PowerPoint - Build an org chart using SmartArt Tools Tutorial

In this video, you will learn how to build an org chart using SmartArt Tools.
The video covers the process of adding shapes, names, and titles to the chart, as well as adjusting the layout.
This will help you create a crisp and visually appealing org chart using Microsoft 365.

  • 5:09
  • 2167 views
00:00:07
and we detailed this in movie 2- build an org chart using the text pane.
00:00:13
To complete the chart, let's turn to SmartArt tools
00:00:16
which appear whenever I select the chart.
00:00:19
Using the design tab will complete the chart and apply
00:00:23
a SmartArt style and color scheme.
00:00:26
We still need to add the people who report to each manager.
00:00:31
I start by selecting the manager Abbi Byrne.
00:00:34
Then I click the arrow next to Add shape and click Add shape below.
00:00:40
This adds a subordinate shape to Abbi Byrne.
00:00:44
Also the chart layout automatically adjusted,
00:00:47
the manager shapes now branch to the left and right.
00:00:51
They had been in a vertical stack;
00:00:54
the branching helps to build the chart horizontally as I add shapes.
00:00:59
To add another shape to Abbi's group,
00:01:01
I leave the new shape selected,
00:01:04
click the arrow next to Add shape and click Add shape after.
00:01:10
I'll repeat these steps for each manager,
00:01:12
select the manager, click the arrow next to Add shape,
00:01:16
click Add shape below and click Add shape after
00:01:20
to add another shape in the group.
00:01:23
We've got all the new shapes added for each manager.
00:01:27
Now we'll add names and titles.
00:01:29
I'll zoom in for a closer view.
00:01:34
I select a shape and type the name,
00:01:37
press Shift-Enter for a new line and then type a title.
00:01:45
I've filled in all the names
00:01:46
and titles and I'll zoom back out.
00:01:50
Now as I build the chart, I can work more with the layout.
00:01:55
For example, if I had more names under each manager,
00:01:58
the chart would start getting tall.
00:02:00
I'll zoom in for a closer view.
00:02:04
To change the layout for these tall stacks,
00:02:07
I'd select the shape above the group I want to change, in this case
00:02:11
Abbi Byrne, then I'd click Layout and choose Both
00:02:16
to make the shapes branch to each side.
00:02:19
I do this for each group, building out the chart
00:02:22
horizontally and opening up space for more shapes below.
00:02:28
Let's zoom in and look at ways to move shapes in the chart.
00:02:34
If I want to move Abbi and her reports to the right of Silas's group,
00:02:38
I click Abbi Byrne, Move down.
00:02:43
Promoting and demoting shapes can be less straightforward.
00:02:48
Let's say Dominique Kemp who reports to Silas
00:02:51
gets promoted to manager;
00:02:54
I'll select Dominique and click Promote.
00:02:59
Dominique has moved up to the manager's level
00:03:02
but her fellow engineer Kirby now reports to her rather than Silas.
00:03:08
Let's say this is correct and in fact Silas is changing divisions.
00:03:13
I can select Silas and press Delete and the chart will be right,
00:03:18
but if Silas is staying and Kirby still reports to him,
00:03:22
I'd promote Dominique this way.
00:03:25
I'd select Silas, click the arrow next to Add shape
00:03:29
and click Add shape after.
00:03:32
That inserts a new blank shape at the manager's level next to Silas.
00:03:38
Then I delete Dominique's info and type her name and new title in the new shape.
00:03:46
I'd leave Dominique's old position to be filled in.
00:03:52
The chart is complete and I've inserted a text box for the slide title.
00:03:57
Now I'll make the chart a little bigger,
00:03:59
I'll click to select it, point to a corner and drag the double-headed arrow cursor.
00:04:07
To center the chart, I'll click a range on the Home tab,
00:04:12
point to Align and click Align center.
00:04:18
To style the chart, we click the Design tab under
00:04:21
SmartArt tools and apply a SmartArt style.
00:04:24
Each style previews when I point to it.
00:04:28
How about this one, Intense effect?
00:04:32
Then we'll click Change colors and pick a color style.
00:04:37
We see a preview of the color style when we point to it.
00:04:48
If I want to go back to the original look of the chart
00:04:51
and start over, I can click Reset graphic.
00:04:58
Using a SmartArt layout and the range of SmartArt tools
00:05:01
and styles, I've got a crisp bold chart that was fun to make.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
We hebben een deel van ons organigram met het tekstpaneel gemaakt;
00:00:07
dit hebben we laten zien in video 2 - maak een organigram met het tekstpaneel.
00:00:13
Om het organigram af te maken, gebruiken we de SmartArt-hulpmiddelen,
00:00:16
die verschijnen als ik het organigram selecteer.
00:00:19
Met het ontwerp-tabblad kan ik het organigram afmaken en er een
00:00:23
SmartArt-stijl en kleurenschema aan toekennen.
00:00:26
We moeten nog steeds de mensen toevoegen die onder elke manager vallen.
00:00:31
Ik begin met het selecteren van manager Abbi Byrne.
00:00:34
Dan klik ik op de pijl naast Vorm toevoegen en ik klik op Vorm onder toevoegen.
00:00:40
Dit voegt een vorm toe die ondergeschikt aan Abbi Byrne is.
00:00:44
De opmaak van het organigram wordt ook automatisch aangepast;
00:00:47
de vormen van de manager vertakken nu naar links en rechts
00:00:51
Ze zaten eerst in een verticale stapel;
00:00:54
het vertakken helpt om het organigram horizontaal te maken, door vormen toe te voegen.
00:00:59
Om nog een vorm aan Abbi's groep toe te voegen,
00:01:01
houd ik de nieuwe vorm geselecteerd;
00:01:04
ik klik op de pijl naast Vorm toevoegen en klik op Vorm achter toevoegen.
00:01:10
Ik zal deze stappen herhalen voor elke manager.
00:01:12
selecteer de manager, klik op de pijl naast Vorm toevoegen,
00:01:16
klik eronder op Vorm toevoegen en klik op Vorm achter toevoegen
00:01:20
om nog een vorm aan de groep toe te voegen.
00:01:23
We hebben nu alle nieuwe vormen voor elke manager toegevoegd.
00:01:27
Nu gaan we namen en titels toevoegen.
00:01:29
Ik zal inzoomen om het beter te laten zien.
00:01:34
Ik selecteer een vorm en schrijf de naam,
00:01:37
druk op Shift-Enter voor een nieuwe regel en schrijf dan een titel.
00:01:45
Ik heb alle namen en
00:01:46
titels ingevuld en zoom nu weer uit.
00:01:50
Tijdens het bouwen aan het organigram kan ik meer aan de indeling werken.
00:01:55
Als ik bijvoorbeeld meer namen onder elke manager had,
00:01:58
zou het organigram erg hoog worden.
00:02:00
Ik zal inzoomen om het beter te laten zien.
00:02:04
Om de indeling voor deze hoge stapels te veranderen,
00:02:07
zou ik de vorm boven de groep die ik wil veranderen, selecteren; in dit geval
00:02:11
Abbi Byrne. Daarna klik ik op Opmaak en kies voor Beide
00:02:16
om de vormen naar beide kanten te laten vertakken.
00:02:19
Ik doe dit voor alle groepen en op die manier maak ik het
00:02:22
organigram horizontaal waardoor er meer ruimte voor vormen aan de onderkant is.
00:02:28
Laten we inzoomen en kijken hoe we vormen in het organigram kunnen verplaatsen.
00:02:34
Als ik Abbi met haar ondergeschikten wil verplaatsen naar de rechterkant van de groep van Silas,
00:02:38
klik ik op Abbi Byrne, Omlaag.
00:02:43
Het promoveren en degraderen van vormen kan minder vanzelfsprekend zijn.
00:02:48
Laten we zeggen dat Dominique Kemp nu aan Silas rapporteert, maar wordt
00:02:51
gepromoveerd tot manager;
00:02:54
Ik selecteer Dominique en klik op Promoveren.
00:02:59
Dominique is nu gestegen tot het niveau van manager,
00:03:02
maar haar collega Kirby valt nu onder haar en niet meer onder Silas.
00:03:08
Laten we zeggen dat dit correct is en dat Silas van afdeling wijzigt.
00:03:13
Ik kan Silas selecteren en op Verwijderen klikken. Het organigram is nu goed.
00:03:18
Als Silas echter blijft en Kirby valt nog steeds onder hem,
00:03:22
zou ik Dominique op deze manier promoveren.
00:03:25
Ik selecteer dan Silas, klik op de pijl naast Vorm toevoegen
00:03:29
en klik daarna op Vorm achter toevoegen.
00:03:32
Dit voegt een lege vorm toe aan het managersniveau, naast Silas.
00:03:38
Daarna verwijder ik Dominique's informatie en schrijf haar naam en haar nieuwe titel in de nieuwe vorm.
00:03:46
Ik bewaar dan Dominique's oude positie zodat die later opnieuw gevuld kan worden.
00:03:52
Het organigram is compleet en ik heb een tekstbox voor de titel van de dia toegevoegd.
