PowerPoint - Align flow chart shapes and add connectors Tutorial

  • 4:48
  • 1632 views
00:00:08
The first step is to align the shapes so the connectors will be straight.
00:00:13
The flow of the chart is top to bottom left to right.
00:00:18
So, to start we'll drag to select the leftmost column of shapes
00:00:23
and click the Drawing tools Format tab.
00:00:26
To center the shapes vertically we click Align objects, Align center.
00:00:32
Next we'll adjust the space between the shapes vertically so it's consistent.
00:00:37
Keeping them selected, I'll now click Align objects again
00:00:41
and this time click Distribute vertically.
00:00:45
I'll repeat these steps for the next two columns of shapes.
00:00:49
Select the column, click Align objects, Align center,
00:00:53
then Align objects, Distribute vertically.
00:00:58
I've grouped the decision shape with the Yes and No text boxes
00:01:02
and the group kind of sits alone.
00:01:04
I'll come back to it, but let's select the shapes
00:01:08
in the last column and click Align objects, Align center.
00:01:13
The Distribute vertically command doesn't apply
00:01:15
to the two shapes relative to each other.
00:01:19
Now for each horizontal row of shapes,
00:01:22
I'll press Ctrl to select each shape in the row, click the Format tab
00:01:27
and click Align objects, Align middle.
00:01:32
This aligns the shape middles horizontally.
00:01:35
I'll repeat those steps for each row
00:01:38
without including the decision group.
00:01:42
For the decision group, I'll press the left arrow key to
00:01:45
nudge it closer to the shapes in its row.
00:01:49
We are ready to add connectors.
00:01:51
I'll zoom in for a closer view.
00:01:54
I'll add connectors in the order of the flow,
00:01:57
so I'll click the first terminator shape, click the Format tab
00:02:01
and in the Shapes gallery, click Arrow.
00:02:07
When I point to the selected shape, black dots show
00:02:10
the center point of each side and the cursor becomes a crosshairs.
00:02:15
I'll drag the crosshairs from the center black dot down
00:02:18
to the edge of the shape below.
00:02:20
When I release the mouse, the line stays selected
00:02:22
and has a green circle at both ends.
00:02:25
I'll click away to see the arrow.
00:02:28
Because the shapes are aligned at the centers
00:02:30
the arrow connects in a straight line.
00:02:33
Now let's format the arrow.
00:02:36
I click to select it and on the Format tab click Shape outline.
00:02:40
In the theme colors, I'll choose a dark blue for the arrow color
00:02:45
and to make the connector line thicker
00:02:47
I'll reopen Shape outline, point to Weight and choose 1.5 points.
00:02:55
I like this arrow style
00:02:57
so I'll right click the arrow and choose Set as default line.
00:03:03
All the connectors will look like this now.
00:03:06
To add each arrow connector I select the shape,
00:03:10
on the Format tab, I click the arrow in the Shapes gallery
00:03:14
and note frequently use shapes also appear at the top of the gallery
00:03:19
and draw the arrow.
00:03:25
We've got most of the simple arrow connectors in place
00:03:28
and we've zoomed back out.
00:03:30
What we still need are elbow arrows
00:03:32
to connect the bottom task in one column to the top task in the next.
00:03:38
To apply an elbow arrow, I'll select the shape I need to
00:03:41
draw the arrow from, click the Format tab
00:03:45
and in the Shapes gallery click Elbow arrow connector.
00:03:49
I click from the middle black dot on the side of the shape
00:03:52
and drag the crosshairs to the middle edge of the destination shape.
00:03:57
The arrow rotates into the right configuration automatically.
00:04:01
I'll add the other elbow arrow connectors.
00:04:07
All of the shapes are connected.
00:04:09
Looking at the overall spacing, I can tighten the space
00:04:12
between the decision shape and the outer two shapes.
00:04:17
I'll press Ctrl and select the outer two shapes,
00:04:21
then press the left arrow key to nudge them to the left.
00:04:26
Now I'll drag to select the whole chart
00:04:29
and click the right arrow key to move it to the right,
00:04:32
referring to the grid to even out margins.
00:04:37
Let's look at the chart in slideshow view.
00:04:40
The flowchart is finished with every step and connector
00:04:44
formatted and in place.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
We zijn klaar om connectors toe te voegen aan de stroomdiagrammen die we hebben opgesteld.
00:00:08
De eerste stap is om de vormen uit te lijnen, zodat de connectors recht zijn.
00:00:13
De stroom van de kaart is van links naar rechts van boven naar beneden.
00:00:18
Om te beginnen, slepen we om de meest linkse vormkolom te selecteren
00:00:23
en klikken op het tabblad Opmaak Tekentools.
00:00:26
Als u de vormen verticaal wilt centreren, klik op Uitlijnen objecten, Uitlijnen middelpunt.
00:00:32
Vervolgens passen we de ruimte tussen de vormen verticaal aan, zodat deze consistent is.
00:00:37
Houd ze geselecteerd, klik ik nu nogmaals op Uitlijnen objecten
00:00:41
en deze keer op verticaal Verdelen.
00:00:45
Ik herhaal deze stappen voor de volgende twee kolommen met vormen.
00:00:49
Selecteer de kolom, klik op Uitlijnen objecten, Uitlijnen middelpunt,
00:00:53
dan Uitlijnen objecten, verticaal Verdelen.
00:00:58
Ik heb de beslissing vorm gegroepeerd met de vakken Ja en Nee
00:01:02
en de groep is een beetje alleen.
00:01:04
Ik kom er nog eens op terug, maar laten we de vormen
00:01:08
in de laatste kolom selecteren en op Objecten uitlijnen, Uitlijnen middelpunt.
00:01:13
De opdracht verticaal Verdelen is niet van toepassing
00:01:15
op de twee vormen gerelateerd aan elkaar.
00:01:19
Nu zal ik voor elke horizontale vormen rij
00:01:22
op Ctrl drukken om elke vorm in de rij te selecteren, klik op het tabblad Opmaak
00:01:27
en klik op Uitlijnen objecten, Uitlijnen midden.
00:01:32
Hiermee wordt het middelste van de vorm horizontaal uitgelijnd.
00:01:35
Ik herhaal die stappen voor elke rij
00:01:38
zonder de beslissingsgroep op te nemen.
00:01:42
Voor de beslissingsgroep druk ik op de linker pijltoets om
00:01:45
het dichter bij de vormen in de rij te duwen.
00:01:49
We zijn klaar om connectors toe te voegen.
00:01:51
Ik zoom in voor een betere weergave.
00:01:54
Ik voeg connectors toe in de volgorde van de stroom,
00:01:57
dus klik ik op de eerste terminator vorm, klik op het tabblad Opmaak
00:02:01
en klik in de Vormen galerij op Pijl.
00:02:07
Wanneer ik naar de geselecteerde vorm wijs, geven zwarte stippen
00:02:10
het middelpunt van elke zijde weer en wordt de cursor een dradenkruis.
00:02:15
Ik sleep het dradenkruis van de middelste zwarte stip omlaag
00:02:18
naar de rand van de vorm eronder.
00:02:20
Wanneer ik de muis loslaat, blijft de lijn geselecteerd
00:02:22
en heeft aan beide uiteinden een groene cirkel.
00:02:25
Ik klik ervan weg om de pijl te zien.
00:02:28
Omdat de vormen zijn uitgelijnd op de middelpunten
00:02:30
verbindt de pijl in een rechte lijn.
00:02:33
Laten we nu de pijl opmaken.
00:02:36
Ik klik om het te selecteren en klik op het tabblad Opmaak op Vorm outline.
00:02:40
In de themakleuren kies ik donkerblauw voor de pijlkleur
00:02:45
en om de connector lijn dikker te maken.
00:02:47
Ik zal de Vorm outline opnieuw openen, wijs naar Gewicht en kies 1.5 punten.
00:02:55
Ik vind deze pijlstijl leuk
00:02:57
dus klik ik met de rechtermuisknop op de pijl en kies Instellen als standaardregel.
00:03:03
Alle connectors zien er nu zo uit.
00:03:06
Om elke pijlconnector toe te voegen, selecteer ik de vorm,
00:03:10
op het tabblad Opmaak, klik ik op de pijl in de Vormengalerij
00:03:14
en merk ik op dat vaak gebruikte vormen ook bovenaan de galerij verschijnen
00:03:19
en teken de pijl.
00:03:25
We hebben de meeste van de eenvoudige pijlconnectors geplaatst
00:03:28
en we zoomen weer uit.
00:03:30
Wat we nog steeds nodig hebben, zijn elleboogpijlen
00:03:32
om de onderste taak in één kolom te verbinden met de bovenste taak in de volgende.
00:03:38
Om een ​​elleboog pijl toe te passen, selecteer ik de vorm waaruit ik de
00:03:41
pijl moet tekenen, klik op het tabblad Opmaak
00:03:45
en klik in de Vormen galerij op Elleboog pijl connector.
00:03:49
Ik klik vanuit de middelste zwarte punt aan de zijkant van de vorm
00:03:52
en sleep het dradenkruis naar de middelste rand van de doelvorm.
00:03:57
De pijl roteert automatisch in de juiste configuratie.
00:04:01
Ik zal de andere elleboog pijl connectors toevoegen.
00:04:07
Alle vormen zijn verbonden.
00:04:09
Kijkend naar de totale afstand, kan ik de ruimte
00:04:12
tussen de beslissingsvorm en de buitenste twee vormen aanhalen.
00:04:17
Ik druk op Ctrl en selecteer de twee buitenste vormen,
00:04:21
druk vervolgens op de linker pijltoets om ze naar links te duwen.
00:04:26
Ik sleep nu om het hele diagram te selecteren
00:04:29
en klik op de rechter pijltoets om het naar rechts te verplaatsen,
00:04:32
verwijzend naar het raster om de marges gelijk te maken.
00:04:37
Laten we naar de grafiek kijken in de diavoorstelling weergave.
00:04:40
Het stroomdiagram is klaar met elke stap en
00:04:44
opmaak connector en op zijn plaats.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Wie sind nun bereit, Verbindungen zu den Flussdiagrammformen hinzuzufügen, die wie angeordnet haben.
00:00:08
Der erste Schritt ist das Ausrichten der Formen, damit die Verbindungen gerade sind.
