PowerPoint - Customize colors and save the theme Tutorial

In this video, you will learn how to customize colors and save a theme in Microsoft 365. The video covers the process of changing text colors, specifically hyperlinks, within the Office theme.
It demonstrates how to modify the color scheme and save it with a new name.
This will help you confidently design your presentations with customized themes and colors.

  • 4:45
  • 2670 views
00:00:06
I've changed the background from white to dark blue
00:00:09
and I adjusted its gradient shading.
00:00:12
Now I've found a text color that I want to change.
00:00:16
This hyperlinked text in dark blue is too dark against the background.
00:00:21
How do I make it lighter and more readable?
00:00:25
It's not a matter of just selecting the text and changing the font color
00:00:29
because PowerPoint applied this color automatically.
00:00:33
Let's back up a couple of steps and see how the color was applied.
00:00:40
Here's the slide before I created the hyperlink.
00:00:43
It was when I created the hyperlink,
00:00:46
when I selected the text and right clicked, chose Hyperlink
00:00:52
and pasted in the web address,
00:00:55
that PowerPoint changed the text color to blue.
00:00:59
It did that because this blue is part of the Office themes color scheme.
00:01:04
It's designated for any hyperlink text,
00:01:07
so to change the color, we're going to alter the color scheme.
00:01:12
This is a useful thing to know how to do.
00:01:16
We start by clicking the Design tab.
00:01:19
Then we click the More arrow in Variants and point to Colors.
00:01:26
In the list of color schemes, the Office theme colors are at the top -
00:01:30
they're selected which means that they're currently applied.
00:01:35
All these other sets of colors are alternative color schemes,
00:01:39
but I don't want to change the whole color scheme,
00:01:42
only one color of the current scheme.
00:01:46
To do that, I use the command at the bottom of this menu
00:01:49
called Customize colors.
00:01:55
This opens a detailed picture of the current color scheme
00:01:58
and shows me which color is used for which things on the slide.
00:02:03
The samples here are snapshots of the color scheme,
00:02:07
showing the colors for both a dark and a light background.
00:02:13
Under Theme colors, these top four represent alternatives
00:02:17
for light and dark backgrounds and light and dark text.
00:02:22
These accent colors are used for shapes and other graphics.
00:02:32
These two colors at the bottom are the ones used for hyperlinks,
00:02:36
the text color of the link and the text color
00:02:40
after you click the link.
00:02:42
Looking again at the snapshots, I can see that the colors
00:02:45
for hyperlinks work well on the light background but not
00:02:49
so well on the dark background.
00:02:53
So let's change the hyperlinked colors.
00:02:57
I click the arrow next to hyperlink and see the Office theme colors in various shades;
00:03:03
the color currently being used is selected over here.
00:03:08
I'll look for a lighter blue.
00:03:11
How about this one?
00:03:14
The snapshots update to show the changed hyperlinked color.
00:03:18
That looks better.
00:03:21
Next to Followed hyperlink,
00:03:23
I'm going to make the same change.
00:03:26
I'll click to open the colors and select the same blue,
00:03:29
because I don't want the color to change when I click the link.
00:03:33
These are my new hyperlink colors.
00:03:36
Now I want to save this customized color scheme with a new name -
00:03:41
I'll call it OfficeBlue
00:03:44
and click Save.
00:03:48
The new hyperlinked color is automatically applied to the hyperlink on the slide.
00:03:54
When I open the Colors menu, I see that the new custom color scheme is there at the top
00:04:00
and is selected, showing that it's applied.
00:04:04
Finally, I want to save this theme with the background and colors I've chosen
00:04:08
so I can use it again.
00:04:11
To do that, I open the Themes gallery and click Save current theme.
00:04:18
I'll call it OfficeBlue and click Save.
00:04:24
Later, for other presentations, the Office Blue theme
00:04:27
will be available in the Themes gallery.
00:04:35
Now that you know how to apply, customize and save a theme,
00:04:39
you'll design your presentations with confidence and flair.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Tot nu toe, bij het aanpassen van het Office thema,
00:00:06
heb ik de achtergrond veranderd van wit in donkerblauw
00:00:09
en heb ik de gradiënt schaduw aangepast.
00:00:12
Nu heb ik een tekst kleur gevonden die ik wil wijzigen.
00:00:16
Deze hyperlink tekst in donkerblauw is te donker tegen de achtergrond.
00:00:21
Hoe maak ik het lichter en leesbaarder?
00:00:25
Het gaat er niet alleen om de tekst te selecteren en de letterkleur te wijzigen,
00:00:29
omdat PowerPoint deze kleur automatisch heeft toegepast.
00:00:33
Laten we een paar stappen teruggaan en zien hoe de kleur is toegepast.
00:00:40
Hier is de dia voordat ik de hyperlink heb gemaakt.
00:00:43
Het was toen ik de hyperlink maakte,
00:00:46
toen ik de tekst selecteerde en rechts klikte, Hyperlink koos
00:00:52
en in het webadres plakte,
00:00:55
dat PowerPoint de tekstkleur in blauw veranderde.
00:00:59
Het deed dat omdat dit blauw deel uitmaakt van het Office thema's kleurenschema.
00:01:04
Het is bestemd voor elke hyperlink tekst,
00:01:07
dus als u de kleur wilt wijzigen, gaan we het kleurenschema wijzigen.
00:01:12
Dit is handig om te weten hoe te doen.
00:01:16
We beginnen door op het tabblad Ontwerp te klikken.
00:01:19
Vervolgens klikken we op de Meer pijl in Varianten en wijzen we naar Kleuren.
00:01:26
In de lijst met kleurenschema's staan ​​de Office themakleuren bovenaan -
00:01:30
deze zijn geselecteerd, wat betekent dat ze momenteel worden toegepast.
00:01:35
Al deze andere reeksen van kleuren zijn alternatieve kleurenschema's,
00:01:39
maar ik wil niet het hele kleurenschema wijzigen,
00:01:42
maar slechts één kleur van het huidige schema.
00:01:46
Om dat te doen, gebruik ik de opdracht onderaan dit menu
00:01:49
met de naam Aanpassen kleuren.
00:01:55
Dit opent een gedetailleerd beeld van het huidige kleurenschema
00:01:58
en laat me zien welke kleur wordt gebruikt voor welke dingen op de dia.
00:02:03
De voorbeelden hier zijn snapshots van het kleurenschema
00:02:07
en tonen de kleuren voor zowel een donkere als een lichte achtergrond.
00:02:13
Onder Themakleuren vertegenwoordigen deze top vier alternatieven
00:02:17
voor lichte en donkere achtergronden en lichte en donkere teksten.
00:02:22
Deze accentkleuren worden gebruikt voor vormen en andere grafische afbeeldingen.
00:02:32
Deze twee kleuren onderaan zijn degenen die worden gebruikt voor hyperlinks,
00:02:36
de tekstkleur van de link en de tekstkleur
00:02:40
nadat u op de link hebt geklikt.
00:02:42
Nogmaals kijkend naar de snapshots, kan ik zien dat de kleuren
00:02:45
voor hyperlinks goed werken op de lichte achtergrond maar niet
00:02:49
zo goed op de donkere achtergrond.
00:02:53
Dus laten we de gehyperlinkte kleuren wijzigen.
00:02:57
Ik klik op de pijl naast de hyperlink en zie de Office themakleuren in verschillende tinten;
00:03:03
de kleur die momenteel is gebruikt is hier geselecteerd.
00:03:08
Ik zoek een lichter blauwe.
00:03:11
Wat dacht u van deze?
00:03:14
De snapshots worden bijgewerkt om de gewijzigde hyperlink kleur weer te geven.
00:03:18
Dat ziet er beter uit.
00:03:21
Volgend op Gevolgde hyperlink,
00:03:23
ga ik dezelfde wijziging aanbrengen.
00:03:26
Ik klik om de kleuren te openen en selecteer hetzelfde blauw,
00:03:29
omdat ik niet wil dat de kleur verandert wanneer ik op de link klik.
00:03:33
Dit zijn mijn nieuwe hyperlink kleuren.
00:03:36
Nu wil ik dit aangepaste kleurenschema opslaan met een nieuwe naam -
00:03:41
ik zal het Office Blauw noemen
00:03:44
en klik op Opslaan.
00:03:48
De nieuwe hypergelinkte kleur wordt automatisch toegepast op de hyperlink op de dia.
00:03:54
Wanneer ik het menu Kleuren open, zie ik dat het nieuwe aangepaste kleurenschema bovenaan staat
00:04:00
en is geselecteerd om aan te geven dat het is toegepast.
00:04:04
Tot slot wil ik dit thema opslaan met de achtergrond en kleuren die ik heb gekozen,
00:04:08
zodat ik het opnieuw kan gebruiken.
00:04:11
Om dat te doen, open ik de Thema galerij en klik op Opslaan huidig thema.
00:04:18
Ik noem het Office Blauw en klik op Opslaan.
00:04:24
Later, voor andere presentaties, is het Office Blauw thema
00:04:27
beschikbaar in de Themagalerij.
00:04:35
Nu u weet hoe u een thema moet toepassen, aanpassen en opslaan,
00:04:39
ontwerpt u uw presentaties met vertrouwen en flair.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bisher habe ich beim Verändern des Office-Designs
00:00:06
den Hintergrund von Weiß zu Dunkelblau geändert
00:00:09
und seinen Farbverlauf angepasst.
00:00:12
Jetzt habe ich eine Textfarbe gefunden, die ich verändern möchte.
00:00:16
Dieser durch Hyperlink verbundene Text in Dunkelblau ist vor dem Hintergrund zu dunkel.
