PowerPoint - Trigger an animation effect Tutorial

In this video, you will learn how to trigger an animation effect in PowerPoint.
The video demonstrates how to use triggers to specify click points for animation effects, such as text and picture effects.
Triggers can also be used to start sound files and videos.
By setting up triggers, you can control when and how these effects are activated.
This tutorial will help you enhance your PowerPoint presentations by adding interactive and engaging animation effects.

  • 2:29
  • 1957 views
00:00:07
like each arrow shape here to start an animation effect, use a trigger.
00:00:13
On this slide, each green arrow triggers a text effect when I click it.
00:00:18
Here's the sequence again.
00:00:20
Arrow 1 triggers the first text animation which has a Wipe entrance effect.
00:00:25
Arrow 2 triggers the second effect and Arrow 3 triggers the third.
00:00:30
Compare this with a typical list animation where I click
00:00:34
to play each effect but I don't click anything specific to do it.
00:00:39
In the first example, the effect starts only when I click an arrow
00:00:43
which is the trigger for the effect,
00:00:46
so triggers let me specify click points for effects.
00:00:51
I can create as many triggers as I need.
00:00:54
For example, I could make this text banner be a trigger also,
00:00:57
starting a picture effect.
00:01:01
To set up a trigger, you first apply an animation effect
00:01:04
to the thing you want to trigger.
00:01:06
For this slide, I want to trigger a text effect on this banner shape;
00:01:10
I'll select the shape and apply a Wipe entrance effect.
00:01:15
Now I specify a trigger for the effect.
00:01:18
In the animation pane, I select the effect
00:01:21
which activates the trigger command.
00:01:24
I click Trigger, point to On click of and select Arrow 1
00:01:30
which is my arrow shape over here.
00:01:34
Now the arrow is a trigger.
00:01:39
Triggers are useful for starting sound files and videos,
00:01:42
which PowerPoint views as animation effects.
00:01:46
Instead of clicking the sound media on this slide to play it,
00:01:50
I can pull it off the slide so it never appears
00:01:53
and set up a trigger to play it, namely this button shape.
00:01:58
On the slide, when I click the button, it triggers the sound effect.
00:02:04
On a slide with a video, I can do the same thing.
00:02:07
Pull the video media off the slide, set it to play full screen
00:02:12
and create a trigger to start it, this big green arrow.
00:02:20
On the slide, when I click the big green arrow,
00:02:23
it triggers the video to play.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Als u iets specifieks op de dia wilt klikken,
00:00:07
zoals elke pijlvorm hier om een ​​animatie effect te starten, gebruikt u een trigger.
00:00:13
Op deze dia, triggers elke groene pijl een teksteffect wanneer ik erop klik.
00:00:18
Hier is de volgorde opnieuw.
00:00:20
Pijl 1 triggers de eerste tekst animatie met een Wipe ingangseffect.
00:00:25
Pijl 2 triggers het tweede effect en Pijl 3 triggers de derde.
00:00:30
Vergelijk dit met een typische lijstanimatie waar ik klik
00:00:34
om elk effect te spelen, maar ik klik niet op iets specifieks om het te doen.
00:00:39
In het eerste voorbeeld, begint het effect pas als ik op een pijl klik
00:00:43
die de trigger is voor het effect,
00:00:46
dus met triggers kan ik klikpunten voor effecten specificeren.
00:00:51
Ik kan zoveel triggers maken als ik nodig heb.
00:00:54
Ik zou bijvoorbeeld deze tekst banner ook een trigger kunnen maken
00:00:57
door een afbeeldingseffect te starten.
00:01:01
Als u een trigger wilt instellen, past u eerst een animatie effect toe
00:01:04
op het item dat u wilt triggeren.
00:01:06
Voor deze dia wil ik een teksteffect triggeren op deze banner vorm;
00:01:10
Ik selecteer de vorm en pas een Wipe ingangseffect toe.
00:01:15
Nu specificeer ik een trigger voor het effect.
00:01:18
In het animatievenster selecteer ik het effect
00:01:21
dat de trigger opdracht activeert.
00:01:24
Ik klik op Trigger, wijs naar Aan klik en kies Pijl 1
00:01:30
die hier mijn pijlvorm is.
00:01:34
Nu is de pijl een trigger.
00:01:39
Triggers zijn handig voor het starten van geluidsbestanden en video's,
00:01:42
welke PowerPoint weergeven als animatie effecten.
00:01:46
In plaats van op de geluidsmedia op deze dia te klikken om het af te spelen,
00:01:50
kan ik het van de dia halen zodat het nooit verschijnt
00:01:53
en een trigger instellen om het af te spelen, namelijk deze knopvorm.
00:01:58
Op de dia, wanneer ik op de knop klik, wordt het geluidseffect getriggerd.
00:02:04
Op een dia met een video kan ik hetzelfde doen.
00:02:07
Trek het videomateriaal van de dia, stel het in op volledig scherm
00:02:12
en maak een trigger om het te starten, deze grote groene pijl.
00:02:20
Op de dia, wanneer ik op de grote groene pijl klik,
00:02:23
wordt de video gestart die moet worden getriggerd.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Wenn Sie auf etwas Spezielles auf der Folie klicken wollen, wie etwa
00:00:07
auf eine der Pfeilformen hier, um einen Animationseffekt zu starten, nutzen Sie einen Trigger.
00:00:13
Auf dieser Folie löst jeder grüne Pfeil einen Texteffekt aus, wenn ich ihn anklicke.
00:00:18
Hier ist die Sequenz noch einmal.
00:00:20
Pfeil 1 löst die erste Textanimation aus, die über einen Wischeffekt verfügt.
00:00:25
Pfeil 2 löst den zweiten Effekt aus und Pfeil 3 den dritten.
00:00:30
Vergleichen Sie das mit einer typischen Listenanimation, bei der ich
00:00:34
klicke, um jeden Effekt zu starten, bei der ich jedoch nichts Spezielles anklicke, um dies zu tun.
00:00:39
Im ersten Beispiel startet der Effekt nur, wenn ich auf einen Pfeil klicke,
00:00:43
der der Trigger für den Effekt ist.
00:00:46
Mit Triggern kann ich also Klickpunkte für Effekte festlegen.
00:00:51
Ich kann so viele Trigger erstellen, wie ich brauche.
00:00:54
Zum Beispeil könnte ich dieses Textbanner auch zu einem Trigger machen, der
00:00:57
einen Bildeffekt auslöst.
00:01:01
Um einen Trigger einzurichten, wenden Sie zuerst einen Animationseffekt auf
00:01:04
das Element an, das Sie auslösen wollen.
00:01:06
Auf dieser Folie möchte ich einen Texteffekt auf dieser Banner-Form auslösen.
00:01:10
Ich wähle die Form und ordne ihr einen Wischeffekt zu.
00:01:15
Nun spezifiziere ich einen Trigger für den Effekt.
00:01:18
Im Animationsbereich wähle ich den Effekt aus,
00:01:21
der den Triggerbefehl aktiviert.
00:01:24
Ich klicke auf Trigger, zeige auf „Beim Klicken von” und wähle Pfeil 1 aus,
00:01:30
der meine Pfeilform hier drüben ist.
00:01:34
Nun ist der Pfeil ein Trigger.
00:01:39
Trigger sind nützlich, um Sounddateien und Videos zu starten,
00:01:42
die PowerPoint als Animationseffekte ansieht.