00:00:13
Die Flussrichtung des Diagramms ist von oben nach unten und von links nach rechts.
00:00:18
Zu Beginn ziehen wir einen Rahmen, um die ganz linke Spalte von Formen auszuwählen,
00:00:23
und klicken auf den Tab „Format” bei „Zeichentools”.
00:00:26
Um die Formen vertikal zu zentrieren, klicken wir auf „Objekte ausrichten”, „Vertikal zentrieren”.
00:00:32
Als nächstes passen wir den Zwischenraum zwischen den Formen so an, dass er gleichmäßig ist.
00:00:37
Ich lasse sie ausgewählt, dann klicke ich erneut auf „Objekte ausrichten”
00:00:41
und dieses Mal dann auf „Vertikal verteilen”.
00:00:45
Ich werde diese Schritte für die nächsten beiden Formenspalten wiederholen.
00:00:49
Wählen Sie die Spalte aus, klicken Sie auf „Objekte ausrichten”, „Horizontal zentrieren”,
00:00:53
dann „Objekte ausrichten”, „Vertikal verteilen”.
00:00:58
Ich habe die Entscheidungsform mit den Textboxen mit Ja und Nein gruppiert.
00:01:02
und die Gruppe sitzt etwas abseits.
00:01:04
Ich werde darauf zurückkommen, aber lassen Sie uns erst die Formen
00:01:08
in der letzten Spalte auswählen und auf „Objekte ausrichten”, „Horizontal zentrieren” klicken.
00:01:13
Der Befehl „Vertikal verteilen” gilt nicht für die beiden
00:01:15
Formen in Relation zueinander.
00:01:19
Jetzt drücke ich für jede horizontale Reihe mit
00:01:22
Formen Strg, um alle Formen in der Reihe auszuwählen, klicke auf den Tab „Format”
00:01:27
und dann auf „Objekte ausrichten”, „Vertikal zentrieren”.
00:01:32
Dies richtet die Mittelpunkte der Formen horizontal aus.
00:01:35
Ich wiederhole diese Schritte für jede Reihe,
00:01:38
wobei ich die Entscheidungsgruppe auslasse.
00:01:42
Bei der Entscheidungsgruppe drücke ich den Linkspfeil, um
00:01:45
sie ein bisschen näher an die Formen in der Reihe zu schieben.
00:01:49
Nun können wir Verbindungen hinzufügen.
00:01:51
Ich zoome hinein, damit wir eine bessere Sicht haben.
00:01:54
Ich wedre die Verbinder in der Reihenfolge des Diagrammflusses hinzufügen,
00:01:57
daher klicke ich auf die erste Grenzstellenform, klicke auf den Tab „Format”
00:02:01
und in der Formengalerie klicke ich auf „Pfeil”.
00:02:07
Wenn ich auf die ausgewählte Form zeige, zeigen schwarze Punkte den
00:02:10
Mittelpunkt jeder Seite an und der Cursor verwandelt sich in ein Fadenkreuz.
00:02:15
Ich ziehe nun das Fadenkreuz vom mittleren schwarzen Punkt herunter
00:02:18
zum Rand der darunterliegenden Form.
00:02:20
Wenn ich die Maus loslasse, bleibt die Linie ausgewählt
00:02:22
und hat an jedem Ende einen grünen Kreis.
00:02:25
Ich klicke anderswohin, um den Pfeil zu sehen.
00:02:28
Weil die Formen mit ihrer Mitte ausgerichtet sind,
00:02:30
sind die Verbindungspfeile gerade.
00:02:33
Nun wollen wir den Pfeil formatieren.
00:02:36
Ich klicke ihn an, um ihn auszuwählen und dann klicke ich im Tab „Format” auf „Formkontur”.
00:02:40
Aus den Designfarben wähle ich ein dunkles Blau als Pfeilfarbe aus
00:02:45
und um die Verbindungslinie dicker zu machen,
00:02:47
öffne ich wieder „Formkontur”, zeige auf „Stärke” und wähle 1 1/2 Pt. aus.
00:02:55
Mir gefällt dieser Pfeilstil,
00:02:57
also klicke ich auf den Pfeil und wähle „Als Standardlinie festlegen” aus.
00:03:03
Alle Verbindungen werden jetzt so aussehen.
00:03:06
Um jeden Verbindungspfeil hinzuzufügen, wähle ich die Form aus,
00:03:10
klicke unter dem Tab „Format” den Pfeil in der Formengalerie an
00:03:14
(und beachten Sie, dass häufig benutzte Formen auch am Anfang der Formengalerie erscheinen)
00:03:19
und zeichne dann den Pfeil.
00:03:25
Die meisten der einfachen Verbindungspfeile sind nun an ihrem Platz
00:03:28
und wir haben wieder herausgezoomt.
00:03:30
Was wir noch benötigen, sind gewinkelte Verbindungen,
00:03:32
um den unteren Prozessschritt in einer Spalte mit dem oberen in der nächsten Spalte zu verbinden.
00:03:38
Um einen gewinkelten Pfeil zu erstellen, wähle ich die Form, von der aus
00:03:41
ich den Pfeil ziehen muss, aus, klicke auf den Tab „Format”
00:03:45
und klicke in der Formengalerie auf die gewinkelte Verbindung
00:03:49
Ich klicke auf den mittleren schwarzen Punkt an der Seite der Form
00:03:52
und ziehe das Fadenkreuz zur Mitte der Kante der Zielform.
00:03:57
Der Pfeil dreht sich automatisch in die richtige Konfiguration.
00:04:01
Ich füge die weiteren gewinkelten Verbindungen hinzu.
00:04:07
Alle Formen sind nun verbunden.
00:04:09
Wenn ich mir die gesamten Abstände ansehe, dann kann ich den Abstand
00:04:12
zwischen der Entscheidungsform und den beiden äußeren Formen verkleinern.
00:04:17
Ich drücke die Taste Strg und wähle die beiden äußeren Formen aus,
00:04:21
dann drücke ich den Linkspfeil, um sie nach links zu schubsen.
00:04:26
Nun ziehe ich einen Rahmen, um das gesamte Diagramm auszuwählen, und
00:04:29
klicke auf den Rechtspfeil, um es nach rechts zu verschieben,
00:04:32
damit ich die Ränder entsprechend dem Gitter ausgleiche.
00:04:37
Lassen Sie uns das Diagramm in der Diashow-Ansicht ansehen.
00:04:40
Das Flussdiagramm ist fertiggestellt, mit jedem Schritt und jeder Verbindung
00:04:44
formatiert und an ihrem richtigen Platz.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Estamos preparados para añadir conectores a las formas del diagrama de flujo que hemos distribuido.
00:00:08
El primer paso es alinear las formas, así los conectores estarán rectos.
00:00:13
El diagrama de flujo está de arriba abajo y de izquierda a derecha.
00:00:18
Así, para empezar arrastramos para seleccionar la columna de formas que están más a la izquierda
00:00:23
y hacemos clic en la pestaña Formato Herramientas de dibujo.
00:00:26
Para centrar las formas verticalmente, hacemos clic en Alinear objetos, en el medio.
00:00:32
Después ajustaremos verticalmente el espacio entre las formas para que sea consistente.
00:00:37
Manteniéndolas seleccionadas, haré clic de nuevo en Alinear objetos
00:00:41
y esta vez clic en Distribuir verticalmente.
00:00:45
Repetiré estos pasos para las dos siguientes columnas de formas.
00:00:49
Selecciono la columna, hago clic en Alinear objetos, en el medio,
00:00:53
después Alinear objetos, distribuir verticalmente.
00:00:58
He agrupado la forma de decisión con los cuadros de texto Sí y No
00:01:02
y el grupo, en cierta medida, se coloca solo.
00:01:04
Volveré a esto, pero vamos a seleccionar las formas
00:01:08
de la última columna y hacer clic en Alinear objetos, en el medio.
00:01:13
El comando Distribuir verticalmente no se aplica
00:01:15
a las dos formas relacionadas entre sí.
00:01:19
Ahora, para la fila horizontal de formas,
00:01:22
Presiono Control para seleccionar todas las formas de la fila, hago clic en la pestaña Formato
00:01:27
y clic en Alinear objetos, en el medio.
00:01:32
Esto alinea las formas en el medio horizontalmente.
00:01:35
Repetiré estos pasos para cada fila
00:01:38
sin incluir el grupo de decisión.
00:01:42
Para el grupo de decisión, presionaré la tecla con la flecha hacia la izquierda para
00:01:45
acercarla a las formas de esta fila.
00:01:49
Estamos preparados para añadir los conectores.
00:01:51
Haré zoom para tener una vista más cercana.
00:01:54
Añadiré los conectores en el orden del flujo,
00:01:57
por lo que hago clic en el primer terminador, hago clic en la pestaña Formato
00:02:01
y en la galería de Formas, hago clic en la Flecha.
00:02:07
Cuando pongo el puntero en la forma seleccionada, unos puntos negros muestran
00:02:10
el punto central de cada lado y el cursor se convierte en una cruz.
00:02:15
Arrastraré la cruz hacia abajo desde el punto central negro
00:02:18
hasta el borde de la forma de abajo.
00:02:20
Cuando suelto el ratón, la línea se mantiene seleccionada
00:02:22
y tiene círculos verdes en ambos extremos.
00:02:25
Haré clic fuera para ver la flecha.
00:02:28
Puesto que las formas están alineadas en el centro
00:02:30
la flecha las conecta con una línea recta.
00:02:33
Ahora vamos a dar formato a la flecha.
00:02:36
Hago clic para seleccionarla y en la pestaña Formato hago clic en Contorno de forma.
00:02:40
En los colores de tema, elegiré azul oscuro como color de flecha
00:02:45
y para hacer la línea del conector más gruesa
00:02:47
volveré a abrir el Contorno de Línea, me sitúo sobre Ancho y elijo 1.5 puntos.
00:02:55
Me gusta este estilo de flecha
00:02:57
así que haré clic con el botón derecho en la flecha y selecciono Establecer como forma predeterminada.
00:03:03
Ahora, todos los conectores serán como este.
00:03:06
Para añadir cada conector de flecha selecciono la forma,
00:03:10
en la pestaña Formato, hago clic en la flecha en la galería de Formas
00:03:14
y me doy cuenta de que las formas usadas frecuentemente también aparecen en la parte superior de la galería
00:03:19
y arrastro la flecha.
