PowerPoint - Backgrounds in PowerPoint: First Steps Tutorial

In this video, you will learn about backgrounds in PowerPoint.
The video covers how to work with backgrounds, including starting from scratch and using the theme that controls backgrounds, colors, and fonts.
It demonstrates how to access the background menu, choose solid fill colors, use custom colors with RGB values, and utilize the eyedropper tool to select colors from images.
The video also explains the importance of considering readability and visibility when selecting background colors, especially in dark environments.
Additionally, it shows how to apply preset backgrounds and texture fills, and adjust transparency for better readability.
This knowledge will help you create visually appealing and professional PowerPoint presentations.

  • 3:20
  • 2375 views
00:00:07
You could start with the theme that controls backgrounds
00:00:10
and colors and fonts, but if you want to start from scratch,
00:00:13
that's what we're going to dig into.
00:00:14
So here I have almost a blank slide and to get to the background menu,
00:00:18
I just right click on my mouse
00:00:21
and I can see Format background.
00:00:23
Now one thing, you want to make sure you click on a blank
00:00:26
part of the slide, if I click on this image or I click
00:00:28
over here on this text box, I get a different menu
00:00:31
when I right click, so someplace no element, right click,
00:00:36
Format background and it opens up this menu.
00:00:39
Let's jump into Solid fill and we choose -
00:00:42
we just click on this fill color box and it gives me colors.
00:00:45
Now even though this is a blank presentation it has a theme,
00:00:48
it's called the Office theme and each theme has
00:00:51
its own palette of colors, that's why these are chosen.
00:00:54
But you also can use standard colors or you can click here for more colors.
00:00:59
First there's a color wheel you can choose a color on,
00:01:02
or you can go to Custom.
00:01:04
Custom is great because you can plug in values.
00:01:07
There's a thing called RGB colors and they have a number value;
00:01:11
if you get those from your designer,
00:01:13
you can plug those in and get the exact color, let's say for your company colors.
00:01:16
You can put that in your PowerPoint.
00:01:20
But there's also a shortcut for that and this is new in PowerPoint 2013.
00:01:24
Let me go over here to Color
00:01:26
and go down to this Eyedropper tool and click that and then move our…
00:01:30
Now the very tip of this eyedropper, if you put it on a color -
00:01:35
or if you rest there it shows you the RGB colors - but if you click it,
00:01:39
there you go it turns the background that color right from that image.
00:01:43
A couple of things with the color: 1, don't be afraid to use white-black,
00:01:46
I mean this is your background.
00:01:48
This shouldn't be, you know, the star is the foreground of your presentation.
00:01:52
Also if you use a strong color,
00:01:53
it's going to limit the color palette, I mean think about those PowerPoints
00:01:56
we've seen where you've had those blue,
00:01:58
dark blue backgrounds they put black text on, it's really hard to read.
00:02:02
Also if you're going to be in an auditorium,
00:02:04
someplace dark where the audience is dark, make sure you use a dark or black background.
00:02:10
OK, let's go on and show Gradient fill;
00:02:13
click that and you can see it kind of blends light and color.
00:02:16
In fact the tot part here is white and the color comes in at the bottom corner.
00:02:21
Now if you look over the menu,
00:02:22
there's tons of different ways you can fiddle with this as much as you want.
00:02:25
I'll just show you a preset or two; if I click this one,
00:02:30
now the light is at the bottom and the corners are dark.
00:02:34
Finally we're going to show a texture fill
00:02:38
and go down here to this box, this little box here that says Texture
00:02:42
and shows you some premade ones.
00:02:44
There's some marble, there's cloth,
00:02:47
there's some other things you can use, this is a paper bag I kind of like.
00:02:51
You click on that.
00:02:52
Now one thing with a strong background is,
00:02:54
you can see it's hard to read text on that,
00:02:56
so you can lighten that up with this Transparency tool.
00:03:00
It's a bar, you just click on it and move it to get
00:03:02
the lightness that you wanted. You can see what you want, and
00:03:05
then unclick and there you have it.
00:03:07
If you like this for the background, any time that you like the background,
00:03:10
you just go down here to Apply to all
00:03:13
and you can click that and it applies that background
00:03:15
to all of the slides.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In deze cursus gaan we werken met achtergronden in PowerPoint.
00:00:07
U zou kunnen beginnen met het thema dat de achtergronden
00:00:10
en kleuren en lettertypen beheert, maar als u helemaal opnieuw wilt beginnen,
00:00:13
gaan we hier verder op in.
00:00:14
Dus hier heb ik een bijna lege dia en om naar het achtergrondmenu te gaan,
00:00:18
klik ik met de rechtermuisknop op mijn muis
00:00:21
en zie ik Opmaken achtergrond.
00:00:23
Nu een ding, u wilt ervoor zorgen dat u op een blanco
00:00:26
gedeelte van de dia klikt, als ik op deze afbeelding klik of
00:00:28
hier in dit tekstvak, krijg ik een ander menu
00:00:31
wanneer ik met de rechtermuisknop klik, dus ergens geen element, klik met de rechtermuisknop,
00:00:36
Opmaak achtergrond en het opent dit menu.
00:00:39
Laten we naar Solid fill springen en we kiezen -
00:00:42
we klikken gewoon op dit vulkleur vak en het geeft me kleuren.
00:00:45
Nu, ook al is dit een lege presentatie heeft het een thema,
00:00:48
het wordt het Office thema genoemd en elk thema heeft
00:00:51
zijn eigen kleurenpalet, daarom zijn deze gekozen.
00:00:54
Maar u kunt ook standaardkleuren gebruiken of u kunt hier klikken voor meer kleuren.
00:00:59
Ten eerste is er een kleurenwiel waar u een kleur op kunt kiezen,
00:01:02
of u kunt naar Custom gaan.
00:01:04
Custom is geweldig omdat u waarden kunt invoegen.
00:01:07
Er is iets dat RGB kleuren wordt genoemd en ze hebben een getalwaarde;
00:01:11
als u die van uw ontwerper krijgt,
00:01:13
kunt u die invoeren en de exacte kleur krijgen, laten we zeggen voor de kleuren van uw bedrijf.
00:01:16
U kunt dat in uw PowerPoint plaatsen.
00:01:20
Maar er is ook een snelkoppeling voor en dit is nieuw in PowerPoint 2013.
00:01:24
Laten we hier naar Kleuren gaan
00:01:26
en naar dit Pipet gereedschap gaan en daar op te klikken en dan onze...
00:01:30
Nu het topje van deze pipet, als u hem op kleur zet -
00:01:35
of als u het daar laat ziet u de RGB-kleuren - maar als u erop klikt,
00:01:39
kijk eens, het verandert de achtergrond die rechts kleurt van die afbeelding.
00:01:43
Een paar dingen over de kleur: 1, wees niet bang om wit zwart te gebruiken,
00:01:46
ik bedoel dit is uw achtergrond.
00:01:48
Dit zou niet moeten zijn, weet u, de ster is de voorgrond van uw presentatie.
00:01:52
Ook als u een sterke kleur gebruikt,
00:01:53
gaat deze het kleurenpalet beperken, ik bedoel, denk aan de PowerPoint's
00:01:56
die we hebben gezien waar u die blauwe,
00:01:58
donkerblauwe achtergrond had waar ze zwarte tekst op zetten, het is echt moeilijk te lezen.
00:02:02
Ook als u naar een auditorium gaat,
00:02:04
op donkere plaatsen waar het publiek donker is, moet u ervoor zorgen dat u een donkere of zwarte
00:02:10
achtergrond gebruikt. OK, laten we doorgaan en de Gradient vulling tonen;
00:02:13
klik erop en u kunt het zien het vermengt een beetje licht en kleur.
00:02:16
In feite is het tot dit gedeelte hier wit en de kleur komt in de benedenhoek.
00:02:21
Als u nu het menu bekijkt,
00:02:22
zijn er heel veel verschillende manieren waar u mee kunt spelen zoveel als u wilt.
00:02:25
Ik zal u een voorinstelling of twee laten zien; als ik op deze klik,
00:02:30
is het licht nu onderaan en zijn de hoeken donker.
00:02:34
Als laatste gaan we een textuurvulling tonen
00:02:38
en gaan hier naar beneden naar dit vak, dit kleine vak hier met de tekst Textuur
00:02:42
en laat enkele voorlopige voorbeelden zien.
00:02:44
Er is wat marmer, er is doek,
00:02:47
er zijn nog andere dingen die u kunt gebruiken, dit is een papieren zak die ik een beetje leuk vind.
00:02:51
Daar klikt u op.
00:02:52
Nu nog een opmerking over een sterke achtergrond,
00:02:54
u kunt zien dat het moeilijk is om daar tekst op te lezen,
00:02:56
zodat u dit kunt oplichten met deze Transparantie gereedschap.
