PowerPoint - Change font size, line spacing, and indentation Tutorial

In this video, you will learn how to change the font size, line spacing, and indentation in Microsoft 365. The video covers the steps to increase the font size, adjust the line spacing, and move the list to the right for better slide balance.
It also explains how to use the ruler to adjust the space between the text and bullets.
This tutorial will help you enhance the formatting of your slides and create visually appealing presentations.

  • 5:09
  • 3335 views
00:00:07
Now we'll make some changes to its look and formatting.
00:00:10
Since I want to apply a different theme to the presentation,
00:00:14
I'll do that first.
00:00:16
Let's click Design and choose this theme called Facet,
00:00:23
that applies different styles and formatting to the list.
00:00:26
So now those are in place upfront.
00:00:30
This theme uses a small font size for the text.
00:00:33
Let's increase it.
00:00:35
I'll select the placeholder, click Home, Font size and choose 24.
00:00:44
This font size is easier to see and makes use of the space on the slide.
00:00:50
Note that if you want to change the font size for every list in the presentation,
00:00:54
you should change it on the slide master.
00:00:57
We'll work with the slide master in movie 3,
00:01:00
Change list formatting on the slide master.
00:01:05
We've increased the font size, let's also increase the line spacing.
00:01:10
To do that, I'll select the placeholder
00:01:13
and on the Home tab, I'll click Line spacing
00:01:17
where I see that the current setting is 1.0 or single spaced
00:01:22
and I see a preview of other settings.
00:01:25
I don't want quite so much spacing as 1.5, let's open Line spacing options.
00:01:32
This includes settings for indentation as well as spacing.
00:01:35
Under spacing, the list is set to single
00:01:40
but I can add space incrementally in the Before box.
00:01:45
I'll change this from 10 points to 20 and click OK.
00:01:50
So I've added a bit more space to the single spacing
00:01:54
but it's not quite as much as the 1.5 spacing.
00:01:58
Now because we've changed font size and line spacing
00:02:02
I want to mention Autofit
00:02:04
which can affect both of these types of formatting.
00:02:08
To demonstrate Autofit, I'll add 1 more item to this list,
00:02:12
watch closely as I type it: "Our support".
00:02:17
See how the list adjusted when I started typing?
00:02:20
It got more compressed.
00:02:22
It will continue to do so with each additional item.
00:02:26
That's the result of Autofit,
00:02:28
it adjusts line spacing and font size to fit all list items into the placeholder.
00:02:35
We'll delete this last item.
00:02:38
Because you may not want the Autofitting,
00:02:40
whenever it happens, this control appears called Autofit options.
00:02:45
Let's click it.
00:02:47
To undo the autofitting I click Stop fitting text to this placeholder.
00:02:53
The line spacing returns to what it was, I prefer that
00:02:57
so I leave the autofitting undone
00:03:00
and let's say I want to turn off Autofit altogether,
00:03:04
I click the control again and click Control autocorrect options;
00:03:10
in the Autocorrect dialog box, I uncheck Autofit body text to placeholder
00:03:17
and click OK.
00:03:20
Autofit is now off until I turn it back on.
00:03:25
Next I want to move the list to the right a little bit
00:03:28
to balance out the slide more.
00:03:31
To do that, I'll increase its left margin,
00:03:34
I right click the text placeholder and click Format shape.
00:03:39
Then I click Size and properties and Text box.
00:03:45
In the Left margin box, I'll change the setting
00:03:48
from .1 inch to 1 inch.
00:03:52
The text moves to the right as I press the Up arrow for the box.
00:03:56
I'll close the Format shape pane,
00:04:00
the new margin moves the list over nicely.
00:04:04
Now if you ever need to adjust the space between the text and bullets,
00:04:08
a great way is to use Tab markers on the ruler;
00:04:12
to display the ruler, click View and check Ruler.
00:04:17
Now let's say I want to increase the space between text and bullets.
00:04:23
I'll select the text and on the ruler, find this upper tab
00:04:27
on the bottom of the ruler.
00:04:30
I drag the tab and the dotted line shows where the text's left indent will be.
00:04:38
To move the bullets, I drag the tab at the top of the ruler.
00:04:49
Now note that if my list has more than one text level,
00:04:53
I need to select the level of text I want to adjust and then move the tabs.
00:05:02
My agenda list now looks the way I want it to.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
We hebben een lijst met bullets gemaakt voor onze Agenda dia.
00:00:07
Nu zullen we enkele wijzigingen aanbrengen van het uiterlijk en opmaak.
00:00:10
Omdat ik een ander thema op de presentatie wil toepassen,
00:00:14
zal ik dat eerst doen.
00:00:16
Klik op Ontwerp en kies dit thema met de naam Facet,
00:00:23
waarmee verschillende stijlen en opmaak in de lijst worden toegepast.
00:00:26
Dus nu zijn die op voorhand geplaatst.
00:00:30
Dit thema gebruikt een kleine lettertypegrootte voor de tekst.
00:00:33
Laten we het verhogen.
00:00:35
Ik selecteer de plaatshouder, klik op Home, Lettertypegrootte en kies 24.
00:00:44
Deze lettertypegrootte is beter zichtbaar en maakt gebruik van de ruimte op de dia.
00:00:50
Let op: als u de lettertypegrootte voor elke lijst in de presentatie wilt wijzigen,
00:00:54
moet u deze in de slide master wijzigen.
00:00:57
We werken met de slide master in film 3,
00:01:00
Wijzig lijstopmaak op de slide master.
00:01:05
We hebben de lettertypegrootte vergroot, maar laten we ook de regelafstand vergroten.
00:01:10
Om dat te doen, selecteer ik de plaatshouder
00:01:13
en op het tabblad Home, klik ik op Regelafstand
00:01:17
waar ik zie dat de huidige instelling 1.0 of een enkele regelafstand is
00:01:22
en ik een voorbeeld van andere instellingen zie.
00:01:25
Ik wil niet zo veel afstand als 1.5, laten we de regelafstand opties openen.
00:01:32
Dit omvat instellingen voor zowel inspringing als spatiëring.
00:01:35
Onder spatiëring is de lijst ingesteld op enkel,
00:01:40
maar ik kan in het vak Eerder incrementeel ruimte toevoegen
00:01:45
Ik zal dit veranderen van 10 punten naar 20 en klik op OK.
00:01:50
Dus heb ik er iets meer ruimte aan de enkele spatie toegevoegd,
00:01:54
maar het is niet zo veel als de 1,5 regelafstand.
00:01:58
Nu, omdat we de lettertypegrootte en regelafstand hebben gewijzigd,
00:02:02
wil ik Automatisch aanpassen vermelden
00:02:04
die beide typen opmaak kan beïnvloeden.
00:02:08
Om Automatisch aanpassen aan te tonen, zal ik nog 1 item toevoegen aan deze lijst,
00:02:12
let goed op tijdens het typen: "Onze ondersteuning".
00:02:17
Ziet u hoe de lijst is aangepast toen ik begon te typen?
00:02:20
Het werd meer gecomprimeerd.
00:02:22
Het zal dit blijven doen bij elk extra item.
00:02:26
Dat is het resultaat van Automatisch aanpassen,
00:02:28
het past de regelafstand en de lettertypegrootte aan zodat alle items op de lijst passen in de plaatshouder.
00:02:35
We zullen dit laatste item verwijderen.
00:02:38
Omdat u Automatisch aanpassen misschien niet wilt,
00:02:40
als het gebeurt, verschijnt dit controle element genaamd Automatische aanpassen opties.
00:02:45
Laten we erop klikken.
00:02:47
Om automatisch aanpassen ongedaan te maken, klik ik Stop passende tekst aan deze plaatshouder.
00:02:53
De regelafstand keert terug naar wat het was, dit heeft mijn voorkeur,
00:02:57
dus laat ik automatisch aanpassen ongedaan maken
00:03:00
en laten we zeggen wanneer ik Automatisch aanpassen helemaal wil uitschakelen,
00:03:04
klik ik opnieuw op controle en klik op Controle autocorrectieopties;
00:03:10
in het Autocorrectie dialoog vak haal ik het vinkje weg bij Automatisch aanpassen hoofdtekst naar plaatshouder
00:03:17
en klik op OK.
00:03:20
Automatisch aanpassen is nu uitgeschakeld totdat ik het weer inschakel.
00:03:25
Vervolgens wil ik de lijst een klein beetje naar rechts verplaatsen
00:03:28
om de dia meer in evenwicht te brengen.
00:03:31
Om dat te doen, verhoog ik de linkermarge,
00:03:34
klik ik met de rechtermuisknop op de plaatshouder tekst en klik op Opmaak vorm.
