PowerPoint - Customize master layouts Tutorial

  • 4:57
  • 868 views
00:00:05
customizing master layouts.
00:00:08
One thing you'll see is that PowerPoint provides many default layouts,
00:00:12
probably more than you'll need.
00:00:15
To delete a layout you don't need, select it and press Delete.
00:00:20
This simplifies what you're working with and helps keep the file size smaller.
00:00:24
Note that if the layout is currently applied to any slides
00:00:28
like this title slide layout
00:00:30
or this title and content layout, you can't delete it.
00:00:34
If it turns out you need one of the deleted layouts,
00:00:37
you can click Insert slide master to get a new blank master.
00:00:42
Then you can copy one of the original layouts
00:00:44
and paste it under the customized master and it takes on all the master attributes.
00:00:53
So these are the layouts I want to keep.
00:00:56
The two layouts we'll customize first are the title slide layout
00:01:00
and the section header layout.
00:01:02
Let's move up the section header layout just to group it with the title layout.
00:01:06
I'm going to use a slightly different background for these,
00:01:09
so I'll select them, click Background styles and Format background;
00:01:14
Picture or texture Fill is already selected in the Format background pane,
00:01:18
and I'll click File to choose the picture.
00:01:24
This image is just a little bit brighter than the slide master's background
00:01:28
and now the title and section header slides are unique.
00:01:33
For the title slide layout, let's make its title font color different too.
00:01:38
With the placeholder selected, I click the Home tab and
00:01:41
change the font color to dark green.
00:01:44
I'd also like to increase the subtitle font size up to 32.
00:01:50
For the section header layout, I'll leave the title font color as it is,
00:01:54
but the subtitle font I'll change to match the body text and other subtitles - dark green,
00:02:00
and I'll increase its point size to 28.
00:02:05
Let's switch to normal view and have a look at these changes.
00:02:09
They've been applied for the appropriate layouts.
00:02:12
Here's the title slide with the new brighter background,
00:02:15
title color change and larger subtitle.
00:02:20
And here's the section headers slide -
00:02:21
it has the new background and the subtitle font changes.
00:02:26
Keep in mind that if you've already made design changes
00:02:28
to a slide in normal view and then you change the master layout that's applied to it,
00:02:33
you'll need to reapply the layout in normal view to get the latest changes.
00:02:40
Turning back to slide master view, here's a handy keyboard shortcut
00:02:43
you can use to open the view.
00:02:45
Press Shift as you click the Normal button.
00:02:49
Now let's create an original layout.
00:02:52
There's the option on the Slide master tab to insert a blank layout.
00:02:57
I could start from that,
00:03:00
but the layout I imagine is a lot like this picture with caption layout.
00:03:04
I'll use that as my starting point;
00:03:06
with that layout selected, I'll press Ctrl-D to duplicate it
00:03:11
and we'll adapt this to a layout for customer testimonials.
00:03:15
First, I want to delete this picture placeholder,
00:03:18
I'll select it and press Delete.
00:03:20
Then we click Insert placeholder.
00:03:23
The content for this placeholder will be video
00:03:26
so we'll choose Media for the type of placeholder and draw the placeholder.
00:03:33
Looks like it's formatted to have a bullet and I don't want that
00:03:36
so I'll click the Home tab, Bullets and choose None.
00:03:42
I also want a special heading above the video placeholder,
00:03:46
so let's click the Insert tab, Text box
00:03:49
and draw a text box.
00:03:54
It should say "Testimonials" and let's make it a little bit bigger.
00:04:01
To give the box a color fill, we'll right click it
00:04:04
and choose Format shape, Solid fill,
00:04:09
Dark green
00:04:11
and I'll drag the transparency slider to lighten it a little.
00:04:16
The black text in the box doesn't show up well.
00:04:19
In the Format shape pane I'll click Text options
00:04:22
and for the text color change it to white - that's better.
00:04:28
To finish the new layout we'll right click it,
00:04:31
click Rename layout, call it "Testimonials" and click Rename.
00:04:37
Let's apply the layout in normal view.
00:04:41
We'll insert a new slide under the testimonials section header.
00:04:44
I'll click New Slide and there's the testimonials layout;
00:04:50
the new slide gets the new layout.
00:04:52
Now I just need to add my video and text.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Laten we meer doen met het aanpassen van de slide master door
00:00:05
master layouts aan te passen.
00:00:08
Een ding dat u zult zien, is dat PowerPoint veel standaard layouts biedt,
00:00:12
waarschijnlijk meer dan u nodig hebt.
00:00:15
Om een ​​layout te verwijderen die u niet nodig hebt, selecteert u deze en druk op Verwijderen.
00:00:20
Dit vereenvoudigt waar u mee werkt en helpt de bestandsgrootte kleiner te houden.
00:00:24
Merk op dat als de layout momenteel wordt toegepast op elke dia
00:00:28
zoals deze titel dia layout
00:00:30
of deze titel- en inhoud layout, u deze niet kunt verwijderen.
00:00:34
Als het blijkt dat u een van de verwijderde layouts nodig hebt,
00:00:37
kunt u klikken op Invoegen slide master om een ​​nieuwe blanco master te krijgen.
00:00:42
Vervolgens kunt u een van de oorspronkelijke layouts
00:00:44
kopiëren en plakken onder de aangepaste master en deze neemt alle masterattributen over.
00:00:53
Dit zijn dus de layouts die ik wil behouden.
00:00:56
De twee layouts die we eerst aanpassen, zijn de titel dia layout
00:01:00
en de sectie kop layout.
00:01:02
Laten we naar de sectie koptekst layout gaan om deze te groeperen met de titel layout.
00:01:06
Ik ga een iets andere achtergrond voor deze gebruiken,
00:01:09
dus zal ik ze selecteren, klik op Achtergrond stijlen en Opmaak achtergrond;
00:01:14
Afbeelding of Vullen textuur is al geselecteerd in het Opmaak achtergrondvenster
00:01:18
en ik klik op Bestand om de afbeelding te selecteren.
00:01:24
Deze afbeelding is net iets helderder dan de achtergrond van de slide master
00:01:28
en nu zijn de titel en sectie koptekst dia's uniek.
00:01:33
Laten we voor de titel dia layout ook de titellettertypekleur anders maken.
00:01:38
Met de plaatshouder geselecteerd, klik ik op het tabblad Start en
00:01:41
wijzig ik de lettertypekleur in donkergroen.
00:01:44
Ik zou ook de ondertitel lettertypegrootte willen verhogen tot 32.
00:01:50
Voor de indeling van de sectie kopteksten layout laat ik de lettertype kleur titel gewoon zoals het is,
00:01:54
maar de ondertitel lettertype zal ik veranderen om te laten overeenkomen met de hoofdtekst en andere ondertitels -
00:02:00
donkergroen en ik verhoog de puntgrootte naar 28.
00:02:05
Laten we overschakelen naar de normale weergave en deze wijzigingen nader bekijken.
00:02:09
Ze zijn toegepast voor de geschikte layouts.
00:02:12
Dit is de dia titel met de nieuwe helderder achtergrond,
00:02:15
titelkleur wijziging en grotere ondertiteling.
00:02:20
En hier is de sectie kopteksten dia -
00:02:21
het heeft de nieuwe achtergrond en de ondertitel lettertype wijzigingen.
00:02:26
Houd er rekening mee dat als u al ontwerp wijzigingen gedaan hebt
00:02:28
naar een normale weergave dia en vervolgens de master layout die daarop is toegepast, wijzigt,
00:02:33
u de layout opnieuw toepassen moet in de normale weergave om de nieuwste wijzigingen te krijgen.
00:02:40
Terugkerende naar de slide master weergave, hier is een handige sneltoets
00:02:43
die u kunt gebruiken om de weergave te openen.
00:02:45
Druk op Shift terwijl u op de knop Normaal klikt.
00:02:49
Laten we nu een originele layout maken.
00:02:52
Er is de optie op het tabblad Slide master om een blanco layout in te voegen.
00:02:57
Daar zou ik vanaf kunnen beginnen,
00:03:00
maar de layout die ik me voorstel lijkt veel op deze afbeelding met bijschrift layout.
00:03:04
Ik zal dat als mijn vertrekpunt gebruiken;
00:03:06
met die layout geselecteerd, zal ik op Ctrl-D drukken om het te dupliceren
00:03:11
en we passen dit aan aan de layout voor klantgetuigenissen.
00:03:15
Ten eerste wil ik deze plaatshouder afbeelding verwijderen.
00:03:18
Ik selecteer deze en druk op Verwijderen.
00:03:20
Vervolgens klikken we op Invoegen plaatshouder.
00:03:23
De inhoud van deze plaatshouder is een video,
00:03:26
dus kiezen we Media voor het type plaatshouder en tekenen de plaatshouder.
00:03:33
Het lijkt erop dat het is opgemaakt om een ​​bullet te hebben en dat wil ik niet,
00:03:36
dus klik ik op het tabblad Start, Bullets en kies Geen.
00:03:42
Ik wil ook een speciale kop boven de video plaatshouder,
00:03:46
dus laten we op het tabblad Invoegen, Tekstvak klikken
00:03:49
en een tekstvak tekenen.
00:03:54
Het zou "Getuigenissen" moeten zeggen en laten we het een beetje groter maken.
00:04:01
Om het vak een kleur te geven, klikken we er met de rechtermuisknop op
00:04:04
en kiezen Opmaak vorm, Solid opvullen,
00:04:09
Donkergroen
00:04:11
en ik sleep de transparantie schuiver om het een beetje lichter te maken.
00:04:16
De zwarte tekst in het vak wordt niet goed weergegeven.
00:04:19
In het Opmaak vorm venster klik ik op Tekstopties
00:04:22
en wijzig ik de tekstkleur in wit - dat is beter.
00:04:28
Om de nieuwe layout te voltooien klikken we er met de rechtermuisknop op,
00:04:31
klikken Hernoemen layout, noemen het "getuigenissen" en klikken op Hernoemen.
00:04:37
Laten we de layout toepassen in de normale weergave.
00:04:41
We voegen een nieuwe dia in onder getuigenissen sectie koptekst.
00:04:44
Ik klik op Nieuwe Dia en daar is de layout van de getuigenissen;
00:04:50
de nieuwe dia krijgt de nieuwe layout.
00:04:52
Nu moet ik gewoon mijn video en tekst toevoegen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Wir wollen den Folienmaster nun weiter anpassen, indem
00:00:05
wir uns den Masterlayouts zuwenden.
00:00:08
Wie Sie hier sehen können, bietet PowerPoint eine Vielzahl von Standardlayouts,
00:00:12
wahrscheinlich mehr, als Sie benötigen werden.
