PowerPoint - Change list formatting on the slide master Tutorial

In this video, you will learn how to change list formatting on the slide master.
The video demonstrates how to make changes to the slide master to affect the formatting of bulleted lists in each master layout.
It covers changing font size, line spacing, indentation, and the type of bullet used.
This tutorial will help you improve the formatting of bulleted lists in your presentations.

  • 5:22
  • 2971 views
00:00:07
not just on one or two slides.
00:00:10
So we'll make all our changes on the slide master.
00:00:15
To open the slide master, click View, Slide master.
00:00:21
To change all bulleted lists,
00:00:23
we'll select the slide master thumbnail, the one at the top
00:00:27
and change formatting for the list placeholder and text here.
00:00:33
That will affect the bulleted list formatting in each of the master layouts.
00:00:40
We'll make changes similar to those we made in movie 2:
00:00:43
change font size, line spacing, and indentation.
00:00:47
And we'll also change the type of bullet we're using.
00:00:51
Let's start with font size.
00:00:53
Because this is the slide master, we see the font size,
00:00:57
spacing, and bullet for each level of text.
00:01:01
To change the font size for the top level, I'll select that line,
00:01:05
click Home, and look in the font size box
00:01:08
which shows the font size of 18.
00:01:11
I'll open the list and change it to 24.
00:01:16
Notice that the bullet size increases in proportion to the font size.
00:01:21
I also want to increase the font size for second level text
00:01:25
so I'll select it and choose 20.
00:01:30
I won't worry about the next three levels of text because I don't use those.
00:01:35
Let's see how the larger font sizes look on the slides,
00:01:39
I click Normal to switch to normal view.
00:01:42
The Agenda slide shows just the top-level text with the larger font,
00:01:47
and the next slide, Our values,
00:01:49
shows the second level text as well.
00:01:52
Let's look at the other lists.
00:01:56
I like the larger font sizes but I think we should
00:01:59
increase the line spacing as well.
00:02:01
Let's go back to the slide master: I click View slide master
00:02:06
and select the slide master thumbnail.
00:02:09
Selecting the text placeholder I click Home, Line spacing.
00:02:14
The list is currently set at 1.0
00:02:16
or single spacing.
00:02:19
To increase line spacing for just the top-level text,
00:02:22
I'll click in that line and click Line spacing, Line spacing options.
00:02:28
Under Spacing, in the Before box
00:02:30
I'll increase the spacing from 10 points to 20 and click OK.
00:02:36
So with this increase, a list of top-level text,
00:02:40
like the Agenda list, will change from single spacing shown here
00:02:44
to slightly more than single spacing, which will look like this.
00:02:49
Note that I haven't changed the line spacing for the other text levels.
00:02:54
So in a list like this, the second-level text keeps
00:02:57
its original spacing but there's a bit more space above the top level text.
00:03:03
I like that.
00:03:06
Now on the slide master, let's add more space on the left margin
00:03:09
of the list by right clicking the placeholder and clicking Format shape.
00:03:14
Then we click Size and properties,
00:03:17
Text box, and in the Left margin box, increase the number
00:03:22
from 0.1 inch to 0.5 inches.
00:03:25
As I increase the number, the list moves to the right.
00:03:29
So all lists in the presentation will now have more space on the left.
00:03:34
Let's close the format shape pane.
00:03:38
Now let's have fun with the type of bullet we're using for the list.
00:03:41
I'll zoom in for a closer look.
00:03:44
The theme has a green arrow for a bullet.
00:03:47
I like it but I could choose something else if I wanted.
00:03:51
To see other options, I'll select the placeholder and
00:03:54
click the arrow next to Bullets on the Home tab.
00:03:58
As we point to these alternative bullet styles, we see how they would look.
00:04:06
For more choices, click Bullets and numbering.
00:04:10
I'd like something different so I'll click Picture.
00:04:14
This gives me the option to browse for a picture file of my own
00:04:18
or to search for one on the web.
00:04:39
The new picture bullet is inserted on the slide master in
00:04:42
various sizes to match each text level.
00:04:46
I'll zoom back out.
00:04:49
We're finished with our changes to the slide master, so
00:04:52
let's click Normal and look at the various bulleted lists
00:04:55
with the new formatting.
00:04:57
Changes to look for include increased lines spacing between top level items,
00:05:02
a bigger left margin and the new picture bullet.
00:05:06
As I look through all the slides, I see the changes
00:05:09
reflected in every type of list.
00:05:12
I like the improvements.
00:05:14
Now it's clear how much the slide master helps
00:05:17
when I want to change bulleted list formatting, for all my lists.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In deze presentatie willen we de lijstopmaak overal wijzigen,
00:00:07
niet alleen op een of twee dia's.
00:00:10
Dus we zullen al onze wijzigingen aanbrengen in de slide master.
00:00:15
Als u de slide master wilt openen, klikt u op Weergave, Slide master.
00:00:21
Als u alle lijsten met bullets wilt wijzigen,
00:00:23
selecteren we de slide master miniatuur, degene bovenaan
00:00:27
en wijzigen de opmaak voor de plaatshouder lijst en tekst hier.
00:00:33
Dat is van invloed op de opgemaakte bullet lijst in elk van de master layouts.
00:00:40
We zullen vergelijkbare wijzigingen aanbrengen als in film 2:
00:00:43
lettertypegrootte, regelafstand en inspringing wijzigen.
00:00:47
En we zullen ook het type kogel dat we gebruiken veranderen.
00:00:51
Laten we beginnen met het lettertypegrootte.
00:00:53
Omdat dit de slide master is, zien we de lettertypegrootte,
00:00:57
spatiëring en bullet voor elk tekstniveau.
00:01:01
Om de lettertypegrootte voor het hoogste niveau te wijzigen, selecteer ik die regel,
00:01:05
klik ik op Start en zoek ik in het lettertypegrootte vak
00:01:08
naar het lettertypegrootte van 18.
00:01:11
Ik zal de lijst openen en wijzigen in 24.
00:01:16
Merk op dat de de bullet grootte toeneemt in verhouding tot de lettertypegrootte.
00:01:21
Ik wil ook de lettertypegrootte voor tekst op het tweede niveau vergroten
00:01:25
dus selecteer ik het en kies 20.
00:01:30
Ik maak me geen zorgen over de volgende drie tekstniveaus omdat ik die niet gebruik.
00:01:35
Laten we eens kijken hoe de grotere lettertypegroottes er uitzien op de dia's,
00:01:39
Ik klik op Normaal om over te schakelen naar de normale weergave.
00:01:42
De Agenda dia toont alleen de tekst op het hoogste niveau met het grotere lettertype
00:01:47
en de volgende dia, Onze waarden,
00:01:49
toont ook de tekst op het tweede niveau.
00:01:52
Laten we de andere lijsten bekijken.
00:01:56
Ik vind de grotere lettertypen leuk, maar ik denk dat we ook de
00:01:59
regelafstand moeten vergroten.
00:02:01
Laten we teruggaan naar de slide master: klik op Weergave slide master
00:02:06
en selecteer de slide master miniatuur.
00:02:09
Om de plaatshouder te selecteren klik op Start, Regelafstand.
00:02:14
De lijst is momenteel ingesteld op 1,0
00:02:16
of enkele spatiëring.
00:02:19
Als u de regelafstand alleen voor de tekst op het hoogste niveau wilt vergroten,
00:02:22
klik ik in die regel en klik op Regelafstand, Regelafstand opties.
00:02:28
Onder Afstand, in het vak Vóór,
00:02:30
verhoog ik de spatiëring van 10 punten naar 20 en klik ik op OK.
00:02:36
Dus met deze verhoging zal een lijst met tekst op het hoogste niveau,
00:02:40
zoals de Agendalijst, veranderen van enkele afstand die hier wordt getoond
00:02:44
in iets meer dan enkele spatiëring, wat er als volgt uitziet.
00:02:49
Merk op dat ik de regelafstand voor de andere tekstniveaus niet heb gewijzigd.
00:02:54
Dus in een lijst als deze behoudt de tekst op het tweede niveau
00:02:57
de oorspronkelijke spatiëring, maar er is een beetje meer ruimte boven de tekst op het hoogste niveau.
00:03:03
Dat vind ik leuk.
00:03:06
Laten we nu in de slide master meer ruimte toevoegen aan de linkermarge
00:03:09
van de lijst door met de rechtermuisknop op de plaatshouder te klikken en Opmaak vorm te selecteren.
00:03:14
Vervolgens klikken we op Grootte en eigenschappen,
00:03:17
Tekstvak en in het Linkermarge vak verhoog het aantal
00:03:22
van 0,1 inch naar 0,5 inch.
