PowerPoint - Build an org chart using the text pane Tutorial

In this video, you will learn how to build an org chart using the text pane in Microsoft 365. The video demonstrates the steps to insert an org chart, resize the text pane, add names and titles, reorder names, and promote individuals without affecting other reports.
This tutorial will help you create an org chart efficiently and effectively using the text pane feature in Microsoft 365.

  • 4:00
  • 2498 views
00:00:09
so we'll right click the slide,
00:00:11
point to Layout and choose Blank.
00:00:15
To insert the chart we click Insert, SmartArt and choose Hierarchy.
00:00:22
I'll select the basic organization chart and click OK,
00:00:28
the chart is inserted with the text pane displayed.
00:00:32
To close and reopen the pane I click this arrow
00:00:35
which appears on the selected chart,
00:00:39
I can move the pane by dragging it at the top
00:00:43
and I make it bigger by dragging the two headed arrow cursor from any side.
00:00:49
When I click away from the chart so it's not selected,
00:00:52
the pane disappears and when I click the chart to select it, the pane reappears.
00:00:59
Note how the pane relates to the chart.
00:01:02
When I click next to the top bullet, the top shape is also selected.
00:01:07
When I click this special indent underneath the top bullet,
00:01:11
the next shape is selected meant for an assistant's name
00:01:15
and when I click the first subordinate bullet in the pane
00:01:18
that selects the first shape in the next row.
00:01:22
Let's type the first name, for the org's executive director.
00:01:27
The text and the shape resizes as I type to fit within the shape.
00:01:32
To add Victoria's title, I'll press Shift-Enter,
00:01:37
to start a new line and type the title.
00:01:40
Note that if I press Enter to get a new line,
00:01:43
that creates a second bullet and shape which I don't want here.
00:01:48
I'll press Backspace to delete the bullet and shape.
00:01:52
Next we'll fill in the assistant's name and title
00:01:56
and for the next three bullets, we'll type in the names and
00:02:00
titles of the reporting directors.
00:02:07
Now what if I want to reorder the names in this row
00:02:10
so that Naomi Sharp follows Jimmie Wolf.
00:02:14
A simple way is to right click Naomi Sharp's name
00:02:17
and click Move down, that moves Naomi Sharp to the right.
00:02:25
To add people who report to each director, I'll click at
00:02:28
the end of the director's title and press Enter-Tab,
00:02:35
that inserts a subordinate bullet and shape.
00:02:39
I'll type the first senior manager, Dick Kingsbury.
00:02:43
To add more shapes at the same level I just keep pressing Enter.
00:02:50
We'll add the other manager names that report to Marco Lara.
00:02:57
Now, let's say Dick Kingsbury has gotten promoted to Director.
00:03:02
To move his name up one level, I click it and press Shift-Tab,
00:03:09
that moves him up but given that he is right above Abbi and Silas
00:03:14
now they report to him instead of to Marco.
00:03:19
To promote Dick Kingsbury without affecting Marco's other reports,
00:03:23
I should do it this way.
00:03:24
Select his name and title, right click and click Cut.
00:03:29
Click where I want his name on the Director level,
00:03:33
let's say in front of Jimmie Wolf and press Enter.
00:03:37
Now, I click next to the new bullet, right click and click Paste.
00:03:42
I'll type in Dick Kingsbury's new title, Director Special Projects.
00:03:48
Now, Dick is on the director's level and Marco's other reports are unaffected.
00:03:54
You see how much is possible just by using the text pane.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
We gaan een organogram invoegen en we willen zoveel mogelijk dia-ruimte,
00:00:09
dus klikken we met de rechtermuisknop op de dia,
00:00:11
wijzen naar de Layout en kiezen Leeg.
00:00:15
Om de diagram in te voegen, klikken we op Invoegen, SmartArt en kiezen Hiërarchie.
00:00:22
Ik selecteer het standaard organogram en klik op OK.
00:00:28
het diagram wordt ingevoegd met het weergegeven tekst deelvenster.
00:00:32
Om het deelvenster te sluiten en opnieuw te openen, klik ik op deze pijl
00:00:35
die op het geselecteerde diagram verschijnt.
00:00:39
Ik kan het deelvenster verplaatsen door het naar de bovenkant
00:00:43
te slepen en ik maak het groter door de pijltjestoets met twee punten vanaf elke kant te slepen.
00:00:49
Wanneer ik van het diagram weg klik, zodat het niet is geselecteerd,
00:00:52
verdwijnt het deelvenster en wanneer ik op het diagram klik om het te selecteren, verschijnt het venster weer.
00:00:59
Merk op hoe het deelvenster betrekking heeft op het diagram.
00:01:02
Als ik naast het bovenste opsommingsteken klik, wordt ook de bovenste vorm geselecteerd.
00:01:07
Wanneer ik op deze speciale inspringing onder de bovenste opsomming klik,
00:01:11
wordt de volgende vorm geselecteerd bedoeld voor de naam van een assistent
00:01:15
en wanneer ik op de eerste ondergeschikte opsommingsteken in het deelvenster klik
00:01:18
dat de eerste vorm in de volgende rij selecteert.
00:01:22
Laten we de eerste naam typen, voor de uitvoerend directeur van de organisatie.
00:01:27
De tekst en de vorm worden aangepast naarmate ik typ om in de vorm te passen.
00:01:32
Om de titel Victoria toe te voegen, druk ik op Shift Enter
00:01:37
om een ​​nieuwe regel te beginnen en de titel te typen.
00:01:40
Merk op dat als ik op Enter druk om een ​​nieuwe regel te krijgen,
00:01:43
dat dit een tweede opsommingsteken en vorm maakt die ik hier niet wil.
00:01:48
Ik druk op Backspace om het opsommingsteken en de vorm te verwijderen.
00:01:52
Vervolgens vullen we de naam en titel van de assistent in
00:01:56
en voor de volgende drie opsommingstekens typen we de namen en
00:02:00
titels van de rapporterende directeuren in.
00:02:07
Wat nu als ik de namen in deze rij opnieuw wil rangschikken
00:02:10
zodat Naomi Sharp Jimmie Wolf volgt.
00:02:14
Een eenvoudige manier is om met de rechtermuisknop te klikken op de Naomi Sharp naam
00:02:17
en klik op Omlaag verplaatsen, die Naomi Sharp naar rechts verplaatst.
00:02:25
Om mensen toe te voegen die aan elke directeur rapporteren, klik ik aan
00:02:28
het einde van de directeur titel en druk op Enter-Tab,
00:02:35
dat een ondergeschikte opsommingsteken en vorm invoegt.
00:02:39
Ik zal de eerste senior manager, Dick Kingsbury typen.
00:02:43
Om meer vormen op hetzelfde niveau toe te voegen, blijf ik gewoon op Enter drukken.
00:02:50
We voegen de andere manager namen toe die rapporteren aan Marco Lara.
00:02:57
Laten we nu zeggen dat Dick Kingsbury gepromoveerd is tot directeur.
00:03:02
Om zijn naam een niveau naar boven te verplaatsen, klik ik erop en druk op Shift-Tab,
00:03:09
die hem omhoog beweegt, maar gezien het feit dat hij vlak boven Abbi en Silas is,
00:03:14
rapporteren ze nu aan hem in plaats van aan Marco.
00:03:19
Dick Kingsbury promoten zonder de andere rapporten van Marco te beïnvloeden,
00:03:23
zou ik het op deze manier moeten doen.
00:03:24
Selecteer zijn naam en titel, klik met de rechtermuisknop en klik op Knippen.
00:03:29
Klik waar ik zijn naam wil op het niveau van de directeur,
00:03:33
laten we zeggen voor Jimmie Wolf en druk op Enter.
00:03:37
Nu klik ik naast het nieuwe opsommingsteken, klik met de rechtermuisknop en klik op
00:03:42
Plakken. Ik typ de nieuwe titel van Dick Kingsbury in, Directeur Speciale Projecten.
00:03:48
Nu staat Dick op het niveau van de directeur en blijven de andere rapporten van Marco onaangetast.
00:03:54
U ziet hoeveel mogelijk is door alleen het tekst deelvenster te gebruiken.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ich werde jetzt ein Organigramm einfügen und möchte dafür möglichst viel Platz auf der Folie haben.
00:00:09
Deshalb klicke ich mit der rechten Maustaste auf die Folie,
00:00:11
zeige auf „Layout” und wähle „Leer” aus.
00:00:15
Zum Einfügen des Organigramms klicke ich auf „Einfügen”, „SmartArt” und „Hierarchie”.
00:00:22
Ich wähle das einfache „Organigramm” aus und klicke auf „OK”.
00:00:28
Das Organigramm wird eingefügt und der Textbereich angezeigt.
00:00:32
Zum Schließen und Öffnen des Bereichs klicke ich auf diesen Pfeil,
00:00:35
der auf dem ausgewählten Organigramm angezeigt wird.
00:00:39
Ich kann den Bereich verschieben, indem ich ihn am oberen Rand ziehe
00:00:43
und ich kann ihn vergrößern, indem ich den Doppelpfeilcursor an einer der vier Seiten ziehe.
00:00:49
Wenn ich außerhalb des Organigramms klicke, um seine Auswahl aufzuheben,
00:00:52
wird der Bereich ausgeblendet, und wenn ich auf das Organigramm klicke, um es auszuwählen, wird der Bereich wieder angezeigt.
00:00:59
Beachten Sie die Beziehung zwischen Textbereich und Organigramm:
00:01:02
Wenn ich neben das oberste Aufzählungszeichen klicke, wird auch die oberste Form ausgewählt.
00:01:07
Wenn ich auf diesen besonderen Einzug unter dem obersten Aufzählungspunkt klicke,
00:01:11
wird die nächste Form ausgewählt, die für den Namen einer Assistentin bzw. eines Assistenten vorgesehen ist.
00:01:15
Und wenn ich auf den ersten untergeordneten Aufzählungspunkt im Bereich klicke,
00:01:18
wird dadurch die erste Form in der nächsten Zeile ausgewählt.
00:01:22
Ich gebe den Vornamen für die Geschäftsbereichsleiterin der Organisation ein.
00:01:27
Die Größe des Texts in der Form wird während der Eingabe so geändert, dass er genau hineinpasst.
00:01:32
Zum Hinzufügen von Victorias beruflicher Position drücke ich UMSCHALT+EINGABETASTE,
00:01:37
um eine neue Zeile anzufangen, und gebe die Position ein.
00:01:40
Sehen Sie: Wenn ich nur die EINGABETASTE drücke, um eine neue Zeile anzufangen,
00:01:43
wird dadurch ein zweiter Aufzählungspunkt und eine zweite Form erstellt. Das möchte ich hier aber nicht.