00:00:21
Wie mache ich ihn heller und besser lesbar?
00:00:25
Es geht nicht nur darum, den Text auszuwählen und die Textfarbe zu verändern,
00:00:29
weil PowerPoint diese Farbe automatisch angewendet hat.
00:00:33
Gehen wir einige Schritte zurück und sehen uns an, wie die Farbe angewendet wurde.
00:00:40
Hier ist die Folie, bevor ich den Hyperlink erstellt habe.
00:00:43
Als ich den Hyperlink erstellt habe,
00:00:46
den Text ausgewählt und mit einem Rechtsklick „Hyperlink” ausgewählt und
00:00:52
die Web-Adresse eingefügt habe,
00:00:55
hat PowerPoint die Textfarbe zu blau geändert.
00:00:59
Das ist passiert, weil dieses Blau Teil des Office-Designs-Farbschemas ist.
00:01:04
Es ist für jeden Hyperlink-Text bestimmt.
00:01:07
Um die Farbe zu ändern, werden wir also das Farbschema verändern.
00:01:12
Es ist gut zu wissen, wie das funktioniert.
00:01:16
Wir beginnen mit einem Klick auf den Reiter „Design”.
00:01:19
Dann klicken wir in „Varianten” auf den Pfeil „Mehr” und gehen auf „Farben”.
00:01:26
In der Liste der Farbschemata befinden sich die Office-Design-Farben ganz oben –
00:01:30
sie sind ausgewählt, was bedeutet, dass sie momentan verwendet werden.
00:01:35
Alle anderen Farbsätze sind alternative Farbschemata,
00:01:39
aber ich will nicht das ganze Farbschema verändern,
00:01:42
nur eine Farbe des aktuellen Schemas.
00:01:46
Dazu verwende ich den Befehl „Farben anpassen”, der sich
00:01:49
am unteren Ende dieses Menüs befindet.
00:01:55
Dieser öffnet ein detailliertes Bild des aktuellen Farbschemas
00:01:58
und zeigt mir, welche Farbe wofür auf der Folie verwendet wird.
00:02:03
Die Beispiele hier sind Momentaufnahmen des Farbschemas,
00:02:07
die die Farben für einen dunklen und einen hellen Hintergrund anzeigen.
00:02:13
Unter „Designfarben” stellen diese oberen vier Alternativen
00:02:17
für helle und dunkle Hintergründe und hellen und dunklen Text dar.
00:02:22
Diese Akzentfarben werden für Formen und andere Grafiken verwendet.
00:02:32
Diese beiden Farben am unteren Ende sind die, die für Hyperlinks,
00:02:36
die Textfarbe des Links und die Textfarbe nach einem Klick auf
00:02:40
den Link verwendet werden.
00:02:42
Mit einem erneuten Blick auf die Momentaufnahmen kann ich sehen, dass die Farben für Hyperlinks
00:02:45
gut auf dem hellen Hintergrund, aber nicht so gut auf dem dunklen
00:02:49
Hintergrund funktionieren.
00:02:53
Verändern wir also die Farben für Hyperlinks.
00:02:57
Ich klicke auf den Pfeil neben „Hyperlink” und sehe die Office-Farbdesigns in verschiedenen
00:03:03
Schattierungen. Die aktuell verwendete Farbe wird hier drüben ausgewählt.
00:03:08
Ich suche nach einem helleren Blau.
00:03:11
Wie wäre es mit diesem hier?
00:03:14
Die Momentaufnahmen aktualisieren sich, um die geänderte Hyperlink-Farbe anzuzeigen.
00:03:18
Das sieht besser aus.
00:03:21
Neben „Besuchter Link” nehme ich
00:03:23
die gleiche Änderung vor.
00:03:26
Ich klicke, um die Farben zu öffnen und wähle den gleichen Blauton aus,
00:03:29
weil ich nicht will, dass sich die Farbe ändert, wenn ich auf den Link klicke.
00:03:33
Das sind meine neuen Farben für Hyperlinks.
00:03:36
Jetzt will ich dieses angepasste Farbschema unter einem neuen Namen speichern –
00:03:41
ich nenne es OfficeBlue
00:03:44
und klicke auf „Speichern”.
00:03:48
Die neue Farbe für Hyperlinks wird automatisch auf den Hyperlink auf der Folie angewendet.
00:03:54
Wenn ich das Farbmenü öffne, sehe ich, dass das neue angepasste Farbschema oben steht und
00:04:00
ausgewählt ist, was anzeigt, dass es verwendet wird.
00:04:04
Und schließlich will ich dieses Design mit dem Hintergrund und den von mir ausgewählten
00:04:08
Farben speichern, damit ich es wieder verwenden kann.
00:04:11
Dafür öffne ich den Designkatalog und klicke auf „Aktuelles Design speichern”.
00:04:18
Ich nenne es OfficeBlue und klicke auf „Speichern”.
00:04:24
Später, für andere Präsentationen, wird das Design OfficeBlue
00:04:27
im Designkatalog zur Verfügung stehen.
00:04:35
Jetzt, wo Sie wissen, wie man ein Design anwendet, anpasst und speichert,
00:04:39
werden Sie Ihre Präsentationen mit Zuversicht und Fingerspitzengefühl gestalten.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hasta ahora, al modificar el tema de Office,
00:00:06
he cambiado el fondo de blanco a azul oscuro
00:00:09
y he ajustado el degradado.
00:00:12
Ahora he encontrado un color de texto que quiero cambiar.
00:00:16
El texto de este hipervínculo azul oscuro es demasiado oscuro para este fondo.
00:00:21
¿Cómo puedo hacerlo más claro y legible?
00:00:25
No es solo cuestión de seleccionar el texto y cambiar el color de la fuente,
00:00:29
ya que PowerPoint aplicó ese color automáticamente.
00:00:33
Retrocedamos un par de pasos y veamos cómo se aplicó el color.
00:00:40
Aquí está la diapositiva antes de crear el hipervínculo.
00:00:43
Para crear el hipervínculo,
00:00:46
seleccioné el texto e hice clic derecho; seleccioné Hipervínculo
00:00:52
y pegué la dirección web,
00:00:55
y PowerPoint cambió el color del texto a azul.
00:00:59
Lo hizo porque este azul es parte del esquema de color de los temas de Office.
00:01:04
Se asigna a todos los textos de hipervínculo,
00:01:07
así que, para cambiar el color, debemos modificar el esquema de color.
00:01:12
Es muy útil saber hacer esto.
00:01:16
Comenzamos haciendo clic en la pestaña Diseño.
00:01:19
Luego, hacemos clic en la flecha Más en Variantes y elegimos Colores.
00:01:26
En la lista de esquemas de color, los colores del tema de Office están arriba.
00:01:30
Están seleccionados, lo que significa que se están aplicando ahora.
00:01:35
Todos estos otros conjuntos de colores son esquemas de color alternativos,
00:01:39
pero no quiero cambiar todo el esquema de color,
00:01:42
solo un color del esquema actual.
00:01:46
Para ello, utilizo el comando situado al pie de este menú
00:01:49
llamado Personalizar colores.
00:01:55
Esto abre una imagen detallada del esquema de color actual
00:01:58
y me muestra qué color se utiliza en qué parte de la diapositiva.
00:02:03
Estos ejemplos son capturas del esquema de color,
00:02:07
y muestran los colores para un fondo oscuro y uno claro.
00:02:13
En Colores del tema, estos cuatro primeros muestran alternativas
00:02:17
para fondos claros y oscuros y texto claro y oscuro.
00:02:22
Estos colores de énfasis se utilizan para formas y otros gráficos.
00:02:32
Estos dos colores al pie se utilizan para los hipervínculos:
00:02:36
el color del texto del enlace y el color del texto
00:02:40
tras hacer clic en el enlace.
00:02:42
Al volver a mirar las capturas, veo que los colores
00:02:45
de los hipervínculos quedan bien sobre el fondo claro, pero no
00:02:49
tan bien sobre el fondo oscuro.
00:02:53
Así que vamos a cambiar los colores de los hipervínculos.
00:02:57
Hago clic en la flecha junto a Hipervínculo y veo los colores del tema de Office en varios tonos;
00:03:03
el color que se está utilizando ahora está seleccionado aquí.
00:03:08
Buscaré un azul más claro.
00:03:11
¿Qué tal este?
00:03:14
Las capturas se actualizan para mostrar el cambio de color del hipervínculo.
00:03:18
Así se ve mejor.
00:03:21
Ahora voy a hacer el mismo cambio
00:03:23
para el hipervínculo visitado.
00:03:26
Haré clic para abrir los colores y seleccionar el mismo azul,
00:03:29
porque no quiero que el color cambie cuando haga clic en el enlace.
00:03:33
Estos son los nuevos colores de mis hipervínculos.
00:03:36
Ahora quiero guardar este esquema de color personalizado con un nuevo nombre,
00:03:41
lo llamaré OfficeBlue,
00:03:44
y haré clic en Guardar.
00:03:48
El nuevo color se aplica automáticamente al hipervínculo de la diapositiva.
00:03:54
Al abrir el menú Colores, veo que el nuevo esquema de color personalizado está arriba
00:04:00
y está seleccionado, por lo que se está aplicando.
00:04:04
Finalmente, quiero guardar este tema con el fondo y los colores que he elegido
00:04:08
para poder usarlo de nuevo.
00:04:11
Para ello, abro la galería de Temas y hago clic en Guardar tema actual.
00:04:18
Lo llamaré OfficeBlue y haré clic en Guardar.
00:04:24
Para presentaciones posteriores, el tema de Office Blue
00:04:27
estará disponible en la galería de Temas.
