PowerPoint - Customize the design and layouts Tutorial

  • 5:06
  • 843 views
00:00:07
start with the cleanest file possible and get
00:00:09
your design in place first.
00:00:12
Let's begin with Design and the Themes gallery.
00:00:17
For a presentation featuring wine I'd like a deep rich theme,
00:00:21
I'll try this one.
00:00:24
Over in Variants, there's an alternative purple color
00:00:28
scheme for this theme, I'll use that.
00:00:33
Next, I'll click View, Slide master to make changes to the Slide master.
00:00:40
I'll select the Slide master,
00:00:42
the top slide to make my first change.
00:00:46
This will apply to the text footer,
00:00:48
the company's Web address should go there.
00:00:51
So, let's click Insert, Header footer, check Footer and paste in the URL,
00:01:00
then we click Apply.
00:01:02
There's the footer text but let's make it bigger.
00:01:06
I'll select the placeholder on the Slide master,
00:01:09
click Home, Font size and change the size to 16.
00:01:16
Because I've put the footer on the Slide master
00:01:18
it appears in every master layout.
00:01:24
Now, let's make changes to the master layouts.
00:01:27
This is a way to really customize the presentation.
00:01:31
We'll start by deleting the layouts we don't want.
00:01:35
As long as no slide is using a given layout, you can delete it.
00:01:39
You select it and press Delete.
00:01:45
We've got the layouts down to 5 and we're going to
00:01:48
customize one of them, the picture with caption layout.
00:01:53
We use this layout for the wine photo and description.
00:01:57
I want to resize the placeholders and make the fonts bigger,
00:02:01
the picture placeholder needs to fit
00:02:03
the dimensions of our cropped photos.
00:02:07
To work with it, I'll right click it and click Format shape.
00:02:12
Then I click Size and Properties and Size.
00:02:18
Before anything else, I'll uncheck Lock aspect ratio so
00:02:22
that I can control both height and width.
00:02:26
Then I'll type in the height and width of our photos and press Enter.
00:02:34
I'll close the format shape pane for now
00:02:38
and I'll click View,
00:02:40
Grid lines as the grid lines will help me position the placeholder.
00:02:45
Then I'll use the arrow keys to nudge the placeholder
00:02:49
over and up just eyeballing the placement.
00:02:54
To widen the text placeholders, I'll press Ctrl, select them both
00:02:59
and drag the right side.
00:03:05
We can turn off the grid lines.
00:03:08
To increase the font sizes in the text placeholders
00:03:12
I'll select the placeholder, click Home
00:03:15
and change the font size for each one.
00:03:20
To add more space above the body text,
00:03:23
I'll right click the placeholder, click Format shape
00:03:27
and Size and Properties.
00:03:30
I'll close the size options and click Text box.
00:03:35
For top margin, I'll pump up the spacing to point 2,
00:03:42
that looks better.
00:03:48
Another useful change I'll make to this layout is to this prompt text.
00:03:54
How about wine name goes here.
00:03:58
To rename the layout, right click the thumbnail, choose Rename layout,
00:04:04
we'll call it Wine Profile
00:04:08
and click Rename.
00:04:12
We are done with our customizations to the Slide Master.
00:04:16
I'll click Normal to switch back to normal view.
00:04:20
Now I could make all these customizations available for
00:04:23
any presentation by saving them as a theme.
00:04:27
I'd click Design, open the Themes gallery,
00:04:31
click Save current theme and name the theme,
00:04:36
but my goal is to include slide content and formatting as well.
00:04:43
A template format allows me to do that.
00:04:47
So, with our design and layouts in place, let's click Save,
00:04:56
name the presentation, we'll call it Coho Premium Selections
00:05:01
and click Save.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Wanneer u een presentatie maakt die u als een sjabloon wilt opslaan,
00:00:07
begin dan met het schoonste bestand dat mogelijk is en
00:00:09
stel eerst uw ontwerp in.
00:00:12
Laten we beginnen met Ontwerp en de Thema's galerij.
00:00:17
Voor een presentatie met wijn wil ik graag een rijk thema,
00:00:21
ik zal deze proberen.
00:00:24
In varianten is er een alternatief paarse kleuren
00:00:28
schema voor dit thema, ik zal dat gebruiken.
00:00:33
Vervolgens klik ik op Weergave, Basisdia om wijzigingen aan de Basisdia aan te brengen.
00:00:40
Ik selecteer de Basisdia,
00:00:42
de bovenste dia om mijn eerste wijziging aan te brengen.
00:00:46
Dit is van toepassing op de voettekst,
00:00:48
het Webadres van het bedrijf moet daar naartoe gaan.
00:00:51
Laten we dus klikken op Invoegen, Koptekst, Voettekst controleren en in de URL plakken
00:01:00
en dan klikken op Toepassen.
00:01:02
Daar is de voettekst maar laten we het groter maken.
00:01:06
Ik selecteer de plaatshouder op de Basisdia,
00:01:09
klik op Home, Tekengrootte en verander de grootte in 16.
00:01:16
Omdat ik de voettekst op de Basisdia heb geplaatst,
00:01:18
wordt deze in elke master layout weergegeven.
00:01:24
Laten we nu de master layouts wijzigen.
00:01:27
Dit is een manier om de presentatie echt aan te passen.
00:01:31
We beginnen met het verwijderen van de layouts die we niet willen.
00:01:35
Zolang geen dia een bepaalde layout gebruikt, kunt u deze verwijderen.
00:01:39
U selecteert het en drukt op Verwijderen.
00:01:45
We hebben de layouts verminderd tot 5 en we gaan
00:01:48
één van hen aanpassen, de afbeelding met de bijschrift layout.
00:01:53
We gebruiken deze layout voor de wijnfoto en beschrijving.
00:01:57
Ik wil de plaatshouders wijzigen en de lettertypen groter maken,
00:02:01
de plaatshouder afbeelding moet overeenkomen met
00:02:03
de afmetingen van onze bijgesneden foto's.
00:02:07
Om ermee te werken, klik ik er met de rechtermuisknop op en klik op Opmaken vorm.
00:02:12
Vervolgens klik ik op Grootte en Eigenschappen en Grootte.
00:02:18
Voor alles andere zal ik de hoogte-breedteverhouding vergrendeling uitschakelen, zodat
00:02:22
ik zowel de hoogte als de breedte kan regelen.
00:02:26
Daarna typ ik de hoogte en breedte van onze foto's in en druk op Enter.
00:02:34
Ik zal het opmaakvorm paneel voor nu sluiten
00:02:38
en ik zal op Weergave,
00:02:40
Rasterlijnen klikken omdat de rasterlijnen me helpen bij het plaatsen van de plaatshouder.
00:02:45
Dan gebruik ik de pijltjes toetsen om de plaatshouder langzaam
00:02:49
omhoog en omlaag te duwen, alleen maar om naar de plaatsing te kijken.
00:02:54
Om de plaatshouders tekst te vergroten, druk ik op Ctrl, selecteer ze allebei
00:02:59
en sleep de rechterkant.
00:03:05
We kunnen de rasterlijnen uitschakelen.
00:03:08
Om de lettertypegroottes in de plaatshouder tekst te vergroten,
00:03:12
selecteer ik de plaatshouder, klik op Home
00:03:15
en wijzig ik de lettertypegrootte voor elke lettertype.
00:03:20
Om meer ruimte boven de hoofdtekst toe te voegen,
00:03:23
klik ik met de rechtermuisknop op de plaatshouder, klik op Opmaak vorm
00:03:27
en Grootte en Eigenschappen.
00:03:30
Ik zal de opties voor het formaat sluiten en op het Tekstvak klikken.
00:03:35
Voor de top marge, zal ik de spatiëring vergroten naar punt 2,
00:03:42
dat er beter uitziet.
00:03:48
Een andere nuttige verandering die ik in deze layout zal aanbrengen, is deze prompt tekst.
00:03:54
Hoe zit het met wijn naam gaat hier.
00:03:58
Als u de layout wilt hernoemen, klikt u met de rechter muisknop op de miniatuur, kiest u Hernoemen layout,
00:04:04
we noemen dit Wijn Profiel
00:04:08
en klik op Hernoemen.
00:04:12
We zijn klaar met onze aanpassingen aan de Basisdia.
00:04:16
Ik klik op Normaal om terug te schakelen naar de normale weergave.
00:04:20
Nu zou ik al deze aanpassingen beschikbaar kunnen maken voor
00:04:23
elke presentatie door ze als thema op te slaan.
00:04:27
Ik zou op Ontwerp klikken, de Thema galerij openen,
00:04:31
op Opslaan huidig thema klikken en het thema een naam geven,
00:04:36
maar mijn doel is om dia inhoud toe te voegen en ook opmaak.
00:04:43
Met een sjabloonindeling kan ik dat doen.
00:04:47
Laten we daarom, met ons ontwerp en de ingestelde layouts klikken op Opslaan,
00:04:56
de presentatie een naam geven, we zullen het Coho Premium Selecties noemen
00:05:01
en op Opslaan klikken.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Wenn Sie eine Präsentation erstellen, die Sie als Vorlage speichern möchten,
00:00:07
beginnen Sie mit der grundlegendsten Datei und sorgen
00:00:09
Sie zuerst für die Gestaltung.
00:00:12
Ich beginne, indem ich auf der Registerkarte „Design” auf den Designkatalog klicke.
00:00:17
Bei einer Präsentation zum Thema Wein passt ein dunkles, sattes Design besonders gut.
00:00:21
Ich probiere das hier aus.
00:00:24
Unter „Varianten” gibt es ein alternatives purpurfarbenes Farbschema
00:00:28
für dieses Design. Das verwende ich jetzt.
00:00:33
Als Nächstes klicke ich auf „Ansicht” > „Folienmaster”, um Änderungen am Folienmaster vorzunehmen.
00:00:40
Ich wähle den Folienmaster,
00:00:42
die oberste Folie, aus, um meine erste Änderung vorzunehmen:
00:00:46
Diese betrifft die Textfußzeile,
00:00:48
in der die Webadresse des Unternehmens stehen soll.