00:01:48
Deshalb drücke ich die RÜCKTASTE, um den Aufzählungspunkt und die Form wieder zu löschen.
00:01:52
Als Nächstes fülle ich den Namen und die Position der Assistentin aus.
00:01:56
Und bei den nächsten drei Aufzählungspunkten gebe ich die Namen und
00:02:00
Positionen der Abteilungsleiter ein.
00:02:07
Aber was ist, wenn ich die Namen in dieser Zeile umstellen möchte,
00:02:10
sodass Naomi Sharp nach Jimmie Wolf steht?
00:02:14
Eine einfache Möglichkeit ist ein rechter Mausklick auf den Namen Naomi Sharp
00:02:17
und dann ein Klick auf „Nach unten”. Damit wird „Naomi Sharp” nach rechts verschoben.
00:02:25
Um jedem Abteilungsleiter die ihm unterstellten Gruppenleiter hinzuzufügen, klicke ich am
00:02:28
Ende der jeweiligen Position und drücke dann EINGABE+TAB.
00:02:35
Damit werden ein untergeordneter Aufzählungspunkt und eine untergeordnete Form eingefügt.
00:02:39
Ich gebe den ersten Gruppenleiter ein, Dick Kingsbury.
00:02:43
Um mehr Formen auf derselben Ebene hinzuzufügen, drücke ich einfach weiter die EINGABETASTE.
00:02:50
So füge ich die Namen der anderen Gruppenleiter hinzu, die Marco Lara unterstellt sind.
00:02:57
Nehmen wir jetzt einmal an, dass Dick Kingsbury zum Abteilungsleiter befördert wurde.
00:03:02
Um seinen Namen eine Ebene nach oben zu verschieben, klicke ich darauf und drücke UMSCHALT+TAB.
00:03:09
Damit wird er nach oben verschoben. Weil sein Name jetzt aber direkt über Abbi und Silas steht,
00:03:14
sind die beiden nun ihm statt Marco unterstellt.
00:03:19
Wenn ich Dick Kingsbury ohne Auswirkung auf die anderen Marco unterstellten Gruppenleiter höher stufen möchte,
00:03:23
sollte ich so vorgehen:
00:03:24
seinen Namen und seine Position markieren, mit der rechten Maustaste klicken und auf „Ausschneiden” klicken.
00:03:29
Danach klicke ich auf die Stelle, an der sein Name auf der Abteilungsleiterebene stehen soll,
00:03:33
beispielsweise vor Jimmie Wolf, und drücke die EINGABETASTE.
00:03:37
Als Nächstes klicke ich neben das neue Aufzählungszeichen, klicke mit der rechten Maustaste und klicke auf „Einfügen”.
00:03:42
Ich gebe Dick Kingsburys neue Position ein: „Abteilungsleiter, Sonderprojekte”.
00:03:48
Nun befindet sich Dick auf der Abteilungsleiterebene, ohne dass sich dies auf die anderen Marco unterstellten Mitarbeiter auswirkt.
00:03:54
Sie sehen, wie viele Möglichkeiten ich bereits habe, wenn ich nur den Textbereich verwende.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos a insertar un organigrama y queremos todo el espacio posible,
00:00:09
así que hacemos clic derecho en la diapositiva,
00:00:11
seleccionamos Diseño y En blanco.
00:00:15
Para insertar el gráfico, pulsamos Insertar, SmartArt y seleccionamos Jerarquía.
00:00:22
Elijo el organigrama básico y hago clic en Aceptar;
00:00:28
el gráfico se insertará con el panel de texto desplegado.
00:00:32
Para cerrar y volver a abrir el panel, hago clic en esta flecha
00:00:35
que aparece en el gráfico seleccionado.
00:00:39
Puedo mover el panel arrastrándolo por la parte superior
00:00:43
y agrandarlo arrastrando el cursor de dos flechas hacia cualquier lado.
00:00:49
Al hacer clic fuera del gráfico para deseleccionarlo,
00:00:52
el panel desaparece, y al volver a seleccionarlo, el panel reaparece.
00:00:59
Observe cómo se relaciona el panel con el gráfico.
00:01:02
Al hacer clic junto a la viñeta superior, también se selecciona la forma superior.
00:01:07
Al hacer clic en esta sangría especial bajo la viñeta superior,
00:01:11
se selecciona la siguiente forma destinada al nombre de un asistente;
00:01:15
y, al hacer clic en la primera viñeta subordinada del panel,
00:01:18
se selecciona la primera forma de la siguiente fila.
00:01:22
Escribamos el nombre de la directora ejecutiva del organigrama.
00:01:27
El texto y la forma se redimensionan conforme escribo para encajar dentro de la forma.
00:01:32
Para añadir el cargo de Victoria, presiono Mayús-Intro
00:01:37
para crear otra línea y escribir el cargo.
00:01:40
Tenga en cuenta que, si pulso Intro para crear otra línea,
00:01:43
crearé una segunda viñeta y forma que no quiero aquí.
00:01:48
Pulsaré Retroceso para borrar la viñeta y la forma.
00:01:52
A continuación, escribiremos el nombre y cargo del asistente,
00:01:56
y, en las próximas tres viñetas, escribiremos los nombres y
00:02:00
cargos de los directores subordinados.
00:02:07
¿Y si quiero reordenar los nombres de esta fila para que
00:02:10
Naomi Sharp aparezca tras Jimmie Wolf?
00:02:14
Una forma sencilla es hacer clic derecho en el nombre de Naomi Sharp
00:02:17
y hacer clic en Bajar, lo que desplaza a Naomi Sharp a la derecha.
00:02:25
Para añadir a los subordinados de cada director, haré clic al
00:02:28
final del cargo del director y presionaré Intro-Tab,
00:02:35
lo que inserta una viñeta y forma subordinadas.
00:02:39
Introduciré al primer gerente, Dick Kingsbury.
00:02:43
Para añadir más formas en el mismo nivel, sigo pulsando Intro.
00:02:50
Añadiremos los nombres de los demás gerentes subordinados de Marco Lara.
00:02:57
Ahora, digamos que Dick Kingsbury ha sido ascendido a Director.
00:03:02
Para subir su nombre un nivel, hago clic en él y pulso Mayús-Tab,
00:03:09
lo que lo desplaza hacia arriba, pero como está justo sobre Abbi y Silas, ahora
00:03:14
estos son subordinados suyos y no de Marco.
00:03:19
Para ascender a Dick Kingsbury sin afectar a los demás subordinados de Marco,
00:03:23
debería hacerlo de esta manera:
00:03:24
Selecciono su nombre y cargo, hago clic derecho y elijo Cortar.
00:03:29
Hago clic donde quiero su nombre en el nivel de Director,
00:03:33
digamos delante de Jimmie Wolf, y pulso Intro.
00:03:37
Ahora, hago clic junto a la nueva viñeta, hago clic derecho y elijo Pegar.
00:03:42
Introduzco el nuevo cargo de Dick Kingsbury, Director de proyectos especiales.
00:03:48
Ahora, Dick está en el nivel del Director y los otros subordinados de Marco no se ven afectados.
00:03:54
Ya ve todo lo que se puede hacer con el panel de texto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos inserir um organograma e queremos o máximo possível de espaço no slide.
00:00:09
Sendo assim, vamos clicar com o botão direito no slide,
00:00:11
apontar para Layout e escolher Em branco.
00:00:15
Para inserir o gráfico, clicamos em Inserir, SmartArt e escolhemos Hierarquia.
00:00:22
Vou selecionar o organograma básico e clicar em OK.
00:00:28
O gráfico é inserido e o painel de texto exibido.
00:00:32
Para fechar e reabrir o painel, clico nesta seta
00:00:35
que aparece no gráfico selecionado.
00:00:39
Posso mover o painel arrastando-o na parte superior
00:00:43
e aumentá-lo arrastando o cursor duplo a partir de qualquer lado.
00:00:49
Ao clicar fora do gráfico,
00:00:52
o painel desaparece e, ao clicar no gráfico e selecioná-lo, ele volta a aparecer.
00:00:59
Observe como o painel está relacionado ao gráfico.
00:01:02
Quando clico próximo ao marcador superior, a forma superior também é selecionada.
00:01:07
Quando clico neste recuo especial sob o marcador superior,
00:01:11
a próxima forma é selecionada, destinada a um nome de assistente
00:01:15
e quando clico no primeiro marcador subordinado no painel,
00:01:18
este seleciona a primeira forma na próxima linha.
00:01:22
Vamos digitar o primeiro nome para o diretor executivo da organização.
00:01:27
E o texto e a forma se redimensionam à medida que digito, para se ajustar dentro da forma.
00:01:32
Para adicionar o cargo de Victoria, vou pressionar Shift-Enter,
00:01:37
para iniciar uma nova linha e digitar o cargo.
00:01:40
Observe que se eu pressionar Enter para obter uma nova linha,
00:01:43
isso cria um segundo marcador e forma, o que eu não quero aqui.
00:01:48
Vou pressionar a tecla Backspace para excluir o marcador e a forma.
00:01:52
A seguir, vamos preencher o nome e o cargo e assistente
00:01:56
e para os próximos três marcadores, vamos digitar os nomes e
00:02:00
cargos dos chefes imediatos.
00:02:07
Agora, e se eu quiser reordenar os nomes nesta linha,
00:02:10
de modo que Naomi Sharp siga Jimmie Wolf?
00:02:14
Uma forma simples é clicar com o botão direito no nome de Naomi Sharp
00:02:17
e clicar em Mover para baixo, isso vai mover Naomi Sharp para a direita.
00:02:25
Para adicionar as pessoas que se reportam a cada diretor, vou clicar
00:02:28
no final do cargo do diretor e pressionar Enter-Tab,
00:02:35
o que vai inserir um marcador e uma forma subordinadas.
00:02:39
Vou digitar o primeiro gerente sênior, Dick Kingsbury.
00:02:43
Para adicionar mais formas no mesmo nível, apenas continuo pressionando Enter.
00:02:50
Vamos adicionar os outros nomes de gerentes que se reportam a Marco Lara.
00:02:57
Agora, vamos dizer que Dick Kingsbury tenha sido promovido a Diretor.
00:03:02
Para mover seu nome um nível acima, clico nele e pressiono Shift-Tab,
00:03:09
o que o move ele para cima, mas dado que ele está logo acima de Abbi e Silas,
00:03:14
agora eles se reportam a ele ao invés de a Marco.
00:03:19
Para promover Dick Kingsbury sem afetar os subordinados de Marco,
00:03:23
devo fazer dessa forma.
00:03:24
Seleciono seu nome e cargo, clico com o botão direito e clico em Cortar.
