PowerPoint - Animate text Tutorial

In this video, you will learn about animating text in Microsoft 365. The video covers how to add impact to your text by rewriting it to use fewer words and choosing font styles and sizes.
You will also learn how to add animation to your text using the Animations tab, which offers four categories:
Entrance, Exit, Emphasis, and Motion paths.
The video demonstrates how to create custom animations by moving objects around on a slide.
It also explores different animation options, such as Zoom and Wave, and explains how to add emphasis to each line of text.
This tutorial will help you create visually impactful text animations in Microsoft 365.

  • 4:14
  • 2068 views
00:00:05
and more things like videos and charts to make their slides more visually appealing,
00:00:10
but there's no reason why text can't be used effectively
00:00:12
especially with the help of animation.
00:00:16
You already saw how to add basic motion animations to text,
00:00:19
but let's say we want our text to really have a visual impact.
00:00:24
Before we even add animation to this slide, we can add
00:00:26
impact by rewriting the text to use fewer words
00:00:30
and choosing words that are more direct.
00:00:33
Then we can choose font styles and sizes to turn the wall
00:00:36
of words into organized information that's easier to understand and remember.
00:00:41
Now we can add animation to the title to give it more impact.
00:00:45
Select the title, then go to the Animations tab and open the gallery.
00:00:51
Animations are divided into four categories;
00:00:54
Entrance animations bring an object into view on the slide,
00:00:57
Exit animations take an object out of view on the slide
00:01:01
and Emphasis animations add something to an object that's already on the slide.
00:01:06
Motion paths let you create custom animations by moving objects around on a slide.
00:01:12
Let's try Zoom;
00:01:14
this works but it might be more effective if the words came in one after the other.
00:01:20
In Effect options for Zoom, we can choose a vanishing point,
00:01:24
but as far as the Sequence,
00:01:25
there is no choice for bringing the words in individually.
00:01:29
To get more options, click the Dialog box launcher.
00:01:33
Now we have three tabs worth of options.
00:01:36
Let's look around.
00:01:41
In Animate text there is a By word option.
00:01:44
Let's try that.
00:01:48
Interesting.
00:01:49
It looks like each word is zooming in from its own vanishing point.
00:01:53
Let's look at that option again.
00:01:55
Here it says % delay between words.
00:01:59
Let's see what happens when we make that 100%.
00:02:05
Perfect.
00:02:06
In general, the best way to learn about animations is to experiment.
00:02:10
Start with a rough idea and then check out the options
00:02:13
until you find what you want.
00:02:15
You may also find something better.
00:02:17
Now let's do something with this text.
00:02:20
I want all of it to be on the slide the whole time but
00:02:22
add some kind of emphasis as I talk about each line,
00:02:26
so we don't want to bring the text in or take it out, but add an emphasis.
00:02:33
What does Wave look like?
00:02:36
Interesting.
00:02:37
I'll have to remember that one for another slide but not for this one.
00:02:43
What about Brush color?
00:02:45
Looks like it's brushing color over the text one letter at a time.
00:02:49
I think this will work except for a few things.
00:02:52
First, I want to go from a dark color to light.
00:02:57
We don't see any change now because it's brushing white over white,
00:03:01
so select the text
00:03:04
and in the mini toolbar select a fairly dark blue.
00:03:10
Now the text is dark until we highlight it with the animation.
00:03:16
The last thing we need to do is bring the text in one paragraph at a time.
00:03:21
That should work.
00:03:25
Press Shift-F5, click and the title zooms in.
00:03:31
Then as we talk about the specifics we click to add emphasis to each line.
00:03:37
Animation can do a lot to add meaning to your text.
00:03:40
For example, we're adding white color to the text
00:03:43
as we move through the animation sequence,
00:03:45
which makes it appear as if we're building on the information.
00:03:49
Click the Dialog box launcher,
00:03:51
click After Animation and select dark blue.
00:03:57
Now it appears as if we're moving from row to row
00:03:59
without each line building on the previous one.
00:04:03
It's a subtle change but it does have an impact on how we present our information.
00:04:08
The bottom line - effective text animation reinforces the meaning of the text.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Veel presentatoren gebruiken tegenwoordig minder tekst
00:00:05
en meer dingen zoals video's en grafieken om hun dia's aantrekkelijker te maken,
00:00:10
maar er is geen reden waarom tekst niet effectief kan worden gebruikt,
00:00:12
vooral met behulp van animatie.