00:03:25
Ya tenemos la mayor parte de los conectores de flecha ubicados
00:03:28
y hemos quitado el zoom.
00:03:30
Lo que necesitamos ahora son flechas dobladas
00:03:32
para conectar las tareas de la parte de abajo de una columna con las tareas de la parte superior de la siguiente.
00:03:38
Para aplicar una flecha doblada, seleccionaré la forma en la que necesito
00:03:41
dibujar la flecha, hago clic en la pestaña Formato
00:03:45
y en la galería de formas hago clic en Conector de flecha doblada.
00:03:49
Hago clic desde el punto negro central en el medio de la forma
00:03:52
y arrastro el puntero en forma de cruz hasta la mitad del borde de la forma de destino.
00:03:57
La flecha gira hacia la configuración correcta de forma automática.
00:04:01
Añadiré los otros conectores de flecha doblada.
00:04:07
Todas las formas están conectadas.
00:04:09
Mirando el espaciado global, puedo ajustar el espacio
00:04:12
entre la forma de decisión y las dos formas externas.
00:04:17
Presiono Control y selecciono las dos formas externas,
00:04:21
después presiono la tecla con la flecha hacia la izquierda para acercarlas a la izquieda.
00:04:26
Ahora arrastro para seleccionar el gráfico completo
00:04:29
y hago clic en la tecla con la flecha hacia la derecha para moverlo hacia la derecha,
00:04:32
con referencia la cuadrícula para ajustar los márgenes.
00:04:37
Vamos a ver el gráfico en la vista de presentación.
00:04:40
El diagrama de flujo está acabado con cada paso y conector
00:04:44
con su formato y en su sitio.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Estamos prontos para adicionar conectores às formas de fluxograma que desenhamos.
00:00:08
A primeira etapa é alinhar as formas para que os conectores sejam retos.
00:00:13
O fluxograma está de cima para baixo, da esquerda para a direita.
00:00:18
Por isso, para começar, vamos arrastar para selecionar a coluna de formas mais à esquerda
00:00:23
e clicamos nas Ferramentas de Desenho, menu Formatar.
00:00:26
Para centralizar as formas na vertical, clicamos em Alinhar, Alinhar ao centro.
00:00:32
Em seguida, ajustaremos o espaço entre as formas na vertical, para que sejam consistentes.
00:00:37
Mantendo-as selecionadas, clico agora novamente em Alinhar
00:00:41
e, desta vez, clico em Distribuir verticalmente.
00:00:45
Repetirei estas etapas para as próximas duas colunas de formas.
00:00:49
Selecione a coluna, clique em Alinhar, Alinhar ao centro,
00:00:53
Alinhar, Distribuir verticalmente.
00:00:58
Agrupei a forma de decisão com caixas de texto com Sim e Não
00:01:02
e o grupo está um pouco isolado.
00:01:04
Voltarei a ele, mas vamos selecionar as formas
00:01:08
na última coluna e clicar em Alinhar, Alinhar ao centro.
00:01:13
O comando Distribuir verticalmente não se aplica
00:01:15
às duas formas relativas uma à outra.
00:01:19
Agora, para cada linha horizontal de formas,
00:01:22
pressionarei Ctrl para selecionar cada forma na linha, clico no menu Formatar
00:01:27
e clico em Alinhar, Alinhar pelo meio.
00:01:32
Isto alinha o meio da forma na horizontal.
00:01:35
Repetirei estas etapas para cada linha
00:01:38
sem incluir o grupo de decisão.
00:01:42
Para o grupo de decisão pressionarei a tecla da seta esquerda
00:01:45
para aproximá-la das formas em sua linha.
00:01:49
Estamos prontos para adicionar conectores.
00:01:51
Vou ampliar para vermos melhor.
00:01:54
Adicionarei conectores segundo a direção do fluxograma,
00:01:57
por isso clicarei na primeira forma terminadora, clico no menu Formatar
00:02:01
e na galeria de Formas, clico na Seta.
00:02:07
Quando aponto para a forma selecionada, pontos pretos mostram
00:02:10
o ponto central de cada lado e o cursor se torna uma mira.
00:02:15
Arrastarei a mira do ponto preto central para baixo
00:02:18
para a extremidade da forma abaixo.
00:02:20
Quando solto o mouse, a linha continua selecionada
00:02:22
e tem um círculo verde em ambos os lados.
00:02:25
Clico em outro lado para ver a seta.
00:02:28
Uma vez que as setas estão alinhadas nos centros
00:02:30
a seta se liga em linha reta.
00:02:33
Agora, vamos formatar a seta.
00:02:36
Clico para selecioná-la e no menu Formatar clico no contorno da Forma.
00:02:40
Nas cores do tema, escolherei um azul-escuro para a cor da seta
00:02:45
e tornarei a linha do conector mais espessa
00:02:47
Abro novamente o contorno da Forma, aponto para Espessura e escolho 1,5 pontos.
00:02:55
Gosto deste estilo de seta,
00:02:57
por isso, clico com o botão direito na seta e escolho Predefinir como linha.
00:03:03
Agora, todos os conectores serão assim.
00:03:06
Para adicionar cada conector de seta, seleciono a forma
00:03:10
no menu Formatar e clico na seta na galeria de Formas
00:03:14
e observe que as formas usadas frequentemente também aparecem no topo da galeria
00:03:19
e desenho a seta.
00:03:25
Temos a maioria dos conectores de seta simples em seu lugar
00:03:28
e voltamos a retirar a ampliação.
00:03:30
Ainda precisamos de setas de conexão em ângulo reto
00:03:32
para ligar a tarefa do fundo de uma coluna à tarefa de topo na próxima.
00:03:38
Para aplicar uma seta de conexão em ângulo reto, seleciono a forma que preciso
00:03:41
para desenhar a seta, clico no menu Formatar
00:03:45
e na galeria de Formas clico em Conexão unidirecional em ângulo reto.
00:03:49
Clico no ponto preto do meio ao lado da forma
00:03:52
e arrasto a mira para a extremidade do meio da forma de destino.
00:03:57
A seta gira automaticamente para a configuração certa.
00:04:01
Adicionarei outras conexões unidirecionais em ângulo reto.
00:04:07
Todas as formas estão ligadas.
00:04:09
Olhando para o espaçamento geral, posso apertar o espaço
00:04:12
entre a forma de decisão e as outras duas formas externas.
00:04:17
Pressiono Ctrl e seleciono as duas formas externas,
00:04:21
depois teclo na tecla da seta esquerda para deslocá-las para a esquerda.
00:04:26
Agora, vou arrastar para selecionar o fluxograma completo
00:04:29
e clico na tecla da seta direita para deslocá-lo para a direita,
00:04:32
consultando a grade para uniformizar as margens.
00:04:37
Vamos ver o fluxograma na vista de slide.
00:04:40
O fluxograma está terminado com todas as etapas e conectores
00:04:44
formatados e em seu lugar.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Siamo pronti per aggiungere connettori a le forme del diagramma di flusso che abbiamo disposto..
00:00:08
Il primo passo è quello di allineare in modo che i connettori siano dritti..
00:00:13
Il flusso del grafico è dall'alto verso il basso da sinistra a destra..
00:00:18
Quindi, per iniziare ci trascineremo per selezionare la colonna di forme più a sinistra.
00:00:23
e fare clic sul pulsante Strumenti di disegno Scheda Formato..
00:00:26
Per centrare le forme verticalmente Fare clic su Allinea oggetti, Allinea al centro..
00:00:32
Poi regoleremo lo spazio tra le forme verticalmente in modo che sia coerente. .
00:00:37
Mantenendoli selezionati, Ora farò clic su Allinea oggetti di nuovo .
00:00:41
e questa volta clicca su Distribuisci verticalmente.
00:00:45
Ripeterò questi passaggi per le prossime due colonne di forme..
00:00:49
Selezionare la colonna, fare clic su Allineare gli oggetti, Allinea al centro,.
00:00:53
quindi Allinea oggetti, Distribuire verticalmente..
00:00:58
Ho raggruppato la decisione forma con le caselle di testo Sì e No .
00:01:02
e il gruppo tipo di si edsi da solo..
00:01:04
Tornerò ad esso, ma selezioniamo le forme .
00:01:08
nell'ultima colonna e fare clic su Allinea oggetti, Allinea al centro..
00:01:13
L'oggetto Distribuisci verticalmente comando non si applica.
00:01:15
alle due forme l'una rispetto all'altra.
00:01:19
Ora per ogni riga orizzontale di forme,
00:01:22
Premo CTRL per selezionare ogni forma nella riga, fare clic sulla scheda Formato .
00:01:27
e fare clic su Allinea oggetti, Allinea al centro.
00:01:32
In questo modo la forma viene allineata centrali orizzontali..
00:01:35
Ripeterò questi passaggi per ogni riga
00:01:38
senza includere il gruppo decisionale.
00:01:42
Per il gruppo decisionale, premere il tasto freccia sinistra per.
00:01:45
spingerlo più vicino a le forme nella sua fila..
00:01:49
Siamo pronti per aggiungere connettori.
00:01:51
Ingrandirò per una vista più ravvicinata.
00:01:54
Aggiungerò connettori nella ordine del flusso, .
00:01:57
quindi farò clic sul primo terminatore , fare clic sulla scheda Formato.
00:02:01
e nelle Forme galleria, fare clic su freccia..
00:02:07
Quando punto al forma selezionata, mostrano punti neri .
00:02:10
il punto centrale di ogni lato e il cursore diventa un mirino..
00:02:15
Trascino il mirino dal centro nero punto verso il basso.
00:02:18
al bordo della forma sottostante.
00:02:20
Quando rilascio il mouse, la linea rimane selezionata .
00:02:22
e ha un cerchio verde a entrambe le estremità.
00:02:25
Faccio clic sulla freccia per vedere la freccia.
00:02:28
Poiché le forme sono allineati ai centri .
00:02:30
la freccia si collega in linea retta.
00:02:33
Ora formattiamo la freccia.
00:02:36
Faccio clic per selezionarlo e sul pulsante Scheda Formato fare clic su Contorno forma..
00:02:40
Nei colori del tema, scegliere un blu scuro per il colore della freccia .