00:00:51
Ich klicke also auf „Einfügen” > „Kopf- und Fußzeile”, aktiviere „Fußzeile” und füge die URL ein.
00:01:00
Dann klicke ich auf „Übernehmen”.
00:01:02
Hier steht der Fußzeilentext, den ich noch vergrößern möchte.
00:01:06
Ich markiere den Platzhalter auf dem Folienmaster,
00:01:09
klicke auf „Start” > „Schriftgrad” und ändere den Wert auf „16”.
00:01:16
Weil ich die Fußzeile auf dem Folienmaster eingefügt habe,
00:01:18
wird sie in jedem Masterlayout angezeigt.
00:01:24
Nun will ich Änderungen an den Masterlayouts vornehmen.
00:01:27
Dies ist eine Möglichkeit, um eine Präsentation in jeder Hinsicht anzupassen.
00:01:31
Zunächst lösche ich die nicht benötigten Layouts.
00:01:35
Solange keiner Folie ein bestimmtes Layout zugewiesen wurde, können Sie es löschen.
00:01:39
Sie können es auswählen und ENTF drücken.
00:01:45
Es sind nur noch fünf Layouts übrig und eines davon
00:01:48
will ich jetzt anpassen – das Layout „Bild mit Überschrift”.
00:01:53
Ich verwende dieses Layout für das Weinfoto mit Beschreibung.
00:01:57
Dafür möchte ich die Größe der Platzhalter ändern und die Schriftarten vergrößern.
00:02:01
Der Bildplatzhalter muss zu den Abmessungen meiner
00:02:03
zugeschnittenen Fotos passen.
00:02:07
Um mit dem Platzhalter arbeiten zu können, klicke ich mit der rechten Maustaste darauf und klicke dann auf „Form formatieren”.
00:02:12
Anschließend klicke ich auf „Größe und Eigenschaften” und auf „Größe”.
00:02:18
Als Erstes deaktivere ich hier „Seitenverhältnis sperren”, damit
00:02:22
ich die Höhe und Breite steuern kann.
00:02:26
Danach gebe ich die Werte für „Höhe” und „Breite” der Fotos ein und drücke Enter.
00:02:34
Ich schließe erst einmal das Fenster „Form formatieren”
00:02:38
und klicke auf „Ansicht” >
00:02:40
„Gitternetzlinien”, da die Gitternetzlinien beim Positionieren des Platzhalters hilfreich sind.
00:02:45
Anschließend verschiebe ich den Platzhalter mit den Pfeiltasten nach rechts
00:02:49
und oben, wobei ich nur auf die Positionierung schaue.
00:02:54
Zum Verbreitern der Textplatzhalter drücke ich die Steuerungstaste (Strg), wähle beide aus
00:02:59
und ziehe die rechte Seite.
00:03:05
Jetzt kann ich die Gitternetzlinien wieder deaktivieren.
00:03:08
Zum Vergrößern der Schriftgrade in den Textplatzhaltern
00:03:12
wähle ich den Platzhalter aus, klicke auf „Start”
00:03:15
und ändere den „Schriftgrad” für jeden Platzhalter.
00:03:20
Um mehr Platz über dem Textkörper hinzuzufügen,
00:03:23
klicke ich mit der rechten Maustaste auf den Platzhalter, klicke auf „Form formatieren”
00:03:27
und auf „Größe und Eigenschaften”.
00:03:30
Ich schließe die Optionen für „Größe” und klicke auf „Textfeld”.
00:03:35
Für „Oberer Rand” lege ich den Abstand auf 2 fest.
00:03:42
Das sieht besser aus.
00:03:48
Eine weitere hilfreiche Layoutänderung nehme ich an diesem Aufforderungstext vor:
00:03:54
Wie wäre es mit „Weinnamen hier eingeben”?
00:03:58
Zum Umbenennen des Layouts klicke ich mit der rechten Maustaste auf die Miniaturansicht, klicke auf „Layout
00:04:04
umbennen”, gebe „Weinprofil” ein und
00:04:08
klicke auf „Umbenennen”.
00:04:12
Damit sind meine Anpassungen am Folienmaster beendet.
00:04:16
Ich klicke auf „Normal”, um zur Normalansicht zurückzuwechseln.
00:04:20
Jetzt könnte ich alle diese Anpassungen für jede beliebige
00:04:23
Präsentation zur Verfügung stellen, indem ich sie als Design speichere.
00:04:27
Ich würde auf „Entwurf” klicken, den Designkatalog öffnen,
00:04:31
auf „Aktuelles Design speichern” klicken und dem Design einen Namen geben.
00:04:36
Mein Ziel besteht jedoch darin, auch die Folieninhalte und Formatierung einzubeziehen.
00:04:43
Das ermöglicht mir ein Vorlagenformat.
00:04:47
Da mein Entwurf und die Layouts jetzt richtig positioniert sind, klicke ich auf „Speichern”,
00:04:56
gebe der Präsentation einen Namen – und zwar „Coho-Prädikatsweine” – und
00:05:01
klicke auf „Speichern”.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Cuando cree una presentación que quiera usar como plantilla,
00:00:07
comience con un archivo lo más limpio posible y ajuste
00:00:09
el diseño, antes de nada.
00:00:12
Vamos a empezar con Diseño y con la Galería de temas.
00:00:17
Para una presentación sobre vinos quiero un tema profundo y sofisticado.
00:00:21
Voy a probar con este.
00:00:24
en Variantes tenemos una combinación de colores alternativa
00:00:28
(púrpura) para este tema, voy a usarla.
00:00:33
Hago clic en Vista, Patrón de diapositivas para editar el patrón de diapositivas.
00:00:40
Selecciono el patrón de diapositivas
00:00:42
(la primera diapositiva) para realizar el primer cambio.
00:00:46
Se aplicará al texto del pie de página,
00:00:48
donde quiero la dirección web de la empresa.
00:00:51
Hago clic en Insertar, Encabezado y pie de página, marco Pie de página,
00:01:00
pego la URL y hago clic en Aplicar.
00:01:02
Aquí tengo el texto del pie de página, pero lo quiero más grande.
00:01:06
Selecciono el marcador de posición en el patrón de diapositivas,
00:01:09
hago clic en Inicio, Tamaño de fuente y cambio el tamaño a 16.
00:01:16
Como he puesto el pie de página en el patrón de diapositivas,
00:01:18
aparece en el diseño de cada patrón.
00:01:24
Ahora voy a efectuar cambios en los diseños del patrón.
00:01:27
Es una buena forma de personalizar verdaderamente la presentación.
00:01:31
Empezaré borrando los diseños que no necesito.
00:01:35
Siempre que ninguna diapositiva presente ese diseño, lo podré borrar.
00:01:39
Hay que seleccionarlo y pulsar Eliminar.
00:01:45
Hemos reducido a cinco los diseños y vamos
00:01:48
a personalizar uno de ellos, la imagen con diseño de título.
00:01:53
Usaremos este diseño para la foto del vino y la descripción.
00:01:57
Quiero cambiar el tamaño de los marcadores de posición y agrandar
00:02:01
las fuentes; el marcador de posición de imagen tiene que encajar en las
00:02:03
dimensiones de las fotos recortadas.
00:02:07
Para editarlo, hago clic encima con el botón derecho y escojo Formato de forma.
00:02:12
Ahora hago clic en Tamaño y propiedades, Tamaño.
00:02:18
Antes de nada, desmarco Bloquear relación de aspecto
00:02:22
para poder controlar la altura y anchura.
00:02:26
Después introduzco la altura y anchura de las fotos y pulso Intro.
00:02:34
De momento, cierro el panel
00:02:38
Formato de forma y hago clic en Vista,
00:02:40
Líneas de cuadrícula; me ayudarán a colocar el marcador de posición.
00:02:45
Después uso las teclas de flecha para desplazar el marcador
00:02:49
de posición hacia arriba y medir a ojo la ubicación.
00:02:54
Para ensanchar los marcadores de posición pulso Ctrl, selecciono
00:02:59
los dos y estiro la parte derecha.
00:03:05
Podemos quitar ya las líneas de cuadrícula.
00:03:08
Para aumentar el tamaño de las fuentes en los marcadores de posición, selecciono
00:03:12
el marcador de posición, hago clic en Inicio
00:03:15
y cambio el tamaño de cada fuente.
00:03:20
Para añadir espacio encima del texto
00:03:23
de cuerpo, hago clic con el botón derecho en el marcador de posición, Formato
00:03:27
de forma y Tamaño y propiedades.
00:03:30
Cierro las opciones de tamaño y hago clic en Cuadro de texto.
00:03:35
En Margen superior, aumento el espaciado a dos puntos,
00:03:42
que queda mejor.
00:03:48
Otro cambio útil que voy a hacer en este diseño es este texto del mensaje.
00:03:54
Aquí puede ir el nombre del vino.
00:03:58
Para renombrar el diseño, haga clic con el botón derecho en la miniatura, elija
00:04:04
Cambiar nombre al diseño (lo llamaré
00:04:08
Descripción del vino) y Cambiar nombre.
00:04:12
Hemos terminado de personalizar el patrón de diapositivas.
00:04:16
Hago clic en Normal para volver a la vista normal.
00:04:20
Ahora podría hacer que estas personalizaciones estén disponibles
00:04:23
para cualquier otra presentación al guardarlas como un tema.
00:04:27
Hago clic en Diseño, abro la galería de temas,
00:04:31
hago clic en Guardar tema actual y le pongo nombre al tema,
00:04:36
pero mi objetivo es incluir también el contenido y formato de la diapositiva.
00:04:43
El formato de plantilla me lo permite, así que,
00:04:47
con todo el diseño preparado, hago clic en Guardar,
00:04:56
pongo nombre a la presentación (la llamaré Selección Coho Premium)
00:05:01
y hago clic en Guardar.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ao criar uma apresentação, você deseja salvá-la como um modelo.
00:00:07
Comece com o arquivo o mais limpo possível e implemente
00:00:09
seu design primeiro.
