PowerPoint - Build an org chart using the text pane Tutorial

  • 4:00
  • 917 views
00:00:09
so we'll right click the slide,
00:00:11
point to Layout and choose Blank.
00:00:15
To insert the chart we click Insert, SmartArt and choose Hierarchy.
00:00:22
I'll select the basic organization chart and click OK,
00:00:28
the chart is inserted with the text pane displayed.
00:00:32
To close and reopen the pane I click this arrow
00:00:35
which appears on the selected chart,
00:00:39
I can move the pane by dragging it at the top
00:00:43
and I make it bigger by dragging the two headed arrow cursor from any side.
00:00:49
When I click away from the chart so it's not selected,
00:00:52
the pane disappears and when I click the chart to select it, the pane reappears.
00:00:59
Note how the pane relates to the chart.
00:01:02
When I click next to the top bullet, the top shape is also selected.
00:01:07
When I click this special indent underneath the top bullet,
00:01:11
the next shape is selected meant for an assistant's name
00:01:15
and when I click the first subordinate bullet in the pane
00:01:18
that selects the first shape in the next row.
00:01:22
Let's type the first name, for the org's executive director.
00:01:27
The text and the shape resizes as I type to fit within the shape.
00:01:32
To add Victoria's title, I'll press Shift-Enter,
00:01:37
to start a new line and type the title.
00:01:40
Note that if I press Enter to get a new line,
00:01:43
that creates a second bullet and shape which I don't want here.
00:01:48
I'll press Backspace to delete the bullet and shape.
00:01:52
Next we'll fill in the assistant's name and title
00:01:56
and for the next three bullets, we'll type in the names and
00:02:00
titles of the reporting directors.
00:02:07
Now what if I want to reorder the names in this row
00:02:10
so that Naomi Sharp follows Jimmie Wolf.
00:02:14
A simple way is to right click Naomi Sharp's name
00:02:17
and click Move down, that moves Naomi Sharp to the right.
00:02:25
To add people who report to each director, I'll click at
00:02:28
the end of the director's title and press Enter-Tab,
00:02:35
that inserts a subordinate bullet and shape.
00:02:39
I'll type the first senior manager, Dick Kingsbury.
00:02:43
To add more shapes at the same level I just keep pressing Enter.
00:02:50
We'll add the other manager names that report to Marco Lara.
00:02:57
Now, let's say Dick Kingsbury has gotten promoted to Director.
00:03:02
To move his name up one level, I click it and press Shift-Tab,
00:03:09
that moves him up but given that he is right above Abbi and Silas
00:03:14
now they report to him instead of to Marco.
00:03:19
To promote Dick Kingsbury without affecting Marco's other reports,
00:03:23
I should do it this way.
00:03:24
Select his name and title, right click and click Cut.
00:03:29
Click where I want his name on the Director level,
00:03:33
let's say in front of Jimmie Wolf and press Enter.
00:03:37
Now, I click next to the new bullet, right click and click Paste.
00:03:42
I'll type in Dick Kingsbury's new title, Director Special Projects.
00:03:48
Now, Dick is on the director's level and Marco's other reports are unaffected.
00:03:54
You see how much is possible just by using the text pane.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
We gaan een organogram invoegen en we willen zoveel mogelijk dia-ruimte,
00:00:09
dus klikken we met de rechtermuisknop op de dia,
00:00:11
wijzen naar de Layout en kiezen Leeg.
00:00:15
Om de diagram in te voegen, klikken we op Invoegen, SmartArt en kiezen Hiërarchie.
00:00:22
Ik selecteer het standaard organogram en klik op OK.
00:00:28
het diagram wordt ingevoegd met het weergegeven tekst deelvenster.
00:00:32
Om het deelvenster te sluiten en opnieuw te openen, klik ik op deze pijl
00:00:35
die op het geselecteerde diagram verschijnt.
00:00:39
Ik kan het deelvenster verplaatsen door het naar de bovenkant
00:00:43
te slepen en ik maak het groter door de pijltjestoets met twee punten vanaf elke kant te slepen.
00:00:49
Wanneer ik van het diagram weg klik, zodat het niet is geselecteerd,
00:00:52
verdwijnt het deelvenster en wanneer ik op het diagram klik om het te selecteren, verschijnt het venster weer.
00:00:59
Merk op hoe het deelvenster betrekking heeft op het diagram.
00:01:02
Als ik naast het bovenste opsommingsteken klik, wordt ook de bovenste vorm geselecteerd.
00:01:07
Wanneer ik op deze speciale inspringing onder de bovenste opsomming klik,
00:01:11
wordt de volgende vorm geselecteerd bedoeld voor de naam van een assistent
00:01:15
en wanneer ik op de eerste ondergeschikte opsommingsteken in het deelvenster klik
00:01:18
dat de eerste vorm in de volgende rij selecteert.
00:01:22
Laten we de eerste naam typen, voor de uitvoerend directeur van de organisatie.
00:01:27
De tekst en de vorm worden aangepast naarmate ik typ om in de vorm te passen.
00:01:32
Om de titel Victoria toe te voegen, druk ik op Shift Enter
00:01:37
om een ​​nieuwe regel te beginnen en de titel te typen.
00:01:40
Merk op dat als ik op Enter druk om een ​​nieuwe regel te krijgen,
00:01:43
dat dit een tweede opsommingsteken en vorm maakt die ik hier niet wil.
00:01:48
Ik druk op Backspace om het opsommingsteken en de vorm te verwijderen.
00:01:52
Vervolgens vullen we de naam en titel van de assistent in
00:01:56
en voor de volgende drie opsommingstekens typen we de namen en
00:02:00
titels van de rapporterende directeuren in.
00:02:07
Wat nu als ik de namen in deze rij opnieuw wil rangschikken
00:02:10
zodat Naomi Sharp Jimmie Wolf volgt.
00:02:14
Een eenvoudige manier is om met de rechtermuisknop te klikken op de Naomi Sharp naam
00:02:17
en klik op Omlaag verplaatsen, die Naomi Sharp naar rechts verplaatst.
00:02:25
Om mensen toe te voegen die aan elke directeur rapporteren, klik ik aan
00:02:28
het einde van de directeur titel en druk op Enter-Tab,
00:02:35
dat een ondergeschikte opsommingsteken en vorm invoegt.
00:02:39
Ik zal de eerste senior manager, Dick Kingsbury typen.
00:02:43
Om meer vormen op hetzelfde niveau toe te voegen, blijf ik gewoon op Enter drukken.
00:02:50
We voegen de andere manager namen toe die rapporteren aan Marco Lara.
00:02:57
Laten we nu zeggen dat Dick Kingsbury gepromoveerd is tot directeur.
00:03:02
Om zijn naam een niveau naar boven te verplaatsen, klik ik erop en druk op Shift-Tab,
00:03:09
die hem omhoog beweegt, maar gezien het feit dat hij vlak boven Abbi en Silas is,
00:03:14
rapporteren ze nu aan hem in plaats van aan Marco.
00:03:19
Dick Kingsbury promoten zonder de andere rapporten van Marco te beïnvloeden,
00:03:23
zou ik het op deze manier moeten doen.
00:03:24
Selecteer zijn naam en titel, klik met de rechtermuisknop en klik op Knippen.
00:03:29
Klik waar ik zijn naam wil op het niveau van de directeur,
00:03:33
laten we zeggen voor Jimmie Wolf en druk op Enter.
00:03:37
Nu klik ik naast het nieuwe opsommingsteken, klik met de rechtermuisknop en klik op
00:03:42
Plakken. Ik typ de nieuwe titel van Dick Kingsbury in, Directeur Speciale Projecten.
00:03:48
Nu staat Dick op het niveau van de directeur en blijven de andere rapporten van Marco onaangetast.
00:03:54
U ziet hoeveel mogelijk is door alleen het tekst deelvenster te gebruiken.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ich werde jetzt ein Organigramm einfügen und möchte dafür möglichst viel Platz auf der Folie haben.
00:00:09
Deshalb klicke ich mit der rechten Maustaste auf die Folie,
00:00:11
zeige auf „Layout” und wähle „Leer” aus.
00:00:15
Zum Einfügen des Organigramms klicke ich auf „Einfügen”, „SmartArt” und „Hierarchie”.
00:00:22
Ich wähle das einfache „Organigramm” aus und klicke auf „OK”.
00:00:28
Das Organigramm wird eingefügt und der Textbereich angezeigt.
00:00:32
Zum Schließen und Öffnen des Bereichs klicke ich auf diesen Pfeil,
00:00:35
der auf dem ausgewählten Organigramm angezeigt wird.
00:00:39
Ich kann den Bereich verschieben, indem ich ihn am oberen Rand ziehe
00:00:43
und ich kann ihn vergrößern, indem ich den Doppelpfeilcursor an einer der vier Seiten ziehe.
00:00:49
Wenn ich außerhalb des Organigramms klicke, um seine Auswahl aufzuheben,
00:00:52
wird der Bereich ausgeblendet, und wenn ich auf das Organigramm klicke, um es auszuwählen, wird der Bereich wieder angezeigt.
00:00:59
Beachten Sie die Beziehung zwischen Textbereich und Organigramm:
00:01:02
Wenn ich neben das oberste Aufzählungszeichen klicke, wird auch die oberste Form ausgewählt.
00:01:07
Wenn ich auf diesen besonderen Einzug unter dem obersten Aufzählungspunkt klicke,
00:01:11
wird die nächste Form ausgewählt, die für den Namen einer Assistentin bzw. eines Assistenten vorgesehen ist.
00:01:15
Und wenn ich auf den ersten untergeordneten Aufzählungspunkt im Bereich klicke,
00:01:18
wird dadurch die erste Form in der nächsten Zeile ausgewählt.
00:01:22
Ich gebe den Vornamen für die Geschäftsbereichsleiterin der Organisation ein.
00:01:27
Die Größe des Texts in der Form wird während der Eingabe so geändert, dass er genau hineinpasst.
00:01:32
Zum Hinzufügen von Victorias beruflicher Position drücke ich UMSCHALT+EINGABETASTE,
00:01:37
um eine neue Zeile anzufangen, und gebe die Position ein.
00:01:40
Sehen Sie: Wenn ich nur die EINGABETASTE drücke, um eine neue Zeile anzufangen,
00:01:43
wird dadurch ein zweiter Aufzählungspunkt und eine zweite Form erstellt. Das möchte ich hier aber nicht.
00:01:48
Deshalb drücke ich die RÜCKTASTE, um den Aufzählungspunkt und die Form wieder zu löschen.
00:01:52
Als Nächstes fülle ich den Namen und die Position der Assistentin aus.
00:01:56
Und bei den nächsten drei Aufzählungspunkten gebe ich die Namen und
00:02:00
Positionen der Abteilungsleiter ein.
00:02:07
Aber was ist, wenn ich die Namen in dieser Zeile umstellen möchte,
00:02:10
sodass Naomi Sharp nach Jimmie Wolf steht?
