PowerPoint - Work with handout masters Tutorial

In this video, you will learn about working with handout masters in Microsoft 365. The video covers the process of creating and customizing handout masters for your presentations.
You will learn how to format and arrange content on handout slides, add headers and footers, and customize the layout.
This will help you create professional-looking handouts for your presentations and enhance your overall presentation skills.

  • 4:34
  • 2685 views
00:00:06
you can choose most of the handout settings in Print view,
00:00:10
but for a few handout settings you need to change the handout master -
00:00:15
a page that contains the master layout and properties for handouts.
00:00:21
I'll show you what I mean.
00:00:24
Let's say I'm ready to print handouts for my presentation.
00:00:27
I start by clicking File, Print to open print view,
00:00:33
there I choose the type of handout by clicking the Page layout button.
00:00:38
I select a handout such as 4 slides to a page horizontal,
00:00:46
then I scroll down and choose a page orientation for the handout
00:00:50
either portrait or landscape.
00:00:53
I'll choose landscape.
00:00:56
PowerPoint remembers these selections and chooses them
00:00:59
automatically the next time I open Print view.
00:01:04
Another thing I can do in this view is add header or
00:01:06
footer text to the handout.
00:01:09
To do that, I click Edit header & footer at the bottom of the view.
00:01:17
In the dialog box, I make sure the notes and handouts tab shows.
00:01:23
To add a header I check the header box, type my text
00:01:28
and click Apply to all.
00:01:32
The header text shows in the print preview.
00:01:36
But, regarding the header and footer information,
00:01:39
what if I don't want the date to appear at all
00:01:42
or I want to reposition the header text and page number
00:01:46
or make them bigger?
00:01:49
To make layout and formatting changes like those
00:01:52
I need to open the handout master.
00:01:55
I'll start by going back to normal view.
00:02:00
To open the handout master, you click View, Handout master.
00:02:06
On the Handout master tab, notice this group of options.
00:02:11
They represent all the header and footer placeholders and
00:02:14
you use them to show or hide the placeholders on the master.
00:02:20
To hide any of them, like the date placeholder for example, you uncheck it.
00:02:25
It disappears from the master.
00:02:29
I don't really need a text footer either, I'll uncheck that placeholder too.
00:02:35
Note that if I later decide I want a date or text footer,
00:02:39
I'll need to recheck the placeholder boxes on the master.
00:02:45
Another thing I can do is format the placeholders.
00:02:49
For example, I'd like the header to be centered.
00:02:52
I'll select the header placeholder on the master
00:02:56
then I'll click the Drawing tools format tab,
00:03:00
click Align and Align Center.
00:03:05
That centers the placeholder.
00:03:09
To make the header's font size bigger,
00:03:11
I'll leave the placeholder selected, click Home and increase the font size to 14.
00:03:19
Then I'll center the header text;
00:03:24
pressing the down arrow, I'll move the placeholder down just a little bit.
00:03:30
Now I'll make similar changes to the page number placeholder.
00:03:36
I'll center it using Align
00:03:45
and click Home to increase the font size and center the page number.
00:03:53
To close the handout master, I click the Handout Master tab
00:03:57
and click Close master view.
00:04:02
Now I'll reopen Print view to preview the handout and print.
00:04:10
In the Print preview, the header and footer information
00:04:13
now looks the way I want it to,
00:04:15
reflecting the changes I made on the handout master.
00:04:24
These settings will be in place on all subsequent handouts for this presentation.
00:04:30
I'm ready to print.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Wanneer u handouts in PowerPoint wilt afdrukken,
00:00:06
kunt u het merendeel van de handout instellingen in de Afdrukweergave kiezen,
00:00:10
maar voor een paar handout instellingen moet u de handout master wijzigen -
00:00:15
een pagina die de master layout en eigenschappen voor handouts bevat.
00:00:21
Ik zal u laten zien wat ik bedoel.
00:00:24
Laten we zeggen dat ik klaar ben om handouts voor mijn presentatie af te drukken.
00:00:27
Ik begin met het klikken op Bestand, Afdrukken om de afdrukweergave te openen,
00:00:33
daar kies ik het type van handout door op de knop Pagina layout te klikken.
00:00:38
Ik selecteer een handout zoals 4 dia's naar een horizontale pagina,
00:00:46
dan scrol ik naar beneden en kies ik een pagina inrichting voor de handout,
00:00:50
ofwel portret of landschap.
00:00:53
Ik kies landschap.
00:00:56
PowerPoint onthoudt deze selecties en kiest ze
00:00:59
automatisch de volgende keer dat ik Afdrukweergave open.
00:01:04
Iets anders dat ik in deze weergave kan doen, is koptekst of
00:01:06
voettekst tekst toevoegen aan de handout.
00:01:09
Om dat te doen, klik ik op Bewerken kop- en voettekst onder aan de weergave.
00:01:17
In het dialoogvenster zorg ik ervoor dat het tabblad Notities en Handouts wordt weergegeven.
00:01:23
Om een ​​koptekst toe te voegen, vink ik het koptekst vakje aan, typ mijn tekst
00:01:28
en klik op Toepassen op alles.
00:01:32
De koptekst tekst wordt weergegeven in het afdrukvoorbeeld.
00:01:36
Maar wat betreft de kop- en voettekst informatie,
00:01:39
wat als ik helemaal niet wil dat de datum verschijnt
00:01:42
of ik wil de koptekst tekst en het paginanummer verplaatsen
00:01:46
of groter maken?
00:01:49
Om layout- en opmaakwijzigingen te maken zoals
00:01:52
die ik nodig heb om de handout master te openen.
00:01:55
Ik zal beginnen door terug te gaan naar de normale weergave.
00:02:00
Om de handout master te openen, klik op Weergave, Handout master.
00:02:06
Op het tabblad Handout master, merk deze groep opties op.
00:02:11
Zij vertegenwoordigen alle plaatshouders voor kop- en voetteksten en
00:02:14
u gebruikt ze om de plaatshouders op de master weer te geven of te verbergen.
00:02:20
Als u een ervan wilt verbergen, zoals de datum plaatshouder bijvoorbeeld, schakelt u het uit.
00:02:25
Het verdwijnt van de master.
00:02:29
Ik heb ook niet echt een voettekst tekst nodig, ik schakel ook die tijdelijke plaatshouder uit.
00:02:35
Merk op als ik later beslis dat ik een datum of voettekst wil,
00:02:39
ik de plaatshouder vakken op de master opnieuw zal moeten controleren.
00:02:45
Een ander ding dat ik kan doen is de plaatshouder opmaken.
00:02:49
Ik zou bijvoorbeeld willen dat de kop gecentreerd is.
00:02:52
Ik selecteer de plaatshouder koptekst op de master
00:02:56
en dan klik ik op het tabblad Tekenen gereedschappen opmaak,
00:03:00
klik op Uitlijnen en Centreer uitlijnen.
00:03:05
Dat centreert de plaatshouder.
00:03:09
Om de koptekst lettergrootte groter te maken,
00:03:11
laat ik de geselecteerde plaatshouder staan, klik op Home en verhoog de lettergrootte naar 14.
00:03:19
Dan centreer ik de koptekst tekst;
00:03:24
Als ik op de pijl omlaag druk, verplaats ik de plaatshouder een klein stukje naar beneden.
00:03:30
Nu breng ik vergelijkbare wijzigingen aan in de paginanummer plaatshouder.
00:03:36
Ik centreer het met Uitlijnen
00:03:45
en klik op Home om de lettergrootte te vergroten en het paginanummer te centreren.
00:03:53
Om de handout master te sluiten, klik op het tabblad Handout master
00:03:57
en klik op Sluiten master weergave.
00:04:02
Nu zal ik de Afdrukweergave opnieuw openen om een ​​voorbeeld van de handout te bekijken en af ​​te drukken.
00:04:10
In het afdrukvoorbeeld ziet de informatie in de kop- en voettekst
00:04:13
er nu uit zoals ik wil,
00:04:15
als gevolg van de wijzigingen die ik in de handout master heb aangebracht.
00:04:24
Deze instellingen zijn ingevoerd op alle volgende handouts voor deze presentatie.
00:04:30
Ik ben klaar om te printen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Wenn Sie Handzettel in PowerPoint drucken möchten,
00:00:06
können Sie die meisten der Handzettel-Einstellungen in der Druckansicht verwenden,
00:00:10
aber für einige Handzettel-Einstellungen müssen Sie die Handzettel-Masterseite ändern,
00:00:15
eine Seite, die das Master-Layout und die -Eigenschaften für Handzettel enthält.
00:00:21
Ich möchte Ihnen zeigen, was ich meine.
00:00:24
Sagen wir, ich bin bereit zum Drucken von Handzetteln für meine Präsentation.
00:00:27
Ich starte durch einen Klick auf „Datei”, „Drucken”, um die Druckansicht zu öffnen,
00:00:33
dort wähle ich den Typ des Handzettels, indem ich auf die Schaltfläche „Seitenlayout” klicke.
00:00:38
Ich wähle einen Handzettel sowie 4 Folien zu einer Seite im Querformat,
00:00:46
dann scrolle ich nach unten und wähle eine Seitenausrichtung für den Handzettel,
00:00:50
entweder Hoch- oder Querformat.
00:00:53
Ich wähle Querformat.
00:00:56
PowerPoint merkt sich diese Entscheidungen und wählt sie
00:00:59
automatisch beim nächsten Mal, wenn ich die Druckansicht öffne.
00:01:04
Außerdem kann ich in dieser Ansicht den Text der Kopf- oder
00:01:06
Fußzeile für den Handzettel auswählen.
00:01:09
Dafür klicke ich auf Kopf- & Fußzeile bearbeiten unten in der Ansicht.
00:01:17
Im Dialogfeld stelle ich sicher, dass die Registerkarte „Notizen und Handzettel” angezeigt wird.
00:01:23
Um eine Kopfzeile hinzuzufügen, überprüfe ich das Feld Kopfzeile, gebe meinen Text ein
00:01:28
und klicke auf „Für alle übernehmen”.
00:01:32
Der Kopfzeilentext wird in der Druckvorschau angezeigt.
