PowerPoint - Create slide content and save the template Tutorial

In this video, you will learn how to create slide content and save it as a template in Microsoft PowerPoint.
The video covers the process of creating slides with placeholders for text and images, formatting lists using SmartArt graphics, adding section headers, and formatting pictures with styles and effects.
Saving the file as a template allows for easy reuse and customization.
This tutorial will help you create professional and time-saving PowerPoint templates.

  • 4:50
  • 2495 views
00:00:09
and now I'm creating slides that will be part of the template.
00:00:14
The title slide always has this text,
00:00:18
what does change is the year.
00:00:21
I'll use Placeholder text for that and type Year in brackets.
00:00:28
For Slide 2, the mission statement slide, this title never changes,
00:00:33
however the bullet points do.
00:00:35
So I've typed in placeholders,
00:00:38
I do want to format this list.
00:00:41
Let's select it, click Convert to SmartArt graphic
00:00:46
and choose SmartArt for a list.
00:00:50
I'll zoom in a little
00:00:52
and click this picture icon to insert an image I've prepared.
00:01:00
I'll do that for each bullet point.
00:01:04
Then, with the SmartArt selected, I'll click Design
00:01:07
in SmartArt tools, use Change colors to tone down the colors
00:01:14
and add a SmartArt style.
00:01:20
With this formatting applied, all an author has to do is fill in the text.
00:01:29
Other slides we can add are the section headers.
00:01:32
Let's click New Slide, Section Header,
00:01:36
add the title and subtitle and a placeholder for the year.
00:01:45
With three section headers in, we're adding both content
00:01:49
and structure to the presentation.
00:01:52
Now we'll click New slide and use our new layout, Wine profile.
00:01:58
Here, we can add subheadings such as Grape region and others.
00:02:05
I'll format them with bold text and add text placeholders.
00:02:11
This is optional, but these can also serve as authoring guidelines.
00:02:16
Now to help with picture formatting, I'll click Pictures
00:02:20
and insert a piece of placeholder art.
00:02:25
Using Picture tools, I'll add a picture style, a black frame.
00:02:31
Working with Picture border, I'll change the frame color
00:02:35
and increase its width,
00:02:40
then I'll use Picture effects to add a perspective shadow.
00:02:49
To benefit from this formatting, the presentations author
00:02:52
would right click the picture and choose Change picture
00:02:56
then the finished picture retains the frame.
00:03:02
To make those steps clear, you could include guidelines
00:03:05
in a text box which the author would then delete.
00:03:10
Because this slide is used a lot in the presentation,
00:03:12
I'll copy it several times and the author can copy it again as needed.
00:03:21
We're ready to save the file as a template.
00:03:27
I'll click File, Save as
00:03:30
and choose PowerPoint template .potx as the file type.
00:03:37
Note that after I select the template file type,
00:03:41
PowerPoint automatically creates a new location for the template,
00:03:45
Custom Office Templates within Documents.
00:03:50
To make it very clear that this is a template, I'll add
00:03:53
Template to the file name and click Save.
00:03:58
To use the template, I open PowerPoint and on the new screen,
00:04:03
click Personal, there's the template.
00:04:07
I'll click it and click Create.
00:04:11
The template opens a fresh presentation
00:04:15
and this is where I'd update the slides for the current year.
00:04:21
If I had downloaded the template from a shared location
00:04:25
I would save it in a preferred folder
00:04:27
and then double-click it to open a new presentation.
00:04:32
If I needed to edit the template itself,
00:04:35
I would right click the file and click Open.
00:04:40
Creating a template takes some time upfront,
00:04:43
but once it's in place you'll save yourself lots of effort down the road.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ik heb mijn ontwerpelementen in de Coho Premium Selecties presentatie ingevoerd
00:00:09
en nu maak ik dia's die deel zullen uitmaken van het sjabloon.
00:00:14
De titel dia heeft altijd deze tekst,
00:00:18
wat wel verandert, is het jaar.
00:00:21
Ik gebruik Plaatshouder tekst ervoor en typ Jaar tussen haakjes.
00:00:28
Voor Dia 2, de missie statement dia, verandert deze titel nooit,
00:00:33
maar de opsommingspunten wel.
00:00:35
Dus heb ik plaatshouder ingetikt,
00:00:38
ik wil deze lijst opmaken.
00:00:41
Laten we het selecteren, op Converteren naar SmartArt grafische afbeelding klikken
00:00:46
en SmartArt kiezen voor een lijst.
00:00:50
Ik zoom een ​​beetje in
00:00:52
en klik op dit afbeelding pictogram om een ​​afbeelding in te voegen die ik heb voorbereid.
00:01:00
Ik zal dat doen voor elk opsommingsteken.
00:01:04
Vervolgens, wanneer de SmartArt is geselecteerd, klik ik op Ontwerp
00:01:07
in SmartArt tools, gebruik Wijzigen keuren om de kleuren lager in te stellen
00:01:14
en een SmartArt stijl toe te voegen.
00:01:20
Met deze toegepaste opmaak, hoeft een auteur alleen maar de tekst in te vullen.
00:01:29
Andere dia's die we kunnen toevoegen, zijn de sectie kopteksten.
00:01:32
Klik op Nieuwe Dia, Sectie Kopteksten,
00:01:36
voeg de titel en ondertitel toe en een plaatshouder voor het jaar.
00:01:45
Met drie sectie kopteksten voegen we zowel inhoud
00:01:49
en structuur toe aan de presentatie.
00:01:52
Nu klikken we op Nieuwe dia en gebruiken onze nieuwe layout, Wijnprofiel.
00:01:58
Hier kunnen we sub koppen zoals Druivenstreek en andere toevoegen.
00:02:05
Ik maak ze op met vetgedrukte tekst en voeg plaatshouder tekst toe.
00:02:11
Dit is optioneel, maar deze kunnen ook dienen als authoring richtlijnen.
00:02:16
Nu om te helpen met beeld opmaak, klik ik op Afbeeldingen
00:02:20
en voeg ik een stukje plaatshouder kunst toe.
00:02:25
Met de Afbeeldingen tools voeg ik een afbeeldingsstijl toe, een zwart kader.
00:02:31
Als ik met de Afbeelding kaderrand werk, verander ik de framekleur
00:02:35
en vergroot ik de breedte,
00:02:40
daarna gebruik ik de Afbeeldingseffecten om een ​​perspectiefschaduw toe te voegen.
00:02:49
Om te profiteren van deze opmaak, zou de auteur van de presentaties
00:02:52
met de rechtermuisknop op de afbeelding klikken en Wijzigen afbeelding kiezen,
00:02:56
waarna de voltooide afbeelding het frame behoudt.
00:03:02
Om deze stappen duidelijk te maken, zou u richtlijnen kunnen opnemen
00:03:05
in een tekstvak dat de auteur vervolgens zou verwijderen.
00:03:10
Omdat deze dia veel in de presentatie wordt gebruikt,
00:03:12
kopieer ik deze een aantal keer en kan de auteur deze zo nodig opnieuw kopiëren.
00:03:21
We zijn klaar om het bestand als sjabloon op te slaan.
00:03:27
Ik klik op Bestand, Opslaan als
00:03:30
en kies PowerPoint sjabloon .potx als bestandstype.
00:03:37
Merk op dat nadat ik het sjabloonbestandstype heb geselecteerd,
00:03:41
PowerPoint automatisch een nieuwe locatie voor het sjabloon maakt,
00:03:45
Aangepaste Office sjablonen in Documenten.
00:03:50
Om duidelijk te maken dat dit een sjabloon is, voeg ik
00:03:53
Sjabloon toe aan de bestandsnaam en klik op Opslaan.
00:03:58
Om het sjabloon te gebruiken, open PowerPoint en klik in het nieuwe scherm
00:04:03
op Persoonlijk, daar is het sjabloon.
00:04:07
Ik klik erop en klik op Maken.
00:04:11
De sjabloon opent een nieuwe presentatie
00:04:15
en hier zal ik de dia's voor het lopende jaar bijwerken.
00:04:21
Als ik het sjabloon van een gedeelde locatie had gedownload,
00:04:25
zou ik deze in een gewenste map opslaan
00:04:27
en erop dubbelklikken om een ​​nieuwe presentatie te openen.
00:04:32
Als ik het sjabloon zelf moest bewerken, zou ik met de
00:04:35
rechtermuisknop op het bestand klikken en op Openen klikken.
00:04:40
Het maken van een sjabloon duurt enige tijd vooraf,
00:04:43
maar als het eenmaal ingevoerd is, bespaart u zichzelf veel moeite onderweg.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ich habe meine Design-Elemente an Ort und Stelle in der Präsentation Coho Premium Selections
00:00:09
und erstelle nun Folien, welche Teil der Vorlage sein werden.