00:00:15
Wenn Sie ein Layout löschen möchten, das Sie nicht brauchen, markieren Sie es und drücken dann die ENTFERNEN-TASTE.
00:00:20
Damit bleibt Ihre Arbeit übersichtlich und es trägt dazu bei, die Dateigröße zu verringern.
00:00:24
Wenn das Layout aktuell irgendwelchen Folien zugeordnet ist,
00:00:28
wie dieses Titelfolienlayout
00:00:30
oder dieses Layout „Titel und Inhalt”, kann es nicht gelöscht werden.
00:00:34
Wenn sich später herausstellt, dass Sie eines der gelöschten Layouts wieder
00:00:37
benötigen, können Sie auf „Folienmaster einfügen” klicken, um einen neuen, leeren Folienmaster zu erhalten.
00:00:42
Anschließend können Sie eines der ursprünglichen Layouts kopieren
00:00:44
und unter dem angepassten Master einfügen. Damit übernimmt es alle Attribute des angepassten Masters.
00:00:53
So, dies sind die Layouts, die ich behalten möchte.
00:00:56
Zuerst werde ich die beiden Layouts „Titelfolie” und
00:01:00
„Abschnittsüberschrift” anpassen.
00:01:02
Hierfür verschiebe ich das Layout „Abschnittsüberschrift” nach oben, um es mit dem Titellayout gruppieren zu können.
00:01:06
Für diese beiden Layouts möchte ich einen geringfügig anderen Hintergrund verwenden.
00:01:09
Also markiere ich sie, klicke auf „Hintergrundformate” und dann auf „Hintergrund formatieren”.
00:01:14
Der Befehl „Bild- oder Texturfüllung” im Bereich „Hintergrund formatieren” ist bereits aktiviert,
00:01:18
also klicke ich auf „Datei”, um das Bild auszuwählen.
00:01:24
Dieses Bild ist nur ein wenig heller als der Hintergrund des Folienmasters,
00:01:28
aber damit habe ich der Titelfolie und der Folie „Abschnittsüberschrift” ein eigenes Aussehen verliehen.
00:01:33
Auf dem Layout „Titelfolie” möchte ich auch die Schriftfarbe des Titels noch ändern.
00:01:38
Also markiere ich den Platzhalter, klicke auf die Registerkarte „Start” und
00:01:41
ändere die Schriftfarbe in ein dunkles Grün.
00:01:44
Außerdem möchte ich die Schriftgröße des Untertitels auf 32 erhöhen.
00:01:50
Auf dem Layout „Abschnittsüberschrift” lasse ich die Schriftfarbe des Titels, wie sie ist, ändere jedoch
00:01:54
die Schriftfarbe des Untertitels so, dass sie dem Textkörper und den anderen Untertiteln entspricht, wähle also wieder das dunkle Grün aus.
00:02:00
Außerdem erhöhe ich die Punktgröße auf 28.
00:02:05
Lassen Sie uns nun zur Normalansicht wechseln und schauen, wie sich die Änderungen auswirken.
00:02:09
Sie wurden auf alle entsprechenden Layouts angewendet.
00:02:12
Hier ist die Titelfolie mit dem neuen, klareren Hintergrund,
00:02:15
mit der geänderten Schriftfarbe des Titels und mit einem größeren Untertitel.
00:02:20
Und hier sehen Sie die Folie „Abschnittsüberschrift”
00:02:21
mit dem neuen Hintergrund und den Änderungen an der Schrift des Untertitels.
00:02:26
Denken Sie daran: Wenn Sie in der Normalansicht bereits Designänderungen
00:02:28
an einer Folie vorgenommen haben und dann das zugehörige Masterlayout ändern,
00:02:33
müssen Sie das Layout in der Normalansicht erneut zuweisen, um die neuesten Änderungen zu erhalten.
00:02:40
Für die Rückkehr zur Folienmasteransicht gibt es eine praktische Tastenkombination,
00:02:43
mit der Sie die Ansicht öffnen können:
00:02:45
Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, während Sie auf die Schaltfläche „Normal” klicken.
00:02:49
Nun erstellen wir ein vollkommen neues Layout.
00:02:52
Auf der Registerkarte „Folienmaster” gibt es die Option, ein leeres Layout einzufügen,
00:02:57
das ich als Ausgangspunkt verwenden könnte.
00:03:00
Aber das Layout, das ich mir vorstelle, ähnelt sehr diesem Layout hier, „Bild mit Überschrift”,
00:03:04
und mit dem werde ich beginnen.
00:03:06
Ich markiere das Layout und drücke STRG+D, um es zu duplizieren.
00:03:11
Dann passe ich es so an, dass es als Layout für Kundenreferenzen dienen kann.
00:03:15
Im ersten Schritt werde ich diesen Bildplatzhalter löschen.
00:03:18
Ich markiere ihn und drücke die ENTFERNEN-TASTE.
00:03:20
Anschließend klicke ich auf „Platzhalter einfügen”.
00:03:23
Der Inhalt dieses Platzhalters soll ein Video sein,
00:03:26
also wähle ich als Platzhaltertyp „Medien” aus und zeichne den Platzhalter.
00:03:33
Es sieht so aus, als sei er mit einem Aufzählungszeichen formatiert, das ich nicht verwenden möchte,
00:03:36
also klicke ich auf der Registerkarte „Start” auf „Aufzählungszeichen” und wähle „Kein(e)” aus.
00:03:42
Außerdem möchte ich eine spezielle Überschrift über den Videoplatzhalter setzen,
00:03:46
daher klicke ich auf der Registerkarte „Einfügen” auf „Textfeld”
00:03:49
und zeichne ein Textfeld.
00:03:54
Es soll den Text „Referenzen” enthalten, daher vergrößere ich es noch ein wenig.
00:04:01
Um dem Textfeld eine farbige Füllung zu verleihen, klicke ich mit der rechten Maustaste darauf
00:04:04
und wähle „Form formatieren”, „Einfarbige Füllung” und dann
00:04:09
„Dunkelgrün” aus.
00:04:11
Dann ziehe ich den Schieberegler für „Transparenz”, um die Füllfarbe ein wenig aufzuhellen.
00:04:16
Der schwarze Text im Feld sieht nicht gut aus.
00:04:19
Daher klicke ich im Bereich „Form formatieren” auf „Textoptionen” und
00:04:22
ändere die Textfarbe in Weiß. So ist es besser!
00:04:28
Zum Fertigstellen des neuen Layouts klicke ich mit der rechten Maustaste darauf,
00:04:31
klicke auf „Layout umbenennen”, nenne es „Referenzen” und klicke dann auf „Umbenennen”.
00:04:37
Lassen Sie uns das Layout nun in der Normalansicht zuweisen.
00:04:41
Dazu füge ich unter der Abschnittsüberschrift „Referenzen” eine neue Folie ein.
00:04:44
Ich klicke auf „Neue Folie”, und da ist das Layout „Referenzen” auch schon.
00:04:50
Der neuen Folie wird das neue Layout zugewiesen.
00:04:52
Nun muss ich nur noch das Video und den Text hinzufügen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos a hacer más con la personalización del patrón de diapositivas
00:00:05
personalizando los diseños gráficos maestros.
00:00:08
Algo que verá es que PowerPoint proporciona muchos diseños predeterminados,
00:00:12
probablemente más de los que va a necesitar.
00:00:15
Para borrar un diseño que no necesite, selecciónelo y presione Borrar.
00:00:20
Esto simplifica su trabajo y le ayuda a mantener más pequeño el tamaño del archivo.
00:00:24
Tenga en cuenta que si el diseño está aplicado a alguna de las diapositivas
00:00:28
como este diseño de título de diapositiva
00:00:30
o este estilo de título y contenido, no podrá borrarlo.
00:00:34
Si resulta que necesita uno de los estilos borrados,
00:00:37
puede hacer clic en Insertar patrón de diapositivas para tener uno nuevo en blanco.
00:00:42
Entonces puede copiar uno de los estilos originales
00:00:44
y pegarlo en el patrón personalizado y tomará todos los atributos del patrón.
00:00:53
Por tanto, estos son los diseños que quiero guardar.
00:00:56
Los dos diseños que personalizaremos primero son el de la diapositiva de título
00:01:00
y el de la sección de encabezado.
00:01:02
Vamos a desplazarnos al diseño de la sección de encabezado para agruparlo con el del título.
00:01:06
Voy a usar un fondo ligeramente diferente para estos.
00:01:09
Por tanto, los selecciono, hago clic en estilos de Fondo y y Formato de fondo;
00:01:14
Imagen o relleno con textura ya están seleccionados en el panel de Formato de fondo,
00:01:18
y haré clic para elegir la imagen.
00:01:24
Esta imagen es un poco más brillante que la del fondo del patrón de diapositivas
00:01:28
y ahora las diapositivas de título y encabezado de sección son únicas.
00:01:33
Para el formato de diapositiva, vamos a cambiar también el color de fuente del título.
00:01:38
Con el marcador de posición seleccionado, hago clic en la pestaña Inicio y
00:01:41
cambio el color de la fuente a verde oscuro.
00:01:44
También aumentaré el tamaño de fuente del subtítulo a 32.
00:01:50
Para el diseño del encabezado, dejará el color de la fuente del título como está,
00:01:54
pero cambiaré la fuente del subtítulo para que combine con el cuerpo de texto y con los otros subtítulos - verde oscuro,
00:02:00
y aumentaré el tamaño a 28.
00:02:05
Vamos a cambiar a vista normal y echar una ojeada a estos cambios.
00:02:09
Se han aplicado a los diseños apropiados.
00:02:12
Esta es la diapositiva de título con el nuevo fondo más brillante,
00:02:15
el cambio en el color del título y el subtítulo mayor.
00:02:20
Y esta es la diapositiva de encabezados -
00:02:21
tiene el nuevo fondo y los cambios en la fuente del subtítulo.
00:02:26
Tenga en cuenta que si ya ha hecho cambios en el diseño
00:02:28
a una diapositiva en vista normal y después cambia el patrón que se le ha aplicado,
00:02:33
tendrá que volver a aplicar el diseño en vista normal para tener los últimos cambios.
00:02:40
Volviendo a la vista del patrón de diapositivas, aquí tiene un práctico atajo de teclado
00:02:43
que puede usar para abrir la vista.
00:02:45
Presione Shift mientras hace clic en el botón Normal.
00:02:49
Ahora vamos a crear un diseño original.
00:02:52
Hay una opción en la pestaña Patrón de Diapositivas para insertar un diseño en blanco.
00:02:57
Podría empezar por esta,
00:03:00
pero el diseño en el que pienso se parece mucho más a esta imagen con diseño de subtítulos.
00:03:04
La usaré como punto de partida;
00:03:06
con este diseño seleccionado, presionaré Ctrl-D para duplicarla
00:03:11
y adaptaremos esto a un formato para testimonio de clientes.
