не сте сигурни как да ги добавите.
00:00:11
Например тук има анимация, летяща вещица..
00:00:16
Искам да добавя една вещица. смея на анимацията .
00:00:20
и да играе зловеща мелодия.
00:00:25
Как бих добавил тези звучи на летящата вещица?.
00:00:28
Да преминем през него.
00:00:31
Кликнах върху анимациите за да можем да работим с анимационния ефект..
00:00:35
Сега ще отдалечавам в ред , за да се покажат полетата около слайда..
00:00:40
Анимационният ефект е тази траектория на движението,
00:00:43
тя се прилага към вещерската графика.
00:00:47
Ще кликна върху Визуализация, за да възпроизведете ефекта отново,
00:00:50
вещицата влиза в слайда рамка от долния десен ъгъл .
00:00:53
и излиза от горния ляв ъгъл.
00:00:56
За да добавим смях на вещицата, ще кликнем анимация панел .
00:01:00
и добавете звука към движение..
00:01:04
В екрана този елемент представлява ефектът на траектория на движението, който се прилага..
00:01:09
Тази малка икона показва, че това е права линия път на движение.
00:01:13
и се прилага на снимка 2, графиката на вещицата..
00:01:18
За да работите с опции за траекторията на движение,
00:01:20
ние го изберете в прозореца, щракнете върху тази стрелка, за да и щракнете върху Опции за ефект..
00:01:27
За да направите звук с траекторията на движение,.
00:01:30
щракнете върху стрелката до кутията за звук.
00:01:34
В момента не се прилага звук.
00:01:37
Мога да кандидатствам за един от вградени в звуци .
00:01:40
или изберете Друг звук, за да изберете файл на моя.
00:01:45
Този файл на Какъл.wav е смехът на вещицата.
00:01:49
Ще го изберете и кликнете върху OK.
00:01:52
Звукът веднага възпроизвежда малко предварителен преглед .
00:01:55
и аз виждам, че звуковия файл е сега изберете в полето за звук, ще кликнете върху OK..
00:02:03
Нека да кликнете върху "Play" всички, за да видите визуализация..
00:02:09
Летящата вещица вече се смее.
00:02:12
смехът е част от на ефекта на траектория на движението .
00:02:15
и играе, когато на движението..
00:02:18
Мога да прилагам само един звук към траекторията на движение..
00:02:22
За да добавите втория звук, фонът ще използваме друг метод..
00:02:27
Щракнете върху Вмъкване, след това Audio и Audio на моя компютър.
00:02:35
Ето звуковия файл Искам, Зловещо. .
00:02:39
Ще го избера и кликнете върху Вмъкване.
00:02:42
Когато вмъкна звуков файл от само себе си,
00:02:45
то се третира като анимационен ефект и ефектът се появява в прозореца за анимация..
00:02:50
Самият файл се вмъква с лента за игра в средата на слайда, .
00:02:55
Ще го преместя надолу за да можем да го видим по-добре..
00:02:59
Ако се вгледаме внимателно в в екрана, .
00:03:03
виждаме тази икона на мишката, което означава, музиката е настроена да възпроизвежда.
00:03:07
когато щракна върху лентата за игра.
00:03:09
Ще кликнете върху Пускане на всички за преглед.
00:03:13
Вещицата и нейният смях играете незабавно, .
00:03:17
но аз трябва да кликнете play да започнете на фоновата музика..
00:03:22
Вместо това искам да започне от само себе си. и да играе заедно с другите ефекти..
00:03:27
Промяна на начина на започва да избира иконата на звука.
00:03:31
и под аудио инструменти щракнете върху Възпроизвеждане, до.
00:03:36
Ще кликнете върху стрелката и промяна на при щракване на Автоматично..
00:03:41
Сега в прозореца за анимация звуковия ефект има икона часовник .
00:03:46
което означава, че ще започне от след предходния ефект..
00:03:51
Ще кликнете върху стрелката и ще промените начало след предишната настройка.
00:03:55
за стартиране с предишни.
