PowerPoint - Edit headers and footers for handouts Tutorial

In this video, you will learn how to edit headers and footers for handouts using Microsoft 365. The video covers the steps to change the date settings, add header and footer text, and apply these settings to all handout pages.
This will help you customize your handouts with the desired information.

  • 2:43
  • 1814 views
00:00:08
the small print at the top and bottom of the page.
00:00:12
Let's zoom in for a better view.
00:00:16
This layout automatically includes the current date at the top on the right
00:00:22
and the page number at the bottom on the right.
00:00:26
To change these details or to add header and footer text,
00:00:30
you click this link, Edit header & footer at the bottom of print view.
00:00:37
In the dialog box to change the date settings, check Date and time,
00:00:43
then choose a different format for the date if you want.
00:00:48
If you didn't want the date to update automatically
00:00:51
you could check Fixed.
00:00:56
Next to add a text header, check Header
00:01:00
and type your text; I'll type the company name.
00:01:04
Notice how when the header box is checked
00:01:07
the header placeholder in the preview turns bold,
00:01:10
indicating that the header will appear on the page.
00:01:14
For the text footer, I'll check Footer
00:01:17
and type in the company's web address.
00:01:22
Then to apply these settings to all the handout pages, I'll click Apply to all.
00:01:29
I see the new date format is applied,
00:01:32
the company name appears as a header
00:01:36
and for the text footer, there's the web address.
00:01:41
I'll zoom back out.
00:01:46
Now, if later you want to remove headers or footers from the handout
00:01:50
you click Edit header & footer and follow these steps.
00:01:55
For the header or footer text, leave the box selected
00:01:59
but delete the text and click Apply to all.
00:02:05
That removes header and footer text.
00:02:09
To hide the date, display the dialog box, select Fixed,
00:02:15
delete the date there and click Apply to all.
00:02:20
That removes the date from the handout.
00:02:23
For now though, we like having headers and footers
00:02:31
and we're ready to print the handout.
00:02:34
For more details about working with headers and footers
00:02:37
in a handout, see the Course summary at the end of this course.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Voordat u uw handout afdrukt, vergeet niet de kop- en voetteksten aan te vinken,
00:00:08
de kleine lettertjes aan de boven- en onderkant van de pagina.
00:00:12
Laten we inzoomen op een betere weergave.
00:00:16
Deze layout omvat automatisch de huidige datum rechts bovenaan
00:00:22
en het paginanummer rechts onderaan.
00:00:26
Om deze details te wijzigen of om kop- en voettekst toe te voegen,
00:00:30
klikt u op deze link, Bewerken koptekst en voettekst onderaan de afdrukweergave.
00:00:37
In het dialoogvenster voor het wijzigen van de datuminstellingen, vink Datum en tijd aan,
00:00:43
en kies desgewenst een andere opmaak voor de datum.
00:00:48
Als u niet wilt dat de datum automatisch wordt bijgewerkt,
00:00:51
kunt u Fixed aanvinken.
00:00:56
Naast een tekst kopregel toevoegen, vink koptekst aan
00:01:00
en typ uw tekst; Ik zal de bedrijfsnaam typen.
00:01:04
Merk op dat wanneer het koptekst vak is aangevinkt
00:01:07
de koptekst plaatshouder in het voorbeeld vetgedrukt wordt,
00:01:10
wat aangeeft dat de koptekst op de pagina zal verschijnen.
00:01:14
Voor de voettekst tekst vink ik Voettekst aan
00:01:17
en typ het webadres van het bedrijf in.
00:01:22
Om vervolgens deze instellingen op alle handout pagina's toe te passen, klik ik op Toepassen op alles.
00:01:29
Ik zie dat de nieuwe datum opmaak wordt toegepast,
00:01:32
de bedrijfsnaam wordt weergegeven als een koptekst
00:01:36
en voor de voettekst van de tekst is er het webadres.
00:01:41
Ik zoom terug uit.
00:01:46
Nu, als u later kop- of voetteksten van de handout wilt verwijderen,
00:01:50
klikt u op Bewerken kop- en voettekst en volgt u deze stappen.
00:01:55
Voor de koptekst of voettekst tekst laat u het vakje geselecteerd,
00:01:59
maar verwijdert u de tekst en klik op Toepassen op alles.
00:02:05
Hiermee wordt koptekst en voettekst verwijderd.
00:02:09
Om de datum te verbergen, geef het dialoogvenster weer, selecteer Fixed,
00:02:15
verwijder de datum daar en klik op Toepassen op alles.
00:02:20
Dat verwijdert de datum van de handout.
00:02:23
Maar nu echter, willen we graag kop- en voetteksten
00:02:31
en we zijn klaar om de handout af te drukken.
00:02:34
Voor meer informatie over het werken met kop- en voetteksten
00:02:37
in een handout, zie de Cursus samenvatting aan het einde van deze cursus.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bevor Sie die Handzettel drucken, sollten Sie unbedingt die Kopf- und Fußzeilen überprüfen,
00:00:08
also das Kleingedruckte oben und unten auf der Seite.
00:00:12
Ich vergrößere die Ansicht, damit ich die Details besser erkennen kann.
00:00:16
Dieses Layout verwendet automatisch das aktuelle Datum oben rechts auf der Seite.
00:00:22
Außerdem eine Seitennummer unten rechts auf der Seite.
00:00:26
Wenn Sie diese Details ändern oder Kopf- und Fußzeilentext hinzufügen möchten,
00:00:30
klicken Sie auf diesen Link, „Kopf- und Fußzeile bearbeiten”, unten in der Druckvorschau.
00:00:37
Ändern Sie im Dialogfeld die Datumseinstellungen und aktivieren Sie „Datum und Uhrzeit”.
00:00:43
Wählen Sie dann ein anderes Format für das Datum aus, wenn Sie möchten.
00:00:48
Wenn das Datum nicht automatisch aktualisiert werden soll, können
00:00:51
Sie die Option „Fest” aktivieren.
00:00:56
Wenn Sie eine Textkopfzeile hinzufügen möchten, aktivieren Sie im nächsten Schritt
00:01:00
die Option „Kopfzeile” und geben Sie dann den Text ein. Ich gebe den Firmennamen ein.
00:01:04
Beachten Sie, dass bei Aktivierung des Felds „Kopfzeile” der Kopfzeilenplatzhalter
00:01:07
in der Vorschau fett formatiert wird.
00:01:10
Dies zeigt an, dass die Kopfzeile auf der Seite angezeigt wird.
00:01:14
Für die Textfußzeile aktiviere ich „Fußzeile” und
00:01:17
gebe dann die Webadresse der Firma ein.
00:01:22
Damit diese Einstellungen für alle Handzettelseiten übernommen werden, klicke ich auf „Für alle übernehmen”.
00:01:29
Sie sehen, dass das neue Datumsformat angewendet wird.
00:01:32
Der Firmenname wird als Kopfzeile angezeigt.
00:01:36
Als Textfußzeile wird die Webadresse angezeigt.
00:01:41
Jetzt verkleinere ich die Ansicht wieder.