00:00:14
Die Titelfolie hat schon diesen Text,
00:00:18
was sich ändert, ist das Jahr.
00:00:21
Ich verwende Platzhalter-Text dafür und gebe „Jahr” in Klammern ein.
00:00:28
Auf Folie 2, der Folie mit der Firmenphilosophie, ändert sich dieser Titel nie,
00:00:33
allerdings die Aufzählungspunkte.
00:00:35
Deshalb habe ich Platzhalter eingegeben,
00:00:38
ich möchte diese Liste formatieren.
00:00:41
Wählen wir sie aus, klicken auf Konvertieren in SmartArt-Grafik
00:00:46
und wählen SmartArt für eine Liste.
00:00:50
Ich zoome etwas hinein
00:00:52
und klicke auf dieses Bildsymbol zum Einfügen eines von mir vorbereiteten Bildes.
00:01:00
Das wiederhole ich für jeden Aufzählungspunkt.
00:01:04
Nach der SmartArt- Auswahl klicke ich auf „Design”
00:01:07
in den SmartArt-Werkzeugen, verwende „Farben anpassen”, um die Farben zu dämpfen,
00:01:14
und füge einen SmartArt-Stil hinzu.
00:01:20
Bei Anwendung dieser Formatierung braucht der Autor nur noch den Text einzutragen.
00:01:29
Weitere Folien, die wir hinzufügen können, sind die Abschnittsüberschriften.
00:01:32
Klicken wir dazu auf „Neue Folie”, Abschnittsüberschrift,
00:01:36
fügen den Titel und Untertitel hinzu sowie einen Platzhalter für das Jahr.
00:01:45
Mit drei Abschnittsüberschriften bringen wir sowohl Inhalt als auch
00:01:49
Struktur in die Präsentation.
00:01:52
Jetzt klicken wir auf Neue Folie und verwenden unser neues Layout, „Weinprofil”.
00:01:58
Hier können wir Unterrubriken wie Weinregion und andere hinzufügen.
00:02:05
Ich werde Sie mit fettem Text formatieren und Textplatzhalter hinzufügen.
00:02:11
Diese sind optional, können aber auch als Autorenrichtlinien dienen.
00:02:16
Für die Bild- Formatierung klicke ich auf „Bilder”
00:02:20
und füge ein Stück Platzhalter-Kunst ein.
00:02:25
Unter Verwendung der Bildwerkzeuge ergänze ich einen Bildstil, einen schwarzen Rahmen.
00:02:31
Mithilfe von Bildrahmen ändere ich die Rahmenfarbe
00:02:35
und vergrößere seine Breite,
00:02:40
danach benutze ich Bildeffekte, um einen perspektivischen Schatten hinzuzufügen.
00:02:49
Der Vorteil dieser Formatierung liegt darin, dass der Autor der Präsentation
00:02:52
mit einem Rechtsklick auf das Bild „Bild ändern” auswählen kann
00:02:56
und das endgültige Bild den Rahmen behält.
00:03:02
Um diese Schritte klar zu machen, könnten Sie Richtlinien
00:03:05
in ein Textfeld einfügen, die der Autor später löscht.
00:03:10
Weil diese Folie häufig in der Präsentation verwendet wird,
00:03:12
kopiere ich sie mehrmals und der Autor kann sie bei Bedarf wieder kopieren.
00:03:21
Wir sind bereit, die Datei als Vorlage zu speichern.
00:03:27
Ich klicke „Datei”, „Speichern unter”
00:03:30
und wähle PowerPoint- Vorlage .potx als Dateityp.
00:03:37
Beachten Sie, dass nach der Auswahl des Vorlagendateityps
00:03:41
PowerPoint automatisch einen neuen Speicherort für die Vorlage erstellt:
00:03:45
Benutzerdefinierte Office- Vorlagen in Dokumente.
00:03:50
Um ganz deutlich zu machen, dass es sich um eine Vorlage handelt, füge ich
00:03:53
„Vorlage” zum Datei- Namen hinzu und klicke „Speichern”.
00:03:58
Um die Vorlage zu verwenden, öffne ich PowerPoint und auf dem neuen Bildschirm
00:04:03
klicke ich auf „Persönlich” und finde hier die Vorlage.
00:04:07
Ich klicke sie an und klicke auf „Erstellen”.
00:04:11
Die Vorlage öffnet eine neue Präsentation
00:04:15
und dort aktualisiere ich die Folien für das laufende Jahr.
00:04:21
Wenn ich die Vorlage von einem freigegebenen Speicherort heruntergeladen hätte,
00:04:25
würde ich sie in einem bevorzugten Ordner speichern
00:04:27
und dann darauf doppelklicken, um eine neue Präsentation zu öffnen.
00:04:32
Falls ich die Vorlage selbst bearbeiten müsste,
00:04:35
würde sie rechts anklicken und auf „Öffnen” gehen.
00:04:40
Das Erstellen einer Vorlage nimmt etwas Zeit in Anspruch,
00:04:43
aber sobald sie an Ort und Stelle ist, sparen Sie sich eine Menge Aufwand bei Ihrer Arbeit.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Tengo los elementos de diseño colocados en la presentación Coho Premium Selections
00:00:09
y ahora estoy preparando diapositivas que formarán parte de la plantilla.
00:00:14
La diapositiva del título siempre tiene este texto,
00:00:18
lo que cambia es el año.
00:00:21
Usaré el marcador de posición de texto para ello y escribo el año entre paréntesis.
00:00:28
Para la diapositiva 2, la diapositiva de la declaración de objetivos, este título nunca cambia.
00:00:33
Sin embargo, cambian los puntos.
00:00:35
Una vez que he escrito en los marcadores de posición,
00:00:38
quiero dar formato a la lista.
00:00:41
Vamos a seleccionarlo. Hago clic en Convertir en un gráfico SmartArt
00:00:46
y elijo SmartArt para una Lista.
00:00:50
Haré un poco de zoom
00:00:52
y haré clic en este icono para insertar una imagen que he preparado.
00:01:00
Lo haré para cada viñeta.
00:01:04
Después, con el SmarArt seleccionado, haré clic en Diseño
00:01:07
en herramientas de SmartArt, usaré Cambiar colores para atenuar los colores
00:01:14
y añadiré un estilo SmartArt.
00:01:20
Con este formato aplicado, todo lo que tiene que hacer un autor es completar el texto.
00:01:29
Otras diapositivas que podemos añadir son los encabezados de sección.
00:01:32
Vamos a hacer clic en Nueva diapositiva, Encabezado de sección,
00:01:36
añadir el título y subtitulo y un marcador de posición para el año.
00:01:45
Con estos tres encabezados de sección estamos añadiendo tanto contenido
00:01:49
como estructura a la presentación.
00:01:52
Ahora, haremos clic en Nueva diapositiva y usaremos nuestro nuevo diseño, perfil Vino.
00:01:58
Aquí, podemos añadir subtítutlos por ejemplo, región vitivinícola y otros.
00:02:05
Lo formatearé con texto en negrita y añadiré marcadores de posición de texto.
00:02:11
Esto es opcional, pero estos pueden servir también como guía de creación.
00:02:16
Ahora, para ayudar con el formato de las imágenes, hago clic en Imágenes
00:02:20
e inserto arte marcador de posición.
00:02:25
Usando Herramientas de imagen, añadiré un estilo de imagen, un marco negro.
00:02:31
Trabajando con el Borde de la imagen, cambiaré el color del marco
00:02:35
y aumentaré su anchura,
00:02:40
después usaré Efectos de imagen para añadir una sombra de perspectiva.
00:02:49
Para sacar partido de este formato, el autor de las presentaciones
00:02:52
debería hacer clic con el botón derecho en la imagen y elegir Cambiar imagen.
00:02:56
Entonces, la imagen terminada guarda el marco.
00:03:02
Para que estos pasos resulten claros, puede incluir indicaciones
00:03:05
en una caja de texto que el autor podría borrar.
00:03:10
Puesto que esta diapositiva se usa mucho en la presentación,
00:03:12
la copiaré varias veces y el autor puede copiarla de nuevo si lo necesita.
00:03:21
Estamos preparados para guardar el archivo como plantilla.
00:03:27
Haré clic en Archivo, Guardar como
00:03:30
y elijo Plantilla de PowerPoint.potx como tipo de archivo.
00:03:37
Tenga en cuenta que después de seleccionar la plantilla como tipo de archivo,
00:03:41
PowerPoint crea automáticamente una nueva ubicación para la plantilla,
00:03:45
Plantillas personalizadas de Office en Documentos.