00:00:12
Vamos começar com o Design e a galeria de temas.
00:00:17
Para uma apresentação caracterizando os vinhos, gostaria de um tema bem rico.
00:00:21
Vou tentar este.
00:00:24
Sobre Variantes, há uma cor roxa alternativa
00:00:28
para este tema, vou usar ele.
00:00:33
A seguir, vou clicar em Exibir, Slide mestre, para fazer alterações ao Slide mestre.
00:00:40
Vou selecionar o Slide mestre,
00:00:42
o slide superior para fazer minha primeira mudança.
00:00:46
Isso vai se aplicar ao texto do rodapé,
00:00:48
o endereço do site da empresa deveria estar lá.
00:00:51
Assim, vamos clicar em Inserir, Cabeçalho e rodapé, marcar Rodapé e colar a URL,
00:01:00
em seguida clicamos em Aplicar.
00:01:02
Aí está o texto do rodapé, mas vamos aumentá-lo.
00:01:06
Vou selecionar o espaço reservado no Slide mestre,
00:01:09
clicar em Home, Tamanho da fonte e alterar o tamanho para 16.
00:01:16
Como coloquei o rodapé no Slide mestre,
00:01:18
ele aparece em cada layout mestre.
00:01:24
Agora, vamos fazer alterações aos layouts mestres.
00:01:27
Esta é uma forma de realmente personalizar a apresentação.
00:01:31
Vamos começar excluindo os layouts que não queremos.
00:01:35
Uma vez que nenhum slide esteja usando um determinado layout, você pode exclui-lo.
00:01:39
Basta selecioná-lo e clicar em Excluir.
00:01:45
Reduzimos os layouts a 5 e vamos
00:01:48
personalizar um deles, a imagem com legenda.
00:01:53
Usamos este layout para a foto do vinho e sua descrição.
00:01:57
Desejo redimensionar o espaço reservado e tornar a fonte maior.
00:02:01
O espaço reservado para a imagem precisa se ajustar
00:02:03
às dimensões de nossas fotos recortadas.
00:02:07
Para trabalhar com isso, vou clicar com o botão direito nele e em Formatar forma.
00:02:12
Então clico em Tamanho e Propriedades e Tamanho.
00:02:18
Antes de mais nada, vou desmarcar Fixar proporção, de modo
00:02:22
que eu possa controlar tanto altura, quanto largura.
00:02:26
Então digito altura e largura de nossas fotos e pressiono Enter.
00:02:34
Vou fechar o painel de formatação de formas
00:02:38
e clicar em Exibir,
00:02:40
Linhas de grade, uma vez que elas me ajudarão a posicionar os espaços reservados.
00:02:45
Em seguida, vou usar as setas do teclado para mover os espaços reservados
00:02:49
para cima e para baixo.
00:02:54
Para alargar os espaços reservados para textos, vou pressionar Ctrl, selecioná-los
00:02:59
e arrastar o lado direito.
00:03:05
Podemos desativar as linhas de grade.
00:03:08
Para aumentar o tamanho da fonte nos espaços reservados para texto,
00:03:12
vou selecionar o espaço reservado, clicar em Home
00:03:15
e alterar o tamanho da fonte para cada um.
00:03:20
Para adicionar mais espaço acima do corpo do texto,
00:03:23
vou clicar com o botão direito no espaço reservado e clicar em Formatar forma
00:03:27
e em Tamanho e propriedades.
00:03:30
Vou fechar as opções de tamanho e clicar na caixa de texto.
00:03:35
Para a margem superior, vou aumentar o espaçamento para ponto 2.
00:03:42
Assim parece melhor.
00:03:48
Outra alterações útil que vou fazer ao layout é ao texto de solicitação.
00:03:54
E quanto ao nome do vinho aqui?
00:03:58
Para renomear o layout, clique com o botão direito na miniatura, escolha Renomear layout.
00:04:04
Vamos chamá-lo de Perfil do vinho
00:04:08
e clique em Renomear.
00:04:12
Acabamos nossa personalização para o Slide mestre.
00:04:16
Vou clicar em Normal para voltar para a Exibição normal.
00:04:20
Agora posso tornar estas personalizações disponíveis para
00:04:23
qualquer apresentação salvando-as como um tema.
00:04:27
Para isso, clico em Design, abro galeria de temas,
00:04:31
clico em Salvar tema atual e dou um nome ao tema.
00:04:36
Mas meu objetivo é incluir o conteúdo e a formatação do slide.
00:04:43
Um formato de modelo me permite fazer isso.
00:04:47
Assim, como nosso design e layouts implementados, vamos clicar em Salvar,
00:04:56
e nomear a apresentação. Podemos chamá-la de Seleções Premium da Coho
00:05:01
e clicar em Salvar.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Quando si crea una presentazione si desidera salvare come modello,.
00:00:07
iniziare con il file più pulito possibile e ottenere.
00:00:09
il vostro disegno in atto prima.
00:00:12
Iniziamo con il design e la galleria Temi..
00:00:17
Per una presentazione con il vino mi piacerebbe un tema ricco e profondo, .
00:00:21
Proverò questo.
00:00:24
Oltre nelle Varianti, c'è un colore viola alternativo.
00:00:28
schema per questo tema, lo userò.
00:00:33
Successivamente, farò clic su Visualizza, Schema diapositiva per apportare modifiche allo schema Diapositiva..
00:00:40
Seleziono lo schema Diapositiva,
00:00:42
la diapositiva superiore a fare il mio primo cambiamento..
00:00:46
Questo si applicherà al piè di pagina di testo,
00:00:48
l'indirizzo Web dell'azienda dovrebbe andare lì.
00:00:51
Quindi, facciamo clic inserire, piè di pagina di intestazione, selezionare Piè di pagina e incollare nell'URL,.
00:01:00
quindi clicchiamo su Applica.
00:01:02
C'è il testo del piè di pagina ma facciamolo più grande..
00:01:06
Seleziono il segnaposto nello schema Diapositiva, .
00:01:09
fare clic su Home, Dimensione carattere e modificare la dimensione in 16..
00:01:16
Perché ho messo il piè di pagina nello schema Diapositiva .
00:01:18
viene visualizzato in ogni layout principale.
00:01:24
Ora, apportiamo le modifiche ai layout principali..
00:01:27
Questo è un modo per personalizzare la presentazione..
00:01:31
Inizieremo cancellando i layout che non vogliamo..
00:01:35
Finché nessuna diapositiva utilizza un dato layout, è possibile eliminarlo..
00:01:39
Selezionarlo e premere CANC.
00:01:45
Abbiamo i layout fino a 5 e stiamo andando a.
00:01:48
personalizzare uno di loro, il immagine con layout didascalia..
00:01:53
Usiamo questo layout per foto e descrizione del vino..
00:01:57
Si desidera ridimensionare i segnaposto e ingrandire i caratteri, .
00:02:01
l'immagine segnaposto deve adattarsi.
00:02:03
le dimensioni delle nostre foto ritagliate.
00:02:07
Per lavoraci, ho ragione fare clic su di esso e fare clic su Formato forma..
00:02:12
Quindi faccio clic su Dimensioni e Proprietà e Dimensioni..
00:02:18
Prima di ogni altra cosa, io deselezionare Blocca proporzioni in modo.
00:02:22
che posso controllare altezza e larghezza..
00:02:26
Poi digito l'altezza e la larghezza delle nostre foto e premere Invio..
00:02:34
Chiuderò il riquadro della forma formato per il momento
00:02:38
e farò clic su Visualizza,
00:02:40
Linee griglia come le linee della griglia consente di posizionare il segnaposto..
00:02:45
Poi userò la freccia tasti per spostare il segnaposto.
00:02:49
più e più volte solo eyeballing il posizionamento..
00:02:54
Per allargare i segnaposto di testo, Premo Ctrl, selezionarli entrambi .
00:02:59
e trascinare il lato destro.
00:03:05
Possiamo disattivare le linee della griglia.
00:03:08
Per aumentare le dimensioni dei caratteri nei segnaposto di testo .
00:03:12
Seleziono il segnaposto, fai clic su Home
00:03:15
e modificare la dimensione del carattere per ciascuno di essi.
00:03:20
Per aggiungere più spazio sopra il corpo del testo,
00:03:23
Farò clic con il pulsante destro del mouse sul segnaposto, Fare clic su Formato forma .
00:03:27
e Dimensioni e proprietà.
00:03:30
Chiudo la dimensione e fare clic su Casella di testo..
00:03:35
Per il margine superiore, io pompare la spaziatura fino al punto 2,.
00:03:42
che sembra meglio.
00:03:48
Un altro cambiamento utile che farò per questo layout è a questo testo di richiesta..
00:03:54
Che ne dici di nome del vino va qui.
00:03:58
Per rinominare il layout, fare clic sulla miniatura, scegliere Rinomina layout, .
00:04:04
lo chiameremo Wine Profile
00:04:08
e fare clic su Rinomina.
00:04:12
Abbiamo finito con la nostra personalizzazioni dello Schema diapositiva..
00:04:16
Farò clic su Normale per tornare alla visualizzazione normale..
00:04:20
Ora potrei fare tutti questi personalizzazioni disponibili per.
00:04:23
qualsiasi presentazione di salvarli come tema..
00:04:27
Farei clic su Design, aprire la galleria Temi,.
00:04:31
fare clic su Salva corrente tema e il nome del tema,.
00:04:36
ma il mio obiettivo è quello di includere slide contenuti e la formattazione..
00:04:43
Un formato di modello mi permette di farlo..
00:04:47
Quindi, con il nostro design e layout sul posto, facciamo clic su Salva,.
00:04:56
assegnare un nome alla presentazione, lo chiameremo Coho Premium Selections .
00:05:01
e fare clic su Salva.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
創建演示文稿時 要保存為範本,.
00:00:07
從 最乾淨的檔可能,並得到.
00:00:09
您的設計首先就位。
00:00:12
讓我們從設計開始 和主題庫。.
00:00:17
對於演示文稿 特色葡萄酒,我想要一個深豐富的主題,.