00:03:57
Nu zal ik het organigram wat groter maken;
00:03:59
ik klik erop om het te selecteren, wijs naar een hoek en sleep de cursor met dubbele pijl.
00:04:07
Om het organigram te centreren, klik ik op een gedeelte op het Home-tabblad,
00:04:12
wijs naar Uitlijnen en klik op Centraal uitlijnen.
00:04:18
Om het organigram een stijl te geven, klikken we op het Ontwerp-tabblad onder
00:04:21
SmartArt-hulpmiddelen en passen we een SmartArt-stijl toe.
00:04:24
Elke stijl toont een voorbeeld als ik we met de muis over beweeg.
00:04:28
Wat denkt u hier van, het Intense effect?
00:04:32
Daarna klikken we op Kleuren wijzigen en kiezen we een kleurstijl.
00:04:37
We zien een voorbeeld van de kleurstijl als we er met de muis over bewegen.
00:04:48
Als ik terug wil gaan naar de oorspronkelijk opmaak van het organigram
00:04:51
om opnieuw te beginnen, kan ik op Graphic resetten klikken.
00:04:58
Dankzij een SmartArt-opmaak en het assortiment SmartArt-hulpmiddelen
00:05:01
en stijlen, heb ik een fris en aantrekkelijk organigram dat leuk was om te maken.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ich habe einen Teil meines Organigramms im Textbereich erstellt
00:00:07
und diesen Vorgang in Video 2, „Erstellen eines Organigramms im Textbereich”, ausführlich erläutert.
00:00:13
Zum Fertigstellen des Organigramms will ich jetzt die SmartArt-Tools verwenden.
00:00:16
Die werden immer angezeigt, wenn ich das Organigramm auswähle.
00:00:19
Mithilfe der Registerkarte „Entwurf” werde ich das Organigramm fertigstellen und
00:00:23
darauf eine SmartArt-Formatvorlage und ein Farbschema anwenden.
00:00:26
Ich muss noch die Personen hinzufügen, die den einzelnen Gruppenleitern unterstellt sind.
00:00:31
Zuerst wähle ich die Gruppenleiterin Abbi Byrne aus.
00:00:34
Anschließend klicke ich auf den Pfeil neben „Form hinzufügen” und dann auf „Form darunter hinzufügen”.
00:00:40
Damit wird eine untergeordnete Form zu Abbi Byrne hinzugefügt.
00:00:44
Außerdem wird das Organigrammlayout automatisch angepasst:
00:00:47
Die Formen für die Gruppenleiter verzweigen jetzt nach links und rechts.
00:00:51
Vorher waren sie vertikal gestapelt.
00:00:54
Die Verzweigung hilft mir beim horizontalen Erstellen des Organigramms, während ich Formen hinzufüge.
00:00:59
Um eine weitere Form zu Abbis Gruppe hinzuzufügen,
00:01:01
lasse ich die neue Form ausgewählt,
00:01:04
klicke auf den Pfeil neben „Form hinzufügen” und dann auf „Form danach hinzufügen”.
00:01:10
Ich wiederhole diese Schritte bei jedem Gruppenleiter,
00:01:12
wähle also den Leiter aus, klicke auf den Pfeil neben „Form hinzufügen”,
00:01:16
anschließend auf „Form darunter hinzufügen” und dann auf „Form danach hinzufügen”,
00:01:20
um eine weitere Form in der Gruppe hinzuzufügen.
00:01:23
Ich habe alle die neuen Formen für jeden Gruppenleiter hinzugefügt.
00:01:27
Jetzt werde ich die Namen und Positionen hinzufügen.
00:01:29
Ich vergrößere den Folieninhalt, um besser sehen zu können.
00:01:34
Ich wähle eine Form aus und gebe den Namen ein,
00:01:37
drücke UMSCHALT+EINGABETASTE, um eine neue Zeile anzufangen, und gebe dann eine Position ein.
00:01:45
Ich habe alle Namen und
00:01:46
Positionen ausgefüllt und verkleinere den Folieninhalt wieder.
00:01:50
Während ich ein Organigramm erstelle, kann ich noch mehr mit dem Layout arbeiten.
00:01:55
Wenn ich beispielsweise weitere Namen unter jedem Gruppenleiter hätte,
00:01:58
würde das Organigramm bald zu groß werden.
00:02:00
Ich vergrößere den Folieninhalt, um besser sehen zu können.
00:02:04
Um das Layout für diese großen Stapel zu ändern,
00:02:07
muss ich die Form über der zu ändernden Gruppe auswählen, in diesem Fall
00:02:11
Abbi Byrne, anschließend auf „Layout” klicken und dann „Beide” wählen,
00:02:16
damit die Formen nach jeder Seite verzweigen.
00:02:19
Das führe ich für jede Gruppe aus, wobei ich das Organigramm horizontal
00:02:22
erstelle und so Platz für weitere Formen darunter schaffe.
00:02:28
Jetzt vergrößere ich den Folieninhalt wieder, um Ihnen Möglichkeiten zum Verschieben von Formen im Organigramm zu zeigen.
00:02:34
Wenn ich Abbi und die ihr unterstellten Mitarbeiter rechts neben Silas' Gruppe verschieben möchte,
00:02:38
klicke ich auf „Abbi Byrne” > „Nach unten”.
00:02:43
Der Vorgang zum Höher- und Herunterstufen von Formen kann etwas komplizierter sein.
00:02:48
Angenommen, Dominique Kemp, die Silas unterstellt ist,
00:02:51
wird zur Gruppenleiterin befördert.
00:02:54
Ich wähle „Domnique” aus und klicke auf „Höher stufen”.
00:02:59
Dominique wird nach oben auf die Gruppenleiterebene verschoben,
00:03:02
doch ihr Technikerkollege Kirby ist jetzt ihr und nicht mehr Silas unterstellt.
00:03:08
Angenommen, das ist richtig so und Silas wechselt tatsächlich in einen anderen Geschäftsbereich.
00:03:13
Dann kann ich „Silas” auswählen und ENTF drücken. Und schon ist das Organigramm korrigiert.
00:03:18
Wenn Silas aber seine Position behält und Kirby ihm weiterhin unterstellt ist,
00:03:22
stufe ich Dominique folgendermaßen höher:
00:03:25
Ich wähle „Silas” aus, klicke auf den Pfeil neben „Form hinzufügen”
00:03:29
und anschließend auf „Form danach hinzufügen”.
00:03:32
Dann wird eine neue, leere Form auf der Gruppenleiterebene neben „Silas” eingefügt.
00:03:38
Ich lösche die Informationen für Dominique und gebe ihren Namen und ihre neue Position in der neuen Form ein.
00:03:46
Dominiques vorherige Form behalte ich bei, damit sie mit neuen Informationen ausgefüllt werden kann.
00:03:52
Das Organigramm ist fertig, und ich habe ein Textfeld für den Folientitel eingefügt.
00:03:57
Jetzt will ich das Organigramm ein bisschen größer machen.
00:03:59
Ich klicke, um es auszuwählen, zeige auf eine Ecke und ziehe den Doppelpfeilcursor.
00:04:07
Zum Zentrieren des Organigramms klicke ich auf der Registerkarte „Start” auf „Anordnen”,
00:04:12
zeige auf „Ausrichten” und klicke auf „Horizontal zentrieren”.
00:04:18
Um das Organigramm zu formatieren, klicke ich unter „SmartArt-Tools” auf die
00:04:21
Registerkarte „Entwurf” und wende eine SmartArt-Formatvorlage an.
00:04:24
Wenn ich auf eine der Vorlagen zeige, wird eine Vorschau angezeigt.
00:04:28
Wie wäre es mit dieser, „Intensiver Effekt”?
00:04:32
Dann klicke ich auf „Farben ändern” und wähle eine Farbformatvorlage aus.
00:04:37
Wenn ich auf die Vorlage zeige, wird eine Vorschau davon angezeigt.
00:04:48
Wenn ich wieder das ursprüngliche Aussehen des Organigramms haben
00:04:51
und von vorne anfangen möchte, kann ich auf „Grafik zurücksetzen” klicken.
00:04:58
Mithilfe eines SmartArt-Layouts und der umfangreichen Palette an SmartArt-Tools und
00:05:01
-Formatvorlagen habe ich ein klar gegliedertes, ansprechendes Organigramm erstellt. Und das hat richtig Spaß gemacht!

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Creamos una parte de nuestro organigrama con el panel de texto
00:00:07
y lo detallamos en el segundo vídeo: Crear un organigrama utilizando el panel de texto.
00:00:13
Para completar el organigrama, vamos a usar las herramientas de SmartArt,
00:00:16
que aparecen cada vez que selecciono el organigrama.
00:00:19
Utilizando la pestaña de Diseño podremos completar el organigrama y aplicar
00:00:23
un estilo de SmartArt y un esquema de color.
00:00:26
Seguimos en la necesidad de añadir gente que informe a cada manager.
00:00:31
Comenzaré seleccionando al manager Abbi Byrne.
00:00:34
Luego hago clic en la flecha siguiente para Agregar forma y hago clic en Agregar forma debajo.
00:00:40
Esto añade una forma subordinada a Abbi Byrne.