00:00:16
U hebt al gezien hoe u eenvoudige bewegingsanimaties aan tekst kunt toevoegen,
00:00:19
maar laten we zeggen dat we willen dat onze tekst echt een visuele impact heeft.
00:00:24
Voordat we zelfs animatie aan deze dia toevoegen, kunnen we
00:00:26
impact verhogen door de tekst te herschrijven om minder woorden te gebruiken
00:00:30
en woorden te kiezen die directer zijn.
00:00:33
Dan kunnen we letter stijlen en -groottes kiezen om de muur
00:00:36
van woorden om te zetten in georganiseerde informatie die gemakkelijker te begrijpen en te onthouden is.
00:00:41
Nu kunnen we animatie aan de titel toevoegen om de impact te verhogen.
00:00:45
Selecteer de titel, ga vervolgens naar het tabblad Animaties en open de galerij.
00:00:51
Animaties zijn onderverdeeld in vier categorieën;
00:00:54
Entreeanimaties brengen een object in beeld op de dia,
00:00:57
Exit animaties nemen een object uit het zicht op de dia
00:01:01
en Nadruk animaties voegen iets toe aan een object dat al op de dia staat.
00:01:06
Met bewegingspaden kunt u aangepaste animaties maken door objecten op een dia te verplaatsen.
00:01:12
Laten we eens Zoom proberen;
00:01:14
dit werkt, maar het kan effectiever zijn als de woorden achter elkaar kwamen.
00:01:20
In Effect opties voor Zoom kunnen we een verdwijnpunt kiezen,
00:01:24
maar voor zover als de Reeks,
00:01:25
is er geen keuze om de woorden individueel in te brengen.
00:01:29
Klik op het startvak van het Dialoogvenster om meer opties te krijgen.
00:01:33
Nu hebben we drie waardevolle tabbladen met opties.
00:01:36
Laten we rondkijken.
00:01:41
In Animatie tekst is een Per Woord optie.
00:01:44
Laten we dat proberen.
00:01:48
Interessant.
00:01:49
Het lijkt erop dat elk woord inzoomt vanuit zijn eigen verdwijnpunt.
00:01:53
Laten we die optie opnieuw bekijken.
00:01:55
Hier staat de % vertraging tussen woorden.
00:01:59
Laten we eens kijken wat er gebeurt als we die 100% halen.
00:02:05
Perfect.
00:02:06
Over het algemeen is de beste methode om het te leren door te experimenteren met animaties.
00:02:10
Begin met een ruw idee en bekijk de opties
00:02:13
tot u vindt wat u zoekt.
00:02:15
U kunt ook iets beters vinden.
00:02:17
Laten we nu iets doen met deze tekst.
00:02:20
Ik wil dat alles op de dia de hele tijd staat, maar
00:02:22
voeg een soort van nadruk toe, terwijl ik over elke regel praat,
00:02:26
dus we willen de tekst niet binnenhalen of eruit halen, maar benadrukken.
00:02:33
Hoe ziet Wave eruit?
00:02:36
Interessant.
00:02:37
Ik zal dat voor een andere dia moeten onthouden, maar niet voor deze.
00:02:43
Hoe zit het met de Penseelkleur?
00:02:45
Het lijkt erop dat het kleur over de tekst borstelt keer per keer.
00:02:49
Ik denk dat dit zal werken, behalve voor een paar dingen.
00:02:52
Eerst wil ik van een donkere kleur naar licht gaan.
00:02:57
We zien nu geen wijzigingen omdat het wit over wit wordt geborsteld,
00:03:01
dus selecteer de tekst
00:03:04
en selecteer in de mini werkbalk een vrij donkerblauwe.
00:03:10
Nu is de tekst donker totdat we deze met de animatie markeren.
00:03:16
Het laatste wat we moeten doen, is de tekst in één alinea tegelijk invoeren.
00:03:21
Dat moet werken.
00:03:25
Druk op Shift F5, klik en de titel zoomt in.
00:03:31
Als we het hebben over de details, klikken we om de nadruk te leggen op elke regel.
00:03:37
Animatie kan veel doen om betekenis aan uw tekst toe te voegen.
00:03:40
We voegen bijvoorbeeld een witte kleur aan de tekst toe
00:03:43
terwijl we door de animatiereeks bewegen,
00:03:45
waardoor het lijkt alsof we voortbouwen op de informatie.