00:03:00
Het is een balk, u klikt er gewoon op en verplaatst hem om de
00:03:02
lichtheid te krijgen die u wilde. U kunt zien wat u wilt,
00:03:05
en dan unclick en daar verschijnt het.
00:03:07
Als u dit leuk vindt voor de achtergrond, elke keer wanneer u de achtergrond leuk vindt,
00:03:10
gaat u hier gewoon naar beneden naar Toepassen op alles
00:03:13
en u kunt erop klikken en die achtergrond
00:03:15
op alle dia's toepassen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In diesem Kurs werden wir mit Hintergründen in PowerPoint arbeiten.
00:00:07
Sie könnten mit dem Design beginnen, das Hintergründe, Farben und
00:00:10
Schriftarten steuert, aber wenn Sie ganz von vorn beginnen wollen,
00:00:13
stürzen wir uns genau darauf.
00:00:14
Ich habe hier also eine beinahe leere Folie und gehe ins Hintergrund-Menü.
00:00:18
Ich führe einfach einen Rechtsklick aus
00:00:21
und kann „Hintergrund formatieren” sehen.
00:00:23
Eine Sache: Sie sollten sicherstellen, dass Sie auf eine leere Stelle der Folie
00:00:26
klicken – wenn ich auf dieses Bild oder auf dieses Textfeld hier drüben
00:00:28
klicke, sehe ich ein anderes Menü, wenn ich einen
00:00:31
Rechtsklick ausführe, also irgendwo, wo kein Element ist, Rechtsklick,
00:00:36
„Hintergrund formatieren” wird dieses Menü wird geöffnet.
00:00:39
Probieren wir „Einfarbige Füllung” aus und wählen aus – wir klicken einfach
00:00:42
auf diese Füllfarbenpalette und ich sehe die Farben.
00:00:45
Obwohl das jetzt eine leere Präsentation ist, hat sie ein Design,
00:00:48
das Office-Design und jedes Design hat eine eigene
00:00:51
Farbpalette, deshalb werden diese ausgewählt.
00:00:54
Aber Sie können auch Standard-Farben verwenden oder hier für weitere Farben klicken.
00:00:59
Zunächst gibt es ein Farbenrad, auf dem Sie eine Farbe auswählen können
00:01:02
oder Sie können auf „Benutzerdefiniert” gehen.
00:01:04
„Benutzerdefiniert” ist toll, weil Sie Werte eingeben können.
00:01:07
Es gibt diese Sache namens RGB-Farben und die haben einen Zahlenwert.
00:01:11
Wenn Sie diese von Ihrem Designer bekommen, können Sie sie
00:01:13
eingeben und die genaue Farbe erhalten, beispielsweise für die Farben Ihrer Firma.
00:01:16
Die können Sie in Ihr PowerPoint eingeben.
00:01:20
Aber es gibt dafür auch eine Abkürzung und die ist neu in PowerPoint 2013.
00:01:24
Ich gehe hier drüben auf „Farbe”
00:01:26
und dann auf dieses Pipetten-Werkzeug und klicke darauf und bewege dann unsere ...
00:01:30
Die Spitze dieser Pipette – wenn Sie sie auf eine Farbe setzen oder darauf
00:01:35
bleiben – zeigt Ihnen die RGB-Farben an, aber wenn Sie darauf klicken,
00:01:39
wird der Hintergrund mit der Farbe aus genau diesem Bild eingefärbt.
00:01:43
Einige Dinge zur Farbe: 1. Haben Sie keine Angst, Weiß-Schwarz zu verwenden,
00:01:46
schließlich ist das Ihr Hintergrund.
00:01:48
Dieser sollte nicht hervortreten, denn ausschlaggebend ist der Vordergrund Ihrer Präsentation.
00:01:52
Wenn Sie eine sattere Farbe verwenden,
00:01:53
wird das außerdem die Farbpalette einschränken. Denken Sie nur an all die PowerPoints, die wir
00:01:56
gesehen haben, in denen es diese blauen, dunkelblauen Hintergründe gibt,
00:01:58
auf die mit schwarzem Text geschrieben wurde. Das ist sehr schwer zu lesen.
00:02:02
Wenn Sie in einem Hörsaal oder an einem Ort sein werden,
00:02:04
wo das Publikum im Dunkeln sitzt, sollten Sie außerdem einen dunklen oder schwarzen Hintergrund verwenden.
00:02:10
OK, machen wir weiter und sehen uns „Farbverlauf” an.
00:02:13
Klicken Sie darauf und Sie können sehen, dass dabei helle und dunkle Farben quasi gemischt werden.
00:02:16
Tatsächlich ist der obere Teil hier weiß und die Farbe kommt aus der unteren Ecke.
00:02:21
Wenn Sie sich jetzt das Menü ansehen, finden Sie
00:02:22
unzählige Möglichkeiten, damit herumzuspielen, so viel Sie möchten.
00:02:25
Ich werde Ihnen nur eine oder zwei Voreinstellungen zeigen. Wenn ich darauf klicke,
00:02:30
ist der helle Bereich jetzt unten und die Ecken sind dunkel.
00:02:34
Sehen wir uns noch eine Strukturfüllung an
00:02:38
und gehen hier zu diesen Kasten. Dieser kleine Kasten hier, auf dem „Textur” steht
00:02:42
und der Ihnen einige Voreinstellungen anzeigt.
00:02:44
Es gibt Marmor, Stoff,
00:02:47
es gibt einige andere Dinge, die Sie verwenden können, diese Papiertasche gefällt mir irgendwie.
00:02:51
Klicken Sie darauf.
00:02:52
Wichtig bei einem kräftigen Hintergrund ist – wie Sie sehen –
00:02:54
dass es schwer ist, darauf Text zu lesen,
00:02:56
also können Sie ihn mit diesem Transparenz-Werkzeug aufhellen.
00:03:00
Das ist eine Leiste, auf die Sie einfach klicken und sie bewegen, um
00:03:02
die gewünschte Helligkeit zu erhalten. Sie können sehen, was Ihnen gefällt,
00:03:05
dann die Maustaste loslassen und das war's schon.
00:03:07
Wenn Ihnen das für den Hintergrund gefällt, immer, wenn Ihnen der Hintergrund gefällt,
00:03:10
gehen Sie einfach hier unten auf „Auf alle anwenden”
00:03:13
und klicken darauf und dieser Hintergrund wird
00:03:15
auf alle Folien angewendet.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
En este curso, vamos a trabajar con los fondos en PowePoint.
00:00:07
Podría comenzar por los temas, que proponen unos fondos,
00:00:10
colores y fuentes específicos. Sin embargo, a continuación
00:00:13
vamos a aprender a diseñar el fondo comenzando desde cero.
00:00:14
Lo que tengo delante es una diapositiva prácticamente en blanco y para acceder al menú de fondos,
00:00:18
hago clic derecho con mi ratón
00:00:21
y aparece la opción Formato del fondo.
00:00:23
Pero, atención, asegúrese de hacer clic en una zona vacía
00:00:26
de la diapositiva, si hago clic derecho en esta imagen o aquí,
00:00:28
en este cuadro de texto, me aparece un menú diferente.
00:00:31
Por lo tanto, busque un espacio en el que no haya elementos,
00:00:36
haga clic derecho, seleccione Formato de fondo y se abrirá este menú.
00:00:39
Vamos a Relleno sólido y lo seleccionamos:
00:00:42
basta con hacer clic en este bote de pintura y aparecerán los colores.
00:00:45
A pesar de que se trata de una presentación en blanco, existe un tema.
00:00:48
Se llama Office. Cada tema tiene su propia
00:00:51
paleta de colores, por eso se muestran estos colores.
00:00:54
Sin embargo, puede usar colores estándar o hacer clic aquí para obtener más colores.
00:00:59
En primer lugar, vemos una gran paleta de colores, puede seleccionar un color aquí
00:01:02
o acceder a Personalizado.
00:01:04
Personalizado es una herramienta muy útil, ya que le permite introducir valores.
00:01:07
Hay un Modelo de color llamado RGB que se basa en valores numéricos.
00:01:11
Si su diseñador le indica estos valores,
00:01:13
puede introducirlos y obtener el color exacto, algo muy útil si desea usar, por ejemplo, colores corporativos.
00:01:16
Puede aplicarlo en su presentación de PowerPoint.
00:01:20
No obstante, hay un atajo para hacer esto y es una de las novedades de PowerPoint 2013.
00:01:24
Vamos a acceder a Color
00:01:26
y a esta herramienta, Cuentagotas, para luego hacer clic aquí y desplazarnos.