00:03:29
Clico no local onde desejo seu nome no nível Diretor,
00:03:33
vamos dizer, em frente a Jimmie Wolf, e pressiono Enter.
00:03:37
Agora, clico próximo ao novo marcador, clico com o botão direito e em Colar.
00:03:42
Vou digitar o novo cargo de Dick Kingsbury, Diretor de projetos especiais.
00:03:48
Agora, Dick está no nível dos diretores e os outros subordinados de Marco não foram afetados.
00:03:54
Viu o quanto é possível fazer apenas usando o painel de texto?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Inseriremo un organigramma e vogliamo più spazio possibile per le diapositive,.
00:00:09
quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sulla diapositiva,
00:00:11
scegliere Layout e scegliere Vuoto.
00:00:15
Per inserire il grafico si fa clic su Inserisci, SmartArt e scegliere Gerarchia..
00:00:22
Seleziono la base organigramma e fare clic su OK,.
00:00:28
il grafico viene inserito con il riquadro di testo visualizzato..
00:00:32
Per chiudere e riaprire il riquadro faccio clic su questa freccia .
00:00:35
che appare sul grafico selezionato,
00:00:39
È possibile spostare il riquadro trascinandolo in alto
00:00:43
e lo faccio più grande trascinando il due cursori a freccia da qualsiasi lato..
00:00:49
Quando clicchevo lontano dal in modo che non sia selezionato,.
00:00:52
il riquadro scompare e quando Faccio clic sul grafico per selezionarlo, il riquadro riappare..
00:00:59
Si noti come il riquadro è correlato al grafico.
00:01:02
Quando cliccherò accanto alla parte superiore punto elenco, viene selezionata anche la forma superiore..
00:01:07
Quando cliccherò su questo speciale rientro sotto il punto elenco superiore, .
00:01:11
viene selezionata la forma successiva significato per il nome di un assistente.
00:01:15
e quando cliccherò sul primo punto elenco subordinato nel riquadro.
00:01:18
che seleziona la prima forma nella riga successiva..
00:01:22
Cerchiamo di digitare il primo nome, per il direttore esecutivo dell'organizzazione. .
00:01:27
Il testo e la forma vengono ridimensionati mentre digito per adattarmi alla forma..
00:01:32
Per aggiungere il titolo di Victoria, Premo Maiusc-Invio,.
00:01:37
per iniziare una nuova riga e digitare il titolo.
00:01:40
Si noti che se premo Invio per ottenere una nuova riga, .
00:01:43
che crea un secondo proiettile e forma che non voglio qui..
00:01:48
Premerò Backspace per eliminare il punto elenco e la forma..
00:01:52
Poi inseriremo il nome e titolo dell'assistente .
00:01:56
e per i prossimi tre proiettili, digiteremo i nomi e.
00:02:00
titoli dei direttori dei rapporti.
00:02:07
Ora cosa succede se voglio riordinare i nomi in questa riga .
00:02:10
in modo che Naomi Sharp segue Jimmie Wolf.
00:02:14
Un modo semplice è quello di destra fai clic sul nome di Naomi Sharp.
00:02:17
e fare clic su Sposta giù, che sposta Naomi Sharp a destra..
00:02:25
Per aggiungere persone che fanno rapporto a ogni regista, cliccherò su.
00:02:28
alla fine del direttore titolo e premere Invio-Tab,.
00:02:35
che inserisce un punto elenco e una forma subordinati.
00:02:39
Io digito il primo senior manager, Dick Kingsbury..
00:02:43
Per aggiungere più forme contemporaneamente livello continuo a premere Invio..
00:02:50
Aggiungeremo l'altro manager nomi che riportano a Marco Lara..
00:02:57
Ora, diciamo Dick Kingsbury è stato promosso a Direttore..
00:03:02
Per spostare il suo nome su uno livello, faccio clic su di esso e premo Maiuscole-Tab, .
00:03:09
che lo muove verso l'alto, ma dato che è proprio sopra Abbi e Silas.
00:03:14
ora fanno rapporto a lui invece che a Marco.
00:03:19
Per promuovere Dick Kingsbury senza incidere sulle altre relazioni di Marco, .
00:03:23
Dovrei farlo in questo modo.
00:03:24
Seleziona il suo nome e il suo titolo, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Taglia..
00:03:29
Clicca dove voglio il suo nome a livello di direttore, .
00:03:33
diciamo davanti a Jimmie Wolf e premere Invio..
00:03:37
Ora, faccio clic accanto al nuovo punto elenco, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla..
00:03:42
Io digitare in Dick Kingsbury nuovo titolo, Direttore Progetti Speciali..
00:03:48
Ora, Dick è al livello del regista e le altre relazioni di Marco non sono interessate. .
00:03:54
Vedete quanto è possibile semplicemente utilizzando il riquadro di testo..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
我們要插入一個組織結構圖和 我們想要盡可能多的幻燈片空間,.
00:00:09
所以我們將按右鍵幻燈片,
00:00:11
指向佈局,然後選擇"空白"。
00:00:15
要插入圖表,請按一下"插入", 智慧藝術並選擇"層次結構"。.
00:00:22
我將選擇基本 組織結構圖,然後按一下"確定",.
00:00:28
圖表插入 顯示文本窗格。.
00:00:32
關閉並重新打開 窗格我按一下此箭頭.
00:00:35
出現在所選圖表上,
00:00:39
我可以通過在頂部拖動窗格來移動窗格
00:00:43
我通過拖動它更大 兩個頭箭頭游標從任何一側。.
00:00:49
當我按一下遠離 圖表,所以沒有選擇,.
00:00:52
窗格消失,當 我按一下圖表以選擇它,窗格將重新出現。.
00:00:59
請注意窗格與圖表的關係。
00:01:02
當我按一下頂部旁邊時 專案符號,頂部形狀也被選中。.
00:01:07
當我按一下此特殊 在頂部子彈下方縮進,.
00:01:11
選擇下一個形狀 指一個助手的名字.
00:01:15
當我點擊第一個 窗格中的從屬專案符號.
00:01:18
選擇 下一行中的第一個形狀。.
00:01:22
讓我們先鍵入 名稱,為組織執行董事。.
00:01:27
文本和形狀調整大小 當我鍵入以適合形狀。.
00:01:32
要添加維多利亞的頭銜, 我將按 Shift-Enter,.
00:01:37
以開始新行並鍵入標題。
00:01:40
請注意,如果我按 輸入以獲取新行,.
00:01:43
創建第二個專案符號和 形狀,我不想在這裡。.
00:01:48
我將按"後退空間"到 刪除專案符號和形狀。.
00:01:52
接下來,我們將填寫 助理姓名和頭銜.
00:01:56
接下來的三顆子彈 我們將鍵入的名稱和.
00:02:00
報告主任的頭銜。
00:02:07
現在,如果我想 重新排序此行中的名稱.
00:02:10
使納奧米夏普跟隨吉米·沃爾夫。
00:02:14
一個簡單的方法是正確的 點擊納奧米夏普的名字.
00:02:17
然後按一下"向下移動", 將納奧米·夏普移到右側。.
00:02:25
添加向其報告的人員 每個導演,我會點擊.
00:02:28
導演的末端 標題並按 Enter-Tab,.
00:02:35
插入從屬專案符號和形狀。
00:02:39
我將鍵入第一個 高級經理 迪克·金斯伯裡.
00:02:43
同時添加更多形狀 級別我只是繼續按輸入。.
00:02:50
我們將添加其他經理 名單,報告給馬可·拉臘。.
00:02:57
現在,讓我們說迪克金斯伯裡 已晉升為董事。.
00:03:02
把他的名字往上移 水準,我點擊它,並按Shift-Tab,.
00:03:09
移動他,但鑒於 他就在阿比和西拉斯的正上方.
00:03:14
現在,他們向他報告,而不是馬可。
00:03:19
推廣迪克·金斯伯裡 不影響馬可的其他報告.
00:03:23
我應該這樣做。
00:03:24
選擇他的名字和頭銜, 按右鍵並按一下"剪切"。.
00:03:29
按一下我想要他的名字的位置 在主任級別上,.
00:03:33
讓我們在吉米麵前說 狼,按輸入。.
00:03:37
現在,我按一下新的 專案符號,按右鍵並按一下"粘貼"。.
00:03:42
我會輸入迪克·金斯伯裡的新 標題,主任特別專案。.
00:03:48
現在,迪克在導演的級別 和馬可的其他報告不受影響。.
00:03:54
你看多少是可能的 只需使用文本窗格。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
組織図を挿入し、 できるだけ多くのスライドスペースが必要です。.
00:00:09
スライドを右クリックします。
00:00:11
[レイアウト] をクリックし、[空白] を選択します。
00:00:15
グラフを挿入するには、[挿入] をクリックします。 SmartArt を選択し、階層を選択します。.
00:00:22
基本を選択します 組織図をクリックし、[OK] をクリックします。.
00:00:28
グラフが挿入される テキスト ペインが表示されます。.
00:00:32
を閉じて再度開くには、 ペイン この矢印をクリックします。.
00:00:35
選択したグラフに表示され、
00:00:39
ウィンドウを上部にドラッグして移動できます。
00:00:43
をドラッグして大きくします。 任意の側から 2 つの方向矢印カーソル。.
00:00:49
から離れてクリックすると、 グラフが選択されていないので、.
00:00:52
ペインが消えるとき グラフをクリックして選択すると、ペインが再び表示されます。.
00:00:59
ペインがグラフにどのように関連するかに注意してください。
00:01:02
上部の横をクリックすると 箇条書き、一番上の図形も選択されます。.
00:01:07
この特別なボタンをクリックすると 上の箇条書きの下のインデント、.
00:01:11
次の図形が選択されます。 アシスタントの名前を意味する.
00:01:15
そして、私は最初をクリックしたとき ペイン内の下位箇条書き.
00:01:18
を選択する 次の行の最初の図形。.
00:01:22
最初に入力してみましょう 組織のエグゼクティブディレクターの名前。.
00:01:27
テキストと図形のサイズが変更される 図形内に収まるように入力します。.
00:01:32
ビクトリアのタイトルを追加するには シフト入力を押す.
00:01:37
を使用して新しい行を開始し、タイトルを入力します。
00:01:40
押すと注意してください。 新しい行を取得するには、次のように入力します。.
00:01:43
2 番目の箇条書きを作成し、 私はここで望まない形。.
00:01:48
バックスペースを押すと、 箇条書きと図形を削除します。.
00:01:52
次に、 アシスタントの名前とタイトル.
00:01:56
そして次の3つの弾丸のために 名前を入力し、.