00:03:49
Klik op het startvak van het dialoogvenster,
00:03:51
klik op Na Animatie en selecteer donkerblauw.
00:03:57
Nu lijkt het alsof we bewegen van rij naar rij
00:03:59
zonder dat elke lijn op de vorige lijn voortbouwt.
00:04:03
Het is een subtiele verandering, maar het heeft wel een impact op hoe we onze informatie presenteren.
00:04:08
De conclusie - effectieve tekstanimatie versterkt de betekenis van de tekst.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Viele Referenten verwenden heutzutage weniger Text
00:00:05
und mehr Elemente wie Videos und Diagramme, um ihre Folien attraktiver zu gestalten.
00:00:10
Es gibt jedoch keinen Grund, warum nicht auch Text in effektiver Weise eingesetzt werden sollte,
00:00:12
besonders, wenn wir mit Animationen arbeiten.
00:00:16
Ich habe Ihnen bereits gezeigt, wie einem Text grundlegende Bewegungsanimationen hinzugefügt werden.
00:00:19
Jetzt werden wir uns mit einer Animation befassen, mit der wirklich die Aufmerksamkeit des Publikums auf den Text gelenkt wird.
00:00:24
Noch bevor ich dieser Folie eine Animation hinzufüge,
00:00:26
kann ich die Aussagekraft des Texts erhöhen, indem ich ihn kürze und eine
00:00:30
Formulierung wähle, die die Aussage auf den Punkt bringt.
00:00:33
Anschließend kann ich Schriftformatvorlagen und Schriftgrößen auswählen,
00:00:36
um den Satz so zu formatieren, dass er einfacher zu verstehen und einprägsamer ist.
00:00:41
Nun kann ich den Titel animieren, um ihm mehr Wirksamkeit zu verleihen.
00:00:45
Markieren Sie den Titel. Wechseln Sie dann zur Registerkarte „Animationen”, und öffnen Sie den Katalog.
00:00:51
Unter „Animationen” finden Sie vier Kategorien.
00:00:54
Mit Eingangseffekten wird das Objekt auf der Folie eingeblendet,
00:00:57
mit Ausgangseffekten wird das Objekt auf der Folie ausgeblendet.
00:01:01
Mit Hervorhebungseffekten wird dem Objekt, das sich bereits auf der Folie befindet, etwas hinzugefügt
00:01:06
und mit Animationspfaden können Sie benutzerdefinierte Animationen erstellen, mit denen ein Objekt auf der Folie bewegt wird.
00:01:12
Ich probiere „Zoom” aus.
00:01:14
Das funktioniert, aber es wäre vielleicht wirkungsvoller, wenn die Wörter nacheinander eingeblendet würden.
00:01:20
Unter den „Effektoptionen” für „Zoom” kann ich einen Fluchtpunkt auswählen,
00:01:24
aber bis auf „Sequenz”
00:01:25
gibt es hier keine Möglichkeit, die Wörter einzeln einzublenden.
00:01:29
Für weitere Optionen klicken Sie auf das Startprogramm für das Dialogfeld.
00:01:33
Hier gibt es nun drei Registerkarten mit Optionen.
00:01:36
Das wollen wir uns mal genauer ansehen.
00:01:41
Auf der Registerkarte „Effekt” gibt es unter „Text animieren” die Option „Wortweise”.
00:01:44
Das könnte ich mal versuchen.
00:01:48
Interessant.
00:01:49
Es sieht so aus, als würde jedes Wort von einem eigenen Fluchtpunkt aus eingeblendet.
00:01:53
Dann wollen wir uns diese Option doch einmal genauer ansehen.
00:01:55
Hier kann ich die Verzögerung zwischen den Wörtern in Prozent angeben.
00:01:59
Mal sehen, was passiert, wenn ich diese Option auf 100 % festlege.
00:02:05
Perfekt!
00:02:06
In der Regel können Sie sich am besten mit Animationen vertraut machen, indem Sie experimentieren.
00:02:10
Beginnen Sie mit einer groben Vorstellung des Effekts und probieren Sie dann die einzelnen Optionen aus,
00:02:13
bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielt haben.
00:02:15
Möglicherweise finden Sie auch noch eine bessere Option.
00:02:17
Nun möchte ich diesen Text hier bearbeiten.