00:00:21
我試試這個
00:00:24
在變體中,有 替代紫色.
00:00:28
方案為這個主題,我會用它。
00:00:33
接下來,我將按一下"查看"幻燈片母版 以更改幻燈片母版。.
00:00:40
我將選擇幻燈片母版,
00:00:42
頂部幻燈片到 做我的第一個改變。.
00:00:46
這將適用于文本頁腳,
00:00:48
公司的網址應該去那裡。
00:00:51
因此,讓我們按一下"插入,頁腳", 選中頁腳並粘貼到 URL 中,.
00:01:00
然後我們按一下"應用"。
00:01:02
有頁腳文本 但讓我們把它變大。.
00:01:06
我將選擇預留位置 在幻燈片母版上,.
00:01:09
按一下"主頁",字體大小和 將大小更改為 16。.
00:01:16
因為我已經把 幻燈片母版上的頁腳.
00:01:18
它出現在每個主佈局中。
00:01:24
現在,讓我們進行更改 到主佈局。.
00:01:27
這是一種真正 自訂演示文稿。.
00:01:31
我們將從刪除開始 不需要的佈局。.
00:01:35
只要沒有幻燈片使用 給定佈局,您可以將其刪除。.
00:01:39
選擇它,然後按"刪除"。
00:01:45
我們有佈局 下降到5,我們要.
00:01:48
自訂其中之一, 帶標題佈局的圖片。.
00:01:53
我們使用此佈局 葡萄酒照片和描述。.
00:01:57
我想調整預留位置的大小 放大縮小字體功能 放大縮小字體功能.
00:02:01
圖片 預留位置需要適合.
00:02:03
裁剪照片的尺寸。
00:02:07
要使用它,我會正確的 按一下它並按一下"格式化"形狀。.
00:02:12
然後,我按一下"大小"和 屬性和大小。.
00:02:18
在別的什麼之前,我會 取消選中鎖定縱橫比,以便.
00:02:22
我可以控制 高度和寬度。.
00:02:26
然後,我會輸入高度 和寬度的照片,並按輸入。.
00:02:34
我現在將關閉格式形狀窗格
00:02:38
我會點擊"查看"
00:02:40
格線與格線相同 説明我定位預留位置。.
00:02:45
然後,我將使用箭頭 鍵以輕推預留位置.
00:02:49
超過和向上只是 吸引位置。.
00:02:54
要擴大文本預留位置, 我按 Ctrl,選擇它們.
00:02:59
並拖動右側。
00:03:05
我們可以關閉格線。
00:03:08
增加字體大小 在文本預留位置中.
00:03:12
我將選擇預留位置,按一下"主頁"
00:03:15
並更改每個字體的大小。
00:03:20
要在正文文本上方添加更多空間,
00:03:23
我按右鍵預留位置, 按一下"格式"形狀.
00:03:27
和大小和屬性。
00:03:30
我會關閉大小 選項,然後按一下"文本"框。.
00:03:35
對於上邊距,我會泵 將間距向上到點 2,.
00:03:42
看起來更好
00:03:48
我將作出另一個有用的改變 此佈局是此提示文本。.
00:03:54
酒名呢?
00:03:58
要重命名佈局,向右 按一下縮略圖,選擇重命名佈局,.
00:04:04
我們將稱之為葡萄酒設定檔
00:04:08
並按一下"重命名"。
00:04:12
我們完成了我們的 自訂幻燈片母版。.
00:04:16
我將按一下"正常"以 切換回正常視圖。.
00:04:20
現在我可以做所有這些 自訂可用於.
00:04:23
任何演示文稿 將它們作為主題保存。.
00:04:27
我會點擊設計, 打開主題庫,.
00:04:31
按一下"保存當前" 主題和名稱的主題,.
00:04:36
但我的目標是包括幻燈片 內容和格式。.
00:04:43
範本格式 允許我這樣做。.
00:04:47
因此,我們的設計和 佈局到位,讓我們按一下"保存".
00:04:56
命名演示文稿, 我們將稱之為科霍高級選擇.
00:05:01
並按一下"保存"。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
プレゼンテーションを作成する場合 テンプレートとして保存する場合は、.
00:00:07
で始まる 可能な限りクリーンなファイルと取得.
00:00:09
最初に所定の位置にあなたの設計。
00:00:12
デザインから始めましょう テーマギャラリー。.
00:00:17
プレゼンテーションの場合 ワインをフィーチャーした私は深い豊かなテーマが欲しい、.
00:00:21
やってみる
00:00:24
バリアントでは、 代替紫色.
00:00:28
このテーマのスキームは、私はそれを使用します。
00:00:33
次に、[表示] 、[スライド マスタ] をクリックします。 を使用して、スライド マスタを変更します。.
00:00:40
スライド マスタを選択します。
00:00:42
一番上のスライド 私の最初の変更を行います。.
00:00:46
これはテキストフッターに適用されます。
00:00:48
会社の Web アドレスはそこに移動する必要があります。
00:00:51
それでは、挿入、ヘッダーフッターをクリックしてみましょう。 URL でフッターと貼り付けを確認し、.
00:01:00
次に、[適用] をクリックします。
00:01:02
フッターのテキストがあります しかし、それを大きくしましょう。.
00:01:06
プレースホルダを選択します スライド マスタで、.
00:01:09
[ホーム] をクリックします。 サイズを 16 に変更します。.
00:01:16
私は置いたので、 スライド マスタのフッター.
00:01:18
すべてのマスタ レイアウトに表示されます。
00:01:24
さあ、変更してみましょう マスタ レイアウトにします。.
00:01:27
これは本当に方法です プレゼンテーションをカスタマイズします。.
00:01:31
まずは削除から始めましょう 私たちが望まないレイアウト。.
00:01:35
スライドが使用されていない限り、 レイアウトを指定すると、削除できます。.
00:01:39
選択し、[削除] を押します。
00:01:45
レイアウトがわかりました 5まで下げて、私たちは行くつもりです.
00:01:48
そのうちの1つをカスタマイズし、 キャプションレイアウトを持つ画像。.
00:01:53
このレイアウトは、 ワインの写真と説明。.
00:01:57
プレースホルダのサイズを変更する フォントを大きくし、.
00:02:01
絵 プレースホルダを適合させる必要がある.
00:02:03
トリミングされた写真のサイズ。
00:02:07
それに取り組むために、私は正しい クリックして[図形の書式設定]をクリックします。.
00:02:12
その後、私はサイズをクリックし、 プロパティとサイズ。.
00:02:18
何か前に ロックアスペクト比のチェックを外す.
00:02:22
私が制御できること 高さと幅の両方。.
00:02:26
次に、高さを入力します。 と私たちの写真の幅と入力を押してください。.
00:02:34
ここで書式図形ペインを閉じます
00:02:38
[表示] をクリックします。
00:02:40
グリッド線は、グリッド線が プレースホルダを配置するのに役立ちます。.
00:02:45
それから私は矢印を使います プレースホルダを微調整するキー.
00:02:49
何度も何度も上がるだけ 配置を目を見張る。.
00:02:54
テキストプレースホルダを広げるには、 私はCtrlを押して、両方を選択します.
00:02:59
をクリックし、右側をドラッグします。
00:03:05
グリッド線をオフにすることができます。
00:03:08
フォント サイズを大きくするには テキストプレースホルダ内.
00:03:12
プレースホルダを選択し、[ホーム] をクリックします。
00:03:15
各フォント サイズを変更します。
00:03:20
本文の上にスペースを追加するには、
00:03:23
プレースホルダを右クリックします。 [図形の書式設定] をクリックします。.
00:03:27
とサイズとプロパティ。
00:03:30
サイズを閉じます オプションをクリックし、[テキスト] ボックスをクリックします。.
00:03:35
上余白のために、私はポンプでくみます ポイント 2 までの間隔を上げる.
00:03:42
それは良く見えます。
00:03:48
もう一つの便利な変更を行います このレイアウトは、このプロンプト テキストに対して行います。.
00:03:54
ワインの名前はこちらから。
00:03:58
レイアウトの名前を変更するには、右 サムネイルをクリックし、[名前の変更] レイアウトを選択します。.
00:04:04
私たちはそれをワインプロファイルと呼びます
00:04:08
をクリックし、[名前を変更] をクリックします。
00:04:12
私たちは、私たちと行われています スライド マスタへのカスタマイズ。.
00:04:16
[標準] をクリックします。 通常のビューに戻します。.
00:04:20
今、私はこれらすべてを作ることができる 利用可能なカスタマイズ.
00:04:23
任意のプレゼンテーション テーマとして保存します。.
00:04:27
[デザイン] をクリックします。 テーマギャラリーを開く,.
00:04:31
[現在の保存] をクリックします。 テーマとテーマに名前を付け、.
00:04:36
しかし、私の目標はスライドを含む コンテンツと書式設定も同様です。.
00:04:43
テンプレート形式 私はそれを行うことができます。.
00:04:47
だから、私たちのデザインと レイアウトを配置し、[保存] をクリックします。.
00:04:56
プレゼンテーションに名前を付け、 私たちはそれをコホープレミアムセレクションと呼びます.
00:05:01
をクリックし、[保存] をクリックします。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Khi bạn tạo một bản trình bày bạn muốn lưu dưới dạng mẫu,.
00:00:07
bắt đầu với tập tin sạch nhất có thể và nhận được.
00:00:09
thiết kế của bạn tại chỗ đầu tiên.
00:00:12
Hãy bắt đầu với thiết kế và thư viện Chủ đề..
00:00:17
Để có một bài thuyết trình với rượu vang tôi muốn một chủ đề sâu đậm, .
00:00:21
Tôi sẽ cố gắng này.
00:00:24
Trong các biến thể, có một màu tím thay thế.
00:00:28
chương trình cho chủ đề này, tôi sẽ sử dụng nó.
00:00:33
Tiếp theo, tôi sẽ nhấp vào View, slide Master để thực hiện thay đổi cho chủ slide..