00:00:44
Además, el diseño del organigrama se ajusta automáticamente.
00:00:47
La forma del manager ahora se ramifica a la izquierda y la derecha.
00:00:51
Las ramificaciones, que antes estaban en dirección vertical,
00:00:54
ayudan a construir el organigrama de forma horizontal conforme vayamos añadiendo formas.
00:00:59
Para añadir una nueva forma al grupo de Abbi,
00:01:01
salgo de la nueva forma seleccionada,
00:01:04
hago clic en la flecha siguiente para Agregar forma y vuelvo a hacer clic en Agregar detrás.
00:01:10
Repetiré estos mismos pasos con cada manager.
00:01:12
Selecciono el manager, hago clic en la flecha siguiente y luego en Agregar forma,
00:01:16
luego en Agregar forma debajo y Agregar forma detrás
00:01:20
para añadir una nueva forma al grupo.
00:01:23
Ya tenemos todas las nuevas formas añadidas para cada manager.
00:01:27
Ahora, añadiremos los nombres y cargos.
00:01:29
Haré zoom para tener una vista más cercana.
00:01:34
Selecciono una forma y escribo el nombre,
00:01:37
luego pulso Mayúscula+Intro para añadir una nueva línea y escribo el cargo.
00:01:45
Una vez he completado todos los nombres
00:01:46
y cargos, reduzco el zoom.
00:01:50
Ahora, tal Y como voy construyendo el organigrama, puedo seguir puliendo el diseño.
00:01:55
Por ejemplo, si sigo incluyendo más nombres bajo cada manager,
00:01:58
el organigrama quedará verticalmente muy largo.
00:02:00
Haré zoom para tener una vista más cercana.
00:02:04
Para modificar el diseño de estas pilas de formas tan altas,
00:02:07
seleccionaré la forma situada en la parte superior del grupo que deseo modificar, en este caso
00:02:11
Abbi Byrne, luego haré clic en Diseño y seleccionaré Ambos
00:02:16
para hacer que las formas se ramifiquen a ambos lados.
00:02:19
Haré esto con cada grupo, para construir el organigrama
00:02:22
en horizontal y dejar espacio para incluir más formas debajo.
00:02:28
Ampliemos el zoom para ver las opciones que tenemos para mover las formas en el organigrama.
00:02:34
Si quiero mover a Abbi y sus informes a la derecha del grupo de Silas,
00:02:38
hago clic en Abbi Byrne y en Bajar.
00:02:43
Promover y disminuir niveles de formas puede ser menos directo.
00:02:48
Pongamos por ejemplo que Dominique Kemp, que informa a Silas
00:02:51
es ascendido a manager.
00:02:54
Seleccionaré a Dominique y haré clic en Promover.
00:02:59
Dominique se ha movido hacia arriba al nivel de manager,
00:03:02
pero su compañero, el ingeniero Kirby ahora le reporta a ella en lugar de a Silas.
00:03:08
Pongamos que esto es correcto y que Silas es quien está alterando las categorías.
00:03:13
Puedo seleccionar a Silas y pulsar Eliminar para que el organigrama vuelva a estar correcto.
00:03:18
Sin embargo, si Silas va a permanecer y Kirby le sigue reportando a él,
00:03:22
promoveré a Dominique de este modo.
00:03:25
Selecciono a Silas, hago clic en la flecha siguiente para Agregar forma
00:03:29
y luego en Agregar forma detrás.
00:03:32
Esto inserta una nueva forma en blanco en el nivel de manager justo a continuación de Silas.
00:03:38
Luego, elimino la información de Dominique y escribo su nombre y su nuevo cargo en la nueva forma.
00:03:46
Dejaré la antigua posición de Dominique para que se rellene más adelante.
00:03:52
El organigrama está completo y he insertado un cuadro de texto para el título de la diapositiva.
00:03:57
Ahora, haré que el organigrama sea un poco más grande.
00:03:59
Hago clic para seleccionarlo, coloco el puntero en una esquina y arrastro el cursor en forma de flecha de dos puntas.
00:04:07
Para centrar el organigrama, selecciono Organizar en la pestaña Inicio,
00:04:12
hago clic en Alinear y luego de nuevo clic en Alinear verticalmente.
00:04:18
Para dar estilo al organigrama, haremos clic en la pestaña Diseño situada
00:04:21
bajo las herramientas SmartArt y aplicaremos un estilo SmartArt.
00:04:24
Si paso el cursor por encima, puedo ver una vista previa de cada estilo.
00:04:28
¿Qué tal este llamado Efecto intenso?
00:04:32
A continuación, haremos clic en Cambiar colores y seleccionaremos un estilo de color.
00:04:37
Del mismo modo, podemos ver una vista previa de cada estilo de color al pasar el cursor por encima.
00:04:48
Si deseo volver al aspecto original del organigrama
00:04:51
y volver a comenzar, puedo hacer clic en Restablecer gráfico.
00:04:58
Al utilizar un diseño SmartArt y toda la gama de herramientas y
00:05:01
estilos de SmartArt, he logrado divertirme y crear un organigrama muy claro y bien definido

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Construímos uma parte do nosso organograma com o painel de texto
00:00:07
e detalhamos isso no filme 2 - construindo um organograma usando o painel de texto.
00:00:13
Para completar o gráfico, vamos ver agora as ferramentas SmartArt,
00:00:16
as quais aparecem sempre que seleciono o gráfico.
00:00:19
O uso da aba Design de página vai completar o gráfico e aplicar
00:00:23
um estilo SmartArt e um esquema de cores.
00:00:26
Ainda precisamos adicionar as pessoas que se reportam a cada gerente.
00:00:31
Vou começar selecionando o gerente Abbi Byrne.
00:00:34
Então, clico na seta próximo a Adicionar forma e clico em Adicionar forma abaixo.
00:00:40
Isso adiciona uma forma subordinada a Abbi Byrne.
00:00:44
E assim, o layout do gráfico se ajusta automaticamente,
00:00:47
as formas da gerência se ramificam agora para a direita e a esquerda.
00:00:51
Eles estavam em uma pilha vertical;
00:00:54
as ramificações ajudam a construir o gráfico horizontalmente à medida que adiciono formas.
00:00:59
Para adicionar outra forma ao grupo de Abbi,
00:01:01
deixo a nova forma selecionada,
00:01:04
clico na seta próximo a Adicionar forma e clico em Adicionar forma depois.
00:01:10
Vou repetir estas etapas para cada gerente,
00:01:12
seleciono o gerente, clico na seta próximo a Adicionar forma,
00:01:16
clico em Adicionar forma abaixo e em Adicionar forma depois
00:01:20
para adicionar outra forma no grupo.
00:01:23
Adicionamos todas as novas formas para cada gerente.
00:01:27
Agora vamos adicionar nomes e cargos.
00:01:29
Vou aumentar para uma exibição mais próxima.
00:01:34
Seleciono uma forma e digito o nome,
00:01:37
Pressiono Shift-Enter para uma nova linha e então digito o cargo.
00:01:45
Preenchi todos os nomes
00:01:46
e cargos e reduzo o zoom.
00:01:50
Agora que já construí o gráfico, posso trabalhar mais com seu layout.
00:01:55
Por exemplo, se eu tiver mais nomes sob cada gerente,
00:01:58
o gráfico começaria a ficar grande.
00:02:00
Vou aumentar para uma exibição mais próxima.
00:02:04
Para mudar o layout para estas pilhas altas,
00:02:07
devo selecionar a forma acima do grupo que desejo alterar; neste caso,
00:02:11
Abbi Byrne, e então clicar em Layout e escolher Ambos
00:02:16
para fazer com que as formas se ramifiquem para ambos os lados.
00:02:19
Faço isso para cada grupo, construindo o gráfico
00:02:22
horizontalmente e abrindo espaço para mais formas abaixo.
00:02:28
Vamos aumentar e ver formas de mover as formas no gráfico.
00:02:34
Se eu quiser mover Abbi e seus subordinados para a direita do grupo de Silas,
00:02:38
clico em Abbi Byrne, Mover para baixo.
00:02:43
Promover e rebaixar formas pode ser menos direto.
00:02:48
Vamos dizer que Dominique Kemp, que se reporta a Silas,
00:02:51
tenha sido promovido a gerente;
00:02:54
Vou selecionar Dominique e clicar em Promover.
00:02:59
Dominique foi movido para o nível dos gerentes,
00:03:02
mas seu engenheiro parceiro Kirby, agora se reporta a ela e não a Silas.
00:03:08
Vamos dizer que isso seja correto e, na verdade, Silas esteja mudando as divisões.
00:03:13
Posso selecionar Silas e pressionar Excluir e o gráfico estará certo,
00:03:18
mas se Silas for continuar e Kirby ainda for se reportar a ele,
00:03:22
devo promover Dominique desta forma.
00:03:25
Seleciono Silas, clico na seta próximo a Adicionar forma,
00:03:29
e clico em Adicionar forma depois.
00:03:32
Isso insere uma nova forma em branco no nível de gerência próximo a Silas.
00:03:38
Então excluo as informações de Dominique e digito seu nome e novo cargo na nova forma.