00:03:50
Para que quede claro que esto es una plantilla, añadiré
00:03:53
Plantilla al nombre del archivo y haré clic en Guardar.
00:03:58
Para usar la plantilla, abro PowerPoint y en la nueva pantalla,
00:04:03
hago clic en Personal, ahí está la plantilla.
00:04:07
Hago clic sobre ella y hago clic en Crear.
00:04:11
La plantilla abre una presentación nueva
00:04:15
y es ahí donde actualizo las diapositivas para el año presente.
00:04:21
Si hubiera descargado la plantilla de una ubicación compartida
00:04:25
la guardaría en una carpeta de mi elección
00:04:27
y haría doble clic aquí para abrir una nueva presentación.
00:04:32
Si tuviera que editar la propia plantilla,
00:04:35
haría clic con el botón derecho en el archivo y clic en Abrir.
00:04:40
Crear una plantilla exige dedicarle tiempo por adelantado,
00:04:43
pero una vez hecha, ahorrará mucho esfuerzo con el tiempo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Implementei meus elementos de design na apresentação das Seleções premium Coho
00:00:09
e agora estou criando slides que serão parte do modelo.
00:00:14
O slide título sempre tem este texto,
00:00:18
o que muda é o ano.
00:00:21
Vou usar um espaço reservado para texto para isso e digitar Ano entre colchetes.
00:00:28
Para o Slide 2, a declaração de missão, este título nunca muda,
00:00:33
no entanto, os marcadores sim.
00:00:35
Então digitei espaços reservados,
00:00:38
Eu quero formatar esta lista.
00:00:41
Vamos selecioná-la e clicar em Converter para gráfico SmartArt
00:00:46
e escolher SmartArt para uma lista.
00:00:50
Vou dar um pouco de zoom
00:00:52
e clicar neste ícone de imagem para inserir uma imagem que preparei.
00:01:00
Vou fazer isso para cada marcador.
00:01:04
E então, com o SmartArt selecionado, vou clicar em Design
00:01:07
nas ferramentas do SmartArt, usar Alterar cores para atenuar as cores
00:01:14
e adicionar um estilo SmartArt.
00:01:20
Com esta formatação aplicada, tudo o que um autor tem que fazer é preencher o texto.
00:01:29
Outros slides que podemos adicionar são os cabeçalhos das seções.
00:01:32
Vamos clicar em Novo slide, Cabeçalho da seção,
00:01:36
adicionar título e subtítulo e um espaço reservado para o ano.
00:01:45
Com três cabeçalhos de seção, estamos adicionando tanto conteúdo,
00:01:49
quanto estrutura para a apresentação.
00:01:52
Agora, vamos clicar em Novo slide e usar nosso novo layout perfil do vinho.
00:01:58
Aqui podemos usar subtítulos, tais como regiões da uva e outros.
00:02:05
Vou formatá-los com texto em negrito e adicionar espaço reservado para texto.
00:02:11
Isso é opcional, mas serve como orientações para os autores.
00:02:16
Agora, para ajudar com a formatação de imagens, clico em Imagens
00:02:20
e insiro um pedaço de espaço reservado para arte.
00:02:25
Usando ferramentas para imagem, vou adicionar um estilo de imagem, um quadro preto.
00:02:31
Trabalhando com moldura da imagem, vou mudar a cor do quadro
00:02:35
e aumentar sua espessura,
00:02:40
e então vou usar efeitos da imagem para adicionar uma sombra em perspectiva.
00:02:49
Para se beneficiar desta formatação, os autores da apresentação
00:02:52
podem clicar com o botão direito na imagem e escolher Alterar imagem,
00:02:56
assim a imagem finalizada retém o quadro.
00:03:02
Para tornar estas etapas mais claras, você pode incluir orientações
00:03:05
em uma caixa de texto, a qual o autor pode excluir.
00:03:10
Como este slide é usado em diversas apresentações,
00:03:12
vou copiá-lo diversas vezes e o autor pode copiá-lo novamente, se necessário.
00:03:21
Estamos prontos para salvar o arquivo como um modelo.
00:03:27
Vou clicar em Arquivo, Salvar como,
00:03:30
e escolher modelos do PowerPoint, .potx como tipo do arquivo.
00:03:37
Observe que após selecionar o tipo do arquivo do modelo
00:03:41
o PowerPoint automaticamente cria um novo local para o modelo,
00:03:45
Modelos personalizados do Office dentro de Documentos.
00:03:50
Para tornar bem claro que isso é um modelo, vou adicionar
00:03:53
Modelo ao nome do arquivo e clicar em Salvar.
00:03:58
Para usar o modelo, abro o PowerPoint e na nova tela,
00:04:03
clico em Pessoal. Aí está o modelo.
00:04:07
Vou clicar nele e em Criar.
00:04:11
O modelo abre uma apresentação fresca
00:04:15
E é aí que vou atualizar os slides para o ano atual.
00:04:21
Se eu tiver feito o download do modelo a partir de um local compartilhado
00:04:25
eu poderia ter salvo ele em uma pasta de preferência
00:04:27
e então clicado duas vezes para abrir uma nova apresentação.
00:04:32
Se eu precisasse editar o modelo em si,
00:04:35
bastava clicar com o botão direito no arquivo e clicar em Abrir.
00:04:40
Criar um modelo toma um certo tempo inicial,
00:04:43
mas uma vez criado, você economiza muito tempo ao longo do caminho.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ho i miei elementi di design in posizione nella presentazione Coho Premium Selections .
00:00:09
e ora sto creando diapositive che farà parte del modello..
00:00:14
La diapositiva titolo ha sempre questo testo,
00:00:18
ciò che cambia è l'anno.
00:00:21
Userò il testo segnaposto per che e digitare Anno tra parentesi. .
00:00:28
Per la diapositiva 2, la dichiarazione di diapositiva, questo titolo non cambia mai,.
00:00:33
tuttavia i punti elenco lo fanno.
00:00:35
Così ho digitato in segnaposto,
00:00:38
Voglio formattare questa lista.
00:00:41
Selezioniamolo, fare clic su Converti in elemento grafico SmartArt .
00:00:46
e scegliere SmartArt per un elenco..
00:00:50
Ingrandirò un po'
00:00:52
e fare clic sull'icona dell'immagine per inserire un'immagine che ho preparato..
00:01:00
Lo farò per ogni punto elenco.
00:01:04
Quindi, con smartart selezionato, farò clic su Progettazione .
00:01:07
negli strumenti SmartArt, utilizzare Cambiare i colori per attenuare i colori.
00:01:14
e aggiungere uno stile SmartArt.
00:01:20
Con questa formattazione applicata, tutti i l'autore deve compilare il testo..
00:01:29
Altre diapositive che possiamo aggiungere sono le intestazioni di sezione..
00:01:32
Clicchiamo su Nuovo Diapositiva, Intestazione sezione,.
00:01:36
aggiungere il titolo e il sottotitolo e un segnaposto per l'anno..
00:01:45
Con tre intestazioni di sezione in, stiamo aggiungendo entrambi i contenuti.
00:01:49
e struttura alla presentazione.
00:01:52
Ora faremo clic su Nuova diapositiva e utilizzare il nostro nuovo layout, profilo del vino..
00:01:58
Qui, possiamo aggiungere sottotitoli come la regione dell'uva e altri..
00:02:05
Li formatterò con grassetto testo e aggiungere segnaposto di testo..
00:02:11
Questo è facoltativo, ma questi possono come linee guida per la creazione..
00:02:16
Ora per aiutare con l'immagine formattazione, farò clic su Immagini.
00:02:20
e inserire un pezzo dell'arte segnaposto..
00:02:25
Utilizzando gli strumenti Immagine, aggiungo uno stile di immagine, una cornice nera..
00:02:31
Utilizzo del bordo immagine, Cambierò il colore della cornice.
00:02:35
e aumentarne la larghezza,
00:02:40
allora userò gli effetti Immagine per aggiungere un'ombra prospettica..
00:02:49
Per trarre vantaggio da questo formattazione, l'autore delle presentazioni.
00:02:52
fare clic destro sul immagine e scegliere Cambia immagine.
00:02:56
poi il finito l'immagine conserva la cornice..
00:03:02
Per chiarire questi passi, si potrebbe includere linee guida.
00:03:05
in una casella di testo che il l'autore eliminerebbe..
00:03:10
Poiché questa diapositiva viene utilizzata molto nella presentazione,.
00:03:12
Lo copio più volte e la l'autore può copiarlo di nuovo in base alle esigenze..