00:02:45
e per rendere il linea del connettore più spessa .
00:02:47
Riaprirò il contorno Forma, scegliere 1,5 punti..
00:02:55
Mi piace questo stile freccia
00:02:57
quindi farò clic destro sul e scegliere Imposta come linea predefinita..
00:03:03
Tutti i connettori sarà simile a questo ora..
00:03:06
Per aggiungere ogni connettore a freccia Seleziono la forma, .
00:03:10
nella scheda Formato, fare clic sul pulsante Freccia nella raccolta Forme.
00:03:14
e notare spesso utilizzare le forme appaiono anche nella parte superiore della galleria .
00:03:19
e disegnare la freccia.
00:03:25
Abbiamo la maggior parte dei semplici connettori a freccia in posizione.
00:03:28
e abbiamo rimpicciolito.
00:03:30
Quello di cui abbiamo ancora bisogno sono le frecce del gomito
00:03:32
per collegare l'attività in basso in una colonna all'attività superiore nell'attività successiva..
00:03:38
Per applicare una freccia a gomito, Seleziono la forma di cui ho bisogno per.
00:03:41
disegnare la freccia da, fare clic sulla scheda Formato .
00:03:45
e nella raccolta Forme fare clic su Connettore a freccia a gomito..
00:03:49
Cliccherò dal centro punto nero sul lato della forma .
00:03:52
e trascinare il mirino sul bordo centrale della forma di destinazione..
00:03:57
La freccia ruota automaticamente la giusta configurazione..
00:04:01
Io aggiungo l'altro connettori a freccia a gomito..
00:04:07
Tutte le forme sono collegate.
00:04:09
Esaminando l'insieme spaziatura, posso stringere lo spazio.
00:04:12
tra la forma della decisione e le due forme esterne..
00:04:17
Premo CTRL e seleziono le due forme esterne,.
00:04:21
quindi premi il tasto freccia sinistra per spingerli a sinistra..
00:04:26
Ora trascino per selezionare l'intero grafico .
00:04:29
e fare clic sul tasto freccia destra per spostarlo a destra, .
00:04:32
riferendosi alla griglia per uniformare i margini.
00:04:37
Diamo un'occhiata al nella visualizzazione presentazione..
00:04:40
Il diagramma di flusso è terminato ad ogni passo e connettore.
00:04:44
formattati e sul posto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
我們已準備好將連接器添加到 我們佈置的流程圖形狀。.
00:00:08
第一步是對齊 形狀,以便連接器是直的。.
00:00:13
圖表的流程是 從上到下從左至右。.
00:00:18
所以,首先,我們將拖動到 選擇最左側的形狀列.
00:00:23
並按一下 繪圖工具"格式"選項卡。.
00:00:26
要垂直居中形狀,我們 按一下"對齊物件","對齊中心"。.
00:00:32
接下來,我們將調整之間的空間 垂直形狀,使其一致。.
00:00:37
保持他們被選中, 現在,我將再次按一下"對齊物件".
00:00:41
這一次按一下"垂直分佈"。
00:00:45
我將重複這些步驟 下兩列形狀。.
00:00:49
選擇列,按一下 對齊物件,對齊中心,.
00:00:53
然後對齊物件, 垂直分佈。.
00:00:58
我已經對決定進行了分組 帶"是"和"否"文字方塊的形狀.
00:01:02
和組 那種獨自坐。.
00:01:04
我會回到它,但 讓我們選擇形狀.
00:01:08
在最後一列中,然後按一下 對齊物件,對齊居中。.
00:01:13
垂直分佈 命令不適用.
00:01:15
兩個形狀相對彼此。
00:01:19
現在,對於每個水準行的形狀,
00:01:22
我將按 Ctrl 選擇每個形狀 在行中,按一下"格式"選項卡.
00:01:27
並按一下"對齊物件",將"對齊"為"中間"。
00:01:32
這將對齊形狀 中間水準。.
00:01:35
我將為每一行重複這些步驟
00:01:38
不包括決策組。
00:01:42
對於決策組,我會 按左方向鍵.
00:01:45
輕推它更接近 其行中的形狀。.
00:01:49
我們準備添加連接器。
00:01:51
我將放大以更近距離地查看。
00:01:54
我將添加連接器 流量的順序,.
00:01:57
所以我會點擊第一個終結符 形狀,按一下"格式"選項卡.
00:02:01
和在形狀 庫,按一下"箭頭"。.
00:02:07
當我指向 選定形狀,黑點顯示.
00:02:10
每側的中心點和 游標變為十字游標。.
00:02:15
我會拖動十字線 從中心黑點向下.
00:02:18
到下面的形狀的邊緣。
00:02:20
當我釋放滑鼠時 所選行.
00:02:22
兩端有一個綠色圓圈。
00:02:25
我會點擊離開,看看箭頭。
00:02:28
因為形狀是 在中心對齊.
00:02:30
箭頭以直線連接。
00:02:33
現在,讓我們格式化箭頭。
00:02:36
我按一下以選擇它,並在 設置選項卡的格式,按一下"形狀輪廓"。.
00:02:40
在主題顏色中,我會 為箭頭顏色選擇深藍色.
00:02:45
並使 連接器線較粗.
00:02:47
我將重新打開形狀輪廓, 指向重量並選擇 1.5 點。.
00:02:55
我喜歡這種箭頭風格
00:02:57
所以我將按右鍵 箭頭,然後選擇"設置為預設線"。.
00:03:03
所有連接器 現在會看起來像這樣。.
00:03:06
添加每個箭頭連接器 我選擇的形狀,.
00:03:10
在"格式"選項卡上,按一下 "形狀"庫中的箭頭.
00:03:14
並注意經常使用形狀 也出現在畫廊的頂部.
00:03:19
並繪製箭頭。
00:03:25
我們已經得到了大部分 簡單的箭頭連接器就位.
00:03:28
我們已經縮小了。
00:03:30
我們仍然需要的是肘箭
00:03:32
將底部任務連接在 到下一個任務的頂部的一列。.
00:03:38
要應用彎頭箭頭, 我將選擇我需要的形狀.
00:03:41
從中畫出箭頭, 按一下"格式"選項卡.
00:03:45
在"形狀"庫中按一下 彎頭箭頭連接器。.
00:03:49
我從中間點擊 形狀側面的黑點.
00:03:52
並將十字線拖到 目標形狀的中間邊緣。.
00:03:57
箭頭旋轉到 自動正確配置。.
00:04:01
我將添加其他 彎頭箭頭連接器。.
00:04:07
所有形狀都已連接。
00:04:09
看整體 間距,我可以收緊空間.
00:04:12
決策形狀之間 和外兩個形狀。.
00:04:17
我將按 Ctrl 並選擇 外部兩個形狀,.
00:04:21
然後按左方向鍵 把他們推到左邊.
00:04:26
現在,我將拖動以選擇 整個圖表.
00:04:29
並按一下右方向鍵 向右移動,.
00:04:32
表示網格以均勻出邊距。
00:04:37
讓我們來看看 幻燈片視圖中的圖表。.
00:04:40
流程圖已完成 與每一步和連接器.
00:04:44
格式化和就地。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
コネクタを追加する準備が整いました。 レイアウトしたフローチャートの図形。.
00:00:08
最初のステップは、 コネクタがまっすぐになるように図形を配置します。.
00:00:13
チャートの流れは 上から左から右に.
00:00:18
だから、最初にドラッグします。 図形の左端の列を選択する.
00:00:23
をクリックし、 [描画ツール] タブの [書式] タブ。.
00:00:26
図形を垂直方向に中央揃えするには、 [オブジェクトの位置合わせ]、[中心の位置合わせ]をクリックします。.
00:00:32
次に、間のスペースを調整します。 図形が垂直方向に一貫しているようにします。.
00:00:37
選択したままにして、 [オブジェクトの位置合わせ] をもう一度クリックします。.
00:00:41
と今度は[垂直方向に配布]をクリックします。
00:00:45
私はのためにこれらの手順を繰り返します 図形の次の 2 つの列。.
00:00:49
列を選択し、 オブジェクトの位置合わせ、中心の位置合わせ、.
00:00:53
次に、オブジェクトの位置合わせ、 垂直方向に配置します。.
00:00:58
私は決定をグループ化しました [はい] と [いいえ] のテキスト ボックスを使用した図形.
00:01:02
とグループ 一人で座っているような感じ。.
00:01:04
私はそれに戻ってきますが、 図形を選択してみましょう.
00:01:08
最後の列で、 オブジェクトの位置合わせ、中心の位置合わせ.
00:01:13
垂直方向に分散する コマンドは適用されません.
00:01:15
2 つの図形を互いに相対的に表示します。
00:01:19
これで、図形の水平方向の行ごとに、
00:01:22
Ctrl キーを押して各図形を選択します。 行で[書式設定]タブをクリックします。.
00:01:27
[オブジェクトの位置合わせ] をクリックし、中央揃えをクリックします。
00:01:32
これにより、図形が整列されます。 真ん中を水平にします。.
00:01:35
行ごとにこれらの手順を繰り返します。
00:01:38
決定グループを含まない。
00:01:42
意思決定グループに関しては、 左矢印キーを押します。.
00:01:45
近くに微調整する 行内の図形。.
00:01:49
コネクタを追加する準備が整いました。
00:01:51
拡大して詳しく見ます。
00:01:54
にコネクタを追加します。 流れの順序,.
00:01:57
だから私は最初のターミネータをクリックします 図形をクリックし、[書式設定] タブをクリックします。.
00:02:01
そしてシェイプで ギャラリーをクリックし、[矢印] をクリックします。.
00:02:07
私が指しにすると、 選択した形状、黒い点が表示されます.
00:02:10
両側の中心点と カーソルが十字線になります。.
00:02:15
十字架をドラッグする 中央の黒いドットから下へ.
00:02:18
下の図形の端までを表示します。
00:02:20
マウスを放すと 行が選択されたまま.
00:02:22
両端に緑色の円があります。
00:02:25
私は矢印を見るために離れてクリックします。
00:02:28
なぜなら、図形は 中心に整列する.
00:02:30
矢印は直線で接続します。
00:02:33
次に、矢印の書式を設定します。
00:02:36
クリックして選択し、 [書式設定] タブで [図形のアウトライン] をクリックします。.