00:02:20
Ich möchte, dass er sich die ganze Zeit auf der Folie befindet,
00:02:22
er soll jedoch in gewisser Weise hervorgehoben werden, während ich in mich in meinem Vortrag mit den einzelnen Zeilen befasse.
00:02:26
Der Text soll also nicht ein- oder ausgeblendet, sondern hervorgehoben werden.
00:02:33
Was passiert denn, wenn ich „Welle” auswähle?
00:02:36
Interessant.
00:02:37
Den Effekt muss ich mir für eine andere Folie merken, aber für diese hier ist er nicht geeignet.
00:02:43
Was ist mit „Pinselfarbe”?
00:02:45
Es sieht so aus, als würde der Text Buchstabe für Buchstabe farblich überstrichen.
00:02:49
Ich denke, dieser Effekt ist, abgesehen von einigen wenigen Punkten, ganz brauchbar.
00:02:52
Zunächst einmal möchte ich, dass die Farbe von dunkel zu hell wechselt.
00:02:57
Hier sehen Sie jetzt noch keine Änderung, da der Pinsel Weiß mit Weiß überstreicht.
00:03:01
Ich markiere also den Text und
00:03:04
wähle in der Minisymbolleiste ein relativ dunkles Blau aus.
00:03:10
Damit ist der Text dunkel, bis ich ihn mit der Animation hervorhebe.
00:03:16
Im letzten Schritt muss ich den Text noch als Absatz formatieren.
00:03:21
Das sollte funktionieren.
00:03:25
Ich drücke UMSCHALT+F5. Ich klicke, und der Titel wird eingeblendet.
00:03:31
Und wenn ich nun in die Details gehe, klicke ich, um die einzelnen Zeilen hervorzuheben.
00:03:37
Mit Animationen können Sie Ihren Text wesentlich aussagekräftiger gestalten.
00:03:40
So können Sie beispielsweise als Textfarbe Weiß zuweisen,
00:03:43
während Sie die Animationssequenz durchlaufen,
00:03:45
sodass der Eindruck entsteht, als würden die Informationen nach und nach aufgebaut.
00:03:49
Klicken Sie auf das Startprogramm für das Dialogfeld.
00:03:51
Klicken Sie auf „Nach Animation”, und wählen Sie „Dunkelblau” aus.
00:03:57
Damit entsteht der Eindruck, als würden wir uns von Zeile zu Zeile bewegen,
00:03:59
ohne dass der Text jedes Mal um die jeweilige Zeile anwächst.
00:04:03
Dies ist nur eine geringfügige Änderung, hat jedoch wesentlichen Einfluss darauf, wie wir die Informationen präsentieren.
00:04:08
Unter dem Strich: Mit einer effektiven Textanimation können Sie die Aussagekraft des Texts erhöhen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Actualmente, muchos ponentes utilizan menos texto
00:00:05
y más elementos como vídeos y gráficos para hacer sus diapositivas más atractivas visualmente,
00:00:10
pero no hay ninguna razón por la que el texto no pueda utilizarse de forma efectiva,
00:00:12
especialmente con ayuda de la animación.
00:00:16
Ya ha visto cómo añadir animaciones básicas al texto,
00:00:19
pero digamos que queremos que nuestro texto tenga un impacto visual real.
00:00:24
Antes incluso de añadir animación a esta diapositiva, podemos darle
00:00:26
impacto reescribiendo el texto para usar menos palabras
00:00:30
y optando por un lenguaje más directo.
00:00:33
Así podemos elegir estilos y tamaños de letra para convertir el muro
00:00:36
de palabras en información organizada que sea más fácil de entender y recordar.
00:00:41
Ahora podemos añadir animación al título para darle más impacto.
00:00:45
Seleccione el título, vaya a la pestaña Animaciones y abra la galería.
00:00:51
Las animaciones se dividen en cuatro categorías:
00:00:54
las animaciones de Entrada muestran un objeto en la diapositiva,
00:00:57
las animaciones de Salida retiran un objeto de la diapositiva
00:01:01
y las animaciones de Énfasis añaden algo a un objeto ya presente en la diapositiva.
00:01:06
Con trayectorias de movimiento puede crear animaciones personalizadas moviendo objetos en una diapositiva.
00:01:12
Probemos Zoom.
00:01:14
Queda bien, pero podría ser más efectivo si las palabras aparecieran una tras otra.