00:01:46
Wenn Sie die Kopf- und Fußzeilen später aus den Handzetteln entfernen möchten,
00:01:50
klicken Sie auf „Kopf- und Fußzeilen bearbeiten” und führen dann die folgenden Schritte aus:
00:01:55
Lassen Sie für den Kopf- und Fußzeilentext das Feld aktiviert, löschen Sie jedoch
00:01:59
den Text und klicken Sie dann auf „Für alle übernehmen”.
00:02:05
Der Kopf- und Fußzeilentext wird entfernt.
00:02:09
Wenn Sie das Datum ausblenden möchten, zeigen Sie das Dialogfeld an, wählen Sie „Fest” aus,
00:02:15
löschen Sie hier das Datum und klicken Sie dann auf „Für alle übernehmen”.
00:02:20
Das Datum wird nun aus den Handzetteln entfernt.
00:02:23
Im Moment möchten Sie jedoch Kopf- und Fußzeilen verwenden
00:02:31
und Sie können die Handzettel jetzt drucken.
00:02:34
Weitere Einzelheiten zum Arbeiten mit Kopf- und Fußzeilen in
00:02:37
Handzetteln finden Sie in der Kurszusammenfassung am Ende dieses Kurses.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Antes de imprimir el documento, asegúrese de revisar los encabezados y pies de página,
00:00:08
ese pequeño texto en la parte superior e inferior de la página.
00:00:12
Ampliémoslo para verlo mejor.
00:00:16
Este diseño incluye automáticamente la fecha actual en la parte superior derecha
00:00:22
y el número de página en la parte inferior derecha.
00:00:26
Para cambiar estos detalles o agregar encabezado y pie de página,
00:00:30
haga clic en Editar encabezado y pie de página en la parte inferior de la vista de impresión.
00:00:37
En el cuadro de diálogo, para cambiar la configuración de la fecha, marque Fecha y hora
00:00:43
y seleccione un formato diferente para la fecha si lo desea.
00:00:48
Si no desea que la fecha se actualice automáticamente,
00:00:51
puede seleccionar Fija.
00:00:56
Para añadir un encabezado, marque Encabezado
00:01:00
y escriba su texto; introduciré el nombre de la empresa.
00:01:04
Observe que, cuando se marca la casilla de encabezado,
00:01:07
el marcador de posición del encabezado en la vista previa se pone en negrita,
00:01:10
indicando que el encabezado aparecerá en la página.
00:01:14
Para el pie de página, marco Pie de página
00:01:17
y escribo la dirección web de la empresa.
00:01:22
Para aplicar esta configuración a todas las páginas del documento, pulso en Aplicar a todo.
00:01:29
Veo que se aplica el nuevo formato de fecha,
00:01:32
el nombre de la empresa aparece como encabezado
00:01:36
y, como pie de página, está la dirección web.
00:01:41
Volveré a alejar la imagen.
00:01:46
Si más tarde desea eliminar encabezados o pies de página del documento,
00:01:50
haga clic en Editar encabezado y pie de página y siga estos pasos.
00:01:55
Para el encabezado o pie de página, deje la casilla marcada,
00:01:59
pero borre el texto y haga clic en Aplicar a todo.
00:02:05
Esto elimina el encabezado y pie de página.
00:02:09
Para ocultar la fecha, abra el cuadro de diálogo, seleccione Fija,
00:02:15
borre la fecha y haga clic en Aplicar a todo.
00:02:20
Esto elimina la fecha del documento.
00:02:23
Por ahora, sin embargo, nos gusta tener encabezados y pies de página
00:02:31
y estamos listos para imprimir el documento.
00:02:34
Para más detalles sobre cómo trabajar con encabezados y pies
00:02:37
de página en un documento, consulte el resumen al final de este curso.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Antes de imprimir seu folheto, certifique-se de verificar os cabeçalhos e rodapés,
00:00:08
as letras pequenas nas partes superior e inferior da página.
00:00:12
Vou aumentar para uma melhor exibição.
00:00:16
Este layout inclui automaticamente a data atual no canto superior direito
00:00:22
e o número da página no canto inferior direito.
00:00:26
Para mudar estes detalhes ou adicionar texto ao cabeçalho e ao rodapé,
00:00:30
clique neste link, Editar cabeçalho e rodapé na parte inferior da Exibição de impressão.
00:00:37
Na caixa de diálogo para alterar as configurações de data, marque Data e hora
00:00:43
e então escolha um formato diferente para a data, se quiser.
00:00:48
Se você não quiser que a data seja atualizada automaticamente,
00:00:51
basta marcar Fixo.
00:00:56
Próximo a adicionar um texto ao cabeçalho, marque Cabeçalho
00:01:00
e digite seu texto; vou digitar o nome da empresa.
00:01:04
Observe, quando a caixa de cabeçalho está selecionada, como
00:01:07
o espaço reservado para o cabeçalho no preview se tona negrito,
00:01:10
indicando que o cabeçalho vai aparecer na página.
00:01:14
Para o texto do rodapé, vou marcar Rodapé
00:01:17
e digitar o endereço do site da empresa.
00:01:22
Vou então aplicar estas configurações para todas as páginas do folheto, vou clicar em Aplicar para todos.
00:01:29
Vejo que o novo formato de data foi aplicado,
00:01:32
o nome da empresa aparece como cabeçalho
00:01:36
e no rodapé há o site da empresa.
00:01:41
Vou reduzir o zoom.
00:01:46
Agora, se depois você quiser remover cabeçalhos ou rodapés do folheto,
00:01:50
clique em Editar cabeçalho e rodapé e siga estas etapas.
00:01:55
Para o texto do cabeçalho ou rodapé, deixe a caixa selecionada,
00:01:59
mas exclua o texto e clique em Aplicar para todos.
00:02:05
Isso remove o texto do cabeçalho e do rodapé.
00:02:09
Para ocultar a data, exiba a caixa de diálogo, selecione Fixo,
00:02:15
exclua a data e e clique em Aplicar para todos.
00:02:20
Isso remove a data do folheto.
00:02:23
Mas por não, queremos ter cabeçalhos e rodapés
00:02:31
e estamos prontos para imprimir os folhetos.
00:02:34
Para mais detalhes sobre como trabalhar com cabeçalhos e rodapés
00:02:37
em um folheto, veja o resumo do curso no final.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Prima di stampare lo stampato, assicurarsi per controllare le intestazioni e i piè di pagina, .
00:00:08
la piccola stampa in alto e nella parte inferiore della pagina..
00:00:12
Facciamo lo zoom avanti per una migliore vista.
00:00:16
Questo layout automaticamente include la data corrente in alto a destra.
00:00:22
e il numero di pagina in basso a destra. .
00:00:26
Per modificare questi dettagli o per aggiungere il testo dell'intestazione e del piè di pagina, .
00:00:30
si fa clic su questo collegamento, Modifica intestazione e piè di pagina nella parte inferiore della visualizzazione di stampa..
00:00:37
Nella finestra di dialogo da modificare le impostazioni della data, selezionare Data e ora, .
00:00:43
quindi scegliere un diverso formato per la data, se lo si desidera. .
00:00:48
Se non si desidera che il data da aggiornare automaticamente.
00:00:51
si potrebbe controllare Fisso.
00:00:56
Avanti per aggiungere un'intestazione di testo, seleziona Intestazione
00:01:00
e digitare il testo; Digiterò il nome della società..
