PowerPoint - Customize the slide master Tutorial

In this video, you will learn how to customize the slide master in PowerPoint.
The video covers the steps to customize the background design, color scheme, font colors, list bullets, and text spacing on the slide master.
This will help you create a personalized and professional look for your slides.

  • 4:38
  • 2655 views
00:00:07
it's really ideal to customize the slide master
00:00:09
and get all your design changes in place before you add any slide content.
00:00:15
You can start with any of the PowerPoint themes,
00:00:19
but I like the Office theme because it has the least amount of
00:00:22
design already applied.
00:00:24
That's what PowerPoint uses for a blank presentation.
00:00:27
Let's open the slide master.
00:00:29
To get there, click the View tab, Slide master;
00:00:33
here's the slide master, this bigger thumbnail at the top.
00:00:37
And these are the layouts that go with the master.
00:00:40
A feature of this view is the Slide master tab.
00:00:43
It supports all your editing of the slide master and layouts.
00:00:47
On the slide master thumbnail, a tip tells you the name of the master -
00:00:51
here it's the Office themed slide master
00:00:54
- and which slides are using it.
00:00:56
Since this is the only master in the presentation, all the slides are using it.
00:01:02
On each layout, you get a similar tip,
00:01:04
the name of the layout which tells you its type
00:01:07
and whether any slides are using it.
00:01:10
To customize the slide master, first make sure it's selected.
00:01:14
The changes I make to it I want to apply to every slide.
00:01:17
I'll start with a background design:
00:01:19
Background styles on the Slide master tab, Format background -
00:01:25
there's a picture I want to use as a fill, so I click Picture or texture fill
00:01:30
and then File and select the picture file.
00:01:36
The background gets applied to the master and all the layouts.
00:01:41
Now let's find a color scheme that complements the background.
00:01:46
Clicking Colors shows all the possible combinations.
00:01:50
The Office theme colors are currently applied.
00:01:53
Looking for a set that goes with the pale green background image;
00:01:56
how about this group called Orange?
00:01:59
I'll use this new color scheme for the slide text starting with titles.
00:02:04
On the slide master, I'll select the title placeholder
00:02:06
and click the Home tab then Font color
00:02:09
which shows the colors of the new scheme.
00:02:13
How about one of these dark oranges?
00:02:15
That one change applies to every heading in the master layouts.
00:02:20
Now let's change the body text color.
00:02:23
On the slide master, I select that placeholder,
00:02:26
click Font color and choose a complementary color, Dark green,
00:02:32
that applies to any body text in the layouts.
00:02:38
So we've got a custom background and font colors.
00:02:42
How about using art for the list bullets?
00:02:44
To do that select the body text placeholder and click the Bullets menu.
00:02:49
There click Bullets and Numbering at the bottom
00:02:52
then Picture and browse for a picture file.
00:02:58
I'll zoom way in so you can see the image.
00:03:01
It's a little bird of paradise flower;
00:03:04
that's what all the bullets will now look like.
00:03:09
For the last design change on the master,
00:03:12
we'll adjust the width of the body text placeholder and the text spacing in it.
00:03:16
A placeholder is a shape, so I'll right click it and
00:03:19
click Format shape,
00:03:22
then under Shape options, I'll click Size and Properties and then click Size.
00:03:28
On the width box, let's reduce the width by a couple of inches.
00:03:32
We can center it on the slide in a minute.
00:03:35
To change text spacing, click Text Box.
00:03:38
I want a little more space around the text,
00:03:41
so I'll bump up the margins for it in the placeholder.
00:03:46
To center the placeholder even more, let's use the Align commands
00:03:51
and click Align center -
00:03:54
the body text is now more centered on the slide which I like
00:03:57
given the wide screen slide format.
00:04:00
These changes affect the layouts with body text placeholders
00:04:03
such as title and content and the two column layouts.
00:04:09
It's time to give our customized master its own name,
00:04:12
so right clicking it, we'll choose Rename master and call it Fabrikam Theme.
00:04:20
Let's see how these changes look on our slides;
00:04:22
I'll click Normal to open normal view.
00:04:25
There's the background, the two font colors are applied to title and body text,
00:04:31
the body text is more centered
00:04:34
and there are the picture bullets.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hoewel ik hier een paar dia's heb toegevoegd voor demonstratiedoeleinden,
00:00:07
is het echt ideaal om de slide master aan te passen en
00:00:09
al uw ontwerpwijzigingen op hun plaats te krijgen voordat u een dia inhoud toevoegt.
00:00:15
U kunt beginnen met een van de PowerPoint thema's,
00:00:19
maar ik vind het Office thema leuk omdat er het minste
00:00:22
ontwerp op is toegepast.
00:00:24
Dat is wat PowerPoint gebruikt voor een blanco presentatie.
00:00:27
Laten we de slide master openen.
00:00:29
Om daar te komen, klik op het tabblad Weergave, Slide master;
00:00:33
hier is de slide master, deze grotere miniatuur bovenaan.
00:00:37
En dit zijn de layouts die bij de master behoren.
00:00:40
Een kenmerk van deze weergave is het tabblad Slide master.
00:00:43
Het ondersteunt al uw bewerkingen van de slide master en layouts.
00:00:47
Op de slide master miniatuur vertelt een tip u de naam van de master -
00:00:51
hier is de Office met thema slide master
00:00:54
- en welke dia's deze gebruiken.
00:00:56
Omdat dit de enige master in de presentatie is, gebruiken alle dia's deze.
00:01:02
Op elke layout krijgt u een vergelijkbare tip,
00:01:04
de naam van de layout die u het type vertelt
00:01:07
en of elke dia's deze gebruiken.
00:01:10
Als u de slide master wilt aanpassen, moet u eerst controleren of deze is geselecteerd.
00:01:14
De wijzigingen die ik aanbreng, wil ik op elke dia toepassen.
00:01:17
Ik zal beginnen met een achtergrondontwerp:
00:01:19
Achtergrondstijlen op het tabblad Slide master, Opmaken achtergrond -
00:01:25
er is een afbeelding die ik als vulling wil gebruiken, dus ik klik op Afbeelding of textuurvulling
00:01:30
en dan op Bestand en selecteer het afbeeldingsbestand
00:01:36
De achtergrond wordt toegepast op de master en alle layouts.
00:01:41
Laten we nu een kleurenschema vinden dat de achtergrond aanvult.
00:01:46
Klikken op Kleuren toont alle mogelijke combinaties.
00:01:50
De Office themakleuren worden momenteel toegepast.
00:01:53
Op zoek naar een set die past bij de lichtgroene achtergrondafbeelding;
00:01:56
wat dacht u van deze groep genaamd Sinaasappel?
00:01:59
Ik zal dit nieuwe kleurenschema gebruiken voor de dia tekst beginnend met titels.
00:02:04
In de slide master selecteer ik de plaatshouder titel
00:02:06
en klik op het tabblad Start en vervolgens op Lettertypekleur
00:02:09
die de kleuren van het nieuwe schema toont.
00:02:13
Wat dacht u van een van deze donkere sinaasappel kleur?
00:02:15
Die ene wijziging is van toepassing op elke kop in de master layouts.
00:02:20
Laten we nu de tekstkleur van de hoofdtekst wijzigen.
00:02:23
In de slide master selecteer ik die plaatshouder,
00:02:26
klik op Lettertypekleur en kies een complementaire kleur, Donkergroen,
00:02:32
die van toepassing is op elke hoofdtekst in de layouts.
00:02:38
We hebben dus een aangepaste achtergrond en lettertypekleuren.
00:02:42
Hoe zit het met het gebruik van kunst voor de lijst met bullets?
00:02:44
Hiertoe selecteert u de plaatshouder hoofdtekst en klikt u op het Bullets menu.
00:02:49
Klik daar onderaan op bullets en nummering en
00:02:52
vervolgens op Afbeelding en blader naar een afbeeldingsbestand.
00:02:58
Ik zoom zo in, zodat u de afbeelding kunt zien.
00:03:01
Het is een kleine paradijsvogel bloem;
00:03:04
zo zullen alle kogels er nu uitzien.
00:03:09
Voor de laatste ontwerp wijziging op de master
00:03:12
passen we de breedte van de plaatshouder hoofdtekst aan en de tekstafstand erin.
00:03:16
Een plaatshouder is een vorm, dus klik ik er met de rechtermuisknop op en
00:03:19
klik op Opmaak vorm,
00:03:22
vervolgens onder Vormopties, klik ik op Grootte en Eigenschappen en vervolgens op Grootte.
