PowerPoint - Change the theme background Tutorial

  • 5:38
  • 948 views
00:00:08
Working from the basic Office theme which has a white background,
00:00:12
let's get more familiar with choosing
00:00:14
a different background for a theme.
00:00:17
Just so you know, the Office theme is this thumbnail in the themes gallery.
00:00:24
It also shows here on the left because it's the theme that's currently applied.
00:00:30
What I'd like for this theme is a background with more color.
00:00:34
To consider a different background, I should first look over in the Variants group.
00:00:40
These three thumbnails on the right are variants to the current theme.
00:00:45
I'm going to select this chart slide to help illustrate
00:00:48
the differences in these theme variants.
00:00:52
I'll click the first variant -
00:00:54
it keeps the white background and only changes the color scheme.
00:00:58
You see that illustrated in the chart colors.
00:01:03
The other two variants give a black background
00:01:05
with two different color schemes.
00:01:08
Notice that with these backgrounds the body text is white.
00:01:14
I have more choices just for the background.
00:01:18
To get the best view of these, let's display the title slide
00:01:21
because it shows more background,
00:01:24
then I'll click the More arrow and point to Background styles.
00:01:30
These additional twelve backgrounds, six light and six dark
00:01:34
are other options for a background that goes with the Office theme.
00:01:38
They are designed to complement and offer good contrast
00:01:42
to the text and other theme colors.
00:01:45
These top two rows are solid color backgrounds.
00:01:50
You can see the backgrounds preview on the slide when I point to it.
00:01:59
These bottom 4 are gradient backgrounds
00:02:02
which means they fade from lighter at the top to darker at the bottom.
00:02:08
Let's try this one - a blue gradient;
00:02:11
it's really more of a blue grey but we'll call it blue.
00:02:16
I'll click through the slides to see how it looks.
00:02:19
One big change is that because it's a dark background,
00:02:22
the slide text is now white or light grey.
00:02:27
In this background, the shading, which starts lighter at
00:02:30
the top and gets darker toward the bottom, is pretty subtle.
00:02:36
Let's make it a little more dramatic and emphasize
00:02:39
the light to dark contrast.
00:02:42
To work with the background, you click Format background.
00:02:49
For a gradient type of fill which this background has,
00:02:52
you have these settings to work with.
00:02:56
What I want to do is change the look of the gradient,
00:02:59
so the lightest part is lighter and the darkest part is darker,
00:03:04
so I'll focus on these gradient stops.
00:03:07
I'll explain what they are.
00:03:10
The first stop shows the color of the blue at its lightest
00:03:13
in the top area of the slide.
00:03:17
The last stop shows the color of the blue at its darkest
00:03:20
in the bottom area of the slide.
00:03:24
To make the lightest blue lighter I'll select the first stop,
00:03:29
then in the box that's next to Brightness,
00:03:31
I'll use this arrow and increase the brightness of the blue up to 25%.
00:03:39
See how that lightens the blue in the top area of the background?
00:03:45
Next I'll select the last gradient stop
00:03:48
and decrease the brightness of the color, down to minus 25%.
00:03:56
Now the bottom area of the background is a darker blue.
00:04:03
I like the way the shading looks, so now I'll click Apply to all
00:04:07
to make these changes on all the slides.
00:04:16
One of the other things you can do with gradient is
00:04:18
change the direction of the shading.
00:04:23
When I click the direction arrow, I see these options.
00:04:27
This one, Linear right, changes the light to dark shading
00:04:31
from left to right.
00:04:39
Linear up changes the shading so it gets darker moving up toward the top.
00:04:46
So these are some examples of alternatives with gradient shading.
00:04:51
To get my original shading back, I'll choose Linear down
00:04:55
which shades darker starting light at the top,
00:04:59
but note that if I wasn't sure what my earlier shading was
00:05:03
and I wanted to revert back to the settings I had when I last clicked Apply to all,
00:05:08
I could click Reset background to restore those settings.
00:05:15
I like this background so I'll close the Format background pane.
00:05:21
To recap you now know how to find variant choices for a theme background,
00:05:28
choose one that goes with the theme colors
00:05:33
and tweak it in the formatting pane.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Een manier om het thema te personaliseren is om de achtergrond te veranderen.
00:00:08
Werken vanuit het standaard Office thema met een witte achtergrond,
00:00:12
laat ons meer vertrouwd raken met het kiezen
00:00:14
van een andere achtergrond voor een thema.
00:00:17
Voor uw informatie, het Office thema is deze miniatuur in de themagalerij.
00:00:24
Het wordt hier ook aan de linkerkant weergegeven, omdat dit het thema is dat momenteel wordt toegepast.
00:00:30
Wat ik leuk vind voor dit thema is een achtergrond met meer kleur.
00:00:34
Om een ​​andere achtergrond te overwegen, zou ik eerst in de Varianten groep moeten kijken.
00:00:40
Deze drie miniaturen aan de rechterkant zijn varianten op het huidige thema.
00:00:45
Ik ga deze grafiek dia selecteren om de
00:00:48
verschillen in deze themavarianten te illustreren.
00:00:52
Ik klik op de eerste variant -
00:00:54
deze behoudt de witte achtergrond en wijzigt alleen het kleurenschema.
00:00:58
U ziet dat geïllustreerd in de grafiekkleuren.
00:01:03
De andere twee varianten geven een zwarte achtergrond
00:01:05
met twee verschillende kleurenschema's.
00:01:08
Merk op dat met deze achtergrond de hoofdtekst wit is.
00:01:14
Ik heb meer keuzes alleen voor de achtergrond.
00:01:18
Om de beste weergave hiervoor te krijgen, laten we de titel dia weergeven
00:01:21
omdat deze meer achtergrondinformatie bevat.
00:01:24
Vervolgens klik ik op de pijl Meer en wijs ik Achtergrondstijlen aan.
00:01:30
Deze extra twaalf achtergronden, zes licht en zes donker
00:01:34
zijn andere opties voor een achtergrond die bij het Office thema behoren.
00:01:38
Ze zijn ontworpen als aanvulling op en bieden een goed contrast
00:01:42
met de tekst en andere themakleuren.
00:01:45
Deze bovenste twee rijen zijn effen kleurenachtergronden.
00:01:50
U kunt het voorbeeld van de achtergrond op de dia zien als ik erop wijs.
00:01:59
Deze onderste 4 zijn gradiënt achtergronden,
00:02:02
wat betekent dat ze aan de bovenkant van lichter naar donkerder aan de onderkant vervagen.
00:02:08
Laten we deze eens proberen - een blauw gradiënt;
00:02:11
het is echt meer een blauwgrijs maar we noemen het blauw.
00:02:16
Ik zal door de dia's klikken om te zien hoe het eruit ziet.
00:02:19
Dat is een grote verandering omdat het een donkere achtergrond heeft,
00:02:22
de dia tekst is nu wit of lichtgrijs.
00:02:27
In deze achtergrond, de arcering, die aan de bovenkant lichter begint
00:02:30
en naar de onderkant donkerder wordt, is behoorlijk subtiel.
00:02:36
Laten we het een beetje dramatischer maken en
00:02:39
het contrast tussen licht en donker benadrukken.
00:02:42
Als u met de achtergrond wilt werken, klikt u op Opmaken achtergrond.
00:02:49
Voor een gradiënt type vulling welke deze achtergrond heeft,
00:02:52
hebt u deze instellingen om mee te werken.
00:02:56
Wat ik wil doen is het uiterlijk van de gradiënt veranderen,
00:02:59
dus het lichtste gedeelte is lichter en het donkerste gedeelte is donkerder,
00:03:04
dus zal ik me focussen op deze gradiënten.
00:03:07
Ik zal uitleggen wat ze zijn.
00:03:10
De eerste stop toont de kleur van het blauw met het lichtste
00:03:13
in het bovenste gebied van de dia.
00:03:17
De laatste stop toont de kleur van het blauw op het donkerst
00:03:20
in het onderste gebied van de dia.
00:03:24
Om de lichtste blauwe lichter te maken, selecteer ik de eerste stop
00:03:29
en vervolgens in het vak dat naast Helderheid staat,
00:03:31
gebruik ik deze pijl en verhoog ik de helderheid van het blauw tot 25%.
00:03:39
Ziet u hoe dat blauw in het bovenste gedeelte van de achtergrond lichter wordt?
00:03:45
Vervolgens selecteer ik de laatste gradiënt stop
00:03:48
en verlaag ik de helderheid van de kleur tot minus 25%.
00:03:56
Het onderste gedeelte van de achtergrond is nu donkerder blauw.
00:04:03
Ik hou van de manier waarop de arcering eruitziet, dus nu zal ik op Toepassen op alles klikken
00:04:07
om deze wijzigingen op alle dia's aan te brengen.
00:04:16
Een van de andere dingen die u met gradiënt kunt doen,
00:04:18
is de richting van de arcering veranderen.
00:04:23
Wanneer ik op de pijl van de richting klik, zie ik deze opties.
00:04:27
Deze, Lineair rechts, verandert de lichte naar donkere arcering
00:04:31
van links naar rechts.
00:04:39
Lineair naar boven verandert de arcering zodat het donkerder wordt naar boven toe.
00:04:46
Dit zijn dus enkele voorbeelden van alternatieven met gradiënt arcering.
00:04:51
Om mijn oorspronkelijke arcering terug te krijgen, kies ik voor Lineair naar beneden
00:04:55
wat donkerder arceert lichter bovenaan beginnend,
00:04:59
maar houd er rekening mee dat als ik niet zeker wist wat mijn eerdere arcering was
00:05:03
en ik terug wilde gaan naar de instellingen die ik had toen ik de laatste keer klikte op Toepassen
00:05:08
op alles, zou ik op Reset achtergrond kunnen klikken om deze instellingen te herstellen.
00:05:15
Ik hou van deze achtergrond, dus zal ik het Opmaak achtergrondvenster sluiten.