00:03:15
Primero, voy a borrar este marcador de posición de imagen,
00:03:18
los seleccionaré y presionaré Borrar.
00:03:20
Después hago clic en Insertar marcador de posición.
00:03:23
El contenido para este marcador de posición será un video
00:03:26
por lo que elegiremos Película para el tipo de marcador de posición y lo dibujaremos.
00:03:33
Parece que tiene formato para tener viñetas y no es lo que quiero
00:03:36
así que hago clic en la pestaña Inicio, Viñetas y elijo Ninguna.
00:03:42
También quiero un encabezado especial sobre el marcador de posición de video,
00:03:46
así que vamos a hacer clic en la pestaña Insertar, Cuadro de texto
00:03:49
y dibujo un cuadro de texto.
00:03:54
Debería decir "Testimonios" y vamos a hacerlo un poco mayor.
00:04:01
Para darle un color de relleno, haré clic con el botón derecho
00:04:04
y elijo Formato de formato, Relleno sólido,
00:04:09
Verde oscuro
00:04:11
y arrastraré el slider de transparencia para aclararlo un poco.
00:04:16
El texto en negro en el cuadro no se ve bien.
00:04:19
En el panel de Formato de forma haré clic en opciones de Texto
00:04:22
y cambiaré el color de texto a blanco - está mejor.
00:04:28
Para acabar el nuevo diseño haremos clic con el botón derecho,
00:04:31
clic en Cambiar nombre de diseño, lo llamaré "Testimonios" y hago clic en Cambiar nombre.
00:04:37
Vamos a aplicar el diseño a la vista normal.
00:04:41
Insertaremos una diapositiva nueva bajo el encabezado de testimonios.
00:04:44
Haré clic en Nueva Diapositiva y este es el diseño de testimonios:
00:04:50
la nueva diapositiva toma el nuevo estilo.
00:04:52
Ahora solo tengo que añadir el video y el texto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos fazer mais com a personalização do Slide Mestre,
00:00:05
personalizando os layouts mestres.
00:00:08
Uma coisa que você verá é que o PowerPoint oferece muitos layouts padrão,
00:00:12
provavelmente mais do que você precisará.
00:00:15
Para eliminar um layout que não necessita, selecione e pressione Eliminar.
00:00:20
Isto simplifica aquilo com que você está trabalhando e ajuda a manter o tamanho menor do arquivo.
00:00:24
Observe que se o layout estiver atualmente aplicado a qualquer slide,
00:00:28
como este layout de slide de título,
00:00:30
ou este layout de título e conteúdo, você não pode eliminá-lo.
00:00:34
Se afinal precisar de um dos layouts eliminados,
00:00:37
você pode clicar em Inserir Slide Mestre de Slides para obter um novo modelo em branco.
00:00:42
Depois, pode copiar um dos layouts originais
00:00:44
e colá-lo no Slide Mestre personalizado e este adota todos os atributos do Slide Mestre.
00:00:53
Estes são os layouts que quero manter.
00:00:56
Os dois layouts que vamos personalizar primeiro são o layout de título do slide
00:01:00
e o layout do cabeçalho da seção.
00:01:02
Vamos mover o layout do cabeçalho da seção apenas para juntá-lo com o layout de título.
00:01:06
Vou usar um fundo um pouco diferente para estes,
00:01:09
seleciono, clico em Planos de fundo e Formatar Fundo;
00:01:14
Preenchimento com uma imagem ou textura já está selecionado no painel Formatar Fundo,
00:01:18
e clico em Arquivo para escolher uma imagem.
00:01:24
Esta imagem é um pouco mais brilhante do que o fundo do Slide Mestre
00:01:28
e agora os títulos e o cabeçalho da seção dos slides são únicos.
00:01:33
Para o layout do título do slide, vamos mudar também a cor da fonte do título.
00:01:38
Com o espaço reservado selecionado, clico no menu Página Inicial e
00:01:41
mudo a cor da fonte para verde escuro.
00:01:44
Também gostaria de alterar o tamanho da fonte do subtítulo para 32.
00:01:50
Para o layout do cabeçalho da seção, não vou mexer na cor da fonte do título,
00:01:54
mas vou mudar a fonte do subtítulo para combinar com o corpo do texto e os outros subtítulos - verde escuro,
00:02:00
e vou aumentar seu tamanho de fonte para 28.
00:02:05
Vamos trocar para a exibir normal e observar estas alterações.
00:02:09
Foram aplicadas aos layouts apropriados.
00:02:12
Aqui está o slide de título com o novo fundo mais brilhante,
00:02:15
alteração da cor do título e subtítulo maior.
00:02:20
E aqui o cabeçalho da seção do slide -
00:02:21
tem o novo fundo e a fonte do subtítulo alterados.
00:02:26
Não se esqueça que se já fez alterações no design
00:02:28
de um slide no exibir normal e depois quer mudar o layout do Slide Mestre aplicado a ele,
00:02:33
terá de reaplicar o layout no exibir normal para obter as últimas alterações.
00:02:40
Voltando à visualização do Slide Mestre, aqui temos um atalho de teclado útil
00:02:43
que você pode usar para abrir a visualização.
00:02:45
Pressione Shift enquanto clica no botão exibir Normal.
00:02:49
Agora, vamos criar um layout original.
00:02:52
No menu Slide Mestre, há a opção de inserir um layout em branco.
00:02:57
Posso começar a partir daí,
00:03:00
mas o layout que imagino é muito parecido com este layout de imagem com legenda.
00:03:04
Vou usá-lo como ponto de partida;
00:03:06
com esse layout selecionado, pressiono Ctrl-D para duplicá-lo
00:03:11
e vamos adaptar este a um layout para depoimentos de clientes.
00:03:15
Primeiro, quero eliminar este espaço reservado de imagem,
00:03:18
seleciono e pressiono Eliminar.
00:03:20
Depois, clicamos em Inserir espaço reservado.
00:03:23
O conteúdo deste espaço reservado será um vídeo,
00:03:26
por isso, escolhemos Mídia para o tipo de espaço reservado e esboçamos o espaço reservado.
00:03:33
Parece que está formatado para ter uma marca e eu não quero isso,
00:03:36
por isso, clico no menu Página Inicial, Marcadores e escolho Nenhum.
00:03:42
Também quero um cabeçalho especial acima do espaço reservado do vídeo,
00:03:46
vamos clicar no menu Inserir, Caixa de Texto
00:03:49
e desenhar uma caixa de texto.
00:03:54
Deverá dizer «Depoimentos» e vamos deixá-lo um pouco maior.
00:04:01
Para dar um preenchimento de cor à caixa, clicamos nela com o botão direito
00:04:04
e escolhemos Formatar Forma, Preenchimento sólido,
00:04:09
Verde-escuro
00:04:11
e arrasto a barra da Transparência para clareá-lo um pouco.
00:04:16
O texto em preto na caixa não aparece bem.
00:04:19
No painel Formatar Forma, clico em Opções de Texto
00:04:22
e vou mudar a cor do texto para branco - muito melhor.
00:04:28
Para concluir o novo layout, clicamos nele com o botão direito,
00:04:31
clicamos em Renomear layout, vamos chamá-lo «Depoimentos» e clicamos em Renomear.
00:04:37
Vamos aplicar o layout no exibir normal.
00:04:41
Vamos inserir um novo slide abaixo do cabeçalho da seção Depoimentos.
00:04:44
Vou clicar em Novo Slide e aqui está o layout de depoimentos;
00:04:50
o novo slide fica com o novo layout.
00:04:52
Agora, só preciso adicionar meu vídeo e o texto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Facciamo di più con personalizzazione dello schema diapositiva.
00:00:05
personalizzazione dei layout principali.
00:00:08
Una cosa che vedrete è che PowerPoint fornisce molti layout predefiniti, .
00:00:12
probabilmente più di quanto ne avrai bisogno.
00:00:15
Per eliminare un layout non necessario, selezionarlo e premere CANC..
00:00:20
Questo semplifica quello che stai lavorando con e aiuta a mantenere le dimensioni del file più piccole..
00:00:24
Si noti che se il layout è attualmente applicato a tutte le diapositive.
00:00:28
come questo layout diapositiva titolo
00:00:30
o questo titolo e questo contenuto layout, non è possibile eliminarlo..
00:00:34
Se si scopre che avete bisogno di uno dei layout eliminati, .
00:00:37
è possibile fare clic su Inserisci diapositiva master per ottenere un nuovo master vuoto..
00:00:42
Quindi è possibile copiare uno dei i layout originali .
00:00:44
e incollarlo sotto il master personalizzato e assume tutti gli attributi principali..
00:00:53
Quindi questi sono i layout che voglio mantenere..
00:00:56
I due layout che faremo personalizzare prima sono il layout diapositiva titolo .
00:01:00
e il layout dell'intestazione della sezione.
00:01:02
Spostare verso l'alto l'intestazione della sezione layout solo per raggrupparlo con il layout del titolo..
00:01:06
Ho intenzione di utilizzare un sfondo leggermente diverso per questi, .
00:01:09
quindi li seleziono, fare clic su Sfondo stili e Formato sfondo; .
00:01:14
Riempimento immagine o trama è già selezionato nel riquadro Formato sfondo, .
00:01:18
e farò clic su File per scegliere l'immagine.
00:01:24
Questa immagine è solo un po 'più luminosa rispetto allo sfondo dello schema diapositiva.
00:01:28
e ora il titolo e la sezione le diapositive di intestazione sono uniche..
00:01:33
Per il layout di diapositiva titolo, è possibile rendere diverso anche il colore del carattere del titolo..
00:01:38
Con il segnaposto selezionato, faccio clic sulla scheda Home e.
00:01:41
modificare il colore del carattere in verde scuro.
00:01:44
Vorrei anche aumentare la dimensione del carattere dei sottotitoli fino a 32..
00:01:50
Per il layout dell'intestazione di sezione, Lascio il colore del carattere del titolo così com'è, .
00:01:54
ma il carattere del sottotitolo cambierò per abbinare il corpo del testo e altri sottotitoli - verde scuro,.
00:02:00
e aumenterò la sua dimensione in punti a 28.
00:02:05
Passiamo alla visualizzazione normale e dare un'occhiata a questi cambiamenti..
00:02:09
Sono stati richiesti per layout appropriati..
00:02:12
Ecco la diapositiva del titolo con il nuovo sfondo più luminoso,.
00:02:15
cambio di colore del titolo e sottotitolo più grande..
00:02:20
Ed ecco la diapositiva delle intestazioni di sezione -
00:02:21
ha il nuovo background e il carattere del sottotitolo cambia..
00:02:26
Tenere presente che se si già apportato modifiche di progettazione.