00:03:39
Vervolgens klik ik op Grootte en eigenschappen en Tekstvak.
00:03:45
In het vak Linkermarge zal ik de instelling wijzigen
00:03:48
van 0,1 inch naar 1 inch.
00:03:52
De tekst wordt naar rechts verplaatst als ik op de Omhoog pijl voor het vak druk.
00:03:56
Ik zal het Opmaak vormvenster sluiten,
00:04:00
de nieuwe marge verplaatst de lijst mooi.
00:04:04
Als u de ruimte tussen de tekst en de bullets ooit moet aanpassen,
00:04:08
is een goede manier om Tabblad markeringen op de liniaal te gebruiken;
00:04:12
om de liniaal weer te geven, klik op Weergave en vink Liniaal aan.
00:04:17
Laten we nu zeggen dat ik de ruimte tussen tekst en kogels wil vergroten.
00:04:23
Ik selecteer de tekst en op de liniaal vindt u dit bovenste tabblad
00:04:27
onder aan de liniaal.
00:04:30
Ik sleep het tabblad en de stippellijn laat zien waar de tekst in het linkerstreepje zal zijn.
00:04:38
Om de bullets te verplaatsen, sleep ik het tabblad bovenaan de liniaal.
00:04:49
Merk nu op dat als mijn lijst meer dan één tekstniveau heeft,
00:04:53
Ik het tekstniveau moet selecteren dat ik wil aanpassen en vervolgens de tabbladen verplaatsen.
00:05:02
Mijn agendalijst ziet er nu uit zoals ik het wil.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ich habe eine Aufzählung für die Folie mit den Tagesordnungspunkten erstellt.
00:00:07
Jetzt werde ich einige Änderungen am Aussehen und der Formatierung vornehmen.
00:00:10
Da ich ein anderes Design für die Präsentation verwenden möchte,
00:00:14
mache ich das zuerst.
00:00:16
Ich klicke auf „Entwurf” und wähle dieses Design mit dem Namen „Facette” aus.
00:00:23
Dadurch werden verschiedene Vorlagen und Formatierungen auf die Liste angewendet.
00:00:26
Die sind jetzt also schon mal vorhanden.
00:00:30
Bei diesem Design wird eine kleine Schriftgröße für den Text verwendet.
00:00:33
Die möchte ich vergrößern.
00:00:35
Ich wähle den Platzhalter aus, klicke auf „Start” > „Schriftgrad” und wähle 24 aus.
00:00:44
Diese Schriftgröße ist leichter zu sehen und nutzt den Platz auf der Folie.
00:00:50
Wenn Sie die Schriftgröße für jede Liste in der Präsentation ändern möchten,
00:00:54
sollten Sie die Änderung auf dem Folienmaster vornehmen.
00:00:57
Das Arbeiten mit dem Folienmaster wird in Video 3 zum Thema „Ändern der
00:01:00
Listenformatierung auf dem Folienmaster” erläutert.
00:01:05
Ich habe die Schrift vergrößert und vergrößere jetzt auch den Zeilenabstand.
00:01:10
Dazu wähle ich den Platzhalter aus
00:01:13
und klicke auf der Registerkarte „Start” auf „Zeilenabstand”.
00:01:17
Die aktuelle Einstellung ist 1 bzw. einfacher Zeilenabstand.
00:01:22
Es wird auch eine Vorschau der anderen Einstellungen angezeigt.
00:01:25
Ich möchte nicht ganz so viel Abstand wie bei 1,5, also öffne ich die Zeilenabstandsoptionen.
00:01:32
Diese umfassen Einstellungen für den Einzug und den Abstand.
00:01:35
Unter „Abstand” ist für die Liste „Einfach” festgelegt,
00:01:40
doch kann ich den Abstand im Feld „Vor” schrittweise erhöhen.
00:01:45
Ich ändere den Wert von 10 Pt. in 20 Pt. und klicke auf „OK”.
00:01:50
Ich habe nun etwas mehr Platz als beim einfachen Abstand hinzugefügt,
00:01:54
aber nicht ganz so viel wie bei einem Abstand von 1,5.
00:01:58
Da die Schriftgröße und der Zeilenabstand geändert wurden,
00:02:02
möchte ich kurz auf das automatische Anpassen eingehen,
00:02:04
das sich auf diese beiden Formatierungen auswirken kann.
00:02:08
Um das automatische Anpassen zu demonstrieren, füge ich ein weiteres Element zu dieser Liste hinzu.
00:02:12
Sehen Sie, was geschieht, wenn ich „Unser Support” eingebe.
00:02:17
Haben Sie bemerkt, wie die Liste angepasst wurde, sobald ich mit der Eingabe begonnen habe?
00:02:20
Sie wurde enger zusammengeschoben.
00:02:22
Das geschieht auch bei jedem weiteren hinzugefügten Element.
00:02:26
Das ist das Ergebnis der automatischen Anpassung,
00:02:28
bei der Zeilenabstand und Schriftgröße so angepasst werden, dass alle Listenelemente in den Platzhalter passen.
00:02:35
Ich lösche jetzt dieses letzte Element.
00:02:38
Da Sie das automatische Anpassen möglicherweise nicht wünschen,
00:02:40
wird während dieses Vorgangs ein Steuerelement mit dem Namen „Optionen für das automatische Anpassen” angezeigt.
00:02:45
Ich klicke mal darauf.
00:02:47
Um die automatische Anpassung rückgängig zu machen, klicke ich auf „Kein automatisches Anpassen dieses Platzhalters”.
00:02:53
Der Zeilenabstand nimmt wieder die vorherige Größe an. Das gefällt mir besser,
00:02:57
also behalte ich diese Einstellung für das automatische Anpassen bei.
00:03:00
Wenn ich das automatische Anpassen insgesamt deaktivieren möchte,
00:03:04
klicke ich wieder auf das Steuerelement und dann auf „AutoKorrektur-Optionen steuern”.
00:03:10
Im Dialogfeld „AutoKorrektur” deaktiviere ich die Option „Untertiteltext an Platzhalter automatisch anpassen”
00:03:17
und klicke auf „OK”.
00:03:20
Das automatische Anpassen ist jetzt so lange deaktiviert, bis ich es wieder aktiviere.
00:03:25
Jetzt möchte ich die Liste etwas nach rechts verschieben, damit die Folie
00:03:28
gleichmäßiger gefüllt ist.
00:03:31
Dazu vergrößere ich den linken Rand.
00:03:34
Ich klicke mit der rechten Maustaste auf den Textplatzhalter und klicke dann auf „Form formatieren”.
00:03:39
Dann klicke ich auf „Größe und Eigenschaften” und auf „Textfeld”.
00:03:45
Im Feld „Linker Rand” ändere ich die Einstellung
00:03:48
von 0,25 cm in 2,5 cm.
00:03:52
Der Text wird beim Klicken auf den Aufwärtspfeil für das Feld nach rechts verschoben.
00:03:56
Ich schließe das Fenster „Form formatieren”.
00:04:00
Durch den neuen Rand weist die Liste eine ansprechende Position auf.
00:04:04
Wenn Sie den Abstand zwischen dem Text und den Aufzählungszeichen anpassen müssen,
00:04:08
verwenden Sie am besten Tabstoppmarkierungen auf dem Lineal.
00:04:12
Um das Lineal anzuzeigen, klicke ich auf „Ansicht” und aktiviere „Lineal”.
00:04:17
Wenn ich nun den Abstand zwischen dem Text und den Aufzählungszeichen vergrößern möchte,
00:04:23
markiere ich den Text und suche auf dem Lineal nach diesem oberen Tabstopp
00:04:27
am unteren Rand.
00:04:30
Ich ziehe den Tabstopp, und die gepunktete Linie zeigt, an welcher Stelle sich der linke Einzug des Texts befindet.
00:04:38
Um die Aufzählungszeichen zu verschieben, ziehe ich den Tabstopp am oberen Rand des Lineals.
00:04:49
Wenn die Liste mehrere Textebenen aufweist,
00:04:53
muss ich die anzupassende Textebene markieren und dann die Tabstopps verschieben.
00:05:02
Meine Tagesordnungspunkte weisen nun das gewünschte Aussehen auf.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hemos creado una lista con viñetas para nuestra Agenda.
00:00:07
Ahora haremos algunos cambios en su aspecto y formato.
00:00:10
Como quiero aplicar un tema diferente a la presentación,
00:00:14
haré eso primero.
00:00:16
Hago clic en Diseño y escojo este tema llamado Faceta,
00:00:23
que aplica diferentes estilos y formatos a la lista.
00:00:26
Por eso aparecen establecidos de antemano.
00:00:30
Este tema utiliza una fuente pequeña para el texto.