00:01:30
Este es el mejor truco para utilizar el Cuentagotas: si lo coloca sobre un color
00:01:35
(o si lo deja quieto), muestra los colores RGB. Pero si hace clic,
00:01:39
ahí lo tiene: colorea el fondo con ese color exacto de la imagen.
00:01:43
Un par de cosas acerca del color: 1- No tenga miedo de usar el blanco y negro,
00:01:46
recuerde que se trata del fondo.
00:01:48
Con esto quiero decir, que los elementos protagonistas deben ser los que estén en el primer plano de su presentación.
00:01:52
Del mismo modo, si usa un color demasiado intenso,
00:01:53
su paleta de colores se va a ver muy limitada. Piense por ejemplo en esos PowerPoint
00:01:56
que todos hemos visto alguna vez con fondos de color azul
00:01:58
o azul marino y textos en color negro, son muy difíciles de leer.
00:02:02
Por otro lado, si va a exponer su presentación en un auditorio
00:02:04
o en algún lugar oscuro, en el que el público se encuentra en una zona oscura, asegúrese de usar un fondo oscuro o negro.
00:02:10
De acuerdo, vamos ahora a mostrar el Relleno degradado.
00:02:13
Haga clic y verá esta especie de mezcla de luz y color.
00:02:16
De hecho, la parte superior es blanca y el color aparece en la esquina inferior.
00:02:21
Si se fija, en el menú
00:02:22
hay múltiples opciones para jugar con esto hasta encontrar la opción que más le convenza.
00:02:25
Le mostraré solo un par de ejemplos, si hago clic sobre este
00:02:30
la luz está en la parte inferior y las esquinas son oscuras.
00:02:34
Por último, voy a mostrarte un Relleno con textura.
00:02:38
Para ello, me desplazo a este recuadro. Este pequeño recuadro se denomina Textura
00:02:42
y muestra algunas texturas predefinidas.
00:02:44
Aquí hay una de mármol, otra de lienzo...
00:02:47
Hay muchas otras texturas que puede usar, esta se llama Bolsa de papel, a mí me gusta bastante.
00:02:51
Para elegirla, haga clic.
00:02:52
Una cosa importante acerca de los fondos intensos,
00:02:54
podrá comprobar que es difícil leer en ellos,
00:02:56
por lo que puede aclararlos utilizando esta herramienta de Transparencia.
00:03:00
Es una barra, solo tiene que hacer clic en ella y desplazarla hasta encontrar
00:03:02
la claridad que desee. Puede ajustarla hasta donde desee
00:03:05
y luego soltarla y así quedará el fondo.
00:03:07
Si le gusta este fondo, o cada vez que le guste un fondo,
00:03:10
puede ir hasta aquí abajo y hacer clic
00:03:13
en Aplicar a todo para que el fondo se aplique
00:03:15
a todas las diapositivas.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Neste curso, vamos trabalhar com planos de fundo no PowerPoint.
00:00:07
Você pode começar com o tema que controla planos de fundo
00:00:10
e cores e fontes, mas se quiser começar do zero,
00:00:13
é nisso que vamos mergulhar aqui.
00:00:14
Então, aqui tenho quase um slide em branco e para ter o menu do plano de fundo,
00:00:18
apenas clico com o botão direito do mouse
00:00:21
e posso ver Formatar plano de fundo.
00:00:23
Agora, uma coisa, você quer certificar-se de clicar em um espaço
00:00:26
em branco do slide; se eu clicar nesta imagem ou
00:00:28
em cima desta caixa de texto, obtenho um menu diferente
00:00:31
ao clicar com o botão direito. Então, escolha algum lugar sem elemento, clique com o botão direito,
00:00:36
Formatar plano de fundo e isso abre este menu.
00:00:39
Vamos pular para o Preenchimento sólido e escolhemos -
00:00:42
apenas clicamos nesta caixa de cor de preenchimento e ela me fornece as cores.
00:00:45
Agora, embora esta seja uma apresentação em branco, ela tem um tema,
00:00:48
ele é chamado de tema Office, e cada tema tem
00:00:51
sua própria paleta de cores, que é o motivo pelo qual elas são escolhidas.
00:00:54
Mas você também pode usar cores padrões ou clicar aqui para mais cores.
00:00:59
Primeiro, há uma engrenagem de cores onde você pode escolher uma cor
00:01:02
ou você pode ir em Personalizar.
00:01:04
A opção Personalizar é ótima porque você pode adicionar os valores.
00:01:07
Existe uma coisa chamada cores RGB e elas têm um valor numérico;
00:01:11
se você pegar o valor com o seu designer,
00:01:13
você pode informar o valor e adquirir a cor exata, vamos dizer, para as cores da sua empresa.
00:01:16
Você pode colocá-las no seu PowerPoint.
00:01:20
Mas também existe um atalho para isso e é novo no PowerPoint 2013.
00:01:24
Deixe-me ir aqui em Cores
00:01:26
e aqui embaixo na ferramenta Conta-gotas e clicar e então mover nosso...
00:01:30
Agora, a grande dica deste conta-gotas, se você o colocar em uma cor -
00:01:35
ou se você deixá-la lá, ele mostra a você as cores RGB - mas se você clicar
00:01:39
ele torna o plano de fundo aquela cor exata daquela imagem.
00:01:43
Algumas coisas sobre as cores: 1, não tenha medo de usar preto e branco,
00:01:46
quero dizer este é o seu plano de fundo.
00:01:48
A estrela é o texto em primeiro plano da sua apresentação.
00:01:52
Além disso, se você usar uma cor forte,
00:01:53
isso vai limitar a sua paleta de cores, quero dizer, pense naqueles PowerPoints
00:01:56
que vimos quando usamos aqueles planos de fundo em azul
00:01:58
azul escuro onde colocamos um texto em preto. Foi realmente difícil de ler.
00:02:02
Além disso, se você estiver em um auditório,
00:02:04
em um lugar escuro onde o público estiver no escuro, certifique-se de usar um plano de fundo escuro ou preto.
00:02:10
Ok, vamos seguir em frente e ver o Preenchimento gradual;
00:02:13
clique nele e você pode ver que ele meio que mistura luz e cor.
00:02:16
Na verdade, parte superior aqui é branca e a cor entra no canto inferior.
00:02:21
Agora, se você der uma olhada no menu,
00:02:22
há tons de diferentes formas com os quais você pode brincar da forma que quiser.
00:02:25
Vou mostrar para você apenas um ou dois; se seu clicar neste aqui,
00:02:30
agora o mais claro está na parte de baixo e os cantos estão escuros.
00:02:34
Por fim, vamos exibir um preenchimento com textura.
00:02:38
Vamos até esta caixa, esta pequena caixa que diz Textura
00:02:42
e mostra a você algumas feitas de antemão.
00:02:44
Há alguns marmorizados, têxteis,
00:02:47
outras coisas que você pode usar, este é uma bolsa de papel eu gosto dele.
00:02:51
Vou clicar nele.
00:02:52
Agora uma coisa com um plano de fundo forte é,
00:02:54
você pode ver que é difícil ler textos nele,
00:02:56
então você pode clarear com esta ferramenta de transparência.
00:03:00
Esta é uma barra, você apenas clica nela e a move até
00:03:02
a luminosidade desejada. Você pode ver o que deseja e,
00:03:05
então, desmarcar e aí está.
00:03:07
Se você gostar disso para o seu plano de fundo, a qualquer momento que você gostar do plano de fundo,
00:03:10
basta vir aqui para Aplicar para todos
00:03:13
e você pode clicar e isso aplica o plano de fundo
00:03:15
para todos os slides.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In questo corso, andremo a lavorare con gli sfondi in PowerPoint..
00:00:07
Si potrebbe iniziare con il tema che controlla gli sfondi.
00:00:10
colori e font, ma se vuoi ricominciare da zero, .
00:00:13
Questo è ciò che stiamo andando a scavare in.
00:00:14
Così qui ho quasi un vuoto e per arrivare al menu di sfondo,.
00:00:18
Ho appena tasto destro clic sul mio mouse
00:00:21
e posso vedere Formato di sfondo.
00:00:23
Ora una cosa, si vuole assicurarsi di fare clic su un.
00:00:26
parte della diapositiva, se io clicca su questa immagine o cliccherò.
00:00:28
qui su questa casella di testo, Ottengo un menu diverso.
00:00:31
quando cliccherò con il tasto destro, quindi da qualche parte nessun elemento, fare clic con il pulsante destro del mouse,.
00:00:36
Formatta sfondo e si apre questo menu..
00:00:39
Saltiamo in Riempimento solido e scegliamo ....
00:00:42
abbiamo appena cliccando su questa scatola di colore di riempimento e mi dà dei colori..
00:00:45
Ora, anche se questo è un presentazione vuota ha un tema, .
00:00:48
si chiama Ufficio tema e ogni tema ha.