00:01:04
Si noti come quando il casella di intestazione è selezionata .
00:01:07
il segnaposto dell'intestazione nell'anteprima diventa audace, .
00:01:10
indicando che l'intestazione apparirà sulla pagina..
00:01:14
Per il piè di pagina di testo, Ill controllo Piè di pagina .
00:01:17
e digitare l'indirizzo web dell'azienda.
00:01:22
Quindi, per applicare queste impostazioni a tutti i pagine degli stampati, farò clic su Applica a tutti..
00:01:29
Vedo che viene applicato il nuovo formato di data,
00:01:32
il nome della società viene visualizzato come intestazione
00:01:36
e per il piè di pagina di testo, c'è l'indirizzo web.
00:01:41
Lo zoom indietro.
00:01:46
Ora, se in seguito si desidera rimuovere le intestazioni o piè di pagina dallo stampati .
00:01:50
si fa clic su Modifica intestazione e piè di pagina e attenersi alla seguente procedura..
00:01:55
Per l'intestazione o il piè di pagina testo, lasciare selezionata la casella .
00:01:59
ma eliminare il testo e fare clic su Applica a tutti..
00:02:05
In questo modo viene rimosso il testo dell'intestazione e del piè di pagina.
00:02:09
Per nascondere la data, finestra di dialogo, selezionare Fisso,.
00:02:15
eliminare la data lì e fare clic su Applica a tutti..
00:02:20
In questo modo si rimuove il data dall'stampati..
00:02:23
Per ora, però, ci piace avere intestazioni e piè di pagina.
00:02:31
e siamo pronti a stampare lo stampato.
00:02:34
Per maggiori dettagli su utilizzo di intestazioni e piè di pagina.
00:02:37
in un volantino, vedere il Corso sintesi alla fine di questo corso..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
在列印講件之前,請確保 檢查頁眉和頁腳,.
00:00:08
頂部的小列印 和頁面底部。.
00:00:12
讓我們放大以獲得更好的視圖。
00:00:16
此佈局自動 包括右側頂部的當前日期.
00:00:22
和頁碼 在右邊的底部。.
00:00:26
更改這些詳細資訊或 添加頁眉和頁腳文本,.
00:00:30
按一下此連結,編輯標題 • 列印視圖底部的頁腳。.
00:00:37
在要更改的對話方塊中 日期設置,檢查日期和時間,.
00:00:43
然後選擇一個不同的 如果需要,將日期的格式。.
00:00:48
如果您不希望 自動更新的日期.
00:00:51
你可以檢查修復。
00:00:56
在添加文本標題的旁邊,選中標題
00:01:00
並鍵入文本; 我將鍵入公司名稱。.
00:01:04
請注意,當 選中標題框.
00:01:07
標題預留位置 在預覽中變為粗體,.
00:01:10
指示標頭 將顯示在頁面上。.
00:01:14
對於文本頁腳, 我檢查腳底.
00:01:17
並輸入公司的網址。
00:01:22
然後,將這些設置應用於所有 講給頁,我將按一下"適用于所有人"。.
00:01:29
我看到新的日期格式已應用,
00:01:32
公司名稱顯示為標頭
00:01:36
對於文本頁腳,有網址。
00:01:41
我將縮小。
00:01:46
現在,如果以後要刪除標頭或 講法中的頁腳.
00:01:50
按一下"編輯頁眉 + 頁腳" 並按照以下步驟操作。.
00:01:55
對於頁眉或頁腳 文本,選中框.
00:01:59
但刪除文本和 按一下"應用於所有人"。.
00:02:05
刪除頁眉和頁腳文本。
00:02:09
要隱藏日期,將顯示 對話方塊,選擇"固定".
00:02:15
刪除那裡的日期 並按一下"應用於所有人"。.
00:02:20
刪除 日期從講講。.
00:02:23
但是現在,我們喜歡 有標題和頁腳.
00:02:31
我們準備列印講道了
00:02:34
有關 使用頁眉和頁腳.
00:02:37
在講道中,請參閱課程 本課程末尾的摘要。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
配布資料を印刷する前に、必ず ヘッダーとフッターをチェックするには、.
00:00:08
上部の小さな印刷物 ページの下部に表示されます。.
00:00:12
拡大して見た方が良いでしょう。
00:00:16
このレイアウトは自動的に 右側の上部に現在の日付が含まれています.
00:00:22
とページ番号 右側の下部に.
00:00:26
これらの詳細を変更するには、 ヘッダーとフッターテキストを追加するには、.
00:00:30
このリンクをクリックすると、ヘッダーを編集する 印刷ビューの下部にフッター。.
00:00:37
変更するダイアログ ボックスで 日付設定、日付と時刻をチェックし、.
00:00:43
その後、別のを選択します 必要に応じて日付の書式を設定します。.
00:00:48
あなたが望まないなら、 自動的に更新する日付.
00:00:51
[固定] をオンにすることができます。
00:00:56
テキスト ヘッダーを追加するには、[ヘッダー] をオンにします。
00:01:00
テキストを入力します。 会社名を入力します。.
00:01:04
次の場合に注意してください。 ヘッダー ボックスがオンになっています.
00:01:07
ヘッダープレースホルダ プレビューでは太字に変わり、.
00:01:10
ヘッダーを示す がページに表示されます。.
00:01:14
テキストフッターの場合、 フッターを調べてみる.
00:01:17
を入力し、会社の Web アドレスを入力します。
00:01:22
次に、これらの設定をすべてのに適用するには、 配布ページをクリックし、[すべてに適用] をクリックします。.
00:01:29
新しい日付形式が適用されているのがわかります。
00:01:32
会社名がヘッダーとして表示される
00:01:36
テキスト フッターには、Web アドレスがあります。
00:01:41
縮小する
00:01:46
後でヘッダーを削除する場合は、 配布資料からのフッター.
00:01:50
[ヘッダーとフッターの編集] をクリックします。 を実行し、次の手順に従います。.
00:01:55
ヘッダーまたはフッターの場合 テキストを選択したままにする.
00:01:59
しかし、テキストを削除し、 [すべてに適用] をクリックします。.
00:02:05
これは、ヘッダーとフッターテキストを削除します。
00:02:09
日付を非表示にするには、 ダイアログ ボックスで、[固定] を選択します。.
00:02:15
日付を削除する をクリックし、[すべてに適用] をクリックします。.
00:02:20
それは取り除く 配布資料の日付。.
00:02:23
今のところ、私たちは好きです ヘッダーとフッターを持つ.
00:02:31
配布資料を印刷する準備が整いました。
00:02:34
詳細については、 ヘッダーとフッターの操作.
00:02:37
配布資料に「コース」を参照してください。 このコースの最後に要約します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Trước khi bạn in tay của bạn, hãy chắc chắn để kiểm tra các tiêu đề và chân trang, .
00:00:08
in nhỏ ở trên cùng và dưới cùng của trang..
00:00:12
Hãy phóng to để xem tốt hơn.
00:00:16
Bố cục này tự động bao gồm ngày hiện tại ở trên cùng bên phải.
00:00:22
và số trang ở dưới cùng bên phải. .
00:00:26
Để thay đổi những chi tiết này hoặc để thêm văn bản tiêu đề và chân trang, .