00:00:33
Vamos a aumentarla.
00:00:35
Selecciono el marcador de posición, hago clic en Inicio, Tamaño de fuente y elijo 24.
00:00:44
Este tamaño de fuente es más fácil de ver y aprovecha el espacio de la diapositiva.
00:00:50
Tenga en cuenta que, si desea cambiar el tamaño de fuente para cada lista de la presentación,
00:00:54
debe hacerlo en el patrón de diapositivas.
00:00:57
Trabajaremos con el patrón de diapositivas en el vídeo 3,
00:01:00
"Cambiar formato de lista en el patrón de diapositivas".
00:01:05
Hemos aumentado el tamaño de la fuente; ahora vamos a aumentar el interlineado.
00:01:10
Para ello, seleccionaré el marcador de posición
00:01:13
y, en la pestaña Inicio, haré clic en Interlineado,
00:01:17
donde veo que el ajuste actual es de 1,0 o interlineado simple,
00:01:22
y veo una previsualización de otros ajustes.
00:01:25
No quiero un espaciado tan ancho como 1,5; abramos las Opciones de interlineado.
00:01:32
Aquí se incluyen ajustes de sangría y espaciado.
00:01:35
En Interlineado, la lista está establecida en Simple,
00:01:40
pero puedo añadir espacio de forma gradual en el cuadro Antes de.
00:01:45
Cambiaré esto de 10 a 20 puntos y haré clic en Aceptar.
00:01:50
Así añado algo más de espacio al interlineado simple,
00:01:54
pero no tanto como el espaciado de 1,5.
00:01:58
Ahora, como hemos cambiado el tamaño de fuente y el interlineado,
00:02:02
quiero hablar del Autoajuste,
00:02:04
que puede modificar estos dos tipos de formato.
00:02:08
Para probar el Autoajuste, añadiré un elemento más a esta lista;
00:02:12
observe atentamente mientras lo escribo: "Nuestro apoyo".
00:02:17
¿Ve cómo se ha ajustado la lista al empezar a escribir?
00:02:20
Se ha comprimido más.
00:02:22
Seguirá haciéndolo con cada punto adicional.
00:02:26
Esto es resultado del Autoajuste,
00:02:28
ajusta el interlineado y el tamaño de fuente para que todos los puntos de la lista se adapten al marcador de posición.
00:02:35
Borraremos este último punto.
00:02:38
Como quizás no quiera el Autoajuste,
00:02:40
siempre puede contar con este control llamado Opciones de autoajuste.
00:02:45
Hagamos clic en él.
00:02:47
Para deshacer el Autoajuste, hago clic en No ajustar texto a este marcador de posición.
00:02:53
El interlineado vuelve a su valor original, y lo prefiero así,
00:02:57
por lo que dejo el Autoajuste desactivado.
00:03:00
Digamos que quiero desactivar el Autoajuste por completo;
00:03:04
vuelvo a hacer clic en el control y en Controlar opciones de autocorrección;
00:03:10
en el cuadro de diálogo de Autocorrección, desmarco Autoajustar el texto al marcador de posición,
00:03:17
y pulso Aceptar.
00:03:20
Ahora el Autoajuste está desactivado hasta que vuelva a activarlo.
00:03:25
A continuación, quiero mover la lista un poco hacia la derecha
00:03:28
para equilibrar más la diapositiva.
00:03:31
Para ello, aumentaré el margen izquierdo.
00:03:34
Hago clic derecho en el marcador de posición de texto y hago clic en Formato de forma.
00:03:39
Luego hago clic en Tamaño y propiedades y en Cuadro de texto.
00:03:45
En el cuadro de Margen izquierdo, cambiaré la configuración
00:03:48
de 0,1 a 1 pulgada.
00:03:52
El texto se mueve a la derecha mientras pulso la flecha ascendente del cuadro.
00:03:56
Cerraré el panel Formato de forma;
00:04:00
la lista queda bien con el nuevo margen.
00:04:04
Ahora, si necesita ajustar el espacio entre el texto y las viñetas,
00:04:08
una buena forma es usar los Marcadores de tabulación de la regla.
00:04:12
Para mostrar la regla, haga clic en Vista y marque Regla.
00:04:17
Digamos que quiero aumentar el espacio entre el texto y las viñetas.
00:04:23
Seleccionaré el texto y, en la regla, localizaré este tabulador
00:04:27
en la parte inferior de la regla.
00:04:30
Arrastro el tabulador, y la línea de puntos muestra dónde estará la sangría izquierda del texto.
00:04:38
Para mover las viñetas, arrastro el tabulador de la parte superior de la regla.
00:04:49
Ahora, si mi lista tiene más de un nivel de texto,
00:04:53
debo seleccionar el nivel de texto que quiero ajustar y, luego, mover los tabuladores.
00:05:02
Mi lista de agenda ya tiene el aspecto que quiero.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Criamos uma lista com marcadores para nosso slide Agenda.
00:00:07
Agora, vamos fazer algumas alterações em sua aparência e formatação.
00:00:10
Como quero aplicar um tema diferente à apresentação,
00:00:14
vou fazer isso primeiro.
00:00:16
Clicamos em Design e escolhemos este tema chamado Facetado,
00:00:23
que aplica diferentes estilos e formatação à lista.
00:00:26
Estes agora estão em primeiro plano.
00:00:30
Este tema usa um tamanho de fonte menor para o texto.
00:00:33
Vamos aumentá-lo.
00:00:35
Vou selecionar o espaço reservado, clicar em Página Inicial, Tamanho da fonte e escolho 24.
00:00:44
Este tamanho da fonte é mais fácil de ver e usa o espaço no slide.
00:00:50
Observe que se você quiser alterar o tamanho da fonte de todas as listas na apresentação.
00:00:54
deve mudá-lo no Slide Mestre.
00:00:57
Trabalharemos com o Slide Mestre no filme 3,
00:01:00
Alterar formatação da lista no Slide Mestre.
00:01:05
Aumentamos o tamanho da fonte, vamos também aumentar o espaçamento entre linhas.
00:01:10
Para isso, seleciono o espaço reservado
00:01:13
e no menu Página Inicial, clico em Espaçamento entre linhas,
00:01:17
onde vejo que a configuração atual é 1,0 ou espaçamento simples
00:01:22
e vejo uma pré-visualização das outras configurações.
00:01:25
Não quero assim tanto espaçamento quando 1,5, vamos abrir as opções de espaçamento entre linhas.
00:01:32
Isto inclui configurações para Recuos, bem como Espaçamento.
00:01:35
Em espaçamento, a lista está definida como simples,
00:01:40
mas posso adicionar espaço de forma incremental na caixa Antes.
00:01:45
Vou mudar de 10 pontos para 20 e clicar em OK.
00:01:50
Adicionei um pouco mais de espaço ao espaçamento simples,
00:01:54
mas não é tanto quanto o espaçamento 1,5.
00:01:58
Agora, como alteramos o tamanho da fonte e o espaçamento entre linhas,
00:02:02
Quero mencionar o Justificado
00:02:04
que pode afetar ambos os estilos de formatação.
00:02:08
Para demonstrar o Justificado, vou adicionar mais 1 item a esta lista,
00:02:12
observe com atenção enquanto escrevo: «Nosso suporte».
00:02:17
Viu como a lista se ajustou quando comecei a escrever?
00:02:20
Ficou mais comprimida.
00:02:22
Continuará a fazê-lo com cada item adicional.
00:02:26
Este é o resultado do Justificado,
00:02:28
ajusta o espaçamento entre linhas e o tamanho da fonte para se ajustar a todos os itens da lista no espaço reservado.
00:02:35
Vamos eliminar este último item.
00:02:38
Como você pode não querer o Justificado,
00:02:40
sempre que ocorre, surge um controle denominado Opções de Justificado.
00:02:45
Vamos clicar nele.
00:02:47
Para desfazer o justificado, clico em Parar de ajustar texto neste espaço reservado.
00:02:53
O espaçamento entre linhas volta ao que era, eu prefiro assim,
00:02:57
por isso deixo o ajuste automático desfeito
00:03:00
e digamos que quero desligar completamente o Justificado,
00:03:04
clico novamente no controle e em Controlar opções de Correção Automática;
00:03:10
na caixa de diálogo da Correção Automática, desmarco Ajustar automaticamente o corpo do texto ao espaço reservado
00:03:17
e clico em OK.
00:03:20
O Ajuste Automático está agora desligado até o ligar novamente.
00:03:25
Em seguida, quero mover a lista um pouco para a direita
00:03:28
para equilibrar mais o slide.
00:03:31
Para isso, aumento a margem esquerda,
00:03:34
clico no espaço reservado de texto e em Formatar Forma.
