PowerPoint - Print handouts Tutorial

In this video, you will learn how to print handouts using Microsoft Word.
The video covers different layout choices for handouts, including options for notes and blank lines.
It also demonstrates how to edit the handout text and adjust the table format.
This knowledge will help you create professional handouts and enhance your presentation experience.

  • 4:32
  • 2510 views
00:00:08
in which you could edit the content and apply styles and other formatting.
00:00:14
If so, you're in luck.
00:00:16
You can print the handouts in Microsoft Word;
00:00:20
to do that, when you're ready to create handouts, click File, Export, Create handouts.
00:00:29
When you click Create handouts again,
00:00:31
PowerPoint opens this dialog box with layout choices.
00:00:36
Two of the layouts include your speaker notes with the slides in the handout.
00:00:42
One of these layouts arranges the notes next to the slides,
00:00:49
the other one places the notes beneath each slide.
00:00:58
Two other word layouts you might like include blank lines for audience notes.
00:01:05
In one of these the lines are next to the slides
00:01:11
and in the other the lines are below each slide.
00:01:18
For the layouts with notes or blank lines next to the slide,
00:01:22
Word arranges the content in a table format
00:01:25
so you can work with it in rows
00:01:31
or columns.
00:01:37
This means you can use table tools.
00:01:41
For example, when I click Design here under Table tools
00:01:45
I can apply a table style which defines the table borders
00:01:49
and each slide row.
00:01:53
If the layout includes speaker notes I could select them
00:01:56
in a column and change the formatting.
00:01:59
For example, I'll click Home,
00:02:03
Font size to reduce the size to 10.
00:02:09
In a Word handout you edit the text like you would in any document.
00:02:13
Here I'm copying a paragraph and dragging it to the next row.
00:02:20
If there's a slide that you want to make more readable,
00:02:23
you drag a corner to enlarge it.
00:02:29
To make the table columns adjust to the enlarged slide,
00:02:33
you click the Layout tab under Table tools,
00:02:38
Select, Select table to select the whole table,
00:02:43
then click Autofit, Autofit contents -
00:02:49
the table adjusts to fit the contents.
00:02:55
You might prefer a layout that puts the notes or lines below the slide.
00:03:00
This produces a larger slide image and gives more space
00:03:03
for the content below it.
00:03:08
Looking again at the layout choices for Word,
00:03:10
note this option called Paste link.
00:03:16
If I select this when I create the handouts,
00:03:19
PowerPoint keeps a link to the Word document,
00:03:23
then if I make a change to the slides in the presentation,
00:03:29
I can update the handout too.
00:03:34
I right click the slide in the document and click Update link,
00:03:45
and there's the new slide content.
00:03:51
For Word handouts, note that for header and footer content
00:03:55
I'd click Insert and use the header and footer commands.
00:04:02
When I'm ready to print my Word handout I click File,
00:04:06
Print to open print view in Word,
00:04:10
I select my print choices there such as color and page orientation
00:04:16
and then I click Print.
00:04:21
With your knowledge of print and handout choices
00:04:24
you'll create handouts that suit your audience
00:04:27
and support a great presentation experience.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Voor uw brochures wilt u misschien een documentindeling
00:00:08
waarin u de inhoud kunt bewerken en stijlen en andere opmaak kunt toepassen.
00:00:14
Als dat zo is, heeft u geluk.
00:00:16
U kunt de brochures in Microsoft Word afdrukken;
00:00:20
om dat te doen, wanneer u klaar bent om de brochures te maken, klik op Bestand, Exporteren, Maken brochures.
00:00:29
Wanneer u opnieuw op Maken brochures klikt,
00:00:31
opent PowerPoint dit dialoogvenster met layout keuzes.
00:00:36
Twee van de layouts bevatten uw spreker notities met de dia's in de brochure.
00:00:42
Een van deze layouts rangschikt de notities naast de dia's,
00:00:49
de andere plaatst de notities onder elke dia.
00:00:58
Twee andere woord layouts die u misschien leuk vindt, zijn onder meer lege regels voor publieksnotities.
00:01:05
In een van deze zijn de lijnen naast de dia's
00:01:11
en in de andere zijn de lijnen onder elke dia.
00:01:18
Voor de layouts met notities of lege regels naast de dia,
00:01:22
rangschikt Word de inhoud in een tabelindeling
00:01:25
zodat u ermee in rijen
00:01:31
of kolommen kunt werken.
00:01:37
Dit betekent dat u tabelgereedschap kunt gebruiken.
00:01:41
Wanneer ik bijvoorbeeld op Ontwerp hier onder Tabel hulpmiddelen klik,
00:01:45
kan ik een tabelstijl toepassen die de tabelranden en
00:01:49
elke dia rij definieert.
00:01:53
Als de layout spreker notities bevat, zou ik ze
00:01:56
in een kolom kunnen selecteren en de opmaak kunnen wijzigen.
00:01:59
Ik klik bijvoorbeeld op Start,
00:02:03
Lettergrootte om de grootte te verkleinen naar 10.
00:02:09
In een Word brochure bewerkt u de tekst zoals u dat in elk document zou doen.
00:02:13
Hier kopieer ik een alinea en sleep deze naar de volgende rij.
00:02:20
Als er een dia is die u beter leesbaar wilt maken,
00:02:23
sleept u een hoek om deze te vergroten.
00:02:29
Als u de tabelkolommen wilt aanpassen aan de vergrote dia,
00:02:33
klikt u op het tabblad Layout onder Tabel hulpmiddelen,
00:02:38
Selecteren, Selecteren tabel om de hele tabel te selecteren
00:02:43
en klik vervolgens op Auto aanpassen, Automatisch aanpassen inhoud -
00:02:49
de tabel wordt aangepast aan de inhoud.
00:02:55
U geeft misschien de voorkeur aan een layout die de notities of lijnen onder de dia plaatst.
00:03:00
Dit levert een groter dia beeld op en geeft meer ruimte
00:03:03
voor de onderliggende inhoud.
00:03:08
Kijk nog eens naar de layout keuzes voor Word,
00:03:10
merk op dat deze optie Plakken link wordt genoemd.
00:03:16
Als ik dit selecteer wanneer ik de brochures maak,
00:03:19
houdt PowerPoint een link naar het Word document
00:03:23
en als ik de dia's in de presentatie wijzig,
00:03:29
kan ik de brochure ook bijwerken.
00:03:34
Ik klik met de rechtermuisknop op de dia in het document en klik op Bijwerken link,
00:03:45
en daar is de nieuwe inhoud van de dia.
00:03:51
Voor Word brochures moet u er rekening mee houden dat voor kop- en voettekstinhoud
00:03:55
op Invoegen zou moeten worden geklikt en de kop- en voettekstopdrachten gebruikt zouden moeten worden.
00:04:02
Wanneer ik klaar ben om mijn Word brochure af te drukken, klik ik op Bestand,
00:04:06
Afdrukken om de afdrukweergave in Word te openen,
00:04:10
selecteer ik daar mijn afdrukkeuzes, zoals kleur en pagina oriëntatie
00:04:16
en klik vervolgens op Afdrukken.
00:04:21
Met uw kennis van afdruk- en brochure keuzes
00:04:24
maakt u brochures die bij uw publiek passen
00:04:27
en een geweldige presentatie ervaring ondersteunen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bei Ihren Handouts kann es sein, dass Sie ein Format suchen,
00:00:08
mit dem Sie den Inhalt bearbeiten oder Stile und Formate ändern können.
00:00:14
Ist dies der Fall, dann haben Sie Glück.
00:00:16
Sie können die Handouts mit Microsoft Word drucken.
00:00:20
Wenn Sie alles abgeschlossen haben, klicken Sie dafür auf Datei, Handout erstellen.
00:00:29
Wenn Sie noch einmal auf „Handout erstellen” klicken,
00:00:31
öffnet PowerPoint eine Dialogbox mit Layout-Vorschlägen.
00:00:36
Zwei der Layouts beinhalten Gesprächsnotizen zu den Folien des Handouts.
00:00:42
Eines dieser Layouts zeigt die Notizen rechts neben den Folien,
00:00:49
das andere platziert sie unter die jeweilige Folie.
00:00:58
Zwei weitere Layouts, die Ihnen gefallen könnten, haben Linien für Notizen der Zuhörer.
00:01:05
Eines der Layouts platziert diese Linien neben den Folien,
00:01:11
das andere unter der jeweiligen Folie.
00:01:18
Für die Layouts mit Notizen oder Linien neben der Folie
00:01:22
stellt Word den Inhalt im Tabellenformat dar,
00:01:25
so können Sie in Zeilen
00:01:31
oder Spalten arbeiten.
00:01:37
Das heißt, Sie können hier auch die üblichen Tabellen-Werkzeuge nutzen.
00:01:41
Wenn Sie beispielsweise auf „Design” klicken, unter den Tabellen-Werkzeugen,
00:01:45
können Sie einen Stil auswählen, der die Ränder der Tabelle
00:01:49
und jede Zeile einer Folie definiert.
00:01:53
Wenn das Layout Gesprächsnotizen beinhaltet, kann ich diese
00:01:56
innerhalb einer Spalte auswählen und die Formatierung ändern.
00:01:59
Wenn ich zum Beispiel auf „Datei” klicke
00:02:03
und die Schriftgröße auf 10 verkleinere.
00:02:09
In einem Word-Dokument können Sie den Text so bearbeiten wie in jedem anderen Dokument auch.
00:02:13
Hier kopiere ich einen Absatz und ziehe ihn in die nächste Zeile.
00:02:20
Wenn Sie eine Folie leichter lesbar machen wollen,
00:02:23
ziehen Sie an einer Ecke, um sie zu vergrößern.