00:03:28
Laten we op het breedte vak, de breedte met enkele centimeters verkleinen.
00:03:32
We kunnen het binnen een minuut op de dia centreren.
00:03:35
Als u de tekst afstand wilt wijzigen, klik op Tekstvak.
00:03:38
Ik wil een beetje meer ruimte rond de tekst,
00:03:41
dus zal ik de marges ervoor verhogen in de plaatshouder.
00:03:46
Om de plaatshouder nog meer te centreren, gebruiken we de Uitlijnen opdrachten
00:03:51
en klik op Uitlijnen middelpunt -
00:03:54
de hoofdtekst is nu meer gecentreerd op de dia die ik leuk vind
00:03:57
gezien de breedbeeld dia opmaak.
00:04:00
Deze wijzigingen zijn van invloed op de layouts met plaatshouders hoofdtekst
00:04:03
zoals titel en inhoud en de twee kolom layouts.
00:04:09
Het is tijd om onze aangepaste master een eigen naam te geven.
00:04:12
Als u er met de rechtermuisknop op klikt, kiezen we Hernoemen master wijzigen en noemen dit Thema Fabrikam.
00:04:20
Laten we eens kijken hoe deze veranderingen op onze dia's lijken;
00:04:22
Ik klik op Normaal om de normale weergave te openen.
00:04:25
Er is een achtergrond, de twee lettertype kleuren worden toegepast op de titel en hoofdtekst,
00:04:31
de hoofdtekst is meer gecentreerd
00:04:34
en er zijn de afbeelding bullets.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Obwohl ich hier ein paar Folien zu Demonstrationszwecken hinzugefügt habe,
00:00:07
ist es wirklich ideal, den Folienmaster anzupassen
00:00:09
und alle Ihre Designänderungen einzurichten, bevor Sie irgendeinen Folieninhalt hinzufügen.
00:00:15
Sie können mit einem der PowerPoint-Designs beginnen,
00:00:19
aber ich mag das Office-Design, weil es die geringste Menge an
00:00:22
schon eingesetzten Designelementen enthält.
00:00:24
Das ist es, was PowerPoint benutzt für eine leere Präsentation.
00:00:27
Öffnen wir dazu den Folienmaster.
00:00:29
Um dahin zu gelangen, klicken Sie die Registerkarte „Ansicht”, „Folienmaster”.
00:00:33
Hier ist der Folienmaster, dieses größere Vorschaubild ganz oben.
00:00:37
Und das hier sind die Layouts, die zu dem Master gehören.
00:00:40
Eine Funktion dieser Ansicht ist die Registerkarte „Folienmaster”.
00:00:43
Sie unterstützt Sie bei allen Änderungen am Folienmaster und den Layouts.
00:00:47
Auf dem Folienmaster-Vorschaubild informiert Sie ein Hinweis über den Namen des Masters –
00:00:51
hier handelt es sich um den Office- Design-Folienmaster
00:00:54
– und welche Folien ihn benutzen.
00:00:56
Da dieser der einzige Master der Präsentation ist, verwenden ihn alle Folien.
00:01:02
Auf jedem Layout finden Sie einen ähnlichen Hinweis,
00:01:04
den Name des Layouts sowie Informationen über seinen Typ
00:01:07
und ob es Folien gibt, die es verwenden.
00:01:10
Um den Folienmaster anzupassen, stellen Sie zuerst sicher, dass er ausgewählt ist.
00:01:14
Ich möchte, dass die von mir durchgeführten Änderungen auf alle Folien angewandt werden.
00:01:17
Ich beginne mit dem Hintergrunddesign:
00:01:19
Hintergrundstile auf der Registerkarte „Folienmaster”, „Hintergrundformat” –
00:01:25
es gibt ein Bild, das ich als Füllung benutzen möchte, deshalb klicke ich auf „Bild- oder Texturfüllung”
00:01:30
und danach „Datei” und wähle die Bilddatei aus.
00:01:36
Der Hintergrund wird auf den Master und alle Layouts angewandt.
00:01:41
Suchen wir jetzt ein Farbschema, das den Hintergrund ergänzt.
00:01:46
Ein Klick auf „Farben” zeigt alle möglichen Kombinationen.
00:01:50
Die Farben des Office-Designs werden derzeit verwendet.
00:01:53
Wir suchen nach einer Farbkombination, die zu dem blassgrünen Hintergrundbild passt.
00:01:56
Wie wäre es mit dieser Gruppe mit dem Namen Orange?
00:01:59
Ich werde dieses neue Farbschema verwenden für den Folientext und mit den Titeln beginnen.
00:02:04
Auf dem Folienmaster wähle ich den Titelplatzhalter
00:02:06
und klicke auf die Registerkarte „Start”, dann „Schriftfarbe”,
00:02:09
wo die Farben des neuen Schemas angezeigt werden.
00:02:13
Wie wäre es mit diesen dunklen Orangetönen?
00:02:15
Diese eine Änderung wird auf jede Überschrift in den Masterlayouts angewandt.
00:02:20
Ändern wir nun die Farbe der Textabsätze.
00:02:23
Auf dem Folienmaster wähle ich diesen Platzhalter,
00:02:26
klicke auf „Schriftfarbe” und wähle eine Komplementärfarbe, Dunkelgrün,
00:02:32
diese wird auf alle Textabsätze in den Layouts angewendet.
00:02:38
Jetzt haben wir einen benutzerdefinierten Hintergrund und Schriftfarben.
00:02:42
Wie wäre es mit Kunst für die Aufzählungszeichen?
00:02:44
Dafür wähle ich den Text- Platzhalter und klicke auf das Menü „Aufzählungszeichen”.
00:02:49
Dort klicke ich auf „Aufzählungszeichen” und unten auf „Nummerierung”,
00:02:52
dann auf „Bild” und suche nach einer Bilddatei.
00:02:58
Ich zoome so, dass Sie das Bild sehen können.
00:03:01
Es ist eine kleine Paradiesvogelblume.
00:03:04
So sehen jetzt alle Aufzählungszeichen aus.
00:03:09
Als letzte Design- Änderung auf dem Master
00:03:12
stellen wir die Breite des Text- Platzhalters und der Textabstände in ihm ein.
00:03:16
Ein Platzhalter ist eine Form, deshalb klicke ich rechts und
00:03:19
klicke auf „Form formatieren”,
00:03:22
dann unter „Formoptionen” klicke ich auf „Größe und Eigenschaften” und danach auf „Größe”.
00:03:28
Im Feld für die Breite reduzieren wir die Breite um ein paar Zentimeter.
00:03:32
Wir können ihn auf der Folie in einer Minute zentrieren.
00:03:35
Zum Ändern der Text- Abstände klicke ich auf Textfeld.
00:03:38
Ich möchte etwas mehr Raum um den Text herum,
00:03:41
so vergrößere ich für ihn die Randabstände im Platzhalter.
00:03:46
Um den Platzhalter noch genauer zu zentrieren, verwenden wir die Funktionen zum Ausrichten
00:03:51
und klicken auf „Ausrichtung zentriert” –
00:03:54
der Text ist jetzt besser zentriert auf der Folie, der ich das
00:03:57
Breitbild-Folienformat geben möchte.
00:04:00
Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Layouts mit den darauf befindlichen Textplatzhaltern
00:04:03
wie Titel und Inhalt sowie die zweispaltigen Layouts.
00:04:09
Es ist jetzt an der Zeit, unserem benutzerdefiniertem Master seinen eigenen Namen zu geben,
00:04:12
deshalb klicke ich mit rechts darauf, wir wählen „Master umbenennen” und nennen es Fabrikam Theme.
00:04:20
Sehen wir einmal, wie diese Änderungen auf unseren Folien aussehen;
00:04:22
Ich klicke Normal, um die Normalansicht zu öffnen.
00:04:25
Da ist der Hintergrund, die beiden Schriftfarben wurden auf Titel und Inhaltstext angewandt,
00:04:31
der Inhaltstext ist besser zentriert
00:04:34
und da sind die Bild-Aufzählungszeichen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Aunque he añadido unas pocas diapositivas aquí con fines de demostración
00:00:07
lo realmente ideal es personalizar el patrón de diapositivas
00:00:09
y preparar todos los cambios en el diseño antes de empezar a añadir contenido a las diapositivas.
00:00:15
Puede empezar con cualquiera de los temas PowerPoint,
00:00:19
pero me gusta el tema Office porque es el que tiene menos
00:00:22
diseño aplicado.