00:03:39
Depois clico em Propriedades de Tamanho e Caixa de Texto.
00:03:45
Na caixa da margem esquerda, altero a configuração de
00:03:48
0,254 cm para 2,54 cm.
00:03:52
O texto se move para a direita à medida que pressiono a seta para cima para a caixa.
00:03:56
Vou fechar o painel Formatar Forma,
00:04:00
a nova margem move a lista de forma agradável.
00:04:04
Agora, se você precisar ajustar o espaço entre o texto e os marcadores,
00:04:08
uma excelente forma é usar marcadores na régua;
00:04:12
para mostrar a régua, clique em Exibir e assinale Régua.
00:04:17
Agora, digamos que quero aumentar o espaço entre o texto e os marcadores.
00:04:23
Seleciono o texto e na régua, há este marcador superior
00:04:27
na parte inferior da régua.
00:04:30
Arrasto o recuo e a linha pontilhada mostra onde ficará o avanço esquerdo.
00:04:38
Para mover os marcadores, arrasto o recuo na parte de cima da régua.
00:04:49
Agora note que se minha lista tiver mais do que um nível de texto,
00:04:53
tenho de selecionar o nível de texto que quero ajustar e depois mover os recuos.
00:05:02
Agora minha lista de agenda já está como quero.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Abbiamo creato un proiettile elenco per la nostra diapositiva Agenda..
00:00:07
Ora apportiamo alcune modifiche al suo aspetto e alla sua formattazione..
00:00:10
Dal momento che voglio applicare un tema diverso dalla presentazione,.
00:00:14
Lo farò prima io.
00:00:16
Facciamo clic su Progettazione e scegliamo questo tema chiamato Facet,.
00:00:23
che applica stili diversi e la formattazione all'elenco..
00:00:26
Così ora quelli sono sul posto in anticipo.
00:00:30
Questo tema utilizza un piccolo dimensione del carattere per il testo..
00:00:33
Aumentiamolo.
00:00:35
Seleziono il segnaposto, fare clic su Home, Dimensione carattere e scegliere 24..
00:00:44
Questa dimensione del carattere è più facile da vedere e utilizza lo spazio sulla diapositiva..
00:00:50
Si noti che se si desidera modificare il dimensione del carattere per ogni elenco della presentazione, .
00:00:54
è necessario modificarlo nello schema diapositiva.
00:00:57
Lavoreremo con la diapositiva master nel film 3, .
00:01:00
Modificare la formattazione dell'elenco nello schema diapositiva.
00:01:05
Abbiamo aumentato la dimensione del carattere, aumentiamo anche l'interlinea..
00:01:10
Per fare questo, seleziono il segnaposto
00:01:13
e nella scheda Home, Farò clic su Interlinea.
00:01:17
dove vedo che la corrente è 1.0 o a spaziatura singola.
00:01:22
e vedo un'anteprima di altre impostazioni.
00:01:25
Non voglio così tanta spaziatura come 1,5, apriamo le opzioni di interlinea..
00:01:32
Sono incluse le impostazioni per rientro e spaziatura..
00:01:35
Sotto spaziatura, l'elenco è impostato su singolo .
00:01:40
ma posso aggiungere spazio casella Prima in modo incrementale..
00:01:45
Cambierò questo da 10 punta a 20 e fare clic su OK..
00:01:50
Così ho aggiunto un po 'di più spazio sulla spaziatura singola .
00:01:54
ma non è tanto quanto la spaziatura 1.5.
00:01:58
Ora perché siamo cambiati dimensione del carattere e interlinea.
00:02:02
Voglio per menzionare l'adattamento automatico .
00:02:04
che può influenzare entrambi questi tipi di formattazione..
00:02:08
Per dimostrare l'adattamento automatico, Aggiungerò altri 1 elemento a questa lista, .
00:02:12
guardare da vicino come ho digitarlo: "Il nostro supporto"..
00:02:17
Scopri come l'elenco regolato quando ho iniziato a digitare?.
00:02:20
È diventato più compresso.
00:02:22
Continuerà a farlo con ogni elemento aggiuntivo..
00:02:26
Questo è il risultato dell'adattamento automatico,
00:02:28
regola l'interlinea e la dimensione del carattere per adattarsi tutte le voci dell'elenco nel segnaposto..
00:02:35
Elimineremo quest'ultimo elemento.
00:02:38
Poiché potresti non volere l'adattamento automatico,
00:02:40
ogni volta che accade, questo controllo viene visualizzato chiamato opzioni di adattamento automatico..
00:02:45
Clicchiamoci su di esso.
00:02:47
Per annullare l'adattamento automatico, fare clic su Interrompi adattare il testo a questo segnaposto..
00:02:53
L'interlinea torna a quello che era, preferisco che.
00:02:57
così lascio l'autofitting annullato
00:03:00
e diciamo che voglio disattivare completamente l'adattamento automatico,.
00:03:04
Faccio di nuovo clic sul controllo e fare clic su Controlla opzioni di correzione automatica; .
00:03:10
nella finestra di dialogo Correzione automatica, desegno Adattamento automatico del corpo del testo al segnaposto.
00:03:17
e fare clic su OK.
00:03:20
L'adattamento automatico è ora disattivato fino a quando non lo riaccendo..
00:03:25
Avanti voglio spostare l'elenco a destra un po' .
00:03:28
per bilanciare di più la diapositiva.
00:03:31
Per fare questo, aumenterò il suo margine sinistro, .
00:03:34
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul segnaposto del testo e fare clic su Formato forma..
00:03:39
Quindi faccio clic su Dimensioni e proprietà e casella di testo..
00:03:45
Nella casella Margine sinistro, Cambierò l'impostazione.
00:03:48
da 0,1 pollici a 1 pollice.
00:03:52
Il testo si sposta verso destra premere la freccia su per la casella..
00:03:56
Chiudo il Riquadro Formato forma, .
00:04:00
il nuovo margine sposta bene l'elenco.
00:04:04
Ora, se avete bisogno di regolare lo spazio tra il testo e i punti elenco, .
00:04:08
un ottimo modo è quello di utilizzare gli indicatori di tabulazione sul righello; .
00:04:12
per visualizzare il righello, fare clic su Visualizza e selezionare Righello..
00:04:17
Ora diciamo che voglio aumentare lo spazio tra il testo e i punti elenco..
00:04:23
Seleziono il testo e il righello, trova questa linguetta superiore.
00:04:27
nella parte inferiore del righello.
00:04:30
Trascino la linguetta e la linea tratteggiata mostra dove si troverà il rientro sinistro del testo..
00:04:38
Per spostare i punti elenco, trascino nella tabulazione nella parte superiore del righello..
00:04:49
Ora si noti che se la mia lista ha più di un livello di testo, .
00:04:53
Ho bisogno di selezionare il livello di testo che ho modificare e quindi spostare le schede..
00:05:02
La mia lista agenda ora sembra proprio così che voglio..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
我們創建了一個專案符號 "議程"幻燈片的清單。.
00:00:07
現在,我們將做一些更改 其外觀和格式。.
00:00:10
因為我想應用 不同的主題,以演示,.
00:00:14
我先做。
00:00:16
讓我們點擊"設計"並選擇 這個主題叫做"Facet".
00:00:23
應用不同的樣式 和清單的格式。.
00:00:26
因此,現在這些已經到位了。
00:00:30
這個主題使用一個小 文本的字體大小。.
00:00:33
讓我們增加它。
00:00:35
我將選擇預留位置, 按一下"主頁",字體大小並選擇 24。.
00:00:44
此字體大小更易於查看, 利用幻燈片上的空間。.
00:00:50
請注意,如果要更改 演示文稿中每個清單的字體大小,.
00:00:54
應在幻燈片母版上更改它。
00:00:57
我們將使用幻燈片 主在電影 3,.
00:01:00
更改幻燈片母版上的清單格式。
00:01:05
我們增加了字體大小, 讓我們也增加行間距。.
00:01:10
為此,我將選擇預留位置
00:01:13
在"主頁"選項卡上, 我將按一下行間距.
00:01:17
在那裡我看到,目前 設置為 1.0 或單間距.
00:01:22
我看到其他設置的預覽。
00:01:25
我不想要這麼多的間距 作為 1.5,讓我們打開行間距選項。.
00:01:32
這包括 縮進和間距。.
00:01:35
在間距下,清單 設置為單.
00:01:40
但我可以添加空間 增量在"之前"框中。.
00:01:45
我會從10號換這個 點到 20,然後按一下"確定"。.
00:01:50
所以我又加了一點 空間到單個間距.
00:01:54
但它沒有1.5間距。
00:01:58
現在,因為我們已經改變了 字體大小和行間距.
