PowerPoint - Print handouts Tutorial

  • 4:32
  • 835 views
00:00:08
in which you could edit the content and apply styles and other formatting.
00:00:14
If so, you're in luck.
00:00:16
You can print the handouts in Microsoft Word;
00:00:20
to do that, when you're ready to create handouts, click File, Export, Create handouts.
00:00:29
When you click Create handouts again,
00:00:31
PowerPoint opens this dialog box with layout choices.
00:00:36
Two of the layouts include your speaker notes with the slides in the handout.
00:00:42
One of these layouts arranges the notes next to the slides,
00:00:49
the other one places the notes beneath each slide.
00:00:58
Two other word layouts you might like include blank lines for audience notes.
00:01:05
In one of these the lines are next to the slides
00:01:11
and in the other the lines are below each slide.
00:01:18
For the layouts with notes or blank lines next to the slide,
00:01:22
Word arranges the content in a table format
00:01:25
so you can work with it in rows
00:01:31
or columns.
00:01:37
This means you can use table tools.
00:01:41
For example, when I click Design here under Table tools
00:01:45
I can apply a table style which defines the table borders
00:01:49
and each slide row.
00:01:53
If the layout includes speaker notes I could select them
00:01:56
in a column and change the formatting.
00:01:59
For example, I'll click Home,
00:02:03
Font size to reduce the size to 10.
00:02:09
In a Word handout you edit the text like you would in any document.
00:02:13
Here I'm copying a paragraph and dragging it to the next row.
00:02:20
If there's a slide that you want to make more readable,
00:02:23
you drag a corner to enlarge it.
00:02:29
To make the table columns adjust to the enlarged slide,
00:02:33
you click the Layout tab under Table tools,
00:02:38
Select, Select table to select the whole table,
00:02:43
then click Autofit, Autofit contents -
00:02:49
the table adjusts to fit the contents.
00:02:55
You might prefer a layout that puts the notes or lines below the slide.
00:03:00
This produces a larger slide image and gives more space
00:03:03
for the content below it.
00:03:08
Looking again at the layout choices for Word,
00:03:10
note this option called Paste link.
00:03:16
If I select this when I create the handouts,
00:03:19
PowerPoint keeps a link to the Word document,
00:03:23
then if I make a change to the slides in the presentation,
00:03:29
I can update the handout too.
00:03:34
I right click the slide in the document and click Update link,
00:03:45
and there's the new slide content.
00:03:51
For Word handouts, note that for header and footer content
00:03:55
I'd click Insert and use the header and footer commands.
00:04:02
When I'm ready to print my Word handout I click File,
00:04:06
Print to open print view in Word,
00:04:10
I select my print choices there such as color and page orientation
00:04:16
and then I click Print.
00:04:21
With your knowledge of print and handout choices
00:04:24
you'll create handouts that suit your audience
00:04:27
and support a great presentation experience.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Voor uw brochures wilt u misschien een documentindeling
00:00:08
waarin u de inhoud kunt bewerken en stijlen en andere opmaak kunt toepassen.
00:00:14
Als dat zo is, heeft u geluk.
00:00:16
U kunt de brochures in Microsoft Word afdrukken;
00:00:20
om dat te doen, wanneer u klaar bent om de brochures te maken, klik op Bestand, Exporteren, Maken brochures.
00:00:29
Wanneer u opnieuw op Maken brochures klikt,
00:00:31
opent PowerPoint dit dialoogvenster met layout keuzes.
00:00:36
Twee van de layouts bevatten uw spreker notities met de dia's in de brochure.
00:00:42
Een van deze layouts rangschikt de notities naast de dia's,
00:00:49
de andere plaatst de notities onder elke dia.
00:00:58
Twee andere woord layouts die u misschien leuk vindt, zijn onder meer lege regels voor publieksnotities.
00:01:05
In een van deze zijn de lijnen naast de dia's
00:01:11
en in de andere zijn de lijnen onder elke dia.
00:01:18
Voor de layouts met notities of lege regels naast de dia,
00:01:22
rangschikt Word de inhoud in een tabelindeling
00:01:25
zodat u ermee in rijen
00:01:31
of kolommen kunt werken.
00:01:37
Dit betekent dat u tabelgereedschap kunt gebruiken.
00:01:41
Wanneer ik bijvoorbeeld op Ontwerp hier onder Tabel hulpmiddelen klik,
00:01:45
kan ik een tabelstijl toepassen die de tabelranden en
00:01:49
elke dia rij definieert.
00:01:53
Als de layout spreker notities bevat, zou ik ze
00:01:56
in een kolom kunnen selecteren en de opmaak kunnen wijzigen.
00:01:59
Ik klik bijvoorbeeld op Start,
00:02:03
Lettergrootte om de grootte te verkleinen naar 10.
00:02:09
In een Word brochure bewerkt u de tekst zoals u dat in elk document zou doen.
00:02:13
Hier kopieer ik een alinea en sleep deze naar de volgende rij.
00:02:20
Als er een dia is die u beter leesbaar wilt maken,
00:02:23
sleept u een hoek om deze te vergroten.
00:02:29
Als u de tabelkolommen wilt aanpassen aan de vergrote dia,
00:02:33
klikt u op het tabblad Layout onder Tabel hulpmiddelen,
00:02:38
Selecteren, Selecteren tabel om de hele tabel te selecteren
00:02:43
en klik vervolgens op Auto aanpassen, Automatisch aanpassen inhoud -
00:02:49
de tabel wordt aangepast aan de inhoud.
00:02:55
U geeft misschien de voorkeur aan een layout die de notities of lijnen onder de dia plaatst.
00:03:00
Dit levert een groter dia beeld op en geeft meer ruimte
00:03:03
voor de onderliggende inhoud.
00:03:08
Kijk nog eens naar de layout keuzes voor Word,
00:03:10
merk op dat deze optie Plakken link wordt genoemd.
00:03:16
Als ik dit selecteer wanneer ik de brochures maak,
00:03:19
houdt PowerPoint een link naar het Word document
00:03:23
en als ik de dia's in de presentatie wijzig,
00:03:29
kan ik de brochure ook bijwerken.
00:03:34
Ik klik met de rechtermuisknop op de dia in het document en klik op Bijwerken link,
00:03:45
en daar is de nieuwe inhoud van de dia.
00:03:51
Voor Word brochures moet u er rekening mee houden dat voor kop- en voettekstinhoud
00:03:55
op Invoegen zou moeten worden geklikt en de kop- en voettekstopdrachten gebruikt zouden moeten worden.
00:04:02
Wanneer ik klaar ben om mijn Word brochure af te drukken, klik ik op Bestand,
00:04:06
Afdrukken om de afdrukweergave in Word te openen,
00:04:10
selecteer ik daar mijn afdrukkeuzes, zoals kleur en pagina oriëntatie
00:04:16
en klik vervolgens op Afdrukken.
00:04:21
Met uw kennis van afdruk- en brochure keuzes
00:04:24
maakt u brochures die bij uw publiek passen
00:04:27
en een geweldige presentatie ervaring ondersteunen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bei Ihren Handouts kann es sein, dass Sie ein Format suchen,
00:00:08
mit dem Sie den Inhalt bearbeiten oder Stile und Formate ändern können.
00:00:14
Ist dies der Fall, dann haben Sie Glück.
00:00:16
Sie können die Handouts mit Microsoft Word drucken.
00:00:20
Wenn Sie alles abgeschlossen haben, klicken Sie dafür auf Datei, Handout erstellen.
00:00:29
Wenn Sie noch einmal auf „Handout erstellen” klicken,
00:00:31
öffnet PowerPoint eine Dialogbox mit Layout-Vorschlägen.
00:00:36
Zwei der Layouts beinhalten Gesprächsnotizen zu den Folien des Handouts.
00:00:42
Eines dieser Layouts zeigt die Notizen rechts neben den Folien,
00:00:49
das andere platziert sie unter die jeweilige Folie.
00:00:58
Zwei weitere Layouts, die Ihnen gefallen könnten, haben Linien für Notizen der Zuhörer.
00:01:05
Eines der Layouts platziert diese Linien neben den Folien,
00:01:11
das andere unter der jeweiligen Folie.
00:01:18
Für die Layouts mit Notizen oder Linien neben der Folie
00:01:22
stellt Word den Inhalt im Tabellenformat dar,
00:01:25
so können Sie in Zeilen
00:01:31
oder Spalten arbeiten.
00:01:37
Das heißt, Sie können hier auch die üblichen Tabellen-Werkzeuge nutzen.
00:01:41
Wenn Sie beispielsweise auf „Design” klicken, unter den Tabellen-Werkzeugen,
00:01:45
können Sie einen Stil auswählen, der die Ränder der Tabelle
00:01:49
und jede Zeile einer Folie definiert.
00:01:53
Wenn das Layout Gesprächsnotizen beinhaltet, kann ich diese
00:01:56
innerhalb einer Spalte auswählen und die Formatierung ändern.
00:01:59
Wenn ich zum Beispiel auf „Datei” klicke
00:02:03
und die Schriftgröße auf 10 verkleinere.
00:02:09
In einem Word-Dokument können Sie den Text so bearbeiten wie in jedem anderen Dokument auch.
00:02:13
Hier kopiere ich einen Absatz und ziehe ihn in die nächste Zeile.
00:02:20
Wenn Sie eine Folie leichter lesbar machen wollen,
00:02:23
ziehen Sie an einer Ecke, um sie zu vergrößern.
00:02:29
Um die Spalten der Tabelle der größeren Folie anzupassen,
00:02:33
klicken Sie auf den Layout-Tab unter „Tabellen-Werkzeuge”,
00:02:38
Auswählen, Tabelle auswählen und die ganze Tabelle auswählen,
00:02:43
anschließend auf „AutoAnpassen”, „Automatisch an Inhalt anpassen” –
00:02:49
und die Tabelle passt sich den Inhalten an.
00:02:55
Vielleicht ist Ihnen ein Layout lieber, das die Notizen oder Linien unter die Folie setzt.
