PowerPoint - Customize colors and save the theme Tutorial

  • 4:45
  • 1053 views
00:00:06
I've changed the background from white to dark blue
00:00:09
and I adjusted its gradient shading.
00:00:12
Now I've found a text color that I want to change.
00:00:16
This hyperlinked text in dark blue is too dark against the background.
00:00:21
How do I make it lighter and more readable?
00:00:25
It's not a matter of just selecting the text and changing the font color
00:00:29
because PowerPoint applied this color automatically.
00:00:33
Let's back up a couple of steps and see how the color was applied.
00:00:40
Here's the slide before I created the hyperlink.
00:00:43
It was when I created the hyperlink,
00:00:46
when I selected the text and right clicked, chose Hyperlink
00:00:52
and pasted in the web address,
00:00:55
that PowerPoint changed the text color to blue.
00:00:59
It did that because this blue is part of the Office themes color scheme.
00:01:04
It's designated for any hyperlink text,
00:01:07
so to change the color, we're going to alter the color scheme.
00:01:12
This is a useful thing to know how to do.
00:01:16
We start by clicking the Design tab.
00:01:19
Then we click the More arrow in Variants and point to Colors.
00:01:26
In the list of color schemes, the Office theme colors are at the top -
00:01:30
they're selected which means that they're currently applied.
00:01:35
All these other sets of colors are alternative color schemes,
00:01:39
but I don't want to change the whole color scheme,
00:01:42
only one color of the current scheme.
00:01:46
To do that, I use the command at the bottom of this menu
00:01:49
called Customize colors.
00:01:55
This opens a detailed picture of the current color scheme
00:01:58
and shows me which color is used for which things on the slide.
00:02:03
The samples here are snapshots of the color scheme,
00:02:07
showing the colors for both a dark and a light background.
00:02:13
Under Theme colors, these top four represent alternatives
00:02:17
for light and dark backgrounds and light and dark text.
00:02:22
These accent colors are used for shapes and other graphics.
00:02:32
These two colors at the bottom are the ones used for hyperlinks,
00:02:36
the text color of the link and the text color
00:02:40
after you click the link.
00:02:42
Looking again at the snapshots, I can see that the colors
00:02:45
for hyperlinks work well on the light background but not
00:02:49
so well on the dark background.
00:02:53
So let's change the hyperlinked colors.
00:02:57
I click the arrow next to hyperlink and see the Office theme colors in various shades;
00:03:03
the color currently being used is selected over here.
00:03:08
I'll look for a lighter blue.
00:03:11
How about this one?
00:03:14
The snapshots update to show the changed hyperlinked color.
00:03:18
That looks better.
00:03:21
Next to Followed hyperlink,
00:03:23
I'm going to make the same change.
00:03:26
I'll click to open the colors and select the same blue,
00:03:29
because I don't want the color to change when I click the link.
00:03:33
These are my new hyperlink colors.
00:03:36
Now I want to save this customized color scheme with a new name -
00:03:41
I'll call it OfficeBlue
00:03:44
and click Save.
00:03:48
The new hyperlinked color is automatically applied to the hyperlink on the slide.
00:03:54
When I open the Colors menu, I see that the new custom color scheme is there at the top
00:04:00
and is selected, showing that it's applied.
00:04:04
Finally, I want to save this theme with the background and colors I've chosen
00:04:08
so I can use it again.
00:04:11
To do that, I open the Themes gallery and click Save current theme.
00:04:18
I'll call it OfficeBlue and click Save.
00:04:24
Later, for other presentations, the Office Blue theme
00:04:27
will be available in the Themes gallery.
00:04:35
Now that you know how to apply, customize and save a theme,
00:04:39
you'll design your presentations with confidence and flair.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Tot nu toe, bij het aanpassen van het Office thema,
00:00:06
heb ik de achtergrond veranderd van wit in donkerblauw
00:00:09
en heb ik de gradiënt schaduw aangepast.
00:00:12
Nu heb ik een tekst kleur gevonden die ik wil wijzigen.
00:00:16
Deze hyperlink tekst in donkerblauw is te donker tegen de achtergrond.
00:00:21
Hoe maak ik het lichter en leesbaarder?
00:00:25
Het gaat er niet alleen om de tekst te selecteren en de letterkleur te wijzigen,
00:00:29
omdat PowerPoint deze kleur automatisch heeft toegepast.
00:00:33
Laten we een paar stappen teruggaan en zien hoe de kleur is toegepast.
00:00:40
Hier is de dia voordat ik de hyperlink heb gemaakt.
00:00:43
Het was toen ik de hyperlink maakte,
00:00:46
toen ik de tekst selecteerde en rechts klikte, Hyperlink koos
00:00:52
en in het webadres plakte,
00:00:55
dat PowerPoint de tekstkleur in blauw veranderde.
00:00:59
Het deed dat omdat dit blauw deel uitmaakt van het Office thema's kleurenschema.
00:01:04
Het is bestemd voor elke hyperlink tekst,
00:01:07
dus als u de kleur wilt wijzigen, gaan we het kleurenschema wijzigen.
00:01:12
Dit is handig om te weten hoe te doen.
00:01:16
We beginnen door op het tabblad Ontwerp te klikken.
00:01:19
Vervolgens klikken we op de Meer pijl in Varianten en wijzen we naar Kleuren.
00:01:26
In de lijst met kleurenschema's staan ​​de Office themakleuren bovenaan -
00:01:30
deze zijn geselecteerd, wat betekent dat ze momenteel worden toegepast.
00:01:35
Al deze andere reeksen van kleuren zijn alternatieve kleurenschema's,
00:01:39
maar ik wil niet het hele kleurenschema wijzigen,
00:01:42
maar slechts één kleur van het huidige schema.
00:01:46
Om dat te doen, gebruik ik de opdracht onderaan dit menu
00:01:49
met de naam Aanpassen kleuren.
00:01:55
Dit opent een gedetailleerd beeld van het huidige kleurenschema
00:01:58
en laat me zien welke kleur wordt gebruikt voor welke dingen op de dia.
00:02:03
De voorbeelden hier zijn snapshots van het kleurenschema
00:02:07
en tonen de kleuren voor zowel een donkere als een lichte achtergrond.
00:02:13
Onder Themakleuren vertegenwoordigen deze top vier alternatieven
00:02:17
voor lichte en donkere achtergronden en lichte en donkere teksten.
00:02:22
Deze accentkleuren worden gebruikt voor vormen en andere grafische afbeeldingen.
00:02:32
Deze twee kleuren onderaan zijn degenen die worden gebruikt voor hyperlinks,
00:02:36
de tekstkleur van de link en de tekstkleur
00:02:40
nadat u op de link hebt geklikt.
00:02:42
Nogmaals kijkend naar de snapshots, kan ik zien dat de kleuren
00:02:45
voor hyperlinks goed werken op de lichte achtergrond maar niet
00:02:49
zo goed op de donkere achtergrond.
00:02:53
Dus laten we de gehyperlinkte kleuren wijzigen.
00:02:57
Ik klik op de pijl naast de hyperlink en zie de Office themakleuren in verschillende tinten;
00:03:03
de kleur die momenteel is gebruikt is hier geselecteerd.
00:03:08
Ik zoek een lichter blauwe.
00:03:11
Wat dacht u van deze?
00:03:14
De snapshots worden bijgewerkt om de gewijzigde hyperlink kleur weer te geven.
00:03:18
Dat ziet er beter uit.
00:03:21
Volgend op Gevolgde hyperlink,
00:03:23
ga ik dezelfde wijziging aanbrengen.
00:03:26
Ik klik om de kleuren te openen en selecteer hetzelfde blauw,
00:03:29
omdat ik niet wil dat de kleur verandert wanneer ik op de link klik.
00:03:33
Dit zijn mijn nieuwe hyperlink kleuren.
00:03:36
Nu wil ik dit aangepaste kleurenschema opslaan met een nieuwe naam -
00:03:41
ik zal het Office Blauw noemen
00:03:44
en klik op Opslaan.
00:03:48
De nieuwe hypergelinkte kleur wordt automatisch toegepast op de hyperlink op de dia.
00:03:54
Wanneer ik het menu Kleuren open, zie ik dat het nieuwe aangepaste kleurenschema bovenaan staat
00:04:00
en is geselecteerd om aan te geven dat het is toegepast.
00:04:04
Tot slot wil ik dit thema opslaan met de achtergrond en kleuren die ik heb gekozen,
00:04:08
zodat ik het opnieuw kan gebruiken.
00:04:11
Om dat te doen, open ik de Thema galerij en klik op Opslaan huidig thema.
00:04:18
Ik noem het Office Blauw en klik op Opslaan.
00:04:24
Later, voor andere presentaties, is het Office Blauw thema
00:04:27
beschikbaar in de Themagalerij.
00:04:35
Nu u weet hoe u een thema moet toepassen, aanpassen en opslaan,
00:04:39
ontwerpt u uw presentaties met vertrouwen en flair.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bisher habe ich beim Verändern des Office-Designs
00:00:06
den Hintergrund von Weiß zu Dunkelblau geändert
00:00:09
und seinen Farbverlauf angepasst.
00:00:12
Jetzt habe ich eine Textfarbe gefunden, die ich verändern möchte.
00:00:16
Dieser durch Hyperlink verbundene Text in Dunkelblau ist vor dem Hintergrund zu dunkel.
00:00:21
Wie mache ich ihn heller und besser lesbar?
00:00:25
Es geht nicht nur darum, den Text auszuwählen und die Textfarbe zu verändern,
00:00:29
weil PowerPoint diese Farbe automatisch angewendet hat.
00:00:33
Gehen wir einige Schritte zurück und sehen uns an, wie die Farbe angewendet wurde.
00:00:40
Hier ist die Folie, bevor ich den Hyperlink erstellt habe.