00:00:40
Tôi sẽ chọn slide Master,
00:00:42
slide trên cùng để thực hiện thay đổi đầu tiên của tôi..
00:00:46
Điều này sẽ áp dụng cho phần chân văn bản,
00:00:48
địa chỉ web của công ty nên đến đó.
00:00:51
Vì vậy, chúng ta hãy nhấp vào chèn, header footer, kiểm tra footer và dán trong URL,.
00:01:00
sau đó chúng ta nhấp vào Apply.
00:01:02
Có các văn bản chân nhưng chúng ta hãy làm cho nó lớn hơn..
00:01:06
Tôi sẽ chọn trình giữ chỗ trên slide Master, .
00:01:09
bấm Trang chủ, cỡ chữ và thay đổi kích thước thành 16..
00:01:16
Bởi vì tôi đã đặt chân trang trên slide Master .
00:01:18
nó xuất hiện trong mọi bố cục chủ.
00:01:24
Bây giờ, hãy thực hiện thay đổi đến các bố cục chủ..
00:01:27
Đây là một cách để thực sự tùy chỉnh trình bày..
00:01:31
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng xóa bố cục mà chúng ta không muốn..
00:01:35
Miễn là không có slide đang sử dụng một bố cục được đưa ra, bạn có thể xóa nó..
00:01:39
Bạn chọn nó và nhấn Delete.
00:01:45
Chúng tôi có bố cục xuống đến 5 và chúng ta sẽ.
00:01:48
tùy chỉnh một trong số họ, hình với bố cục phụ đề..
00:01:53
Chúng tôi sử dụng bố cục này cho hình ảnh và mô tả rượu vang..
00:01:57
Tôi muốn thay đổi kích cỡ của trình giữ trống và làm cho các phông chữ lớn hơn, .
00:02:01
hình ảnh cần phải phù hợp với.
00:02:03
Kích thước của ảnh đã xén của chúng tôi.
00:02:07
Để làm việc với nó, tôi sẽ phải nhấp vào nó và nhấp vào định dạng Shape..
00:02:12
Sau đó, tôi nhấp vào kích thước và Tính và kích thước..
00:02:18
Trước khi bất cứ điều gì khác, tôi sẽ bỏ chọn khóa tỷ lệ khung hình để.
00:02:22
mà tôi có thể kiểm soát cả chiều cao và chiều rộng..
00:02:26
Sau đó, tôi sẽ gõ vào chiều cao và chiều rộng của ảnh của chúng tôi và nhấn Enter..
00:02:34
Tôi sẽ đóng khung định dạng cho bây giờ
00:02:38
và tôi sẽ nhấp vào xem,
00:02:40
Đường lưới như các đường khung lưới sẽ giúp tôi định vị trình giữ chỗ..
00:02:45
Sau đó, tôi sẽ sử dụng mũi tên phím để di chuyển trình giữ chỗ.
00:02:49
hơn và lên chỉ eyeballing vị trí..
00:02:54
Để mở rộng phần giữ các văn bản, Tôi sẽ nhấn Ctrl, chọn cả hai .
00:02:59
và kéo phía bên phải.
00:03:05
Chúng ta có thể tắt các đường khung lưới.
00:03:08
Để tăng kích thước phông chữ trong trình giữ trống văn bản .
00:03:12
Tôi sẽ chọn trình giữ chỗ, nhấp vào trang chủ
00:03:15
và thay đổi kích thước phông chữ cho mỗi một.
00:03:20
Để thêm nhiều không gian phía trên văn bản cơ thể,
00:03:23
Tôi sẽ nhấp chuột phải vào ô trống, nhấp vào định dạng hình .
00:03:27
và kích thước và Properties.
00:03:30
Tôi sẽ đóng kích thước tùy chọn và nhấp vào hộp văn bản..
00:03:35
Đối với lề trên, tôi sẽ bơm lên khoảng cách đến điểm 2,.
00:03:42
trông tốt hơn.
00:03:48
Một thay đổi hữu ích tôi sẽ làm cho bố cục này là văn bản nhắc..
00:03:54
Làm thế nào về rượu tên đi ở đây.
00:03:58
Để đổi tên bố cục, phải nhấp vào hình thu nhỏ, chọn đổi tên bố cục, .
00:04:04
chúng tôi sẽ gọi nó Wine Profile
00:04:08
và nhấp vào đổi tên.
00:04:12
Chúng tôi đang thực hiện với chúng tôi tùy chỉnh cho slide Master..
00:04:16
Tôi sẽ bấm bình thường để chuyển về chế cảnh bình thường..
00:04:20
Bây giờ tôi có thể làm cho tất cả những tùy chỉnh có sẵn cho.
00:04:23
bất kỳ bản trình bày nào lưu chúng như là một chủ đề..
00:04:27
Tôi muốn bấm thiết kế, mở thư viện Chủ đề,.
00:04:31
nhấp vào lưu hiện tại chủ đề và tên chủ đề,.
00:04:36
nhưng mục tiêu của tôi là bao gồm các slide nội dung và định dạng là tốt..
00:04:43
Một định dạng mẫu cho phép tôi làm điều đó..
00:04:47
Vì vậy, với thiết kế của chúng tôi và bố cục tại chỗ, hãy nhấp vào lưu,.
00:04:56
tên trình bày, chúng tôi sẽ gọi nó là coho Premium Selections .
00:05:01
và nhấp vào lưu.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ketika Anda membuat presentasi ingin Anda simpan sebagai template,.
00:00:07
mulai dengan file bersih mungkin dan mendapatkan.
00:00:09
desain Anda di tempat pertama.
00:00:12
Mari kita mulai dengan desain dan Galeri Tema..
00:00:17
Untuk presentasi menampilkan anggur aku suka tema kaya yang mendalam, .
00:00:21
Saya akan mencoba yang satu ini.
00:00:24
Lebih dari varian, ada warna ungu alternatif.
00:00:28
skema untuk tema ini, saya akan menggunakan itu.
00:00:33
Selanjutnya, saya akan klik View, slide Master untuk membuat perubahan pada slide Master..
00:00:40
Saya akan memilih slide Master,
00:00:42
atas slide untuk membuat perubahan pertama saya..
00:00:46
Ini akan berlaku untuk teks footer,
00:00:48
Alamat web perusahaan harus pergi ke sana.
00:00:51
Jadi, mari kita klik menyisipkan, header footer, Periksa footer dan paste di URL,.
00:01:00
lalu klik Apply.
00:01:02
Ada teks footer Tapi mari kita membuatnya lebih besar..
00:01:06
Saya akan memilih placeholder pada slide Master, .
00:01:09
Klik Home, ukuran font dan mengubah ukuran ke 16..
00:01:16
Karena saya telah menaruh Footer pada slide Master .
00:01:18
muncul dalam setiap tata letak Master.
00:01:24
Sekarang, mari kita membuat perubahan ke Master Layouts..
00:01:27
Ini adalah cara untuk benar menyesuaikan presentasi..
00:01:31
Kita akan mulai dengan menghapus layout yang tidak kita inginkan..
00:01:35
Selama tidak ada slide menggunakan tata letak yang diberikan, Anda dapat menghapusnya..
00:01:39
Anda memilihnya dan tekan DELETE.
00:01:45
Kita punya layout sampai 5 dan kita akan.
00:01:48
menyesuaikan salah satu dari mereka, gambar dengan tata letak teks..
00:01:53
Kami menggunakan tata letak ini untuk anggur foto dan deskripsi..
00:01:57
Saya ingin mengubah ukuran placeholder dan membuat font yang lebih besar, .
00:02:01
gambar placeholder harus sesuai.
00:02:03
dimensi foto kami yang terpotong.
00:02:07
Untuk bekerja dengan itu, aku akan benar Klik dan klik dibentuk bentuk..
00:02:12
Kemudian saya klik ukuran dan Properti dan ukuran..
00:02:18
Sebelum hal lain, aku akan Hapus centang kunci rasio aspek sehingga.
00:02:22
bahwa saya dapat mengontrol tinggi dan lebar..
00:02:26
Lalu aku akan mengetikkan tinggi dan lebar foto kami dan tekan Enter..
00:02:34
Saya akan menutup panel bentuk format untuk saat ini
00:02:38
dan saya akan klik melihat,
00:02:40
Garis grid sebagai garis grid akan membantu saya posisi placeholder..
00:02:45
Lalu aku akan menggunakan panah tombol untuk menggeser placeholder.
00:02:49
atas dan ke atas hanya eyeballing penempatan..
00:02:54
Untuk memperlebar placeholder teks, Saya akan menekan Ctrl, pilih keduanya .
00:02:59
dan seret sisi kanan.
00:03:05
Kita bisa mematikan garis grid.
00:03:08
Untuk meningkatkan ukuran font di placeholder teks .
00:03:12
Saya akan memilih placeholder, klik Beranda
00:03:15
dan mengubah ukuran font untuk masing-masing.
00:03:20
Untuk menambahkan lebih banyak ruang di atas isi teks,
00:03:23
Aku akan klik kanan placeholder, Klik bentuk format .
00:03:27
dan ukuran dan Properties.
00:03:30
Aku akan menutup ukuran pilihan dan klik kotak teks..
00:03:35
Untuk margin atas, saya akan memompa untuk mengarahkan jarak ke titik 2,.
00:03:42
yang terlihat lebih baik.
00:03:48
Perubahan lain yang berguna yang akan saya buat untuk tata letak ini adalah untuk teks prompt ini..
00:03:54
Bagaimana nama anggur pergi di sini.
00:03:58
Untuk mengubah nama tata letak, Klik thumbnail, pilih Ubah nama tata letak, .
00:04:04
kami akan menyebutnya profil anggur
00:04:08
dan klik Ubah nama.
00:04:12
Kita selesai dengan kustomisasi ke slide Master..
00:04:16
Saya akan klik normal untuk beralih kembali ke tampilan normal..
00:04:20
Sekarang aku bisa membuat semua ini kustomisasi yang tersedia untuk.
00:04:23
setiap presentasi dengan menyimpannya sebagai tema..