00:03:59
Всички ефекти сега ще играят заедно.
00:04:02
Нека затворим прозореца за анимация.
00:04:05
Последното нещо, което ще направим изберете иконата за звук и.
00:04:08
плъзни от слайда, тъй като не трябва да щракнете върху него, за да стартирате музиката..
00:04:14
Нека да погледнем в изглед на слайдшоу..
00:04:22
С новите звуци, нашите обитаван от духове сцена е завършен..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imaginați-vă că aveți efecte sonore perfecte pentru o animație.
00:00:07
dar nu sunteți sigur să le adăugați.
00:00:11
De exemplu, aici este un animație, o vrăjitoare zburătoare..
00:00:16
Vreau să adaug o vrăjitoare. râde la animație .
00:00:20
și pentru a cânta o melodie ciudată.
00:00:25
aș adăuga aceste sună pentru vrăjitoarea zburătoare?.
00:00:28
Să trecem prin ea.
00:00:31
Am făcut clic pe Animații fila astfel încât să putem lucra cu efectul de animație..
00:00:35
Acum voi micșora în ordine pentru a afișa marginile din jurul diapozitivului..
00:00:40
Efectul de animație este această cale de mișcare,
00:00:43
Se aplică graficului vrăjitoarei.
00:00:47
Voi face clic pe Examinare pentru a reda din nou efectul,
00:00:50
vrăjitoarea intră în diapozitiv cadru din colțul din dreapta jos .
00:00:53
și iese din colțul din stânga sus.
00:00:56
Pentru a adăuga râsul vrăjitoarei, vom face clic pe Panoul Animație .
00:01:00
și adăugați sunetul la efect de cale de mișcare..
00:01:04
În panoul pe care îl reprezintă acest element efectul căii de mișcare care se aplică..
00:01:09
Această pictogramă mică indică că este o cale de mișcare în linie dreaptă.
00:01:13
și se aplică la imaginea 2, grafic vrăjitoare..
00:01:18
Pentru a lucra cu opțiuni pentru calea de mișcare,
00:01:20
îl selectăm în panou, faceți clic pe această săgeată pentru a afișează meniul și faceți clic pe Opțiuni efect..
00:01:27
Pentru a face o redare de sunet cu calea de mișcare,.
00:01:30
facem clic pe săgeata de lângă caseta de sunet.
00:01:34
În prezent, nu se aplică niciun sunet.
00:01:37
Pot aplica una dintre construit în sunete .
00:01:40
sau alegeți Alt sunet pentru a selecta un fișier propriu.
00:01:45
Acest fișier de sunet Cackle.wav este râsul vrăjitoarei.
00:01:49
Îl voi selecta și voi face clic pe OK.
00:01:52
Sunetul imediat redă o mică previzualizare .
00:01:55
și văd că fișierul de sunet este acum selectate în caseta de sunet, voi face clic pe OK..
00:02:03
Să faceți clic pe Redare toate pentru a vedea o previzualizare..
00:02:09
Vrăjitoarea zburătoare râde acum,
00:02:12
sunetul râsului face parte din a efectului căii de mișcare .
00:02:15
și joacă atunci când calea de mișcare joacă..
00:02:18
Pot aplica un singur sunet direct pe calea de mișcare..
00:02:22
Pentru a adăuga al doilea sunet, fundalul muzica, vom folosi o altă metodă..
00:02:27
Facem clic pe Inserare, apoi pe Audio și audio pe PC-ul meu.
00:02:35
Iată fișierul de sunet Vreau, muzică eerie.wav. .
00:02:39
Îl voi selecta și voi face clic pe Inserare.
00:02:42
Când introduc un fișier de sunet de la sine,
00:02:45
este tratată ca un efect de animație și efectul apare în panoul de animație..
00:02:50
Fișierul în sine este inserat cu o bară de redare în mijlocul diapozitivului, .
00:02:55
O să-l mut mai jos. ca să o putem vedea mai bine..
00:02:59
Dacă ne uităm cu atenție la efect în panou, .