00:01:46
Statt das Soundmedium auf der Folie anzuklicken, um es abzuspielen,
00:01:50
kann ich es von der Folie herunterziehen, sodass es nie erscheint
00:01:53
und einen Trigger einrichten, um es abzuspielen, nämlich diese Schaltflächenform.
00:01:58
Wenn ich auf der Folie diese Schaltfläche klicke, löst sie den Soundeffekt aus.
00:02:04
Auf dieser Folie mit einem Video kann ich dasselbe tun.
00:02:07
Ziehen Sie das Videomedium von der Folie herunter, stellen Sie „Abspielen im Vollbildmodus” ein
00:02:12
und erstellen Sie einen Trigger, um es zu starten, diesen großen, grünen Pfeil.
00:02:20
Wenn ich auf der Folie den großen, grünen Pfeil anklicke,
00:02:23
löst dies das Abspielen des Videos aus.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Si quiere hacer clic en algún elemento concreto de la diapositiva (como estas
00:00:07
formas de flecha) para iniciar un efecto de animación, use un desencadenador.
00:00:13
En esta diapositiva, cada flecha verde desencadena un efecto de texto al hacer clic.
00:00:18
Vamos a repetir la secuencia.
00:00:20
La flecha 1 desencadena la primera animación de texto, que presenta un efecto de entrada con barrido.
00:00:25
La flecha 2 desencadena el segundo efecto y la flecha 3 desencadena el tercero.
00:00:30
En una lista de animación clásica, también hay que hacer clic para
00:00:34
reproducir cada efecto, pero no tiene que ser en ningún punto específico.
00:00:39
En el primer ejemplo, el efecto no empieza hasta que hago clic
00:00:43
en una flecha (que sería el desencadenador del efecto), de forma que
00:00:46
los desencadenadores me permiten especificar puntos de clic para los efectos.
00:00:51
Puedo crear tantos desencadenadores como quiera.
00:00:54
Por ejemplo, esta pancarta de texto podría convertirla también en un desencadenador
00:00:57
que inicie un efecto de imagen.
00:01:01
Para establecer un desencadenador, primero aplicamos un efecto de animación
00:01:04
en el elemento que queramos desencadenar.
00:01:06
En esta diapositiva, quiero desencadenar un efecto de texto en esta pancarta de texto.
00:01:10
Selecciono la forma y le aplico un efecto de entrada con barrido.
00:01:15
Ahora voy a asignar un desencadenador para el efecto.
00:01:18
En el panel de animación selecciono el efecto que activa
00:01:21
el comando desencadenador.
00:01:24
Hago clic en Desencadenar, apunto a Al hacer clic en y selecciono Flecha 1,
00:01:30
que es esta forma de flecha.
00:01:34
Ahora la flecha es un desencadenador.
00:01:39
Los desencadenadores son muy prácticos para iniciar archivos de sonido y vídeos,
00:01:42
que PowerPoint considera como efectos de animación.
00:01:46
En vez de hacer clic en el icono del altavoz de esta diapositiva para reproducirlos,
00:01:50
puedo arrastrarlo fuera de la diapositiva para que no se vea y establecer
00:01:53
un desencadenador que los reproduzca, como puede ser esta forma de botón.
00:01:58
En la diapositiva, hacer clic en el botón desencadena el efecto de sonido.
00:02:04
En una diapositiva con vídeo se puede hacer lo mismo también.
00:02:07
Arrastraríamos el vídeo fuera de la diapositiva para reproducirlo a pantalla completa
00:02:12
y crearíamos un desencadenador que lo inicie: esta gran flecha verde.
00:02:20
En la diapositiva, al hacer clic en la gran flecha verde,
00:02:23
desencadenamos la reproducción del vídeo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Quando quiser clicar em algo específico no slide,
00:00:07
como cada forma de seta aqui, para começar o efeito de animação, use um disparar.
00:00:13
Neste slide, cada seta verde aciona um efeito de texto quando clica nele.
00:00:18
Aqui fica a sequência novamente.
00:00:20
A Seta 1 aciona a primeira animação de texto que tem um efeito de entrada Limpar.
00:00:25
A Seta 2 aciona o segundo efeito e a Seta 3 aciona o terceiro.
00:00:30
Compare isto a uma animação de lista normal onde clico
00:00:34
para reproduzir cada efeito, mas não clico em nada específico para fazê-lo.
00:00:39
No primeiro exemplo, o efeito começa somente quando clico em uma seta
00:00:43
que é o disparar para o efeito,
00:00:46
assim, os gatilhos me deixam especificar pontos de clique para os efeitos.
00:00:51
Posso criar quantos gatilhos eu quiser.
00:00:54
Por exemplo, posso tornar esta faixa de texto em um disparar,
00:00:57
para iniciar um efeito da imagem.
00:01:01
Para definir um disparar, comece aplicando um efeito de animação
00:01:04
ao que quer acionar.
00:01:06
Para este slide, quero acionar um efeito de texto nesta forma de faixa;
00:01:10
Selecionarei a forma e aplicarei um efeito de entrada Limpar.
00:01:15
Agora, especifico um disparar para o efeito.
00:01:18
No grupo animação, seleciono o efeito
00:01:21
que ativa o comando do disparar.
00:01:24
Clico em Disparar, coloco o mouse em Ao clicar em e seleciono Seta 1
00:01:30
que é minha forma de seta aqui.
00:01:34
Agora, a seta é um disparar.
00:01:39
Os gatilhos são úteis para iniciar arquivos de áudio e vídeos,
00:01:42
que o PowerPoint vê como efeitos de animação.
00:01:46
Em vez de clicar na multimídia neste slide para reproduzi-la,
00:01:50
posso retirá-la do slide para que nunca apareça
00:01:53
e configurar um disparar para acioná-la, particularmente esta forma de botão.
00:01:58
No slide, quando clico no botão, este aciona o efeito de áudio.
00:02:04
Em um slide com um vídeo, posso fazer o mesmo.
00:02:07
Retirar o vídeo do slide, defini-lo para reproduzir com tela cheia
00:02:12
e criar um disparar para começá-lo, esta seta verde grande.
00:02:20
No slide, quando clico na seta verde grande,
00:02:23
aciono o vídeo que quero reproduzir.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Quando si desidera fare clic su qualcosa di specifico sulla diapositiva,.
00:00:07
come ogni forma di freccia qui per iniziare un effetto di animazione, utilizzare un trigger..
00:00:13
In questa diapositiva, ogni freccia verde attiva un effetto di testo quando clicco su di esso..
00:00:18
Ecco di nuovo la sequenza.
00:00:20
Freccia 1 attiva il primo testo un'animazione che ha un effetto di ingresso Wipe..
00:00:25
La freccia 2 attiva il secondo effetto freccia 3 attiva il terzo..
00:00:30
Confrontare questo con un tipico elencare l'animazione in cui si fa clic.
00:00:34
per giocare ogni effetto, ma io non fare clic su qualsiasi cosa specifica per farlo..
00:00:39
Nel primo esempio, il l'effetto inizia solo quando faccio clic su una freccia.
00:00:43
che è il per l'effetto, .
00:00:46
così trigger mi permettono di specificare fare clic sui punti per gli effetti..
00:00:51
Posso creare il maggior numero di innesca di cui ho bisogno..
00:00:54
Per esempio, potrei fare questo banner di testo è anche un trigger, .
00:00:57
l'avvio di un effetto immagine.
00:01:01
Per impostare un trigger, è prima di tutto applicare un effetto di animazione.
00:01:04
alla cosa che si desidera attivare.
00:01:06
Per questa diapositiva, voglio attivare un effetto di testo su questa forma banner;.