00:00:43
Als ich den Hyperlink erstellt habe,
00:00:46
den Text ausgewählt und mit einem Rechtsklick „Hyperlink” ausgewählt und
00:00:52
die Web-Adresse eingefügt habe,
00:00:55
hat PowerPoint die Textfarbe zu blau geändert.
00:00:59
Das ist passiert, weil dieses Blau Teil des Office-Designs-Farbschemas ist.
00:01:04
Es ist für jeden Hyperlink-Text bestimmt.
00:01:07
Um die Farbe zu ändern, werden wir also das Farbschema verändern.
00:01:12
Es ist gut zu wissen, wie das funktioniert.
00:01:16
Wir beginnen mit einem Klick auf den Reiter „Design”.
00:01:19
Dann klicken wir in „Varianten” auf den Pfeil „Mehr” und gehen auf „Farben”.
00:01:26
In der Liste der Farbschemata befinden sich die Office-Design-Farben ganz oben –
00:01:30
sie sind ausgewählt, was bedeutet, dass sie momentan verwendet werden.
00:01:35
Alle anderen Farbsätze sind alternative Farbschemata,
00:01:39
aber ich will nicht das ganze Farbschema verändern,
00:01:42
nur eine Farbe des aktuellen Schemas.
00:01:46
Dazu verwende ich den Befehl „Farben anpassen”, der sich
00:01:49
am unteren Ende dieses Menüs befindet.
00:01:55
Dieser öffnet ein detailliertes Bild des aktuellen Farbschemas
00:01:58
und zeigt mir, welche Farbe wofür auf der Folie verwendet wird.
00:02:03
Die Beispiele hier sind Momentaufnahmen des Farbschemas,
00:02:07
die die Farben für einen dunklen und einen hellen Hintergrund anzeigen.
00:02:13
Unter „Designfarben” stellen diese oberen vier Alternativen
00:02:17
für helle und dunkle Hintergründe und hellen und dunklen Text dar.
00:02:22
Diese Akzentfarben werden für Formen und andere Grafiken verwendet.
00:02:32
Diese beiden Farben am unteren Ende sind die, die für Hyperlinks,
00:02:36
die Textfarbe des Links und die Textfarbe nach einem Klick auf
00:02:40
den Link verwendet werden.
00:02:42
Mit einem erneuten Blick auf die Momentaufnahmen kann ich sehen, dass die Farben für Hyperlinks
00:02:45
gut auf dem hellen Hintergrund, aber nicht so gut auf dem dunklen
00:02:49
Hintergrund funktionieren.
00:02:53
Verändern wir also die Farben für Hyperlinks.
00:02:57
Ich klicke auf den Pfeil neben „Hyperlink” und sehe die Office-Farbdesigns in verschiedenen
00:03:03
Schattierungen. Die aktuell verwendete Farbe wird hier drüben ausgewählt.
00:03:08
Ich suche nach einem helleren Blau.
00:03:11
Wie wäre es mit diesem hier?
00:03:14
Die Momentaufnahmen aktualisieren sich, um die geänderte Hyperlink-Farbe anzuzeigen.
00:03:18
Das sieht besser aus.
00:03:21
Neben „Besuchter Link” nehme ich
00:03:23
die gleiche Änderung vor.
00:03:26
Ich klicke, um die Farben zu öffnen und wähle den gleichen Blauton aus,
00:03:29
weil ich nicht will, dass sich die Farbe ändert, wenn ich auf den Link klicke.
00:03:33
Das sind meine neuen Farben für Hyperlinks.
00:03:36
Jetzt will ich dieses angepasste Farbschema unter einem neuen Namen speichern –
00:03:41
ich nenne es OfficeBlue
00:03:44
und klicke auf „Speichern”.
00:03:48
Die neue Farbe für Hyperlinks wird automatisch auf den Hyperlink auf der Folie angewendet.
00:03:54
Wenn ich das Farbmenü öffne, sehe ich, dass das neue angepasste Farbschema oben steht und
00:04:00
ausgewählt ist, was anzeigt, dass es verwendet wird.
00:04:04
Und schließlich will ich dieses Design mit dem Hintergrund und den von mir ausgewählten
00:04:08
Farben speichern, damit ich es wieder verwenden kann.
00:04:11
Dafür öffne ich den Designkatalog und klicke auf „Aktuelles Design speichern”.
00:04:18
Ich nenne es OfficeBlue und klicke auf „Speichern”.
00:04:24
Später, für andere Präsentationen, wird das Design OfficeBlue
00:04:27
im Designkatalog zur Verfügung stehen.
00:04:35
Jetzt, wo Sie wissen, wie man ein Design anwendet, anpasst und speichert,
00:04:39
werden Sie Ihre Präsentationen mit Zuversicht und Fingerspitzengefühl gestalten.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hasta ahora, al modificar el tema de Office,
00:00:06
he cambiado el fondo de blanco a azul oscuro
00:00:09
y he ajustado el degradado.
00:00:12
Ahora he encontrado un color de texto que quiero cambiar.
00:00:16
El texto de este hipervínculo azul oscuro es demasiado oscuro para este fondo.
00:00:21
¿Cómo puedo hacerlo más claro y legible?
00:00:25
No es solo cuestión de seleccionar el texto y cambiar el color de la fuente,
00:00:29
ya que PowerPoint aplicó ese color automáticamente.
00:00:33
Retrocedamos un par de pasos y veamos cómo se aplicó el color.
00:00:40
Aquí está la diapositiva antes de crear el hipervínculo.
00:00:43
Para crear el hipervínculo,
00:00:46
seleccioné el texto e hice clic derecho; seleccioné Hipervínculo
00:00:52
y pegué la dirección web,
00:00:55
y PowerPoint cambió el color del texto a azul.
00:00:59
Lo hizo porque este azul es parte del esquema de color de los temas de Office.
00:01:04
Se asigna a todos los textos de hipervínculo,
00:01:07
así que, para cambiar el color, debemos modificar el esquema de color.
00:01:12
Es muy útil saber hacer esto.
00:01:16
Comenzamos haciendo clic en la pestaña Diseño.
00:01:19
Luego, hacemos clic en la flecha Más en Variantes y elegimos Colores.
00:01:26
En la lista de esquemas de color, los colores del tema de Office están arriba.
00:01:30
Están seleccionados, lo que significa que se están aplicando ahora.
00:01:35
Todos estos otros conjuntos de colores son esquemas de color alternativos,
00:01:39
pero no quiero cambiar todo el esquema de color,
00:01:42
solo un color del esquema actual.
00:01:46
Para ello, utilizo el comando situado al pie de este menú
00:01:49
llamado Personalizar colores.
00:01:55
Esto abre una imagen detallada del esquema de color actual
00:01:58
y me muestra qué color se utiliza en qué parte de la diapositiva.
00:02:03
Estos ejemplos son capturas del esquema de color,
00:02:07
y muestran los colores para un fondo oscuro y uno claro.
00:02:13
En Colores del tema, estos cuatro primeros muestran alternativas
00:02:17
para fondos claros y oscuros y texto claro y oscuro.
00:02:22
Estos colores de énfasis se utilizan para formas y otros gráficos.
00:02:32
Estos dos colores al pie se utilizan para los hipervínculos:
00:02:36
el color del texto del enlace y el color del texto
00:02:40
tras hacer clic en el enlace.
00:02:42
Al volver a mirar las capturas, veo que los colores
00:02:45
de los hipervínculos quedan bien sobre el fondo claro, pero no
00:02:49
tan bien sobre el fondo oscuro.
00:02:53
Así que vamos a cambiar los colores de los hipervínculos.
00:02:57
Hago clic en la flecha junto a Hipervínculo y veo los colores del tema de Office en varios tonos;
00:03:03
el color que se está utilizando ahora está seleccionado aquí.
00:03:08
Buscaré un azul más claro.
00:03:11
¿Qué tal este?
00:03:14
Las capturas se actualizan para mostrar el cambio de color del hipervínculo.
00:03:18
Así se ve mejor.
00:03:21
Ahora voy a hacer el mismo cambio
00:03:23
para el hipervínculo visitado.
00:03:26
Haré clic para abrir los colores y seleccionar el mismo azul,
00:03:29
porque no quiero que el color cambie cuando haga clic en el enlace.
00:03:33
Estos son los nuevos colores de mis hipervínculos.
00:03:36
Ahora quiero guardar este esquema de color personalizado con un nuevo nombre,
00:03:41
lo llamaré OfficeBlue,
00:03:44
y haré clic en Guardar.
00:03:48
El nuevo color se aplica automáticamente al hipervínculo de la diapositiva.
00:03:54
Al abrir el menú Colores, veo que el nuevo esquema de color personalizado está arriba
00:04:00
y está seleccionado, por lo que se está aplicando.
00:04:04
Finalmente, quiero guardar este tema con el fondo y los colores que he elegido
00:04:08
para poder usarlo de nuevo.
00:04:11
Para ello, abro la galería de Temas y hago clic en Guardar tema actual.
00:04:18
Lo llamaré OfficeBlue y haré clic en Guardar.
00:04:24
Para presentaciones posteriores, el tema de Office Blue
00:04:27
estará disponible en la galería de Temas.
00:04:35
Ahora que ya sabe cómo aplicar, personalizar y guardar un tema,
00:04:39
podrá diseñar sus presentaciones con confianza y estilo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Até agora, na modificação do tema Office,
00:00:06
mudei o plano de fundo de branco para azul escuro
00:00:09
e ajustei seu tom de gradiente.
00:00:12
Agora, encontrei uma cor de texto que quero mudar.
00:00:16
Este hiperlink em azul escuro está muito escuro contra o plano de fundo.
00:00:21
Como eu o torno mais claro e fácil de ler?
