PowerPoint - Add headers and footers to slides Tutorial

  • 3:52
  • 832 views
00:00:06
we are ready to add headers and footers.
00:00:10
We want slide numbers everywhere but on the title slide
00:00:14
and we want the date only on the title slide.
00:00:18
How do we do that?
00:00:20
To review our options, let’s click Insert, Header and footer.
00:00:26
In the Header and footer dialog box, the slide tab is selected.
00:00:31
Note this option Don't show on title slide.
00:00:35
This allows me to make an exception for the title slide,
00:00:39
so I'll check everything I want for all the other slides,
00:00:42
slide number and footer where I'll type the company's web address.
00:00:48
I click Don't show on title slide,
00:00:51
and then Apply to all to apply these choices everywhere else.
00:00:56
The title slide is unaffected and the slide number and
00:00:59
footer appear on the other slides.
00:01:07
Let's zoom in for a better view.
00:01:11
I don't really like the green color for the footer,
00:01:14
it's ard to see, but that's a formatting issue
00:01:17
and we'll deal with that in movie 3.
00:01:20
I'll zoom back out.
00:01:24
To apply what we want on the title slide,
00:01:26
we'll select that slide and click Header and footer.
00:01:31
Now the effect of the option Don't show on title slide is
00:01:35
to clear all the checkboxes for the title slide.
00:01:39
A way around that is to choose what I want for the title slide
00:01:42
and click Apply which affects only the selected slide.
00:01:48
So I'll check Date and time, leave it set to Update automatically,
00:01:53
and select a date format.
00:01:56
The formats include just the date, the date and time, or just the time,
00:02:03
I'll choose a simple date.
00:02:07
I'd also like to include the text footer,
00:02:09
the web address, on the title slide, so I'll check Footer.
00:02:14
Last, we'll uncheck Don't show on title slide and click Apply.
00:02:24
The date and the text footer appear
00:02:26
but not the slide number, that's what we want.
00:02:30
Note that the vertical formatting here is determined by the layout for this title slide.
00:02:38
The other slides are unaffected by my choices for the title slide.
00:02:43
We now have two sets of options applied.
00:02:47
When I select the title slide and click Header and footer
00:02:50
to open the dialog box, I see the selections I made for this slide:
00:02:55
the date and footer.
00:02:57
As long as I click Apply rather than Apply to all,
00:03:01
the settings here affect only the title slide.
00:03:07
When I select slide 2 and click Header and footer,
00:03:11
I see the selections I applied to all the other slides:
00:03:14
the slide number and footer.
00:03:17
If I make a change here such as unchecking the footer box
00:03:22
and click Apply to all, the footer disappears from the slides.
00:03:28
And the change also applies to the title slide which now
00:03:32
shows the slide number and nothing else.
00:03:35
I'll need to reopen the Header and footer dialog box for the title slide,
00:03:40
reselect to what I want for that slide,
00:03:46
and click Apply.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In onze presentatie voor Contoso Pharmaceuticals
00:00:06
zijn we klaar om kop- en voetteksten toe te voegen.
00:00:10
We willen overal dianummers behalve op de titeldia
00:00:14
en we willen de datum alleen op de titeldia.
00:00:18
Hoe doen we dat?
00:00:20
Om onze opties te zien, klikken we op Invoegen, Kop- en voettekst.
00:00:26
In het dialoogvenster Kop- en voettekst is het dia-tabblad geselecteerd.
00:00:31
Kijk naar deze optie: Niet tonen op de titeldia.
00:00:35
Hiermee kan ik een uitzondering maken voor de titeldia;
00:00:39
ik vink dus alles wat ik voor alle andere dia's wil:
00:00:42
dianummer en voettekst, waar ik de website van het bedrijf schrijf.
00:00:48
Ik klik op Niet tonen op de titeldia,
00:00:51
daarna op Toepassen op alles om deze keuzes op alle andere plekken toe te passen.
00:00:56
De titeldia wordt niet aangepast en het dianummer en de
00:00:59
voettekst worden op de andere dia's getoond.
00:01:07
Laten we inzoomen om het beter te zien.
00:01:11
Ik vind de groene kleur in de voettekst niet zo mooi;
00:01:14
het is moeilijk te zien, maar dat is opmaak
00:01:17
en we zullen daar iets aan doen in video 3.
00:01:20
Ik zal weer uitzoomen.
00:01:24
Om toe te passen wat we op de titeldia willen,
00:01:26
selecteren we die dia en klikken we op Kop- en voettekst.
00:01:31
Het effect van de optie "Niet tonen op de titeldia" is
00:01:35
het uitvinken van alle hokjes voor de titeldia.
00:01:39
Een manier om dat te omzeilen is om te kiezen wat je op de titeldia wilt
00:01:42
en op Toepassen te klikken, wat alleen maar effect heeft op de geselecteerde dia.
00:01:48
Ik vink dus Datum en tijd aan, laat hem Automatisch updaten
00:01:53
en selecteer een datumweergave.
00:01:56
De weergaves zijn alleen de datum, de datum en tijd of alleen de tijd.
00:02:03
Ik kies voor een eenvoudige datum.
00:02:07
Ik wil ook graag een voettekst toevoegen,
00:02:09
de website, op de titeldia en daarom vink ik Voettekst aan.
00:02:14
Ten slotten vinken we "Niet tonen op de titeldia" aan en klikken op Toepassen.
00:02:24
De datum en de tekst van de voettekst worden getoond,
00:02:26
maar niet het dianummer; dit is wat we willen.
00:02:30
Let erop dat de verticale opmaak hier wordt bepaald door de opmaak voor deze titeldia.
00:02:38
De andere dia's worden niet beïnvloed door mijn keuzes voor de titeldia.
00:02:43
We hebben nu twee sets opties die toegepast zijn.
00:02:47
Als ik de titeldia selecteer en op "Kop- en voettekst" klik
00:02:50
op het dialoogvenster te openen, zie ik de selecties die ik voor deze dia heb gemaakt:
00:02:55
de datum en de voettekst.
00:02:57
Zolang ik op Toepassen klik in plaats van op Toepassen op alles,
00:03:01
hebben de instellingen alleen effect op de titeldia.
00:03:07
Als ik dia 2 selecteer en op "Kop- en voettekst" klik,
00:03:11
zie ik de selecties die ik op alle andere dia's heb toegepast:
00:03:14
het dianummer en de voettekst.
00:03:17
Als ik hier iets verander, zoals het uitvinken van het hokje van de voettekst
00:03:22
en daarna op "Toepassen op alles" klik, verdwijnt de voettekst van alle dia's.
00:03:28
De wijziging heeft ook effect op de titeldia, die nu
00:03:32
het dianummer laat zien en niets anders.
00:03:35
Ik zal opnieuw het "Kop- en voettekst"- dialoogvenster voor de titeldia moeten openen,
00:03:40
opnieuw selecteren wat ik voor die dia wil
00:03:46
en op Toepassen klikken.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Wir können unserer Contoso Pharmaceuticals-Präsentation
00:00:06
nun Kopf- und Fußzeilen hinzufügen.
00:00:10
Auf allen Folien außer der Titelfolie sollen Foliennummern angezeigt werden
00:00:14
und das Datum soll nur auf der Titelfolie angezeigt werden.
00:00:18
Aber wie geht das?
00:00:20
Um die Optionen zu überprüfen, klicken Sie auf „Einfügen” > „Kopf- und Fußzeile”.
00:00:26
Im Dialogfeld „Kopf- und Fußzeile” ist die Registerkarte „Folie” ausgewählt.
00:00:31
Beachten Sie die Option „Auf Titelfolie nicht anzeigen”.
00:00:35
Damit kann ich für die Titelfolie eine Ausnahme machen.
00:00:39
Ich aktiviere also die gewünschten Optionen für alle anderen Folien:
00:00:42
„Foliennummer” und „Fußzeile”. Hier gebe ich die Webadresse der Firma ein.
00:00:48
Ich aktiviere „Auf Titelfolie nicht anzeigen”
00:00:51
und klicke dann auf „Für alle übernehmen”, um diese Optionen für alle anderen Folien zu übernehmen.
00:00:56
Die Titelfolie bleibt davon unberührt und auf den anderen Folien werden Foliennummern
00:00:59
und Fußzeile angezeigt.
00:01:07
Ich vergrößere die Ansicht, um mir einen besseren Überblick zu verschaffen.
00:01:11
Mir gefällt die grüne Fußzeile nicht,
00:01:14
sie ist kaum zu sehen. Aber das ist ein Formatierungsproblem.
00:01:17
Damit befassen wir uns in Video 3.
00:01:20
Ich verkleinere die Ansicht wieder.
00:01:24
Um die gewünschten Optionen für die Titelfolie zu übernehmen,
00:01:26
wähle ich diese Folie aus und klicke auf „Kopf- und Fußzeile”.
00:01:31
Die aktivierte Option „Auf Titelfolie nicht anzeigen” hat zur Folge,
00:01:35
dass alle Kontrollkästchen für die Titelfolie deaktiviert sind.
00:01:39
Das kann ich umgehen, indem ich die gewünschten Optionen für die Titelfolie auswähle
00:01:42
und auf „Übernehmen” klicke. Dies wirkt sich dann nur auf die ausgewählte Folie aus.
00:01:48
Ich aktiviere also „Datum und Uhrzeit”, übernehme „Automatisch aktualisieren”
00:01:53
und wähle ein Format aus.
00:01:56
Die Formate umfassen nur das Datum, Datum und Uhrzeit oder nur die Uhrzeit.
00:02:03
Ich wähle ein einfaches Datum aus.
00:02:07
Ich möchte auf der Titelfolie auch die Textfußzeile,
00:02:09
die Webadresse, anzeigen. Daher aktiviere ich „Fußzeile”.
00:02:14
Zum Schluss deaktiviere ich „Auf Titelfolie nicht anzeigen” und klicke auf „Übernehmen”.
00:02:24
Datum und Textfußzeile werden angezeigt,
00:02:26
die Foliennummer jedoch nicht. So hatte ich mir das vorgestellt.
00:02:30
Die vertikale Formatierung hier ist durch das Layout für diese Titelfolie festgelegt.