00:05:21
Om samen te vatten, weet u nu hoe u variante keuzes voor een thema achtergrond kunt vinden,
00:05:28
kies er een die bij de themakleuren past
00:05:33
en pas het aan in het opmaakvenster.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Eine Möglichkeit zur Personalisierung eines Designs besteht darin, den Hintergrund zu ändern.
00:00:08
Ausgehend vom Standard-Office-Design mit einem weißen Hintergrund
00:00:12
wollen wir verschiedene Hintergründe für
00:00:14
ein Design auswählen.
00:00:17
Sehen Sie: Das Office-Design ist dieses Miniaturbild im Designkatalog.
00:00:24
Das wird auch hier links angezeigt, weil es für das gerade angewendete Design steht.
00:00:30
Ich wünsche mir dafür einen Hintergrund mit mehr Farbe.
00:00:34
Um einen anderen Hintergrund zu finden, sollte ich zuerst die Gruppe „Varianten” durchsuchen.
00:00:40
Diese drei Miniaturbilder rechts sind Varianten des aktuellen Designs.
00:00:45
Ich wähle diese Diagrammfolie aus, um Ihnen
00:00:48
die Unterschiede zwischen den Designvarianten zu verdeutlichen.
00:00:52
Ich klicke auf die erste Variante.
00:00:54
Sie behält den weißen Hintergrund und ändert nur das Farbschema.
00:00:58
Das wird in den Diagrammfarben veranschaulicht.
00:01:03
Die beiden anderen Varianten liefern einen schwarzen Hintergrund
00:01:05
mit zwei unterschiedlichen Farbschemas.
00:01:08
Der Textkörper auf diesen Hintergründen ist weiß.
00:01:14
Für den Hintergrund gibt es aber noch weitere Wahlmöglichkeiten.
00:01:18
Um mir diese optimal anschauen zu können, zeige ich die Titelfolie an,
00:01:21
weil diese mehr Hintergrund enthält.
00:01:24
Ich klicke auf den Pfeil „Weitere” und zeige auf „Hintergrundformate”.
00:01:30
Diese zusätzlichen zwölf Hintergründe – sechs helle und sechs dunkle –
00:01:34
sind weitere Optionen für einen Hintergrund, der zum Office-Design passt.
00:01:38
Sie sind so gestaltet, dass sie die Textfarbe und andere
00:01:42
Designfarben ergänzen und einen guten Kontrast erzeugen.
00:01:45
Diese beiden oberen Zeilen sind einfarbige Hintergründe.
00:01:50
Sie können die Vorschau des Hintergrunds auf der Folie sehen, wenn ich darauf zeige.
00:01:59
Die vier hier unten sind Hintergründe
00:02:02
mit Farbverlauf, das heißt, sie ändern sich allmählich von heller oben in dunkler unten.
00:02:08
Probieren wir diesen Hintergrund, einen blauen Farbverlauf, aus.
00:02:11
Eigentlich ist es eher ein Blaugrau, doch ich bezeichne ihn jetzt mal als „blau”.
00:02:16
Ich klicke durch die Folien, um mir ihr Aussehen anzuschauen.
00:02:19
Es gibt eine wichtige Änderung: Weil der Hintergrund dunkel ist,
00:02:22
ist der Folientext jetzt weiß oder hellgrau.
00:02:27
Bei diesem Hintergrund ist die Schattierung, die oben
00:02:30
heller beginnt und nach unten hin dunkler wird, relativ dezent.
00:02:36
Diese soll jetzt ein bisschen auffälliger werden und
00:02:39
den Hell-Dunkel-Kontrast verstärken.
00:02:42
Um mit dem Hintergrund zu arbeiten, klicken Sie auf „Hintergrund formatieren”.
00:02:49
Bei einem Farbverlauf wie bei diesem Hintergrund
00:02:52
stehen Ihnen diese Einstellungen zur Verfügung.
00:02:56
Ich möchte das Aussehen des Verlaufs so ändern, dass
00:02:59
der hellste Teil heller und der dunkelste Teil dunkler ist.
00:03:04
Deshalb befasse ich mich mit diesen Farbverlaufstopps und
00:03:07
erkläre Ihnen, was das ist.
00:03:10
Der erste Stopp zeigt das hellste Blau im
00:03:13
oberen Folienbereich.
00:03:17
Der letzte Stopp zeigt das dunkelste Blau
00:03:20
im unteren Folienbereich.
00:03:24
Um das hellste Blau noch heller zu machen, klicke ich auf den ersten Stopp.
00:03:29
Danach klicke ich auf diesen Pfeil im Feld „Helligkeit”
00:03:31
und erhöhe die Helligkeit des Blaus auf 25 %.
00:03:39
Sehen Sie, wie das Blau im oberen Hintergrundbereich dadurch aufgehellt wird?
00:03:45
Als nächstes klicke ich auf den letzten Farbverlaufstopp
00:03:48
und verringere die Helligkeit der Farbe auf -25 %.
00:03:56
Jetzt sehen Sie im unteren Hintergrundbereich ein dunkleres Blau.
00:04:03
Mir gefällt diese Schattierung. Deshalb klicke ich auf „Für alle übernehmen”,
00:04:07
damit diese Änderungen auf alle Folien angewendet werden.
00:04:16
Eine weitere Möglichkeit für den Einsatz von Farbverläufen
00:04:18
ist das Ändern der Schattierungsrichtung.
00:04:23
Wenn ich auf den Pfeil neben „Richtung” klicke, werden diese Optionen angezeigt.
00:04:27
Mit dieser Option, „Linear rechts”, wird die von hell nach dunkel verlaufende Schattierung
00:04:31
von links nach rechts geändert.
00:04:39
Mit „Linear oben” wird die Schattierung so geändert, dass sie nach oben hin dunkler wird.
00:04:46
Dies sind einige Beispiele für Alternativen bei einer Schattierung mit Farbverlauf.
00:04:51
Um meine ursprüngliche Schattierung zurückzuerhalten, wähle ich „Linear unten” aus.
00:04:55
Das erzeugt eine dunklere Schattierung, die oben hell beginnt.
00:04:59
Wenn ich einmal nicht genau wüsste, welche Schattierung ich zuvor verwendet habe,
00:05:03
und zu den Einstellungen zurückkehren wollte, die bei meinem letzten Klicken auf „Für alle übernehmen” gültig waren,
00:05:08
könnte ich auf „Hintergrund zurücksetzen” klicken, um diese Einstellungen wiederherzustellen.
00:05:15
Dieser Hintergrund gefällt mir. Deshalb schließe ich den Bereich „Hintergrund formatieren”.
00:05:21
Jetzt wissen Sie also, wie Sie Varianten für einen Designhintergrund finden,
00:05:28
eine Variante auswählen, die zu den Designfarben passt, und
00:05:33
diese Variante im Formatierungsbereich verändern.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Una forma de personalizar un tema es modificar su fondo.
00:00:08
Vamos a trabajar con el tema más básico, Office, que tiene un fondo blanco,
00:00:12
y a familiarizarnos con cómo seleccionar un fondo diferente
00:00:14
para un tema.
00:00:17
Por si aún no lo sabe, el tema Office es esta miniatura de la galería de temas.
00:00:24
También se muestra en el lado izquierdo porque es el tema que se está usando actualmente.
00:00:30
Lo que quiero para este tema es un fondo con más color.
00:00:34
Para considerar un fondo diferente, primero debería echar un vistazo a este grupo de Variantes.
00:00:40
Estas tres miniaturas de la derecha son variantes del tema actual.
00:00:45
Voy a seleccionar esta diapositiva con gráfico para que me ayude a
00:00:48
visualizar las diferencias entre las variantes del tema.
00:00:52
Haré clic sobre esta primera variante:
00:00:54
mantiene el fondo blanco y solo cambia el esquema de color.
00:00:58
Puede comprobarlo observando los colores del gráfico.
00:01:03
Las otras dos variantes muestran un fondo negro
00:01:05
con dos esquemas de color diferentes.
00:01:08
Fíjese que con estos fondos el cuerpo del texto es blanco.
00:01:14
Tengo más opciones solo para el fondo.
00:01:18
Para visualizar mejor todo esto, vamos a hacer clic en la diapositiva inicial,
00:01:21
ya que se muestra mejor el fondo.
00:01:24
Luego, hago clic en Más y selecciono Estilos de fondo.
00:01:30
Estos doce fondos adicionales, seis claros y seis oscuros,
00:01:34
son otras opciones para el fondo que vienen incluidas en el tema Office.
00:01:38
Están diseñados para complementar al resto y ofrecen un buen contraste
00:01:42
para el texto y el resto de colores del tema.
00:01:45
Estas dos filas de arriba son fondos de color sólido.
00:01:50
Puedo ver las vistas previas de los fondos en la diapositiva si coloco el cursor encima.
00:01:59
Estos cuatro de abajo son fondos con degradado,
00:02:02
lo que significa que tienen un efecto degradado, más claro en la parte superior y más oscuro en la inferior.
00:02:08
Vamos a probar este degradado azul:
00:02:11
es más bien un azul grisáceo, pero lo llamaremos azul.
00:02:16
Haré clic en las diapositivas para ver cómo queda.
00:02:19
Uno de los grandes cambios se debe a que hemos seleccionado un fondo oscuro,
00:02:22
por lo que el texto de las diapositivas ahora es blanco o gris claro.
00:02:27
En este fondo, el degradado, que comienza más claro
00:02:30
en la parte superior y se va oscureciendo hacia abajo, es muy sutil.
00:02:36
Vamos a hacer que la transición sea un poco más radical
00:02:39
y se marque más el contraste de claro a oscuro.
00:02:42
Para trabajar sobre el fondo, debe hacer clic en Formato de fondo.
00:02:49
Para un relleno de tipo degradado como el de este fondo,
00:02:52
tiene disponible estos ajustes..
00:02:56
Quiero modificar el aspecto de mi degradado,
00:02:59
de forma que la parte clara sea a un más clara y la oscura, más oscura.
00:03:04
Para ello, me voy a dirigir a estos delimitadores de degradado.
00:03:07
Voy a explicar qué son exactamente.