00:00:24
Este es el motivo por el que PowerPoint lo usa para una presentación en blanco.
00:00:27
Vamos a abrir el patrón de diapositivas.
00:00:29
Para hacerlo, haga clic en la pestaña Vista, Patrón de diapositivas,
00:00:33
aquí está el patrón de diapositivas, la miniatura mayor de la parte superior.
00:00:37
Y estos son los diseños que van con el patrón.
00:00:40
Una función de esta vista es la pestaña Patrón de diapositivas.
00:00:43
Da soporte a la edición del patrón de diapositivas y diseños.
00:00:47
En la miniatura del patrón de diapositivas, un aviso le dice el nombre del patrón -
00:00:51
aquí está el patrón de diapositvas con el tema Office
00:00:54
- con las diapositivas que lo usan.
00:00:56
Puesto que este es el único patrón en la presentación, todas las diapositivas lo usan.
00:01:02
En cada diseño puede ver un aviso similar,
00:01:04
el nombre del diseño que le dice el tipo
00:01:07
y si hay alguna diapositiva que lo está usando.
00:01:10
Para personalizar el patrón de diapositivas, asegúrese primero de seleccionarlo.
00:01:14
Los cambios que quiero hacer quiero aplicarlos a todas las diapositivas.
00:01:17
Empezaré con el diseño del fondo:
00:01:19
Los estilos de fondo en la pestaña Patrón de diapositivas, estilos de fondo -
00:01:25
hay una imagen que quiero usar como relleno, así que hago clic sobre ella o textura de relleno
00:01:30
y después Archivo y selecciono el archivo de la imagen.
00:01:36
El fondo se aplica al patrón y a todos los diseños.
00:01:41
Ahora vamos a buscar un color de esquema que complemente el fondo.
00:01:46
Haciendo clic en colores se muestran todas las combinaciones posibles.
00:01:50
Los colores de tema de Office son los que están aplicados actualmente.
00:01:53
Busco un conjunto que combine con el verde claro de la imagen de fondo;
00:01:56
¿qué tal este grupo llamado Naranja?
00:01:59
Usaré este nuevo esquema de color para la diapositiva de texto que empieza con títulos.
00:02:04
En el patrón de diapositivas, seleccionaré el marcador de posición
00:02:06
y haré clic en la pestaña Inicio y después en color de Fuente
00:02:09
que muestra los colores del nuevo esquema.
00:02:13
¿Qué tal estos naranjas oscuros?
00:02:15
Este cambio se aplica a todos los encabezados en el diseño del patrón.
00:02:20
Ahora vamos a cambiar el color del cuerpo del texto.
00:02:23
En el patrón de diapositivas, selecciono este marcador de posición,
00:02:26
hago clic en Color de fuente y elijo un color complementario, verde oscuro,
00:02:32
que se aplica a todos los cuerpos de texto del diseño.
00:02:38
Hasta ahora tenemos personalizados el fondo y los colores de fuente.
00:02:42
¿Qué tal si usamos art para las viñetas?
00:02:44
Para hacerlo selecciono el marcador de posición del texto y hago clic en el menú Viñetas
00:02:49
Ahí hago clic en Numeración y Viñetas en la parte inferior
00:02:52
de la imagen y me desplazo hasta este archivo de imagen.
00:02:58
Haré zoom para que pueda ver la imagen.
00:03:01
Es una florecita ave del paraíso;
00:03:04
que es como aparecerán ahora todas las viñetas.
00:03:09
Para el último cambio de diseño en el patrón,
00:03:12
ajustaremos la anchura del marcador de posición del texto y el espaciado del texto dentro de él.
00:03:16
Un marcador de posición es una forma, así que haré clic con el botón derecho sobre ella
00:03:19
y haré clic en Formato de forma,
00:03:22
después entre las opciones de Forma, haré clic en Tamaño y Propiedades y después clic en Tamaño.
00:03:28
En ancho de cuadro, vamos a reducir la anchura en un par de pulgadas.
00:03:32
Podemos centrarla en la diapositiva en un minuto.
00:03:35
Para cambiar el espaciado del texto, hacemos clic en Caja de Texto.
00:03:38
Quiero un poco más de espacio entre el texto,
00:03:41
así que aumento los márgenes en el marcador de posición.
00:03:46
Para centrar todavía más el marcador, vamos a usar los comandos de alineación.
00:03:51
y hago clic en Alineación central -
00:03:54
el cuerpo del texto está ahora más centrado en la diapositiva, lo que me gusta
00:03:57
dado el formato de pantalla ancha de la diapositiva.
00:04:00
Estos cambios se aplican a todos los diseños con marcadores de texto.
00:04:03
por ejemplo título y contenido en el diseño de las dos columnas.
00:04:09
Es el momento de dar nombre a nuestro diseño personalizado,
00:04:12
así que hago clic con el botón derecho, elegiremos cambiar nombre al patrón y lo llamaré Tema Fabrikam.
00:04:20
Vamos a ver cómo aparecen estos cambios en nuestras diapositivas;
00:04:22
Hago clic en Normal para abrir la vista normal.
00:04:25
Aquí está el fondo, los dos colores de fuente están aplicados al título y al cuerpo de texto,
00:04:31
el texto está más centrado
00:04:34
y hay viñetas con imágenes.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Embora tenha adicionado alguns slides aqui para fins demonstrativos,
00:00:07
o ideal é personalizar o Slide Mestre
00:00:09
e implementar todas as suas alterações de design antes de adicionar qualquer conteúdo ao slide.
00:00:15
Você pode começar por qualquer um dos temas do PowerPoint,
00:00:19
mas eu gosto do tema Office porque tem a menor quantidade de
00:00:22
design já aplicada.
00:00:24
É o que o PowerPoint usa para uma apresentação em branco.
00:00:27
Vamos abrir o Slide Mestre.
00:00:29
Para chegar lá, clique no menu Exibir, Slide Mestre;
00:00:33
aqui está o Slide Mestre, esta grande miniatura na parte superior.
00:00:37
E estes são os layouts que acompanham o Slide Mestre.
00:00:40
Uma característica do Exibir é o menu Slide Mestre.
00:00:43
Suporta toda a sua edição do Slide Mestre e layouts.
00:00:47
Na miniatura do Slide Mestre, uma dica informa o nome do Slide Mestre -
00:00:51
este é o Slide Mestre temático do Office
00:00:54
- e quais os slides que o estão usando.
00:00:56
Uma vez que este é o único Slide Mestre na apresentação, todos os slides o estão usando.
00:01:02
Em cada layout, você recebe uma dica semelhante,
00:01:04
o nome do layout que indica seu tipo
00:01:07
e se algum slide o está usando.
00:01:10
Para personalizar o Slide Mestre, primeiro certifique-se que está selecionado.
00:01:14
Quero aplicar aos outros slides todas as alterações que eu fizer ao Slide Mestre.
00:01:17
Vou começar pelo design de fundo:
00:01:19
Os estilos de planos de fundo no menu Slide Mestre, Formatar Plano de Fundo -
00:01:25
há uma imagem que quero usar como preenchimento, por isso clico em Preenchimento com imagem ou textura
00:01:30
e depois em Arquivo e seleciono o arquivo da imagem.
00:01:36
O plano de fundo fica aplicado ao Slide Mestre e a todos os layouts.
00:01:41
Agora vamos descobrir um layout de cor que complemente o fundo.
00:01:46
Clicando em Cores surgem todas as combinações possíveis.
00:01:50
As cores do tema Office estão aplicadas atualmente.
00:01:53
Estou à procura de um conjunto que combine com a imagem de plano de fundo verde-pálido;
00:01:56
e este grupo chamado Laranja?
00:01:59
Vou usar este novo layout de cores para o texto do slide que começa com títulos.
00:02:04
No Slide Mestre, seleciono o espaço reservado de título
00:02:06
e clico no menu Página Inicial e depois em Cor da fonte,
00:02:09
que mostra as cores do novo layout.
00:02:13
E que tal um destes cor de laranja escuro?
00:02:15
Essa alteração é aplicada a todos os títulos nos layouts mestres.
00:02:20
Agora, vamos mudar a cor do corpo do texto.
00:02:23
No Slide Mestre, seleciono o espaço reservado,
00:02:26
clico em Cor da fonte e escolho uma cor complementar, verde escuro,
00:02:32
que se aplica a qualquer corpo do texto nos layouts.
00:02:38
Já temos um plano de fundo e cores de fonte personalizados.
00:02:42
E usar arte para os marcadores de lista?