00:02:00
報告ディレクターの肩書き。
00:02:07
今、私がしたい場合は何をすべきか この行の名前の順序を変更する.
00:02:10
ナオミ・シャープが ジミー・ウルフの後を追う
00:02:14
簡単な方法は、右に行く ナオミ・シャープの名前をクリックします。.
00:02:17
をクリックし、[下へ移動] をクリックします。 ナオミ・シャープを右に動かす。.
00:02:25
報告者を追加するには 各ディレクターは、私はクリックします.
00:02:28
ディレクターの終わり タイトルを押して Enter-Tab を押すと、.
00:02:35
下位の箇条書きと図形を挿入します。
00:02:39
最初に入力します。 シニアマネージャー ディック・キングズベリー.
00:02:43
同じ位置に図形を追加するには レベル私はちょうどEnterを押し続けます。.
00:02:50
もう一方のマネージャーを追加します マルコ・ララに報告する名前。.
00:02:57
ディック・キングスベリーを言おう 取締役に昇格しました。.
00:03:02
彼の名前を1つ上に移動するには レベル、私はそれをクリックし、シフトタブを押して、.
00:03:09
それは彼を動かすが、それを考えると 彼はアッビとサイラスのすぐ上にいる.
00:03:14
今、彼らはマルコの代わりに彼に報告します。
00:03:19
ディック・キングスベリーを宣伝するために マルコの他の報告に影響を与えることなく.
00:03:23
私はこの方法でそれを行う必要があります。
00:03:24
彼の名前とタイトルを選択し、 右クリックして[切り取る]をクリックします。.
00:03:29
私は彼の名前が欲しい場所をクリックしてください ディレクターレベルでは、.
00:03:33
ジミーの前で言おう ウルフを押してEnterを押します。.
00:03:37
今、私は新しいの横をクリックします 箇条書きを右クリックし、[貼り付け] をクリックします。.
00:03:42
ディック・キングスベリーの新作を入力します タイトル、ディレクター特別プロジェクト。.
00:03:48
今、ディックはディレクターのレベルにあります マルコの他の報告は影響を受けません。.
00:03:54
あなたはどれだけ可能かを参照してください テキスト ペインを使用するだけです。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Chúng ta sẽ chèn một sơ đồ tổ chức và chúng tôi muốn càng nhiều không gian trượt càng tốt,.
00:00:09
Vì vậy chúng ta sẽ nhấp chuột phải vào slide,
00:00:11
trỏ đến bố cục và chọn Blank.
00:00:15
Để chèn biểu đồ chúng ta nhấp vào Insert, SmartArt và chọn hệ thống phân cấp..
00:00:22
Tôi sẽ chọn cơ bản Sơ đồ tổ chức và nhấn OK,.
00:00:28
biểu đồ được chèn vào với khung văn bản được hiển thị..
00:00:32
Để đóng và mở lại ngăn tôi bấm vào mũi tên này .
00:00:35
xuất hiện trên biểu đồ đã chọn,
00:00:39
Tôi có thể di chuyển khung bằng cách kéo nó ở trên cùng
00:00:43
và tôi làm cho nó lớn hơn bằng cách kéo hai mũi tên con trỏ từ bất kỳ bên nào..
00:00:49
Khi tôi nhấp vào biểu đồ để nó không được chọn,.
00:00:52
ô biến mất và khi Tôi nhấp vào biểu đồ để chọn nó, khung xuất hiện lại..
00:00:59
Lưu ý cách ngăn liên quan đến biểu đồ.
00:01:02
Khi tôi nhấp vào bên cạnh đầu bullet, hình dạng trên cùng cũng được chọn..
00:01:07
Khi tôi nhấp vào đặc biệt này thụt lề bên dưới viên đạn trên cùng, .
00:01:11
hình tiếp theo được chọn có nghĩa là cho tên của một trợ lý.
00:01:15
và khi tôi nhấp vào nút đầu tiên bullet phụ trong ngăn.
00:01:18
chọn hình đầu tiên trong hàng tiếp theo..
00:01:22
Hãy gõ đầu tiên cho Giám đốc điều hành của tổ chức. .
00:01:27
Các văn bản và hình dạng thay đổi kích thước như tôi loại để phù hợp trong hình dạng..
00:01:32
Để thêm tiêu đề của Victoria, Tôi sẽ nhấn Shift-Enter,.
00:01:37
để bắt đầu một dòng mới và gõ tiêu đề.
00:01:40
Lưu ý rằng nếu tôi nhấn Nhập để có được một dòng mới, .
00:01:43
tạo ra một viên đạn thứ hai và hình dạng mà tôi không muốn ở đây..
00:01:48
Tôi sẽ nhấn Backspace để xóa các viên đạn và hình dạng..
00:01:52
Tiếp theo chúng tôi sẽ điền vào tên và tiêu đề của trợ lý .
00:01:56
và cho ba viên đạn tiếp theo, chúng ta sẽ nhập tên và.
00:02:00
tiêu đề của giám đốc báo cáo.
00:02:07
Bây giờ nếu tôi muốn sắp xếp lại các tên trong hàng này .
00:02:10
để Naomi Sharp theo Jimmie Wolf.
00:02:14
Một cách đơn giản là phải nhấp vào tên Naomi Sharp.
00:02:17
và nhấp vào di chuyển xuống, di chuyển Naomi Sharp sang phải..
00:02:25
Để thêm những người báo cáo mỗi giám đốc, tôi sẽ bấm vào.
00:02:28
kết thúc của giám đốc tiêu đề và nhấn Enter-tab,.
00:02:35
chèn một dấu đầu dòng và hình dạng phụ.
00:02:39
Tôi sẽ gõ đầu tiên quản lý cấp cao, Dick Kingsbury..
00:02:43
Để thêm các hình dạng khác ở cùng một cấp tôi chỉ cần giữ nhấn Enter..
00:02:50
Chúng ta sẽ thêm người quản lý khác tên báo cáo cho Marco Lara..
00:02:57
Bây giờ, hãy nói Dick Kingsbury đã nhận được thăng chức Giám đốc..
00:03:02
Để di chuyển tên của mình lên một cấp, tôi nhấp vào nó và nhấn Shift-Tab, .
00:03:09
mà di chuyển anh ta lên nhưng cho rằng ông là phải ở trên Abbi và Silas.
00:03:14
bây giờ họ báo cáo với anh ta thay vì để Marco.
00:03:19
Để thúc đẩy Dick Kingsbury không ảnh hưởng đến các báo cáo khác của Marco, .
00:03:23
Tôi nên làm theo cách này.
00:03:24
Chọn tên và tiêu đề của mình, nhấp chuột phải và nhấp vào cắt..
00:03:29
Nhấp vào nơi tôi muốn tên của mình ở cấp độ giám đốc, .
00:03:33
Hãy nói ở phía trước của Jimmie Wolf và nhấn Enter..
00:03:37
Bây giờ, tôi nhấp vào bên cạnh mới bullet, nhấp chuột phải và nhấp vào paste..
00:03:42
Tôi sẽ gõ vào mới Dick Kingsbury của tiêu đề, giám đốc dự án đặc biệt..
00:03:48
Bây giờ, Dick là ở cấp độ của giám đốc và các báo cáo khác của Marco không bị ảnh hưởng. .
00:03:54
Bạn thấy bao nhiêu là có thể chỉ bằng cách sử dụng ngăn văn bản..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Kita akan memasukkan sebuah org bagan dan kita ingin sebanyak ruang slide mungkin,.
00:00:09
Jadi kita akan klik kanan slide,
00:00:11
Arahkan ke tata letak dan pilih kosong.
00:00:15
Untuk memasukkan grafik kita klik insert, SmartArt dan pilih hirarki..
00:00:22
Aku akan memilih dasar struktur organisasi dan klik OK,.
00:00:28
grafik disisipkan dengan panel teks yang ditampilkan..
00:00:32
Untuk menutup dan membuka kembali Pane saya klik panah ini .
00:00:35
yang muncul pada grafik yang dipilih,
00:00:39
Saya bisa menggerakkan panel dengan menyeretnya ke atas
00:00:43
dan saya membuatnya lebih besar dengan menyeret dua kursor kepala panah dari sisi manapun..
00:00:49
Ketika saya klik jauh dari grafik sehingga tidak dipilih,.
00:00:52
Panel menghilang dan ketika Saya klik grafik untuk memilihnya, panel muncul kembali..
00:00:59
Perhatikan bagaimana panel berhubungan dengan grafik.
00:01:02
Ketika saya klik di sebelah atas peluru, bentuk atas juga dipilih..
00:01:07
Ketika saya klik khusus ini indent di bawah peluru atas, .
00:01:11
bentuk berikutnya dipilih dimaksudkan untuk nama asisten.
00:01:15
dan ketika saya klik pertama peluru subordinat pada panel.
00:01:18
yang memilih bentuk pertama di baris berikutnya..
00:01:22
Mari kita ketik pertama nama, untuk Direktur Eksekutif org. .
00:01:27
Teks dan bentuk mengubah ukuran seperti yang saya ketik agar sesuai dalam bentuknya..
00:01:32
Untuk menambahkan judul Victoria, Saya akan menekan Shift-Enter,.
00:01:37
untuk memulai baris baru dan ketik judulnya.
00:01:40
Perhatikan bahwa jika saya menekan Masukkan untuk mendapatkan baris baru, .
00:01:43
yang menciptakan peluru kedua dan bentuk yang saya tidak ingin di sini..
00:01:48
Saya akan menekan Backspace untuk menghapus peluru dan bentuk..
00:01:52
Selanjutnya kita akan mengisi nama dan judul asisten .
00:01:56
dan untuk tiga peluru berikutnya, kita akan mengetikkan nama dan.
00:02:00
Judul dari Direktur pelaporan.
00:02:07
Sekarang bagaimana jika saya ingin menyusun ulang nama di baris ini .
00:02:10
sehingga Naomi Sharp mengikuti Jimmie Wolf.
00:02:14
Cara sederhana adalah dengan benar Klik Naomi Sharp nama.
00:02:17
dan klik pindah ke bawah, yang bergerak Naomi Sharp ke kanan..
00:02:25
Untuk menambahkan orang yang melapor ke Setiap Direktur, saya akan klik di.
00:02:28
akhir Direktur judul dan tekan Enter-tab,.
00:02:35
yang memasukkan peluru dan bentuk subordinat.
00:02:39
Saya akan mengetikkan yang pertama manajer senior, Dick Kingsbury..
00:02:43
Untuk menambahkan lebih banyak bentuk pada tingkat saya hanya terus menekan Enter..
00:02:50
Kami akan menambahkan manajer lain nama yang melapor ke Marco Lara..
00:02:57
Sekarang, katakanlah Dick Kingsbury dipromosikan menjadi Direktur..