00:04:27
Saya akan klik Desain, membuka Galeri Tema,.
00:04:31
Klik Simpan saat ini tema dan nama tema,.
00:04:36
Tapi tujuan saya adalah untuk memasukkan slide konten dan format juga..
00:04:43
Format template memungkinkan saya untuk melakukan itu..
00:04:47
Jadi, dengan desain dan layout di tempatnya, mari kita klik Save,.
00:04:56
nama presentasi, kami akan menyebutnya Coho Premium Selections .
00:05:01
lalu klik Simpan.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
При создании презентации вы хотите сохранить в качестве шаблона,.
00:00:07
начать с чистый файл возможно и получить.
00:00:09
ваш дизайн на месте в первую очередь.
00:00:12
Начнем с дизайна и галерея Темы..
00:00:17
Для презентации благодаря вину Я хотел бы глубоко богатую тему, .
00:00:21
Я попробую это.
00:00:24
Более в вариантах, есть альтернативный фиолетовый цвет.
00:00:28
схема для этой темы, я буду использовать это.
00:00:33
Далее, я нажимаю Просмотр, Слайд мастер внести изменения в мастер слайдов..
00:00:40
Я выберу мастера слайдов,
00:00:42
верхний слайд сделать мое первое изменение..
00:00:46
Это будет применяться к тексту footer,
00:00:48
веб-адрес компании должен идти туда.
00:00:51
Итак, давайте нажмем вставить, заголовок footer, проверить Footer и вставить в URL,.
00:01:00
затем мы нажимаем Применить.
00:01:02
Там в footer текст но давайте делать его больше..
00:01:06
Я выберу заполнителя на слайд-мастере, .
00:01:09
нажмите Кнопку Главная, Размер шрифта и изменить размер до 16..
00:01:16
Потому что я поставила лакея на слайд мастер .
00:01:18
он появляется в каждом мастер макете.
00:01:24
Теперь давайте внести изменения к мастерским макетам..
00:01:27
Это способ действительно настроить презентацию..
00:01:31
Начнем с удаления макеты, которые мы не хотим..
00:01:35
До тех пор, пока ни один слайд не использует с учетом макета, вы можете удалить его..
00:01:39
Вы выбираете его и нажимаете Удалить.
00:01:45
У нас есть макеты до 5, и мы собираемся.
00:01:48
настроить один из них, картинка с подписью макета..
00:01:53
Мы используем эту компоновку для вино фото и описание..
00:01:57
Я хочу, чтобы хотите, чтобы хотите, чтобы хотите, чтобы хотите, чтобы хотите, чтобы хотите, чтобы места и сделать шрифты больше, .
00:02:01
картина заполнитель должен соответствовать.
00:02:03
размеры наших обрезанных фотографий.
00:02:07
Чтобы работать с ним, я прав нажмите на него и нажмите Форму формата..
00:02:12
Тогда я нажимаю Размер и Свойства и размер..
00:02:18
Прежде всего, я буду беспрепятственное соотношение аспектов блокировки так.
00:02:22
что я могу контролировать как высота, так и ширина..
00:02:26
Тогда я ветую в высоту и ширина наших фотографий и нажмите Enter..
00:02:34
Я закрою формат формы панели на данный момент
00:02:38
и я щелкнуть Просмотр,
00:02:40
Сетевые линии по мере того, как линии сетки будут помочь мне позиции заполнителя..
00:02:45
Тогда я буду использовать стрелку ключи, чтобы подтолкнуть заполнителя.
00:02:49
снова и снова просто eyeballing размещения..
00:02:54
Чтобы расширить текстовые места, Я нажимаю Ctrl, выберите их обоих .
00:02:59
и перетащите правую сторону.
00:03:05
Мы можем отключить линии электропередач.
00:03:08
Увеличение размеров шрифтов в тексте замыкания .
00:03:12
Я выберу заполнителя, щелкните Главная
00:03:15
и изменить размер шрифта для каждого из них.
00:03:20
Чтобы добавить больше пространства над текстом тела,
00:03:23
Я направо щелкните заполнителя, нажмите Форму формата .
00:03:27
и размер и свойства.
00:03:30
Я закрою размер варианты и нажмите Текст поле..
00:03:35
Для верхней маржи, я буду насоса до интервала до точки 2,.
00:03:42
это выглядит лучше.
00:03:48
Еще одно полезное изменение я сделаю, чтобы этот макет для этого оперативного текста..
00:03:54
Как насчет вина имя идет здесь.
00:03:58
Чтобы переименовать макет, правильно нажмите на миниатюру, выберите макет Rename, .
00:04:04
Мы назовем это Винный профиль
00:04:08
и нажмите Переименование.
00:04:12
Мы закончили с нашими настройки для Slide Master..
00:04:16
Я нажимаю Нормальный вернуться к нормальному представлению..
00:04:20
Теперь я мог бы сделать все эти настройки доступны для.
00:04:23
любая презентация сохранение их в качестве темы..
00:04:27
Я бы нажал Дизайн, открыть галерею Темы,.
00:04:31
нажмите Сохранить ток тема и название темы,.
00:04:36
но моя цель состоит в том, чтобы включить слайд контента и форматирования, а также..
00:04:43
Формат шаблона позволяет мне сделать это..
00:04:47
Итак, с нашим дизайном и макеты на месте, давайте нажмите Сохранить,.
00:04:56
назвать презентацию, Мы будем называть это Кохо Премиум Выборы .
00:05:01
и нажмите Сохранить.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Когато създавате презентация искате да запишете като шаблон,.
00:00:07
започва с възможно най-чистия файл и да.
00:00:09
първо да се запишете.
00:00:12
Да започнем с дизайн и галерията на темите..
00:00:17
За презентация с участието на вино бих искал богата .
00:00:21
Ще опитам този.
00:00:24
В "Варианти" има алтернативен лилав цвят.
00:00:28
схема за тази тема, ще използвам това.
00:00:33
След това ще кликна върху изглед, образец слайд , за да направите промени в образеца слайд..
00:00:40
Ще избера образеца за слайд,
00:00:42
горния слайд, за да Да направя първата си промяна..
00:00:46
Това ще се отнася за долния колонтитул,
00:00:48
уеб адреса на компанията трябва да отиде там.
00:00:51
Така че, нека да кликнете върху Вмъкване, Долен колонтитул, проверете долен колонтитул и поставете в URL адреса,.
00:01:00
след това ние кликнете върху Прилагане.
00:01:02
Има текст на долния колонтитул но нека го направим по-голям..
00:01:06
Ще избера контейнера на слайда образец, .
00:01:09
щракнете върху Начало, Размер на шрифта и да смените размера на 16..
00:01:16
Защото аз съм сложил долен колонтитул на образеца за слайд .
00:01:18
тя се появява във всяко мастър оформление.
00:01:24
Сега, нека да направим промени на мастера..
00:01:27
Това е начин да се персонализиране на презентацията..
00:01:31
Ще започнем с изтриване не искаме..
00:01:35
Докато не се използва слайд дадено оформление, можете да го изтриете..
00:01:39
Изберете го и натиснете Клавиш Delete.
00:01:45
Имаме оформленията. 5 и ще се.
00:01:48
персонализирате един от тях, картина с оформление на надписите..
00:01:53
Ние използваме това оформление за винена снимка и описание..
00:01:57
Искам да преоразмеря контейнерите и да направи шрифтовете по-големи, .
00:02:01
картината контейнер трябва да се побере.
00:02:03
размерите на изрязаните ни снимки.
00:02:07
За да работя с него, ще направя кликнете върху него и щракнете върху Форматиране на формата..
00:02:12
След това щракнете върху Размер и Свойства и размер..
00:02:18
Преди всичко друго ще махнете отметката Lock aspect aspect така.
00:02:22
че мога да контролирам височина и ширина..
00:02:26
След това ще се въведе във височината и ширината на снимките ни и натиснете Enter..
00:02:34
Ще затворя прозореца за формата на формата за сега
00:02:38
и аз ще кликна върху Преглед,
00:02:40
Линиите на мрежата като линии на мрежата ще помогнете ми да позиционирате контейнера..
00:02:45
Тогава ще използвам стрелката бутони за побутване на контейнера.
00:02:49
нагоре само оглеждане на мястото..
00:02:54
За да разширите контейнерите за текст, Ще натисна Ctrl, изберете и двете .
00:02:59
и плъзнете дясната страна.
00:03:05
Можем да изключим мрежата.
00:03:08
За да увеличите размера на шрифта в текстовите контейнери .
00:03:12
Ще избера контейнера, кликнете върху Начало
00:03:15
и променете размера на шрифта за всеки един.
00:03:20
За да добавите повече място над основния текст,
00:03:23
Ще щракнете с десния бутон на контейнера, щракнете върху Форматиране на фигура .
00:03:27
и размер и свойства.
00:03:30
Ще затворя размера опции и щракнете върху Текстово поле..
00:03:35
За горното поле ще изпомпвам до отсредата до точка 2,.
00:03:42
изглежда по-добре.
00:03:48
Друга полезна промяна ще направя, за да това оформление е за този бърз текст..
00:03:54
Какво ще кажете за името на виното да е тук.
00:03:58
За да преименувате оформлението, щракнете върху миниатюрата, изберете Преименуване на оформление, .
00:04:04
ние ще го наречем Винен профил
00:04:08
и щракнете върху Преименуване.
00:04:12
Приключихме с персонализациите на слайда образец..
00:04:16
Ще кликнете върху Нормален за върнете към нормален изглед..
00:04:20
Сега мога да направя всичко това персонализации, налични за.
00:04:23
представяне от като тема..
00:04:27
Ще щракна върху "Дизайн", отворете галерията "Теми",.
00:04:31
кликнете върху Запазване на текущия тема и наименни темата,.
00:04:36
но целта ми е да включвам слайд съдържание и форматиране..
00:04:43
Формат на шаблон и ми позволява да го направя..
00:04:47
Така че, с нашия дизайн и оформления на място, нека кликнете върху Запазване,.
00:04:56
наименование на презентацията, ние ще го наречем Coho Premium Селекции .