00:02:44
Para isso, selecione o espaço reservado do corpo do texto e clique no grupo Parágrafo.
00:02:49
Aqui, clique em Marcadores e Numeração na parte inferior,
00:02:52
depois em Imagem e procure o arquivo da imagem.
00:02:58
Vou ampliar para que possa ver a imagem.
00:03:01
É uma pequena estrelícia;
00:03:04
todos os espaços reservados serão iguais.
00:03:09
Na última alteração de design no Slide Mestre,
00:03:12
vamos ajustar a largura do espaço reservado do corpo do texto e o espaçamento de texto nele.
00:03:16
Um espaço reservado é uma forma, por isso, vou clicar com o botão direito e
00:03:19
clique Formatar Forma,
00:03:22
e nas Opções de Forma, clico em Propriedades de Tamanho e, depois, clico em Tamanho.
00:03:28
Na caixa Largura, vamos reduzir a largura alguns centímetros.
00:03:32
Podemos centrá-la no slide em um minuto.
00:03:35
Para mudar o espaçamento do texto, clico em Caixa de Texto.
00:03:38
Quero um pouco mais de espaço em torno do texto,
00:03:41
por isso, vou subir as margens no espaço reservado.
00:03:46
Para centrar ainda mais o espaço reservado, vamos usar os comandos Alinhamento Vertical
00:03:51
e clicar Centralizado no Meio -
00:03:54
O corpo do texto está agora mais centrado no slide, o que me agrada,
00:03:57
dado o formato amplo do slide.
00:04:00
Estas alterações afetam os layouts com espaços reservados com corpo de texto,
00:04:03
como título e conteúdo e os layouts de duas colunas.
00:04:09
Está na hora de dar um nome para nosso Slide Mestre personalizado,
00:04:12
clicamos com o botão direito nele, escolhemos Renomear o nome do Slide Mestre e o chamamos Fabrikam Theme.
00:04:20
Vejamos como ficam estas alterações em nossos slides;
00:04:22
Clico em Exibir para abrir a visualização normal.
00:04:25
Aqui está o fundo, as duas cores de fonte estão aplicadas ao título e ao corpo do texto,
00:04:31
o corpo do texto está mais centrado
00:04:34
e há os marcadores de imagem.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Anche se ho aggiunto alcuni scorre qui a scopo dimostrativo, .
00:00:07
è davvero l'ideale per personalizzare lo schema diapositiva.
00:00:09
e ottenere tutte le modifiche di progettazione in prima di aggiungere qualsiasi contenuto della diapositiva..
00:00:15
Si può iniziare con qualsiasi i temi di PowerPoint, .
00:00:19
ma mi piace il tema di Office perché ha il minor numero di.
00:00:22
disegno già applicato.
00:00:24
Questo è ciò che PowerPoint utilizza per una presentazione vuota..
00:00:27
Apriamo lo schema diapositiva.
00:00:29
Per arrivarci, fare clic sul pulsante Scheda Visualizza, Schema diapositiva;.
00:00:33
ecco lo schema diapositiva, questo miniatura più grande in alto..
00:00:37
E questi sono i layout che vanno con il maestro..
00:00:40
Una caratteristica di questa vista è la scheda Schema diapositiva..
00:00:43
Supporta tutte le tue modifiche dello schema diapositiva e dei layout..
00:00:47
Nell'anteprima dello schema diapositiva, un suggerimento ti dice il nome del maestro -.
00:00:51
qui è l'Ufficio schema diapositiva a tema.
00:00:54
- e quali diapositive lo utilizzano.
00:00:56
Dal momento che questo è l'unico maestro nel presentazione, tutte le diapositive lo stanno usando..
00:01:02
In ogni layout, si ottiene un suggerimento simile,
00:01:04
il nome del layout che ti dice il suo tipo.
00:01:07
e se qualsiasi diapositive lo stanno usando..
00:01:10
Per personalizzare lo schema diapositiva, prima di tutto assicurati che sia selezionato..
00:01:14
Le modifiche che faccio ad esso ho applicare a ogni diapositiva..
00:01:17
Inizierò con un design di sfondo:
00:01:19
Stili di sfondo nella diapositiva scheda principale, Formato sfondo - .
00:01:25
c'è una foto che voglio usare come riempire, quindi faccio clic su Riempimento immagine o texture .
00:01:30
e quindi File e selezionare il file di immagine..
00:01:36
Lo sfondo viene applicato il master e tutti i layout..
00:01:41
Ora cerchiamo di trovare una combinazione di colori che completa lo sfondo..
00:01:46
Facendo clic su Colori vengono visualizzati tutti i le possibili combinazioni..
00:01:50
Colori del tema di Office sono attualmente applicati..
00:01:53
Alla ricerca di un set che va con l'immagine di sfondo verde pallido;.
00:01:56
che ne dici di questo gruppo chiamato Orange?
00:01:59
Userò questa nuova combinazione di colori per il testo della diapositiva che inizia con i titoli..
00:02:04
Nello schema diapositiva, selezionare il segnaposto del titolo.
00:02:06
e fare clic sulla scheda Home, quindi su Colore carattere
00:02:09
che mostra i colori del nuovo schema.
00:02:13
Che ne dici di una di queste arance scure?
00:02:15
Tale modifica si applica ogni intestazione nei layout master..
00:02:20
Ora cambiamo il colore del corpo del testo.
00:02:23
Nello schema diapositiva, selezionare il segnaposto, .
00:02:26
fare clic su Colore carattere e scegliere colore complementare, verde scuro,.
00:02:32
che si applica a qualsiasi corpo del testo nei layout..
00:02:38
Quindi abbiamo un costume colori dello sfondo e del carattere..
00:02:42
Che ne dite di usare l'arte per i punti elenco?.
00:02:44
A tale scopo, selezionare il corpo del testo segnaposto e fare clic sul menu Elenchi puntati..
00:02:49
Fare clic su Elenchi puntati e Numerazione in basso .
00:02:52
quindi Immagine e sfogliare per un file di immagine..
00:02:58
Io zoom modo in modo potete vedere l'immagine..
00:03:01
E 'un uccellino di fiore paradisiaco; .
00:03:04
questo è ciò che tutti i proiettili saranno ora come.
00:03:09
Per l'ultimo disegno cambiare sul master, .
00:03:12
regoleremo la larghezza del corpo del testo segnaposto e la spaziatura del testo al suo contenuto..
00:03:16
Un segnaposto è una forma, quindi farò clic destro e.
00:03:19
fare clic su Formato forma,
00:03:22
quindi in Opzioni forma, faccio clic su Dimensioni e proprietà, quindi fare clic su Dimensioni..
00:03:28
Nella casella della larghezza, riduciamo la larghezza di un paio di pollici..
00:03:32
Possiamo centrarlo su la diapositiva in un minuto..
00:03:35
Per modificare il testo spaziatura, fare clic su Casella di testo..
00:03:38
Voglio un po' più di spazio intorno al testo, .
00:03:41
quindi farò salire i margini per nel segnaposto..
00:03:46
Per centrare il segnaposto ancora di più, usiamo i comandi Allinea.
00:03:51
e fare clic su Allinea al centro -
00:03:54
il corpo del testo è ora più centrato sulla diapositiva che mi piace .
00:03:57
dato il formato di diapositiva wide screen.
00:04:00
Queste modifiche hanno effetto i layout con segnaposto corpo del testo.
00:04:03
come titolo e contenuto e i layout delle due colonne..
00:04:09
E 'tempo di dare il nostro personalizzato padrone il proprio nome, .
00:04:12
quindi facendo clic con il pulsante destro del mouse, sceglieremo Rinominare master e chiamarlo tema Fabrikam..
00:04:20
Vediamo come questi cambia aspetto sulle nostre diapositive; .
00:04:22
Farò clic su Normale per aprire la visualizzazione normale.
00:04:25
C'è lo sfondo, i due font i colori vengono applicati al titolo e al corpo del testo, .
00:04:31
il corpo del testo è più centrato
00:04:34
e ci sono i proiettili immagine.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
雖然我加了幾個 此處的幻燈片用於演示,.
00:00:07
真的很理想 自訂幻燈片母版.
00:00:09
並得到您的所有設計更改 在添加任何幻燈片內容之前的位置。.
00:00:15
你可以從任何 PowerPoint 主題,.
00:00:19
但我喜歡辦公室的主題 因為它有最少的量.
00:00:22
設計已應用。
00:00:24
這就是 PowerPoint 使用的內容 用於空白演示文稿。.