00:03:46
Deixei a antiga posição de Dominique para ser preenchida.
00:03:52
O gráfico está completo e inseri uma caixa de texto para o título do slide.
00:03:57
Agora vou tornar o gráfico um pouco maior.
00:03:59
Vou clicar para selecioná-lo, apontar para um canto e arrastar o cursor da seta de duas pontas.
00:04:07
Para centralizar o gráfico, clico em um intervalo na aba Home,
00:04:12
aponto para Alinhar e clico em Centralizar.
00:04:18
Para estilizar o gráfico, clicamos na aba Design de página sob
00:04:21
Ferramentas SmartArt e aplicamos um estilo SmartArt.
00:04:24
Cada estilo mostra uma pré-visualização quando apontamos para ele.
00:04:28
Que tal este, efeito intenso?
00:04:32
Clicamos então em Alterar cores e escolhemos um estilo de cor.
00:04:37
Vamos uma pré-visualização do estilo de cor ao apontar para ela.
00:04:48
Se quiser voltar para a aparência original do gráfico
00:04:51
e começar novamente, clico em reiniciar gráfico.
00:04:58
Ao usar um layout SmartArt e a faixa de ferramentas e estilos
00:05:01
SmartArt, tenho um gráfico vívido e límpido, o que é divertido de criar.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Abbiamo costruito una parte del nostro Organigramma con il riquadro di testo.
00:00:07
e abbiamo dettagliato questo nel film 2- creare un organigramma utilizzando il riquadro di testo..
00:00:13
Per completare il grafico, passare agli strumenti SmartArt.
00:00:16
che appaiono ogni volta che seleziono il grafico.
00:00:19
L'utilizzo della scheda Progettazione completare il grafico e applicare .
00:00:23
uno stile SmartArt e una combinazione di colori.
00:00:26
Abbiamo ancora bisogno di aggiungere il persone che fanno rapporto a ciascun manager..
00:00:31
Comincio selezionando il manager Abbi Byrne..
00:00:34
Quindi faccio clic sulla freccia accanto a Aggiungi forma e fai clic su Aggiungi forma sotto..
00:00:40
Questo aggiunge una forma subordinata ad Abbi Byrne.
00:00:44
Anche il layout del grafico regolata automaticamente, .
00:00:47
le forme manager ora diramare a sinistra ea destra..
00:00:51
Erano stati in una pila verticale;
00:00:54
la ramificazione aiuta a costruire il grafico orizzontalmente quando aggiungo forme..
00:00:59
Per aggiungere un'altra forma al gruppo di Abbi,
00:01:01
Lascio selezionata la nuova forma,
00:01:04
fare clic sulla freccia accanto a Aggiungi forma e fare clic su Aggiungi forma dopo..
00:01:10
Ripeterò questi passi per ogni manager,.
00:01:12
selezionare il manager, fare clic su la freccia accanto ad Aggiungi forma,.
00:01:16
fare clic su Aggiungi forma sotto e fare clic su Aggiungi forma dopo .
00:01:20
per aggiungere un'altra forma nel gruppo.
00:01:23
Abbiamo tutte le nuove forme aggiunte per ogni manager..
00:01:27
Ora aggiungeremo nomi e titoli.
00:01:29
Ingrandirò per una vista più ravvicinata.
00:01:34
Seleziono una forma e digito il nome,
00:01:37
premere Maiusc-Invio per nuova riga, quindi digitare un titolo..
00:01:45
Ho inserito tutti i nomi
00:01:46
e titoli e farò zoom indietro.
00:01:50
Ora, mentre costruisco il grafico, può funzionare di più con il layout..
00:01:55
Per esempio, se avessi più nomi sotto ogni manager,.
00:01:58
il grafico avrebbe cominciato a diventare alto.
00:02:00
Ingrandirò per una vista più ravvicinata.
00:02:04
Per modificare il layout per queste alte pile, .
00:02:07
Selezionare la forma sopra il gruppo I vogliono cambiare, in questo caso.
00:02:11
Abbi Byrne, allora mi piacerebbe fare clic su Layout e scegliere Entrambi.
00:02:16
per creare le forme ramo da ogni lato..
00:02:19
Lo faccio per ogni gruppo, la creazione del grafico.
00:02:22
orizzontalmente e si aprono spazio per altre forme sotto..
00:02:28
Ingrandiamo e vediamo come per spostare le forme nel grafico..
00:02:34
Se voglio spostare Abbi e i suoi rapporti a destra del gruppo di Silas,.
00:02:38
Faccio clic su Abbi Byrne, Sposta giù.
00:02:43
Promozione e abbassamento di livello delle forme può essere meno semplice..
00:02:48
Diciamo Dominique Kemp che riferisce a Silas .
00:02:51
viene promosso a manager;
00:02:54
Seleziono Dominique e faccio clic su Promuovi.
00:02:59
Dominique ha spostato al livello del manager .
00:03:02
ma il suo collega ingegnere Kirby ora riferisce a lei piuttosto che Silas. .
00:03:08
Diciamo che questo è corretto e infatti Silas sta cambiando divisioni..
00:03:13
Posso selezionare Silas e premere Elimina e il grafico sarà corretto,.
00:03:18
ma se Silas sta rimanendo e Kirby riferisce ancora a lui, .
00:03:22
Promuoverei Dominique in questo modo.
00:03:25
Selezionavo Silas, fare clic su freccia accanto a Aggiungi forma.
00:03:29
e fare clic su Aggiungi forma dopo.
00:03:32
In questo modo viene inserita una nuova forma vuota in il livello del manager accanto a Silas..
00:03:38
Poi elimino le informazioni di Dominique e digitare il suo nome e il nuovo titolo nella nuova forma..
00:03:46
Lascerei il vecchio Dominique posizione da compilare..
00:03:52
Il grafico è completo e ho inserito una casella di testo per il titolo della diapositiva..
00:03:57
Ora farò il grafico un po 'più grande, .
00:03:59
Faccio clic per selezionarlo, punto ad un angolo e trascinare il cursore a freccia a due punte..
00:04:07
Per centrare il grafico, fare clic su un intervallo nella scheda Home,.
00:04:12
scegliere Allinea e fare clic su Allinea al centro..
00:04:18
Per definire lo stile del grafico, fare clic sulla scheda Progettazione in.
00:04:21
Strumenti SmartArt e applicare uno stile SmartArt..
00:04:24
Anteprime di ogni stile quando lo indicherò..
00:04:28
Che ne dici di questo, effetto intenso?
00:04:32
Quindi fare clic su Cambia colori e scegliere uno stile di colore..
00:04:37
Vediamo un'anteprima del stile di colore quando puntiamo ad esso..
00:04:48
Se voglio tornare al aspetto originale del grafico.
00:04:51
e ricominciare da capo, posso fare clic su Reimposta grafica..
00:04:58
Utilizzo di un layout SmartArt e la gamma di strumenti SmartArt.
00:05:01
e stili, ho un croccante grafico audace che è stato divertente da fare..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
我們建造了部分 帶有文本窗格的組織結構圖.
00:00:07
我們在電影2中詳細介紹了這一點 使用文本窗格構建組織結構圖。.
00:00:13
要完成圖表,讓我們 轉向智慧藝術工具.
00:00:16
每當我選擇圖表時都會顯示。
00:00:19
使用設計選項卡將 完成圖表並應用.
00:00:23
智慧藝術風格和色彩配置。
00:00:26
我們仍然需要添加 向每位經理彙報的人員。.
00:00:31
我首先選擇 經理阿比·伯恩.
00:00:34
然後,我按一下旁邊的箭頭 添加形狀,然後按一下下面的"添加形狀"。.
00:00:40
這為AbbiByrne添加了一個從屬形狀。
00:00:44
還有圖表佈局 自動調整,.
00:00:47
經理形狀現在 分支向左和向右。.
00:00:51
他們一直在一個垂直的堆疊;
00:00:54
分支有助於構建圖表 水準,因為我添加形狀。.
00:00:59
要向 Abbi 的組添加另一個形狀,
00:01:01
我保留新形狀,
00:01:04
按一下"添加"旁邊的箭頭 形狀,然後按一下"添加形狀"。.
00:01:10
我會重複這些 每個經理的步驟,.
00:01:12
選擇經理,按一下 添加形狀的旁邊的箭頭,.
00:01:16
按一下下面的"添加形狀",然後 按一下"添加形狀後".
00:01:20
在組中添加另一個形狀。
00:01:23
我們已經得到了所有新的 為每個管理器添加的形狀。.
00:01:27
現在,我們將添加名稱和標題。
00:01:29
我將放大以更近距離地查看。
00:01:34
我選擇一個形狀並鍵入名稱,
00:01:37
按 Shift 輸入 新行,然後鍵入標題。.
00:01:45
我已經填好了所有的名字
00:01:46
和標題,我會縮小。
00:01:50
現在,當我構建圖表時,我 可以更多地使用佈局。.
00:01:55
例如,如果我有更多 每個經理的名字,.
00:01:58
圖表會開始變高。
00:02:00
我將放大以更近距離地查看。
00:02:04
更改 的佈局 這些高大的堆疊,.