00:03:25
Naarmate ik het nummer verhoog, wordt de lijst naar rechts verplaatst.
00:03:29
Dus hebben alle lijsten in de presentatie nu meer ruimte aan de linkerkant.
00:03:34
Laten we het deelvenster vorm opmaak sluiten.
00:03:38
Laten we nu plezier maken met het bullet type dat we gebruiken voor de lijst.
00:03:41
Ik zoom in voor een kijkje dichterbij.
00:03:44
Het thema heeft een groene pijl voor een kogel.
00:03:47
Ik vind het leuk, maar ik zou iets anders kunnen kiezen als ik dat wilde.
00:03:51
Als u andere opties wilt bekijken, selecteer de plaatshouder en
00:03:54
klik op de pijl naast Bullets op het tabblad Start.
00:03:58
Als we naar deze alternatieve bullet stijlen wijzen, zien we hoe ze eruit zouden zien.
00:04:06
Klik voor meer keuzes op Bullets en nummering.
00:04:10
Ik wil iets anders, dus klik ik op Afbeelding.
00:04:14
Dit geeft me de mogelijkheid om naar een eigen afbeelding bestand te zoeken
00:04:18
of er een op het web te zoeken.
00:04:39
De nieuwe afbeelding bullet wordt ingevoegd in de slide master in
00:04:42
verschillende grootten om overeen te komen met elk tekstniveau.
00:04:46
Ik zoom uit.
00:04:49
We zijn klaar met onze wijzigingen in de slide master, dus
00:04:52
laten we op Normaal klikken en de verschillende bullet lijsten
00:04:55
met de nieuwe opmaak bekijken.
00:04:57
Veranderingen om te zoeken zijn onder meer een grotere regelafstand tussen items op het hoogste niveau,
00:05:02
een grotere linkermarge en de nieuwe afbeelding bullet.
00:05:06
Terwijl ik door alle dia's kijk, zie ik de wijzigingen
00:05:09
in elk type lijst gereflecteerd.
00:05:12
Ik hou van verbeteringen.
00:05:14
Nu is het duidelijk hoeveel de slide master helpt
00:05:17
wanneer ik bullets lijstformats wil wijzigen voor al mijn lijsten.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bei dieser Präsentation möchte ich für alle Listen die Formatierung ändern
00:00:07
und nicht nur auf einer oder zwei Folien.
00:00:10
Deshalb nehme ich alle Änderungen auf dem Folienmaster vor.
00:00:15
Um den Folienmaster zu öffnen, klicke ich auf „Ansicht” > „Folienmaster”.
00:00:21
Zum Ändern aller Aufzählungen
00:00:23
wähle ich die Miniaturansicht des Folienmasters aus – diese hier ganz oben –
00:00:27
und ändere hier die Formatierung für den Listenplatzhalter und den Text.
00:00:33
Dies wirkt sich auf die Formatierung von Aufzählungen in jedem Masterlayout aus.
00:00:40
Ich nehme ähnliche Änderungen wie in Video 2 zum
00:00:43
Ändern von Schriftgröße, Zeilenabstand und Einzug vor.
00:00:47
Außerdem ändere ich den verwendeten Typ von Aufzählungszeichen.
00:00:51
Ich beginne mit der Schriftgröße.
00:00:53
Da dies der Folienmaster ist, werden Schriftgröße, Abstand
00:00:57
und Aufzählungszeichen für jede Textebene angezeigt.
00:01:01
Um die Schriftgröße für die oberste Ebene zu ändern, markiere ich diese Zeile,
00:01:05
klicke auf „Start” und sehe mir das Feld „Schriftgrad” an.
00:01:08
Hier ist ein Schriftgrad von 18 angegeben.
00:01:11
Ich öffne die Liste und ändere den Wert in 24.
00:01:16
Beachten Sie, dass die Größe des Aufzählungszeichens proportional zur Schriftgröße zunimmt.
00:01:21
Ich möchte auch die Schriftgröße für Text der zweiten Ebene erhöhen.
00:01:25
Ich markiere also den Text und wähle 20 aus.
00:01:30
Um die nächsten drei Textebenen kümmere ich mich nicht, weil ich sie nicht verwende.
00:01:35
Schauen wir mal, wie die größeren Schriften auf den Folien aussehen.
00:01:39
Ich klicke auf „Normal”, um zur Normalansicht zu wechseln.
00:01:42
Auf der Folie mit der Tagesordnung wird nur der Text der obersten Ebene mit der größeren Schrift angezeigt,
00:01:47
und auf der nächsten Folie, „Unsere Werte”,
00:01:49
ist auch Text auf zweiter Ebene zu sehen.
00:01:52
Schauen wir uns mal die anderen Listen an.
00:01:56
Mir gefallen die größeren Schriften, doch ich finde, der
00:01:59
Zeilenabstand sollte auch vergrößert werden.
00:02:01
Dazu kehre ich zum Folienmaster zurück. Ich klicke auf „Ansicht” > „Folienmaster”
00:02:06
und wähle die Miniaturansicht des Folienmasters aus.
00:02:09
Ich wähle den Textplatzhalter aus und klicke auf „Start'”> „Zeilenabstand”.
00:02:14
Die Liste ist derzeit auf 1
00:02:16
bzw. einen einfachen Abstand gesetzt.
00:02:19
Um den Zeilenabstand nur für den Text der oberster Ebene zu vergrößern,
00:02:22
klicke ich in diese Zeile und dann auf „Zeilenabstand” > „Zeilenabstandsoptionen”.
00:02:28
Unter „Abstand” vergrößere ich im Feld „Vor”
00:02:30
den Abstand von 10 Pt. auf 20 Pt. und klicke auf „OK”.
00:02:36
Durch diesen erhöhten Wert weist eine Liste mit Text der obersten Ebene,
00:02:40
wie die Tagesordnung, keinen einfachen Abstand mehr wie hier,
00:02:44
sondern einen etwas größeren Abstand wie hier auf.
00:02:49
Da ich den Zeilenabstand für die anderen Textebenen nicht geändert habe,
00:02:54
behält bei einer Liste wie dieser der Text der zweiten Ebene
00:02:57
den ursprünglichen Abstand bei, aber es ist ein etwas größerer Abstand über dem Text der obersten Ebene vorhanden.
00:03:03
Das gefällt mir!
00:03:06
Jetzt werde ich auf dem Folienmaster einen größeren Abstand am linken Rand
00:03:09
der Liste hinzufügen. Dazu klicke ich mit der rechten Maustaste auf den Platzhalter und wähle „Form formatieren” aus.
00:03:14
Dann klicke ich auf „Größe und Eigenschaften” >
00:03:17
„Textfeld” und erhöhe im Feld „Linker Rand” den Wert von
00:03:22
0,25 cm auf 1,25 cm.
00:03:25
Während ich die Zahl erhöhe, verschiebt sich die Liste nach rechts.
00:03:29
Nun weisen alle Listen in der Präsentation einen größeren Abstand am linken Rand auf.
00:03:34
Jetzt schließe ich das Fenster „Form formatieren”.
00:03:38
Als Nächstes werde ich mich mit dem Typ der Aufzählungszeichen befassen, der für die Liste verwendet wird.
00:03:41
Ich vergrößere die Ansicht, um das Ganze genauer zu sehen.
00:03:44
Das Design bietet einen grünen Pfeil als Aufzählungszeichen.
00:03:47
Das gefällt mir, aber ich könnte auf Wunsch auch etwas anderes auswählen.
00:03:51
Um weitere Optionen anzuzeigen, wähle ich den Platzhalter aus und
00:03:54
klicke auf der Registerkarte „Start” auf den Pfeil neben „Aufzählungszeichen”.
00:03:58
Wenn ich auf diese alternativen Aufzählungszeichen zeige, wird deren Aussehen dargestellt.
00:04:06
Zum Anzeigen weiterer Auswahlmöglichkeiten klicke ich auf „Nummerierung und Aufzählungszeichen”.
00:04:10
Ich möchte etwas anderes, also klicke ich auf „Bild”.
00:04:14
Hier kann ich zu einer eigenen Bilddatei navigieren
00:04:18
oder im Web danach suchen.
00:04:39
Das neue grafische Aufzählungszeichen wird im Folienmaster
00:04:42
in verschiedenen Größen entsprechend den jeweiligen Textebenen eingefügt.
00:04:46
Ich verkleinere die Ansicht wieder.
00:04:49
Damit sind meine Änderungen am Folienmaster beendet.
00:04:52
Ich klicke also auf „Normal” und sehe mir die verschiedenen Aufzählungen
00:04:55
mit der neuen Formatierung an.