00:02:29
Um die Spalten der Tabelle der größeren Folie anzupassen,
00:02:33
klicken Sie auf den Layout-Tab unter „Tabellen-Werkzeuge”,
00:02:38
Auswählen, Tabelle auswählen und die ganze Tabelle auswählen,
00:02:43
anschließend auf „AutoAnpassen”, „Automatisch an Inhalt anpassen” –
00:02:49
und die Tabelle passt sich den Inhalten an.
00:02:55
Vielleicht ist Ihnen ein Layout lieber, das die Notizen oder Linien unter die Folie setzt.
00:03:00
Dies führt zu einer größeren Folienabbildung und lässt mehr Platz
00:03:03
für Inhalte darunter.
00:03:08
Betrachten wir erneut die Möglichkeiten für Layouts unter Word,
00:03:10
kommen wir zu der Option „Link einfügen”.
00:03:16
Wenn ich dies auswähle beim Erstellen meiner Handouts,
00:03:19
erstellt PowerPoint einen Link zum Word-Dokument.
00:03:23
Verändere ich nun etwas in den Folien der Präsentation,
00:03:29
so kann ich auch das Handout aktualisieren.
00:03:34
Dazu klicke ich mit einem Rechtsklick die Folie im Dokument an und klicke dann „Link aktualisieren”
00:03:45
und der Inhalt wird aktualisiert.
00:03:51
Beachten Sie bei Word-Handouts, dass die Inhalte in Kopf- und Fußzeile
00:03:55
nur verändert werden können, wenn ich „Einfügen” klicke und dann die Befehle für Kopf- und Fußzeile verwende.
00:04:02
Wenn ich bereit bin, die Word-Handouts zu drucken, klicke ich auf „Datei”,
00:04:06
„Drucken” und „Druckvorschau” in Word,
00:04:10
anschließend wähle ich die Druckmöglichkeiten aus, wie z. B. Farbe oder Seitenanpassung
00:04:16
und schließlich klicke ich „Drucken”.
00:04:21
Mit Ihrem Wissen über Drucke und Handoutmöglichkeiten,
00:04:24
werden Sie Handouts erstellen, die zu Ihrem Publikum passen
00:04:27
und zu einem großartigen Präsentationserlebnis führen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Para sus folletos, tal vez quiera un formato de documento
00:00:08
en el que poder editar el contenido y aplicar estilos y otros formatos.
00:00:14
Si es así, está de suerte.
00:00:16
Puede imprimir los folletos en Microsoft Word;
00:00:20
para hacerlo, cuando esté preparado para crear folletos, haga clic en Archivo, Exportar, Crear folletos.
00:00:29
Cuando hace clic otra vez en Crear folletos,
00:00:31
PowerPoint abre esta ventana de diálogo con opciones de formato.
00:00:36
Dos de los formatos incluyen las notas para el conferenciante con las diapositivas del folleto.
00:00:42
Uno de estos diseños dispone las notas al lado de las diapositivas,
00:00:49
el otro coloca las notas debajo de cada diapositiva.
00:00:58
Otros dos formatos que le podrían gustar incluyen líneas en blanco para notas del público.
00:01:05
En uno, las líneas están al lado de las diapositivas
00:01:11
y en el otro, las líneas están debajo de las diapositivas.
00:01:18
Para las presentaciones con notas o líneas en blanco al lado de las diapositivas,
00:01:22
Word dispone el contenido en formato de tabla,
00:01:25
de forma que puede trabajar con él en filas
00:01:31
o columnas.
00:01:37
Esto significa que puede usar las herramientas de tabla.
00:01:41
Por ejemplo, cuando hago clic En Diseño, aquí, bajo las herramientas de tabla,
00:01:45
puedo aplicar un estilo de tabla que define los bordes de la tabla
00:01:49
para cada fila de la la diapositiva.
00:01:53
Si el formato incluye notas para el conferenciante, podría seleccionarlas
00:01:56
en una columna y cambiar el formato.
00:01:59
Por ejemplo, haré clic en Inicio,
00:02:03
Tamaño de fuente para reducir el tamaño a 10.
00:02:09
En un folleto de Word, usted edita el texto como lo haría en cualquier documento.
00:02:13
Aquí, copio un párrafo y lo arrastro a la siguiente fila.
00:02:20
Si hay una diapositiva que quiera hacer más legible,
00:02:23
arrastre una esquina para agrandarla.
00:02:29
Para hacer que las columnas de la tabla se ajusten a un tamaño aumentado,
00:02:33
haga clic en la pestaña Diseño bajo herramientas de la Tabla,
00:02:38
Seleccionar, Seleccionar tabla para seleccionar la tabla completa;
00:02:43
después haga clic en Ajustar, Ajustar al contenido:
00:02:49
la tabla se ajusta para adaptarse al contenido.
00:02:55
Tal vez prefiera un diseño que coloque las notas o líneas debajo de la diapositiva.
00:03:00
Esto hace que la imagen en la diapositiva sea mayor y deja más espacio
00:03:03
debajo para el contenido.
00:03:08
Volviendo de nuevo a las opciones de diseño de Word,
00:03:10
tenga en cuenta esta opción llamada Pegar enlace.
00:03:16
Si la selecciono cuando creo el folleto,
00:03:19
PowerPoint mantiene un vínculo con el documento de Word.
00:03:23
Entonces, si hago un cambio en las diapositivas de la presentación,
00:03:29
también puedo actualizar el folleto.
00:03:34
Hago clic con el botón derecho en la diapositiva del documento y hago clic en Actualizar enlace,
00:03:45
y este es el nuevo contenido de la diapositiva.
00:03:51
En el folleto de Word, tenga en cuenta que, para el contenido del encabezado y del pie de página,
00:03:55
haré clic en Insertar y usaré los comandos del encabezado y del pie de página.
00:04:02
Cuando estoy preparado para imprimir el folleto de Word, hago clic en Archivo,
00:04:06
Imprimir para ver la vista preliminar en Word,
00:04:10
selecciono las opciones de impresión como color y orientación de página
00:04:16
y después hago clic en Imprimir.
00:04:21
Con su conocimiento de impresión y las opciones de folleto
00:04:24
creará folletos que se adapten a su audiencia
00:04:27
y proporcionen una presentación de gran calidad.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Para seus folhetos, você pode desejar um formato do documento,
00:00:08
no qual você possa editar o conteúdo e aplicar estilos e outras formatações.
00:00:14
Se for assim, você está com sorte.
00:00:16
Você pode imprimir os folhetos no Microsoft Word.
00:00:20
Para isso, quando estiver pronto para criar os folhetos, clique em Arquivo, Exportar, Criar folhetos.
00:00:29
Ao clicar novamente em Criar folhetos,
00:00:31
o PowerPoint abre esta caixa de diálogo com escolhas de layout.
00:00:36
Dois dos layouts incluem notas de palestrante com os slides no folheto.
00:00:42
Um destes layouts arruma as notas próximo aos slides,
00:00:49
o outro coloca as notas debaixo de cada slide.
00:00:58
Dois outros layouts do word que você pode gostar incluem linhas em branco para anotações do público.
00:01:05
Em um destes, as linhas estão próximas aos slides,
00:01:11
e no outro elas estão embaixo de cada slide.
00:01:18
Para os layouts com notas ou linhas em branco próximo ao slide,
00:01:22
o Word arruma o conteúdo em um formato de tabela,
00:01:25
de modo que você possa trabalhar com isso em linhas
00:01:31
ou colunas.
00:01:37
Isso significa que você pode usar ferramentas de tabela.
00:01:41
Por exemplo, quando clico em Design aqui, sob Ferramentas de tabela,
00:01:45
posso aplicar um estilo de tabela que define as bordas da tabela
00:01:49
e cada linha do slide.
00:01:53
Se o layout incluir notas do palestrante, posso selecioná-las
00:01:56
em uma coluna e mudar a formatação.
00:01:59
Por exemplo, vou clicar em Home,
00:02:03
Tamanho da fonte, para reduzir o tamanho para 10.
00:02:09
Em um folheto do word, você edita o texto como em qualquer documento.
00:02:13
Aqui, estou copiando um parágrafo e arrastando-o para a próxima linha.
00:02:20
Caso haja um parágrafo que você queira tornar mais legível,
00:02:23
basta arrastar um canto para aumentá-lo.
00:02:29
Para fazer com que as colunas da tabela se ajustem ao slide maior,
00:02:33
clique na aba Layout sob Ferramentas da tabela,
00:02:38
Selecionar, Selecionar tabela para seleciona toda a tabela,
00:02:43
e então clique em Ajustar automaticamente, Ajustar automaticamente o conteúdo -
00:02:49
a tabela se ajusta para caber o conteúdo.
00:02:55
Você pode preferir um conteúdo que coloque as notas ou linhas abaixo do slide.
00:03:00
Isso produz uma imagem maior do slide e deixa mais espaço
00:03:03
para o conteúdo abaixo dele.
00:03:08
Olhando novamente para as escolhas de layout para o Word,
00:03:10
observe esta opção chamada Colar link.
00:03:16
Se eu a selecionar enquanto crio os folhetos,
00:03:19
o PowerPoint mantem um link para o documento word,
00:03:23
de modo que se eu alterar o slide na apresentação,
00:03:29
eu posso atualizar o folheto também.
00:03:34
Eu clico com o botão direito no slide no documento e clico em Atualizar link,
00:03:45
e aí está o novo conteúdo do slide.
00:03:51
Para folhetos do Word, observe que para conteúdos de cabeçalho e rodapé
00:03:55
e vou clicar em Inserir e usar os comandos de cabeçalho e rodapé.
00:04:02
Quando eu estiver pronto para imprimir meu folheto do Word, clico em Arquivo,
00:04:06
Imprimir, para abrir a Exibição de impressão no Word.
00:04:10
Seleciono minhas escolhas de impressão, tal como cor e orientação de página
00:04:16
e depois clico em Imprimir.