00:01:20
En las Opciones de efectos para Zoom, podemos elegir un punto de fuga,
00:01:24
pero, en lo que respecta a la Secuencia,
00:01:25
no hay opción para traer las palabras individualmente.
00:01:29
Para conseguir más opciones, pulse en el Iniciador del cuadro de diálogo.
00:01:33
Ahora tenemos tres pestañas de opciones.
00:01:36
Echemos un vistazo.
00:01:41
En Animar texto hay una opción Por palabra.
00:01:44
Probémosla.
00:01:48
Interesante.
00:01:49
Parece que cada palabra aparece desde su propio punto de fuga.
00:01:53
Veamos esa opción de nuevo.
00:01:55
Aquí dice % de retraso entre palabras.
00:01:59
Veamos qué pasa cuando lo ponemos al 100 %.
00:02:05
Perfecto.
00:02:06
En general, la mejor manera de aprender a utilizar animaciones es experimentar.
00:02:10
Comience con una idea aproximada y luego revise las opciones
00:02:13
hasta que encuentre lo que quiere.
00:02:15
Incluso puede encontrar algo mejor.
00:02:17
Ahora hagamos algo con este texto.
00:02:20
Quiero que todo aparezca en la diapositiva en todo momento
00:02:22
y añadir algún tipo de énfasis mientras explico cada línea,
00:02:26
así que no quiero incorporar el texto o quitarlo, sino añadir énfasis.
00:02:33
¿Cómo se verá Onda?
00:02:36
Interesante.
00:02:37
Debo recordarlo para otra diapositiva, pero no para esta.
00:02:43
¿Qué tal Color de pincel?
00:02:45
Es como si un pincel pintara las letras una a una.
00:02:49
Creo que este me servirá, excepto por algún detalle.
00:02:52
Primero, quiero cambiar el color a otro más claro.
00:02:57
Ahora no se ve ningún cambio porque está pintando de blanco sobre blanco,
00:03:01
así que selecciono el texto
00:03:04
y, en la minibarra de herramientas, selecciono un azul bastante oscuro.
00:03:10
Ahora, el texto será oscuro hasta que lo resaltemos con la animación.
00:03:16
Lo último que tenemos que hacer es traer el texto párrafo a párrafo.
00:03:21
Eso debería quedar bien.
00:03:25
Pulse Mayús+F5, haga clic y el título aparecerá.
00:03:31
Así, mientras hablamos de los detalles, pulsamos para añadir énfasis a cada línea.
00:03:37
La animación puede contribuir mucho a añadir significado a su texto.
00:03:40
Por ejemplo, vamos a añadir un color blanco al texto
00:03:43
mientras nos movemos por la secuencia de animación,
00:03:45
con lo que parece que estemos componiendo la información.
00:03:49
Haga clic en el Iniciador del cuadro de diálogo,
00:03:51
haga clic en Después de la animación y seleccione azul oscuro.
00:03:57
Ahora parece como si estuviéramos moviéndonos de línea en línea
00:03:59
sin que cada una se forme sobre la anterior.
00:04:03
Es un cambio sutil, pero tiene un impacto en la presentación de nuestra información.
00:04:08
El énfasis: una eficaz animación que refuerza el mensaje del texto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Atualmente, muitos apresentadores usam menos texto
00:00:05
e mais coisas como vídeos e gráficos para tornar seus slides mais apelativos visualmente,
00:00:10
mas não há motivo para o texto não ser usado com eficiência,
00:00:12
especialmente com a ajuda da animação.
00:00:16
Você já viu como adicionar animações básicas de movimento ao texto,
00:00:19
mas digamos que queremos que nosso texto tenha um impacto visual.
00:00:24
Antes mesmo de adicionarmos uma animação a este slide, podemos adicionar
00:00:26
impacto rescrevendo o texto para usar menos palavras
00:00:30
e escolher palavras mais diretas.
00:00:33
Depois, podemos escolher tipos e tamanhos de letra para transformar a parede
00:00:36
de palavras em informação organizada que é mais fácil de entender e lembrar.
00:00:41
Agora podemos adicionar animação ao título para dar a ele mais impacto.
00:00:45
Selecione o título, depois vá ao menu Animações e abra a galeria.