00:03:00
Dies führt zu einer größeren Folienabbildung und lässt mehr Platz
00:03:03
für Inhalte darunter.
00:03:08
Betrachten wir erneut die Möglichkeiten für Layouts unter Word,
00:03:10
kommen wir zu der Option „Link einfügen”.
00:03:16
Wenn ich dies auswähle beim Erstellen meiner Handouts,
00:03:19
erstellt PowerPoint einen Link zum Word-Dokument.
00:03:23
Verändere ich nun etwas in den Folien der Präsentation,
00:03:29
so kann ich auch das Handout aktualisieren.
00:03:34
Dazu klicke ich mit einem Rechtsklick die Folie im Dokument an und klicke dann „Link aktualisieren”
00:03:45
und der Inhalt wird aktualisiert.
00:03:51
Beachten Sie bei Word-Handouts, dass die Inhalte in Kopf- und Fußzeile
00:03:55
nur verändert werden können, wenn ich „Einfügen” klicke und dann die Befehle für Kopf- und Fußzeile verwende.
00:04:02
Wenn ich bereit bin, die Word-Handouts zu drucken, klicke ich auf „Datei”,
00:04:06
„Drucken” und „Druckvorschau” in Word,
00:04:10
anschließend wähle ich die Druckmöglichkeiten aus, wie z. B. Farbe oder Seitenanpassung
00:04:16
und schließlich klicke ich „Drucken”.
00:04:21
Mit Ihrem Wissen über Drucke und Handoutmöglichkeiten,
00:04:24
werden Sie Handouts erstellen, die zu Ihrem Publikum passen
00:04:27
und zu einem großartigen Präsentationserlebnis führen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Para sus folletos, tal vez quiera un formato de documento
00:00:08
en el que poder editar el contenido y aplicar estilos y otros formatos.
00:00:14
Si es así, está de suerte.
00:00:16
Puede imprimir los folletos en Microsoft Word;
00:00:20
para hacerlo, cuando esté preparado para crear folletos, haga clic en Archivo, Exportar, Crear folletos.
00:00:29
Cuando hace clic otra vez en Crear folletos,
00:00:31
PowerPoint abre esta ventana de diálogo con opciones de formato.
00:00:36
Dos de los formatos incluyen las notas para el conferenciante con las diapositivas del folleto.
00:00:42
Uno de estos diseños dispone las notas al lado de las diapositivas,
00:00:49
el otro coloca las notas debajo de cada diapositiva.
00:00:58
Otros dos formatos que le podrían gustar incluyen líneas en blanco para notas del público.
00:01:05
En uno, las líneas están al lado de las diapositivas
00:01:11
y en el otro, las líneas están debajo de las diapositivas.
00:01:18
Para las presentaciones con notas o líneas en blanco al lado de las diapositivas,
00:01:22
Word dispone el contenido en formato de tabla,
00:01:25
de forma que puede trabajar con él en filas
00:01:31
o columnas.
00:01:37
Esto significa que puede usar las herramientas de tabla.
00:01:41
Por ejemplo, cuando hago clic En Diseño, aquí, bajo las herramientas de tabla,
00:01:45
puedo aplicar un estilo de tabla que define los bordes de la tabla
00:01:49
para cada fila de la la diapositiva.
00:01:53
Si el formato incluye notas para el conferenciante, podría seleccionarlas
00:01:56
en una columna y cambiar el formato.
00:01:59
Por ejemplo, haré clic en Inicio,
00:02:03
Tamaño de fuente para reducir el tamaño a 10.
00:02:09
En un folleto de Word, usted edita el texto como lo haría en cualquier documento.
00:02:13
Aquí, copio un párrafo y lo arrastro a la siguiente fila.
00:02:20
Si hay una diapositiva que quiera hacer más legible,
00:02:23
arrastre una esquina para agrandarla.
00:02:29
Para hacer que las columnas de la tabla se ajusten a un tamaño aumentado,
00:02:33
haga clic en la pestaña Diseño bajo herramientas de la Tabla,
00:02:38
Seleccionar, Seleccionar tabla para seleccionar la tabla completa;
00:02:43
después haga clic en Ajustar, Ajustar al contenido:
00:02:49
la tabla se ajusta para adaptarse al contenido.
00:02:55
Tal vez prefiera un diseño que coloque las notas o líneas debajo de la diapositiva.
00:03:00
Esto hace que la imagen en la diapositiva sea mayor y deja más espacio
00:03:03
debajo para el contenido.
00:03:08
Volviendo de nuevo a las opciones de diseño de Word,
00:03:10
tenga en cuenta esta opción llamada Pegar enlace.
00:03:16
Si la selecciono cuando creo el folleto,
00:03:19
PowerPoint mantiene un vínculo con el documento de Word.
00:03:23
Entonces, si hago un cambio en las diapositivas de la presentación,
00:03:29
también puedo actualizar el folleto.
00:03:34
Hago clic con el botón derecho en la diapositiva del documento y hago clic en Actualizar enlace,
00:03:45
y este es el nuevo contenido de la diapositiva.
00:03:51
En el folleto de Word, tenga en cuenta que, para el contenido del encabezado y del pie de página,
00:03:55
haré clic en Insertar y usaré los comandos del encabezado y del pie de página.
00:04:02
Cuando estoy preparado para imprimir el folleto de Word, hago clic en Archivo,
00:04:06
Imprimir para ver la vista preliminar en Word,
00:04:10
selecciono las opciones de impresión como color y orientación de página
00:04:16
y después hago clic en Imprimir.
00:04:21
Con su conocimiento de impresión y las opciones de folleto
00:04:24
creará folletos que se adapten a su audiencia
00:04:27
y proporcionen una presentación de gran calidad.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Para seus folhetos, você pode desejar um formato do documento,
00:00:08
no qual você possa editar o conteúdo e aplicar estilos e outras formatações.
00:00:14
Se for assim, você está com sorte.
00:00:16
Você pode imprimir os folhetos no Microsoft Word.
00:00:20
Para isso, quando estiver pronto para criar os folhetos, clique em Arquivo, Exportar, Criar folhetos.
00:00:29
Ao clicar novamente em Criar folhetos,
00:00:31
o PowerPoint abre esta caixa de diálogo com escolhas de layout.
00:00:36
Dois dos layouts incluem notas de palestrante com os slides no folheto.
00:00:42
Um destes layouts arruma as notas próximo aos slides,
00:00:49
o outro coloca as notas debaixo de cada slide.
00:00:58
Dois outros layouts do word que você pode gostar incluem linhas em branco para anotações do público.
00:01:05
Em um destes, as linhas estão próximas aos slides,
00:01:11
e no outro elas estão embaixo de cada slide.
00:01:18
Para os layouts com notas ou linhas em branco próximo ao slide,
00:01:22
o Word arruma o conteúdo em um formato de tabela,
00:01:25
de modo que você possa trabalhar com isso em linhas
00:01:31
ou colunas.
00:01:37
Isso significa que você pode usar ferramentas de tabela.
00:01:41
Por exemplo, quando clico em Design aqui, sob Ferramentas de tabela,
00:01:45
posso aplicar um estilo de tabela que define as bordas da tabela
00:01:49
e cada linha do slide.
00:01:53
Se o layout incluir notas do palestrante, posso selecioná-las
00:01:56
em uma coluna e mudar a formatação.
00:01:59
Por exemplo, vou clicar em Home,
00:02:03
Tamanho da fonte, para reduzir o tamanho para 10.
00:02:09
Em um folheto do word, você edita o texto como em qualquer documento.
00:02:13
Aqui, estou copiando um parágrafo e arrastando-o para a próxima linha.
00:02:20
Caso haja um parágrafo que você queira tornar mais legível,
00:02:23
basta arrastar um canto para aumentá-lo.
00:02:29
Para fazer com que as colunas da tabela se ajustem ao slide maior,
00:02:33
clique na aba Layout sob Ferramentas da tabela,
00:02:38
Selecionar, Selecionar tabela para seleciona toda a tabela,
00:02:43
e então clique em Ajustar automaticamente, Ajustar automaticamente o conteúdo -
00:02:49
a tabela se ajusta para caber o conteúdo.
00:02:55
Você pode preferir um conteúdo que coloque as notas ou linhas abaixo do slide.
00:03:00
Isso produz uma imagem maior do slide e deixa mais espaço
00:03:03
para o conteúdo abaixo dele.
00:03:08
Olhando novamente para as escolhas de layout para o Word,
00:03:10
observe esta opção chamada Colar link.
00:03:16
Se eu a selecionar enquanto crio os folhetos,
00:03:19
o PowerPoint mantem um link para o documento word,
00:03:23
de modo que se eu alterar o slide na apresentação,
00:03:29
eu posso atualizar o folheto também.
00:03:34
Eu clico com o botão direito no slide no documento e clico em Atualizar link,
00:03:45
e aí está o novo conteúdo do slide.
00:03:51
Para folhetos do Word, observe que para conteúdos de cabeçalho e rodapé
00:03:55
e vou clicar em Inserir e usar os comandos de cabeçalho e rodapé.
00:04:02
Quando eu estiver pronto para imprimir meu folheto do Word, clico em Arquivo,
00:04:06
Imprimir, para abrir a Exibição de impressão no Word.
00:04:10
Seleciono minhas escolhas de impressão, tal como cor e orientação de página
00:04:16
e depois clico em Imprimir.
00:04:21
Com seu conhecimento de escolhas de impressão e folheto
00:04:24
você vai criar folhetos que vão atender seu público
00:04:27
e servir de suporte para uma excelente apresentação.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Per i vostri stampati, è possibile potrebbe desiderare un formato di documento.
00:00:08
in cui è possibile modificare il contenuto e applicare stili e altre formattazioni..
00:00:14
Se è così, sei fortunato.
00:00:16
È possibile stampare gli stampati in Microsoft Word; .
00:00:20
per farlo, quando sei pronto a creare stampati, fare clic su File, Esporta, Crea stampati. .