00:02:14
Eine einfache Möglichkeit ist ein rechter Mausklick auf den Namen Naomi Sharp
00:02:17
und dann ein Klick auf „Nach unten”. Damit wird „Naomi Sharp” nach rechts verschoben.
00:02:25
Um jedem Abteilungsleiter die ihm unterstellten Gruppenleiter hinzuzufügen, klicke ich am
00:02:28
Ende der jeweiligen Position und drücke dann EINGABE+TAB.
00:02:35
Damit werden ein untergeordneter Aufzählungspunkt und eine untergeordnete Form eingefügt.
00:02:39
Ich gebe den ersten Gruppenleiter ein, Dick Kingsbury.
00:02:43
Um mehr Formen auf derselben Ebene hinzuzufügen, drücke ich einfach weiter die EINGABETASTE.
00:02:50
So füge ich die Namen der anderen Gruppenleiter hinzu, die Marco Lara unterstellt sind.
00:02:57
Nehmen wir jetzt einmal an, dass Dick Kingsbury zum Abteilungsleiter befördert wurde.
00:03:02
Um seinen Namen eine Ebene nach oben zu verschieben, klicke ich darauf und drücke UMSCHALT+TAB.
00:03:09
Damit wird er nach oben verschoben. Weil sein Name jetzt aber direkt über Abbi und Silas steht,
00:03:14
sind die beiden nun ihm statt Marco unterstellt.
00:03:19
Wenn ich Dick Kingsbury ohne Auswirkung auf die anderen Marco unterstellten Gruppenleiter höher stufen möchte,
00:03:23
sollte ich so vorgehen:
00:03:24
seinen Namen und seine Position markieren, mit der rechten Maustaste klicken und auf „Ausschneiden” klicken.
00:03:29
Danach klicke ich auf die Stelle, an der sein Name auf der Abteilungsleiterebene stehen soll,
00:03:33
beispielsweise vor Jimmie Wolf, und drücke die EINGABETASTE.
00:03:37
Als Nächstes klicke ich neben das neue Aufzählungszeichen, klicke mit der rechten Maustaste und klicke auf „Einfügen”.
00:03:42
Ich gebe Dick Kingsburys neue Position ein: „Abteilungsleiter, Sonderprojekte”.
00:03:48
Nun befindet sich Dick auf der Abteilungsleiterebene, ohne dass sich dies auf die anderen Marco unterstellten Mitarbeiter auswirkt.
00:03:54
Sie sehen, wie viele Möglichkeiten ich bereits habe, wenn ich nur den Textbereich verwende.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos a insertar un organigrama y queremos todo el espacio posible,
00:00:09
así que hacemos clic derecho en la diapositiva,
00:00:11
seleccionamos Diseño y En blanco.
00:00:15
Para insertar el gráfico, pulsamos Insertar, SmartArt y seleccionamos Jerarquía.
00:00:22
Elijo el organigrama básico y hago clic en Aceptar;
00:00:28
el gráfico se insertará con el panel de texto desplegado.
00:00:32
Para cerrar y volver a abrir el panel, hago clic en esta flecha
00:00:35
que aparece en el gráfico seleccionado.
00:00:39
Puedo mover el panel arrastrándolo por la parte superior
00:00:43
y agrandarlo arrastrando el cursor de dos flechas hacia cualquier lado.
00:00:49
Al hacer clic fuera del gráfico para deseleccionarlo,
00:00:52
el panel desaparece, y al volver a seleccionarlo, el panel reaparece.
00:00:59
Observe cómo se relaciona el panel con el gráfico.
00:01:02
Al hacer clic junto a la viñeta superior, también se selecciona la forma superior.
00:01:07
Al hacer clic en esta sangría especial bajo la viñeta superior,
00:01:11
se selecciona la siguiente forma destinada al nombre de un asistente;
00:01:15
y, al hacer clic en la primera viñeta subordinada del panel,
00:01:18
se selecciona la primera forma de la siguiente fila.
00:01:22
Escribamos el nombre de la directora ejecutiva del organigrama.
00:01:27
El texto y la forma se redimensionan conforme escribo para encajar dentro de la forma.
00:01:32
Para añadir el cargo de Victoria, presiono Mayús-Intro
00:01:37
para crear otra línea y escribir el cargo.
00:01:40
Tenga en cuenta que, si pulso Intro para crear otra línea,
00:01:43
crearé una segunda viñeta y forma que no quiero aquí.
00:01:48
Pulsaré Retroceso para borrar la viñeta y la forma.
00:01:52
A continuación, escribiremos el nombre y cargo del asistente,
00:01:56
y, en las próximas tres viñetas, escribiremos los nombres y
00:02:00
cargos de los directores subordinados.
00:02:07
¿Y si quiero reordenar los nombres de esta fila para que
00:02:10
Naomi Sharp aparezca tras Jimmie Wolf?
00:02:14
Una forma sencilla es hacer clic derecho en el nombre de Naomi Sharp
00:02:17
y hacer clic en Bajar, lo que desplaza a Naomi Sharp a la derecha.
00:02:25
Para añadir a los subordinados de cada director, haré clic al
00:02:28
final del cargo del director y presionaré Intro-Tab,
00:02:35
lo que inserta una viñeta y forma subordinadas.
00:02:39
Introduciré al primer gerente, Dick Kingsbury.
00:02:43
Para añadir más formas en el mismo nivel, sigo pulsando Intro.
00:02:50
Añadiremos los nombres de los demás gerentes subordinados de Marco Lara.
00:02:57
Ahora, digamos que Dick Kingsbury ha sido ascendido a Director.
00:03:02
Para subir su nombre un nivel, hago clic en él y pulso Mayús-Tab,
00:03:09
lo que lo desplaza hacia arriba, pero como está justo sobre Abbi y Silas, ahora
00:03:14
estos son subordinados suyos y no de Marco.
00:03:19
Para ascender a Dick Kingsbury sin afectar a los demás subordinados de Marco,
00:03:23
debería hacerlo de esta manera:
00:03:24
Selecciono su nombre y cargo, hago clic derecho y elijo Cortar.
00:03:29
Hago clic donde quiero su nombre en el nivel de Director,
00:03:33
digamos delante de Jimmie Wolf, y pulso Intro.
00:03:37
Ahora, hago clic junto a la nueva viñeta, hago clic derecho y elijo Pegar.
00:03:42
Introduzco el nuevo cargo de Dick Kingsbury, Director de proyectos especiales.
00:03:48
Ahora, Dick está en el nivel del Director y los otros subordinados de Marco no se ven afectados.
00:03:54
Ya ve todo lo que se puede hacer con el panel de texto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos inserir um organograma e queremos o máximo possível de espaço no slide.
00:00:09
Sendo assim, vamos clicar com o botão direito no slide,
00:00:11
apontar para Layout e escolher Em branco.
00:00:15
Para inserir o gráfico, clicamos em Inserir, SmartArt e escolhemos Hierarquia.
00:00:22
Vou selecionar o organograma básico e clicar em OK.
00:00:28
O gráfico é inserido e o painel de texto exibido.
00:00:32
Para fechar e reabrir o painel, clico nesta seta
00:00:35
que aparece no gráfico selecionado.
00:00:39
Posso mover o painel arrastando-o na parte superior
00:00:43
e aumentá-lo arrastando o cursor duplo a partir de qualquer lado.
00:00:49
Ao clicar fora do gráfico,
00:00:52
o painel desaparece e, ao clicar no gráfico e selecioná-lo, ele volta a aparecer.
00:00:59
Observe como o painel está relacionado ao gráfico.
00:01:02
Quando clico próximo ao marcador superior, a forma superior também é selecionada.
00:01:07
Quando clico neste recuo especial sob o marcador superior,
00:01:11
a próxima forma é selecionada, destinada a um nome de assistente
00:01:15
e quando clico no primeiro marcador subordinado no painel,
00:01:18
este seleciona a primeira forma na próxima linha.
00:01:22
Vamos digitar o primeiro nome para o diretor executivo da organização.
00:01:27
E o texto e a forma se redimensionam à medida que digito, para se ajustar dentro da forma.
00:01:32
Para adicionar o cargo de Victoria, vou pressionar Shift-Enter,
00:01:37
para iniciar uma nova linha e digitar o cargo.
00:01:40
Observe que se eu pressionar Enter para obter uma nova linha,
00:01:43
isso cria um segundo marcador e forma, o que eu não quero aqui.
00:01:48
Vou pressionar a tecla Backspace para excluir o marcador e a forma.
00:01:52
A seguir, vamos preencher o nome e o cargo e assistente
00:01:56
e para os próximos três marcadores, vamos digitar os nomes e
00:02:00
cargos dos chefes imediatos.
00:02:07
Agora, e se eu quiser reordenar os nomes nesta linha,
00:02:10
de modo que Naomi Sharp siga Jimmie Wolf?
00:02:14
Uma forma simples é clicar com o botão direito no nome de Naomi Sharp
00:02:17
e clicar em Mover para baixo, isso vai mover Naomi Sharp para a direita.
00:02:25
Para adicionar as pessoas que se reportam a cada diretor, vou clicar
00:02:28
no final do cargo do diretor e pressionar Enter-Tab,
00:02:35
o que vai inserir um marcador e uma forma subordinadas.
00:02:39
Vou digitar o primeiro gerente sênior, Dick Kingsbury.
00:02:43
Para adicionar mais formas no mesmo nível, apenas continuo pressionando Enter.
00:02:50
Vamos adicionar os outros nomes de gerentes que se reportam a Marco Lara.
00:02:57
Agora, vamos dizer que Dick Kingsbury tenha sido promovido a Diretor.
00:03:02
Para mover seu nome um nível acima, clico nele e pressiono Shift-Tab,
00:03:09
o que o move ele para cima, mas dado que ele está logo acima de Abbi e Silas,
00:03:14
agora eles se reportam a ele ao invés de a Marco.
00:03:19
Para promover Dick Kingsbury sem afetar os subordinados de Marco,
00:03:23
devo fazer dessa forma.
00:03:24
Seleciono seu nome e cargo, clico com o botão direito e clico em Cortar.
00:03:29
Clico no local onde desejo seu nome no nível Diretor,
00:03:33
vamos dizer, em frente a Jimmie Wolf, e pressiono Enter.
00:03:37
Agora, clico próximo ao novo marcador, clico com o botão direito e em Colar.
00:03:42
Vou digitar o novo cargo de Dick Kingsbury, Diretor de projetos especiais.
00:03:48
Agora, Dick está no nível dos diretores e os outros subordinados de Marco não foram afetados.
00:03:54
Viu o quanto é possível fazer apenas usando o painel de texto?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Inseriremo un organigramma e vogliamo più spazio possibile per le diapositive,.
00:00:09
quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sulla diapositiva,
00:00:11
scegliere Layout e scegliere Vuoto.