00:04:21
Com seu conhecimento de escolhas de impressão e folheto
00:04:24
você vai criar folhetos que vão atender seu público
00:04:27
e servir de suporte para uma excelente apresentação.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Per i vostri stampati, è possibile potrebbe desiderare un formato di documento.
00:00:08
in cui è possibile modificare il contenuto e applicare stili e altre formattazioni..
00:00:14
Se è così, sei fortunato.
00:00:16
È possibile stampare gli stampati in Microsoft Word; .
00:00:20
per farlo, quando sei pronto a creare stampati, fare clic su File, Esporta, Crea stampati. .
00:00:29
Quando si fa di nuovo clic su Crea stampati,
00:00:31
PowerPoint apre finestra di dialogo con le opzioni di layout..
00:00:36
Due dei layout includono il note del relatore con le diapositive nello stampati. .
00:00:42
Uno di questi layout dispone le note accanto alle diapositive,.
00:00:49
l'altro pone il note sotto ogni diapositiva..
00:00:58
Altri due layout di parole che potresti come includere righe vuote per le note del pubblico..
00:01:05
In una di queste le linee sono accanto alle diapositive
00:01:11
e nell'altro il le linee sono al di sotto di ogni diapositiva..
00:01:18
Per i layout con note o righe vuote accanto alla diapositiva,.
00:01:22
Word dispone il contenuto in formato tabella .
00:01:25
in modo da poter lavorare con esso in righe
00:01:31
o colonne.
00:01:37
Ciò significa che è possibile utilizzare gli strumenti tabella.
00:01:41
Ad esempio, quando faccio clic su Progettare qui in Strumenti tabella.
00:01:45
Posso applicare uno stile di tabella che definisce i bordi della tabella.
00:01:49
e ogni riga di diapositiva.
00:01:53
Se il layout include note del relatore potrei selezionarle.
00:01:56
in una colonna e modificare la formattazione..
00:01:59
Ad esempio, farò clic su Home,
00:02:03
Dimensione del carattere per ridurre la dimensione a 10.
00:02:09
In uno stampati di Word modificare il testo come faresti in qualsiasi documento..
00:02:13
Qui sto copiando un paragrafo e trascinandolo alla riga successiva..
00:02:20
Se c'è una diapositiva che si vuole rendere più leggibile,.
00:02:23
si trascina un angolo per ingrandirlo.
00:02:29
Per creare le colonne della tabella adattarsi alla diapositiva ingrandita,.
00:02:33
si fa clic sulla scheda Layout in Strumenti tabella, .
00:02:38
Selezionare, selezionare la tabella da selezionare l'intera tabella,.
00:02:43
quindi fare clic su Adatta, Adatta contenuto -.
00:02:49
la tabella si regola per adattarsi al contenuto..
00:02:55
Si potrebbe preferire un layout che mette note o linee sotto la diapositiva..
00:03:00
Questo produce un l'immagine della diapositiva e dà più spazio.
00:03:03
per il contenuto sottostante.
00:03:08
Ripensando al layout scelte per Word, .
00:03:10
notare questa opzione denominata Incolla collegamento.
00:03:16
Se seleziono questo quando creare gli stampati, .
00:03:19
PowerPoint mantiene un collegamento al documento di Word,
00:03:23
poi se faccio un cambiamento al diapositive della presentazione,.
00:03:29
Posso aggiornare anche il volantino.
00:03:34
Faccio clic con il pulsante destro del mouse sulla diapositiva in documento e fare clic su Aggiorna collegamento, .
00:03:45
e c'è il nuovo contenuto della diapositiva.
00:03:51
Per gli stampati di Word, nota che per il contenuto di intestazione e piè di pagina.
00:03:55
Fare clic su Inserisci e utilizzare il pulsante comandi di intestazione e piè di pagina..
00:04:02
Quando sono pronto a stampare il mio Stampati su Word, fare clic su File,.
00:04:06
Stampa per aprire la visualizzazione di stampa in Word,
00:04:10
Seleziono qui le mie scelte di stampa, ad esempio colore e orientamento della pagina .
00:04:16
e poi faccio clic su Stampa.
00:04:21
Con la vostra conoscenza di opzioni di stampa e stampa .
00:04:24
creerai stampati che si adattaal vostro pubblico .
00:04:27
e sostenere un grande l'esperienza di presentazione..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
對於您的講施,您 可能希望文檔格式.
00:00:08
您可以在其中編輯內容 並應用樣式和其他格式。.
00:00:14
如果是這樣,你很幸運。
00:00:16
您可以列印講件 在微軟Word中;.
00:00:20
做到這一點,當你準備創建 講盤,按一下"檔","匯出","創建講講盤"。.
00:00:29
再次按一下"創建講講"時,
00:00:31
PowerPoint 將打開此 包含佈局選擇的對話方塊。.
00:00:36
兩個佈局包括 講義中的幻燈片的演講者備註。.
00:00:42
這些佈局之一排列 幻燈片旁邊的筆記,.
00:00:49
另一個放置 每張幻燈片下方的注釋。.
00:00:58
可能還有兩個其他單詞佈局 比如為觀眾筆記包括空白行。.
00:01:05
其中一行位於幻燈片旁邊
00:01:11
並在其他 行位於每張幻燈片的下方。.
00:01:18
對於帶注釋的佈局 或幻燈片旁邊的空行,.
00:01:22
Word 排列 表格式的內容.
00:01:25
所以你可以用行
00:01:31
或列。
00:01:37
這意味著您可以使用表工具。
00:01:41
例如,當我按一下 此處在表格工具下進行設計.
00:01:45
我可以應用表格樣式 定義表邊框.
00:01:49
和每個幻燈片行。
00:01:53
如果佈局包含 揚聲器筆記,我可以選擇他們.
00:01:56
在列中, 更改格式。.
00:01:59
例如,我將按一下"主頁",
00:02:03
字體大小可縮小為 10。
00:02:09
在 Word 講義中,您可以編輯文本 就像在任何檔中一樣.
00:02:13
在這裡,我複製一個段落 並將其拖動到下一行。.
00:02:20
如果有幻燈片,你 想要使更具可讀性,.
00:02:23
拖動一個角來放大它。
00:02:29
製作表列 調整到放大的幻燈片,.
00:02:33
按一下"佈局"選項卡 在表格工具下,.
00:02:38
選擇,選擇要 選擇整個表格,.
00:02:43
然後按一下"自動擬合", 自動擬合內容 -.
00:02:49
表調整 以適合內容。.
00:02:55
您可能更喜歡將 幻燈片下方的注釋或線條。.
00:03:00
這會產生更大的 滑動圖像,並提供更多的空間.
00:03:03
以下內容。
00:03:08
再次查看佈局 Word 的選擇,.
00:03:10
請注意,此選項稱為"粘貼"連結。
00:03:16
如果我選擇這個時,我 創建講講人,.
00:03:19
PowerPoint 保留指向 Word 文檔的連結,
00:03:23
然後,如果我作出改變 演示文稿中的幻燈片,.
00:03:29
我也可以更新講講。
00:03:34
我按右鍵中的幻燈片 文檔並按一下"更新"連結,.
00:03:45
和新的幻燈片內容。
00:03:51
對於 Word 講義,請注意 用於頁眉和頁腳內容.
00:03:55
我會按一下"插入"並使用 標頭和頁腳命令。.
00:04:02
當我準備列印我的 單詞講義我按一下檔,.
00:04:06
列印以在 Word 中打開列印視圖,
00:04:10
我在此處選擇列印選項,例如 顏色和頁面方向.
00:04:16
然後我點擊"列印"。
00:04:21
憑藉您的知識 列印和講講件選項.
00:04:24
您將創建講講 適合您的受眾.
00:04:27
並支援一個偉大的 演示經驗。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
配布資料の場合は、 ドキュメント形式を希望する可能性があります.
00:00:08
コンテンツを編集できる スタイルやその他の書式設定を適用します。.
00:00:14
もしそうなら、あなたは幸運です。
00:00:16
配布資料を印刷できます。 マイクロソフトワードで;.
00:00:20
それを行うには、作成する準備ができたら 配布資料をクリックし、[ファイル]、[エクスポート]、[配布資料の作成] をクリックします。.
00:00:29
[配布資料の作成] をもう一度クリックすると、
00:00:31
パワーポイントはこれを開きます レイアウトの選択肢を持つダイアログ ボックス。.
00:00:36
レイアウトの 2 つは、 配布資料のスライドを使用したスピーカーノートを使用します。.
00:00:42
これらのレイアウトの 1 つが配置されます。 スライドの横にあるノート.
00:00:49
もう一つは 各スライドの下に注記を表示します。.
00:00:58
他の 2 つの単語レイアウト [対象ユーザーのメモに空白行を含める] と同様です。.
00:01:05
これらの線の1つは、スライドの横にあります
00:01:11
そして、他の 各スライドの下に行があります。.
00:01:18
ノート付きレイアウトの場合 またはスライドの横の空白行.
00:01:22
Word では、 表形式のコンテンツ.
00:01:25
行で操作できるように
00:01:31
または列。
00:01:37
つまり、テーブル ツールを使用できます。
00:01:41
たとえば、 テーブルツールの下でここで設計.
00:01:45
テーブル スタイルを適用できます。 テーブルの境界線を定義する.
00:01:49
と各スライド行。
00:01:53
レイアウトに含まれる場合 スピーカーノート私はそれらを選択することができます.
00:01:56
列内および 書式を変更します。.
00:01:59
たとえば、[ホーム] をクリックします。
00:02:03
フォント サイズを 10 に縮小します。
00:02:09
Word の配布資料でテキストを編集する あなたがどんな文書でも好きです。.
00:02:13
ここでは、段落をコピーしています をドラッグして次の行にドラッグします。.
00:02:20
スライドがある場合は、 より読みやすくしたい、.