00:03:03
vedem această pictogramă a mouse-ului, ceea ce înseamnă muzica este setată să redea.
00:03:07
când fac clic pe bara de redare.
00:03:09
Voi face clic pe Redare totală pentru o previzualizare.
00:03:13
Vrăjitoarea și râsul ei joacă imediat, .
00:03:17
dar trebuie să fac clic pe Redare pentru a începe muzica de fundal..
00:03:22
În schimb, vreau să înceapă de la sine și să se joace împreună cu alte efecte..
00:03:27
Pentru a schimba modul în care pornește, selectez pictograma de sunet.
00:03:31
și sub Instrumente audio faceți clic pe Redare, lângă Start.
00:03:36
Voi face clic pe săgeată și modificare La clic la Automat..
00:03:41
Acum, în panoul de animație efectul de sunet are o pictogramă de ceas .
00:03:46
ceea ce înseamnă că va începe pe proprii, dar după efectul precedent..
00:03:51
Vom face clic pe săgeata sa și vom schimba pornirea după setarea anterioară.
00:03:55
pentru a începe cu anteriorul.
00:03:59
Toate efectele vor juca acum împreună.
00:04:02
Să închidem panoul de animație.
00:04:05
Ultimul lucru pe care-l vom face. este selectați pictograma de sunet și.
00:04:08
trageți-l de pe diapozitiv, deoarece noi nu trebuie să faceți clic pe ea pentru a porni muzica..
00:04:14
Să aruncăm o privire la animația în vizualizarea expunere de diapozitive..
00:04:22
Cu noile sunete, scena bântuită este completă..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Уявіть, що у вас є ідеальні звукові ефекти для анімації.
00:00:07
але ви не впевнені, як їх додати.
00:00:11
Наприклад, ось анімація, літаюча відьма..
00:00:16
Я хочу додати відьма сміятися над анімацією .
00:00:20
і грати моторошну мелодію.
00:00:25
Як би я додати ці звучить до літаючої відьми?.
00:00:28
Давайте пройти через це.
00:00:31
Я натиснув анімацію вкладка, щоб ми могли працювати з анімаційним ефектом..
00:00:35
Тепер я зменшу в порядку , щоб відобразити поля навколо слайда..
00:00:40
Анімаційний ефект – це шлях руху,
00:00:43
він застосовується до графіки відьом.
00:00:47
Я натиму кнопку Попередній перегляд, щоб відтворити ефект знову,
00:00:50
відьма входить в слайд кадр від нижнього правого кута .
00:00:53
і виходить з верхнього лівого кута.
00:00:56
Щоб додати сміх відьми, Ми натиснемо кнопку Область анімації .
00:01:00
і додати звук до ефект шляху переміщення..
00:01:04
В області цей елемент застосовано ефект шляху переміщення..
00:01:09
Ця маленька піктограма вказує на що це шлях руху прямої лінії.
00:01:13
і вона застосовується на рисунок 2, графіка відьом..
00:01:18
Щоб працювати з параметрами шляху переміщення,
00:01:20
ми вибираємо його на панелі, натисніть цю стрілку, щоб відобразіть меню та виберіть пункт Параметри ефекту..
00:01:27
Відтворення звуку шляху руху,.
00:01:30
ми натискаємо стрілку поруч зі звуковою скринькою.
00:01:34
Наразі звук не застосовано.
00:01:37
Я можу застосувати одну з вбудовані звуки .
00:01:40
або виберіть Інший звук, щоб вибрати власний файл.
00:01:45
Цей звуковий файл Cackle.wav - це сміх відьми.
00:01:49
Я виберу його та натисніть кнопку OK.
00:01:52
Звук негайно відтворює невеликий попередній перегляд .
00:01:55
і я бачу, що звуковий файл зараз вибрано в звуковому полі, я натиш на кнопку OK..
00:02:03
Кнопка Відтворити все, щоб побачити попередній перегляд..
00:02:09
Літаюча відьма тепер сміється,
00:02:12
сміх звук є частиною ефекту шляху переміщення .
00:02:15
і грає, коли шлях руху відтворюється..