00:00:15
Per inserire il grafico si fa clic su Inserisci, SmartArt e scegliere Gerarchia..
00:00:22
Seleziono la base organigramma e fare clic su OK,.
00:00:28
il grafico viene inserito con il riquadro di testo visualizzato..
00:00:32
Per chiudere e riaprire il riquadro faccio clic su questa freccia .
00:00:35
che appare sul grafico selezionato,
00:00:39
È possibile spostare il riquadro trascinandolo in alto
00:00:43
e lo faccio più grande trascinando il due cursori a freccia da qualsiasi lato..
00:00:49
Quando clicchevo lontano dal in modo che non sia selezionato,.
00:00:52
il riquadro scompare e quando Faccio clic sul grafico per selezionarlo, il riquadro riappare..
00:00:59
Si noti come il riquadro è correlato al grafico.
00:01:02
Quando cliccherò accanto alla parte superiore punto elenco, viene selezionata anche la forma superiore..
00:01:07
Quando cliccherò su questo speciale rientro sotto il punto elenco superiore, .
00:01:11
viene selezionata la forma successiva significato per il nome di un assistente.
00:01:15
e quando cliccherò sul primo punto elenco subordinato nel riquadro.
00:01:18
che seleziona la prima forma nella riga successiva..
00:01:22
Cerchiamo di digitare il primo nome, per il direttore esecutivo dell'organizzazione. .
00:01:27
Il testo e la forma vengono ridimensionati mentre digito per adattarmi alla forma..
00:01:32
Per aggiungere il titolo di Victoria, Premo Maiusc-Invio,.
00:01:37
per iniziare una nuova riga e digitare il titolo.
00:01:40
Si noti che se premo Invio per ottenere una nuova riga, .
00:01:43
che crea un secondo proiettile e forma che non voglio qui..
00:01:48
Premerò Backspace per eliminare il punto elenco e la forma..
00:01:52
Poi inseriremo il nome e titolo dell'assistente .
00:01:56
e per i prossimi tre proiettili, digiteremo i nomi e.
00:02:00
titoli dei direttori dei rapporti.
00:02:07
Ora cosa succede se voglio riordinare i nomi in questa riga .
00:02:10
in modo che Naomi Sharp segue Jimmie Wolf.
00:02:14
Un modo semplice è quello di destra fai clic sul nome di Naomi Sharp.
00:02:17
e fare clic su Sposta giù, che sposta Naomi Sharp a destra..
00:02:25
Per aggiungere persone che fanno rapporto a ogni regista, cliccherò su.
00:02:28
alla fine del direttore titolo e premere Invio-Tab,.
00:02:35
che inserisce un punto elenco e una forma subordinati.
00:02:39
Io digito il primo senior manager, Dick Kingsbury..
00:02:43
Per aggiungere più forme contemporaneamente livello continuo a premere Invio..
00:02:50
Aggiungeremo l'altro manager nomi che riportano a Marco Lara..
00:02:57
Ora, diciamo Dick Kingsbury è stato promosso a Direttore..
00:03:02
Per spostare il suo nome su uno livello, faccio clic su di esso e premo Maiuscole-Tab, .
00:03:09
che lo muove verso l'alto, ma dato che è proprio sopra Abbi e Silas.
00:03:14
ora fanno rapporto a lui invece che a Marco.
00:03:19
Per promuovere Dick Kingsbury senza incidere sulle altre relazioni di Marco, .
00:03:23
Dovrei farlo in questo modo.
00:03:24
Seleziona il suo nome e il suo titolo, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Taglia..
00:03:29
Clicca dove voglio il suo nome a livello di direttore, .
00:03:33
diciamo davanti a Jimmie Wolf e premere Invio..
00:03:37
Ora, faccio clic accanto al nuovo punto elenco, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla..
00:03:42
Io digitare in Dick Kingsbury nuovo titolo, Direttore Progetti Speciali..
00:03:48
Ora, Dick è al livello del regista e le altre relazioni di Marco non sono interessate. .
00:03:54
Vedete quanto è possibile semplicemente utilizzando il riquadro di testo..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
我們要插入一個組織結構圖和 我們想要盡可能多的幻燈片空間,.
00:00:09
所以我們將按右鍵幻燈片,
00:00:11
指向佈局,然後選擇"空白"。
00:00:15
要插入圖表,請按一下"插入", 智慧藝術並選擇"層次結構"。.
00:00:22
我將選擇基本 組織結構圖,然後按一下"確定",.
00:00:28
圖表插入 顯示文本窗格。.
00:00:32
關閉並重新打開 窗格我按一下此箭頭.
00:00:35
出現在所選圖表上,
00:00:39
我可以通過在頂部拖動窗格來移動窗格
00:00:43
我通過拖動它更大 兩個頭箭頭游標從任何一側。.
00:00:49
當我按一下遠離 圖表,所以沒有選擇,.
00:00:52
窗格消失,當 我按一下圖表以選擇它,窗格將重新出現。.
00:00:59
請注意窗格與圖表的關係。
00:01:02
當我按一下頂部旁邊時 專案符號,頂部形狀也被選中。.
00:01:07
當我按一下此特殊 在頂部子彈下方縮進,.
00:01:11
選擇下一個形狀 指一個助手的名字.
00:01:15
當我點擊第一個 窗格中的從屬專案符號.
00:01:18
選擇 下一行中的第一個形狀。.
00:01:22
讓我們先鍵入 名稱,為組織執行董事。.
00:01:27
文本和形狀調整大小 當我鍵入以適合形狀。.
00:01:32
要添加維多利亞的頭銜, 我將按 Shift-Enter,.
00:01:37
以開始新行並鍵入標題。
00:01:40
請注意,如果我按 輸入以獲取新行,.
00:01:43
創建第二個專案符號和 形狀,我不想在這裡。.
00:01:48
我將按"後退空間"到 刪除專案符號和形狀。.
00:01:52
接下來,我們將填寫 助理姓名和頭銜.
00:01:56
接下來的三顆子彈 我們將鍵入的名稱和.
00:02:00
報告主任的頭銜。
00:02:07
現在,如果我想 重新排序此行中的名稱.
00:02:10
使納奧米夏普跟隨吉米·沃爾夫。
00:02:14
一個簡單的方法是正確的 點擊納奧米夏普的名字.
00:02:17
然後按一下"向下移動", 將納奧米·夏普移到右側。.
00:02:25
添加向其報告的人員 每個導演,我會點擊.
00:02:28
導演的末端 標題並按 Enter-Tab,.
00:02:35
插入從屬專案符號和形狀。
00:02:39
我將鍵入第一個 高級經理 迪克·金斯伯裡.
00:02:43
同時添加更多形狀 級別我只是繼續按輸入。.
00:02:50
我們將添加其他經理 名單,報告給馬可·拉臘。.
00:02:57
現在,讓我們說迪克金斯伯裡 已晉升為董事。.
00:03:02
把他的名字往上移 水準,我點擊它,並按Shift-Tab,.
00:03:09
移動他,但鑒於 他就在阿比和西拉斯的正上方.
00:03:14
現在,他們向他報告,而不是馬可。
00:03:19
推廣迪克·金斯伯裡 不影響馬可的其他報告.
00:03:23
我應該這樣做。
00:03:24
選擇他的名字和頭銜, 按右鍵並按一下"剪切"。.
00:03:29
按一下我想要他的名字的位置 在主任級別上,.
00:03:33
讓我們在吉米麵前說 狼,按輸入。.
00:03:37
現在,我按一下新的 專案符號,按右鍵並按一下"粘貼"。.
00:03:42
我會輸入迪克·金斯伯裡的新 標題,主任特別專案。.
00:03:48
現在,迪克在導演的級別 和馬可的其他報告不受影響。.
00:03:54
你看多少是可能的 只需使用文本窗格。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
組織図を挿入し、 できるだけ多くのスライドスペースが必要です。.
00:00:09
スライドを右クリックします。
00:00:11
[レイアウト] をクリックし、[空白] を選択します。
00:00:15
グラフを挿入するには、[挿入] をクリックします。 SmartArt を選択し、階層を選択します。.
00:00:22
基本を選択します 組織図をクリックし、[OK] をクリックします。.
00:00:28
グラフが挿入される テキスト ペインが表示されます。.
00:00:32
を閉じて再度開くには、 ペイン この矢印をクリックします。.
00:00:35
選択したグラフに表示され、
00:00:39
ウィンドウを上部にドラッグして移動できます。
00:00:43
をドラッグして大きくします。 任意の側から 2 つの方向矢印カーソル。.
00:00:49
から離れてクリックすると、 グラフが選択されていないので、.
00:00:52
ペインが消えるとき グラフをクリックして選択すると、ペインが再び表示されます。.
00:00:59
ペインがグラフにどのように関連するかに注意してください。
00:01:02
上部の横をクリックすると 箇条書き、一番上の図形も選択されます。.
00:01:07
この特別なボタンをクリックすると 上の箇条書きの下のインデント、.
00:01:11
次の図形が選択されます。 アシスタントの名前を意味する.
00:01:15
そして、私は最初をクリックしたとき ペイン内の下位箇条書き.
00:01:18
を選択する 次の行の最初の図形。.
00:01:22
最初に入力してみましょう 組織のエグゼクティブディレクターの名前。.
00:01:27
テキストと図形のサイズが変更される 図形内に収まるように入力します。.
00:01:32
ビクトリアのタイトルを追加するには シフト入力を押す.
00:01:37
を使用して新しい行を開始し、タイトルを入力します。
00:01:40
押すと注意してください。 新しい行を取得するには、次のように入力します。.
00:01:43
2 番目の箇条書きを作成し、 私はここで望まない形。.
00:01:48
バックスペースを押すと、 箇条書きと図形を削除します。.
00:01:52
次に、 アシスタントの名前とタイトル.
00:01:56
そして次の3つの弾丸のために 名前を入力し、.
00:02:00
報告ディレクターの肩書き。
00:02:07
今、私がしたい場合は何をすべきか この行の名前の順序を変更する.
00:02:10
ナオミ・シャープが ジミー・ウルフの後を追う
00:02:14
簡単な方法は、右に行く ナオミ・シャープの名前をクリックします。.
00:02:17
をクリックし、[下へ移動] をクリックします。 ナオミ・シャープを右に動かす。.
00:02:25
報告者を追加するには 各ディレクターは、私はクリックします.
00:02:28
ディレクターの終わり タイトルを押して Enter-Tab を押すと、.
00:02:35
下位の箇条書きと図形を挿入します。
00:02:39
最初に入力します。 シニアマネージャー ディック・キングズベリー.
00:02:43
同じ位置に図形を追加するには レベル私はちょうどEnterを押し続けます。.
00:02:50
もう一方のマネージャーを追加します マルコ・ララに報告する名前。.
00:02:57
ディック・キングスベリーを言おう 取締役に昇格しました。.