00:00:25
Não se trata simplesmente de selecionar o texto e alterar a cor da fonte,
00:00:29
pois o PowerPoint aplica esta cor automaticamente.
00:00:33
Vamos voltar algumas etapas e ver como a cor foi aplicada.
00:00:40
Aqui está o slide antes da criação do hiperlink.
00:00:43
Foi quando eu criei o hiperlink,
00:00:46
quando selecionei o texto, cliquei com o botão direito, escolhi Hiperlink
00:00:52
e colei o endereço do site
00:00:55
que o PowerPoint mudou a cor do texto para azul.
00:00:59
Ele fez isso porque este azul é parte do esquema de cores do tema Office.
00:01:04
Ele é designado para qualquer hiperlink.
00:01:07
Então, para mudar a cor, vamos alterar o esquema de cores.
00:01:12
Esta é uma coisa útil de se saber como fazer.
00:01:16
Começamos clicando na aba Design.
00:01:19
Em seguida, clicamos na seta Mais, em Variantes e apontamos para Cores.
00:01:26
Na lista do esquema de cores, as cores do tema Office estão na parte de cima.
00:01:30
Elas estão selecionadas, o que significa que elas estão sendo aplicadas no momento.
00:01:35
Todos estes outros conjuntos de cores são esquemas alternativos de cores,
00:01:39
mas eu não quero mudar todo o esquema de cores,
00:01:42
apenas uma cor do esquema atual.
00:01:46
Para isso, uso o comando na parte inferior deste menu,
00:01:49
chamado Personalizar cores.
00:01:55
Isso abre uma imagem detalhada do esquema atual de cores
00:01:58
e mostra qual cor é usada para quais coisas no slide.
00:02:03
O exemplo aqui são instantâneos do esquema de cores,
00:02:07
mostrando as cores tanto para o plano de fundo claro, quanto escuro.
00:02:13
Sob Cores do tema, estes quatro em destaque representam alternativas
00:02:17
para planos de fundo e textos claros e escuros.
00:02:22
Estas cores de ênfase são usadas para formas e outros gráficos.
00:02:32
Estas duas cores na parte inferior são as utilizadas para hiperlinks,
00:02:36
a cor do texto do link e a cor do texto
00:02:40
depois de clicar no link.
00:02:42
Olhando novamente para o instantâneo, posso ver que as cores
00:02:45
para os hiperlinks funcionam bem no plano de fundo claro, mas não
00:02:49
tão bem no escuro.
00:02:53
Sendo assim, vamos mudar as cores dos hiperlinks.
00:02:57
Clico na seta próximo a hiperlink e vejo as cores do tema Office em vários tons;
00:03:03
as cores sendo atualmente usadas estão selecionadas aqui.
00:03:08
Vou procurar por um azul mais claro.
00:03:11
Que tal este?
00:03:14
O instantâneo é atualizado para mostrar a cor do hiperlink alterada.
00:03:18
Assim parece melhor.
00:03:21
Próximo a Hiperlink visitado,
00:03:23
Vou fazer a mesma alteração.
00:03:26
Vou clicar para abrir as cores e selecionar o mesmo azul,
00:03:29
pois não quero que a cor mude quando eu clicar no link.
00:03:33
Estas são as minhas novas cores para hiperlinks.
00:03:36
Agora quero salvar este esquema de cores personalizados com um novo nome.
00:03:41
Vou chamá-lo de OfficeAzul
00:03:44
e clicar em Salvar.
00:03:48
A nova cor é automaticamente aplicada ao hiperlink no slide.
00:03:54
Ao abrir o menu Cores vejo que um novo esquema personalizado de cores está lá, na parte de cima,
00:04:00
e selecionado, mostrando que ele está sendo aplicado.
00:04:04
Por fim, quero salvar este tema com o plano de fundo e as cores escolhidas,
00:04:08
de modo a poder utilizá-los novamente.
00:04:11
Para isso, abro a galeria de temas e clico em Salvar tema atual.
00:04:18
Vou chamá-lo de OfficeAzul e clicar em Salvar.
00:04:24
Mais tarde, para outras apresentações, o tema OfficeAzul
00:04:27
estará disponível na galeria de temas.
00:04:35
Agora que você sabe como aplicar, personalizar e salvar um tema,
00:04:39
você vai projetar suas apresentações com confiança e estilo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Finora, nel modificare il tema di Office,
00:00:06
Ho cambiato lo sfondo dal bianco al blu scuro.
00:00:09
e ho regolato la sua sfumatura sfumata.
00:00:12
Ora ho trovato un testo colore che voglio cambiare..
00:00:16
Questo testo con collegamenti ipertestuali in blu scuro è troppo scuro sullo sfondo..
00:00:21
Come faccio a farlo più leggero e più leggibile?.
00:00:25
Non si tratta solo di selezionando il testo e cambiando il colore del carattere .
00:00:29
perché PowerPoint applicato automaticamente questo colore..
00:00:33
Facciamo il backup di un paio di passi e vedere come è stato applicato il colore..
00:00:40
Ecco la diapositiva prima Ho creato il collegamento ipertestuale..
00:00:43
E 'stato quando ho creato il collegamento ipertestuale,
00:00:46
quando ho selezionato il testo e a destra cliccato, scegli Collegamento ipertestuale.
00:00:52
e incollato nell'indirizzo web,
00:00:55
che PowerPoint ha cambiato il colore del testo in blu.
00:00:59
Lo ha fatto perché questo blu è parte della combinazione di colori dei temi di Office..
00:01:04
È designato per qualsiasi testo di collegamento ipertestuale, .
00:01:07
in modo da cambiare il colore, siamo cambierà la combinazione di colori..
00:01:12
Si tratta di un'utile cosa da sapere come fare..
00:01:16
Iniziamo facendo clic sulla scheda Progettazione.
00:01:19
Quindi clicchiamo sulla freccia Altro in Varianti e scegliere Colori..
00:01:26
Nell'elenco delle combinazioni di colori, i colori del tema di Office sono in cima -.
00:01:30
sono selezionati che significa che sono attualmente applicati..
00:01:35
Tutti questi altri gruppi di i colori sono combinazioni di colori alternative,.
00:01:39
ma non voglio per cambiare l'intera combinazione di colori, .
00:01:42
solo un colore dell'attuale schema..
00:01:46
Per fare questo, io uso il comando nella parte inferiore di questo menu.
00:01:49
chiamato Personalizza colori.
00:01:55
Si apre un immagine della combinazione di colori corrente.
00:01:58
e mi mostra di che colore è utilizzato per il quale le cose sulla diapositiva..
00:02:03
Gli esempi qui sono istantanee della combinazione di colori,.
00:02:07
mostrando i colori sia per un scuro e uno sfondo chiaro..
00:02:13
In Colori tema, questi i primi quattro rappresentano alternative.
00:02:17
per la luce e il buio sfondi e testo chiaro e scuro..
00:02:22
Questi colori principali vengono utilizzati per forme e altri elementi grafici..
00:02:32
Questi due colori al in basso ci sono quelli utilizzati per i collegamenti ipertestuali, .
00:02:36
il colore del testo del link e il colore del testo.
00:02:40
dopo aver fatto clic sul collegamento.
00:02:42
Ripensando al istantanee, posso vedere che i colori.
00:02:45
per i collegamenti ipertestuali funzionano bene su lo sfondo chiaro, ma non.
00:02:49
così bene sullo sfondo scuro.
00:02:53
Quindi cerchiamo di cambiare il colori con collegamenti ipertestuali..
00:02:57
Si fa clic sulla freccia accanto al collegamento ipertestuale e vedere i colori del tema di Office in varie tonalità;.
00:03:03
il colore attualmente in corso utilizzato è selezionato qui..
00:03:08
Cercherò un blu più chiaro.
00:03:11
Che ne dici di questo?
00:03:14
Le istantanee si aggiornano per mostrare il colore con collegamento ipertestuale modificato..
00:03:18
Sembra meglio.
00:03:21
Accanto a Collegamento ipertestuale seguito,
00:03:23
Farò lo stesso cambiamento.
00:03:26
Faccio clic per aprire il colori e selezionare lo stesso blu,.
00:03:29
perché non voglio il colore per cambiare quando cliccherò sul link..
00:03:33
Questi sono i miei nuovi colori del collegamento ipertestuale.
00:03:36
Ora voglio salvare questo combinazione di colori personalizzata con un nuovo nome - .
00:03:41
Lo chiamerò OfficeBlue
00:03:44
e fare clic su Salva.
00:03:48
Il nuovo colore con collegamento ipertestuale viene applicato al collegamento ipertestuale nella diapositiva..
00:03:54
Quando apro il menu Colori, vedo che il nuovo combinazione di colori personalizzato è lì in alto.
00:04:00
ed è selezionato, mostrando che è applicato.
00:04:04
Infine, voglio salvare questo tema con lo sfondo e i colori che ho scelto.
00:04:08
così posso usarlo di nuovo.
00:04:11
Per farlo, apro i temi raccolta e fare clic su Salva tema corrente..
00:04:18
Lo chiamerò OfficeBlue e fare clic su Salva..
00:04:24
In seguito, per altre presentazioni, tema Office Blue.
00:04:27
sarà disponibile in nella galleria Temi..
00:04:35
Ora che sai come applicare, personalizzare e salvare un tema, .
00:04:39
si progetta il vostro presentazioni con fiducia e fascino..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
到目前為止,在修改"辦公室"主題時,
00:00:06
我改變了背景 從白色到深藍色.
00:00:09
我調整了它的漸變度。
00:00:12
現在,我找到了一個文本 我想改變的顏色。.
00:00:16
此深藍色超連結文本 背景太暗了.
00:00:21
我如何做到 更輕,更可讀?.
00:00:25
這不是一個問題,只是 選擇文本並更改字體顏色.
00:00:29
因為 PowerPoint 自動應用此顏色。.