00:02:28
a una diapositiva in visualizzazione normale e poi si modificare il layout principale applicato, .
00:02:33
sarà necessario riapplicare il layout in visualizzazione normale per ottenere le modifiche più recenti..
00:02:40
Tornando alla visualizzazione schema diapositiva, ecco una scorciatoia da tastiera a portata di mano .
00:02:43
è possibile utilizzare per aprire la vista.
00:02:45
Premere Maiusc come si fare clic sul pulsante Normale..
00:02:49
Ora creiamo un layout originale.
00:02:52
C'è l'opzione sulla Slide scheda master per inserire un layout vuoto..
00:02:57
Potrei iniziare da questo,
00:03:00
ma il layout immagino sia molto come questa immagine con il layout delle didascalie..
00:03:04
Userò che come il mio punto di partenza;.
00:03:06
con quel layout selezionato, io premere Ctrl-D per duplicarlo .
00:03:11
e lo adatteremo ad un layout per le testimonianze dei clienti..
00:03:15
In primo luogo, voglio eliminare questo segnaposto immagine,.
00:03:18
Lo seleziono e premo CANC.
00:03:20
Quindi si fa clic su Inserisci segnaposto.
00:03:23
Il contenuto di questo segnaposto sarà video .
00:03:26
quindi sceglieremo Media per il tipo di segnaposto e disegnare il segnaposto..
00:03:33
Sembra che sia formattato di avere un proiettile e non voglio che.
00:03:36
quindi faccio clic sulla scheda Home, Elenchi puntati e scegliere Nessuno..
00:03:42
Voglio anche uno speciale sopra il segnaposto del video,.
00:03:46
quindi facciamo clic sulla scheda Inserisci, casella di testo
00:03:49
e disegnare una casella di testo.
00:03:54
Dovrebbe dire "Testimonial" e rendiamolo un po' più grande..
00:04:01
Per assegnare un colore alla casella riempire, faremo clic destro .
00:04:04
e scegliere Formato forma, Riempimento a tinta unita,
00:04:09
Verde scuro
00:04:11
e trascinerò la trasparenza cursore per alleggerire un po'. .
00:04:16
Il testo nero in la scatola non si presenta bene..
00:04:19
Nel riquadro Formato forma Farò clic su Opzioni testo .
00:04:22
e per il colore del testo cambiarlo al bianco - questo è meglio..
00:04:28
Per completare il nuovo layout faremo clic destro su di esso, .
00:04:31
fare clic su Rinomina layout, chiamarlo "Testimonials" e fare clic su Rinomina..
00:04:37
Applichiamo il layout in visualizzazione normale..
00:04:41
Inseriremo una nuova diapositiva sotto l'intestazione della sezione testimonials..
00:04:44
Farò clic su Nuova diapositiva e c'è il layout delle testimonianze;.
00:04:50
la nuova diapositiva ottiene il nuovo layout.
00:04:52
Ora ho solo bisogno di aggiungere il mio video e il testo..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
讓我們做更多 通過自訂幻燈片母版.
00:00:05
自訂主佈局。
00:00:08
你會看到的一件事是 PowerPoint 提供了許多預設佈局,.
00:00:12
可能比你需要的還多
00:00:15
刪除佈局 需要,選擇它,然後按"刪除"。.
00:00:20
這簡化了您工作的內容 和 ,有助於減小檔案大小。.
00:00:24
請注意,如果佈局為 當前應用於任何幻燈片.
00:00:28
喜歡這個標題幻燈片佈局
00:00:30
或此標題和內容 佈局,您無法將其刪除。.
00:00:34
如果事實證明你需要一個 已刪除的佈局,.
00:00:37
您可以按一下"插入幻燈片" 主伺服器獲取新的空白主機。.
00:00:42
然後,您可以複製其中一個 原始佈局.
00:00:44
並將其粘貼到自訂的母版下, 它採用所有主屬性。.
00:00:53
因此,這些是 我想要保留的佈局。.
00:00:56
我們將要的兩個佈局 自訂首先是標題幻燈片佈局.
00:01:00
和節標題佈局。
00:01:02
讓我們向上移動節標題 佈局,只是為了將其與標題佈局進行分組。.
00:01:06
我要使用 略有不同的背景,.
00:01:09
所以我會選擇它們,點擊背景 樣式和格式背景;.
00:01:14
圖片或紋理 填充已 在"格式背景"窗格中選擇,.
00:01:18
我將按一下"檔"以選擇圖片。
00:01:24
這張圖片只是亮一點 比幻燈片母版的背景.
00:01:28
現在的標題和部分 標題幻燈片是唯一的。.
00:01:33
對於標題幻燈片佈局,讓我們 使其標題字體顏色也不同。.
00:01:38
帶預留位置 選中,按一下"主頁"選項卡,然後.
00:01:41
將字體顏色更改為深綠色。
00:01:44
我還想增加 字幕字體大小高達32。.
00:01:50
對於節標題佈局, 我將保留標題字體顏色,.
00:01:54
但字幕字體,我會改變匹配 正文文本和其他字幕 - 深綠色,.
00:02:00
我會把點大小增加到28個
00:02:05
讓我們切換到普通視圖 並查看這些變化。.
00:02:09
他們已經申請了 適當的佈局。.
00:02:12
這裡是標題幻燈片 新的更明亮的背景,.
00:02:15
標題顏色更改 和更大的字幕。.
00:02:20
這裡是節標題幻燈片 -
00:02:21
它有新的背景和 字幕字體更改。.
00:02:26
請記住,如果您 已進行設計更改.
00:02:28
到正常視圖中的幻燈片,然後你 更改應用於它的主佈局,.
00:02:33
您需要重新應用佈局。 正常視圖以獲取最新的更改。.
00:02:40
返回幻燈片母版視圖, 這裡有一個方便的鍵盤快速鍵.
00:02:43
可用於打開視圖。
00:02:45
按 Shift 按一下"正常"按鈕。.
00:02:49
現在,讓我們創建一個原始佈局。
00:02:52
幻燈片上有一個選項 主選項卡以插入空白布局。.
00:02:57
我可以從這裡開始
00:03:00
但我想像的佈局是很多 喜歡這個圖片與標題佈局。.
00:03:04
我會用它作為我的 起點;.
00:03:06
選擇該佈局後,我會 按 Ctrl-D 複製它.
00:03:11
我們將適應佈局 客戶推薦。.
00:03:15
首先,我想刪除 此圖片預留位置,.
00:03:18
我將選擇它,然後按"刪除"。
00:03:20
然後,我們按一下"插入預留位置"。
00:03:23
此內容 預留位置將是視頻.
00:03:26
因此,我們將選擇媒體的類型 預留位置並繪製預留位置。.
00:03:33
看起來像是格式化的 有一顆子彈,我不想.
00:03:36
所以我會點擊"主頁"選項卡, 專案符號並選擇"無"。.
00:03:42
我也想要一個特別的 標題高於視頻預留位置,.
00:03:46
因此,讓我們按一下"插入"選項卡,文字方塊
00:03:49
並繪製一個文字方塊。
00:03:54
它應該說"證明"和 讓我們讓它變大一點。.
00:04:01
給盒子一個顏色 填充,我們將按右鍵它.
00:04:04
並選擇"格式形狀","實心填充",
00:04:09
深綠色
00:04:11
我會拖動透明度 滑塊,以減輕它一點點。.
00:04:16
中的黑色文本 盒子顯示得不好。.
00:04:19
在"格式"形狀窗格中 我將按一下"文本"選項.
00:04:22
和為文本顏色更改它 到白色 - 這是更好的。.
00:04:28
完成新佈局 我們按右鍵它,.
00:04:31
按一下重命名佈局,調用它 "證明",然後按一下重命名。.
00:04:37
讓我們應用 在普通視圖中佈局。.
00:04:41
我們將在下面插入一張新幻燈片 推薦部分標題。.
00:04:44
我將按一下"新建幻燈片"和 有推薦佈局;.
00:04:50
新幻燈片獲取新佈局。
00:04:52
現在我只需要 添加我的視訊和文本。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
でもっとやってみよう スライド マスタのカスタマイズ.
00:00:05
マスタ レイアウトをカスタマイズします。
00:00:08
あなたが見る一つのことは、 PowerPoint は、多くの既定のレイアウトを提供します。.
00:00:12
おそらくあなたが必要とする以上の。
00:00:15
レイアウトを削除するには、 を選択し、[削除] を押します。.
00:00:20
これにより、作業内容が簡素化されます。 を使用すると、ファイル サイズを小さく保つことができます。.
00:00:24
レイアウトが 現在、任意のスライドに適用されている.
00:00:28
このタイトルスライドレイアウトのように
00:00:30
またはこのタイトルとコンテンツ レイアウトを使用すると、削除できません。.
00:00:34
それが判明した場合は、1つが必要です 削除されたレイアウトの、.
00:00:37
[スライドを挿入] をクリックします。 マスターは、新しい空白のマスターを取得します。.
00:00:42
その後、次のいずれかをコピーできます。 元のレイアウト.
00:00:44
カスタマイズされたマスターの下に貼り付け、 すべてのマスター属性を引き受ける。.
00:00:53
だから、これらは 私が維持したいレイアウト。.
00:00:56
2 つのレイアウト 最初にカスタマイズするタイトルスライドレイアウト.
00:01:00
セクション ヘッダー レイアウトを使用します。
00:01:02
セクションヘッダーを上に移動してみましょう レイアウトを使用してタイトル レイアウトをグループ化するだけです。.
00:01:06
私は使用するつもりです これらのわずかに異なる背景,.
00:01:09
だから私はそれらを選択し、背景をクリックします スタイルと書式設定の背景。.
00:01:14
図またはテクスチャの塗りつぶしは既に [背景の書式] ウィンドウで選択した.
00:01:18
[ファイル] をクリックして画像を選択します。
00:01:24
この画像は少し明るいです スライド マスタの背景よりも.
00:01:28
そして今、タイトルとセクション ヘッダー スライドは一意です。.
00:01:33
タイトル スライド レイアウトの場合は、 タイトル フォントの色も異なるようにします。.
00:01:38
プレースホルダを使用する 選択した場合、[ホーム] タブをクリックし、.
00:01:41
フォントの色を濃い緑色に変更します。
00:01:44
私はまた、増加したいと思います 最大 32 の字幕フォント サイズ。.
00:01:50
セクション ヘッダー レイアウトの場合、 タイトルのフォントの色はそのままにしておきますが、.
00:01:54
しかし、字幕フォントは、私が一致するように変更します 本文やその他の字幕 - 濃い緑色、.
00:02:00
ポイントサイズを28に増やします。
00:02:05
通常のビューに切り替えましょう これらの変更を見てください。.