00:03:02
彼の名前を1つ上に移動するには レベル、私はそれをクリックし、シフトタブを押して、.
00:03:09
それは彼を動かすが、それを考えると 彼はアッビとサイラスのすぐ上にいる.
00:03:14
今、彼らはマルコの代わりに彼に報告します。
00:03:19
ディック・キングスベリーを宣伝するために マルコの他の報告に影響を与えることなく.
00:03:23
私はこの方法でそれを行う必要があります。
00:03:24
彼の名前とタイトルを選択し、 右クリックして[切り取る]をクリックします。.
00:03:29
私は彼の名前が欲しい場所をクリックしてください ディレクターレベルでは、.
00:03:33
ジミーの前で言おう ウルフを押してEnterを押します。.
00:03:37
今、私は新しいの横をクリックします 箇条書きを右クリックし、[貼り付け] をクリックします。.
00:03:42
ディック・キングスベリーの新作を入力します タイトル、ディレクター特別プロジェクト。.
00:03:48
今、ディックはディレクターのレベルにあります マルコの他の報告は影響を受けません。.
00:03:54
あなたはどれだけ可能かを参照してください テキスト ペインを使用するだけです。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Chúng ta sẽ chèn một sơ đồ tổ chức và chúng tôi muốn càng nhiều không gian trượt càng tốt,.
00:00:09
Vì vậy chúng ta sẽ nhấp chuột phải vào slide,
00:00:11
trỏ đến bố cục và chọn Blank.
00:00:15
Để chèn biểu đồ chúng ta nhấp vào Insert, SmartArt và chọn hệ thống phân cấp..
00:00:22
Tôi sẽ chọn cơ bản Sơ đồ tổ chức và nhấn OK,.
00:00:28
biểu đồ được chèn vào với khung văn bản được hiển thị..
00:00:32
Để đóng và mở lại ngăn tôi bấm vào mũi tên này .
00:00:35
xuất hiện trên biểu đồ đã chọn,
00:00:39
Tôi có thể di chuyển khung bằng cách kéo nó ở trên cùng
00:00:43
và tôi làm cho nó lớn hơn bằng cách kéo hai mũi tên con trỏ từ bất kỳ bên nào..
00:00:49
Khi tôi nhấp vào biểu đồ để nó không được chọn,.
00:00:52
ô biến mất và khi Tôi nhấp vào biểu đồ để chọn nó, khung xuất hiện lại..
00:00:59
Lưu ý cách ngăn liên quan đến biểu đồ.
00:01:02
Khi tôi nhấp vào bên cạnh đầu bullet, hình dạng trên cùng cũng được chọn..
00:01:07
Khi tôi nhấp vào đặc biệt này thụt lề bên dưới viên đạn trên cùng, .
00:01:11
hình tiếp theo được chọn có nghĩa là cho tên của một trợ lý.
00:01:15
và khi tôi nhấp vào nút đầu tiên bullet phụ trong ngăn.
00:01:18
chọn hình đầu tiên trong hàng tiếp theo..
00:01:22
Hãy gõ đầu tiên cho Giám đốc điều hành của tổ chức. .
00:01:27
Các văn bản và hình dạng thay đổi kích thước như tôi loại để phù hợp trong hình dạng..
00:01:32
Để thêm tiêu đề của Victoria, Tôi sẽ nhấn Shift-Enter,.
00:01:37
để bắt đầu một dòng mới và gõ tiêu đề.
00:01:40
Lưu ý rằng nếu tôi nhấn Nhập để có được một dòng mới, .
00:01:43
tạo ra một viên đạn thứ hai và hình dạng mà tôi không muốn ở đây..
00:01:48
Tôi sẽ nhấn Backspace để xóa các viên đạn và hình dạng..
00:01:52
Tiếp theo chúng tôi sẽ điền vào tên và tiêu đề của trợ lý .
00:01:56
và cho ba viên đạn tiếp theo, chúng ta sẽ nhập tên và.
00:02:00
tiêu đề của giám đốc báo cáo.
00:02:07
Bây giờ nếu tôi muốn sắp xếp lại các tên trong hàng này .
00:02:10
để Naomi Sharp theo Jimmie Wolf.
00:02:14
Một cách đơn giản là phải nhấp vào tên Naomi Sharp.
00:02:17
và nhấp vào di chuyển xuống, di chuyển Naomi Sharp sang phải..
00:02:25
Để thêm những người báo cáo mỗi giám đốc, tôi sẽ bấm vào.
00:02:28
kết thúc của giám đốc tiêu đề và nhấn Enter-tab,.
00:02:35
chèn một dấu đầu dòng và hình dạng phụ.
00:02:39
Tôi sẽ gõ đầu tiên quản lý cấp cao, Dick Kingsbury..
00:02:43
Để thêm các hình dạng khác ở cùng một cấp tôi chỉ cần giữ nhấn Enter..
00:02:50
Chúng ta sẽ thêm người quản lý khác tên báo cáo cho Marco Lara..
00:02:57
Bây giờ, hãy nói Dick Kingsbury đã nhận được thăng chức Giám đốc..
00:03:02
Để di chuyển tên của mình lên một cấp, tôi nhấp vào nó và nhấn Shift-Tab, .
00:03:09
mà di chuyển anh ta lên nhưng cho rằng ông là phải ở trên Abbi và Silas.
00:03:14
bây giờ họ báo cáo với anh ta thay vì để Marco.
00:03:19
Để thúc đẩy Dick Kingsbury không ảnh hưởng đến các báo cáo khác của Marco, .
00:03:23
Tôi nên làm theo cách này.
00:03:24
Chọn tên và tiêu đề của mình, nhấp chuột phải và nhấp vào cắt..
00:03:29
Nhấp vào nơi tôi muốn tên của mình ở cấp độ giám đốc, .
00:03:33
Hãy nói ở phía trước của Jimmie Wolf và nhấn Enter..
00:03:37
Bây giờ, tôi nhấp vào bên cạnh mới bullet, nhấp chuột phải và nhấp vào paste..
00:03:42
Tôi sẽ gõ vào mới Dick Kingsbury của tiêu đề, giám đốc dự án đặc biệt..
00:03:48
Bây giờ, Dick là ở cấp độ của giám đốc và các báo cáo khác của Marco không bị ảnh hưởng. .
00:03:54
Bạn thấy bao nhiêu là có thể chỉ bằng cách sử dụng ngăn văn bản..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Kita akan memasukkan sebuah org bagan dan kita ingin sebanyak ruang slide mungkin,.
00:00:09
Jadi kita akan klik kanan slide,
00:00:11
Arahkan ke tata letak dan pilih kosong.
00:00:15
Untuk memasukkan grafik kita klik insert, SmartArt dan pilih hirarki..
00:00:22
Aku akan memilih dasar struktur organisasi dan klik OK,.
00:00:28
grafik disisipkan dengan panel teks yang ditampilkan..
00:00:32
Untuk menutup dan membuka kembali Pane saya klik panah ini .
00:00:35
yang muncul pada grafik yang dipilih,
00:00:39
Saya bisa menggerakkan panel dengan menyeretnya ke atas
00:00:43
dan saya membuatnya lebih besar dengan menyeret dua kursor kepala panah dari sisi manapun..
00:00:49
Ketika saya klik jauh dari grafik sehingga tidak dipilih,.
00:00:52
Panel menghilang dan ketika Saya klik grafik untuk memilihnya, panel muncul kembali..
00:00:59
Perhatikan bagaimana panel berhubungan dengan grafik.
00:01:02
Ketika saya klik di sebelah atas peluru, bentuk atas juga dipilih..
00:01:07
Ketika saya klik khusus ini indent di bawah peluru atas, .
00:01:11
bentuk berikutnya dipilih dimaksudkan untuk nama asisten.
00:01:15
dan ketika saya klik pertama peluru subordinat pada panel.
00:01:18
yang memilih bentuk pertama di baris berikutnya..
00:01:22
Mari kita ketik pertama nama, untuk Direktur Eksekutif org. .
00:01:27
Teks dan bentuk mengubah ukuran seperti yang saya ketik agar sesuai dalam bentuknya..
00:01:32
Untuk menambahkan judul Victoria, Saya akan menekan Shift-Enter,.
00:01:37
untuk memulai baris baru dan ketik judulnya.
00:01:40
Perhatikan bahwa jika saya menekan Masukkan untuk mendapatkan baris baru, .
00:01:43
yang menciptakan peluru kedua dan bentuk yang saya tidak ingin di sini..
00:01:48
Saya akan menekan Backspace untuk menghapus peluru dan bentuk..
00:01:52
Selanjutnya kita akan mengisi nama dan judul asisten .
00:01:56
dan untuk tiga peluru berikutnya, kita akan mengetikkan nama dan.
00:02:00
Judul dari Direktur pelaporan.
00:02:07
Sekarang bagaimana jika saya ingin menyusun ulang nama di baris ini .
00:02:10
sehingga Naomi Sharp mengikuti Jimmie Wolf.
00:02:14
Cara sederhana adalah dengan benar Klik Naomi Sharp nama.
00:02:17
dan klik pindah ke bawah, yang bergerak Naomi Sharp ke kanan..
00:02:25
Untuk menambahkan orang yang melapor ke Setiap Direktur, saya akan klik di.
00:02:28
akhir Direktur judul dan tekan Enter-tab,.
00:02:35
yang memasukkan peluru dan bentuk subordinat.
00:02:39
Saya akan mengetikkan yang pertama manajer senior, Dick Kingsbury..
00:02:43
Untuk menambahkan lebih banyak bentuk pada tingkat saya hanya terus menekan Enter..
00:02:50
Kami akan menambahkan manajer lain nama yang melapor ke Marco Lara..
00:02:57
Sekarang, katakanlah Dick Kingsbury dipromosikan menjadi Direktur..
00:03:02
Untuk memindahkan namanya menjadi satu tingkat, saya klik dan Tekan Shift-tab, .
00:03:09
yang menggerakkan dia tetapi mengingat Dia berada tepat di atas Abbi dan Silas.
00:03:14
Sekarang mereka melapor kepadanya bukan kepada Marco.
00:03:19
Untuk mempromosikan Dick Kingsbury tidak memengaruhi laporan lain Marco, .
00:03:23
Aku harus melakukannya dengan cara ini.
00:03:24
Pilih nama dan judulnya, Klik kanan dan klik cut..
00:03:29
Klik di mana saya ingin namanya pada tingkat Direktur, .
00:03:33
Katakanlah di depan Jimmie Serigala dan tekan Enter..
00:03:37
Sekarang, saya klik di sebelah baru peluru, klik kanan dan klik tempel..
00:03:42
Aku akan mengetikkan Dick Kingsbury baru judul, Direktur proyek khusus..
00:03:48
Sekarang, Dick adalah pada tingkat Direktur dan laporan lain Marco tidak terpengaruh. .