00:03:21
Siamo pronti per salvare il file come modello.
00:03:27
Farò clic su File, Salva con nome
00:03:30
e scegliere PowerPoint modello .potx come tipo di file..
00:03:37
Si noti che dopo aver selezionato il tipo di file modello,.
00:03:41
PowerPoint automaticamente crea una nuova posizione per il modello, .
00:03:45
Ufficio personalizzato Modelli all'interno di Documenti..
00:03:50
Per rendere molto chiaro che questo è un modello, io aggiungo.
00:03:53
Modello per il file e fare clic su Salva..
00:03:58
Per utilizzare il modello, aprire PowerPoint e nella nuova schermata, .
00:04:03
fare clic su Personale, c'è il modello.
00:04:07
Farò clic su di esso e fare clic su Crea.
00:04:11
Il modello apre una nuova presentazione
00:04:15
ed è qui che mi piacerebbe aggiornare le diapositive per l'anno in corso..
00:04:21
Se avessi scaricato il modello da una posizione condivisa .
00:04:25
Vorrei salvarlo in una cartella preferita
00:04:27
e quindi fare doppio clic su di esso per aprire una nuova presentazione..
00:04:32
Se avessi bisogno di modificare il modello stesso, .
00:04:35
Vorrei fare clic destro sul file e fare clic su Apri.
00:04:40
La creazione di un modello richiede un po 'di tempo in anticipo, .
00:04:43
ma una volta che è a posto si salva te un sacco di sforzo lungo la strada..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
我已經把設計項目就位了 在 Coho 高級選擇演示文稿中.
00:00:09
現在我正在創建幻燈片 將成為範本的一部分。.
00:00:14
標題幻燈片始終包含此文本,
00:00:18
變化是一年。
00:00:21
我將使用預留位置文字 並在括弧中鍵入"年份"。.
00:00:28
對於幻燈片 2,任務說明 幻燈片,這個標題永遠不會改變,.
00:00:33
然而,子彈點做。
00:00:35
所以我輸入了預留位置,
00:00:38
我確實想設置此清單的格式。
00:00:41
讓我們來選擇它, 按一下"轉換為智慧藝術"圖形.
00:00:46
並選擇 清單的智慧藝術。.
00:00:50
我會放大一點
00:00:52
並按一下此圖片圖示以插入 我準備的圖像。.
00:01:00
我會為每個要點做那一點。
00:01:04
然後,與智慧藝術 選中,我將按一下"設計".
00:01:07
在智慧藝術工具中,使用 更改顏色以調低顏色.
00:01:14
並添加智慧藝術樣式。
00:01:20
應用此格式後,所有 作者要做的就是填寫文本。.
00:01:29
我們可以添加的其他幻燈片 是節標題。.
00:01:32
讓我們按一下"新建" 幻燈片、節標題、.
00:01:36
添加標題和副標題,然後 年份的預留位置。.
00:01:45
具有三個部分標題 ,我們添加兩個內容.
00:01:49
和結構的演示文稿。
00:01:52
現在,我們將按一下"新建"幻燈片, 使用我們的新佈局,葡萄酒設定檔。.
00:01:58
在這裡,我們可以添加副標題 如葡萄區等。.
00:02:05
我將用粗體格式化它們 文本並添加文本預留位置。.
00:02:11
這是可選的,但可以 也作為創作指南。.
00:02:16
現在説明圖片 格式化,我將按一下圖片.
00:02:20
並插入一塊 預留位置藝術。.
00:02:25
使用圖片工具,我將添加 圖片風格,黑色相框。.
00:02:31
使用圖片邊框, 我將更改幀顏色.
00:02:35
並增加它的寬度,
00:02:40
然後我會使用圖片效果 以添加透視陰影。.
00:02:49
從中獲益 格式,演示文稿作者.
00:02:52
會按右鍵 圖片並選擇"更改圖片".
00:02:56
然後完成 圖片保留框架。.
00:03:02
為了明確這些步驟, 你可以包括指南.
00:03:05
在文字方塊中, 作者將刪除。.
00:03:10
因為此幻燈片用於 在演示中很多,.
00:03:12
我會複製它幾次和 作者可以根據需要再次複製它。.
00:03:21
我們已準備好將檔另存為範本。
00:03:27
我將按一下"檔",另存為
00:03:30
並選擇 PowerPoint 範本 .potx 作為檔案類型。.
00:03:37
請注意,我選擇 範本檔案類型,.
00:03:41
電源點自動 為範本創建新位置,.
00:03:45
自訂辦公室 文檔中的範本。.
00:03:50
說得很清楚 這是一個範本,我會添加.
00:03:53
檔範本 名稱並按一下"保存"。.
00:03:58
要使用範本,我 打開 PowerPoint 並在新螢幕上打開,.
00:04:03
按一下"個人",即範本。
00:04:07
我將按一下它並按一下"創建"。
00:04:11
範本打開新的演示文稿
00:04:15
這是我要更新的地方 當年的幻燈片。.
00:04:21
如果我下載了 來自共用位置的範本.
00:04:25
我會把它保存在一個首選資料夾中
00:04:27
然後按兩下 以打開新演示文稿。.
00:04:32
如果需要編輯 範本本身,.
00:04:35
我將按右鍵該檔並按一下"打開"。
00:04:40
創建範本需要 一段時間提前,.
00:04:43
但一旦它到位,你會保存 自己很多的努力在路上。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
デザイン要素を整えました コホープレミアムセレクションプレゼンテーションで.
00:00:09
そして今、私はスライドを作成しています テンプレートの一部になります。.
00:00:14
タイトル スライドには常にこのテキストが表示されます。
00:00:18
何が変わるかは年です。
00:00:21
プレースホルダ テキストを使用します。 を入力し、括弧内に Year と入力します。.
00:00:28
スライド 2 のミッション ステートメント スライド、このタイトルは決して変更しない、.
00:00:33
ただし、箇条書きは行います。
00:00:35
だから私はプレースホルダを入力しました
00:00:38
このリストを書式設定します。
00:00:41
選びましょう [スマートアートグラフィックに変換] をクリックします。.
00:00:46
そして選択する リストのスマートアート。.
00:00:50
私は少しズームインします
00:00:52
この画像アイコンをクリックして挿入します。 私が用意したイメージ。.
00:01:00
箇条書きごとに行います。
00:01:04
その後、スマートアートで 選択した場合、[デザイン] をクリックします。.
00:01:07
スマートアートツールでは、 色をトーンダウンするように色を変更する.
00:01:14
スマートアートスタイルを追加します。
00:01:20
この書式設定を適用すると、 著者はテキストを記入する必要があります。.
00:01:29
追加できるその他のスライド はセクションヘッダーです。.
00:01:32
[新規] をクリックしてみましょう スライド、セクションヘッダー、.
00:01:36
タイトルと字幕を追加し、 年のプレースホルダ。.
00:01:45
3 つのセクション ヘッダーを使用する では、両方のコンテンツを追加しています。.
00:01:49
とプレゼンテーションへの構造。
00:01:52
次に、[新しいスライド] をクリックし、 私たちの新しいレイアウト、ワインプロファイルを使用してください。.
00:01:58
ここでは、小見出しを追加できます。 ブドウ地域など。.
00:02:05
太字で書式設定します テキストプレースホルダを追加します。.
00:02:11
これはオプションですが、次のことができます。 オーサリング ガイドラインとしても機能します。.
00:02:16
今、画像を助けるために 書式設定を行う場合、[画像] をクリックします。.
00:02:20
とピースを挿入します。 プレースホルダ アートの。.
00:02:25
ピクチャ ツールを使用して、追加します。 絵のスタイル、黒いフレーム。.
00:02:31
ピクチャの境界線を使用して、 フレームの色を変更します.
00:02:35
その幅を大きくし、
00:02:40
その後、私は画像の効果を使用します を使用して、パース シャドウを追加します。.
00:02:49
この恩恵を受けるには 書式設定, プレゼンテーションの作成者.
00:02:52
を右クリックします。 画像を表示して [画像を変更] を選択します。.
00:02:56
その後、完成した ピクチャはフレームを保持します。.
00:03:02
これらの手順を明確にするには、 ガイドラインを含めることができます.
00:03:05
テキストボックス内で、 その後、作成者は削除されます。.
00:03:10
このスライドは、 プレゼンテーションのロット,.
00:03:12
私はそれを数回コピーし、 作成者は必要に応じて再度コピーできます。.
00:03:21
ファイルをテンプレートとして保存する準備が整いました。
00:03:27
[ファイル] をクリックし、[次のように保存] をクリックします。
00:03:30
とパワーポイントを選択します ファイルの種類としてテンプレート .potx を使用します。.