00:00:29
Quando si fa di nuovo clic su Crea stampati,
00:00:31
PowerPoint apre finestra di dialogo con le opzioni di layout..
00:00:36
Due dei layout includono il note del relatore con le diapositive nello stampati. .
00:00:42
Uno di questi layout dispone le note accanto alle diapositive,.
00:00:49
l'altro pone il note sotto ogni diapositiva..
00:00:58
Altri due layout di parole che potresti come includere righe vuote per le note del pubblico..
00:01:05
In una di queste le linee sono accanto alle diapositive
00:01:11
e nell'altro il le linee sono al di sotto di ogni diapositiva..
00:01:18
Per i layout con note o righe vuote accanto alla diapositiva,.
00:01:22
Word dispone il contenuto in formato tabella .
00:01:25
in modo da poter lavorare con esso in righe
00:01:31
o colonne.
00:01:37
Ciò significa che è possibile utilizzare gli strumenti tabella.
00:01:41
Ad esempio, quando faccio clic su Progettare qui in Strumenti tabella.
00:01:45
Posso applicare uno stile di tabella che definisce i bordi della tabella.
00:01:49
e ogni riga di diapositiva.
00:01:53
Se il layout include note del relatore potrei selezionarle.
00:01:56
in una colonna e modificare la formattazione..
00:01:59
Ad esempio, farò clic su Home,
00:02:03
Dimensione del carattere per ridurre la dimensione a 10.
00:02:09
In uno stampati di Word modificare il testo come faresti in qualsiasi documento..
00:02:13
Qui sto copiando un paragrafo e trascinandolo alla riga successiva..
00:02:20
Se c'è una diapositiva che si vuole rendere più leggibile,.
00:02:23
si trascina un angolo per ingrandirlo.
00:02:29
Per creare le colonne della tabella adattarsi alla diapositiva ingrandita,.
00:02:33
si fa clic sulla scheda Layout in Strumenti tabella, .
00:02:38
Selezionare, selezionare la tabella da selezionare l'intera tabella,.
00:02:43
quindi fare clic su Adatta, Adatta contenuto -.
00:02:49
la tabella si regola per adattarsi al contenuto..
00:02:55
Si potrebbe preferire un layout che mette note o linee sotto la diapositiva..
00:03:00
Questo produce un l'immagine della diapositiva e dà più spazio.
00:03:03
per il contenuto sottostante.
00:03:08
Ripensando al layout scelte per Word, .
00:03:10
notare questa opzione denominata Incolla collegamento.
00:03:16
Se seleziono questo quando creare gli stampati, .
00:03:19
PowerPoint mantiene un collegamento al documento di Word,
00:03:23
poi se faccio un cambiamento al diapositive della presentazione,.
00:03:29
Posso aggiornare anche il volantino.
00:03:34
Faccio clic con il pulsante destro del mouse sulla diapositiva in documento e fare clic su Aggiorna collegamento, .
00:03:45
e c'è il nuovo contenuto della diapositiva.
00:03:51
Per gli stampati di Word, nota che per il contenuto di intestazione e piè di pagina.
00:03:55
Fare clic su Inserisci e utilizzare il pulsante comandi di intestazione e piè di pagina..
00:04:02
Quando sono pronto a stampare il mio Stampati su Word, fare clic su File,.
00:04:06
Stampa per aprire la visualizzazione di stampa in Word,
00:04:10
Seleziono qui le mie scelte di stampa, ad esempio colore e orientamento della pagina .
00:04:16
e poi faccio clic su Stampa.
00:04:21
Con la vostra conoscenza di opzioni di stampa e stampa .
00:04:24
creerai stampati che si adattaal vostro pubblico .
00:04:27
e sostenere un grande l'esperienza di presentazione..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
對於您的講施,您 可能希望文檔格式.
00:00:08
您可以在其中編輯內容 並應用樣式和其他格式。.
00:00:14
如果是這樣,你很幸運。
00:00:16
您可以列印講件 在微軟Word中;.
00:00:20
做到這一點,當你準備創建 講盤,按一下"檔","匯出","創建講講盤"。.
00:00:29
再次按一下"創建講講"時,
00:00:31
PowerPoint 將打開此 包含佈局選擇的對話方塊。.
00:00:36
兩個佈局包括 講義中的幻燈片的演講者備註。.
00:00:42
這些佈局之一排列 幻燈片旁邊的筆記,.
00:00:49
另一個放置 每張幻燈片下方的注釋。.
00:00:58
可能還有兩個其他單詞佈局 比如為觀眾筆記包括空白行。.
00:01:05
其中一行位於幻燈片旁邊
00:01:11
並在其他 行位於每張幻燈片的下方。.
00:01:18
對於帶注釋的佈局 或幻燈片旁邊的空行,.
00:01:22
Word 排列 表格式的內容.
00:01:25
所以你可以用行
00:01:31
或列。
00:01:37
這意味著您可以使用表工具。
00:01:41
例如,當我按一下 此處在表格工具下進行設計.
00:01:45
我可以應用表格樣式 定義表邊框.
00:01:49
和每個幻燈片行。
00:01:53
如果佈局包含 揚聲器筆記,我可以選擇他們.
00:01:56
在列中, 更改格式。.
00:01:59
例如,我將按一下"主頁",
00:02:03
字體大小可縮小為 10。
00:02:09
在 Word 講義中,您可以編輯文本 就像在任何檔中一樣.
00:02:13
在這裡,我複製一個段落 並將其拖動到下一行。.
00:02:20
如果有幻燈片,你 想要使更具可讀性,.
00:02:23
拖動一個角來放大它。
00:02:29
製作表列 調整到放大的幻燈片,.
00:02:33
按一下"佈局"選項卡 在表格工具下,.
00:02:38
選擇,選擇要 選擇整個表格,.
00:02:43
然後按一下"自動擬合", 自動擬合內容 -.
00:02:49
表調整 以適合內容。.
00:02:55
您可能更喜歡將 幻燈片下方的注釋或線條。.
00:03:00
這會產生更大的 滑動圖像,並提供更多的空間.
00:03:03
以下內容。
00:03:08
再次查看佈局 Word 的選擇,.
00:03:10
請注意,此選項稱為"粘貼"連結。
00:03:16
如果我選擇這個時,我 創建講講人,.
00:03:19
PowerPoint 保留指向 Word 文檔的連結,
00:03:23
然後,如果我作出改變 演示文稿中的幻燈片,.
00:03:29
我也可以更新講講。
00:03:34
我按右鍵中的幻燈片 文檔並按一下"更新"連結,.
00:03:45
和新的幻燈片內容。
00:03:51
對於 Word 講義,請注意 用於頁眉和頁腳內容.
00:03:55
我會按一下"插入"並使用 標頭和頁腳命令。.
00:04:02
當我準備列印我的 單詞講義我按一下檔,.
00:04:06
列印以在 Word 中打開列印視圖,
00:04:10
我在此處選擇列印選項,例如 顏色和頁面方向.
00:04:16
然後我點擊"列印"。
00:04:21
憑藉您的知識 列印和講講件選項.
00:04:24
您將創建講講 適合您的受眾.
00:04:27
並支援一個偉大的 演示經驗。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
配布資料の場合は、 ドキュメント形式を希望する可能性があります.
00:00:08
コンテンツを編集できる スタイルやその他の書式設定を適用します。.
00:00:14
もしそうなら、あなたは幸運です。
00:00:16
配布資料を印刷できます。 マイクロソフトワードで;.
00:00:20
それを行うには、作成する準備ができたら 配布資料をクリックし、[ファイル]、[エクスポート]、[配布資料の作成] をクリックします。.
00:00:29
[配布資料の作成] をもう一度クリックすると、
00:00:31
パワーポイントはこれを開きます レイアウトの選択肢を持つダイアログ ボックス。.
00:00:36
レイアウトの 2 つは、 配布資料のスライドを使用したスピーカーノートを使用します。.
00:00:42
これらのレイアウトの 1 つが配置されます。 スライドの横にあるノート.
00:00:49
もう一つは 各スライドの下に注記を表示します。.
00:00:58
他の 2 つの単語レイアウト [対象ユーザーのメモに空白行を含める] と同様です。.
00:01:05
これらの線の1つは、スライドの横にあります
00:01:11
そして、他の 各スライドの下に行があります。.
00:01:18
ノート付きレイアウトの場合 またはスライドの横の空白行.
00:01:22
Word では、 表形式のコンテンツ.
00:01:25
行で操作できるように
00:01:31
または列。
00:01:37
つまり、テーブル ツールを使用できます。
00:01:41
たとえば、 テーブルツールの下でここで設計.
00:01:45
テーブル スタイルを適用できます。 テーブルの境界線を定義する.
00:01:49
と各スライド行。
00:01:53
レイアウトに含まれる場合 スピーカーノート私はそれらを選択することができます.
00:01:56
列内および 書式を変更します。.
00:01:59
たとえば、[ホーム] をクリックします。
00:02:03
フォント サイズを 10 に縮小します。
00:02:09
Word の配布資料でテキストを編集する あなたがどんな文書でも好きです。.
00:02:13
ここでは、段落をコピーしています をドラッグして次の行にドラッグします。.
00:02:20
スライドがある場合は、 より読みやすくしたい、.
00:02:23
コーナーをドラッグして拡大します。
00:02:29
テーブル列を作成するには 拡大したスライドに合わせて調整し、.
00:02:33
[レイアウト] タブをクリックします。 テーブル ツールの下で、.
00:02:38
選択、テーブルの選択 テーブル全体を選択し、.
00:02:43
次に、[自動入力] をクリックします。 オートフィット内容 -.
00:02:49
テーブルが調整される 内容に合わせて使用します。.
00:02:55
置くレイアウトを好むかもしれません スライドの下の注記または行。.
00:03:00
これにより、より大きな スライド画像とより多くのスペースを与える.
00:03:03
その下の内容については。
00:03:08
レイアウトをもう一度見る Word の選択肢,.