00:03:54
Anda melihat berapa banyak yang mungkin hanya dengan menggunakan panel teks..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Мы собираемся вставить оргсхему и мы хотим как можно больше места для слайдов,.
00:00:09
так что мы направо нажмите на слайд,
00:00:11
указать на Layout и выбрать пустой.
00:00:15
Чтобы вставить диаграмму, нажмите Insert, SmartArt и выбрать Иерархию..
00:00:22
Я выберу основные организации диаграммы и нажмите OK,.
00:00:28
диаграмма вставляется с отображением текстового панели..
00:00:32
Закрыть и вновь открыть панели я нажимаю эту стрелку .
00:00:35
который появляется на выбранном графике,
00:00:39
Я могу переместить панели, перетащив его в верхней части
00:00:43
и я делаю его больше, перетащив двухглавый курсор стрелки с любой стороны..
00:00:49
Когда я отохаю от диаграммы, так что это не выбрано,.
00:00:52
панели исчезает и когда Я нажимаю на диаграмму, чтобы выбрать его, панели появляется снова..
00:00:59
Обратите внимание, как панель относится к диаграмме.
00:01:02
Когда я нажимаю рядом с вершиной пуля, верхняя форма также выбрана..
00:01:07
Когда я нажимаю на этот специальный отступ под верхней пулей, .
00:01:11
выбрана следующая форма предназначен для имени помощника.
00:01:15
и когда я нажимаю на первый подчиненный пуля в стекле.
00:01:18
, который выбирает первая форма в следующем ряду..
00:01:22
Давайте ввем первый имя, для исполнительного директора организации. .
00:01:27
Текст и форма размеров как я типа, чтобы поместиться в форме..
00:01:32
Чтобы добавить название Виктории, Я буду нажимать Shift-Enter,.
00:01:37
чтобы начать новую строку и ввести название.
00:01:40
Обратите внимание, что если я нажимаю Введите, чтобы получить новую линию, .
00:01:43
, что создает вторую пулю и форму, которую я не хочу здесь..
00:01:48
Я нажимаю Backspace на удалить пулю и форму..
00:01:52
Далее мы заполним Имя и название ассистента .
00:01:56
и в течение следующих трех пуль, Мы ввем имена и.
00:02:00
названия директоров по отчетности.
00:02:07
Теперь что, если я хочу переупорядочить имена в этой строке .
00:02:10
так что Наоми Шарп следует Джимми Вольф.
00:02:14
Простой способ заключается в том, чтобы право нажмите имя Наоми Шарп.
00:02:17
и нажмите Переместить вниз, что перемещает Наоми Шарп вправо..
00:02:25
Добавление людей, которые отчитываться перед каждый директор, я нажимаю на.
00:02:28
в конце режиссера название и нажмите Enter-Tab,.
00:02:35
который вставляет подчиненную пулю и форму.
00:02:39
Я наберу первый старший менеджер, Дик Кингсбери..
00:02:43
Чтобы добавить больше форм в то же время уровень я просто держать нажав Enter..
00:02:50
Мы добавим другого менеджера имена, которые сообщают Марко Лара..
00:02:57
Теперь, скажем, Дик Кингсбери получил повышение до директора..
00:03:02
Чтобы переместить его имя до одного уровень, я нажимаю на него и нажмите Shift-Tab, .
00:03:09
, что движет его, но, учитывая, что он прямо над Эбби и Сайлас.
00:03:14
Теперь они отчитываются перед ним, а не марко.
00:03:19
Для продвижения Дик Кингсбери не затрагивая другие отчеты Марко, .
00:03:23
Я должен сделать это таким образом.
00:03:24
Выберите его имя и название, правый щелчок и нажмите Cut..
00:03:29
Нажмите, где я хочу его имя на уровне Директора, .
00:03:33
скажем, перед Джимми Волк и нажмите Enter..
00:03:37
Теперь я нажимаю рядом с новым пуля, правый щелчок и нажмите паста..
00:03:42
Я вету новый Дик Кингсбери название, директор специальных проектов..
00:03:48
Теперь Дик на уровне режиссера и другие отчеты Марко не затрагиваются. .
00:03:54
Вы видите, сколько это возможно просто с помощью текстового стекла..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ще вкараме диаграма на орг и ще направим диаграма на орг. искаме колкото е възможно повече пространство,.
00:00:09
така че ще кликнете с десния бутон на слайда,
00:00:11
посочете Оформление и изберете Празно.
00:00:15
За да вмъкнете диаграмата, щракнете върху "Вмъкване", SmartArt и изберете Йерархия..
00:00:22
Ще избера основния организационна диаграма и щракнете върху OK,.
00:00:28
вмъкната е диаграмата с показания текстов екран..
00:00:32
За да затворите и Екран, който щраквам върху тази стрелка .
00:00:35
се показва на избраната
00:00:39
Мога да преместя прозореца, като го плъзгам отгоре
00:00:43
и аз го направя по-голям, като влачи стрелка от всяка страна..
00:00:49
Когато щракна от диаграма, така че да не е избрана,.
00:00:52
екранът изчезва и когато Щракнете върху диаграмата, за да я изберете, екранът се появява отново..
00:00:59
Обърнете внимание как се отнася към диаграмата.
00:01:02
Когато кликна до върха горната фигура също е избрана..
00:01:07
Когато щракна върху този специален тире под горния куршум, .
00:01:11
следващата фигура е избрана името на асистента.
00:01:15
и когато щракнете върху подчинени водещи символи в прозореца.
00:01:18
която избира първата фигура на следващия ред..
00:01:22
Нека да напишем първия името на изпълнителния директор на орг. .
00:01:27
Текстът и фигурата преоразмеряват както аз въвеждам, за да се побере във формата..
00:01:32
За да добавите заглавието на Виктория, Ще натисна Shift-Enter,.
00:01:37
, за да започнете нов ред и да въведете заглавието.
00:01:40
Имайте предвид, че ако натисна бутона Въведете , за да получите нов ред, .
00:01:43
създава втори водещ символ и не искам да съм тук..
00:01:48
Ще натисна клавиша Backspace за да изтриете куршума и формата..
00:01:52
След това ще попълним име и заглавие на асистента .
00:01:56
и за следващите три куршума, ще въведем имената и.
00:02:00
на отчетните директори.
00:02:07
А сега какво ако искам да пренареждане на имената в този ред .
00:02:10
и на Наоми Шарп да следва Джими Вълк.
00:02:14
Един прост начин е да се направи кликнете върху името на Наоми Шарп.
00:02:17
и кликнете върху Премести надолу, че движи Наоми Шарп надясно..
00:02:25
За да добавите хора, които подават сигнал всеки директор, ще кликна в.
00:02:28
края на и натиснете Enter-Tab,.
00:02:35
която вмъква подчинен куршум и фигура.
00:02:39
Ще напия първия Главен мениджър, Дик Кингсбъри..
00:02:43
За да добавите още фигури в една и съща - Само натискам Enter..
00:02:50
Ще добавим другия мениджър на имената, които се отчитат пред Марко Лара..
00:02:57
Да кажем, че Дик Кингсбъри е на 15. е повишен в директор..
00:03:02
Да премести името си нагоре ниво, щракна върху него и натиснете Shift-Tab, .
00:03:09
който го измества, но като се има предвид, че той е точно над Аби и.
00:03:14
Сега те му докладват вместо на Марко.
00:03:19
Да популяризирам Дик Кингсбъри без да засяга другите доклади на .
00:03:23
Трябва да го направя по този начин.
00:03:24
Изберете името и заглавието му, кликнете с десния бутон и щракнете върху Cut..
00:03:29
Щракнете там, където искам името му на равнище директор, .
00:03:33
Да кажем пред Джими. Вълкът и натиснете Enter..
00:03:37
Сега, кликвам до новия куршум, щракнете с десния бутон и щракнете върху постави..
00:03:42
Ще те напия в новия дик Кингсбъри директор "Специални проекти"..
00:03:48
Дик е на режисьора. други доклади на Марко не са засегнати. .
00:03:54
Виждате колко е възможно само с помощта на текстовия екран..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vom insera o organigramă și. vrem cât mai mult spațiu de alunecare posibil,.
00:00:09
așa că vom face clic dreapta pe diapozitiv,
00:00:11
indicați spre Aspect și alegeți Vid.
00:00:15
Pentru a insera diagrama, facem clic pe Inserare, SmartArt și alegeți Ierarhie..
00:00:22
Voi selecta de bază organigramă și faceți clic pe OK,.
00:00:28
diagrama este inserată cu panoul de text afișat..
00:00:32
Pentru a închide și a redeschide panoul Se face clic pe această săgeată .
00:00:35
care apare în diagrama selectată,
00:00:39
Pot muta panoul glisându-l în partea de sus
00:00:43
și am face mai mare prin glisarea două cap săgeată cursor din orice parte..
00:00:49
Când fac clic departe de diagramă, astfel încât să nu fie selectată,.
00:00:52
panoul dispare și când Fac clic pe diagramă pentru a o selecta, panoul reapare..
00:00:59
Rețineți modul în care panoul se raportează la diagramă.
00:01:02
Când fac clic lângă partea de sus glonț, forma de sus este, de asemenea, selectat..
00:01:07
Când fac clic pe acest special indentare sub marcatorul de sus, .
00:01:11
este selectată următoarea formă destinat pentru numele unui asistent.
00:01:15
și când fac clic pe primul marcator subordonat în panou.
00:01:18
care selectează prima formă din rândul următor..
00:01:22
Să tastați primul numele, pentru directorul executiv al org. .
00:01:27
Textul și forma se redimensionează așa am tip pentru a se potrivi în formă..
00:01:32
Pentru a adăuga titlul Victoriei, Voi apăsa shift-enter,.
00:01:37
pentru a începe o linie nouă și tastați titlul.
00:01:40
Rețineți că, dacă apăs Introduceți pentru a obține o linie nouă, .
00:01:43
care creează un al doilea glonț și forma pe care nu o vreau aici..
00:01:48
Voi apăsa pe Backspace pentru a ștergeți marcatorul și forma..
00:01:52
În continuare vom completa numele și titlul asistentului .
00:01:56
și pentru următoarele trei gloanțe, vom tasta numele și.
00:02:00
titlurile directorilor raportori.
00:02:07
Acum ce se întâmplă dacă vreau să reordonarea numelor din acest rând .
00:02:10
astfel încât Naomi Sharp urmează Jimmie Wolf.
00:02:14
O modalitate simplă este de a dreapta faceți clic pe numele lui Naomi Sharp.
00:02:17
și faceți clic pe Mutare în jos, că o mută pe Naomi Sharp la dreapta..
00:02:25
Pentru a adăuga persoane care raportează la fiecare director, voi face clic pe.
00:02:28
sfârșitul perioadei de titlu și apăsați enter-tab,.
00:02:35
care inserează un marcator subordonat și o formă.
00:02:39
Voi tasta primul senior manager, Dick Kingsbury..