00:02:09
応募済み 適切なレイアウト。.
00:02:12
タイトル スライドを次に表示します。 新しい明るい背景、.
00:02:15
タイトルの色の変更 そしてより大きい字幕。.
00:02:20
セクションヘッダースライドです -
00:02:21
それは新しい背景を持っており、 字幕フォントが変更されます。.
00:02:26
あなたが持っている場合は、注意してください 既に設計変更を行いました.
00:02:28
通常のビューのスライドにしてから、 適用されるマスタ レイアウトを変更し、.
00:02:33
レイアウトを再適用する必要があります。 通常のビューを使用して、最新の変更を取得できます。.
00:02:40
スライド マスタ ビューに戻すと、 便利なキーボードショートカットを次に表示します。.
00:02:43
を使用してビューを開くことができます。
00:02:45
シフトを押す [標準] ボタンをクリックします。.
00:02:49
次に、元のレイアウトを作成してみましょう。
00:02:52
スライドにオプションがあります 空白のレイアウトを挿入するマスタタブ。.
00:02:57
そこから始めよう
00:03:00
しかし、私が想像するレイアウトはたくさんあります キャプションレイアウトを持つこの写真のように。.
00:03:04
私はそれを私のとして使用します 開始点;.
00:03:06
そのレイアウトを選択すると、 Ctrl-D キーを押して複製する.
00:03:11
これをレイアウトに適応させます お客様の声のために。.
00:03:15
まず、削除したい この絵のプレースホルダ,.
00:03:18
選択して [削除] を押します。
00:03:20
次に、[プレースホルダを挿入] をクリックします。
00:03:23
このコンテンツ プレースホルダはビデオになります.
00:03:26
したがって、次の種類のメディアを選択します。 プレースホルダを描画し、プレースホルダを描画します。.
00:03:33
フォーマットされたようだ 弾丸を持っていると私はそれを望んでいない.
00:03:36
だから私はホームタブをクリックします, 行頭文字を選択し、[なし] を選択します。.
00:03:42
私も特別なしたい ビデオプレースホルダの上の方を見て、.
00:03:46
だから、挿入タブ、テキストボックスをクリックしてみましょう
00:03:49
テキスト ボックスを描画します。
00:03:54
それは「お前の証言」と言うべきです。 もう少し大きくしましょう。.
00:04:01
ボックスに色を付けるには 塗りつぶし、私たちはそれを右クリックします.
00:04:04
[書式設定] 図形、塗りつぶし、
00:04:09
濃い緑
00:04:11
透明度をドラッグします 少し軽くするスライダー。.
00:04:16
黒いテキスト その箱はよく現れない。.
00:04:19
[書式] 図形ペイン [テキスト オプション] をクリックします。.
00:04:22
テキストの色が変更される 白に - それは良いです。.
00:04:28
新しいレイアウトを終了するには 右クリックします。.
00:04:31
[レイアウトの名前を変更] をクリックし、名前を呼び出します。 「お声」をクリックし、[名前を変更] をクリックします。.
00:04:37
を適用してみましょう。 通常のビューでレイアウトされます。.
00:04:41
下に新しいスライドを挿入します。 証言セクションヘッダー。.
00:04:44
[新しいスライド] をクリックし、 お答えのレイアウトがあります。.
00:04:50
新しいスライドは、新しいレイアウトを取得します。
00:04:52
今、私はただする必要があります ビデオとテキストを追加します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hãy làm nhiều hơn với tùy biến trình chiếu chủ bằng.
00:00:05
tùy biến bố cục chủ.
00:00:08
Một điều bạn sẽ thấy là PowerPoint cung cấp nhiều bố cục mặc định, .
00:00:12
có thể nhiều hơn bạn sẽ cần.
00:00:15
Để xóa bố cục bạn không cần, chọn nó và nhấn Delete..
00:00:20
Điều này đơn giản hóa những gì bạn đang làm việc với và giúp giữ cho kích thước tập tin nhỏ hơn..
00:00:24
Lưu ý rằng nếu bố trí hiện áp dụng cho bất kỳ trang trình bày nào.
00:00:28
như bố cục slide tiêu đề này
00:00:30
hoặc tiêu đề và nội dung này bố cục, bạn không thể xóa nó..
00:00:34
Nếu nó biến ra bạn cần một của các bố cục đã xóa, .
00:00:37
bạn có thể nhấp Chèn slide chủ để có được một bậc thầy trống mới..
00:00:42
Sau đó, bạn có thể sao chép một trong Các bố cục ban đầu .
00:00:44
và dán nó theo các chủ tùy chỉnh và nó mất trên tất cả các thuộc tính chính..
00:00:53
Vì vậy, đây là những bố trí tôi muốn giữ..
00:00:56
Hai bố trí chúng tôi sẽ tùy chỉnh đầu tiên là bố cục slide tiêu đề .
00:01:00
và bố cục tiêu đề phần.
00:01:02
Hãy di chuyển lên tiêu đề phần bố cục chỉ để nhóm nó với bố cục tiêu đề..
00:01:06
Tôi sẽ sử dụng một nền hơi khác nhau cho các, .
00:01:09
Vì vậy tôi sẽ chọn chúng, nhấp vào nền phong cách và định dạng nền; .
00:01:14
Hình ảnh hoặc kết cấu fill đã được chọn trong ngăn định dạng nền, .
00:01:18
và tôi sẽ bấm vào tập tin để chọn hình ảnh.
00:01:24
Hình ảnh này chỉ là một chút sáng hơn hơn nền của ảnh chiếu chủ.
00:01:28
và bây giờ tiêu đề và phần slide tiêu đề là duy nhất..
00:01:33
Đối với bố cục slide tiêu đề, hãy làm cho màu chữ tiêu đề của nó khác nhau quá..
00:01:38
Với trình giữ chỗ chọn, tôi nhấp vào tab Trang chủ và.
00:01:41
thay đổi màu phông màu xanh đậm.
00:01:44
Tôi cũng muốn tăng Kích thước phông chữ phụ đề lên đến 32..
00:01:50
Đối với bố cục tiêu đề phần, Tôi sẽ để lại màu phông chữ tiêu đề như nó được, .
00:01:54
nhưng phông chữ phụ đề tôi sẽ thay đổi để phù hợp với văn bản cơ thể và phụ đề khác-màu xanh đậm,.
00:02:00
và tôi sẽ tăng kích thước điểm của nó lên 28.
00:02:05
Hãy chuyển sang chế cảnh bình thường và có một cái nhìn tại những thay đổi này..
00:02:09
Họ đã được áp dụng cho Các bố cục thích hợp..
00:02:12
Đây là slide tiêu đề với nền sáng mới,.
00:02:15
thay đổi màu tiêu đề và phụ đề lớn hơn..
00:02:20
Và đây là phần header slide-
00:02:21
nó có nền tảng mới và thay đổi phông phụ đề..
00:02:26
Hãy nhớ rằng nếu bạn đã đã thực hiện thay đổi thiết kế.
00:02:28
chiếu ở dạng xem bình thường và sau đó bạn thay đổi bố cục chủ được áp dụng cho nó, .
00:02:33
bạn sẽ cần phải áp dụng lại bố cục trong xem bình thường để có được những thay đổi mới nhất..
00:02:40
Quay trở lại để chiếu xem chủ, đây là một phím tắt tiện dụng .
00:02:43
bạn có thể sử dụng để mở giao diện.
00:02:45
Nhấn Shift khi bạn nhấp vào nút Normal..
00:02:49
Bây giờ chúng ta hãy tạo một Layout gốc.
00:02:52
Có tùy chọn trên slide tab chính để chèn một bố cục trống..
00:02:57
Tôi có thể bắt đầu từ đó,
00:03:00
nhưng bố trí tôi tưởng tượng là rất nhiều như hình ảnh này với bố cục phụ đề..
00:03:04
Tôi sẽ sử dụng đó là điểm khởi đầu;.
00:03:06
với layout được chọn, tôi sẽ nhấn Ctrl-D để nhân đôi nó .
00:03:11
và chúng ta sẽ thích nghi với bố cục này cho lời chứng thực của khách hàng..
00:03:15
Trước tiên, tôi muốn xóa giữ chỗ hình ảnh này,.
00:03:18
Tôi sẽ chọn nó và nhấn Delete.
00:03:20
Sau đó, chúng ta nhấp vào Insert giữ chỗ.
00:03:23
Nội dung cho việc này giữ chỗ sẽ được video .
00:03:26
Vì vậy chúng ta sẽ chọn Media cho loại giữ chỗ và vẽ trình giữ chỗ..
00:03:33
Có vẻ như nó được định dạng để có một viên đạn và tôi không muốn rằng.
00:03:36
Vì vậy tôi sẽ nhấp vào tab Trang chủ, Đạn và chọn không..
00:03:42
Tôi cũng muốn có một đặc biệt tiêu đề phía trên bộ giữ chỗ video,.
00:03:46
Vì vậy, hãy nhấp vào chèn tab, hộp văn bản
00:03:49
và vẽ một hộp văn bản.
00:03:54
Nó nên nói "lời chứng thực" và Hãy làm cho nó lớn hơn một chút..
00:04:01
Để cung cấp cho các hộp màu fill, chúng ta sẽ nhấp chuột phải vào nó .
00:04:04
và chọn định dạng Shape, điền rắn,
00:04:09
Xanh đậm
00:04:11
và tôi sẽ kéo minh bạch thanh trượt để làm sáng nó một chút. .
00:04:16
Các văn bản màu đen trong hộp không hiển thị tốt..
00:04:19
Trong ngăn định dạng hình Tôi sẽ nhấp vào tùy chọn văn bản .
00:04:22
và cho màu văn bản thay đổi nó để trắng-đó là tốt hơn..
00:04:28
Để hoàn thành bố cục mới chúng ta sẽ nhấp chuột phải vào nó, .
00:04:31
nhấp vào đổi tên bố trí, gọi nó "Ý kiến" và nhấp vào đổi tên..
00:04:37
Hãy áp dụng bố trí trong khung nhìn bình thường..
00:04:41
Chúng ta sẽ chèn một slide mới dưới tiêu đề phần ý kiến..
00:04:44
Tôi sẽ nhấp vào slide mới và có những lời chứng thực bố trí;.
00:04:50
slide mới được bố trí mới.
00:04:52
Bây giờ tôi chỉ cần Thêm video và văn bản của tôi..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Mari kita berbuat lebih banyak dengan menyesuaikan Master slide dengan.
00:00:05
menyesuaikan Master Layouts.
00:00:08
Satu hal yang akan Anda lihat adalah bahwa PowerPoint menyediakan banyak tata letak default, .
00:00:12
mungkin lebih dari yang Anda perlukan.