00:01:10
Seleziono la forma e applicare un effetto di entrata Wipe..
00:01:15
Ora specificherò un per l'effetto..
00:01:18
Nel riquadro animazione, Seleziono l'effetto.
00:01:21
che attiva il comando trigger.
00:01:24
Faccio clic su Trigger, punto Su fare clic su e selezionare Freccia 1 .
00:01:30
che è la mia forma a freccia qui.
00:01:34
Ora la freccia è un grilletto.
00:01:39
I trigger sono utili per l'avvio di file audio e video,.
00:01:42
quali visualizzazioni di PowerPoint come effetti di animazione..
00:01:46
Invece di fare clic sul pulsante audio in questa diapositiva per riprodurlo, .
00:01:50
Posso tirarlo fuori dal scivolare in modo che non appare mai .
00:01:53
e impostare un grilletto per giocare esso, vale a dire questa forma pulsante..
00:01:58
Nella diapositiva, quando si fa clic sul pulsante , attiva l'effetto sonoro..
00:02:04
In una diapositiva con un video, Posso fare la stessa cosa..
00:02:07
Togliere il supporto video la diapositiva, impostarla per la riproduzione a schermo intero.
00:02:12
e creare un trigger per avviarlo, questa grande freccia verde..
00:02:20
Sulla diapositiva, quando fare clic sulla grande freccia verde,.
00:02:23
attiva la riproduzione del video.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
當您想要按一下 幻燈片上的具體內容,.
00:00:07
像每個箭頭形狀在這裡開始 動畫效果,使用觸發器。.
00:00:13
在此幻燈片上,每個綠色箭頭 按一下文字效果時觸發它。.
00:00:18
這裡是再次序列。
00:00:20
箭頭 1 觸發第一個文本 具有擦除入口效果的動畫。.
00:00:25
箭頭 2 觸發第二個 效果和箭頭 3 觸發第三個。.
00:00:30
將此與典型 列出按一下其中的動畫.
00:00:34
發揮每個效果,但我不 按一下任何特定操作。.
00:00:39
在第一個示例中, 僅當按一下箭頭時,效果才會啟動.
00:00:43
這是 觸發效果,.
00:00:46
所以觸發器讓我指定 按一下效果的點。.
00:00:51
我可以創建盡可能多的 觸發,因為我需要。.
00:00:54
例如,我可以 此文本橫幅也是觸發器,.
00:00:57
啟動圖片效果。
00:01:01
要設置觸發器,您需要 首先應用動畫效果.
00:01:04
要觸發的事情。
00:01:06
對於此幻燈片,我想 在此橫幅形狀上觸發文字效果;.
00:01:10
我會選擇形狀和 應用擦除入口效果。.
00:01:15
現在,我指定一個 效果的觸發器。.
00:01:18
在動畫窗格中, 我選擇效果.
00:01:21
啟動觸發器命令。
00:01:24
我按一下"觸發",指向"打開" 按一下 並選擇箭頭 1.
00:01:30
這是我的箭頭形狀在這裡。
00:01:34
現在箭頭是一個觸發器。
00:01:39
觸發器對於 啟動音效檔和視頻,.
00:01:42
哪些 PowerPoint 視圖 作為動畫效果。.
00:01:46
而不是按一下 此幻燈片上的聲音媒體播放它,.
00:01:50
我可以把它從 幻燈片,使其永遠不會出現.
00:01:53
並設置一個觸發器來播放 它,即這個按鈕形狀。.
00:01:58
在幻燈片上,當我按一下 按鈕,它會觸發聲音效果。.
00:02:04
在帶有視頻的幻燈片上, 我可以做同樣的事情。.
00:02:07
關閉視頻媒體 幻燈片,將其設置為全屏播放.
00:02:12
並創建觸發器 啟動它,這個大綠色箭頭。.
00:02:20
在幻燈片上,當我 點擊大綠箭頭,.
00:02:23
它觸發視頻播放。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
クリックする場合 スライド上の特定の何か、.
00:00:07
ここから始めるために、各矢印の形のように アニメーション効果を使用して、トリガーを使用します。.
00:00:13
このスライドでは、各緑色の矢印 をクリックすると、テキスト効果がトリガーされます。.
00:00:18
ここでもう一度シーケンスがあります。
00:00:20
矢印 1 は最初のテキストをトリガーします。 ワイプエントランス効果を持つアニメーション。.
00:00:25
矢印 2 は 2 番目のトリガーをトリガーします。 効果と矢印3は、3番目をトリガします。.
00:00:30
これを一般的な方法と比較する クリックしたアニメーションを一覧表示する.
00:00:34
各効果を再生するが、私はしない 特定の項目をクリックします。.
00:00:39
最初の例では、 効果は、矢印をクリックした場合にのみ開始されます.
00:00:43
これは、 効果のトリガー,.
00:00:46
だからトリガーは私が指定してみましょう 効果のポイントをクリックします。.
00:00:51
私はできるだけ多くを作成することができます 必要になるようにトリガします。.
00:00:54
例えば、私は このテキストバナーもトリガーになり、.
00:00:57
ピクチャ効果を開始します。
00:01:01
トリガーを設定するには、 最初にアニメーション効果を適用する.
00:01:04
あなたがトリガしたいものに。
00:01:06
このスライドでは、 このバナー図形にテキスト効果をトリガーします。.
00:01:10
図形を選択し、 ワイプエントランスエフェクトを適用します。.
00:01:15
今、私は指定します 効果のトリガー。.
00:01:18
アニメーション ペインでは、 効果を選択する.
00:01:21
トリガー・コマンドをアクティブにします。
00:01:24
[トリガー] をクリックし、[オン] をクリックします。 をクリックして矢印 1 を選択します。.
00:01:30
これはこっちの私の矢の形です。
00:01:34
これで矢印がトリガーになりました。
00:01:39
トリガは、 サウンド ファイルとビデオを起動する,.
00:01:42
どの PowerPoint ビュー アニメーション効果として。.
00:01:46
をクリックする代わりに、 このスライドのサウンドメディアを再生するには、.
00:01:50
私はそれを引き抜くことができます 表示されないようにスライドする.
00:01:53
そして再生するトリガーを設定する つまり、このボタン図形です。.
00:01:58
スライド上で、 ボタンを押すと、サウンドエフェクトがトリガーされます。.
00:02:04
ビデオ付きのスライドで、 私も同じことができます。.
00:02:07
ビデオ メディアを取り外す スライドを、全画面表示に設定する.
00:02:12
トリガを作成し、 それを開始し、この大きな緑色の矢印。.
00:02:20
スライド上で、 大きな緑色の矢印をクリックします。.
00:02:23
再生するビデオがトリガーされます。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Khi bạn muốn nhấp vào một cái gì đó cụ thể trên slide,.
00:00:07
giống như mỗi hình mũi tên ở đây để bắt đầu một hiệu ứng hoạt hình, sử dụng một kích hoạt..
00:00:13
Trên slide này, mỗi mũi tên màu xanh lá cây kích hoạt một hiệu ứng văn bản khi tôi nhấp vào nó..
00:00:18
Đây là trình tự một lần nữa.
00:00:20
Mũi tên 1 kích hoạt văn bản đầu tiên hoạt ảnh có hiệu ứng xóa lối vào..
00:00:25
Arrow 2 kích hoạt thứ hai hiệu ứng và mũi tên 3 kích hoạt thứ ba..
00:00:30
So sánh điều này với một điển hình danh sách hoạt hình mà tôi nhấp vào.