00:00:51
la propria tavolozza di colori, è per questo che questi sono scelti..
00:00:54
Ma è anche possibile utilizzare colori standard oppure è possibile fare clic qui per altri colori..
00:00:59
Prima c'è una ruota dei colori è possibile scegliere un colore su, .
00:01:02
oppure puoi andare su Personalizzato.
00:01:04
L'usanza è grande perché è possibile collegare i valori..
00:01:07
C'è una cosa chiamata RGB colori e hanno un valore numerico;.
00:01:11
se si ottiene quelli da il vostro designer, .
00:01:13
è possibile collegare quelli e ottenere il colore esatto, diciamo per i colori della vostra azienda..
00:01:16
Si può mettere che nel vostro PowerPoint.
00:01:20
Ma c'è anche una scorciatoia per questo e questa è una novità di PowerPoint 2013..
00:01:24
Lasciatemi andare qui a Colore
00:01:26
e scendere a questo strumento Contagocce e fare clic su questo e poi spostare il nostro... .
00:01:30
Ora, la punta stessa di questo contagocce, se lo metti su un colore -.
00:01:35
o se ti riposi lì si vede i colori RGB - ma se si fa clic su di esso,.
00:01:39
ci si va si trasforma lo sfondo quel colore proprio da quell'immagine..
00:01:43
Un paio di cose con il colore: 1, non abbiate paura di usare bianco-nero, .
00:01:46
Voglio dire, questo è il tuo background.
00:01:48
Questo non dovrebbe essere, si sa, il stella è il primo piano della presentazione. .
00:01:52
Anche se si utilizza un colore forte,
00:01:53
limiterà la tavolozza dei colori, Voglio dire, pensa a quei PowerPoint.
00:01:56
abbiamo visto dove hai avuto quelle blu,.
00:01:58
sfondi blu scuro hanno messo testo nero su, è davvero difficile da leggere..
00:02:02
Anche se avete intenzione di essere in un auditorium, .
00:02:04
da qualche parte buio dove il pubblico è scuro, assicurarsi di utilizzare uno sfondo scuro o nero. .
00:02:10
OK, andiamo avanti e mostrare Riempimento sfumato;.
00:02:13
fare clic su questo e si può vedere mescola luce e colore..
00:02:16
Inrealtà la parte tot qui è bianco e il colore entra nell'angolo in basso. .
00:02:21
Ora, se si guarda oltre il menu,
00:02:22
ci sono tonnellate di modi diversi è possibile giocherellare con questo quanto vuoi..
00:02:25
Vi mostrerò solo un preset o due; se clicchi su questo,.
00:02:30
ora la luce è al inferiore e gli angoli sono scuri..
00:02:34
Infine stiamo andando a mostrare un riempimento texture
00:02:38
e andare qui a questa scatola, questo piccola scatola qui che dice Texture.
00:02:42
e vi mostra alcuni premade.
00:02:44
C'è del marmo, c'è un panno,
00:02:47
ci sono alcune altre cose che puoi uso, questo è un sacchetto di carta che mi piace un po 'mi piace..
00:02:51
Si fa clic su questo.
00:02:52
Ora una cosa con un forte background è, .
00:02:54
si può vedere che è difficile per leggere il testo su questo, .
00:02:56
in modo da poter alleggerire che con questo strumento Trasparenza..
00:03:00
E 'un bar, basta fare clic su di esso e spostarlo per ottenere .
00:03:02
la leggerezza che volevi. Puoi vedere quello che vuoi e.
00:03:05
poi deselezionare e ci si ha.
00:03:07
Se ti piace questo per lo sfondo, ogni volta che ti piace lo sfondo,.
00:03:10
basta scendere qui per applicare a tutti .
00:03:13
ed è possibile fare clic su questo e si applica che sfondo.
00:03:15
a tutte le diapositive.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
在本課程中,我們將 使用 PowerPoint 中的背景。.
00:00:07
你可以從 控制背景的主題.
00:00:10
顏色和字體,但 如果你想從頭開始,.
00:00:13
這是什麼 我們要深入探討的.
00:00:14
所以在這裡,我幾乎有一個空白 幻燈片並進入背景功能表,.
00:00:18
我只是按右鍵滑鼠
00:00:21
我可以看到格式背景。
00:00:23
現在有一件事,你想 確保按一下空白.
00:00:26
幻燈片的一部分,如果我 按一下此圖像,或按一下.
00:00:28
在這個文字方塊上 我得到不同的功能表.
00:00:31
當我按右鍵,所以在一個地方 沒有元素,按右鍵,.
00:00:36
格式化背景和 它打開了這個功能表。.
00:00:39
讓我們跳到實心填充 我們選擇 -.
00:00:42
我們只需點擊這個填充色塊 它給我的顏色。.
00:00:45
現在,即使這是一個 空白演示文稿它有一個主題,.
00:00:48
它被稱為辦公室 主題和每個主題都有.
00:00:51
它自己的調色板的顏色, 這就是為什麼這些被選中。.
00:00:54
但是您也可以使用標準顏色 或者您可以點擊此處查看更多顏色。.
00:00:59
首先是一個色輪 你可以選擇一種顏色,.
00:01:02
或者你可以去自訂。
00:01:04
自訂是偉大的,因為 您可以插入值。.
00:01:07
有一種叫RGB的東西 顏色,他們有一個數位值;.
00:01:11
如果你得到這些從 你的設計師.
00:01:13
你可以插入這些,並得到確切的顏色, 讓我們說,你的公司的顏色。.
00:01:16
您可以將其放入 PowerPoint 中。
00:01:20
但也有一個快捷方式 這是 PowerPoint 2013 中的新增功能。.
00:01:24
讓我來這裡的顏色
00:01:26
並下降到這個滴眼工具 然後按一下,然後移動我們的....
00:01:30
現在,這尖 滴眼器,如果你把它放在一種顏色 -.
00:01:35
或者如果你在那裡休息,它顯示 你的RGB顏色 - 但如果你點擊它,.
00:01:39
在那裡,你去它打開背景 從圖像的顏色。.
00:01:43
有幾件事與 顏色:1、不要害怕使用白黑,.
00:01:46
我是說這是你的背景
00:01:48
這不應該是,你知道, 星是演示文稿的前景。.
00:01:52
此外,如果您使用強色,
00:01:53
它會限制調色板 我的意思是想想那些PowerPoints.
00:01:56
我們已經看到了 你擁有那些藍色.
00:01:58
深藍色的背景,他們把 黑色文本上,真的很難讀。.
00:02:02
此外,如果你要 在禮堂裡.
00:02:04
觀眾在一處黑暗的地方 暗,請確保使用深色或黑色背景。.
00:02:10
好,我們繼續 並顯示漸變填充;.
00:02:13
點擊,你可以看到 它混合了光和顏色。.
00:02:16
事實上,這裡的托特部分是 白色和顏色在底部角落。.
00:02:21
現在,如果你看看功能表,
00:02:22
有噸不同的方式,你可以 擺弄這個,只要你想。.
00:02:25
我給你看個預設 或兩個;如果我點擊這個.
00:02:30
現在光是在 底部和角落是黑暗的。.
00:02:34
最後,我們要顯示一個紋理填充
00:02:38
到這個盒子,這 小框在這裡說紋理.
00:02:42
並告訴你一些預製的。
00:02:44
有大理石,有布
00:02:47
還有一些其他的事情,你可以 用,這是一個紙袋,我喜歡。.
00:02:51
你點擊它。
00:02:52
現在有一件事 一個強有力的背景是,.
00:02:54
你可以看到這很難 讀關於那文字,.
00:02:56
這樣你就可以減輕,與 此透明度工具。.
00:03:00
這是一個酒吧,你只需點擊 在它,並移動它得到.
00:03:02
你想要的輕盈。 你可以看到你想要的,.
00:03:05
然後取消按一下,你就有它了。
00:03:07
如果你喜歡這個背景, 任何你喜歡的背景,.
00:03:10
你只是去 在這裡申請到所有.
00:03:13
你可以點擊 它應用了這種背景.
00:03:15
到所有幻燈片。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
このコースでは、 PowerPoint で背景を操作します。.
00:00:07
を開始できます。 背景を制御するテーマ.
00:00:10
色やフォント、 ゼロから始めたい場合は、.
00:00:13
それは何です 掘り下げる.
00:00:14
だから、ここで私はほとんど空白を持っている スライドして、背景メニューに到達するには、.
00:00:18
マウスをクリックするだけで
00:00:21
そして、私はフォーマットの背景を見ることができます。
00:00:23
今、一つは、あなたがしたいです 空白をクリックしてください.
00:00:26
スライドの一部 この画像をクリックするか、.
00:00:28
このテキストボックスの上で 別のメニューを取得する.