00:03:10
リンクを貼り付けと呼ばれるこのオプションに注意してください。
00:03:16
私は私がこれを選択した場合 配布資料を作成する.
00:03:19
PowerPoint は Word 文書へのリンクを保持し、
00:03:23
私はに変更を行う場合は、 プレゼンテーション内のスライド、.
00:03:29
配布資料も更新できます。
00:03:34
スライドを右クリックします。 ドキュメントをクリックし、[更新] リンクをクリックします。.
00:03:45
新しいスライド コンテンツがあります。
00:03:51
Word の配布資料の場合は、メモ ヘッダーとフッターのコンテンツの場合.
00:03:55
[挿入] をクリックし、 ヘッダーコマンドとフッターコマンド。.
00:04:02
印刷の準備ができたら Word の配布資料 [ファイル] をクリックします。.
00:04:06
Word で印刷ビューを開くために印刷し、
00:04:10
次のような印刷の選択肢を選択します。 色とページの向き.
00:04:16
次に、[印刷] をクリックします。
00:04:21
あなたの知識を持つ 印刷と配布資料の選択肢.
00:04:24
配布資料を作成します。 あなたの聴衆に合う.
00:04:27
そして素晴らしいサポート プレゼンテーションの経験。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Đối với các tờ rơi của bạn, bạn có thể muốn cho một định dạng tài liệu.
00:00:08
trong đó bạn có thể chỉnh sửa nội dung và áp dụng phong cách và định dạng khác..
00:00:14
Nếu vậy, bạn đang ở may mắn.
00:00:16
Bạn có thể in tờ rơi trong Microsoft Word; .
00:00:20
để làm điều đó, khi bạn đã sẵn sàng để tạo tờ rơi, bấm tệp, xuất, tạo tờ rơi. .
00:00:29
Khi bạn nhấp vào tạo tờ rơi một lần nữa,
00:00:31
PowerPoint mở này hộp thoại với các lựa chọn bố cục..
00:00:36
Hai trong số các bố trí bao gồm ghi chú loa với các slide trong tờ giấy phát tay. .
00:00:42
Một trong những bố trí sắp xếp các ghi chú bên cạnh các trang trình bày,.
00:00:49
một trong những nơi khác ghi chú bên dưới mỗi slide..
00:00:58
Hai bố cục từ khác mà bạn có thể như bao gồm các dòng trống cho các ghi chú đối tượng..
00:01:05
Trong một trong những dòng này là bên cạnh các trang trình bày
00:01:11
và trong các dưới mỗi đường trượt..
00:01:18
Đối với các bố cục với ghi chú hoặc các dòng trống bên cạnh ảnh chiếu,.
00:01:22
Word sắp xếp các nội dung trong một định dạng bảng .
00:01:25
để bạn có thể làm việc với nó trong hàng
00:01:31
hoặc cột.
00:01:37
Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng các công cụ bảng.
00:01:41
Ví dụ: khi tôi nhấp vào Thiết kế ở đây dưới bảng công cụ.
00:01:45
Tôi có thể áp dụng một phong cách bảng xác định các đường viền của bảng.
00:01:49
và mỗi hàng slide.
00:01:53
Nếu bố trí bao gồm loa ghi chú tôi có thể chọn chúng.
00:01:56
trong một cột và thay đổi định dạng..
00:01:59
Ví dụ: tôi sẽ nhấp vào trang chủ,
00:02:03
Cỡ chữ để giảm kích thước 10.
00:02:09
Trong Word, bạn chỉnh sửa văn bản như bạn trong bất kỳ tài liệu nào..
00:02:13
Ở đây tôi là sao chép một đoạn và kéo nó vào hàng tiếp theo..
00:02:20
Nếu có một slide mà bạn muốn thực hiện dễ đọc hơn,.
00:02:23
bạn kéo một góc để phóng to nó.
00:02:29
Để làm cho các cột của bảng điều chỉnh để trượt mở rộng,.
00:02:33
bạn bấm vào tab bố cục dưới bảng công cụ, .
00:02:38
Chọn, chọn bảng để chọn toàn bộ bảng,.
00:02:43
sau đó bấm autofit, Autofit nội dung-.
00:02:49
bảng điều chỉnh để phù hợp với nội dung..
00:02:55
Bạn có thể thích một bố cục đặt ghi chú hoặc dòng bên dưới slide..
00:03:00
Điều này tạo ra một ảnh chiếu và cung cấp thêm không gian.
00:03:03
cho nội dung bên dưới nó.
00:03:08
Nhìn lại cách bố trí lựa chọn cho Word, .
00:03:10
lưu ý tùy chọn này được gọi là dán liên kết.
00:03:16
Nếu tôi chọn điều này khi tôi tạo ra các tờ rơi, .
00:03:19
PowerPoint giữ một liên kết đến tài liệu Word,
00:03:23
sau đó nếu tôi thực hiện một sự thay đổi slide trong bản trình bày,.
00:03:29
Tôi có thể cập nhật các bản phát tay quá.
00:03:34
Tôi nhấp chuột phải vào slide trong tài liệu và nhấp vào liên kết Cập Nhật, .
00:03:45
và có nội dung slide mới.
00:03:51
Đối với tờ rơi của Word, lưu ý cho nội dung header và footer.
00:03:55
Tôi muốn nhấp vào Insert và sử dụng tiêu đề và các lệnh chân trang..
00:04:02
Khi tôi đã sẵn sàng để in Word handout tôi nhấp vào tập tin,.
00:04:06
In để mở giao diện in trong Word,
00:04:10
Tôi chọn các lựa chọn in của tôi ở đó chẳng hạn như màu và hướng trang .
00:04:16
và sau đó tôi bấm in.
00:04:21
Với kiến thức của bạn về lựa chọn in và handout .
00:04:24
bạn sẽ tạo tờ rơi phù hợp với khán giả của bạn .
00:04:27
và hỗ trợ một kinh nghiệm trình bày..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Untuk handout Anda, Anda mungkin menginginkan format dokumen.
00:00:08
di mana Anda dapat mengedit konten dan menerapkan gaya dan format lainnya..
00:00:14
Jika demikian, Anda beruntung.
00:00:16
Anda dapat mencetak handout di Microsoft Word; .
00:00:20
untuk melakukan itu, ketika Anda siap untuk membuat handout, klik file, ekspor, buat handout. .
00:00:29
Ketika Anda mengklik buat handout lagi,
00:00:31
PowerPoint membuka kotak dialog dengan pilihan tata letak..
00:00:36
Dua dari tata letak termasuk catatan pembicara dengan slide dalam handout. .
00:00:42
Salah satu tata letak ini mengatur Catatan di samping slide,.
00:00:49
yang lain menempatkan Catatan di bawah setiap slide..
00:00:58
Dua tata letak kata lain yang mungkin Anda seperti menyertakan baris kosong untuk catatan penonton..
00:01:05
Di salah satu baris ini adalah di sebelah slide
00:01:11
dan di bagian lain garis berada di bawah setiap slide..
00:01:18
Untuk layout dengan catatan atau baris kosong di sebelah slide,.
00:01:22
Word mengatur konten dalam format tabel .
00:01:25
sehingga Anda dapat bekerja dengan itu dalam baris
00:01:31
atau kolom.
00:01:37
Ini berarti Anda dapat menggunakan alat meja.
00:01:41
Sebagai contoh, ketika saya klik Desain di sini di bawah tabel alat.
00:01:45
Saya dapat menerapkan gaya tabel yang mendefinisikan batas Meja.
00:01:49
dan setiap baris slide.
00:01:53
Jika tata letak mencakup catatan pembicara aku bisa memilih mereka.
00:01:56
dalam kolom dan mengubah format..
00:01:59
Sebagai contoh, saya akan klik Home,
00:02:03
Ukuran font untuk mengurangi ukuran ke 10.
00:02:09
Dalam handout Word Anda mengedit teks seperti yang Anda lakukan dalam dokumen apapun..
00:02:13
Di sini saya menyalin paragraf dan menyeretnya ke baris berikutnya..
00:02:20
Jika ada slide yang Anda ingin membuat lebih mudah dibaca,.
00:02:23
Anda menyeret sudut untuk memperbesar itu.
00:02:29
Untuk membuat kolom tabel menyesuaikan dengan slide yang diperbesar,.
00:02:33
Anda mengklik tab tata letak di bawah tabel alat, .
00:02:38
Pilih, pilih tabel untuk Pilih seluruh tabel,.
00:02:43
kemudian klik Autofit, Isi Autofit-.
00:02:49
menyesuaikan tabel agar sesuai dengan isinya..
00:02:55
Anda mungkin lebih memilih tata letak yang menempatkan Catatan atau garis di bawah slide..
00:03:00
Hal ini menghasilkan lebih besar gambar slide dan memberikan lebih banyak ruang.
00:03:03
untuk konten di bawahnya.
00:03:08
Melihat kembali tata letak pilihan untuk Word, .
00:03:10
Perhatikan opsi ini disebut tempel link.
00:03:16
Jika saya memilih ini ketika saya membuat handout, .
00:03:19
PowerPoint menyimpan link ke dokumen Word,
00:03:23
Kemudian jika saya membuat perubahan ke slide dalam presentasi,.
00:03:29
Saya juga dapat memperbarui handout.
00:03:34
Saya klik kanan slide di dokumen dan klik Perbarui tautan, .
00:03:45
dan ada konten slide baru.
00:03:51
Untuk handout Word, catatan bahwa untuk konten header dan footer.
00:03:55
Saya akan klik sisipkan dan gunakan perintah header dan footer..
00:04:02
Ketika saya siap untuk mencetak Handout kata yang saya klik file,.
00:04:06
Cetak untuk membuka tampilan cetak di Word,
00:04:10
Saya memilih pilihan cetak saya ada seperti warna dan orientasi halaman .
00:04:16
dan kemudian saya klik Print.
00:04:21
Dengan pengetahuan Anda tentang pilihan cetak dan handout .