00:00:30
bạn bấm vào liên kết này, chỉnh sửa tiêu đề & footer ở dưới cùng của giao diện in..
00:00:37
Trong hộp thoại để thay đổi cài đặt ngày, hãy kiểm tra ngày và giờ, .
00:00:43
sau đó chọn một định dạng cho ngày nếu bạn muốn. .
00:00:48
Nếu bạn không muốn ngày để cập nhật tự động.
00:00:51
bạn có thể kiểm tra cố định.
00:00:56
Tiếp theo để thêm một tiêu đề văn bản, kiểm tra header
00:01:00
và nhập văn bản của bạn; Tôi sẽ nhập tên công ty..
00:01:04
Chú ý cách khi hộp tiêu đề được chọn .
00:01:07
trình giữ chỗ tiêu đề trong bản xem trước quay đậm, .
00:01:10
cho biết tiêu đề sẽ xuất hiện trên trang..
00:01:14
Đối với các chân văn bản, Tôi sẽ kiểm tra footer .
00:01:17
và nhập địa chỉ web của công ty.
00:01:22
Sau đó, để áp dụng các cài đặt này cho tất cả các Trang handout, tôi sẽ nhấp vào áp dụng cho tất cả..
00:01:29
Tôi thấy định dạng ngày mới được áp dụng,
00:01:32
tên công ty xuất hiện dưới dạng tiêu đề
00:01:36
và cho chân trang văn bản, có địa chỉ web.
00:01:41
Tôi sẽ phóng to trở lại.
00:01:46
Bây giờ, nếu sau đó bạn muốn xóa tiêu đề hoặc chân trang từ handout .
00:01:50
bạn nhấp vào chỉnh sửa tiêu đề & footer và làm theo các bước sau..
00:01:55
Đối với tiêu đề hoặc chân trang văn bản, để lại hộp chọn .
00:01:59
nhưng xóa văn bản và nhấp vào áp dụng cho tất cả..
00:02:05
Điều đó loại bỏ văn bản tiêu đề và chân trang.
00:02:09
Để ẩn ngày, Hiển thị hộp thoại, chọn đã sửa,.
00:02:15
xóa ngày có và nhấp vào áp dụng cho tất cả..
00:02:20
Điều đó loại bỏ ngày từ tờ giấy phát tay..
00:02:23
Để bây giờ mặc dù, chúng tôi như có Header và chân trang.
00:02:31
và chúng tôi đã sẵn sàng để in tờ giấy phát tay.
00:02:34
Để biết thêm chi tiết về làm việc với header và chân trang.
00:02:37
trong một bản phát tay, xem khóa học tóm tắt vào cuối khóa học này..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Sebelum mencetak selebaran Anda, pastikan untuk memeriksa header dan footer, .
00:00:08
mencetak kecil di bagian atas dan bagian bawah halaman..
00:00:12
Mari kita memperbesar untuk tampilan yang lebih baik.
00:00:16
Tata letak ini secara otomatis termasuk tanggal saat ini di bagian atas kanan.
00:00:22
dan nomor halaman di bagian bawah di sebelah kanan. .
00:00:26
Untuk mengubah rincian atau untuk menambahkan teks header dan footer, .
00:00:30
Anda mengklik link ini, Edit header & footer di bagian bawah tampilan cetak..
00:00:37
Di kotak dialog untuk mengubah pengaturan tanggal, periksa tanggal dan waktu, .
00:00:43
kemudian pilih yang berbeda format untuk tanggal jika Anda ingin. .
00:00:48
Jika Anda tidak ingin tanggal untuk memperbarui secara otomatis.
00:00:51
Anda dapat memeriksa tetap.
00:00:56
Di samping menambahkan header teks, periksa header
00:01:00
dan Ketikkan teks Anda; Saya akan mengetikkan nama perusahaan..
00:01:04
Perhatikan bagaimana ketika kotak header dicentang .
00:01:07
placeholder header dalam pratinjau berubah tebal, .
00:01:10
menunjukkan bahwa header akan muncul di halaman..
00:01:14
Untuk teks footer, Saya akan memeriksa footer .
00:01:17
dan ketikkan alamat web perusahaan.
00:01:22
Kemudian untuk menerapkan pengaturan ini untuk semua Halaman handout, saya akan mengklik Terapkan untuk semua..
00:01:29
Saya melihat format tanggal baru diterapkan,
00:01:32
nama perusahaan muncul sebagai header
00:01:36
dan untuk teks footer, ada alamat web.
00:01:41
Aku akan tampilannya kembali.
00:01:46
Sekarang, jika nanti Anda ingin menghapus header atau footer dari selebaran .
00:01:50
Anda klik Edit header & footer dan ikuti langkah berikut..
00:01:55
Untuk header atau footer teks, meninggalkan kotak yang dipilih .
00:01:59
tetapi menghapus teks dan Klik Terapkan untuk semua..
00:02:05
Yang menghapus header dan footer teks.
00:02:09
Untuk menyembunyikan tanggal, kotak dialog, pilih tetap,.
00:02:15
menghapus tanggal di sana dan klik Terapkan untuk semua..
00:02:20
Yang menghapus tanggal dari selebaran..
00:02:23
Untuk saat ini meskipun, kita seperti memiliki header dan footer.
00:02:31
dan kami siap untuk mencetak handout.
00:02:34
Untuk detail selengkapnya tentang bekerja dengan header dan footer.
00:02:37
dalam selebaran, lihat kursus Ringkasan di akhir kursus ini..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Перед печатью раздаточного материала убедитесь, что чтобы проверить заготовки и лакеи, .
00:00:08
мелким шрифтом в верхней части и в нижней части страницы..
00:00:12
Давайте увеличим масштаб для лучшего просмотра.
00:00:16
Этот макет автоматически включает текущую дату в верхней части справа.
00:00:22
и номер страницы внизу справа. .
00:00:26
Чтобы изменить эти детали или чтобы добавить заголовок и текст, .
00:00:30
Вы нажмете на эту ссылку, Редактировать заголовок - подножка в нижней части вида печати..
00:00:37
В диалоговом поле изменить настройки даты, проверить дату и время, .
00:00:43
затем выберите другой формат для даты, если вы хотите. .
00:00:48
Если вы не хотите дата автоматического обновления.
00:00:51
Вы можете проверить Fixed.
00:00:56
Далее, чтобы добавить текстовый заголовок, проверьте заголовок
00:01:00
и ввемите текст; Я найму название компании..
00:01:04
Обратите внимание, как при коробка заголовка проверяется .
00:01:07
заполнитель заголовка в предварительном просмотре становится смелым, .
00:01:10
указывая, что заголовок появится на странице..
00:01:14
Для текстового лакея, Я проверю Футера .
00:01:17
и ввет веб-адрес компании.
00:01:22
Затем, чтобы применить эти настройки ко всем раздаточные страницы, я нажимаю Применить ко всем..
00:01:29
Я вижу, что новый формат даты применяется,
00:01:32
название компании отображается в заголовке
00:01:36
и для текста footer, есть веб-адрес.
00:01:41
Я увеличу масштаб.
00:01:46
Теперь, если позже вы хотите удалить загонщики или лакеи из раздаточного материала .
00:01:50
Вы нажмете Редактировать заголовок и footer и следовать этим шагам..