00:00:33
讓我們備份幾個步驟 並查看顏色的應用方式。.
00:00:40
這是之前的幻燈片 我創建了超連結。.
00:00:43
當我創建超連結時,
00:00:46
當我選擇文本和右 按一下,選擇超連結.
00:00:52
並粘貼在網址中,
00:00:55
PowerPoint 將文本顏色更改為藍色。
00:00:59
它這樣做,因為這藍色是 Office 主題色彩配置的一部分。.
00:01:04
它被指定 任何超連結文本,.
00:01:07
所以要改變顏色,我們 將更改色彩配置。.
00:01:12
這是一個有用的 事情知道如何做。.
00:01:16
我們首先按一下"設計"選項卡。
00:01:19
然後我們點擊更多箭頭 在變體中並指向顏色。.
00:01:26
在色彩配置清單中, 辦公室主題顏色位於頂部 -.
00:01:30
他們被選中 表示它們當前已應用。.
00:01:35
所有這些其他集 顏色是替代色彩配置,.
00:01:39
但我不想 更改整個色彩配置,.
00:01:42
只有一種顏色 當前方案。.
00:01:46
為此,我使用 命令在此功能表的底部.
00:01:49
稱為"自訂顏色"。
00:01:55
這將打開一個詳細的 當前色彩配置的圖片.
00:01:58
並顯示哪種顏色是 用於幻燈片上的東西。.
00:02:03
此處的示例是 色彩配置的快照,.
00:02:07
顯示兩個顏色 黑暗和淺色背景。.
00:02:13
在主題顏色下,這些 前四代表備選方案.
00:02:17
光明和黑暗 背景和淺色和深色文本。.
00:02:22
這些重音顏色使用 形狀和其他圖形。.
00:02:32
這兩種顏色在 底部是用於超連結的,.
00:02:36
文本顏色 連結和文本顏色.
00:02:40
按一下連結後。
00:02:42
再次查看 快照,我可以看到,顏色.
00:02:45
超連結工作良好 光背景,但不.
00:02:49
如此黑暗的背景。
00:02:53
因此,讓我們改變 超連結顏色。.
00:02:57
按一下超連結旁邊的箭頭,然後看到 辦公室主題顏色在各種色調;.
00:03:03
顏色當前 此處選擇使用。.
00:03:08
我會找一個淺藍色的。
00:03:11
這個怎麼樣?
00:03:14
快照更新以顯示 已更改的超連結顏色。.
00:03:18
看起來好多了
00:03:21
"關注"超連結旁邊,
00:03:23
我要做同樣的改變。
00:03:26
我將按一下以打開 顏色,並選擇相同的藍色,.
00:03:29
因為我不想要顏色 以更改連結時。.
00:03:33
這些是我的新超連結顏色。
00:03:36
現在我想保存這個 使用新名稱自訂色彩配置 -.
00:03:41
我會叫它辦公室藍
00:03:44
並按一下"保存"。
00:03:48
新的超連結顏色將自動 應用於幻燈片上的超連結。.
00:03:54
當我打開"顏色"功能表時,我看到新的 自訂色彩配置位於頂部.
00:04:00
並選中,顯示已應用。
00:04:04
最後,我想保存這個主題 我選擇的背景和顏色.
00:04:08
這樣我就可以再用一次了
00:04:11
為此,我打開主題 庫,然後按一下"保存當前主題"。.
00:04:18
我會叫它 OfficeBlue 並按一下"保存"。.
00:04:24
稍後,對於其他演示文稿, 辦公室藍色主題.
00:04:27
將在 主題庫。.
00:04:35
現在你知道如何 應用、自訂和保存主題,.
00:04:39
你會設計你的 充滿自信和天賦的演示。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
これまでのところ、Office テーマを変更する場合は、
00:00:06
背景を変更しました 白から濃い青へ.
00:00:09
グラデーションシェーディングを調整しました。
00:00:12
今、私はテキストを見つけました 私が変更したい色。.
00:00:16
このハイパーリンクされたテキスト (濃い青色) 背景に対して暗すぎます。.
00:00:21
どうやって作るの? より軽く、より読みやすい?.
00:00:25
ただの問題じゃない テキストを選択し、フォントの色を変更する.
00:00:29
なぜなら、パワーポイント この色を自動的に適用します。.
00:00:33
いくつかの手順をバックアップしてみましょう 色がどのように適用されたかを確認します。.
00:00:40
前のスライドを次に表示します。 ハイパーリンクを作成しました。.
00:00:43
ハイパーリンクを作成した時
00:00:46
テキストと右を選択したとき クリックした場合、[ハイパーリンク] を選択しました。.
00:00:52
ウェブアドレスに貼り付け、
00:00:55
PowerPoint がテキストの色を青に変更したことを知っています。
00:00:59
この青が Office テーマの配色の一部です。.
00:01:04
これは、次の場合に指定されています。 任意のハイパーリンク テキスト、.
00:01:07
だから、色を変えるために、私たちは 配色を変更するつもりです。.
00:01:12
これは便利です 行い方を知っておくべきこと。.
00:01:16
まず、[デザイン] タブをクリックします。
00:01:19
次に、[その他] 矢印をクリックします。 [バリアント] で[色]をポイントします。.
00:01:26
配色の一覧では、 オフィスのテーマの色が一番上にあります -.
00:01:30
彼らは選択されています は、現在適用されているということです。.
00:01:35
これらすべての他のセット 色は代替配色であり、.
00:01:39
しかし、私は望んでいない 配色全体を変更するには、.
00:01:42
1 色のみ 現在のスキームの。.
00:01:46
これを行うには、 このメニューの下部にあるコマンド.
00:01:49
「色のカスタマイズ」と呼びます。
00:01:55
これにより、詳細が開きます。 現在の配色の画像.
00:01:58
そして、どの色が私に示しています は、スライド上の物事に使用されます。.
00:02:03
サンプルは以下の通りです。 配色パターンのスナップショット、.
00:02:07
両方の色を表示する 暗く、明るい背景。.
00:02:13
テーマカラーの下では、これらの トップ4は代替案を表す.
00:02:17
光と闇のために 背景と明るいテキストと暗いテキスト。.
00:02:22
これらのアクセントカラーが使用されます 図形やその他のグラフィックス用に使用できます。.
00:02:32
この2色は、 下部はハイパーリンクに使用されるものです。.
00:02:36
テキストの色 リンクとテキストの色の.
00:02:40
リンクをクリックした後で
00:02:42
もう一度見て スナップショット、私は色を見ることができます.
00:02:45
ハイパーリンクが適切に機能する場合 明るい背景が、ない.
00:02:49
暗い背景にとてもよく。
00:02:53
それでは、変更してみましょう ハイパーリンクされた色。.
00:02:57
ハイパーリンクの横にある矢印をクリックすると、 様々な色合いでオフィスのテーマの色。.
00:03:03
現在の色 ここで使用が選択されます。.
00:03:08
明るい青を探す
00:03:11
こっちは?
00:03:14
スナップショットが更新され、表示されます。 変更されたハイパーリンクされた色。.
00:03:18
良さそうだ
00:03:21
フォロー中のハイパーリンクの横に、
00:03:23
私も同じ変更を行うつもりです。
00:03:26
クリックして開きます。 色と同じ青を選択し、.
00:03:29
私は色が欲しくないから リンクをクリックすると変更できます。.
00:03:33
これらは私の新しいハイパーリンクの色です。
00:03:36
今、私はこれを保存したい 新しい名前でカスタマイズされた配色 -.
00:03:41
私はそれをOfficeBlueと呼びます
00:03:44
をクリックし、[保存] をクリックします。
00:03:48
新しいハイパーリンクされた色は自動的に はスライドのハイパーリンクに適用されます。.
00:03:54
[色] メニューを開くと、新しい カスタム配色は上部にあります.
00:04:00
が選択され、適用が示されます。
00:04:04
最後に、私はこのテーマを保存したいと思います 私が選んだ背景と色.
00:04:08
だから私は再びそれを使用することができます。
00:04:11
そのために、テーマを開きます。 ギャラリーをクリックし、[現在のテーマを保存] をクリックします。.
00:04:18
私はそれを呼ぶよ OfficeBlue をクリックし、[保存] をクリックします。.
00:04:24
後で、他のプレゼンテーションのために、 オフィスブルーのテーマ.
00:04:27
で利用可能になります。 テーマギャラリー。.
00:04:35
今、あなたは方法を知っている テーマを適用、カスタマイズ、保存し、.
00:04:39
を設計します。 自信と才能を持つプレゼンテーション。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Cho đến nay, trong việc sửa đổi chủ đề Office,
00:00:06
Tôi đã thay đổi nền từ trắng đến xanh đậm.
00:00:09
và tôi điều chỉnh gradient bóng của nó.
00:00:12
Bây giờ tôi đã tìm thấy một văn bản màu mà tôi muốn thay đổi..
00:00:16
Văn bản siêu liên kết này trong màu xanh đậm quá tối so với nền..
00:00:21
Làm thế nào để làm cho nó nhẹ hơn và dễ đọc hơn?.
00:00:25
Nó không phải là vấn đề chỉ chọn văn bản và thay đổi màu phông chữ .
00:00:29
bởi vì PowerPoint áp dụng màu này tự động..
00:00:33
Hãy sao lưu một vài bước và xem cách màu được áp dụng..
00:00:40
Đây là slide trước khi Tôi tạo ra các siêu liên kết..
00:00:43
Đó là khi tôi tạo ra các siêu liên kết,
00:00:46
Khi tôi chọn văn bản và bên phải nhấp vào, chọn liên kết.
00:00:52
và dán vào địa chỉ web,
00:00:55
rằng PowerPoint đã thay đổi màu văn bản thành màu xanh lam.