00:00:34
để chơi mỗi hiệu ứng nhưng tôi không nhấp vào bất cứ điều gì cụ thể để làm điều đó..
00:00:39
Trong ví dụ đầu tiên, hiệu ứng bắt đầu chỉ khi tôi nhấp vào một mũi tên.
00:00:43
đó là kích hoạt cho hiệu ứng, .
00:00:46
Vì vậy kích hoạt cho tôi chỉ định nhấp vào điểm cho các hiệu ứng..
00:00:51
Tôi có thể tạo bao nhiêu gây nên như tôi cần..
00:00:54
Ví dụ, tôi có thể làm cho biểu ngữ văn bản này cũng là một kích hoạt, .
00:00:57
bắt đầu một hiệu ứng hình ảnh.
00:01:01
Để thiết lập một bộ kích hoạt, bạn đầu tiên áp dụng một hiệu ứng hoạt hình.
00:01:04
đến điều bạn muốn kích hoạt.
00:01:06
Đối với slide này, tôi muốn kích hoạt một hiệu ứng văn bản trên hình dạng biểu ngữ này;.
00:01:10
Tôi sẽ chọn hình dạng và áp dụng một hiệu ứng xóa vào..
00:01:15
Bây giờ tôi chỉ định một kích hoạt cho hiệu ứng..
00:01:18
Trong cửa sổ hoạt hình, Tôi chọn hiệu ứng.
00:01:21
kích hoạt lệnh kích hoạt.
00:01:24
Tôi nhấp vào Trigger, trỏ đến on nhấp vào và chọn mũi tên 1 .
00:01:30
đó là hình mũi tên của tôi trên đây.
00:01:34
Bây giờ mũi tên là một kích hoạt.
00:01:39
Kích hoạt rất hữu ích cho bắt đầu tập tin âm thanh và video,.
00:01:42
mà PowerPoint xem như hiệu ứng hoạt hình..
00:01:46
Thay vì nhấp vào phương tiện truyền thông âm thanh trên slide này để chơi nó, .
00:01:50
Tôi có thể kéo nó ra khỏi trượt để nó không bao giờ xuất hiện .
00:01:53
và thiết lập một kích hoạt để chơi nó, cụ thể là nút hình này..
00:01:58
Trên trang trình bày, khi tôi nhấp vào nút, nó gây ra hiệu ứng âm thanh..
00:02:04
Trên một slide với một video, Tôi có thể làm điều tương tự..
00:02:07
Kéo phương tiện video ra trượt, đặt nó để chơi toàn màn hình.
00:02:12
và tạo một kích hoạt để bắt đầu nó, mũi tên lớn màu xanh lá cây..
00:02:20
Trên slide, khi tôi bấm vào mũi tên lớn màu xanh lá cây,.
00:02:23
nó gây nên video để chơi.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Bila Anda ingin mengklik sesuatu yang spesifik pada slide,.
00:00:07
seperti setiap bentuk panah di sini untuk memulai efek animasi, gunakan pemicu..
00:00:13
Pada slide ini, setiap panah hijau memicu efek teks ketika saya mengkliknya..
00:00:18
Inilah urutannya lagi.
00:00:20
Panah 1 memicu teks pertama animasi yang memiliki efek masuk wipe..
00:00:25
Arrow 2 memicu kedua efek dan Arrow 3 memicu ketiga..
00:00:30
Bandingkan ini dengan tipikal Daftar animasi di mana saya klik.
00:00:34
untuk memainkan setiap efek tapi saya tidak Klik sesuatu yang spesifik untuk melakukannya..
00:00:39
Dalam contoh pertama, Efek dimulai hanya ketika saya klik Panah.
00:00:43
yang merupakan pemicu efek, .
00:00:46
Jadi memicu biarkan aku menentukan Klik poin untuk efek..
00:00:51
Saya dapat membuat banyak pemicu yang saya butuhkan..
00:00:54
Sebagai contoh, saya dapat membuat Banner teks ini menjadi pemicu juga, .
00:00:57
memulai efek gambar.
00:01:01
Untuk menyiapkan pemicu, Anda pertama menerapkan efek animasi.
00:01:04
ke hal yang ingin Anda Picu.
00:01:06
Untuk slide ini, saya ingin memicu efek teks pada bentuk banner ini;.
00:01:10
Saya akan memilih bentuk dan menerapkan Hapus efek masuk..
00:01:15
Sekarang saya menentukan pemicu efek..
00:01:18
Di panel animasi, Saya memilih efeknya.
00:01:21
yang mengaktifkan perintah pemicu.
00:01:24
Saya klik pemicu, arahkan ke on Klik dan pilih panah 1 .
00:01:30
yang merupakan bentuk panah saya di sini.
00:01:34
Sekarang panah adalah pemicu.
00:01:39
Pemicu berguna untuk mulai file suara dan video,.
00:01:42
Tampilan PowerPoint yang sebagai efek animasi..
00:01:46
Daripada mengklik Media suara pada slide ini untuk memainkannya, .
00:01:50
Aku bisa menariknya dari slide sehingga tidak pernah muncul .
00:01:53
dan mengatur pemicu untuk bermain itu, yaitu bentuk tombol ini..
00:01:58
Pada slide, ketika saya klik tombol, itu memicu efek suara..
00:02:04
Pada slide dengan video, Aku bisa melakukan hal yang sama..
00:02:07
Menarik media video dari slide, atur untuk memutar layar penuh.
00:02:12
dan membuat pemicu untuk mulai, panah hijau besar ini..
00:02:20
Pada slide, ketika saya Klik panah hijau besar,.
00:02:23
memicu video untuk bermain.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Если вы хотите нажать что-то конкретное на слайде,.
00:00:07
как каждая форма стрелки здесь, чтобы начать эффект анимации, используйте триггер..
00:00:13
На этом слайде каждая зеленая стрелка вызывает текстовый эффект, когда я нажимаю на него..
00:00:18
Вот последовательность еще раз.
00:00:20
Стрелка 1 запускает первый текст анимация, которая имеет эффект входа Wipe..
00:00:25
Стрелка 2 запускает второй эффект и стрелка 3 вызывает третий..
00:00:30
Сравните это с типичным список анимации, где я нажимаю.
00:00:34
играть каждый эффект, но я не нажмите что-нибудь конкретное, чтобы сделать это..
00:00:39
В первом примере эффект начинается только при нажатии стрелки.
00:00:43
который является триггер для эффекта, .
00:00:46
так триггеры позвольте мне указать нажмите точки для эффектов..
00:00:51
Я могу создать как можно больше триггеры, как мне нужно..
00:00:54
Например, я мог бы этот текстовый баннер будет триггером также, .
00:00:57
начиная эффект изображения.
00:01:01
Чтобы настроить триггер, вы сначала применить эффект анимации.
00:01:04
к вещи, которую вы хотите вызвать.
00:01:06
Для этого слайда, я хочу вызвать текстовое воздействие на эту форму баннера;.
00:01:10
Я выберу форму и применить эффект входа протрите..
00:01:15
Теперь я указать триггер для эффекта..
00:01:18
В анимационном стекле, Я выбираю эффект.
00:01:21
активирует команду триггера.
00:01:24
Я нажимаю триггер, указать на On нажмите кнопку и выберите Стрелка 1 .
00:01:30
которая моя форма стрелки здесь.
00:01:34
Теперь стрелка является триггером.
00:01:39
Триггеры полезны для начиная звуковые файлы и видео,.
00:01:42
какие виды PowerPoint как эффекты анимации..