00:02:38
Auf die anderen Folien haben die für die Titelfolie ausgewählten Optionen keine Auswirkungen.
00:02:43
Wir haben jetzt zwei Sätze von Optionen angewendet.
00:02:47
Wenn ich die Titelfolie auswähle und auf „Kopf- und Fußzeile” klicke,
00:02:50
um das Dialogfeld zu öffnen, werden die für diese Folie ausgewählten Optionen angezeigt:
00:02:55
das Datum und „Fußzeile”.
00:02:57
Sofern ich auf „Übernehmen” und nicht auf „Für alle übernehmen” klicke,
00:03:01
wirken sich diese Einstellungen nur auf die Titelfolie aus.
00:03:07
Wenn ich Folie 2 auswähle und auf „Kopf- und Fußzeile” klicke,
00:03:11
werden die für alle anderen Folien ausgewählten Optionen angezeigt:
00:03:14
„Foliennummer” und „Fußzeile”.
00:03:17
Wenn ich hier eine Änderung vornehme, beispielsweise das Kontrollkästchen „Fußzeile” deaktiviere,
00:03:22
und dann auf „Für alle übernehmen” klicke, wird die Fußzeile nicht mehr auf den Folien angezeigt.
00:03:28
Die Änderung gilt auch für die Titelfolie, auf der
00:03:32
jetzt nur noch eine Foliennummer angezeigt wird.
00:03:35
Ich muss das Dialogfeld „Kopf- und Fußzeile” erneut für die Titelfolie öffnen,
00:03:40
die für diese Folie gewünschten Optionen erneut auswählen und
00:03:46
auf „Übernehmen” klicken.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
En nuestra presentación de Contoso Pharmaceuticals,
00:00:06
ya podemos añadir encabezados y pies de página.
00:00:10
Queremos números de diapositivas en todas las diapositivas salvo en la de título.
00:00:14
y queremos la fecha solo en la diapositiva de título.
00:00:18
¿Cómo lo hacemos?
00:00:20
Para ver las opciones, hagamos clic en Insertar, Encabezado y pie de página.
00:00:26
En el cuadro de diálogo Encabezado y pie de página, está activa la pestaña Diapositiva.
00:00:31
Fíjese en esta opción: No mostrar en diapositiva de título.
00:00:35
Esto me permite hacer una excepción para la diapositiva de título,
00:00:39
así que marco todo lo que quiero para las demás diapositivas,
00:00:42
como el número y el pie de página donde incluiré la dirección web de la empresa.
00:00:48
Hago clic en No mostrar en diapositiva de título
00:00:51
y en Aplicar a todo para aplicar estas opciones en todas las demás.
00:00:56
La diapositiva de título no se ve afectada, y tanto el número de diapositiva como
00:00:59
el pie de página aparecen en todas las demás.
00:01:07
Ampliemos para verlo mejor.
00:01:11
No me gusta mucho el color verde del pie de página;
00:01:14
no se ve bien, pero es un problema de formato
00:01:17
y lo arreglaremos en el vídeo 3.
00:01:20
Alejaré la imagen de nuevo.
00:01:24
Para aplicar lo que queremos en la diapositiva de título,
00:01:26
la seleccionamos y hacemos clic en Encabezado y pie de página.
00:01:31
Ahora bien, la opción No mostrar en diapositiva de título
00:01:35
hace que se desmarquen todas las casillas de la diapositiva de título.
00:01:39
Una forma de evitarlo es elegir lo que quiero para la diapositiva de título
00:01:42
y hacer clic en Aplicar, lo que afectará solo a la diapositiva seleccionada.
00:01:48
Así que marcaré Fecha y hora, elegiré Actualizar automáticamente
00:01:53
y seleccionaré un formato de fecha.
00:01:56
Entre los formatos tenemos fecha, fecha y hora o solo la hora.
00:02:03
Elegiré una fecha sencilla.
00:02:07
También me gustaría incluir un texto a pie de página
00:02:09
(la dirección web) en la diapositiva de título, así que marco Pie de página.
00:02:14
Por último, desmarcamos No mostrar en diapositiva de título y pulsamos Aplicar.
00:02:24
La fecha y el texto a pie de página aparecen,
00:02:26
pero no el número de diapositiva, que es lo que queremos.
00:02:30
Fíjese en que aquí el formato vertical está definido por el diseño de esta diapositiva de título.
00:02:38
Las otras diapositivas no se ven afectadas por mis opciones para la diapositiva de título.
00:02:43
Ahora tenemos dos grupos de opciones aplicadas.
00:02:47
Cuando selecciono la diapositiva de título y hago clic en Encabezado y pie
00:02:50
para abrir el cuadro de diálogo, veo mis opciones para esta diapositiva:
00:02:55
la fecha y el pie de página.
00:02:57
Mientras haga clic en Aplicar y no en Aplicar a todo,
00:03:01
los ajustes realizados afectarán solo a la diapositiva de título.
00:03:07
Al seleccionar la diapositiva 2 y pulsar Encabezado y pie de página,
00:03:11
veo las opciones que he aplicado a todas las demás diapositivas:
00:03:14
el número de diapositiva y el pie de página.
00:03:17
Si hago cambios aquí, como desmarcar la casilla del pie de página,
00:03:22
y hago clic en Aplicar a todo, el pie desaparece de las diapositivas.
00:03:28
Y el cambio también se aplica a la diapositiva de título, que ahora
00:03:32
muestra el número de diapositiva y nada más.
00:03:35
Tendré que reabrir el cuadro de diálogo de Encabezado y pie para la diapositiva de título,
00:03:40
volver a seleccionar lo que quiero para esa diapositiva
00:03:46
y hacer clic en Aplicar.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Em nossa apresentação da Contoso Pharmaceuticals,
00:00:06
estamos prontos para adicionar cabeçalhos e rodapés.
00:00:10
Queremos números de slide em todos, menos no slide de título
00:00:14
e queremos a data apenas no slide de título.
00:00:18
Como fazemos isso?
00:00:20
Para avaliar nossas opções, clicamos em Inserir, Cabeçalho e rodapé.
00:00:26
Na caixa de diálogo do Cabeçalho e rodapé, a aba Slide está selecionada.
00:00:31
Observe esta opção Não mostrar no slide de título.
00:00:35
Isto permite-me fazer uma exceção para o slide de título,
00:00:39
por isso assinalo tudo o que quero para todos os outros slides,
00:00:42
número de slide e rodapé onde vou escrever o endereço eletrônico da empresa.
00:00:48
Clico em Não mostrar no slide de título
00:00:51
e, depois, em Aplicar a todas para aplicar estas escolhas em todos os slides.
00:00:56
O slide de título não é afetado e o número do slide e
00:00:59
rodapé aparecem nos outros slides.
00:01:07
Vamos ampliar para ver melhor.
00:01:11
Não gosto muito da cor verde para o rodapé,
00:01:14
é difícil de ver, mas é um problema de formação
00:01:17
e vamos lidar com ele no filme 3.
00:01:20
Vou reduzir o zoom.
00:01:24
Para aplicar o que queremos no slide de título,
00:01:26
selecionamos esse slide e clicamos em Cabeçalho e rodapé.
00:01:31
Agora, o efeito da opção Não mostrar no slide de título é
00:01:35
limpar todas as caixas de seleção para esse slide de título.
00:01:39
Uma forma de contornar isso é escolher o que quero para o slide de título
00:01:42
e clicar em Aplicar, que afeta apenas o slide selecionado.
00:01:48
Assinalo Data e hora, deixo configurado para Atualizar automaticamente
00:01:53
e seleciono um formato de data.
00:01:56
Os formatos incluem apenas a data, a data e a hora ou apenas a hora,
00:02:03
vou escolher uma data simples.
00:02:07
Também gostaria de incluir o rodapé do texto,
00:02:09
o endereço eletrônico, no slide de título, por isso assinalo Rodapé.
00:02:14
Por último, desmarco Não mostrar no slide de título e clico em Aplicar.
00:02:24
A data e o rodapé de texto aparecem,
00:02:26
mas o número do slide não, é o que queremos.
00:02:30
Observe que a formatação vertical aqui é determinada pelo layout para este slide de título.
00:02:38
Os outros slides são não afetados por minhas escolhas para o slide de título.
00:02:43
Temos agora dois conjuntos de opções aplicados.
00:02:47
Quando seleciono o slide de título e clico em Cabeçalho e rodapé
00:02:50
para abrir a caixa de diálogo, vejo as seleções que fiz para este slide:
00:02:55
a data e o rodapé.
00:02:57
Desde que eu clique em Aplicar em vez de Aplicar a todos,
00:03:01
as configurações aqui afetam apenas o slide de título.
00:03:07
Quando seleciono o slide 2 e clico em Cabeçalho e rodapé,
00:03:11
vejo as seleções que apliquei a todos os outros slides:
00:03:14
o número do slide e o rodapé.
00:03:17
Se eu fizer uma alteração aqui, como desmarcar a caixa do rodapé
00:03:22
e clicar em Aplicar a todos, o rodapé desaparece dos slides.
00:03:28
E a alteração também se aplica ao slide de título, que agora
00:03:32
mostra o número do slide e nada mais.
00:03:35
Preciso reabrir a caixa de diálogo Cabeçalho e rodapé para o slide de título,
00:03:40
Seleciono novamente o que quero para esse slide
00:03:46
e clico em Aplicar.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In Contoso Presentazione di prodotti farmaceutici, .
00:00:06
siamo pronti ad aggiungere intestazioni e piè di pagina.
00:00:10
Vogliamo i numeri di diapositiva ovunque, ma sulla diapositiva titolo.
00:00:14
e vogliamo la data solo nella diapositiva titolo..
00:00:18
Come lo facciamo?
00:00:20
Per rivedere le nostre opzioni, fare clic su Inserisci, Intestazione e piè di pagina..
00:00:26
Nella finestra di dialogo Intestazione e piè di pagina , viene selezionata la scheda slide..
00:00:31
Nota questa opzione Non mostrare sulla diapositiva titolo..
00:00:35
Questo mi permette di fare un eccezione per la diapositiva titolo,.