00:00:31
私が右クリックすると、どこか 要素なし、右クリック、.
00:00:36
書式設定の背景と このメニューが開きます。.
00:00:39
ソリッド塗りつぶしにジャンプしてみましょう そして、私たちは選択します -.
00:00:42
この塗りつぶしカラーボックスをクリックするだけです そして、それは私に色を与えます。.
00:00:45
今、これは 空白のプレゼンテーションは、テーマを持っています,.
00:00:48
それはオフィスと呼ばれています テーマと各テーマは、.
00:00:51
色の独自のパレット, これが選ばれる理由です。.
00:00:54
しかし、あなたはまた、標準的な色を使用することができます または、ここをクリックして色を増やすことができます。.
00:00:59
まず、カラーホイールがあります あなたは上の色を選択することができます,.
00:01:02
または、カスタムに移動できます。
00:01:04
カスタムは素晴らしいですので 値をプラグインできます。.
00:01:07
RGBと呼ばれるものがある 色と数値を持ちます。.
00:01:11
あなたがそれらを得る場合 あなたのデザイナー、.
00:01:13
あなたはそれらを差し込み、正確な色を得ることができます, あなたの会社の色のために言いましょう。.
00:01:16
あなたはあなたのパワーポイントにそれを置くことができます。
00:01:20
しかし、そのためのショートカットもあります そして、これはPowerPoint 2013の新機能です。.
00:01:24
カラーに行こう
00:01:26
そして、この点眼器ツールに行く それをクリックして移動....
00:01:30
今、このまさに先端 スポイト、色に塗れば-.
00:01:35
またはあなたがそこに休むなら、それは示しています あなたはRGBの色 - しかし、あなたがそれをクリックした場合、.
00:01:39
そこに行く、それは背景を回す そのイメージから右のその色。.
00:01:43
との事のカップル 色:1、白黒を使用することを恐れてはいけない、.
00:01:46
これが君の経歴だ
00:01:48
これは、あなたが知っている、すべきではありません。 星はあなたのプレゼンテーションの前景です。.
00:01:52
また、強い色を使用する場合は、
00:01:53
カラーパレットを制限する 私はそれらのパワーポイントについて考えてみてください.
00:01:56
私たちはどこで見てきました あなたは青いのを持っていた.
00:01:58
彼らが置く濃い青の背景 黒いテキストが表示され、読みにくいです。.
00:02:02
また、あなたがするつもりなら 講堂で、.
00:02:04
聴衆がいるどこか暗い場所 暗い場合は、暗い背景または黒の背景を使用していることを確認します。.
00:02:10
よし、行こう グラデーション塗りつぶしを表示します。.
00:02:13
それをクリックすると、あなたが見ることができます 光と色をブレンドします。.
00:02:16
実際、ここのトート部分は 白と色は下のコーナーに入ってきます。.
00:02:21
メニューを見渡せば
00:02:22
さまざまな方法があります。 あなたが望む限りこれをいじり。.
00:02:25
プリセットを見せてあげる または 2;これをクリックすると.
00:02:30
今、光は 底とコーナーが暗いです。.
00:02:34
最後にテクスチャ塗りつぶしを表示します。
00:02:38
そして、この箱に行くと、これは テクスチャを言う小さなボックス.
00:02:42
そして、あなたにいくつかの事前に作られたものを示しています。
00:02:44
大理石と布がある
00:02:47
他にもできる事がある 使用して、これは私のような紙袋です。.
00:02:51
あなたはそれをクリックします。
00:02:52
今、一つのこと 強い背景は、.
00:02:54
あなたはそれが難しいことがわかります その上でテキストを読むために、.
00:02:56
を使って明るくすることができます。 この透明度ツール。.
00:03:00
それはバーです、あなたはちょうどクリックします その上で、それを取得するためにそれを移動.
00:03:02
あなたが望んでいた軽さ。 あなたが望むものを見ることができます。.
00:03:05
その後、クリックを解除し、そこにあなたはそれを持っています。
00:03:07
背景に対してこの問題が好きなら、 あなたが背景を好きなときはいつでも、.
00:03:10
あなたはただ降りる すべてに適用するには、ここで.
00:03:13
をクリックすると、そのボタンをクリックできます。 そして、それはその背景を適用します.
00:03:15
すべてのスライドにスライドを表示します。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Trong khóa học này, chúng ta sẽ làm việc với hình nền trong PowerPoint..
00:00:07
Bạn có thể bắt đầu với chủ đề điều khiển nền.
00:00:10
và màu sắc và phông chữ, nhưng Nếu bạn muốn khởi động từ đầu, .
00:00:13
đó là những gì chúng ta sẽ đào sâu vào..
00:00:14
Vì vậy, ở đây tôi có gần như một trống trượt và để đến menu nền, hãy.
00:00:18
Tôi chỉ nhấp chuột phải vào con chuột của tôi
00:00:21
và tôi có thể nhìn thấy định dạng nền.
00:00:23
Bây giờ một điều, bạn muốn chắc chắn rằng bạn bấm vào một trống.
00:00:26
một phần của slide, nếu tôi Click vào hình ảnh này hoặc tôi nhấp vào.
00:00:28
trên đây trên hộp văn bản này, Tôi nhận được một thực đơn khác nhau.
00:00:31
Khi tôi nhấp chuột phải, do đó, someplace không có yếu tố, nhấp chuột phải,.
00:00:36
Định dạng nền và nó mở ra trình đơn này..
00:00:39
Hãy nhảy vào Solid fill và chúng tôi chọn-.
00:00:42
chúng tôi chỉ cần nhấp vào hộp màu này điền và nó mang lại cho tôi màu sắc..
00:00:45
Bây giờ mặc dù đây là một trình bày trống nó có một chủ đề, .
00:00:48
nó được gọi là văn phòng chủ đề và mỗi chủ đề có.
00:00:51
bảng màu của riêng mình, đó là lý do tại sao những lựa chọn này..
00:00:54
Nhưng bạn cũng có thể sử dụng màu tiêu chuẩn hoặc bạn có thể bấm vào đây để có thêm màu sắc..
00:00:59
Đầu tiên có một bánh xe màu bạn có thể chọn một màu trên, .
00:01:02
hoặc bạn có thể đi đến Custom.
00:01:04
Tùy chỉnh là rất tốt vì bạn có thể cắm các giá trị..
00:01:07
Có một điều được gọi là RGB màu sắc và họ có một giá trị số;.
00:01:11
Nếu bạn nhận được những từ nhà thiết kế của bạn, .
00:01:13
bạn có thể cắm những người trong và có được màu chính xác, Hãy nói cho màu sắc công ty của bạn..
00:01:16
Bạn có thể đặt rằng trong PowerPoint của bạn.
00:01:20
Nhưng cũng có một phím tắt cho rằng và đây là mới trong PowerPoint 2013..
00:01:24
Hãy để tôi đi qua đây để Color
00:01:26
và đi xuống công cụ Eyedropper này và nhấp vào đó và sau đó di chuyển của chúng tôi... .
00:01:30
Bây giờ là mẹo rất của điều này Eyedropper, nếu bạn đặt nó trên một màu.
00:01:35
hoặc nếu bạn nghỉ ngơi ở đó nó cho thấy bạn màu RGB-nhưng nếu bạn nhấp vào nó,.
00:01:39
có bạn đi nó quay nền màu đó ngay từ hình ảnh đó..
00:01:43
Một vài điều với Color: 1, đừng ngại sử dụng màu trắng-đen, .
00:01:46
Tôi có nghĩa là đây là nền tảng của bạn.
00:01:48
Điều này không nên, bạn biết, các ngôi sao là nền trước của bản trình bày của bạn. .
00:01:52
Ngoài ra nếu bạn sử dụng một màu mạnh,
00:01:53
nó sẽ giới hạn bảng màu, Tôi có nghĩa là suy nghĩ về những PowerPoints.
00:01:56
chúng tôi đã nhìn thấy nơi bạn đã có những màu xanh,.
00:01:58
nền màu xanh đậm họ đặt văn bản màu đen trên, nó thực sự khó đọc..
00:02:02
Ngoài ra nếu bạn sẽ được trong một Auditorium, .
00:02:04
nơi tối tăm nơi khán giả là tối, hãy đảm bảo bạn sử dụng nền tối hoặc đen. .
00:02:10
OK, chúng ta hãy đi và hiển thị gradient fill;.
00:02:13
nhấp vào đó và bạn có thể thấy nó loại pha trộn ánh sáng và màu..
00:02:16
Trong thực tế, phần TOT ở đây là trắng và màu đến ở góc dưới cùng. .
00:02:21
Bây giờ nếu bạn nhìn qua trình đơn,
00:02:22
có rất nhiều cách khác nhau mà bạn có thể fiddle với điều này nhiều như bạn muốn..