00:02:02
我想要 提及自動擬合.
00:02:04
這會影響這兩個 格式類型。.
00:02:08
要演示自動擬合, 我將在此清單中再添加 1 個專案,.
00:02:12
密切注意我 鍵入它:"我們的支援"。.
00:02:17
查看清單如何 當我開始打字時調整?.
00:02:20
它得到了更多的壓縮。
00:02:22
它將繼續這樣做 與每個附加項。.
00:02:26
這是自動配合的結果,
00:02:28
它調整行間距和字體大小以適應 所有清單項到預留位置中。.
00:02:35
我們將刪除最後一項。
00:02:38
因為您可能不需要自動擬合,
00:02:40
每當它發生,這個控制項 顯示為"自動擬合"選項。.
00:02:45
讓我們點擊它。
00:02:47
要撤銷自動擬合,請按一下"停止" 將文本擬合到此預留位置。.
00:02:53
行間距返回到 它是什麼,我更喜歡.
00:02:57
所以我離開自動安裝撤銷
00:03:00
比比一下,我想 完全關閉自動配合,.
00:03:04
我再次按一下該控制項,然後 按一下"控制自動校正選項";按一下"控制自動校正"選項。.
00:03:10
在"自動校正"對話方塊中,我取消選中 將正文文本自動擬合為預留位置.
00:03:17
然後按一下"確定"。
00:03:20
自動配合現已關閉 直到我把它打開.
00:03:25
接下來,我想移動清單 向右一點點.
00:03:28
以平衡幻燈片更多。
00:03:31
為此,我將增加 左邊距,.
00:03:34
我按右鍵文本預留位置 並按一下"格式化"形狀。.
00:03:39
然後,我按一下"大小"和 屬性和文字方塊。.
00:03:45
在"左邊距"框中, 我將更改設置.
00:03:48
從 .1 英寸到 1 英寸。
00:03:52
文本向右移動,因為我 按框的向上箭號。.
00:03:56
我會關閉 設置形狀窗格的格式,.
00:04:00
新的邊距很好地移動了清單。
00:04:04
現在,如果你需要調整 文本和專案符號之間的空間,.
00:04:08
一個偉大的方法是 在尺規上使用 Tab 標記;.
00:04:12
顯示尺規, 按一下"查看並選中尺規"。.
00:04:17
現在,讓我們說,我想增加 文本和專案符號之間的空格。.
00:04:23
我將選擇文本,然後 尺子,找到這個上部標籤.
00:04:27
在尺子的底部。
00:04:30
我拖動選項卡和虛線 顯示文本的左縮進位置。.
00:04:38
要移動專案符號,我拖動 尺規頂部的選項卡。.
00:04:49
現在請注意,如果我的清單有 多個文本級別,.
00:04:53
我需要選擇文本級別 想要調整,然後移動選項卡。.
00:05:02
我現在的議程清單 看起來像我想要的一樣.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
箇条書きを作成しました アジェンダスライドのリストを表示します。.
00:00:07
今、私たちはいくつかの変更を加えます その外観と書式設定に。.
00:00:10
私は適用したいので、 プレゼンテーションに異なるテーマ,.
00:00:14
先にやるよ
00:00:16
[デザイン] をクリックして選択してみましょう ファセットと呼ばれるこのテーマ,.
00:00:23
異なるスタイルを適用する とリストへの書式設定。.
00:00:26
だから今、それらは前もって配置されています。
00:00:30
このテーマは、小さなを使用しています テキストのフォント サイズ。.
00:00:33
増やしましょう。
00:00:35
プレースホルダを選択します。 [ホーム] 、[フォント サイズ] をクリックし、[24] を選択します。.
00:00:44
このフォント サイズは見やすく、 スライド上のスペースを利用します。.
00:00:50
を変更する場合は、 プレゼンテーション内のすべてのリストのフォント サイズ、.
00:00:54
スライド マスタで変更する必要があります。
00:00:57
スライドで作業します 映画3のマスター,.
00:01:00
スライド マスタのリストの書式を変更します。
00:01:05
フォントサイズを大きくしました。 行間隔も大きくしてみましょう。.
00:01:10
これを行うには、プレースホルダを選択します。
00:01:13
[ホーム] タブで、 [行間隔] をクリックします。.
00:01:17
私は現在のことを見るところ 設定は 1.0 または単一の間隔です。.
00:01:22
他の設定のプレビューが表示されます。
00:01:25
私はあまり間隔を望んでいない 1.5 として、[ライン間隔] オプションを開きます。.
00:01:32
これには、 インデントと間隔を使用します。.
00:01:35
間隔の下に、リスト は単一に設定されています.
00:01:40
しかし、私はスペースを追加することができます (前] ボックスに増分します。.
00:01:45
これを10から変えよう 20 をポイントし、[OK] をクリックします。.
00:01:50
だから私はもう少し追加しました 単一の間隔へのスペース.
00:01:54
しかし、それは1.5の間隔ほどではありません。
00:01:58
今、私たちは変わったので フォント サイズと行間隔.
00:02:02
私は欲しい オートフィットに言及する.
00:02:04
これらの両方に影響を与える可能性があります 書式設定の種類。.
00:02:08
オートフィットのデモンストレーションを行うには、 このリストに項目をもう1つ追加します。.
00:02:12
私のように注意深く見る 「私たちのサポート」と入力します。.
00:02:17
リストの様子を見る 私は入力を開始したときに調整されましたか?.
00:02:20
それはより圧縮されました。
00:02:22
それはそうし続けるでしょう 各追加項目を使用します。.
00:02:26
オートフィットの結果だ
00:02:28
行間隔とフォント サイズを合わせて調整します。 プレースホルダにすべてのリスト項目を表示します。.
00:02:35
この最後の項目を削除します。
00:02:38
オートフィッティングはいらないかもしれないので、
00:02:40
それが起こるたびに、このコントロール は自動入力オプションと呼ばれるように表示されます。.
00:02:45
クリックしてみましょう。
00:02:47
自動設定を取り消すには[停止]をクリックします。 このプレースホルダにテキストを合わせる。.
00:02:53
行間隔が戻る それが何であったか、私はそれを好む.
00:02:57
だから私はオートフィッティングを元に戻したままにしておきます
00:03:00
と言いましょう オートフィットを完全にオフにし、.
00:03:04
私は再びコントロールをクリックし、 [自動修正オプションの制御] をクリックします。.
00:03:10
[自動修正] ダイアログ ボックスで、[チェックボックスをオフにする] 本文テキストをプレースホルダに自動フィット.
00:03:17
をクリックし、[OK] をクリックします。
00:03:20
オートフィットがオフになりました 私がオンに戻すまで。.
00:03:25
次にリストを移動する 少し右に.
00:03:28
スライドのバランスをとるために、
00:03:31
そのために、私は増やします その左余白,.
00:03:34
テキストプレースホルダを右クリックする をクリックし、[図形の書式設定] をクリックします。.
00:03:39
その後、私はサイズをクリックし、 プロパティとテキスト ボックス。.
00:03:45
左余白ボックスで、 設定を変更します.
00:03:48
.1 インチから 1 インチまで。
00:03:52
テキストが右に移動すると、次の場合 ボックスの上矢印を押します。.
00:03:56
私は閉じます 図形ペインの書式設定,.
00:04:00
新しい余白がリストをうまく移動します。
00:04:04
今、あなたは今まで調整する必要がある場合 テキストと箇条書きの間のスペース、.
00:04:08
素晴らしい方法は、 ルーラーでタブマーカーを使用します。.
00:04:12
ルーラーを表示するには、 [表示] をクリックし、[ルーラー] をオンにします。.
00:04:17
さて、私は増やしたいと言いましょう テキストと箇条書きの間のスペース。.
00:04:23
テキストを選択し、 定規は、この上のタブを見つける.
00:04:27
ルーラーの下部に。
00:04:30
タブと点線をドラッグする は、テキストの左インデントがどこにあるかを示します。.
00:04:38
箇条書きを移動するには、ドラッグします。 ルーラーの上部にあるタブをクリックします。.
00:04:49
今、私のリストは、 複数のテキスト レベル、.
00:04:53
テキスト I のレベルを選択する必要がある タブを調整して移動します。.
00:05:02
今すぐ私の議題リスト 私が望むように見えます。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Chúng ta đã tạo ra một dấu đầu dòng danh sách cho slide chương trình nghị sự của chúng tôi..
00:00:07
Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một số thay đổi để xem và định dạng của nó..
00:00:10
Vì tôi muốn áp dụng một chủ đề khác nhau để trình bày,.
00:00:14
Tôi sẽ làm điều đó trước.