00:00:39
quindi controllerò tutto quello che vogliono per tutte le altre diapositive,.
00:00:42
numero di diapositiva e piè di pagina dove Digiterò l'indirizzo web dell'azienda..
00:00:48
Faccio clic su Non mostrare sulla diapositiva titolo,
00:00:51
e quindi Applica a tutti per applicare queste scelte ovunque..
00:00:56
La diapositiva titolo non viene influenzata e il numero di diapositiva e.
00:00:59
piè di pagina vengono visualizzati nelle altre diapositive.
00:01:07
Facciamo lo zoom avanti per una migliore vista.
00:01:11
Non mi piace molto il colore verde per il piè di pagina, .
00:01:14
è ard da vedere, ma questo è un problema di formattazione
00:01:17
e ci occuperemo di questo nel film 3.
00:01:20
Lo zoom indietro.
00:01:24
Per applicare ciò che si vuole sulla diapositiva titolo,
00:01:26
selezioniamo quella diapositiva e fare clic su Intestazione e piè di pagina..
00:01:31
Ora l'effetto dell'opzione Non mostrare sulla diapositiva titolo è.
00:01:35
per cancellare tutti i caselle di controllo per la diapositiva titolo..
00:01:39
Un modo per aggirare questo è quello di scegliere quello che voglio per la diapositiva titolo .
00:01:42
e fare clic su Applica influisce solo sulla diapositiva selezionata..
00:01:48
Quindi controllerò Data e tempo, lasciarlo impostato su Aggiorna automaticamente, .
00:01:53
e selezionare un formato di data.
00:01:56
I formati includono solo il data, la data e l'ora, o solo l'ora, .
00:02:03
Scelgo una data semplice.
00:02:07
Vorrei anche includere il piè di pagina di testo, .
00:02:09
l'indirizzo web, sul titolo diapositiva, quindi controllerò Piè di pagina..
00:02:14
Infine, deselezionare Non mostrare nella diapositiva titolo e fare clic su Applica..
00:02:24
La data e il testo piè di pagina visualizzato .
00:02:26
ma non il numero di diapositiva, questo è quello che vogliamo.
00:02:30
Si noti che la formattazione verticale qui è determinato dal layout per questa diapositiva titolo..
00:02:38
Le altre diapositive non sono interessate dalle mie scelte per la diapositiva del titolo..
00:02:43
Ora abbiamo due set opzioni applicate..
00:02:47
Quando seleziono il titolo Scorrere e fare clic su Intestazione e piè di pagina.
00:02:50
per aprire la finestra di dialogo, vedere le selezioni che ho fatto per questa diapositiva: .
00:02:55
la data e il piè di pagina.
00:02:57
Finché faccio clic su Applica piuttosto che applicare a tutti, .
00:03:01
le impostazioni qui influenzano solo la diapositiva titolo..
00:03:07
Quando seleziono la diapositiva 2 e fare clic su Intestazione e piè di pagina,.
00:03:11
Vedo le selezioni che ho applicato a tutte le altre diapositive: .
00:03:14
il numero di diapositiva e il piè di pagina.
00:03:17
Se faccio un cambiamento qui ad esempio deselezionando la casella del piè di pagina.
00:03:22
e fare clic su Applica a tutti, il piè di pagina scompare dalle diapositive..
00:03:28
E la modifica si applica anche alla diapositiva titolo che ora.
00:03:32
mostra la diapositiva numero e nient'altro..
00:03:35
Avrò bisogno di riaprire l'intestazione e la finestra di dialogo piè di pagina per la diapositiva titolo, .
00:03:40
riselezionare a quello che voglio per quella diapositiva,.
00:03:46
e fare clic su Applica.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
在我們的康托索 藥品介紹,.
00:00:06
我們準備添加標題和頁腳。
00:00:10
我們想要幻燈片編號 任何地方,但在標題幻燈片.
00:00:14
我們想要的日期 僅在標題幻燈片上。.
00:00:18
我們如何做到這一點?
00:00:20
要查看我們的選項,讓我們 按一下"插入"、"頁眉"和"頁腳"。.
00:00:26
在頁眉和頁腳對話方塊中 框,選擇幻燈片選項卡。.
00:00:31
請注意此選項 不要在標題幻燈片上顯示。.
00:00:35
這允許我使 標題幻燈片的異常,.
00:00:39
所以我會檢查一切我 想為所有其他幻燈片,.
00:00:42
幻燈片編號和頁腳 我會輸入公司的網址。.
00:00:48
我按一下標題幻燈片"不顯示"
00:00:51
然後適用于所有人申請 這些選擇在其他地方。.
00:00:56
標題幻燈片不受影響 和幻燈片編號和.
00:00:59
頁腳出現在其他幻燈片上。
00:01:07
讓我們放大以獲得更好的視圖。
00:01:11
我真的不喜歡 綠色為頁腳,.
00:01:14
這是一個看,但這是一個格式問題
00:01:17
我們將在電影3中處理這一點。
00:01:20
我將縮小。
00:01:24
要在標題幻燈片上應用我們想要的內容,
00:01:26
我們將選擇該幻燈片和 按一下"頁眉和頁腳"。.
00:01:31
現在選項的效果 標題幻燈片上不顯示.
00:01:35
清除所有 標題幻燈片的核取方塊。.
00:01:39
一種方法是 選擇標題幻燈片所需的內容.
00:01:42
並按一下"應用哪個 僅影響所選幻燈片。.
00:01:48
所以,我會檢查日期和 時間,將其設置為自動更新,.
00:01:53
並選擇日期格式。
00:01:56
格式僅包括 日期、日期和時間,或只是時間,.
00:02:03
我會選擇一個簡單的日期。
00:02:07
我還想包括 文本頁腳,.
00:02:09
網址,標題 幻燈片,因此我將檢查頁腳。.
00:02:14
最後,我們將取消選中"不顯示" 在標題幻燈片上,然後按一下"應用"。.
00:02:24
日期和文本 出現頁腳.
00:02:26
但不是幻燈片號碼,這就是我們想要的。
00:02:30
請注意,此處的垂直格式是 由此標題幻燈片的佈局確定。.
00:02:38
其他幻燈片不受影響 由我選擇的標題幻燈片。.
00:02:43
我們現在有兩套 應用的選項。.
00:02:47
當我選擇標題時 滑動並按一下"頁眉"和"頁腳".
00:02:50
打開對話方塊,我 請參閱我為這張幻燈片所做的選擇:.
00:02:55
日期和頁腳。
00:02:57
只要我按一下"應用" 而不是適用于所有人,.
00:03:01
此處的設置影響 僅標題幻燈片。.
00:03:07
當我選擇幻燈片 2 和 按一下"頁眉"和"頁腳",.
00:03:11
我看到我應用的選擇 到所有其他幻燈片:.
00:03:14
滑動編號和頁腳。
00:03:17
如果我在這裡進行更改 例如取消選中頁腳框.
00:03:22
並按一下"應用於所有人,頁腳 從幻燈片中消失。.
00:03:28
並且更改也適用于 標題幻燈片,現在.
00:03:32
顯示幻燈片 數位,沒有別的。.
00:03:35
我需要重新打開標題 標題幻燈片的頁腳對話方塊,.
00:03:40
重新選擇為 我想要的幻燈片,.
00:03:46
並按一下"應用"。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
私たちのコントソで 医薬品プレゼンテーション,.
00:00:06
ヘッダーとフッターを追加する準備が整いました。
00:00:10
スライド番号が必要です どこでも、タイトルスライド上.
00:00:14
そして、私たちは日付が欲しい タイトル スライドでのみ。.
00:00:18
どうやるの?
00:00:20
オプションを確認するには、 [挿入]、[ヘッダー]、[フッター] をクリックします。.
00:00:26
ヘッダーとフッターダイアログ ボックスをクリックすると、スライド タブが選択されます。.
00:00:31
このオプションに注意してください タイトル スライドに表示しない.
00:00:35
これにより、 タイトル スライドの例外、.
00:00:39
だから私は私がすべてをチェックします 他のすべてのスライドを必要とし、.
00:00:42
スライド番号とフッター 会社の Web アドレスを入力します。.
00:00:48
[タイトル スライドに表示しない] をクリックします。
00:00:51
そして、すべての人に適用して適用する これらの選択肢は、他のどこでも。.
00:00:56
タイトル スライドは影響を受けません スライド番号と.
00:00:59
フッターが他のスライドに表示されます。
00:01:07
拡大して見た方が良いでしょう。
00:01:11
私は本当に好きではない フッターの緑色、.
00:01:14
それは見るのは困難ですが、それは書式設定の問題です
00:01:17
そして、私たちは映画3でそれに対処します。
00:01:20
縮小する
00:01:24
タイトル スライドに必要なものを適用するには、
00:01:26
そのスライドを選択し、 [ヘッダー] と [フッター] をクリックします。.
00:01:31
今、オプションの効果 タイトル スライドに表示しない.
00:01:35
すべてをクリアするには タイトル スライドのチェック ボックスをオンにします。.
00:01:39
それを回避する方法は、 タイトル スライドに必要なものを選択する.
00:01:42
をクリックし、[適用] をクリックします。 は、選択したスライドにのみ影響します。.
00:01:48
だから私は日付をチェックし、 時間を、自動的に更新するように設定したままにしておきます。.
00:01:53
をクリックし、日付形式を選択します。
00:01:56
フォーマットには、 日付、日付と時刻、または単に時刻、.
00:02:03
簡単なデートを選ぶ
00:02:07
私はまた、含めます テキストフッター,.
00:02:09
タイトルの Web アドレス スライドするので、フッターをチェックします。.
00:02:14
最後に、表示しないのはオフにします。 タイトルスライドで[適用]をクリックします。.
00:02:24
日付とテキスト フッターが表示されます.
00:02:26
しかし、スライド番号ではなく、それが私たちが望むものです。
00:02:30
ここでの垂直方向の書式は、 このタイトル スライドのレイアウトによって決定されます。.
00:02:38
その他のスライドは影響を受けません タイトルスライドのための私の選択によって。.
00:02:43
これで 2 セットが設定されます。 適用されるオプションの。.