00:03:02
Untuk memindahkan namanya menjadi satu tingkat, saya klik dan Tekan Shift-tab, .
00:03:09
yang menggerakkan dia tetapi mengingat Dia berada tepat di atas Abbi dan Silas.
00:03:14
Sekarang mereka melapor kepadanya bukan kepada Marco.
00:03:19
Untuk mempromosikan Dick Kingsbury tidak memengaruhi laporan lain Marco, .
00:03:23
Aku harus melakukannya dengan cara ini.
00:03:24
Pilih nama dan judulnya, Klik kanan dan klik cut..
00:03:29
Klik di mana saya ingin namanya pada tingkat Direktur, .
00:03:33
Katakanlah di depan Jimmie Serigala dan tekan Enter..
00:03:37
Sekarang, saya klik di sebelah baru peluru, klik kanan dan klik tempel..
00:03:42
Aku akan mengetikkan Dick Kingsbury baru judul, Direktur proyek khusus..
00:03:48
Sekarang, Dick adalah pada tingkat Direktur dan laporan lain Marco tidak terpengaruh. .
00:03:54
Anda melihat berapa banyak yang mungkin hanya dengan menggunakan panel teks..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Мы собираемся вставить оргсхему и мы хотим как можно больше места для слайдов,.
00:00:09
так что мы направо нажмите на слайд,
00:00:11
указать на Layout и выбрать пустой.
00:00:15
Чтобы вставить диаграмму, нажмите Insert, SmartArt и выбрать Иерархию..
00:00:22
Я выберу основные организации диаграммы и нажмите OK,.
00:00:28
диаграмма вставляется с отображением текстового панели..
00:00:32
Закрыть и вновь открыть панели я нажимаю эту стрелку .
00:00:35
который появляется на выбранном графике,
00:00:39
Я могу переместить панели, перетащив его в верхней части
00:00:43
и я делаю его больше, перетащив двухглавый курсор стрелки с любой стороны..
00:00:49
Когда я отохаю от диаграммы, так что это не выбрано,.
00:00:52
панели исчезает и когда Я нажимаю на диаграмму, чтобы выбрать его, панели появляется снова..
00:00:59
Обратите внимание, как панель относится к диаграмме.
00:01:02
Когда я нажимаю рядом с вершиной пуля, верхняя форма также выбрана..
00:01:07
Когда я нажимаю на этот специальный отступ под верхней пулей, .
00:01:11
выбрана следующая форма предназначен для имени помощника.
00:01:15
и когда я нажимаю на первый подчиненный пуля в стекле.
00:01:18
, который выбирает первая форма в следующем ряду..
00:01:22
Давайте ввем первый имя, для исполнительного директора организации. .
00:01:27
Текст и форма размеров как я типа, чтобы поместиться в форме..
00:01:32
Чтобы добавить название Виктории, Я буду нажимать Shift-Enter,.
00:01:37
чтобы начать новую строку и ввести название.
00:01:40
Обратите внимание, что если я нажимаю Введите, чтобы получить новую линию, .
00:01:43
, что создает вторую пулю и форму, которую я не хочу здесь..
00:01:48
Я нажимаю Backspace на удалить пулю и форму..
00:01:52
Далее мы заполним Имя и название ассистента .
00:01:56
и в течение следующих трех пуль, Мы ввем имена и.
00:02:00
названия директоров по отчетности.
00:02:07
Теперь что, если я хочу переупорядочить имена в этой строке .
00:02:10
так что Наоми Шарп следует Джимми Вольф.
00:02:14
Простой способ заключается в том, чтобы право нажмите имя Наоми Шарп.
00:02:17
и нажмите Переместить вниз, что перемещает Наоми Шарп вправо..
00:02:25
Добавление людей, которые отчитываться перед каждый директор, я нажимаю на.
00:02:28
в конце режиссера название и нажмите Enter-Tab,.
00:02:35
который вставляет подчиненную пулю и форму.
00:02:39
Я наберу первый старший менеджер, Дик Кингсбери..
00:02:43
Чтобы добавить больше форм в то же время уровень я просто держать нажав Enter..
00:02:50
Мы добавим другого менеджера имена, которые сообщают Марко Лара..
00:02:57
Теперь, скажем, Дик Кингсбери получил повышение до директора..
00:03:02
Чтобы переместить его имя до одного уровень, я нажимаю на него и нажмите Shift-Tab, .
00:03:09
, что движет его, но, учитывая, что он прямо над Эбби и Сайлас.
00:03:14
Теперь они отчитываются перед ним, а не марко.
00:03:19
Для продвижения Дик Кингсбери не затрагивая другие отчеты Марко, .
00:03:23
Я должен сделать это таким образом.
00:03:24
Выберите его имя и название, правый щелчок и нажмите Cut..
00:03:29
Нажмите, где я хочу его имя на уровне Директора, .
00:03:33
скажем, перед Джимми Волк и нажмите Enter..
00:03:37
Теперь я нажимаю рядом с новым пуля, правый щелчок и нажмите паста..
00:03:42
Я вету новый Дик Кингсбери название, директор специальных проектов..
00:03:48
Теперь Дик на уровне режиссера и другие отчеты Марко не затрагиваются. .
00:03:54
Вы видите, сколько это возможно просто с помощью текстового стекла..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ще вкараме диаграма на орг и ще направим диаграма на орг. искаме колкото е възможно повече пространство,.
00:00:09
така че ще кликнете с десния бутон на слайда,
00:00:11
посочете Оформление и изберете Празно.
00:00:15
За да вмъкнете диаграмата, щракнете върху "Вмъкване", SmartArt и изберете Йерархия..
00:00:22
Ще избера основния организационна диаграма и щракнете върху OK,.
00:00:28
вмъкната е диаграмата с показания текстов екран..
00:00:32
За да затворите и Екран, който щраквам върху тази стрелка .
00:00:35
се показва на избраната
00:00:39
Мога да преместя прозореца, като го плъзгам отгоре
00:00:43
и аз го направя по-голям, като влачи стрелка от всяка страна..
00:00:49
Когато щракна от диаграма, така че да не е избрана,.
00:00:52
екранът изчезва и когато Щракнете върху диаграмата, за да я изберете, екранът се появява отново..
00:00:59
Обърнете внимание как се отнася към диаграмата.
00:01:02
Когато кликна до върха горната фигура също е избрана..
00:01:07
Когато щракна върху този специален тире под горния куршум, .
00:01:11
следващата фигура е избрана името на асистента.
00:01:15
и когато щракнете върху подчинени водещи символи в прозореца.
00:01:18
която избира първата фигура на следващия ред..
00:01:22
Нека да напишем първия името на изпълнителния директор на орг. .
00:01:27
Текстът и фигурата преоразмеряват както аз въвеждам, за да се побере във формата..
00:01:32
За да добавите заглавието на Виктория, Ще натисна Shift-Enter,.
00:01:37
, за да започнете нов ред и да въведете заглавието.
00:01:40
Имайте предвид, че ако натисна бутона Въведете , за да получите нов ред, .
00:01:43
създава втори водещ символ и не искам да съм тук..
00:01:48
Ще натисна клавиша Backspace за да изтриете куршума и формата..
00:01:52
След това ще попълним име и заглавие на асистента .
00:01:56
и за следващите три куршума, ще въведем имената и.
00:02:00
на отчетните директори.
00:02:07
А сега какво ако искам да пренареждане на имената в този ред .
00:02:10
и на Наоми Шарп да следва Джими Вълк.
00:02:14
Един прост начин е да се направи кликнете върху името на Наоми Шарп.
00:02:17
и кликнете върху Премести надолу, че движи Наоми Шарп надясно..
00:02:25
За да добавите хора, които подават сигнал всеки директор, ще кликна в.
00:02:28
края на и натиснете Enter-Tab,.
00:02:35
която вмъква подчинен куршум и фигура.
00:02:39
Ще напия първия Главен мениджър, Дик Кингсбъри..
00:02:43
За да добавите още фигури в една и съща - Само натискам Enter..
00:02:50
Ще добавим другия мениджър на имената, които се отчитат пред Марко Лара..
00:02:57
Да кажем, че Дик Кингсбъри е на 15. е повишен в директор..
00:03:02
Да премести името си нагоре ниво, щракна върху него и натиснете Shift-Tab, .
00:03:09
който го измества, но като се има предвид, че той е точно над Аби и.
00:03:14
Сега те му докладват вместо на Марко.
00:03:19
Да популяризирам Дик Кингсбъри без да засяга другите доклади на .
00:03:23
Трябва да го направя по този начин.
00:03:24
Изберете името и заглавието му, кликнете с десния бутон и щракнете върху Cut..
00:03:29
Щракнете там, където искам името му на равнище директор, .
00:03:33
Да кажем пред Джими. Вълкът и натиснете Enter..
00:03:37
Сега, кликвам до новия куршум, щракнете с десния бутон и щракнете върху постави..
00:03:42
Ще те напия в новия дик Кингсбъри директор "Специални проекти"..
00:03:48
Дик е на режисьора. други доклади на Марко не са засегнати. .
00:03:54
Виждате колко е възможно само с помощта на текстовия екран..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vom insera o organigramă și. vrem cât mai mult spațiu de alunecare posibil,.
00:00:09
așa că vom face clic dreapta pe diapozitiv,
00:00:11
indicați spre Aspect și alegeți Vid.
00:00:15
Pentru a insera diagrama, facem clic pe Inserare, SmartArt și alegeți Ierarhie..
00:00:22
Voi selecta de bază organigramă și faceți clic pe OK,.
00:00:28
diagrama este inserată cu panoul de text afișat..
00:00:32
Pentru a închide și a redeschide panoul Se face clic pe această săgeată .
00:00:35
care apare în diagrama selectată,
00:00:39
Pot muta panoul glisându-l în partea de sus
00:00:43
și am face mai mare prin glisarea două cap săgeată cursor din orice parte..
00:00:49
Când fac clic departe de diagramă, astfel încât să nu fie selectată,.
00:00:52
panoul dispare și când Fac clic pe diagramă pentru a o selecta, panoul reapare..
00:00:59
Rețineți modul în care panoul se raportează la diagramă.
00:01:02
Când fac clic lângă partea de sus glonț, forma de sus este, de asemenea, selectat..
00:01:07
Când fac clic pe acest special indentare sub marcatorul de sus, .
00:01:11
este selectată următoarea formă destinat pentru numele unui asistent.
00:01:15
și când fac clic pe primul marcator subordonat în panou.
00:01:18
care selectează prima formă din rândul următor..
00:01:22
Să tastați primul numele, pentru directorul executiv al org. .