00:02:07
我會選擇組I上方的形狀 想改變,在這種情況下.
00:02:11
阿比·伯恩,那我就 按一下"佈局"並選擇"兩者".
00:02:16
使形狀 分支到每一側。.
00:02:19
我為每一個 組,構建圖表.
00:02:22
水準和開放 空間,用於以下更多形狀。.
00:02:28
讓我們放大並瞭解一下方法 以移動圖表中的形狀。.
00:02:34
如果我想移動阿比和 她向塞拉斯小組右邊的報告.
00:02:38
我點擊阿比·伯恩,向下移動。
00:02:43
提升和降級形狀 可以不那麼簡單。.
00:02:48
比比起多米尼克·坎普 誰向西拉斯報告.
00:02:51
晉升為經理;
00:02:54
我將選擇多米尼克並按一下"提升"。
00:02:59
多米尼克有 升到經理的水準.
00:03:02
但她的同行工程師柯比 現在向她報告,而不是西拉斯。.
00:03:08
假設這是正確的, 事實上,塞拉斯正在改變分歧。.
00:03:13
我可以選擇西拉斯並按 刪除和圖表將是正確的,.
00:03:18
但如果西拉斯留下來 柯比還在向他報告.
00:03:22
我會這樣宣傳多米尼克。
00:03:25
我選擇西拉斯,點擊 "添加形狀"旁邊的箭頭.
00:03:29
並按一下"添加形狀"。
00:03:32
在 與西拉斯旁邊的經理級別。.
00:03:38
然後,我刪除多米尼克的資訊和 在新形狀中鍵入她的名字和新標題。.
00:03:46
我會離開多米尼克的老 要填補的位置。.
00:03:52
圖表是完整的,我已經 插入幻燈片標題的文字方塊。.
00:03:57
現在,我將使 圖表稍大一點,.
00:03:59
我將按一下以選擇它,指向一個角落, 拖動雙頭箭頭游標。.
00:04:07
為了居中圖表,我會 按一下"主頁"選項卡上的範圍,.
00:04:12
指向對齊和 按一下"對齊中心"。.
00:04:18
要設置圖表樣式,我們 按一下"設計"選項卡.
00:04:21
智慧藝術工具和 應用智慧藝術風格。.
00:04:24
每個樣式預覽 當我指著它。.
00:04:28
這個怎麼樣,強烈的效果?
00:04:32
然後,我們將按一下"更改" 顏色,並選擇顏色樣式。.
00:04:37
我們看到 顏色樣式,當我們指向它。.
00:04:48
如果我想回到 圖表的原始外觀.
00:04:51
重新開始,我可以 按一下重置圖形。.
00:04:58
使用智慧藝術佈局和 智慧藝術工具的範圍.
00:05:01
和風格,我有一個脆 大膽的圖表,是有趣的。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
私たちは、私たちの一部を構築しました テキスト ペインを持つ組織図.
00:00:07
そして、私たちは映画2でこれを詳しく説明しました- テキスト ペインを使用して組織図を作成します。.
00:00:13
グラフを完成させるには、 スマートアートツールに目を向ける.
00:00:16
グラフを選択するたびに表示されます。
00:00:19
デザインタブを使用すると、 グラフを完成して適用する.
00:00:23
スマートアートスタイルと配色。
00:00:26
我々はまだ追加する必要があります 各マネージャに報告する人。.
00:00:31
私は選択から始めます マネージャーのアビ・バーン。.
00:00:34
次に、横にある矢印をクリックします。 図形を追加し、下の [図形を追加] をクリックします。.
00:00:40
これにより、アビ・バーンに従属図形が追加されます。
00:00:44
また、チャートのレイアウト 自動的に調整され、.
00:00:47
マネージャーが今図形を形成する 左右に分岐します。.
00:00:51
彼らは垂直スタックにあった。
00:00:54
分岐はチャートの構築に役立ちます 図形を追加する場合は水平方向に配置します。.
00:00:59
アビのグループに別の図形を追加するには、
00:01:01
新しい図形を選択したままにして、
00:01:04
[追加] の横にある矢印をクリックします。 図形をクリックし、[図形の追加] をクリックします。.
00:01:10
私はこれらを繰り返します 各マネージャのステップ、.
00:01:12
マネージャを選択し、 図形の追加の横にある矢印.
00:01:16
下の [図形を追加] をクリックし、 [図形の追加] をクリックします。.
00:01:20
を使用して、グループ内に別の図形を追加します。
00:01:23
私たちは、すべての新しいを持っている 各マネージャに追加された図形。.
00:01:27
次に、名前とタイトルを追加します。
00:01:29
拡大して詳しく見ます。
00:01:34
図形を選択し、名前を入力します。
00:01:37
[シフト入力中) 新しい行を入力し、タイトルを入力します。.
00:01:45
私はすべての名前を記入した
00:01:46
とタイトルと私はズームバックします。
00:01:50
グラフを作成するにつれて、 レイアウトをより多く使用できます。.
00:01:55
例えば、私はより多くを持っていた場合 各マネージャの下の名前、.
00:01:58
チャートは背が高くなり始めます。
00:02:00
拡大して詳しく見ます。
00:02:04
レイアウトを変更するには これらの背の高いスタック,.
00:02:07
グループ I の上の図形を選択します。 この場合、変更したい.
00:02:11
アビー・バーン [レイアウト] をクリックし、[両方] を選択します。.
00:02:16
図形を作成するには 両側に分岐します。.
00:02:19
私は、それぞれのためにこれを行います グループ, チャートを作成する.
00:02:22
水平方向に開く 以下のより多くの図形のためのスペース。.
00:02:28
ズームインして方法を見てみましょう を使用して、グラフ内の図形を移動します。.
00:02:34
私はアッビを移動したい場合は、 シラスのグループの右側に彼女の報告は、.
00:02:38
アビ・バーンをクリックして 下へ
00:02:43
図形の昇格と降格 簡単ではありません。.
00:02:48
ドミニク・ケンプと言おう サイラスに報告する人.
00:02:51
マネージャーに昇進します。
00:02:54
[ドミニク] を選択し、[プロモート] をクリックします。
00:02:59
ドミニクは マネージャのレベルに上がった.
00:03:02
しかし、彼女の仲間のエンジニアカービー 今はサイラスではなく彼女に報告する。.
00:03:08
これが正しいと言いましょう 実際、サイラスは部門を変えています。.
00:03:13
私はサイラスを選択し、プレスすることができます 削除するとチャートが正しくなります。.
00:03:18
しかし、サイラスが滞在している場合 カービーはまだ彼に報告する.
00:03:22
ドミニクをこの方法で宣伝する
00:03:25
私はサイラスを選択し、クリック 図形の追加の横にある矢印.
00:03:29
をクリックし、[図形の追加] をクリックします。
00:03:32
新しい空白の図形が挿入されます。 サイラスの隣のマネージャーのレベル。.
00:03:38
それからドミニクの情報を削除して 新しい図形に名前と新しいタイトルを入力します。.
00:03:46
ドミニクの古い物を残す 記入する位置。.
00:03:52
チャートが完成し、 スライド タイトルのテキスト ボックスを挿入しました。.
00:03:57
今、私は作ります 少し大きくグラフ,.
00:03:59
クリックして選択し、コーナーをポイントし、 両面矢印カーソルをドラッグします。.
00:04:07
グラフの中央に表示するには、 [ホーム] タブの範囲をクリックします。.
00:04:12
位置合わせをポイントし、 [中心揃え] をクリックします。.
00:04:18
グラフのスタイルを表示するには、 [デザイン] タブをクリックします。.
00:04:21
スマートアートツールと スマートアートスタイルを適用します。.
00:04:24
各スタイルプレビュー 私がそれを指しにするとき。.
00:04:28
この1つ、強烈な効果はどうですか?
00:04:32
次に、[変更] をクリックします。 色を選択し、カラースタイルを選択します。.
00:04:37
のプレビューが表示されます。 我々はそれを指すとき色のスタイル。.
00:04:48
私が戻りたい場合は、 グラフの元の外観.
00:04:51
そして、最初からやり直すことができます [グラフィックのリセット] をクリックします。.
00:04:58
スマートアートレイアウトの使用と スマートアートツールの範囲.
00:05:01
そしてスタイル、私は鮮明な持っている 作るのが楽しかった大胆なチャート。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Chúng tôi xây dựng một phần org Chart với khung văn bản.
00:00:07
và chúng tôi chi tiết này trong bộ phim 2- xây dựng một sơ đồ tổ chức bằng cách sử dụng ngăn văn bản..
00:00:13
Để hoàn thành biểu đồ, hãy chuyển sang công cụ SmartArt.
00:00:16
xuất hiện bất cứ khi nào tôi chọn biểu đồ.
00:00:19
Sử dụng tab thiết kế sẽ hoàn tất biểu đồ và áp dụng .
00:00:23
một phong cách SmartArt và lược đồ màu.
00:00:26
Chúng ta vẫn cần phải thêm người báo cáo cho từng quản lý..
00:00:31
Tôi bắt đầu bằng cách chọn người quản lý Abbi Byrne..