00:00:15
Untuk menghapus tata letak, Anda tidak Anda perlukan, pilih dan tekan DELETE..
00:00:20
Ini menyederhanakan apa yang sedang Anda kerjakan dengan dan membantu menjaga ukuran file yang lebih kecil..
00:00:24
Perhatikan bahwa jika tata letak saat ini diterapkan untuk setiap slide.
00:00:28
seperti ini judul slide layout
00:00:30
atau judul dan konten ini tata letak, Anda tidak dapat menghapusnya..
00:00:34
Jika ternyata Anda membutuhkan satu tata letak yang dihapus, .
00:00:37
Anda bisa klik sisipkan slide Master untuk mendapatkan Master kosong baru..
00:00:42
Kemudian Anda dapat menyalin salah satu tata letak asli .
00:00:44
dan tempelkan di bawah master yang disesuaikan dan yang dibutuhkan pada semua atribut Master..
00:00:53
Jadi ini adalah tata letak yang ingin saya Simpan..
00:00:56
Dua layout yang akan kita menyesuaikan pertama adalah layout slide judul .
00:01:00
dan tata letak header Bagian.
00:01:02
Mari kita lanjutkan bagian header tata letak hanya untuk mengelompokkan dengan tata letak judul..
00:01:06
Aku akan menggunakan latar belakang yang sedikit berbeda untuk .
00:01:09
Jadi saya akan memilihnya, klik background gaya dan format latar belakang; .
00:01:14
Gambar atau tekstur FILL sudah dipilih di panel latar format, .
00:01:18
dan saya akan klik file untuk memilih gambar.
00:01:24
Gambar ini hanya sedikit lebih terang daripada latar belakang slide Master.
00:01:28
dan sekarang judul dan bagian slide header yang unik..
00:01:33
Untuk layout slide judul, mari kita membuat judul warna font yang berbeda juga..
00:01:38
Dengan placeholder dipilih, saya klik tab Beranda dan.
00:01:41
mengubah warna font menjadi hijau tua.
00:01:44
Saya juga ingin meningkatkan ukuran font Subtitle hingga 32..
00:01:50
Untuk tata letak header Bagian, Aku akan meninggalkan warna font judul seperti itu, .
00:01:54
Tapi font Subtitle saya akan berubah untuk mencocokkan teks tubuh dan sub judul lainnya-hijau tua,.
00:02:00
dan saya akan meningkatkan ukuran Point ke 28.
00:02:05
Mari beralih ke tampilan normal dan lihat perubahan ini..
00:02:09
Mereka telah diterapkan untuk tata letak yang sesuai..
00:02:12
Berikut judul slide dengan latar belakang baru yang lebih cerah,.
00:02:15
perubahan warna judul dan Subtitle yang lebih besar..
00:02:20
Dan inilah bagian header slide-
00:02:21
memiliki latar belakang baru dan font Subtitle berubah..
00:02:26
Perlu diingat bahwa jika Anda telah perubahan desain yang sudah dibuat.
00:02:28
ke slide dalam tampilan normal dan kemudian Anda mengubah tata letak Master yang diterapkan padanya, .
00:02:33
Anda harus mengajukan permohonan kembali tata letak tampilan normal untuk mendapatkan perubahan terbaru..
00:02:40
Beralih kembali ke slide Master View, Berikut adalah shortcut keyboard yang berguna .
00:02:43
dapat Anda gunakan untuk membuka tampilan.
00:02:45
Tekan Shift saat Anda Klik tombol normal..
00:02:49
Sekarang mari Buat sebuah layout Original.
00:02:52
Ada pilihan pada slide Master tab untuk menyisipkan tata letak kosong..
00:02:57
Aku bisa mulai dari itu,
00:03:00
Tapi tata letak saya bayangkan adalah banyak seperti gambar ini dengan tata letak caption..
00:03:04
Saya akan menggunakannya sebagai titik awal;.
00:03:06
dengan tata letak yang dipilih, saya akan Tekan Ctrl-D untuk menduplikasi .
00:03:11
dan kami akan menyesuaikannya dengan tata letak untuk testimonial pelanggan..
00:03:15
Pertama, saya ingin menghapus placeholder gambar ini,.
00:03:18
Saya akan memilihnya dan tekan DELETE.
00:03:20
Kemudian kita klik sisipkan placeholder.
00:03:23
Konten untuk placeholder akan menjadi video .
00:03:26
Jadi kami akan memilih media untuk jenis placeholder dan Gambarlah placeholder..
00:03:33
Tampak seperti itu diformat untuk memiliki peluru dan saya tidak ingin itu.
00:03:36
Jadi saya akan klik tab Home, Peluru dan memilih none..
00:03:42
Saya juga ingin khusus Judul di atas placeholder video,.
00:03:46
Jadi mari kita klik menyisipkan tab, kotak teks
00:03:49
dan menggambar kotak teks.
00:03:54
Harus mengatakan "testimonial" dan Mari kita membuatnya sedikit lebih besar..
00:04:01
Untuk memberikan kotak warna Fill, kami akan klik kanan .
00:04:04
dan pilih bentuk format, isi padat,
00:04:09
Hijau tua
00:04:11
dan aku akan menyeret transparansi slider untuk meringankan sedikit. .
00:04:16
Teks hitam dalam kotak tidak muncul dengan baik..
00:04:19
Di panel format shape Saya akan mengklik opsi teks .
00:04:22
dan untuk mengubah warna teks putih-itu lebih baik..
00:04:28
Untuk menyelesaikan tata letak baru kami akan klik kanan, .
00:04:31
klik Ganti nama tata letak, menyebutnya "Testimonial" dan klik Ubah nama..
00:04:37
Mari kita terapkan tata letak dalam tampilan normal..
00:04:41
Kita akan memasukkan slide baru di bawah header Bagian testimonial..
00:04:44
Saya akan mengklik slide baru dan ada testimonial Layout;.
00:04:50
slide baru mendapatkan tata letak baru.
00:04:52
Sekarang saya hanya perlu menambahkan video dan teks..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Давайте сделаем больше с настройка мастера слайдов.
00:00:05
настройка мастер макетов.
00:00:08
Одна вещь, вы увидите, что PowerPoint предоставляет множество макетов по умолчанию, .
00:00:12
вероятно, больше, чем вам нужно.
00:00:15
Удаление макета не нужно, выберите его и нажмите Удалить..
00:00:20
Это упрощает то, что вы работаете с и помогает сохранить размер файла меньше..
00:00:24
Обратите внимание, что если макет в настоящее время применяется к любым слайдам.
00:00:28
как это название слайд макета
00:00:30
или это название и содержание макет, вы не можете удалить его..
00:00:34
Если выяснится, что вам нужен один удаленных макетов, .
00:00:37
Вы можете нажать Слайд Вставка мастер, чтобы получить новый пустой мастер..
00:00:42
Затем вы можете скопировать один из оригинальные макеты .
00:00:44
и вставить его под индивидуальный мастер и он берет на себя все мастер атрибуты..
00:00:53
Так что это макеты я хочу сохранить..
00:00:56
Два макета мы будем настроить первый являются название слайд макет .
00:01:00
и макет заголовка раздела.
00:01:02
Давайте двигаться вверх по заголовку раздела макет только для того, чтобы сгруппить его с названием макета..
00:01:06
Я собираюсь использовать несколько иной фон для них, .
00:01:09
так что я выберу их, нажмите Справочная информация стили и фон формата; .
00:01:14
Изображение или текстура Заполнение уже выбранный в фоновом стекле Формата, .
00:01:18
и я нажимаю файл, чтобы выбрать картинку.
00:01:24
Это изображение просто немного ярче чем фон мастера слайда.
00:01:28
и теперь название и раздел слайды заголовка уникальны..
00:01:33
Для макета заголовка слайда давайте сделать его название шрифта цвет отличается тоже..
00:01:38
С заполнителем выбран, я нажимаю на вкладку «Домой» и.
00:01:41
изменить цвет шрифта на темно-зеленый.
00:01:44
Я также хотел бы увеличить размер шрифта субтитров до 32..
00:01:50
Для макета заголовка раздела Я оставлю цвет шрифта заголовка таким, какой он есть, .
00:01:54
но шрифт субтитров я изутую, чтобы соответствовать текст тела и другие субтитры - темно-зеленый,.
00:02:00
и я увеличу его размер точки до 28.
00:02:05
Давайте переключимся на нормальный вид и взглянуть на эти изменения..
00:02:09
Они были применены для соответствующие макеты..
00:02:12
Вот название слайда с новый более яркий фон,.
00:02:15
изменение цвета названия и больший подзаголовок..
00:02:20
А вот раздел заготовки слайд -
00:02:21
он имеет новый фон и подзаголовок шрифта меняется..
00:02:26
Имейте в виду, что если вы уже внесены изменения в дизайн.
00:02:28
на слайд в нормальном представлении, а затем вы изменить мастер макет, который применяется к нему, .
00:02:33
Вам нужно будет повторно использовать макет в нормальное представление, чтобы получить последние изменения..
00:02:40
Назад к главному представлению слайда, Вот удобный ярлык клавиатуры .
00:02:43
вы можете использовать, чтобы открыть представление.
00:02:45
Пресс Shift, как вы нажмите кнопку "Нормальный"..
00:02:49
Теперь давайте создадим оригинальный макет.
00:02:52
На слайде есть опция мастер вкладку, чтобы вставить пустой макет..
00:02:57
Я мог бы начать с этого,
00:03:00
но макет я думаю, это много как эта картина с подписью макет..
00:03:04
Я буду использовать это в качестве моего отправной точкой;.
00:03:06
с этим макет выбран, я буду нажмите Ctrl-D, чтобы дублировать его .
00:03:11
и мы адаптируем это к макету для отзывов клиентов..
00:03:15
Во-первых, я хочу удалить этот заполнитель изображения,.
00:03:18
Я выберу его и нажмите Удалить.
00:03:20
Затем мы нажимаем вставить заполнитель.
00:03:23
Содержание для этого заполнителем будет видео .
00:03:26
так что мы выберем Средства массовой информации для типа заполнитель и привлечь заполнителя..
00:03:33
Похоже, он отформатирован иметь пулю, и я не хочу, чтобы.
00:03:36
так что я нажимаю на вкладку "Домой", Пули и выбрать Нет..
00:03:42
Я также хочу специальные заголовок выше видео заполнитель,.
00:03:46
так что давайте нажимаем на вкладку Вставка, Текст поле
00:03:49
и нарисовать текстовый ящик.
00:03:54
Он должен сказать: "Отзывы" и Давайте сделают его немного больше..
00:04:01
Чтобы придать коробке цвет заполнить, мы прав нажать на него .