00:01:46
Вместо того, чтобы нажать на звуковые средства массовой информации на этом слайде, чтобы играть, .
00:01:50
Я могу вытащить его из слайд, чтобы он никогда не появляется .
00:01:53
и настроить триггер, чтобы играть именно эта форма кнопки..
00:01:58
На слайде, когда я нажимаю на кнопка, он вызывает звуковой эффект..
00:02:04
На слайде с видео, Я могу сделать то же самое..
00:02:07
Вытяните видео-медиа с слайд, установить его, чтобы играть на полном экране.
00:02:12
и создать триггер для начать его, эта большая зеленая стрелка..
00:02:20
На слайде, когда я нажмите большую зеленую стрелку,.
00:02:23
он запускает видео для воспроизведения.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Когато искате да щракнете върху нещо конкретно в слайда,.
00:00:07
като всяка форма на стрелка тук, за да започнете анимационен ефект, използвайте превключвател..
00:00:13
На този слайд всяка зелена стрелка когато щракна върху него..
00:00:18
Ето я последователността отново.
00:00:20
Стрелка 1 задейства първия текст анимация, която има входен ефект на Избърсвайте..
00:00:25
Стрелка 2 задейства втората и стрелка 3 задейства третата..
00:00:30
Сравнете това с типичното списък анимация, където кликвам.
00:00:34
за да играя всеки ефект, но аз не щракнете върху нещо конкретно, за да го направите..
00:00:39
В първия пример ефектът започва само когато щракна върху стрелка.
00:00:43
която е задействане на ефекта, .
00:00:46
така задейства ме нека да се уточни кликвания за ефекти..
00:00:51
Мога да създам колкото се може повече задейства, колкото ми е необходимо..
00:00:54
Например, мога да този текст банер е и задействане, .
00:00:57
за да започнете ефект на картината.
00:01:01
За да настроите спусък, можете да първо приложи анимационен ефект.
00:01:04
към това, което искате да задействате.
00:01:06
За този слайд, искам да задействане на текст ефект върху тази форма на банер;.
00:01:10
Ще избера формата и ще да приложите входен ефект на Изтриване..
00:01:15
Сега определям задействане на ефекта..
00:01:18
В прозореца за анимации Избирам ефекта.
00:01:21
който активира командата за задействане.
00:01:24
Аз щракнете върху Превключвател, посочете В щракнете върху и изберете Стрелка 1 .
00:01:30
която е моята форма на стрелка тук.
00:01:34
Сега стрелката е спусък.
00:01:39
Превключвателите са полезни за стартиране на звукови файлове и видео,.
00:01:42
кои изгледи на PowerPoint като анимационни ефекти..
00:01:46
Вместо да звукова медия на този слайд, за да го .
00:01:50
Мога да го издърпам. слайд, така че никога да не се появява .
00:01:53
и да настроите превключвател за възпроизвеждане именно тази форма на бутона..
00:01:58
В слайда, когато щракна върху , той задейства звуковия ефект..
00:02:04
На слайд с видеоклип И аз мога да направя същото..
00:02:07
Издърпайте видеото на екрана, настройте го да възпроизвежда.
00:02:12
и да се създаде спусък, за да Започнете, тази голяма зелена стрела..
00:02:20
На слайда, когато кликнете върху голямата зелена стрелка,.
00:02:23
тя активира видеото да се възпроизвежда.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Când doriți să faceți clic pe ceva specific pe diapozitiv,.
00:00:07
ca fiecare formă săgeată aici pentru a începe un efect de animație, utilizați un trigger..
00:00:13
Pe acest diapozitiv, fiecare săgeată verde declanșează un efect text când fac clic pe el..
00:00:18
Iată secvența din nou.
00:00:20
Săgeata 1 declanșează primul text animație care are un efect de intrare Ștergeți..
00:00:25
Săgeata 2 declanșează a doua și Săgeata 3 declanșează al treilea..
00:00:30
Comparați acest lucru cu un tipic listă animație unde fac clic.
00:00:34
pentru a juca fiecare efect, dar eu nu faceți clic pe ceva specific pentru a face acest lucru..
00:00:39
În primul exemplu, efectul pornește numai când fac clic pe o săgeată.
00:00:43
care este declanșator pentru efect, .
00:00:46
astfel încât declanșează permiteți-mi să specifice faceți clic pe puncte pentru efecte..
00:00:51
Pot crea cât mai multe declanșează după am nevoie..
00:00:54
De exemplu, aș putea face acest banner text să fie un declanșator, de asemenea, .
00:00:57
pornirea unui efect de imagine.
00:01:01
Pentru a configura un trigger, aplică mai întâi un efect de animație.
00:01:04
la lucrul pe care vrei să-l declanșezi.
00:01:06
Pentru acest diapozitiv, vreau să declanșează un efect text asupra acestei forme de banner;.
00:01:10
Voi selecta forma și aplică un efect de intrare Ștergere..
00:01:15
Acum am specifica un declanșator pentru efect..
00:01:18
În panoul de animație, Am selectat efectul.
00:01:21
care activează comanda de declanșare.
00:01:24
Fac clic pe Trigger, indicați spre Activat faceți clic pe și selectați Săgeată 1 .
00:01:30
care este forma mea săgeată aici.
00:01:34
Acum săgeata e un declanșator.
00:01:39
Triggerele sunt utile pentru pornirea fișierelor de sunet și a videoclipurilor;.
00:01:42
ce vizualizări PowerPoint ca efecte de animație..
00:01:46
În loc să faceți clic pe suport de sunet pe acest diapozitiv pentru a-l reda, .
00:01:50
Pot să-l scot de pe. glisați astfel încât să nu apară niciodată .
00:01:53
și a configura un declanșator pentru a juca ea, și anume această formă buton..
00:01:58
În diapozitiv, când fac clic pe declanșează efectul de sunet..
00:02:04
Pe un diapozitiv cu un videoclip, Și eu pot face la fel..
00:02:07
Scoateți suportul video diapozitivul, setați-l să redea pe ecran complet.
00:02:12
și de a crea un declanșator pentru a Începe, săgeata asta mare și verde..
00:02:20
Pe diapozitiv, când am faceți clic pe săgeata mare verde,.
00:02:23
declanșează video pentru a juca.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Якщо потрібно натиснути кнопку щось конкретне на слайді,.
00:00:07
як кожна фігура стрілки тут, щоб почати анімаційний ефект, використовуйте тригер..
00:00:13
На цьому слайді кожна зелена стрілка запускає текстовий ефект, якщо клацнути його..
00:00:18
Ось послідовність знову.
00:00:20
Стрілка 1 запускає перший текст анімація, яка має ефект входу "Стерти"..
00:00:25
Стрілка 2 запускає другий ефект і стрілка 3 викликає третє..
00:00:30
Порівняйте це з типовим анімацію списку, на якій я натисш.
00:00:34
грати кожен ефект, але я не клацніть будь-який специфічний для цього..
00:00:39
У першому прикладі ефект починається лише після натискання стрілки.
00:00:43
який є тригер для ефекту, .
00:00:46
так що тригери дозвольте мені вказати натисніть очки для ефектів..
00:00:51
Я можу створити стільки тригери, як мені потрібно..
00:00:54
Наприклад, я міг би зробити цей текстовий банер буде тригером також, .
00:00:57
почати ефект рисунка.
00:01:01
Щоб настроїти тригер, спочатку застосувати анімаційний ефект.
00:01:04
до того, що ви хочете, щоб викликати.