00:04:35
Ahora que ya sabe cómo aplicar, personalizar y guardar un tema,
00:04:39
podrá diseñar sus presentaciones con confianza y estilo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Até agora, na modificação do tema Office,
00:00:06
mudei o plano de fundo de branco para azul escuro
00:00:09
e ajustei seu tom de gradiente.
00:00:12
Agora, encontrei uma cor de texto que quero mudar.
00:00:16
Este hiperlink em azul escuro está muito escuro contra o plano de fundo.
00:00:21
Como eu o torno mais claro e fácil de ler?
00:00:25
Não se trata simplesmente de selecionar o texto e alterar a cor da fonte,
00:00:29
pois o PowerPoint aplica esta cor automaticamente.
00:00:33
Vamos voltar algumas etapas e ver como a cor foi aplicada.
00:00:40
Aqui está o slide antes da criação do hiperlink.
00:00:43
Foi quando eu criei o hiperlink,
00:00:46
quando selecionei o texto, cliquei com o botão direito, escolhi Hiperlink
00:00:52
e colei o endereço do site
00:00:55
que o PowerPoint mudou a cor do texto para azul.
00:00:59
Ele fez isso porque este azul é parte do esquema de cores do tema Office.
00:01:04
Ele é designado para qualquer hiperlink.
00:01:07
Então, para mudar a cor, vamos alterar o esquema de cores.
00:01:12
Esta é uma coisa útil de se saber como fazer.
00:01:16
Começamos clicando na aba Design.
00:01:19
Em seguida, clicamos na seta Mais, em Variantes e apontamos para Cores.
00:01:26
Na lista do esquema de cores, as cores do tema Office estão na parte de cima.
00:01:30
Elas estão selecionadas, o que significa que elas estão sendo aplicadas no momento.
00:01:35
Todos estes outros conjuntos de cores são esquemas alternativos de cores,
00:01:39
mas eu não quero mudar todo o esquema de cores,
00:01:42
apenas uma cor do esquema atual.
00:01:46
Para isso, uso o comando na parte inferior deste menu,
00:01:49
chamado Personalizar cores.
00:01:55
Isso abre uma imagem detalhada do esquema atual de cores
00:01:58
e mostra qual cor é usada para quais coisas no slide.
00:02:03
O exemplo aqui são instantâneos do esquema de cores,
00:02:07
mostrando as cores tanto para o plano de fundo claro, quanto escuro.
00:02:13
Sob Cores do tema, estes quatro em destaque representam alternativas
00:02:17
para planos de fundo e textos claros e escuros.
00:02:22
Estas cores de ênfase são usadas para formas e outros gráficos.
00:02:32
Estas duas cores na parte inferior são as utilizadas para hiperlinks,
00:02:36
a cor do texto do link e a cor do texto
00:02:40
depois de clicar no link.
00:02:42
Olhando novamente para o instantâneo, posso ver que as cores
00:02:45
para os hiperlinks funcionam bem no plano de fundo claro, mas não
00:02:49
tão bem no escuro.
00:02:53
Sendo assim, vamos mudar as cores dos hiperlinks.
00:02:57
Clico na seta próximo a hiperlink e vejo as cores do tema Office em vários tons;
00:03:03
as cores sendo atualmente usadas estão selecionadas aqui.
00:03:08
Vou procurar por um azul mais claro.
00:03:11
Que tal este?
00:03:14
O instantâneo é atualizado para mostrar a cor do hiperlink alterada.
00:03:18
Assim parece melhor.
00:03:21
Próximo a Hiperlink visitado,
00:03:23
Vou fazer a mesma alteração.
00:03:26
Vou clicar para abrir as cores e selecionar o mesmo azul,
00:03:29
pois não quero que a cor mude quando eu clicar no link.
00:03:33
Estas são as minhas novas cores para hiperlinks.
00:03:36
Agora quero salvar este esquema de cores personalizados com um novo nome.
00:03:41
Vou chamá-lo de OfficeAzul
00:03:44
e clicar em Salvar.
00:03:48
A nova cor é automaticamente aplicada ao hiperlink no slide.
00:03:54
Ao abrir o menu Cores vejo que um novo esquema personalizado de cores está lá, na parte de cima,
00:04:00
e selecionado, mostrando que ele está sendo aplicado.
00:04:04
Por fim, quero salvar este tema com o plano de fundo e as cores escolhidas,
00:04:08
de modo a poder utilizá-los novamente.
00:04:11
Para isso, abro a galeria de temas e clico em Salvar tema atual.
00:04:18
Vou chamá-lo de OfficeAzul e clicar em Salvar.
00:04:24
Mais tarde, para outras apresentações, o tema OfficeAzul
00:04:27
estará disponível na galeria de temas.
00:04:35
Agora que você sabe como aplicar, personalizar e salvar um tema,
00:04:39
você vai projetar suas apresentações com confiança e estilo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Finora, nel modificare il tema di Office,
00:00:06
Ho cambiato lo sfondo dal bianco al blu scuro.
00:00:09
e ho regolato la sua sfumatura sfumata.
00:00:12
Ora ho trovato un testo colore che voglio cambiare..
00:00:16
Questo testo con collegamenti ipertestuali in blu scuro è troppo scuro sullo sfondo..
00:00:21
Come faccio a farlo più leggero e più leggibile?.
00:00:25
Non si tratta solo di selezionando il testo e cambiando il colore del carattere .
00:00:29
perché PowerPoint applicato automaticamente questo colore..
00:00:33
Facciamo il backup di un paio di passi e vedere come è stato applicato il colore..
00:00:40
Ecco la diapositiva prima Ho creato il collegamento ipertestuale..
00:00:43
E 'stato quando ho creato il collegamento ipertestuale,
00:00:46
quando ho selezionato il testo e a destra cliccato, scegli Collegamento ipertestuale.
00:00:52
e incollato nell'indirizzo web,
00:00:55
che PowerPoint ha cambiato il colore del testo in blu.
00:00:59
Lo ha fatto perché questo blu è parte della combinazione di colori dei temi di Office..
00:01:04
È designato per qualsiasi testo di collegamento ipertestuale, .
00:01:07
in modo da cambiare il colore, siamo cambierà la combinazione di colori..
00:01:12
Si tratta di un'utile cosa da sapere come fare..
00:01:16
Iniziamo facendo clic sulla scheda Progettazione.
00:01:19
Quindi clicchiamo sulla freccia Altro in Varianti e scegliere Colori..
00:01:26
Nell'elenco delle combinazioni di colori, i colori del tema di Office sono in cima -.
00:01:30
sono selezionati che significa che sono attualmente applicati..
00:01:35
Tutti questi altri gruppi di i colori sono combinazioni di colori alternative,.
00:01:39
ma non voglio per cambiare l'intera combinazione di colori, .
00:01:42
solo un colore dell'attuale schema..
00:01:46
Per fare questo, io uso il comando nella parte inferiore di questo menu.
00:01:49
chiamato Personalizza colori.
00:01:55
Si apre un immagine della combinazione di colori corrente.
00:01:58
e mi mostra di che colore è utilizzato per il quale le cose sulla diapositiva..
00:02:03
Gli esempi qui sono istantanee della combinazione di colori,.
00:02:07
mostrando i colori sia per un scuro e uno sfondo chiaro..
00:02:13
In Colori tema, questi i primi quattro rappresentano alternative.
00:02:17
per la luce e il buio sfondi e testo chiaro e scuro..
00:02:22
Questi colori principali vengono utilizzati per forme e altri elementi grafici..
00:02:32
Questi due colori al in basso ci sono quelli utilizzati per i collegamenti ipertestuali, .
00:02:36
il colore del testo del link e il colore del testo.
00:02:40
dopo aver fatto clic sul collegamento.
00:02:42
Ripensando al istantanee, posso vedere che i colori.
00:02:45
per i collegamenti ipertestuali funzionano bene su lo sfondo chiaro, ma non.
00:02:49
così bene sullo sfondo scuro.
00:02:53
Quindi cerchiamo di cambiare il colori con collegamenti ipertestuali..
00:02:57
Si fa clic sulla freccia accanto al collegamento ipertestuale e vedere i colori del tema di Office in varie tonalità;.
00:03:03
il colore attualmente in corso utilizzato è selezionato qui..
00:03:08
Cercherò un blu più chiaro.
00:03:11
Che ne dici di questo?
00:03:14
Le istantanee si aggiornano per mostrare il colore con collegamento ipertestuale modificato..
00:03:18
Sembra meglio.
00:03:21
Accanto a Collegamento ipertestuale seguito,
00:03:23
Farò lo stesso cambiamento.
00:03:26
Faccio clic per aprire il colori e selezionare lo stesso blu,.
00:03:29
perché non voglio il colore per cambiare quando cliccherò sul link..
00:03:33
Questi sono i miei nuovi colori del collegamento ipertestuale.
00:03:36
Ora voglio salvare questo combinazione di colori personalizzata con un nuovo nome - .
00:03:41
Lo chiamerò OfficeBlue
00:03:44
e fare clic su Salva.
00:03:48
Il nuovo colore con collegamento ipertestuale viene applicato al collegamento ipertestuale nella diapositiva..
00:03:54
Quando apro il menu Colori, vedo che il nuovo combinazione di colori personalizzato è lì in alto.
00:04:00
ed è selezionato, mostrando che è applicato.
00:04:04
Infine, voglio salvare questo tema con lo sfondo e i colori che ho scelto.
00:04:08
così posso usarlo di nuovo.
00:04:11
Per farlo, apro i temi raccolta e fare clic su Salva tema corrente..