00:04:57
Änderungen, auf die ich achte, sind der größere Zeilenabstand zwischen Elementen der obersten Ebene,
00:05:02
ein größerer linker Rand und das neue grafische Aufzählungszeichen.
00:05:06
Beim Durchlaufen der Folien ist zu sehen, dass die Änderungen
00:05:09
auf jeden Listentyp angewendet wurden.
00:05:12
Das gefällt mir.
00:05:14
Sie haben gesehen, wie hilfreich der Folienmaster ist,
00:05:17
wenn die Formatierung von Aufzählungen für alle Listen geändert werden soll.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
En esta presentación, queremos cambiar el formato de lista en toda la presentación,
00:00:07
no solo en una o dos diapositivas.
00:00:10
Así que haremos todos los cambios en el patrón de diapositivas.
00:00:15
Para abrir el patrón de diapositivas, haga clic en Vista, Patrón de diapositivas.
00:00:21
Para cambiar todas las listas con viñetas,
00:00:23
seleccionaremos la miniatura del patrón de diapositivas, la de la parte superior
00:00:27
y cambiaremos el formato de la lista en el marcador de posición y texto aquí.
00:00:33
Esto afectará al formato de la lista con viñeta en todos los diseños del patrón.
00:00:40
Haremos cambios similares a los que hicimos en el video 2:
00:00:43
cambio de tamaño de fuente, espaciado de línea y sangría.
00:00:47
Y también cambiaremos el tipo de viñeta que estamos usando.
00:00:51
Vamos a empezar con el tamaño de fuente.
00:00:53
Puesto que estamos en el patrón de diapositivas, vemos el tamaño de fuente,
00:00:57
espaciado y viñeta para cada nivel del texto.
00:01:01
Para cambiar el tamaño de fuente para el nivel superior, seleccionaré esta línea,
00:01:05
hago clic en Inicio y miro en el cuadro de tamaño de fuente
00:01:08
que muestra un tamaño de fuente de 18.
00:01:11
Abriré la lista y lo cambiaré a 24.
00:01:16
Tenga en cuenta que el tamaño de la viñeta aumenta proporcionalmente al tamaño de la fuente.
00:01:21
También quiero aumentar el tamaño de la fuente para el segundo nivel de texto
00:01:25
así que lo seleccionaré y elegiré 20.
00:01:30
No me preocuparé de los tres siguientes niveles de texto porque no los voy a usar.
00:01:35
Vamos a ver el tamaño de las fuentes en las diapositivas.
00:01:39
Hago clic en Normal para cambiar a vista normal.
00:01:42
La diapositiva Agenda muestra el texto del nivel superior con la fuente mayor,
00:01:47
y la siguiente diapositiva, Nuestros valores,
00:01:49
muestra también el segundo nivel de texto.
00:01:52
Vamos a mirar las otras listas.
00:01:56
Me gustan los tamaños de fuente mayores, pero creo que
00:01:59
deberíamos aumentar también el espaciado.
00:02:01
Vamos a volver al patrón de diapositivas: hago clic en Vista Patrón de diapositivas
00:02:06
y selecciono las miniaturas del patrón de diapositivas.
00:02:09
Seleccionando el marcador de posición de texto hago clic en Inicio, espaciado de línea.
00:02:14
La lista está configurada actualmente a 1.0
00:02:16
o espaciado sencillo.
00:02:19
Para aumentar el espaciado de línea solo para el texto de nivel superior,
00:02:22
haré clic en esta línea y clic en espaciado de línea, opciones de espaciado de línea.
00:02:28
Bajo espaciado, en el cuadro Antes de
00:02:30
Aumentaré el espaciado de 10 a 20 puntos y haré clic en OK.
00:02:36
Así, con este aumento, una lista del nivel superior de texto,
00:02:40
como la lista Agenda, cambiará del espaciado sencillo mostrado aquí
00:02:44
a un poco más que el espaciado sencillo, que tendrá este aspecto.
00:02:49
Tenga en cuenta que no he cambiado el espaciado de línea para los otros niveles.
00:02:54
Así que en una lista como esta, el texto del segundo nivel se mantiene
00:02:57
con su espaciado original pero hay un poco más de espacio por encima del texto del nivel superior.
00:03:03
Me gusta así.
00:03:06
Ahora en el patrón de diapositivas, vamos a añadir más espacio en el margen izquierdo
00:03:09
de la lista haciendo clic con el botón derecho en el marcador de posición y haciendo clic en Formato de forma.
00:03:14
Después hacemos clic en Tamaño y propiedades,
00:03:17
cuadro de texto y en el cuadro del margen izquierdo, aumentamos el número
00:03:22
de 0.1 pulgadas a 0.5 pulgadas.
00:03:25
En cuanto aumento el número, la lista se mueve a la derecha.
00:03:29
Así, todas las listas en la presentación tendrán ahora más espacio a la izquierda.
00:03:34
Vamos a cerrar el panel de formato de forma.
00:03:38
Ahora vamos a divertirnos con el tipo de viñeta que usamos para la lista.
00:03:41
Haré zoom para verla más de cerca.
00:03:44
El tema tiene una flecha verde como viñeta.
00:03:47
Me gusta, pero podría elegir otra cosa si quisiera.
00:03:51
Para ver las opciones, selecciono el marcador de posición y
00:03:54
hago clic en la flecha al lado de Viñetas en la pestaña Inicio.
00:03:58
Si marcamos estas alternativas de estilo de viñetas, vemos su aspecto.
00:04:06
Para más opciones, hago clic en Numeración y viñetas.
00:04:10
Me gustaría algo diferente, por lo que hago clic en Imagen.
00:04:14
Esto me da la opción de navegar para buscar un archivo propio de imágenes
00:04:18
o para buscar uno en la web.
00:04:39
La nueva imagen de viñeta se inserta en el patrón de diapositivas en
00:04:42
varios tamaños para adaptarse a cada nivel de texto.
00:04:46
Quito el zoom.
00:04:49
Hemos acabado con los cambios en el patrón de diapositivas, así
00:04:52
que vamos a hacer clic en Normal y ver las diferentes listas con viñetas
00:04:55
con los nuevos formatos.
00:04:57
Los cambios que hay que buscar son el aumento del espaciado de línea entre los elementos del nivel superior,
00:05:02
un margen izquierdo mayor y la nueva imagen de viñeta.
00:05:06
Cuando miro en todas las diapositivas, veo los cambios
00:05:09
reflejados en cada tipo de lista.
00:05:12
Me gustan las mejoras.
00:05:14
Ahora resulta claro lo que ayuda el patrón de diapositivas
00:05:17
cuando quiero cambiar el formato de todas las listas de viñetas.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Nesta apresentação, queremos alterar a formatação da lista em todos os locais,
00:00:07
e não apenas em um ou dois slides.
00:00:10
Vamos fazer todas as alterações no Slide Mestre.
00:00:15
Para abrir o Slide Mestre, clique em Exibir, Slide Mestre de Slides.
00:00:21
Para alterar todas as listas com marcas,
00:00:23
selecionados a miniatura do Slide Mestre, a de cima
00:00:27
e alteramos a formatação deste espaço reservado de lista e texto aqui.
00:00:33
Isso afetará a formatação da lista com marcadores em cada um dos layouts mestres.
00:00:40
Faremos alterações semelhantes às feitas no filme 2:
00:00:43
alterar tamanho da fonte, espaçamento entre linhas e avanço.
00:00:47
E vamos mudar também o tipo de marcador que estamos usando.
00:00:51
Vamos começar pelo tamanho da fonte.
00:00:53
Como este é o Slide Mestre, vemos o tamanho da fonte,
00:00:57
o espaçamento e a marca de cada nível de texto.
00:01:01
Para alterar o tamanho da fonte para o nível superior, seleciono essa linha,
00:01:05
clico em Página Inicial e procuro na caixa de tamanho da fonte
00:01:08
que mostra o tamanho da fonte 18.
00:01:11
Abro a lista e altero para 24.
00:01:16
Observe que o tamanho do marcador aumenta em proporção ao tamanho da fonte.
00:01:21
Também quero aumentar o tamanho da fonte para o texto do segundo nível,
00:01:25
por isso, seleciono e escolho 20.
00:01:30
Não vou me preocupar com os próximos três níveis de texto porque não os uso.
00:01:35
Vejamos como ficam os tamanhos maiores da fonte nos slides,
00:01:39
clico em exibir Normal para trocar para a visualização normal.
00:01:42
O slide Agenda mostra apenas o texto do nível superior com o tamanho de letra maior,
00:01:47
e o próximo slide, Nossos valores,
00:01:49
mostra o texto do segundo nível também.