00:01:36
Aber in Bezug auf die Informationen der Kopf- und Fußzeile,
00:01:39
was ist, wenn ich nicht möchte, dass überhaupt ein Datum erscheint,
00:01:42
oder wenn ich eine Neupositionierung des Kopfzeilentexts und der Seitenzahl möchte
00:01:46
oder sie größer machen will?
00:01:49
Zum Vornehmen von Layout- und Formatierungsänderungen wie diesen
00:01:52
muss ich den Handzettelmaster öffnen.
00:01:55
Zuerst gehe ich dazu zur Normalansicht zurück.
00:02:00
Zum Öffnen des Handzettelmasters klicken Sie auf „Ansicht”, „Handzettelmaster”.
00:02:06
Auf der Registerkarte „Handzettelmaster” bemerken Sie diese Gruppe von Optionen.
00:02:11
Sie repräsentieren alle Kopf- und Fußzeilenplatzhalter und
00:02:14
Sie verwenden sie zum Anzeigen oder Verbergen der Platzhalter auf dem Master.
00:02:20
Um Platzhalter zu verbergen, wie den für das Datum zum Beispiel, deaktivieren Sie ihn.
00:02:25
Er verschwindet vom Master.
00:02:29
Ich brauche auch keine Fußzeilentext und werde daher diesen Platzhalter auch deaktivieren.
00:02:35
Sollte ich mich allerdings später doch für ein Datum oder einen Fußzeilentext entscheiden,
00:02:39
muss ich erneut die Platzhalterfelder auf dem Master aktivieren.
00:02:45
Weiterhin habe ich die Möglichkeit, die Platzhalter zu formatieren.
00:02:49
Beispielsweise möchte ich, dass die Kopfzeile zentriert wird.
00:02:52
Ich wähle den Kopfzeilen- Platzhalter auf dem Master aus,
00:02:56
dann klicke ich auf die Registerkarte „Zeichenwerkzeuge Format”
00:03:00
und klicke auf „Ausrichten und Zentrieren”.
00:03:05
Dadurch wird der Platzhalter zentriert.
00:03:09
Um die Schriftgröße der Kopfzeile zu vergrößern,
00:03:11
lasse ich den Platzhalter ausgewählt, klicke „Start” und vergrößere die Schriftgröße auf 14.
00:03:19
Dann zentriere ich den Text der Kopfzeile.
00:03:24
Durch Drücken des Abwärts-Pfeils bewege ich den Platzhalter ein wenig nach unten.
00:03:30
Nun führe ich analog dazu Änderungen am Seitenzahl-Platzhalter durch.
00:03:36
Ich zentriere ihn mit „Ausrichten”
00:03:45
und klicke auf „Start” zur Vergrößerung der Schriftgröße und zentriere die Seitenzahl.
00:03:53
Um den Handzettelmaster zu schließen, klicke ich auf die Registerkarte „Handzettelmaster”
00:03:57
und klicke auf „Masteransicht schließen”.
00:04:02
Nun öffne ich erneut die Druckansicht für eine Vorschau des Handzettels und des Drucks.
00:04:10
In der Druckvorschau sieht die Kopf- und Fußzeileninformation
00:04:13
jetzt so aus, wie ich es möchte
00:04:15
und die Änderungen wurden übernommen, die ich auf dem Handzettelmaster vorgenommen habe.
00:04:24
Diese Einstellungen werden übernommen für alle weiteren Handzettel dieser Präsentation.
00:04:30
Ich bin jetzt bereit zum Drucken.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Cuando desea imprimir documentos en PowerPoint,
00:00:06
puede elegir la mayoría de los ajustes de documentos en la Vista de impresión,
00:00:10
pero, para algunos ajustes de documentos, debe cambiar el patrón de documentos;
00:00:15
una página que contiene el diseño del patrón y las propiedades de los documentos.
00:00:21
Le mostraré lo que quiero decir.
00:00:24
Digamos que estoy listo para imprimir los documentos de mi presentación.
00:00:27
Comienzo haciendo clic en Archivo e Imprimir para abrir la vista de impresión,
00:00:33
allí escojo el tipo de documento haciendo clic en Diseño de página.
00:00:38
Selecciono un documento como el de 4 diapositivas en una página horizontal,
00:00:46
luego me muevo hacia abajo y escojo una orientación para el documento,
00:00:50
ya sea vertical u horizontal.
00:00:53
Elegiré la horizontal.
00:00:56
PowerPoint recuerda estas selecciones y las aplicará
00:00:59
automáticamente la próxima vez que abra la Vista de impresión.
00:01:04
Otra cosa que puedo hacer en esta vista es agregar encabezado o
00:01:06
pie de página al documento.
00:01:09
Para ello, hago clic en Editar encabezado y pie de página en la parte inferior de la vista.
00:01:17
En el cuadro de diálogo, me aseguro de que aparezca la ficha Notas y documentos.
00:01:23
Para agregar un encabezado, marco la casilla Encabezado, escribo mi texto
00:01:28
y hago clic en Aplicar a todo.
00:01:32
El texto del encabezado aparece en la vista previa de impresión.
00:01:36
Pero, con respecto a la información del encabezado y pie de página,
00:01:39
¿qué pasa si no quiero que la fecha aparezca en absoluto
00:01:42
o quiero reposicionar el texto del encabezado y el número de página
00:01:46
o hacerlos más grandes?
00:01:49
Para hacer cambios de diseño y formato como esos,
00:01:52
debo abrir el patrón de documentos.
00:01:55
Empezaré volviendo a la vista normal.
00:02:00
Para abrir el patrón de documentos, haga clic en Vista, Patrón de documentos.
00:02:06
En la ficha Patrón de documentos, observe este grupo de opciones.
00:02:11
Representan todos los marcadores de posición de encabezado y pie de página
00:02:14
y se utilizan para mostrar u ocultar los marcadores de posición en el patrón.
00:02:20
Para ocultar cualquiera de ellos, como el marcador de fecha por ejemplo, desmarque la casilla.
00:02:25
Y desaparece del patrón.
00:02:29
Como tampoco necesito un pie de página, desmarco también ese marcador de posición.
00:02:35
Tenga en cuenta que, si más tarde decido que quiero una fecha o un pie de página,
00:02:39
tendré que volver a marcar las casillas del marcador de posición en el patrón.
00:02:45
Otra cosa que puedo hacer es formatear los marcadores de posición.
00:02:49
Por ejemplo, me gustaría que el encabezado estuviera centrado.
00:02:52
Seleccionaré el marcador de posición del encabezado en el patrón
00:02:56
y luego haré clic en la pestaña Formato de herramientas de dibujo,
00:03:00
luego en Alinear y Alinear al medio.
00:03:05
Esto centra el marcador de posición.
00:03:09
Para aumentar el tamaño de la fuente del encabezado, dejo el
00:03:11
el marcador seleccionado, hago clic en Inicio y aumento el tamaño de la fuente a 14.
00:03:19
Ahora centraré el texto del encabezado;
00:03:24
presionando la flecha hacia abajo, moveré el marcador un poco hacia abajo.
00:03:30
Ahora haré cambios similares en el marcador del número de página.
00:03:36
Lo centraré mediante Alinear
00:03:45
y haré clic en Inicio para aumentar el tamaño de la fuente y centrar el número de página.
00:03:53
Para cerrar el patrón de documentos, hago clic en la pestaña Patrón de documentos
00:03:57
y en Cerrar vista patrón.
00:04:02
Ahora volveré a abrir la Vista de impresión para previsualizar el documento e imprimir.
00:04:10
En la Vista previa de impresión, la información del encabezado y pie de página
00:04:13
ahora se ve como yo quiero,
00:04:15
reflejando los cambios que hice en el patrón de documentos.
00:04:24
Estos ajustes se aplicarán a todos los documentos siguientes de esta presentación.
00:04:30
Estoy listo para imprimir.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Quando você deseja imprimir folhetos no PowerPoint,
00:00:06
você pode escolher a maioria das configurações na Exibição de impressão,
00:00:10
mas para algumas poucas configurações, você precisa alterar o folheto mestre -
00:00:15
página que contém o layout mestre e as propriedades para os folhetos.
00:00:21
Vou mostrar o que quero dizer.
00:00:24
Vamos dizer que eu esteja pronto para imprimir folhetos para a minha apresentação.
00:00:27
Começo clicando em Arquivo, Imprimir, para abrir Exibição de impressão,
00:00:33
onde escolho o tipo de folheto, clicando no botão Layout da página.
00:00:38
Seleciono um folheto com 4 slides por página na horizontal,
00:00:46
rolo para baixo e escolho a orientação da página para o folheto,
00:00:50
retrato ou paisagem.
00:00:53
Vou escolher paisagem.
00:00:56
O PowerPoint lembra destas seleções e as escolhe
00:00:59
automaticamente na próxima vez que eu abrir a Exibição de impressão.
00:01:04
Outra coisa que posso fazer no Modo de exibição é adicionar um texto de
00:01:06
cabeçalho ou rodapé ao folheto.
00:01:09
Para isso, clico em Editar cabeçalho e rodapé na parte inferior da exibição.
00:01:17
Na caixa de diálogo, certifico-me de que as anotações e a aba de folhetos estão sendo mostradas.
00:01:23
Para adicionar um cabeçalho, marco a caixa cabeçalho, digito meu texto
00:01:28
e clico em Aplicar para todos.
00:01:32
O texto do cabeçalho aparece na Visualização de impressão.
00:01:36
Mas, ainda em relação às informações de cabeçalho e rodapé,
00:01:39
e se eu não quiser que a data apareça de jeito nenhum
00:01:42
ou se eu quiser reposicionar o texto do cabeçalho e o número de página
00:01:46
ou torná-los maior?
00:01:49
Para fazer alterações de layout e de formatação como estas,
00:01:52
preciso abrir o folheto mestre.
00:01:55
Vou começar voltando à Exibição normal.
00:02:00
Para abrir o folheto mestre, clique em Exibição, Folheto mestre.
00:02:06
Na abra Folheto mestre, observe este grupo de opções.
00:02:11
Eles representam todos os espaços reservados para cabeçalho e rodapé e
00:02:14
você os usa para exibir ou ocultar os espaços reservados no mestre.