00:02:25
Tôi sẽ chỉ cho bạn một cài sẵn hoặc hai; Nếu tôi nhấp vào một trong những điều này,.
00:02:30
bây giờ ánh sáng là ở đáy và các góc có màu tối..
00:02:34
Cuối cùng chúng ta sẽ cho thấy một kết cấu fill
00:02:38
và đi xuống đây để hộp này, điều này hộp nhỏ ở đây mà nói Texture.
00:02:42
và cho bạn thấy một số người làm sẵn.
00:02:44
Có một số đá cẩm thạch, có vải,
00:02:47
có một số điều khác bạn có thể sử dụng, đây là một túi giấy tôi loại như thế..
00:02:51
Bạn bấm vào đó.
00:02:52
Bây giờ một điều với một nền tảng mạnh mẽ, .
00:02:54
bạn có thể nhìn thấy nó khó để đọc văn bản trên đó, .
00:02:56
để bạn có thể làm sáng mà lên với công cụ minh bạch này..
00:03:00
Đó là một thanh, bạn chỉ cần nhấp vào vào nó và di chuyển nó để có được .
00:03:02
sự nhẹ nhàng mà bạn muốn. Bạn có thể xem những gì bạn muốn, và.
00:03:05
sau đó unclick và có bạn có nó.
00:03:07
Nếu bạn thích điều này cho nền, bất kỳ thời gian nào bạn thích nền,.
00:03:10
bạn chỉ cần đi xuống ở đây để áp dụng cho tất cả .
00:03:13
và bạn có thể nhấp vào đó và nó áp dụng cho nền.
00:03:15
đến tất cả các trang trình bày.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Dalam kursus ini, kita akan bekerja dengan latar belakang di PowerPoint..
00:00:07
Anda dapat mulai dengan tema yang mengontrol latar belakang.
00:00:10
dan warna dan font, tetapi Jika Anda ingin memulai dari awal, .
00:00:13
Itulah yang kita akan menggali..
00:00:14
Jadi di sini saya memiliki hampir kosong slide dan untuk sampai ke menu latar belakang,.
00:00:18
Aku hanya klik kanan pada mouse saya
00:00:21
dan saya bisa melihat format background.
00:00:23
Sekarang satu hal, Anda ingin Pastikan Anda mengklik kosong.
00:00:26
Bagian dari slide, jika saya Klik pada gambar ini atau saya klik.
00:00:28
di sini pada kotak teks ini, Saya mendapatkan menu yang berbeda.
00:00:31
Ketika saya klik kanan, jadi suatu tempat tidak ada elemen, klik kanan,.
00:00:36
Format latar belakang dan membuka menu ini..
00:00:39
Mari masuki solid FILL dan kita memilih-.
00:00:42
kita cukup klik pada kotak warna FILL dan itu memberi saya warna..
00:00:45
Sekarang meskipun ini adalah presentasi kosong memiliki tema, .
00:00:48
itu disebut kantor tema dan setiap tema memiliki.
00:00:51
palet warna sendiri, itu sebabnya ini dipilih..
00:00:54
Tapi Anda juga bisa menggunakan warna standar atau Anda dapat klik di sini untuk warna yang lebih..
00:00:59
Pertama ada roda warna Anda dapat memilih warna, .
00:01:02
atau Anda dapat pergi ke kustom.
00:01:04
Custom besar karena Anda dapat mencolokkan nilai..
00:01:07
Ada hal yang disebut RGB warna dan mereka memiliki nilai angka;.
00:01:11
Jika Anda mendapatkannya dari perancang Anda, .
00:01:13
Anda dapat mencolokkan mereka dan mendapatkan warna yang tepat, Katakanlah untuk warna perusahaan Anda..
00:01:16
Anda dapat menempatkan bahwa dalam PowerPoint Anda.
00:01:20
Tapi ada juga jalan pintas untuk itu dan ini baru di PowerPoint 2013..
00:01:24
Biarkan aku pergi ke sini untuk warna
00:01:26
dan turun ke alat Eyedropper ini dan klik itu dan kemudian bergerak... .
00:01:30
Sekarang ujung sangat ini pipet, jika Anda meletakkannya pada warna-.
00:01:35
atau jika Anda beristirahat di sana itu menunjukkan warna RGB-tetapi jika Anda mengkliknya,.
00:01:39
di sana Anda pergi ternyata latar belakang warna yang tepat dari gambar itu..
00:01:43
Beberapa hal dengan warna: 1, jangan takut untuk menggunakan putih-hitam, .
00:01:46
Maksudku ini adalah latar belakang Anda.
00:01:48
Ini seharusnya tidak, Anda tahu, bintang adalah latar depan presentasi Anda. .
00:01:52
Juga jika Anda menggunakan warna yang kuat,
00:01:53
itu akan membatasi palet warna, Maksudku berpikir tentang mereka PowerPoints.
00:01:56
kita telah melihat di mana Anda sudah memiliki biru,.
00:01:58
latar belakang biru gelap mereka menempatkan Teks hitam, itu sangat sulit untuk dibaca..
00:02:02
Juga jika Anda akan menjadi di sebuah auditorium, .
00:02:04
suatu tempat yang gelap di mana penonton gelap, pastikan Anda menggunakan latar belakang gelap atau hitam. .
00:02:10
OK, mari kita lanjutkan dan menunjukkan Gradient FILL;.
00:02:13
Klik itu dan Anda dapat melihat itu jenis campuran cahaya dan warna..
00:02:16
Bahkan bagian TOT di sini adalah putih dan warnanya masuk di pojok bawah. .
00:02:21
Sekarang jika Anda melihat menu,
00:02:22
ada banyak cara yang berbeda Anda dapat biola dengan ini sebanyak yang Anda inginkan..
00:02:25
Saya hanya akan menunjukkan preset atau dua; Jika saya klik yang satu ini,.
00:02:30
Sekarang cahayanya ada di bawah dan sudutnya gelap..
00:02:34
Akhirnya kita akan menunjukkan FILL tekstur
00:02:38
dan pergi ke sini untuk kotak ini, ini kotak kecil di sini yang mengatakan texture.
00:02:42
dan menunjukkan beberapa premade yang.
00:02:44
Ada beberapa marmer, ada kain,
00:02:47
ada beberapa hal lain yang dapat Anda Gunakan, ini adalah kantong kertas saya jenis seperti..
00:02:51
Anda klik pada itu.
00:02:52
Sekarang satu hal dengan latar belakang yang kuat, .
00:02:54
Anda dapat melihat sulit untuk membaca teks pada .
00:02:56
sehingga Anda dapat meringankan Alat transparansi ini..
00:03:00
Ini adalah Bar, Anda cukup klik dan memindahkannya untuk mendapatkan .
00:03:02
ringan yang Anda inginkan. Anda dapat melihat apa yang Anda inginkan, dan.
00:03:05
kemudian unclick dan di sana Anda memilikinya.
00:03:07
Jika Anda menyukai ini untuk latar belakang, setiap saat yang Anda suka latar belakang,.
00:03:10
Anda hanya turun di sini untuk Terapkan ke semua .
00:03:13
dan Anda dapat mengklik dan itu berlaku bahwa latar belakang.
00:03:15
untuk semua slide.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
В этом курсе, мы собираемся работать с опытом работы в PowerPoint..
00:00:07
Вы можете начать с тема, которая контролирует фоны.
00:00:10
и цвета и шрифты, но если вы хотите начать с нуля, .
00:00:13
это то, что мы собираемся копаться в..
00:00:14
Так вот у меня почти пустой слайд и добраться до фонового меню,.
00:00:18
Я просто право нажмите на мышь
00:00:21
и я вижу фон формата.
00:00:23
Теперь одна вещь, вы хотите убедитесь, что вы нажмете на пустой.
00:00:26
часть слайда, если я нажмите на это изображение или я нажимаю.
00:00:28
здесь, на этом текстовом поле, Я получаю другое меню.
00:00:31
когда я направо нажмите кнопку, так что где-нибудь нет элемента, правый щелчок,.
00:00:36
Фон формата и он открывает это меню..
00:00:39
Давайте прыгать в твердых заполнить и мы выбираем -.
00:00:42
мы просто нажмите на эту коробку цвета заполнения и это дает мне цвета..
00:00:45
Теперь, несмотря на то, что это пустая презентация у него есть тема, .
00:00:48
это называется Управление тема и каждая тема имеет.
00:00:51
свою собственную палитру цветов, Вот почему они выбраны..
00:00:54
Но вы также можете использовать стандартные цвета или вы можете нажать здесь для больше цветов..
00:00:59
Сначала цветное колесо вы можете выбрать цвет на, .
00:01:02
или вы можете пойти в таможню.
00:01:04
Пользовательские велик, потому что вы можете подключить значения..