00:03:10
El primer delimitador, muestra el color azul más claro,
00:03:13
situado en la parte superior de la diapositiva.
00:03:17
El otro delimitador, indica el color azul más oscuro,
00:03:20
ubicado en la parte inferior de la diapositiva.
00:03:24
Para que la parte más clara sea aún más clara, seleccionaré el primer delimitador,
00:03:29
luego, en el recuadro situado junto a Brillo,
00:03:31
utilizo esta flecha e incremento el brillo del azul hasta un 25%.
00:03:39
¿Puede ver cómo se aclara el azul de la parte superior del fondo?
00:03:45
A continuación, seleccionaré el segundo delimitador de degradado
00:03:48
y reduciré el brillo del color a -25%.
00:03:56
Ahora, la parte inferior del fondo es de un azul más oscuro.
00:04:03
Me gusta cómo ha quedado el degradado, así que pulsaré Aplicar a todo
00:04:07
para que estos cambios se apliquen a todas las diapositivas.
00:04:16
Otra de las cosas que puede hacer con el degradado es
00:04:18
modificar la dirección del mismo.
00:04:23
Cuando selecciono la flecha de dirección, veo las distintas opciones.
00:04:27
Este, Lineal derecha, modifica el degradado de claro a oscuro,
00:04:31
de izquierda a derecha.
00:04:39
Lineal arriba modifica el gradiente de forma que se vuelve más oscuro hacia arriba.
00:04:46
Estos son algunos ejemplos de alternativas de degradado.
00:04:51
Para recuperar el degradado original, debo seleccionar Lineal abajo,
00:04:55
que degrada el color de claro a oscuro. de arriba a abajo.
00:04:59
Sin embargo, si no tuviera claro de cuál era mi degradado original
00:05:03
y quisiera volver a los ajustes que tenía en el momento de pulsar Aplicar a todo
00:05:08
podría hacer clic en Restablecer fondo para que se restauraran dichos ajustes.
00:05:15
Me gusta este fondo, por lo que cierro el panel de Formato de fondo.
00:05:21
En resumen, para encontrar las distintas variantes de fondos de un tema,
00:05:28
solo tiene que seleccionar alguno de los que se incluyen con los colores del tema
00:05:33
y modificarlo en el panel de Formato de fondo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Uma forma de personalizar o tema é alterar seu plano de fundo.
00:00:08
Trabalhar com o tema básico Office, cujo plano de fundo é branco,
00:00:12
Vamos nos familiarizar com a escolha
00:00:14
de um plano de fundo diferente para um tema.
00:00:17
Só para você saber, o tema Office é esta miniatura na galeria dos temas.
00:00:24
Ele também é mostrado aqui, à esquerda, pois é o tema normalmente aplicado.
00:00:30
O que eu gostaria para este tema é um plano de fundo com mais cor.
00:00:34
Para considerar um plano de fundo diferente, devo primeiro olhar no grupo Variantes.
00:00:40
Estas três miniaturas à direita são variantes para o tema atual.
00:00:45
Vou selecionar este slide com gráfico para ajudar a ilustrar
00:00:48
as diferentes nas variantes deste tema.
00:00:52
Vou clicar na primeira variante:
00:00:54
ele mantém o plano de fundo branco e muda apenas o esquema de cores.
00:00:58
Você vê isso ilustrado nas cores do gráfico.
00:01:03
As outras duas variantes têm um plano de fundo preto
00:01:05
com dois esquemas diferentes de cores.
00:01:08
Observe que com estes planos de fundo, o corpo do texto é branco.
00:01:14
Tenho mais escolhas apenas para o plano de fundo.
00:01:18
Para adquirir uma melhor visão deste, vamos exibir o slide do título,
00:01:21
pois ele mostra melhor o plano de fundo.
00:01:24
Vou clicar na seta Mais e apontar para os estilos de plano de fundo.
00:01:30
Estes doze planos de fundo adicionais, seis claros e seis escuros,
00:01:34
são outras opções para um plano de fundo do tema Office.
00:01:38
Eles foram projetados para complementar e oferecer bom contraste
00:01:42
ao texto e outras cores do tema.
00:01:45
Estas duas linhas superiores são cores sólidas do plano de fundo.
00:01:50
Você pode ver a pré-visualização dos planos de fundo no slide ao apontar para eles.
00:01:59
Estes 4 inferiores são planos de fundo gradientes,
00:02:02
o que significa que eles vão do mais claro na parte de cima ao mais escuro na parte de baixo.
00:02:08
Vamos tentar este - um azul gradiente;
00:02:11
ele está mais para um cinza azulado, mas vamos chamar isso de azul.
00:02:16
Vou clicar através dos slides para ver como parece.
00:02:19
Um grande problema é que como o plano de fundo é escuro,
00:02:22
o texto do slide agora é branco ou cinza claro.
00:02:27
Neste plano de fundo, o tom, que começa mais claro
00:02:30
na parte de cima e se torna mais escuro na parte de baixo é bastante sutil.
00:02:36
Vamos tornar isso mais dramático e enfatizar
00:02:39
o contraste entre o claro e o escuro.
00:02:42
Para trabalhar com o plano de fundo, você clica em Formatar plano de fundo.
00:02:49
Para um tipo gradual de preenchimento, como o deste plano de fundo,
00:02:52
você tem estas configurações para ajustar.
00:02:56
O que quero fazer é mudar a aparência do gradiente,
00:02:59
de modo que a a parte mais clara esteja mais clara e a mais escura mais escura,
00:03:04
então vou focar nos pontos de parada dos gradientes.
00:03:07
Vou explicar o que eles são.
00:03:10
A primeira parada mostra a cor de azul em sua tonalidade mais clara
00:03:13
na área superior do slide.
00:03:17
A última parada mostra a cor de azul em sua tonalidade mais escura
00:03:20
na área inferior do slide.
00:03:24
Para tornar o azul claro mais claro, vou selecionar a primeira parada,
00:03:29
então na caixa próximo a Brilho,
00:03:31
vou usar esta seta e aumentar o brilho do azul até 25%.
00:03:39
Viu como isso clareia o azul na área superior do plano de fundo?
00:03:45
Em seguida, vou selecionar a última parada
00:03:48
e diminuir o brilho da cor, reduzindo para menos 25%.
00:03:56
Agora, a área inferior do plano de fundo é um azul mais escuro.
00:04:03
Gosto da forma como os tons parecem, então agora vou clicar em Aplicar para todos,
00:04:07
para realizar estas mudanças em todos os slides.
00:04:16
Outra coisa que você pode fazer com o gradiente é
00:04:18
alterar a direção dos tons.
00:04:23
Quando clico na seta direção, vejo estas opções.
00:04:27
Esta, Linear direito, altera o tom do claro para o escuro
00:04:31
da esquerda para a direita.
00:04:39
Linear superior muda o tom de modo que ele se torne mais escuro movendo-se até a parte de cima.
00:04:46
Esses são alguns exemplos de alternativas com tons gradientes.
00:04:51
Para ter meu tom original de volta, vou escolher Linear inferior,
00:04:55
com os tons mais escuros começando mais claros na parte de cima.
00:04:59
Mas observe que se eu não tivesse certeza de como era o meu tom antes
00:05:03
e quisesse reverter para as configurações que eu tinha quando tinha quando cliquei em Aplicar em tudo,
00:05:08
bastava clicar em Redefinir plano de fundo para restaurar as configurações.
00:05:15
Gostei deste plano de fundo, então vou fechar o painel de Formatação do plano de fundo.
00:05:21
Recapitulando, você agora sabe como encontrar escolhas de variantes para o plano de fundo de um tema,
00:05:28
escolher um que combine com as cores do tema
00:05:33
e ajustar isso no painel de formatação.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Un modo per personalizzare tema è quello di cambiare il suo sfondo..
00:00:08
Lavorare dall'ufficio di base tema che ha uno sfondo bianco,.
00:00:12
cerchiamo di ottenere di più familiarità con la scelta .
00:00:14
uno sfondo diverso per un tema.
00:00:17
Giusto perché tu lo sappia, il tema di Office è questa miniatura nella galleria dei temi..
00:00:24
Si mostra anche qui a sinistra perché è il tema attualmente applicato..
00:00:30
Cosa vorrei per questo tema è uno sfondo con più colore..
00:00:34
Per considerare uno sfondo diverso, Dovrei prima dare un'occhiata nel gruppo Varianti..
00:00:40
Queste tre miniature a destra sono varianti al tema corrente..
00:00:45
Ho intenzione di selezionare questo diapositiva del grafico per illustrare.
00:00:48
le differenze in queste varianti di tema..
00:00:52
Faccio clic sulla prima variante -
00:00:54
mantiene lo sfondo bianco e cambia solo la combinazione di colori..
00:00:58
Vedete che illustrato nei colori del grafico..
00:01:03
Le altre due varianti danno uno sfondo nero .
00:01:05
con due combinazioni di colori diversi.
00:01:08
Si noti che con questi sfondi il corpo del testo è bianco..
00:01:14
Ho più scelte solo per lo sfondo..
00:01:18
Per ottenere la migliore visione di questi, cerchiamo di visualizzare la diapositiva titolo .
00:01:21
perché mostra più sfondo,
00:01:24
quindi farò clic sulla freccia Altro e scegliere Stili di sfondo..
00:01:30
Questi dodici sfondi, sei luci e sei scuri .
00:01:34
sono altre opzioni per uno sfondo che va con il tema di Office..
00:01:38
Sono progettati per integrare e offrire un buon contrasto.
00:01:42
al testo e ad altri colori del tema.
00:01:45
Queste prime due righe sono sfondi a tinta unita..
00:01:50
Potete vedere gli sfondi anteprima sulla diapositiva quando punto ad essa..
00:01:59
Questi ultimi 4 sono sfondi sfumati
00:02:02
il che significa che sbiadiscono dall'accendino dall'alto verso il più scuro in basso..
00:02:08
Proviamo questo - un gradiente blu;
00:02:11
è davvero più di un grigio blu, ma lo chiameremo blu..
00:02:16
Faccio clic sul pulsante diapositive per vedere come appare..