00:03:37
選択した後に注意してください。 テンプレート ファイルの種類、.
00:03:41
パワーポイントは自動的に テンプレートの新しい場所を作成します。.
00:03:45
カスタムオフィス ドキュメント内のテンプレート。.
00:03:50
それを明確にするために これはテンプレートです、.
00:03:53
ファイルへのテンプレート 名前を付け、[保存] をクリックします。.
00:03:58
テンプレートを使用するには、 パワーポイントを開き、新しい画面で、.
00:04:03
[個人用] をクリックすると、テンプレートが表示されます。
00:04:07
クリックして[作成]をクリックします。
00:04:11
テンプレートが新しいプレゼンテーションを開きます
00:04:15
そして、これは私が更新する場所です 今年のスライド。.
00:04:21
私がダウンロードしていた場合 共有場所からのテンプレート.
00:04:25
私は好みのフォルダに保存します
00:04:27
ダブルクリックして を使用して、新しいプレゼンテーションを開きます。.
00:04:32
編集が必要な場合は、 テンプレート自体、.
00:04:35
ファイルを右クリックし、[開く] をクリックします。
00:04:40
テンプレートの作成には、 しばらく前もって.
00:04:43
しかし、それが所定の位置に置かれたら、あなたは保存します 自分の努力が尽きる。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Tôi đã có các yếu tố thiết kế của tôi tại chỗ trong bản trình bày coho Premium Selections .
00:00:09
và bây giờ tôi tạo slide đó sẽ là một phần của mẫu..
00:00:14
Slide tiêu đề luôn có văn bản này,
00:00:18
những gì không thay đổi là năm.
00:00:21
Tôi sẽ sử dụng văn bản giữ chỗ cho đó và gõ năm trong ngoặc đơn. .
00:00:28
Đối với slide 2, tuyên bố nhiệm vụ , tiêu đề này không bao giờ thay đổi,.
00:00:33
Tuy nhiên các điểm đạn làm.
00:00:35
Vì vậy, tôi đã gõ vào placeholders,
00:00:38
Tôi muốn định dạng danh sách này.
00:00:41
Hãy chọn nó, nhấp vào chuyển đổi sang đồ họa SmartArt .
00:00:46
và chọn SmartArt cho một danh sách..
00:00:50
Tôi sẽ phóng to một chút
00:00:52
và nhấp vào biểu tượng hình ảnh này để chèn một hình ảnh tôi đã chuẩn bị..
00:01:00
Tôi sẽ làm điều đó cho mỗi điểm bullet.
00:01:04
Sau đó, với SmartArt chọn, tôi sẽ nhấp vào thiết kế .
00:01:07
trong các công cụ SmartArt, sử dụng Thay đổi màu sắc để giảm tông màu.
00:01:14
và thêm một phong cách SmartArt.
00:01:20
Với định dạng này được áp dụng, tất cả tác giả đã làm là điền vào các văn bản..
00:01:29
Các slide khác chúng ta có thể thêm là tiêu đề phần..
00:01:32
Hãy nhấp vào mới Slide, tiêu đề phần,.
00:01:36
Thêm tiêu đề và phụ đề và trình giữ chỗ trong năm..
00:01:45
Với ba tiêu đề phần trong, chúng tôi đang thêm cả nội dung.
00:01:49
và cấu trúc để trình bày.
00:01:52
Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào slide mới và sử dụng bố trí mới của chúng tôi, rượu hồ sơ..
00:01:58
Ở đây, chúng ta có thể thêm các tiêu đề phụ như khu vực grape và những người khác..
00:02:05
Tôi sẽ định dạng chúng với đậm văn bản và thêm các ô trống văn bản..
00:02:11
Đây là tùy chọn, nhưng có thể cũng phục vụ như là hướng dẫn authoring..
00:02:16
Bây giờ để giúp với hình ảnh định dạng, tôi sẽ nhấp vào hình ảnh.
00:02:20
và chèn một mảnh của nghệ thuật giữ chỗ..
00:02:25
Sử dụng công cụ hình ảnh, tôi sẽ thêm một phong cách hình ảnh, một khung màu đen..
00:02:31
Làm việc với biên giới ảnh, Tôi sẽ thay đổi màu khung.
00:02:35
và tăng chiều rộng của nó,
00:02:40
sau đó tôi sẽ sử dụng hiệu ứng hình ảnh để thêm một bóng phối cảnh..
00:02:49
Để hưởng lợi từ định dạng, tác giả thuyết trình.
00:02:52
nhấp chuột phải vào hình ảnh và chọn thay đổi hình ảnh.
00:02:56
sau đó hoàn thành giữ lại khung hình..
00:03:02
Để thực hiện những bước rõ ràng, bạn có thể bao gồm các hướng dẫn.
00:03:05
trong hộp văn bản mà tác giả sau đó đã xóa..
00:03:10
Vì ảnh chiếu này được sử dụng rất nhiều trong bản trình bày,.
00:03:12
Tôi sẽ sao chép nó nhiều lần và tác giả có thể sao chép lại khi cần thiết..
00:03:21
Chúng tôi đã sẵn sàng để lưu các tập tin như là một mẫu.
00:03:27
Tôi sẽ nhấp vào tập tin, Save as
00:03:30
và chọn PowerPoint template. potx làm loại tệp..
00:03:37
Lưu ý rằng sau khi tôi chọn kiểu tập tin mẫu,.
00:03:41
PowerPoint tự động tạo một vị trí mới cho mẫu, .
00:03:45
Văn phòng tùy chỉnh Mẫu trong tài liệu..
00:03:50
Để làm cho nó rất rõ ràng rằng đây là một mẫu, tôi sẽ thêm.
00:03:53
Mẫu tệp tên và nhấp vào lưu..
00:03:58
Để sử dụng mẫu, tôi mở PowerPoint và trên màn hình mới, .
00:04:03
bấm cá nhân, có các mẫu.
00:04:07
Tôi sẽ nhấp vào nó và nhấp vào tạo.
00:04:11
Mẫu này mở ra một bản trình bày mới
00:04:15
và đây là nơi tôi muốn Cập Nhật các slide cho năm hiện tại..
00:04:21
Nếu tôi đã tải về các mẫu từ một vị trí chia sẻ .
00:04:25
Tôi muốn lưu nó trong một thư mục ưa thích
00:04:27
và sau đó bấm đúp vào nó để mở một bản trình bày mới..
00:04:32
Nếu tôi cần chỉnh sửa mẫu chính nó, .
00:04:35
Tôi sẽ kích chuột phải vào tập tin và nhấp vào mở.
00:04:40
Tạo mẫu mất một thời gian trả trước, .
00:04:43
nhưng một khi nó ở nơi bạn sẽ tiết kiệm mình rất nhiều nỗ lực xuống đường..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Aku punya elemen desain saya di tempat dalam presentasi pilihan Premium Coho .
00:00:09
dan sekarang saya membuat slide yang akan menjadi bagian dari template..
00:00:14
Judul slide selalu memiliki teks ini,
00:00:18
apa yang berubah adalah tahun.
00:00:21
Saya akan menggunakan teks placeholder untuk jenis tahun dalam tanda kurung. .
00:00:28
Untuk slide 2, pernyataan misi slide, judul ini tidak pernah berubah,.
00:00:33
Namun poin peluru lakukan.
00:00:35
Jadi saya sudah mengetikkan placeholder,
00:00:38
Saya ingin memformat daftar ini.
00:00:41
Mari kita pilih, Klik Convert to SmartArt Graphic .
00:00:46
dan pilih SmartArt untuk daftar..
00:00:50
Aku akan memperbesar sedikit
00:00:52
dan klik ikon gambar ini untuk menyisipkan gambar yang telah saya Siapkan..
00:01:00
Aku akan melakukannya untuk setiap titik peluru.
00:01:04
Kemudian, dengan SmartArt dipilih, saya akan klik desain .
00:01:07
dalam alat SmartArt, gunakan Mengubah warna untuk nada bawah warna.
00:01:14
dan tambahkan gaya SmartArt.
00:01:20
Dengan menerapkan format ini, Semua penulis harus lakukan adalah mengisi teks..
00:01:29
Slide lain yang dapat kita tambahkan adalah header Bagian..
00:01:32
Mari kita klik baru Slide, header Bagian,.
00:01:36
Tambahkan judul dan subjudul dan placeholder untuk tahun ini..
00:01:45
Dengan tiga bagian header , kami menambahkan kedua konten.
00:01:49
dan struktur presentasi.
00:01:52
Sekarang kita akan mengklik slide baru dan menggunakan tata letak baru kami, profil anggur..