00:02:43
Pentru a adăuga mai multe forme în același timp nivelul I a păstra doar apăsând Enter..
00:02:50
Vom adăuga celălalt manager numele care raportează la Marco Lara..
00:02:57
Acum, să spunem Dick Kingsbury a fost promovat la gradul de director..
00:03:02
Pentru a muta numele său în sus unul nivel, fac clic pe el și apăsați Shift-Tab, .
00:03:09
care îl mută în sus, dar având în vedere că el este chiar deasupra Abbi și Silas.
00:03:14
Acum îi raportează lui în loc să-i raporteze lui Marco.
00:03:19
Pentru a promova Dick Kingsbury fără a afecta celelalte rapoarte ale lui Marco, .
00:03:23
Ar trebui s-o fac așa.
00:03:24
Selectați numele și titlul său, faceți clic dreapta și faceți clic pe Decupare..
00:03:29
Faceți clic unde vreau numele lui la nivel de director, .
00:03:33
Să zicem în fața lui Jimmie. Wolf și apăsați enter..
00:03:37
Acum, fac clic lângă noul marcator, faceți clic dreapta și faceți clic pe Lipire..
00:03:42
Voi scrie noul dick Kingsbury. titlu, Director Proiecte Speciale..
00:03:48
Acum, Dick este la nivelul regizorului. și celelalte rapoarte ale lui Marco nu sunt afectate. .
00:03:54
Vezi cât de mult este posibil doar utilizând panoul de text..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ми збираємося вставити організаційну діаграму і ми хочемо якомога більше місця для слайдів,.
00:00:09
отже, ми клацнемо слайд правою кнопкою миші,
00:00:11
наведіть вказівник на пункт Макет і виберіть пункт Пустий.
00:00:15
Щоб вставити діаграму, ми натискаємо кнопку Вставити, Об'єкт SmartArt і виберіть елемент Ієрархія..
00:00:22
Я виб'ю основні організаційної діаграми та натисніть кнопку OK,.
00:00:28
вставлено діаграму з відображеною областю тексту..
00:00:32
Щоб закрити та знову відкрити Область я натискаю цю стрілку .
00:00:35
яка відображається на вибраній діаграмі,
00:00:39
Можна перемістити область, перетягнувши її угорі
00:00:43
і я роблю його більше, перетягнувши два попрямує стрілка курсор з будь-якого боку..
00:00:49
Коли я натиснути від діаграму, щоб її не було вибрано,.
00:00:52
область зникає і коли Клацнув діаграму, щоб виділити її, з'явиться область..
00:00:59
Зверніть увагу, як область пов'язана з діаграмою.
00:01:02
При натишці поруч із верхньою частиною маркер, верхня фігура також виділена..
00:01:07
Коли я натиснаю цю спеціальну відступ під верхнім маркером, .
00:01:11
виділено наступну фігуру призначено для імені помічника.
00:01:15
і коли я натинаю перший підпорядкований маркер в області.
00:01:18
який вибирає перша фігура в наступному рядку..
00:01:22
Давайте введемо перший ім'я, для виконавчого директора org. .
00:01:27
Текст і фігура зміниться під час введення тексту відповідно до форми..
00:01:32
Щоб додати назву Вікторії, Я натискаю shift-Enter,.
00:01:37
, щоб почати новий рядок і ввести заголовок.
00:01:40
Зверніть увагу, що якщо я натискаю Введіть, щоб отримати новий рядок, .
00:01:43
що створює другий маркер і форму, яку я тут не хочу..
00:01:48
Я натискаю на Backspace, щоб видалити маркер і фігуру..
00:01:52
Далі ми заповнимо ім'я та назва помічника .
00:01:56
і для наступних трьох куль, ми введемо імена та.
00:02:00
звання директорів звітності.
00:02:07
Тепер що, якщо я хочу впорядкування імен у цьому рядку .
00:02:10
так що Наомі Шарп слідує Джиммі Вовк.
00:02:14
Простий спосіб - справа натисніть ім'я Наомі Шарпа.
00:02:17
і натисніть кнопку Перемістити вниз, що пересуває Наомі Шарпа вправо..
00:02:25
Додавання користувачів, які повідомляють кожен режисер, я натис буду на.
00:02:28
кінець режисера натисніть клавішу Enter-Tab,.
00:02:35
, який вставляє підпорядкований маркер і фігуру.
00:02:39
Я введу перший старший менеджер, Дік Кінгсбері..
00:02:43
Додавання додаткових фігур рівень я просто продовжувати натисканням Enter..
00:02:50
Ми додамо іншого менеджера імена, які повідомляють Марко Ларі..
00:02:57
Тепер, скажімо, Дік Кінгсбері отримав підвищений до директора..
00:03:02
Переміщення його імені вгору на один я натискаю на неї та натискаю клавішу Shift-Tab, .
00:03:09
що рухається його вгору, але з огляду на, що він прямо над Аббі і Сила.
00:03:14
тепер вони повідомляють йому, а не Марко.
00:03:19
Для сприяння Дік Кінгсбері не впливаючи на інші звіти Марко, .
00:03:23
Я повинен зробити це таким чином.
00:03:24
Виберіть його ім'я та назву, клацніть правою кнопкою миші та виберіть вирізати..
00:03:29
Клацніть місце, де я хочу його ім'я на рівні директора, .
00:03:33
Скажімо, перед Джиммі Вовк і натисніть клавішу Enter..
00:03:37
Тепер я натисю поруч з новим маркер, клацніть правою кнопкою миші та виберіть команду Вставити..
00:03:42
Я введу в Дік Кінгсбері новий назва, директор спеціальних проектів..
00:03:48
Тепер Дік знаходиться на рівні режисера і інші звіти Марко не завдоються. .
00:03:54
Ви бачите, скільки можливо просто за допомогою області тексту..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bir org şeması ekleyeceğiz ve. mümkün olduğunca çok slayt alanı istiyoruz,.
00:00:09
bu yüzden sağ slayt tıklayın,
00:00:11
Düzen'i işaret edin ve Boş'u seçin.
00:00:15
Grafiği eklemek için Ekle'ye tıklıyoruz, SmartArt ve Hiyerarşi seçin..
00:00:22
Ben temel seçeceğim organizasyon şeması ve Tamam'ı tıklatın,.
00:00:28
grafik eklenir metin bölmesi görüntülenir..
00:00:32
Kapatmak ve yeniden açmak için bölme ben bu ok tıklayın .
00:00:35
seçili grafikte görünen,
00:00:39
Bölmeyi en üste sürükleyerek hareket ettirebilirim.
00:00:43
ve ben sürükleyerek daha büyük yapmak herhangi bir taraftan iki başlı ok imleci..
00:00:49
Ben uzakta tıkladığınızda grafik seçili değil, böylece.
00:00:52
bölme kaybolur ve ne zaman Seçmek için grafiği tıklatıyorum, bölme yeniden görünür..
00:00:59
Bölmenin grafikle nasıl ilişkili olduğunu not edin.
00:01:02
En üste tıkladığım da mermi, üst şekil de seçilir..
00:01:07
Bu özel tıklamazaman üst kurşun altında girinti, .
00:01:11
sonraki şekil seçilir bir asistan adı anlamına gelir.
00:01:15
ve ben ilk tıkladığınızda bölmedeki ast mermi.
00:01:18
bu seçer sonraki satırdaki ilk şekil..
00:01:22
İlkini yazalım. org'un icra direktörü için. .
00:01:27
Metin ve şekil yeniden boyutlandır ben şekil içine sığacak şekilde yazın..
00:01:32
Victoria'nın unvanını eklemek için, Shift-Enter tuşuna basacağım..
00:01:37
yeni bir satır başlatmak ve başlığı yazın.
00:01:40
Eğer basamazsam Yeni bir hat almak için girin, .
00:01:43
ikinci bir madde işareti oluşturur ve Burada istemediğim şekli..
00:01:48
Backspace tuşuna basacağım. madde işaretini ve şeklini silin..
00:01:52
Sonra biz dolduracağız asistanın adı ve unvanı .
00:01:56
ve sonraki üç mermi için, isimleri yazacağız ve.
00:02:00
raporlama müdürlerinin unvanları.
00:02:07
Şimdi ya istersem. bu satırdaki adları yeniden sırala .
00:02:10
Böylece Naomi Sharp Jimmie Wolf'u takip eder.
00:02:14
Basit bir yol, doğru Naomi Sharp'ın adını tıklatın.
00:02:17
ve Aşağı Taşı'yı tıklatın, bu Naomi Sharp'ı sağa doğru hareket ettirir..
00:02:25
Rapor veren kişileri eklemek için her yönetmen, ben tıklayacağım.
00:02:28
yönetmenin sonu başlık ve Enter-Tab tuşuna basın,.
00:02:35
bir ast mermi ve şekil ekler.
00:02:39
İlkini yazacağım. Üst düzey yönetici, Dick Kingsbury..
00:02:43
Aynı anda daha fazla şekil eklemek için seviye ben sadece Enter tuşuna basmaya devam edin..
00:02:50
Diğer müdürü de ekleyeceğiz. Marco Lara'ya rapor veren isimler..
00:02:57
Şimdi, diyelim ki Dick Kingsbury Müdürlüğe terfi etti..
00:03:02
Adını yukarı taşımak için. düzeyi, ben tıklayın ve Shift-Tab basın, .
00:03:09
bu onu yukarı taşır ama verilen Abbi ve Silas'ın hemen üstünde..
00:03:14
Şimdi marco yerine ona rapor ediyorlar.
00:03:19
Dick Kingsbury'yi tanıtmak için Marco'nun diğer raporlarını etkilemeden, .
00:03:23
Bu şekilde yapmalıyım.
00:03:24
Adını ve unvanını seçin, sağ tıklatın ve Kes'e tıklayın..
00:03:29
Adını istediğim yere tıklayın Müdür düzeyinde, .
00:03:33
Diyelim ki Jimmie'nin önünde. Wolf ve Enter tuşuna basın..
00:03:37
Şimdi, yeni nin yanına tıklıyorum. madde işareti, sağ tıklatın ve Yapıştır'ı tıklatın..
00:03:42
Dick Kingsbury'nin yeni başlık, Müdür Özel Projeler..
00:03:48
Dick şu anda yönetmen seviyesinde. Ve Marco'nun diğer raporları etkilenmedi. .
00:03:54
Ne kadar mümkün olduğunu görüyorsun. sadece metin bölmesini kullanarak..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos inserir um gráfico org e queremos o máximo de espaço de diapositivos possível,.
00:00:09
então vamos clicar no slide,
00:00:11
apontar para Layout e escolher Blank.
00:00:15
Para inserir o gráfico em que clicamos Insira, SmartArt e escolha a Hierarquia..
00:00:22
Vou selecionar o básico gráfico de organização e clique EM OK,.
00:00:28
o gráfico é inserido com o painel de texto visualizado..