00:00:16
Hãy nhấp vào thiết kế và chọn chủ đề này được gọi là Facet,.
00:00:23
áp dụng các phong cách khác nhau và định dạng vào danh sách..
00:00:26
Vì vậy, bây giờ những người đang ở nơi trả trước.
00:00:30
Chủ đề này sử dụng một Kích cỡ phông chữ cho văn bản..
00:00:33
Hãy tăng nó.
00:00:35
Tôi sẽ chọn trình giữ chỗ, nhấp vào trang chủ, kích thước phông chữ và chọn 24..
00:00:44
Kích thước phông chữ này dễ xem và làm cho việc sử dụng không gian trên slide..
00:00:50
Lưu ý rằng nếu bạn muốn thay đổi cỡ chữ cho mỗi danh sách trong bản trình bày, .
00:00:54
bạn nên thay đổi nó trên slide Master.
00:00:57
Chúng ta sẽ làm việc với slide Master trong phim 3, .
00:01:00
Thay đổi định dạng danh sách trên slide Master.
00:01:05
Chúng tôi đã tăng kích thước phông chữ, chúng ta cũng tăng khoảng cách dòng..
00:01:10
Để làm điều đó, tôi sẽ chọn trình giữ chỗ
00:01:13
và trên tab Trang chủ, Tôi sẽ nhấp vào khoảng cách dòng.
00:01:17
nơi tôi thấy rằng hiện tại thiết lập là 1,0 hoặc duy nhất khoảng cách.
00:01:22
và tôi thấy một bản xem trước của các thiết lập khác.
00:01:25
Tôi không muốn khoảng cách khá nhiều như 1,5, hãy mở tùy chọn giãn cách dòng..
00:01:32
Điều này bao gồm cài đặt cho thụt lề cũng như khoảng cách..
00:01:35
Trong khoảng cách, danh sách được đặt thành một .
00:01:40
nhưng tôi có thể thêm không gian từng phần trong hộp trước..
00:01:45
Tôi sẽ thay đổi điều này từ 10 điểm đến 20 và nhấn OK..
00:01:50
Vì vậy, tôi đã thêm một chút không gian vào khoảng cách duy nhất .
00:01:54
nhưng nó không phải khá nhiều như 1,5 khoảng cách.
00:01:58
Bây giờ vì chúng ta đã thay đổi Kích thước phông chữ và khoảng cách dòng.
00:02:02
Tôi muốn đề cập đến autofit .
00:02:04
có thể ảnh hưởng đến cả hai loại định dạng..
00:02:08
Để chứng minh autofit, Tôi sẽ thêm thêm 1 mục vào danh sách này, .
00:02:12
xem chặt chẽ như tôi gõ nó: "hỗ trợ của chúng tôi"..
00:02:17
Xem cách danh sách điều chỉnh khi tôi bắt đầu gõ?.
00:02:20
Nó có thêm nén.
00:02:22
Nó sẽ tiếp tục làm như vậy với mỗi mục bổ sung..
00:02:26
Đó là kết quả của autofit,
00:02:28
nó điều chỉnh khoảng cách dòng và kích thước phông chữ để phù hợp Tất cả các mục danh sách vào trình giữ chỗ..
00:02:35
Chúng ta sẽ xóa mục cuối cùng này.
00:02:38
Bởi vì bạn có thể không muốn Autofitting,
00:02:40
bất cứ khi nào nó xảy ra, điều khiển xuất hiện được gọi là tùy chọn autofit..
00:02:45
Hãy nhấp vào nó.
00:02:47
Để hoàn tác autofitting tôi bấm dừng văn bản phù hợp với trình giữ chỗ này..
00:02:53
Khoảng cách dòng trả về những gì nó đã được, tôi thích rằng.
00:02:57
Vì vậy tôi để lại autofitting hoàn tác
00:03:00
và chúng ta hãy nói rằng tôi muốn tắt autofit hoàn toàn,.
00:03:04
Tôi nhấp vào điều khiển một lần nữa và nhấp vào tùy chọn điều khiển AutoCorrect; .
00:03:10
trong hộp thoại AutoCorrect, tôi bỏ chọn Autofit văn bản cơ thể để giữ chỗ.
00:03:17
và nhấn OK.
00:03:20
Autofit hiện đã tắt cho đến khi tôi bật nó trở lại..
00:03:25
Tiếp theo tôi muốn di chuyển danh sách bên phải một chút .
00:03:28
để cân bằng trình bày nhiều hơn.
00:03:31
Để làm điều đó, tôi sẽ tăng lề trái của nó, .
00:03:34
Tôi nhấp chuột phải vào ô trống văn bản và nhấp vào định dạng hình..
00:03:39
Sau đó, tôi nhấp vào kích thước và tính và hộp văn bản..
00:03:45
Trong hộp lề trái, Tôi sẽ thay đổi cài đặt.
00:03:48
từ .1 inch đến 1 inch.
00:03:52
Văn bản di chuyển sang phải như tôi bấm mũi tên lên cho hộp..
00:03:56
Tôi sẽ đóng Định dạng ngăn hình dạng, .
00:04:00
ký quỹ mới di chuyển danh sách trên độc đáo.
00:04:04
Bây giờ nếu bạn cần phải điều chỉnh không gian giữa các văn bản và đạn, .
00:04:08
một cách tuyệt vời là để sử dụng các dấu hiệu tab trên người cai trị; .
00:04:12
để hiển thị người cai trị, nhấp vào xem và kiểm tra thước..
00:04:17
Bây giờ chúng ta hãy nói rằng tôi muốn tăng không gian giữa văn bản và đạn..
00:04:23
Tôi sẽ chọn văn bản và trên người cai trị, tìm tab trên này.
00:04:27
ở dưới cùng của người cai trị.
00:04:30
Tôi kéo tab và dòng rải rác cho thấy nơi thụt lề trái của văn bản sẽ được..
00:04:38
Để di chuyển các viên đạn, tôi kéo tab ở trên cùng của người cai trị..
00:04:49
Bây giờ lưu ý rằng nếu danh sách của tôi có nhiều hơn một cấp độ văn bản, .
00:04:53
Tôi cần phải chọn mức độ văn bản tôi muốn điều chỉnh và sau đó di chuyển các tab..
00:05:02
Danh sách chương trình nghị sự của tôi bây giờ trông theo cách tôi muốn nó..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Kami telah membuat sebuah Bullet Daftar untuk slide agenda kita..
00:00:07
Sekarang kita akan membuat beberapa perubahan untuk melihat dan memformat..
00:00:10
Karena saya ingin menerapkan tema yang berbeda untuk presentasi,.
00:00:14
Aku akan melakukan itu pertama.
00:00:16
Mari klik desain dan pilih tema ini disebut facet,.
00:00:23
yang menerapkan gaya yang berbeda dan memformat ke daftar..
00:00:26
Jadi sekarang mereka di tempat dimuka.
00:00:30
Tema ini menggunakan kecil ukuran font untuk teks..
00:00:33
Mari kita meningkatkannya.
00:00:35
Saya akan memilih placeholder, klik halaman utama, ukuran font dan pilih 24..
00:00:44
Ukuran font ini lebih mudah dilihat dan memanfaatkan ruang pada slide..
00:00:50
Perhatikan bahwa jika Anda ingin mengubah ukuran font untuk setiap daftar dalam presentasi, .
00:00:54
Anda harus mengubahnya pada slide Master.
00:00:57
Kita akan bekerja dengan slide Master dalam film 3, .
00:01:00
Ubah daftar pemformatan pada slide Master.
00:01:05
Kami telah meningkatkan ukuran font, Mari kita juga meningkatkan spasi baris..
00:01:10
Untuk melakukan itu, saya akan memilih placeholder
00:01:13
dan pada tab Beranda, Saya akan klik spasi baris.
00:01:17
di mana saya melihat bahwa saat ini pengaturan adalah 1,0 atau spasi tunggal.
00:01:22
dan saya melihat preview dari pengaturan lainnya.
00:01:25
Aku tidak ingin cukup begitu banyak jarak sebagai 1,5, mari buka opsi penentuan spasi baris..
00:01:32
Ini termasuk pengaturan untuk indentasi serta jarak..
00:01:35
Dalam jarak, daftar disetel ke satu .
00:01:40
tapi aku bisa menambahkan Ruang secara bertahap di kotak sebelum..
00:01:45
Aku akan mengubah ini dari 10 mengarah ke 20 dan klik OK..
00:01:50
Jadi saya telah menambahkan sedikit lebih Ruang untuk spasi tunggal .
00:01:54
Tapi itu tidak cukup sebanyak 1,5 jarak.
00:01:58
Sekarang karena kita telah berubah ukuran font dan spasi baris.