00:01:55
Для заголовка или лакея текст, оставьте поле выбранным .
00:01:59
но удалить текст и нажмите Применить ко всем..
00:02:05
Это удаляет заголовок и footer текст.
00:02:09
Чтобы скрыть дату, отобразить диалоговое окно, выберите Fixed,.
00:02:15
удалить дату там и нажмите Применить ко всем..
00:02:20
Это удаляет дата от раздаточного материала..
00:02:23
На данный момент, хотя, нам нравится с заготовки и лакеи.
00:02:31
и мы готовы распечатать раздаточный материал.
00:02:34
Для получения более подробной информации о работа с заготовщиками и лакеями.
00:02:37
в раздаточном материале, см. резюме в конце этого курса..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Преди да отпечатате за да проверите горните и долните колонтитули, .
00:00:08
с малкия печат в горната част и долната част на страницата..
00:00:12
Да увеличим мащаба за по-добър изглед.
00:00:16
Това оформление автоматично включва текущата дата в началото на.
00:00:22
и номера на страницата в долната част надясно. .
00:00:26
За да промените тези за да добавите текст на горния и долния колонтитул, .
00:00:30
щракнете върху тази връзка, Редактиране на заглавката &; долен колонтитул в долната част на изгледа за печат..
00:00:37
В диалоговия прозорец за промяна настройките за дата, проверете Дата и час, .
00:00:43
след това изберете различен формат за датата, ако искате. .
00:00:48
Ако не искате да актуализирате автоматично датата.
00:00:51
можете да проверите Фиксиран.
00:00:56
До добавянето на текстова заглавка, проверете Заглавен блок
00:01:00
и въведете текста си; Ще напия името на компанията..
00:01:04
Забележете как заглавна кутия е отметнато .
00:01:07
контейнер за заглавки в предварителния преглед, завива получер, .
00:01:10
показва, че заглавната част ще се появи на страницата..
00:01:14
За долния колонтитул Ще проверя долен колонтитул .
00:01:17
и въведете уеб адреса на компанията.
00:01:22
След това, за да приложите тези страници с изложения, ще кликна върху Прилагане на всички..
00:01:29
Виждам, че новият формат на датата е приложен,
00:01:32
името на фирмата се появява като заглавен блок
00:01:36
и за долния колонтитул, има уеб адрес.
00:01:41
Ще отдалеча от мащаба.
00:01:46
Сега, ако по-късно искате да премахнете заглавките или те от раздаването .
00:01:50
щракнете върху Редактиране на горния и долния колонтитул и следвайте тези стъпки..
00:01:55
За горния или долния колонтитул текста, оставете полето .
00:01:59
но изтрийте текста и Кликнете върху Приложи към всички..
00:02:05
Това премахва текст на колонтитули.
00:02:09
За да скриете датата, изберете Фиксирана,.
00:02:15
дата да се изтрие датата там и кликнете върху Приложи към всички..
00:02:20
Това премахва датата на подаване..
00:02:23
Засега обаче, ние харесваме като горни и долни колонтитули.
00:02:31
и сме готови да отпечатаме раздадената хартия.
00:02:34
За повече подробности относно работа с горни и долни колонтитули.
00:02:37
в раздадена на резюме в края на този курс..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Înainte de a imprima foaia de prezentare, asigurați-vă că pentru a verifica anteturile și subsolurile, .
00:00:08
imprimarea mică din partea de sus și partea de jos a paginii..
00:00:12
Să mărim pentru o vizualizare mai bună.
00:00:16
Acest aspect automat include data curentă în partea de sus din dreapta.
00:00:22
și numărul paginii în partea de jos, pe dreapta. .
00:00:26
Pentru a modifica aceste detalii sau pentru a adăuga text antet și subsol, .
00:00:30
faceți clic pe acest link, Editare antet & subsol în partea de jos a vizualizării de imprimare..
00:00:37
În caseta de dialog pentru a modifica setările datei, verificați Data și ora, .
00:00:43
apoi alegeți un alt pentru dată, dacă doriți. .
00:00:48
Dacă nu ai vrut data de actualizare automată.
00:00:51
ai putea verifica Fix.
00:00:56
Lângă pentru a adăuga un antet text, bifați Antet
00:01:00
și tastați textul; Voi scrie numele companiei..
00:01:04
Observați, atunci când caseta antet este bifată .
00:01:07
substituentul antetului în previzualizare devine aldin, .
00:01:10
indicând faptul că antetul va apărea pe pagină..
00:01:14
Pentru subsolul textului, Voi verifica Subsol .
00:01:17
și tastați adresa web a companiei.
00:01:22
Apoi, pentru a aplica aceste setări la toate pagini de diapozitive imprimate, voi face clic pe Se aplică tuturor..
00:01:29
Văd că se aplică noul format de dată,
00:01:32
numele companiei apare ca antet
00:01:36
și pentru subsolul textului, există adresa web.
00:01:41
O să mă retrag.
00:01:46
Acum, dacă mai târziu doriți să eliminați anteturi sau subsoluri din foaia de prezentare .
00:01:50
faceți clic pe Editare antet & subsol și urmați acești pași..
00:01:55
Pentru antet sau subsol text, lăsați caseta selectată .
00:01:59
dar ștergeți textul și faceți clic pe Se aplică tuturor..
00:02:05
Care elimină textul antet și subsol.
00:02:09
Pentru a ascunde data, afișați caseta de dialog, selectați Fix,.
00:02:15
ștergeți data de acolo și faceți clic pe Se aplică tuturor..
00:02:20
Care elimină data de la foaia de prezentare..
00:02:23
Pentru moment, deși, ne place având anteturi și subsoluri.
00:02:31
și suntem gata să tipărim foaia de prezentare.
00:02:34
Pentru mai multe detalii despre lucrul cu anteturi și subsoluri.
00:02:37
într-un document, consultați Cursul rezumat la sfârșitul acestui curs..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Перш ніж друкувати супровідні матеріали, обов'язково щоб перевірити колонтитули, .
00:00:08
малий друк у верхній частині і в нижній частині сторінки..
00:00:12
Давайте збільшити для кращого перегляду.
00:00:16
Цей макет автоматично включає поточну дату у верхній частині праворуч.
00:00:22
і номер сторінки внизу праворуч. .
00:00:26
Щоб змінити ці відомості або щоб додати текст колонтитулів, .
00:00:30
ви клацнути це посилання, Редагувати заголовок нижній колонтитул у нижній частині подання друку..
00:00:37
У діалоговому вікні для змінення установки дати, перевірте Дату й час, .
00:00:43
потім виберіть інший формат дати, якщо потрібно. .
00:00:48
Якщо ви не хочете дату автоматичного оновлення.
00:00:51
Ви можете перевірити Фіксована.
00:00:56
Поруч із додаванням текстового заголовка установіть прапорець Верхній колонтитул
00:01:00
і введіть текст; Я введу назву компанії..
00:01:04
Зверніть увагу, як буде позначено прапорець заголовок .
00:01:07
покажчик місця заповнення заголовка у попередньому перегляді стає жирним шрифтом, .
00:01:10
вказівка на те, що заголовок з'явиться на сторінці..
00:01:14
Для нижнього колонтитула тексту Я перевірю нижній колонтитул .