00:04:24
Anda akan membuat handout yang sesuai dengan pemirsa Anda .
00:04:27
dan mendukung pengalaman presentasi..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Для ваших подачек, вы может пожелать формат документа.
00:00:08
в котором вы можете редактировать содержимое и применять стили и другие форматирования..
00:00:14
Если да, то вам повезло.
00:00:16
Вы можете распечатать раздаточные материалы в Microsoft Word; .
00:00:20
сделать это, когда вы будете готовы создать раздаточные материалы, нажмите Файл, Экспорт, Создайте раздаточные материалы. .
00:00:29
При нажатии Создайте раздаточные материалы снова,
00:00:31
PowerPoint открывает это диалоговое окно с выбором макета..
00:00:36
Два макета включают в себя динамик отмечает со слайдами в раздаточном материале. .
00:00:42
Один из этих макетов организует заметки рядом со слайдами,.
00:00:49
другой помещает заметки под каждым слайдом..
00:00:58
Два других макета слова, которые вы могли бы как включить пустые строки для аудитории отмечает..
00:01:05
В одной из них линии находятся рядом со слайдами
00:01:11
а с другой стороны линии ниже каждого слайда..
00:01:18
Для макетов с примечаниями или пустые линии рядом с слайдом,.
00:01:22
Слово организует содержание в формате таблицы .
00:01:25
так что вы можете работать с ним в строках
00:01:31
или столбцов.
00:01:37
Это означает, что вы можете использовать инструменты таблицы.
00:01:41
Например, при нажатии Дизайн здесь под инструменты таблицы.
00:01:45
Я могу применить стиль таблицы которая определяет границы таблицы.
00:01:49
и каждый ряд слайдов.
00:01:53
Если макет включает в себя оратор отмечает, что я мог бы выбрать их.
00:01:56
в колонке и изменить форматирование..
00:01:59
Например, я нажимаю кнопку «Домой»,
00:02:03
Размер шрифта, чтобы уменьшить размер до 10.
00:02:09
В раздаточном материале Word вы редактируете текст как вы бы в любом документе..
00:02:13
Здесь я копую абзац и перетащить его в следующий ряд..
00:02:20
Если есть слайд, который вы хотите сделать более читаемым,.
00:02:23
вы перетащите угол, чтобы увеличить его.
00:02:29
Чтобы сделать столбцы таблицы приспособиться к увеличенной слайд,.
00:02:33
Вы нажмете на вкладку Layout под инструментами таблицы, .
00:02:38
Выберите, выберите таблицу для выбрать всю таблицу,.
00:02:43
затем нажмите Autofit, Содержимое Автофита -.
00:02:49
таблица регулирует чтобы соответствовать содержимому..
00:02:55
Вы можете предпочесть макет, который ставит ноты или строки под слайдом..
00:03:00
Это приводит к большему слайд-изображение и дает больше пространства.
00:03:03
для содержания под ним.
00:03:08
Глядя еще раз на макет выбор для Word, .
00:03:10
обратите внимание на эту опцию под названием Paste ссылку.
00:03:16
Если я выберу это, когда я создавать раздаточные материалы, .
00:03:19
PowerPoint сохраняет ссылку на документ Word,
00:03:23
то, если я внести изменения в слайды в презентации,.
00:03:29
Я могу обновить раздаточный материал тоже.
00:03:34
Я право нажмите слайд в документ и нажмите Обновление ссылку, .
00:03:45
и есть новый слайд содержание.
00:03:51
Для раздаточных материалов Word, обратите внимание что для заголовка и footer содержание.
00:03:55
Я бы нажмите Вставьте и использовать команды заголовка и лакея..
00:04:02
Когда я буду готов распечатать Слово раздаточный материал Я нажимаю файл,.
00:04:06
Печать для открытия представления печати в Word,
00:04:10
Я выбираю выбор печати там, такие как ориентация цвета и страницы .
00:04:16
а потом я нажимаю печати.
00:04:21
С вашим знанием выбор печати и раздаточного материала .
00:04:24
Вы создадишь раздаточные материалы которые подходят вашей аудитории .
00:04:27
и поддерживать большой презентационный опыт..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
За вашите изложения, вие може да желаете формат на документ.
00:00:08
в който можете да редактирате съдържанието и да прилага стилове и други формати..
00:00:14
Ако е така, имаш късмет.
00:00:16
Можете да отпечатате изложенията в Microsoft Word; .
00:00:20
да направите това, когато сте готови да създадете изложения, щракнете върху файл, експортиране, Създаване на изложения. .
00:00:29
Когато щракнете отново върху Създаване на изложения,
00:00:31
PowerPoint отваря този диалогов прозорец с избор на оформление..
00:00:36
Две от оформленията включват бележките на говорещия с слайдовете в материала. .
00:00:42
Едно от тези оформления бележките до слайдовете,.
00:00:49
другият поставя бележки под всеки слайд..
00:00:58
Две други оформления на думи, които бихте могли да включват празни редове за бележките на аудиторията..
00:01:05
В един от тези редове са до слайдовете
00:01:11
и в другия под всеки слайд..
00:01:18
За оформленията с бележки или празни редове до слайда,.
00:01:22
Словото подрежда съдържание в таблик формат .
00:01:25
така че можете да работите с него в редове
00:01:31
или колони.
00:01:37
Това означава, че можете да използвате инструменти за таблици.
00:01:41
Например, когато щракнете върху Проектирайте тук под инструменти за таблици.
00:01:45
Мога да приложа стил на таблица която определя границите на таблицата.
00:01:49
и всеки слайд ред.
00:01:53
Ако оформлението включва бележки на лектор бих могъл да ги избера.
00:01:56
в колона и промените форматирането..
00:01:59
Например ще кликна върху "Начало",
00:02:03
Размер на шрифта, за да намалите размера до 10.
00:02:09
В изложение на Word редактирате текста както бихте направили във всеки документ..
00:02:13
Тук копирам абзац и го плъзнете на следващия ред..
00:02:20
Ако има слайд, който можете да искате да направите по-четим,.
00:02:23
плъзнете ъгъл, за да го увеличите.
00:02:29
За да направите колоните в таблицата настройте на увеличения кадър,.
00:02:33
щракнете върху раздела Оформление под инструменти за таблици, .
00:02:38
Изберете, Изберете таблица, за да изберете цялата таблица,.
00:02:43
след това кликнете върху Автопобиране, Автопобиране на съдържанието -.
00:02:49
таблицата настройва да се поберат в съдържанието..
00:02:55
Може да предпочетете оформление, което бележките или линиите под слайда..
00:03:00
Това води до по-голям слайд изображение и дава повече място.
00:03:03
съдържанието под него.
00:03:08
Погледнете отново оформлението избори за Word, .
00:03:10
обърнете внимание на тази опция, наречена Поставяне на връзка.
00:03:16
Ако избера това, когато да създаде изложения, .
00:03:19
PowerPoint поддържа връзка към документа на Word,
00:03:23
тогава, ако направя промяна в слайдове в презентацията,.
00:03:29
Мога да актуализирам и изложението.
00:03:34
Десният бутон на мишката документа и щракнете върху връзка За актуализиране, .
00:03:45
и има ново съдържание на слайда.
00:03:51
За изложения на Word, бележка това за съдържанието на горния и долния колонтитул.
00:03:55
Ще щракнете върху "Вмъкване" и команди в горния и долния колонтитул..
00:04:02
Когато съм готов да отпечатам Изложения на Word Щракнете върху Файл,.
00:04:06
Печат, за да отворите изгледа за печат в Word,
00:04:10
Избирам избора за печат там, като например цвят и ориентация на страницата .
00:04:16
и след това щракнете върху Печат.
00:04:21
С вашето знание за разпечатки и опции за раздаване .
00:04:24
ще създадете изложения които отговарят на аудиторията Ви .
00:04:27
и да подкрепят опит в презентациите..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Pentru diapozitivele imprimate, ar putea dori un format de document.
00:00:08
în care ați putea edita conținutul și să aplice stiluri și alte formatări..
00:00:14
Dacă da, ai noroc.
00:00:16
Aveți posibilitatea să imprimați diapozitivele imprimate în Microsoft Word; .
00:00:20
pentru a face acest lucru, atunci când sunteți gata să creați diapozitive imprimate, faceți clic pe Fișier, Export, Creare diapozitive imprimate. .
00:00:29
Când faceți clic din nou pe Creare diapozitive imprimate,
00:00:31
PowerPoint deschide această caseta de dialog cu opțiuni de aspect..
00:00:36
Două dintre aspecte includ notele vorbitorului cu diapozitivele din foaia de prezentare. .
00:00:42
Una dintre aceste machete aranjează notele de lângă diapozitive,.
00:00:49
celălalt plasează note sub fiecare diapozitiv..
00:00:58
Alte două aspecte de cuvinte pe care le-ați putea ar fi să includă linii goale pentru notele de audiență..
00:01:05
Într-una dintre aceste linii sunt lângă diapozitive
00:01:11
și, în cealaltă, liniile sunt sub fiecare diapozitiv..
00:01:18
Pentru aspectele cu note sau linii goale de lângă diapozitiv,.
00:01:22
Word aranjează conținut într-un format de tabel .
00:01:25
astfel încât să puteți lucra cu ea în rânduri
00:01:31
sau coloane.
00:01:37
Aceasta înseamnă că aveți posibilitatea să utilizați instrumente de tabel.
00:01:41
De exemplu, când fac clic pe Proiectare aici sub Instrumente tabel.
00:01:45
Pot aplica un stil de tabel care definește bordurile tabelului.
00:01:49
și fiecare rând de diapozitive.
00:01:53
În cazul în care aspectul include note vorbitor le-aș putea selecta.
00:01:56
într-o coloană și modificați formatarea..
00:01:59
De exemplu, voi face clic pe Pornire,
00:02:03
Dimensiunea fontului pentru a reduce dimensiunea la 10.
00:02:09
Într-un document Word editați textul ca în orice document..