00:02:40
テーマカラーでは、 矢印の色に濃い青を選択する.
00:02:45
そして、 コネクタラインが太い.
00:02:47
シェイプのアウトラインを再度開きます。 [ウェイト] をポイントし、1.5 ポイントを選択します。.
00:02:55
私はこの矢印スタイルが好きです
00:02:57
だから私は右クリックします 矢印を選択し、[既定の線として設定] を選択します。.
00:03:03
すべてのコネクタ 今はこんな感じです。.
00:03:06
各矢印コネクタを追加するには 図形を選択し、.
00:03:10
[書式] タブで、 図形ギャラリーの矢印.
00:03:14
頻繁に図形を使用するメモ ギャラリーの上部にも表示されます。.
00:03:19
矢印を描画します。
00:03:25
私たちは、のほとんどを持っています 所定の位置に単純な矢印コネクタ.
00:03:28
縮小しました。
00:03:30
私たちがまだ必要としているものは肘の矢です
00:03:32
一番下のタスクを接続するには 次のタスクの先頭タスクに 1 列。.
00:03:38
肘の矢印を適用するには、 必要な図形を選択します。.
00:03:41
から矢印を引き出し、 [書式設定] タブをクリックします。.
00:03:45
と図形ギャラリーでクリック エルボ矢印コネクタ。.
00:03:49
真ん中からクリックする 図形の側面に黒い点.
00:03:52
十字線をドラッグして、 宛先図形の中央端。.
00:03:57
矢印は、 自動的に適切な構成を行います。.
00:04:01
もう一方を追加します 肘矢印コネクタ。.
00:04:07
すべての図形が接続されています。
00:04:09
全体を見る 間隔を空け、スペースを引き締めることができます.
00:04:12
決定図形間 と外側の 2 つの図形。.
00:04:17
Ctrl キーを押して選択します。 外側の2つの形状、.
00:04:21
次に、左矢印キーを押します。 を押して左に微調整します。.
00:04:26
今、私は選択するためにドラッグします チャート全体.
00:04:29
右矢印キーをクリックします。 右に移動するには、.
00:04:32
グリッドを参照してマージンを均等にします。
00:04:37
見てみましょう スライドショービューのチャート。.
00:04:40
フローチャートが完成しました すべてのステップとコネクタで.
00:04:44
フォーマットされ、所定の位置に配置されます。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Chúng tôi sẵn sàng thêm các đầu nối vào Các hình dạng flowchart chúng tôi đã đặt ra..
00:00:08
Bước đầu tiên là sắp xếp các hình dạng để các kết nối sẽ được thẳng..
00:00:13
Dòng chảy của biểu đồ là từ trên xuống dưới từ trái sang phải..
00:00:18
Vì vậy, để bắt đầu, chúng tôi sẽ kéo để chọn cột bên trái của các hình dạng.
00:00:23
và nhấp vào nút Vẽ công cụ định dạng tab..
00:00:26
Để Trung tâm các hình dạng theo chiều dọc, chúng tôi nhấp vào align Objects, align Center..
00:00:32
Tiếp theo, chúng ta sẽ điều chỉnh khoảng trống giữa Các hình dạng theo chiều dọc để nó nhất quán. .
00:00:37
Giữ chúng được lựa chọn, Bây giờ tôi sẽ nhấp vào align Objects .
00:00:41
và lần này nhấp vào phân phối theo chiều dọc.
00:00:45
Tôi sẽ lặp lại các bước này cho hai cột tiếp theo của hình dạng..
00:00:49
Chọn cột, nhấp vào Căn chỉnh đối tượng, align Center,.
00:00:53
sau đó align đối tượng, Phân phối theo chiều dọc..
00:00:58
Tôi đã nhóm các quyết định hình dạng với hộp văn bản có và không .
00:01:02
và nhóm loại ngồi một mình..
00:01:04
Tôi sẽ trở lại với nó, nhưng Hãy chọn các hình dạng .
00:01:08
trong cột cuối cùng và nhấp vào Căn chỉnh đối tượng, align Center..
00:01:13
Phân phối theo chiều dọc lệnh không áp dụng.
00:01:15
với hai hình dạng tương đối với nhau.
00:01:19
Bây giờ cho mỗi hàng ngang của hình dạng,
00:01:22
Tôi sẽ nhấn Ctrl để chọn từng hình dạng trong hàng, nhấp vào tab định dạng .
00:01:27
và nhấp vào align đối tượng, align giữa.
00:01:32
Điều này canh chỉnh hình Middles theo chiều ngang..
00:01:35
Tôi sẽ lặp lại các bước cho mỗi hàng
00:01:38
không bao gồm cả nhóm quyết định.
00:01:42
Đối với nhóm quyết định, tôi sẽ nhấn phím mũi tên trái để.
00:01:45
di chuyển nó gần gũi hơn với Các hình dạng trong hàng của nó..
00:01:49
Chúng tôi đã sẵn sàng để thêm kết nối.
00:01:51
Tôi sẽ phóng to để xem gần hơn.
00:01:54
Tôi sẽ thêm các đầu nối trong Thứ tự của dòng chảy, .
00:01:57
Vì vậy tôi sẽ nhấp vào Terminator đầu tiên hình dạng, nhấp vào tab định dạng.
00:02:01
và trong các hình dạng bộ sưu tập, bấm vào mũi tên..
00:02:07
Khi tôi trỏ đến hình dạng được chọn, Hiển thị chấm đen .
00:02:10
điểm trung tâm của mỗi bên và con trỏ sẽ trở thành một crosshairs..
00:02:15
Tôi sẽ kéo crosshairs từ Trung tâm chấm đen xuống.
00:02:18
đến cạnh của hình bên dưới.
00:02:20
Khi tôi nhả chuột, dòng được chọn .
00:02:22
và có một vòng tròn màu xanh lá cây ở cả hai đầu.
00:02:25
Tôi sẽ bấm đi để xem mũi tên.
00:02:28
Bởi vì các hình dạng được căn chỉnh tại các trung tâm .
00:02:30
mũi tên kết nối trong một đường thẳng.
00:02:33
Bây giờ hãy định dạng mũi tên.
00:02:36
Tôi nhấp để chọn nó và trên Định dạng tab nhấp vào hình dạng phác thảo..
00:02:40
Trong màu sắc chủ đề, tôi sẽ chọn màu xanh đậm cho mũi tên .
00:02:45
và để làm cho đường kết nối dày hơn .
00:02:47
Tôi sẽ mở lại hình phác thảo, điểm đến trọng lượng và chọn 1,5 điểm..
00:02:55
Tôi thích kiểu mũi tên này
00:02:57
Vì vậy tôi sẽ nhấp chuột phải vào mũi tên và chọn đặt làm dòng mặc định..
00:03:03
Tất cả các đầu nối sẽ trông như thế này ngay bây giờ..
00:03:06
Để thêm mỗi đầu nối mũi tên Tôi chọn hình dạng, .
00:03:10
trên Format Tab, tôi nhấp vào mũi tên trong thư viện hình dạng.
00:03:14
và lưu ý thường xuyên sử dụng hình cũng xuất hiện ở phía trên cùng của thư viện .
00:03:19
và vẽ mũi tên.
00:03:25
Chúng tôi đã có hầu hết các đầu nối mũi tên đơn giản tại chỗ.
00:03:28
và chúng tôi đã phóng to trở lại.
00:03:30
Những gì chúng tôi vẫn cần là khuỷu tay mũi tên
00:03:32
để kết nối công việc dưới cùng trong một cột để tác vụ hàng đầu trong kế tiếp..
00:03:38
Để áp dụng một mũi tên khuỷu tay, Tôi sẽ chọn hình dạng tôi cần.
00:03:41
vẽ mũi tên từ, nhấp vào tab định dạng .
00:03:45
và trong thư viện hình Shapes nhấp vào Khuỷu tay mũi tên kết nối..
00:03:49
Tôi bấm từ giữa chấm đen ở mặt bên của hình dạng .
00:03:52
và kéo crosshairs vào cạnh giữa của hình dạng đích..
00:03:57
Mũi tên quay vào cấu hình bên phải tự động..
00:04:01
Tôi sẽ thêm khác kết nối mũi tên khuỷu tay..
00:04:07
Tất cả các hình dạng được kết nối.
00:04:09
Nhìn vào tổng thể khoảng cách, tôi có thể thắt chặt không gian.
00:04:12
giữa hình dạng quyết định và hai hình bên ngoài..
00:04:17
Tôi sẽ nhấn Ctrl và chọn hai hình dạng bên ngoài,.
00:04:21
sau đó bấm phím mũi tên trái để di chuyển chúng sang trái..
00:04:26
Bây giờ tôi sẽ kéo để chọn toàn bộ biểu đồ .
00:04:29
và nhấp vào phím mũi tên bên phải để di chuyển nó sang bên phải, .
00:04:32
đề cập đến lưới để thậm chí ra lề.
00:04:37
Hãy nhìn vào biểu đồ trong xem bản trình chiếu..
00:04:40
Sơ đồ kết thúc với mỗi bước và đầu nối.
00:04:44
định dạng và tại chỗ.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Kita siap untuk menambahkan konektor ke bentuk Flowchart yang telah kita letakkan..
00:00:08
Langkah pertama adalah menyelaraskan bentuk sehingga konektor akan lurus..
00:00:13
Aliran grafik atas ke kiri bawah ke kanan..
00:00:18
Jadi, untuk memulai kita akan menyeret untuk Pilih kolom paling kiri dari bentuk.
00:00:23
dan klik Alat menggambar tab format..
00:00:26
Untuk memusatkan bentuk secara vertikal kita Klik align Objects, align Center..
00:00:32
Selanjutnya kita akan menyesuaikan ruang antara bentuk secara vertikal sehingga konsisten. .
00:00:37
Menjaga mereka tetap dipilih, Sekarang saya akan klik align Objects lagi .
00:00:41
dan kali ini klik distribusikan secara vertikal.
00:00:45
Saya akan mengulangi langkah ini untuk dua kolom bentuk berikutnya..
00:00:49
Pilih kolom, klik Align Objects, align Center,.
00:00:53
kemudian align objek, Distribusikan secara vertikal..
00:00:58
Saya telah mengelompokkan keputusan bentuk dengan kotak teks Yes dan No .