00:01:17
і введіть веб-адресу компанії.
00:01:22
Потім, щоб застосувати ці параметри до всіх роздатковий матеріал, я натискаю кнопку Застосувати до всіх..
00:01:29
Відображається новий формат дати,
00:01:32
назва компанії відображається як заголовок
00:01:36
і для нижнього колонтитула тексту є веб-адреса.
00:01:41
Я зменшув масштаб.
00:01:46
Тепер, якщо пізніше ви хочете видалити заголовки або нижні колонтитули з роздаткових матеріалів .
00:01:50
ви натисніть кнопку Редагувати колонтитули і виконайте такі інтерактивні елементи..
00:01:55
Для колонтитулів текст, залиште поле вибраним .
00:01:59
але видалити текст і Натисніть кнопку Застосувати до всіх..
00:02:05
Це видаляє текст колонтитулів.
00:02:09
Щоб приховати дату, віддійміть діалоговому вікні, виберіть Фіксовані,.
00:02:15
видалити дату там і натисніть кнопку Застосувати до всіх..
00:02:20
Це видаляє дату з роздаткових матеріалів..
00:02:23
Зараз, хоча, нам подобається верхні та нижні колонтитули.
00:02:31
і ми готові роздрукувати супровідний матеріал.
00:02:34
Для отримання додаткової інформації про робота з колонтитулами.
00:02:37
роздатковий матеріал див. резюме в кінці цього курсу..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Dinleyici dinleyicilerinizi yazdırmadan önce, üstbilgi ve altbilgi kontrol etmek için, .
00:00:08
üst kısmında küçük baskı ve sayfanın alt..
00:00:12
Daha iyi bir görünüm için yakınlaştıralım.
00:00:16
Bu düzen otomatik olarak sağdaki en üstteki geçerli tarihi içerir.
00:00:22
ve sayfa numarası sağ altta. .
00:00:26
Bu ayrıntıları değiştirmek veya üstbilgi ve altbilgi metni eklemek için, .
00:00:30
Bu bağlantıyı tıklatın, üstbilgi edit ve baskı görünümü altında altbilgi..
00:00:37
Değiştirmek için iletişim kutusunda tarih ayarlarını, Tarih ve saati kontrol edin, .
00:00:43
sonra farklı bir seçim isterseniz tarih için biçimlendirin. .
00:00:48
Eğer istemiyorsan. otomatik olarak güncelleştirilen tarih.
00:00:51
Sabit'i kontrol edebilirsiniz.
00:00:56
Metin üstbilgi eklemek için yanında Üstbilgi'yi işaretleyin
00:01:00
ve metninizi yazın; Şirket adını yazacağım..
00:01:04
Nasıl dikkat edin üstbilgi kutusu işaretlenir .
00:01:07
üstbilgi yer tutucu önizleme kalın döner, .
00:01:10
üstbilginin sayfada görünür..
00:01:14
Metin altbilgiiçin, Footer'ı kontrol edeceğim. .
00:01:17
ve şirketin web adresini yazın.
00:01:22
Daha sonra bu ayarları tüm dinleyici leri dağıt, hepsine uygula'yı tıklatacağım..
00:01:29
Yeni tarih formatına uygulandığını görüyorum.
00:01:32
şirket adı üstbilgi olarak görünür
00:01:36
ve metin altbilgi için, web adresi var.
00:01:41
Uzaklaştıracağım.
00:01:46
Şimdi, daha sonra üstbilgi kaldırmak istiyorsanız veya dinleyici notundan altalar .
00:01:50
üstbilgi ve altbilgi de tıklatın ve aşağıdaki adımları izleyin..
00:01:55
Üstbilgi veya altbilgi için metin, kutuyu seçili bırakın .
00:01:59
ancak metni silmek ve tümlerine uygula'yı tıklatın..
00:02:05
Bu üstbilgi ve altbilgi metni kaldırır.
00:02:09
Tarihi gizlemek için, görüntüleme iletişim kutusu, Sabit'i seçin,.
00:02:15
tarihi silmek ve tümlerine uygula'yı tıklatın..
00:02:20
Bu kaldırır sadaka dan tarih..
00:02:23
Şimdilik olsa da, biz gibi üstbilgi ve altbilgi olması.
00:02:31
ve sadakayı basmaya hazırız.
00:02:34
Hakkında daha fazla bilgi için üstbilgi ve altbilgi ile çalışma.
00:02:37
bir dinleyici sadakasında, Kurs'a bakın bu dersin sonunda özet..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Antes de imprimir a sua esmola, certifique-se para verificar os cabeçalhos e rodapés, .
00:00:08
a pequena impressão no topo e no fundo da página..
00:00:12
Vamos fazer um zoom para uma vista melhor.
00:00:16
Este layout automaticamente inclui a data atual no topo à direita.
00:00:22
e o número da página no fundo à direita. .
00:00:26
Para alterar estes detalhes ou para adicionar cabeçalho e texto de rodapé, .
00:00:30
clique neste link, Edite o cabeçalho & footer na parte inferior da vista de impressão..
00:00:37
Na caixa de diálogo para mudar as definições da data, verificar data e hora, .
00:00:43
em seguida, escolher um diferente formato para a data, se quiser. .
00:00:48
Se não querias. data para atualizar automaticamente.
00:00:51
pode verificar o Fixed.
00:00:56
Ao lado para adicionar um cabeçalho de texto, verifique o Cabeçalho
00:01:00
e digitar o seu texto; Vou escrever o nome da empresa..
00:01:04
Note como quando o caixa de cabeçalho é verificado .
00:01:07
o espaço reservado cabeçalho na pré-estreia torna-se arrojado, .
00:01:10
indicando que o cabeçalho aparecerão na página..
00:01:14
Para o rodapé de texto, Vou verificar footer .
00:01:17
e digite no endereço web da empresa.
00:01:22
Em seguida, para aplicar estas definições a todos os páginas de esmola, vou clicar Aplicar a todos..
00:01:29
Vejo que o novo formato de data é aplicado,
00:01:32
o nome da empresa aparece como um cabeçalho
00:01:36
e para o rodapé de texto, há o endereço web.
00:01:41
Vou voltar a fazer zoom.
00:01:46
Agora, se mais tarde quiser remover cabeçalhos ou rodapés da esmola .
00:01:50
clique em Editar cabeçalho & rodapé e seguir estes passos..
00:01:55
Para o cabeçalho ou rodapé texto, deixar a caixa selecionada .
00:01:59
mas apagar o texto e clique Aplicar a todos..
00:02:05
Que remove o texto do cabeçalho e do rodapé.
00:02:09
Para esconder a data, exibir a caixa de diálogo, selecione Fixo,.
00:02:15
apagar a data lá e clique Em Aplicar a todos..
00:02:20
Que remove o data a partir da esmola..
00:02:23
Por enquanto, porém, nós gostamos tendo cabeçalhos e rodapés.
00:02:31
e estamos prontos para imprimir a esmola.
00:02:34
Para mais detalhes sobre trabalhando com cabeçalhos e rodapés.
00:02:37
em uma esmola, ver o Curso resumo no final deste curso..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Pre nego što odštampate svoj pomoćni sadržaj, budite sigurni da biste proverili zaglavlja i podnožja, .
00:00:08
mali otisak na vrhu i na dnu stranice..