00:04:04
и выбрать форму формата, Твердые заполнить,
00:04:09
Темно-зеленый
00:04:11
и я буду тащить прозрачности ползунок, чтобы облегчить его немного. .
00:04:16
Черный текст в коробка не показывает вверх наилучшим образом..
00:04:19
В панели формы формата Я нажимаю на варианты текста .
00:04:22
и для текста цвет изменить его к белому - это лучше..
00:04:28
Чтобы закончить новый макет Мы направо нажимаем на него, .
00:04:31
нажмите Переименование макета, назовите его "Отзывы" и нажмите Переименовать..
00:04:37
Давайте примем макет в нормальном представлении..
00:04:41
Мы вставлены новый слайд под отзывы раздел заголовок..
00:04:44
Я найму новый слайд и есть отзывы макет;.
00:04:50
новый слайд получает новый макет.
00:04:52
Теперь мне просто нужно добавить мое видео и текст..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Нека да направим повече с персонализиране на образеца на слайда от.
00:00:05
персонализиране на мастър оформления.
00:00:08
Едно нещо, което ще видите, е, че PowerPoint предоставя много оформления по подразбиране, .
00:00:12
вероятно повече, отколкото ще ви трябва.
00:00:15
За да изтриете оформление, което не изберете и натиснете Клавиша Delete..
00:00:20
Това опростява работата ви с и помага да се поддържа по-малък размер на файла..
00:00:24
Имайте предвид, че ако оформлението е текущо приложена към всички слайдове.
00:00:28
като това оформление на слайд за заглавие
00:00:30
или това заглавие и съдържание оформление, не можете да го изтриете..
00:00:34
Ако се окаже, че имате нужда от на изтритите оформления, .
00:00:37
можете да щракнете върху "Вмъкване на слайд" да получите нов празен майстор..
00:00:42
След това можете да копирате един от оригиналните оформления .
00:00:44
и го поставете под персонализирания тя се отнася за всички главни атрибути..
00:00:53
Така че това са оформления, които искам да запаметя..
00:00:56
Двете оформления ще първо са оформлението на слайда за заглавие .
00:01:00
и оформлението на заглавката на секцията.
00:01:02
Да се движим нагоре в заглавката на секцията оформление само за да го групирате със заглавното оформление..
00:01:06
Ще използвам малко по-различен фон за тези, .
00:01:09
така че ще ги изберете, щракнете върху Фон стилове и форматиране на фона; .
00:01:14
Вече е запълнена картина или текстура изберете в панела Форматиране на фона, .
00:01:18
и аз ще кликнете върху файл, за да изберете снимката.
00:01:24
Това изображение е малко по-светло от фона на образеца на слайда.
00:01:28
и сега заглавието и разделът заглавните слайдове са уникални..
00:01:33
За оформлението на слайда за заглавие да промени цвета на шрифта на заглавието..
00:01:38
С контейнера изберете, щракнете върху раздела Начало и.
00:01:41
да промените цвета на шрифта в тъмно зелен.
00:01:44
Също така бих искал да увелича шрифта до 32..
00:01:50
За оформление на заглавката на секцията, Ще оставя цвета на шрифта на заглавието, както е, .
00:01:54
но шрифта на субтитрите ще се промени, за да съвпада основния текст и други субтитри - тъмнозелено,.
00:02:00
и аз ще се увеличи размера на точката му до 28.
00:02:05
Нека преминем към нормален изглед и да разгледа тези промени..
00:02:09
Те са кандидатствали за подходящите оформления..
00:02:12
Ето слайда със заглавието с нов по-светъл фон,.
00:02:15
промяна на цвета на заглавието и по-голям субтитри..
00:02:20
И ето го слайда на заглавията на секциите -
00:02:21
тя има нов фон и шрифта на субтитрите се променя..
00:02:26
Имайте предвид, че ако сте вече са направени промени в дизайна.
00:02:28
в нормален изглед и след това промяна на образеца, който се прилага към него, .
00:02:33
трябва да приложите отново оформлението в да получите последните промени..
00:02:40
Връщане към изглед на образец за слайдове, тук е удобна клавишна комбинация .
00:02:43
можете да отворите изгледа.
00:02:45
Натиснете Shift, докато щракнете върху бутона Нормален..
00:02:49
Сега нека да създадем оригинално оформление.
00:02:52
Има опция на слайд за да вмъкнете празно оформление..
00:02:57
Мога да започна от това.
00:03:00
но оформлението, което си представям, е много Като тази снимка с оформление на надписите..
00:03:04
Ще използвам това като мое начална точка;.
00:03:06
с избраното оформление, ще натиснете Ctrl-D, за да го дублирате .
00:03:11
и ще адаптираме това към оформление за препоръки на клиенти..
00:03:15
Първо, искам да изтрия тази картина контейнер,.
00:03:18
Ще го изберете и натиснете Delete.
00:03:20
След това кликнете върху Поставете контейнера.
00:03:23
Съдържанието на тази контейнер ще бъде видео .
00:03:26
така че ще изберем Медия за вида контейнера и да нарисува контейнера..
00:03:33
Изглежда е форматиран Да имам куршум и не искам това.
00:03:36
така че ще кликна върху раздела Начало, Куршуми и изберете Няма..
00:03:42
Искам и специален заглавието над контейнера за видеоклипове,.
00:03:46
така че нека да кликнете върху Поставете раздела, Текст кутия
00:03:49
и начертайте текстово поле.
00:03:54
Трябва да се каже "Препоръки" и "Препоръки" и "1000" Нека да го направим малко по-голям..
00:04:01
За да придадете на кутията цвят запълним, ще кликнем с десния бутон върху него .
00:04:04
и изберете Форматиране на формата, Плътно запълване,
00:04:09
Тъмнозелено
00:04:11
и ще протеча прозрачността плъзгач, за да го облекчите малко. .
00:04:16
Черният текст в кутията не се показва добре..
00:04:19
В прозореца "Форматиране на фигура" Ще кликна върху Опции за текст .
00:04:22
и за цвета на текста го променяйте до бяло - това е по-добре..
00:04:28
Завършване на новото оформление ще кликнем с десния бутон върху него, .
00:04:31
щракнете върху Преименуване на оформлението, го наричат "Препоръки" и кликнете върху Преименуване..
00:04:37
Нека да приложим в нормален изглед..
00:04:41
Ще вмъкнем нов слайд под заглавието на секцията за препоръки..
00:04:44
Ще кликна върху Нов слайд и ще има оформление на препоръките;.
00:04:50
новият слайд получава новото оформление.
00:04:52
Сега просто трябва да добавите моя видео и текст..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Să facem mai mult cu particularizarea coordonatorului de diapozitive după.
00:00:05
particularizarea aspectelor principale.
00:00:08
Un lucru pe care îl veți vedea este că PowerPoint furnizează multe aspecte implicite, .
00:00:12
probabil mai mult decât veți avea nevoie.
00:00:15
Pentru a șterge un aspect pe care nu îl nevoie, selectați-l și apăsați delete..
00:00:20
Acest lucru simplifică ceea ce lucrați și ajută la micșorare a dimensiunii fișierului..
00:00:24
Rețineți că, dacă aspectul este aplicate în prezent la orice diapozitive.
00:00:28
ar fi acest aspect diapozitiv titlu
00:00:30
sau acest titlu și conținut aspect, nu îl puteți șterge..
00:00:34
Dacă se dovedește că ai nevoie de unul. a machetelor șterse, .
00:00:37
aveți posibilitatea să faceți clic pe Inserare diapozitiv maestru pentru a obține un nou maestru gol..
00:00:42
Apoi, puteți copia una dintre aspectele originale .
00:00:44
și lipiți-l sub master personalizate și preia toate atributele principale..
00:00:53
Deci, acestea sunt machete vreau să păstreze..
00:00:56
Cele două aspecte pe care le vom particularizarea mai întâi este aspectul diapozitivului titlu .
00:01:00
și aspectul antetului secțiunii.
00:01:02
Să ne mutăm în sus în antetul secțiunii aspect doar pentru a-l grupa cu aspectul titlului..
00:01:06
Voi folosi un. fundal ușor diferit pentru acestea, .
00:01:09
așa că le voi selecta, faceți clic pe Fundal stiluri și formatare fundal; .
00:01:14
Umplerea imaginii sau texturii este deja selectate în panoul Formatare fundal, .
00:01:18
și voi face clic pe Fișier pentru a alege imaginea.
00:01:24
Această imagine este doar un pic mai luminos decât fundalul coordonatorului de diapozitive.
00:01:28
și acum titlul și secțiunea diapozitivele antet sunt unice..
00:01:33
Pentru aspectul diapozitivului titlu, să face culoarea fontului său titlu diferit prea..
00:01:38
Cu substituentul selectat, fac clic pe fila Pornire și.
00:01:41
schimba culoarea fontului în verde închis.
00:01:44
Aș dori, de asemenea, să crească dimensiunea fontului de subtitrare până la 32..
00:01:50
Pentru aspectul antetului secțiunii, Voi lăsa culoarea fontului titlului așa este, .
00:01:54
dar fontul de subtitrare voi schimba pentru a se potrivi corpul textului și alte subtitrari - verde închis,.
00:02:00
și voi crește dimensiunea punctului său la 28.
00:02:05
Să trecem la vizualizarea normală și aruncați o privire la aceste schimbări..
00:02:09
Au fost aplicate pentru aspectele corespunzătoare..
00:02:12
Iată diapozitivul titlu cu noul fundal mai luminos,.
00:02:15
modificare culoare titlu și subtitrare mai mare..
00:02:20
Și aici e secțiunea anteturi slide -
00:02:21
are noul fundal și modificările fontului de subtitrare..
00:02:26
Rețineți că, dacă ați deja a făcut modificări de proiectare.
00:02:28
la un diapozitiv în vizualizarea normală, apoi modificați aspectul coordonator care i se aplică, .
00:02:33
va trebui să reaplicați aspectul în vizualizare normală pentru a obține cele mai recente modificări..
00:02:40
Revenind la vizualizarea coordonator de diapozitive, iată o comandă rapidă de la tastatură la îndemână .
00:02:43
aveți posibilitatea să utilizați pentru a deschide vizualizarea.
00:02:45
Apăsați Shift în timp ce faceți clic pe butonul Normal..
00:02:49
Acum să creăm un aspect original.
00:02:52
Există opțiunea în diapozitiv fila coordonatoare pentru a insera un aspect necompletat..
00:02:57
Aș putea începe de la asta.
00:03:00
dar aspectul îmi imaginez este o mulțime ca această imagine cu aspect legendă..
00:03:04
Voi folosi asta ca punct de plecare;.
00:03:06
cu acel aspect selectat, voi apăsați Ctrl-D pentru a o duplica .
00:03:11
și vom adapta acest lucru la un aspect pentru marturiile clientilor..