00:02:18
Я можу застосувати лише один звук безпосередньо до шляху переміщення..
00:02:22
Щоб додати другий звук, тло музику, ми будемо використовувати інший метод..
00:02:27
Ми натискаємо вставити, а потім аудіо та аудіо на моєму комп'ютері.
00:02:35
Ось звуковий файл Я хочу, Ері музика. .
00:02:39
Я виділіть його та натисніть кнопку Вставити.
00:02:42
Коли я сам вставляю звуковий файл,
00:02:45
він розглядається як анімаційний ефект і ефект відображається в області анімації..
00:02:50
Сам файл вставляється з посередині слайда, .
00:02:55
Я переміщую його вниз так що ми можемо бачити його краще..
00:02:59
Якщо уважно подивитися на вплив на область, .
00:03:03
ми бачимо цю піктограму миші, що означає музика налаштована на відтворення.
00:03:07
при натиці панелі відтворення.
00:03:09
Я натиму кнопку Відтворити все для попереднього перегляду.
00:03:13
Відьма і її сміх грати негайно, .
00:03:17
але я повинен натиснути кнопку Відтворити, щоб почати фонової музики..
00:03:22
Замість цього я хочу, щоб він почав сам по собі і грати разом з іншими ефектами..
00:03:27
Змінення способу музики запускає піктограму звуку.
00:03:31
і в розділі Знаряддя для аудіо натисніть кнопку Відтворення, поруч із пунктом Пуск.
00:03:36
Я натискаю стрілку та змінити після натискання на Автоматично..
00:03:41
Тепер в області анімації звуковий ефект має піктограму годинника .
00:03:46
що означає, що вона почнеться на власних, але після попереднього ефекту..
00:03:51
Ми клацнемо її стрілку та змінимо початок після попередньої настройки.
00:03:55
на початковий запуск із попереднім.
00:03:59
Всі ефекти тепер будуть грати разом.
00:04:02
Закрийте область анімації.
00:04:05
Останнє, що ми зробимо є вибір значка звуку і.
00:04:08
перетягніть його з слайда, оскільки ми не потрібно клацнути її, щоб розпочати відтворення музики..
00:04:14
Давайте подивимося на анімації в поданні показу слайдів..
00:04:22
З новими звуками, наші привидами сцени завершено..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Eğer var düşünün animasyon için mükemmel ses efektleri.
00:00:07
ancak bunları nasıl ekleyeceğiniz konusunda emin değilseniz.
00:00:11
Örneğin burada bir animasyon, uçan bir cadı..
00:00:16
Bir cadı eklemek istiyorum. animasyon gülmek .
00:00:20
ve ürkütücü bir melodi çalmak için.
00:00:25
Bunları nasıl eklerim? Uçan cadıya ses mi?.
00:00:28
Hadi üzerinden geçelim.
00:00:31
Animasyonları tıklattım sekmesi böylece animasyon etkisi ile çalışabilir..
00:00:35
Şimdi sırayla uzaklaştıracağım. slayt çevresindeki kenar boşluklarını göstermek için..
00:00:40
Animasyon efekti bu hareket yoludur,
00:00:43
Cadı grafiğine uygulanır.
00:00:47
Efekti tekrar oynatmak için Önizleme'ye tıklayacağım.
00:00:50
cadı slayt girer sağ alt köşeden çerçeve .
00:00:53
ve sol üst köşeden çıkar.
00:00:56
Cadının gülüşlerini eklemek için, Animasyon bölmesine tıklayacağız .
00:01:00
ve ses eklemek hareket yolu etkisi..
00:01:04
Bölmede bu öğe temsil uygulanan hareket yolu efekti..
00:01:09
Bu küçük simge, düz bir çizgi hareket yolu olduğunu.
00:01:13
ve uygulanır resim 2, cadı grafik..
00:01:18
Hareket yolu seçenekleriyle çalışmak için,
00:01:20
bölmede seçiyoruz, bu oku tıklatın menüsünü görüntüleyin ve Efekt seçeneklerini tıklatın..