00:04:18
Lo chiamerò OfficeBlue e fare clic su Salva..
00:04:24
In seguito, per altre presentazioni, tema Office Blue.
00:04:27
sarà disponibile in nella galleria Temi..
00:04:35
Ora che sai come applicare, personalizzare e salvare un tema, .
00:04:39
si progetta il vostro presentazioni con fiducia e fascino..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
到目前為止,在修改"辦公室"主題時,
00:00:06
我改變了背景 從白色到深藍色.
00:00:09
我調整了它的漸變度。
00:00:12
現在,我找到了一個文本 我想改變的顏色。.
00:00:16
此深藍色超連結文本 背景太暗了.
00:00:21
我如何做到 更輕,更可讀?.
00:00:25
這不是一個問題,只是 選擇文本並更改字體顏色.
00:00:29
因為 PowerPoint 自動應用此顏色。.
00:00:33
讓我們備份幾個步驟 並查看顏色的應用方式。.
00:00:40
這是之前的幻燈片 我創建了超連結。.
00:00:43
當我創建超連結時,
00:00:46
當我選擇文本和右 按一下,選擇超連結.
00:00:52
並粘貼在網址中,
00:00:55
PowerPoint 將文本顏色更改為藍色。
00:00:59
它這樣做,因為這藍色是 Office 主題色彩配置的一部分。.
00:01:04
它被指定 任何超連結文本,.
00:01:07
所以要改變顏色,我們 將更改色彩配置。.
00:01:12
這是一個有用的 事情知道如何做。.
00:01:16
我們首先按一下"設計"選項卡。
00:01:19
然後我們點擊更多箭頭 在變體中並指向顏色。.
00:01:26
在色彩配置清單中, 辦公室主題顏色位於頂部 -.
00:01:30
他們被選中 表示它們當前已應用。.
00:01:35
所有這些其他集 顏色是替代色彩配置,.
00:01:39
但我不想 更改整個色彩配置,.
00:01:42
只有一種顏色 當前方案。.
00:01:46
為此,我使用 命令在此功能表的底部.
00:01:49
稱為"自訂顏色"。
00:01:55
這將打開一個詳細的 當前色彩配置的圖片.
00:01:58
並顯示哪種顏色是 用於幻燈片上的東西。.
00:02:03
此處的示例是 色彩配置的快照,.
00:02:07
顯示兩個顏色 黑暗和淺色背景。.
00:02:13
在主題顏色下,這些 前四代表備選方案.
00:02:17
光明和黑暗 背景和淺色和深色文本。.
00:02:22
這些重音顏色使用 形狀和其他圖形。.
00:02:32
這兩種顏色在 底部是用於超連結的,.
00:02:36
文本顏色 連結和文本顏色.
00:02:40
按一下連結後。
00:02:42
再次查看 快照,我可以看到,顏色.
00:02:45
超連結工作良好 光背景,但不.
00:02:49
如此黑暗的背景。
00:02:53
因此,讓我們改變 超連結顏色。.
00:02:57
按一下超連結旁邊的箭頭,然後看到 辦公室主題顏色在各種色調;.
00:03:03
顏色當前 此處選擇使用。.
00:03:08
我會找一個淺藍色的。
00:03:11
這個怎麼樣?
00:03:14
快照更新以顯示 已更改的超連結顏色。.
00:03:18
看起來好多了
00:03:21
"關注"超連結旁邊,
00:03:23
我要做同樣的改變。
00:03:26
我將按一下以打開 顏色,並選擇相同的藍色,.
00:03:29
因為我不想要顏色 以更改連結時。.
00:03:33
這些是我的新超連結顏色。
00:03:36
現在我想保存這個 使用新名稱自訂色彩配置 -.
00:03:41
我會叫它辦公室藍
00:03:44
並按一下"保存"。
00:03:48
新的超連結顏色將自動 應用於幻燈片上的超連結。.
00:03:54
當我打開"顏色"功能表時,我看到新的 自訂色彩配置位於頂部.
00:04:00
並選中,顯示已應用。
00:04:04
最後,我想保存這個主題 我選擇的背景和顏色.
00:04:08
這樣我就可以再用一次了
00:04:11
為此,我打開主題 庫,然後按一下"保存當前主題"。.
00:04:18
我會叫它 OfficeBlue 並按一下"保存"。.
00:04:24
稍後,對於其他演示文稿, 辦公室藍色主題.
00:04:27
將在 主題庫。.
00:04:35
現在你知道如何 應用、自訂和保存主題,.
00:04:39
你會設計你的 充滿自信和天賦的演示。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
これまでのところ、Office テーマを変更する場合は、
00:00:06
背景を変更しました 白から濃い青へ.
00:00:09
グラデーションシェーディングを調整しました。
00:00:12
今、私はテキストを見つけました 私が変更したい色。.
00:00:16
このハイパーリンクされたテキスト (濃い青色) 背景に対して暗すぎます。.
00:00:21
どうやって作るの? より軽く、より読みやすい?.
00:00:25
ただの問題じゃない テキストを選択し、フォントの色を変更する.
00:00:29
なぜなら、パワーポイント この色を自動的に適用します。.
00:00:33
いくつかの手順をバックアップしてみましょう 色がどのように適用されたかを確認します。.
00:00:40
前のスライドを次に表示します。 ハイパーリンクを作成しました。.
00:00:43
ハイパーリンクを作成した時
00:00:46
テキストと右を選択したとき クリックした場合、[ハイパーリンク] を選択しました。.
00:00:52
ウェブアドレスに貼り付け、
00:00:55
PowerPoint がテキストの色を青に変更したことを知っています。
00:00:59
この青が Office テーマの配色の一部です。.
00:01:04
これは、次の場合に指定されています。 任意のハイパーリンク テキスト、.
00:01:07
だから、色を変えるために、私たちは 配色を変更するつもりです。.
00:01:12
これは便利です 行い方を知っておくべきこと。.
00:01:16
まず、[デザイン] タブをクリックします。
00:01:19
次に、[その他] 矢印をクリックします。 [バリアント] で[色]をポイントします。.
00:01:26
配色の一覧では、 オフィスのテーマの色が一番上にあります -.
00:01:30
彼らは選択されています は、現在適用されているということです。.
00:01:35
これらすべての他のセット 色は代替配色であり、.
00:01:39
しかし、私は望んでいない 配色全体を変更するには、.
00:01:42
1 色のみ 現在のスキームの。.
00:01:46
これを行うには、 このメニューの下部にあるコマンド.
00:01:49
「色のカスタマイズ」と呼びます。
00:01:55
これにより、詳細が開きます。 現在の配色の画像.
00:01:58
そして、どの色が私に示しています は、スライド上の物事に使用されます。.
00:02:03
サンプルは以下の通りです。 配色パターンのスナップショット、.
00:02:07
両方の色を表示する 暗く、明るい背景。.
00:02:13
テーマカラーの下では、これらの トップ4は代替案を表す.
00:02:17
光と闇のために 背景と明るいテキストと暗いテキスト。.
00:02:22
これらのアクセントカラーが使用されます 図形やその他のグラフィックス用に使用できます。.
00:02:32
この2色は、 下部はハイパーリンクに使用されるものです。.
00:02:36
テキストの色 リンクとテキストの色の.
00:02:40
リンクをクリックした後で
00:02:42
もう一度見て スナップショット、私は色を見ることができます.
00:02:45
ハイパーリンクが適切に機能する場合 明るい背景が、ない.
00:02:49
暗い背景にとてもよく。
00:02:53
それでは、変更してみましょう ハイパーリンクされた色。.
00:02:57
ハイパーリンクの横にある矢印をクリックすると、 様々な色合いでオフィスのテーマの色。.
00:03:03
現在の色 ここで使用が選択されます。.
00:03:08
明るい青を探す
00:03:11
こっちは?
00:03:14
スナップショットが更新され、表示されます。 変更されたハイパーリンクされた色。.
00:03:18
良さそうだ
00:03:21
フォロー中のハイパーリンクの横に、
00:03:23
私も同じ変更を行うつもりです。
00:03:26
クリックして開きます。 色と同じ青を選択し、.
00:03:29
私は色が欲しくないから リンクをクリックすると変更できます。.
00:03:33
これらは私の新しいハイパーリンクの色です。
00:03:36
今、私はこれを保存したい 新しい名前でカスタマイズされた配色 -.
00:03:41
私はそれをOfficeBlueと呼びます
00:03:44
をクリックし、[保存] をクリックします。
00:03:48
新しいハイパーリンクされた色は自動的に はスライドのハイパーリンクに適用されます。.
00:03:54
[色] メニューを開くと、新しい カスタム配色は上部にあります.
00:04:00
が選択され、適用が示されます。
00:04:04
最後に、私はこのテーマを保存したいと思います 私が選んだ背景と色.
00:04:08
だから私は再びそれを使用することができます。
00:04:11
そのために、テーマを開きます。 ギャラリーをクリックし、[現在のテーマを保存] をクリックします。.
00:04:18
私はそれを呼ぶよ OfficeBlue をクリックし、[保存] をクリックします。.
00:04:24
後で、他のプレゼンテーションのために、 オフィスブルーのテーマ.
00:04:27
で利用可能になります。 テーマギャラリー。.
00:04:35
今、あなたは方法を知っている テーマを適用、カスタマイズ、保存し、.
00:04:39
を設計します。 自信と才能を持つプレゼンテーション。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Cho đến nay, trong việc sửa đổi chủ đề Office,
00:00:06
Tôi đã thay đổi nền từ trắng đến xanh đậm.
00:00:09
và tôi điều chỉnh gradient bóng của nó.