00:00:27
讓我們打開幻燈片母版。
00:00:29
要到達那裡,請按一下 查看選項卡,幻燈片母版;.
00:00:33
這裡是幻燈片母版,這 頂部較大的縮略圖。.
00:00:37
這些是佈局 與主人一起去。.
00:00:40
此視圖的功能 是"幻燈片母版"選項卡。.
00:00:43
它支援您的所有編輯 幻燈片母版和佈局。.
00:00:47
在幻燈片母版縮略圖上,提示 告訴你主人的名字 -.
00:00:51
這裡是辦公室 主題幻燈片母版.
00:00:54
- 以及哪些幻燈片正在使用它。
00:00:56
由於這是 演示文稿,所有幻燈片都在使用它。.
00:01:02
在每個佈局上,您都會得到類似的提示,
00:01:04
佈局的名稱 它告訴你它的類型.
00:01:07
以及是否有任何 幻燈片正在使用它。.
00:01:10
要自訂幻燈片母版, 首先確保它被選中。.
00:01:14
我對它所做的改變 要應用於每張幻燈片。.
00:01:17
我先從背景設計開始:
00:01:19
幻燈片上的背景樣式 主選項卡,格式背景 -.
00:01:25
有一張圖片,我想用作 填充,因此按一下"圖片"或"紋理填充".
00:01:30
然後檔 並選擇圖片檔。.
00:01:36
背景被應用於 主和所有的佈局。.
00:01:41
現在,讓我們找到一個色彩配置 補充背景。.
00:01:46
按一下"顏色"顯示所有 可能的組合。.
00:01:50
辦公室主題顏色 當前應用。.
00:01:53
尋找一套去 淺綠色背景圖像;.
00:01:56
這個叫奧蘭治的人怎麼樣?
00:01:59
我將使用這個新的色彩配置 以標題開頭的幻燈片文本。.
00:02:04
在幻燈片母版上,我會 選擇標題預留位置.
00:02:06
然後按一下"主頁"選項卡,然後按一下字體顏色
00:02:09
顯示新方案的顏色。
00:02:13
一個深橙色怎麼樣?
00:02:15
一個更改適用于 主佈局中的每個標題。.
00:02:20
現在,讓我們更改正文文本顏色。
00:02:23
在幻燈片母版上,我 選擇該預留位置,.
00:02:26
按一下"字體顏色"並選擇 互補色, 深綠色,.
00:02:32
適用于任何 佈局中的正文文本。.
00:02:38
因此,我們有一個自訂 背景和字體顏色。.
00:02:42
使用藝術怎麼樣? 清單子彈?.
00:02:44
為此,請選擇正文文本 預留位置,然後按一下"專案符號"功能表。.
00:02:49
有點擊專案符號和 底部編號.
00:02:52
然後圖片和流覽 圖片檔。.
00:02:58
我會放大的方式,所以 你可以看到圖像。.
00:03:01
這是一隻小鳥 天堂花;.
00:03:04
這就是所有子彈現在的樣子。
00:03:09
對於最後一個設計 更改主.
00:03:12
我們將調整正文文本的寬度 預留位置及其中的文本間距。.
00:03:16
預留位置是一個形狀, 所以我將右鍵點擊它,並.
00:03:19
按一下"格式化"形狀,
00:03:22
然後在"形狀"選項下,我將按一下 大小和屬性,然後按一下"大小"。.
00:03:28
在寬度框中,讓我們減少 寬度幾英寸。.
00:03:32
我們可以以它為中心 幻燈片在一分鐘內。.
00:03:35
更改文本 間距,按一下文字方塊。.
00:03:38
我想要多一點空間 在文本周圍,.
00:03:41
所以我會提高利潤 它在預留位置中。.
00:03:46
使預留位置居中 更多,讓我們使用對齊命令.
00:03:51
並按一下"對齊中心" -
00:03:54
正文文本現在更多 以我喜歡的幻燈片為中心.
00:03:57
給定寬螢幕幻燈片格式。
00:04:00
這些變化影響 帶有正文文本預留位置的佈局.
00:04:03
如標題和 內容和兩列佈局。.
00:04:09
是時候給我們 自訂主機自己的名字,.
00:04:12
所以右鍵點擊它,我們將選擇 重命名主,並稱之為法布裡卡姆主題。.
00:04:20
讓我們看看這些 更改查看我們的幻燈片;.
00:04:22
我將按一下"正常"以打開普通視圖。
00:04:25
有背景,兩種字體 顏色應用於標題和正文文本,.
00:04:31
正文文本更居中
00:04:34
還有圖片子彈

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
私はいくつかを追加しましたが デモンストレーション用のスライドは、.
00:00:07
それは本当に理想的です スライド マスタをカスタマイズするには.
00:00:09
すべてのデザインの変更を取得します。 スライド コンテンツを追加する前に配置します。.
00:00:15
次のいずれかから開始できます。 パワーポイントのテーマ,.
00:00:19
しかし、私はオフィスのテーマが好きです それは最も少ない量を持っているので、.
00:00:22
デザインは既に適用されています。
00:00:24
それはパワーポイントが使用するものです 空白のプレゼンテーションの場合。.
00:00:27
スライド マスタを開きましょう。
00:00:29
そこに着くには、 タブを表示, スライド マスタ;.
00:00:33
ここにスライドマスタがあります。 上部に大きなサムネイルが表示されます。.
00:00:37
そして、これらはレイアウトです それはマスターと一緒に行く。.
00:00:40
このビューの機能 は[スライドマスタ]タブです。.
00:00:43
それはすべての編集をサポートしています スライド マスタとレイアウトの。.
00:00:47
スライド マスタサムネイルで、チップ マスターの名前を教えてくれます -.
00:00:51
ここはオフィスです テーマスライドマスタ.
00:00:54
- どのスライドがそれを使用しているか。
00:00:56
これは唯一のマスターなので、 すべてのスライドが使用しています。.
00:01:02
各レイアウトで、同様のヒントが得られます。
00:01:04
レイアウトの名前 そのタイプを教えてくれます.
00:01:07
そして、 スライドがそれを使用しています。.
00:01:10
スライド マスタをカスタマイズするには、 最初に選択されていることを確認します。.
00:01:14
私はそれに加える変更 すべてのスライドに適用したい。.
00:01:17
まず、背景デザインから始めます。
00:01:19
スライドの背景スタイル マスタータブ、 書式設定背景 -.
00:01:25
として使用したい絵があります。 塗りつぶしを行うので、[図] または [テクスチャ塗りつぶし] をクリックします。.
00:01:30
その後、ファイル をクリックし、画像ファイルを選択します。.
00:01:36
背景が適用される マスターとすべてのレイアウト。.
00:01:41
次に、配色を見つけましょう 背景を補完します。.
00:01:46
[色] をクリックすると、すべてが表示されます。 可能な組み合わせ。.
00:01:50
オフィスのテーマの色 が現在適用されています。.
00:01:53
行くセットを探しています 淡い緑色の背景画像で;.
00:01:56
オレンジと呼ばれるこのグループはどうですか?
00:01:59
この新しい配色を使用します。 タイトルで始まるスライド テキスト。.
00:02:04
スライド マスタでは、 タイトルプレースホルダを選択する.
00:02:06
[ホーム] タブをクリックし、[フォントの色] をクリックします。
00:02:09
これは、新しいスキームの色を示しています。
00:02:13
この濃いオレンジは?
00:02:15
その 1 つの変更が適用されます。 マスタ レイアウトのすべての見出し。.
00:02:20
次に、本文のテキストの色を変更してみましょう。
00:02:23
スライド マスタでは、I そのプレースホルダを選択し、.
00:02:26
[フォントの色] をクリックし、 相補的な色, ダークグリーン,.
00:02:32
いずれに当てはまる レイアウト内の本文テキスト。.
00:02:38
だから我々は習慣を持っている 背景とフォントの色。.
00:02:42
アートを使用する方法について リストの箇条書き?.
00:02:44
これを行うには、本文テキストを選択します。 プレースホルダをクリックし、[箇条書き] メニューをクリックします。.
00:02:49
[箇条書き] をクリックし、 下部の番号付け.
00:02:52
その後、画像とブラウズ ピクチャ ファイルの場合。.
00:02:58
私はそうズームインします 画像を見ることができます。.
00:03:01
それは小さな鳥です 楽園の花;.
00:03:04
それはすべての弾丸が今のように見えるものです。
00:03:09
最後の設計について マスターの変更,.
00:03:12
本文の幅を調整します。 プレースホルダとその中のテキスト間隔。.