00:02:20
Para ocultar qualquer um deles, como o espaço reservado para a data, por exemplo, você o desmarca.
00:02:25
Ele desaparece do mestre.
00:02:29
Eu também não preciso de um texto de rodapé. Vou desmarcar este espaço reservado também.
00:02:35
Observe que se mais tarde eu decidir que quero uma data ou um texto de rodapé,
00:02:39
precisarei remarcar as caixas dos espaços reservados no mestre.
00:02:45
Outra coisa que posso fazer é formatar os espaços reservados.
00:02:49
Por exemplo, gostaria que o cabeçalho fosse centralizado.
00:02:52
Vou selecionar o espaço reservado do cabeçalho no mestre,
00:02:56
e então vou clicar na aba de formatação e em ferramentas de desenho,
00:03:00
e clicar em Alinhar e Centralizar.
00:03:05
Isso centraliza o espaço reservado.
00:03:09
Para tornar o tamanho da fonte do cabeçalho maior,
00:03:11
Vou deixar o espaço reservado selecionado, clicar em Home e aumentar o tamanho da fonte para 14.
00:03:19
E então vou centralizar o texto do cabeçalho;
00:03:24
pressionando a seta para baixo, vou mover o espaço reservado apenas um pouco para baixo.
00:03:30
Agora, vou fazer alterações similares no espaço reservado do número de página.
00:03:36
Vou centralizá-lo usando Alinhar
00:03:45
e clicar em Home para aumentar o tamanho da fonte e centralizar o número de página.
00:03:53
Para fechar o folheto mestre, clico na aba Folheto mestre
00:03:57
e em Fechar exibição mestre.
00:04:02
Agora, vou reabrir a Exibição de impressão para pré-visualizar o folheto e imprimir.
00:04:10
Na Visualização de impressão, as informações de cabeçalho e rodapé
00:04:13
parecem da forma como eu quero,
00:04:15
refletindo as alterações que eu fiz no folheto mestre.
00:04:24
Estas configurações estarão implementadas em todos os folhetos subsequentes para esta apresentação.
00:04:30
Estou pronto para imprimir.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Quando si desidera stampare stampati in PowerPoint, .
00:00:06
è possibile scegliere la maggior parte dei impostazioni degli stampati in visualizzazione Stampa, .
00:00:10
ma per alcune impostazioni degli stampati è necessario modificare il master stampati - .
00:00:15
una pagina che contiene il master layout e le proprietà per gli stampati..
00:00:21
Vi mostrerò cosa intendo.
00:00:24
Diciamo che sono pronto a stampare stampati per la mia presentazione..
00:00:27
Comincio facendo clic su File, Stampa per aprire la visualizzazione di stampa,.
00:00:33
lì scelgo il tipo di volantino facendo clic sul pulsante Layout di pagina..
00:00:38
Seleziono uno stampati come 4 scorre su una pagina orizzontale,.
00:00:46
poi scorro verso il basso e scegliere un orientamento di pagina per lo stampati .
00:00:50
verticale o orizzontale.
00:00:53
Scelgo il paesaggio.
00:00:56
PowerPoint ricorda questi selezioni e le sceglie.
00:00:59
automaticamente il successivo quando apro la visualizzazione Stampa..
00:01:04
Un'altra cosa che posso fare in questa vista è aggiungi intestazione o.
00:01:06
piè di pagina per lo stampati.
00:01:09
A tale scopo, fare clic su Modifica intestazione & piè di pagina nella parte inferiore della vista..
00:01:17
Nella finestra di dialogo, mi assicuro mostra la scheda Note e stampati..
00:01:23
Per aggiungere un'intestazione, casella di intestazione, digitare il testo.
00:01:28
e fare clic su Applica a tutti.
00:01:32
Il testo dell'intestazione mostra nell'anteprima di stampa..
00:01:36
Ma, per quanto riguarda l'intestazione e le informazioni sul piè di pagina, .
00:01:39
cosa succede se non voglio che il data di apparire a tutti.
00:01:42
o voglio riposizionare il testo dell'intestazione e il numero di pagina.
00:01:46
o renderli più grandi?
00:01:49
Per fare il layout e modifiche di formattazione come quelle .
00:01:52
Devo aprire il maestro degli stampati.
00:01:55
Inizierò tornando alla visualizzazione normale.
00:02:00
Per aprire il master stampati, si fa clic su Visualizza, Schema stampati..
00:02:06
Nella scheda Schema stampati, notare questo gruppo di opzioni..
00:02:11
Rappresentano tutte le segnaposto di intestazione e piè di pagina e.
00:02:14
li usi per mostrare o nascondere i segnaposto sul master..
00:02:20
Per nascondere uno di essi, come la data segnaposto, ad esempio, deselezionarlo..
00:02:25
Scompare dal padrone.
00:02:29
Non ho davvero bisogno di un piè di pagina di testo sia, ill deselezionare quel segnaposto troppo..
00:02:35
Si noti che se in seguito decido Voglio una data o un piè di pagina di testo,.
00:02:39
Avrò bisogno di ricontrollare il caselle segnaposto sul master..
00:02:45
Un'altra cosa che posso fare è formattare i segnaposto..
00:02:49
Per esempio, mi piacerebbe l'intestazione da centrare..
00:02:52
Seleziono l'intestazione segnaposto sul master .
00:02:56
quindi farò clic sul disegno scheda Formato strumenti,.
00:03:00
fare clic su Allinea e allinea al centro.
00:03:05
Che centra il segnaposto.
00:03:09
Per rendere l'intestazione dimensione del carattere più grande,.
00:03:11
Lascio selezionato il segnaposto, fai clic su Home e aumentare la dimensione del carattere a 14..
00:03:19
Poi centrare il testo dell'intestazione;
00:03:24
premendo la freccia giù, mi sposto il segnaposto verso il basso solo un po' ..
00:03:30
Ora farò cambiamenti simili al segnaposto del numero di pagina..
00:03:36
Lo centro usando Align
00:03:45
e fare clic su Home per dimensione del carattere e centrare il numero di pagina..
00:03:53
Per chiudere lo stampati ma master, faccio clic sulla scheda Schema stampati .
00:03:57
e fare clic su Chiudi vista principale.
00:04:02
Ora riaprirò la visualizzazione Stampa per visualizzare l'anteprima dello stampato e stampare..
00:04:10
Nell'anteprima di stampa, informazioni su intestazione e piè di pagina.
00:04:13
ora sembra il modo in cui lo voglio,
00:04:15
riflettendo i cambiamenti che ho fatto sul master stampati..
00:04:24
Queste impostazioni saranno stampati successivi per questa presentazione. .
00:04:30
Sono pronto a stampare.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
當您要列印時 在 PowerPoint 中的講講,.
00:00:06
您可以選擇大多數 "列印"視圖中的講講本設置,.
00:00:10
但對於一些講講的設置 您需要更改講講總版 -.
00:00:15
包含主控形狀頁面 講的佈局和屬性。.
00:00:21
我會告訴你我的意思。
00:00:24
假設我已準備好列印 我的演示文稿的講講。.
00:00:27
我首先按一下"檔", 列印以打開列印視圖,.
00:00:33
在那裡,我選擇講講的種類 通過按一下"頁面配置"按鈕。.
00:00:38
我選擇一個講德,如4 水準幻燈片到頁面,.
00:00:46
然後,我向下滾動, 為講講件選擇頁面方向.
00:00:50
肖像或風景。
00:00:53
我會選擇風景。
00:00:56
PowerPoint 會記住這些 選擇並選擇它們.
00:00:59
自動下一個 時間我打開列印視圖。.
00:01:04
我可以做的另外一件事 此視圖是添加標頭或.
00:01:06
講法的頁腳文本。
00:01:09
為此,按一下"編輯"標題 • 視圖底部的頁腳。.
00:01:17
在對話方塊中,我確保 備註和講義選項卡顯示。.
00:01:23
要添加標頭,我檢查 標題框,鍵入文本.
00:01:28
並按一下"應用於所有人"。
00:01:32
標題文本顯示 在預覽列印中。.
00:01:36
但是,關於標題 和頁腳資訊,.
00:01:39
如果我不想 日期在所有顯示.
00:01:42
或者我想重新置放 標題文本和頁碼.
00:01:46
還是讓他們變大?
00:01:49
製作佈局和 設置類似更改的格式.
00:01:52
我需要打開講講總名。
00:01:55
我先回到正常視圖。
00:02:00
要打開講總版, 按一下"查看、講講總名"。.
00:02:06
在"講講總"選項卡上, 請注意這組選項。.
00:02:11
它們代表所有 頁眉和頁腳預留位置和.
00:02:14
你用它們來顯示或隱藏 主控點上的預留位置。.
00:02:20
隱藏其中任何一個,如日期 例如,您取消選中它。.
00:02:25
它從主控形狀中消失。
00:02:29
我真的不需要文字頁腳 要麼,我也會取消選中該預留位置。.
00:02:35
請注意,如果我以後決定 我想要一個日期或文本頁腳,.
00:02:39
我需要重新檢查 主控形狀上的預留位置框。.
00:02:45
我能做的另一件事是 設置預留位置的格式。.
00:02:49
例如,我想 要居中的標頭。.
00:02:52
我將選擇標題 主控形狀上的預留位置.
00:02:56
然後,我會點擊繪圖 工具格式選項卡,.
00:03:00
按一下"對齊和對齊居中"。
00:03:05
該預留位置居中。
00:03:09
使標頭的 字體大小更大,.
00:03:11
我將保留選擇預留位置,按一下"主頁" 並將字體大小增加到 14。.
00:03:19
然後,我將居中頭文本;
00:03:24
按下向下箭頭,我會移動 預留位置向下只是一點點。.
00:03:30
現在,我將做類似的改變 到頁碼預留位置。.
00:03:36
我將使用對齊將其居中
00:03:45
並按一下"主頁"以增加 字體大小和頁面碼居中。.
00:03:53
關閉講講 母版,我按一下"講德主"選項卡.
00:03:57
並按一下"關閉主視圖"。
00:04:02
現在,我將重新打開列印視圖 預覽講講本並列印。.
00:04:10
在"預覽列印"中, 頁眉和頁腳資訊.