00:00:59
Nó đã làm điều đó bởi vì màu xanh này là một phần của lược đồ màu chủ đề Office..
00:01:04
Nó được chỉ định cho bất kỳ văn bản siêu liên kết, .
00:01:07
Vì vậy để thay đổi màu, chúng tôi đang sẽ thay đổi lược đồ màu..
00:01:12
Đây là một hữu ích điều cần biết làm thế nào để làm..
00:01:16
Chúng tôi bắt đầu bằng cách nhấp vào tab thiết kế.
00:01:19
Sau đó, chúng ta nhấp vào mũi tên thêm trong các biến thể và điểm đến màu sắc..
00:01:26
Trong danh sách các lược đồ màu, Các màu sắc chủ đề văn phòng là ở.
00:01:30
họ đang lựa chọn mà có nghĩa là chúng hiện đang được áp dụng..
00:01:35
Tất cả những bộ màu sắc là các lược đồ màu thay thế,.
00:01:39
nhưng tôi không muốn để thay đổi toàn bộ lược đồ màu, .
00:01:42
chỉ có một màu của chương trình hiện tại..
00:01:46
Để làm điều đó, tôi sử dụng lệnh ở dưới cùng của menu này.
00:01:49
gọi là tùy chỉnh màu sắc.
00:01:55
Điều này mở ra một chi tiết hình của lược đồ màu hiện thời.
00:01:58
và cho tôi thấy màu nào là được sử dụng cho những thứ trên slide..
00:02:03
Các mẫu ở đây là Các ảnh chụp nhanh của lược đồ màu,.
00:02:07
Hiển thị màu sắc cho cả một tối và nền sáng..
00:02:13
Theo chủ đề màu sắc, các Top 4 đại diện cho các lựa chọn thay thế.
00:02:17
cho ánh sáng và bóng tối nền và văn bản sáng và tối..
00:02:22
Những màu sắc nhấn được sử dụng cho hình dạng và đồ họa khác..
00:02:32
Hai màu này ở phía dưới là những người được sử dụng cho các siêu liên kết, .
00:02:36
màu văn bản của liên kết và màu văn bản.
00:02:40
sau khi bạn nhấp vào liên kết.
00:02:42
Nhìn lại snapshot, tôi có thể thấy rằng các màu sắc.
00:02:45
cho các siêu liên kết hoạt động tốt trên ánh sáng nền nhưng không.
00:02:49
Rất tốt trên nền tối.
00:02:53
Vì vậy, hãy thay đổi màu siêu liên kết..
00:02:57
Tôi nhấp vào mũi tên bên cạnh siêu liên kết và xem Văn phòng chủ đề màu sắc trong các sắc thái khác nhau;.
00:03:03
màu hiện đang được sử dụng được chọn trên đây..
00:03:08
Tôi sẽ tìm một màu xanh nhạt hơn.
00:03:11
Làm thế nào về điều này một?
00:03:14
Bản Cập Nhật ảnh chụp nhanh để hiển thị thay đổi màu siêu liên kết..
00:03:18
Trông tốt hơn.
00:03:21
Tiếp theo liên kết,
00:03:23
Tôi sẽ thực hiện cùng một thay đổi.
00:03:26
Tôi sẽ bấm vào để mở các màu sắc và chọn cùng một màu xanh,.
00:03:29
bởi vì tôi không muốn màu để thay đổi khi tôi nhấp vào liên kết..
00:03:33
Đây là những màu sắc liên kết mới của tôi.
00:03:36
Bây giờ tôi muốn lưu này lược đồ màu tùy chỉnh với một tên mới- .
00:03:41
Tôi sẽ gọi nó là OfficeBlue
00:03:44
và nhấp vào lưu.
00:03:48
Màu siêu liên kết mới được tự động áp dụng cho siêu liên kết trên slide..
00:03:54
Khi tôi mở menu colors, tôi thấy rằng mới tùy chỉnh màu lược đồ là có ở phía trên.
00:04:00
và được chọn, cho thấy rằng nó áp dụng.
00:04:04
Cuối cùng, tôi muốn lưu chủ đề này với nền và màu sắc tôi đã chọn.
00:04:08
Vì vậy tôi có thể sử dụng nó một lần nữa.
00:04:11
Để làm điều đó, tôi mở các chủ đề thư viện và nhấp vào lưu chủ đề hiện tại..
00:04:18
Tôi sẽ gọi nó OfficeBlue và nhấp vào lưu..
00:04:24
Sau đó, cho các bài thuyết trình khác, chủ đề Office Blue.
00:04:27
sẽ có sẵn trong thư viện Chủ đề..
00:04:35
Bây giờ bạn biết làm thế nào để áp dụng, tùy chỉnh và lưu một chủ đề, .
00:04:39
bạn sẽ thiết kế thuyết trình với sự tự tin và flair..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Sejauh ini, dalam memodifikasi tema Office,
00:00:06
Saya telah mengubah latar belakang dari putih ke biru gelap.
00:00:09
dan saya menyesuaikan shading gradien.
00:00:12
Sekarang saya telah menemukan sebuah teks warna yang ingin saya ubah..
00:00:16
Teks hyperlink ini dalam warna biru tua terlalu gelap dengan latar belakang..
00:00:21
Bagaimana saya membuatnya lebih ringan dan lebih mudah dibaca?.
00:00:25
Ini bukan soal hanya memilih teks dan mengubah warna font .
00:00:29
karena PowerPoint diterapkan warna ini secara otomatis..
00:00:33
Mari kita kembali beberapa langkah dan melihat bagaimana warna diterapkan..
00:00:40
Berikut slide sebelum Saya membuat hyperlink..
00:00:43
Itu adalah ketika saya membuat hyperlink,
00:00:46
Ketika saya memilih teks dan kanan diklik, memilih hyperlink.
00:00:52
dan disisipkan di alamat web,
00:00:55
bahwa PowerPoint mengubah warna teks menjadi biru.
00:00:59
Itu karena biru ini Bagian dari skema warna tema Office..
00:01:04
Ini ditujukan untuk setiap teks hyperlink, .
00:01:07
Jadi untuk mengubah warna, kita akan akan mengubah skema warna..
00:01:12
Ini adalah berguna hal yang harus tahu bagaimana melakukannya..
00:01:16
Kita mulai dengan mengklik tab Design.
00:01:19
Kemudian kita klik panah lebih dalam varian dan arahkan ke Colors..
00:01:26
Dalam daftar skema warna, tema Office warna berada di atas-.
00:01:30
mereka dipilih yang berarti bahwa mereka sedang diterapkan..
00:01:35
Semua set lain warna adalah skema warna alternatif,.
00:01:39
tapi aku tidak ingin untuk mengubah seluruh skema warna, .
00:01:42
hanya satu warna dari skema saat ini..
00:01:46
Untuk melakukan itu, saya menggunakan perintah di bagian bawah menu ini.
00:01:49
disebut sesuaikan warna.
00:01:55
Ini membuka rincian gambar dari skema warna saat ini.
00:01:58
dan menunjukkan warna yang digunakan untuk apa yang pada slide..
00:02:03
Sampel di sini adalah cuplikan skema warna,.
00:02:07
menampilkan warna untuk kedua latar belakang gelap dan terang..
00:02:13
Di bawah warna tema, ini Top empat mewakili alternatif.
00:02:17
untuk cahaya dan gelap latar belakang dan teks terang dan gelap..
00:02:22
Warna aksen ini digunakan untuk bentuk dan grafis lainnya..
00:02:32
Kedua warna di bawah adalah yang digunakan untuk hyperlink, .
00:02:36
warna teks dari link dan warna teks.
00:02:40
Setelah Anda mengklik link.
00:02:42
Melihat lagi di snapshot, saya dapat melihat bahwa warna.
00:02:45
untuk hyperlink bekerja dengan baik pada latar belakang cahaya tetapi tidak.
00:02:49
begitu baik pada latar belakang gelap.
00:02:53
Jadi mari kita Ubah warna hiperlink..
00:02:57
Saya klik tanda panah di sebelah hyperlink dan melihat tema Office warna dalam berbagai nuansa;.
00:03:03
warna saat ini sedang digunakan dipilih di sini..
00:03:08
Saya akan mencari biru yang lebih terang.
00:03:11
Bagaimana dengan yang satu ini?
00:03:14
Rekam Jepret pembaruan untuk menunjukkan berubah warna hiperlinked..
00:03:18
Itu terlihat lebih baik.
00:03:21
Di samping hyperlink yang diikuti,
00:03:23
Saya akan membuat perubahan yang sama.
00:03:26
Saya akan klik untuk membuka warna dan pilih biru yang sama,.
00:03:29
karena saya tidak ingin warna untuk berubah ketika saya mengklik link..
00:03:33
Ini adalah saya baru hyperlink warna.
00:03:36
Sekarang saya ingin menyimpan ini skema warna yang disesuaikan dengan nama baru- .
00:03:41
Aku akan menyebutnya OfficeBlue
00:03:44
lalu klik Simpan.
00:03:48
Warna hyperlink baru secara otomatis diterapkan ke hyperlink pada slide..
00:03:54
Ketika saya membuka menu warna, saya melihat bahwa yang baru skema warna kustom ada di bagian atas.
00:04:00
dan dipilih, menunjukkan bahwa itu diterapkan.
00:04:04
Akhirnya, saya ingin menyimpan tema ini dengan latar belakang dan warna yang saya pilih.
00:04:08
Jadi saya bisa menggunakannya lagi.
00:04:11
Untuk melakukan itu, saya membuka tema Galeri dan klik Simpan tema saat ini..
00:04:18
Aku akan menyebutnya OfficeBlue dan klik Simpan..
00:04:24
Kemudian, untuk presentasi lainnya, tema Office Blue.
00:04:27
akan tersedia dalam Galeri Tema..