00:00:32
Para fechar e reabrir o painel eu clique esta seta .
00:00:35
que aparece no gráfico selecionado,
00:00:39
Posso mover o painel arrastando-o no topo.
00:00:43
e eu torná-lo maior arrastando o dois cursores de seta de cabeça de qualquer lado..
00:00:49
Quando clico longe do gráfico para que não seja selecionado,.
00:00:52
o painel desaparece e quando Clico na tabela para selecioná-lo, o painel reaparece..
00:00:59
Note como o painel se relaciona com o gráfico.
00:01:02
Quando clico ao lado do topo bala, a forma superior também é selecionada..
00:01:07
Quando clicar neste especial travessão debaixo da bala superior, .
00:01:11
a próxima forma é selecionada destinado para o nome de um assistente.
00:01:15
e quando clico no primeiro bala subordinada no painel.
00:01:18
que seleciona a primeira forma na próxima linha..
00:01:22
Vamos escrever o primeiro nome, para o diretor executivo da org. .
00:01:27
O texto e a forma redimensionam como eu escrevo para caber dentro da forma..
00:01:32
Para adicionar o título de Victoria, Vou pressionar shift-enter,.
00:01:37
para iniciar uma nova linha e escrever o título.
00:01:40
Note que se eu pressionar Entre para obter uma nova linha, .
00:01:43
que cria uma segunda bala e forma que eu não quero aqui..
00:01:48
Vou pressionar o Backspace para apagar a bala e a forma..
00:01:52
Em seguida, vamos preencher o nome e título do assistente .
00:01:56
e para as próximas três balas, vamos escrever nos nomes e.
00:02:00
títulos dos diretores inquiridos.
00:02:07
E se eu quiser. reencomendar os nomes nesta linha .
00:02:10
para que Naomi Sharp siga Jimmie Wolf.
00:02:14
Uma forma simples é a direita clique no nome de Naomi Sharp.
00:02:17
e clique Em Mover-se para baixo, que move Naomi Sharp para a direita..
00:02:25
Para adicionar pessoas que reportam a cada diretor, vou clicar em.
00:02:28
o fim do diretor título e pressione Enter-Tab,.
00:02:35
que insere uma bala e forma subordinada.
00:02:39
Vou escrever o primeiro. Gerente sénior, Dick Kingsbury..
00:02:43
Para adicionar mais formas ao mesmo tempo nível eu continuo a pressionar Enter..
00:02:50
Vamos adicionar o outro gerente. nomes que reportam a Marco Lara..
00:02:57
Digamos que Dick Kingsbury foi promovido a Diretor..
00:03:02
Para mover o seu nome para cima um nível, clico nele e pressiono o separador de turno, .
00:03:09
que o move para cima, mas dado que está mesmo acima de Abbi e Silas.
00:03:14
agora reportam-lhe em vez de marco.
00:03:19
Para promover Dick Kingsbury sem afetar os outros relatórios do Marco, .
00:03:23
Eu devia fazê-lo assim.
00:03:24
Selecione o seu nome e título, clique à direita e clique em Cortar..
00:03:29
Clique onde quero o nome dele ao nível do Diretor, .
00:03:33
vamos dizer na frente de Jimmie Lobo e imprensa Enter..
00:03:37
Agora, clico ao lado do novo bala, clique à direita e clique em Pasta..
00:03:42
Vou escrever no novo Dick Kingsbury título, Diretor Projetos Especiais..
00:03:48
O Dick está no nível do realizador. e os outros relatórios do Marco não são afetados. .
00:03:54
Vê quanto é possível apenas usando o painel de texto..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Umetnuжemo org grafikon i. Ћelimo љto je viљe moguжe prostora za klizanje,.
00:00:09
Tako da жemo kliknuti desno na slajd,
00:00:11
postavite pokazivač na stavku Raspored i odaberite stavku "Prazno".
00:00:15
Da bismo umetnuli grafikon kliknuli smo na dugme "Umetni", SmartArt grafika i odaberite hijerarhiju..
00:00:22
Ja жu izabrati osnovnu. organizacioni dijagram i kliknite na dugme U redu,.
00:00:28
grafikon je umetnut sa prikazanim okno za tekst..
00:00:32
Da biste zatvorili i ponovo otvorili okno Kliknem na ovu strelicu .
00:00:35
koji se pojavljuje na izabranom grafikonu,
00:00:39
Mogu da pomerim okno tako što ću ga prevući na vrh
00:00:43
I ja ga uиinog veжim vuиuжi. Kursor dve glave sa bilo koje strane..
00:00:49
Kada kliknem daleko od grafikon tako da nije izabran,.
00:00:52
okno nestaje i kada Kliknem na grafikon da bih ga izabrao, okno se ponovo pojavljuje..
00:00:59
Obratite pažnju na to kako se okno odnosi na grafikon.
00:01:02
Kada kliknem pored vrha znak za nabrajanje, izabran je i gornji oblik..
00:01:07
Kada kliknem na ovaj specijalitet uvlačenje pasusa ispod gornjeg znaka za nabrajanje, .
00:01:11
sledeći oblik je izabran namenjeno imenu asistenta.
00:01:15
i kada kliknem na prvi podređeni metak u oknu.
00:01:18
koji bira prvi oblik u sledećem redu..
00:01:22
Hajde da otkucamo prvi ime, za izvršnog direktora orga. .
00:01:27
Tekst i promeni veličine oblika dok kucam da bi se uklopio u oblik..
00:01:32
Da dodam Viktorijinu titulu, Pritisnuжu Shift-Enter,.
00:01:37
da biste započeli novi red i otkucali naslov.
00:01:40
Imajte na umu da ako pritisnem Unesite da biste dobili novi red, .
00:01:43
koji stvara drugi znak za nabrajanje i Oblik koji ne ћelim ovde..
00:01:48
Pritisnuжu Backspace da. brisanje znaka za nabrajanje i oblik..
00:01:52
Sledeжe љto жemo popuniti. ime i naslov pomoćnika .
00:01:56
I za sledeća tri metka, Ukucaжemo imena i..
00:02:00
naslove direktora izveštaja.
00:02:07
Šta ako ja to želim ponovno redosled imena u ovom redu .
00:02:10
Tako da Naomi Šarp prati Džimija Volfa.
00:02:14
Jednostavan način je da se to uradi kliknite na ime Naomi Šarp.
00:02:17
i kliknite na dugme Pomeri nadole, to Pomera Naomi Šarp nadesno..
00:02:25
Dodavanje osoba koje se javljaju svaki reћiser, kliknuжu na..
00:02:28
kraj režisera naslov i pritisnite taster Enter-Tab,.
00:02:35
koji umeće podređeni znak za nabrajanje i oblik.
00:02:39
Ja жu otkucati prvi. Stariji menadћer, Dik Kingsberi..
00:02:43
Dodavanje više oblika u isto vreme Samo nastavljam da pritiskam Enter..
00:02:50
Dodaжemo drugog menadћera. imena koja se javljaju Marku Lari..
00:02:57
Recimo Dik Kingsberi Unapređen je u direktora..
00:03:02
Da pomerim njegovo ime na jedno na nivou, kliknem na njega i pritisnem kombinaciju tastera Shift-Tab, .
00:03:09
To ga pomera, ali s obzirom na to. On je odmah iznad Abbi i Sajlasa..
00:03:14
Sada se javljaju njemu umesto Marku.
00:03:19
Da promovišemo Dika Kingsberija ne utičući na Markove druge izveštaje, .
00:03:23
Trebalo bi to da uradim na ovaj naиin.
00:03:24
Izaberite njegovo ime i naslov, kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Iseci..
00:03:29
Kliknite na mesto gde želim njegovo ime na nivou direktora, .
00:03:33
Recimo pred Džimiju Vučić i pritisni Enter..
00:03:37
Sada, kliknem pored novog kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Nalepi..
00:03:42
Ukucaжu novu Dika Kingsberija. naslov, direktor specijalnih projekata..
00:03:48
Dik je na režiseru I Markove druge izveštaje nema uticaja. .
00:03:54
Vidiš li koliko je moguće samo korišćenjem okna za tekst..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:09
لذا سنضغط على الشريحة
00:00:11
أشر إلى التخطيط واختر فارغ.
00:00:15
لإدراج المخطط، انقر فوق إدراج، SmartArt واختر التسلسل الهرمي..
00:00:22
سأختار الأساسي المخطط الهيكلي وانقر فوق موافق،.
00:00:28
يتم إدراج المخطط مع عرض جزء النص..
00:00:32
لإغلاق وإعادة فتح جزء أنا فوق هذا السهم .
00:00:35
الذي يظهر على المخطط المحدد،
00:00:39
يمكنني تحريك الجزء عن طريق سحبه في الأعلى
00:00:43
و أجعلها أكبر عن طريق سحب رأسين رأس السهم المؤشر من أي جانب..
00:00:49
عندما انقر بعيدا عن التخطيط بحيث لا يتم تحديده،.
00:00:52
يختفي الجزء ومتى انقر فوق المخطط لتحديده، يظهر الجزء مرة أخرى..
00:00:59
لاحظ كيف يرتبط الجزء بالرسم البياني.
00:01:02
عند النقر بجوار الجزء العلوي الرمز النقطي، يتم تحديد الشكل العلوي أيضا..
00:01:07
عند النقر فوق هذا خاص المسافة البادئة تحت الرصاصة العلوية، .
00:01:11
يتم تحديد الشكل التالي مخصصة لاسم مساعد.
00:01:15
وعندما انقر فوق الأول الرمز النقطي الثانوي في الجزء.
00:01:18
الذي يحدد الشكل الأول في الصف التالي..
00:01:22
دعونا اكتب الأول اسم المدير التنفيذي للمنظمة. .
00:01:27
تغيير حجم النص والشكل كما اكتب لتناسب داخل الشكل..
00:01:32
لإضافة لقب فيكتوريا، سأضغط على مفتاح Shift-Enter.
00:01:37
لبدء سطر جديد وكتابة العنوان.
00:01:40
لاحظ أنه إذا ضغطت أدخل للحصول على سطر جديد، .
00:01:43
الذي ينشئ رصاصة ثانية و الشكل الذي لا أريده هنا.
00:01:48
سأضغط على باك سبيس حذف الرمز النقطي والشكل..
00:01:52
بعد ذلك سنملأ اسم المساعد وعنوانه .
00:01:56
وبالنسبة للرصاصات الثلاث التالية سنقوم بكتابة الأسماء و.
00:02:00
عناوين مديري التقارير.
00:02:07
الآن ماذا لو أردت إعادة ترتيب الأسماء في هذا الصف .
00:02:10
حتى تتبع نعومي شارب جيمي وولف.
00:02:14
طريقة بسيطة هي الحق انقر على اسم نعومي شارب.
00:02:17
وانقر على تحريك لأسفل، أن تحرك نعومي شارب إلى اليمين..