00:02:13
Aici copiez un paragraf și trăgându-l la rândul următor..
00:02:20
Dacă există un diapozitiv pe care îl doresc să facă mai lizibil,.
00:02:23
glisați un colț pentru a-l mări.
00:02:29
Pentru a face coloanele tabelului se adaptează la diapozitivul mărit,.
00:02:33
faceți clic pe fila Aspect sub Instrumente tabel, .
00:02:38
Selectare, Selectare tabel la selectați întregul tabel,.
00:02:43
apoi faceți clic pe Potrivire automată, Conținut potrivire automată -.
00:02:49
tabelul se ajustează pentru a se potrivi conținutului..
00:02:55
Ați putea prefera un aspect care pune notele sau liniile de sub diapozitiv..
00:03:00
Acest lucru produce o mai mare imagine diapozitiv și oferă mai mult spațiu.
00:03:03
pentru conținutul de mai jos.
00:03:08
Privind din nou la aspectul opțiuni pentru Word, .
00:03:10
notați această opțiune numită Lipire link.
00:03:16
Dacă am selectați acest lucru atunci când am crearea diapozitivelor imprimate, .
00:03:19
PowerPoint păstrează un link la documentul Word,
00:03:23
atunci, dacă fac o schimbare la diapozitive în prezentare,.
00:03:29
Pot actualiza și foaia de prezentare.
00:03:34
Fac clic dreapta pe diapozitiv în documentul și faceți clic pe Actualizare link, .
00:03:45
și există noul conținut al diapozitivului.
00:03:51
Pentru diapozitivele imprimate Word, notați că pentru antet și subsol de conținut.
00:03:55
Aș face clic pe Inserare și aș utiliza antet și subsol..
00:04:02
Când sunt gata să-mi tipăresc Foaie de prezentare Word Pe Fișier,.
00:04:06
Imprimare pentru a deschide vizualizarea de imprimare în Word,
00:04:10
Am selecta opțiunile de imprimare acolo, ar fi orientare culoare și pagină .
00:04:16
apoi fac clic pe Imprimare.
00:04:21
Cu cunoștințele dumneavoastră despre opțiuni de imprimare și diapozitive imprimate .
00:04:24
veți crea diapozitive imprimate care se potrivesc publicului dvs. .
00:04:27
și să sprijine o mare experiența de prezentare..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Для супровідних матеріалів ви може заутися, щоб формат документа.
00:00:08
в якому ви могли б редагувати вміст і застосування стилів та іншого форматування..
00:00:14
Якщо так, то вам пощастило.
00:00:16
Супровідні матеріали можна надрукувати у програмі Microsoft Word; .
00:00:20
для цього, коли будете готові створити супровідні матеріали, відкрийте меню Файл, Експорт, Створити супровідні матеріали. .
00:00:29
Після натискання кнопки Створити супровідні матеріали знову,
00:00:31
Програма PowerPoint відкриває це з вибором макета..
00:00:36
Два макети включають в себе ваш нотатки доповідача зі слайдами у супровідних матеріалах. .
00:00:42
Один із цих макетів упорядкування нотатки поруч із слайдами,.
00:00:49
в інших місцях нотатки під кожним слайдом..
00:00:58
Два інших макети слів, які ви можете як включати пусті рядки для призначок аудиторії..
00:01:05
В одному з цих рядків поруч із слайдами
00:01:11
а в інших лінії знаходяться під кожним слайдом..
00:01:18
Для макетів із нотатками або пусті рядки поруч із слайдом,.
00:01:22
Упорядкування слова вміст у форматі таблиці .
00:01:25
так що ви можете працювати з ним в рядки
00:01:31
або стовпців.
00:01:37
Це означає, що ви можете використовувати інструменти таблиці.
00:01:41
Наприклад, коли я натиснаю Конструктор у розділі "Знаряддя для таблиць".
00:01:45
Можна застосувати стиль таблиці , який визначає межі таблиці.
00:01:49
і кожен рядок слайда.
00:01:53
Якщо макет містить нотатки доповідача я міг би вибрати їх.
00:01:56
у стовпці та змінити форматування..
00:01:59
Наприклад, я натиму кнопку Основне,
00:02:03
Розмір шрифту для зменшення розміру до 10.
00:02:09
У супровідних матеріалах Word текст редагує як ви б у будь-якому документі..
00:02:13
Тут я копіюю абзац і перетягнувши його до наступного рядка..
00:02:20
Якщо є слайд, який ви хочете зробити більш читабельним,.
00:02:23
перетягнути кут, щоб збільшити його.
00:02:29
Утяміть стовпці таблиці налаштуйтеся на збільшений слайд,.
00:02:33
ви натиснете на Макет Вкладка у розділі Інструменти таблиці, .
00:02:38
Виберіть, виберіть таблицю, щоб виділити всю таблицю,.
00:02:43
потім натисніть автодобір, Автодобір вмісту -.
00:02:49
таблиця регулюється відповідно до вмісту..
00:02:55
Ви можете віддати перевагу макет, який ставить нотатки або рядки під слайдом..
00:03:00
Це виробляє більший зображення слайда та додаткове місце.
00:03:03
для вмісту нижче.
00:03:08
Дивлячись знову на макет варіанти вибору для програми Word, .
00:03:10
Зауважте, що цей параметр називається Вставити посилання.
00:03:16
Якщо вибрати це, коли я створити супровідні матеріали, .
00:03:19
Програма PowerPoint зберігає посилання на документ Word,
00:03:23
то якщо я внести зміни до слайди у презентації,.
00:03:29
Я можу оновити роздатковий матеріал теж.
00:03:34
Клацніть слайд у області правою кнопкою миші документ і натисніть оновити зв'язок, .
00:03:45
і є новий вміст слайда.
00:03:51
Супровідні матеріали Word, примітка що для вмісту колонтитулів.
00:03:55
Я б натисці Вставити та використовувати команди верхнього та нижнього колонтитула..
00:04:02
Коли будете готові надрукувати Супровідні матеріали Word Я на вкладці Файл,.
00:04:06
Друк, щоб відкрити подання друку у програмі Word,
00:04:10
Я вишу варіант друку, наприклад орієнтація кольору та сторінки .
00:04:16
, а потім натисніть кнопку Друк.
00:04:21
З вашими знаннями про варіанти друку та супровідних матеріалів .
00:04:24
Ви створите супровідні матеріали що підходить вашій аудиторії .
00:04:27
і підтримувати великий презентацій..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Dinleyici leriniz için, belge biçimi isteyebilirsiniz.
00:00:08
içeriği hangi sini de ve stilleri ve diğer biçimlendirme uygulayın..
00:00:14
Eğer öyleyse, şanslısın.
00:00:16
Dinleyici leri yazdırabilirsiniz Microsoft Word'de; .
00:00:20
oluşturmak için hazır olduğunuzda, bunu yapmak için dinleyici leri, Dosya, Dışa Aktarma, Dinleyici Leri Oluştur'u tıklatın. .
00:00:29
Dinleyici dinleyicileri yeniden oluştur'u tıklattığınızda,
00:00:31
PowerPoint bunu açar düzen seçenekleri içeren iletişim kutusu..
00:00:36
Mizanpajlardan ikisi, dinleyici notları dinleyici notları ve dinleyici notları dinleyici notu. .
00:00:42
Bu düzenlerden biri düzenler slaytların yanındaki notlar,.
00:00:49
diğeri her slayt ın altındaki notlar..
00:00:58
Diğer iki sözcük düzeni gibi hedef kitle notları için boş satırlar içerir..
00:01:05
Bunlardan birinde satırlar slaytların yanında
00:01:11
ve diğer çizgiler her slaydın altındadır..
00:01:18
Notlu mizanpajlar için veya slaytın yanındaki boş çizgiler,.
00:01:22
Word düzenler tablo biçiminde içerik .
00:01:25
böylece satırlar halinde onunla çalışabilirsiniz
00:01:31
veya sütunlar.
00:01:37
Bu, tablo araçlarını kullanabileceğiniz anlamına gelir.
00:01:41
Örneğin, tıklattığınızda Tablo araçları altında burada tasarım.
00:01:45
Tablo stili uygulayabilirim tablo kenarlıkları tanımlayan.
00:01:49
ve her slayt satırı.
00:01:53
Düzen içeriyorsa hoparlör notları ben onları seçebilirsiniz.
00:01:56
bir sütunda ve biçimlendirmeyi değiştirin..
00:01:59
Örneğin, Ana Sayfa'yı tıklatacağım,
00:02:03
Boyutu 10'a düşürmek için yazı tipi boyutu.
00:02:09
In a Word handout you edit the text herhangi bir belgede olduğu gibi..
00:02:13
Burada bir paragraf kopyalıyorum ve bir sonraki satıra sürükleyerek..
00:02:20
Eğer bir slayt varsa daha okunabilir hale getirmek istiyorum,.
00:02:23
büyütmek için bir köşe sürüklersiniz.
00:02:29
Tablo sütunlarını yapmak için genişletilmiş slayta ayarlayın,.
00:02:33
Düzen sekmesini tıklatın Tablo araçları altında, .
00:02:38
Seç, Tabloyu seçin tüm tabloyu seçin,.
00:02:43
sonra Autofit'i tıklatın, İçeriği otomatikleştirin -.
00:02:49
tablo ayarlar içeriğine uyacak şekilde..
00:02:55
Bir düzen tercih edebilirsiniz slaytın altındaki notlar veya satırlar..
00:03:00
Bu daha büyük bir üretir slayt görüntü ve daha fazla alan verir.
00:03:03
altındaki içerik için.
00:03:08
Düzene yeniden bakmak Word için seçenekler, .
00:03:10
Yapıştır bağlantısı olarak adlandırılan bu seçeneği unutmayın.
00:03:16
Bunu seçersem dinleyici leri oluşturmak, .
00:03:19
PowerPoint, Word belgesine bir bağlantı tutar
00:03:23
sonra ben bir değişiklik yapmak sunumdaki slaytlar,.