00:00:51
As animações estão divididas em quatro categorias;
00:00:54
As animações de Entrada colocam um objeto em exibição no slide,
00:00:57
As animações de Saída retiram um objeto de exibição no slide
00:01:01
e as animações de Ênfase adicionam algo a um objeto que já está no slide.
00:01:06
As trajetórias de animação permitem que você crie animações personalizadas movendo os objetos em um slide.
00:01:12
Vamos experimentar a Zoom;
00:01:14
isto funciona, mas poderia ser mais eficiente se as palavras surgissem uma após a outra.
00:01:20
Nas Opções de Efeito para Zoom, podemos escolher um ponto evanescente,
00:01:24
mas relativamente à Sequência,
00:01:25
não há nenhuma opção para avançar as palavras individualmente.
00:01:29
Para obter mais opções, clique no iniciador da caixa de diálogo.
00:01:33
Agora temos três abas de opções.
00:01:36
Vejamos.
00:01:41
Em Texto animado há uma opção Por palavra.
00:01:44
Vamos experimentar.
00:01:48
Interessante.
00:01:49
Parece que cada palavra está aumentando a partir de seu próprio ponto de evanescente.
00:01:53
Vejamos novamente a opção.
00:01:55
Aqui diz % de atraso entre as palavras.
00:01:59
Vejamos o que acontece quando colocamos 100%.
00:02:05
Perfeito.
00:02:06
No geral, a melhor forma de aprender sobre as animações é experimentar.
00:02:10
Comece com uma ideia aproximada e, depois, verifique as opções
00:02:13
até encontrar o que pretende.
00:02:15
Você também pode encontrar algo melhor.
00:02:17
Agora, vamos fazer algo com este texto.
00:02:20
Quero que esteja todo no slide sempre, mas
00:02:22
adicionar algum tipo de ênfase enquanto falo sobre cada linha,
00:02:26
por isso não queremos avançar o texto ou retirá-lo, mas adicionar ênfase.
00:02:33
Que tal este Vaivém?
00:02:36
Interessante.
00:02:37
Tenho de me lembrar deste para outro slide, mas não para este.
00:02:43
E que tal o Cor do Pincel?
00:02:45
Parece que está pintando cor sobre o texto uma letra de cada vez.
00:02:49
Acho que este vai funcionar, exceto para algumas coisas.
00:02:52
Em primeiro lugar, quero passar de uma cor escura para clara.
00:02:57
Não vemos nenhuma alteração agora porque está pintando branco sobre branco,
00:03:01
por isso, selecione o texto
00:03:04
e na minibarra de ferramentas escolha um azul bastante escuro.
00:03:10
Agora o texto está escuro até que o destaquemos com a animação.
00:03:16
A última coisa a ser feita é avançar o texto em um parágrafo de cada vez.
00:03:21
Assim deve funcionar.
00:03:25
Pressione Shift-F5, clique e o título aumenta.
00:03:31
Em seguida, enquanto falamos sobre as especificações, clicamos para aumentar a ênfase em cada linha.
00:03:37
A animação pode fazer muito para adicionar significado em seu texto.
00:03:40
Por exemplo, estamos adicionando cor branca ao texto
00:03:43
enquanto nos movemos através da sequência de animação,
00:03:45
o que faz parecer que estamos construindo sobre a informação.
00:03:49
Clique no iniciador da caixa de diálogo,
00:03:51
clique em Após a animação e selecione azul escuro.
00:03:57
Agora, parece que estamos passando de uma fila para outra
00:03:59
sem que cada linha se desenvolva a partir da anterior.
00:04:03
É uma mudança sutil, mas tem um impacto sobre a forma como apresentamos nossa informação.
00:04:08
Conclusão: animação de texto eficiente reforça o significado do texto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Molti presentatori in questi giorni stanno usando meno testo.
00:00:05
e più cose come video e grafici per rendere le loro diapositive più visivamente accattivanti, .
00:00:10
ma non c'è motivo per cui il testo non può essere utilizzato in modo efficace.
00:00:12
soprattutto con l'aiuto dell'animazione.
00:00:16
Hai già visto come aggiungere animazioni di movimento di base al testo, .
00:00:19
ma diciamo che vogliamo la nostra testo per avere davvero un impatto visivo..
00:00:24
Prima ancora di aggiungere animazione a questa diapositiva, possiamo aggiungere.
00:00:26
impatto riscrivendo il testo per usare meno parole.