00:01:58
Di sini, kita dapat menambahkan subheading seperti daerah Grape dan lain-lain..
00:02:05
Saya akan memformatnya dengan huruf tebal teks dan menambahkan placeholder teks..
00:02:11
Ini adalah opsional, tetapi ini dapat juga berfungsi sebagai pedoman authoring..
00:02:16
Sekarang untuk membantu dengan gambar pemformatan, saya akan klik gambar.
00:02:20
dan sisipkan sepotong seni placeholder..
00:02:25
Dengan menggunakan alat Picture, saya akan menambahkan gaya gambar, bingkai hitam..
00:02:31
Bekerja dengan perbatasan Picture, Saya akan mengubah warna frame.
00:02:35
dan meningkatkan lebar,
00:02:40
maka saya akan menggunakan efek Picture untuk menambahkan bayangan perspektif..
00:02:49
Untuk mendapatkan manfaat dari pemformatan, penulis presentasi.
00:02:52
akan klik kanan gambar dan pilih Ubah gambar.
00:02:56
kemudian selesai gambar mempertahankan bingkai..
00:03:02
Untuk membuat langkah tersebut jelas, Anda dapat menyertakan pedoman.
00:03:05
dalam kotak teks yang penulis kemudian akan menghapus..
00:03:10
Karena slide ini digunakan banyak dalam presentasi,.
00:03:12
Saya akan menyalinnya beberapa kali dan penulis dapat menyalinnya lagi sesuai kebutuhan..
00:03:21
Kita sudah siap untuk menyimpan file sebagai template.
00:03:27
Saya akan klik fillet, Save AS
00:03:30
dan pilih PowerPoint dari template. POTX sebagai jenis file..
00:03:37
Perhatikan bahwa setelah saya memilih jenis file template,.
00:03:41
PowerPoint secara otomatis membuat lokasi baru untuk template, .
00:03:45
Kantor kustom Template dalam dokumen..
00:03:50
Untuk membuatnya sangat jelas bahwa ini adalah template, saya akan menambahkan.
00:03:53
Template untuk file nama dan klik Simpan..
00:03:58
Untuk menggunakan template, saya membuka PowerPoint dan pada layar baru, .
00:04:03
Klik pribadi, ada template.
00:04:07
Saya akan mengkliknya dan klik Create.
00:04:11
Template membuka presentasi baru
00:04:15
dan ini adalah di mana aku update slide untuk tahun berjalan..
00:04:21
Jika saya telah men-download template dari lokasi bersama .
00:04:25
Saya akan menyimpannya dalam folder pilihan
00:04:27
dan kemudian klik dua kali untuk membuka presentasi baru..
00:04:32
Jika saya perlu mengedit template itu sendiri, .
00:04:35
Saya akan klik kanan file dan klik open.
00:04:40
Membuat template membutuhkan waktu beberapa waktu dimuka, .
00:04:43
Tapi setelah itu di tempat Anda akan menghemat sendiri banyak usaha di jalan..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
У меня есть элементы дизайна на месте в презентации Coho Premium Selections .
00:00:09
и теперь я создаю слайды , которые будут частью шаблона..
00:00:14
В заголовке слайда всегда есть этот текст,
00:00:18
что меняется, так это год.
00:00:21
Я буду использовать текст Placeholder для что и типа год в скобках. .
00:00:28
Для слайда 2 заявление миссии слайд, это название никогда не меняется,.
00:00:33
Однако пулевые точки делать.
00:00:35
Так что я набрал в местах,
00:00:38
Я хочу, чтобы формат этого списка.
00:00:41
Давайте выберем его, нажмите Преобразование в smartArt графический .
00:00:46
и выбрать SmartArt для списка..
00:00:50
Я немного увеличу масштаб
00:00:52
и нажмите на эту иконку изображения, чтобы вставить образ, который я подготовил..
00:01:00
Я сделаю это для каждой точки пули.
00:01:04
Затем, с SmartArt выбран, я нажимаю Дизайн .
00:01:07
в инструментах SmartArt, используйте Изменение цвета, чтобы смягчить цвета.
00:01:14
и добавить стиль SmartArt.
00:01:20
При таком применении форматирования все автор должен сделать, это заполнить текст..
00:01:29
Другие слайды, которые мы можем добавить являются раздел заготовки..
00:01:32
Давайте нажимаем на новый Слайд, заголовок раздела,.
00:01:36
добавить название и субтитры и заполнитель на год..
00:01:45
С тремя раздельных заготовки в, мы добавляем оба содержания.
00:01:49
и структуры презентации.
00:01:52
Теперь мы нажимаем на новый слайд и использовать наш новый макет, профиль вина..
00:01:58
Здесь мы можем добавить подзаголовки таких как Виноградный регион и другие..
00:02:05
Я форматировать их с жирным текст и добавить текст места..
00:02:11
Это необязательно, но они могут также служат авторами руководящих принципов..
00:02:16
Теперь, чтобы помочь с изображением форматирование, я нажимаю Картинки.
00:02:20
и вставить кусок заполнителя искусства..
00:02:25
Используя инструменты Picture, я добавлю стиль изображения, черная рамка..
00:02:31
Работая с картинкой границы, Я изутую цвет кадра.
00:02:35
и увеличить его ширину,
00:02:40
то я буду использовать эффекты изображения добавить перспективную тень..
00:02:49
Чтобы извлечь выгоду из этого форматирование, автор презентаций.
00:02:52
будет право нажмите кнопку изображение и выбрать изменение изображения.
00:02:56
затем закончил изображение сохраняет рамку..
00:03:02
Чтобы сделать эти шаги ясными, вы могли бы включить руководящие принципы.
00:03:05
в текстовом поле, которое автор будет затем удалить..
00:03:10
Поскольку этот слайд используется много в презентации,.
00:03:12
Я буду копировать его несколько раз, и автор может скопировать его снова по мере необходимости..
00:03:21
Мы готовы сохранить файл в качестве шаблона.
00:03:27
Я нажимаю файл, сохранить как
00:03:30
и выбрать PowerPoint шаблон .potx как тип файла..
00:03:37
Обратите внимание, что после выбора тип файла шаблона,.
00:03:41
PowerPoint автоматически создает новое место для шаблона, .
00:03:45
Таможня Шаблоны в документах..
00:03:50
Чтобы было очень ясно, что это шаблон, я добавлю.
00:03:53
Шаблон к файлу имя и нажмите Сохранить..
00:03:58
Чтобы использовать шаблон, я открыть PowerPoint и на новом экране, .
00:04:03
нажмите Личный, есть шаблон.
00:04:07
Я найму на него и нажмите Создать.
00:04:11
Шаблон открывает новую презентацию
00:04:15
и это где я бы обновить слайды на текущий год..
00:04:21
Если бы я скачал шаблон из общего местоположения .
00:04:25
Я хотел бы сохранить его в предпочтительной папке
00:04:27
, а затем дважды нажмите его открыть новую презентацию..
00:04:32
Если мне нужно редактировать сам шаблон, .
00:04:35
Я хотел бы право нажмите на файл и нажмите Открыть.
00:04:40
Создание шаблона требует некоторое время авансом, .
00:04:43
но как только он на месте вы сохраните себе много усилий вниз по дороге..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Имам си дизайнерски елементи на мястото в презентацията на селекционните прогнози на Coho .
00:00:09
и сега аз съм създаване на слайдове които ще бъдат част от шаблона..
00:00:14
Заглавният слайд винаги има този текст,
00:00:18
това, което се променя, е годината.
00:00:21
Ще използвам текста на контейнера за и тип Година в скоби. .
00:00:28
За Слайд 2, мисията слайд, това заглавие никога не се променя,.
00:00:33
обаче точките от куршума.
00:00:35
Така че написах в контейнери,
00:00:38
Искам да форматирам този списък.
00:00:41
Нека го изберем, щракнете върху Конвертиране в графика SmartArt .
00:00:46
и изберете За списък с smartArt..
00:00:50
Ще увеличите малко
00:00:52
и щракнете върху иконата на тази снимка, за да образ, който съм подготвил..
00:01:00
Ще направя това за всяка точка от куршума.
00:01:04
След това, с изберете, ще кликна върху "Дизайн" .
00:01:07
в инструменти на SmartArt, използвайте Промяна на цветовете за тон на цветовете.
00:01:14
и добавете стил на SmartArt.
00:01:20
При това форматиране всички трябва да се направи, е да попълни текста..
00:01:29
Други слайдове, които можем да добавим са заглавията на разделите..
00:01:32
Нека кликнете върху "Нов" Слайд, заглавие на секция,.
00:01:36
и добавете заглавието и субтитрите и за тази година..