00:01:27
Ses çalmak için hareket yolu ile,.
00:01:30
ses kutusunun yanındaki oka tıklıyoruz.
00:01:34
Şu anda ses uygulanamamaktadır.
00:01:37
Ben birini uygulayabilirsiniz sesler içinde yerleşik .
00:01:40
veya kendi dosyamı seçmek için Diğer ses'i seçin.
00:01:45
Bu ses dosyası Cackle.wav cadının gülüşü.
00:01:49
Seçip Tamam'a tıklayacağım.
00:01:52
Ses hemen küçük bir önizleme çalış .
00:01:55
ve ben ses dosyası şimdi olduğunu görmek ses kutusunda seçilen, Tamam'ı tıklatacağım..
00:02:03
Oynat'ı tıklayalım tüm bir önizleme görmek için..
00:02:09
Uçan cadı şimdi gülüyor.
00:02:12
gülen ses parçası hareket yolu etkisinin .
00:02:15
ve ne zaman oynar hareket yolu oynar..
00:02:18
Sadece bir ses uygulayabilirim. doğrudan hareket yoluna..
00:02:22
İkinci sesi eklemek için arka plan müzik, başka bir yöntem kullanacağız..
00:02:27
Bilgisayarıma Ekle'yi, ardından Ses ve Ses'i tıklatıyoruz.
00:02:35
İşte ses dosyası. Ben, Eerie music.wav istiyorum. .
00:02:39
Seçip Ekle'ye tıklayacağım.
00:02:42
Bir ses dosyanı tek başına eklediğimde,
00:02:45
bir animasyon efekti olarak kabul edilir ve efekt animasyon bölmesinde görünür..
00:02:50
Dosyanın kendisi ile eklenir alır slaytortasında bir oyun çubuğu, .
00:02:55
Aşağı çekeceğim. Böylece daha iyi görebiliriz..
00:02:59
Eğer yakından bakarsak bölmede etkisi, .
00:03:03
biz anlamına gelir bu fare simgesini görmek müzik çalmaya ayarlanır.
00:03:07
Oyun çubuğuna tıkladığımda.
00:03:09
Önizleme için Tümoynat'ı tıklatacağım.
00:03:13
Cadı ve onun gülüşü hemen oynayın, .
00:03:17
ama başlamak için Oynat'ı tıklatmam gerekiyor arka plan müziği..
00:03:22
Onun yerine kendi kendine başlamasını istiyorum. ve diğer etkileri ile birlikte oynayın..
00:03:27
Müziğin nasıl olduğunu değiştirmek için ses simgesini seçerim.
00:03:31
ve Ses araçları altında Başlat'ın yanındaki Oynatma'yı tıklatın.
00:03:36
Oku tıklatacağım ve. otomatik olarak tıklatın..
00:03:41
Şimdi animasyon bölmesinde ses efekti bir saat simgesi vardır .
00:03:46
bu da onun başlayacak anlamına gelir kendi ama önceki etkisinden sonra..
00:03:51
Okunu tıklatıp değiştireceğiz. önceki ayarından sonra Başlat.
00:03:55
ile başlamak için önceki.
00:03:59
Tüm efektler artık birlikte oynayacak.
00:04:02
Animasyon bölmesini kapatalım.
00:04:05
Yapacağımız son şey. ses simgesini seçin ve.
00:04:08
biz olmadığı için slayt tan sürükleyin müziği başlatmak için tıklatmanız gerekir..
00:04:14
Bir göz atalım. slayt gösterisi görünümünde animasyon..
00:04:22
Yeni sesler ile, bizim perili sahne tamamlandı..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imagine que tem o efeitos sonoros perfeitos para uma animação.
00:00:07
mas não tem certeza de como adicioná-los.
00:00:11
Por exemplo, aqui está um animação, uma bruxa voadora..
00:00:16
Quero adicionar uma bruxa rir para a animação .
00:00:20
e tocar uma melodia estranha.
00:00:25
Como eu adicionaria estes Soa para a bruxa voadora?.