00:01:06
Для цього слайда я хочу викликати текстовий ефект на цю форму банера;.
00:01:10
Я виокую форму і застосувати ефект входу в стерти..
00:01:15
Тепер я вказую для ефекту..
00:01:18
В області анімації Я вибиваю ефект.
00:01:21
, яка активує команду тригера.
00:01:24
Я натискач Тригер, наведіть вказівник на пункт Укаох. натисніть кнопку і виберіть Стрілка 1 .
00:01:30
яка моя стрілка форма тут.
00:01:34
Тепер стрілка тригер.
00:01:39
Тригери корисні для запуск звукових файлів і відео,.
00:01:42
які подання у програмі PowerPoint як анімаційні ефекти..
00:01:46
Замість того, щоб натиснути на кнопку звуковий носій на цьому слайді, щоб відтворити його, .
00:01:50
Я можу зняти його з слайд, щоб він ніколи не з'являвся .
00:01:53
і налаштувати тригер для відтворення це, а саме ця форма кнопки..
00:01:58
На слайді, якщо клацнути , це викликає звуковий ефект..
00:02:04
На слайді з відео, Я можу зробити те ж саме..
00:02:07
Витягніть відеознімки слайд, встановити його для відтворення в повноекранному режимі.
00:02:12
і створити тригер для почніть його, ця велика зелена стрілка..
00:02:20
На слайді, коли я натисніть велику зелену стрілку,.
00:02:23
він запускає відео для відтворення.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Ne zaman tıklatmak istediğinizde slaytta belirli bir şey,.
00:00:07
başlatmak için burada her ok şekli gibi bir animasyon efekti, bir tetikleyici kullanın..
00:00:13
Bu slaytta, her yeşil ok tıklattığınızda metin efektini tetikler..
00:00:18
İşte yine sıra.
00:00:20
Ok 1 ilk metni tetikler silme giriş efekti olan animasyon..
00:00:25
Ok 2 ikinci tetikler etkisi ve Ok 3 üçüncü tetikler..
00:00:30
Bunu tipik bir tıkladığım liste animasyonu.
00:00:34
her etki oynamak için ama yok yapmak için özel bir şeyi tıklatın..
00:00:39
İlk örnekte, efekt yalnızca bir oku tıklattığınızda başlar.
00:00:43
hangi etkisi için tetikleme, .
00:00:46
bu yüzden tetikler bana belirteyim efektler için noktaları tıklatın..
00:00:51
Ben kadar oluşturabilirsiniz ihtiyacım olduğu kadar tetikler..
00:00:54
Örneğin, ben yapabilirim bu metin afiş de bir tetikleyici olmak, .
00:00:57
resim efekti başlatın.
00:01:01
Bir tetikleyici kurmak için, önce animasyon efekti uygulayın.
00:01:04
Tetiklemek istediğin şeye.
00:01:06
Bu slayt için, ben istiyorum bu başlık şeklinde bir metin efekti tetikler;.
00:01:10
Şekli seçeceğim ve. Silme giriş efekti uygulayın..
00:01:15
Şimdi bir belirtin etkisi için tetikleme..
00:01:18
Animasyon bölmesinde, Efekti seçiyorum.
00:01:21
tetikleme komutunu etkinleştirir.
00:01:24
Tetikle'yi tıklatıyorum, On'a işaret edin tıklayın ve Ok 1'i seçin .
00:01:30
Şuraya benim ok şeklim.
00:01:34
Şimdi ok bir tetikleyici.
00:01:39
Tetikleyiciler, ses dosyaları nın ve videolarının başlatılması,.
00:01:42
hangi PowerPoint görünümleri animasyon efektleri olarak..
00:01:46
Yerine tıklayarak oynamak için bu slaytta ses ortamı, .
00:01:50
Bunu başarabilirim. slayt böylece hiç görünmez .
00:01:53
ve oynamak için bir tetikleyici kurmak yani bu düğme şekli..
00:01:58
Slaytta, düğmesini tetikler, ses efektini tetikler..
00:02:04
Videoiçeren bir slaytta, Ben de aynı şeyi yapabilirim..
00:02:07
Video ortamını çekme slayt, tam ekran oynamak için ayarlayın.
00:02:12
ve bir tetikleyici oluşturmak Başlat, bu büyük yeşil ok..
00:02:20
Slaytta, ne zaman büyük yeşil ok tıklayın,.
00:02:23
videoyu oynatmak için tetikler.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Quando quiser clicar algo específico no slide,.
00:00:07
como cada forma de seta aqui para começar um efeito de animação, use um gatilho..
00:00:13
Neste slide, cada seta verde aciona um efeito de texto quando clico nele..
00:00:18
Aqui está a sequência de novo.
00:00:20
Seta 1 aciona o primeiro texto animação que tem um efeito de entrada Wipe..
00:00:25
Seta 2 dispara a segunda efeito e seta 3 dispara o terceiro..
00:00:30
Compare isto com um típico animação lista onde clico.
00:00:34
para jogar cada efeito, mas eu não clique em qualquer coisa específica para fazê-lo..
00:00:39
No primeiro exemplo, o efeito começa apenas quando clico numa seta.
00:00:43
que é o gatilho para o efeito, .
00:00:46
de modo que os gatilhos deixe-me especificar clique em pontos para efeitos..
00:00:51
Posso criar tantos gatilhos como preciso..
00:00:54
Por exemplo, posso fazer este banner de texto também é um gatilho, .
00:00:57
iniciando um efeito de imagem.
00:01:01
Para configurar um gatilho, primeiro aplicar um efeito de animação.
00:01:04
para a coisa que quer desencadear.
00:01:06
Para este slide, quero desencadear um efeito de texto nesta forma de banner;.
00:01:10
Vou selecionar a forma e aplicar um efeito de entrada Wipe..
00:01:15
Agora eu especifico um gatilho para o efeito..
00:01:18
No painel de animação, Eu seleciono o efeito.
00:01:21
que ativa o comando do gatilho.
00:01:24
Clico no Trigger, aponto para On clique e selecione Seta 1 .
00:01:30
que é a minha forma de flecha aqui.
00:01:34
Agora a flecha é um gatilho.
00:01:39
Os gatilhos são úteis para iniciar ficheiros de som e vídeos,.
00:01:42
que vistas powerPoint como efeitos de animação..
00:01:46
Em vez de clicar no meios de som neste slide para tocá-lo, .
00:01:50
Eu posso fazê-lo fora o deslizar para que nunca apareça .
00:01:53
e configurar um gatilho para jogar ele, nomeadamente esta forma de botão..
00:01:58
No slide, quando clico no botão, dispara o efeito sonoro..
00:02:04
Em um slide com um vídeo, Posso fazer a mesma coisa..
00:02:07
Puxe os meios de vídeo para fora o slide, defini-lo para reproduzir o ecrã completo.
00:02:12
e criar um gatilho para começar, esta grande seta verde..
00:02:20
No slide, quando eu clique na grande seta verde,.
00:02:23
desencadeia o vídeo para ser reproduzo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Kada želite da kliknete Neљto odreрeno na slajdu,.
00:00:07
Kao svaki oblik strelice ovde za početak efekat animacije, koristite okidač..
00:00:13
Na ovom slajdu, svaka zelena strelica pokreće efekat teksta kada kliknem na njega..
00:00:18
Evo opet sekvence.
00:00:20
Strelica 1 pokreće prvi tekst animacija koja ima efekat brisanja ulaza..
00:00:25
Strelica 2 pokreće drugi efekat i Strelica 3 pokreće treći..