00:03:16
プレースホルダは図形であり、 だから私はそれを右クリックして、.
00:03:19
[図形の書式設定] をクリックします。
00:03:22
[図形] オプションの下で、 [サイズとプロパティ] をクリックし、[サイズ] をクリックします。.
00:03:28
幅ボックスで、減らしてみましょう 幅を数インチずつ。.
00:03:32
私たちはそれを中心にすることができます 1 分でスライドします。.
00:03:35
テキストを変更するには 間隔をクリックし、[テキスト ボックス] をクリックします。.
00:03:38
もう少しスペースが欲しい テキストの周りに、.
00:03:41
だから私は余白をぶっつぶす プレースホルダに配置します。.
00:03:46
プレースホルダを中央に配置するには さらに、Align コマンドを使用してみましょう.
00:03:51
[中心揃え] をクリックします 。
00:03:54
本文は今より多くの 私が好きなスライドを中心に.
00:03:57
ワイドスクリーンスライド形式を指定します。
00:04:00
これらの変更は、次の影響を受けます。 本文テキストプレースホルダを持つレイアウト.
00:04:03
タイトルや コンテンツと 2 つの列レイアウト。.
00:04:09
我々に与える時が来た カスタマイズされたマスター独自の名前、.
00:04:12
だから、それを右クリックして、我々は選択します マスターの名前を変更し、ファブリカムのテーマと呼びます。.
00:04:20
それでは、これらの方法を見てみましょう 変更はスライドを見ます。.
00:04:22
[標準] をクリックして通常のビューを開きます。
00:04:25
背景、2つのフォントがある 色はタイトルテキストと本文に適用され、.
00:04:31
本文のテキストがより中央揃え
00:04:34
そして、絵の弾丸があります。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Mặc dù tôi đã thêm một vài slide ở đây cho mục đích trình diễn, .
00:00:07
nó thực sự lý tưởng để tùy chỉnh slide Master.
00:00:09
và nhận được tất cả những thay đổi về thiết kế nơi trước khi bạn thêm bất kỳ nội dung slide nào..
00:00:15
Bạn có thể bắt đầu với bất kỳ Các chủ đề PowerPoint, .
00:00:19
nhưng tôi thích chủ đề Office bởi vì nó có số tiền ít nhất là.
00:00:22
thiết kế đã được áp dụng.
00:00:24
Đó là những gì PowerPoint sử dụng cho một bài thuyết trình trống..
00:00:27
Hãy mở slide Master.
00:00:29
Để đến đó, hãy nhấp vào Xem tab, slide Master;.
00:00:33
đây là slide Master, điều này hình thu nhỏ lớn hơn ở trên cùng..
00:00:37
Và đây là những bố trí mà đi với các bậc thầy..
00:00:40
Một tính năng của dạng xem này là tab chủ slide..
00:00:43
Nó hỗ trợ tất cả các chỉnh sửa của bạn của slide Master và bố cục..
00:00:47
Trên hình thu nhỏ của slide Master, một Mẹo cho bạn biết tên của chủ.
00:00:51
đây là văn phòng chủ đề slide Master.
00:00:54
-và các slide nào đang sử dụng nó.
00:00:56
Vì đây là bậc thầy duy trình bày, tất cả các slide đang sử dụng nó..
00:01:02
Trên mỗi bố cục, bạn sẽ có được một Mẹo tương tự,
00:01:04
tên của bố cục mà nói với bạn loại của nó.
00:01:07
và liệu bất kỳ slide đang sử dụng nó..
00:01:10
Để tùy chỉnh slide Master, trước tiên hãy chắc chắn rằng nó được chọn..
00:01:14
Những thay đổi tôi làm cho nó tôi muốn áp dụng cho mỗi slide..
00:01:17
Tôi sẽ bắt đầu với một thiết kế nền:
00:01:19
Kiểu nền trên slide tab chủ, định dạng nền- .
00:01:25
có một hình ảnh tôi muốn sử dụng như là một điền, vì vậy tôi nhấp vào hình ảnh hoặc kết cấu điền .
00:01:30
và sau đó tập tin và chọn tệp hình ảnh..
00:01:36
Nền được áp dụng cho Các bậc thầy và tất cả các bố trí..
00:01:41
Bây giờ hãy tìm một lược đồ màu để bổ sung cho nền..
00:01:46
Nhấp vào màu Hiển thị tất cả Các kết hợp có thể..
00:01:50
Văn phòng chủ đề màu sắc hiện đang được áp dụng..
00:01:53
Tìm kiếm một bộ mà đi với hình nền màu xanh lá cây nhạt;.
00:01:56
làm thế nào về nhóm này được gọi là Orange?
00:01:59
Tôi sẽ sử dụng lược đồ màu mới này cho văn bản chiếu bắt đầu bằng tiêu đề..
00:02:04
Trên slide Master, tôi sẽ chọn giữ chỗ tiêu đề.
00:02:06
và nhấp vào tab Trang chủ sau đó màu chữ
00:02:09
trong đó cho thấy màu sắc của chương trình mới.
00:02:13
Làm thế nào về một trong những cam tối?
00:02:15
Đó là một thay đổi áp dụng cho mỗi nhóm trong các bố cục chủ..
00:02:20
Bây giờ chúng ta hãy thay đổi màu văn bản cơ thể.
00:02:23
Trên slide Master, tôi chọn trình giữ chỗ, .
00:02:26
nhấp vào màu chữ và chọn một màu bổ sung, xanh đậm,.
00:02:32
áp dụng cho bất kỳ văn bản cơ thể trong bố cục..
00:02:38
Vì vậy, chúng tôi đã có một tùy chỉnh màu nền và phông chữ..
00:02:42
Làm thế nào về sử dụng nghệ thuật cho danh sách đạn?.
00:02:44
Để làm điều đó chọn nội dung văn bản giữ chỗ và nhấp vào trình đơn Bullets..
00:02:49
Có nhấp vào Bullets và Số ở dưới cùng .
00:02:52
sau đó hình ảnh và duyệt cho tệp hình ảnh..
00:02:58
Tôi sẽ phóng to cách để bạn có thể nhìn thấy hình ảnh..
00:03:01
Đó là một con chim nhỏ của Hoa thiên đàng; .
00:03:04
đó là những gì tất cả các viên đạn bây giờ sẽ giống như thế.
00:03:09
Đối với thiết kế cuối cùng thay đổi về chủ, .
00:03:12
chúng ta sẽ điều chỉnh chiều rộng của văn bản cơ thể giữ chỗ và khoảng cách văn bản trong đó..
00:03:16
Một ô trống là một hình dạng, Vì vậy tôi sẽ nhấp chuột phải vào nó và.
00:03:19
nhấp vào định dạng hình,
00:03:22
sau đó trong tùy chọn Shape, tôi sẽ nhấp vào Kích thước và Properties và sau đó nhấp vào kích thước..
00:03:28
Trên hộp chiều rộng, chúng ta hãy giảm chiều rộng của một vài inch..
00:03:32
Chúng tôi có thể Trung tâm nó trên slide trong một phút..
00:03:35
Để thay đổi văn bản khoảng cách, bấm vào hộp văn bản..
00:03:38
Tôi muốn thêm một ít không gian xung quanh văn bản, .
00:03:41
Vì vậy tôi sẽ bump lên lề cho nó trong trình giữ chỗ..
00:03:46
Để Trung tâm trình giữ chỗ thậm chí nhiều hơn, hãy sử dụng các lệnh align.
00:03:51
và nhấp vào align Center-
00:03:54
văn bản cơ thể bây giờ là nhiều hơn tập trung vào các slide mà tôi thích .
00:03:57
định dạng slide màn hình rộng.
00:04:00
Những thay đổi này ảnh Các bố cục với bộ giữ trống văn bản cơ thể.
00:04:03
như tiêu đề và nội dung và bố cục hai cột..
00:04:09
Đó là thời gian để cung cấp cho tùy chỉnh chủ tên riêng của mình, .
00:04:12
nên nhấp chuột phải vào nó, chúng tôi sẽ chọn Đổi tên chính và gọi nó là fabrikam Theme..
00:04:20
Hãy xem cách các thay đổi trên các trang trình bày của chúng tôi; .
00:04:22
Tôi sẽ bấm bình thường để mở xem bình thường.
00:04:25
Có nền, hai phông chữ màu sắc được áp dụng cho tiêu đề và văn bản cơ .
00:04:31
văn bản cơ thể là trung tâm hơn
00:04:34
và có những viên đạn hình ảnh.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Meskipun saya telah menambahkan beberapa slide di sini untuk tujuan demonstrasi, .