00:02:19
Un grande cambiamento è che perché è uno sfondo scuro,.
00:02:22
il testo della diapositiva è ora bianco o grigio chiaro..
00:02:27
In questo contesto, il ombreggiatura, che inizia più leggero a.
00:02:30
la parte superiore e diventa più scuro verso il fondo, è piuttosto sottile..
00:02:36
Facciamo un po 'di più drammatico e sottolineare .
00:02:39
il contrasto dalla luce al buio.
00:02:42
Per lavorare con lo sfondo, si fa clic su Formato sfondo..
00:02:49
Per un tipo di riempimento sfumato che questo contesto ha,.
00:02:52
si dispone di queste impostazioni per lavorare con.
00:02:56
Quello che voglio fare è cambiare l'aspetto del gradiente, .
00:02:59
quindi la parte più leggera è più chiaro e la parte più scura è più scura,.
00:03:04
quindi mi concentrerò su queste interruzioni sfumatura..
00:03:07
Spiegherò cosa sono.
00:03:10
La prima fermata mostra il colore del blu al suo più leggero .
00:03:13
nella parte superiore dell'area della diapositiva..
00:03:17
L'ultima fermata mostra il colore del blu al suo più scuro.
00:03:20
nell'area inferiore della diapositiva.
00:03:24
Per rendere il blu più chiaro più leggero seleziono la prima fermata, .
00:03:29
poi nella scatola che è accanto a Luminosità, .
00:03:31
Userò questa freccia e aumenterò il luminosità del blu fino al 25%..
00:03:39
Vedere come questo alleggerisce il blu nell'area superiore dello sfondo?.
00:03:45
Successivamente seleziono l'ultima interruzione sfumatura
00:03:48
e diminuire la luminosità del colore, fino a meno 25%..
00:03:56
Ora l'area inferiore del sfondo è un blu più scuro..
00:04:03
Mi piace il modo in cui l'ombreggiatura aspetto, così ora farò clic su Applica a tutti .
00:04:07
per rendere questi modifiche su tutte le diapositive..
00:04:16
Una delle altre cose si può fare con gradiente è.
00:04:18
cambiare la direzione dell'ombreggiatura.
00:04:23
Quando cliccherò sulla direzione freccia, vedo queste opzioni..
00:04:27
Questo, Lineare a destra, cambia la luce in ombreggiatura scura.
00:04:31
da sinistra a destra.
00:04:39
Lineare verso l'alto cambia l'ombreggiatura in modo che diventa più scuro muovendoverso verso l'alto..
00:04:46
Quindi questi sono alcuni esempi di alternative con ombreggiatura sfumata..
00:04:51
Per ottenere l'ombreggiatura originale indietro, scelgo Lineare verso il basso.
00:04:55
che ombreggia più scuro luce di partenza in alto, .
00:04:59
ma si noti che se non fossi sicuro di cosa la mia ombreggiatura precedente era .
00:05:03
e volevo tornare al impostazioni che avevo quando ho cliccato l'ultima volta Applica a tutti,.
00:05:08
Potrei fare clic su Ripristina sfondo per ripristinare tali impostazioni..
00:05:15
Mi piace questo sfondo così io chiudere il riquadro Formato sfondo..
00:05:21
Per ricapitolare ora sai come per trovare le scelte varianti per uno sfondo tema, .
00:05:28
scegliere uno che va con i colori del tema.
00:05:33
e modificarlo nel riquadro di formattazione..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
個人化 主題是改變其背景。.
00:00:08
從基本辦公室工作 主題有一個白色的背景,.
00:00:12
讓我們得到更多 熟悉選擇.
00:00:14
主題的不同背景。
00:00:17
正如你所知,辦公室的主題是 此主題庫中的縮略圖。.
00:00:24
它還顯示在這裡的左邊,因為 這是當前應用的主題。.
00:00:30
我想為這個主題做什麼 是具有更多顏色的背景。.
00:00:34
考慮不同的背景, 我應該先在變體組中查看。.
00:00:40
右側的這三個縮略圖是 變數到當前主題。.
00:00:45
我要選擇這個 圖表幻燈片,以説明說明.
00:00:48
的差異 這些主題變體。.
00:00:52
我將按一下第一個變體 -
00:00:54
它保持白色背景和 僅更改色彩配置。.
00:00:58
你看,說明 在圖表顏色中。.
00:01:03
其他兩個變體給出 黑色背景.
00:01:05
兩種不同的色彩配置。
00:01:08
請注意,這些 背景正文文本為白色。.
00:01:14
我有更多的選擇 只是為了背景。.
00:01:18
獲得最佳視圖 這些,讓我們顯示標題幻燈片.
00:01:21
因為它顯示更多的背景,
00:01:24
然後,我會點擊更多的箭頭和 指向背景樣式。.
00:01:30
這額外的十二 背景,六光和六暗.
00:01:34
是背景的其他選項 與 Office 主題一併一起。.
00:01:38
它們旨在 補充和提供良好的對比度.
00:01:42
文本和其他主題顏色。
00:01:45
前兩行是 純色背景。.
00:01:50
你可以看到背景 當我指向幻燈片時預覽它。.
00:01:59
這些底部 4 是漸變背景
00:02:02
這意味著他們從較輕的褪色 在頂部到底部較暗。.
00:02:08
讓我們試試這個 - 藍色漸變;
00:02:11
它真的更 藍色灰色,但我們稱之為藍色。.
00:02:16
我會點擊通過 幻燈片,以查看其外觀。.
00:02:19
一個很大的變化是 因為它是一個黑暗的背景,.
00:02:22
幻燈片文本現在 白色或淺灰色。.
00:02:27
在此背景下, Shading,開始在較輕.
00:02:30
頂部和變暗朝 底部,是相當微妙的。.
00:02:36
讓我們再多一點 戲劇性和強調.
00:02:39
光到暗的對比。
00:02:42
要使用背景, 按一下"設置背景格式"。.
00:02:49
對於漸變類型的填充 這個背景有,.
00:02:52
您有這些設置。
00:02:56
我想做的是改變 漸變的外觀,.
00:02:59
所以最輕的部分是 更輕,最黑暗的部分更暗,.
00:03:04
所以我將專注于 在這些梯度停止。.
00:03:07
我會解釋它們是什麼。
00:03:10
第一個停靠點顯示 藍色的顏色在其最輕.
00:03:13
在頂部 幻燈片的區域。.
00:03:17
最後一個停靠點顯示 藍色的顏色在其最暗.
00:03:20
在幻燈片的底部區域。
00:03:24
使最淺的藍色 打火機我會選擇第一站.
00:03:29
然後在盒子裡 在亮度旁邊,.
00:03:31
我將使用此箭頭,並增加 藍色亮度高達25%。.
00:03:39
看看這如何照亮藍色 在背景的頂部區域?.
00:03:45
接下來,我將選擇最後一個漸變停止點
00:03:48
並降低 顏色,下降到負25%。.
00:03:56
現在,底部區域 背景是深藍色。.
00:04:03
我喜歡這種感覺 看起來,所以現在我將按一下"適用于所有人".
00:04:07
使這些 更改所有幻燈片。.
00:04:16
其他的事情之一 你可以做梯度是.
00:04:18
更改變數的方向。
00:04:23
當我按一下方向時 箭頭,我看到這些選項。.
00:04:27
這個,線性右, 將光線更改為深色色光.
00:04:31
從左至右
00:04:39
線性向上更改了 Shad,因此 向頂部移動變暗。.
00:04:46
因此,這些是一些例子 帶漸變西化的替代方法。.
00:04:51
獲取我的原始回西 回來,我會選擇線性向下.
00:04:55
色調較暗 從頂部開始光,.
00:04:59
但請注意,如果我不知道什麼 我早先的下一個.
00:05:03
我想回到 設置,當我上次點擊"適用于所有人".
00:05:08
我可以按一下重置背景 以還原這些設置。.
00:05:15
我喜歡這個背景,所以我會 關閉"格式"背景窗格。.
00:05:21
回顧一下你現在知道如何 找到主題背景的變體選項,.
00:05:28
選擇一個去 主題顏色.
00:05:33
並調整它 在格式窗格中。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
パーソナライズする1つの方法 テーマは、その背景を変更するです。.
00:00:08
基本的なオフィスで働く 白い背景を持つテーマ,.
00:00:12
もっと手に入れよう 選択に精通している.
00:00:14
テーマの異なる背景。
00:00:17
ご存知の通り、オフィスのテーマは テーマ ギャラリーのこのサムネイル。.
00:00:24
それはまた、左側にここに表示されますので、 それは現在適用されているテーマです。.
00:00:30
このテーマに何が欲しいの は、より多くの色を持つ背景です。.
00:00:34
別の背景を考慮するには、 まず、バリアント グループを調べる必要があります。.
00:00:40
右側のこれら 3 つのサムネイルは、 現在のテーマへのバリアント。.
00:00:45
私はこれを選択するつもりです 図示に役立つチャートスライド.
00:00:48
の違い これらのテーマバリアント。.
00:00:52
私は最初のバリアントをクリックします -
00:00:54
それは白い背景を維持し、 配色を変更するだけです。.
00:00:58
図示されていることがわかります。 グラフの色で表示されます。.
00:01:03
他の2つのバリアントは与える 黒い背景.
00:01:05
2 つの異なる配色を使用します。
00:01:08
次の点に注意してください。 本文の背景は白です。.
00:01:14
私はより多くの選択肢を持っている ちょうど背景のために。.
00:01:18
の最高のビューを取得するには これら、タイトルスライドを表示してみましょう.
00:01:21
それはより多くの背景を示しているので、
00:01:24
その後、私は、その他の矢印をクリックし、 は背景スタイルをポイントします。.
00:01:30
これらの追加の12 背景、6つの光と6暗い.
00:01:34
は、背景の他のオプションです それはオフィスのテーマと一緒に行きます。.
00:01:38
に設計されている 補完し、良好なコントラストを提供します.
00:01:42
テキストやその他のテーマの色にします。
00:01:45
これらの上位 2 行は、 単色の背景。.