00:01:02
dan kelompok jenis duduk sendirian..
00:01:04
Aku akan kembali ke sana, tapi Mari kita pilih bentuknya .
00:01:08
di kolom terakhir dan klik Align objek, align Center..
00:01:13
The distribusikan secara vertikal perintah tidak berlaku.
00:01:15
ke dua bentuk relatif terhadap satu sama lain.
00:01:19
Sekarang untuk setiap baris bentuk horisontal,
00:01:22
Saya akan menekan Ctrl untuk memilih setiap bentuk di baris, klik tab format .
00:01:27
dan klik align Objects, align Middle.
00:01:32
Ini menyejajarkan bentuk middles secara horisontal..
00:01:35
Saya akan mengulangi langkah tersebut untuk setiap baris
00:01:38
tanpa termasuk kelompok keputusan.
00:01:42
Untuk kelompok keputusan, saya akan Tekan tombol panah kiri untuk.
00:01:45
mendorongnya lebih dekat ke bentuknya di barisnya..
00:01:49
Kami siap untuk menambahkan konektor.
00:01:51
Saya akan memperbesar untuk melihat lebih dekat.
00:01:54
Saya akan menambahkan konektor di urutan aliran, .
00:01:57
Jadi saya akan klik Terminator pertama bentuk, klik tab format.
00:02:01
dan dalam bentuk Galeri, klik panah..
00:02:07
Ketika saya menunjuk ke bentuk yang dipilih, titik hitam menunjukkan .
00:02:10
titik pusat dari setiap sisi dan kursor menjadi crosshmengudara..
00:02:15
Saya akan menyeret crosshmengudara dari pusat titik hitam ke bawah.
00:02:18
ke tepi bentuk di bawah ini.
00:02:20
Ketika saya melepaskan mouse, garis tetap dipilih .
00:02:22
dan memiliki lingkaran hijau di kedua ujungnya.
00:02:25
Aku akan mengklik pergi untuk melihat panah.
00:02:28
Karena bentuknya sejajar di pusat .
00:02:30
panah menghubungkan dalam garis lurus.
00:02:33
Sekarang mari kita memformat panah.
00:02:36
Saya klik untuk memilihnya dan pada Format tab klik bentuk garis besar..
00:02:40
Dalam warna tema, saya akan memilih biru gelap untuk warna Panah .
00:02:45
dan untuk membuat garis konektor tebal .
00:02:47
Aku akan membuka kembali bentuk garis besar, titik berat dan memilih 1,5 poin..
00:02:55
Saya suka gaya panah ini
00:02:57
Jadi aku akan klik kanan panah dan pilih Atur sebagai baris default..
00:03:03
Semua konektor akan terlihat seperti ini sekarang..
00:03:06
Untuk menambahkan setiap konektor Panah Saya memilih bentuknya, .
00:03:10
pada tab format, saya klik panah di Galeri bentuk.
00:03:14
dan perhatikan sering menggunakan bentuk juga muncul di bagian atas Galeri .
00:03:19
dan Gambarlah panah.
00:03:25
Kami memiliki sebagian besar konektor panah sederhana di tempatnya.
00:03:28
dan kami telah memperbesar kembali.
00:03:30
Apa yang kita masih perlu adalah siku Panah
00:03:32
untuk menghubungkan tugas dasar satu kolom ke tugas teratas di berikutnya..
00:03:38
Untuk menerapkan panah siku, Saya akan memilih bentuk yang saya butuhkan untuk.
00:03:41
menarik panah dari, Klik tab format .
00:03:45
dan di Galeri bentuk klik Siku konektor panah..
00:03:49
Saya klik dari tengah titik hitam pada sisi bentuk .
00:03:52
dan seret crosshmengudara ke tepi tengah bentuk tujuan..
00:03:57
Panah berputar ke konfigurasi yang tepat secara otomatis..
00:04:01
Aku akan menambahkan yang lain siku konektor panah..
00:04:07
Semua bentuk yang terhubung.
00:04:09
Melihat secara keseluruhan spasi, saya dapat mengencangkan Ruang.
00:04:12
antara bentuk keputusan dan dua bentuk luar..
00:04:17
Saya akan menekan Ctrl dan pilih dua bentuk luar,.
00:04:21
kemudian tekan tombol panah kiri untuk mendorong mereka ke kiri..
00:04:26
Sekarang saya akan menyeret untuk memilih seluruh bagan .
00:04:29
dan klik tombol panah kanan untuk memindahkannya ke kanan, .
00:04:32
mengacu pada grid bahkan keluar margin.
00:04:37
Mari kita lihat dalam tampilan slideshow..
00:04:40
Flowchart selesai dengan setiap langkah dan konektor.
00:04:44
diformat dan di tempat.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Мы готовы добавить разъемы для формы flowchart, которые мы изложили..
00:00:08
Первым шагом является выравнивание формы, чтобы разъемы были прямыми..
00:00:13
Поток диаграммы сверху вниз слева направо..
00:00:18
Итак, для начала мы будем тащить к выбрать левую колонку фигур.
00:00:23
и нажмите кнопку Вкладка Формат инструментов рисования..
00:00:26
Чтобы центр формы вертикально мы нажмите Выравнивание объектов, выравнивание центра..
00:00:32
Далее мы отрегулируем пространство между формы вертикально, так что это последовательно. .
00:00:37
Сохраняя их выбранными, Теперь я снова нажимаю на объекты выравнивания .
00:00:41
и на этот раз нажмите Распределение вертикально.
00:00:45
Я повторю эти шаги для следующие две колонны фигур..
00:00:49
Выберите столбец, нажмите Выравнивание объектов, выравнивание центра,.
00:00:53
затем выровнять объекты, Распределение по вертикали..
00:00:58
Я сгруппированы решение форма с текстовыми коробками «Да» и «Нет» .
00:01:02
и группа вид сидит один..
00:01:04
Я вернусь к нему, но давайте выберем формы .
00:01:08
в последней колонке и нажмите кнопку Выравнивание объектов, выравнивание центра..
00:01:13
Распределение вертикально команда не применяется.
00:01:15
к двум формам по отношению друг к другу.
00:01:19
Теперь для каждого горизонтального ряда фигур,
00:01:22
Я нажимаю Ctrl, чтобы выбрать каждую форму в строке нажмите на вкладку Формат .
00:01:27
и нажмите Выравнивание объектов, выровнять середину.
00:01:32
Это выравнивает форму средние по горизонтали..
00:01:35
Я повторю эти шаги для каждого строки
00:01:38
без включения в группу принятия решений.
00:01:42
Для группы по принятию решений, я буду нажмите клавишу левой стрелки на.
00:01:45
подтолкнуть его ближе к формы в своем ряду..
00:01:49
Мы готовы добавить разъемы.
00:01:51
Я увеличу масштаб для более близкого просмотра.
00:01:54
Я добавлю разъемы в порядок потока, .
00:01:57
так что я нажимаю на первый терминатор форму, нажмите на вкладку Формат.
00:02:01
и в формах галерея, нажмите Стрелка..
00:02:07
Когда я уаю на выбранная форма, черные точки показывают .
00:02:10
центральной точкой с каждой стороны и курсор становится перекрестием..
00:02:15
Я буду тащить перекрестие из центра черная точка вниз.
00:02:18
к краю формы ниже.
00:02:20
Когда я выпустить мышь, линия остается выбранной .
00:02:22
и имеет зеленый круг на обоих концах.
00:02:25
Я щелкнуть прочь, чтобы увидеть стрелку.
00:02:28
Потому что формы выровнены в центрах .
00:02:30
стрелка подключается по прямой.
00:02:33
Теперь давайте отформатировать стрелку.
00:02:36
Я нажимаю, чтобы выбрать его и на Формат вкладки нажмите Форма наброски..
00:02:40
В цветах темы, я буду выбрать темно-синий для цвета стрелки .
00:02:45
и сделать разъем линии толще .
00:02:47
Я вновь отвеху контур формы, указать на вес и выбрать 1,5 балла..
00:02:55
Мне нравится этот стиль стрелки
00:02:57
так что я прав нажать стрелка и выбрать установить в качестве линии по умолчанию..
00:03:03
Все разъемы будет выглядеть так сейчас..
00:03:06
Добавление каждого разъема стрелки Я выбираю форму, .
00:03:10
на вкладке Формат, я нажимаю стрелка в галерее Формы.
00:03:14
и обратите внимание, часто используют формы также появляются в верхней части галереи .
00:03:19
и нарисовать стрелу.
00:03:25
У нас есть большая часть простые разъемы стрелки на месте.
00:03:28
и мы увеличены обратно.
00:03:30
Что нам все еще нужно, так это стрелки локтя
00:03:32
для подключения нижней задачи в одна колонка к главной задаче в следующей..
00:03:38
Чтобы применить стрелку локтя, Я выберу форму, которая мне нужна.
00:03:41
привлечь стрелку из, нажмите на вкладку Формат .
00:03:45
и в галерее форм нажмите кнопку Разъем стрелки локтя..
00:03:49
Я нажимаю с середины черная точка на стороне формы .
00:03:52
и перетащите перекрестие к средний край формы назначения..
00:03:57
Стрелка вращается в правильная конфигурация автоматически..
00:04:01
Я добавлю другие разъемы стрелки локтя..
00:04:07
Все фигуры соединены между собой.
00:04:09
Глядя на общую интервал, я могу затянуть пространство.
00:04:12
между формой решения и внешние две формы..
00:04:17
Я нажимаю Ctrl и выберу внешние две формы,.
00:04:21
Затем нажмите на левый клавишу стрелки подтолкнуть их влево..
00:04:26
Теперь я буду тащить, чтобы выбрать вся диаграмма .
00:04:29
и нажмите на правый клавишу стрелки чтобы переместить его вправо, .
00:04:32
ссылаясь на сетку, чтобы даже из маржи.
00:04:37
Давайте посмотрим на диаграммы в слайд-шоу зрения..
00:04:40
Шар потока закончен с каждым шагом и разъемом.
00:04:44
отформатированы и на месте.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Готови сме да добавим конектори към фигурите на блоксхемите, които сме изложили..
00:00:08
Първата стъпка е да се приведе та, така че конекторите да са прави..