00:00:12
Hajde da zumiramo bolji pogled.
00:00:16
Ovaj raspored automatski uključuje trenutni datum na vrhu desne strane.
00:00:22
i broj stranice na dnu desno. .
00:00:26
Da biste promenili ove detalje ili da biste dodali tekst zaglavlja i podnožja stranice, .
00:00:30
kliknite na ovu vezu, uredite zaglavlje I podnožje na dnu prikaza za štampu..
00:00:37
U dijalogu za promenu postavke datuma, proverite datum i vreme, .
00:00:43
zatim odaberite drugu format za datum ako želite. .
00:00:48
Ako ne ћeliљ. datum automatskog ažuriranja.
00:00:51
Moћeљ da proveriљ "Fiksno".
00:00:56
Da biste dodali zaglavlje teksta, proverite zaglavlje
00:01:00
i otkucajte tekst; Otkucaću ime kompanije..
00:01:04
Primećujete kako kada polje zaglavlje je provereno .
00:01:07
čuvar mesta zaglavlja U pregledu postaje podebljano, .
00:01:10
označavanje da je zaglavlje pojaviće se na stranici..
00:01:14
Za podnožje teksta, Proveriću Footer. .
00:01:17
i otkucajte na Web adresu preduzeća.
00:01:22
Zatim da biste primenili ove postavke na sve stranice za delimiku, kliknuću na dugme Primeni na sve..
00:01:29
Vidim da je primenjen novi format datuma,
00:01:32
ime preduzeća se pojavljuje kao zaglavlje
00:01:36
A za podnožje teksta, tu je web adresa.
00:01:41
Zumiraжu.
00:01:46
Sada, ako kasnije želite da uklonite zaglavlja ili podnožja iz pomoćnog objekta .
00:01:50
kliknite na dugme Uredi zaglavlje i podnožje stranice i sledite ove korake..
00:01:55
Zaglavlje ili podnožje stranice tekst, ostavi polje izabrano .
00:01:59
ali izbrišite tekst i kliknite na dugme Primeni na sve..
00:02:05
To uklanja tekst zaglavlja i podnožja stranice.
00:02:09
Prikažite da biste sakrili datum u dijalogu, izaberite Opciju Fiksno,.
00:02:15
brisanje datuma tamo i kliknite na dugme Primeni na sve..
00:02:20
To uklanja datum iz pomoćnog knjiženja..
00:02:23
Za sada, mi se sviđamo zaglavlja i podnožja stranice.
00:02:31
I spremni smo da odštampamo pomoćni sadržaj.
00:02:34
Za više detalja o rad sa zaglavljima i podnožjima stranice.
00:02:37
u pomoćnog sadržaja, pogledajte kurs rezime na kraju ovog kursa..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
الطباعة الصغيرة في الأعلى وأسفل الصفحة..
00:00:12
دعونا التكبير للحصول على عرض أفضل.
00:00:16
هذا التخطيط تلقائيا يتضمن التاريخ الحالي في أعلى اليمين.
00:00:22
ورقم الصفحة في الأسفل على اليمين. .
00:00:26
لتغيير هذه التفاصيل أو لإضافة نص رأس وتذييل الصفحة، .
00:00:30
النقر فوق هذا الارتباط، تحرير رأس وتذييل الصفحة في أسفل طريقة عرض الطباعة..
00:00:37
في مربع الحوار لتغيير إعدادات التاريخ، والتحقق من التاريخ والوقت، .
00:00:43
ثم اختر مختلف تنسيق للتاريخ إذا أردت. .
00:00:48
إذا كنت لا تريد تاريخ التحديث تلقائيا.
00:00:51
يمكنك التحقق من ثابت.
00:00:56
بجوار إضافة رأس نص، تحقق من الرأس
00:01:00
واكتب النص؛ سأكتب اسم الشركة.
00:01:04
لاحظ كيف عندما تم تحديد مربع الرأس .
00:01:07
العنصر النائب للرأس في المعاينة يتحول جريئة، .
00:01:10
تشير إلى أن رأس ستظهر على الصفحة..
00:01:14
بالنسبة إلى تذييل النص، سأتحقق من تذييل .
00:01:17
واكتب في عنوان ويب الشركة.
00:01:22
ثم لتطبيق هذه الإعدادات على جميع صفحات النشرات، سأضغط على تطبيق على الجميع..
00:01:29
أرى أن تنسيق التاريخ الجديد مطبق،
00:01:32
يظهر اسم الشركة كرأس
00:01:36
وتذييل النص ، وهناك عنوان الويب.
00:01:41
سأعود للتصغير
00:01:46
الآن، إذا كنت تريد إزالة الرؤوس لاحقا أو تذييلات من النشرة .
00:01:50
انقر فوق تحرير رأس و تذييل الصفحة واتبع هذه الخطوات..
00:01:55
للرأس أو تذييل الصفحة نص، اترك المربع محددا .
00:01:59
ولكن حذف النص و انقر فوق تطبيق على الكل..
00:02:05
هذا يزيل نص الرأس والتذييل.
00:02:09
لإخفاء التاريخ، عرض مربع الحوار، حدد ثابت،.
00:02:15
حذف التاريخ هناك وانقر فوق تطبيق على الكل..
00:02:20
هذا يزيل تاريخ من النشرة..
00:02:23
في الوقت الراهن على الرغم من أننا نحب وجود رؤوس وتذييلات.
00:02:31
ونحن مستعدون لطباعة النشرة.
00:02:34
لمزيد من التفاصيل حول العمل مع رؤوس وتذييلات.
00:02:37
في نشرة، راجع المقرر الدراسي ملخص في نهاية هذه الدورة..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
상단의 작은 글씨 페이지의 하단입니다..
00:00:12
더 나은 보기를 위해 확대해 봅시다.
00:00:16
이 레이아웃은 자동으로 오른쪽 상단에 현재 날짜가 포함됩니다..
00:00:22
페이지 번호 및 오른쪽 하단에 있습니다. .
00:00:26
이러한 세부 정보를 변경하려면 또는 헤더 및 푸터 텍스트를 추가하려면 .
00:00:30
이 링크를 클릭, 헤더 편집 인쇄 뷰 하단의 풋터..
00:00:37
대화 상자에서 변경 날짜 설정, 날짜 및 시간 확인, .
00:00:43
그런 다음 다른 것을 선택합니다. 원하는 경우 날짜형식입니다. .
00:00:48
당신이 원하지 않는 경우 자동으로 업데이트될 날짜.
00:00:51
고정을 확인할 수 있습니다.
00:00:56
텍스트 헤더를 추가하려면 다음에서 헤더를 확인합니다.
00:01:00
텍스트를 입력합니다. 회사 이름을 입력합니다..
00:01:04
헤더 상자가 선택되었습니다. .
00:01:07
헤더 자리 표시자 미리보기에서 굵게 바뀝니다. .
00:01:10
헤더를 표시 페이지에 표시됩니다..
00:01:14
텍스트 푸터의 경우 나는 풋터를 확인합니다 .
00:01:17
회사의 웹 주소를 입력합니다.
00:01:22
그런 다음 모든 설정에 이러한 설정을 적용하려면 유인물 페이지, 나는 모두에게 적용을 클릭합니다..