00:01:27
Textul și forma se redimensionează așa am tip pentru a se potrivi în formă..
00:01:32
Pentru a adăuga titlul Victoriei, Voi apăsa shift-enter,.
00:01:37
pentru a începe o linie nouă și tastați titlul.
00:01:40
Rețineți că, dacă apăs Introduceți pentru a obține o linie nouă, .
00:01:43
care creează un al doilea glonț și forma pe care nu o vreau aici..
00:01:48
Voi apăsa pe Backspace pentru a ștergeți marcatorul și forma..
00:01:52
În continuare vom completa numele și titlul asistentului .
00:01:56
și pentru următoarele trei gloanțe, vom tasta numele și.
00:02:00
titlurile directorilor raportori.
00:02:07
Acum ce se întâmplă dacă vreau să reordonarea numelor din acest rând .
00:02:10
astfel încât Naomi Sharp urmează Jimmie Wolf.
00:02:14
O modalitate simplă este de a dreapta faceți clic pe numele lui Naomi Sharp.
00:02:17
și faceți clic pe Mutare în jos, că o mută pe Naomi Sharp la dreapta..
00:02:25
Pentru a adăuga persoane care raportează la fiecare director, voi face clic pe.
00:02:28
sfârșitul perioadei de titlu și apăsați enter-tab,.
00:02:35
care inserează un marcator subordonat și o formă.
00:02:39
Voi tasta primul senior manager, Dick Kingsbury..
00:02:43
Pentru a adăuga mai multe forme în același timp nivelul I a păstra doar apăsând Enter..
00:02:50
Vom adăuga celălalt manager numele care raportează la Marco Lara..
00:02:57
Acum, să spunem Dick Kingsbury a fost promovat la gradul de director..
00:03:02
Pentru a muta numele său în sus unul nivel, fac clic pe el și apăsați Shift-Tab, .
00:03:09
care îl mută în sus, dar având în vedere că el este chiar deasupra Abbi și Silas.
00:03:14
Acum îi raportează lui în loc să-i raporteze lui Marco.
00:03:19
Pentru a promova Dick Kingsbury fără a afecta celelalte rapoarte ale lui Marco, .
00:03:23
Ar trebui s-o fac așa.
00:03:24
Selectați numele și titlul său, faceți clic dreapta și faceți clic pe Decupare..
00:03:29
Faceți clic unde vreau numele lui la nivel de director, .
00:03:33
Să zicem în fața lui Jimmie. Wolf și apăsați enter..
00:03:37
Acum, fac clic lângă noul marcator, faceți clic dreapta și faceți clic pe Lipire..
00:03:42
Voi scrie noul dick Kingsbury. titlu, Director Proiecte Speciale..
00:03:48
Acum, Dick este la nivelul regizorului. și celelalte rapoarte ale lui Marco nu sunt afectate. .
00:03:54
Vezi cât de mult este posibil doar utilizând panoul de text..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ми збираємося вставити організаційну діаграму і ми хочемо якомога більше місця для слайдів,.
00:00:09
отже, ми клацнемо слайд правою кнопкою миші,
00:00:11
наведіть вказівник на пункт Макет і виберіть пункт Пустий.
00:00:15
Щоб вставити діаграму, ми натискаємо кнопку Вставити, Об'єкт SmartArt і виберіть елемент Ієрархія..
00:00:22
Я виб'ю основні організаційної діаграми та натисніть кнопку OK,.
00:00:28
вставлено діаграму з відображеною областю тексту..
00:00:32
Щоб закрити та знову відкрити Область я натискаю цю стрілку .
00:00:35
яка відображається на вибраній діаграмі,
00:00:39
Можна перемістити область, перетягнувши її угорі
00:00:43
і я роблю його більше, перетягнувши два попрямує стрілка курсор з будь-якого боку..
00:00:49
Коли я натиснути від діаграму, щоб її не було вибрано,.
00:00:52
область зникає і коли Клацнув діаграму, щоб виділити її, з'явиться область..
00:00:59
Зверніть увагу, як область пов'язана з діаграмою.
00:01:02
При натишці поруч із верхньою частиною маркер, верхня фігура також виділена..
00:01:07
Коли я натиснаю цю спеціальну відступ під верхнім маркером, .
00:01:11
виділено наступну фігуру призначено для імені помічника.
00:01:15
і коли я натинаю перший підпорядкований маркер в області.
00:01:18
який вибирає перша фігура в наступному рядку..
00:01:22
Давайте введемо перший ім'я, для виконавчого директора org. .
00:01:27
Текст і фігура зміниться під час введення тексту відповідно до форми..
00:01:32
Щоб додати назву Вікторії, Я натискаю shift-Enter,.
00:01:37
, щоб почати новий рядок і ввести заголовок.
00:01:40
Зверніть увагу, що якщо я натискаю Введіть, щоб отримати новий рядок, .
00:01:43
що створює другий маркер і форму, яку я тут не хочу..
00:01:48
Я натискаю на Backspace, щоб видалити маркер і фігуру..
00:01:52
Далі ми заповнимо ім'я та назва помічника .
00:01:56
і для наступних трьох куль, ми введемо імена та.
00:02:00
звання директорів звітності.
00:02:07
Тепер що, якщо я хочу впорядкування імен у цьому рядку .
00:02:10
так що Наомі Шарп слідує Джиммі Вовк.
00:02:14
Простий спосіб - справа натисніть ім'я Наомі Шарпа.
00:02:17
і натисніть кнопку Перемістити вниз, що пересуває Наомі Шарпа вправо..
00:02:25
Додавання користувачів, які повідомляють кожен режисер, я натис буду на.
00:02:28
кінець режисера натисніть клавішу Enter-Tab,.
00:02:35
, який вставляє підпорядкований маркер і фігуру.
00:02:39
Я введу перший старший менеджер, Дік Кінгсбері..
00:02:43
Додавання додаткових фігур рівень я просто продовжувати натисканням Enter..
00:02:50
Ми додамо іншого менеджера імена, які повідомляють Марко Ларі..
00:02:57
Тепер, скажімо, Дік Кінгсбері отримав підвищений до директора..
00:03:02
Переміщення його імені вгору на один я натискаю на неї та натискаю клавішу Shift-Tab, .
00:03:09
що рухається його вгору, але з огляду на, що він прямо над Аббі і Сила.
00:03:14
тепер вони повідомляють йому, а не Марко.
00:03:19
Для сприяння Дік Кінгсбері не впливаючи на інші звіти Марко, .
00:03:23
Я повинен зробити це таким чином.
00:03:24
Виберіть його ім'я та назву, клацніть правою кнопкою миші та виберіть вирізати..
00:03:29
Клацніть місце, де я хочу його ім'я на рівні директора, .
00:03:33
Скажімо, перед Джиммі Вовк і натисніть клавішу Enter..
00:03:37
Тепер я натисю поруч з новим маркер, клацніть правою кнопкою миші та виберіть команду Вставити..
00:03:42
Я введу в Дік Кінгсбері новий назва, директор спеціальних проектів..
00:03:48
Тепер Дік знаходиться на рівні режисера і інші звіти Марко не завдоються. .
00:03:54
Ви бачите, скільки можливо просто за допомогою області тексту..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bir org şeması ekleyeceğiz ve. mümkün olduğunca çok slayt alanı istiyoruz,.
00:00:09
bu yüzden sağ slayt tıklayın,
00:00:11
Düzen'i işaret edin ve Boş'u seçin.
00:00:15
Grafiği eklemek için Ekle'ye tıklıyoruz, SmartArt ve Hiyerarşi seçin..
00:00:22
Ben temel seçeceğim organizasyon şeması ve Tamam'ı tıklatın,.
00:00:28
grafik eklenir metin bölmesi görüntülenir..
00:00:32
Kapatmak ve yeniden açmak için bölme ben bu ok tıklayın .
00:00:35
seçili grafikte görünen,
00:00:39
Bölmeyi en üste sürükleyerek hareket ettirebilirim.
00:00:43
ve ben sürükleyerek daha büyük yapmak herhangi bir taraftan iki başlı ok imleci..
00:00:49
Ben uzakta tıkladığınızda grafik seçili değil, böylece.
00:00:52
bölme kaybolur ve ne zaman Seçmek için grafiği tıklatıyorum, bölme yeniden görünür..
00:00:59
Bölmenin grafikle nasıl ilişkili olduğunu not edin.
00:01:02
En üste tıkladığım da mermi, üst şekil de seçilir..
00:01:07
Bu özel tıklamazaman üst kurşun altında girinti, .
00:01:11
sonraki şekil seçilir bir asistan adı anlamına gelir.
00:01:15
ve ben ilk tıkladığınızda bölmedeki ast mermi.
00:01:18
bu seçer sonraki satırdaki ilk şekil..
00:01:22
İlkini yazalım. org'un icra direktörü için. .
00:01:27
Metin ve şekil yeniden boyutlandır ben şekil içine sığacak şekilde yazın..
00:01:32
Victoria'nın unvanını eklemek için, Shift-Enter tuşuna basacağım..
00:01:37
yeni bir satır başlatmak ve başlığı yazın.
00:01:40
Eğer basamazsam Yeni bir hat almak için girin, .
00:01:43
ikinci bir madde işareti oluşturur ve Burada istemediğim şekli..
00:01:48
Backspace tuşuna basacağım. madde işaretini ve şeklini silin..
00:01:52
Sonra biz dolduracağız asistanın adı ve unvanı .
00:01:56
ve sonraki üç mermi için, isimleri yazacağız ve.
00:02:00
raporlama müdürlerinin unvanları.
00:02:07
Şimdi ya istersem. bu satırdaki adları yeniden sırala .
00:02:10
Böylece Naomi Sharp Jimmie Wolf'u takip eder.
00:02:14
Basit bir yol, doğru Naomi Sharp'ın adını tıklatın.
00:02:17
ve Aşağı Taşı'yı tıklatın, bu Naomi Sharp'ı sağa doğru hareket ettirir..
00:02:25
Rapor veren kişileri eklemek için her yönetmen, ben tıklayacağım.
00:02:28
yönetmenin sonu başlık ve Enter-Tab tuşuna basın,.
00:02:35
bir ast mermi ve şekil ekler.
00:02:39
İlkini yazacağım. Üst düzey yönetici, Dick Kingsbury..
00:02:43
Aynı anda daha fazla şekil eklemek için seviye ben sadece Enter tuşuna basmaya devam edin..
00:02:50
Diğer müdürü de ekleyeceğiz. Marco Lara'ya rapor veren isimler..
00:02:57
Şimdi, diyelim ki Dick Kingsbury Müdürlüğe terfi etti..
00:03:02
Adını yukarı taşımak için. düzeyi, ben tıklayın ve Shift-Tab basın, .