00:02:02
Saya ingin untuk menyebutkan Autofit .
00:02:04
yang dapat mempengaruhi kedua jenis pemformatan..
00:02:08
Untuk mendemonstrasikan Autofit, Saya akan menambahkan 1 item lagi ke daftar ini, .
00:02:12
Watch erat seperti yang saya ketik: "dukungan kami"..
00:02:17
Lihat bagaimana daftar disesuaikan ketika saya mulai mengetik?.
00:02:20
Itu punya lebih dikompresi.
00:02:22
Ini akan terus melakukannya dengan setiap item tambahan..
00:02:26
Itulah hasil dari Autofit,
00:02:28
menyesuaikan jarak baris dan ukuran font agar sesuai Semua item daftar ke dalam placeholder..
00:02:35
Kami akan menghapus item terakhir ini.
00:02:38
Karena Anda mungkin tidak ingin Autofitting,
00:02:40
setiap kali terjadi, kontrol ini muncul disebut opsi Autofit..
00:02:45
Mari kita klik.
00:02:47
Untuk membatalkan otomatis saya klik berhenti teks yang pas ke placeholder ini..
00:02:53
Spasi baris kembali ke Apa itu, saya lebih suka bahwa.
00:02:57
Jadi saya meninggalkan autofitting dibatalkan
00:03:00
dan katakanlah saya ingin menonaktifkan Autofit sama sekali,.
00:03:04
Saya klik kontrol lagi dan klik kontrol AutoCorrect pilihan; .
00:03:10
di kotak dialog AutoCorrect, saya hapus centang Teks tubuh Autofit ke placeholder.
00:03:17
dan klik OK.
00:03:20
Autofit kini tidak aktif sampai saya mengaktifkannya kembali..
00:03:25
Berikutnya saya ingin memindahkan daftar ke kanan sedikit .
00:03:28
untuk menyeimbangkan slide lebih.
00:03:31
Untuk melakukan itu, saya akan meningkatkan margin kirinya, .
00:03:34
Saya klik kanan placeholder teks dan klik dibentuk bentuk..
00:03:39
Kemudian saya klik ukuran dan properti dan kotak teks..
00:03:45
Di kotak margin kiri, Saya akan mengubah pengaturan.
00:03:48
dari .1 inci ke 1 inci.
00:03:52
Teks bergerak ke kanan saat saya Tekan panah atas untuk kotak..
00:03:56
Saya akan menutup Format panel bentuk, .
00:04:00
margin baru bergerak daftar lebih baik.
00:04:04
Sekarang jika Anda merasa perlu untuk menyesuaikan Ruang antara teks dan peluru, .
00:04:08
cara yang hebat adalah menggunakan penanda tab pada penggaris; .
00:04:12
untuk menampilkan penggaris, Klik Lihat dan periksa penggaris..
00:04:17
Sekarang Katakanlah saya ingin meningkatkan Ruang antara teks dan peluru..
00:04:23
Saya akan memilih teks dan penguasa, menemukan tab atas ini.
00:04:27
di bagian bawah penggaris.
00:04:30
Saya menyeret tab dan garis titik menunjukkan di mana indent kiri teks akan..
00:04:38
Untuk menggerakkan peluru, saya menyeret tab di bagian atas penggaris..
00:04:49
Sekarang perhatikan bahwa jika daftar saya lebih dari satu level teks, .
00:04:53
Saya harus memilih tingkat teks yang saya ingin menyesuaikan dan kemudian memindahkan tab..
00:05:02
Daftar agenda saya sekarang terlihat seperti yang saya inginkan..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Мы создали пулю список для нашего слайда Повестки дня..
00:00:07
Теперь мы внести некоторые изменения его внешний вид и форматирование..
00:00:10
Так как я хочу подать заявление на различные темы презентации,.
00:00:14
Я сделаю это первым.
00:00:16
Давайте нажмите Дизайн и выбрать эта тема называется Facet,.
00:00:23
что применяется в разных стилях и форматирование в список..
00:00:26
Так что теперь они на месте авансом.
00:00:30
Эта тема использует небольшой размер шрифта для текста..
00:00:33
Давайте увеличим его.
00:00:35
Я выберу заполнителя, Нажмите Главная, размер шрифта и выбрать 24..
00:00:44
Этот размер шрифта легче увидеть и использует пространство на слайде..
00:00:50
Обратите внимание, что если вы хотите изменить размер шрифта для каждого списка в презентации, .
00:00:54
вы должны изменить его на слайд мастер.
00:00:57
Мы будем работать со слайдом мастер в фильме 3, .
00:01:00
Изменение форматирования списка на мастере слайдов.
00:01:05
Мы увеличили размер шрифта, давайте также увеличим интервал между строками..
00:01:10
Для этого я выберу заполнителя
00:01:13
и на вкладке "Домой", Я накакую расстояние между строкой.
00:01:17
где я вижу, что текущий настройка 1.0 или одной размеся.
00:01:22
и я вижу предварительный просмотр других настроек.
00:01:25
Я не хочу так много интервалов как 1.5, давайте откроем параметры интервала линии..
00:01:32
Это включает в себя настройки для отступов, а также интервалов..
00:01:35
В соответствии с интервалом, список устанавливается для одного .
00:01:40
но я могу добавить пространство постепенно в поле Перед..
00:01:45
Я изутую это с 10 указывает на 20 и нажмите OK..
00:01:50
Так что я добавил немного больше пространство для одного интервала .
00:01:54
но это не так много, как 1,5 интервала.
00:01:58
Теперь, потому что мы изменились размер шрифта и интервал строки.
00:02:02
Я хочу упомянуть Autofit .
00:02:04
которые могут повлиять на оба этих типы форматирования..
00:02:08
Чтобы продемонстрировать Autofit, Я добавлю еще 1 пункт в этот список, .
00:02:12
внимательно следить, как я ввеся: "Наша поддержка"..
00:02:17
Посмотрите, как список скорректированы, когда я начал печатать?.
00:02:20
Он стал более сжатым.
00:02:22
Она будет и впредь делать это с каждым дополнительным пунктом..
00:02:26
Это результат Autofit,
00:02:28
он регулирует расстояние между строкой и размер шрифта, чтобы соответствовать все элементы списка в заполнитель..
00:02:35
Мы удалим этот последний элемент.
00:02:38
Потому что вы не хотите Autofitting,
00:02:40
всякий раз, когда это происходит, этот контроль появляется под названием Autofit вариантов..
00:02:45
Давайте нажимаем на него.
00:02:47
Чтобы отменить автофиттинг я нажимаю Стоп подходящий текст для этого заполнителя..
00:02:53
Расстояние между строками возвращается к что это было, я предпочитаю, чтобы.
00:02:57
так что я оставляю автофиттинг отменить
00:03:00
и предположим, что я хочу выключить Autofit в целом,.
00:03:04
Я нажимаю на элемент управления снова и нажмите Параметры автоматической неисправимой системы управления; .
00:03:10
в диалоговом поле Autocorrect, я контролирую Автофит текст тела для заполнителя.
00:03:17
и нажмите OK.
00:03:20
Автофит теперь выключен пока я не включу его обратно..
00:03:25
Далее я хочу переместить список вправо немного .
00:03:28
сбалансировать слайд больше.
00:03:31
Для этого я увеличу его левая маржа, .
00:03:34
Я право нажмите текст заполнитель и нажмите форму формата..
00:03:39
Тогда я нажимаю Размер и свойства и текстовый ящик..
00:03:45
В левой поле поля, Я изменю настройки.
00:03:48
от 0,1 дюйма до 1 дюйма.
00:03:52
Текст движется вправо, как я нажмите стрелку Up для коробки..
00:03:56
Я закрою Формат формы панели, .
00:04:00
новая маржа перемещает список над красиво.
00:04:04
Теперь, если вам когда-нибудь понадобится настроить пространство между текстом и пулями, .
00:04:08
отличный способ заключается в том, чтобы использовать маркеры tab на линейке; .
00:04:12
чтобы показать правителя, нажмите Просмотр и проверка Правителя..
00:04:17
Теперь предположим, что я хочу увеличить пространство между текстом и пулями..
00:04:23
Я выберу текст и дальше правитель, найти эту верхнюю вкладку.
00:04:27
на дне правителя.
00:04:30
Я перетаскиваю вкладку и пунктирную линию показывает, где текст остался отступ будет..
00:04:38
Чтобы переместить пули, я перетащить вкладка в верхней части линейки..
00:04:49
Теперь обратите внимание, что если мой список имеет более одного уровня текста, .
00:04:53
Мне нужно выбрать уровень текста, который я хотите настроить, а затем переместить вкладки..