00:04:35
Sekarang Anda tahu bagaimana menerapkan, menyesuaikan dan menyimpan tema, .
00:04:39
Anda akan mendesain presentasi dengan keyakinan dan bakat..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
До сих пор, изменяя тему Управления,
00:00:06
Я изменил фон от белого до темно-синего.
00:00:09
и я скорректировал его градиент затенения.
00:00:12
Теперь я нашел текст цвет, который я хочу изменить..
00:00:16
Этот гиперссылкой текст в темно-синий слишком темно на заднем плане..
00:00:21
Как мне это сделать легче и читабельнее?.
00:00:25
Дело не только в том, выбор текста и изменение цвета шрифта .
00:00:29
потому что PowerPoint применяется этот цвет автоматически..
00:00:33
Давайте подготовим несколько шагов и посмотреть, как цвет был применен..
00:00:40
Вот слайд до Я создал гиперссылку..
00:00:43
Это было, когда я создал гиперссылку,
00:00:46
когда я выбрал текст и право нажал, выбрал Hyperlink.
00:00:52
и вать в веб-адрес,
00:00:55
что PowerPoint изменил цвет текста на синий.
00:00:59
Он сделал это, потому что этот синий часть цветовой гаммы тем Управления..
00:01:04
Он предназначен для любой гиперссылка текста, .
00:01:07
так что изменить цвет, мы собирается изменить цветовую гамму..
00:01:12
Это полезно что нужно знать, как это сделать..
00:01:16
Начнем с нажатия вкладки Дизайн.
00:01:19
Затем мы нажимаем на стрелку More в вариантах и указать на цвета..
00:01:26
В списке цветовых схем цвета темы офиса находятся на верхней части -.
00:01:30
они выбраны, которые означает, что они в настоящее время применяются..
00:01:35
Все эти другие наборы цвета являются альтернативными цветовой гаммой,.
00:01:39
но я не хочу изменить всю цветовую гамму, .
00:01:42
только один цвет текущей схемы..
00:01:46
Для этого я использую команда в нижней части этого меню.
00:01:49
называется Настроить цвета.
00:01:55
Это открывает подробную картина текущей цветовой гаммы.
00:01:58
и показывает мне, какой цвет используется для которых вещи на слайде..
00:02:03
Образцы здесь снимки цветовой гаммы,.
00:02:07
показывая цвета для обоих темный и светлый фон..
00:02:13
Под цветами темы, эти первая четверка представляют альтернативы.
00:02:17
для светлого и темного фоны и светлый и темный текст..
00:02:22
Эти акцентные цвета используются для форм и другой графики..
00:02:32
Эти два цвета в внизу те, которые используются для гиперссылки, .
00:02:36
цвет текста ссылки и цвета текста.
00:02:40
после того, как вы нажмете на ссылку.
00:02:42
Глядя еще раз на снимки, я вижу, что цвета.
00:02:45
для гиперссылки хорошо работать на световой фон, но не.
00:02:49
так хорошо на темном фоне.
00:02:53
Так что давайте изменим гиперссылки цветов..
00:02:57
Я нажимаю стрелку рядом с гиперссылкой и вижу тематические цвета Office в различных оттенках;.
00:03:03
цвет в настоящее время используется выбирается здесь..
00:03:08
Я буду искать светло-голубой.
00:03:11
Как насчет этого?
00:03:14
Обновления снимков для показов измененный гиперссылка цвета..
00:03:18
Выглядит лучше.
00:03:21
Рядом с последующие гиперссылки,
00:03:23
Я собираюсь внести те же изменения.
00:03:26
Я нажимаю, чтобы открыть цвета и выбрать тот же синий,.
00:03:29
потому что я не хочу цвет изменить, когда я нажимаю на ссылку..
00:03:33
Это мои новые цвета гиперссылки.
00:03:36
Теперь я хочу сохранить это настраиваемая цветовая гамма с новым именем - .
00:03:41
Я позвоню ему OfficeBlue
00:03:44
и нажмите Сохранить.
00:03:48
Новый гиперссылка цвета автоматически применяется к гиперссылке на слайде..
00:03:54
Когда я открываю меню Цвета, я вижу, что новый пользовательские цветовая гамма есть в верхней части.
00:04:00
и выбирается, показывая, что он применяется.
00:04:04
Наконец, я хочу сохранить эту тему с фон и цвета, которые я выбрал.
00:04:08
так что я могу использовать его снова.
00:04:11
Для этого я открываю темы галерея и нажмите Сохранить текущую тему..
00:04:18
Я позвоню. OfficeBlue и нажмите Сохранить..
00:04:24
Позже, для других презентаций, Офис Голубая тема.
00:04:27
будут доступны в Галерея Темы..
00:04:35
Теперь, когда вы знаете, как применять, настроить и сохранить тему, .
00:04:39
Вы будете проектировать презентации с уверенностью и чутьем..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
До момента, при промяна на темата на Службата,
00:00:06
Промених фона от бяло до тъмно синьо.
00:00:09
и аз коригирах градиентът му засенчване.
00:00:12
Сега намерих текст цвят, който искам да променя..
00:00:16
Този текст с хипервръзки в тъмносиня е твърде тъмно на фона..
00:00:21
Как да го направя по-лек и по-четлив?.
00:00:25
Не е въпрос на простота. избор на текст и промяна на цвета на .
00:00:29
защото PowerPoint приложи автоматично този цвят..
00:00:33
Да се върнем на няколко стъпки. и вижте как е бил приложен цветът..
00:00:40
Ето го и слайда преди Аз създадох хиперлинк..
00:00:43
Беше когато създадох хипервръзките,
00:00:46
когато избрах текста и дясното щракнете върху, изберете хипервръзка.
00:00:52
и поставени в уеб адреса,
00:00:55
Че PowerPoint е променила цвета на текста в син.
00:00:59
Това е така, защото това синьо е част от цветовата схема на темите на Office..
00:01:04
Той е предназначен за всеки текст на хипервръзка, .
00:01:07
така че да промените цвета, ние сме Ще промените цветовата схема..
00:01:12
Това е полезен инструмент за да знаеш как да се направи..
00:01:16
Започваме, като кликнете върху раздела Дизайн.
00:01:19
След това кликнете върху стрелката още в Варианти и посочете Цветове..
00:01:26
В списъка на цветовите схеми, цветовете на темите на Office са най-отгоре –.
00:01:30
те са избрани, което означава, че те се прилагат в момента..
00:01:35
Всички тези други групи от цветовете са алтернативни цветови схеми,.
00:01:39
но не искам за да промените цялата цветова схема, .
00:01:42
само един цвят на настоящата схема..
00:01:46
За да направя това, използвам в долната част на това меню.
00:01:49
се нарича Персонализиране на цветовете.
00:01:55
Това отваря подробно картина на текущата цветова схема.
00:01:58
и ми показва какъв цвят е за кои неща върху слайда..
00:02:03
Пробите тук са снимки на цветовата схема,.
00:02:07
показва цветовете за двете тъмен и светъл фон..
00:02:13
Под Цветове на темите четири представляват алтернативи.
00:02:17
за светло и тъмно фон и светъл и тъмен текст..
00:02:22
Тези цветове за акцентиране се използват за фигури и други графики..
00:02:32
Тези два цвята в отдолу са тези, които се използват за .
00:02:36
цвят на текста на връзката и цвета на текста.
00:02:40
след като щракнете върху връзката.
00:02:42
Отново разглеждаме снимки, мога да видя, че цветовете.
00:02:45
за хипервръзки работят добре на фон, но не и.
00:02:49
толкова добре на тъмен фон.
00:02:53
Така че нека да променим цветовете на хипервръзките..
00:02:57
Щракнете върху стрелката до хипервръзката и вижте цветовете на темите на Office в различни нюанси;.
00:03:03
цвета, който в момента е се избира тук..
00:03:08
Ще потърся по-светло синьо.
00:03:11
Какво ще кажеш за тази?
00:03:14
Актуализацията на снимките за показване промененият цвят на хипервръзката..
00:03:18
Изглежда по-добре.
00:03:21
До "Последвана хипервръзка"
00:03:23
Ще направя същата промяна.
00:03:26
Ще кликна, за да отворите цветове и изберете същото синьо,.
00:03:29
защото не искам цвета , за да промените, когато щракна върху връзката..
00:03:33
Това са новите ми цветове на хипервръзките.
00:03:36
Сега искам да го спася. цветова схема с ново име - .
00:03:41
Ще го нарека OfficeBlue
00:03:44
и щракнете върху Запазване.
00:03:48
Новият цвят с хипервръзка автоматично се към хипервръзката в слайда..
00:03:54
Когато отворя менюто "Цветове", виждам, че цветова схема по избор е в горната част.
00:04:00
и е избрано, което показва, че е приложен.
00:04:04
И накрая, искам да запазя тази тема с фон и цветове, които съм избрал.
00:04:08
за да мога да го използвам отново.
00:04:11
За да направя това, аз отварям темите галерия и щракнете върху Запиши текущата тема..
00:04:18
Ще го нарека OfficeBlue и щракнете върху Запиши..
00:04:24
По-късно, за други презентации, темата "Синята" на Office.
00:04:27
ще бъдат на разположение в галерия "Теми"..
00:04:35
Сега, когато знаеш как да да прилагате, персонализирате и запазвате .
00:04:39
ще проектирате своя презентации с увереност и усет..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Până în prezent, în modificarea temei Office,
00:00:06
Am schimbat fundalul. de la alb la albastru închis.
00:00:09
și i-am ajustat umbrirea degradeului.
00:00:12
Acum am găsit un text culoarea pe care vreau să o schimb..
00:00:16
Acest text cu hyperlink în albastru închis este prea întunecat pe fundal..
00:00:21
o fac mai ușoare și mai ușor de citit?.