00:00:13
Потокът на диаграмата е надолу наляво надясно..
00:00:18
Така че, за да започнете ще се изберете най-лявата колона от фигури.
00:00:23
и щракнете върху бутона Инструменти за рисуване раздел Формат..
00:00:26
За да центрираме фигурите вертикално Щракнете върху Подравняване обекти, Подравняване в средата..
00:00:32
След това ще настроим интервала между вертикално, така че да е последователна. .
00:00:37
Като ги държите подбра- Сега отново ще кликна върху подравняване на обекти .
00:00:41
и този път щракнете върху Разпредели вертикално.
00:00:45
Ще повторя тези стъпки за следващите две колони от фигури..
00:00:49
Изберете колоната, щракнете върху Подравняване на обекти, Подравняване в средата,.
00:00:53
след това Подравняване на обекти, Разпределете вертикално..
00:00:58
Аз съм подо- форма с полета "Да" и "Без" .
00:01:02
и групата някак си седи сам..
00:01:04
Ще се върна към него, но нека да изберем формите .
00:01:08
в последната графа и кликнете Подравняване на обекти, Подравняване в средата..
00:01:13
Разпределете вертикално командата не се прилага.
00:01:15
спрямо двете форми една спрямо друга.
00:01:19
Сега за всеки хоризонтален ред от фигури,
00:01:22
Ще натисна Ctrl, за да избера всяка форма в реда щракнете върху раздела формат .
00:01:27
и щракнете върху Подравняване обекти, Подравняване в средата.
00:01:32
Това подравнява средата хоризонтално..
00:01:35
Ще повторя тези стъпки за всеки ред
00:01:38
включително групата на решенията.
00:01:42
За групата решения ще натиснете левия бутон със.
00:01:45
по-близо до формите в реда му..
00:01:49
Ние сме готови да добавите конектори.
00:01:51
Ще увеличите за по-близък изглед.
00:01:54
Ще добавя конектори в поред на потока, .
00:01:57
така че аз ще кликнете на първия терминатор фигура, щракнете върху раздела Форматиране.
00:02:01
и в фигурите галерия, щракнете върху стрелка..
00:02:07
Когато сочя към избраната форма, черни точки показват .
00:02:10
точката на всяка страна и курсорът става кръстче..
00:02:15
Ще влача кръстосаните от центъра черна точка надолу.
00:02:18
до ръба на формата по-долу.
00:02:20
Когато пусна мишката, линията остава избрана .
00:02:22
и има зелен кръг в двата края.
00:02:25
Ще кликна настрани, за да видя стрелката.
00:02:28
Защото фигурите са в центъра .
00:02:30
стрелката се свързва по права линия.
00:02:33
Сега нека форматираме стрелката.
00:02:36
Щракнете, за да го изберете и на Форматиране на раздела щракнете върху Структура на фигура..
00:02:40
В цветовете на темата ще изберете тъмносин цвят за цвета на стрелката .
00:02:45
и да се направи конектор линия по-дебел .
00:02:47
Ще отворя отново структурата на формата, точка на тегло и изберете 1,5 точки..
00:02:55
Харесва ми тази стрела.
00:02:57
така че ще щракнете с десния бутон и изберете Задаване като линия по подразбиране..
00:03:03
Всички конектори ще изглежда така сега..
00:03:06
Добавяне на всеки съединител със стрелка Избирам формата, .
00:03:10
в раздела Формат, щракнете върху стрелка в галерията "Фигури".
00:03:14
и отбелязвайте често се появяват и в горната част на галерията .
00:03:19
и нарисувайте стрелката.
00:03:25
Имаме повечето от прости съединители със стрелки на място.
00:03:28
и сме отдалечили.
00:03:30
Това, от което се нуждаем са лактите стрели
00:03:32
, за да свържете най-долната задача в една колона до най-горната задача в следващата..
00:03:38
За да приложите стрелка на лакътя, Ще избера формата, който трябва да избера.
00:03:41
нарисувайте стрелката, кликнете върху раздела Формат .
00:03:45
и в галерията фигури щракнете Съединител за лакътна стрелка..
00:03:49
Кликвам от средата черна точка отстрани на формата .
00:03:52
и плъзнете кръста до ръб на формата на местоназначението..
00:03:57
Стрелката се върти в автоматично..
00:04:01
Ще добавя другия съединители на лакътната стрелка..
00:04:07
Всички форми са свързани.
00:04:09
Като се погледне на цялостната разстояние, мога да затегна.
00:04:12
между формата на решението и външните две форми..
00:04:17
Ще натиснете Ctrl и изберете външните две форми,.
00:04:21
след това натиснете клавиша със стрелка наляво да ги избута наляво..
00:04:26
Сега ще се влачи, за да изберете цялата диаграма .
00:04:29
и кликнете върху клавиша със стрелка надясно да го преместите надясно, .
00:04:32
на мрежата до изравни маржове.
00:04:37
Нека да разгледаме диаграма в изглед на слайдшоу..
00:04:40
Блоксхемата е завършена с всяка стъпка и.
00:04:44
форматирани и на място.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Suntem gata să adăugăm conectori la formele schemă logică pe care le-am stabilit..
00:00:08
Primul pas este alinierea astfel încât conectorii să fie drepti..
00:00:13
Fluxul diagramei este de sus în jos de la stânga la dreapta..
00:00:18
Deci, pentru a începe vom trage la selectați coloana cea mai din stânga a formelor.
00:00:23
și faceți clic pe Instrumente de desen Fila Formatare..
00:00:26
Pentru a centra formele pe verticală, faceți clic pe Aliniere obiecte, Aliniere centru..
00:00:32
Apoi vom ajusta spațiul dintre formele pe verticală, astfel încât să fie consecventă. .
00:00:37
Păstrându-le selectate, Acum voi face clic din nou pe Aliniere obiecte .
00:00:41
și de data aceasta faceți clic pe Distribuire pe verticală.
00:00:45
Voi repeta acești pași pentru următoarele două coloane de forme..
00:00:49
Selectați coloana, faceți clic pe Aliniere obiecte, Aliniere centru,.
00:00:53
apoi Alinierea obiectelor, Distribuiți pe verticală..
00:00:58
Am grupat decizia formă cu casetele text Da și Nu .
00:01:02
și grupul Un fel de stă singur..
00:01:04
Voi reveni la ea, dar să selectăm formele .
00:01:08
în ultima coloană și faceți clic pe Aliniere obiecte, Aliniere centru..
00:01:13
Distribuirea verticală comanda nu se aplică.
00:01:15
la cele două forme în raport cu celălalt.
00:01:19
Acum, pentru fiecare rând orizontal de forme,
00:01:22
Voi apăsa Ctrl pentru a selecta fiecare formă în rând, faceți clic pe fila Format .
00:01:27
și faceți clic pe Aliniere obiecte, Aliniere la mijloc.
00:01:32
Aceasta aliniază forma medii pe orizontală..
00:01:35
Voi repeta acești pași pentru fiecare rând
00:01:38
fără a include grupul de decizie.
00:01:42
Pentru grupul de decizie, voi apăsați tasta săgeată la stânga pentru a.
00:01:45
nudge-l mai aproape de formele din rândul său..
00:01:49
Suntem gata să adăugăm conectori.
00:01:51
Voi mări pentru o vizualizare mai atentă.
00:01:54
Voi adăuga conectori în ordinea debitului; .
00:01:57
așa că voi face clic pe terminator primul formă, faceți clic pe fila Format.
00:02:01
și în Forme galerie, faceți clic pe Săgeată..
00:02:07
Când arăt spre formă selectată, puncte negre arată .
00:02:10
punctul central al fiecărei părți și cursorul devine un crosshairs..
00:02:15
Voi trage de crosshairs de la punctul negru central în jos.
00:02:18
la marginea formei de mai jos.
00:02:20
Când eliberez mouse-ul, linia rămâne selectată .
00:02:22
și are un cerc verde la ambele capete.
00:02:25
Voi face clic departe pentru a vedea săgeata.
00:02:28
Deoarece formele sunt aliniate la centre .
00:02:30
săgeata se conectează în linie dreaptă.
00:02:33
Acum să formatați săgeata.
00:02:36
Fac clic pentru a-l selecta și pe Fila Formatare, faceți clic pe Contur formă..
00:02:40
În culorile temei, voi alege un albastru închis pentru culoarea săgeată .
00:02:45
și pentru a face linie conector mai gros .
00:02:47
Voi redeschide conturul formei, punct la greutate și alegeți 1,5 puncte..
00:02:55
Îmi place acest stil săgeată
00:02:57
așa că voi face clic dreapta pe săgeată și alegeți Setare ca linie implicită..
00:03:03
Toți conectorii va arata ca aceasta acum..
00:03:06
Pentru a adăuga fiecare conector săgeată Am selectați forma, .
00:03:10
pe fila Format, fac clic pe săgeată în galeria Forme.
00:03:14
și notați utilizarea frecventă a formelor apar, de asemenea, în partea de sus a galeriei .
00:03:19
și trage săgeata.
00:03:25
Avem cea mai mare parte a conectori de săgeată simpli în loc.
00:03:28
și ne-am micșorat.
00:03:30
Mai avem nevoie de săgeți de cot.
00:03:32
pentru a conecta activitatea de jos în o coloană la activitatea de sus în următoarea..
00:03:38
Pentru a aplica o săgeată cot, Voi selecta forma de care am nevoie pentru a.
00:03:41
trage săgeata de la, faceți clic pe fila Format .
00:03:45
și în galeria Forme faceți clic pe Conector săgeată cot..
00:03:49
Fac clic din mijloc punct negru pe partea laterală a formei .
00:03:52
și trageți de crosshairs la marginea de mijloc a formei destinație..
00:03:57
Săgeata se rotește în configurația corectă automat..
00:04:01
Voi adăuga celălalt conectori săgeată cot..
00:04:07
Toate formele sunt conectate.
00:04:09
Analizând spațiere, pot strânge spațiul.
00:04:12
între forma deciziei și cele două forme exterioare..
00:04:17
Voi apăsa Ctrl și voi selecta cele două forme exterioare,.
00:04:21
apoi apăsați tasta săgeată la stânga pentru a le împinge la stânga..
00:04:26
Acum voi trage pentru a selecta întreaga diagramă .