00:02:47
タイトルを選択した場合 スライドして[ヘッダーとフッター]をクリックします。.
00:02:50
ダイアログ ボックスを開くと、I このスライドで行った選択を参照してください。.
00:02:55
日付とフッター。
00:02:57
[適用] をクリックする限り すべてに適用するのではなく、.
00:03:01
ここでの設定は影響を与えます タイトル スライドのみです。.
00:03:07
スライド 2 を選択すると、 ヘッダーとフッターをクリックします。.
00:03:11
適用した選択内容が表示される 他のすべてのスライドに:.
00:03:14
スライド番号とフッター。
00:03:17
ここで変更を行う場合 フッターボックスのチェックボックスをオフにするなど.
00:03:22
[すべてに適用] をクリックし、フッター スライドから消えます。.
00:03:28
そして、変更も適用されます タイトル スライドに.
00:03:32
スライドを表示します。 番号と他の何も。.
00:03:35
ヘッダーを再度開く必要があります タイトル スライドのフッター ダイアログ ボックスと、.
00:03:40
再選択先 私がそのスライドに欲しいもの、.
00:03:46
をクリックし、[適用] をクリックします。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Trong contoso của chúng tôi Dược phẩm trình bày, .
00:00:06
chúng tôi đã sẵn sàng để thêm header và footers.
00:00:10
Chúng tôi muốn số slide ở khắp mọi nơi nhưng trên slide tiêu đề.
00:00:14
và chúng tôi muốn ngày chỉ trên slide tiêu đề..
00:00:18
Làm thế nào để chúng tôi làm điều đó?
00:00:20
Để đánh giá các lựa chọn của chúng ta, nhấp vào chèn, tiêu đề và chân trang..
00:00:26
Trong hộp thoại header và footer , tab trượt được chọn..
00:00:31
Lưu ý tùy chọn này Không hiển thị trên slide tiêu đề..
00:00:35
Điều này cho phép tôi thực hiện một ngoại lệ cho slide tiêu đề,.
00:00:39
Vì vậy tôi sẽ kiểm tra tất cả mọi thứ tôi muốn cho tất cả các slide khác,.
00:00:42
số slide và chân trang nơi Tôi sẽ nhập địa chỉ web của công ty..
00:00:48
Tôi nhấp vào không hiển thị trên slide tiêu đề,
00:00:51
và sau đó áp dụng cho tất cả để áp dụng những lựa chọn này ở mọi nơi khác..
00:00:56
Slide tiêu đề không bị ảnh hưởng và số slide và.
00:00:59
footer xuất hiện trên các slide khác.
00:01:07
Hãy phóng to để xem tốt hơn.
00:01:11
Tôi không thực sự thích màu xanh lá cây cho chân, .
00:01:14
đó là ARD để xem, nhưng đó là một vấn đề định dạng
00:01:17
và chúng tôi sẽ đối phó với điều đó trong bộ phim 3.
00:01:20
Tôi sẽ phóng to trở lại.
00:01:24
Để áp dụng những gì chúng ta muốn trên slide tiêu đề,
00:01:26
chúng ta sẽ chọn slide đó và nhấp vào tiêu đề và chân trang..
00:01:31
Bây giờ hiệu quả của các tùy chọn Không hiển thị trên slide tiêu đề là.
00:01:35
để xóa tất cả các hộp kiểm cho slide tiêu đề..
00:01:39
Một cách xung quanh đó là để chọn những gì tôi muốn cho slide tiêu đề .
00:01:42
và nhấp vào áp dụng ảnh hưởng đến slide đã chọn..
00:01:48
Vì vậy, tôi sẽ kiểm tra ngày và thời gian, để nó được thiết lập để cập nhật tự động, .
00:01:53
và chọn một định dạng ngày.
00:01:56
Các định dạng chỉ bao gồm ngày, ngày và giờ, hoặc chỉ thời gian, .
00:02:03
Tôi sẽ chọn một ngày đơn giản.
00:02:07
Tôi cũng muốn bao gồm chân trang văn bản, .
00:02:09
địa chỉ web, trên tiêu đề slide, vì vậy tôi sẽ kiểm tra footer..
00:02:14
Cuối cùng, chúng tôi sẽ bỏ chọn không hiển thị trên slide tiêu đề và nhấp vào áp dụng..
00:02:24
Ngày và văn bản chân xuất hiện .
00:02:26
nhưng không phải là số slide, đó là những gì chúng ta muốn.
00:02:30
Lưu ý rằng định dạng dọc ở đây là được xác định bằng cách bố trí cho slide tiêu đề này..
00:02:38
Các trang trình bày khác không bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn của tôi cho slide tiêu đề..
00:02:43
Bây giờ chúng ta có hai bộ Các tùy chọn được áp dụng..
00:02:47
Khi tôi chọn tiêu đề trượt và nhấp vào tiêu đề và chân trang.
00:02:50
để mở hộp thoại, tôi xem các lựa chọn tôi làm cho slide này: .
00:02:55
ngày và chân trang.
00:02:57
Miễn là tôi bấm vào áp dụng thay vì áp dụng cho tất cả, .
00:03:01
Các thiết lập ở đây ảnh hưởng đến chỉ slide tiêu đề..
00:03:07
Khi tôi chọn slide 2 và nhấp vào tiêu đề và chân trang,.
00:03:11
Tôi thấy các lựa chọn tôi áp dụng đến tất cả các slide khác: .
00:03:14
số slide và chân trang.
00:03:17
Nếu tôi thực hiện một sự thay đổi ở đây chẳng hạn như bỏ chọn hộp chân trang.
00:03:22
và nhấp vào áp dụng cho tất cả, chân trang biến mất khỏi các slide..
00:03:28
Và sự thay đổi này cũng áp dụng đến slide tiêu đề mà bây giờ.
00:03:32
trình bày số và không có gì khác..
00:03:35
Tôi sẽ cần phải mở lại header và footer hộp thoại cho các tiêu đề slide, .
00:03:40
chọn những gì tôi muốn cho slide đó,.
00:03:46
và nhấp vào áp dụng.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Di contoso Presentasi farmasi, .
00:00:06
kami siap untuk menambahkan header dan footer.
00:00:10
Kami ingin nomor slide di mana-mana tetapi pada judul slide.
00:00:14
dan kami ingin tanggal hanya pada slide judul..
00:00:18
Bagaimana kita melakukan itu?
00:00:20
Untuk meninjau pilihan kita, mari kita Klik insert, header dan footer..
00:00:26
Di dialog header dan footer kotak, tab slide dipilih..
00:00:31
Catat opsi ini Jangan Tampilkan di slide judul..
00:00:35
Hal ini memungkinkan saya untuk membuat pengecualian untuk slide judul,.
00:00:39
Jadi saya akan memeriksa semua yang saya inginkan untuk semua slide lainnya,.
00:00:42
nomor slide dan footer di mana Saya akan mengetikkan alamat web perusahaan..
00:00:48
Saya klik Jangan Tampilkan pada judul slide,
00:00:51
dan kemudian Terapkan ke semua untuk menerapkan pilihan ini di mana pun..
00:00:56
Judul slide tidak terpengaruh dan nomor slide dan.
00:00:59
footer muncul di slide lainnya.
00:01:07
Mari kita memperbesar untuk tampilan yang lebih baik.
00:01:11
Saya tidak begitu menyukai warna hijau untuk footer, .
00:01:14
itu ARD untuk melihat, tapi itu masalah pemformatan
00:01:17
dan kita akan berurusan dengan itu di film 3.
00:01:20
Aku akan tampilannya kembali.
00:01:24
Untuk menerapkan apa yang kita inginkan pada judul slide,
00:01:26
kita akan memilih slide tersebut dan Klik header dan footer..
00:01:31
Sekarang efek pilihan Jangan Tampilkan pada slide judul.
00:01:35
untuk menghapus semua kotak centang untuk judul slide..
00:01:39
Sebuah cara sekitar itu adalah untuk memilih apa yang saya inginkan untuk judul slide .
00:01:42
dan klik Apply yang hanya akan mempengaruhi slide yang dipilih..
00:01:48
Jadi saya akan memeriksa tanggal dan waktu, biarkan disetel ke perbarui secara .
00:01:53
dan pilih format tanggal.
00:01:56
Format termasuk hanya tanggal, tanggal dan waktu, atau hanya waktu, .
00:02:03
Saya akan memilih tanggal yang sederhana.
00:02:07
Saya juga ingin menyertakan teks footer, .
00:02:09
Alamat web, pada judul slide, jadi saya akan memeriksa footer..
00:02:14
Terakhir, kita akan Hapus centang jangan Tampilkan pada slide judul dan klik Terapkan..
00:02:24
Tanggal dan teks footer muncul .
00:02:26
tapi bukan nomor slide, itulah yang kita inginkan.
00:02:30
Perhatikan bahwa format vertikal di sini adalah ditentukan oleh tata letak slide judul ini..
00:02:38
Slide lainnya tidak terpengaruh oleh pilihan saya untuk judul slide..
00:02:43
Kami sekarang memiliki dua set pilihan yang diterapkan..
00:02:47
Ketika saya memilih judul slide dan klik header dan footer.
00:02:50
untuk membuka kotak dialog, saya melihat pilihan yang saya buat untuk slide ini: .
00:02:55
tanggal dan footer.
00:02:57
Selama saya Klik Apply daripada berlaku untuk semua, .
00:03:01
pengaturan di sini mempengaruhi hanya slide judul..
00:03:07
Ketika saya memilih slide 2 dan Klik header dan footer,.
00:03:11
Saya melihat pilihan yang saya terapkan ke semua slide lainnya: .
00:03:14
nomor slide dan footer.
00:03:17
Jika saya membuat perubahan di sini seperti menghapus centang pada kotak footer.
00:03:22
dan klik Apply untuk semua, footer menghilang dari slide..
00:03:28
Dan perubahan juga berlaku ke slide judul yang sekarang.
00:03:32
menunjukkan slide nomor dan tidak ada yang lain..
00:03:35
Saya harus membuka kembali header dan footer kotak dialog untuk judul slide, .
00:03:40
memilih ulang untuk apa yang saya inginkan untuk slide,.