00:02:23
コーナーをドラッグして拡大します。
00:02:29
テーブル列を作成するには 拡大したスライドに合わせて調整し、.
00:02:33
[レイアウト] タブをクリックします。 テーブル ツールの下で、.
00:02:38
選択、テーブルの選択 テーブル全体を選択し、.
00:02:43
次に、[自動入力] をクリックします。 オートフィット内容 -.
00:02:49
テーブルが調整される 内容に合わせて使用します。.
00:02:55
置くレイアウトを好むかもしれません スライドの下の注記または行。.
00:03:00
これにより、より大きな スライド画像とより多くのスペースを与える.
00:03:03
その下の内容については。
00:03:08
レイアウトをもう一度見る Word の選択肢,.
00:03:10
リンクを貼り付けと呼ばれるこのオプションに注意してください。
00:03:16
私は私がこれを選択した場合 配布資料を作成する.
00:03:19
PowerPoint は Word 文書へのリンクを保持し、
00:03:23
私はに変更を行う場合は、 プレゼンテーション内のスライド、.
00:03:29
配布資料も更新できます。
00:03:34
スライドを右クリックします。 ドキュメントをクリックし、[更新] リンクをクリックします。.
00:03:45
新しいスライド コンテンツがあります。
00:03:51
Word の配布資料の場合は、メモ ヘッダーとフッターのコンテンツの場合.
00:03:55
[挿入] をクリックし、 ヘッダーコマンドとフッターコマンド。.
00:04:02
印刷の準備ができたら Word の配布資料 [ファイル] をクリックします。.
00:04:06
Word で印刷ビューを開くために印刷し、
00:04:10
次のような印刷の選択肢を選択します。 色とページの向き.
00:04:16
次に、[印刷] をクリックします。
00:04:21
あなたの知識を持つ 印刷と配布資料の選択肢.
00:04:24
配布資料を作成します。 あなたの聴衆に合う.
00:04:27
そして素晴らしいサポート プレゼンテーションの経験。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Đối với các tờ rơi của bạn, bạn có thể muốn cho một định dạng tài liệu.
00:00:08
trong đó bạn có thể chỉnh sửa nội dung và áp dụng phong cách và định dạng khác..
00:00:14
Nếu vậy, bạn đang ở may mắn.
00:00:16
Bạn có thể in tờ rơi trong Microsoft Word; .
00:00:20
để làm điều đó, khi bạn đã sẵn sàng để tạo tờ rơi, bấm tệp, xuất, tạo tờ rơi. .
00:00:29
Khi bạn nhấp vào tạo tờ rơi một lần nữa,
00:00:31
PowerPoint mở này hộp thoại với các lựa chọn bố cục..
00:00:36
Hai trong số các bố trí bao gồm ghi chú loa với các slide trong tờ giấy phát tay. .
00:00:42
Một trong những bố trí sắp xếp các ghi chú bên cạnh các trang trình bày,.
00:00:49
một trong những nơi khác ghi chú bên dưới mỗi slide..
00:00:58
Hai bố cục từ khác mà bạn có thể như bao gồm các dòng trống cho các ghi chú đối tượng..
00:01:05
Trong một trong những dòng này là bên cạnh các trang trình bày
00:01:11
và trong các dưới mỗi đường trượt..
00:01:18
Đối với các bố cục với ghi chú hoặc các dòng trống bên cạnh ảnh chiếu,.
00:01:22
Word sắp xếp các nội dung trong một định dạng bảng .
00:01:25
để bạn có thể làm việc với nó trong hàng
00:01:31
hoặc cột.
00:01:37
Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng các công cụ bảng.
00:01:41
Ví dụ: khi tôi nhấp vào Thiết kế ở đây dưới bảng công cụ.
00:01:45
Tôi có thể áp dụng một phong cách bảng xác định các đường viền của bảng.
00:01:49
và mỗi hàng slide.
00:01:53
Nếu bố trí bao gồm loa ghi chú tôi có thể chọn chúng.
00:01:56
trong một cột và thay đổi định dạng..
00:01:59
Ví dụ: tôi sẽ nhấp vào trang chủ,
00:02:03
Cỡ chữ để giảm kích thước 10.
00:02:09
Trong Word, bạn chỉnh sửa văn bản như bạn trong bất kỳ tài liệu nào..
00:02:13
Ở đây tôi là sao chép một đoạn và kéo nó vào hàng tiếp theo..
00:02:20
Nếu có một slide mà bạn muốn thực hiện dễ đọc hơn,.
00:02:23
bạn kéo một góc để phóng to nó.
00:02:29
Để làm cho các cột của bảng điều chỉnh để trượt mở rộng,.
00:02:33
bạn bấm vào tab bố cục dưới bảng công cụ, .
00:02:38
Chọn, chọn bảng để chọn toàn bộ bảng,.
00:02:43
sau đó bấm autofit, Autofit nội dung-.
00:02:49
bảng điều chỉnh để phù hợp với nội dung..
00:02:55
Bạn có thể thích một bố cục đặt ghi chú hoặc dòng bên dưới slide..
00:03:00
Điều này tạo ra một ảnh chiếu và cung cấp thêm không gian.
00:03:03
cho nội dung bên dưới nó.
00:03:08
Nhìn lại cách bố trí lựa chọn cho Word, .
00:03:10
lưu ý tùy chọn này được gọi là dán liên kết.
00:03:16
Nếu tôi chọn điều này khi tôi tạo ra các tờ rơi, .
00:03:19
PowerPoint giữ một liên kết đến tài liệu Word,
00:03:23
sau đó nếu tôi thực hiện một sự thay đổi slide trong bản trình bày,.
00:03:29
Tôi có thể cập nhật các bản phát tay quá.
00:03:34
Tôi nhấp chuột phải vào slide trong tài liệu và nhấp vào liên kết Cập Nhật, .
00:03:45
và có nội dung slide mới.
00:03:51
Đối với tờ rơi của Word, lưu ý cho nội dung header và footer.
00:03:55
Tôi muốn nhấp vào Insert và sử dụng tiêu đề và các lệnh chân trang..
00:04:02
Khi tôi đã sẵn sàng để in Word handout tôi nhấp vào tập tin,.
00:04:06
In để mở giao diện in trong Word,
00:04:10
Tôi chọn các lựa chọn in của tôi ở đó chẳng hạn như màu và hướng trang .
00:04:16
và sau đó tôi bấm in.
00:04:21
Với kiến thức của bạn về lựa chọn in và handout .
00:04:24
bạn sẽ tạo tờ rơi phù hợp với khán giả của bạn .
00:04:27
và hỗ trợ một kinh nghiệm trình bày..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Untuk handout Anda, Anda mungkin menginginkan format dokumen.
00:00:08
di mana Anda dapat mengedit konten dan menerapkan gaya dan format lainnya..
00:00:14
Jika demikian, Anda beruntung.
00:00:16
Anda dapat mencetak handout di Microsoft Word; .
00:00:20
untuk melakukan itu, ketika Anda siap untuk membuat handout, klik file, ekspor, buat handout. .
00:00:29
Ketika Anda mengklik buat handout lagi,
00:00:31
PowerPoint membuka kotak dialog dengan pilihan tata letak..
00:00:36
Dua dari tata letak termasuk catatan pembicara dengan slide dalam handout. .
00:00:42
Salah satu tata letak ini mengatur Catatan di samping slide,.
00:00:49
yang lain menempatkan Catatan di bawah setiap slide..
00:00:58
Dua tata letak kata lain yang mungkin Anda seperti menyertakan baris kosong untuk catatan penonton..
00:01:05
Di salah satu baris ini adalah di sebelah slide
00:01:11
dan di bagian lain garis berada di bawah setiap slide..
00:01:18
Untuk layout dengan catatan atau baris kosong di sebelah slide,.
00:01:22
Word mengatur konten dalam format tabel .
00:01:25
sehingga Anda dapat bekerja dengan itu dalam baris
00:01:31
atau kolom.
00:01:37
Ini berarti Anda dapat menggunakan alat meja.
00:01:41
Sebagai contoh, ketika saya klik Desain di sini di bawah tabel alat.
00:01:45
Saya dapat menerapkan gaya tabel yang mendefinisikan batas Meja.
00:01:49
dan setiap baris slide.
00:01:53
Jika tata letak mencakup catatan pembicara aku bisa memilih mereka.
00:01:56
dalam kolom dan mengubah format..
00:01:59
Sebagai contoh, saya akan klik Home,
00:02:03
Ukuran font untuk mengurangi ukuran ke 10.
00:02:09
Dalam handout Word Anda mengedit teks seperti yang Anda lakukan dalam dokumen apapun..
00:02:13
Di sini saya menyalin paragraf dan menyeretnya ke baris berikutnya..
00:02:20
Jika ada slide yang Anda ingin membuat lebih mudah dibaca,.
00:02:23
Anda menyeret sudut untuk memperbesar itu.
00:02:29
Untuk membuat kolom tabel menyesuaikan dengan slide yang diperbesar,.
00:02:33
Anda mengklik tab tata letak di bawah tabel alat, .
00:02:38
Pilih, pilih tabel untuk Pilih seluruh tabel,.
00:02:43
kemudian klik Autofit, Isi Autofit-.
00:02:49
menyesuaikan tabel agar sesuai dengan isinya..
00:02:55
Anda mungkin lebih memilih tata letak yang menempatkan Catatan atau garis di bawah slide..
00:03:00
Hal ini menghasilkan lebih besar gambar slide dan memberikan lebih banyak ruang.
00:03:03
untuk konten di bawahnya.
00:03:08
Melihat kembali tata letak pilihan untuk Word, .
00:03:10
Perhatikan opsi ini disebut tempel link.
00:03:16
Jika saya memilih ini ketika saya membuat handout, .