00:00:12
Bây giờ tôi đã tìm thấy một văn bản màu mà tôi muốn thay đổi..
00:00:16
Văn bản siêu liên kết này trong màu xanh đậm quá tối so với nền..
00:00:21
Làm thế nào để làm cho nó nhẹ hơn và dễ đọc hơn?.
00:00:25
Nó không phải là vấn đề chỉ chọn văn bản và thay đổi màu phông chữ .
00:00:29
bởi vì PowerPoint áp dụng màu này tự động..
00:00:33
Hãy sao lưu một vài bước và xem cách màu được áp dụng..
00:00:40
Đây là slide trước khi Tôi tạo ra các siêu liên kết..
00:00:43
Đó là khi tôi tạo ra các siêu liên kết,
00:00:46
Khi tôi chọn văn bản và bên phải nhấp vào, chọn liên kết.
00:00:52
và dán vào địa chỉ web,
00:00:55
rằng PowerPoint đã thay đổi màu văn bản thành màu xanh lam.
00:00:59
Nó đã làm điều đó bởi vì màu xanh này là một phần của lược đồ màu chủ đề Office..
00:01:04
Nó được chỉ định cho bất kỳ văn bản siêu liên kết, .
00:01:07
Vì vậy để thay đổi màu, chúng tôi đang sẽ thay đổi lược đồ màu..
00:01:12
Đây là một hữu ích điều cần biết làm thế nào để làm..
00:01:16
Chúng tôi bắt đầu bằng cách nhấp vào tab thiết kế.
00:01:19
Sau đó, chúng ta nhấp vào mũi tên thêm trong các biến thể và điểm đến màu sắc..
00:01:26
Trong danh sách các lược đồ màu, Các màu sắc chủ đề văn phòng là ở.
00:01:30
họ đang lựa chọn mà có nghĩa là chúng hiện đang được áp dụng..
00:01:35
Tất cả những bộ màu sắc là các lược đồ màu thay thế,.
00:01:39
nhưng tôi không muốn để thay đổi toàn bộ lược đồ màu, .
00:01:42
chỉ có một màu của chương trình hiện tại..
00:01:46
Để làm điều đó, tôi sử dụng lệnh ở dưới cùng của menu này.
00:01:49
gọi là tùy chỉnh màu sắc.
00:01:55
Điều này mở ra một chi tiết hình của lược đồ màu hiện thời.
00:01:58
và cho tôi thấy màu nào là được sử dụng cho những thứ trên slide..
00:02:03
Các mẫu ở đây là Các ảnh chụp nhanh của lược đồ màu,.
00:02:07
Hiển thị màu sắc cho cả một tối và nền sáng..
00:02:13
Theo chủ đề màu sắc, các Top 4 đại diện cho các lựa chọn thay thế.
00:02:17
cho ánh sáng và bóng tối nền và văn bản sáng và tối..
00:02:22
Những màu sắc nhấn được sử dụng cho hình dạng và đồ họa khác..
00:02:32
Hai màu này ở phía dưới là những người được sử dụng cho các siêu liên kết, .
00:02:36
màu văn bản của liên kết và màu văn bản.
00:02:40
sau khi bạn nhấp vào liên kết.
00:02:42
Nhìn lại snapshot, tôi có thể thấy rằng các màu sắc.
00:02:45
cho các siêu liên kết hoạt động tốt trên ánh sáng nền nhưng không.
00:02:49
Rất tốt trên nền tối.
00:02:53
Vì vậy, hãy thay đổi màu siêu liên kết..
00:02:57
Tôi nhấp vào mũi tên bên cạnh siêu liên kết và xem Văn phòng chủ đề màu sắc trong các sắc thái khác nhau;.
00:03:03
màu hiện đang được sử dụng được chọn trên đây..
00:03:08
Tôi sẽ tìm một màu xanh nhạt hơn.
00:03:11
Làm thế nào về điều này một?
00:03:14
Bản Cập Nhật ảnh chụp nhanh để hiển thị thay đổi màu siêu liên kết..
00:03:18
Trông tốt hơn.
00:03:21
Tiếp theo liên kết,
00:03:23
Tôi sẽ thực hiện cùng một thay đổi.
00:03:26
Tôi sẽ bấm vào để mở các màu sắc và chọn cùng một màu xanh,.
00:03:29
bởi vì tôi không muốn màu để thay đổi khi tôi nhấp vào liên kết..
00:03:33
Đây là những màu sắc liên kết mới của tôi.
00:03:36
Bây giờ tôi muốn lưu này lược đồ màu tùy chỉnh với một tên mới- .
00:03:41
Tôi sẽ gọi nó là OfficeBlue
00:03:44
và nhấp vào lưu.
00:03:48
Màu siêu liên kết mới được tự động áp dụng cho siêu liên kết trên slide..
00:03:54
Khi tôi mở menu colors, tôi thấy rằng mới tùy chỉnh màu lược đồ là có ở phía trên.
00:04:00
và được chọn, cho thấy rằng nó áp dụng.
00:04:04
Cuối cùng, tôi muốn lưu chủ đề này với nền và màu sắc tôi đã chọn.
00:04:08
Vì vậy tôi có thể sử dụng nó một lần nữa.
00:04:11
Để làm điều đó, tôi mở các chủ đề thư viện và nhấp vào lưu chủ đề hiện tại..
00:04:18
Tôi sẽ gọi nó OfficeBlue và nhấp vào lưu..
00:04:24
Sau đó, cho các bài thuyết trình khác, chủ đề Office Blue.
00:04:27
sẽ có sẵn trong thư viện Chủ đề..
00:04:35
Bây giờ bạn biết làm thế nào để áp dụng, tùy chỉnh và lưu một chủ đề, .
00:04:39
bạn sẽ thiết kế thuyết trình với sự tự tin và flair..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Sejauh ini, dalam memodifikasi tema Office,
00:00:06
Saya telah mengubah latar belakang dari putih ke biru gelap.
00:00:09
dan saya menyesuaikan shading gradien.
00:00:12
Sekarang saya telah menemukan sebuah teks warna yang ingin saya ubah..
00:00:16
Teks hyperlink ini dalam warna biru tua terlalu gelap dengan latar belakang..
00:00:21
Bagaimana saya membuatnya lebih ringan dan lebih mudah dibaca?.
00:00:25
Ini bukan soal hanya memilih teks dan mengubah warna font .
00:00:29
karena PowerPoint diterapkan warna ini secara otomatis..
00:00:33
Mari kita kembali beberapa langkah dan melihat bagaimana warna diterapkan..
00:00:40
Berikut slide sebelum Saya membuat hyperlink..
00:00:43
Itu adalah ketika saya membuat hyperlink,
00:00:46
Ketika saya memilih teks dan kanan diklik, memilih hyperlink.
00:00:52
dan disisipkan di alamat web,
00:00:55
bahwa PowerPoint mengubah warna teks menjadi biru.
00:00:59
Itu karena biru ini Bagian dari skema warna tema Office..
00:01:04
Ini ditujukan untuk setiap teks hyperlink, .
00:01:07
Jadi untuk mengubah warna, kita akan akan mengubah skema warna..
00:01:12
Ini adalah berguna hal yang harus tahu bagaimana melakukannya..
00:01:16
Kita mulai dengan mengklik tab Design.
00:01:19
Kemudian kita klik panah lebih dalam varian dan arahkan ke Colors..
00:01:26
Dalam daftar skema warna, tema Office warna berada di atas-.
00:01:30
mereka dipilih yang berarti bahwa mereka sedang diterapkan..
00:01:35
Semua set lain warna adalah skema warna alternatif,.
00:01:39
tapi aku tidak ingin untuk mengubah seluruh skema warna, .
00:01:42
hanya satu warna dari skema saat ini..
00:01:46
Untuk melakukan itu, saya menggunakan perintah di bagian bawah menu ini.
00:01:49
disebut sesuaikan warna.
00:01:55
Ini membuka rincian gambar dari skema warna saat ini.
00:01:58
dan menunjukkan warna yang digunakan untuk apa yang pada slide..
00:02:03
Sampel di sini adalah cuplikan skema warna,.
00:02:07
menampilkan warna untuk kedua latar belakang gelap dan terang..
00:02:13
Di bawah warna tema, ini Top empat mewakili alternatif.
00:02:17
untuk cahaya dan gelap latar belakang dan teks terang dan gelap..
00:02:22
Warna aksen ini digunakan untuk bentuk dan grafis lainnya..
00:02:32
Kedua warna di bawah adalah yang digunakan untuk hyperlink, .
00:02:36
warna teks dari link dan warna teks.
00:02:40
Setelah Anda mengklik link.
00:02:42
Melihat lagi di snapshot, saya dapat melihat bahwa warna.
00:02:45
untuk hyperlink bekerja dengan baik pada latar belakang cahaya tetapi tidak.
00:02:49
begitu baik pada latar belakang gelap.
00:02:53
Jadi mari kita Ubah warna hiperlink..
00:02:57
Saya klik tanda panah di sebelah hyperlink dan melihat tema Office warna dalam berbagai nuansa;.
00:03:03
warna saat ini sedang digunakan dipilih di sini..
00:03:08
Saya akan mencari biru yang lebih terang.
00:03:11
Bagaimana dengan yang satu ini?
00:03:14
Rekam Jepret pembaruan untuk menunjukkan berubah warna hiperlinked..
00:03:18
Itu terlihat lebih baik.
00:03:21
Di samping hyperlink yang diikuti,
00:03:23
Saya akan membuat perubahan yang sama.
00:03:26
Saya akan klik untuk membuka warna dan pilih biru yang sama,.