00:03:46
dan klik Apply.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
В нашем Контозо Презентация фармацевтических препаратов, .
00:00:06
мы готовы добавить заготовки и лакеи.
00:00:10
Нам нужны слайд-числа везде, но на заголовке слайд.
00:00:14
и мы хотим дату только на титульном слайде..
00:00:18
Как нам это сделать?
00:00:20
Чтобы просмотреть наши варианты, давайте нажмите Вставьте, заголовок и лакея..
00:00:26
В диалоге заголовка и лакея окно, выбрана вкладка слайда..
00:00:31
Обратите внимание на эту опцию Не показывать на заголовке слайда..
00:00:35
Это позволяет мне исключение для заголовка слайда,.
00:00:39
так что я проверю все, что я хотите для всех других слайдов,.
00:00:42
слайд номер и лакея, где Я наберу веб-адрес компании..
00:00:48
Я нажимаю Не показывать на заголовке слайд,
00:00:51
а затем применить ко всем применять этот выбор во всем мире..
00:00:56
Заголовок слайда не влияет и число слайдов и.
00:00:59
на других слайдах появляется подножка.
00:01:07
Давайте увеличим масштаб для лучшего просмотра.
00:01:11
Мне не очень нравится зеленый цвет для лакея, .
00:01:14
это ard, чтобы видеть, но это вопрос форматирования
00:01:17
и мы будем иметь дело с этим в фильме 3.
00:01:20
Я увеличу масштаб.
00:01:24
Чтобы применить то, что мы хотим на заголовке слайда,
00:01:26
Мы выберем этот слайд и нажмите заголовок и лакея..
00:01:31
Теперь эффект опции Не показывать на заголовке слайд.
00:01:35
чтобы очистить все флажки для заголовка слайда..
00:01:39
Способ обойти это заключается в том, чтобы выбрать то, что я хочу для заголовка слайд .
00:01:42
и нажмите Применить который влияет только на выбранный слайд..
00:01:48
Так что я проверю Дата и время, оставить его установить для обновления автоматически, .
00:01:53
и выберите формат даты.
00:01:56
Форматы включают только дата, дата и время, или просто время, .
00:02:03
Я выберу простое свидание.
00:02:07
Я также хотел бы включить текст лакея, .
00:02:09
веб-адрес, на название слайд, так что я проверю Footer..
00:02:14
Наконец, мы будем uncheck Не показывать на заголовке слайд и нажмите Применить..
00:02:24
Дата и текст лакея появляются .
00:02:26
но не слайд номер, это то, что мы хотим.
00:02:30
Обратите внимание, что вертикальное форматирование здесь определяется макетом для этого заголовка слайда..
00:02:38
Другие слайды не затрагиваются по моему выбору для названия слайда..
00:02:43
Теперь у нас есть два набора вариантов применения..
00:02:47
Когда я выбираю название слайд и нажмите заголовок и лакея.
00:02:50
чтобы открыть диалоговое окно, я см. выбор, который я сделал для этого слайда: .
00:02:55
дата и лакея.
00:02:57
До тех пор, как я нажимаю Применить вместо того, чтобы применять ко всем, .
00:03:01
настройки здесь влияют только заглавный слайд..
00:03:07
Когда я выбираю слайд 2 и нажмите заголовок и лакея,.
00:03:11
Я вижу выбор, который я применил на все остальные слайды: .
00:03:14
номер слайда и лакея.
00:03:17
Если я внести изменения здесь такие, как беспрепятственное поле для ног.
00:03:22
и нажмите Применить ко всем, лакея исчезает со слайдов..
00:03:28
И изменение также применяется к заголовку слайд, который сейчас.
00:03:32
показывает слайд число и ничего больше..
00:03:35
Мне нужно вновь открыть заголовок и footer диалоговое окно для названия слайда, .
00:03:40
переизбираться на что я хочу для этого слайда,.
00:03:46
и нажмите Применить.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
В нашия Контосо Представяне на фармацевтични продукти, .
00:00:06
ние сме готови да добавите горни и долни колонтитули.
00:00:10
Искаме номера на слайдове навсякъде, но на слайда за заглавие.
00:00:14
и ние искаме датата само в слайда за заглавие..
00:00:18
Как ще го направим?
00:00:20
За да прегледаме нашите възможности, нека кликване Вмъкване, Горен и долен колонтитул..
00:00:26
В диалоговия прозорец Горен и долен колонтитул , е избран разделът с плъзгача..
00:00:31
Забележка: Тази опция Не се показва на слайда за заглавие..
00:00:35
Това ми позволява да направя изключение за слайда за заглавие,.
00:00:39
така че аз ще проверя всичко, което за всички останали слайдове,.
00:00:42
номер на слайда и долен колонтитул, Ще напечатам уеб адреса на компанията..
00:00:48
Щракнете върху Не се показва в слайд за заглавие,
00:00:51
и след това приложи към всички, за да се приложи тези избори навсякъде другаде..
00:00:56
Слайдът със заглавие не се влияе и номера на слайда и.
00:00:59
на другите слайдове.
00:01:07
Да увеличим мащаба за по-добър изглед.
00:01:11
Не ми харесва зелен цвят за долния колонтитул, .
00:01:14
това е за да видите, но това е проблем форматиране
00:01:17
и ние ще се справим с това във филм 3.
00:01:20
Ще отдалеча от мащаба.
00:01:24
За да приложите това, което искаме на слайда за заглавие,
00:01:26
ще изберем този слайд и щракнете върху Горен и долен колонтитул..
00:01:31
Сега ефектът от опцията Не се показва на слайда за заглавие.
00:01:35
за да изчистите всички заглавната част..
00:01:39
Начинът около това е да изберете какво искам за слайда за заглавие .
00:01:42
и щракнете върху Приложи, който засяга само избрания слайд..
00:01:48
Така че ще проверя Дата и време, оставете го да се актуализира автоматично, .
00:01:53
и изберете формат на датата.
00:01:56
Форматите включват само датата, датата и часа или само часът, .
00:02:03
Ще избера една проста дата.
00:02:07
Искам да включа и долния колонтитул, .
00:02:09
уеб адреса, на заглавието плъзнете, така че ще проверя Долен колонтитул..
00:02:14
Накрая ще премахнете отметката Не се показва върху заглавието и щракнете върху Приложи..
00:02:24
Датата и текстът появява долен колонтитул .
00:02:26
но не и номерът на слайда, това е, което искаме.
00:02:30
Обърнете внимание, че вертикалното форматиране тук е определен от оформлението за този слайд за заглавие..
00:02:38
Другите слайдове не са засегнати по моя избор за слайда за заглавие..
00:02:43
Сега имаме два комплекта ните варианти..
00:02:47
Когато избирам заглавието плъзнете и щракнете върху Горен и долен колонтитул.
00:02:50
за да отворите диалоговия прозорец, вижте селект ните, които направих за този слайд: .
00:02:55
датата и долния колонтитул.
00:02:57
Стига да кликна върху "Прилагане" вместо да се прилага за всички, .
00:03:01
настройките тук влияят само заглавния слайд..
00:03:07
Когато избера слайд 2 и щракнете върху Горен и долен колонтитул,.
00:03:11
Виждам селектните, които съм приложил всички останали слайдове: .
00:03:14
на слайда и долен колонтитул.
00:03:17
Ако направя промяна тук като премахнете отметката от долен.
00:03:22
и кликнете върху Приложи към всички, долния колонтитул от слайдовете..
00:03:28
И промяната важи и за към заглавния слайд, който сега.
00:03:32
показва слайдшоуто номер и нищо друго..
00:03:35
Ще трябва да отворите отново заглавката и долен колонтитул за слайда за заглавие, .
00:03:40
изберете отново, за да това, което искам за този слайд,.
00:03:46
и щракнете върху Приложи.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
În Contoso nostru Prezentarea produselor farmaceutice, .
00:00:06
suntem gata să adăugăm anteturi și subsoluri.
00:00:10
Vrem numere de diapozitive peste tot, dar pe diapozitivul titlu.
00:00:14
și vrem data numai pe diapozitivul titlu..
00:00:18
facem asta?
00:00:20
Pentru a revizui opțiunile noastre, să faceți clic pe Inserare, Antet și subsol..
00:00:26
În dialogul Antet și subsol caseta , fila diapozitiv este selectată..
00:00:31
Rețineți această opțiune Nu se afișează în diapozitivul titlu..
00:00:35
Acest lucru îmi permite să fac o excepție pentru diapozitivul titlu,.
00:00:39
așa că voi verifica tot ce am doresc pentru toate celelalte diapozitive,.
00:00:42
număr diapozitiv și subsol unde Voi tasta adresa web a companiei..
00:00:48
Fac clic pe Nu se afișează în diapozitivul titlu,
00:00:51
și apoi se aplică tuturor pentru a aplica aceste alegeri peste tot în altă parte..
00:00:56
Diapozitivul titlu nu este afectat și numărul diapozitivului și.
00:00:59
subsol apar pe celelalte diapozitive.
00:01:07
Să mărim pentru o vizualizare mai bună.
00:01:11
Nu-mi place prea. culoare verde pentru subsol, .
00:01:14
este ard pentru a vedea, dar asta e o problemă de formatare
00:01:17
și ne vom ocupa de asta în filmul 3.
00:01:20
O să mă retrag.
00:01:24
Pentru a aplica ceea ce dorim pe diapozitivul titlu,
00:01:26
vom selecta acel diapozitiv și faceți clic pe Antet și subsol..
00:01:31
Acum, efectul opțiunii Nu se afișează în diapozitivul titlu.
00:01:35
pentru a șterge toate casetele de selectare pentru diapozitivul titlu..
00:01:39
O cale de a ocoli care este de a alegeți ce doresc pentru diapozitivul titlu .
00:01:42
și faceți clic pe Se aplică afectează numai diapozitivul selectat..
00:01:48
Așa că voi verifica Data și. timp, lăsați-l setat la Actualizare automată, .
00:01:53
și selectați un format de dată.
00:01:56
Formatele includ doar data, data și ora sau doar ora, .
00:02:03
Voi alege o întâlnire simplă.
00:02:07
Aș dori, de asemenea, să includă subsolul textului, .