00:00:34
Sau đó, tôi nhấp vào mũi tên bên cạnh Thêm hình dạng và nhấp vào thêm hình dạng bên dưới..
00:00:40
Điều này thêm một hình dạng cấp dưới để Abbi Byrne.
00:00:44
Cũng là bố trí biểu đồ tự động điều chỉnh, .
00:00:47
Các hình dạng quản lý bây giờ chi nhánh ở bên trái và bên phải..
00:00:51
Họ đã ở trong một ngăn xếp dọc;
00:00:54
phân nhánh giúp xây dựng biểu đồ theo chiều ngang như tôi thêm hình dạng..
00:00:59
Để thêm một hình khác vào nhóm của Abbi,
00:01:01
Tôi rời khỏi hình dạng mới được chọn,
00:01:04
nhấp vào mũi tên bên cạnh thêm hình dạng và nhấp vào thêm hình dạng sau..
00:01:10
Tôi sẽ lặp lại những bước cho mỗi người quản lý,.
00:01:12
chọn người quản lý, hãy nhấp vào mũi tên bên cạnh thêm hình dạng,.
00:01:16
nhấp vào thêm hình dạng bên dưới và nhấp vào thêm hình dạng sau khi .
00:01:20
để thêm một hình dạng khác trong nhóm.
00:01:23
Chúng tôi đã có tất cả các mới hình dạng được thêm vào cho mỗi người quản lý..
00:01:27
Bây giờ chúng ta sẽ thêm tên và tiêu đề.
00:01:29
Tôi sẽ phóng to để xem gần hơn.
00:01:34
Tôi chọn một hình dạng và gõ tên,
00:01:37
nhấn Shift-Enter cho một dòng mới và sau đó gõ tiêu đề..
00:01:45
Tôi đã điền vào tất cả các tên
00:01:46
và tiêu đề và tôi sẽ thu nhỏ trở lại.
00:01:50
Bây giờ khi tôi xây dựng biểu đồ, tôi có thể làm việc nhiều hơn với bố cục..
00:01:55
Ví dụ, nếu tôi có nhiều tên dưới mỗi người quản lý,.
00:01:58
biểu đồ bắt đầu nhận được cao.
00:02:00
Tôi sẽ phóng to để xem gần hơn.
00:02:04
Để thay đổi bố cục cho những ngăn xếp cao, .
00:02:07
Tôi muốn chọn hình dạng phía trên nhóm tôi muốn thay đổi, trong trường hợp này.
00:02:11
Abbi Byrne, sau đó tôi nhấp vào bố trí và chọn cả hai.
00:02:16
để làm cho hình dạng chi nhánh cho mỗi bên..
00:02:19
Tôi làm điều này cho mỗi Nhóm, xây dựng ra các biểu đồ.
00:02:22
theo chiều ngang và mở không gian cho nhiều hình dạng dưới đây..
00:02:28
Hãy phóng to và xem xét các cách để di chuyển hình dạng trong biểu đồ..
00:02:34
Nếu tôi muốn di chuyển Abbi và báo cáo của cô ở bên phải của nhóm Silas,.
00:02:38
Tôi nhấp Abbi Byrne, di chuyển xuống.
00:02:43
Quảng bá và hạ các hình dạng có thể ít đơn giản hơn..
00:02:48
Hãy nói Dominique Kemp người báo cáo cho Silas .
00:02:51
được đẩy lên quản lý;
00:02:54
Tôi sẽ chọn Dominique và nhấp vào quảng cáo.
00:02:59
Dominique có chuyển đến cấp của người quản lý .
00:03:02
nhưng kỹ sư đồng bào của cô Kirby bây giờ báo cáo cho cô ấy hơn là Silas. .
00:03:08
Hãy nói rằng điều này là chính xác và trong thực tế, Silas đang thay đổi đơn vị..
00:03:13
Tôi có thể chọn Silas và nhấn Xóa và biểu đồ sẽ đúng,.
00:03:18
nhưng nếu Silas ở và Kirby vẫn báo cáo với anh ta, .
00:03:22
Tôi sẽ quảng bá Dominique theo cách này.
00:03:25
Tôi muốn chọn Silas, nhấp vào mũi tên bên cạnh thêm hình.
00:03:29
và nhấp vào thêm hình dạng sau.
00:03:32
Chèn một hình trống mới vào cấp của người quản lý bên cạnh Silas..
00:03:38
Sau đó, tôi xóa thông tin của Dominique và nhập tên và tiêu đề mới trong hình dạng mới..
00:03:46
Tôi muốn để lại cũ của Dominique vị trí được điền đầy đủ..
00:03:52
Biểu đồ đã hoàn tất và tôi đã chèn một hộp văn bản cho tiêu đề slide..
00:03:57
Bây giờ tôi sẽ làm cho biểu đồ lớn hơn một chút, .
00:03:59
Tôi sẽ nhấp để chọn nó, trỏ đến một góc và kéo con trỏ mũi tên hai đầu..
00:04:07
Để Trung tâm biểu đồ, tôi sẽ nhấp vào một phạm vi trên tab Trang chủ,.
00:04:12
trỏ đến align và nhấp vào align Center..
00:04:18
Để định phong cách biểu đồ, chúng tôi nhấp vào tab thiết kế dưới.
00:04:21
Công cụ SmartArt và áp dụng một phong cách SmartArt..
00:04:24
Mỗi xem trước phong cách Khi tôi trỏ đến nó..
00:04:28
Làm thế nào về điều này một, hiệu quả mãnh liệt?
00:04:32
Sau đó, chúng ta sẽ nhấp vào thay đổi màu sắc và chọn một phong cách màu..
00:04:37
Chúng ta thấy một bản xem trước của phong cách màu khi chúng ta trỏ đến nó..
00:04:48
Nếu tôi muốn quay lại giao diện ban đầu của biểu đồ.
00:04:51
và bắt đầu lại, tôi có thể nhấp vào đặt lại đồ họa..
00:04:58
Sử dụng bố cục SmartArt và phạm vi của các công cụ SmartArt.
00:05:01
và phong cách, tôi đã có một sắc nét biểu đồ đậm được vui vẻ để thực hiện..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Kami membangun sebagian dari org bagan dengan panel teks.
00:00:07
dan kami rinci ini dalam film 2- membangun sebuah org bagan menggunakan panel teks..
00:00:13
Untuk melengkapi grafik, mari kita beralih ke alat SmartArt.
00:00:16
yang muncul setiap kali saya memilih grafik.
00:00:19
Menggunakan tab desain akan melengkapi grafik dan menerapkan .
00:00:23
gaya dan skema warna SmartArt.
00:00:26
Kita masih perlu menambahkan orang yang melapor ke masing-masing manajer..
00:00:31
Saya mulai dengan memilih Manajer Abbi Byrne..
00:00:34
Kemudian saya klik tanda panah di sebelah Tambahkan bentuk dan klik Tambahkan bentuk di bawah ini..
00:00:40
Ini menambahkan bentuk subordinat untuk Abbi Byrne.
00:00:44
Juga tata letak grafik disesuaikan secara otomatis, .
00:00:47
Manajer bentuk sekarang cabang ke kiri dan kanan..
00:00:51
Mereka berada dalam tumpukan vertikal;
00:00:54
bercabang membantu untuk membangun grafik secara horisontal saat saya menambahkan bentuk..
00:00:59
Untuk menambahkan bentuk lain ke grup Abbi,
00:01:01
Saya meninggalkan bentuk baru yang dipilih,
00:01:04
Klik tanda panah di samping Tambahkan bentuk dan klik Tambahkan bentuk setelah..
00:01:10
Saya akan mengulangi ini langkah untuk setiap manajer,.
00:01:12
Pilih manajer, klik panah di samping Tambahkan bentuk,.
00:01:16
Klik Tambahkan bentuk di bawah ini dan Klik Tambahkan bentuk setelah .
00:01:20
untuk menambahkan bentuk lain dalam grup.
00:01:23
Kami memiliki semua yang baru bentuk yang ditambahkan untuk setiap manajer..
00:01:27
Sekarang kita akan menambahkan nama dan judul.
00:01:29
Saya akan memperbesar untuk melihat lebih dekat.
00:01:34
Saya memilih bentuk dan ketik namanya,
00:01:37
Tekan Shift-Enter untuk baris baru lalu ketikkan judul..
00:01:45
Aku sudah mengisi semua nama
00:01:46
dan judul dan aku akan memperbesar kembali.
00:01:50
Sekarang ketika saya membangun grafik, saya dapat bekerja lebih dengan tata letak..
00:01:55
Sebagai contoh, jika saya memiliki lebih nama di bawah setiap manajer,.
00:01:58
grafik akan mulai bertambah tinggi.
00:02:00
Saya akan memperbesar untuk melihat lebih dekat.
00:02:04
Untuk mengubah tata letak tumpukan tinggi ini, .
00:02:07
Saya akan memilih bentuk di atas grup yang saya ingin berubah, dalam hal ini.
00:02:11
Abbi Byrne, maka saya akan Klik tata letak dan pilih keduanya.
00:02:16
untuk membuat bentuk cabang ke setiap sisinya..
00:02:19
Saya melakukan ini untuk setiap kelompok, membangun keluar grafik.