00:00:25
Nu e o chestiune de. selectarea textului și modificarea culorii fontului .
00:00:29
deoarece PowerPoint aplicat automat această culoare..
00:00:33
Să ne întoarcem la câțiva pași. și a vedea culoarea a fost aplicată..
00:00:40
Iată diapozitivul înainte Eu am creat hyperlink-ul..
00:00:43
A fost atunci când am creat hyperlink-ul,
00:00:46
când am selectat textul și dreapta pe care s-a făcut clic, alegeți Hyperlink.
00:00:52
și lipite în adresa web,
00:00:55
că PowerPoint a modificat culoarea textului în albastru.
00:00:59
Ea a făcut asta pentru că acest albastru este parte a schemei de culori teme Office..
00:01:04
Este desemnat pentru orice text hyperlink, .
00:01:07
astfel încât să schimbe culoarea, suntem O să modifice schema de culori..
00:01:12
Acesta este un util lucru de a ști să facă..
00:01:16
Începem prin a face clic pe fila Proiectare.
00:01:19
Apoi facem clic pe săgeata Mai multe în Variante și indicați spre Culori..
00:01:26
În lista de scheme de culori, culorile temei Office sunt în partea de sus -.
00:01:30
acestea sunt selectate care înseamnă că acestea sunt aplicate în prezent..
00:01:35
Toate aceste alte seturi de culorile sunt scheme de culori alternative,.
00:01:39
dar nu vreau pentru a schimba întreaga schemă de culori, .
00:01:42
o singură culoare sistemului actual..
00:01:46
Pentru a face acest lucru, folosesc comanda din partea de jos a acestui meniu.
00:01:49
denumită Particularizare culori.
00:01:55
Acest lucru deschide o imagine a schemei de culori curente.
00:01:58
și îmi arată ce culoare este pentru care lucrurile de pe diapozitiv..
00:02:03
Probele de aici sunt instantanee ale schemei de culori,.
00:02:07
afișarea culorilor atât pentru un întuneric și un fundal luminos..
00:02:13
Sub Culori temă, aceste primele patru reprezintă alternative.
00:02:17
pentru lumină și întuneric fundaluri și text luminos și întunecat..
00:02:22
Aceste culori de accentuare sunt utilizate pentru forme și alte elemente grafice..
00:02:32
Aceste două culori la partea de jos sunt cele utilizate pentru hyperlink-uri, .
00:02:36
culoarea textului a link-ului și culoarea textului.
00:02:40
după ce faceți clic pe link.
00:02:42
Privind din nou la instantanee, pot vedea că culorile.
00:02:45
pentru hyperlink-uri funcționează bine pe fundal de lumină, dar nu.
00:02:49
atât de bine pe fundal întunecat.
00:02:53
Deci, hai să schimbăm culori cu hyperlink..
00:02:57
Fac clic pe săgeata de lângă hyperlink și văd culorile temei Office în diferite nuanțe;.
00:03:03
culoarea în curs de utilizat este selectat aici..
00:03:08
O să caut un albastru deschis.
00:03:11
Ce zici de asta?
00:03:14
Instantaneele se actualizează pentru a afișa culoarea hyperlink modificată..
00:03:18
Arată mai bine.
00:03:21
Lângă hyperlink urmărit,
00:03:23
Voi face aceeași schimbare.
00:03:26
Voi face clic pentru a deschide culori și selectați același albastru,.
00:03:29
pentru că nu vreau culoarea pentru a schimba atunci când fac clic pe link-ul..
00:03:33
Acestea sunt noile mele culori hyperlink.
00:03:36
Acum vreau să salvez asta. schemă de culori particularizată cu un nume nou - .
00:03:41
O să-i spun OfficeBlue
00:03:44
și faceți clic pe Salvare.
00:03:48
Noua culoare hyperlink este automat se aplică hyperlink-ului din diapozitiv..
00:03:54
Când deschid meniul Culori, văd că noul schema de culori personalizate este acolo, în partea de sus.
00:04:00
și este selectat, arătând că este aplicat.
00:04:04
În cele din urmă, vreau să salvez această temă cu fundalul și culorile pe care le-am ales.
00:04:08
ca să-l pot folosi din nou.
00:04:11
Pentru a face acest lucru, am deschis teme și faceți clic pe Salvare temă curentă..
00:04:18
O să-i spun. OfficeBlue și faceți clic pe Salvare..
00:04:24
Mai târziu, pentru alte prezentări, tema Office Albastru.
00:04:27
vor fi disponibile în galeria Teme..
00:04:35
Acum, că știi să aplicarea, particularizarea și salvarea unei teme, .
00:04:39
vă veți proiecta prezentări cu încredere și fler..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Поки що в зміні теми Office,
00:00:06
Тло змінено від білого до темно-синього.
00:00:09
і я скоригував його градієнтну затілення.
00:00:12
Тепер я знайшов текст колір, який я хочу змінити..
00:00:16
Цей текст із гіперпосиланням темно-синій занадто темно на тлі..
00:00:21
Як зробити це легше і читається?.
00:00:25
Це не питання просто виділення тексту та змінення кольору шрифту .
00:00:29
оскільки програми PowerPoint цей колір застосовано автоматично..
00:00:33
Давайте резервне копіювання кілька кроків і подивитися, як колір був застосований..
00:00:40
Ось слайд, перш ніж Я створив гіперпосилання..
00:00:43
Саме тоді я створив гіперпосилання,
00:00:46
коли я виокув текст і праворуч вибрано, виберіть гіперпосилання.
00:00:52
і вставив у веб-адресу,
00:00:55
що powerPoint змінив колір тексту на синій.
00:00:59
Він зробив це, тому що цей синій частиною колірної схеми тем Office..
00:01:04
Він призначений для будь-який текст гіперпосилання, .
00:01:07
щоб змінити колір, ми змінить колірну схему..
00:01:12
Це корисно що потрібно знати, як це зробити..
00:01:16
Починаємо з натисканням вкладки Конструктор.
00:01:19
Потім ми натискаємо стрілку Додатково у варіантах і наведіть вказівник миші на пункт Кольори..
00:01:26
У списку колірних схем кольори теми Office угорі -.
00:01:30
вони вибрали, які означає, що вони зараз застосовуються..
00:01:35
Всі ці інші набори кольори є альтернативними колірними схемами,.
00:01:39
але я не хочу щоб змінити всю колірну схему, .
00:01:42
лише один колір поточної схеми..
00:01:46
Для цього я використовую команда в нижній частині цього меню.
00:01:49
називається Налаштувати кольори.
00:01:55
Відкриється докладний зображення поточної колірної схеми.
00:01:58
і показує мені, який колір використовується для того, які речі на слайді..
00:02:03
Зразки тут знімки колірної схеми,.
00:02:07
відображення кольорів для обох темного та світлого фону..
00:02:13
У розділі Кольори теми ці топ-4 представляють альтернативи.
00:02:17
для світла і темряви тло, світлий і темний текст..
00:02:22
Ці кольори акценту використовуються для фігур та інших малюнків..
00:02:32
Ці два кольори на знизу – це ті, які використовуються для гіперпосилань, .
00:02:36
колір тексту посилання та кольору тексту.
00:02:40
після того, як ви клацнути посилання.
00:02:42
Дивлячись знову на знімки, я бачу, що кольори.
00:02:45
гіперпосилання добре працюють над світло фону, але не.
00:02:49
так добре на темному тлі.
00:02:53
Отже, давайте змінимо кольорів гіперпосилання..
00:02:57
Я натискаю стрілку поруч із кнопкою Гіперпосилання та див. кольори теми Office у різних відтінках;.
00:03:03
колір в даний час тут ви можете вибрати цей пункт..
00:03:08
Я поглянію на блакитний.
00:03:11
Як щодо цього?
00:03:14
Знімки оновлення для показу змінений колір гіперпосилання..
00:03:18
Це виглядає краще.
00:03:21
Поруч із гіперпосиланням,
00:03:23
Я збираюся зробити ті ж зміни.
00:03:26
Я натисш, щоб відкрити кольорів і виберіть той самий синій,.
00:03:29
тому що я не хочу кольору , щоб змінити час натискання посилання..
00:03:33
Це мої нові кольори гіперпосилання.
00:03:36
Тепер я хочу зберегти це настроювана колірна схема з новою назвою - .
00:03:41
Я називаю це OfficeBlue
00:03:44
і натисніть кнопку Зберегти.
00:03:48
Новий колір гіперпосилання автоматично застосовано до гіперпосилання на слайді..
00:03:54
Коли я відкриваю меню Кольори, я бачу, що новий нетипова колірна схема знаходиться у верхній частині.
00:04:00
і вибрано, показуючи, що він застосовується.
00:04:04
Нарешті, я хочу зберегти цю тему з тло та кольори, які я вибрав.
00:04:08
так що я можу використовувати його знову.
00:04:11
Для цього я відкриваю теми та виберіть пункт Зберегти поточну тему..
00:04:18
Я називаю це OfficeBlue і натисніть кнопку Зберегти..
00:04:24
Пізніше для інших презентацій, Тема "Блакитна" в Office.
00:04:27
буде доступна в галереї Теми..
00:04:35
Тепер, коли ви знаєте, як застосовувати, настроювати та зберігати тему, .
00:04:39
Ви створите свій презентації з упевненістю і чуттєвістю..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Şimdiye kadar, Office temuzunu değiştirirken,
00:00:06
Arka planı değiştirdim. beyazdan koyu maviye.
00:00:09
ve degrade gölgelemi ayarlandı.
00:00:12
Şimdi bir mesaj buldum. değiştirmek istediğim renk..
00:00:16
Koyu mavi bu köprülü metin arka plana karşı çok karanlık..
00:00:21
Nasıl yapabilirim daha hafif ve daha okunabilir?.