00:00:30
e scegliere parole più dirette.
00:00:33
Poi possiamo scegliere il carattere stili e dimensioni per girare il muro.
00:00:36
di parole in informazioni organizzate che è più facile da capire e ricordare. .
00:00:41
Ora possiamo aggiungere l'animazione al titolo per dargli più impatto..
00:00:45
Selezionare il titolo, quindi Animazioni e aprire la raccolta..
00:00:51
Le animazioni sono divise in quattro categorie; .
00:00:54
Le animazioni di ingresso portano un oggetto in vista sulla diapositiva, .
00:00:57
Le animazioni di uscita accettano un oggetto fuori dalla vista sulla diapositiva .
00:01:01
e le animazioni Enfatizza aggiungono qualcosa a un oggetto che è già sulla diapositiva..
00:01:06
I percorsi animazione consentono di creare animazioni personalizzate spostando gli oggetti su una diapositiva..
00:01:12
Proviamo a eseguire lo zoom;
00:01:14
questo funziona, ma potrebbe essere più efficace se le parole sono arrivate una dopo l'altra..
00:01:20
Nelle opzioni effetto per lo zoom, può scegliere un punto di fuga, .
00:01:24
ma per quanto riguarda la Sequenza,
00:01:25
non c'è scelta per portando le parole individualmente..
00:01:29
Per ottenere più opzioni, fare clic sul pulsante di visualizzazione della finestra di dialogo..
00:01:33
Ora abbiamo tre schede vale la pena di opzioni..
00:01:36
Diamo un'occhiata in giro.
00:01:41
In Animate il testo è un'opzione Per parola..
00:01:44
Proviamo.
00:01:48
interessante.
00:01:49
Sembra che ogni parola sia zoom dal proprio punto di fuga..
00:01:53
Diamo un'altra occhiata a questa opzione.
00:01:55
Qui si dice % ritardo tra le parole.
00:01:59
Vediamo cosa succede quando facciamo che al 100%..
00:02:05
perfetto.
00:02:06
In generale, il modo migliore per imparare sulle animazioni è sperimentare..
00:02:10
Iniziate con un'idea approssimativa e poi controllare le opzioni.
00:02:13
fino a trovare quello che vuoi.
00:02:15
Si può anche trovare qualcosa di meglio.
00:02:17
Ora facciamo qualcosa con questo testo..
00:02:20
Voglio che tutto questo sia su la diapositiva per tutto il tempo, ma.
00:02:22
aggiungere una sorta di enfasi mentre parlo di ogni linea, .
00:02:26
quindi non vogliamo portare il testo in o estrarlo, ma aggiungere un'enfasi..
00:02:33
Che aspetto ha Wave?
00:02:36
interessante.
00:02:37
Dovrò ricordare che uno per un'altra diapositiva, ma non per questo..
00:02:43
E il colore del pennello?
00:02:45
Sembra che sia il colore della spazzolatura sopra il testo una lettera alla volta..
00:02:49
Penso che questo funzionerà ad eccezione di alcune cose..
00:02:52
In primo luogo, voglio andare da un colore scuro alla luce..
00:02:57
Non vediamo alcun cambiamento ora perché spazzola il bianco sul bianco, .
00:03:01
quindi seleziona il testo
00:03:04
e nella barra di formattazione rapida selezionare un blu abbastanza scuro..
00:03:10
Ora il testo è scuro fino a quando non evidenziarlo con l'animazione..
00:03:16
L'ultima cosa che dobbiamo fare è portare il testo in un paragrafo alla volta..
00:03:21
Dovrebbe funzionare.
00:03:25
Premere Maiusc-F5, fare clic e il titolo viene ingrandito.
00:03:31
Poi, mentre parliamo delle specifiche clicchiamo per aggiungere enfasi a ogni riga..
00:03:37
L'animazione può fare molto per aggiungere significato al testo..
00:03:40
Ad esempio, stiamo aggiungendo colore bianco al testo .
00:03:43
mentre ci muoviamo attraverso il sequenza di animazione, .
00:03:45
che lo fa apparire come se fossimo sulla base delle informazioni..
00:03:49
Fare clic sul pulsante di visualizzazione della finestra di dialogo,
00:03:51
fare clic su Dopo l'animazione e selezionare blu scuro.
00:03:57
Ora sembra come se fossimo spostamento da una riga all'altro .