00:02:22
secara horisontal dan terbuka Ruang untuk lebih banyak bentuk di bawah ini..
00:02:28
Mari kita memperbesar dan melihat cara-cara untuk memindahkan bentuk dalam bagan..
00:02:34
Jika saya ingin memindahkan Abbi dan laporannya di sebelah kanan kelompok Silas,.
00:02:38
Saya klik Abbi Byrne, pindah ke bawah.
00:02:43
Mempromosikan dan demoting bentuk dapat kurang langsung..
00:02:48
Katakanlah Dominique Kemp yang melapor kepada Silas .
00:02:51
dipromosikan ke manajer;
00:02:54
Aku akan memilih Dominique dan klik promosikan.
00:02:59
Dari Dominique pindah ke tingkat Manajer .
00:03:02
Tapi sesama insinyur Kirby Sekarang melapor padanya daripada Silas. .
00:03:08
Katakanlah ini benar dan sebenarnya Silas sedang mengubah perpecahan..
00:03:13
Saya dapat memilih Silas dan tekan Hapus dan grafik akan benar,.
00:03:18
tetapi jika Silas tinggal dan Kirby masih melaporkan kepadanya, .
00:03:22
Aku akan mempromosikan Dominique dengan cara ini.
00:03:25
Saya akan memilih Silas, klik panah di samping Tambahkan bentuk.
00:03:29
dan klik Tambahkan bentuk setelah.
00:03:32
Yang memasukkan bentuk kosong baru di tingkat manajer di sebelah Silas..
00:03:38
Lalu aku menghapus info Dominique dan ketik namanya dan judul baru dalam bentuk baru..
00:03:46
Aku akan meninggalkan tua Dominique posisi yang harus diisi..
00:03:52
Grafik selesai dan saya telah memasukkan kotak teks untuk judul slide..
00:03:57
Sekarang saya akan membuat grafik sedikit lebih besar, .
00:03:59
Saya akan klik untuk memilihnya, arahkan ke sudut dan Seret kursor panah berkepala dua..
00:04:07
Untuk memusatkan grafik, saya akan Klik rentang pada tab Beranda,.
00:04:12
Arahkan ke align dan Klik align Center..
00:04:18
Untuk menata grafik, kita Klik disain tab di bawah.
00:04:21
Alat dan perangkat SmartArt menerapkan gaya SmartArt..
00:04:24
Setiap gaya preview Ketika saya menunjuk ke sana..
00:04:28
Bagaimana dengan yang satu ini, efek intens?
00:04:32
Kemudian kita akan klik Ubah warna dan memilih gaya warna..
00:04:37
Kita melihat preview gaya warna ketika kita menunjuk ke itu..
00:04:48
Jika saya ingin kembali ke Tampilan asli grafik.
00:04:51
dan mulai dari awal, saya dapat Klik Atur ulang grafik..
00:04:58
Menggunakan tata letak SmartArt dan berbagai alat SmartArt.
00:05:01
dan gaya, aku punya renyah tebal grafik yang menyenangkan untuk membuat..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Мы построили часть наших оргсхема с текстовым стеконой.
00:00:07
и мы подробно это в фильме 2- построить оргсхему с помощью текстового панели..
00:00:13
Чтобы завершить диаграмму, давайте обратиться к инструментам SmartArt.
00:00:16
которые появляются всякий раз, когда я выбираю диаграмму.
00:00:19
Использование вкладки дизайн будет завершить диаграмму и применить .
00:00:23
стиль SmartArt и цветовая гамма.
00:00:26
Нам все еще нужно добавить людей, которые отчитываются перед каждым менеджером..
00:00:31
Я начинаю с выбора менеджер Эбби Бирн..
00:00:34
Затем я нажимаю стрелку рядом с Добавить форму и нажмите Добавить форму ниже..
00:00:40
Это добавляет подчиненную форму Эбби Бирн.
00:00:44
Также макет диаграммы автоматически регулируется, .
00:00:47
менеджер формы сейчас ветви влево и вправо..
00:00:51
Они были в вертикальном стеке;
00:00:54
ветвление помогает построить диаграмму горизонтально, как я добавляю формы..
00:00:59
Чтобы добавить другую форму в группу Эбби,
00:01:01
Я оставляю выбранную новую форму,
00:01:04
нажмите на стрелку рядом с Добавлением форму и нажмите Добавить форму после..
00:01:10
Я повторю эти шаги для каждого менеджера,.
00:01:12
выберите менеджера, нажмите кнопку стрелка рядом с Добавлением формы,.
00:01:16
нажмите Добавить форму ниже и нажмите Добавить форму после .
00:01:20
добавить другую форму в группу.
00:01:23
У нас есть все новые формы, добавленные для каждого менеджера..
00:01:27
Теперь мы добавим имена и названия.
00:01:29
Я увеличу масштаб для более близкого просмотра.
00:01:34
Я выбираю форму и вехаю имя,
00:01:37
нажмите Shift-Enter для новой линии, а затем ввет название..
00:01:45
Я заполнил все имена
00:01:46
и названия, и я увеличить обратно.
00:01:50
Теперь, когда я создаю диаграмму, я может больше работать с макетом..
00:01:55
Например, если бы у меня было больше имена под каждым менеджером,.
00:01:58
диаграмма начнет получать высокий.
00:02:00
Я увеличу масштаб для более близкого просмотра.
00:02:04
Изменить макет для эти высокие стеки, .
00:02:07
Я бы выбрал форму над группой I хотите изменить, в этом случае.
00:02:11
Эбби Бирн, то я бы нажмите Layout и выберите Оба.
00:02:16
чтобы сделать формы ветви к каждой стороне..
00:02:19
Я делаю это для каждого группы, создание диаграммы.
00:02:22
горизонтально и открытие пространство для более форм ниже..
00:02:28
Давайте увеличим масштаб и рассмотрим способы для перемещения фигур на графике..
00:02:34
Если я хочу переместить Эбби и ее доклады справа от группы Сайласа,.
00:02:38
Я нажимаю на Эбби Бирн, двигайся вниз.
00:02:43
Продвижение и понижение форм может быть менее простым..
00:02:48
Скажем, Доминик Кемп кто подаю отчеты Сайлас .
00:02:51
получает повышение до менеджера;
00:02:54
Я выберу Доминика и щелкните Promote.
00:02:59
Доминик имеет поднялся до уровня менеджера .
00:03:02
но ее коллега инженер Кирби теперь докладов к ней, а не Сайлас. .
00:03:08
Допустим, это правильно и на самом деле Сайлас меняет разделение..
00:03:13
Я могу выбрать Сайлас и нажмите Удалить и диаграмма будет права,.
00:03:18
но если Сайлас остается и Кирби все еще подаю ему в отчеты, .
00:03:22
Я бы так продвигать Доминика.
00:03:25
Я бы выбрал Сайлас, нажмите стрелка рядом с Добавлением формы.
00:03:29
и нажмите Добавить форму после.
00:03:32
Это вставляет новую пустую форму на уровень менеджера рядом с Сайласом..
00:03:38
Затем я удаляю информацию Доминика и ввеся ее имя и новое название в новой форме..
00:03:46
Я бы оставил Доминика старым положение, чтобы быть заполнены дюйма.
00:03:52
Диаграмма завершена, и я вставлен текстовый ящик для названия слайда..
00:03:57
Теперь я сделаю диаграмма немного больше, .
00:03:59
Я нажимаю, чтобы выбрать его, указать на угол и перетащите двуглавый курсор стрелки..
00:04:07
Чтобы центр диаграммы, я буду нажмите на диапазон на вкладке «Домой»,.
00:04:12
указать на выравнивание и нажмите Выравнивание центра..
00:04:18
Чтобы у стиль диаграммы, мы нажмите на вкладку Дизайн под.
00:04:21
Инструменты SmartArt и применять стиль SmartArt..
00:04:24
Каждый стиль превью когда я указать на это..
00:04:28
Как насчет этого, Интенсивный эффект?
00:04:32
Тогда мы будем нажимать Изменение цвета и выбрать цветовой стиль..
00:04:37
Мы видим предварительный просмотр цветовой стиль, когда мы указать на него..
00:04:48
Если я хочу вернуться в оригинальный вид диаграммы.
00:04:51
и начать все сначала, я могу нажмите Сброс графический..
00:04:58
Использование макета SmartArt и ассортимент инструментов SmartArt.
00:05:01
и стили, у меня есть четкие смелый график, который было интересно сделать..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ние изградихме част от организационна диаграма с текстовия панел.
00:00:07
и ние го подробно го подробно във филм 2- изграждане на организационна диаграма с помощта на текстовия екран..
00:00:13
За да завършите графиката, нека обърнете към инструменти на SmartArt.
00:00:16
които се появяват, когато избера графиката.
00:00:19
Използване на раздела за дизайн да попълните графиката и да .
00:00:23
стил и цветова схема на SmartArt.
00:00:26
Все още трябва да добавим на всеки ръководител..
00:00:31
Започвам, като мениджър Аби Бърн..
00:00:34
След това щракна върху стрелката до Добавете фигура и щракнете върху Добавяне на фигура по-долу..