00:02:09
adresa web, pe titlu slide, așa că voi verifica subsol..
00:02:14
În cele din urmă, vom debifa Nu se afișează în diapozitivul titlu și faceți clic pe Se aplică..
00:02:24
Data și textul apare subsol .
00:02:26
dar nu numărul diapozitivului, asta vrem.
00:02:30
Rețineți că formatarea verticală aici este determinată de aspectul pentru acest diapozitiv titlu..
00:02:38
Celelalte diapozitive nu sunt afectate de alegerile mele pentru diapozitivul titlu..
00:02:43
Acum avem două seturi. opțiunilor aplicate..
00:02:47
Când selectez titlul glisați și faceți clic pe Antet și subsol.
00:02:50
pentru a deschide caseta de dialog, am vedeți selecțiile pe care le-am făcut pentru acest diapozitiv: .
00:02:55
data și subsolul.
00:02:57
Atâta timp cât fac clic pe Se aplică mai degrabă decât se aplică tuturor, .
00:03:01
setările de aici afectează numai diapozitivul titlu..
00:03:07
Când selectez diapozitivul 2 și faceți clic pe Antet și subsol,.
00:03:11
Văd selecțiile pe care le-am aplicat la toate celelalte diapozitive: .
00:03:14
numărul diapozitivului și subsolul.
00:03:17
Dacă fac o schimbare aici. ar fi debifarea casetei subsol.
00:03:22
și faceți clic pe Se aplică tuturor, subsolul dispare din diapozitive..
00:03:28
Și schimbarea se aplică, de asemenea, la diapozitivul titlu care acum.
00:03:32
afișează diapozitivul numărul și nimic altceva..
00:03:35
Va trebui să redeschid antetul și caseta de dialog subsol pentru diapozitivul titlu, .
00:03:40
reselectare la ceea ce vreau pentru că diapozitiv,.
00:03:46
și faceți clic pe Se aplică.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
У нашому Контусо Презентація фармацевтичних препаратів, .
00:00:06
ми готові додати колонтитули.
00:00:10
Ми хочемо, щоб номери слайдів скрізь, але на титульному слайді.
00:00:14
і ми хочемо дати лише на титульному слайді..
00:00:18
Як ми це робимо?
00:00:20
Щоб переглянути наші варіанти, давайте натисніть кнопку Вставити, Колонтитули..
00:00:26
У діалоговому вікні Колонтитули вкладка слайда виділена..
00:00:31
Зауважте цей параметр Не показувати на титульному слайді..
00:00:35
Це дозволяє мені зробити виняток для титульного слайда,.
00:00:39
так що я перевірю все, що я потрібно, щоб усі інші слайди,.
00:00:42
номер слайда та нижній колонтитул, де Я введу веб-адресу компанії..
00:00:48
Я натиснути кнопку Не показувати на титульному слайді,
00:00:51
а потім Застосувати до всіх, щоб подати заявку ці вибори скрізь..
00:00:56
Титульний слайд не впливає і номер слайда та.
00:00:59
нижній колонтитул відображається на інших слайдах.
00:01:07
Давайте збільшити для кращого перегляду.
00:01:11
Мені не дуже подобається зелений колір нижнього колонтитула, .
00:01:14
це ard бачити, але це питання форматування
00:01:17
і ми будемо мати справу з цим у фільмі 3.
00:01:20
Я зменшув масштаб.
00:01:24
Щоб застосувати потрібний на титульному слайді,
00:01:26
ми вибимо цей слайд і натисніть кнопку Колонтитули..
00:01:31
Тепер ефект опції Не показувати на титульному слайді.
00:01:35
щоб очистити всі прапорці для титульного слайда..
00:01:39
Спосіб навколо, що полягає в тому, щоб Вибір потрібного для титульного слайда .
00:01:42
і натисніть кнопку Застосувати, який впливає лише на вибраний слайд..
00:01:48
Так що я буду перевіряти дату і час, залиште його встановленим на Оновлювати автоматично, .
00:01:53
і виберіть формат дати.
00:01:56
Формати включають лише дата, дата й час або просто час, .
00:02:03
Я вибираю просту дату.
00:02:07
Я також хотів би включити нижній колонтитул тексту, .
00:02:09
веб-адресу, заголовок слайд, так що я буду перевіряти нижній колонтитул..
00:02:14
Нарешті, ми зніміть прапорець Не показувати на титульному слайді та натисніть кнопку Застосувати..
00:02:24
Дата й текст нижній колонтитул відображається .
00:02:26
але не номер слайда, це те, що ми хочемо.
00:02:30
Зауважте, що вертикальне форматування визначається макетом для цього титульного слайда..
00:02:38
Інші слайди не завдоються за моїм вибором для титульного слайда..
00:02:43
Тепер у нас є два набори застосованих параметрів..
00:02:47
Коли я вибиваю назву слайд і виберіть пункт Колонтитули.
00:02:50
щоб відкрити діалогове вікно, я переглянути вибрані параметри, зроблені для цього слайда: .
00:02:55
дату і нижній колонтитул.
00:02:57
Дотих пір, поки я натисок Застосувати замість застосування до всіх, .
00:03:01
параметри тут впливають на лише титульний слайд..
00:03:07
Коли я вибиваю слайд 2 і Натисніть кнопку Колонтитули,.
00:03:11
Відображається застосовано вибрані варіанти на всі інші слайди: .
00:03:14
номер і нижній колонтитул слайда.
00:03:17
Якщо я внести зміни тут наприклад, зніміть прапорець нижнього колонтитула.
00:03:22
і натисніть кнопку Застосувати до всіх, нижній колонтитул зникає з слайдів..
00:03:28
І зміни також застосовується до титульного слайда, який зараз.
00:03:32
показує слайд номер і більше нічого..
00:03:35
Мені потрібно знову відкрити верхній колонтитул і нижній колонтитул для титульного слайда, .
00:03:40
повторно виберіть для що я хочу для цього слайда,.
00:03:46
і натисніть кнопку Застосувати.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bizim Contoso olarak Farmasötik sunum, .
00:00:06
üstbilgi ve altbilgi eklemeye hazırız.
00:00:10
Slayt numaraları istiyoruz her yerde ama başlık slayt.
00:00:14
ve biz tarih istiyorum yalnızca başlık slaytında..
00:00:18
Bunu nasıl yapacağız?
00:00:20
Seçeneklerimizi gözden geçirmek için, Ekle, Üstbilgi ve altbilgi'yi tıklatın..
00:00:26
Üstbilgi ve altbilgi iletişim kutusunda kutusunda, slayt sekmesi seçilir..
00:00:31
Bu seçeneği not edin Başlık slaytında gösterme..
00:00:35
Bu bana bir yapmak için izin verir başlık slayt için özel durum,.
00:00:39
Bu yüzden her şeyi kontrol edeceğiz tüm diğer slaytlar için istiyorum,.
00:00:42
slayt numarası ve altbilgi nerede Şirketin web adresini yazacağım..
00:00:48
Başlık slaytında gösterme'yi tıklatın,
00:00:51
ve sonra uygulamak için tüm uygulayın bu seçimler her yerde..
00:00:56
Başlık slaytı etkilenmez ve slayt numarası ve.
00:00:59
altbilgi diğer slaytlarda görünür.
00:01:07
Daha iyi bir görünüm için yakınlaştıralım.
00:01:11
Hiç hoşuma gitmedi. altbilgi için yeşil renk, .
00:01:14
görmek için ard, ama bu bir biçimlendirme sorunu
00:01:17
Ve bunu 3.
00:01:20
Uzaklaştıracağım.
00:01:24
Başlık slaytına istediğimizi uygulamak için,
00:01:26
biz bu slayt seçeceğiz ve Üstbilgi ve altbilgi'yi tıklatın..
00:01:31
Şimdi seçeneğin etkisi Başlık slaytında gösterme.
00:01:35
tüm temizlemek için başlık slaytı için onay kutuları..
00:01:39
Bunun için bir yol başlık slayt ı için ne istediğimi seçin .
00:01:42
ve Uygula'yı tıklatın yalnızca seçili slaydı etkiler..
00:01:48
Bu yüzden tarih kontrol edeceğiz ve zaman, otomatik olarak Güncelleştirme olarak ayarlanmış bırakın, .
00:01:53
ve bir tarih biçimi seçin.
00:01:56
Biçimleri sadece içerir tarih, tarih ve saat veya sadece saat, .
00:02:03
Basit bir tarih seçeceğim.
00:02:07
Ben de eklemek istiyorum metin altbilgi, .
00:02:09
başlıküzerinde web adresi slayt, bu yüzden Footer kontrol edeceğiz..
00:02:14
Son olarak, göstermenin kontrolünü geri alacağız. başlık slaytve Uygula'yı tıklatın..
00:02:24
Tarih ve metin altbilgi görünür .
00:02:26
ama slayt numarası değil, istediğimiz bu.
00:02:30
Burada dikey biçimlendirme olduğunu unutmayın bu başlık slaytiçin düzen tarafından belirlenir..
00:02:38
Diğer slaytlar etkilenmez başlık slayt için benim seçimler tarafından..
00:02:43
Şimdi iki setimiz var. uygulanan seçenekler..
00:02:47
Başlığı seçtiğimde slayt ve Üstbilgi ve altbilgi tıklayın.
00:02:50
iletişim kutusunu açmak için, i Bu slayt için yaptığım seçimlere bakın: .
00:02:55
tarih ve altbilgi.
00:02:57
Uygula'yı tıklattıkça yerine herkese uygulayın, .
00:03:01
buradaki ayarlar yalnızca başlık slaytı..
00:03:07
Slayt 2'yi seçtiğimde ve Üstbilgi ve altbilgi tıklatın,.
00:03:11
Uyguladığım seçimleri görüyorum diğer tüm slaytlara: .
00:03:14
slayt numarası ve altbilgi.
00:03:17
Eğer burada bir değişiklik yaparsam. altbilgi kutusunun işaretlerini açma gibi.
00:03:22
ve tüm, altbilgi için uygula'yı tıklatın slaytlardan kaybolur..
00:03:28
Ve değişiklik de geçerlidir başlık slayt için şimdi.