00:00:28
Vamos passar por isto.
00:00:31
Cliquei nas Animações separador para que possamos trabalhar com o efeito de animação..
00:00:35
Agora vou ampliar em ordem para mostrar as margens em torno do slide..
00:00:40
O efeito de animação é este caminho de movimento,
00:00:43
é aplicado ao gráfico de bruxa.
00:00:47
Vou clicar em Pré-visualização para reproduzir o efeito novamente,
00:00:50
a bruxa entra no slide quadro do canto inferior direito .
00:00:53
e sai pelo canto superior esquerdo.
00:00:56
Para adicionar o riso da bruxa, vamos clicar painel de animação .
00:01:00
e adicionar o som ao efeito caminho de movimento..
00:01:04
No painel este item representa o efeito caminho de movimento que é aplicado..
00:01:09
Este pequeno ícone indica que é um caminho de movimento de linha reta.
00:01:13
e é aplicada para a imagem 2, o gráfico da bruxa..
00:01:18
Para trabalhar com opções para o caminho do movimento,
00:01:20
selecionamos no painel, clique nesta seta para exibir o seu menu e clicar em opções de Efeito..
00:01:27
Para fazer um som tocar com o caminho do movimento,.
00:01:30
clicamos na seta ao lado da caixa de som.
00:01:34
Atualmente, não é aplicado nenhum som.
00:01:37
Posso aplicar um dos construído em sons .
00:01:40
ou escolher Outro som para selecionar um arquivo meu.
00:01:45
Este ficheiro de som Cackle.wav é o riso da bruxa.
00:01:49
Vou selecioná-lo e clicar ok.
00:01:52
O som imediatamente joga uma pequena pré-visualização .
00:01:55
e vejo que o ficheiro de som é agora selecionado na caixa de som, vou clicar OK..
00:02:03
Vamos clicar em Jogar todos para ver uma pré-visualização..
00:02:09
A bruxa voadora agora tem uma gargalhada,
00:02:12
o som de riso é parte do efeito caminho de movimento .
00:02:15
e joga quando o caminho do movimento joga..
00:02:18
Só posso aplicar um som. diretamente para o caminho do movimento..
00:02:22
Para adicionar o segundo som, o fundo música, vamos usar outro método..
00:02:27
Clicamos em Inserir, depois Áudio e Áudio no meu PC.
00:02:35
Aqui está o ficheiro de som. Quero música eerie. .
00:02:39
Vou selecioná-lo e clicar em Inserir.
00:02:42
Quando insiro um ficheiro de som por si só,
00:02:45
é tratado como um efeito de animação e o efeito aparece no painel de animação..
00:02:50
O próprio ficheiro é inserido com uma barra de jogo no meio do slide, .
00:02:55
Vou movê-lo para baixo. para que possamos vê-lo melhor..
00:02:59
Se olharmos de perto para o efeito sobre o painel, .
00:03:03
vemos este ícone de rato que significa a música está definida para tocar.
00:03:07
quando clico na barra de jogo.
00:03:09
Vou clicar em Reproduzir tudo para uma pré-visualização.
00:03:13
A bruxa e o seu riso jogar imediatamente, .
00:03:17
mas eu tenho que clicar Jogar para começar a música de fundo..
00:03:22
Em vez disso, quero que comece por si só. e jogar junto com os outros efeitos..
00:03:27
Para mudar a forma como a música começa eu seleciono o ícone de som.
00:03:31
e sob ferramentas áudio clique em Reprodução, ao lado de Iniciar.
00:03:36
Vou clicar na seta e alterar No clique para Automaticamente..
00:03:41
Agora no painel de animação o efeito sonoro tem um ícone do relógio .
00:03:46
o que significa que vai começar na sua própria, mas após o efeito anterior..
00:03:51
Vamos clicar na seta e mudar o Início após a definição anterior.
00:03:55
para começar com anteriores.
00:03:59
Todos os efeitos vão agora jogar juntos.
00:04:02
Vamos fechar o painel de animação.