00:04:29
și faceți clic pe tasta săgeată dreapta pentru a-l muta la dreapta, .
00:04:32
referindu-se la grilă pentru a uniformi marginile.
00:04:37
Să ne uităm la diagramă în vizualizarea expunere de diapozitive..
00:04:40
Schemă logică terminată cu fiecare pas și conector.
00:04:44
formatate și în vigoare.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ми готові додати сполучні форм блок-блок-блок-схема, які ми виклали..
00:00:08
Першим кроком є вирівнювання фігури, щоб сполучні лінії були прямими..
00:00:13
Потік діаграми згори вниз ліворуч направо..
00:00:18
Отже, щоб почати, ми перетягнемо виділення найжорстокого стовпця фігур.
00:00:23
і натисніть кнопку Вкладка «Засоби креслення» в розділі «Формат»..
00:00:26
Щоб поцентрувати фігури по вертикалі, ми виберіть пункт Вирівняти об'єкти, Вирівняти по центру..
00:00:32
Далі ми налаштовуємо простір між фігури по вертикалі, щоб вона відповідала. .
00:00:37
Підтримання їх у вибраному, Тепер я знову натисок Вирівняти об'єкти .
00:00:41
і цього разу натисніть Кнопку Розподілити вертикально.
00:00:45
Я повторю ці кроки для наступні два стовпці фігур..
00:00:49
Виберіть стовпець, натисніть кнопку Вирівнювання об'єктів, вирівнювання по центру,.
00:00:53
потім вирівняти об'єкти, Розподілити вертикально..
00:00:58
Я згрупував рішення фігура з текстовими полями "Так" і "Ні" .
00:01:02
і група ніби сидить поодинці..
00:01:04
Я повернуся до нього, але Давайте виділіть фігури .
00:01:08
в останньому стовпці та натисніть кнопку Вирівняти об'єкти, вирівняти по центру..
00:01:13
Розподілити вертикально команда не застосовується.
00:01:15
до двох фігур відносно один одного.
00:01:19
Тепер для кожного горизонтального рядка фігур,
00:01:22
Я натискаю клавішу Ctrl, щоб виділити кожну фігуру у рядку перейдіть на вкладку Формат .
00:01:27
і виберіть пункт Вирівняти об'єкти, Вирівняти посередині.
00:01:32
Це вирівнює фігуру посередині горизонтально..
00:01:35
Повторю ці кроки для кожного рядка повторюються
00:01:38
без у тому числі групи рішень.
00:01:42
Для групи рішень я натисніть клавішу зі стрілкою вліво, щоб.
00:01:45
зсути його ближче до фігури в рядку..
00:01:49
Ми готові додати роз'єми.
00:01:51
Я збільшу для більш детального перегляду.
00:01:54
Я додам сполучні сполучні порядку потоку, .
00:01:57
так що я натиму перший термінатор фігури, перейдіть на вкладку Формат.
00:02:01
і в фігурах , виберіть пункт Стрілка..
00:02:07
Коли я вказати на виділена фігура, показ чорних точок .
00:02:10
центральної точки кожної сторони та курсор стає перехрестям..
00:02:15
Я перетягую перехрестя від центральної чорної точки вниз.
00:02:18
до краю фігури нижче.
00:02:20
Коли я відпустіть мишу, лінія залишається вибраною .
00:02:22
і має зелене коло на обох кінцях.
00:02:25
Я натискаю на нього, щоб побачити стрілку.
00:02:28
Оскільки фігури вирівняні по центрах .
00:02:30
стрілка з'єднується по прямій лінії.
00:02:33
Тепер давайте відформатувати стрілку.
00:02:36
Я натисю, щоб вибрати його і на Вкладка "Формат" натисніть кнопку "Контур фігури"..
00:02:40
У кольорах теми я виберіть темно-синій колір стрілки .
00:02:45
і зробити товщина сполучної лінії .
00:02:47
Я знову відкрию контур фігури, наведіть вказівник на вагу і виберіть 1,5 пункту..
00:02:55
Мені подобається цей стиль стрілки
00:02:57
так що я миші на значок і виберіть пункт Установити як рядок за промовчанням..
00:03:03
Усі сполучні мережі виглядатиме так зараз..
00:03:06
Додавання кожної сполучної мережі зі стрілками Я вибиваю фігуру, .
00:03:10
на вкладці Формат я натискаю кнопку стрілка в колекції "Фігури".
00:03:14
і нотатки часто використовують фігури також з'являється у верхній частині галереї .
00:03:19
і намалюйте стрілку.
00:03:25
У нас є більша частина прості роз'єми зі стрілками на місці.
00:03:28
і ми зменшили назад.
00:03:30
Що нам ще потрібно лікоть стрілки
00:03:32
, щоб підключити нижнє завдання в один стовпець до верхнього завдання в наступному..
00:03:38
Щоб застосувати стрілку ліктя, Я виділіть потрібну форму.
00:03:41
намалювати стрілку з, перейдіть на вкладку Формат .
00:03:45
та в колекції Фігури натисніть кнопку Коліно стрілка сполучної сполучної..
00:03:49
Я натисшки з середини чорна крапка з боку фігури .
00:03:52
і перетягніть перехрестя до середнього краю цільової форми..
00:03:57
Стрілка повертається в правої конфігурації автоматично..
00:04:01
Я додам інший ліктьових роз'ємів стріли..
00:04:07
Всі фігури з'єднані.
00:04:09
Дивлячись на загальну проміжок, я можу затягнути простір.
00:04:12
між формою рішення і дві форми..
00:04:17
Я натискаю ctrl і виберіть дві форми,.
00:04:21
потім натисніть клавішу зі стрілкою вліво , щоб зсути їх ліворуч..
00:04:26
Тепер я перетягну, щоб вибрати вся діаграма .
00:04:29
і натисніть клавішу зі стрілкою вправо щоб перемістити його вправо, .
00:04:32
посилаючись на сітку, щоб навіть з полів.
00:04:37
Давайте подивимося на діаграми в поданні показу слайдів..
00:04:40
Блок-схема закінчена з кожним кроком і роз'ємом.
00:04:44
відформатованих і на місці.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Konektörleri ortaya koyduğumuz akış şeması şekilleri..
00:00:08
İlk adım hizalamak için konektörlerin düz olması için şekiller..
00:00:13
Grafiğin akışı yukarıdan aşağıya soldan sağa..
00:00:18
Bu yüzden, başlamak için biz sürükleyin olacak şekillerin en sol sütununa seçme.
00:00:23
ve tıklatın Çizim araçları Biçim sekmesi..
00:00:26
Şekilleri dikey olarak ortalamak için nesneleri hizala, ortayı hizala'yı tıklatın..
00:00:32
Sonra arasındaki boşluğu ayarlayacağız. dikey olarak şekiller, bu yüzden tutarlıdır. .
00:00:37
Onları seçili tutmak, Şimdi nesneleri yeniden hizala'yı tıklatacağım .
00:00:41
ve bu kez dikey olarak Dağıt'ı tıklatın.
00:00:45
Ben için bu adımları tekrar edeceğiz şekillerin sonraki iki sütun..
00:00:49
Sütunu seçin, Nesneleri hizala, ortayı hizala,.
00:00:53
sonra nesneleri hizala, Dikey olarak dağıtın..
00:00:58
Kararı grupladım. Evet ve Hayır metin kutuları ile şekil .
00:01:02
ve grup tek başına oturuyor..
00:01:04
Geri geleceğim, ama. şekilleri seçelim .
00:01:08
son sütunda ve tıklayın Nesneleri hizala, ortasını hizala..
00:01:13
Dikey Olarak Dağıt komutu geçerli değildir.
00:01:15
birbirine göre iki şekil.
00:01:19
Şimdi şekillerin her yatay satırı için,
00:01:22
Her şekli seçmek için Ctrl tuşuna basacağım satırda Biçim sekmesini tıklatın .
00:01:27
ve nesneleri hizala, ortayı hizala'yı tıklatın.
00:01:32
Bu şekli hizalar yatay olarak ortalar..
00:01:35
Her satır için bu adımları tekraredeceğim
00:01:38
karar grubu dahil olmadan.
00:01:42
Karar grubu için, ben için sol ok tuşuna basın.
00:01:45
daha yakın dürtmek satırındaki şekiller..
00:01:49
Konektörler eklemeye hazırız.
00:01:51
Daha yakından görmek için yakınlaştıracağım.
00:01:54
Ben konektörler ekleyeceğiz akış sırası, .
00:01:57
bu yüzden ilk terminatör tıklatacağım şekil, Biçim sekmesini tıklatın.
00:02:01
ve Şekiller galeri, Ok'u tıklatın..
00:02:07
Ben işaret ettiğimde seçilen şekil, siyah nokta göstermek .
00:02:10
her iki tarafın merkez noktası ve imleç bir artı işareti haline gelir..
00:02:15
Artı ları sürükleyeceğim. merkezinden siyah nokta aşağı.
00:02:18
aşağıdaki şeklin kenarına.
00:02:20
Fareyi serbest bıraktırdığımda, satır seçili kalır .
00:02:22
ve her iki ucunda yeşil bir daire vardır.
00:02:25
Oku görmek için tıklayacağım.
00:02:28
Çünkü şekiller merkezlerde hizalanmış .
00:02:30
ok düz bir çizgide bağlanır.
00:02:33
Şimdi oku biçimlendirelim.
00:02:36
Ben seçmek için tıklayın ve Biçim sekmesi, Biçim anahattını tıklatın..
00:02:40
Tema renkleri, ben olacak ok rengi için koyu mavi seçin .
00:02:45
ve yapmak için konektör hattı kalın .
00:02:47
Shape anahatlarını yeniden açacağım. Ağırlık noktası ve 1,5 puan seçin..
00:02:55
Bu ok stilini seviyorum.
00:02:57
bu yüzden sağ tıklayın olacak ok ve varsayılan satır olarak Ayarla'yı seçin..
00:03:03
Tüm konektörler şimdi böyle görünecek..
00:03:06
Her ok bağlayıcısı eklemek için Şekli seçiyorum. .
00:03:10
Biçim sekmesinde, Shapes galerisindeki ok.
00:03:14
ve sık sık şekiller kullanmak not ayrıca galerinin üst kısmında görünür .
00:03:19
ve oku çizin.