00:00:07
ini sangat ideal untuk menyesuaikan slide Master.
00:00:09
dan mendapatkan semua perubahan desain Anda dalam sebelum menambahkan konten slide apa pun..
00:00:15
Anda dapat memulai dengan salah satu dari tema PowerPoint, .
00:00:19
tapi aku suka tema Office karena memiliki sedikitnya jumlah.
00:00:22
desain yang sudah diterapkan.
00:00:24
Itulah yang menggunakan PowerPoint untuk presentasi kosong..
00:00:27
Mari kita buka slide Master.
00:00:29
Untuk sampai ke sana, klik Lihat tab, slide Master;.
00:00:33
Inilah slide Master, ini thumbnail yang lebih besar di bagian atas..
00:00:37
Dan ini adalah tata letak yang pergi dengan Master..
00:00:40
Sebuah fitur dari pandangan ini adalah tab Master slide..
00:00:43
Mendukung semua pengeditan Anda dari master slide dan layout..
00:00:47
Pada thumbnail slide Master, Tip memberitahu Anda nama Master.
00:00:51
di sini adalah kantor slide Master bertema.
00:00:54
-dan yang slide yang menggunakannya.
00:00:56
Karena ini adalah satu-satunya Master dalam presentasi, Semua slide yang menggunakannya..
00:01:02
Pada setiap tata letak, Anda mendapatkan tip yang sama,
00:01:04
nama tata letak yang memberitahu Anda jenisnya.
00:01:07
dan apakah ada slide yang menggunakannya..
00:01:10
Untuk menyesuaikan slide Master, terlebih dahulu pastikan itu dipilih..
00:01:14
Perubahan yang saya buat untuk itu saya ingin diterapkan ke setiap slide..
00:01:17
Saya akan mulai dengan desain latar belakang:
00:01:19
Gaya latar belakang pada slide tab Master, format background- .
00:01:25
ada gambar yang ingin saya gunakan sebagai Fill, jadi saya klik gambar atau tekstur mengisi .
00:01:30
dan kemudian file dan pilih file gambar..
00:01:36
Latar belakang akan diterapkan ke Master dan semua layout..
00:01:41
Sekarang mari kita temukan skema warna yang melengkapi latar belakang..
00:01:46
Mengklik warna menunjukkan semua kemungkinan kombinasi..
00:01:50
Warna tema Office sedang diterapkan..
00:01:53
Mencari satu set yang berlangsung dengan gambar latar belakang hijau pucat;.
00:01:56
Bagaimana dengan kelompok ini disebut Orange?
00:01:59
Saya akan menggunakan skema warna baru ini untuk teks slide yang diawali dengan judul..
00:02:04
Pada slide Master, saya akan Pilih placeholder judul.
00:02:06
dan klik tab Home kemudian warna font
00:02:09
yang menunjukkan warna skema baru.
00:02:13
Bagaimana dengan salah satu jeruk gelap ini?
00:02:15
Satu perubahan itu berlaku untuk setiap heading dalam Master Layouts..
00:02:20
Sekarang mari kita Ubah warna teks Body.
00:02:23
Pada slide Master, saya Pilih placeholder tersebut, .
00:02:26
Klik warna font dan pilih warna Pelengkap, hijau gelap,.
00:02:32
yang berlaku untuk setiap teks tubuh dalam tata letak..
00:02:38
Jadi kita punya kustom warna latar belakang dan font..
00:02:42
Bagaimana menggunakan seni untuk Daftar peluru?.
00:02:44
Untuk melakukan itu pilih teks tubuh placeholder dan klik menu bullets..
00:02:49
Ada klik peluru dan Penomoran di bagian bawah .
00:02:52
kemudian gambar dan isi untuk file gambar..
00:02:58
Aku akan tampilannya dengan cara begitu Anda dapat melihat gambar..
00:03:01
Ini sedikit burung Surga bunga; .
00:03:04
Itulah yang semua peluru sekarang akan terlihat seperti.
00:03:09
Untuk desain terakhir perubahan pada Master, .
00:03:12
kita akan menyesuaikan lebar teks tubuh placeholder dan spasi teks di dalamnya..
00:03:16
Placeholder adalah bentuk, Jadi aku akan klik kanan dan.
00:03:19
Klik format bentuk,
00:03:22
kemudian di bawah pilihan shape, saya akan klik Ukuran dan properti dan kemudian klik ukuran..
00:03:28
Pada kotak lebar, mari kita kurangi lebar dengan beberapa inci..
00:03:32
Kita dapat memusatkan pada slide dalam satu menit..
00:03:35
Mengubah teks spasi, klik kotak teks..
00:03:38
Saya ingin sedikit lebih banyak ruang di sekitar teks, .
00:03:41
Jadi aku akan bertemu dengan margin untuk dalam placeholder..
00:03:46
Untuk memusatkan placeholder bahkan lebih, mari kita gunakan perintah align.
00:03:51
dan klik align Center-
00:03:54
teks tubuh sekarang lebih berpusat pada slide yang saya suka .
00:03:57
dengan format slide layar lebar.
00:04:00
Perubahan ini mempengaruhi layout dengan placeholder teks tubuh.
00:04:03
seperti judul dan isi dan dua kolom layout..
00:04:09
Saatnya untuk memberikan Master disesuaikan namanya sendiri, .
00:04:12
Jadi klik kanan, kita akan memilih Ganti nama Master dan menyebutnya fabrikam Theme..
00:04:20
Mari kita lihat bagaimana ini perubahan terlihat pada slide kami; .
00:04:22
Saya akan klik normal untuk membuka tampilan normal.
00:04:25
Ada latar belakang, dua font warna diterapkan pada judul dan teks tubuh, .
00:04:31
teks tubuh lebih terpusat
00:04:34
dan ada gambar peluru.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Хотя я добавил несколько слайды здесь для демонстрационных целей, .
00:00:07
это действительно идеально настроить мастер слайдов.
00:00:09
и получить все ваши изменения в дизайне место, прежде чем добавить слайд-контента..
00:00:15
Вы можете начать с любого из темы PowerPoint, .
00:00:19
но мне нравится тема Office потому что он имеет наименьшее количество.
00:00:22
дизайн уже применяется.
00:00:24
Это то, что PowerPoint использует для пустой презентации..
00:00:27
Давайте откроем мастера слайдов.
00:00:29
Чтобы добраться туда, нажмите Просмотр вкладки, мастер слайдов;.
00:00:33
Вот слайд мастер, это больше эскиз в верхней части..
00:00:37
И это макеты , которые идут с хозяином..
00:00:40
Особенность этого представления является вкладкой Slide master..
00:00:43
Он поддерживает все ваши редактирования мастера слайдов и макетов..
00:00:47
На слайде мастер эскиз, наконечник говорит вам имя мастера -.
00:00:51
здесь это Офис тематические слайд мастер.
00:00:54
- и какие слайды используют его.
00:00:56
Так как это единственный мастер в презентации, все слайды используют его..
00:01:02
На каждом макете, вы получите аналогичный совет,
00:01:04
название макета который говорит вам свой тип.
00:01:07
и есть ли какие-либо слайды используют его..
00:01:10
Чтобы настроить мастер слайдов, сначала убедитесь, что он выбран..
00:01:14
Изменения, которые я делаю к нему я хотите применить к каждому слайду..
00:01:17
Я начну с фонового дизайна:
00:01:19
Фоновые стили на слайде мастер вкладка, Формат фон - .
00:01:25
есть фотография, которую я хочу использовать в качестве заполнить, поэтому я нажимаю Изображение или текстуры заполнить .
00:01:30
, а затем файл и выберите файл изображения..
00:01:36
Фон применяется к мастер и все макеты..
00:01:41
Теперь давайте найдем цветовую гамму который дополняет фон..
00:01:46
Нажатие Цвета показывает все возможных комбинаций..
00:01:50
Цвета темы офиса в настоящее время применяются..
00:01:53
Ищете набор, который идет с бледно-зеленым фоновым изображением;.
00:01:56
как насчет этой группы под названием Оранжевый?
00:01:59
Я буду использовать эту новую цветовую схему для текст слайда, начиная с заголовков..
00:02:04
На слайд мастер, я буду выбрать заполнителя заголовка.
00:02:06
и нажмите кнопку Главная вкладка, то цвет шрифта
00:02:09
который показывает цвета новой схемы.
00:02:13
Как насчет одного из этих темных апельсинов?