00:03:09
bu onu yukarı taşır ama verilen Abbi ve Silas'ın hemen üstünde..
00:03:14
Şimdi marco yerine ona rapor ediyorlar.
00:03:19
Dick Kingsbury'yi tanıtmak için Marco'nun diğer raporlarını etkilemeden, .
00:03:23
Bu şekilde yapmalıyım.
00:03:24
Adını ve unvanını seçin, sağ tıklatın ve Kes'e tıklayın..
00:03:29
Adını istediğim yere tıklayın Müdür düzeyinde, .
00:03:33
Diyelim ki Jimmie'nin önünde. Wolf ve Enter tuşuna basın..
00:03:37
Şimdi, yeni nin yanına tıklıyorum. madde işareti, sağ tıklatın ve Yapıştır'ı tıklatın..
00:03:42
Dick Kingsbury'nin yeni başlık, Müdür Özel Projeler..
00:03:48
Dick şu anda yönetmen seviyesinde. Ve Marco'nun diğer raporları etkilenmedi. .
00:03:54
Ne kadar mümkün olduğunu görüyorsun. sadece metin bölmesini kullanarak..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos inserir um gráfico org e queremos o máximo de espaço de diapositivos possível,.
00:00:09
então vamos clicar no slide,
00:00:11
apontar para Layout e escolher Blank.
00:00:15
Para inserir o gráfico em que clicamos Insira, SmartArt e escolha a Hierarquia..
00:00:22
Vou selecionar o básico gráfico de organização e clique EM OK,.
00:00:28
o gráfico é inserido com o painel de texto visualizado..
00:00:32
Para fechar e reabrir o painel eu clique esta seta .
00:00:35
que aparece no gráfico selecionado,
00:00:39
Posso mover o painel arrastando-o no topo.
00:00:43
e eu torná-lo maior arrastando o dois cursores de seta de cabeça de qualquer lado..
00:00:49
Quando clico longe do gráfico para que não seja selecionado,.
00:00:52
o painel desaparece e quando Clico na tabela para selecioná-lo, o painel reaparece..
00:00:59
Note como o painel se relaciona com o gráfico.
00:01:02
Quando clico ao lado do topo bala, a forma superior também é selecionada..
00:01:07
Quando clicar neste especial travessão debaixo da bala superior, .
00:01:11
a próxima forma é selecionada destinado para o nome de um assistente.
00:01:15
e quando clico no primeiro bala subordinada no painel.
00:01:18
que seleciona a primeira forma na próxima linha..
00:01:22
Vamos escrever o primeiro nome, para o diretor executivo da org. .
00:01:27
O texto e a forma redimensionam como eu escrevo para caber dentro da forma..
00:01:32
Para adicionar o título de Victoria, Vou pressionar shift-enter,.
00:01:37
para iniciar uma nova linha e escrever o título.
00:01:40
Note que se eu pressionar Entre para obter uma nova linha, .
00:01:43
que cria uma segunda bala e forma que eu não quero aqui..
00:01:48
Vou pressionar o Backspace para apagar a bala e a forma..
00:01:52
Em seguida, vamos preencher o nome e título do assistente .
00:01:56
e para as próximas três balas, vamos escrever nos nomes e.
00:02:00
títulos dos diretores inquiridos.
00:02:07
E se eu quiser. reencomendar os nomes nesta linha .
00:02:10
para que Naomi Sharp siga Jimmie Wolf.
00:02:14
Uma forma simples é a direita clique no nome de Naomi Sharp.
00:02:17
e clique Em Mover-se para baixo, que move Naomi Sharp para a direita..
00:02:25
Para adicionar pessoas que reportam a cada diretor, vou clicar em.
00:02:28
o fim do diretor título e pressione Enter-Tab,.
00:02:35
que insere uma bala e forma subordinada.
00:02:39
Vou escrever o primeiro. Gerente sénior, Dick Kingsbury..
00:02:43
Para adicionar mais formas ao mesmo tempo nível eu continuo a pressionar Enter..
00:02:50
Vamos adicionar o outro gerente. nomes que reportam a Marco Lara..
00:02:57
Digamos que Dick Kingsbury foi promovido a Diretor..
00:03:02
Para mover o seu nome para cima um nível, clico nele e pressiono o separador de turno, .
00:03:09
que o move para cima, mas dado que está mesmo acima de Abbi e Silas.
00:03:14
agora reportam-lhe em vez de marco.
00:03:19
Para promover Dick Kingsbury sem afetar os outros relatórios do Marco, .
00:03:23
Eu devia fazê-lo assim.
00:03:24
Selecione o seu nome e título, clique à direita e clique em Cortar..
00:03:29
Clique onde quero o nome dele ao nível do Diretor, .
00:03:33
vamos dizer na frente de Jimmie Lobo e imprensa Enter..
00:03:37
Agora, clico ao lado do novo bala, clique à direita e clique em Pasta..
00:03:42
Vou escrever no novo Dick Kingsbury título, Diretor Projetos Especiais..
00:03:48
O Dick está no nível do realizador. e os outros relatórios do Marco não são afetados. .
00:03:54
Vê quanto é possível apenas usando o painel de texto..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Umetnuжemo org grafikon i. Ћelimo љto je viљe moguжe prostora za klizanje,.
00:00:09
Tako da жemo kliknuti desno na slajd,
00:00:11
postavite pokazivač na stavku Raspored i odaberite stavku "Prazno".
00:00:15
Da bismo umetnuli grafikon kliknuli smo na dugme "Umetni", SmartArt grafika i odaberite hijerarhiju..
00:00:22
Ja жu izabrati osnovnu. organizacioni dijagram i kliknite na dugme U redu,.
00:00:28
grafikon je umetnut sa prikazanim okno za tekst..
00:00:32
Da biste zatvorili i ponovo otvorili okno Kliknem na ovu strelicu .
00:00:35
koji se pojavljuje na izabranom grafikonu,
00:00:39
Mogu da pomerim okno tako što ću ga prevući na vrh
00:00:43
I ja ga uиinog veжim vuиuжi. Kursor dve glave sa bilo koje strane..
00:00:49
Kada kliknem daleko od grafikon tako da nije izabran,.
00:00:52
okno nestaje i kada Kliknem na grafikon da bih ga izabrao, okno se ponovo pojavljuje..
00:00:59
Obratite pažnju na to kako se okno odnosi na grafikon.
00:01:02
Kada kliknem pored vrha znak za nabrajanje, izabran je i gornji oblik..
00:01:07
Kada kliknem na ovaj specijalitet uvlačenje pasusa ispod gornjeg znaka za nabrajanje, .
00:01:11
sledeći oblik je izabran namenjeno imenu asistenta.
00:01:15
i kada kliknem na prvi podređeni metak u oknu.
00:01:18
koji bira prvi oblik u sledećem redu..
00:01:22
Hajde da otkucamo prvi ime, za izvršnog direktora orga. .
00:01:27
Tekst i promeni veličine oblika dok kucam da bi se uklopio u oblik..
00:01:32
Da dodam Viktorijinu titulu, Pritisnuжu Shift-Enter,.
00:01:37
da biste započeli novi red i otkucali naslov.
00:01:40
Imajte na umu da ako pritisnem Unesite da biste dobili novi red, .
00:01:43
koji stvara drugi znak za nabrajanje i Oblik koji ne ћelim ovde..
00:01:48
Pritisnuжu Backspace da. brisanje znaka za nabrajanje i oblik..
00:01:52
Sledeжe љto жemo popuniti. ime i naslov pomoćnika .
00:01:56
I za sledeća tri metka, Ukucaжemo imena i..
00:02:00
naslove direktora izveštaja.
00:02:07
Šta ako ja to želim ponovno redosled imena u ovom redu .
00:02:10
Tako da Naomi Šarp prati Džimija Volfa.
00:02:14
Jednostavan način je da se to uradi kliknite na ime Naomi Šarp.
00:02:17
i kliknite na dugme Pomeri nadole, to Pomera Naomi Šarp nadesno..
00:02:25
Dodavanje osoba koje se javljaju svaki reћiser, kliknuжu na..
00:02:28
kraj režisera naslov i pritisnite taster Enter-Tab,.
00:02:35
koji umeće podređeni znak za nabrajanje i oblik.
00:02:39
Ja жu otkucati prvi. Stariji menadћer, Dik Kingsberi..
00:02:43
Dodavanje više oblika u isto vreme Samo nastavljam da pritiskam Enter..
00:02:50
Dodaжemo drugog menadћera. imena koja se javljaju Marku Lari..
00:02:57
Recimo Dik Kingsberi Unapređen je u direktora..
00:03:02
Da pomerim njegovo ime na jedno na nivou, kliknem na njega i pritisnem kombinaciju tastera Shift-Tab, .
00:03:09
To ga pomera, ali s obzirom na to. On je odmah iznad Abbi i Sajlasa..
00:03:14
Sada se javljaju njemu umesto Marku.
00:03:19
Da promovišemo Dika Kingsberija ne utičući na Markove druge izveštaje, .
00:03:23
Trebalo bi to da uradim na ovaj naиin.
00:03:24
Izaberite njegovo ime i naslov, kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Iseci..
00:03:29
Kliknite na mesto gde želim njegovo ime na nivou direktora, .
00:03:33
Recimo pred Džimiju Vučić i pritisni Enter..
00:03:37
Sada, kliknem pored novog kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Nalepi..
00:03:42
Ukucaжu novu Dika Kingsberija. naslov, direktor specijalnih projekata..
00:03:48
Dik je na režiseru I Markove druge izveštaje nema uticaja. .
00:03:54
Vidiš li koliko je moguće samo korišćenjem okna za tekst..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:09
لذا سنضغط على الشريحة
00:00:11
أشر إلى التخطيط واختر فارغ.
00:00:15
لإدراج المخطط، انقر فوق إدراج، SmartArt واختر التسلسل الهرمي..
00:00:22
سأختار الأساسي المخطط الهيكلي وانقر فوق موافق،.
00:00:28
يتم إدراج المخطط مع عرض جزء النص..
00:00:32
لإغلاق وإعادة فتح جزء أنا فوق هذا السهم .
00:00:35
الذي يظهر على المخطط المحدد،
00:00:39
يمكنني تحريك الجزء عن طريق سحبه في الأعلى
00:00:43
و أجعلها أكبر عن طريق سحب رأسين رأس السهم المؤشر من أي جانب..
00:00:49
عندما انقر بعيدا عن التخطيط بحيث لا يتم تحديده،.
00:00:52
يختفي الجزء ومتى انقر فوق المخطط لتحديده، يظهر الجزء مرة أخرى..