00:03:29
Dinleyici leri de güncelleyebilirim.
00:03:34
Ben sağ slayt tıklayın belge ve Güncelleme bağlantısını tıklatın, .
00:03:45
ve yeni slayt içeriği var.
00:03:51
Word dinleyici notları için, not üstbilgi ve altbilgi içeriği için.
00:03:55
Ekle'yi tıklatın ve üstbilgi ve altbilgi komutları..
00:04:02
Yazdırmaya hazır olduğumda Word dinleyici dinleyici leri dosyaya tıklıyorum,.
00:04:06
Word'de yazdırma görünümünü açmak için yazdırma,
00:04:10
Ben gibi benim baskı seçenekleri orada seçin renk ve sayfa yönlendirmesi .
00:04:16
ve sonra Yazdır'ı tıklatın.
00:04:21
Bilginizle yazdırma ve dinleyici yokum seçimleri .
00:04:24
dinleyici ler oluşturacaksınız hedef kitlenize uygun .
00:04:27
ve büyük bir destek sunum deneyimi..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Para as suas esmolas, pode desejar um formato de documento.
00:00:08
em que poderia editar o conteúdo e aplicar estilos e outras formatação..
00:00:14
Se assim for, está com sorte.
00:00:16
Pode imprimir as esmolas no Microsoft Word; .
00:00:20
para fazer isso, quando estiver pronto para criar folhetos, clique em Arquivo, Exportação, Criar esmolas. .
00:00:29
Quando clicar Em Criar esmolas novamente,
00:00:31
PowerPoint abre isto caixa de diálogo com escolhas de layout..
00:00:36
Dois dos layouts incluem o seu notas de altifalante com os slides na esmola. .
00:00:42
Um destes layouts arranja as notas ao lado dos slides,.
00:00:49
o outro coloca o notas por baixo de cada diapositivo..
00:00:58
Dois outros layouts de palavras que você pode como incluir linhas em branco para notas de audiência..
00:01:05
Numa destas as linhas estão ao lado dos slides
00:01:11
e no outro o linhas estão abaixo de cada diapositivo..
00:01:18
Para os layouts com notas ou linhas em branco ao lado do slide,.
00:01:22
A palavra organiza o conteúdo em formato de mesa .
00:01:25
para que possa trabalhar com ele em filas
00:01:31
ou colunas.
00:01:37
Isto significa que pode usar ferramentas de mesa.
00:01:41
Por exemplo, quando clico Design aqui sob ferramentas de mesa.
00:01:45
Posso aplicar um estilo de mesa que define as fronteiras da tabela.
00:01:49
e cada linha de diapositivos.
00:01:53
Se o layout inclui notas de orador eu poderia selecioná-los.
00:01:56
numa coluna e alterar a formatação..
00:01:59
Por exemplo, vou clicar em "Casa",
00:02:03
Tamanho da fonte para reduzir o tamanho para 10.
00:02:09
Numa esmola word edita-se o texto Como faria em qualquer documento..
00:02:13
Aqui estou a copiar um parágrafo e arrastando-o para a próxima fila..
00:02:20
Se houver um slide que tu quer tornar mais legível,.
00:02:23
arrasta-se um canto para ampliá-lo.
00:02:29
Para fazer as colunas de mesa ajustar-se ao diapositivo alargado,.
00:02:33
clique no separador Layout sob ferramentas de mesa, .
00:02:38
Selecione, selecione tabela para selecionar toda a tabela,.
00:02:43
em seguida, clique em Autofit, Conteúdo sonoro -.
00:02:49
a tabela ajusta para se adaptar ao conteúdo..
00:02:55
Você pode preferir um layout que coloca as notas ou linhas abaixo do slide..
00:03:00
Isto produz um maior slide imagem e dá mais espaço.
00:03:03
para o conteúdo abaixo dele.
00:03:08
Olhando novamente para o layout escolhas para Word, .
00:03:10
note esta opção chamada Link Pasta.
00:03:16
Se eu selecionar isto quando eu criar os folhetos, .
00:03:19
O PowerPoint mantém uma ligação com o documento Word,
00:03:23
então, se eu fizer uma mudança para o slides na apresentação,.
00:03:29
Posso atualizar a esmola também.
00:03:34
Eu clique direito no slide em o documento e clique no link Update, .
00:03:45
e há o novo conteúdo de diapositivos.
00:03:51
Para folhetos word, nota que para o conteúdo do cabeçalho e do rodapé.
00:03:55
Eu clicaria em Inserir e usar o comandos cabeçalho e rodapé..
00:04:02
Quando eu estiver pronto para imprimir o meu Esmola de palavras clico em Arquivo,.
00:04:06
Imprimir para abrir a vista de impressão no Word,
00:04:10
Eu seleciono as minhas escolhas de impressão lá, como orientação de cor e página .
00:04:16
e depois clico em Imprimir.
00:04:21
Com o seu conhecimento de escolhas de impressão e esmola .
00:04:24
vai criar esmolas que se adequam ao seu público .
00:04:27
e apoiar um grande experiência de apresentação..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Za vaše milostinje, vi možda će poželeti format dokumenta.
00:00:08
u kojem možete da uređujete sadržaj i primenite stilove i druga oblikovanja..
00:00:14
Ako je tako, imaљ sreжe.
00:00:16
Možete da odštampate pomoćne sadržaje u programu Microsoft Word; .
00:00:20
da biste to uradite, kada budete spremni da kreirate proizivanje, izaberite stavke Datoteka, Izvezi, Kreiraj milostinju. .
00:00:29
Kada ponovo kliknete na dugme "Kreiraj milostinju",
00:00:31
PowerPoint otvara ovo dijalog sa izborom rasporeda..
00:00:36
Dva rasporeda uključuju beleške zvučnika sa slajdovima u pomoćnog sadržaja. .
00:00:42
Jedan od ovih rasporeda je beleške pored slajdova,.
00:00:49
drugi postavlja beleške ispod svakog slajda..
00:00:58
Još dva rasporeda reči koje možete kao što su prazni redovi za beleške o gledaocima..
00:01:05
U jednom od ovih redova su pored slajdova
00:01:11
a u drugoj linije su ispod svakog slajda..
00:01:18
Za rasporede sa beleškama ili prazne linije pored slajda,.
00:01:22
Word raspoređuje sadržaj u formatu tabele .
00:01:25
tako da možeš da radiš sa njim u redovima
00:01:31
ili kolona.
00:01:37
To znači da možete da koristite alatke za tabele.
00:01:41
Na primer, kada kliknem Dizajn ovde u okviru alatki "Tabela".
00:01:45
Mogu da primenim stil tabele koji definiše ivice tabele.
00:01:49
i svaki red slajda.
00:01:53
Ako raspored uključuje beleške govornika mogu da ih izaberem.
00:01:56
u koloni i promenite oblikovanje..
00:01:59
Na primer, kliknuću na dugme "Kuća",
00:02:03
Veličina fonta da bi se veličina smanjila na 10.
00:02:09
U Word proišratnu sadržaju uređujete tekst Kao љto bi ti u bilo kom dokumentu..
00:02:13
Evo, kopiram pasus i prevlačimo ga u sledeći red..
00:02:20
Ako postoji slajd koji ti. Ћelim da uиinim иitljivijim,.
00:02:23
Povuиeљ ugao da ga uveжaљ.
00:02:29
Da biste tabelu e-kolone činili podesite na uvećani slajd,.
00:02:33
izaberite karticu Raspored u okviru alatke za tabele, .
00:02:38
Izaberite, Izaberite tabelu za izaberite celu tabelu,.
00:02:43
zatim kliknite na dugme Automatsko uklapanje, Automatski sadržaj -.
00:02:49
tabela se prilagođava da bi se uklopio u sadržaj..
00:02:55
Možda bi više voleo raspored koji beleške ili linije ispod slajda..
00:03:00
Ovo proizvodi veći slika slajda i daje više prostora.
00:03:03
za sadržaj ispod njega.
00:03:08
Ponovo gledate raspored izbori za Word, .
00:03:10
obratite pažnju na ovu opciju koja se zove Lepi veza.
00:03:16
Ako izaberem ovo kada kreirajte milostinju, .
00:03:19
PowerPoint zadržava vezu ka Word dokumentu,
00:03:23
Onda ako promenim slajdove u prezentaciji,.
00:03:29
I ja mogu da ažuriram pomoćni sadržaj.
00:03:34
Kliknite desnim tasterom miša na slajd kliknite na vezu Ažuriraj, .
00:03:45
A tu je i novi sadržaj slajda.
00:03:51
Za Word promajete, napomena da za sadržaj zaglavlja i podnožja stranice.
00:03:55
Kliknite na dugme Umetni i upotrebio komande zaglavlja i podnožja stranice..
00:04:02
Kada budem spreman da odštampam Word proišitavanje Kliknem na dugme "Datoteka",.
00:04:06
Štampanje da biste otvorili prikaz štampanja u programu Word,
00:04:10
Tamo biram svoje izbore za štampanje kao što su položaj boje i stranice .
00:04:16
a zatim kliknem na dugme Odštampaj.
00:04:21
Sa tvojim znanjem o štampanje i izbor ručnih izbora .
00:04:24
kreiraćete milostinju. To odgovara vašoj publici .
00:04:27
i podržite velikog iskustvo prezentacije..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
حيث يمكنك تحرير المحتوى وتطبيق الأنماط والتنسيقات الأخرى..
00:00:14
إذا كان الأمر كذلك، كنت في الحظ.
00:00:16
يمكنك طباعة النشرات في مايكروسوفت وورد؛ .
00:00:20
للقيام بذلك، عندما تكون مستعدا للإيكار النشرات، انقر فوق ملف، تصدير، إنشاء النشرات. .
00:00:29
عند النقر فوق إنشاء النشرات مرة أخرى،
00:00:31
PowerPoint يفتح هذا مربع حوار مع خيارات التخطيط..
00:00:36
اثنين من تخطيطات تشمل الخاص بك ملاحظات المتحدث مع الشرائح في النشرة. .