00:01:07
Есть вещь под названием RGB цвета и они имеют значение номера;.
00:01:11
если вы получите те из ваш дизайнер, .
00:01:13
вы можете подключить их и получить точный цвет, скажем, для вашей компании цвета..
00:01:16
Вы можете поместить это в свой PowerPoint.
00:01:20
Но есть также ярлык для этого и это новое в PowerPoint 2013..
00:01:24
Позвольте мне перейти сюда, чтобы цвет
00:01:26
и спуститься к этому инструменту Eyedropper и нажмите, что, а затем переместить наши ... .
00:01:30
Теперь самый кончик этого eyedropper, если вы положили его на цвет -.
00:01:35
или, если вы отдыхаете там он показывает, вы цвета RGB - но если вы нажмете на него,.
00:01:39
там вы идете он поворачивает фон этот цвет прямо из этого изображения..
00:01:43
Несколько вещей, с цвет: 1, не бойтесь использовать бело-черный, .
00:01:46
Я имею в виду, это ваше прошлое.
00:01:48
Это не должно быть, вы знаете, звезда является передним планом вашей презентации. .
00:01:52
Кроме того, если вы используете сильный цвет,
00:01:53
это ограничит цветовую палитру, Я имею в виду думать о тех PowerPoints.
00:01:56
мы видели, где у вас были эти синие,.
00:01:58
темно-синий фон они положили черный текст, это действительно трудно читать..
00:02:02
Кроме того, если вы собираетесь быть в зрительном зале, .
00:02:04
где-то темно, где аудитория темно, убедитесь, что вы используете темный или черный фон. .
00:02:10
Хорошо, давайте продолжать и показать Градиент заполнить;.
00:02:13
нажмите, что и вы можете видеть это своего рода смеси света и цвета..
00:02:16
На самом деле тут же тут и тут- белый и цвет приходит в нижнем углу. .
00:02:21
Теперь, если вы посмотрите на меню,
00:02:22
есть тонн различных способов вы можете возиться с этим столько, сколько вы хотите..
00:02:25
Я просто покажу вам предустановленную или два; если я найму на этот,.
00:02:30
Теперь свет находится на дно и углы темные..
00:02:34
Наконец, мы собираемся показать текстуру заполнить
00:02:38
и спуститься сюда, чтобы эта коробка, это маленькая коробка здесь, что говорит Текстура.
00:02:42
и показывает вам некоторые готовые из них.
00:02:44
Там немного мрамора, есть ткань,
00:02:47
есть некоторые другие вещи, которые вы можете использовать, это бумажный пакет мне вроде как..
00:02:51
Вы нажмете на это.
00:02:52
Теперь одна вещь с сильный фон, .
00:02:54
Вы можете видеть, что это трудно читать текст об этом, .
00:02:56
так что вы можете облегчить, что с этот инструмент прозрачности..
00:03:00
Это бар, вы просто нажмите на нем и переместить его, чтобы получить .
00:03:02
легкость, что вы хотели. Вы можете видеть, что вы хотите, и.
00:03:05
затем unclick и там у вас есть.
00:03:07
Если вам нравится это для фона, каждый раз, когда вам нравится фон,.
00:03:10
Вы просто спуститься здесь, чтобы применить ко всем .
00:03:13
и вы можете нажать, что и это относится к этому фону.
00:03:15
на все слайды.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
В този курс ще работа с фонове в PowerPoint..
00:00:07
Можете да започнете с тема, която контролира фонове.
00:00:10
и цветове и шрифтове, но ако искате да започнете от нулата, .
00:00:13
Това е, което Ще се вкопчаме..
00:00:14
Така че тук имам почти празен и да се стигне до фоновото меню,.
00:00:18
Просто щракнете с десния бутон на мишката
00:00:21
и мога да видя Format фон.
00:00:23
Сега едно нещо, искаш да уверете се, че кликнете върху празно.
00:00:26
част от слайда, ако кликнете върху това изображение или щракнете върху.
00:00:28
тук, в това текстово поле, Получавам друго меню.
00:00:31
когато щракнете с десния бутон, така че някъде няма елемент, десен бутон,.
00:00:36
Форматиране на фона и отваря това меню..
00:00:39
Да скочим в твърдо запълване и ние избираме -.
00:00:42
ние просто кликнете върху тази цветова кутия за запълване и ми дава цветове..
00:00:45
Въпреки че това е презентация има тема, .
00:00:48
се нарича Office тема и всяка тема е.
00:00:51
своя собствена палитра от цветове, затова са избрани..
00:00:54
Но можете да използвате стандартни цветове или можете да кликнете тук за повече цветове..
00:00:59
Първо има цветно колело можете да изберете цвят, .
00:01:02
или можете да отидете на Custom.
00:01:04
Обичай е страхотно, защото можете да включите стойности..
00:01:07
Има нещо, наречено RGB цветове и имат стойност на число;.
00:01:11
ако получите тези от вашия дизайнер, .
00:01:13
можете да включите тези и да получите точния цвят, Да кажем, че за цветовете на компанията ви..
00:01:16
Можете да го поставите в PowerPoint.
00:01:20
Но има и пряк път за това и това е ново в PowerPoint 2013..
00:01:24
Нека да отида до "Цвят"
00:01:26
и слезте долу до този инструмент Eyedropper и кликнете върху това и след това преместите нашата ... .
00:01:30
Сега най-доброто от това капкомер, ако го сложите на цвят -.
00:01:35
или ако си почине там показва RGB цветовете - но ако щракнете върху него,.
00:01:39
там отидете тя се превръща на заден план цвят от това изображение..
00:01:43
Няколко неща с цвят: 1, не се страхувайте да използвате бяло-черно, .
00:01:46
Имам предвид, че това е твоят произход.
00:01:48
Не би трябвало да е, нали знаеш, звездата е на преден план на вашата презентация. .
00:01:52
Също така, ако използвате силен цвят,
00:01:53
ще ограничи цветовата палитра, Имам предвид, че си помисли за тези PowerPoints.
00:01:56
ние сме виждали къде Ти си имал тези сини,.
00:01:58
тъмносин фон, който те поставят черен текст, това е наистина трудно да се чете..
00:02:02
Също така, ако ще бъдеш в залата, .
00:02:04
където публиката е тъмен, уверете се, че използвате черен или черен фон. .
00:02:10
Добре, да продължаваме. и покажи Gradient запълване;.
00:02:13
кликнете върху него и можете да видите тя вид смеси светлина и цвят..
00:02:16
Всъщност, частта тук е бяло и цветът се предлага в долния ъгъл. .
00:02:21
Ако погледнеш менюто,
00:02:22
има много различни начини, по които можете да цигулка с това, колкото искате..
00:02:25
Просто ще ви покажа предварително зададен или два пъти; ако щракна върху това,.
00:02:30
сега светлината е в дъното и ъглите са тъмни..
00:02:34
Най-накрая ще покажем текстурата на запълването.
00:02:38
и да слезем до тази кутия, малка кутия тук, която казва Texture.
00:02:42
и ви показва някои предварително изработени.
00:02:44
Има малко мрамор, има кърпа.
00:02:47
има и други неща, които можете да Това е хартиена торба, която харесвам..
00:02:51
Щракаш върху това.
00:02:52
Сега едно нещо с силен фон е, .
00:02:54
можете да видите, че е трудно да четете текст по този .
00:02:56
така че да можете да го облекчите с инструмент за прозрачност..
00:03:00
Това е бар, просто щракнете и да го преместите, за да .
00:03:02
та, която искаше. Можете да видите какво искате, и.
00:03:05
след това отблок и там имате.
00:03:07
Ако ви харесва това за фон, когато ви харесва фон,.
00:03:10
Ти просто слизаш. тук, за да приложите към всички .
00:03:13
и можете да кликнете върху и се прилага, че фонът.
00:03:15
всички слайдове.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
În acest curs, vom lucrul cu fundaluri în PowerPoint..
00:00:07
Ai putea începe cu temă care controlează fundalurile.
00:00:10
și culori și fonturi, dar dacă doriți să începeți de la zero, .
00:00:13
asta e ceea ce Vom săpa în..
00:00:14
Deci, aici am aproape un gol glisați și pentru a ajunge la meniul de fundal,.
00:00:18
Am doar click dreapta pe mouse-ul meu
00:00:21
și pot vedea format de fundal.
00:00:23
Acum, un singur lucru, vrei să asigurați-vă că faceți clic pe un gol.
00:00:26
parte a diapozitivului, dacă faceți clic pe această imagine sau fac clic pe.
00:00:28
aici, pe această casetă text, Primesc un meniu diferit.
00:00:31
când am click dreapta, astfel încât undeva fără element, faceți clic dreapta,.