00:04:13
現在看起來像我想要的一樣
00:04:15
反映變化我 在講講主。.
00:04:24
這些設置將適用于所有 此演示文稿的後續講演。.
00:04:30
我準備列印。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
印刷する場合 パワーポイントの配布資料,.
00:00:06
あなたはのほとんどを選択することができます 印刷ビューの配布資料の設定、.
00:00:10
しかし、いくつかの配布資料の設定のために 配布資料マスタを変更する必要があります -.
00:00:15
マスターを含むページ 配布資料のレイアウトとプロパティ。.
00:00:21
私は私が何を意味するかをお見せします。
00:00:24
印刷する準備ができているとしましょう 私のプレゼンテーションのための配布資料。.
00:00:27
私はファイルをクリックして開始します, 印刷ビューを開くために印刷し、.
00:00:33
そこに私は配布資料の種類を選択します [ページレイアウト] ボタンをクリックします。.
00:00:38
4などの配布資料を選択します。 ページを水平方向にスライドし、.
00:00:46
その後、私は下にスクロールし、 配布資料のページの向きを選択する.
00:00:50
肖像画または風景のいずれか。
00:00:53
風景を選ぶ
00:00:56
パワーポイントは、これらを覚えています 選択し、それらを選択します.
00:00:59
自動的に次の [印刷] ビューを開きます。.
00:01:04
私ができることのもう一つのこと このビューは、ヘッダーを追加するか、.
00:01:06
配布資料にフッターテキストを送信します。
00:01:09
これを行うには、[ヘッダーの編集] をクリックします。 ビューの下部にフッター。.
00:01:17
ダイアログ ボックスで、 [メモと配布資料] タブが表示されます。.
00:01:23
ヘッダーを追加するには、 ヘッダー ボックスを入力し、テキストを入力します。.
00:01:28
をクリックし、[すべてに適用] をクリックします。
00:01:32
ヘッダーテキストは、 印刷プレビューで表示されます。.
00:01:36
しかし、ヘッダーに関しては フッター情報、.
00:01:39
私が望まない場合 全く表示される日付.
00:01:42
または私は再配置したい ヘッダー テキストとページ番号.
00:01:46
またはそれらを大きくする?
00:01:49
レイアウトを作成するには、 このような変更の書式設定.
00:01:52
配布資料のマスターを開く必要があります。
00:01:55
まずは通常のビューに戻ります。
00:02:00
配布資料マスタを開くには、 [配布資料マスタの表示] をクリックします。.
00:02:06
配布資料マスタタブで、 このオプショングループに注目してください。.
00:02:11
すべてを表す ヘッダーとフッタープレースホルダと.
00:02:14
表示または非表示にするためにそれらを使用する マスタ上のプレースホルダ。.
00:02:20
日付のように、それらのいずれかを非表示にするには たとえば、プレースホルダのチェックボックスをオフにします。.
00:02:25
マスターから消えます。
00:02:29
私は本当にテキストフッターを必要としません どちらか、そのプレースホルダのチェックも解除します。.
00:02:35
後で決定した場合 日付またはテキストフッターが欲しい.
00:02:39
私は再チェックする必要があります マスタ上のプレースホルダ ボックス。.
00:02:45
私にできるもう一つのことは プレースホルダの書式設定を行います。.
00:02:49
例えば、 中央に配置するヘッダー。.
00:02:52
ヘッダーを選択します マスタのプレースホルダ.
00:02:56
その後、図面をクリックします ツールの書式タブ,.
00:03:00
[揃え] をクリックし、[中心を揃える] をクリックします。
00:03:05
これはプレースホルダの中心に配置されます。
00:03:09
ヘッダーを作成するには フォントサイズが大きくなります,.
00:03:11
プレースホルダを選択したままにして、[ホーム] をクリックします。 フォント サイズを 14 に増やします。.
00:03:19
次に、ヘッダー テキストを中央に表示します。
00:03:24
下向きの矢印を押すと、私は移動します プレースホルダを少しだけ下にします。.
00:03:30
今、私は同様の変更を行います ページ番号プレースホルダにします。.
00:03:36
整列を使用して中央に配置します
00:03:45
をクリックして[ホーム]をクリックして、 フォント サイズを表示し、ページ番号を中央に表示します。.
00:03:53
配布資料を閉じるには マスター、[配布資料マスタ]タブをクリックします。.
00:03:57
をクリックし、[マスター ビューを閉じる] をクリックします。
00:04:02
次に、[印刷] ビューを再度開きます。 配布資料をプレビューし、印刷します。.
00:04:10
印刷プレビューでは、 ヘッダーとフッター情報.
00:04:13
今、私が望む方法に見える、
00:04:15
変更を反映する I 配布資料マスターで作られました。.
00:04:24
これらの設定は、すべての上に配置されます このプレゼンテーションの後続の配布資料。.
00:04:30
印刷する準備が整いました。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Khi bạn muốn in tờ rơi trong PowerPoint, .
00:00:06
bạn có thể chọn hầu hết các cài đặt phát tay trong giao diện in, .
00:00:10
nhưng đối với một vài cài đặt bản phát tay bạn cần phải thay đổi chủ giấy tờ .
00:00:15
một trang có chứa chủ bố trí và tính cho tờ rơi..
00:00:21
Tôi sẽ cho bạn thấy những gì tôi có ý nghĩa.
00:00:24
Hãy nói rằng tôi đã sẵn sàng để in tờ rơi cho bài trình bày của tôi..
00:00:27
Tôi bắt đầu bằng cách nhấp vào tập tin, In để mở giao diện in,.
00:00:33
ở đó tôi chọn loại giấy tờ bằng cách nhấp vào nút bố cục trang..
00:00:38
Tôi chọn một bản phát tay như 4 slide đến một trang ngang,.
00:00:46
sau đó tôi di chuyển xuống và chọn hướng trang cho bản phát tay .
00:00:50
hoặc là chân dung hoặc phong cảnh.
00:00:53
Tôi sẽ chọn phong cảnh.
00:00:56
PowerPoint nhớ những chọn và chọn chúng.
00:00:59
tự động tiếp theo thời gian tôi mở giao diện Print..
00:01:04
Một điều tôi có thể làm trong Xem này là thêm tiêu đề hoặc.
00:01:06
văn bản chân trang để phát tay.
00:01:09
Để làm điều đó, tôi nhấp vào chỉnh sửa tiêu đề & footer ở dưới cùng của View..
00:01:17
Trong hộp thoại, tôi chắc chắn rằng các ghi chú và tab tờ rơi Hiển thị..
00:01:23
Để thêm tiêu đề tôi kiểm tra hộp tiêu đề, nhập văn bản của tôi.
00:01:28
và nhấp vào áp dụng cho tất cả.
00:01:32
Văn bản tiêu đề Hiển thị trong bản xem trước in..
00:01:36
Tuy nhiên, liên quan đến tiêu đề và thông tin chân trang, .
00:01:39
Nếu tôi không muốn ngày để xuất hiện ở tất cả các.
00:01:42
hoặc tôi muốn định vị lại văn bản tiêu đề và số trang.
00:01:46
hoặc làm cho chúng lớn hơn?
00:01:49
Để làm cho bố cục và thay đổi định dạng như những .
00:01:52
Tôi cần phải mở các chủ handout.
00:01:55
Tôi sẽ bắt đầu bằng đi trở lại xem bình thường.
00:02:00
Để mở Master handout, bạn bấm vào xem, handout chủ..
00:02:06
Trên tab chủ handout, thấy nhóm tùy chọn này..
00:02:11
Họ đại diện cho tất cả các Các trình giữ chân đầu trang và footer.
00:02:14
bạn sử dụng chúng để hiển thị hoặc ẩn trình giữ trống trên máy chủ..
00:02:20
Để ẩn bất kỳ của họ, như ngày giữ chỗ cho ví dụ, bạn bỏ chọn nó..
00:02:25
Nó biến mất khỏi thầy.
00:02:29
Tôi không thực sự cần một chân văn bản hoặc, tôi sẽ bỏ chọn mà giữ chỗ quá..
00:02:35
Lưu ý rằng nếu sau này tôi quyết định Tôi muốn có một ngày hoặc văn bản chân,.
00:02:39
Tôi sẽ cần phải kiểm tra lại các hộp giữ chỗ trên máy chủ..
00:02:45
Một điều tôi có thể làm là định dạng ô trống..
00:02:49
Ví dụ, tôi muốn tiêu đề để được trung tâm..
00:02:52
Tôi sẽ chọn tiêu đề giữ chỗ trên máy chủ .
00:02:56
sau đó tôi sẽ nhấp vào vẽ công cụ định dạng tab,.
00:03:00
nhấp vào align and align Center.
00:03:05
Đó là trung tâm của trình giữ chỗ.
00:03:09
Để làm cho tiêu đề của cỡ chữ lớn hơn,.
00:03:11
Tôi sẽ rời khỏi ô trống đã chọn, nhấp vào trang chủ và tăng kích thước phông chữ thành 14..
00:03:19
Sau đó, tôi sẽ trung tâm văn bản tiêu đề;
00:03:24
nhấn mũi tên xuống, tôi sẽ di chuyển trình giữ chỗ xuống chỉ là một chút..
00:03:30
Bây giờ tôi sẽ thực hiện thay đổi tương tự vào trình giữ chỗ số trang..
00:03:36
Tôi sẽ trung tâm nó bằng cách sử dụng align
00:03:45
và nhấp vào trang chủ để tăng Kích thước phông chữ và Trung tâm số trang..
00:03:53
Để đóng tờ giấy phát tay Master, tôi nhấp vào tab Master handout .
00:03:57
và nhấp vào đóng xem chính.
00:04:02
Bây giờ tôi sẽ mở lại giao diện in để Xem trước bản phát tay và in..
00:04:10
Trong xem trước bản in, thông tin tiêu đề và chân trang.
00:04:13
bây giờ trông theo cách tôi muốn nó,
00:04:15
phản ánh những thay đổi tôi được thực hiện trên các bậc thầy handout..
00:04:24
Các thiết lập này sẽ được đặt trên tất cả các Các bản phát tay tiếp theo cho bài thuyết trình này. .