00:02:25
لإضافة الأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ إلى كل مدير، وأنا اضغط على.
00:02:28
نهاية المخرج العنوان واضغط على Enter-Tab،.
00:02:35
الذي يدرج نقطي ثانوي وشكل.
00:02:39
سأكتب أول مدير أول، ديك كينغزبري..
00:02:43
لإضافة المزيد من الأشكال في نفس مستوى أنا فقط الحفاظ على الضغط أدخل..
00:02:50
سنضيف المدير الآخر أسماء ذلك التقرير إلى ماركو لارا..
00:02:57
الآن، لنقل ديك كينغزبري تمت ترقيته إلى مدير..
00:03:02
لنقل اسمه إلى أعلى واحد المستوى، وأنا فوق ذلك واضغط التحول تبويب، .
00:03:09
أن يتحرك له حتى ولكن بالنظر إلى أن هو فوق آبي وسيلاس.
00:03:14
الآن هم يبلغونه بدلا من ماركو.
00:03:19
لتعزيز ديك كينغزبري دون التأثير على تقارير ماركو الأخرى، .
00:03:23
يجب أن أفعلها بهذه الطريقة
00:03:24
حدد اسمه وعنوانه، انقر بزر الماوس الأيمن وانقر فوق قص..
00:03:29
انقر حيث أريد اسمه على مستوى المدير، .
00:03:33
لنقل أمام جيمي الذئب واضغط أدخل..
00:03:37
الآن، أنا انقر بجانب الجديد الرمز النقطي، انقر بزر الماوس الأيمن وانقر فوق لصق..
00:03:42
سأكتب في ديك كينغزبري الجديد العنوان، مدير المشاريع الخاصة..
00:03:48
الآن، ديك على مستوى المخرج وتقارير ماركو الأخرى لم تتأثر. .
00:03:54
ترى كم هو ممكن فقط باستخدام جزء النص..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:09
그래서 우리는 바로 슬라이드를 클릭합니다,
00:00:11
레이아웃을 가리키고 빈 을 선택합니다.
00:00:15
차트를 삽입하려면 삽입을 클릭합니다. SmartArt 및 계층 구조를 선택합니다..
00:00:22
기본을 선택하겠습니다. 조직 차트와 확인을 클릭,.
00:00:28
차트가 삽입됩니다. 텍스트 창이 표시됩니다..
00:00:32
닫고 다시 열려면 이 화살표를 클릭하는 창 .
00:00:35
선택한 차트에 표시되는,
00:00:39
상단에 드래그하여 창을 이동할 수 있습니다.
00:00:43
그리고 드래그하여 더 크게 만들 수 있습니다. 어느 쪽에서 든 두 개의 헤딩 화살표 커서..
00:00:49
클릭할 때 차트를 선택하지 않도록,.
00:00:52
창이 사라지고 언제 차트를 클릭하여 선택하면 창이 다시 나타납니다..
00:00:59
창이 차트와 어떻게 관련되어 있는지 유의하십시오.
00:01:02
위쪽 옆을 클릭하면 글머리 기호, 상단 모양도 선택됩니다..
00:01:07
이 스페셜을 클릭하면 상단 총알 아래에 들여쓰기, .
00:01:11
다음 셰이프가 선택됩니다. 도우미의 이름을 의미.
00:01:15
그리고 첫 번째를 클릭할 때 창에 있는 종속 탄환.
00:01:18
다음 행의 첫 번째 셰이프입니다..
00:01:22
첫 번째 를 입력해 보겠습니다. 이름, 조직의 전무 이사에 대한. .
00:01:27
텍스트와 셰이프의 크기 조정 모양에 맞게 입력하는 대로..
00:01:32
빅토리아의 제목을 추가하려면 시프트 엔터어를 누르면.
00:01:37
새 줄을 시작하고 제목을 입력합니다.
00:01:40
누르면 주의 새로운 줄을 얻으려면 입력하고, .
00:01:43
즉, 두 번째 글머리 기호를 생성하고 내가 원하지 않는 모양..
00:01:48
백스페이스를 눌러 글머리 기호와 모양을 삭제합니다..
00:01:52
다음으로 는 도우미의 이름과 제목 .
00:01:56
그리고 다음 세 개의 총알에 대 한, 이름을 입력하고.
00:02:00
보고 이사의 제목.
00:02:07
지금 내가 원하는 경우 어떻게 이 행의 이름 재정렬 .
00:02:10
그래서 나오미 샤프는 지미 늑대를 따릅니다.
00:02:14
간단한 방법은 옳은 것입니다 나오미 샤프의 이름을 클릭.
00:02:17
아래로 이동을 클릭, 그 나오미 샤프를 오른쪽으로 이동한다..
00:02:25
신고하는 사람을 추가하려면 각 디렉터, 나는.
00:02:28
감독의 끝 제목 및 enter-Tab을 누르고,.
00:02:35
종속 글머리 기호와 모양을 삽입합니다.
00:02:39
첫 번째 입력합니다. 수석 매니저, 딕 킹스베리..
00:02:43
동일한 셰이프를 더 추가하려면 레벨 난 그냥 Enter를 누르고 계속..
00:02:50
다른 관리자를 추가하겠습니다. 마르코 라라에게 보고하는 이름입니다..
00:02:57
지금, 딕 킹스베리를 가정 해 봅시다. 이사로 승진했습니다..
00:03:02
그의 이름을 하나 위로 이동하려면 레벨, 나는 그것을 클릭하고 시프트 탭을 누르면, .
00:03:09
그것은 그를 이동하지만, 주어진 그는 아비와 실라스 바로 위에 있습니다..
00:03:14
이제 그들은 마르코 대신 그에게 보고합니다.
00:03:19
딕 킹스베리를 홍보하기 위해 마르코의 다른 보고서에 영향을 미치지 않고, .
00:03:23
나는 이런 식으로해야한다.
00:03:24
그의 이름과 제목을 선택, 오른쪽 을 클릭하고 잘라 클릭합니다..
00:03:29
나는 그의 이름을 원하는 곳을 클릭 이사 수준에서, .
00:03:33
지미 앞에서 말합시다. 늑대와 누르기 입력합니다..
00:03:37
이제 새 옆을 클릭합니다. 글머리 기호를 클릭하고 붙여 넣기를 클릭합니다..
00:03:42
딕 킹스베리의 새로운 입력하겠습니다. 제목, 감독 특별 프로젝트..
00:03:48
이제 딕은 감독의 수준에 있습니다. 마르코의 다른 보고서는 영향을 받지 않습니다. .
00:03:54
당신은 얼마나 많은 가능한 볼 수 있습니다 텍스트 창을 사용하여..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:09
所以我们将右键单击幻灯片,
00:00:11
指向布局,然后选择空白。
00:00:15
要插入图表,请单击"插入" 智能艺术,然后选择层次结构。.
00:00:22
我将选择基本 组织结构图,然后单击确定,.
00:00:28
图表已插入 显示文本窗格。.
00:00:32
关闭并重新打开 窗格 我单击此箭头.
00:00:35
显示在所选图表上,
00:00:39
我可以通过在顶部拖动窗格来移动窗格
00:00:43
我通过拖动 从任意一侧的两个方向箭头光标。.
00:00:49
当我从 图表,因此未选中,.
00:00:52
窗格消失以及何时消失 我单击图表以将其选中,窗格再次出现。.
00:00:59
请注意该窗格与图表的关系。
00:01:02
当我单击顶部旁边的内容时 子弹,顶部形状也被选中。.
00:01:07
当我点击这个特别 缩进顶部项目符号下方,.
00:01:11
下一个形状被选中 表示助理的姓名.
00:01:15
当我点击第一个 窗格中的从属项目符号.
00:01:18
选择 下一行中的第一个形状。.
00:01:22
让我们键入第一个 名称,代表组织的执行董事。.
00:01:27
文本和形状调整大小 当我键入以适合形状时。.
00:01:32
要添加维多利亚的头衔, 我将按 Shift-Enter,.
00:01:37
以开始新行并键入标题。
00:01:40
请注意,如果我按 输入以获取新行,.
00:01:43
这将创建第二个项目符号,并且 形状,我不想在这里。.
00:01:48
我将按退格键到 删除项目符号和形状。.
00:01:52
接下来,我们将填写 助理的姓名和职务.
00:01:56
对于接下来的三个项目符号, 我们将输入名称和.
00:02:00
报告主任的头衔。
00:02:07
现在,如果我想 对此行中的名称重新排序.
00:02:10
所以娜奥米·夏普跟随吉米·沃尔夫。
00:02:14
一个简单的方法是向右 点击娜奥米·夏普的名字.
00:02:17
,然后单击下移,即 将娜奥米·夏普向右移动。.
00:02:25
将举报人添加到 每个导演,我会点击.
00:02:28
导演的结束 标题,然后按 Enter-Tab,.
00:02:35
插入从属项目符号和形状。
00:02:39
我将键入第一个 高级经理,迪克·金斯伯里。.
00:02:43
同时添加更多形状 级别我只是继续按 Enter 键。.
00:02:50
我们将添加其他管理器 向马可·拉拉报告的名字。.
00:02:57
现在,让我们说迪克·金斯伯里 已晋升为总监。.
00:03:02
将他的名字向上移动一个 级别,我单击它并按 Shift-Tab,.
00:03:09
这让他更上一层楼,但鉴于 他就在艾比和西拉斯的上方.
00:03:14
现在他们向他报告,而不是向马可报告。
00:03:19
推广迪克·金斯伯里 不影响马可的其他报告,.
00:03:23
我应该这样做。
00:03:24
选择他的名字和头衔, 右键单击,然后单击剪切。.
00:03:29
点击我想要他的名字的位置 在司长一级,.
00:03:33
让我们在吉米面前说 狼,然后按回车键。.
00:03:37
现在,我单击了新的 项目符号,右键单击并单击粘贴。.
00:03:42
我会输入迪克·金斯伯里(Dick Kingsbury)的新 头衔,特别项目总监。.
00:03:48
现在,迪克在导演的层面上 马可的其他报告不受影响。.
00:03:54
你看有多少是可能的 只需使用文本窗格即可。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:09
ดังนั้นเราจะคลิกขวาที่สไลด์
00:00:11
ชี้ไปที่ เค้าโครง แล้วเลือก ว่างเปล่า
00:00:15
ในการแทรกแผนภูมิเราคลิกแทรก SmartArt แล้วเลือก ลําดับชั้น.
00:00:22
ฉันจะเลือกพื้นฐาน แผนผังองค์กร และคลิก ตกลง.
00:00:28
แผนภูมิถูกแทรก โดยที่บานหน้าต่างข้อความแสดงอยู่.
00:00:32
เมื่อต้องการปิดและเปิด ฉันคลิกลูกศรนี้ในบานหน้าต่าง .
00:00:35
ซึ่งปรากฏบนแผนภูมิที่เลือก