00:03:19
PowerPoint menyimpan link ke dokumen Word,
00:03:23
Kemudian jika saya membuat perubahan ke slide dalam presentasi,.
00:03:29
Saya juga dapat memperbarui handout.
00:03:34
Saya klik kanan slide di dokumen dan klik Perbarui tautan, .
00:03:45
dan ada konten slide baru.
00:03:51
Untuk handout Word, catatan bahwa untuk konten header dan footer.
00:03:55
Saya akan klik sisipkan dan gunakan perintah header dan footer..
00:04:02
Ketika saya siap untuk mencetak Handout kata yang saya klik file,.
00:04:06
Cetak untuk membuka tampilan cetak di Word,
00:04:10
Saya memilih pilihan cetak saya ada seperti warna dan orientasi halaman .
00:04:16
dan kemudian saya klik Print.
00:04:21
Dengan pengetahuan Anda tentang pilihan cetak dan handout .
00:04:24
Anda akan membuat handout yang sesuai dengan pemirsa Anda .
00:04:27
dan mendukung pengalaman presentasi..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Для ваших подачек, вы может пожелать формат документа.
00:00:08
в котором вы можете редактировать содержимое и применять стили и другие форматирования..
00:00:14
Если да, то вам повезло.
00:00:16
Вы можете распечатать раздаточные материалы в Microsoft Word; .
00:00:20
сделать это, когда вы будете готовы создать раздаточные материалы, нажмите Файл, Экспорт, Создайте раздаточные материалы. .
00:00:29
При нажатии Создайте раздаточные материалы снова,
00:00:31
PowerPoint открывает это диалоговое окно с выбором макета..
00:00:36
Два макета включают в себя динамик отмечает со слайдами в раздаточном материале. .
00:00:42
Один из этих макетов организует заметки рядом со слайдами,.
00:00:49
другой помещает заметки под каждым слайдом..
00:00:58
Два других макета слова, которые вы могли бы как включить пустые строки для аудитории отмечает..
00:01:05
В одной из них линии находятся рядом со слайдами
00:01:11
а с другой стороны линии ниже каждого слайда..
00:01:18
Для макетов с примечаниями или пустые линии рядом с слайдом,.
00:01:22
Слово организует содержание в формате таблицы .
00:01:25
так что вы можете работать с ним в строках
00:01:31
или столбцов.
00:01:37
Это означает, что вы можете использовать инструменты таблицы.
00:01:41
Например, при нажатии Дизайн здесь под инструменты таблицы.
00:01:45
Я могу применить стиль таблицы которая определяет границы таблицы.
00:01:49
и каждый ряд слайдов.
00:01:53
Если макет включает в себя оратор отмечает, что я мог бы выбрать их.
00:01:56
в колонке и изменить форматирование..
00:01:59
Например, я нажимаю кнопку «Домой»,
00:02:03
Размер шрифта, чтобы уменьшить размер до 10.
00:02:09
В раздаточном материале Word вы редактируете текст как вы бы в любом документе..
00:02:13
Здесь я копую абзац и перетащить его в следующий ряд..
00:02:20
Если есть слайд, который вы хотите сделать более читаемым,.
00:02:23
вы перетащите угол, чтобы увеличить его.
00:02:29
Чтобы сделать столбцы таблицы приспособиться к увеличенной слайд,.
00:02:33
Вы нажмете на вкладку Layout под инструментами таблицы, .
00:02:38
Выберите, выберите таблицу для выбрать всю таблицу,.
00:02:43
затем нажмите Autofit, Содержимое Автофита -.
00:02:49
таблица регулирует чтобы соответствовать содержимому..
00:02:55
Вы можете предпочесть макет, который ставит ноты или строки под слайдом..
00:03:00
Это приводит к большему слайд-изображение и дает больше пространства.
00:03:03
для содержания под ним.
00:03:08
Глядя еще раз на макет выбор для Word, .
00:03:10
обратите внимание на эту опцию под названием Paste ссылку.
00:03:16
Если я выберу это, когда я создавать раздаточные материалы, .
00:03:19
PowerPoint сохраняет ссылку на документ Word,
00:03:23
то, если я внести изменения в слайды в презентации,.
00:03:29
Я могу обновить раздаточный материал тоже.
00:03:34
Я право нажмите слайд в документ и нажмите Обновление ссылку, .
00:03:45
и есть новый слайд содержание.
00:03:51
Для раздаточных материалов Word, обратите внимание что для заголовка и footer содержание.
00:03:55
Я бы нажмите Вставьте и использовать команды заголовка и лакея..
00:04:02
Когда я буду готов распечатать Слово раздаточный материал Я нажимаю файл,.
00:04:06
Печать для открытия представления печати в Word,
00:04:10
Я выбираю выбор печати там, такие как ориентация цвета и страницы .
00:04:16
а потом я нажимаю печати.
00:04:21
С вашим знанием выбор печати и раздаточного материала .
00:04:24
Вы создадишь раздаточные материалы которые подходят вашей аудитории .
00:04:27
и поддерживать большой презентационный опыт..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
За вашите изложения, вие може да желаете формат на документ.
00:00:08
в който можете да редактирате съдържанието и да прилага стилове и други формати..
00:00:14
Ако е така, имаш късмет.
00:00:16
Можете да отпечатате изложенията в Microsoft Word; .
00:00:20
да направите това, когато сте готови да създадете изложения, щракнете върху файл, експортиране, Създаване на изложения. .
00:00:29
Когато щракнете отново върху Създаване на изложения,
00:00:31
PowerPoint отваря този диалогов прозорец с избор на оформление..
00:00:36
Две от оформленията включват бележките на говорещия с слайдовете в материала. .
00:00:42
Едно от тези оформления бележките до слайдовете,.
00:00:49
другият поставя бележки под всеки слайд..
00:00:58
Две други оформления на думи, които бихте могли да включват празни редове за бележките на аудиторията..
00:01:05
В един от тези редове са до слайдовете
00:01:11
и в другия под всеки слайд..
00:01:18
За оформленията с бележки или празни редове до слайда,.
00:01:22
Словото подрежда съдържание в таблик формат .
00:01:25
така че можете да работите с него в редове
00:01:31
или колони.
00:01:37
Това означава, че можете да използвате инструменти за таблици.
00:01:41
Например, когато щракнете върху Проектирайте тук под инструменти за таблици.
00:01:45
Мога да приложа стил на таблица която определя границите на таблицата.
00:01:49
и всеки слайд ред.
00:01:53
Ако оформлението включва бележки на лектор бих могъл да ги избера.
00:01:56
в колона и промените форматирането..
00:01:59
Например ще кликна върху "Начало",
00:02:03
Размер на шрифта, за да намалите размера до 10.
00:02:09
В изложение на Word редактирате текста както бихте направили във всеки документ..
00:02:13
Тук копирам абзац и го плъзнете на следващия ред..
00:02:20
Ако има слайд, който можете да искате да направите по-четим,.
00:02:23
плъзнете ъгъл, за да го увеличите.
00:02:29
За да направите колоните в таблицата настройте на увеличения кадър,.
00:02:33
щракнете върху раздела Оформление под инструменти за таблици, .
00:02:38
Изберете, Изберете таблица, за да изберете цялата таблица,.
00:02:43
след това кликнете върху Автопобиране, Автопобиране на съдържанието -.
00:02:49
таблицата настройва да се поберат в съдържанието..
00:02:55
Може да предпочетете оформление, което бележките или линиите под слайда..
00:03:00
Това води до по-голям слайд изображение и дава повече място.
00:03:03
съдържанието под него.
00:03:08
Погледнете отново оформлението избори за Word, .
00:03:10
обърнете внимание на тази опция, наречена Поставяне на връзка.
00:03:16
Ако избера това, когато да създаде изложения, .
00:03:19
PowerPoint поддържа връзка към документа на Word,
00:03:23
тогава, ако направя промяна в слайдове в презентацията,.
00:03:29
Мога да актуализирам и изложението.
00:03:34
Десният бутон на мишката документа и щракнете върху връзка За актуализиране, .
00:03:45
и има ново съдържание на слайда.
00:03:51
За изложения на Word, бележка това за съдържанието на горния и долния колонтитул.
00:03:55
Ще щракнете върху "Вмъкване" и команди в горния и долния колонтитул..
00:04:02
Когато съм готов да отпечатам Изложения на Word Щракнете върху Файл,.
00:04:06
Печат, за да отворите изгледа за печат в Word,
00:04:10
Избирам избора за печат там, като например цвят и ориентация на страницата .
00:04:16
и след това щракнете върху Печат.
00:04:21
С вашето знание за разпечатки и опции за раздаване .
00:04:24
ще създадете изложения които отговарят на аудиторията Ви .
00:04:27
и да подкрепят опит в презентациите..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Pentru diapozitivele imprimate, ar putea dori un format de document.
00:00:08
în care ați putea edita conținutul și să aplice stiluri și alte formatări..
00:00:14
Dacă da, ai noroc.
00:00:16
Aveți posibilitatea să imprimați diapozitivele imprimate în Microsoft Word; .
00:00:20
pentru a face acest lucru, atunci când sunteți gata să creați diapozitive imprimate, faceți clic pe Fișier, Export, Creare diapozitive imprimate. .
00:00:29
Când faceți clic din nou pe Creare diapozitive imprimate,
00:00:31
PowerPoint deschide această caseta de dialog cu opțiuni de aspect..
00:00:36
Două dintre aspecte includ notele vorbitorului cu diapozitivele din foaia de prezentare. .
00:00:42
Una dintre aceste machete aranjează notele de lângă diapozitive,.
00:00:49
celălalt plasează note sub fiecare diapozitiv..
00:00:58
Alte două aspecte de cuvinte pe care le-ați putea ar fi să includă linii goale pentru notele de audiență..