00:04:30
Tôi đã sẵn sàng để in.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bila Anda ingin mencetak handout di PowerPoint, .
00:00:06
Anda dapat memilih sebagian besar pengaturan handout dalam tampilan cetak, .
00:00:10
tetapi untuk beberapa pengaturan handout Anda perlu mengubah Master handout .
00:00:15
Halaman yang berisi Master tata letak dan properti untuk handout..
00:00:21
Saya akan menunjukkan apa yang saya maksud.
00:00:24
Katakanlah saya siap untuk mencetak handout untuk presentasi saya..
00:00:27
Saya mulai dengan mengklik fillet, Cetak untuk membuka tampilan cetak,.
00:00:33
di sana saya memilih jenis handout dengan mengklik tombol tata letak halaman..
00:00:38
Saya memilih selebaran seperti 4 slide ke halaman horizontal,.
00:00:46
lalu aku gulir ke bawah dan memilih orientasi halaman untuk handout .
00:00:50
baik Portrait atau landscape.
00:00:53
Aku akan memilih lansekap.
00:00:56
PowerPoint mengingat ini pilihan dan memilihnya.
00:00:59
otomatis berikutnya kali saya membuka tampilan cetak..
00:01:04
Hal lain yang bisa saya lakukan di tampilan ini adalah menambahkan header atau.
00:01:06
teks footer ke handout.
00:01:09
Untuk melakukan itu, saya klik Edit header & footer di bagian bawah tampilan..
00:01:17
Di kotak dialog, saya pastikan Menampilkan tab catatan dan handout..
00:01:23
Untuk menambahkan header saya memeriksa kotak header, ketik teks saya.
00:01:28
dan klik Terapkan untuk semua.
00:01:32
Teks header menunjukkan di pratinjau pencetakan..
00:01:36
Tapi, mengenai header dan informasi footer, .
00:01:39
Bagaimana jika saya tidak ingin tanggal untuk muncul sama sekali.
00:01:42
atau saya ingin memposisikan ulang teks header dan nomor halaman.
00:01:46
atau membuat mereka lebih besar?
00:01:49
Untuk membuat tata letak dan perubahan pemformatan seperti .
00:01:52
Saya perlu membuka Master handout.
00:01:55
Saya akan mulai dengan kembali ke tampilan normal.
00:02:00
Untuk membuka Master handout, Anda klik melihat, handout Master..
00:02:06
Pada tab Master handout, melihat grup opsi ini..
00:02:11
Mereka mewakili semua placeholder header dan footer dan.
00:02:14
menggunakannya untuk menampilkan atau menyembunyikan placeholder pada Master..
00:02:20
Untuk menyembunyikan salah satu dari mereka, seperti tanggal placeholder misalnya, Anda tidak dicentang..
00:02:25
Ini menghilang dari master.
00:02:29
Saya tidak terlalu membutuhkan teks footer baik, aku akan Hapus centang yang juga placeholder..
00:02:35
Perhatikan bahwa jika saya kemudian memutuskan Saya ingin tanggal atau teks footer,.
00:02:39
Saya harus memeriksa ulang kotak placeholder pada Master..
00:02:45
Hal lain yang bisa saya lakukan adalah memformat placeholder..
00:02:49
Sebagai contoh, saya ingin header untuk terpusat..
00:02:52
Saya akan memilih header placeholder pada Master .
00:02:56
maka saya akan klik gambar tab format alat,.
00:03:00
Klik align dan align Center.
00:03:05
Itu pusat placeholder.
00:03:09
Untuk membuat header ukuran font yang lebih besar,.
00:03:11
Saya akan meninggalkan placeholder yang dipilih, klik Home dan meningkatkan ukuran font ke 14..
00:03:19
Lalu aku akan memusatkan teks header;
00:03:24
menekan panah bawah, saya akan memindahkan placeholder turun hanya sedikit..
00:03:30
Sekarang saya akan membuat perubahan serupa ke placeholder nomor halaman..
00:03:36
Saya akan memusatkan menggunakan align
00:03:45
dan klik Beranda untuk menambah ukuran font dan memusatkan nomor halaman..
00:03:53
Untuk menutup selebaran Master, saya klik tab handout Master .
00:03:57
dan klik Tutup tampilan Master.
00:04:02
Sekarang saya akan membuka kembali tampilan cetak untuk pratinjau selebaran dan mencetak..
00:04:10
Pada pratinjau cetak, informasi header dan footer.
00:04:13
sekarang terlihat seperti yang saya inginkan,
00:04:15
mencerminkan perubahan yang saya dibuat pada Master handout..
00:04:24
Pengaturan ini akan berada di tempat pada semua handout berikutnya untuk presentasi ini. .
00:04:30
Saya siap untuk mencetak.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Если вы хотите распечатать раздаточные материалы в PowerPoint, .
00:00:06
вы можете выбрать большую часть настройки раздаточного материала в представлении Печати, .
00:00:10
но для нескольких настроек раздаточного материала Вам нужно изменить мастер раздаточного материала - .
00:00:15
страница, которая содержит мастер макет и свойства для раздаточных материалов..
00:00:21
Я покажу вам, что я имею в виду.
00:00:24
Допустим, я готов к печати раздаточные материалы для моей презентации..
00:00:27
Я начинаю с нажатия файла, Печать для открытого просмотра печати,.
00:00:33
там я выбираю тип раздаточного материала Нажав кнопку макета Страницы..
00:00:38
Я выбираю раздаточный материал, такой как 4 слайды на страницу горизонтальной,.
00:00:46
Затем я прокрутки вниз и выбрать ориентацию страницы для раздаточного материала .
00:00:50
либо портрет или пейзаж.
00:00:53
Я выберу пейзаж.
00:00:56
PowerPoint запоминает эти выбирает и выбирает их.
00:00:59
автоматически следующий время, когда я открываю вид печати..
00:01:04
Еще одна вещь, которую я могу сделать в это представление добавить заголовок или.
00:01:06
footer текст к раздаточному материалу.
00:01:09
Для этого я нажимаю заголовок Edit - подножка в нижней части вида..
00:01:17
В диалоговом поле, я уверен, заметки и раздаточные материалы вкладка показывает..
00:01:23
Чтобы добавить заголовок, я проверяю заголовок поле, ввет мой текст.
00:01:28
и нажмите Применить ко всем.
00:01:32
Текст заголовка показывает в предварительном просмотре печати..
00:01:36
Но, что касается заголовка и информация о лакее, .
00:01:39
что делать, если я не хочу дата, чтобы появиться на всех.
00:01:42
или я хочу изменить положение текст заголовка и номер страницы.
00:01:46
или сделать их больше?
00:01:49
Чтобы сделать макет и форматирование изменений, как те, .
00:01:52
Мне нужно открыть раздаточный мастер.
00:01:55
Я начну с того, что вернусь к нормальному виду.
00:02:00
Чтобы открыть раздаточный мастер, Вы нажмете Просмотр, Раздаточный мастер..
00:02:06
На вкладке Мастер раздаточного материала, обратите внимание на эту группу опций..
00:02:11
Они представляют все заголовок и подножка placeholders и.
00:02:14
Вы используете их, чтобы показать или скрыть подавники на мастера..
00:02:20
Чтобы скрыть любой из них, как дата заполнитель, например, вы остановить его..
00:02:25
Он исчезает из хозяина.
00:02:29
Мне действительно не нужен текст footer либо, я буду бесконтрольно, что заполнитель тоже..
00:02:35
Обратите внимание, что если я позже решу Я хочу свидание или текстовый лакея,.
00:02:39
Мне нужно перепроверить заполнитель коробки на хозяина..
00:02:45
Еще одна вещь, которую я могу сделать, это формат держателей..
00:02:49
Например, я хотел бы заголовок, который будет по центру..
00:02:52
Я выберу заголовок заполнитель на мастера .
00:02:56
тогда я нажимаю рисунок вкладка формата инструментов,.
00:03:00
нажмите Выравнивание и выравнивание центра.
00:03:05
Это центры заполнителя.
00:03:09
Чтобы сделать заголовок размер шрифта больше,.
00:03:11
Я оставлю заполнителя выбранным, щелкните главную и увеличить размер шрифта до 14..
00:03:19
Тогда я центр заголовок текста;
00:03:24
нажав вниз стрелка, я буду двигаться заполнитель вниз чуть-чуть..
00:03:30
Теперь я буду делать аналогичные изменения заполнитель номера страницы..
00:03:36
Я центр его с помощью выравнивания
00:03:45
и нажмите Домой, чтобы увеличить размер шрифта и центр числа страниц..
00:03:53
Чтобы закрыть раздаточный материал мастер, я нажимаю на вкладку Раздаточный мастер .
00:03:57
и нажмите Закрыть мастер зрения.
00:04:02
Теперь я вновь открыть печать зрения просмотреть раздаточный материал и распечатать..
00:04:10
В предварительном просмотре печати заголовок и footer информации.
00:04:13
Теперь выглядит так, как я хочу,
00:04:15
отражающие изменения, которые я сделано на раздаточный мастер..
00:04:24
Эти настройки будут на месте на всех последующие раздаточные материалы для этой презентации. .
00:04:30
Я готов к печати.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Когато искате да печатате изложения в PowerPoint, .
00:00:06
можете да изберете по-голямата част от настройки на изложенията в .
00:00:10
но за няколко настройки на материала трябва да смените образеца за раздаване - .
00:00:15
страница, която съдържа образеца оформление и свойства за изложения..
00:00:21
Ще ви покажа какво имам предвид.
00:00:24
Да кажем, че съм готов за печат изложения за презентацията ми..
00:00:27
Започвам с щракване върху "Файл". Печат за отваряне на изгледа за печат,.
00:00:33
там избирам вида на раздаването като кликнете върху бутона Оформление на страницата..
00:00:38
Избирам изложение като 4 плъзгачи към хоризонтална страница,.
00:00:46
след това превъртам надолу и изберете ориентация на страницата за изложението .
00:00:50
или пейзаж.
00:00:53
Аз ще избера пейзаж.
00:00:56
PowerPoint запомня тези селектират и ги избира.
00:00:59
автоматично, след време отварям print изглед..