00:01:52
Vejamos as outras listas.
00:01:56
Gosto dos tamanhos de letra maiores, mas acho que
00:01:59
também devemos aumentar o espaçamento entre linhas.
00:02:01
Vamos voltar ao Slide Mestre: Clico em Exibir, Slide Mestre
00:02:06
e seleciono a miniatura do Slide Mestre.
00:02:09
Ao selecionar o espaço reservado de texto, clico em Página Inicial, Espaçamento entre linhas.
00:02:14
A lista está atualmente definida em 1.0
00:02:16
ou espaçamento simples.
00:02:19
Para aumentar o espaçamento entre linhas apenas para o texto do nível superior,
00:02:22
clico nessa linha e em Espaçamento entre linhas, opções de espaçamento entre linhas.
00:02:28
Em Espaçamento, na caixa Antes,
00:02:30
aumento o espaçamento de 10 pontos para 20 e clico em OK.
00:02:36
Com este aumento, uma lista de texto do nível superior,
00:02:40
como a lista da Agenda, passará do espaçamento simples aqui mostrado
00:02:44
para um pouco mais do que o espaçamento simples, que ficará assim.
00:02:49
Observe que não alterei o espaçamento entre linhas dos outros níveis de texto.
00:02:54
Em uma lista como esta, o texto do segundo nível mantém
00:02:57
seu espaçamento original, mas há um pouco mais de espaço acima do texto do nível superior.
00:03:03
Gosto disso.
00:03:06
Agora no Slide Mestre, vamos adicionar mais espaço na margem esquerda
00:03:09
da lista, clicando com o botão direito do mouse no espaço reservado e clicando em Formatar Forma.
00:03:14
Depois clicamos em Tamanho e Propriedades,
00:03:17
Caixa de Texto, e na caixa da margem esquerda, aumentamos o número de
00:03:22
0,254 cm para 1,27 cm.
00:03:25
À medida que aumento o número, a lista move-se para a direita.
00:03:29
Agora todas as listas na apresentação terão mais espaço do lado esquerdo.
00:03:34
Vamos fechar o painel Formatar Forma.
00:03:38
Agora vamos nos divertir com o tipo de marcadores que vamos usar para esta lista.
00:03:41
Vou ampliar para vermos com mais atenção.
00:03:44
O tema tem uma seta verde como marca.
00:03:47
Gosto dela, mas posso escolher outra coisa, se quiser.
00:03:51
Para ver outras opções, seleciono o espaço reservado e
00:03:54
clico na seta ao lado de Marcadores no menu Página Inicial.
00:03:58
À medida que apontamos para estes estilos de marcadores alternativos, vemos sua aparência.
00:04:06
Para mais opções, clique em Marcadores e Numeração.
00:04:10
Queria algo mais diferente, por isso clico em Imagem.
00:04:14
Isto me dá a opção de procurar um arquivo de imagem meu
00:04:18
ou de procurar um na internet.
00:04:39
O novo marcador de imagem está inserido no Slide Mestre em
00:04:42
vários tamanhos para combinar com cada nível.
00:04:46
Vou reduzir o zoom.
00:04:49
Terminamos nossas alterações no Slide Mestre, por isso
00:04:52
clicamos em exibir Normal e analisamos as várias listas com marcadores
00:04:55
com a nova formatação.
00:04:57
As alterações a serem analisadas incluem o aumento do espaçamento entre linhas entre itens do nível superior,
00:05:02
uma margem esquerda maior e o novo marcador de imagem.
00:05:06
À medida que observo todos os slides, vejo as alterações refletidas
00:05:09
em todos os tipos de lista.
00:05:12
Gosto das melhorias.
00:05:14
Agora está claro o quanto o slide mestre ajuda
00:05:17
quando eu quero mudar a formatação de listas com marcadores em todas minhas listas.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In questa presentazione, vogliamo modificare la formattazione dell'elenco ovunque,.
00:00:07
non solo su una o due diapositive.
00:00:10
Quindi faremo tutti i nostri modifiche nello schema diapositiva..
00:00:15
Per aprire lo schema diapositiva, Fare clic su Visualizza, Schema diapositiva..
00:00:21
Per modificare tutti gli elenchi puntati,
00:00:23
selezioniamo lo schema diapositiva miniatura, quella in alto .
00:00:27
e modificare la formattazione per l'elenco segnaposto e il testo qui..
00:00:33
Questo influenzerà l'elenco puntato formattazione in ciascuno dei layout principali..
00:00:40
Apportiamo modifiche simili a quelli che abbiamo fatto nel film 2:.
00:00:43
modificare la dimensione del carattere, la linea spaziatura e rientro..
00:00:47
E cambieremo anche il tipo di proiettile che stiamo usando..
00:00:51
Iniziamo con la dimensione del carattere.
00:00:53
Perché questa è la diapositiva maestro, vediamo la dimensione del carattere,.
00:00:57
spaziatura e punto elenco per ogni livello di testo..
00:01:01
Per modificare la dimensione del carattere per il livello superiore, seleziono quella linea,.
00:01:05
fare clic su Home e cercare nella casella della dimensione del carattere.
00:01:08
che mostra la dimensione del carattere di 18.
00:01:11
Aprirò l'elenco e cambiarlo in 24..
00:01:16
Si noti che la dimensione del punto elenco aumenta in proporzione alla dimensione del carattere..
00:01:21
Voglio anche aumentare la dimensione del carattere per il testo di secondo livello .
00:01:25
quindi lo seleziono e scelgo 20.
00:01:30
Non mi preoccuperò per i prossimi tre livelli di testo perché non li uso..
00:01:35
Vediamo come il più grande caratteri aspetto sulle diapositive, .
00:01:39
Faccio clic su Normale per passare alla visualizzazione normale..
00:01:42
La diapositiva Agenda mostra solo il testo di primo livello con il carattere più grande, .
00:01:47
e la diapositiva successiva, I nostri valori,
00:01:49
mostra anche il testo di secondo livello.
00:01:52
Diamo un'occhiata alle altre liste.
00:01:56
Mi piace il carattere più grande dimensioni, ma penso che dovremmo.
00:01:59
aumentare anche l'interlinea.
00:02:01
Torniamo alla diapositiva schema: faccio clic su Visualizza schema diapositiva .
00:02:06
e selezionare il anteprima dello schema diapositiva..
00:02:09
Selezione del segnaposto di testo Faccio clic su Home, Interlinea..
00:02:14
L'elenco è attualmente impostato su 1.0
00:02:16
o una spaziatura singola.
00:02:19
Per aumentare l'interlinea per solo il testo di primo livello, .
00:02:22
Farò clic su quella linea e cliccherò su Interlinea, opzioni Interlinea..
00:02:28
In Spaziatura, nella casella Prima
00:02:30
Aumenterò la spaziatura da 10 punta a 20 e fare clic su OK..
00:02:36
Quindi, con questo aumento, un elenco di testo di primo livello,.
00:02:40
come l'elenco Agenda, cambierà dalla spaziatura singola mostrata qui.
00:02:44
a poco più di un singolo spaziatura, che sarà simile a questo..
00:02:49
Si noti che non ho modificato il l'interlinea per gli altri livelli di testo..
00:02:54
Quindi, in una lista come questa, il testo di secondo livello mantiene.
00:02:57
la sua spaziatura originale, ma c'è un po' più spazio sopra il testo di livello superiore..
00:03:03
Mi piace.
00:03:06
Ora sullo schema diapositiva, aggiungiamo più spazio sul margine sinistro.
00:03:09
dell'elenco facendo clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante segnaposto e facendo clic su Formato forma. .
00:03:14
Quindi si fa clic su Dimensioni e proprietà,
00:03:17
Casella di testo e nella casella sinistra casella di margine, aumentare il numero.
00:03:22
da 0,1 pollici a 0,5 pollici.
00:03:25
Aumentando il numero, l'elenco si sposta verso destra..
00:03:29
Quindi tutte le liste nella presentazione avrà più spazio a sinistra..
00:03:34
Chiudiamo il riquadro della forma del formato.
00:03:38
Ora divertiamoci con il tipo di proiettile che stiamo usando per la lista..
00:03:41
Ingrandirò per dare un'occhiata più da vicino.
00:03:44
Il tema ha un freccia verde per un proiettile..
00:03:47
Mi piace, ma ho potuto scegliere qualcos'altro se volevo..
00:03:51
Per visualizzare altre opzioni, selezionare il segnaposto e.
00:03:54
fare clic sulla freccia accanto a Elenchi puntati nella scheda Home..