00:01:45
С три заглавия на раздели добавяме и двете съдържания.
00:01:49
структура към представянето.
00:01:52
Сега ще кликнете върху Нов слайд и използвайте нашето ново оформление, Винен профил..
00:01:58
Тук можем да добавим подпозиции като например гроздова област и други..
00:02:05
Ще ги форматирам с получер текст и да добавите текстови контейнери..
00:02:11
Това не е задължително, но те могат да също така служат като авторски насоки..
00:02:16
Сега, за да помогнете с картината форматиране, ще кликна върху "Картини".
00:02:20
и поставете на мястото на притежателя на чл..
00:02:25
С помощта на инструменти за рисуване ще добавя стил на картината, черна рамка..
00:02:31
Работа с рамка на картината, Ще променя цвета на рамката.
00:02:35
и да увеличи ширината му,
00:02:40
след това ще използвам Picture ефекти за да добавите перспектива сянка..
00:02:49
За да се възползвате от тази форматиране, авторът на презентациите.
00:02:52
ще кликнете с десния бутон върху картина и изберете Промяна на картината.
00:02:56
след това картината запазва рамката..
00:03:02
За да изясним тези стъпки, можете да включите насоки.
00:03:05
в текстово поле, което авторът ще го изтрие..
00:03:10
Тъй като този слайд се използва лот в презентацията,.
00:03:12
Ще го копирам няколко пъти и авторът може да я копира отново, ако е необходимо..
00:03:21
Готови сме да запишем файла като шаблон.
00:03:27
Ще кликнете върху файл, Запазване като
00:03:30
и изберете PowerPoint шаблон .potx като файлов тип..
00:03:37
Имайте предвид, че след като избера типа на шаблона на файла,.
00:03:41
PowerPoint автоматично създава ново местоположение за шаблона, .
00:03:45
Потребителски офис Шаблони в документи..
00:03:50
За да се изясни, че това е шаблон, ще добавя.
00:03:53
Шаблон във файла и щракнете върху Запазване..
00:03:58
За да използвам шаблона, аз на новия екран, отворете PowerPoint и .
00:04:03
щракнете върху Персонален, има шаблона.
00:04:07
Ще кликнете върху него и кликнете върху Създаване.
00:04:11
Шаблонът отваря нова презентация
00:04:15
и това е мястото, където ще се актуализира за текущата година..
00:04:21
Ако бях изтеглил шаблон от споделено местоположение .
00:04:25
Бих го запазил в предпочитана папка
00:04:27
и след това щракнете двукратно върху него , за да отворите нова презентация..
00:04:32
Ако трябва да редактирам самият образец, .
00:04:35
Аз бих кликнал с десния бутон на файла и кликнете върху Отвори.
00:04:40
Създаването на шаблон отнема известно време, .
00:04:43
но след като е на мястото си, ще спаси да се положат усилия по пътя..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Am elementele mele de design în loc în prezentarea Coho Premium Selecții .
00:00:09
și acum creez diapozitive care va face parte din șablon..
00:00:14
Diapozitivul titlu are întotdeauna acest text,
00:00:18
ceea ce face schimbarea este anul.
00:00:21
Voi utiliza textul substituent pentru că și de tip An între paranteze. .
00:00:28
Pentru diapozitivul 2, declarația de misiune diapozitiv, acest titlu nu se schimbă niciodată,.
00:00:33
cu toate acestea punctele de glonț face.
00:00:35
Așa că am scris substituenți,
00:00:38
Doresc să formatez această listă.
00:00:41
Să-l selectați, faceți clic pe Conversie în ilustrație SmartArt .
00:00:46
și alegeți SmartArt pentru o listă..
00:00:50
Voi mări un pic
00:00:52
și faceți clic pe această pictogramă imagine pentru a insera o imagine pe care am pregătit-o..
00:01:00
Voi face asta pentru fiecare punct de glonț.
00:01:04
Apoi, cu SmartArt selectat, voi face clic pe Proiectare .
00:01:07
în instrumentele SmartArt, utilizați Modificarea culorilor pentru a reduce culorile.
00:01:14
și adăugați un stil SmartArt.
00:01:20
Cu această formatare aplicată, toate autorul trebuie să facă este să completați textul..
00:01:29
Alte diapozitive pe care le putem adăuga sunt anteturile secțiunii..
00:01:32
Să faceți clic pe Nou Diapozitiv, Antet secțiune,.
00:01:36
adăugați titlul și subtitlul și un substituent pentru anul respectiv..
00:01:45
Cu trei anteturi de secțiune în, adăugăm atât de conținut.
00:01:49
și structura la prezentare.
00:01:52
Acum vom face clic pe Diapozitiv nou și folosi noul nostru aspect, profilul de vin..
00:01:58
Aici, putem adăuga subpoziții ar fi regiunea strugurilor și altele..
00:02:05
Le voi formata cu caractere aldine text și adăugați substituenți de text..
00:02:11
Acest lucru este opțional, dar acestea pot servi, de asemenea, ca linii directoare de autor..
00:02:16
Acum, pentru a ajuta cu imagine formatare, voi face clic pe Imagini.
00:02:20
și introduceți o bucată de substituent art..
00:02:25
Utilizând instrumentele Imagine, voi adăuga un stil de imagine, un cadru negru..
00:02:31
Lucrul cu bordură imagine, Voi schimba culoarea cadrului.
00:02:35
și de a crește lățimea sa,
00:02:40
atunci voi folosi efecte imagine pentru a adăuga o umbră de perspectivă..
00:02:49
Pentru a beneficia de această formatare, autorul prezentărilor.
00:02:52
ar face clic dreapta pe imagine și alegeți Modificare imagine.
00:02:56
apoi terminat imaginea păstrează cadrul..
00:03:02
Pentru a clarifica acești pași, ai putea include linii directoare.
00:03:05
într-o casetă text pe care autorul ar șterge apoi..
00:03:10
Deoarece acest diapozitiv este utilizat lot în prezentare,.
00:03:12
Voi copia de mai multe ori și autorul poate copia din nou, după este necesar..
00:03:21
Suntem gata să salvăm fișierul ca șablon.
00:03:27
Voi face clic pe Fișier, Salvare ca
00:03:30
și alegeți PowerPoint șablonul .potx ca tip de fișier..
00:03:37
Rețineți că, după ce am selectați tipul de fișier șablon,.
00:03:41
PowerPoint automat creează o locație nouă pentru șablon, .
00:03:45
Office particularizat Șabloane în documente..
00:03:50
Pentru a face foarte clar că acesta este un șablon, voi adăuga.
00:03:53
Șablon în fișier și faceți clic pe Salvare..
00:03:58
Pentru a utiliza șablonul, am deschideți PowerPoint și pe noul ecran, .
00:04:03
faceți clic pe Personal, iată șablonul.
00:04:07
Voi face clic pe el și voi face clic pe Creare.
00:04:11
Șablonul deschide o prezentare nouă
00:04:15
și acest lucru este în cazul în care mi-ar actualiza diapozitivele pentru anul curent..
00:04:21
Dacă aș fi descărcat șablon dintr-o locație partajată .
00:04:25
Mi-ar salva într-un folder preferat
00:04:27
apoi faceți dublu clic pe el pentru a deschide o prezentare nouă..
00:04:32
Dacă am nevoie pentru a edita șablonul în sine, .
00:04:35
Faceți clic dreapta pe fișier și faceți clic pe Deschidere.
00:04:40
Crearea unui șablon durează ceva timp în avans, .
00:04:43
dar odată ce este în loc veți salva te o mulțime de efort pe drum..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
У мене є елементи дизайну на місці у презентації Coho Premium Selections .
00:00:09
і тепер я створюю слайди який буде частиною шаблону..
00:00:14
Титульний слайд завжди має цей текст,
00:00:18
що змінюється рік.
00:00:21
Я використовую текст покажчика місця заповнення для і введіть Рік у квадратних дужках. .
00:00:28
Для слайда 2 місія слайд, цей заголовок ніколи не змінюється,.
00:00:33
однак куля точки робити.
00:00:35
Так що я набив у покажчики місця заповнення,
00:00:38
Я хочу відформатувати цей список.
00:00:41
Давайте вибравши його, натисніть кнопку Перетворити на рисунок SmartArt .
00:00:46
і виберіть Рисунок SmartArt для списку..
00:00:50
Я трохи збільшую масштаб
00:00:52
і клацніть цю піктограму рисунка, щоб вставити зображення, яке я підготував..
00:01:00
Я зроблю це для кожної точки кулі.
00:01:04
Потім за допомогою рисунка SmartArt вибрано, я натиму кнопку Конструктор .