00:01:04
Друго нещо, което мога да направя в този изглед е добавите заглавен или.
00:01:06
долен колонтитул към материала.
00:01:09
За да направя това, щракнете върху "Редактиране на заглавка" &; долен колонтитул в долната част на изгледа..
00:01:17
В диалоговия прозорец проверявам дали бележките и изложенията..
00:01:23
За да добавите горен колонтитул, проверявам заглавен поле, въведете моя текст.
00:01:28
и кликнете върху Приложи към всички.
00:01:32
Текстът на заглавната част показва в предварителния преглед на печата..
00:01:36
Но по отношение на заглавката информация и информация за долния колонтитул, .
00:01:39
какво, ако не искам да се появи на всички.
00:01:42
или искам да се препозиционира текста на заглавката и номера на страницата.
00:01:46
или да ги направи по-големи?
00:01:49
За да направите оформление и форматирането се променя като тези .
00:01:52
Трябва да отворя учителя.
00:01:55
Ще започна с връщане към нормален изглед.
00:02:00
За да отворите образеца за изложения, щракнете върху изглед, образец за изложение..
00:02:06
В раздела "Образец за изложения" тази група от опции..
00:02:11
Те представляват всички контейнери за горен и долен колонтитул и.
00:02:14
използвате ги за показване или скриване на на мястото на капитана..
00:02:20
Да скриете някой от тях, като датата например, можете да го премахнете..
00:02:25
Изчезва от господаря.
00:02:29
Не ми трябва долен колонтитул или ще премахнете отметката от този контейнер..
00:02:35
Имайте предвид, че ако по-късно реша Искам дата или текст долен колонтитул,.
00:02:39
Ще трябва да проверя отново в полето на главното..
00:02:45
Друго нещо, което мога да направя е да се справя с това. формата на контейнерите..
00:02:49
Например, бих искал заглавната част, която трябва да бъде центрирана..
00:02:52
Ще избера заглавката контейнер на образеца .
00:02:56
след това ще кликнете върху рисунка раздел формат инструменти,.
00:03:00
щракнете върху Подравняване и Подравняване в средата.
00:03:05
Това е централо на контейнера.
00:03:09
За да направите заглавката размер на шрифта по-голям,.
00:03:11
Ще оставя избрания контейнер, кликнете върху Начало и увеличете размера на шрифта до 14..
00:03:19
След това ще центрам текста на заглавката;
00:03:24
натиснете стрелката надолу, ще се движа малко надолу..
00:03:30
Сега ще направя подобни промени на мястото на номера на страница..
00:03:36
Ще го централи с помощта на Align
00:03:45
и щракнете върху Начало, за да и центриране на номера на страницата..
00:03:53
Затваряне на изложението master, щракнете върху раздела Изложение на образеца .
00:03:57
и щракнете върху Затваряне на главния изглед.
00:04:02
Сега ще отворя отново print изглед, за да да визуализирате изложенията и да отпечатате..
00:04:10
В прозореца За визуализация на печата информация за колонтитули.
00:04:13
сега изглежда така, както аз искам да го направя,
00:04:15
отразяване на промените, които на материала за раздаване..
00:04:24
Тези настройки ще бъдат на място на следващите изложения за тази презентация. .
00:04:30
Готов съм да го отпечатам.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Când doriți să imprimați diapozitive imprimate în PowerPoint, .
00:00:06
puteți alege cea mai mare parte a setările diapozitivelor imprimate în Vizualizarea imprimare, .
00:00:10
dar pentru câteva setări de diapozitive imprimate trebuie să modificați coordonatorul de diapozitive imprimate - .
00:00:15
o pagină care conține coordonatorul aspect și proprietăți pentru diapozitive imprimate..
00:00:21
O să-ți arăt ce vreau să spun.
00:00:24
Să zicem că sunt gata să tipăresc. diapozitive imprimate pentru prezentarea mea..
00:00:27
Încep făcând clic pe Fișier, Imprimare pentru a deschide vizualizarea de imprimare,.
00:00:33
acolo aleg tipul de foaie de prezentare făcând clic pe butonul Aspect pagină..
00:00:38
Am selectați un document, ar fi 4 diapozitive la o pagină orizontală,.
00:00:46
apoi defilez în jos și alegeți o orientare a paginii pentru diapozitivele imprimate .
00:00:50
fie portret sau peisaj.
00:00:53
Voi alege peisajul.
00:00:56
PowerPoint își amintește aceste selecții și le alege.
00:00:59
automat următoarea când deschid Vizualizarea imprimare..
00:01:04
Un alt lucru pe care îl pot face în această vizualizare este adăugare antet sau.
00:01:06
textul subsolului în foaia de prezentare.
00:01:09
Pentru a face acest lucru, fac clic pe Editare antet & subsol în partea de jos a vizualizării..
00:01:17
În caseta de dialog, mă asigur că se afișează fila note și diapozitive imprimate..
00:01:23
Pentru a adăuga un antet, verific caseta antet, tastați textul.
00:01:28
și faceți clic pe Se aplică tuturor.
00:01:32
Textul antetului afișează în examinarea înaintea imprimării..
00:01:36
Dar, în ceea ce privește antetul informații despre subsol, .
00:01:39
ce se întâmplă dacă nu vreau data să apară la toate.
00:01:42
sau vreau să repoziționez textul antetului și numărul paginii.
00:01:46
sau să le facă mai mari?
00:01:49
Pentru a face aspect și modificări de formatare, ar fi cele .
00:01:52
Trebuie să deschid coordonatorul de diapozitive imprimate.
00:01:55
Voi începe prin a reveni la vederea normală.
00:02:00
Pentru a deschide coordonatorul de diapozitive imprimate, faceți clic pe Vizualizare, Coordonator diapozitive imprimate..
00:02:06
Pe fila Coordonator diapozitive imprimate, observați acest grup de opțiuni..
00:02:11
Ele reprezintă toate substituenți antet și subsol și.
00:02:14
le utilizați pentru a afișa sau ascunde substituenții de pe maestru..
00:02:20
Pentru a ascunde oricare dintre ele, ar fi data substituent, de exemplu, îl debifați..
00:02:25
Dispare de la stăpân.
00:02:29
Nu am nevoie de un subsol text oricum, voi debifa și substituentul..
00:02:35
Rețineți că, dacă am decide mai târziu Vreau o dată sau un subsol de text,.
00:02:39
Va trebui să verific din nou. substituent pe coordonator..
00:02:45
Un alt lucru pe care îl pot face este formatați substituenții..
00:02:49
De exemplu, aș dori antetul care urmează să fie centrat..
00:02:52
Voi selecta antetul substituent pe coordonator .
00:02:56
apoi voi face clic pe desen fila format instrumente,.
00:03:00
faceți clic pe Aliniere și aliniere la centru.
00:03:05
Asta centrează substituentul.
00:03:09
Pentru a face antetul lui dimensiunea fontului este mai mare,.
00:03:11
Voi lăsa substituentul selectat, faceți clic pe Pornire și de a crește dimensiunea fontului la 14..
00:03:19
Apoi voi centra textul antetului;
00:03:24
apăsând săgeata în jos, voi muta substituentul jos doar un pic..
00:03:30
Acum voi face modificări similare la substituentul numărului de pagină..
00:03:36
Îl voi centra utilizând Aliniere
00:03:45
și faceți clic pe Pornire pentru a mări dimensiunea fontului și centrați numărul paginii..
00:03:53
Pentru a închide foaia de prezentare coordonator, fac clic pe fila Coordonator de diapozitive imprimate .
00:03:57
și faceți clic pe Închidere vizualizare coordonatoare.
00:04:02
Acum voi redeschide vizualizarea Imprimare examinați foaia de prezentare și imprimați..
00:04:10
În examinarea înaintea imprimării, informații antet și subsol.
00:04:13
acum arată așa vreau eu,
00:04:15
reflectând modificările pe care le făcute pe coordonatorul de diapozitive imprimate..
00:04:24
Aceste setări vor fi în vigoare pe toate diapozitive imprimate ulterioare pentru această prezentare. .
00:04:30
Sunt gata să tipăresc.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Якщо потрібно надрукувати супровідні матеріали в програмі PowerPoint, .
00:00:06
ви можете вибрати більшу частину роздатковий матеріал у поданні друку, .
00:00:10
але для декількох налаштувань видачі потрібно змінити зразок супровідних матеріалів - .
00:00:15
сторінка, яка містить зразок макет і властивості супровідних матеріалів..
00:00:21
Я покажу вам, що я маю на увазі.
00:00:24
Скажімо, я готовий до друку супровідні матеріали для моєї презентації..
00:00:27
Я починаю, натиснувши кнопку Файл, Друк, щоб відкрити подання друку,.
00:00:33
там я вибираю тип роздаткових матеріалів натисканням кнопки Макет сторінки..
00:00:38
Я вибив супровідні матеріали, наприклад 4 слайди на сторінку горизонтально,.
00:00:46
потім я прокручування вниз і вибір орієнтації сторінки для супровідних матеріалів .
00:00:50
книжковий або альбомний.
00:00:53
Я вибираю ландшафт.
00:00:56
PowerPoint запам'ятує ці вибір і вибирає їх.
00:00:59
автоматично наступний час відкриття подання друку..
00:01:04
Інша річ, яку я можу зробити в це подання є додаванням заголовка або.
00:01:06
текст нижнього колонтитула до супровідного матеріала.
00:01:09
Для цього я натишу кнопку Редагувати верхній колонтитул нижній колонтитул у нижній частині подання..
00:01:17
У діалоговому вікні я впевнений, що на вкладці "Нотатки та супровідні матеріали"..
00:01:23
Щоб додати верхній колонтитул, я перевіряю поле заголовка, введіть текст.
00:01:28
і натисніть кнопку Застосувати до всіх.
00:01:32
Текст заголовка у режимі попереднього перегляду..
00:01:36
Але, що стосується заголовка і нижній колонтитул інформації, .
00:01:39
що робити, якщо я не хочу дати з'являтися на всіх.
00:01:42
або я хочу змінити розташування текст верхнього колонтитула та номер сторінки.
00:01:46
або зробити їх більше?