00:00:30
Uporedi ovo sa tipičnim lista animacija na mesto na koje kliknem.
00:00:34
da reprodukujem svaki efekat, ali ja ne kliknite na bilo šta specifično da biste to uradili..
00:00:39
U prvom primeru, efekat počinje samo kada kliknem na strelicu.
00:00:43
koji je okidač za efekat, .
00:00:46
Pa okidači, dozvolite mi da navedem kliknite na tačke za efekte..
00:00:51
Mogu da stvorim onoliko Okidaиi po potrebi..
00:00:54
Na primer, mogao bih da ovaj reklamni natpis za tekst takođe, .
00:00:57
započinjanje efekta slike.
00:01:01
Da bi postavio okidač, ti prvo primena efekta animacije.
00:01:04
Na stvar koju ћeliљ da pokreneљ.
00:01:06
Za ovaj slajd, želim aktiviranje efekta teksta na ovaj oblik reklamnog natpisa;.
00:01:10
Ja жu izabrati oblik i. primeni efekat ulaza brisanja..
00:01:15
Sada navedite okidač za efekat..
00:01:18
U oknu za animaciju, Biram efekat.
00:01:21
koji aktivira komandu okidaиa.
00:01:24
Kliknem na dugme Okidač, postavite pokazivač na stavku "On" kliknite i izaberite strelicu 1 .
00:01:30
Što je moj oblik strele ovde.
00:01:34
Sada je strela okidaи.
00:01:39
Okidači su korisni za pokretanje zvučnih datoteka i video zapisa,.
00:01:42
powerPoint prikazi kao efekte animacije..
00:01:46
Umesto da kliknete na zvučni medij na ovom slajdu da biste ga resito, .
00:01:50
Mogu to da izvedem sa. slajd tako da se nikada ne pojavi .
00:01:53
i podesi okidač za reprodukciju to, naime ovaj oblik dugmeta..
00:01:58
Na slajdu, kada kliknem na dugme, pokreće zvučni efekat..
00:02:04
Na slajdu sa video zapisom, I ja mogu da uradim isto..
00:02:07
Skini video medije slajd, podesite ga da se reprodukuje preko celog ekrana.
00:02:12
i da napravite okidač za Poиni, ova velika zelena strela..
00:02:20
Na slajdu, kada sam kliknite na veliku zelenu strelu,.
00:02:23
Pokreće video da se reprodukuje.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
مثل كل شكل سهم هنا لبدء تأثير الحركة ، واستخدام الزناد..
00:00:13
على هذه الشريحة، كل سهم أخضر يؤدي إلى تأثير النص عند النقر فوقه..
00:00:18
هنا التسلسل مرة أخرى.
00:00:20
السهم 1 يؤدي إلى تشغيل النص الأول الرسوم المتحركة التي لديها تأثير مدخل مسح..
00:00:25
السهم 2 يؤدي إلى الثانية تأثير والسهم 3 مشغلات الثالث..
00:00:30
قارن هذا مع نموذجي قائمة الرسوم المتحركة حيث انقر فوق.
00:00:34
للعب كل تأثير ولكن أنا لا انقر فوق أي شيء محدد للقيام بذلك..
00:00:39
في المثال الأول، يبدأ التأثير فقط عند النقر فوق سهم.
00:00:43
وهو الزناد للتأثير، .
00:00:46
لذلك triggers اسمحوا لي أن تحديد انقر فوق نقاط للآثار..
00:00:51
يمكنني إنشاء أكبر عدد ممكن مشغلات كما أحتاج..
00:00:54
على سبيل المثال، يمكنني أن أصنع هذا الشعار النص يكون الزناد أيضا ، .
00:00:57
بدء تشغيل تأثير صورة.
00:01:01
لإعداد مشغل، يمكنك أولا تطبيق تأثير الحركة.
00:01:04
إلى الشيء الذي تريد أن تثير.
00:01:06
لهذه الشريحة، أريد تشغيل تأثير نص على شكل الشعار هذا؛.
00:01:10
سأختار الشكل و تطبيق تأثير مدخل مسح..
00:01:15
الآن أنا تحديد الزناد للتأثير..
00:01:18
في جزء الحركة، أنا حدد تأثير.
00:01:21
الذي ينشط الأمر الزناد.
00:01:24
انقر فوق المشغل، أشر إلى تشغيل انقر فوق وحدد السهم 1 .
00:01:30
وهو شكل سهمي هنا
00:01:34
الآن السهم هو الزناد.
00:01:39
المشغلات مفيدة ل بدء تشغيل ملفات الصوت ومقاطع الفيديو،.
00:01:42
الذي طرق العرض PowerPoint كمؤثرات حركة..
00:01:46
بدلا من النقر فوق وسائط الصوت على هذه الشريحة لتشغيله، .
00:01:50
يمكنني سحبه من الشريحة بحيث لا يظهر أبدا .
00:01:53
وإعداد مشغل للعب هو، أي شكل الزر هذا..
00:01:58
على الشريحة، عند النقر فوق ، فإنه يؤدي إلى تأثير الصوت..
00:02:04
على شريحة مع فيديو، يمكنني أن أفعل نفس الشيء..
00:02:07
سحب وسائط الفيديو إيقاف الشريحة، تعيينها لتشغيل ملء الشاشة.
00:02:12
وإنشاء مشغل إلى بدء تشغيل ذلك، هذا السهم الأخضر الكبير..
00:02:20
على الشريحة، عندما انقر فوق السهم الأخضر الكبير،.
00:02:23
فإنه يؤدي الفيديو للعب.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
시작하려면 각 화살표 모양처럼 애니메이션 효과를 사용하여 트리거를 사용합니다..
00:00:13
이 슬라이드에서 각 녹색 화살표 클릭하면 텍스트 효과가 트리거됩니다..
00:00:18
시퀀스는 다시 한 번 있습니다.
00:00:20
화살표 1은 첫 번째 텍스트를 트리거합니다. 와이프 입구 효과가 있는 애니메이션입니다..
00:00:25
화살표 2는 두 번째 트리거 효과 및 화살표 3은 세 번째 트리거합니다..
00:00:30
이 것을 일반적인 것과 비교합니다. 클릭하는 애니메이션 목록.
00:00:34
각 효과를 재생하지만 난하지 않습니다 특정 한 것을 클릭합니다..
00:00:39
첫 번째 예제에서 화살표를 클릭할 때만 효과가 시작됩니다..
00:00:43
이는 효과에 대한 트리거, .
00:00:46
그래서 트리거는 내가 지정 할 수 있습니다 효과를 위해 포인트를 클릭합니다..
00:00:51
나는 많은 만들 수 있습니다 필요에 따라 트리거됩니다..
00:00:54
예를 들어, 내가 할 수 이 텍스트 배너도 트리거가 될 수 있습니다. .
00:00:57
그림 효과를 시작합니다.
00:01:01
트리거를 설정하려면 먼저 애니메이션 효과를 적용.
00:01:04
트리거하려는 것.
00:01:06
이 슬라이드의 경우 이 배너 모양에 텍스트 효과를 트리거합니다..
00:01:10
셰이프를 선택하고 지우기 입구 효과를 적용합니다..
00:01:15
이제 효과에 대한 트리거입니다..
00:01:18
애니메이션 창에서, 효과를 선택합니다.
00:01:21
트리거 명령을 활성화합니다.
00:01:24
트리거를 클릭하고, 켜기를 가리킵니다. 클릭하고 화살표 1을 선택 .
00:01:30
여기 내 화살표 모양입니다.