00:01:07
у інструментах SmartArt, використовуйте Змінення кольорів на тон вниз по кольорах.
00:01:14
і додайте стиль SmartArt.
00:01:20
При цьому форматування застосовується, всі автор повинен зробити, це заповнити текст..
00:01:29
Інші слайди, які ми можемо додати є заголовками розділів..
00:01:32
Кнопка Створити Слайд, верхній колонтитул розділу,.
00:01:36
додати заголовок і субтитри і покажчик місця заповнення року..
00:01:45
З трьома заголовками розділів ми додаємо як вміст.
00:01:49
та структури презентації.
00:01:52
Тепер ми натиснемо Новий слайд і використовувати наш новий макет, вино профілю..
00:01:58
Тут ми можемо додати підзаголовки виноградної області та ін..
00:02:05
Я відформатувати їх жирним шрифтом текст і додавання покажчиків місця заповнення для тексту..
00:02:11
Це не є обов'язковим, але вони можуть також служити в якості керівних принципів..
00:02:16
Тепер, щоб допомогти з зображенням форматування, я натиму кнопку Зображення.
00:02:20
і вставити шматок покажчик місця заповнення мистецтва..
00:02:25
За допомогою інструментів "Зображення" я додам стиль зображення, чорна рамка..
00:02:31
Робота з межею рисунка, Змінення кольору рамки.
00:02:35
і збільшити її ширину,
00:02:40
потім я використовую ефекти для зображень , щоб додати тінь перспективи..
00:02:49
Щоб отримати вигоду від цього форматування, автор презентацій.
00:02:52
клацніть правою кнопкою миші на зображення та виберіть елемент Змінити рисунок.
00:02:56
потім закінчили зображення зберігає кадр..
00:03:02
Щоб зробити ці кроки чіткими, ви можете включати керівні принципи.
00:03:05
в текстовому полі, яке автор потім видалити..
00:03:10
Оскільки цей слайд використовується багато у презентації,.
00:03:12
Я скопіюю його кілька разів і автор може скопіювати його знову за потреби..
00:03:21
Ми готові зберегти файл як шаблон.
00:03:27
Я натиму файл, Зберегти як
00:03:30
і виберіть елемент PowerPoint шаблон .potx як тип файлу..
00:03:37
Зверніть увагу, що після вибору тип файлу шаблону,.
00:03:41
Програма PowerPoint автоматично створює нове розташування для шаблону, .
00:03:45
Настроюваний офіс Шаблони в розділі Документи..
00:03:50
Щоб було дуже ясно, що це шаблон, я додам.
00:03:53
Шаблон до файлу ім'я та натисніть кнопку Зберегти..
00:03:58
Щоб використовувати шаблон, я відкрити PowerPoint і на новому екрані, .
00:04:03
виберіть елемент Особисті, є шаблон.
00:04:07
Я натисш на неї та натисніть кнопку Створити.
00:04:11
Шаблон відкриває свіжу презентацію
00:04:15
і ось де я б оновлювати слайдів за поточний рік..
00:04:21
Якби я завантажив шаблон зі спільного розташування .
00:04:25
Я хотів би зберегти його в бажаній папці
00:04:27
, а потім двічі клацніть його , щоб відкрити нову презентацію..
00:04:32
Якщо мені потрібно, щоб змінити сам шаблон, .
00:04:35
Я б клацнути файл правою кнопкою миші та натисніть кнопку Відкрити.
00:04:40
Створення шаблону деякий час авансом, .
00:04:43
але як тільки він буде на місці ви заощадите себе багато зусиль вниз по дорозі..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Tasarım elemanlarım yerinde. Coho Premium Selections sunumunda .
00:00:09
ve şimdi slaytlar yaratıyorum şablonun bir parçası olacaktır..
00:00:14
Başlık slaydında her zaman bu metin vardır,
00:00:18
ne değişim yıl yok.
00:00:21
Placeholder metnini bu ve parantez içinde Yıl yazın. .
00:00:28
Slayt 2 için görev bildirimi slayt, bu başlık asla değişmez,.
00:00:33
ancak madde işaretleri yapar.
00:00:35
Ben de yer tutucuları yazdım.
00:00:38
Bu listeyi biçimlendirmek istiyorum.
00:00:41
Hadi seçelim. SmartArt grafiğine dönüştür'ü tıklatın .
00:00:46
ve seçin Bir liste için SmartArt..
00:00:50
Biraz yakınlaştıracağım.
00:00:52
ve eklemek için bu resim simgesini tıklatın Hazırladığım bir resim..
00:01:00
Bunu her kurşun noktası için yapacağım.
00:01:04
Sonra, SmartArt ile seçilirse, Tasarım'ı tıklatacağım .
00:01:07
SmartArt araçlarında, Renkleri tonlamak için renkleri değiştirme.
00:01:14
ve smartart stili ekleyin.
00:01:20
Uygulanan bu biçimlendirme ile tüm yazar yapmak zorunda metin doldurmaktır..
00:01:29
Ekleyebileceğimiz diğer slaytlar bölüm üstbilgileridir..
00:01:32
Yeni'yi tıklayalım Slayt, Kesit Başlığı,.
00:01:36
başlık ve altyazı eklemek ve yıl için bir yer tutucu..
00:01:45
Üç bölüm üstbilgiile içinde, her iki içerik ekliyoruz.
00:01:49
ve sunum yapısı.
00:01:52
Şimdi Yeni slaytı tıklatacağız ve yeni düzenimizi, Şarap profilimizi kullanın..
00:01:58
Burada, alt başlıklar ekleyebilirsiniz Üzüm bölgesi ve diğerleri gibi..
00:02:05
Ben kalın onları biçimlendireceğim metin ve metin yer tutucuları ekleyin..
00:02:11
Bu isteğe bağlıdır, ancak bunlar ayrıca yazma yönergeleri olarak hizmet vermektedir..
00:02:16
Şimdi resim ile yardımcı olmak için biçimlendirme, Resimler'e tıklayacağım.
00:02:20
ve bir parça eklemek yer tutucu sanat..
00:02:25
Resim araçlarını kullanarak, bir resim stili, siyah bir çerçeve..
00:02:31
Resim kenarlık ile çalışma, Çerçeve rengini değiştireceğim.
00:02:35
ve genişliğini artırmak,
00:02:40
sonra Resim efektleri kullanacağız bir perspektif gölge eklemek için..
00:02:49
Bundan yararlanmak için biçimlendirme, sunumlar yazar.
00:02:52
sağ tıkla olur resim ve değiştir resmi seçin.
00:02:56
sonra bitmiş resim çerçeveyi korur..
00:03:02
Bu adımları açıklığa kavuşturmak için, yönergeler dahil edebilirsiniz.
00:03:05
bir metin kutusunda hangi yazar daha sonra siler..
00:03:10
Çünkü bu slayt bir sunumda çok,.
00:03:12
Birkaç kez kopyalayacağım ve. yazar gerektiğinde yeniden kopyalayabilirsiniz..
00:03:21
Dosyayı şablon olarak kaydetmeye hazırız.
00:03:27
Dosya'yı tıklatacağım, Olarak Kaydet
00:03:30
ve PowerPoint'i seçin şablon .potx dosya türü olarak..
00:03:37
Ben seçtikten sonra unutmayın şablon dosya türü,.
00:03:41
PowerPoint otomatik olarak şablon için yeni bir konum oluşturur, .
00:03:45
Özel Ofis Belgeler içindeki şablonlar..
00:03:50
Bunu çok açık bir şekilde belirtmek için Bu bir şablon, ben ekleyeceğiz.
00:03:53
Dosyaya şablon adını ve Kaydet'i tıklatın..
00:03:58
Şablonu kullanmak için, PowerPoint'i açın ve yeni ekranda, .
00:04:03
Kişisel'i tıklatın, şablon var.
00:04:07
Tıklatıp Oluştur'a tıklayacağım.
00:04:11
Şablon yeni bir sunu açar
00:04:15
ve bu nerede güncellemek istiyorum geçerli yılın slaytları..
00:04:21
Eğer indirseydim paylaşılan bir konumdan şablon .
00:04:25
Ben tercih edilen bir klasörde kaydetmek istiyorsunuz
00:04:27
ve sonra çift tıklayın yeni bir sunu açmak için..
00:04:32
Ben de şablonun kendisi, .
00:04:35
Dosyayı sağ tıklatın ve Aç'ı tıklatın.
00:04:40
Şablon oluşturma alır bir süre peşin, .
00:04:43
ama bir kez yerine kaydedeceğiz kendinizi yolda çaba çok..

No elements match your search in this video....