00:03:29
karena saya tidak ingin warna untuk berubah ketika saya mengklik link..
00:03:33
Ini adalah saya baru hyperlink warna.
00:03:36
Sekarang saya ingin menyimpan ini skema warna yang disesuaikan dengan nama baru- .
00:03:41
Aku akan menyebutnya OfficeBlue
00:03:44
lalu klik Simpan.
00:03:48
Warna hyperlink baru secara otomatis diterapkan ke hyperlink pada slide..
00:03:54
Ketika saya membuka menu warna, saya melihat bahwa yang baru skema warna kustom ada di bagian atas.
00:04:00
dan dipilih, menunjukkan bahwa itu diterapkan.
00:04:04
Akhirnya, saya ingin menyimpan tema ini dengan latar belakang dan warna yang saya pilih.
00:04:08
Jadi saya bisa menggunakannya lagi.
00:04:11
Untuk melakukan itu, saya membuka tema Galeri dan klik Simpan tema saat ini..
00:04:18
Aku akan menyebutnya OfficeBlue dan klik Simpan..
00:04:24
Kemudian, untuk presentasi lainnya, tema Office Blue.
00:04:27
akan tersedia dalam Galeri Tema..
00:04:35
Sekarang Anda tahu bagaimana menerapkan, menyesuaikan dan menyimpan tema, .
00:04:39
Anda akan mendesain presentasi dengan keyakinan dan bakat..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
До сих пор, изменяя тему Управления,
00:00:06
Я изменил фон от белого до темно-синего.
00:00:09
и я скорректировал его градиент затенения.
00:00:12
Теперь я нашел текст цвет, который я хочу изменить..
00:00:16
Этот гиперссылкой текст в темно-синий слишком темно на заднем плане..
00:00:21
Как мне это сделать легче и читабельнее?.
00:00:25
Дело не только в том, выбор текста и изменение цвета шрифта .
00:00:29
потому что PowerPoint применяется этот цвет автоматически..
00:00:33
Давайте подготовим несколько шагов и посмотреть, как цвет был применен..
00:00:40
Вот слайд до Я создал гиперссылку..
00:00:43
Это было, когда я создал гиперссылку,
00:00:46
когда я выбрал текст и право нажал, выбрал Hyperlink.
00:00:52
и вать в веб-адрес,
00:00:55
что PowerPoint изменил цвет текста на синий.
00:00:59
Он сделал это, потому что этот синий часть цветовой гаммы тем Управления..
00:01:04
Он предназначен для любой гиперссылка текста, .
00:01:07
так что изменить цвет, мы собирается изменить цветовую гамму..
00:01:12
Это полезно что нужно знать, как это сделать..
00:01:16
Начнем с нажатия вкладки Дизайн.
00:01:19
Затем мы нажимаем на стрелку More в вариантах и указать на цвета..
00:01:26
В списке цветовых схем цвета темы офиса находятся на верхней части -.
00:01:30
они выбраны, которые означает, что они в настоящее время применяются..
00:01:35
Все эти другие наборы цвета являются альтернативными цветовой гаммой,.
00:01:39
но я не хочу изменить всю цветовую гамму, .
00:01:42
только один цвет текущей схемы..
00:01:46
Для этого я использую команда в нижней части этого меню.
00:01:49
называется Настроить цвета.
00:01:55
Это открывает подробную картина текущей цветовой гаммы.
00:01:58
и показывает мне, какой цвет используется для которых вещи на слайде..
00:02:03
Образцы здесь снимки цветовой гаммы,.
00:02:07
показывая цвета для обоих темный и светлый фон..
00:02:13
Под цветами темы, эти первая четверка представляют альтернативы.
00:02:17
для светлого и темного фоны и светлый и темный текст..
00:02:22
Эти акцентные цвета используются для форм и другой графики..
00:02:32
Эти два цвета в внизу те, которые используются для гиперссылки, .
00:02:36
цвет текста ссылки и цвета текста.
00:02:40
после того, как вы нажмете на ссылку.
00:02:42
Глядя еще раз на снимки, я вижу, что цвета.
00:02:45
для гиперссылки хорошо работать на световой фон, но не.
00:02:49
так хорошо на темном фоне.
00:02:53
Так что давайте изменим гиперссылки цветов..
00:02:57
Я нажимаю стрелку рядом с гиперссылкой и вижу тематические цвета Office в различных оттенках;.
00:03:03
цвет в настоящее время используется выбирается здесь..
00:03:08
Я буду искать светло-голубой.
00:03:11
Как насчет этого?
00:03:14
Обновления снимков для показов измененный гиперссылка цвета..
00:03:18
Выглядит лучше.
00:03:21
Рядом с последующие гиперссылки,
00:03:23
Я собираюсь внести те же изменения.
00:03:26
Я нажимаю, чтобы открыть цвета и выбрать тот же синий,.
00:03:29
потому что я не хочу цвет изменить, когда я нажимаю на ссылку..
00:03:33
Это мои новые цвета гиперссылки.
00:03:36
Теперь я хочу сохранить это настраиваемая цветовая гамма с новым именем - .
00:03:41
Я позвоню ему OfficeBlue
00:03:44
и нажмите Сохранить.
00:03:48
Новый гиперссылка цвета автоматически применяется к гиперссылке на слайде..
00:03:54
Когда я открываю меню Цвета, я вижу, что новый пользовательские цветовая гамма есть в верхней части.
00:04:00
и выбирается, показывая, что он применяется.
00:04:04
Наконец, я хочу сохранить эту тему с фон и цвета, которые я выбрал.
00:04:08
так что я могу использовать его снова.
00:04:11
Для этого я открываю темы галерея и нажмите Сохранить текущую тему..
00:04:18
Я позвоню. OfficeBlue и нажмите Сохранить..
00:04:24
Позже, для других презентаций, Офис Голубая тема.
00:04:27
будут доступны в Галерея Темы..
00:04:35
Теперь, когда вы знаете, как применять, настроить и сохранить тему, .
00:04:39
Вы будете проектировать презентации с уверенностью и чутьем..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
До момента, при промяна на темата на Службата,
00:00:06
Промених фона от бяло до тъмно синьо.
00:00:09
и аз коригирах градиентът му засенчване.
00:00:12
Сега намерих текст цвят, който искам да променя..
00:00:16
Този текст с хипервръзки в тъмносиня е твърде тъмно на фона..
00:00:21
Как да го направя по-лек и по-четлив?.
00:00:25
Не е въпрос на простота. избор на текст и промяна на цвета на .
00:00:29
защото PowerPoint приложи автоматично този цвят..
00:00:33
Да се върнем на няколко стъпки. и вижте как е бил приложен цветът..
00:00:40
Ето го и слайда преди Аз създадох хиперлинк..
00:00:43
Беше когато създадох хипервръзките,
00:00:46
когато избрах текста и дясното щракнете върху, изберете хипервръзка.
00:00:52
и поставени в уеб адреса,
00:00:55
Че PowerPoint е променила цвета на текста в син.
00:00:59
Това е така, защото това синьо е част от цветовата схема на темите на Office..
00:01:04
Той е предназначен за всеки текст на хипервръзка, .
00:01:07
така че да промените цвета, ние сме Ще промените цветовата схема..
00:01:12
Това е полезен инструмент за да знаеш как да се направи..
00:01:16
Започваме, като кликнете върху раздела Дизайн.
00:01:19
След това кликнете върху стрелката още в Варианти и посочете Цветове..
00:01:26
В списъка на цветовите схеми, цветовете на темите на Office са най-отгоре –.
00:01:30
те са избрани, което означава, че те се прилагат в момента..
00:01:35
Всички тези други групи от цветовете са алтернативни цветови схеми,.
00:01:39
но не искам за да промените цялата цветова схема, .
00:01:42
само един цвят на настоящата схема..
00:01:46
За да направя това, използвам в долната част на това меню.
00:01:49
се нарича Персонализиране на цветовете.
00:01:55
Това отваря подробно картина на текущата цветова схема.
00:01:58
и ми показва какъв цвят е за кои неща върху слайда..
00:02:03
Пробите тук са снимки на цветовата схема,.
00:02:07
показва цветовете за двете тъмен и светъл фон..
00:02:13
Под Цветове на темите четири представляват алтернативи.
00:02:17
за светло и тъмно фон и светъл и тъмен текст..
00:02:22
Тези цветове за акцентиране се използват за фигури и други графики..
00:02:32
Тези два цвята в отдолу са тези, които се използват за .
00:02:36
цвят на текста на връзката и цвета на текста.
00:02:40
след като щракнете върху връзката.
00:02:42
Отново разглеждаме снимки, мога да видя, че цветовете.
00:02:45
за хипервръзки работят добре на фон, но не и.
00:02:49
толкова добре на тъмен фон.
00:02:53
Така че нека да променим цветовете на хипервръзките..
00:02:57
Щракнете върху стрелката до хипервръзката и вижте цветовете на темите на Office в различни нюанси;.
00:03:03
цвета, който в момента е се избира тук..
00:03:08
Ще потърся по-светло синьо.
00:03:11
Какво ще кажеш за тази?
00:03:14
Актуализацията на снимките за показване промененият цвят на хипервръзката..
00:03:18
Изглежда по-добре.
00:03:21
До "Последвана хипервръзка"
00:03:23
Ще направя същата промяна.
00:03:26
Ще кликна, за да отворите цветове и изберете същото синьо,.
00:03:29
защото не искам цвета , за да промените, когато щракна върху връзката..
00:03:33
Това са новите ми цветове на хипервръзките.
00:03:36
Сега искам да го спася. цветова схема с ново име - .