00:03:15
În primul rând, vreau să ștergeți acest substituent imagine,.
00:03:18
O să-l selectez și o să apăs pe Ștergere.
00:03:20
Apoi facem clic pe Inserare substituent.
00:03:23
Conținutul pentru acest substituent va fi video .
00:03:26
așa că vom alege Mass-media pentru tipul de substituent și desenați substituentul..
00:03:33
Se pare că este formatat să am un glonț și nu vreau asta..
00:03:36
așa că voi face clic pe fila Pornire, Marcatori și alegeți Fără..
00:03:42
Vreau, de asemenea, un special poziția deasupra substituentului video;.
00:03:46
așa că haideți să faceți clic pe fila Inserare, caseta Text
00:03:49
și desenați o casetă text.
00:03:54
Ar trebui să spună "Marturii" și Hai s-o facem un pic mai mare..
00:04:01
Pentru a da cutiei o culoare umple, vom face clic dreapta pe ea .
00:04:04
și selectați Formatare formă, Umplere solidă,
00:04:09
Verde închis
00:04:11
și voi trage transparența glisor pentru a ușura un pic. .
00:04:16
Textul negru din Cutia nu apare bine..
00:04:19
În panoul Formatare formă Voi face clic pe Opțiuni text .
00:04:22
și pentru culoarea textului schimbați-l la alb - asta e mai bine..
00:04:28
Pentru a termina noul aspect Vom face clic dreapta pe ea, .
00:04:31
faceți clic pe Redenumire aspect, apelați-l "Marturii" și faceți clic pe Redenumire..
00:04:37
Să aplicăm aspect în vizualizarea normală..
00:04:41
Vom insera un diapozitiv nou sub antetul secțiunii mărturii..
00:04:44
Voi face clic pe Diapozitiv nou și există aspectul marturii;.
00:04:50
noul diapozitiv primește noul aspect.
00:04:52
Acum trebuie doar să. adăugați videoclipul și textul..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Давайте робити більше з настроювання зразка слайдів за допомогою.
00:00:05
настроювання макетів зразків.
00:00:08
Одна річ, яку ви побачите, що У програмі PowerPoint передбачено багато макетів за промовчанням, .
00:00:12
напевно, більше, ніж вам потрібно.
00:00:15
Видалення макета, який не виберіть його та натисніть клавішу Delete..
00:00:20
Це спрощує те, що ви працюєте з і допомагає зменшити розмір файлу..
00:00:24
Зауважте, що якщо макет наразі застосовується до будь-яких слайдів.
00:00:28
подобається цей макет титульного слайда
00:00:30
або цей заголовок і вміст макет, видалити його не можна..
00:00:34
Якщо виявиться, що вам знадобиться видалених макетів, .
00:00:37
можна натиснути кнопку Вставити слайд майстер, щоб отримати новий пустий зразок..
00:00:42
Потім можна скопіювати одну з вихідні макети .
00:00:44
і вставте його під настроюваний зразок і він бере на себе всі головні атрибути..
00:00:53
Таким чином, це макети, які я хочу зберегти..
00:00:56
Два макети ми настроїти перший макет титульного слайда .
00:01:00
і макет заголовка розділу.
00:01:02
Давайте перемістимо верхній колонтитул розділу вгору просто згрупувати його за допомогою макета заголовка..
00:01:06
Я збираюся використовувати дещо інший фон для цих, .
00:01:09
так що я вибив їх, натисніть Кнопку Тло стилі та формат тла; .
00:01:14
Рисунок або текстура Заливка вже виділено в області "Формат тла", .
00:01:18
і я натиш на файл, щоб вибрати зображення.
00:01:24
Це зображення трохи яскравіше ніж тло зразка слайдів.
00:01:28
і тепер заголовок і розділ слайди заголовка є унікальними..
00:01:33
Для макета титульного слайда давайте зробити його колір шрифту назви відрізняється теж..
00:01:38
З покажчиком місця заповнення я натискаю вкладку Основне та.
00:01:41
змінити колір шрифту на темно-зелений.
00:01:44
Я також хотів би збільшити розмір шрифту субтитрів до 32..
00:01:50
Для макета заголовка розділу Я залишу колір шрифту назви, як є, .
00:01:54
але шрифт субтитрів, який я зміню, щоб відповідати основний текст та інші субтитри - темно-зелений,.
00:02:00
і я збільшу його розмір точки до 28.
00:02:05
Перейти до звичайного режиму і поглянути на ці зміни..
00:02:09
Вони подали заявку на відповідних макетів..
00:02:12
Ось титульний слайд із нове яскраве тло,.
00:02:15
змінення кольору заголовка і більший субтитрів..
00:02:20
І ось слайд заголовків розділу -
00:02:21
вона має новий фон і шрифт субтитрів змінюється..
00:02:26
Майте на увазі, що якщо ви вже внесені зміни в дизайн.
00:02:28
до слайда у звичайному режимі, а потім змінити застосований до нього макет зразка, .
00:02:33
потрібно повторно застосувати макет у звичайного режиму, щоб отримати останні зміни..
00:02:40
Повертаючись до режиму зразка слайдів, Ось зручне сполучення клавіш .
00:02:43
можна використовувати для відкриття подання.
00:02:45
Натисніть клавішу Shift, як ви натисніть кнопку Звичайний..
00:02:49
Тепер давайте створимо оригінальний макет.
00:02:52
На слайді є параметр вкладку зразка, щоб вставити пустий макет..
00:02:57
Я міг би почати з цього,
00:03:00
але макет я думаю, це дуже багато подібно до цього рисунка з макетом підпису..
00:03:04
Я буду використовувати це як мій початкова точка;.
00:03:06
з вибраним макетом, я натисніть клавішу Ctrl-D, щоб дублювати його .
00:03:11
і ми будемо адаптувати це до макета відгуки клієнтів..
00:03:15
По-перше, я хочу видалити покажчик місця заповнення рисунка,.
00:03:18
Я виділіть його та натисніть клавішу Delete.
00:03:20
Потім натисніть Вставити покажчик місця заповнення.
00:03:23
Зміст для цього покажчик місця заповнення буде відео .
00:03:26
отже, ми обиратемо ЗАСОБИ масової інформації для покажчик місця заповнення та намалюйте покажчик місця заповнення..
00:03:33
Схоже, він відформатований мати кулю, і я не хочу, щоб.
00:03:36
так що я натискаю на вкладку Основне, Маркери та виберіть пункт Немає..
00:03:42
Я також хочу спеціального над покажчиком місця заповнення відео,.
00:03:46
отже, перейдемо на вкладку Вставлення, текстове поле
00:03:49
і намалюйте текстове поле.
00:03:54
Слід сказати "Відгуки" і Давайте зробимо це трохи більше..
00:04:01
Щоб надати коробці колір заповнити, ми клацнемо правою кнопкою миші .
00:04:04
та виберіть Формат фігури, Суцільна заливка,
00:04:09
Темно-зелений
00:04:11
і я перетягну прозорість повзунок, щоб трохи полегшити його. .
00:04:16
Чорний текст у коробка не з'являються добре..
00:04:19
В області Формат фігури Я натиму кнопку Параметри тексту .
00:04:22
і для кольору тексту змінити його до білого - це краще..
00:04:28
Завершення нового макета ми клацнемо правою кнопкою миші, .
00:04:31
натисніть кнопку Перейменувати макет, зателефонуйте "Відгуки" та натисніть Перейменувати..
00:04:37
Давайте застосуймо макет у звичайному режимі..
00:04:41
Вставлення нового слайда в розділі відгуки розділу заголовка..
00:04:44
Я натиму кнопку Створити слайд і є макет відгуків;.
00:04:50
новий слайд отримує новий макет.
00:04:52
Тепер мені просто потрібно додати моє відео та текст..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Daha fazlasını yapalım. tarafından slayt yöneticisiözelleştirme.
00:00:05
ana düzenleri özelleştirme.
00:00:08
Göreceğin tek şey. PowerPoint birçok varsayılan düzenleri sağlar, .
00:00:12
muhtemelen ihtiyacın olandan daha fazla.
00:00:15
Olmadığınız bir düzeni silmek için seçeneğini belirleyin ve Sil tuşuna basın..
00:00:20
Bu, çalıştığınız şeyi basitleştirir ve dosya boyutunu daha küçük tutmaya yardımcı olur..
00:00:24
Eğer düzen şu anda herhangi bir slayta uygulanır.
00:00:28
bu başlık slayt düzeni gibi
00:00:30
veya bu başlık ve içerik düzen, silemezsiniz..
00:00:34
Eğer bir taneye ihtiyacın olduğu ortaya çıkarsa. silinen düzenlerin, .
00:00:37
slayt ekle'yi tıklatabilirsiniz master yeni bir boş master almak için..
00:00:42
Sonra birini kopyalayabilirsiniz orijinal düzenler .
00:00:44
ve özelleştirilmiş ana altında yapıştırın ve tüm ana nitelikleri alır..
00:00:53
Bu yüzden bu tutmak istediğim düzenler..
00:00:56
İki düzen biz olacak önce özelleştirmek başlık slayt düzeni vardır .
00:01:00
ve bölüm üstbilgi düzeni.
00:01:02
Bölüm üstbilgisini yukarı kaldıralım düzeni sadece başlık düzeni ile gruplandırmak için..
00:01:06
Ben bir kullanmak için gidiyorum bunlar için biraz farklı arka plan, .
00:01:09
bu yüzden onları seçeceğim, Arka Plan'ı tıklatın stilleri ve Biçim arka planı; .
00:01:14
Resim veya doku Dolgu su anda Biçim arka plan bölmesinde seçilen, .
00:01:18
ve resmi seçmek için Dosya'yı tıklatacağım.
00:01:24
Bu görüntü biraz daha parlak. slayt yöneticisinin arka planından daha.
00:01:28
ve şimdi başlık ve bölüm üstbilgi slaytları benzersizdir..
00:01:33
Başlık slayt düzeni için, başlık yazı tipi rengini de farklı hale getirin..
00:01:38
Yer tutucu ile seçilirse, Ana Sayfa sekmesini tıklatın ve.
00:01:41
yazı tipi rengini koyu yeşil olarak değiştirin.
00:01:44
Ben de artırmak istiyorum 32'ye kadar altyazı yazı tipi boyutu..
00:01:50
Bölüm üstbilgi düzeni için, Başlık yazı tipi rengini olduğu gibi bırakacağım. .
00:01:54
ama altyazı yazı tipi ben maç değiştireceğim vücut metin ve diğer altyazılar - koyu yeşil,.
00:02:00
Ve puan boyutunu 28'e yükselteceğim.
00:02:05
Normal görünüme geçelim ve bu değişikliklere bir göz atın..