00:03:58
Come puntiamo a queste alternative stili di proiettile, vediamo come apparirebbero..
00:04:06
Per altre opzioni, fare clic su Elenchi puntati e numerati..
00:04:10
Vorrei qualcosa diverso in modo che io fare clic immagine..
00:04:14
Questo mi dà la possibilità di cercare un file di immagine del mio.
00:04:18
o per cercare per uno sul web..
00:04:39
Il nuovo punto elenco dell'immagine è inserito sullo schema diapositiva in.
00:04:42
di varie dimensioni per corrisponde a ogni livello di testo..
00:04:46
Lo zoom indietro.
00:04:49
Abbiamo finito con il nostro modifiche allo schema diapositiva, quindi.
00:04:52
facciamo clic su Normale e guardiamo presso i vari elenchi puntati.
00:04:55
con la nuova formattazione.
00:04:57
Le modifiche da cercare includono spaziatura delle linee tra gli elementi di livello superiore, .
00:05:02
un margine sinistro più grande e la nuovo punto elenco immagine..
00:05:06
Mentre guardo attraverso tutte le diapositive, vedo le modifiche.
00:05:09
si riflette in ogni tipo di elenco.
00:05:12
Mi piacciono i miglioramenti.
00:05:14
Ora è chiaro quanto lo schema diapositiva aiuta .
00:05:17
quando voglio cambiare l'elenco puntato formattazione, per tutte le mie liste..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
在本演示中,我們希望 隨處更改清單格式,.
00:00:07
不只是在一兩張幻燈片上。
00:00:10
因此,我們將使我們所有的 幻燈片母版上的更改。.
00:00:15
要打開幻燈片母版, 按一下"查看,滑動母版"。.
00:00:21
要更改所有專案符號清單,
00:00:23
我們將選擇幻燈片母版 縮略圖,頂部的縮略圖.
00:00:27
更改清單的格式 預留位置和文本在這裡。.
00:00:33
這將影響專案符號清單 在每個主佈局中設置格式。.
00:00:40
我們將做出類似的更改 那些我們在電影2:.
00:00:43
更改字體大小、行數 間距和縮進。.
00:00:47
我們還將更改 我們使用的子彈類型。.
00:00:51
讓我們從字體大小開始。
00:00:53
因為這是幻燈片 主人,我們看到字體大小,.
00:00:57
間距和專案符號 對於每個級別的文本。.
00:01:01
更改 的字體大小 頂層,我會選擇那行,.
00:01:05
按一下"主頁",然後 查看字體大小框.
00:01:08
顯示字體大小 18。
00:01:11
我會打開清單 並將其更改為 24。.
00:01:16
請注意,專案符號大小 與字體大小成比例增加。.
00:01:21
我也想增加 第二級文本的字體大小.
00:01:25
所以我會選擇它,並選擇20。
00:01:30
我不會擔心接下來的三個 文本級別,因為我不使用這些。.
00:01:35
讓我們看看如何更大 字體大小在幻燈片上查看,.
00:01:39
我按一下"正常"以 切換到普通視圖。.
00:01:42
"議程"幻燈片僅顯示 字體較大的頂層文本,.
00:01:47
和下一張幻燈片,我們的價值觀,
00:01:49
還顯示第二級文本。
00:01:52
讓我們來看看其他清單。
00:01:56
我喜歡較大的字體 大小,但我認為我們應該.
00:01:59
增加行間距。
00:02:01
讓我們回到幻燈片 母版:按一下"查看幻燈片母版".
00:02:06
並選擇 幻燈片母版縮略圖。.
00:02:09
選擇文本預留位置 我按一下"主頁",行間距。.
00:02:14
清單當前設置為 1.0
00:02:16
或單間距。
00:02:19
增加行間距 只是頂級文本,.
00:02:22
我將按一下該行,然後按一下 行間距,行間距選項。.
00:02:28
在"間距"下,在"之前"框中
00:02:30
我將從 10 增加間距 點到 20,然後按一下"確定"。.
00:02:36
因此,隨著這一增長, 頂級文本的清單,.
00:02:40
像議程清單,將改變 從此處顯示的單間距.
00:02:44
略多於單 間距,如下所示。.
00:02:49
請注意,我沒有更改 其他文本級別的行間距。.
00:02:54
因此,在這樣的清單中, 第二級文本保留.
00:02:57
其原始間距,但有一個位 頂級文本上方的更多空間。.
00:03:03
我喜歡。
00:03:06
現在在幻燈片母版上, 讓我們在左邊距上添加更多空間.
00:03:09
清單通過按右鍵 預留位置並按一下"格式"形狀。.
00:03:14
然後,我們按一下大小和屬性,
00:03:17
文字方塊,在左側 邊距框,增加數位.
00:03:22
從 0.1 英寸到 0.5 英寸。
00:03:25
隨著我增加人數, 清單向右移動。.
00:03:29
因此,演示文稿中的所有清單 將在左側有更多的空間。.
00:03:34
讓我們關閉格式形狀窗格。
00:03:38
現在,讓我們來享受一下類型 我們用於清單的子彈。.
00:03:41
我將放大以仔細查看。
00:03:44
主題具有 專案符號的綠色箭頭。.
00:03:47
我喜歡它,但我可以選擇 如果我想的話,還有別的事。.
00:03:51
要查看其他選項,我將 選擇預留位置和.
00:03:54
按一下旁邊的箭頭 "主頁"選項卡上的專案符號。.
00:03:58
正如我們指出這些替代 專案符號樣式,我們看到他們的樣子。.
00:04:06
有關更多選項,請按一下 專案符號和編號。.
00:04:10
我想要些東西 不同,所以我會點擊圖片。.
00:04:14
這使我可以選擇 流覽我自己的圖片檔.
00:04:18
或搜索 在網路上的一個。.
00:04:39
新的圖片專案是 插入在 中的幻燈片母版上.
00:04:42
各種尺寸 匹配每個文本級別。.
00:04:46
我將縮小。
00:04:49
我們完成了我們的 更改幻燈片母版,因此.
00:04:52
讓我們點擊"正常",看看 在各種專案符號清單中.
00:04:55
使用新的格式。
00:04:57
要查找的更改包括增加 頂級項之間的行間距,.
00:05:02
更大的左邊距和 新的圖片子彈。.
00:05:06
當我看通過所有 幻燈片,我看到的變化.
00:05:09
反映在每種類型的清單中。
00:05:12
我喜歡這些改進。
00:05:14
現在很清楚了 幻燈片母版有助於.
00:05:17
當我想更改專案符號清單時 格式化,我所有的清單。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
このプレゼンテーションでは、 どこでもリストの書式を変更し、.
00:00:07
1 つまたは 2 つのスライドだけではありません。
00:00:10
だから、私たちはすべてを作ります スライド マスタの変更を行います。.
00:00:15
スライド マスタを開くには、 [表示] 、[スライド マスタ] をクリックします。.
00:00:21
すべての箇条書きリストを変更するには、
00:00:23
スライド マスタを選択します。 サムネイル、上部のサムネイル.
00:00:27
およびリストの書式設定を変更する プレースホルダとテキストはこちらです。.
00:00:33
箇条書きリストに影響します。 各マスタ レイアウトの書式設定。.
00:00:40
同様の変更を行います 私たちが映画2で作ったものに:.
00:00:43
フォント サイズ、行を変更する 間隔、およびインデント。.
00:00:47
また、 使用している箇条書きの種類。.
00:00:51
フォントサイズから始めましょう。
00:00:53
これはスライドですので マスター、我々はフォントサイズを参照してください、.
00:00:57
間隔、および箇条書き テキストの各レベルに対して。.
00:01:01
フォント サイズを変更するには トップレベルでは、その行を選択します。.
00:01:05
[ホーム] をクリックし、 フォント サイズ ボックスを見る.
00:01:08
フォント サイズが 18 を示します。
00:01:11
リストを開きます 24 に変更します。.
00:01:16
箇条書きのサイズに注意してください。 フォント サイズに比例して増加します。.
00:01:21
私はまた、増加させたい 第 2 レベルのテキストのフォント サイズ.
00:01:25
だから私はそれを選択し、20を選択します。
00:01:30
私は次の3つについて心配しません 私はそれらを使用していないので、テキストのレベル。.
00:01:35
どのように大きいかを見てみましょう フォントサイズはスライドに表示され、.
00:01:39
[標準] をクリックします。 通常のビューに切り替えます。.
00:01:42
議題スライドは、単に示しています 大きなフォントを持つ最上位のテキスト、.