00:03:41
Ще го нарека OfficeBlue
00:03:44
и щракнете върху Запазване.
00:03:48
Новият цвят с хипервръзка автоматично се към хипервръзката в слайда..
00:03:54
Когато отворя менюто "Цветове", виждам, че цветова схема по избор е в горната част.
00:04:00
и е избрано, което показва, че е приложен.
00:04:04
И накрая, искам да запазя тази тема с фон и цветове, които съм избрал.
00:04:08
за да мога да го използвам отново.
00:04:11
За да направя това, аз отварям темите галерия и щракнете върху Запиши текущата тема..
00:04:18
Ще го нарека OfficeBlue и щракнете върху Запиши..
00:04:24
По-късно, за други презентации, темата "Синята" на Office.
00:04:27
ще бъдат на разположение в галерия "Теми"..
00:04:35
Сега, когато знаеш как да да прилагате, персонализирате и запазвате .
00:04:39
ще проектирате своя презентации с увереност и усет..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Până în prezent, în modificarea temei Office,
00:00:06
Am schimbat fundalul. de la alb la albastru închis.
00:00:09
și i-am ajustat umbrirea degradeului.
00:00:12
Acum am găsit un text culoarea pe care vreau să o schimb..
00:00:16
Acest text cu hyperlink în albastru închis este prea întunecat pe fundal..
00:00:21
o fac mai ușoare și mai ușor de citit?.
00:00:25
Nu e o chestiune de. selectarea textului și modificarea culorii fontului .
00:00:29
deoarece PowerPoint aplicat automat această culoare..
00:00:33
Să ne întoarcem la câțiva pași. și a vedea culoarea a fost aplicată..
00:00:40
Iată diapozitivul înainte Eu am creat hyperlink-ul..
00:00:43
A fost atunci când am creat hyperlink-ul,
00:00:46
când am selectat textul și dreapta pe care s-a făcut clic, alegeți Hyperlink.
00:00:52
și lipite în adresa web,
00:00:55
că PowerPoint a modificat culoarea textului în albastru.
00:00:59
Ea a făcut asta pentru că acest albastru este parte a schemei de culori teme Office..
00:01:04
Este desemnat pentru orice text hyperlink, .
00:01:07
astfel încât să schimbe culoarea, suntem O să modifice schema de culori..
00:01:12
Acesta este un util lucru de a ști să facă..
00:01:16
Începem prin a face clic pe fila Proiectare.
00:01:19
Apoi facem clic pe săgeata Mai multe în Variante și indicați spre Culori..
00:01:26
În lista de scheme de culori, culorile temei Office sunt în partea de sus -.
00:01:30
acestea sunt selectate care înseamnă că acestea sunt aplicate în prezent..
00:01:35
Toate aceste alte seturi de culorile sunt scheme de culori alternative,.
00:01:39
dar nu vreau pentru a schimba întreaga schemă de culori, .
00:01:42
o singură culoare sistemului actual..
00:01:46
Pentru a face acest lucru, folosesc comanda din partea de jos a acestui meniu.
00:01:49
denumită Particularizare culori.
00:01:55
Acest lucru deschide o imagine a schemei de culori curente.
00:01:58
și îmi arată ce culoare este pentru care lucrurile de pe diapozitiv..
00:02:03
Probele de aici sunt instantanee ale schemei de culori,.
00:02:07
afișarea culorilor atât pentru un întuneric și un fundal luminos..
00:02:13
Sub Culori temă, aceste primele patru reprezintă alternative.
00:02:17
pentru lumină și întuneric fundaluri și text luminos și întunecat..
00:02:22
Aceste culori de accentuare sunt utilizate pentru forme și alte elemente grafice..
00:02:32
Aceste două culori la partea de jos sunt cele utilizate pentru hyperlink-uri, .
00:02:36
culoarea textului a link-ului și culoarea textului.
00:02:40
după ce faceți clic pe link.
00:02:42
Privind din nou la instantanee, pot vedea că culorile.
00:02:45
pentru hyperlink-uri funcționează bine pe fundal de lumină, dar nu.
00:02:49
atât de bine pe fundal întunecat.
00:02:53
Deci, hai să schimbăm culori cu hyperlink..
00:02:57
Fac clic pe săgeata de lângă hyperlink și văd culorile temei Office în diferite nuanțe;.
00:03:03
culoarea în curs de utilizat este selectat aici..
00:03:08
O să caut un albastru deschis.
00:03:11
Ce zici de asta?
00:03:14
Instantaneele se actualizează pentru a afișa culoarea hyperlink modificată..
00:03:18
Arată mai bine.
00:03:21
Lângă hyperlink urmărit,
00:03:23
Voi face aceeași schimbare.
00:03:26
Voi face clic pentru a deschide culori și selectați același albastru,.
00:03:29
pentru că nu vreau culoarea pentru a schimba atunci când fac clic pe link-ul..
00:03:33
Acestea sunt noile mele culori hyperlink.
00:03:36
Acum vreau să salvez asta. schemă de culori particularizată cu un nume nou - .
00:03:41
O să-i spun OfficeBlue
00:03:44
și faceți clic pe Salvare.
00:03:48
Noua culoare hyperlink este automat se aplică hyperlink-ului din diapozitiv..
00:03:54
Când deschid meniul Culori, văd că noul schema de culori personalizate este acolo, în partea de sus.
00:04:00
și este selectat, arătând că este aplicat.
00:04:04
În cele din urmă, vreau să salvez această temă cu fundalul și culorile pe care le-am ales.
00:04:08
ca să-l pot folosi din nou.
00:04:11
Pentru a face acest lucru, am deschis teme și faceți clic pe Salvare temă curentă..
00:04:18
O să-i spun. OfficeBlue și faceți clic pe Salvare..
00:04:24
Mai târziu, pentru alte prezentări, tema Office Albastru.
00:04:27
vor fi disponibile în galeria Teme..
00:04:35
Acum, că știi să aplicarea, particularizarea și salvarea unei teme, .
00:04:39
vă veți proiecta prezentări cu încredere și fler..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Поки що в зміні теми Office,
00:00:06
Тло змінено від білого до темно-синього.
00:00:09
і я скоригував його градієнтну затілення.
00:00:12
Тепер я знайшов текст колір, який я хочу змінити..
00:00:16
Цей текст із гіперпосиланням темно-синій занадто темно на тлі..
00:00:21
Як зробити це легше і читається?.
00:00:25
Це не питання просто виділення тексту та змінення кольору шрифту .
00:00:29
оскільки програми PowerPoint цей колір застосовано автоматично..
00:00:33
Давайте резервне копіювання кілька кроків і подивитися, як колір був застосований..
00:00:40
Ось слайд, перш ніж Я створив гіперпосилання..
00:00:43
Саме тоді я створив гіперпосилання,
00:00:46
коли я виокув текст і праворуч вибрано, виберіть гіперпосилання.
00:00:52
і вставив у веб-адресу,
00:00:55
що powerPoint змінив колір тексту на синій.
00:00:59
Він зробив це, тому що цей синій частиною колірної схеми тем Office..
00:01:04
Він призначений для будь-який текст гіперпосилання, .
00:01:07
щоб змінити колір, ми змінить колірну схему..
00:01:12
Це корисно що потрібно знати, як це зробити..
00:01:16
Починаємо з натисканням вкладки Конструктор.
00:01:19
Потім ми натискаємо стрілку Додатково у варіантах і наведіть вказівник миші на пункт Кольори..
00:01:26
У списку колірних схем кольори теми Office угорі -.
00:01:30
вони вибрали, які означає, що вони зараз застосовуються..
00:01:35
Всі ці інші набори кольори є альтернативними колірними схемами,.
00:01:39
але я не хочу щоб змінити всю колірну схему, .
00:01:42
лише один колір поточної схеми..
00:01:46
Для цього я використовую команда в нижній частині цього меню.
00:01:49
називається Налаштувати кольори.
00:01:55
Відкриється докладний зображення поточної колірної схеми.
00:01:58
і показує мені, який колір використовується для того, які речі на слайді..
00:02:03
Зразки тут знімки колірної схеми,.
00:02:07
відображення кольорів для обох темного та світлого фону..
00:02:13
У розділі Кольори теми ці топ-4 представляють альтернативи.
00:02:17
для світла і темряви тло, світлий і темний текст..
00:02:22
Ці кольори акценту використовуються для фігур та інших малюнків..
00:02:32
Ці два кольори на знизу – це ті, які використовуються для гіперпосилань, .
00:02:36
колір тексту посилання та кольору тексту.
00:02:40
після того, як ви клацнути посилання.
00:02:42
Дивлячись знову на знімки, я бачу, що кольори.
00:02:45
гіперпосилання добре працюють над світло фону, але не.
00:02:49
так добре на темному тлі.
00:02:53
Отже, давайте змінимо кольорів гіперпосилання..
00:02:57
Я натискаю стрілку поруч із кнопкою Гіперпосилання та див. кольори теми Office у різних відтінках;.
00:03:03
колір в даний час тут ви можете вибрати цей пункт..
00:03:08
Я поглянію на блакитний.
00:03:11
Як щодо цього?
00:03:14
Знімки оновлення для показу змінений колір гіперпосилання..
00:03:18
Це виглядає краще.
00:03:21
Поруч із гіперпосиланням,
00:03:23
Я збираюся зробити ті ж зміни.
00:03:26
Я натисш, щоб відкрити кольорів і виберіть той самий синій,.
00:03:29
тому що я не хочу кольору , щоб змінити час натискання посилання..
00:03:33
Це мої нові кольори гіперпосилання.
00:03:36
Тепер я хочу зберегти це настроювана колірна схема з новою назвою - .