00:01:05
Într-una dintre aceste linii sunt lângă diapozitive
00:01:11
și, în cealaltă, liniile sunt sub fiecare diapozitiv..
00:01:18
Pentru aspectele cu note sau linii goale de lângă diapozitiv,.
00:01:22
Word aranjează conținut într-un format de tabel .
00:01:25
astfel încât să puteți lucra cu ea în rânduri
00:01:31
sau coloane.
00:01:37
Aceasta înseamnă că aveți posibilitatea să utilizați instrumente de tabel.
00:01:41
De exemplu, când fac clic pe Proiectare aici sub Instrumente tabel.
00:01:45
Pot aplica un stil de tabel care definește bordurile tabelului.
00:01:49
și fiecare rând de diapozitive.
00:01:53
În cazul în care aspectul include note vorbitor le-aș putea selecta.
00:01:56
într-o coloană și modificați formatarea..
00:01:59
De exemplu, voi face clic pe Pornire,
00:02:03
Dimensiunea fontului pentru a reduce dimensiunea la 10.
00:02:09
Într-un document Word editați textul ca în orice document..
00:02:13
Aici copiez un paragraf și trăgându-l la rândul următor..
00:02:20
Dacă există un diapozitiv pe care îl doresc să facă mai lizibil,.
00:02:23
glisați un colț pentru a-l mări.
00:02:29
Pentru a face coloanele tabelului se adaptează la diapozitivul mărit,.
00:02:33
faceți clic pe fila Aspect sub Instrumente tabel, .
00:02:38
Selectare, Selectare tabel la selectați întregul tabel,.
00:02:43
apoi faceți clic pe Potrivire automată, Conținut potrivire automată -.
00:02:49
tabelul se ajustează pentru a se potrivi conținutului..
00:02:55
Ați putea prefera un aspect care pune notele sau liniile de sub diapozitiv..
00:03:00
Acest lucru produce o mai mare imagine diapozitiv și oferă mai mult spațiu.
00:03:03
pentru conținutul de mai jos.
00:03:08
Privind din nou la aspectul opțiuni pentru Word, .
00:03:10
notați această opțiune numită Lipire link.
00:03:16
Dacă am selectați acest lucru atunci când am crearea diapozitivelor imprimate, .
00:03:19
PowerPoint păstrează un link la documentul Word,
00:03:23
atunci, dacă fac o schimbare la diapozitive în prezentare,.
00:03:29
Pot actualiza și foaia de prezentare.
00:03:34
Fac clic dreapta pe diapozitiv în documentul și faceți clic pe Actualizare link, .
00:03:45
și există noul conținut al diapozitivului.
00:03:51
Pentru diapozitivele imprimate Word, notați că pentru antet și subsol de conținut.
00:03:55
Aș face clic pe Inserare și aș utiliza antet și subsol..
00:04:02
Când sunt gata să-mi tipăresc Foaie de prezentare Word Pe Fișier,.
00:04:06
Imprimare pentru a deschide vizualizarea de imprimare în Word,
00:04:10
Am selecta opțiunile de imprimare acolo, ar fi orientare culoare și pagină .
00:04:16
apoi fac clic pe Imprimare.
00:04:21
Cu cunoștințele dumneavoastră despre opțiuni de imprimare și diapozitive imprimate .
00:04:24
veți crea diapozitive imprimate care se potrivesc publicului dvs. .
00:04:27
și să sprijine o mare experiența de prezentare..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Для супровідних матеріалів ви може заутися, щоб формат документа.
00:00:08
в якому ви могли б редагувати вміст і застосування стилів та іншого форматування..
00:00:14
Якщо так, то вам пощастило.
00:00:16
Супровідні матеріали можна надрукувати у програмі Microsoft Word; .
00:00:20
для цього, коли будете готові створити супровідні матеріали, відкрийте меню Файл, Експорт, Створити супровідні матеріали. .
00:00:29
Після натискання кнопки Створити супровідні матеріали знову,
00:00:31
Програма PowerPoint відкриває це з вибором макета..
00:00:36
Два макети включають в себе ваш нотатки доповідача зі слайдами у супровідних матеріалах. .
00:00:42
Один із цих макетів упорядкування нотатки поруч із слайдами,.
00:00:49
в інших місцях нотатки під кожним слайдом..
00:00:58
Два інших макети слів, які ви можете як включати пусті рядки для призначок аудиторії..
00:01:05
В одному з цих рядків поруч із слайдами
00:01:11
а в інших лінії знаходяться під кожним слайдом..
00:01:18
Для макетів із нотатками або пусті рядки поруч із слайдом,.
00:01:22
Упорядкування слова вміст у форматі таблиці .
00:01:25
так що ви можете працювати з ним в рядки
00:01:31
або стовпців.
00:01:37
Це означає, що ви можете використовувати інструменти таблиці.
00:01:41
Наприклад, коли я натиснаю Конструктор у розділі "Знаряддя для таблиць".
00:01:45
Можна застосувати стиль таблиці , який визначає межі таблиці.
00:01:49
і кожен рядок слайда.
00:01:53
Якщо макет містить нотатки доповідача я міг би вибрати їх.
00:01:56
у стовпці та змінити форматування..
00:01:59
Наприклад, я натиму кнопку Основне,
00:02:03
Розмір шрифту для зменшення розміру до 10.
00:02:09
У супровідних матеріалах Word текст редагує як ви б у будь-якому документі..
00:02:13
Тут я копіюю абзац і перетягнувши його до наступного рядка..
00:02:20
Якщо є слайд, який ви хочете зробити більш читабельним,.
00:02:23
перетягнути кут, щоб збільшити його.
00:02:29
Утяміть стовпці таблиці налаштуйтеся на збільшений слайд,.
00:02:33
ви натиснете на Макет Вкладка у розділі Інструменти таблиці, .
00:02:38
Виберіть, виберіть таблицю, щоб виділити всю таблицю,.
00:02:43
потім натисніть автодобір, Автодобір вмісту -.
00:02:49
таблиця регулюється відповідно до вмісту..
00:02:55
Ви можете віддати перевагу макет, який ставить нотатки або рядки під слайдом..
00:03:00
Це виробляє більший зображення слайда та додаткове місце.
00:03:03
для вмісту нижче.
00:03:08
Дивлячись знову на макет варіанти вибору для програми Word, .
00:03:10
Зауважте, що цей параметр називається Вставити посилання.
00:03:16
Якщо вибрати це, коли я створити супровідні матеріали, .
00:03:19
Програма PowerPoint зберігає посилання на документ Word,
00:03:23
то якщо я внести зміни до слайди у презентації,.
00:03:29
Я можу оновити роздатковий матеріал теж.
00:03:34
Клацніть слайд у області правою кнопкою миші документ і натисніть оновити зв'язок, .
00:03:45
і є новий вміст слайда.
00:03:51
Супровідні матеріали Word, примітка що для вмісту колонтитулів.
00:03:55
Я б натисці Вставити та використовувати команди верхнього та нижнього колонтитула..
00:04:02
Коли будете готові надрукувати Супровідні матеріали Word Я на вкладці Файл,.
00:04:06
Друк, щоб відкрити подання друку у програмі Word,
00:04:10
Я вишу варіант друку, наприклад орієнтація кольору та сторінки .
00:04:16
, а потім натисніть кнопку Друк.
00:04:21
З вашими знаннями про варіанти друку та супровідних матеріалів .
00:04:24
Ви створите супровідні матеріали що підходить вашій аудиторії .
00:04:27
і підтримувати великий презентацій..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Dinleyici leriniz için, belge biçimi isteyebilirsiniz.
00:00:08
içeriği hangi sini de ve stilleri ve diğer biçimlendirme uygulayın..
00:00:14
Eğer öyleyse, şanslısın.
00:00:16
Dinleyici leri yazdırabilirsiniz Microsoft Word'de; .
00:00:20
oluşturmak için hazır olduğunuzda, bunu yapmak için dinleyici leri, Dosya, Dışa Aktarma, Dinleyici Leri Oluştur'u tıklatın. .
00:00:29
Dinleyici dinleyicileri yeniden oluştur'u tıklattığınızda,
00:00:31
PowerPoint bunu açar düzen seçenekleri içeren iletişim kutusu..
00:00:36
Mizanpajlardan ikisi, dinleyici notları dinleyici notları ve dinleyici notları dinleyici notu. .
00:00:42
Bu düzenlerden biri düzenler slaytların yanındaki notlar,.
00:00:49
diğeri her slayt ın altındaki notlar..
00:00:58
Diğer iki sözcük düzeni gibi hedef kitle notları için boş satırlar içerir..
00:01:05
Bunlardan birinde satırlar slaytların yanında
00:01:11
ve diğer çizgiler her slaydın altındadır..
00:01:18
Notlu mizanpajlar için veya slaytın yanındaki boş çizgiler,.
00:01:22
Word düzenler tablo biçiminde içerik .
00:01:25
böylece satırlar halinde onunla çalışabilirsiniz
00:01:31
veya sütunlar.
00:01:37
Bu, tablo araçlarını kullanabileceğiniz anlamına gelir.
00:01:41
Örneğin, tıklattığınızda Tablo araçları altında burada tasarım.
00:01:45
Tablo stili uygulayabilirim tablo kenarlıkları tanımlayan.
00:01:49
ve her slayt satırı.
00:01:53
Düzen içeriyorsa hoparlör notları ben onları seçebilirsiniz.
00:01:56
bir sütunda ve biçimlendirmeyi değiştirin..
00:01:59
Örneğin, Ana Sayfa'yı tıklatacağım,
00:02:03
Boyutu 10'a düşürmek için yazı tipi boyutu.
00:02:09
In a Word handout you edit the text herhangi bir belgede olduğu gibi..
00:02:13
Burada bir paragraf kopyalıyorum ve bir sonraki satıra sürükleyerek..