00:05:01
и щракнете върху Запазване.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Când creați o prezentare pe care doriți să le salvați ca șablon,.
00:00:07
începe cu cel mai curat fișier posibil și de a lua.
00:00:09
design-ul dumneavoastră în loc în primul rând.
00:00:12
Să începem cu Design și galeria Teme..
00:00:17
Pentru o prezentare cu vin Aș dori o temă profund bogat, .
00:00:21
O să încerc asta.
00:00:24
Peste în Variante, nu e o culoare violet alternativă.
00:00:28
sistem pentru această temă, voi folosi asta.
00:00:33
În continuare, voi face clic pe Vizualizare, Coordonator de diapozitive pentru a face modificări în coordonatorul de diapozitive..
00:00:40
Voi selecta coordonatorul de diapozitive,
00:00:42
diapozitivul de sus la să fac prima mea schimbare..
00:00:46
Acest lucru se va aplica la subsol text,
00:00:48
adresa web a companiei ar trebui să meargă acolo.
00:00:51
Deci, să faceți clic pe Inserare, antet subsol, verificați Subsol și lipire în URL,.
00:01:00
apoi facem clic pe Se aplică.
00:01:02
Există textul subsolului Dar hai să-l facem mai mare..
00:01:06
Voi selecta substituentul în coordonatorul de diapozitive, .
00:01:09
faceți clic pe Pornire, Dimensiune font și modifica dimensiunea la 16..
00:01:16
Pentru că am pus subsol în coordonatorul de diapozitive .
00:01:18
apare în fiecare aspect coordonator.
00:01:24
Acum, să facem schimbări. la aspectele principale..
00:01:27
Aceasta este o modalitate de a într-adevăr particularizați prezentarea..
00:01:31
Vom începe prin a șterge aspectele pe care nu le vrem..
00:01:35
Atâta timp cât niciun diapozitiv nu utilizează un aspect dat, îl puteți șterge..
00:01:39
Selectați-l și apăsați delete.
00:01:45
Avem machetele. până la 5 și vom.
00:01:48
personaliza una dintre ele, imagine cu aspect legendă..
00:01:53
Folosim acest aspect pentru fotografie și descriere a vinului..
00:01:57
Doresc să redimensionez substituenții și să facă fonturile mai mari, .
00:02:01
imaginea substituent trebuie să se potrivească.
00:02:03
dimensiunile fotografiilor noastre trunchiate.
00:02:07
Pentru a lucra cu ea, voi dreapta faceți clic pe el și faceți clic pe Formatare formă..
00:02:12
Apoi fac clic pe Dimensiune și Proprietăți și dimensiune..
00:02:18
Înainte de orice altceva, voi debifați raportul de aspect blocare astfel.
00:02:22
pe care le pot controla atât înălțimea, cât și lățimea..
00:02:26
Atunci voi tasta în înălțime și lățimea fotografiilor noastre și apăsați Enter..
00:02:34
Voi închide panoul de formatare a formei pentru moment
00:02:38
și voi face clic pe Vizualizare,
00:02:40
Liniile de grilă, așa vor fi liniile de grilă ajută-mă să poziționez substituentul..
00:02:45
Atunci voi folosi săgeata. taste pentru a împinge substituentul.
00:02:49
peste și în sus doar privire la plasarea..
00:02:54
Pentru a lărgi substituenții de text, Voi apăsa Ctrl, selectați-le pe amândouă .
00:02:59
și trageți partea dreaptă.
00:03:05
Putem opri liniile de rețea.
00:03:08
Pentru a mări dimensiunile fonturilor în substituenții de text .
00:03:12
Voi selecta substituentul, faceți clic pe Pornire
00:03:15
și modificați dimensiunea fontului pentru fiecare.
00:03:20
Pentru a adăuga mai mult spațiu deasupra corpului textului,
00:03:23
Voi face clic dreapta pe substituent, faceți clic pe Formatare formă .
00:03:27
și Dimensiune și Proprietăți.
00:03:30
Voi închide dimensiunea și faceți clic pe Casetă text..
00:03:35
Pentru marginea de sus, voi pompa până la spațierea până la punctul 2;.
00:03:42
arată mai bine.
00:03:48
O altă schimbare utilă voi face pentru a acest aspect se ează la acest text prompt..
00:03:54
Ce zici de numele vinului merge aici.
00:03:58
Pentru a redenumi aspectul, dreapta faceți clic pe miniatură, alegeți Redenumire aspect, .
00:04:04
O să-i spunem Wine Profile
00:04:08
și faceți clic pe Redenumire.
00:04:12
Am terminat cu particularizări în Coordonatorul de diapozitive..
00:04:16
Voi face clic pe Normal pentru a reveniți la vizualizarea normală..
00:04:20
Acum aș putea face toate astea. particularizări disponibile pentru.
00:04:23
orice prezentare de către salvându-le ca temă..
00:04:27
Aș face clic pe Design, deschideți galeria Teme,.
00:04:31
faceți clic pe Salvare curentă tema și denumirea temei,.
00:04:36
dar scopul meu este de a include diapozitiv conținut și formatare, de asemenea..
00:04:43
Un format de șablon îmi permite să fac asta..
00:04:47
Deci, cu designul nostru și aspectele, să faceți clic pe Salvare,.
00:04:56
denumiți prezentarea; Îi vom spune Coho Premium Selecții .
00:05:01
și faceți clic pe Salvare.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Під час створення презентації , яку потрібно зберегти як шаблон,.
00:00:07
почати з найчистіший файл і отримати.
00:00:09
ваш дизайн на місці в першу чергу.
00:00:12
Почнемо з дизайну і галерея тем..
00:00:17
Для презентації за участю вина я хотів би глибоку насичену тему, .
00:00:21
Я постараюся цього.
00:00:24
У варіантах, є альтернативний фіолетовий колір.
00:00:28
схема для цієї теми, я буду використовувати це.
00:00:33
Потім я натиму кнопку Вигляд, Зразок слайдів , щоб внести зміни до зразка слайдів..
00:00:40
Я виведу зразок слайдів,
00:00:42
верхній слайд, щоб зробити мою першу зміну..
00:00:46
Це буде застосовуватися до нижнього колонтитула тексту,
00:00:48
веб-адресу компанії має туди піти.
00:00:51
Отже, натискаємо кнопку Вставити, нижній колонтитул, перевірити нижній колонтитул і вставити в URL-адресу,.
00:01:00
потім ми натискаємо Застосувати.
00:01:02
Текст нижнього колонтитула але давайте зробимо це більше..
00:01:06
Я виберу покажчик місця заповнення на зразку слайдів, .
00:01:09
на вкладці Основне, Розмір шрифту та змінити розмір на 16..
00:01:16
Тому що я поставив нижній колонтитул у зразку слайдів .
00:01:18
він з'являється в кожному головному макеті.
00:01:24
Тепер давайте внесемо зміни до зразків макетів..
00:01:27
Це спосіб насправді настроїти презентацію..
00:01:31
Почнемо з видалення макети, які ми не хочемо..
00:01:35
Якщо жоден слайд не використовує заданого компонування, ви можете вилучити його..
00:01:39
Виберіть його та натисніть клавішу Delete.
00:01:45
У нас є макети до 5, і ми збираємося.
00:01:48
налаштувати одну з них, рисунок із макетом підпису..
00:01:53
Ми використовуємо цей макет для вино фото та опис..
00:01:57
Я хочу змінити розмір покажчиків місця заповнення і зробити шрифти більшими, .
00:02:01
зображення покажчик місця заповнення повинен відповідати.
00:02:03
розміри наших обрізаних фотографій.
00:02:07
Для роботи з нею, я маю рацію клацніть її та виберіть пункт Формат фігури..
00:02:12
Потім я натисш кнопку Розмір і Властивості та розмір..
00:02:18
Перш ніж що-небудь ще, я буду зніміть прапорець Заблокувати пропорції так.
00:02:22
що я можу контролювати висота і ширина..
00:02:26
Тоді я введу у висоту і ширину наших фотографій і натисніть Enter..
00:02:34
Область фігур форматування буде закрито зараз
00:02:38
і я натиму кнопку Переглянути,
00:02:40
Лінії сітки у якості ліній сітки допоможіть мені розташувати покажчик місця заповнення..
00:02:45
Тоді я використовую стрілку клавіші для зсуву покажчика місця заповнення.
00:02:49
знову і вгору тільки розміщення очей..
00:02:54
Щоб розширити покажчики місця заповнення для тексту, Я натискаю Ctrl, виберіть їх обох .
00:02:59
і перетягніть праву сторону.
00:03:05
Ми можемо відключити лінії сітки.
00:03:08
Збільшення розмірів шрифту у покажчиках місця заповнення для тексту .
00:03:12
Я виберу покажчик місця заповнення, на вкладці Основне
00:03:15
і змініть розмір шрифту для кожного з них.
00:03:20
Щоб додати більше місця над основним текстом,
00:03:23
Я клацну правою кнопкою миші покажчик місця заповнення, Натисніть кнопку Формат фігури .
00:03:27
і Розмір і властивості.
00:03:30
Я закрию розмір і виберіть пункт Текстове поле..
00:03:35
Для верхнього поля я насос до точки 2,.
00:03:42
це виглядає краще.
00:03:48
Ще одна корисна зміна, яку я вніму, щоб цей макет є цим текстом запиту..
00:03:54
Як щодо назви вина йде тут.
00:03:58
Щоб перейменувати макет, справа клацніть на мініатюрі, виберіть "Перейменувати макет", .
00:04:04
ми називаємо це Вино профіль
00:04:08
і натисніть кнопку Перейменувати.
00:04:12
Ми закінчили з нашими настроювання зразка слайдів..
00:04:16
Я натиму звичайний, щоб повернутися до звичайного режиму..
00:04:20
Тепер я можу зробити все це настроювань, доступних для.
00:04:23
будь-яка презентація збереження їх як теми..
00:04:27
Я б натисція конструктора, відкрити галерею тем,.
00:04:31
натисніть Зберегти поточний тему та назвіть тему,.