00:01:29
새 날짜 형식이 적용된 것을 볼 수 있습니다.
00:01:32
회사 이름이 헤더로 나타납니다.
00:01:36
텍스트 푸터의 경우 웹 주소가 있습니다.
00:01:41
다시 축소하겠습니다.
00:01:46
나중에 헤더를 제거하거나 유인물의 풋터 .
00:01:50
헤더 및 푸터 편집을 클릭합니다. 다음 단계를 수행합니다..
00:01:55
헤더 또는 푸터의 경우 텍스트를 선택하여 둡니다. .
00:01:59
그러나 텍스트를 삭제하고 모든 사람에게 적용을 클릭합니다..
00:02:05
즉, 헤더와 풋터 텍스트를 제거합니다.
00:02:09
날짜를 숨기려면 대화 상자, 고정 을 선택,.
00:02:15
그 날짜 삭제 모든 사람에게 적용을 클릭합니다..
00:02:20
즉, 유인물에서 날짜..
00:02:23
하지만 지금은, 우리는 좋아 헤더와 풋터 보유.
00:02:31
유인물을 인쇄할 준비가 되었습니다.
00:02:34
자세한 내용은 헤더 및 푸터 작업.
00:02:37
유인물에서 코스를 참조하십시오. 이 과정의 끝에 요약합니다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
顶部的小字 和页面底部。.
00:00:12
让我们放大以获得更好的视图。
00:00:16
此布局自动 包括右侧顶部的当前日期.
00:00:22
和页码 在右侧底部。.
00:00:26
更改这些详细信息或 以添加页眉和页脚文本,.
00:00:30
您点击此链接, 编辑标题 和页脚在打印视图的底部。.
00:00:37
在对话框中进行更改 日期设置,选中日期和时间,.
00:00:43
,然后选取其他 如果需要,请为日期设置格式。.
00:00:48
如果您不想要 自动更新的日期.
00:00:51
你可以检查固定。
00:00:56
在添加文本标题旁边,选中标题
00:01:00
并输入您的文本; 我将键入公司名称。.
00:01:04
注意当 标题框已选中.
00:01:07
标头占位符 在预览中变为粗体,.
00:01:10
指示标头 将显示在页面上。.
00:01:14
对于文本页脚, 我会检查页脚.
00:01:17
,然后输入公司的网址。
00:01:22
然后将这些设置应用于所有 讲义页面,我将单击"应用于所有页面"。.
00:01:29
我看到应用了新的日期格式,
00:01:32
公司名称显示为标题
00:01:36
对于文本页脚,有网址。
00:01:41
我会缩小回来。
00:01:46
现在,如果以后要删除标头或 讲义中的页脚.
00:01:50
您点击编辑页眉和页脚 ,然后按照以下步骤操作。.
00:01:55
对于页眉或页脚 文本,使该框保持选中状态.
00:01:59
但删除文本和 单击"全部应用"。.
00:02:05
这将删除页眉和页脚文本。
00:02:09
要隐藏日期,请显示 对话框中,选择"固定",.
00:02:15
删除那里的日期 ,然后单击应用于所有人。.
00:02:20
这将删除 日期从讲义。.
00:02:23
不过,就目前而言,我们喜欢 具有页眉和页脚.
00:02:31
我们已准备好打印讲义。
00:02:34
有关 使用页眉和页脚.
00:02:37
在讲义中,请参阅课程 本课程结束时的总结。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
พิมพ์เล็ก ที่ด้านบน และด้านล่างของหน้า.
00:00:12
ลองซูมเข้าเพื่อดูมุมมองที่ดีขึ้น
00:00:16
เค้าโครงนี้โดยอัตโนมัติ รวมวันที่ปัจจุบันที่ด้านบนด้านขวา.
00:00:22
และหมายเลขหน้า ที่ด้านล่างด้านขวา .
00:00:26
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหล่านี้ หรือ เมื่อต้องการเพิ่มข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ .
00:00:30
คุณคลิกการเชื่อมโยงนี้ แก้ไขหัวกระดาษ ท้ายกระดาษที่ด้านล่างของมุมมองเหมือนพิมพ์.
00:00:37
ในกล่องโต้ตอบที่จะเปลี่ยนแปลง การตั้งค่าวันที่ ตรวจสอบวันที่และเวลา .
00:00:43
จากนั้นเลือกอื่น สําหรับวันที่ถ้าคุณต้องการ .
00:00:48
ถ้าคุณไม่ต้องการ วันที่ปรับปรุงโดยอัตโนมัติ.
00:00:51
คุณสามารถตรวจสอบแก้ไข
00:00:56
ถัดจากการเพิ่มส่วนหัวของข้อความ ให้เลือก หัวกระดาษ
00:01:00
และพิมพ์ข้อความของคุณ ฉันจะพิมพ์ชื่อบริษัท.
00:01:04
สังเกตว่าเมื่อ กล่องหัวกระดาษถูกเลือกไว้ .
00:01:07
ตัวแทนหัวกระดาษ ในการแสดงตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็นตัวหนา .
00:01:10
การบ่งชี้ว่าส่วนหัว จะปรากฏบนหน้า.
00:01:14
สําหรับส่วนท้ายของข้อความ ฉันจะตรวจสอบท้ายกระดาษ .
00:01:17
และพิมพ์ที่อยู่เว็บของบริษัท
00:01:22
จากนั้นเพื่อนําการตั้งค่าเหล่านี้ไปใช้กับ หน้าเอกสารประกอบคําบรรยาย ฉันจะคลิก นําไปใช้กับทั้งหมด.
00:01:29
ฉันเห็นรูปแบบวันที่ใหม่ถูกนําไปใช้
00:01:32
ชื่อบริษัทจะปรากฏเป็นส่วนหัว
00:01:36
และสําหรับส่วนท้ายของข้อความ จะมีที่อยู่เว็บ
00:01:41
ฉันจะซูมกลับออกมา
00:01:46
ตอนนี้ถ้าคุณต้องการเอาส่วนหัวออกในภายหลังหรือ ท้ายกระดาษจากเอกสารประกอบคําบรรยาย .
00:01:50
คุณคลิก แก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษ และทําตามขั้นตอนต่อไปนี้.
00:01:55
สําหรับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ข้อความ ให้เลือกกล่องไว้ .
00:01:59
แต่ลบข้อความและ คลิก นําไปใช้กับทั้งหมด.
00:02:05
ซึ่งจะเอาข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษออก
00:02:09
เมื่อต้องการซ่อนวันที่ ให้แสดง กล่องโต้ตอบ ให้เลือก คงที่.
00:02:15
ลบวันที่ที่นั่น แล้วคลิก นําไปใช้กับทั้งหมด.
00:02:20
ที่เอา วันที่จากเอกสารประกอบคําบรรยาย.
00:02:23
สําหรับตอนนี้แม้ว่าเราชอบ การมีหัวกระดาษและท้ายกระดาษ.
00:02:31
และเราพร้อมที่จะพิมพ์เอกสารประกอบคําบรรยายแล้ว
00:02:34
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทํางานกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษ.
00:02:37
ในเอกสารประกอบคําบรรยาย ให้ดูที่ หลักสูตร สรุปในตอนท้ายของหลักสูตรนี้.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show