00:01:50
背景を見ることができます をポイントすると、スライド上でプレビューします。.
00:01:59
これらの下の4はグラデーションの背景です
00:02:02
それは彼らが軽いからフェードを意味します 下部から暗くなります。.
00:02:08
青いグラデーション - これを試してみましょう。
00:02:11
それは本当にもっと多くの 青い灰色だが、私たちはそれを青と呼びます。.
00:02:16
をクリックします。 スライドを使用して、どのように見えるかを確認します。.
00:02:19
一つの大きな変化は、 暗い背景だから.
00:02:22
スライド テキストが今すぐ 白または薄い灰色。.
00:02:27
この背景には、 シェーディング(明るいから始まる).
00:02:30
トップと向かって暗くなる 下部は、かなり微妙です。.
00:02:36
もう少し作りましょう ドラマチックで強調する.
00:02:39
暗いコントラストに光。
00:02:42
背景を使用するには、 [背景の書式設定] をクリックします。.
00:02:49
塗りつぶしのグラデーションタイプの場合 この背景を持つ、.
00:02:52
これらの設定を使用して使用できます。
00:02:56
私がしたいことは変化です グラデーションの外観、.
00:02:59
だから、最も軽い部分は 明るく、最も暗い部分は暗いです,.
00:03:04
だから私は焦点を当てます これらのグラデーションストップに。.
00:03:07
私は彼らが何であるかを説明します。
00:03:10
最初のストップは、 最も明るい青色.
00:03:13
一番上に スライドの領域を表示します。.
00:03:17
最後の停留所は、 最も暗い青色.
00:03:20
スライドの下部領域に表示されます。
00:03:24
最も明るい青を作るために ライター 私は最初の停止を選択します,.
00:03:29
その後、ボックス内の 明るさの横に、.
00:03:31
この矢印を使用して、 25%までの青の明るさ。.
00:03:39
青が明るくなる様子を見る 背景の一番上の領域に?.
00:03:45
次に、最後のグラデーションストップを選択します
00:03:48
の明るさを下げます。 マイナス25%まで下がった。.
00:03:56
今の下部領域 背景は濃い青色です。.
00:04:03
私はシェーディングの仕方が好きです 見えるので、今私はすべての人に適用をクリックします.
00:04:07
これらを作るために すべてのスライドの変更を行います。.
00:04:16
他のものの1つ グラデーションで行うことができます.
00:04:18
シェーディングの方向を変更します。
00:04:23
方向をクリックすると 矢印は、私はこれらのオプションが表示されます。.
00:04:27
この1つ、線形右、 ライトを暗いシェーディングに変更する.
00:04:31
左から右へ。
00:04:39
線形アップはシェーディングを変更し、 上部に向かって暗くなります。.
00:04:46
したがって、これらはいくつかの例です。 グラデーション シェーディングを使用した代替。.
00:04:51
元のシェーディングを取得するには 戻る、私は線形ダウンを選択します.
00:04:55
暗い色合い 上部に光を開始し、.
00:04:59
しかし、私は何がわからない場合に注意してください 私の以前のシェーディングは.
00:05:03
に戻りたかった 私が最後にクリックしたときに持っていた設定は、すべてに適用します,.
00:05:08
[背景のリセット] をクリックできます。 をクリックして、これらの設定を復元します。.
00:05:15
私はこの背景が好きなので、 [背景] ウィンドウを閉じます。.
00:05:21
要約すると、あなたは今、方法を知っている テーマの背景のバリアントの選択肢を見つけるには、.
00:05:28
行くものを選ぶ テーマカラー付き.
00:05:33
そしてそれを微調整する 書式設定ウィンドウに表示されます。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Một cách để cá nhân hóa chủ đề là thay đổi nền của nó..
00:00:08
Làm việc từ văn phòng cơ bản chủ đề có nền trắng,.
00:00:12
Hãy nhận thêm quen thuộc với việc lựa chọn .
00:00:14
một nền tảng khác nhau cho một chủ đề.
00:00:17
Chỉ cần để bạn biết, chủ đề văn phòng là hình thu nhỏ này trong thư viện Chủ đề..
00:00:24
Nó cũng cho thấy ở đây bên trái bởi vì đó là chủ đề hiện đang áp dụng..
00:00:30
Những gì tôi muốn cho chủ đề này là một nền với nhiều màu hơn..
00:00:34
Để xem xét một nền tảng khác, Trước tiên tôi nên nhìn qua trong nhóm biến thể..
00:00:40
Ba hình thu nhỏ bên phải được biến thể sang chủ đề hiện tại..
00:00:45
Tôi sẽ chọn điều này biểu đồ trượt để giúp minh họa.
00:00:48
sự khác biệt trong những biến thể chủ đề..
00:00:52
Tôi sẽ nhấp vào biến thể đầu tiên-
00:00:54
nó giữ cho nền trắng và chỉ thay đổi lược đồ màu..
00:00:58
Bạn thấy rằng minh họa trong màu sắc biểu đồ..
00:01:03
Hai biến thể khác cho một nền đen .
00:01:05
với hai lược đồ màu khác nhau.
00:01:08
Lưu ý rằng với những nền văn bản cơ thể là màu trắng..
00:01:14
Tôi có nhiều sự lựa chọn chỉ cho nền..
00:01:18
Để có được tầm nhìn tốt nhất của này, hãy Hiển thị slide tiêu đề .
00:01:21
bởi vì nó cho thấy nhiều nền,
00:01:24
sau đó tôi sẽ nhấp vào mũi tên thêm và trỏ đến phong cách nền..
00:01:30
Những bổ sung mười hai hình nền, sáu ánh sáng và sáu màu tối .
00:01:34
là các tùy chọn khác cho nền mà đi với các chủ đề văn phòng..
00:01:38
Chúng được thiết kế để bổ sung và cung cấp độ tương phản tốt.
00:01:42
vào văn bản và các màu sắc chủ đề khác.
00:01:45
Hai hàng đầu này là nền màu rắn..
00:01:50
Bạn có thể xem hình nền Xem trước trên slide khi tôi trỏ đến nó..
00:01:59
Những dưới cùng 4 là nền gradient
00:02:02
có nghĩa là chúng phai từ nhẹ hơn ở trên cùng để tối hơn ở phía dưới..
00:02:08
Hãy thử một gradient màu xanh này;
00:02:11
nó thực sự nhiều hơn một màu xanh xám nhưng chúng ta sẽ gọi nó là màu xanh..
00:02:16
Tôi sẽ nhấp qua Slide để xem nó trông như thế nào..
00:02:19
Một sự thay đổi lớn là bởi vì đó là một nền tối,.
00:02:22
văn bản slide bây giờ là màu trắng hoặc xám nhạt..
00:02:27
Trong nền này, bóng, mà bắt đầu nhẹ hơn.
00:02:30
phía trên và được tối hơn về phía phía dưới, là khá tinh tế..
00:02:36
Hãy làm cho nó nhiều hơn một chút Ấn tượng và nhấn mạnh .
00:02:39
ánh sáng đến độ tương phản tối.
00:02:42
Để làm việc với nền, bạn bấm vào định dạng nền..
00:02:49
Đối với một loại gradient của điền mà nền tảng này có,.
00:02:52
bạn có các cài đặt này để làm việc.
00:02:56
Những gì tôi muốn làm là thay đổi giao diện của gradient, .
00:02:59
Vì vậy phần nhẹ nhất là nhẹ hơn và phần tối nhất là sẫm màu hơn,.
00:03:04
Vì vậy tôi sẽ tập trung trên các điểm dừng gradient..
00:03:07
Tôi sẽ giải thích những gì họ đang có.
00:03:10
Điểm dừng đầu tiên cho thấy màu của màu xanh tại nhẹ nhất của nó .
00:03:13
ở trên cùng diện tích của Slide..
00:03:17
Điểm dừng cuối cùng cho thấy màu xanh ở tối nhất của nó.
00:03:20
trong khu vực dưới cùng của Slide.
00:03:24
Để làm cho màu xanh nhẹ nhất nhẹ hơn tôi sẽ chọn điểm dừng đầu tiên, .
00:03:29
sau đó trong hộp đó là cạnh brightness, .
00:03:31
Tôi sẽ sử dụng mũi tên này và tăng độ sáng của màu xanh lên đến 25%..
00:03:39
Xem làm thế nào mà lightens màu xanh trong khu vực trên cùng của nền?.
00:03:45
Tiếp theo tôi sẽ chọn Stop gradient cuối cùng
00:03:48
và giảm độ sáng của màu, xuống đến trừ 25%..
00:03:56
Bây giờ các khu vực dưới cùng của Background là một màu xanh sẫm hơn..
00:04:03
Tôi thích cách bóng trông, vì vậy bây giờ tôi sẽ nhấp vào áp dụng cho tất cả .
00:04:07
để làm cho những thay đổi trên tất cả các trang trình bày..
00:04:16
Một trong những điều khác bạn có thể làm với gradient là.
00:04:18
thay đổi hướng của bóng.
00:04:23
Khi tôi nhấp vào hướng mũi tên, tôi thấy các tùy chọn này..
00:04:27
Điều này một, quyền tuyến tính, thay đổi ánh sáng để bóng tối.
00:04:31
từ trái sang phải.
00:04:39
Linear lên thay đổi bóng để nó được tối hơn di chuyển lên phía trên..
00:04:46
Vì vậy, đây là một số ví dụ về lựa chọn thay thế với gradient bóng..
00:04:51
Để có được bóng ban đầu của tôi trở lại, tôi sẽ chọn tuyến tính xuống.
00:04:55
mà sắc thái tối hơn ánh sáng bắt đầu ở phía trên, .
00:04:59
nhưng lưu ý rằng nếu tôi không chắc chắn những gì bóng trước đó của tôi là .
00:05:03
và tôi muốn trở lại cài đặt tôi đã có khi tôi cuối cùng nhấp vào áp dụng cho tất cả,.
00:05:08
Tôi có thể nhấp vào đặt lại nền để khôi phục các cài đặt đó..