00:03:32
slaytı gösterir sayı ve başka bir şey..
00:03:35
Üstbilgi'yi yeniden açmam gerekecek. ve başlık slaytı için altbilgi iletişim kutusu, .
00:03:40
yeniden seçin O slayt için ne istediğimi,.
00:03:46
ve Uygula'yı tıklatın.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
No nosso Contoso Apresentação farmacêutica, .
00:00:06
estamos prontos para adicionar cabeçalhos e rodapés.
00:00:10
Queremos números de diapositivos em todos os lugares, mas no slide título.
00:00:14
e queremos a data apenas no slide do título..
00:00:18
Como fazemos isto?
00:00:20
Para rever as nossas opções, vamos clique em Inserir, Cabeçalho e rodapé..
00:00:26
No diálogo do cabeçalho e do rodapé caixa, o separador de diapositivos é selecionado..
00:00:31
Note esta opção Não apareça no slide do título..
00:00:35
Isto permite-me fazer uma exceção para o slide título,.
00:00:39
então vou verificar tudo o que quer para todos os outros slides,.
00:00:42
slide número e rodapé onde Vou escrever o endereço da empresa..
00:00:48
Clico Não mostro no slide do título,
00:00:51
e, em seguida, aplicar a todos para aplicar estas escolhas em todos os outros lugares..
00:00:56
O slide do título não é afetado e o número de diapositivos e.
00:00:59
rodapé aparecer nos outros slides.
00:01:07
Vamos fazer um zoom para uma vista melhor.
00:01:11
Eu realmente não gosto do cor verde para o rodapé, .
00:01:14
é um dia ard para ver, mas que é uma questão de formatação
00:01:17
e lidamos com isso no filme 3.
00:01:20
Vou voltar a fazer zoom.
00:01:24
Para aplicar o que queremos no slide do título,
00:01:26
vamos selecionar que slide e clique em Cabeçalho e rodapé..
00:01:31
Agora o efeito da opção Não apareça no slide do título é.
00:01:35
para limpar todos os caixas de verificação para o diapositivo do título..
00:01:39
Uma maneira de contornar que é escolher o que eu quero para o slide título .
00:01:42
e clique Em aplicar que afeta apenas o diapositivo selecionado..
00:01:48
Então vou verificar data e tempo, deixá-lo definido para atualizar automaticamente, .
00:01:53
e selecione um formato de data.
00:01:56
Os formatos incluem apenas o data, a data e hora, ou apenas a hora, .
00:02:03
Escolherei uma data simples.
00:02:07
Eu também gostaria de incluir o rodapé de texto, .
00:02:09
o endereço web, no título deslizar, então vou verificar Footer..
00:02:14
Por último, vamos desmarcar Não apareças no diapositivo do título e clique em Aplicar..
00:02:24
A data e o texto footer aparecem .
00:02:26
mas não o número do diapositivo, é o que queremos.
00:02:30
Note que a formatação vertical aqui é determinado pelo layout para este slide título..
00:02:38
Os outros slides não são afetados pelas minhas escolhas para o slide do título..
00:02:43
Agora temos dois conjuntos de opções aplicadas..
00:02:47
Quando eu selecionar o título slide e clique Cabeçalho e rodapé.
00:02:50
para abrir a caixa de diálogo, eu ver as seleções que fiz para este slide: .
00:02:55
a data e rodapé.
00:02:57
Desde que clique Em Aplicar em vez de aplicar a todos, .
00:03:01
as configurações aqui afetam apenas o slide do título..
00:03:07
Quando seleciono slide 2 e clique em Cabeçalho e rodapé,.
00:03:11
Vejo as seleções que apliquei a todos os outros slides: .
00:03:14
o número de diapositivos e rodapé.
00:03:17
Se eu fizer uma mudança aqui como desmarcar a caixa de rodapé.
00:03:22
e clique Aplicar a todos, o rodapé desaparece dos slides..
00:03:28
E a mudança também se aplica para o slide título que agora.
00:03:32
mostra o slide número e nada mais..
00:03:35
Preciso reabrir o Cabeçalho. e caixa de diálogo para o slide do título, .
00:03:40
reselelectar para o que eu quero para aquele slide,.
00:03:46
e clique em Aplicar.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
U našem Contosou Farmaceutska prezentacija, .
00:00:06
spremni smo da dodamo zaglavlja i podnožja.
00:00:10
Želimo brojeve slajdova svuda osim na naslovnom slajdu.
00:00:14
I želimo datum samo na naslovnom slajdu..
00:00:18
Kako жemo to da uradimo?
00:00:20
Da razmotrimo naše opcije, hajde da kliknite na dugme Umetni, Zaglavlje i podnožje stranice..
00:00:26
U dijalogu "Zaglavlje i podnožje stranice" u okviru, izabrana je kartica slajda..
00:00:31
Obratite pažnju na ovu opciju Ne prikazuj na naslovnom slajdu..
00:00:35
Ovo mi omoguжava da napravim. izuzetak za slajd naslova,.
00:00:39
Tako da жu proveriti sve љto sam. Ћelim za sve ostale slajdove,.
00:00:42
broj slajda i podnožje mesta gde Otkucaću web adresu kompanije..
00:00:48
Kliknem na dugme "Ne prikazuj" na naslovnom slajdu,
00:00:51
a zatim se primeni na sve da biste primenili Ove izbore svuda drugde..
00:00:56
Na naslovni slajd nema uticaja i broj slajda i.
00:00:59
podnožje se pojavljuje na drugim slajdovima.
00:01:07
Hajde da zumiramo bolji pogled.
00:01:11
Ne sviрa mi se. zelena boja za podnožje, .
00:01:14
To je ard da se vidi, ali to je problem sa oblikovanjem
00:01:17
I pobrinućemo se za to u filmu 3.
00:01:20
Zumiraжu.
00:01:24
Da bismo primenili ono što želimo na naslovnom slajdu,
00:01:26
mi ćemo izabrati taj slajd i kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje stranice..
00:01:31
Sada efekat opcije Ne prikazuj na naslovnom slajdu je.
00:01:35
da biste očistili sve polje za potvrdu za naslovni slajd..
00:01:39
Način da se to zaobiрe je da. odaberite ono što želim za naslovni slajd .
00:01:42
i kliknite na dugme Primeni koji utiče samo na izabrani slajd..
00:01:48
Proveriću Datum i. vreme, ostavi ga automatski na ažuriranje, .
00:01:53
i izaberite format datuma.
00:01:56
Formati obuhvataju samo datum, datum i vreme, ili samo vreme, .
00:02:03
Odabraжu jednostavan sastanak.
00:02:07
Takođe bih želeo da uključim podnožje teksta, .
00:02:09
Web adresu, na naslovu Gurni, pa жu proveriti Footer..
00:02:14
Na poslednjem, opozoviжemo. na naslovnom slajdu i kliknite na dugme Primeni..
00:02:24
Datum i tekst podnožje se pojavljuje .
00:02:26
Ali ne i broj slajda, to je ono љto ћelimo.
00:02:30
Imajte na umu da je vertikalno oblikovanje ovde utvrđen rasporedom za ovaj slajd naslova..
00:02:38
Ostali slajdovi ne utiču na po mojim izborima za slajd naslova..
00:02:43
Sada imamo dva seta primenjenih opcija..
00:02:47
Kada izaberem naslov slajd i kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje stranice.
00:02:50
da biste otvorili dijalog, ja pogledajte selekcije koje sam napravio za ovaj slajd: .
00:02:55
datum i podnožje.
00:02:57
Sve dok kliknem na dugme Primeni umesto da se prijavim na sve, .
00:03:01
postavke ovde utiču na samo slajd naslova..
00:03:07
Kada izaberem slajd 2 i kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje stranice,.
00:03:11
Vidim izbore koje sam primenio na sve ostale slajdove: .
00:03:14
broj slajda i podnožje.
00:03:17
Ako napravim promenu ovde. kao što je opozovivanje provere okvira podnožja.
00:03:22
i kliknite na dugme Primeni na sve, podnožje nestaje sa slajdova..
00:03:28
A promena se odnosi i na na naslovni slajd koji sada.
00:03:32
prikazuje slajd Broj i niљta viљe..
00:03:35
Moraću ponovo da otvorim zaglavlje. i dijalog podnožja za naslovni slajd, .
00:03:40
ponovo izbor za Љta ћelim za to klizanje,.
00:03:46
i kliknite na dugme Primeni.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
نحن على استعداد لإضافة رؤوس وتذييلات.
00:00:10
نريد أرقام الشرائح في كل مكان ولكن على شريحة العنوان.
00:00:14
ونريد التاريخ فقط على شريحة العنوان..
00:00:18
كيف نفعل ذلك؟
00:00:20
لمراجعة خياراتنا، دعونا انقر فوق إدراج رأس وتذييل الصفحة..
00:00:26
في مربع الحوار رأس وتذييل الصفحة ، يتم تحديد علامة التبويب الشريحة..
00:00:31
ملاحظة هذا الخيار لا تظهر على شريحة العنوان..
00:00:35
هذا يسمح لي لجعل استثناء لشريحة العنوان،.
00:00:39
لذا سأتحقق من كل شيء تريد لجميع الشرائح الأخرى،.
00:00:42
رقم الشريحة وتذييل المكان سأكتب عنوان الشركة على شبكة الإنترنت..
00:00:48
انقر فوق عدم إظهار على شريحة العنوان،
00:00:51
ثم تطبيق على الجميع لتطبيق هذه الخيارات في كل مكان آخر..
00:00:56
لا تتأثر شريحة العنوان ورقم الشريحة و.
00:00:59
تظهر تذييل على الشرائح الأخرى.
00:01:07
دعونا التكبير للحصول على عرض أفضل.
00:01:11
أنا لا أحب حقا اللون الأخضر تذييل، .
00:01:14
انها ارد لنرى ، ولكن هذا هو مسألة التنسيق
00:01:17
وسنتعامل مع ذلك في الفيلم 3.
00:01:20
سأعود للتصغير
00:01:24
لتطبيق ما نريد على شريحة العنوان،
00:01:26
سنختار تلك الشريحة و انقر فوق رأس وتذييل الصفحة..