00:01:47
そして次のスライド、私たちの価値観、
00:01:49
には、2 番目のレベルのテキストも表示されます。
00:01:52
他のリストを見てみましょう。
00:01:56
私は大きなフォントが好きです サイズが、私は我々がすべきだと思います.
00:01:59
行間隔も大きくします。
00:02:01
スライドに戻りましょう マスター: [スライド マスタの表示] をクリックします。.
00:02:06
を選択し、 スライドマスターサムネイル。.
00:02:09
テキストプレースホルダの選択 [ホーム] 、[行間隔] をクリックします。.
00:02:14
リストは現在 1.0 に設定されています。
00:02:16
または単一の間隔。
00:02:19
行間隔を大きくするには トップレベルのテキストだけ、.
00:02:22
その行をクリックして、 線の間隔、線の間隔オプション。.
00:02:28
[間隔] ボックスの [前] ボックス
00:02:30
間隔を 10 から増やします 20 をポイントし、[OK] をクリックします。.
00:02:36
したがって、この増加に伴い、 最上位テキストの一覧、.
00:02:40
アジェンダリストのように、変更されます ここに示す単一の間隔から.
00:02:44
単一よりわずかに多い 間隔は次のようになります。.
00:02:49
を変更していないことに注意してください。 他のテキスト レベルの行間隔。.
00:02:54
だから、このようなリストでは、 第 2 レベルのテキストが保持されます。.
00:02:57
その元の間隔が、少しあります 最上位のテキストの上にスペースが増えます。.
00:03:03
それは好きです。
00:03:06
今、スライドマスタで、 左余白にスペースを追加しよう.
00:03:09
右クリックしてリストの [プレースホルダ] をクリックし、[書式設定] 図形をクリックします。.
00:03:14
次に、[サイズとプロパティ] をクリックします。
00:03:17
テキスト ボックス、および左側 マージンボックス、数を増やす.
00:03:22
0.1 インチから 0.5 インチまで。
00:03:25
数を増やすにつれて リストが右に移動します。.
00:03:29
したがって、プレゼンテーション内のすべてのリスト 左側にスペースが増えます。.
00:03:34
書式図形ペインを閉じてみましょう。
00:03:38
それでは、タイプを楽しみましょう リストに使用している箇条書きの。.
00:03:41
詳しく見てみておきます。
00:03:44
テーマは、 弾丸の緑色の矢印。.
00:03:47
私はそれが好きですが、私は選択することができます 私が望むなら何か他のもの。.
00:03:51
他のオプションを表示するには、 プレースホルダを選択し、.
00:03:54
横にある矢印をクリックします。 [ホーム] タブの箇条書き。.
00:03:58
我々はこれらの代替案を指し指摘するように 弾丸のスタイルは、我々は彼らがどのように見えるかを参照してください。.
00:04:06
その他の選択肢については、 箇条書きと段落番号。.
00:04:10
何かお知り下がりたいの が異なるので、[画像] をクリックします。.
00:04:14
これは私にオプションを与えます 自分の画像ファイルを参照する.
00:04:18
または検索する ウェブ上の1つのために。.
00:04:39
新しい画像の箇条書きは スライド マスタに挿入.
00:04:42
様々なサイズ 各テキスト レベルに一致します。.
00:04:46
縮小する
00:04:49
私たちは、私たちと終わりました スライド マスタを変更するので、.
00:04:52
[標準] をクリックして表示します。 さまざまな箇条書きリストで.
00:04:55
新しい書式設定を使用します。
00:04:57
検索する変更の増加 最上位項目間の行間隔、.
00:05:02
より大きな左マージンと 新しい画像の箇条書き。.
00:05:06
私はすべてのを通して見るように スライド、私は変更を参照してください.
00:05:09
すべての種類のリストに反映されます。
00:05:12
私は改善が好きです。
00:05:14
今、それはどのくらいの明らかです スライドマスタが役立ちます.
00:05:17
箇条書きリストを変更する場合 すべてのリストの書式設定。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Trong bản trình bày này, chúng tôi muốn thay đổi định dạng danh sách ở mọi nơi,.
00:00:07
không chỉ trên một hoặc hai slide.
00:00:10
Vì vậy, chúng tôi sẽ làm cho tất cả thay đổi trên slide Master..
00:00:15
Để mở slide Master, nhấp vào xem, chiếu chủ..
00:00:21
Để thay đổi tất cả danh sách có dấu đầu dòng,
00:00:23
chúng ta sẽ chọn slide Master hình thu nhỏ, một ở phía trên cùng .
00:00:27
và thay đổi định dạng cho danh sách giữ chỗ và văn bản ở đây..
00:00:33
Điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh sách có dấu đầu dòng định dạng trong mỗi bố cục chủ..
00:00:40
Chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi tương tự cho những người chúng tôi thực hiện trong phim 2:.
00:00:43
thay đổi kích thước phông chữ, dòng khoảng cách và thụt lề..
00:00:47
Và chúng ta cũng sẽ thay đổi loại đạn chúng ta đang sử dụng..
00:00:51
Hãy bắt đầu với kích thước phông chữ.
00:00:53
Bởi vì đây là slide chủ, chúng ta thấy kích thước phông chữ,.
00:00:57
khoảng cách, và đạn cho mỗi cấp độ văn bản..
00:01:01
Để thay đổi cỡ chữ cho cấp cao nhất, tôi sẽ chọn dòng đó,.
00:01:05
bấm Trang chủ, và nhìn vào hộp kích thước phông chữ.
00:01:08
cho thấy kích thước phông chữ là 18.
00:01:11
Tôi sẽ mở danh sách và thay đổi nó thành 24..
00:01:16
Lưu ý rằng kích thước đạn tăng tỷ lệ kích thước phông chữ..
00:01:21
Tôi cũng muốn tăng cỡ chữ cho văn bản cấp 2 .
00:01:25
Vì vậy tôi sẽ chọn nó và chọn 20.
00:01:30
Tôi sẽ không lo lắng về ba kế tiếp cấp văn bản bởi vì tôi không sử dụng những..
00:01:35
Hãy xem cách lớn hơn Kích thước phông chữ nhìn vào các trang trình bày, .
00:01:39
Tôi bấm bình thường để chuyển sang chế cảnh bình thường..
00:01:42
Slide chương trình nghị sự chỉ văn bản cấp cao nhất với phông chữ lớn hơn, .
00:01:47
và slide tiếp theo, các giá trị của chúng
00:01:49
cho thấy các văn bản cấp độ thứ hai là tốt.
00:01:52
Hãy xem các danh sách khác.
00:01:56
Tôi thích phông chữ lớn hơn Kích thước nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên.
00:01:59
cũng tăng khoảng cách dòng.
00:02:01
Hãy quay trở lại slide tổng thể: tôi nhấp vào View slide Master .
00:02:06
và chọn hình thu nhỏ của slide Master..
00:02:09
Chọn trình giữ chỗ văn bản Tôi bấm vào trang chủ, Line Spacing..
00:02:14
Danh sách hiện được đặt tại 1,0
00:02:16
hoặc khoảng cách đơn.
00:02:19
Để tăng khoảng cách dòng cho chỉ là văn bản cấp cao nhất, .
00:02:22
Tôi sẽ bấm vào dòng đó và nhấp vào Giãn cách dòng, tùy chọn giãn cách dòng..
00:02:28
Trong khoảng cách, trong hộp trước
00:02:30
Tôi sẽ tăng khoảng cách từ 10 điểm đến 20 và nhấn OK..
00:02:36
Vì vậy, với sự tăng này, một danh sách các văn bản cấp cao nhất,.
00:02:40
như danh sách chương trình nghị sự, sẽ thay đổi từ một khoảng cách duy nhất được hiển thị ở đây.
00:02:44
hơn một chút so với khoảng cách, mà sẽ như thế này..
00:02:49
Lưu ý rằng tôi đã không thay đổi khoảng cách dòng cho các cấp văn bản khác..
00:02:54
Vì vậy, trong một danh sách như thế này, văn bản cấp 2 giữ.
00:02:57
khoảng cách ban đầu của nó nhưng có một chút thêm không gian phía trên văn bản cấp cao nhất..
00:03:03
Tôi thích điều đó.
00:03:06
Bây giờ trên slide Master, Hãy thêm không gian trên lề trái.
00:03:09
danh sách bằng cách nhấp chuột phải vào giữ chỗ và nhấp vào định dạng hình. .
00:03:14
Sau đó, chúng ta click kích thước và tính
00:03:17
Hộp văn bản, và ở bên trái margin Box, tăng số lượng.
00:03:22
từ 0,1 inch đến 0,5 inch.
00:03:25
Khi tôi tăng số lượng, danh sách di chuyển sang phải..