00:05:15
Tôi thích nền này vì vậy tôi sẽ đóng cửa sổ định dạng nền..
00:05:21
Để recap bây giờ bạn biết làm thế nào để tìm các lựa chọn biến thể cho nền tảng chủ đề, .
00:05:28
chọn một mà đi với màu sắc chủ đề.
00:05:33
và tinh chỉnh nó trong ngăn định dạng..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Salah satu cara untuk mempersonalisasi tema adalah untuk mengubah latar belakangnya..
00:00:08
Bekerja dari kantor dasar tema yang memiliki latar belakang putih,.
00:00:12
Mari kita mendapatkan lebih banyak akrab dengan memilih .
00:00:14
latar belakang yang berbeda untuk tema.
00:00:17
Hanya agar Anda tahu, tema Office thumbnail ini di Galeri Tema..
00:00:24
Hal ini juga menunjukkan di sini di sebelah kiri karena ini adalah tema yang saat ini diterapkan..
00:00:30
Apa yang saya inginkan untuk tema ini adalah latar belakang dengan lebih banyak warna..
00:00:34
Untuk mempertimbangkan latar belakang yang berbeda, Saya harus terlebih dahulu melihat ke dalam kelompok varian..
00:00:40
Ketiga thumbnail di sebelah kanan adalah varian ke tema saat ini..
00:00:45
Aku akan memilih ini grafik slide untuk membantu mengilustrasikan.
00:00:48
perbedaan dalam varian tema ini..
00:00:52
Saya akan mengklik varian pertama-
00:00:54
itu membuat latar belakang putih dan hanya mengubah skema warna..
00:00:58
Anda melihat bahwa diilustrasikan dalam warna grafik..
00:01:03
Dua varian lainnya memberikan latar belakang hitam .
00:01:05
dengan dua skema warna yang berbeda.
00:01:08
Perhatikan bahwa dengan latar belakang teks tubuh berwarna putih..
00:01:14
Saya memiliki lebih banyak pilihan hanya untuk latar belakang..
00:01:18
Untuk mendapatkan tampilan terbaik ini, mari kita Tampilkan judul slide .
00:01:21
karena menunjukkan lebih banyak latar belakang,
00:01:24
maka saya akan klik panah lebih dan Arahkan ke gaya latar belakang..
00:01:30
Tambahan ini dua belas latar belakang, enam cahaya dan enam .
00:01:34
adalah pilihan lain untuk latar belakang yang berlangsung dengan tema Office..
00:01:38
Mereka dirancang untuk melengkapi dan menawarkan kontras yang baik.
00:01:42
ke teks dan warna tema lainnya.
00:01:45
Dua baris teratas ini latar belakang warna solid..
00:01:50
Anda dapat melihat latar belakang Preview pada slide ketika saya menunjuk ke sana..
00:01:59
Bagian bawah ini 4 adalah latar belakang gradien
00:02:02
yang berarti mereka memudar dari lebih ringan di bagian atas untuk lebih gelap di bagian bawah..
00:02:08
Mari kita coba yang satu ini-gradien biru;
00:02:11
it's really lebih dari sebuah biru Grey tapi kita akan menyebutnya biru..
00:02:16
Aku akan mengklik melalui slide untuk melihat tampilannya..
00:02:19
Salah satu perubahan besar adalah bahwa karena itu latar belakang gelap,.
00:02:22
slide teks sekarang putih atau kelabu muda..
00:02:27
Dalam latar belakang ini, bayangan, yang mulai lebih ringan.
00:02:30
Bagian atas dan semakin gelap ke arah Bagian bawah, cukup halus..
00:02:36
Mari kita membuatnya sedikit lebih dramatis dan menekankan .
00:02:39
cahaya untuk kontras gelap.
00:02:42
Untuk bekerja dengan latar belakang, Anda mengklik format latar belakang..
00:02:49
Untuk jenis Gradient FILL yang memiliki latar belakang ini,.
00:02:52
Anda memiliki pengaturan ini untuk bekerja dengan.
00:02:56
Yang ingin saya lakukan adalah mengubah Tampilan gradien, .
00:02:59
sehingga bagian yang paling ringan adalah lebih terang dan bagian tergelap lebih gelap,.
00:03:04
Jadi saya akan fokus pada gradien ini berhenti..
00:03:07
Saya akan menjelaskan apa yang mereka.
00:03:10
Perhentian pertama menunjukkan warna biru pada paling ringan .
00:03:13
di bagian atas Area slide..
00:03:17
Perhentian terakhir menunjukkan warna biru pada yang tergelap.
00:03:20
di area bawah slide.
00:03:24
Untuk membuat biru paling ringan lebih ringan saya akan memilih pemberhentian pertama, .
00:03:29
kemudian di dalam kotak yang di samping kecerahan, .
00:03:31
Saya akan menggunakan panah ini dan meningkatkan kecerahan biru hingga 25%..
00:03:39
Lihat bagaimana yang mencerahkan biru di area atas latar belakang?.
00:03:45
Selanjutnya saya akan memilih stop gradien terakhir
00:03:48
dan kurangi kecerahan warna, turun ke minus 25%..
00:03:56
Sekarang area bawah latar belakang adalah biru gelap..
00:04:03
Saya suka cara shading terlihat, jadi sekarang saya akan Klik Apply untuk semua .
00:04:07
untuk membuat perubahan pada semua slide..
00:04:16
Salah satu hal lain yang dapat Anda lakukan dengan gradien adalah.
00:04:18
mengubah arah shading.
00:04:23
Ketika saya klik arah Panah, saya melihat opsi ini..
00:04:27
Satu ini, Linear kanan, mengubah cahaya menjadi bayangan gelap.
00:04:31
dari kiri ke kanan.
00:04:39
Linear up mengubah shading sehingga semakin gelap bergerak ke arah atas..
00:04:46
Jadi ini adalah beberapa contoh alternatif dengan Gradient shading..
00:04:51
Untuk mendapatkan bayangan asli saya kembali, aku akan memilih linear turun.
00:04:55
yang warna lebih gelap mulai cahaya di bagian atas, .
00:04:59
tetapi perhatikan bahwa jika saya tidak yakin apa yang saya sebelumnya shading adalah .
00:05:03
dan saya ingin kembali ke pengaturan yang saya miliki ketika saya terakhir mengklik berlaku untuk semua,.
00:05:08
Aku bisa klik ulang latar belakang untuk memulihkan pengaturan tersebut..
00:05:15
Saya suka latar belakang ini jadi saya akan Tutup panel latar belakang format..
00:05:21
Untuk rekap Anda sekarang tahu bagaimana untuk menemukan pilihan varian untuk latar belakang tema, .
00:05:28
memilih salah satu yang pergi dengan warna tema.
00:05:33
dan tweak itu di panel pemformatan..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Один из способов персонализировать тема заключается в том, чтобы изменить свой фон..
00:00:08
Работа в базовом офисе тема, которая имеет белый фон,.
00:00:12
давайте больше знакомы с выбором .
00:00:14
другой фон для темы.
00:00:17
Просто, чтобы вы знали, офис тема этот эскиз в галерее тем..
00:00:24
Он также показывает здесь, слева, потому что это тема, которая в настоящее время применяется..
00:00:30
Что я хотел бы для этой темы является фоном с большим цветом..
00:00:34
Чтобы рассмотреть другой фон, Сначала я должен заглянуть в группу Вариантов..
00:00:40
Эти три эскиза справа варианты текущей темы..
00:00:45
Я собираюсь выбрать это слайд диаграммы, чтобы помочь проиллюстрировать.
00:00:48
различия в эти варианты темы..
00:00:52
Я найму первый вариант -
00:00:54
он держит белый фон и только изменяет цветовую гамму..
00:00:58
Вы видите, что иллюстрированные в цветах диаграммы..
00:01:03
Два других варианта дают черный фон .
00:01:05
с двумя разными цветовой гаммой.
00:01:08
Обратите внимание, что с этими фоны текст тела белый..
00:01:14
У меня больше выбора только для фона..
00:01:18
Чтобы получить лучший вид на эти, давайте отобразить название слайда .
00:01:21
потому что он показывает больше фона,
00:01:24
то я нажимаю больше стрелки и указывают на фоновые стили..
00:01:30
Эти дополнительные двенадцать фоны, шесть светлых и шесть темных .
00:01:34
другие варианты фона это относится к теме Управления..
00:01:38
Они предназначены для дополняют и предлагают хороший контраст.
00:01:42
к тексту и другим цветам темы.
00:01:45
Эти два верхних ряда твердых цветовых фонов..
00:01:50
Вы можете увидеть фоны предварительный просмотр на слайде, когда я указать на него..
00:01:59
Эти нижние 4 являются градиентными фонами
00:02:02
что означает, что они исчезают из легких в верхней части темнее в нижней части..
00:02:08
Давайте попробуем этот - синий градиент;
00:02:11
это действительно больше синий серый, но мы назовем его синим..
00:02:16
Я нажимаю через слайды, чтобы увидеть, как это выглядит..
00:02:19
Одним из больших изменений является то, что потому что это темный фон,.
00:02:22
слайд текст в настоящее время белый или светло-серый..
00:02:27
На этом фоне затенение, которое начинается легче на.
00:02:30
сверху и темнее к дно, довольно тонкий..
00:02:36
Давайте сделает его немного больше драматические и подчеркнуть .
00:02:39
свет к темному контрасту.
00:02:42
Для работы с фоном, Вы нажимаете фон формата..
00:02:49
Для градиентного типа заполнения который этот фон имеет,.
00:02:52
у вас есть эти настройки для работы.
00:02:56
То, что я хочу сделать, это изменить вид градиента, .
00:02:59
так что самая легкая часть светлее и темнее часть темнее,.
00:03:04
так что я софокусуюсь на этих градиентных остановках..
00:03:07
Я объясню, что это такое.
00:03:10
Первая остановка показывает цвет синего на самом светлом .
00:03:13
в верхней части области слайда..
00:03:17
Последняя остановка показывает цвет синего в самом темном.
00:03:20
в нижней части слайда.