00:01:49
Щоб зробити макет і форматування змін, як ці .
00:01:52
Мені потрібно відкрити майстер роздаткових матеріалів.
00:01:55
Я почну з повернення до звичайного вигляду.
00:02:00
Щоб відкрити зразок супровідних матеріалів, ви натискаєте кнопку Вигляд, зразок супровідних матеріалів..
00:02:06
На вкладці Зразок супровідних матеріалів зверніть увагу на цю групу варіантів..
00:02:11
Вони являють собою всі покажчики місця заповнення колонтитулів і.
00:02:14
ви використовуєте їх, щоб відобразити або приховати покажчики місця заповнення на майстрі..
00:02:20
Щоб приховати будь-який з них, наприклад дату покажчик місця заповнення, наприклад, зніміть позначку з цього прапора..
00:02:25
Він зникає з господаря.
00:02:29
Мені дійсно не потрібен текстовий нижній колонтитул або, я зніміть прапорець місця заповнення теж..
00:02:35
Зверніть увагу, що якщо я пізніше вирішую Пошукаю нижній колонтитул дати або тексту,.
00:02:39
Мені потрібно буде повторно покажчики місця заповнення на зразку..
00:02:45
Інша річ, яку я можу зробити, це форматування покажчиків місця заповнення..
00:02:49
Наприклад, я хотів би заголовок, який буде по центру..
00:02:52
Я вибив верхній колонтитул покажчик місця заповнення на зразку .
00:02:56
потім я натиму креслення вкладка «Формат інструментів».
00:03:00
виберіть пункт Вирівняти та вирівняти по центру.
00:03:05
Це центри покажчика місця заповнення.
00:03:09
Щоб зробити верхній колонтитул розмір шрифту більший,.
00:03:11
Я залишу покажчик місця заповнення вибраним, натисніть кнопку Основне і збільшити розмір шрифту до 14..
00:03:19
Потім я по центру тексту заголовка;
00:03:24
натиснувши стрілку вниз, я переміщуюся покажчик місця заповнення трохи вниз..
00:03:30
Тепер я внесу аналогічні зміни до покажчика місця заповнення номера сторінки..
00:03:36
Я по центру його за допомогою вирівнювання
00:03:45
і натисніть кнопку Основне, щоб збільшити розмір шрифту та по центру номера сторінки..
00:03:53
Закриття супровідних матеріалів зразок, я натискаю на вкладку Зразок супровідних матеріалів .
00:03:57
і виберіть команду Закрити режим зразка.
00:04:02
Тепер я знову відкрию подання друку, щоб попередній перегляд супровідних матеріалів і друку..
00:04:10
У режимі попереднього перегляду відомості про колонтитули.
00:04:13
тепер виглядає так, як я хочу, щоб,
00:04:15
відображення змін, які я зроблено на майстрі роздаткових матеріалів..
00:04:24
Ці параметри будуть на місці на всіх супровідні матеріали для цієї презентації. .
00:04:30
Я готовий до друку.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Yazdırmak istediğinizde PowerPoint'teki dinleyici ler, .
00:00:06
en seçebilirsiniz Yazdırma görünümünde dinleyici leri dağıtma ayarları, .
00:00:10
ama birkaç dinleyici dinleyici dinleyici yoketmek için eğer dinleyici dinleyici leri değiştirmeniz gerekir - .
00:00:15
ana içeren bir sayfa düzen ve dinleyici ler için özellikler..
00:00:21
Sana ne demek istediğimi göstereceğim.
00:00:24
Yazdırmaya hazır olduğumu diyelim. sunumum için sadaka..
00:00:27
Dosya'yı tıklatarak başlıyorum, Yazdırma görünümünü açmak için yazdırma,.
00:00:33
orada dinleyici notu türünü seçin Sayfa düzeni düğmesini tıklatarak..
00:00:38
4 gibi bir dinleyici bir sayfaya yatay slaytlar,.
00:00:46
sonra aşağı kaydırın ve dinleyici dinleyici ler için bir sayfa yönlendirmesi seçin .
00:00:50
ya portre ya da manzara.
00:00:53
Manzarayı seçeceğim.
00:00:56
PowerPoint bunları hatırlar seçimleri ve bunları seçer.
00:00:59
otomatik olarak bir sonraki yazdırma görünümünü açtığım da..
00:01:04
Yapabileceğim başka bir şey daha var. bu görünüm üstbilgi eklemek veya.
00:01:06
dinleyici notuna altbilgi metni.
00:01:09
Bunu yapmak için üstbilgi edit'i tıklatın Ve görünümün altında alt..
00:01:17
İletişim kutusunda, emin olun notlar ve dinleyici notları sekmesi ni gösterir..
00:01:23
Üstbilgi eklemek için başlık kutusu, metnimi yazın.
00:01:28
ve tümlerine uygula'yı tıklatın.
00:01:32
Üstbilgi metni gösterir baskı önizlemesinde..
00:01:36
Ama, üstbilgi ile ilgili olarak ve altbilgi bilgileri, .
00:01:39
ya ben istemiyorsam hiç görünmesi gereken tarih.
00:01:42
ya da yeniden konumlandırmak istiyorum üstbilgi metni ve sayfa numarası.
00:01:46
ya da onları daha büyük yapmak?
00:01:49
Düzeni yapmak ve bu gibi değişiklikleri biçimlendirme .
00:01:52
Sadaka ustasını açmam gerek.
00:01:55
Normal görünüme geri dönererek başlayacağım.
00:02:00
Sadaka ustasını açmak için, Görünüm, Dinleyici Yokla yöneticisi'ni tıklatın..
00:02:06
Dinleyici Yoklama ana sekmesinde, bu seçenek grubuna dikkat edin..
00:02:11
Onlar tüm temsil üstbilgi ve altbilgi yer tutucuları ve.
00:02:14
göstermek veya gizlemek için kullanabilirsiniz usta nın yer tutucuları..
00:02:20
Herhangi birini gizlemek için, tarih gibi. örneğin, bunu kontrol deneebilirsiniz..
00:02:25
Ustadan kayboluyor.
00:02:29
Metin altlayıcıya ihtiyacım yok. Ya, o yer tutucunun da kontrolünü geri alacağım..
00:02:35
Daha sonra karar verirsem Bir tarih ya da metin altbilgi istiyorum,.
00:02:39
Tekrar kontrol etmem gerekecek. ana üzerinde yer tutucu kutuları..
00:02:45
Yapabileceğim başka bir şey daha. yer tutucuları biçimlendirin..
00:02:49
Örneğin, ben istiyorum üstbilgi ortalanacak..
00:02:52
Üstbilgiseçeceğim ana üzerinde yer tutucu .
00:02:56
sonra Çizim'e tıklayacağım. araçlar biçim sekmesi,.
00:03:00
Hizala ve Hizala'yı tıklatın.
00:03:05
Bu yer tutucuyu merkeze alır.
00:03:09
Üstbilginin yazı tipi boyutu daha büyük,.
00:03:11
Yer tutucuyu seçili bırakacağım, Ana Sayfa'ya tıklayın ve yazı tipi boyutunu 14'e yükseltin..
00:03:19
Sonra üstbilgi metnini ortalayacağım;
00:03:24
aşağı ok tuşuna basarak, ben hareket edeceğiz yer tutucu su larını biraz indirdi..
00:03:30
Şimdi benzer değişiklikler yapacağım. sayfa numarası yer tutucuya..
00:03:36
Hizala'yı kullanarak ortalayacağım
00:03:45
ve artırmak için Ana Sayfa'yı tıklatın yazı tipi boyutunu ve sayfa numarasını ortala..
00:03:53
Dinleyici dinleyicileri kapatmak için usta, Dinleyici Yoklama Yöneticisi sekmesine tıklıyorum .
00:03:57
ve ana görünümü kapat'ı tıklatın.
00:04:02
Şimdi Yazdır görünümünü yeniden açacağım dinleyici dinleyici leri önizleme ve yazdırma..
00:04:10
Yazdırma önizlemesinde, üstbilgi ve altbilgi bilgileri.
00:04:13
Şimdi istediğim gibi görünüyor.
00:04:15
değişiklikleri yansıtan I sadaka ustası üzerinde yapılan..
00:04:24
Bu ayarlar tüm bu sunum için sonraki dinleyici bildirileri. .
00:04:30
Yazdırmaya hazırım.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Quando quiser imprimir folhetos em PowerPoint, .
00:00:06
você pode escolher a maioria do definições de esmola na vista de impressão, .
00:00:10
mas para algumas definições de esmola você precisa mudar o mestre de esmola - .
00:00:15
uma página que contém o mestre layout e propriedades para esmolas..
00:00:21
Vou mostrar-lhe o que quero dizer.
00:00:24
Digamos que estou pronto para imprimir. esmolas para a minha apresentação..
00:00:27
Começo clicando em Arquivo, Imprimir para abrir a vista de impressão,.
00:00:33
lá eu escolho o tipo de esmola clicando no botão de layout page..
00:00:38
Eu seleciono um folheto como 4 desliza para uma página horizontal,.
00:00:46
então eu percorro para baixo e escolher uma orientação de página para o folheto .
00:00:50
ou retrato ou paisagem.
00:00:53
Escolherei a paisagem.
00:00:56
PowerPoint lembra-se destes seleções e escolhe-os.
00:00:59
automaticamente o próximo tempo que eu abro Imprimir vista..
00:01:04
Outra coisa que posso fazer em esta vista é adicionar cabeçalho ou.
00:01:06
texto de rodapé para a esmola.
00:01:09
Para isso, clico no cabeçalho editar & footer no fundo da vista..
00:01:17
Na caixa de diálogo, eu me certifico o separador notas e esmolas mostra..
00:01:23
Para adicionar um cabeçalho eu verifico o caixa de cabeçalho, digite o meu texto.
00:01:28
e clique Em Aplicar a todos.
00:01:32
O texto do cabeçalho mostra na pré-visualização de impressão..
00:01:36
Mas, em relação ao cabeçalho e informações sobre rodapé, .
00:01:39
e se eu não quiser o data para aparecer em tudo.
00:01:42
ou quero reposicionar o texto do cabeçalho e o número da página.