00:03:29
Vì vậy, tất cả các danh sách trong trình bày bây giờ sẽ có thêm không gian ở bên trái..
00:03:34
Hãy đóng khung hình định dạng.
00:03:38
Bây giờ chúng ta hãy vui vẻ với các loại của đạn chúng ta đang sử dụng cho danh sách..
00:03:41
Tôi sẽ phóng to cho một cái nhìn gần hơn.
00:03:44
Theme này có mũi tên màu xanh lá cây cho một viên đạn..
00:03:47
Tôi thích nó nhưng tôi có thể chọn cái gì khác nếu tôi muốn..
00:03:51
Để xem các tùy chọn khác, tôi sẽ chọn trình giữ chỗ và.
00:03:54
bấm vào mũi tên bên cạnh Bullets trên tab Trang chủ..
00:03:58
Như chúng ta trỏ đến những thay thế phong cách bullet, chúng tôi xem làm thế nào họ sẽ xem xét..
00:04:06
Để biết thêm lựa chọn, hãy nhấp vào Đạn và số..
00:04:10
Tôi muốn một cái gì đó khác nhau vì vậy tôi sẽ nhấp vào hình ảnh..
00:04:14
Điều này mang lại cho tôi tùy chọn để duyệt cho một tập tin hình ảnh của riêng tôi.
00:04:18
hoặc để tìm kiếm cho một trên web..
00:04:39
Các viên đạn hình ảnh mới là lắp vào ảnh chiếu chủ trong.
00:04:42
Kích cỡ khác nhau để phù hợp với mỗi cấp độ văn bản..
00:04:46
Tôi sẽ phóng to trở lại.
00:04:49
Chúng tôi đã hoàn tất với chúng tôi thay đổi cho chủ slide, do đó,.
00:04:52
Hãy nhấp vào bình thường và nhìn tại các danh sách có dấu đầu dòng khác nhau.
00:04:55
với định dạng mới.
00:04:57
Thay đổi để tìm bao gồm tăng dòng khoảng cách giữa các mục cấp cao nhất, .
00:05:02
lề trái lớn hơn và đạn hình ảnh mới..
00:05:06
Khi tôi nhìn qua tất cả các slide, tôi thấy những thay đổi.
00:05:09
phản ánh trong mọi loại danh sách.
00:05:12
Tôi thích những cải tiến.
00:05:14
Bây giờ nó rõ ràng bao nhiêu slide Master giúp .
00:05:17
Khi tôi muốn thay đổi danh sách có dấu đầu dòng định dạng, cho tất cả các danh sách của tôi..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Dalam presentasi ini, kita ingin mengubah format daftar di mana-mana,.
00:00:07
tidak hanya pada satu atau dua slide.
00:00:10
Jadi kita akan membuat semua perubahan pada slide Master..
00:00:15
Untuk membuka slide Master, Klik View, slide Master..
00:00:21
Untuk mengubah semua daftar Bullet,
00:00:23
kita akan memilih slide Master thumbnail, yang ada di bagian atas .
00:00:27
dan mengubah format untuk daftar placeholder dan teks di sini..
00:00:33
Yang akan mempengaruhi daftar Bullet pemformatan di setiap Master Layouts..
00:00:40
Kami akan membuat perubahan yang serupa untuk mereka yang kami buat di film 2:.
00:00:43
mengubah ukuran font, baris jarak, dan indentasi..
00:00:47
Dan kami juga akan mengubah jenis peluru yang kita gunakan..
00:00:51
Mari kita mulai dengan ukuran font.
00:00:53
Karena ini adalah slide Master, kita melihat ukuran font,.
00:00:57
jarak, dan peluru untuk setiap tingkat teks..
00:01:01
Untuk mengubah ukuran font tingkat atas, saya akan memilih baris,.
00:01:05
Klik Home, dan Lihat di kotak ukuran font.
00:01:08
yang menunjukkan ukuran font 18.
00:01:11
Aku akan membuka daftar dan mengubahnya menjadi 24..
00:01:16
Perhatikan bahwa ukuran peluru meningkat sebanding dengan ukuran font..
00:01:21
Saya juga ingin meningkatkan ukuran font untuk teks tingkat kedua .
00:01:25
Jadi saya akan memilihnya dan memilih 20.
00:01:30
Aku tidak akan khawatir tentang tiga berikutnya tingkat teks karena saya tidak menggunakan itu..
00:01:35
Mari kita lihat bagaimana lebih besar ukuran font terlihat pada slide, .
00:01:39
Saya klik normal untuk beralih ke tampilan normal..
00:01:42
Slide agenda hanya menunjukkan teks tingkat atas dengan font yang lebih besar, .
00:01:47
dan slide berikutnya, nilai kami,
00:01:49
menampilkan teks tingkat kedua juga.
00:01:52
Mari kita lihat daftar lainnya.
00:01:56
Saya suka font yang lebih besar ukuran tapi saya pikir kita harus.
00:01:59
menambah jarak baris juga.
00:02:01
Mari kita kembali ke slide Master: saya klik Lihat slide Master .
00:02:06
dan pilih slide Master thumbnail..
00:02:09
Memilih placeholder teks Saya klik Home, spasi baris..
00:02:14
Daftar saat ini ditetapkan pada 1,0
00:02:16
atau spasi tunggal.
00:02:19
Untuk menambah jarak baris untuk hanya teks tingkat atas, .
00:02:22
Saya akan klik di baris dan klik Spasi baris, opsi penentuan spasi baris..
00:02:28
Di bawah spasi, di kotak sebelum
00:02:30
Saya akan meningkatkan jarak dari 10 mengarah ke 20 dan klik OK..
00:02:36
Jadi dengan peningkatan ini, Daftar teks tingkat atas,.
00:02:40
seperti daftar agenda, akan berubah dari spasi tunggal yang ditunjukkan di sini.
00:02:44
untuk sedikit lebih dari satu spasi, yang akan terlihat seperti ini..
00:02:49
Perhatikan bahwa saya belum mengubah spasi baris untuk tingkat teks lainnya..
00:02:54
Jadi dalam daftar seperti ini, teks tingkat kedua terus.
00:02:57
jarak aslinya tapi ada sedikit lebih banyak ruang di atas teks tingkat atas..
00:03:03
Aku suka itu.
00:03:06
Sekarang pada slide Master, Mari kita menambahkan lebih banyak ruang pada margin kiri.
00:03:09
Daftar dengan mengklik kanan placeholder dan mengklik format shape. .
00:03:14
Kemudian kita klik ukuran dan properti,
00:03:17
Kotak teks, dan di sebelah kiri margin Box, meningkatkan jumlah.
00:03:22
dari 0,1 inci ke 0,5 inci.
00:03:25
Ketika saya meningkatkan jumlah, Daftar bergerak ke kanan..
00:03:29
Jadi semua daftar dalam presentasi sekarang akan memiliki lebih banyak ruang di sebelah kiri..
00:03:34
Mari kita menutup panel bentuk format.
00:03:38
Sekarang mari kita bersenang-senang dengan jenis peluru yang kita gunakan untuk daftar..
00:03:41
Aku akan memperbesar untuk melihat lebih dekat.
00:03:44
Tema ini memiliki panah hijau untuk peluru..
00:03:47
Aku suka tapi aku bisa memilih sesuatu yang lain jika saya ingin..
00:03:51
Untuk melihat opsi lain, saya akan Pilih placeholder dan.
00:03:54
Klik tanda panah di samping Peluru pada tab Home..
00:03:58
Seperti yang kita arahkan ke alternatif ini gaya peluru, kita melihat bagaimana mereka akan terlihat..
00:04:06
Untuk pilihan lainnya, klik Peluru dan penomoran..
00:04:10
Saya ingin sesuatu berbeda jadi saya akan klik gambar..
00:04:14
Ini memberi saya pilihan untuk menelusuri untuk file gambar saya sendiri.
00:04:18
atau untuk mencari untuk satu di web..
00:04:39
Peluru gambar baru disisipkan pada slide Master di.
00:04:42
berbagai ukuran untuk mencocokkan setiap tingkat teks..
00:04:46
Aku akan tampilannya kembali.
00:04:49
Kita sudah selesai dengan perubahan pada slide Master, sehingga.
00:04:52
Mari kita klik normal dan lihat di berbagai daftar Bullet.
00:04:55
dengan format baru.
00:04:57
Perubahan untuk mencari termasuk peningkatan jarak garis antara item tingkat atas, .
00:05:02
margin kiri yang lebih besar dan peluru gambar baru..
00:05:06
Ketika saya melihat melalui semua slide, saya melihat perubahan.