00:00:40
Това добавя подчинена фигура на Abbi Byrne.
00:00:44
Също така оформлението на диаграмата автоматично се регулира, .
00:00:47
фигурите на мениджъра сега клон наляво и надясно..
00:00:51
Те са били във вертикален стек;
00:00:54
разклоняването помага за изграждане на диаграмата хоризонтално, докато добавям фигури..
00:00:59
За да добавите друга фигура към групата на Абби,
00:01:01
Оставям новата фигура избрана,
00:01:04
кликнете върху стрелката до Добавяне и щракнете върху Добавяне на фигура след..
00:01:10
Ще повторя тези стъпки за всеки ръководител,.
00:01:12
изберете мениджъра, щракнете върху стрелката до Добавяне на фигура,.
00:01:16
щракнете върху Добавяне на фигурата по-долу и щракнете върху Добавяне на фигура след .
00:01:20
, за да добавите друга фигура в групата.
00:01:23
Имаме всичко ново. фигури, добавени за всеки ръководител..
00:01:27
Сега ще добавим имена и заглавия.
00:01:29
Ще увеличите за по-близък изглед.
00:01:34
Избирам фигура и въвеждам името,
00:01:37
натиснете Shift-Enter за и след това въведете заглавие..
00:01:45
Попълних всички имена.
00:01:46
и заглавия и ще отдале чек назад.
00:01:50
Сега, когато изграждам може да работи повече с оформлението..
00:01:55
Например, ако имах повече имена под всеки управител,.
00:01:58
графиката ще започне да се извисява.
00:02:00
Ще увеличите за по-близък изглед.
00:02:04
За да промените оформлението на тези високи купчини, .
00:02:07
Бих подберла формата над групата, която в този случай.
00:02:11
Аби Бърн, тогава аз щракнете върху Оформление и изберете И двете.
00:02:16
да направи формите клона към всяка страна..
00:02:19
Правя това за всеки група, като изгражда.
00:02:22
хоризонтално и отваряне пространство за повече фигури по-долу..
00:02:28
Нека да увеличим и разгледаме начини за да преместите фигури в диаграмата..
00:02:34
Ако искам да преместя Абби и нейните доклади в правото на групата на Сила,.
00:02:38
Аз кликвам върху Абби Бърн, Движение надолу.
00:02:43
Популяризиране и понижаване на формите може да бъде по-малко ясна..
00:02:48
Да кажем Доминик Кемп. който докладва на Сила .
00:02:51
се повишава до ръководител;
00:02:54
Ще избера Доминик и кликнете върху Промотиране.
00:02:59
Доминик е се е преместил на ниво мениджър .
00:03:02
но нейният колега Кърби сега тя се отчита по-скоро пред нея, а не на Сила. .
00:03:08
Да приемем, че това е правилно и в действителност Сайлъс променя разделението..
00:03:13
Мога да избера Сайлъс и да натисна Изтриване и диаграмата ще бъде права,.
00:03:18
но ако Сайлъс остане и Кърби още му докладва, .
00:03:22
Така ще го повиша.
00:03:25
Ще избера Сайлъс, кликни стрелката до Добавяне на фигура.
00:03:29
и след това щракнете върху Добавяне на форма.
00:03:32
Това поставя нова форма на на нивото на управителя до Сайлъс..
00:03:38
След това изтривам информацията на Доминик и напишете името и новото заглавие в новата фигура..
00:03:46
Ще напусна старият на Доминик. да се попълни..
00:03:52
Графиката е пълна и аз съм вмъкна текстово поле за заглавието на слайда..
00:03:57
Сега ще направя диаграма малко по-голяма, .
00:03:59
Ще кликнете, за да го изберете, посочете ъгъл и плъзнете курсора на стрелката с две наляво..
00:04:07
За да центра- щракнете върху диапазон в раздела Начало,.
00:04:12
точка за подравняване и щракнете върху Подравняване в центъра..
00:04:18
За да оформите кликнете върху Дизайн раздела под.
00:04:21
инструменти и приложи стил на SmartArt..
00:04:24
Всеки визуален преглед на стил когато го посоча..
00:04:28
Какво ще кажеш за този ефект на "Интензивен ефект"?
00:04:32
След това ще кликнете върху Промяна цветове и изберете стил на цвят..
00:04:37
Виждаме визуализация на цвят, когато посочим..
00:04:48
Ако искам да се върна в оригинален вид на диаграмата.
00:04:51
и да започна отначало, мога да щракнете върху Нулиране на графиката..
00:04:58
С помощта на набор от инструменти на SmartArt.
00:05:01
и стилове, имам чипс че е забавно да се направи..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Am construit o parte din organigramă cu panoul text.
00:00:07
și am detaliat acest lucru în filmul 2- construi o organigramă utilizând panoul de text..
00:00:13
Pentru a completa diagrama, să apelați la instrumentele SmartArt.
00:00:16
care apar ori de câte ori selectez diagrama.
00:00:19
Utilizarea filei de proiectare va completați diagrama și aplicați .
00:00:23
un stil SmartArt și o schemă de culori.
00:00:26
Trebuie să adăugăm în continuare persoane care raportează fiecărui manager..
00:00:31
Încep prin a selecta managerul Abbi Byrne..
00:00:34
Apoi fac clic pe săgeata de lângă Adăugați formă și faceți clic pe Adăugare formă mai jos..
00:00:40
Aceasta adaugă o formă subordonată la Abbi Byrne.
00:00:44
De asemenea, aspectul diagramei ajustate automat, .
00:00:47
managerul modelează acum ramură la stânga și la dreapta..
00:00:51
Ei au fost într-o stivă verticală;
00:00:54
ramificare ajută la construirea diagramei orizontal pe măsură ce adaug forme..
00:00:59
Pentru a adăuga o altă formă grupului lui Abbi,
00:01:01
Las noua formă selectată,
00:01:04
faceți clic pe săgeata de lângă Adăugare și faceți clic pe Adăugare formă după..
00:01:10
Voi repeta aceste pași pentru fiecare manager;.
00:01:12
selectați managerul, faceți clic pe săgeata de lângă Adăugare formă,.
00:01:16
faceți clic pe Adăugare formă mai jos și faceți clic pe Adăugare formă după .
00:01:20
pentru a adăuga o altă formă în grup.
00:01:23
Avem toate noile. forme adăugate pentru fiecare manager..
00:01:27
Acum vom adăuga nume și titluri.
00:01:29
Voi mări pentru o vizualizare mai atentă.
00:01:34
Aleg o formă și tastez numele,
00:01:37
apăsați Shift-Enter pentru o linie nouă, apoi tastați un titlu..
00:01:45
Am completat toate numele.
00:01:46
și titluri și voi zoom back-out.
00:01:50
Acum, când construiesc diagrama, poate lucra mai mult cu aspectul..
00:01:55
De exemplu, dacă aș avea mai mult numele de sub fiecare manager;.
00:01:58
graficul ar începe obtinerea înalt.
00:02:00
Voi mări pentru o vizualizare mai atentă.
00:02:04
Pentru a modifica aspectul pentru aceste stive înalte, .
00:02:07
Aș selecta forma de deasupra grupului I doriți să schimbați, în acest caz.
00:02:11
Abbi Byrne, apoi aș. faceți clic pe Aspect și alegeți Ambele.
00:02:16
pentru a face formele ramură pe fiecare parte..
00:02:19
Fac acest lucru pentru fiecare grup, construirea graficului.
00:02:22
orizontal și deschiderea spațiu pentru mai multe forme de mai jos..
00:02:28
Să mărim și să ne uităm la moduri pentru a muta formele din diagramă..
00:02:34
Dacă vreau să-l mut pe Abbi și. rapoartele ei din dreapta grupului lui Silas,.
00:02:38
Dau click pe Abbi Byrne, mă mut în jos.
00:02:43
Promovarea și retrogradarea formelor poate fi mai puțin simplă..
00:02:48
Să zicem Dominique Kemp. care raportează la Silas .
00:02:51
este promovat manager;
00:02:54
Voi selecta Dominique și faceți clic pe Promovare.
00:02:59
Dominique a a trecut la nivelul managerului .
00:03:02
dar colegul ei inginer Kirby acum raportează la ea, mai degrabă decât Silas. .
00:03:08
Să spunem că acest lucru este corect și De fapt, Silas își schimbă diviziunile..
00:03:13
Pot selecta Silas și apăsați Ștergeți și diagrama va fi corectă,.
00:03:18
dar dacă Silas rămâne iar Kirby încă îi raportează, .
00:03:22
Aș promova Dominique în acest fel.
00:03:25
Aș selecta Silas, faceți clic pe săgeata de lângă Adăugare formă.
00:03:29
și faceți clic pe Adăugare formă după.
00:03:32
Care inserează o nouă formă necompletată la nivelul managerului de lângă Silas..
00:03:38
Apoi am șterge informații Dominique și tastați numele ei și noul titlu în noua formă..
00:03:46
Aș lăsa-o pe cea veche a lui Dominique. poziția care urmează să fie completată..
00:03:52
Diagrama este completă și am a inserat o casetă text pentru titlul diapozitivului..