00:03:24
Чтобы сделать самый светлый синий легче я выберу первую остановку, .
00:03:29
То в поле, что это рядом с яркостью, .
00:03:31
Я буду использовать эту стрелку и увеличить яркость синего до 25%..
00:03:39
Посмотрите, как это осветляет синий в верхней части фона?.
00:03:45
Далее я выберу последнюю градиентную остановку
00:03:48
и уменьшить яркость цвета, до минус 25%..
00:03:56
Теперь нижняя часть фон темнее синий..
00:04:03
Мне нравится, как затенение выглядит, так что теперь я нажимаю Применить ко всем .
00:04:07
чтобы сделать эти изменения на всех слайдах..
00:04:16
Одна из других вещей, Вы можете сделать с градиентом является.
00:04:18
изменить направление затенения.
00:04:23
Когда я нажимаю направление стрелка, я вижу эти варианты..
00:04:27
Этот, линейный правый, изменяет свет на темное затенение.
00:04:31
слева направо.
00:04:39
Линейный вверх изменяет затенение, так что это темнее движется вверх к вершине..
00:04:46
Вот несколько примеров альтернативы с градиентным затенением..
00:04:51
Чтобы получить мой оригинальный затенения назад, я выберу линейный вниз.
00:04:55
какие оттенки темнее стартовый свет в верхней части, .
00:04:59
но обратите внимание, что если бы я не был уверен, что мое предыдущее затенение было .
00:05:03
и я хотел вернуться к настройки, которые я имел, когда я в последний раз нажал Применить ко всем,.
00:05:08
Я мог бы нажать на фон сброса для восстановления этих параметров..
00:05:15
Мне нравится этот фон, поэтому я буду закрыть фоновое панели формата..
00:05:21
Напомним, теперь вы знаете, как найти вариант выбора для тематического фона, .
00:05:28
выбрать тот, который идет с цветами темы.
00:05:33
и настроить его в форматировании панели..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Един от начините за персонализиране на темата е да промените фона си..
00:00:08
Работа от основния офис тема, която има бял фон,.
00:00:12
Нека да вземем повече запознат с избора на .
00:00:14
различен фон за тема.
00:00:17
Само да знаете, че темата на Office е тази миниатюра в галерията с теми..
00:00:24
Тук вляво се вижда, защото това е темата, която в момента се прилага..
00:00:30
Какво бих искал за тази тема е фон с повече цвят..
00:00:34
За да се помисли за различен фон, Първо трябва да погледна в групата на вариантите..
00:00:40
Тези три миниатюри вдясно са варианти към текущата тема..
00:00:45
Ще избера това. слайд за графика, за да илюстрирате.
00:00:48
разликите в тези варианти на темата..
00:00:52
Ще кликна върху първия вариант -
00:00:54
той запазва белия фон и само променя цветовата схема..
00:00:58
Виждате ли, че илюстрира в цветовете на диаграмата..
00:01:03
Другите два варианта дават черен фон .
00:01:05
с две различни цветови схеми.
00:01:08
Забележете, че с тези фонове, текстът на основния текст е бял..
00:01:14
Имам повече възможности за избор. само за фон..
00:01:18
За да получите най-добрия поглед тези, нека покажем слайда на заглавието .
00:01:21
защото показва повече фон,
00:01:24
след това ще кликнете върху повече стрелка и точка към Фонови стилове..
00:01:30
Тези допълнителни дванадесет фон, шест светли и шест тъмни .
00:01:34
са други опции за фон която се отнася до темата на Office..
00:01:38
Те са предназначени да допълват и предлагат добър контраст.
00:01:42
цветовете на текста и други цветове на темата.
00:01:45
Тези два най-горни реда са цветните фонове..
00:01:50
Можете да видите фонове преглед на слайда, когато го сточ-.
00:01:59
Тези 4 са наклонена фонове
00:02:02
което означава, че те избледняват от по-лек в горната част на дъното..
00:02:08
Нека да опитаме този - син градиент;
00:02:11
това е наистина по-скоро синьо сиво, но ще го наречем синьо..
00:02:16
Ще кликна през та, за да видите как изглежда..
00:02:19
Една голяма промяна е, че защото е тъмен фон,.
00:02:22
текстът на слайда сега бяло или светлосиво..
00:02:27
На този фон засенчване, което започва по-леко в.
00:02:30
и става по-тъмно към дъното, е доста фини..
00:02:36
Нека го направим още малко драматични и подчертайте .
00:02:39
контраста на тъмно.
00:02:42
За да работите с фона, щракнете върху Форматиране на фона..
00:02:49
За градиентно запълване на този контекст,.
00:02:52
имате тези настройки, с които да работите.
00:02:56
Това, което искам е да се променя видът на наклона, .
00:02:59
така че най-леката част е по-лека и тъмната част е по-тъмна,.
00:03:04
така че ще се съсредоточи наклона на спирките..
00:03:07
Ще обясня какво са те.
00:03:10
Първата спирка показва цвят на синьото в най-лекия .
00:03:13
в горната част на слайда..
00:03:17
Последната спирка показва цвят на синьото в най-тъмния.
00:03:20
в долната част на предмета на слайда.
00:03:24
За да направите най-светлото синьо запалка ще избера първия стоп, .
00:03:29
след това в кутията, която е до Яркостта, .
00:03:31
Ще използвам тази стрелка и ще увелича яркостта на синьото до 25%..
00:03:39
Виж как това изсветлява синьото в горната част на фона?.
00:03:45
След това ще избера последното градиентно спиране
00:03:48
и да намалите яркостта на до минус 25%..
00:03:56
Сега долната част на фон е по-тъмно синьо..
00:04:03
Харесва ми как се засенча. изглежда, така че сега ще кликнете върху Приложи към всички .
00:04:07
да направят тези промените на всички слайдове..
00:04:16
Едно от другите неща можете да направите с наклона.
00:04:18
промяна на посоката на засенчване.
00:04:23
Когато кликна върху посоката Стрела, виждам тези опции..
00:04:27
Този, Линейно десен, променя светлината в тъмно засенчване.
00:04:31
отляво надясно.
00:04:39
Линейното нагоре променя засенчването, така че по-тъмен, като се движи нагоре към върха..
00:04:46
Ето защо това са някои примери за алтернативи с градиентно оцветяване..
00:04:51
За да засенча първоначалния си обратно, аз ще избера Линейна надолу.
00:04:55
които сенки по-тъмни светлина отгоре, .
00:04:59
но забележете, че ако не бях сигурен какво по-рано ми оцветяване беше .
00:05:03
и аз исках да се върна към настройки имах, когато последно щракна върху Приложи към всички,.
00:05:08
Мога да щракнете върху "Нулиране на фона" за да възстановите тези настройки..
00:05:15
Харесва ми този фон, така че ще затворете панела Форматиране на фона..
00:05:21
За да ви рекапита сега знаете как за да намерите варианти за фон на тема, .
00:05:28
изберете този, който отива с цветовете на темата.
00:05:33
и го ощипвам в прозореца за форматиране..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
O modalitate de a personaliza tema este de a schimba fundalul său..
00:00:08
Lucrul de la Biroul de bază temă care are un fundal alb,.
00:00:12
să luăm mai mult familiarizat cu alegerea .
00:00:14
un fundal diferit pentru o temă.
00:00:17
Doar ca să știți, tema Office este această miniatură în galeria de teme..
00:00:24
De asemenea, arată aici, pe stânga, deoarece este tema care este aplicată în prezent..
00:00:30
Ce aș dori pentru această temă este un fundal cu mai multă culoare..
00:00:34
Pentru a lua în considerare un fundal diferit, Ar trebui să mă uit mai întâi în grupul Variante..
00:00:40
Aceste trei miniaturi din dreapta sunt variante la tema curentă..
00:00:45
O să aleg asta. diapozitiv diagramă pentru a ilustra.
00:00:48
diferențele dintre aceste variante tematice..
00:00:52
Voi face clic pe prima variantă -
00:00:54
păstrează fundalul alb și modifică numai schema de culori..
00:00:58
Vedeți că ilustrat în culorile diagramei..
00:01:03
Celelalte două variante dau un fundal negru .
00:01:05
cu două scheme de culori diferite.
00:01:08
Observați că, cu aceste fundaluri corpul textului este alb..
00:01:14
Am mai multe opțiuni. doar pentru fundal..
00:01:18
Pentru a obține cea mai bună vizualizare a acestea, să afișăm diapozitivul titlu .
00:01:21
pentru că arată mai mult fundal,
00:01:24
apoi voi face clic pe săgeata Mai mult și indicați spre Stiluri de fundal..
00:01:30
Aceste douăsprezece fundaluri, șase lumină și șase întuneric .
00:01:34
sunt alte opțiuni pentru un fundal care se potrivește cu tema Office..
00:01:38
Acestea sunt concepute pentru a completează și oferă un contrast bun.
00:01:42
textului și a altor culori tematice.
00:01:45
Aceste două rânduri de sus sunt fundaluri de culoare solidă..
00:01:50
Puteți vedea fundalurile previzualizare pe diapozitiv atunci când am punctul spre ea..
00:01:59
Aceste ultimele 4 sunt fundaluri gradient
00:02:02
ceea ce înseamnă că se estompeze de la brichetă în partea de sus la întuneric în partea de jos..
00:02:08
Să încercăm asta - un gradient albastru;
00:02:11
este într-adevăr mai mult de o gri albastru, dar o să-i spunem albastru..
00:02:16
Voi face clic prin diapozitive pentru a vedea arată..
00:02:19
O mare schimbare este că pentru că este un fundal întunecat,.
00:02:22
textul diapozitivului este acum alb sau gri deschis..
00:02:27
În acest context, umbrire, care începe mai ușor la.
00:02:30
partea de sus și devine mai întunecată spre partea de jos, este destul de subtil..
00:02:36
Hai s-o facem un pic mai mult. dramatice și să sublinieze .
00:02:39
contrastul de la lumină la întuneric.
00:02:42
Pentru a lucra cu fundalul, faceți clic pe Formatare fundal..