00:04:05
A última coisa que vamos fazer é selecionar o ícone de som e.
00:04:08
arrastá-lo para fora do slide uma vez que não precisa clicar nele para começar a música..
00:04:14
Vamos dar uma olhada no animação na vista slideshow..
00:04:22
Com os novos sons, o nosso cena assombrada é completa..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Zamislite da imate savršeni zvučni efekti za animaciju.
00:00:07
Ali niste sigurni kako da ih dodate.
00:00:11
Na primer, evo Animacija, leteća veštica..
00:00:16
Hoću da dodam veštičje Smej se animaciji .
00:00:20
I da sviram jezivu melodiju.
00:00:25
Kako da dodam ovo Zvuиi leteжoj veљtici?.
00:00:28
Hajde da proрemo kroz to.
00:00:31
Kliknuo sam na animacije kartica da bismo mogli da radimo sa efektom animacije..
00:00:35
Sada жu da umanjim red. da biste prikazikli margine oko slajda..
00:00:40
Efekat animacije je ova putanja kretanja,
00:00:43
Primenjuje se na veљtiиju grafiku.
00:00:47
Klikniću na dugme "Pregled" da bih ponovo repremio efekat,
00:00:50
Veštica ulazi u tobogan okvir iz donjeg desnog ugla .
00:00:53
i izlazi iz gornjeg levog ugla.
00:00:56
Da dodam veštičji smeh, kliknućemo na okno za animaciju .
00:01:00
i dodajte zvuk u efekat putanje kretanja..
00:01:04
U oknu ova stavka predstavlja efekat putanje kretanja koji se primenjuje..
00:01:09
Ova mala ikona ukazuje na Da je to prava linija kretanja.
00:01:13
I primenjuje se Na sliku 2, veљtiиju grafiиaru..
00:01:18
Da biste radili sa opcijama za putanju kretanja,
00:01:20
biramo ga u oknu, kliknite na ovu strelicu da biste prikažite njegov meni i izaberite stavku Opcije efekta..
00:01:27
Da bi se zvuk reprodukujao Sa putanjom kretanja,.
00:01:30
kliknemo na strelicu pored zvučnog okvira.
00:01:34
Trenutno se ne primenjuje zvuk.
00:01:37
Mogu da primenim jedan od ugrađeni u zvukove .
00:01:40
ili odaberite drugi zvuk da biste izabrali sopstvenu datoteku.
00:01:45
Ovaj zvučni fajl Cackle.wav je veštičji smeh.
00:01:49
Izabrati ću ga i kliknuti na dugme "U redu".
00:01:52
Zvuk odmah igra mali pregled .
00:01:55
I vidim da je zvučna datoteka sada izabran u okviru za zvuk, klikniću na dugme "U redu"..
00:02:03
Hajde da kliknemo na dugme "Igraj" sve da biste videli pregled..
00:02:09
Leteća veštica se sada smeje.
00:02:12
Zvuk smeha je delom efekta putanje kretanja .
00:02:15
i igra kada Pokretna putanja se igra..
00:02:18
Mogu da primenim samo jedan zvuk direktno na putanju kretanja..
00:02:22
Da biste dodali drugi zvuk, pozadina Muzika, koristićemo drugi metod..
00:02:27
Kliknite na dugme "Umetni", a zatim na mom računaru.
00:02:35
Evo zvučne datoteke Hoжu, jeziva muzika. .
00:02:39
Ja ću ga izabrati i izabrati stavku Umetni.
00:02:42
Kada sam umetnem zvučnu datoteku,
00:02:45
tretira se kao efekat animacije i efekat će se pojaviti u oknu za animaciju..
00:02:50
Sama datoteka se umeće sa traka za reprodukciju na sredini slajda, .
00:02:55
Pomeriжu ga dole. Tako da moћemo bolje da ga vidimo..
00:02:59
Ako paћljivo pogledamo. efekat u oknu, .
00:03:03
vidimo ovu ikonu miša što znači muzika je podešena za reprodukciju.
00:03:07
kada kliknem na traku za reprodukciju.