00:00:25
Bu sadece bir mesele değil. metni seçme ve yazı tipi rengini değiştirme .
00:00:29
çünkü PowerPoint bu renk otomatik olarak uygulanır..
00:00:33
Birkaç adımı yedekleyelim. ve rengin nasıl uygulandığını görün..
00:00:40
İşte slayt önce Köprüyi ben yarattım..
00:00:43
Köprüyiyi yarattığım zamandı.
00:00:46
metni ve hakkı mı seçtiğimde tıkladı, Köprü'yü seçti.
00:00:52
ve web adresine yapıştırılmış,
00:00:55
PowerPoint metin rengini maviye değiştirdi.
00:00:59
Bunu yaptı çünkü bu mavi. Office temaları renk düzeninin bir parçası..
00:01:04
Bu için belirlenmiş herhangi bir köprü metni, .
00:01:07
bu yüzden renk değiştirmek için, biz konum renk düzenini değiştirecek..
00:01:12
Bu yararlı bir nasıl yapılacağını bilmek..
00:01:16
Tasarım sekmesine tıklayarak başlıyoruz.
00:01:19
Sonra Daha fazla ok tıklayın Varyantlar ve Renkler işaret..
00:01:26
Renk şemaları listesinde, Office tema renkleri en üstte -.
00:01:30
hangi seçilir şu anda uygulandığı anlamına gelir..
00:01:35
Tüm bu diğer setleri renkler alternatif renk şemaları,.
00:01:39
ama ben istemiyorum. tüm renk düzenini değiştirmek için, .
00:01:42
yalnızca bir renk geçerli şema..
00:01:46
Bunu yapmak için, ben kullanmak bu menünün altındaki komut.
00:01:49
renkleri özelleştir' denir.
00:01:55
Bu ayrıntılı bir açılır geçerli renk düzeninin resmi.
00:01:58
ve hangi renk bana gösterir slayttaki hangi şeyler için kullanılır..
00:02:03
Buradaki örnekler renk düzeninin anlık görüntüleri,.
00:02:07
her iki için de renkleri gösteren bir koyu ve açık bir arka plan..
00:02:13
Tema renkleri altında, bu ilk dört alternatifleri temsil.
00:02:17
aydınlık ve karanlık için arka planlar ve açık ve koyu metin..
00:02:22
Bu vurgu renkleri kullanılır şekiller ve diğer grafikler için..
00:02:32
Bu iki renk alt köprüler için kullanılan olanlar, .
00:02:36
metin rengi bağlantı ve metin rengi.
00:02:40
bağlantıyı tıklattıktan sonra.
00:02:42
Tekrar bakarak anlık, ben renkleri görebilirsiniz.
00:02:45
köprüler için iyi iş ışık arka plan ama değil.
00:02:49
karanlık arka planda çok iyi.
00:02:53
O zaman değiştirelim. köprü renkleri..
00:02:57
Köprü nün yanındaki oku tıklatTım ve Office tema renkleri çeşitli tonlarda;.
00:03:03
şu anda olan renk burada kullanılır..
00:03:08
Açık mavi arayacağım.
00:03:11
Buna ne dersin?
00:03:14
Anlık görüntüler göstermek için güncellenir değiştirilen köprü rengi..
00:03:18
Daha iyi görünüyor.
00:03:21
Takip edilen köprü yanında,
00:03:23
Ben de aynı değişikliği yapacağım.
00:03:26
Ben açmak için tıklayacağım renkleri ve aynı mavi seçin.
00:03:29
Çünkü rengini istemiyorum. bağlantıyı tıklattığınızda değiştirmek için..
00:03:33
Bunlar benim yeni köprü renklerim.
00:03:36
Şimdi bunu kurtarmak istiyorum. yeni bir ad ile özelleştirilmiş renk düzeni - .
00:03:41
Adını OfficeBlue koyacağım.
00:03:44
ve Kaydet'i tıklatın.
00:03:48
Yeni köprü rengi otomatik olarak slayttaki köprüye uygulanır..
00:03:54
Renkler menüsünü açtığımda, yeni özel renk düzeni üst te.
00:04:00
uygulandığını göstererek seçilir.
00:04:04
Son olarak, bu tema kaydetmek istiyorum seçtiğim arka plan ve renkler.
00:04:08
Böylece tekrar kullanabilirim.
00:04:11
Bunu yapmak için, Temalar açın ve geçerli teonu kaydet'i tıklatın..
00:04:18
Ben öyle diyeceğim. OfficeBlue ve Kaydet'i tıklatın..
00:04:24
Daha sonra, diğer sunumlar için, Ofis Mavisi teması.
00:04:27
içinde satışa sunulacak Temalar galerisi..
00:04:35
Artık nasıl yapılacağını bildiğine göre. bir tema uygulamak, özelleştirmek ve kaydetmek, .
00:04:39
sizin tasarlaacaksınız güven ve yetenek ile sunumlar..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Até agora, ao modificar o tema do Office,
00:00:06
Mudei o fundo de branco a azul escuro.
00:00:09
e ajustei a sua sombra de gradiente.
00:00:12
Agora encontrei uma mensagem cor que quero mudar..
00:00:16
Este texto hiperligado em azul escuro é muito escuro contra o fundo..
00:00:21
Como é que o faço? mais leve e mais legível?.
00:00:25
Não é uma questão de apenas selecionar o texto e alterar a cor do tipo de letra .
00:00:29
porque PowerPoint aplicou esta cor automaticamente..
00:00:33
Vamos recuar um par de passos. e ver como a cor foi aplicada..
00:00:40
Aqui está o slide antes Criei a hiperligação..
00:00:43
Foi quando criei a hiperligação,
00:00:46
quando selecionei o texto e o direito clicou, escolheu Hyperlink.
00:00:52
e colado no endereço web,
00:00:55
que o PowerPoint mudou a cor do texto para azul.
00:00:59
Fez isso porque este azul é parte do esquema de cores dos temas do Office..
00:01:04
É designado para qualquer texto de hiperligação, .
00:01:07
para mudar a cor, estamos Vai alterar o esquema de cores..
00:01:12
Este é um útil coisa a saber fazer..
00:01:16
Começamos clicando no separador Design.
00:01:19
Em seguida, clicarmos na seta Mais em Variantes e apontar para Cores..
00:01:26
Na lista de esquemas de cores, as cores temáticas do Office estão no topo -.
00:01:30
são selecionados que significa que são atualmente aplicadas..
00:01:35
Todos estes outros conjuntos de cores são esquemas de cores alternativos,.
00:01:39
mas eu não quero para alterar todo o esquema de cores, .
00:01:42
apenas uma cor do regime atual..
00:01:46
Para fazer isso, eu uso o comando na parte inferior deste menu.
00:01:49
chamados personalizar cores.
00:01:55
Isto abre um detalhado imagem do esquema de cores atual.
00:01:58
e mostra-me que cor é usado para que as coisas no slide..
00:02:03
As amostras aqui são instantâneos do esquema de cores,.
00:02:07
mostrando as cores para um escuro e um fundo claro..
00:02:13
Sob as cores temáticas, estas top quatro representam alternativas.
00:02:17
para a luz e a escuridão fundos e texto claro e escuro..
00:02:22
Estas cores de acento são usadas para formas e outros gráficos..
00:02:32
Estas duas cores no fundo são os usados para hiperligações, .
00:02:36
a cor do texto do link e da cor do texto.
00:02:40
depois de clicar no link.
00:02:42
Olhando novamente para o instantâneos, posso ver que as cores.
00:02:45
para hiperligações funcionam bem em o fundo de luz, mas não.
00:02:49
tão bem no fundo escuro.
00:02:53
Então, vamos mudar o cores hiperligadas..
00:02:57
Clico na seta ao lado da hiperligação e vejo as cores temáticas do Office em vários tons;.
00:03:03
a cor atualmente sendo usado é selecionado aqui..
00:03:08
Vou procurar um azul mais claro.
00:03:11
E este?
00:03:14
A atualização de instantâneos para mostrar a cor hiperligada alterada..
00:03:18
Parece melhor.
00:03:21
Ao lado da hiperligação seguida,
00:03:23
Vou fazer a mesma mudança.
00:03:26
Vou clicar para abrir o cores e selecione o mesmo azul,.
00:03:29
porque eu não quero a cor para mudar quando clico no link..
00:03:33
Estas são as minhas novas cores de hiperligação.
00:03:36
Agora quero salvar isto. esquema de cores personalizado com um novo nome - .
00:03:41
Vou chamá-lo de OfficeBlue
00:03:44
e clique em Salvar.
00:03:48
A nova cor hiperligada é automaticamente aplicado à hiperligação no slide..
00:03:54
Quando abro o menu Colors, vejo que o novo esquema de cores personalizadas está lá no topo.
00:04:00
e é selecionado, mostrando que é aplicado.
00:04:04
Finalmente, quero salvar este tema com o fundo e as cores que escolhi.
00:04:08
para poder usá-lo de novo.
00:04:11
Para isso, abro os Temas galeria e clique Em Guardar o tema atual..
00:04:18
Vou chamá-lo. OfficeBlue e clique em Save..
00:04:24
Mais tarde, para outras apresentações, o tema Office Blue.
00:04:27
estará disponível em a galeria Temas..
00:04:35
Agora que sabe como. aplicar, personalizar e guardar um tema, .
00:04:39
você vai projetar o seu apresentações com confiança e talento..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Do sada, u izmeni office tema,
00:00:06
Promjenio sam pozadinu od bele do tamno plave.
00:00:09
I podesio sam njegovo senčenje preliva.
00:00:12
Sada sam našao poruku boju koju želim da promenim..
00:00:16
Ovaj tekst hiperveze u tamno plavoj boji Suviљe je mraиno u odnosu na pozadinu..
00:00:21
Kako da uspem lakši i čitajviji?.