00:02:49
Pentru un tip de umplere gradient pe care acest fundal le are,.
00:02:52
aveți aceste setări cu care să lucrați.
00:02:56
Ceea ce vreau să fac este să mă schimb. aspectul gradientului; .
00:02:59
astfel încât cea mai ușoară parte este mai ușoare și cea mai întunecată parte este mai închisă,.
00:03:04
așa că mă voi concentra pe aceste opriri degrade..
00:03:07
O să-ți explic ce sunt.
00:03:10
Prima oprire arată culoarea de albastru la cea mai ușoară .
00:03:13
în partea de sus zona diapozitivului..
00:03:17
Ultima oprire arată culoarea albastru la cele mai întunecate sale.
00:03:20
în zona de jos a diapozitivului.
00:03:24
Pentru a face cel mai ușor albastru mai ușoare voi selecta prima oprire, .
00:03:29
apoi în caseta care este lângă Luminozitate, .
00:03:31
Voi folosi această săgeată și de a crește luminozitatea albastru de până la 25%..
00:03:39
A se vedea modul în care luminează albastru în zona de sus a fundalului?.
00:03:45
În continuare voi selecta ultima oprire gradient
00:03:48
și să scadă luminozitatea culoare, până la minus 25%..
00:03:56
Acum, zona de jos a fundal este un albastru mai închis..
00:04:03
Îmi place modul în care umbrire arată, așa că acum voi face clic pe Se aplică la toate .
00:04:07
pentru a face aceste modificări pe toate diapozitivele..
00:04:16
Unul dintre celelalte lucruri puteți face cu gradient este.
00:04:18
schimba direcția de umbrire.
00:04:23
Când fac clic pe direcție săgeată, văd aceste opțiuni..
00:04:27
Aceasta, dreapta liniară, schimbă lumina în umbrire întunecată.
00:04:31
de la stânga la dreapta.
00:04:39
Linear up modifică umbrirea astfel încât devine mai întunecată se deplasează în sus spre partea de sus..
00:04:46
Deci, acestea sunt câteva exemple de alternative cu umbrire gradient..
00:04:51
Pentru a obține umbrirea mea originală înapoi, voi alege Liniar în jos.
00:04:55
care nuante mai inchise lumina de pornire în partea de sus, .
00:04:59
dar rețineți că, dacă nu am fost sigur ce umbrirea mea anterioară a fost .
00:05:03
și am vrut să revin la setările pe care le-am avut ultima dată când am făcut clic pe Se aplică tuturor,.
00:05:08
Aș putea face clic pe Resetare fundal pentru a restabili aceste setări..
00:05:15
Îmi place acest fundal, așa că voi închideți panoul Formatare fundal..
00:05:21
Pentru a recapitula acum știi pentru a găsi variante de opțiuni pentru un fundal de temă, .
00:05:28
alege unul care merge cu culorile temei.
00:05:33
și tweak-l în panoul de formatare..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Один зі способів персоналізації є зміна тла..
00:00:08
Робота з базового пакета Office тема, яка має білий фон,.
00:00:12
Давайте отримаємо більше знайомі з вибором .
00:00:14
інший фон для теми.
00:00:17
Просто так що ви знаєте, тема Office цей мініатюр у галереї тем..
00:00:24
Він також показує тут ліворуч, тому що Це тема, яка зараз застосовується..
00:00:30
Що я хотів би для цієї теми — це тло з більшим кольором..
00:00:34
Щоб розглянути інший фон, Я повинен спочатку подивитися в групі варіантів..
00:00:40
Ці три ескізи праворуч варіантів поточної теми..
00:00:45
Я збираюся вибрати це слайд діаграми, який допоможе проілюструвати.
00:00:48
відмінності в цих варіантів теми..
00:00:52
Я натисш перший варіант -
00:00:54
він тримає білий фон і змінює лише колірну схему..
00:00:58
Ви бачите, що ілюстрований у кольорах діаграми..
00:01:03
Інші два варіанти дають чорний тло .
00:01:05
з двома різними колірними схемами.
00:01:08
Зверніть увагу, що з цими тла, основний текст є білим..
00:01:14
У мене є більше вибору тільки для фону..
00:01:18
Щоб отримати найкращий вигляд ці, давайте відобразимо титульний слайд .
00:01:21
тому що він показує більше фону,
00:01:24
потім я натискаю стрілку Додатково та наведіть вказівник на стилі тла..
00:01:30
Ці додаткові дванадцять фони, шість світлових і шести темних .
00:01:34
є іншими параметрами для тла , яка підходить до теми Office..
00:01:38
Вони призначені для доповнювати і пропонувати хорошу контрастність.
00:01:42
до тексту та інших кольорів теми.
00:01:45
Ці два верхніх рядки суцільний колір фону..
00:01:50
Ви можете побачити фон попереднього перегляду слайда, якщо наведете на нього вказівник..
00:01:59
Ці нижні 4 є градієнтні фони
00:02:02
це означає, що вони зникають з більш легких згори до темніше внизу..
00:02:08
Спробуємо це - синій градієнт;
00:02:11
це дійсно більше синій сірий, але ми назвемо це синім..
00:02:16
Я натисш через слайдів, щоб побачити, як це виглядає..
00:02:19
Одна велика зміна полягає в тому, що тому що це темний фон,.
00:02:22
текст слайда зараз білий або світло-сірий..
00:02:27
На цьому тлі затілення, яке починається легше на.
00:02:30
зверху і стає темніше до дно, досить тонкий..
00:02:36
Давайте зробимо це трохи більше драматичні та підкреслюють .
00:02:39
темрява до темного контрасту.
00:02:42
Для роботи з тлом, ви натисніть кнопку Формат тла..
00:02:49
Тип градієнта заливки який цей фон має,.
00:02:52
у вас є ці параметри для роботи.
00:02:56
Що я хочу зробити, це зміни вигляд градієнта, .
00:02:59
таким найлегшою частиною є світліша і найтемніша частина темніша,.
00:03:04
так що я зосереджуюся на цих градієнтних зупинках..
00:03:07
Я поясню, що вони є.
00:03:10
Перша зупинка показує колір синього кольору на найлегший .
00:03:13
угорі області слайда..
00:03:17
Остання зупинка показує колір синього кольору в найтемнішому.
00:03:20
у нижній частині слайда.
00:03:24
Щоб зробити найлегший синій запальничка я виберу першу зупинку, .
00:03:29
потім у полі, що поруч із пунктом Яскравість, .
00:03:31
Я використовую цю стрілку і збільшити яскравість синього до 25%..
00:03:39
Подивіться, як це освітлює синій у верхній частині тла?.
00:03:45
Далі я виб'ю останню зупинку градієнта
00:03:48
і зменшити яскравість до мінус 25%..
00:03:56
Тепер нижня область тло темно-синій..
00:04:03
Мені подобається, як затініння виглядає, тому тепер я натиму Кнопку Застосувати до всіх .
00:04:07
щоб зробити ці зміни на всіх слайдах..
00:04:16
Одна з інших речей ви можете робити з градієнтом.
00:04:18
змінити напрямок затілення.
00:04:23
Коли я натиснаю напрямок стрілка, я бачу ці параметри..
00:04:27
Цей, лінійний праворуч, змінює світло на темне затілення.
00:04:31
зліва направо.
00:04:39
Лінійний вгору змінює заливку так, щоб вона стає темніше рухатися вгору до вершини..
00:04:46
Таким чином, це деякі приклади альтернативи затіленням градієнта..
00:04:51
Щоб отримати початкову заливку назад, я вибираю Лінійний вниз.
00:04:55
відтінки темніше початкове світло зверху, .
00:04:59
але зверніть увагу, що якщо б я не був упевнений, що моє попереднє затілення було .
00:05:03
і я хотів повернутися до настройки, які я мав, коли я востаннє натиснув Застосувати до всіх,.
00:05:08
Я міг би натиснути кнопку Скинути фон , щоб відновити ці параметри..
00:05:15
Мені подобається цей фон, так що я буду закрийте область Формат тла..
00:05:21
Щоб нагадати вам тепер ви знаєте, як щоб знайти варіанти варіантів тла теми, .
00:05:28
обрати той, який йде з кольорами теми.
00:05:33
і налаштувати його в області форматування..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Kişiselleştirmenin bir yolu tema arka planını değiştirmektir..
00:00:08
Temel Ofis'ten çalışma beyaz bir arka plana sahip tema,.
00:00:12
daha fazla alalım seçme aşina .
00:00:14
bir tema için farklı bir arka plan.
00:00:17
Sadece bilesiniz ki, Office teması temalar galerisinde bu küçük resim..
00:00:24
Aynı zamanda burada solda gösterir çünkü şu anda uygulanan tema..
00:00:30
Bu tema için ne istiyorum daha fazla renk ile bir arka plan..
00:00:34
Farklı bir arka plan üzerinde düşünmek için, Önce Variants grubuna bakmalıyım..
00:00:40
Sağdaki bu üç küçük resim geçerli tema nın varyantları..
00:00:45
Bunu seçeceğim. göstermek için grafik slayt.
00:00:48
arasındaki farklar bu tema türevleri..
00:00:52
Ben ilk varyantı tıklatacağım -
00:00:54
beyaz arka plan tutar ve yalnızca renk düzenini değiştirir..
00:00:58
Gördüğünüz gibi resimli grafik renklerinde..
00:01:03
Diğer iki varyantları vermek siyah bir arka plan .
00:01:05
iki farklı renk düzeni ile.
00:01:08
Bu arka planlar gövde metni beyazdır..
00:01:14
Başka seçeneğim var. sadece arka plan için..
00:01:18
En iyi görünümü elde etmek için bunlar, başlık slayt ı gösterelim .
00:01:21
daha fazla arka plan gösterdiği için,
00:01:24
sonra daha fazla ok ve tıklayacağım arka plan stillerine işaret edin..
00:01:30
Bu ek on iki arka planlar, altı açık ve altı karanlık .
00:01:34
bir arka plan için diğer seçenekler Office temasıyla birlikte gider..