00:02:20
Eğer bir slayt varsa daha okunabilir hale getirmek istiyorum,.
00:02:23
büyütmek için bir köşe sürüklersiniz.
00:02:29
Tablo sütunlarını yapmak için genişletilmiş slayta ayarlayın,.
00:02:33
Düzen sekmesini tıklatın Tablo araçları altında, .
00:02:38
Seç, Tabloyu seçin tüm tabloyu seçin,.
00:02:43
sonra Autofit'i tıklatın, İçeriği otomatikleştirin -.
00:02:49
tablo ayarlar içeriğine uyacak şekilde..
00:02:55
Bir düzen tercih edebilirsiniz slaytın altındaki notlar veya satırlar..
00:03:00
Bu daha büyük bir üretir slayt görüntü ve daha fazla alan verir.
00:03:03
altındaki içerik için.
00:03:08
Düzene yeniden bakmak Word için seçenekler, .
00:03:10
Yapıştır bağlantısı olarak adlandırılan bu seçeneği unutmayın.
00:03:16
Bunu seçersem dinleyici leri oluşturmak, .
00:03:19
PowerPoint, Word belgesine bir bağlantı tutar
00:03:23
sonra ben bir değişiklik yapmak sunumdaki slaytlar,.
00:03:29
Dinleyici leri de güncelleyebilirim.
00:03:34
Ben sağ slayt tıklayın belge ve Güncelleme bağlantısını tıklatın, .
00:03:45
ve yeni slayt içeriği var.
00:03:51
Word dinleyici notları için, not üstbilgi ve altbilgi içeriği için.
00:03:55
Ekle'yi tıklatın ve üstbilgi ve altbilgi komutları..
00:04:02
Yazdırmaya hazır olduğumda Word dinleyici dinleyici leri dosyaya tıklıyorum,.
00:04:06
Word'de yazdırma görünümünü açmak için yazdırma,
00:04:10
Ben gibi benim baskı seçenekleri orada seçin renk ve sayfa yönlendirmesi .
00:04:16
ve sonra Yazdır'ı tıklatın.
00:04:21
Bilginizle yazdırma ve dinleyici yokum seçimleri .
00:04:24
dinleyici ler oluşturacaksınız hedef kitlenize uygun .
00:04:27
ve büyük bir destek sunum deneyimi..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Para as suas esmolas, pode desejar um formato de documento.
00:00:08
em que poderia editar o conteúdo e aplicar estilos e outras formatação..
00:00:14
Se assim for, está com sorte.
00:00:16
Pode imprimir as esmolas no Microsoft Word; .
00:00:20
para fazer isso, quando estiver pronto para criar folhetos, clique em Arquivo, Exportação, Criar esmolas. .
00:00:29
Quando clicar Em Criar esmolas novamente,
00:00:31
PowerPoint abre isto caixa de diálogo com escolhas de layout..
00:00:36
Dois dos layouts incluem o seu notas de altifalante com os slides na esmola. .
00:00:42
Um destes layouts arranja as notas ao lado dos slides,.
00:00:49
o outro coloca o notas por baixo de cada diapositivo..
00:00:58
Dois outros layouts de palavras que você pode como incluir linhas em branco para notas de audiência..
00:01:05
Numa destas as linhas estão ao lado dos slides
00:01:11
e no outro o linhas estão abaixo de cada diapositivo..
00:01:18
Para os layouts com notas ou linhas em branco ao lado do slide,.
00:01:22
A palavra organiza o conteúdo em formato de mesa .
00:01:25
para que possa trabalhar com ele em filas
00:01:31
ou colunas.
00:01:37
Isto significa que pode usar ferramentas de mesa.
00:01:41
Por exemplo, quando clico Design aqui sob ferramentas de mesa.
00:01:45
Posso aplicar um estilo de mesa que define as fronteiras da tabela.
00:01:49
e cada linha de diapositivos.
00:01:53
Se o layout inclui notas de orador eu poderia selecioná-los.
00:01:56
numa coluna e alterar a formatação..
00:01:59
Por exemplo, vou clicar em "Casa",
00:02:03
Tamanho da fonte para reduzir o tamanho para 10.
00:02:09
Numa esmola word edita-se o texto Como faria em qualquer documento..
00:02:13
Aqui estou a copiar um parágrafo e arrastando-o para a próxima fila..
00:02:20
Se houver um slide que tu quer tornar mais legível,.
00:02:23
arrasta-se um canto para ampliá-lo.
00:02:29
Para fazer as colunas de mesa ajustar-se ao diapositivo alargado,.
00:02:33
clique no separador Layout sob ferramentas de mesa, .
00:02:38
Selecione, selecione tabela para selecionar toda a tabela,.
00:02:43
em seguida, clique em Autofit, Conteúdo sonoro -.
00:02:49
a tabela ajusta para se adaptar ao conteúdo..
00:02:55
Você pode preferir um layout que coloca as notas ou linhas abaixo do slide..
00:03:00
Isto produz um maior slide imagem e dá mais espaço.
00:03:03
para o conteúdo abaixo dele.
00:03:08
Olhando novamente para o layout escolhas para Word, .
00:03:10
note esta opção chamada Link Pasta.
00:03:16
Se eu selecionar isto quando eu criar os folhetos, .
00:03:19
O PowerPoint mantém uma ligação com o documento Word,
00:03:23
então, se eu fizer uma mudança para o slides na apresentação,.
00:03:29
Posso atualizar a esmola também.
00:03:34
Eu clique direito no slide em o documento e clique no link Update, .
00:03:45
e há o novo conteúdo de diapositivos.
00:03:51
Para folhetos word, nota que para o conteúdo do cabeçalho e do rodapé.
00:03:55
Eu clicaria em Inserir e usar o comandos cabeçalho e rodapé..
00:04:02
Quando eu estiver pronto para imprimir o meu Esmola de palavras clico em Arquivo,.
00:04:06
Imprimir para abrir a vista de impressão no Word,
00:04:10
Eu seleciono as minhas escolhas de impressão lá, como orientação de cor e página .
00:04:16
e depois clico em Imprimir.
00:04:21
Com o seu conhecimento de escolhas de impressão e esmola .
00:04:24
vai criar esmolas que se adequam ao seu público .
00:04:27
e apoiar um grande experiência de apresentação..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Za vaše milostinje, vi možda će poželeti format dokumenta.
00:00:08
u kojem možete da uređujete sadržaj i primenite stilove i druga oblikovanja..
00:00:14
Ako je tako, imaљ sreжe.
00:00:16
Možete da odštampate pomoćne sadržaje u programu Microsoft Word; .
00:00:20
da biste to uradite, kada budete spremni da kreirate proizivanje, izaberite stavke Datoteka, Izvezi, Kreiraj milostinju. .
00:00:29
Kada ponovo kliknete na dugme "Kreiraj milostinju",
00:00:31
PowerPoint otvara ovo dijalog sa izborom rasporeda..
00:00:36
Dva rasporeda uključuju beleške zvučnika sa slajdovima u pomoćnog sadržaja. .
00:00:42
Jedan od ovih rasporeda je beleške pored slajdova,.
00:00:49
drugi postavlja beleške ispod svakog slajda..
00:00:58
Još dva rasporeda reči koje možete kao što su prazni redovi za beleške o gledaocima..
00:01:05
U jednom od ovih redova su pored slajdova
00:01:11
a u drugoj linije su ispod svakog slajda..
00:01:18
Za rasporede sa beleškama ili prazne linije pored slajda,.
00:01:22
Word raspoređuje sadržaj u formatu tabele .
00:01:25
tako da možeš da radiš sa njim u redovima
00:01:31
ili kolona.
00:01:37
To znači da možete da koristite alatke za tabele.
00:01:41
Na primer, kada kliknem Dizajn ovde u okviru alatki "Tabela".
00:01:45
Mogu da primenim stil tabele koji definiše ivice tabele.
00:01:49
i svaki red slajda.
00:01:53
Ako raspored uključuje beleške govornika mogu da ih izaberem.
00:01:56
u koloni i promenite oblikovanje..
00:01:59
Na primer, kliknuću na dugme "Kuća",
00:02:03
Veličina fonta da bi se veličina smanjila na 10.
00:02:09
U Word proišratnu sadržaju uređujete tekst Kao љto bi ti u bilo kom dokumentu..
00:02:13
Evo, kopiram pasus i prevlačimo ga u sledeći red..
00:02:20
Ako postoji slajd koji ti. Ћelim da uиinim иitljivijim,.
00:02:23
Povuиeљ ugao da ga uveжaљ.
00:02:29
Da biste tabelu e-kolone činili podesite na uvećani slajd,.
00:02:33
izaberite karticu Raspored u okviru alatke za tabele, .
00:02:38
Izaberite, Izaberite tabelu za izaberite celu tabelu,.
00:02:43
zatim kliknite na dugme Automatsko uklapanje, Automatski sadržaj -.
00:02:49
tabela se prilagođava da bi se uklopio u sadržaj..
00:02:55
Možda bi više voleo raspored koji beleške ili linije ispod slajda..
00:03:00
Ovo proizvodi veći slika slajda i daje više prostora.
00:03:03
za sadržaj ispod njega.
00:03:08
Ponovo gledate raspored izbori za Word, .
00:03:10
obratite pažnju na ovu opciju koja se zove Lepi veza.
00:03:16
Ako izaberem ovo kada kreirajte milostinju, .
00:03:19
PowerPoint zadržava vezu ka Word dokumentu,
00:03:23
Onda ako promenim slajdove u prezentaciji,.
00:03:29
I ja mogu da ažuriram pomoćni sadržaj.
00:03:34
Kliknite desnim tasterom miša na slajd kliknite na vezu Ažuriraj, .
00:03:45
A tu je i novi sadržaj slajda.
00:03:51
Za Word promajete, napomena da za sadržaj zaglavlja i podnožja stranice.