00:05:02
Мой список повестки дня сейчас выглядит так, как я хочу..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Създадохме куршум. в списъка за пързалка на програмата..
00:00:07
Сега ще направим някои промени на неговия вид и форматиране..
00:00:10
Тъй като искам да различна тема за презентацията,.
00:00:14
Аз ще направя това първо.
00:00:16
Да кликнете върху Дизайн и изберете тази тема, наречена Facet,.
00:00:23
която прилага различни стилове и форматиране към списъка..
00:00:26
Така че те вече са на местата си.
00:00:30
Тази тема използва размер на шрифта за текста..
00:00:33
Да го увеличим.
00:00:35
Ще избера контейнера, щракнете върху Начало, Размер на шрифта и изберете 24..
00:00:44
Този размер на шрифта е по-лесен за използва пространството на слайда..
00:00:50
Имайте предвид, че ако искате да промените размер на шрифта за всеки списък в презентацията, .
00:00:54
трябва да го промените в образеца на слайда.
00:00:57
Ще работим с плъзгача магистър във филм 3, .
00:01:00
Промяна на форматирането на списъка в образеца за слайд.
00:01:05
Увеличихме размера на шрифта. нека също така да увеличим междуредото разстояние..
00:01:10
За да направя това, ще избера контейнера
00:01:13
и в раздела Начало, Ще кликна върху разстояние между редовете.
00:01:17
където виждам, че ток е 1,0 или с единичен.
00:01:22
и виждам предварителен преглед на други настройки.
00:01:25
Не искам толкова много разстояние. като 1.5, нека отворим опциите за междуселищно разстояние..
00:01:32
Това включва настройки за наклонена от 1000 000 000 000 000 00.
00:01:35
Под разредка списъкът е настроена на един .
00:01:40
но мога да добавя пространство в полето Преди..
00:01:45
Ще променя това от 10 и щракнете върху OK..
00:01:50
Така че аз добавих малко повече пространство към единичното разстояние .
00:01:54
но не е толкова, колкото 1.5 разстояние.
00:01:58
Сега, защото ние се променихме размер на шрифта и междуредов ред.
00:02:02
Искам да се стоя. да споменем автопобиране .
00:02:04
които могат да засегнат и двете форматиране..
00:02:08
За да се демонстрира автопобиране, Ще добавя още 1 елемент в този списък, .
00:02:12
наблюдавам внимателно, напишете: "Нашата подкрепа"..
00:02:17
Вижте как списъкът коригирана, когато започнах да пиша?.
00:02:20
По-голяма е.
00:02:22
Тя ще продължи да прави това с всеки допълнителен елемент..
00:02:26
Това е резултат от автопобирането.
00:02:28
тя регулира междуредовата разредка и размера на шрифта, за да се побере всички елементи на списъка в контейнера..
00:02:35
Ще изтрием този последен елемент.
00:02:38
Тъй като може да не искате автопобиране,
00:02:40
когато това се случи, този контрол се появява опции за автопобиране..
00:02:45
Да го щракна.
00:02:47
За да отмените автопобирането, щракнете върху "Спри" да се помете текст в този контейнер..
00:02:53
Редовата разредка се връща на какво е, предпочитам да.
00:02:57
така че оставям автослушането на непотвърдени
00:03:00
и да кажем, че искам да изключване автопобиране напълно,.
00:03:04
щракна отново върху контролата и кликнете Контрол на опциите за автокоригиране; .
00:03:10
в автокоригиране диалогов прозорец, премахнете отметката Автопобиране на основния текст до контейнера.
00:03:17
и щракнете върху OK.
00:03:20
Автопобирането вече е изключено докато го включа отново..
00:03:25
След това искам да преместя списъка надясно малко .
00:03:28
за да балансирате слайда повече.
00:03:31
За да направя това, ще увелича лявата си граница, .
00:03:34
Десният бутон на мишката върху контейнера за текст и щракнете върху Форматиране на формата..
00:03:39
След това щракнете върху Размер и свойства и текстово поле..
00:03:45
В полето за ляво поле Ще променя настройката.
00:03:48
от 1 инч до 1 инч.
00:03:52
Текстът се движи надясно, докато натиснете стрелката нагоре за кутията..
00:03:56
Ще затворя Форматиране на плота за фигура, .
00:04:00
новото поле премества списъка добре.
00:04:04
Сега ако някога се наложи да се коригира интервала между текста и водещите символи, .
00:04:08
е да се използвайте маркери за табулация за линийката; .
00:04:12
за да се покаже владетеля, щракнете върху Изглед и проверка на линийка..
00:04:17
Сега да речем, че искам да се увеличи интервала между текста и водещите символи..
00:04:23
Ще избера текста и ще владетеля, намерете горния раздел.
00:04:27
на дъното на владетеля.
00:04:30
Влачих раздела и пунктираната линия показва къде ще бъде левият отстъп на текста..
00:04:38
За да преместя куршумите, те местя в горната част на линийката..
00:04:49
Сега имайте предвид, че ако списъкът ми е повече от едно текстово ниво, .
00:04:53
Трябва да избера нивото на текста, искате да коригирате и след това да преместите разделите..
00:05:02
Моят дневен списък сега Изглежда както аз искам..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Am creat un glonț pentru diapozitivul Agendă..
00:00:07
Acum vom face unele modificări la aspectul său și formatarea..
00:00:10
Din moment ce vreau să aplice o temă diferită de prezentare,.
00:00:14
O să fac asta mai întâi.
00:00:16
Să faceți clic pe Proiectare și să alegem această temă numită Fațetă,.
00:00:23
care aplică stiluri diferite și formatarea în listă..
00:00:26
Deci, acum acestea sunt în loc în avans.
00:00:30
Această temă utilizează o mică dimensiunea fontului pentru text..
00:00:33
Să-l mărim.
00:00:35
Voi selecta substituentul, faceți clic pe Pornire, Dimensiune font și alegeți 24..
00:00:44
Această dimensiune de font este mai ușor de văzut și utilizează spațiul de pe diapozitiv..
00:00:50
Rețineți că, dacă doriți să modificați dimensiunea fontului pentru fiecare listă din prezentare, .
00:00:54
ar trebui să-l modificați pe coordonatorul de diapozitive.
00:00:57
Vom lucra cu diapozitivul. maestru în filmul 3, .
00:01:00
Modificați formatarea listei în coordonatorul de diapozitive.
00:01:05
Am mărit dimensiunea fontului. Să mărim și spațierea liniilor..
00:01:10
Pentru a face acest lucru, voi selecta substituentul
00:01:13
și pe fila Pornire, Voi face clic pe Spațiere linii.
00:01:17
în cazul în care văd că curent setarea este de 1,0 sau o singură spațiere.
00:01:22
și văd o previzualizare a altor setări.
00:01:25
Nu vreau atât de multă spațiere. ca 1.5, să deschidem opțiunile de spațiere a liniilor..
00:01:32
Aceasta include setările pentru indentare, precum și spațiere..
00:01:35
Sub spațiere, lista este setat la single .
00:01:40
dar pot adăuga spațiu incremental în caseta Înainte..
00:01:45
Voi schimba acest lucru de la 10 indică spre 20 și faceți clic pe OK..
00:01:50
Deci, am adăugat un pic mai mult spațiu la spațierea unică .
00:01:54
dar nu este la fel de mult ca spațiere 1.5.
00:01:58
Acum, pentru că ne-am schimbat dimensiunea fontului și spațierea liniilor.
00:02:02
Vreau. pentru a menționa Autofit .
00:02:04
care pot afecta atât aceste tipuri de formatare..
00:02:08
Pentru a demonstra potrivirea automată, Voi adăuga un element mai mult la această listă, .
00:02:12
ceas îndeaproape ca am tastați-l: "Sprijinul nostru"..
00:02:17
Vedeți lista ajustate când am început să tastez?.
00:02:20
A devenit mai comprimat.
00:02:22
Acesta va continua să facă acest lucru cu fiecare element suplimentar..
00:02:26
Acesta este rezultatul Autofit,
00:02:28
ajustează spațierea liniilor și dimensiunea fontului pentru a se potrivi toate elementele listei în substituent..
00:02:35
Vom șterge acest ultim element.
00:02:38
Pentru că s-ar putea să nu doriți autofitting,
00:02:40
ori de câte ori se întâmplă, acest control apare denumită Opțiuni potrivire automată..
00:02:45
Să-i dau click.
00:02:47
Pentru a anula potrivirea automată, fac clic pe Oprire potrivirea textului la acest substituent..
00:02:53
Spațierea liniilor revine la ceea ce a fost, eu prefer ca.
00:02:57
așa că am lăsa autofitting nefăcute