00:02:15
Это одно изменение относится к каждая заголовок в мастер макеты..
00:02:20
Теперь давайте изменим цвет текста тела.
00:02:23
На слайд-мастер, я выбрать заполнителя, .
00:02:26
нажмите цвет шрифта и выберите дополнительный цвет, Темно-зеленый,.
00:02:32
, что относится к любой текст тела в макетах..
00:02:38
Таким образом, у нас есть обычай фон и цвета шрифтов..
00:02:42
Как насчет использования искусства для список пуль?.
00:02:44
Для этого выберите текст тела заполнитель и нажмите на меню Пули..
00:02:49
Там нажмите Пули и Пронумеровывания внизу .
00:02:52
затем изображение и просмотр для файла изображения..
00:02:58
Я увеличу путь так вы можете увидеть изображение..
00:03:01
Это маленькая птичка райский цветок; .
00:03:04
вот как теперь будут выглядеть все пули.
00:03:09
Для последнего дизайна изменения на мастера, .
00:03:12
Мы отрегулируем ширину текста тела заполнитель и интервал текста в нем..
00:03:16
Заполнитель - это форма, так что я право нажмите на него и.
00:03:19
нажмите Форму формата,
00:03:22
затем в соответствии с вариантами формы, я нажимаю Размер и свойства, а затем нажмите Размер..
00:03:28
На ширине коробки, давайте уменьшать ширина на пару дюймов..
00:03:32
Мы можем по центру его на слайд через минуту..
00:03:35
Изменение текста интервал, нажмите Текст Box..
00:03:38
Я хочу немного больше места вокруг текста, .
00:03:41
так что я удар вверх маржи для его в заполнитель..
00:03:46
Центр заполнителя более того, давайте использовать команды выравнивания.
00:03:51
и нажмите Выравнивание центр -
00:03:54
текст тела в настоящее время более по центру на слайде, который мне нравится .
00:03:57
с учетом формата слайда с широким экраном.
00:04:00
Эти изменения влияют на макеты с держателями текста тела.
00:04:03
такие как название и содержание и два макета столбца..
00:04:09
Пришло время дать нашим настроить освоить свое собственное имя, .
00:04:12
так право нажав на него, мы выберем Переименовать мастера и называть его Fabrikam Тема..
00:04:20
Давайте посмотрим, как эти изменения выглядят на наших слайдах; .
00:04:22
Я нажимаю Нормальный, чтобы открыть нормальный вид.
00:04:25
Там в фоновом режиме, два шрифта цвета применяются к названию и тексту тела, .
00:04:31
текст тела более по центру
00:04:34
и есть картинка пуль.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Въпреки че добавих няколко слайдове тук за демонстрационни цели, .
00:00:07
това е наистина идеално за персонализиране на образеца слайд.
00:00:09
и да получите всички промени в дизайна преди да добавите съдържание на слайд..
00:00:15
Можете да започнете с всеки темите на PowerPoint, .
00:00:19
но ми харесва темата на Office защото има най-малко.
00:00:22
вече е бил приложен.
00:00:24
Това е, което Използва PowerPoint за празна презентация..
00:00:27
Да отворим слайда.
00:00:29
За да стигнете до там, кликнете върху Раздел "Изглед", "Слайд", "Образец за слайд";.
00:00:33
ето образеца на слайда, това по-голямо миниатюра в горната част..
00:00:37
А това са оформленията. които отиват с господаря..
00:00:40
Характеристика на този изглед е раздел образец слайд..
00:00:43
Той поддържа всички ваши на образеца и оформленията на слайда..
00:00:47
В миниатюрата на образеца слайд ви казва името на.
00:00:51
тук е Службата тематични слайд образец.
00:00:54
- и кои слайдове го използват.
00:00:56
Тъй като това е единственият презентация, всички слайдове я използват..
00:01:02
На всяко оформление получавате подобен връх,
00:01:04
името на оформлението който ви казва вида си.
00:01:07
и дали има те се използват..
00:01:10
За да персонализирате образеца за слайдове, първо се уверете, че е избран..
00:01:14
Промените, които правя в нея, да се прилагат за всеки слайд..
00:01:17
Ще започна с дизайн на фона:
00:01:19
Стилове на фона в слайда раздел "Образец", Форматиране на фон – .
00:01:25
има снимка, която искам да използвам като запълване, така че да щракнете върху Запълване на картина или текстура .
00:01:30
и след това файл и изберете файла с картината..
00:01:36
Фонът се прилага към на капитана и всички оформления..
00:01:41
Сега нека да намерим цветова схема допълващи фона..
00:01:46
Щракването върху "Цветове" показва всички цветове възможните комбинации..
00:01:50
Цветовете на темата на Office се прилагат в момента..
00:01:53
Търсите комплект, който върви с бледозелено фоново изображение;.
00:01:56
Какво ще кажете за тази група оранжево?
00:01:59
Ще използвам тази нова цветова схема за текста на слайда, започващ със заглавия..
00:02:04
В слайда образец ще изберете контейнера за заглавен съд.
00:02:06
и кликнете върху Начало след това Font color
00:02:09
което показва цветовете на новата схема.
00:02:13
Какво ще кажеш за един от тези тъмни портокали?
00:02:15
Тази промяна се отнася за всяко заглавие в мастер оформленията..
00:02:20
Сега нека променим цвета на основния текст.
00:02:23
На слайда образец изберете този контейнер, .
00:02:26
щракнете върху Цвят на шрифта и изберете допълнителен цвят, Тъмно зелен,.
00:02:32
която се прилага за всички основния текст в оформленията..
00:02:38
Така че имаме обичай фон и цветове на шрифта..
00:02:42
Какво ще кажете за използването на изкуството за списък с водещи символи?.
00:02:44
За да направите избор на основния текст и щракнете върху менюто Водещи символи..
00:02:49
Кликнете върху Водещи символи и Номериране в долната част .
00:02:52
и след това Картина и за файл с картина..
00:02:58
Ще се увеличи начин, така можете да видите изображението..
00:03:01
Това е малка птичка на райско цвете; .
00:03:04
Така изглеждат всички куршуми.
00:03:09
За последния дизайн промяна на образеца, .
00:03:12
ще коригираме ширината на основния текст и текста..
00:03:16
Контейнерът е фигура, така че аз ще кликнете с десния бутон и.
00:03:19
щракнете върху Форматиране на фигура,
00:03:22
след това под Опции за формата, Ще кликнете Размер и свойства и след това щракнете върху размер..
00:03:28
На ширината на кутията нека да намалим ширината с няколко инча..
00:03:32
Можем да го центрираме та за да се пусне в слайда за минута..
00:03:35
Промяна на текст щракнете върху текстово поле..
00:03:38
Искам малко повече пространство. около текста, .
00:03:41
така че ще избутам маржовете за в контейнера..
00:03:46
За да центриш контейнера още повече, нека използваме командите подравняване.
00:03:51
и щракнете върху Подравняване в центъра -
00:03:54
основния текст сега е повече центрирани върху слайда, който ми харесва .
00:03:57
на екрана.
00:04:00
Тези промени засягат оформленията с контейнери за основен текст.
00:04:03
като например заглавие и съдържанието и оформленията на двете колони..
00:04:09
Време е да дадем на нашите ваш собствен майстор собствено име, .
00:04:12
така че кликнете с десния бутон, ние ще изберем Преименувайте майстор и го наречи Fabrikam тема..
00:04:20
Да видим как тези промените гледат на нашите слайдове; .
00:04:22
Ще кликна върху нормален, за да отворите нормален изглед.
00:04:25
Има фон, двата шрифта за заглавие и основен текст, .
00:04:31
основния текст е по-центриран
00:04:34
и има и картинни куршуми.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Deși am adăugat câteva diapozitive aici în scopuri demonstrative; .
00:00:07
este într-adevăr ideal pentru a particulariza coordonatorul de diapozitive.
00:00:09
și de a lua toate modificările de design în înainte de a adăuga orice conținut de diapozitiv..
00:00:15
Puteți începe cu oricare dintre temele PowerPoint, .
00:00:19
dar îmi place tema Office deoarece are cea mai mică cantitate de.
00:00:22
design deja aplicat.
00:00:24
Asta utilizează PowerPoint pentru o prezentare necompletată..
00:00:27
Să deschidem coordonatorul de diapozitive.
00:00:29
Pentru a ajunge acolo, faceți clic pe Fila Vizualizare, Coordonator de diapozitive;.
00:00:33
aici e maestrul de diapozitive, acest miniatură mai mare în partea de sus..