00:01:31
الآن تأثير الخيار عدم إظهار على شريحة العنوان.
00:01:35
لمسح جميع مربعات الاختيار لشريحة العنوان..
00:01:39
طريقة للالتفاف على ذلك هو اختيار ما أريد لشريحة العنوان .
00:01:42
وانقر فوق تطبيق أي يؤثر فقط على الشريحة المحددة..
00:01:48
لذا سأتحقق من التاريخ و الوقت، اتركه تعيين إلى تحديث تلقائيا، .
00:01:53
وحدد تنسيق تاريخ.
00:01:56
تتضمن التنسيقات فقط التاريخ والتاريخ والوقت، أو فقط الوقت، .
00:02:03
سأختار موعدا بسيطا
00:02:07
أود أيضا أن تشمل تذييل النص، .
00:02:09
عنوان الويب، على العنوان الشريحة ، ولذا فإنني سوف تحقق تذييل..
00:02:14
أخيرا، سنقوم بإلغاء تحديد عدم الظهور على شريحة العنوان وانقر فوق تطبيق..
00:02:24
التاريخ والنص تظهر تذييل .
00:02:26
لكن ليس رقم الشريحة، هذا ما نريده.
00:02:30
لاحظ أن التنسيق العمودي هنا يحددها تخطيط شريحة العنوان هذه..
00:02:38
الشرائح الأخرى غير متأثرة بخياراتي لشريحة العنوان..
00:02:43
لدينا الآن مجموعتين من الخيارات المطبقة..
00:02:47
عندما أختار العنوان الشريحة وانقر فوق رأس وتذييل الصفحة.
00:02:50
لفتح مربع الحوار، I انظر التحديدات التي أجريتها لهذه الشريحة: .
00:02:55
التاريخ والتذييل.
00:02:57
طالما أن اضغط على تطبيق بدلا من تطبيق على الجميع، .
00:03:01
تؤثر الإعدادات هنا شريحة العنوان فقط..
00:03:07
عند تحديد الشريحة 2 و انقر فوق رأس وتذييل الصفحة،.
00:03:11
أرى التحديدات التي قمت بتطبيقها إلى كافة الشرائح الأخرى: .
00:03:14
رقم الشريحة وتذييلها.
00:03:17
إذا قمت بتغيير هنا مثل إلغاء تحديد مربع التذييل.
00:03:22
وانقر فوق تطبيق على الجميع، وتذييل يختفي من الشرائح..
00:03:28
والتغيير ينطبق أيضا إلى شريحة العنوان التي الآن.
00:03:32
إظهار الشريحة رقم ولا شيء آخر..
00:03:35
سأحتاج إلى إعادة فتح الرأس وتذييل مربع الحوار لشريحة العنوان، .
00:03:40
إعادة التحديد إلى ما أريد لتلك الشريحة،.
00:03:46
وانقر فوق تطبيق.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
헤더와 풋터를 추가할 준비가 되었습니다.
00:00:10
슬라이드 번호를 원합니다. 제목 슬라이드에 있지만 어디서나.
00:00:14
그리고 우리는 날짜를 원한다 제목 슬라이드에서만 가능합니다..
00:00:18
어떻게 해야 할까요?
00:00:20
옵션을 검토하려면 삽입, 헤더 및 푸터를 클릭합니다..
00:00:26
헤더 및 푸터 대화 상자에서 상자, 슬라이드 탭이 선택됩니다..
00:00:31
이 옵션은 참고 제목 슬라이드에 표시되지 마십시오..
00:00:35
이렇게 하면 제목 슬라이드의 예외,.
00:00:39
그래서 나는 모든 것을 확인합니다 다른 모든 슬라이드를 원하고,.
00:00:42
슬라이드 번호 및 풋터 위치 회사의 웹 주소를 입력합니다..
00:00:48
제목 슬라이드에 표시되지 않는 것을 클릭합니다.
00:00:51
신청하려면 모든 사람에게 신청하십시오. 이러한 선택은 다른 모든 곳에서 선택됩니다..
00:00:56
제목 슬라이드는 영향을 받지 않습니다. 슬라이드 번호 및.
00:00:59
다른 슬라이드에 풋터가 나타납니다.
00:01:07
더 나은 보기를 위해 확대해 봅시다.
00:01:11
난 정말 좋아하지 않아 풋터용 녹색, .
00:01:14
그것은 볼 수있는 ard, 하지만 그건 서식 문제
00:01:17
그리고 우리는 영화 3에서 처리 합니다.
00:01:20
다시 축소하겠습니다.
00:01:24
제목 슬라이드에 원하는 것을 적용하려면
00:01:26
슬라이드를 선택하고 헤더와 풋터를 클릭합니다..
00:01:31
이제 옵션의 효과 제목 슬라이드에 표시되지 마십시오..
00:01:35
모든 것을 지우려면 제목 슬라이드의 확인란입니다..
00:01:39
그 주변의 방법은 제목 슬라이드에 원하는 것을 선택합니다. .
00:01:42
그리고 어느 것 적용을 클릭합니다. 선택한 슬라이드에만 영향을 줍니다..
00:01:48
그래서 날짜를 확인하고 시간, 자동으로 업데이트로 설정 된 상태로 설정, .
00:01:53
날짜 형식을 선택합니다.
00:01:56
형식에는 날짜, 날짜 및 시간 또는 시간, .
00:02:03
간단한 날짜를 선택하겠습니다.
00:02:07
또한 포함 하 고 싶습니다. 텍스트 푸터, .
00:02:09
제목에 있는 웹 주소 슬라이드, 그래서 나는 풋터를 확인합니다..
00:02:14
마지막으로 표시되지 않는 체크 표시 취소 제목 슬라이드에서 적용을 클릭합니다..
00:02:24
날짜 및 텍스트 풋터가 나타납니다. .
00:02:26
하지만 슬라이드 번호, 그건 우리가 원하는.
00:02:30
여기서 수직 서식은 이 제목 슬라이드의 레이아웃에 의해 결정됩니다..
00:02:38
다른 슬라이드는 영향을 받지 않습니다. 제목 슬라이드에 대한 내 선택에 의해..
00:02:43
이제 두 세트가 있습니다. 적용된 옵션의 선택지입니다..
00:02:47
제목을 선택하면 슬라이드 및 헤더 와 풋을 클릭.
00:02:50
대화 상자를 열려면 이 슬라이드에 대해 선택한 항목을 참조하십시오. .
00:02:55
날짜와 풋터.
00:02:57
적용을 클릭하는 한 모든 사람에게 바르기보다는, .
00:03:01
여기에 있는 설정에 영향을 미칩니다. 제목 슬라이드만 있습니다..
00:03:07
슬라이드 2를 선택할 때 헤더와 풋터를 클릭,.
00:03:11
적용한 선택 항목이 표시됩니다. 다른 모든 슬라이드에: .
00:03:14
슬라이드 번호와 풋.
00:03:17
여기서 변경하면 풋터 상자의 선택 해제와 같은.
00:03:22
모든 사람에게 적용을 클릭, 풋터 슬라이드에서 사라집니다..
00:03:28
그리고 변경도 적용됩니다 지금 제목 슬라이드에.
00:03:32
슬라이드 표시 번호와 아무것도..
00:03:35
헤더를 다시 열어야 합니다. 제목 슬라이드에 대한 풋터 대화 상자, .
00:03:40
다시 선택 그 슬라이드에 대해 내가 원하는 것은,.
00:03:46
적용을 클릭합니다.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
我们已准备好添加页眉和页脚。
00:00:10
我们想要幻灯片编号 无处不在,但在标题幻灯片上.
00:00:14
我们想要日期 仅在标题幻灯片上。.
00:00:18
我们该怎么做呢?
00:00:20
要查看我们的选项,让我们 单击插入、页眉和页脚。.
00:00:26
在"页眉和页脚"对话框中 框中,幻灯片选项卡处于选中状态。.
00:00:31
请注意此选项 不要显示在标题幻灯片上。.
00:00:35
这让我可以做一个 标题幻灯片的例外情况,.
00:00:39
所以我会检查我的所有内容 想要所有其他幻灯片,.
00:00:42
幻灯片编号和页脚的位置 我将键入公司的网址。.
00:00:48
我单击"不在标题幻灯片上显示",
00:00:51
,然后应用于所有应用 这些选择在其他地方。.
00:00:56
标题幻灯片不受影响 和幻灯片编号,以及.
00:00:59
页脚出现在其他幻灯片上。
00:01:07
让我们放大以获得更好的视图。
00:01:11
我真的不喜欢 页脚为绿色,.
00:01:14
这是很想看的,但这是一个格式问题
00:01:17
我们将在电影3中处理这个问题。
00:01:20
我会缩小回来。
00:01:24
要在标题幻灯片上应用我们想要的内容,
00:01:26
我们将选择该幻灯片,然后 点击页眉和页脚。.
00:01:31
现在选项的效果 标题幻灯片上不显示是.
00:01:35
清除所有 标题幻灯片的复选框。.
00:01:39
解决这个问题的方法是 为标题幻灯片选择我想要的内容.
00:01:42
,然后单击应用哪个 仅影响选定的幻灯片。.
00:01:48
所以我会检查日期和 时间,将其设置为自动更新,.
00:01:53
,然后选择日期格式。
00:01:56
这些格式仅包括 日期,日期和时间,或者只是时间,.
00:02:03
我会选择一个简单的日期。
00:02:07
我还想包括 文本页脚,.
00:02:09
网址,在标题上 幻灯片,所以我将检查页脚。.
00:02:14
最后,我们将取消选中"不显示" ,然后单击应用。.
00:02:24
日期和文本 页脚出现.
00:02:26
但不是幻灯片编号,这就是我们想要的。
00:02:30
请注意,此处的垂直格式为 由此标题幻灯片的版式确定。.
00:02:38
其他幻灯片不受影响 通过我对标题幻灯片的选择。.
00:02:43
我们现在有两套 应用的选项。.
00:02:47
当我选择标题时 滑动并点击页眉和页脚.
00:02:50
以打开对话框,我 请参阅我为这张幻灯片所做的选择:.
00:02:55
日期和页脚。