00:00:36
Formatarea fundalului și deschide acest meniu..
00:00:39
Să sărim în umplere solidă și alegem -.
00:00:42
noi doar faceți clic pe această casetă de culoare de umplere și îmi dă culori..
00:00:45
Acum, chiar dacă aceasta este o prezentare necompletată are o temă, .
00:00:48
se numește Office temă și fiecare temă a.
00:00:51
propria paletă de culori, de aceea acestea sunt alese..
00:00:54
Dar puteți utiliza, de asemenea, culori standard sau puteți face clic aici pentru mai multe culori..
00:00:59
În primul rând există o roată de culoare puteți alege o culoare pe, .
00:01:02
sau puteți merge la Custom.
00:01:04
Custom este mare, deoarece aveți posibilitatea să conectați valorile..
00:01:07
Există un lucru numit RGB culori și au o valoare numerică;.
00:01:11
dacă le primești de la proiectantul dvs., .
00:01:13
puteți conecta cele în și a obține culoarea exactă, Să zicem pentru culorile companiei tale..
00:01:16
Puteți pune asta în PowerPoint.
00:01:20
Dar există, de asemenea, o scurtătură pentru asta. și acest lucru este nou în PowerPoint 2013..
00:01:24
Lasă-mă să mă duc aici la Color.
00:01:26
și du-te în jos la acest instrument pipetă și faceți clic pe faptul că și apoi mutați noastre ... .
00:01:30
Acum, vârful foarte de acest pipetă, dacă ați pus-o pe o culoare -.
00:01:35
sau dacă vă odihniți acolo se arată ai culorile RGB - dar dacă faceți clic pe ea,.
00:01:39
acolo te duci se transformă în fundal acea culoare chiar din acea imagine..
00:01:43
Câteva lucruri cu culoare: 1, nu vă fie frică să utilizați alb-negru, .
00:01:46
Vreau să spun că ăsta e trecutul tău.
00:01:48
Acest lucru nu ar trebui să fie, știi, stea este prim-planul prezentării. .
00:01:52
De asemenea, dacă utilizați o culoare puternică,
00:01:53
va limita paleta de culori, Vreau să spun cred că despre aceste PowerPoints.
00:01:56
am văzut unde le-ai avut pe alea albastre,.
00:01:58
fundaluri albastru închis au pus text negru pe, este foarte greu de citit..
00:02:02
De asemenea, dacă ai de gând să fie într-o sală de spectacole, .
00:02:04
într-un loc întunecat unde publicul este întuneric, asigurați-vă că utilizați un fundal întunecat sau negru. .
00:02:10
Bine, să mergem mai departe. și afișați Umplere gradient;.
00:02:13
faceți clic pe faptul că și puteți vedea este un fel de amestecuri de lumină și culoare..
00:02:16
De fapt, partea tot aici este alb și culoarea vine în colțul de jos. .
00:02:21
Acum, dacă te uiți peste meniu,
00:02:22
există tone de moduri diferite puteți juca cu acest lucru la fel de mult ca vrei..
00:02:25
O să-ți arăt o presetare. sau două; dacă fac clic pe asta,.
00:02:30
acum lumina este la partea de jos și colțurile sunt întunecate..
00:02:34
În cele din urmă vom arăta o textură umple
00:02:38
și du-te aici la această cutie, acest cutie mică aici, care spune Textura.
00:02:42
și vă arată unele premade.
00:02:44
E niște marmură, e pânză,
00:02:47
mai sunt și alte lucruri pe care le poți face. utilizare, aceasta este o pungă de hârtie îmi place un fel de..
00:02:51
Dă click pe asta.
00:02:52
Acum, un singur lucru cu un fundal puternic este, .
00:02:54
puteți vedea că este greu pentru a citi textul pe care, .
00:02:56
astfel încât să puteți ușura că până cu acest instrument de transparență..
00:03:00
E un bar, trebuie doar să dai click pe. pe ea și mutați-l pentru a obține .
00:03:02
luminozitatea pe care ai vrut-o. Puteți vedea ce vrei, și.
00:03:05
apoi unclick și acolo ai.
00:03:07
Dacă vă place acest lucru pentru fundal, oricând vă place fundalul,.
00:03:10
tu doar du-te în jos aici pentru a aplica la toate .
00:03:13
și puteți să faceți clic pe faptul că și se aplică că fundal.
00:03:15
la toate diapozitivele.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
У цьому курсі ми збираємося працювати з фоном у програмі PowerPoint..
00:00:07
Ви можете почати з тема, яка керує тлом.
00:00:10
і кольорів і шрифтів, але якщо ви хочете почати з нуля, .
00:00:13
Ось що ми збираємося копати..
00:00:14
Так ось у мене майже порожній слайд і щоб отримати до меню тла,.
00:00:18
Я просто клацніть правою кнопкою миші
00:00:21
і я бачу Формат фону.
00:00:23
Тепер одна річ, ви хочете переконайтеся, що ви натискаєте на порожній.
00:00:26
частину слайда, якщо я натисніть на це зображення або я натисшки.
00:00:28
тут, на цьому текстовому полі, Я отримую інше меню.
00:00:31
коли я клацну правою кнопкою миші, так що десь немає елемента, клацніть правою кнопкою миші,.
00:00:36
Формат тла та відкриє це меню..
00:00:39
Давайте перестрибнемо в тверду заливку і ми вибираємо -.
00:00:42
ми просто натисніть на цю палітру кольору заливки і це дає мені кольори..
00:00:45
Тепер, хоча це пуста презентація, яка має тему, .
00:00:48
це називається Офіс тема, і кожна тема має.
00:00:51
власна палітра кольорів, Ось чому вони вибираються..
00:00:54
Але ви також можете використовувати стандартні кольори або ви можете натиснути тут, щоб отримати більше кольорів..
00:00:59
Спочатку є кольорове колесо ви можете вибрати колір на, .
00:01:02
або ви можете перейти на користувальницький.
00:01:04
Користувальницькі більше, тому що можна підключити значення..
00:01:07
Є річ під назвою RGB кольори і вони мають числе значення;.
00:01:11
якщо ви отримаєте ці з дизайнер, .
00:01:13
ви можете підключити ці і отримати точний колір, Скажімо, для вашої компанії кольори..
00:01:16
Це можна поставити в програмі PowerPoint.
00:01:20
Але є також ярлик для цього і це нове в Програмі PowerPoint 2013..
00:01:24
Дозвольте мені перейти сюди до кольору
00:01:26
і спускайся до цього інструмента "Піпетка" і натисніть, а потім перемістити наш ... .
00:01:30
Тепер самий кінчик цього піпетка, якщо покласти його на колір -.
00:01:35
або якщо ви відпочивати там він показує кольори RGB , але якщо ви клацнути його,.
00:01:39
там ви йдете він перетворює тло цей колір прямо з цього зображення..
00:01:43
Пару речей з колір: 1, не бійтеся використовувати біло-чорний, .
00:01:46
Я маю на увазі, це твоє тло.
00:01:48
Це не повинно бути, ви знаєте, star є переднього плану вашої презентації. .
00:01:52
Крім того, якщо ви використовуєте сильний колір,
00:01:53
він обмежує палітру кольорів, Я маю на увазі думати про ці PowerPoint.
00:01:56
ми бачили, де у тебе були сині,.
00:01:58
темно-синій фон вони поклали чорний текст, це дійсно важко читати..
00:02:02
Крім того, якщо ви збираєтеся бути в залі, .
00:02:04
де-небудь темне, де аудиторія темний, переконайтеся, що ви використовуєте темний або чорний фон. .
00:02:10
Гаразд, давай пішли і показати градієнтну заливку;.
00:02:13
натисніть, і ви можете побачити це свого роду суміші світла і кольору..
00:02:16
Насправді частина tot тут білий і колір поставляється в нижньому куті. .
00:02:21
Тепер, якщо ви подивитеся на меню,
00:02:22
Є тонни різних способів ви можете скрипуть з цим стільки, скільки хочеш..
00:02:25
Я просто покажу вам стиль або два; якщо я натисю цей,.
00:02:30
тепер світло знаходиться на знизу і кути темні..
00:02:34
Нарешті, ми збираємося показати текстуру заливки
00:02:38
і спуститися сюди до цієї коробки, це маленька коробка тут, яка говорить Текстура.
00:02:42
і показує вам деякі попередньо зроблених.
00:02:44
Є мармур, є тканина,
00:02:47
Є ще кілька речей, які ви можете використовуйте, це паперовий мішок, який я ніби як..
00:02:51
Ви натиснете на це.
00:02:52
Тепер одна річ з сильним фоном є, .
00:02:54
Ви можете бачити це важко читати текст на цьому, .
00:02:56
так що ви можете полегшити, що за допомогою цього інструмента Прозорість..