00:00:59
لاحظ كيف يرتبط الجزء بالرسم البياني.
00:01:02
عند النقر بجوار الجزء العلوي الرمز النقطي، يتم تحديد الشكل العلوي أيضا..
00:01:07
عند النقر فوق هذا خاص المسافة البادئة تحت الرصاصة العلوية، .
00:01:11
يتم تحديد الشكل التالي مخصصة لاسم مساعد.
00:01:15
وعندما انقر فوق الأول الرمز النقطي الثانوي في الجزء.
00:01:18
الذي يحدد الشكل الأول في الصف التالي..
00:01:22
دعونا اكتب الأول اسم المدير التنفيذي للمنظمة. .
00:01:27
تغيير حجم النص والشكل كما اكتب لتناسب داخل الشكل..
00:01:32
لإضافة لقب فيكتوريا، سأضغط على مفتاح Shift-Enter.
00:01:37
لبدء سطر جديد وكتابة العنوان.
00:01:40
لاحظ أنه إذا ضغطت أدخل للحصول على سطر جديد، .
00:01:43
الذي ينشئ رصاصة ثانية و الشكل الذي لا أريده هنا.
00:01:48
سأضغط على باك سبيس حذف الرمز النقطي والشكل..
00:01:52
بعد ذلك سنملأ اسم المساعد وعنوانه .
00:01:56
وبالنسبة للرصاصات الثلاث التالية سنقوم بكتابة الأسماء و.
00:02:00
عناوين مديري التقارير.
00:02:07
الآن ماذا لو أردت إعادة ترتيب الأسماء في هذا الصف .
00:02:10
حتى تتبع نعومي شارب جيمي وولف.
00:02:14
طريقة بسيطة هي الحق انقر على اسم نعومي شارب.
00:02:17
وانقر على تحريك لأسفل، أن تحرك نعومي شارب إلى اليمين..
00:02:25
لإضافة الأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ إلى كل مدير، وأنا اضغط على.
00:02:28
نهاية المخرج العنوان واضغط على Enter-Tab،.
00:02:35
الذي يدرج نقطي ثانوي وشكل.
00:02:39
سأكتب أول مدير أول، ديك كينغزبري..
00:02:43
لإضافة المزيد من الأشكال في نفس مستوى أنا فقط الحفاظ على الضغط أدخل..
00:02:50
سنضيف المدير الآخر أسماء ذلك التقرير إلى ماركو لارا..
00:02:57
الآن، لنقل ديك كينغزبري تمت ترقيته إلى مدير..
00:03:02
لنقل اسمه إلى أعلى واحد المستوى، وأنا فوق ذلك واضغط التحول تبويب، .
00:03:09
أن يتحرك له حتى ولكن بالنظر إلى أن هو فوق آبي وسيلاس.
00:03:14
الآن هم يبلغونه بدلا من ماركو.
00:03:19
لتعزيز ديك كينغزبري دون التأثير على تقارير ماركو الأخرى، .
00:03:23
يجب أن أفعلها بهذه الطريقة
00:03:24
حدد اسمه وعنوانه، انقر بزر الماوس الأيمن وانقر فوق قص..
00:03:29
انقر حيث أريد اسمه على مستوى المدير، .
00:03:33
لنقل أمام جيمي الذئب واضغط أدخل..
00:03:37
الآن، أنا انقر بجانب الجديد الرمز النقطي، انقر بزر الماوس الأيمن وانقر فوق لصق..
00:03:42
سأكتب في ديك كينغزبري الجديد العنوان، مدير المشاريع الخاصة..
00:03:48
الآن، ديك على مستوى المخرج وتقارير ماركو الأخرى لم تتأثر. .
00:03:54
ترى كم هو ممكن فقط باستخدام جزء النص..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:09
그래서 우리는 바로 슬라이드를 클릭합니다,
00:00:11
레이아웃을 가리키고 빈 을 선택합니다.
00:00:15
차트를 삽입하려면 삽입을 클릭합니다. SmartArt 및 계층 구조를 선택합니다..
00:00:22
기본을 선택하겠습니다. 조직 차트와 확인을 클릭,.
00:00:28
차트가 삽입됩니다. 텍스트 창이 표시됩니다..
00:00:32
닫고 다시 열려면 이 화살표를 클릭하는 창 .
00:00:35
선택한 차트에 표시되는,
00:00:39
상단에 드래그하여 창을 이동할 수 있습니다.
00:00:43
그리고 드래그하여 더 크게 만들 수 있습니다. 어느 쪽에서 든 두 개의 헤딩 화살표 커서..
00:00:49
클릭할 때 차트를 선택하지 않도록,.
00:00:52
창이 사라지고 언제 차트를 클릭하여 선택하면 창이 다시 나타납니다..
00:00:59
창이 차트와 어떻게 관련되어 있는지 유의하십시오.
00:01:02
위쪽 옆을 클릭하면 글머리 기호, 상단 모양도 선택됩니다..
00:01:07
이 스페셜을 클릭하면 상단 총알 아래에 들여쓰기, .
00:01:11
다음 셰이프가 선택됩니다. 도우미의 이름을 의미.
00:01:15
그리고 첫 번째를 클릭할 때 창에 있는 종속 탄환.
00:01:18
다음 행의 첫 번째 셰이프입니다..
00:01:22
첫 번째 를 입력해 보겠습니다. 이름, 조직의 전무 이사에 대한. .
00:01:27
텍스트와 셰이프의 크기 조정 모양에 맞게 입력하는 대로..
00:01:32
빅토리아의 제목을 추가하려면 시프트 엔터어를 누르면.
00:01:37
새 줄을 시작하고 제목을 입력합니다.
00:01:40
누르면 주의 새로운 줄을 얻으려면 입력하고, .
00:01:43
즉, 두 번째 글머리 기호를 생성하고 내가 원하지 않는 모양..
00:01:48
백스페이스를 눌러 글머리 기호와 모양을 삭제합니다..
00:01:52
다음으로 는 도우미의 이름과 제목 .
00:01:56
그리고 다음 세 개의 총알에 대 한, 이름을 입력하고.
00:02:00
보고 이사의 제목.
00:02:07
지금 내가 원하는 경우 어떻게 이 행의 이름 재정렬 .
00:02:10
그래서 나오미 샤프는 지미 늑대를 따릅니다.
00:02:14
간단한 방법은 옳은 것입니다 나오미 샤프의 이름을 클릭.
00:02:17
아래로 이동을 클릭, 그 나오미 샤프를 오른쪽으로 이동한다..
00:02:25
신고하는 사람을 추가하려면 각 디렉터, 나는.
00:02:28
감독의 끝 제목 및 enter-Tab을 누르고,.
00:02:35
종속 글머리 기호와 모양을 삽입합니다.
00:02:39
첫 번째 입력합니다. 수석 매니저, 딕 킹스베리..
00:02:43
동일한 셰이프를 더 추가하려면 레벨 난 그냥 Enter를 누르고 계속..
00:02:50
다른 관리자를 추가하겠습니다. 마르코 라라에게 보고하는 이름입니다..
00:02:57
지금, 딕 킹스베리를 가정 해 봅시다. 이사로 승진했습니다..
00:03:02
그의 이름을 하나 위로 이동하려면 레벨, 나는 그것을 클릭하고 시프트 탭을 누르면, .
00:03:09
그것은 그를 이동하지만, 주어진 그는 아비와 실라스 바로 위에 있습니다..
00:03:14
이제 그들은 마르코 대신 그에게 보고합니다.
00:03:19
딕 킹스베리를 홍보하기 위해 마르코의 다른 보고서에 영향을 미치지 않고, .
00:03:23
나는 이런 식으로해야한다.
00:03:24
그의 이름과 제목을 선택, 오른쪽 을 클릭하고 잘라 클릭합니다..
00:03:29
나는 그의 이름을 원하는 곳을 클릭 이사 수준에서, .
00:03:33
지미 앞에서 말합시다. 늑대와 누르기 입력합니다..
00:03:37
이제 새 옆을 클릭합니다. 글머리 기호를 클릭하고 붙여 넣기를 클릭합니다..
00:03:42
딕 킹스베리의 새로운 입력하겠습니다. 제목, 감독 특별 프로젝트..
00:03:48
이제 딕은 감독의 수준에 있습니다. 마르코의 다른 보고서는 영향을 받지 않습니다. .
00:03:54
당신은 얼마나 많은 가능한 볼 수 있습니다 텍스트 창을 사용하여..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:09
所以我们将右键单击幻灯片,
00:00:11
指向布局,然后选择空白。
00:00:15
要插入图表,请单击"插入" 智能艺术,然后选择层次结构。.
00:00:22
我将选择基本 组织结构图,然后单击确定,.
00:00:28
图表已插入 显示文本窗格。.
00:00:32
关闭并重新打开 窗格 我单击此箭头.
00:00:35
显示在所选图表上,
00:00:39
我可以通过在顶部拖动窗格来移动窗格
00:00:43
我通过拖动 从任意一侧的两个方向箭头光标。.
00:00:49
当我从 图表,因此未选中,.
00:00:52
窗格消失以及何时消失 我单击图表以将其选中,窗格再次出现。.
00:00:59
请注意该窗格与图表的关系。
00:01:02
当我单击顶部旁边的内容时 子弹,顶部形状也被选中。.
00:01:07
当我点击这个特别 缩进顶部项目符号下方,.
00:01:11
下一个形状被选中 表示助理的姓名.
00:01:15
当我点击第一个 窗格中的从属项目符号.
00:01:18
选择 下一行中的第一个形状。.
00:01:22
让我们键入第一个 名称,代表组织的执行董事。.
00:01:27
文本和形状调整大小 当我键入以适合形状时。.
00:01:32
要添加维多利亚的头衔, 我将按 Shift-Enter,.
00:01:37
以开始新行并键入标题。
00:01:40
请注意,如果我按 输入以获取新行,.
00:01:43
这将创建第二个项目符号,并且 形状,我不想在这里。.
00:01:48
我将按退格键到 删除项目符号和形状。.
00:01:52
接下来,我们将填写 助理的姓名和职务.
00:01:56
对于接下来的三个项目符号, 我们将输入名称和.
00:02:00
报告主任的头衔。
00:02:07
现在,如果我想 对此行中的名称重新排序.
00:02:10
所以娜奥米·夏普跟随吉米·沃尔夫。
00:02:14
一个简单的方法是向右 点击娜奥米·夏普的名字.
00:02:17
,然后单击下移,即 将娜奥米·夏普向右移动。.
00:02:25
将举报人添加到 每个导演,我会点击.
00:02:28
导演的结束 标题,然后按 Enter-Tab,.
00:02:35
插入从属项目符号和形状。