00:03:41
Я називаю це OfficeBlue
00:03:44
і натисніть кнопку Зберегти.
00:03:48
Новий колір гіперпосилання автоматично застосовано до гіперпосилання на слайді..
00:03:54
Коли я відкриваю меню Кольори, я бачу, що новий нетипова колірна схема знаходиться у верхній частині.
00:04:00
і вибрано, показуючи, що він застосовується.
00:04:04
Нарешті, я хочу зберегти цю тему з тло та кольори, які я вибрав.
00:04:08
так що я можу використовувати його знову.
00:04:11
Для цього я відкриваю теми та виберіть пункт Зберегти поточну тему..
00:04:18
Я називаю це OfficeBlue і натисніть кнопку Зберегти..
00:04:24
Пізніше для інших презентацій, Тема "Блакитна" в Office.
00:04:27
буде доступна в галереї Теми..
00:04:35
Тепер, коли ви знаєте, як застосовувати, настроювати та зберігати тему, .
00:04:39
Ви створите свій презентації з упевненістю і чуттєвістю..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Şimdiye kadar, Office temuzunu değiştirirken,
00:00:06
Arka planı değiştirdim. beyazdan koyu maviye.
00:00:09
ve degrade gölgelemi ayarlandı.
00:00:12
Şimdi bir mesaj buldum. değiştirmek istediğim renk..
00:00:16
Koyu mavi bu köprülü metin arka plana karşı çok karanlık..
00:00:21
Nasıl yapabilirim daha hafif ve daha okunabilir?.
00:00:25
Bu sadece bir mesele değil. metni seçme ve yazı tipi rengini değiştirme .
00:00:29
çünkü PowerPoint bu renk otomatik olarak uygulanır..
00:00:33
Birkaç adımı yedekleyelim. ve rengin nasıl uygulandığını görün..
00:00:40
İşte slayt önce Köprüyi ben yarattım..
00:00:43
Köprüyiyi yarattığım zamandı.
00:00:46
metni ve hakkı mı seçtiğimde tıkladı, Köprü'yü seçti.
00:00:52
ve web adresine yapıştırılmış,
00:00:55
PowerPoint metin rengini maviye değiştirdi.
00:00:59
Bunu yaptı çünkü bu mavi. Office temaları renk düzeninin bir parçası..
00:01:04
Bu için belirlenmiş herhangi bir köprü metni, .
00:01:07
bu yüzden renk değiştirmek için, biz konum renk düzenini değiştirecek..
00:01:12
Bu yararlı bir nasıl yapılacağını bilmek..
00:01:16
Tasarım sekmesine tıklayarak başlıyoruz.
00:01:19
Sonra Daha fazla ok tıklayın Varyantlar ve Renkler işaret..
00:01:26
Renk şemaları listesinde, Office tema renkleri en üstte -.
00:01:30
hangi seçilir şu anda uygulandığı anlamına gelir..
00:01:35
Tüm bu diğer setleri renkler alternatif renk şemaları,.
00:01:39
ama ben istemiyorum. tüm renk düzenini değiştirmek için, .
00:01:42
yalnızca bir renk geçerli şema..
00:01:46
Bunu yapmak için, ben kullanmak bu menünün altındaki komut.
00:01:49
renkleri özelleştir' denir.
00:01:55
Bu ayrıntılı bir açılır geçerli renk düzeninin resmi.
00:01:58
ve hangi renk bana gösterir slayttaki hangi şeyler için kullanılır..
00:02:03
Buradaki örnekler renk düzeninin anlık görüntüleri,.
00:02:07
her iki için de renkleri gösteren bir koyu ve açık bir arka plan..
00:02:13
Tema renkleri altında, bu ilk dört alternatifleri temsil.
00:02:17
aydınlık ve karanlık için arka planlar ve açık ve koyu metin..
00:02:22
Bu vurgu renkleri kullanılır şekiller ve diğer grafikler için..
00:02:32
Bu iki renk alt köprüler için kullanılan olanlar, .
00:02:36
metin rengi bağlantı ve metin rengi.
00:02:40
bağlantıyı tıklattıktan sonra.
00:02:42
Tekrar bakarak anlık, ben renkleri görebilirsiniz.
00:02:45
köprüler için iyi iş ışık arka plan ama değil.
00:02:49
karanlık arka planda çok iyi.
00:02:53
O zaman değiştirelim. köprü renkleri..
00:02:57
Köprü nün yanındaki oku tıklatTım ve Office tema renkleri çeşitli tonlarda;.
00:03:03
şu anda olan renk burada kullanılır..
00:03:08
Açık mavi arayacağım.
00:03:11
Buna ne dersin?
00:03:14
Anlık görüntüler göstermek için güncellenir değiştirilen köprü rengi..
00:03:18
Daha iyi görünüyor.
00:03:21
Takip edilen köprü yanında,
00:03:23
Ben de aynı değişikliği yapacağım.
00:03:26
Ben açmak için tıklayacağım renkleri ve aynı mavi seçin.
00:03:29
Çünkü rengini istemiyorum. bağlantıyı tıklattığınızda değiştirmek için..
00:03:33
Bunlar benim yeni köprü renklerim.
00:03:36
Şimdi bunu kurtarmak istiyorum. yeni bir ad ile özelleştirilmiş renk düzeni - .
00:03:41
Adını OfficeBlue koyacağım.
00:03:44
ve Kaydet'i tıklatın.
00:03:48
Yeni köprü rengi otomatik olarak slayttaki köprüye uygulanır..
00:03:54
Renkler menüsünü açtığımda, yeni özel renk düzeni üst te.
00:04:00
uygulandığını göstererek seçilir.
00:04:04
Son olarak, bu tema kaydetmek istiyorum seçtiğim arka plan ve renkler.
00:04:08
Böylece tekrar kullanabilirim.
00:04:11
Bunu yapmak için, Temalar açın ve geçerli teonu kaydet'i tıklatın..
00:04:18
Ben öyle diyeceğim. OfficeBlue ve Kaydet'i tıklatın..
00:04:24
Daha sonra, diğer sunumlar için, Ofis Mavisi teması.
00:04:27
içinde satışa sunulacak Temalar galerisi..
00:04:35
Artık nasıl yapılacağını bildiğine göre. bir tema uygulamak, özelleştirmek ve kaydetmek, .
00:04:39
sizin tasarlaacaksınız güven ve yetenek ile sunumlar..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Até agora, ao modificar o tema do Office,
00:00:06
Mudei o fundo de branco a azul escuro.
00:00:09
e ajustei a sua sombra de gradiente.
00:00:12
Agora encontrei uma mensagem cor que quero mudar..
00:00:16
Este texto hiperligado em azul escuro é muito escuro contra o fundo..
00:00:21
Como é que o faço? mais leve e mais legível?.
00:00:25
Não é uma questão de apenas selecionar o texto e alterar a cor do tipo de letra .
00:00:29
porque PowerPoint aplicou esta cor automaticamente..
00:00:33
Vamos recuar um par de passos. e ver como a cor foi aplicada..
00:00:40
Aqui está o slide antes Criei a hiperligação..
00:00:43
Foi quando criei a hiperligação,
00:00:46
quando selecionei o texto e o direito clicou, escolheu Hyperlink.
00:00:52
e colado no endereço web,
00:00:55
que o PowerPoint mudou a cor do texto para azul.
00:00:59
Fez isso porque este azul é parte do esquema de cores dos temas do Office..
00:01:04
É designado para qualquer texto de hiperligação, .
00:01:07
para mudar a cor, estamos Vai alterar o esquema de cores..
00:01:12
Este é um útil coisa a saber fazer..
00:01:16
Começamos clicando no separador Design.
00:01:19
Em seguida, clicarmos na seta Mais em Variantes e apontar para Cores..
00:01:26
Na lista de esquemas de cores, as cores temáticas do Office estão no topo -.
00:01:30
são selecionados que significa que são atualmente aplicadas..
00:01:35
Todos estes outros conjuntos de cores são esquemas de cores alternativos,.
00:01:39
mas eu não quero para alterar todo o esquema de cores, .
00:01:42
apenas uma cor do regime atual..
00:01:46
Para fazer isso, eu uso o comando na parte inferior deste menu.
00:01:49
chamados personalizar cores.
00:01:55
Isto abre um detalhado imagem do esquema de cores atual.
00:01:58
e mostra-me que cor é usado para que as coisas no slide..
00:02:03
As amostras aqui são instantâneos do esquema de cores,.
00:02:07
mostrando as cores para um escuro e um fundo claro..
00:02:13
Sob as cores temáticas, estas top quatro representam alternativas.
00:02:17
para a luz e a escuridão fundos e texto claro e escuro..
00:02:22
Estas cores de acento são usadas para formas e outros gráficos..
00:02:32
Estas duas cores no fundo são os usados para hiperligações, .
00:02:36
a cor do texto do link e da cor do texto.
00:02:40
depois de clicar no link.
00:02:42
Olhando novamente para o instantâneos, posso ver que as cores.
00:02:45
para hiperligações funcionam bem em o fundo de luz, mas não.
00:02:49
tão bem no fundo escuro.
00:02:53
Então, vamos mudar o cores hiperligadas..
00:02:57
Clico na seta ao lado da hiperligação e vejo as cores temáticas do Office em vários tons;.
00:03:03
a cor atualmente sendo usado é selecionado aqui..
00:03:08
Vou procurar um azul mais claro.
00:03:11
E este?
00:03:14
A atualização de instantâneos para mostrar a cor hiperligada alterada..
00:03:18
Parece melhor.
00:03:21
Ao lado da hiperligação seguida,
00:03:23