00:00:42
أحد هذه التخطيطات يرتب الملاحظات بجانب الشرائح،.
00:00:49
الآخر يضع ملاحظات أسفل كل شريحة..
00:00:58
تخطيطين آخرين للكلمات قد مثل تضمين أسطر فارغة لملاحظات الجمهور..
00:01:05
في أحد هذه الأسطر بجوار الشرائح
00:01:11
وفي الآخر خطوط أسفل كل شريحة..
00:01:18
للتخطيطات التي بها ملاحظات أو خطوط فارغة بجانب الشريحة،.
00:01:22
Word ترتيب محتوى بتنسيق جدول .
00:01:25
حتى تتمكن من العمل معها في صفوف
00:01:31
أو أعمدة.
00:01:37
وهذا يعني أنه يمكنك استخدام أدوات الجدول.
00:01:41
على سبيل المثال، عند النقر فوق التصميم هنا تحت أدوات الجدول.
00:01:45
يمكنني تطبيق نمط جدول الذي يحدد حدود الجدول.
00:01:49
وكل صف شريحة.
00:01:53
إذا كان التخطيط يتضمن ملاحظات المتكلم يمكنني تحديدها.
00:01:56
في عمود و تغيير التنسيق..
00:01:59
على سبيل المثال، سأضغط على الصفحة الرئيسية،
00:02:03
حجم الخط لتقليل الحجم إلى 10.
00:02:09
في نشرة Word يمكنك تحرير النص كما تفعل في أي مستند..
00:02:13
هنا أنا نسخ فقرة وسحبه إلى الصف التالي..
00:02:20
إذا كان هناك شريحة التي كنت تريد أن تجعل أكثر قابلية للقراءة،.
00:02:23
اسحب زاوية لتكبيرها.
00:02:29
لجعل أعمدة الجدول ضبط للشريحة الموسعة،.
00:02:33
النقر فوق علامة التبويب تخطيط تحت أدوات الجدول، .
00:02:38
حدد، حدد الجدول إلى حدد الجدول بأكمله،.
00:02:43
ثم انقر فوق احتواء تلقائي، محتويات الاحتواء التلقائي -.
00:02:49
يضبط الجدول لتناسب المحتويات..
00:02:55
قد تفضل تخطيطا يضع الملاحظات أو الأسطر أسفل الشريحة..
00:03:00
وهذا ينتج أكبر صورة الشريحة ويعطي مساحة أكبر.
00:03:03
للمحتوى أدناه.
00:03:08
النظر مرة أخرى إلى التخطيط خيارات Word، .
00:03:10
ملاحظة هذا الخيار يسمى لصق الارتباط.
00:03:16
إذا قمت بتحديد هذا عند إنشاء النشرات، .
00:03:19
يحتفظ PowerPoint ارتباط إلى مستند Word،
00:03:23
ثم اذا قمت بتغيير الشرائح في العرض التقديمي،.
00:03:29
يمكنني تحديث النشرة أيضا.
00:03:34
أنا الحق انقر فوق الشريحة في المستند وانقر فوق تحديث الارتباط، .
00:03:45
وهناك محتوى الشريحة الجديدة.
00:03:51
للحصول على نشرات Word، لاحظ أن لمحتوى الرأس والتذييل.
00:03:55
كنت انقر فوق إدراج واستخدام أوامر رأس وتذييل الصفحة..
00:04:02
عندما أكون مستعدا لطباعة نشرة Word التي انقر فوق ملف،.
00:04:06
الطباعة لفتح طريقة عرض الطباعة في Word،
00:04:10
أختار اختيارات الطباعة هناك مثل اتجاه اللون والصفحة .
00:04:16
ثم انقر فوق طباعة.
00:04:21
مع معرفتك خيارات الطباعة والنشرات .
00:04:24
ستقوم بإنشاء نشرات التي تناسب جمهورك .
00:04:27
ودعم عظيم تجربة العرض التقديمي..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
콘텐츠를 편집할 수 있는 스타일 및 기타 서식을 적용합니다..
00:00:14
그렇다면, 당신은 행운에있어.
00:00:16
유인물을 인쇄할 수 있습니다. 마이크로 소프트 워드에서; .
00:00:20
이렇게 하려면 만들 준비가 되면 유인인물, 파일 클릭, 내보내기, 유인인물 만들기. .
00:00:29
유인점 만들기를 다시 클릭하면
00:00:31
파워 포인트는이 열립니다 레이아웃 선택 사항이 있는 대화 상자입니다..
00:00:36
레이아웃 중 두 가지에는 유인물의 슬라이드가 있는 스피커 노트. .
00:00:42
이러한 레이아웃 중 하나가 정렬됩니다. 슬라이드 옆에 있는 노트는.
00:00:49
다른 하나는 각 슬라이드 아래에 음표..
00:00:58
다른 두 단어 레이아웃 마찬가지로 청중 노트에 대한 빈 줄을 포함합니다..
00:01:05
이 중 하나에서 선은 슬라이드 옆에 있습니다.
00:01:11
그리고 다른 한편으로는 선은 각 슬라이드 아래에 있습니다..
00:01:18
메모가 있는 레이아웃의 경우 슬라이드 옆의 빈 줄 또는 슬라이드 옆에 있는 빈 줄은.
00:01:22
단어는 테이블 형식의 콘텐츠 .
00:01:25
그래서 당신은 행에서 그것으로 작업 할 수 있습니다
00:01:31
또는 열입니다.
00:01:37
즉, 테이블 도구를 사용할 수 있습니다.
00:01:41
예를 들어, 클릭할 때 테이블 도구 아래 디자인.
00:01:45
테이블 스타일을 적용할 수 있습니다 테이블 테두리를 정의하는 것.
00:01:49
각 슬라이드 행.
00:01:53
레이아웃에 포함 된 경우 스피커 노트를 선택할 수 있습니다..
00:01:56
열에서 서식을 변경합니다..
00:01:59
예를 들어 홈을 클릭합니다.
00:02:03
글꼴 크기는 크기를 10으로 줄입니다.
00:02:09
단어 유인인물에서 텍스트를 편집합니다. 당신이 어떤 문서에서처럼..
00:02:13
단락을 복사하는 것 다음 행으로 드래그합니다..
00:02:20
슬라이드가 있는 경우 더 읽기 쉽고,.
00:02:23
모서리를 드래그하여 확대합니다.
00:02:29
테이블 열을 만들려면 확대 된 슬라이드에 적응하고,.
00:02:33
레이아웃 탭을 클릭합니다. 테이블 도구 에서, .
00:02:38
선택, 테이블 선택 전체 테이블을 선택하고,.
00:02:43
그런 다음 자동 맞춤을 클릭합니다. 자동 맞춤 콘텐츠 -.
00:02:49
테이블이 조정됩니다. 내용에 맞게..
00:02:55
레이아웃을 선호할 수 있습니다. 슬라이드 아래에 있는 노트 또는 선입니다..
00:03:00
이렇게 하면 더 큰 이미지를 슬라이드하고 더 많은 공간을 제공합니다..
00:03:03
아래 내용에 대해.
00:03:08
레이아웃을 다시 살펴보기 단어에 대한 선택, .
00:03:10
붙여넣기 링크라는 이 옵션을 참고하십시오.
00:03:16
내가 선택할 때 이것을 선택하면 유인인물을 만들고, .
00:03:19
PowerPoint는 Word 문서에 대한 링크를 유지합니다.
00:03:23
그런 다음 변경하면 프레젠테이션의 슬라이드,.
00:03:29
유인물도 업데이트할 수 있습니다.
00:03:34
슬라이드를 마우스 오른쪽 으로 클릭합니다. 문서 및 업데이트 링크를 클릭합니다. .
00:03:45
그리고 새로운 슬라이드 콘텐츠가 있습니다.
00:03:51
단어 유인인의 경우, 참고 사항 헤더 및 푸터 콘텐츠에 대한 내용.
00:03:55
삽입을 클릭하고 헤더 및 푸터 명령입니다..
00:04:02
인쇄할 준비가 되면 단어 유인물 파일을 클릭,.
00:04:06
Word에서 인쇄뷰를 열고 인쇄,
00:04:10
인쇄 선택 선택 사항 색상 및 페이지 방향 .
00:04:16
그런 다음 인쇄를 클릭합니다.
00:04:21
에 대한 귀하의 지식 인쇄 및 유인물 선택 .
00:04:24
유인인물을 만들 수 있습니다. 이는 잠재고객에 적합합니다. .
00:04:27
훌륭한 지원 프레젠테이션 경험..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
您可以在其中编辑内容 并应用样式和其他格式。.
00:00:14
如果是这样,你很幸运。
00:00:16
您可以打印讲义 在Microsoft Word中;.
00:00:20
执行此操作,当您准备好创建时 讲义,依次单击"文件"、"导出"、"创建讲义"。.
00:00:29
再次单击"创建讲义"时,
00:00:31
PowerPoint 打开此 对话框,其中包含布局选项。.
00:00:36
其中两个布局包括您的 演讲者备注以及讲义中的幻灯片。.
00:00:42
其中一个布局排列 幻灯片旁边的注释,.
00:00:49
另一个放置 每张幻灯片下方的注释。.
00:00:58
您可能还有另外两个单词布局 例如,为观众备注添加空行。.
00:01:05
在其中一个中,线条位于幻灯片旁边
00:01:11
而在另一个 线条位于每张幻灯片下方。.
00:01:18
对于带有注释的布局 或幻灯片旁边的空行,.
00:01:22
单词排列 表格格式的内容.
00:01:25
因此,您可以分行使用它
00:01:31
或列。
00:01:37
这意味着您可以使用表格工具。
00:01:41
例如,当我单击 在"表"工具下进行设计.
00:01:45
能应用桌子样式 定义表格边框.
00:01:49
和每张幻灯片行。
00:01:53
如果布局包括 演讲者备注 我可以选择它们.
00:01:56
在列中,并且 更改格式。.