00:01:34
이제 화살표가 트리거입니다.
00:01:39
트리거는 사운드 파일 및 비디오 시작,.
00:01:42
어떤 파워포인트 가 보이는가 애니메이션 효과로..
00:01:46
클릭 대신 이 슬라이드에서 사운드 미디어를 재생, .
00:01:50
그것을 끌어낼 수 있습니다. 슬라이드가 나타나지 않도록 .
00:01:53
재생할 트리거를 설정합니다. 즉이 버튼 모양입니다..
00:01:58
슬라이드에서, 내가 클릭 할 때 버튼, 그것은 소리 효과를 트리거합니다..
00:02:04
비디오가있는 슬라이드에서, 나는 같은 일을 할 수 있습니다..
00:02:07
비디오 미디어를 끄기 슬라이드, 전체 화면을 재생하도록 설정.
00:02:12
트리거를 만들고 시작,이 큰 녹색 화살표..
00:02:20
슬라이드에, 때 나는 큰 녹색 화살표를 클릭,.
00:02:23
재생할 비디오가 트리거됩니다.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
喜欢每个箭头形状在这里开始 动画效果,使用触发器。.
00:00:13
在此幻灯片上,每个绿色箭头 当我单击它时触发文本效果。.
00:00:18
这又是序列。
00:00:20
箭头 1 触发第一个文本 具有擦除入口效果的动画。.
00:00:25
箭头 2 触发第二个 效果和箭头 3 触发第三个。.
00:00:30
将此与典型值进行比较 列表动画,我单击.
00:00:34
播放每种效果,但我不 单击任何特定内容来执行此操作。.
00:00:39
在第一个示例中, 效果仅在我单击箭头时开始.
00:00:43
这是 触发效果,.
00:00:46
所以触发器让我指定 单击效果点。.
00:00:51
我可以创建尽可能多的 触发器,因为我需要。.
00:00:54
例如,我可以使 这个文本横幅也是一个触发器,.
00:00:57
启动图片效果。
00:01:01
要设置触发器,您需要 首先应用动画效果.
00:01:04
到您要触发的事物。
00:01:06
对于这张幻灯片,我想 在此横幅形状上触发文本效果;.
00:01:10
我将选择形状和 应用擦除入口效果。.
00:01:15
现在我指定了一个 触发效果。.
00:01:18
在动画窗格中, 选择效果.
00:01:21
这将激活触发器命令。
00:01:24
我单击"触发器",指向"开" 单击并选择箭头 1.
00:01:30
这是我的箭头形状。
00:01:34
现在箭头是一个触发器。
00:01:39
触发器可用于 启动声音文件和视频,.
00:01:42
哪些 PowerPoint 视图 作为动画效果。.
00:01:46
而不是单击 播放此幻灯片上的声音媒体,.
00:01:50
我可以把它从 滑动,使其永远不会出现.
00:01:53
并设置触发器进行播放 它,即这个按钮形状。.
00:01:58
在幻灯片上,当我单击 按钮,它会触发声音效果。.
00:02:04
在带有视频的幻灯片上, 我可以做同样的事情。.
00:02:07
拉出视频媒体 幻灯片,将其设置为全屏播放.
00:02:12
并创建一个触发器 启动它,这个绿色的大箭头。.
00:02:20
在幻灯片上,当我 单击绿色大箭头,.
00:02:23
它触发视频播放。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
เหมือนรูปร่างลูกศรแต่ละรูปที่นี่เพื่อเริ่มต้น เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้ทริกเกอร์.
00:00:13
บนภาพนิ่งนี้ ลูกศรสีเขียวแต่ละอัน ทริกเกอร์ลักษณะพิเศษของข้อความเมื่อฉันคลิก.
00:00:18
นี่คือลําดับอีกครั้ง
00:00:20
ลูกศร 1 ทริกเกอร์ข้อความแรก ภาพเคลื่อนไหวที่มีลักษณะพิเศษเข้าของ Wipe.
00:00:25
ลูกศร 2 ทริกเกอร์ที่สอง ผลและลูกศร 3 ทริกเกอร์ที่สาม.
00:00:30
เปรียบเทียบสิ่งนี้กับทั่วไป แสดงรายการภาพเคลื่อนไหวที่ฉันคลิก.
00:00:34
เล่นแต่ละเอฟเฟกต์ แต่ฉันไม่เล่น คลิกสิ่งที่เฉพาะเจาะจงเพื่อทํา.
00:00:39
ในตัวอย่างแรก ลักษณะพิเศษจะเริ่มต้นเฉพาะเมื่อฉันคลิกลูกศรเท่านั้น.
00:00:43
ซึ่งเป็น ทริกเกอร์สําหรับผล, .
00:00:46
ดังนั้นทริกเกอร์ให้ฉันระบุ คลิกจุดสําหรับเอฟเฟ็กต์.
00:00:51
ฉันสามารถสร้างได้มากเท่านี้ ทริกเกอร์ตามที่ฉันต้องการ.
00:00:54
ตัวอย่างเช่น ฉันทําได้ แบนเนอร์ข้อความนี้เป็นทริกเกอร์ด้วย .
00:00:57
เริ่มเอฟเฟ็กต์รูปภาพ
00:01:01
เมื่อต้องการตั้งค่าทริกเกอร์ นําเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวไปใช้ก่อน.
00:01:04
กับสิ่งที่คุณต้องการจะกระตุ้น
00:01:06
สําหรับภาพนิ่งนี้ ทริกเกอร์ลักษณะพิเศษของข้อความบนรูปร่างแบนเนอร์นี้.
00:01:10
ฉันจะเลือกรูปร่างและ ใช้ลักษณะพิเศษเข้าของเช็ด.
00:01:15
ตอนนี้ผมระบุ ทริกเกอร์สําหรับผลกระทบ.
00:01:18
ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ฉันเลือกลักษณะพิเศษ.
00:01:21
ซึ่งเปิดใช้งานคําสั่งทริกเกอร์
00:01:24
ฉันคลิก ทริกเกอร์ ชี้ไปที่ เปิด คลิก แล้วเลือก ลูกศร 1 .
00:01:30
ซึ่งเป็นรูปลูกศรของผมตรงนี้
00:01:34
ตอนนี้ลูกศรเป็นตัวจุดชนวน
00:01:39
ทริกเกอร์มีประโยชน์สําหรับ เริ่มไฟล์เสียงและวิดีโอ.
00:01:42
มุมมอง PowerPoint ใด เป็นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว.
00:01:46
แทนที่จะคลิกปุ่ม สื่อเสียงบนภาพนิ่งนี้เพื่อเล่น .
00:01:50
ฉันสามารถดึงมันออกจาก เพื่อไม่ให้แสดงภาพนิ่ง .
00:01:53
และตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อเล่น คือรูปร่างปุ่มนี้.
00:01:58
บนสไลด์ เมื่อฉันคลิกปุ่ม มันจะทริกเกอร์เอฟเฟกต์เสียง.
00:02:04
บนสไลด์ที่มีวิดีโอ ฉันก็ทําแบบเดียวกันได้.
00:02:07
ดึงสื่อวิดีโอออก เลื่อนตั้งค่าให้เล่นเต็มหน้าจอ.
00:02:12
และสร้างทริกเกอร์เพื่อ เริ่มเลย ลูกศรสีเขียวอันใหญ่.
00:02:20
บนสไลด์ เมื่อฉัน คลิกลูกศรสีเขียวขนาดใหญ่.
00:02:23
มันกระตุ้นให้วิดีโอเล่น

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show