00:05:09
tercermin dalam setiap jenis daftar.
00:05:12
Saya suka perbaikan.
00:05:14
Sekarang jelas berapa banyak slide Master membantu .
00:05:17
Ketika saya ingin mengubah daftar Bullet format, untuk semua daftar..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
В этой презентации мы хотим изменить форматирование списка везде,.
00:00:07
не только на одном или двух слайдах.
00:00:10
Таким образом, мы сделаем все наши изменения на мастере слайдов..
00:00:15
Чтобы открыть слайд-мастер, нажмите Просмотр, Слайд мастер..
00:00:21
Чтобы изменить все списки пулями,
00:00:23
Мы выберем мастера слайдов миниатюра, одна в верхней части .
00:00:27
и изменить форматирование списка заполнитель и текст здесь..
00:00:33
Это повлияет на список пулями форматирование в каждом из основных макетов..
00:00:40
Мы будем вносить изменения, аналогичные для тех, кого мы сделали в фильме 2:.
00:00:43
изменение размера шрифта, строки интервалы, и отступы..
00:00:47
И мы также изменим тип пули мы используем..
00:00:51
Начнем с размера шрифта.
00:00:53
Потому что это слайд мастер, мы видим размер шрифта,.
00:00:57
интервал, и пуля для каждого уровня текста..
00:01:01
Изменить размер шрифта для верхний уровень, я выберу эту строку,.
00:01:05
нажмите Кнопку Домой, и заглянуть в коробку размера шрифта.
00:01:08
который показывает размер шрифта 18.
00:01:11
Я открою список и изменить его на 24..
00:01:16
Обратите внимание, что размер пули увеличивается пропорционально размеру шрифта..
00:01:21
Я также хочу увеличить размер шрифта для текста второго уровня .
00:01:25
так что я выберу его и выберу 20.
00:01:30
Я не буду беспокоиться о следующих трех уровни текста, потому что я не использую их..
00:01:35
Давайте посмотрим, как больше размеры шрифтов выглядят на слайдах, .
00:01:39
Я нажимаю Нормальный переключиться на нормальный вид..
00:01:42
Слайд Повестки дня показывает только текст верхнего уровня с большим шрифтом, .
00:01:47
и следующий слайд, Наши ценности,
00:01:49
показывает текст второго уровня, а также.
00:01:52
Давайте посмотрим на другие списки.
00:01:56
Мне нравится больший шрифт размеры, но я думаю, что мы должны.
00:01:59
увеличить интервал линии, а также.
00:02:01
Вернемся к слайду мастер: Я нажимаю Просмотр слайд мастер .
00:02:06
и выберите слайд мастер эскиз..
00:02:09
Выбор заполнителя текста Я нажимаю Главная, Линия интервал..
00:02:14
Список в настоящее время установлен на уровне 1,0
00:02:16
или одного интервала.
00:02:19
Увеличить интервал между строками для только текст верхнего уровня, .
00:02:22
Я найму в этой строке и нажмите Расстояние между строками, параметры интервала линии..
00:02:28
Под интервалом, в поле Перед
00:02:30
Я увеличу интервал с 10 указывает на 20 и нажмите OK..
00:02:36
Таким образом, с этим увеличением, список текста верхнего уровня,.
00:02:40
как список Повестки дня, изменится от одного интервала показано здесь.
00:02:44
немного больше, чем один интервал, который будет выглядеть так..
00:02:49
Обратите внимание, что я не изменил интервал между строками для других уровней текста..
00:02:54
Таким образом, в списке, как это, текст второго уровня сохраняет.
00:02:57
его первоначальное расстояние, но есть немного больше места над текстом верхнего уровня..
00:03:03
Мне нравится.
00:03:06
Теперь на слайд мастер, давайте добавим больше места на левом краю.
00:03:09
из списка, справа нажав на заполнитель и щелчок формы формата. .
00:03:14
Затем мы нажимаем Размер и свойства,
00:03:17
Текстовый ящик, и в левой маржа поле, увеличить число.
00:03:22
от 0,1 дюйма до 0,5 дюйма.
00:03:25
По мере того, как я увеличивать число, список перемещается вправо..
00:03:29
Таким образом, все списки в презентации теперь будет иметь больше места слева..
00:03:34
Давайте закроем панели формы формата.
00:03:38
Теперь давайте веселиться с типом пули мы используем для списка..
00:03:41
Я приблизимся к более внимательному взгляду.
00:03:44
Тема имеет зеленая стрелка для пули..
00:03:47
Мне нравится, но я мог бы выбрать что-то другое, если бы я хотел..
00:03:51
Чтобы увидеть другие варианты, я выбрать заполнителя и.
00:03:54
нажмите на стрелку рядом с Пули на вкладке "Домой"..
00:03:58
Как мы указать на эти альтернативные пуля стилей, мы видим, как они будут выглядеть..
00:04:06
Для получения дополнительной информации нажмите кнопку Пули и промерные..
00:04:10
Я хотела бы что-нибудь разные, поэтому я нажимаю На картинку..
00:04:14
Это дает мне возможность просматривать для файла изображения моей собственной.
00:04:18
или для поиска для одного в Интернете..
00:04:39
Новая картина пуля вставляется на слайд мастер в.
00:04:42
различных размеров, чтобы соответствуют каждому уровню текста..
00:04:46
Я увеличу масштаб.
00:04:49
Мы закончили с нашими изменения в мастер слайдов, так что.
00:04:52
Давайте нажимаем Нормальный и посмотреть на различных пулями списки.
00:04:55
с новым форматированием.
00:04:57
Изменения, которые нужно искать, включают увеличение интервал между элементами верхнего уровня, .
00:05:02
больше левой маржи и новая пуля изображения..
00:05:06
Как я смотрю через все слайды, я вижу изменения.
00:05:09
отражены в каждом типе списка.
00:05:12
Мне нравятся улучшения.
00:05:14
Теперь ясно, сколько мастер слайдов помогает .
00:05:17
когда я хочу изменить пулевой список форматирования, для всех моих списков..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
В тази презентация искаме да промяна на форматирането на списъка навсякъде,.
00:00:07
не само на един или два слайда.
00:00:10
Така ще направим всичко, което можем да промени в образеца на слайда..
00:00:15
За да отворите образеца за слайд, щракнете върху Изглед, Образец за слайд..
00:00:21
За да промените всички списъци с водещи символи,
00:00:23
ще изберем образеца слайд миниатюрата, тази в горната част .
00:00:27
и промяна на форматирането за списъка за да се заметне тук..
00:00:33
Това ще се отрази на списъка с водещи символи форматиране във всяка от мастер оформленията..
00:00:40
Ще направим промени подобни на тези, които направихме във филм 2:.
00:00:43
промяна на размера на шрифта, линия разстояние и отстъп..
00:00:47
Също така ще променим тип куршум, който използваме..
00:00:51
Нека започнем с размера на шрифта.
00:00:53
Защото това е образец, виждаме размера на шрифта,.
00:00:57
разстояние и водещ символ за всяко ниво на текста..
00:01:01
За да промените размера на шрифта за най-горното ниво, ще избера тази линия,.
00:01:05
щракнете върху Начало и погледнете в полето за размер на шрифта.
00:01:08
на шрифта от 18.
00:01:11
Ще отворя списъка и да го промените на 24..
00:01:16
Обърнете внимание, че размерът на куршума увеличава пропорционално на размера на шрифта..
00:01:21
Искам също да увелича размер на шрифта за текст от второ ниво .
00:01:25
така че аз ще го изберете и изберете 20.
00:01:30
Няма да се тревожа за следващите три. нивата на текст, защото не използвам тези..
00:01:35
Да видим как по-големите са размерите на шрифта изглеждат на .
00:01:39
Щракнете върху Нормален за превключите към нормален изглед..
00:01:42
Слайдшоуто на Програмата показва само текста от най-горно ниво с по-големия шрифт, .
00:01:47
и следващия слайд, Нашите ценности,
00:01:49
показва и текста на второто ниво.
00:01:52
Да погледнем в другите списъци.
00:01:56
Харесва ми по-големия шрифт размери, но мисля, че трябва да.
00:01:59
увеличите и междуредовата разредка.
00:02:01
Да се върнем на пързалката. образец: Щракнете върху Преглед на образеца на слайда .
00:02:06
и изберете миниатюра на слайд образец..
00:02:09
Избор на контейнер за текст Аз щракнете върху Начало, Ред от разстояние..
00:02:14
Списъкът е зададен на 1.0
00:02:16
или една разредка.
00:02:19
За да увеличите междуредовата разредка за само текста от най-горно ниво, .