00:03:55
Kliknite na dugme Umetni i upotrebio komande zaglavlja i podnožja stranice..
00:04:02
Kada budem spreman da odštampam Word proišitavanje Kliknem na dugme "Datoteka",.
00:04:06
Štampanje da biste otvorili prikaz štampanja u programu Word,
00:04:10
Tamo biram svoje izbore za štampanje kao što su položaj boje i stranice .
00:04:16
a zatim kliknem na dugme Odštampaj.
00:04:21
Sa tvojim znanjem o štampanje i izbor ručnih izbora .
00:04:24
kreiraćete milostinju. To odgovara vašoj publici .
00:04:27
i podržite velikog iskustvo prezentacije..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
حيث يمكنك تحرير المحتوى وتطبيق الأنماط والتنسيقات الأخرى..
00:00:14
إذا كان الأمر كذلك، كنت في الحظ.
00:00:16
يمكنك طباعة النشرات في مايكروسوفت وورد؛ .
00:00:20
للقيام بذلك، عندما تكون مستعدا للإيكار النشرات، انقر فوق ملف، تصدير، إنشاء النشرات. .
00:00:29
عند النقر فوق إنشاء النشرات مرة أخرى،
00:00:31
PowerPoint يفتح هذا مربع حوار مع خيارات التخطيط..
00:00:36
اثنين من تخطيطات تشمل الخاص بك ملاحظات المتحدث مع الشرائح في النشرة. .
00:00:42
أحد هذه التخطيطات يرتب الملاحظات بجانب الشرائح،.
00:00:49
الآخر يضع ملاحظات أسفل كل شريحة..
00:00:58
تخطيطين آخرين للكلمات قد مثل تضمين أسطر فارغة لملاحظات الجمهور..
00:01:05
في أحد هذه الأسطر بجوار الشرائح
00:01:11
وفي الآخر خطوط أسفل كل شريحة..
00:01:18
للتخطيطات التي بها ملاحظات أو خطوط فارغة بجانب الشريحة،.
00:01:22
Word ترتيب محتوى بتنسيق جدول .
00:01:25
حتى تتمكن من العمل معها في صفوف
00:01:31
أو أعمدة.
00:01:37
وهذا يعني أنه يمكنك استخدام أدوات الجدول.
00:01:41
على سبيل المثال، عند النقر فوق التصميم هنا تحت أدوات الجدول.
00:01:45
يمكنني تطبيق نمط جدول الذي يحدد حدود الجدول.
00:01:49
وكل صف شريحة.
00:01:53
إذا كان التخطيط يتضمن ملاحظات المتكلم يمكنني تحديدها.
00:01:56
في عمود و تغيير التنسيق..
00:01:59
على سبيل المثال، سأضغط على الصفحة الرئيسية،
00:02:03
حجم الخط لتقليل الحجم إلى 10.
00:02:09
في نشرة Word يمكنك تحرير النص كما تفعل في أي مستند..
00:02:13
هنا أنا نسخ فقرة وسحبه إلى الصف التالي..
00:02:20
إذا كان هناك شريحة التي كنت تريد أن تجعل أكثر قابلية للقراءة،.
00:02:23
اسحب زاوية لتكبيرها.
00:02:29
لجعل أعمدة الجدول ضبط للشريحة الموسعة،.
00:02:33
النقر فوق علامة التبويب تخطيط تحت أدوات الجدول، .
00:02:38
حدد، حدد الجدول إلى حدد الجدول بأكمله،.
00:02:43
ثم انقر فوق احتواء تلقائي، محتويات الاحتواء التلقائي -.
00:02:49
يضبط الجدول لتناسب المحتويات..
00:02:55
قد تفضل تخطيطا يضع الملاحظات أو الأسطر أسفل الشريحة..
00:03:00
وهذا ينتج أكبر صورة الشريحة ويعطي مساحة أكبر.
00:03:03
للمحتوى أدناه.
00:03:08
النظر مرة أخرى إلى التخطيط خيارات Word، .
00:03:10
ملاحظة هذا الخيار يسمى لصق الارتباط.
00:03:16
إذا قمت بتحديد هذا عند إنشاء النشرات، .
00:03:19
يحتفظ PowerPoint ارتباط إلى مستند Word،
00:03:23
ثم اذا قمت بتغيير الشرائح في العرض التقديمي،.
00:03:29
يمكنني تحديث النشرة أيضا.
00:03:34
أنا الحق انقر فوق الشريحة في المستند وانقر فوق تحديث الارتباط، .
00:03:45
وهناك محتوى الشريحة الجديدة.
00:03:51
للحصول على نشرات Word، لاحظ أن لمحتوى الرأس والتذييل.
00:03:55
كنت انقر فوق إدراج واستخدام أوامر رأس وتذييل الصفحة..
00:04:02
عندما أكون مستعدا لطباعة نشرة Word التي انقر فوق ملف،.
00:04:06
الطباعة لفتح طريقة عرض الطباعة في Word،
00:04:10
أختار اختيارات الطباعة هناك مثل اتجاه اللون والصفحة .
00:04:16
ثم انقر فوق طباعة.
00:04:21
مع معرفتك خيارات الطباعة والنشرات .
00:04:24
ستقوم بإنشاء نشرات التي تناسب جمهورك .
00:04:27
ودعم عظيم تجربة العرض التقديمي..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
콘텐츠를 편집할 수 있는 스타일 및 기타 서식을 적용합니다..
00:00:14
그렇다면, 당신은 행운에있어.
00:00:16
유인물을 인쇄할 수 있습니다. 마이크로 소프트 워드에서; .
00:00:20
이렇게 하려면 만들 준비가 되면 유인인물, 파일 클릭, 내보내기, 유인인물 만들기. .
00:00:29
유인점 만들기를 다시 클릭하면
00:00:31
파워 포인트는이 열립니다 레이아웃 선택 사항이 있는 대화 상자입니다..
00:00:36
레이아웃 중 두 가지에는 유인물의 슬라이드가 있는 스피커 노트. .
00:00:42
이러한 레이아웃 중 하나가 정렬됩니다. 슬라이드 옆에 있는 노트는.
00:00:49
다른 하나는 각 슬라이드 아래에 음표..
00:00:58
다른 두 단어 레이아웃 마찬가지로 청중 노트에 대한 빈 줄을 포함합니다..
00:01:05
이 중 하나에서 선은 슬라이드 옆에 있습니다.
00:01:11
그리고 다른 한편으로는 선은 각 슬라이드 아래에 있습니다..
00:01:18
메모가 있는 레이아웃의 경우 슬라이드 옆의 빈 줄 또는 슬라이드 옆에 있는 빈 줄은.
00:01:22
단어는 테이블 형식의 콘텐츠 .
00:01:25
그래서 당신은 행에서 그것으로 작업 할 수 있습니다
00:01:31
또는 열입니다.
00:01:37
즉, 테이블 도구를 사용할 수 있습니다.
00:01:41
예를 들어, 클릭할 때 테이블 도구 아래 디자인.
00:01:45
테이블 스타일을 적용할 수 있습니다 테이블 테두리를 정의하는 것.
00:01:49
각 슬라이드 행.
00:01:53
레이아웃에 포함 된 경우 스피커 노트를 선택할 수 있습니다..
00:01:56
열에서 서식을 변경합니다..
00:01:59
예를 들어 홈을 클릭합니다.
00:02:03
글꼴 크기는 크기를 10으로 줄입니다.
00:02:09
단어 유인인물에서 텍스트를 편집합니다. 당신이 어떤 문서에서처럼..
00:02:13
단락을 복사하는 것 다음 행으로 드래그합니다..
00:02:20
슬라이드가 있는 경우 더 읽기 쉽고,.
00:02:23
모서리를 드래그하여 확대합니다.
00:02:29
테이블 열을 만들려면 확대 된 슬라이드에 적응하고,.
00:02:33
레이아웃 탭을 클릭합니다. 테이블 도구 에서, .
00:02:38
선택, 테이블 선택 전체 테이블을 선택하고,.
00:02:43
그런 다음 자동 맞춤을 클릭합니다. 자동 맞춤 콘텐츠 -.
00:02:49
테이블이 조정됩니다. 내용에 맞게..
00:02:55
레이아웃을 선호할 수 있습니다. 슬라이드 아래에 있는 노트 또는 선입니다..
00:03:00
이렇게 하면 더 큰 이미지를 슬라이드하고 더 많은 공간을 제공합니다..
00:03:03
아래 내용에 대해.
00:03:08
레이아웃을 다시 살펴보기 단어에 대한 선택, .
00:03:10
붙여넣기 링크라는 이 옵션을 참고하십시오.
00:03:16
내가 선택할 때 이것을 선택하면 유인인물을 만들고, .
00:03:19
PowerPoint는 Word 문서에 대한 링크를 유지합니다.
00:03:23
그런 다음 변경하면 프레젠테이션의 슬라이드,.
00:03:29
유인물도 업데이트할 수 있습니다.
00:03:34
슬라이드를 마우스 오른쪽 으로 클릭합니다. 문서 및 업데이트 링크를 클릭합니다. .
00:03:45
그리고 새로운 슬라이드 콘텐츠가 있습니다.
00:03:51
단어 유인인의 경우, 참고 사항 헤더 및 푸터 콘텐츠에 대한 내용.
00:03:55
삽입을 클릭하고 헤더 및 푸터 명령입니다..
00:04:02
인쇄할 준비가 되면 단어 유인물 파일을 클릭,.
00:04:06
Word에서 인쇄뷰를 열고 인쇄,
00:04:10
인쇄 선택 선택 사항 색상 및 페이지 방향 .
00:04:16
그런 다음 인쇄를 클릭합니다.
00:04:21
에 대한 귀하의 지식 인쇄 및 유인물 선택 .