00:01:46
ou torná-los maiores?
00:01:49
Para fazer layout e mudanças de formatação como as que .
00:01:52
Preciso abrir o mestre da esmola.
00:01:55
Vou começar por voltar ao normal.
00:02:00
Para abrir o mestre da esmola, clique em Ver, Mestre de esmola..
00:02:06
No separador master handout, notar este grupo de opções..
00:02:11
Eles representam todos os lados reservados de cabeçalho e rodapé e.
00:02:14
usa-los para mostrar ou esconder os espaços reservados no mestre..
00:02:20
Para esconder qualquer um deles, como a data. espaço reservado, por exemplo, desacompra-lo..
00:02:25
Desaparece do mestre.
00:02:29
Não preciso de um rodapé de texto. ou, vou desmarcar o espaço reservado também..
00:02:35
Note que se eu decidir mais tarde Quero um encontro ou um rodapé de texto,.
00:02:39
Vou precisar de rever o. caixas de espaço reservado no mestre..
00:02:45
Outra coisa que posso fazer é. formação dos espaços reservados..
00:02:49
Por exemplo, gostaria de o cabeçalho para ser centrado..
00:02:52
Vou selecionar o cabeçalho espaço reservado no mestre .
00:02:56
então vou clicar no Desenho separador de formato de ferramentas,.
00:03:00
clique em Alinhar e Alinhar Centro.
00:03:05
Que centra o espaço reservado.
00:03:09
Para fazer o cabeçalho tamanho de fonte maior,.
00:03:11
Vou deixar o espaço reservado selecionado, clique em Casa e aumentar o tamanho da fonte para 14..
00:03:19
Então vou centrar o texto do cabeçalho;
00:03:24
pressionando a seta para baixo, vou mover-me o espaço reservado para baixo apenas um pouco..
00:03:30
Agora vou fazer mudanças semelhantes para o espaço reservado de números da página..
00:03:36
Vou centro-lo usando Align
00:03:45
e clicar em casa para aumentar o tamanho da fonte e centro do número da página..
00:03:53
Para fechar a esmola mestre, clico no separador Handout Master .
00:03:57
e clique em Fechar a vista principal.
00:04:02
Agora vou reabrir Imprimir a vista para pré-visualizar a esmola e imprimir..
00:04:10
Na pré-visualização de impressão, o informação de cabeçalho e rodapé.
00:04:13
agora parece como quero,
00:04:15
refletindo as mudanças I feito no mestre de esmola..
00:04:24
Estas definições estarão no lugar em todos os esmolas subsequentes para esta apresentação. .
00:04:30
Estou pronto para imprimir.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Kada želite da štampate proi/-sadržaji u u powerPointu, .
00:00:06
možete da odaberete većinu postavke proišratnog sadržaja u prikazu štampanja, .
00:00:10
ali za nekoliko postavki za pomoć Potrebno je da promenite master za pomoćni sadržaj... .
00:00:15
stranica koja sadrži master raspored i svojstva za pomoćne sadržaje..
00:00:21
Pokazaću ti na šta mislim.
00:00:24
Recimo da sam spreman za štampu promaje za moju prezentaciju..
00:00:27
Počinjem tako što ću kliknuti na dugme "Datoteka" Štampanje da biste otvorili prikaz za štampanje,.
00:00:33
Tu biram vrstu pomoćnog sadržaja tako što ćete kliknuti na dugme Raspored na stranici..
00:00:38
Biram pomoćni sadržaj kao što je 4 slajdove na horizontalnu stranicu,.
00:00:46
zatim se pomeram nadole i odaberite položaj stranice za pomoćni sadržaj .
00:00:50
ili portret ili pejzaž.
00:00:53
Ja жu izabrati pejzaћ.
00:00:56
PowerPoint pamti ove selekcije i bira ih.
00:00:59
automatski sledeći vreme kada otvorim prikaz štampanja..
00:01:04
Još jedna stvar u koju mogu da uradim ovaj prikaz je dodao zaglavlje ili.
00:01:06
tekst podnožja u pomoćni sadržaj.
00:01:09
Da bih to uradio, kliknim na dugme "Uredi zaglavlje" I stopalo na dnu pogleda..
00:01:17
U dijalogu, pobrinuću se beleškama i karticama "Promajevanje" prikazane su..
00:01:23
Da bih dodao zaglavlje, proveravam okvir zaglavlje, otkucajte moj tekst.
00:01:28
i kliknite na dugme Primeni na sve.
00:01:32
Tekst zaglavlja pokazuje u pregledu pre štampanja..
00:01:36
Ali, što se tiče zaglavlja informacije o podnožju, .
00:01:39
Љta ako ne ћelim. datum da se uopšte pojavi.
00:01:42
ili želim da se ponovo položaj tekst zaglavlja i broj stranice.
00:01:46
Ili da ih uиinimo veжim?
00:01:49
Da biste napravili raspored i oblikovanje promena kao što su one .
00:01:52
Moram da otvorim majstora za ruиni aut.
00:01:55
Poиeжu tako љto жu se vratiti u normalan pogled.
00:02:00
Da biste otvorili master za ručni sadržaj, izaberite stavku Prikaži, master pri rucistanog proikonta..
00:02:06
Na kartici mastera za ručni sadržaj, obratite pažnju na ovu grupu opcija..
00:02:11
Oni predstavljaju sve čuvari mesta zaglavlja i podnožja stranice i.
00:02:14
koristite ih za prikazivanje ili skrivanje čuvari mesta na gospodaru..
00:02:20
Da sakriješ bilo koju od njih, kao što je datum čuvar mesta, na primer, opozovite ga..
00:02:25
Nestaje od gospodara.
00:02:29
Ne treba mi sms podnožje Ili ću opozoviti i tog čuvara mesta..
00:02:35
Imajte na umu da ako kasnije odlučim Hoжu sastanak ili tekstualni podanik,.
00:02:39
Moraću ponovo da proverim. kutije za čuvare mesta na masteru..
00:02:45
Joљ jedna stvar koju mogu da uradim je. formatiranje čuvara mesta..
00:02:49
Na primer, voleo bih zaglavlje koje treba centrirati..
00:02:52
Ja жu izabrati zaglavlje. čuvar mesta na masteru .
00:02:56
Onda жu kliknuti na crteћ. kartica formata alatki,.
00:03:00
kliknite na dugme Poravnaj i poravnaj centar.
00:03:05
To je centar za иuљiж mesta.
00:03:09
Da biste uneli zaglavlje veličina fonta veća,.
00:03:11
Ostaviжu izabranog иuoиa mesta, kliknite na dugme "Kuжa". povećajte veličinu fonta na 14..
00:03:19
Onda ću centrirati tekst zaglavlja;
00:03:24
Pritiskanje strelice nadole, pomeriжu se. Čuvar mesta je samo malo pao..
00:03:30
Sada жu napraviti sliиne promene. čuvaru mesta stranice..
00:03:36
Centriraжu ga koristeжi "Poravnaj".
00:03:45
kliknite na dugme "Kuća" da biste povećali veličinu fonta i centralni broj stranice..
00:03:53
Zatvaranje pomoćnog sadržaja master, kliknem na karticu Master pomoćnog sadržaja .
00:03:57
i izaberite stavku Zatvori prikaz mastera.
00:04:02
Sada ću ponovo otvoriti prikaz štampanja u pre pregledajte pomoćni sadržaj i odštampajte..
00:04:10
U pregledu pre štampanja, informacije o zaglavlju i podnožju stranice.
00:04:13
Sada izgleda onako kako ja ћelim.
00:04:15
odražavajući promene koje napravljen na majstoru za ruиni smuvanje..
00:04:24
Ove postavke će biti na snazi na svim narednih milostinja za ovu prezentaciju. .
00:04:30
Spreman sam da štampam.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
يمكنك اختيار معظم إعدادات النشرات في طريقة عرض الطباعة، .
00:00:10
ولكن لبعض إعدادات النشرات تحتاج إلى تغيير النشرة الرئيسية - .
00:00:15
صفحة تحتوي على الرئيسي التخطيط والخصائص للنشرات..
00:00:21
سأريك ما أعنيه
00:00:24
لنفترض أنني مستعد للطباعة صدقات لعرضي التقديمي..
00:00:27
أبدأ بالنقر فوق ملف، الطباعة لفتح طريقة عرض الطباعة،.
00:00:33
هناك اخترت نوع النشرة بالنقر فوق الزر تخطيط الصفحة..
00:00:38
أنا حدد نشرة مثل 4 الشرائح إلى صفحة أفقية،.
00:00:46
ثم انتقل لأسفل و اختيار اتجاه صفحة للنشرة .
00:00:50
إما عمودي أو أفقي.
00:00:53
سأختار المناظر الطبيعية
00:00:56
PowerPoint يتذكر هذه التحديدات ويختار لهم.
00:00:59
تلقائيا في المرة التالية الوقت الذي أفتح فيه طريقة عرض الطباعة..
00:01:04
شيء آخر يمكنني القيام به في طريقة العرض هذه هي إضافة رأس أو.
00:01:06
نص تذييل إلى النشرة.
00:01:09
للقيام بذلك، انقر فوق تحرير رأس وتذييل في الجزء السفلي من وجهة النظر..
00:01:17
في مربع الحوار، أتأكد من تظهر علامة التبويب الملاحظات والنشرات..
00:01:23
لإضافة رأس، أتحقق من مربع الرأس، اكتب النص.
00:01:28
وانقر فوق تطبيق على الكل.
00:01:32
يظهر نص الرأس في المعاينة قبل الطباعة..
00:01:36
ولكن، فيما يتعلق رأس ومعلومات تذييل، .
00:01:39
ماذا لو لم أكن أريد تاريخ الظهور على الإطلاق.
00:01:42
أو أريد تغيير موضع نص الرأس ورقم الصفحة.
00:01:46
أو جعلها أكبر؟
00:01:49
لجعل التخطيط و تغييرات التنسيق مثل تلك .
00:01:52
أحتاج لفتح سيد الصدقات
00:01:55
سأبدأ بالعودة إلى المنظر الطبيعي
00:02:00
لفتح النشرة الرئيسية، انقر فوق عرض، النشرة الرئيسية..