00:04:36
але моя мета полягає в тому, щоб включити слайд зміст і форматування, а також..
00:04:43
Формат шаблону дозволяє мені це зробити..
00:04:47
Отже, з нашим дизайном і макети на місці, давайте натисніть кнопку Зберегти,.
00:04:56
назвіть презентацію, ми називаємо це Coho Premium Вибір .
00:05:01
і натисніть кнопку Зберегти.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Sunu oluşturduğunuzda şablon olarak kaydetmek istediğinizde,.
00:00:07
ile başlamak mümkün olan en temiz dosya ve olsun.
00:00:09
önce tasarımınızı yerine.
00:00:12
Tasarım ile başlayalım ve Temalar galerisi..
00:00:17
Sunu için şarap featuring ben derin bir zengin tema istiyorum, .
00:00:21
Bunu deneyeceğim.
00:00:24
Varyantlar üzerinde, var alternatif bir mor renk.
00:00:28
Bu tema için düzeni, bunu kullanacağız.
00:00:33
Ardından Görüntüle, Slayt yöneticisine tıklayacağım Slayt yöneticisinde değişiklik yapmak için..
00:00:40
Slayt yöneticisini seçeceğim.
00:00:42
için üst slayt İlk değişikliğimi yapacağım..
00:00:46
Bu metin altbilgi için geçerli olacaktır,
00:00:48
şirketin Web adresi oraya gitmeli.
00:00:51
Bu yüzden, Ekle,Üstbilgi altbilgi, tıklayalım Url'de Altbilgi ve yapıştırın,.
00:01:00
sonra Uygula'yı tıklatın.
00:01:02
İşte altbilgi metni. Ama daha büyük yapalım..
00:01:06
Yer tutucuyu seçeceğim. Slayt ustasında, .
00:01:09
Ana Sayfa, Yazı Tipi boyutu ve boyutunu 16 olarak değiştirin..
00:01:16
Çünkü ben koydum slayt ana üzerinde altbilgi .
00:01:18
her ana düzende görünür.
00:01:24
Şimdi, değişiklik yapalım. ana düzenlere..
00:01:27
Bu gerçekten bir yoldur sunuyu özelleştirin..
00:01:31
Silerek başlayacağız. istemediğimiz düzenler..
00:01:35
Hiçbir slayt bir düzen verildiğinde, silebilirsiniz..
00:01:39
Seçin ve Sil tuşuna basın.
00:01:45
Mizanpajlar var. 5'e ineceğiz ve.
00:01:48
bunlardan birini özelleştirmek, resim düzeni ile resim..
00:01:53
Bu düzeni şarap fotoğraf ve açıklama..
00:01:57
Yer tutucuları yeniden boyutlandırmak istiyorum. ve yazı tiplerini daha büyük hale getirmek, .
00:02:01
resim yer tutucu uyması gerekir.
00:02:03
bizim kırpılmış fotoğrafların boyutları.
00:02:07
Onunla çalışmak için, ben haklı olacağım tıklatın ve biçimi biçimlendir'e tıklayın..
00:02:12
Sonra Boyut'u tıklatın ve Özellikleri ve Boyutu..
00:02:18
Her şeyden önce, ben. kilit en boy oranı nın işaretlerini açma.
00:02:22
ben kontrol edebilirsiniz hem yükseklik hem de genişlik..
00:02:26
O zaman yüksekten yazacağım. ve fotoğraflarımızın genişliği ve Enter tuşuna basın..
00:02:34
Şimdilik biçim şekil bölmesini kapatacağım
00:02:38
ve Ben, Görünüm'e tıklayacağım
00:02:40
Izgara çizgileri, ızgara çizgileri olarak yer tutucuyu konumlandırmama yardım et..
00:02:45
O zaman oku kullanacağım. yer tutucuyu dürtmek için anahtarlar.
00:02:49
tekrar ve yukarı sadece yerleşimeye göz kulak olmak..
00:02:54
Metin yer tutucularını genişletmek için, Ctrl tuşuna basAcağım, ikisini de seçeceğim. .
00:02:59
ve sağ tarafı sürükleyin.
00:03:05
Şebeke hatlarını kapatabiliriz.
00:03:08
Yazı tipi boyutlarını artırmak için metin yer tutucularında .
00:03:12
Yer tutucuyu seçeceğim, Ana Sayfa'yı tıklatın
00:03:15
ve her biri için yazı tipi boyutunu değiştirin.
00:03:20
Gövde metninin üzerine daha fazla alan eklemek için,
00:03:23
Yer tutucuya hemen tıklayacağım. şekli Biçimlendir'i tıklatın .
00:03:27
ve Boyut ve Özellikleri.
00:03:30
Boyutu kapatacağım. seçenekleri ve Metin kutusunu tıklatın..
00:03:35
Üst marj için, pompalayacağım 2 noktasına kadar boşluk,.
00:03:42
Bu daha iyi görünüyor.
00:03:48
Ben yapacağım başka bir yararlı değişiklik bu düzen bu istem metnidir..
00:03:54
Şarap ismi buraya nasıl gidiyor?
00:03:58
Düzeni yeniden adlandırmak için, sağ küçük resmi tıklatın, düzeni yeniden adlandır'ı seçin, .
00:04:04
Buna Şarap Profili diyeceğiz.
00:04:08
ve Yeniden Adlandır'ı tıklatın.
00:04:12
Biz bizim ile bitti slayt yöneticisine özelleştirmeler..
00:04:16
Normal'i tıklatacağım normal görünüme geri dön..
00:04:20
Şimdi bunların hepsini yapabilirim. için özelleştirilmiş.
00:04:23
tarafından herhangi bir sunum bir tema olarak onları kaydediyor..
00:04:27
Tasarım'a tıklardım. Temalar galerisini açmak,.
00:04:31
akımı kaydet'i tıklatın tema ve isim tema,.
00:04:36
ama amacım slayt eklemektir içerik ve biçimlendirme de..
00:04:43
Şablon biçimi bunu yapmama izin veriyor..
00:04:47
Bu yüzden, bizim tasarım ve düzenleri yerinde, Kaydet'i tıklatalım,.
00:04:56
sununun adını, biz Coho Premium Seçimleri diyeceğiz .
00:05:01
ve Kaydet'i tıklatın.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Quando se cria uma apresentação que quer guardar como modelo,.
00:00:07
começar com o arquivo mais limpo possível e obter.
00:00:09
seu projeto no lugar primeiro.
00:00:12
Vamos começar com design e a galeria Temas..
00:00:17
Para uma apresentação com vinho que eu gostaria de um tema profundo e rico, .
00:00:21
Vou experimentar este.
00:00:24
Em Variantes, há uma cor púrpura alternativa.
00:00:28
esquema para este tema, vou usá-lo.
00:00:33
Em seguida, vou clicar em Ver, Slide master para fazer alterações no mestre slide..
00:00:40
Vou selecionar o mestre slide,
00:00:42
o slide superior para fazer a minha primeira mudança..
00:00:46
Isto aplicar-se-á ao rodapé de texto,
00:00:48
o endereço Web da empresa deve ir lá.
00:00:51
Então, vamos clicar Insira, Cabeçalho, verificar Footer e colar na URL,.
00:01:00
então clicamos Em Aplicar.
00:01:02
Aqui está o texto do rodapé mas vamos torná-lo maior..
00:01:06
Vou selecionar o espaço reservado no mestre slide, .
00:01:09
clique em Casa, tamanho de fonte e alterar o tamanho para 16..
00:01:16
Porque eu coloquei o footer no slide master .
00:01:18
aparece em todos os layouts principais.
00:01:24
Agora, vamos fazer alterações para os layouts mestre..
00:01:27
Esta é uma maneira de realmente personalizar a apresentação..
00:01:31
Vamos começar por apagar os layouts que não queremos..
00:01:35
Desde que nenhum slide esteja a usar um dado layout, pode apagá-lo..
00:01:39
Selecione-o e prima Delete.
00:01:45
Temos os layouts até 5 e vamos.
00:01:48
personalizar um deles, o imagem com layout legenda..
00:01:53
Usamos este layout para o foto de vinho e descrição..
00:01:57
Quero redimensionar os espaços reservados. e fazer as fontes maiores, .
00:02:01
a imagem espaço reservado precisa caber.
00:02:03
as dimensões das nossas fotos cortadas.
00:02:07
Para trabalhar com isto, vou direito clique nele e clique na forma de formato..
00:02:12
Então clico em tamanho e Propriedades e Tamanho..
00:02:18
Antes de qualquer outra coisa, eu vou. desmarcar a relação de aspeto do bloqueio de verificação para.
00:02:22
que posso controlar altura e largura..
00:02:26
Então vou escrever na altura e largura das nossas fotos e prima Enter..
00:02:34
Vou fechar o painel de formato por enquanto
00:02:38
e clicarei em Ver,
00:02:40
Linhas de grelha como as linhas de grelha ajude-me a posicionar o espaço reservado..
00:02:45
Então vou usar a flecha chaves para empurrar o espaço reservado.
00:02:49
mais e mais e mais apenas olhos a colocar..
00:02:54
Para alargar os espaços reservados de texto, Vou pressionar ctrl, selecionar os dois. .
00:02:59
e arrastar o lado direito.
00:03:05
Podemos desligar as linhas da rede.
00:03:08
Para aumentar os tamanhos de fonte nos espaços reservados de texto .
00:03:12
Vou selecionar o espaço reservado, clicar em Casa
00:03:15
e alterar o tamanho da fonte para cada um.
00:03:20
Para adicionar mais espaço acima do texto do corpo,
00:03:23
Vou clicar no espaço reservado, clique em forma de formato .
00:03:27
e Tamanho e Propriedades.
00:03:30
Vou fechar o tamanho. opções e clique na caixa de texto..
00:03:35
Para a margem superior, vou bombear até o espaçamento para o ponto 2,.
00:03:42
que parece melhor.
00:03:48
Outra mudança útil que vou fazer para este layout é para este texto rápido..
00:03:54 </