00:03:59
senza ogni linea edificio sul precedente. .
00:04:03
E 'un cambiamento sottile, ma ha un impatto su come presentiamo le nostre informazioni..
00:04:08
La linea di fondo - testo efficace l'animazione rafforza il significato del testo..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
現在許多簡報者 使用較少的文本.
00:00:05
和更多的東西,如視頻和圖表 使其幻燈片更具視覺吸引力,.
00:00:10
但沒有理由 文本無法有效使用.
00:00:12
特別是借助動畫。
00:00:16
您已經瞭解如何添加 文本的基本運動動畫,.
00:00:19
但讓我們說,我們希望我們的 文本真正具有視覺影響。.
00:00:24
在我們添加之前 動畫到此幻燈片,我們可以添加.
00:00:26
通過重寫 文本使用較少的單詞.
00:00:30
並選擇更直接的詞語。
00:00:33
然後,我們可以選擇字體 樣式和大小來轉動牆壁.
00:00:36
單詞變成有組織的資訊 更容易理解和記住。.
00:00:41
現在我們可以添加動畫 標題,以給它更多的影響。.
00:00:45
選擇標題,然後轉到 動畫選項卡並打開庫。.
00:00:51
動畫被分割 分為四類;.
00:00:54
入口動畫帶來物件 進入幻燈片上的視圖,.
00:00:57
退出動畫採用物件 幻燈片上的視圖外.
00:01:01
和強調動畫添加的東西 已在幻燈片上的物件。.
00:01:06
運動路徑允許您創建自訂動畫 通過在幻燈片上移動物件。.
00:01:12
讓我們嘗試縮放;
00:01:14
這工作,但它可能是更有效的 如果單詞來一個接一個。.
00:01:20
在縮放效果選項中,我們 可以選擇一個消失點,.
00:01:24
但就序列而言
00:01:25
沒有選擇 單獨的話。.
00:01:29
要獲得更多的選項, 按一下對話方塊啟動器。.
00:01:33
現在我們有三個 選項卡。.
00:01:36
我們四處看看。
00:01:41
在動畫文本中 是"按字"選項。.
00:01:44
試試看
00:01:48
有趣。
00:01:49
看起來每個單詞都是 放大從它自己的消失點。.
00:01:53
讓我們再看一遍這個選項。
00:01:55
這裡它說字之間的延遲百分比。
00:01:59
讓我們看看會發生什麼 當我們使100%.
00:02:05
完美。
00:02:06
一般來說,最好的學習方式 關於動畫是實驗。.
00:02:10
從粗略的想法開始, 然後查看選項.
00:02:13
直到你找到你想要的
00:02:15
你也可能找到更好的東西。
00:02:17
現在,讓我們做 與這個文本的東西。.
00:02:20
我希望這一切都打開 幻燈片一整天,但.
00:02:22
添加某種強調 當我談論每行時,.
00:02:26
所以我們不想把文本 或拿出來,但添加強調。.
00:02:33
波浪是什麼樣子的?
00:02:36
有趣。
00:02:37
我必須記住那個 另一張幻燈片,但不是這一張。.
00:02:43
畫筆顏色呢?
00:02:45
看起來像是刷牙的顏色 在文本上一次一個字母。.
00:02:49
我想這能奏效 除了一些事情.
00:02:52
首先,我想去 從暗色到亮色。.
00:02:57
我們現在沒有看到任何變化 因為它把白色刷過白.
00:03:01
因此,選擇文本
00:03:04
在迷你工具列中 選擇一個相當深的藍色。.
00:03:10
現在文本是黑暗的,直到我們 使用動畫突出顯示它。.
00:03:16
我們最不需要做的就是帶來 一次一段中的文本。.
00:03:21
這應該工作。
00:03:25
按 Shift-F5,按一下並放大標題。
00:03:31
然後,當我們談論的細節 我們按一下以添加每行的強調。.
00:03:37
動畫可以做很多 為文本添加含義。.
00:03:40
例如,我們添加 文本的白色.
00:03:43
當我們通過 動畫序列,.
00:03:45
這使得它看起來好像我們 基於資訊。.
00:03:49
按一下對話方塊啟動器,
00:03:51
按一下"動畫後"並選擇深藍色。
00:03:57
現在看來,如果我們 從一行移動到一行.
00:03:59
沒有每線建設 上一個。.
00:04:03
這是一個微妙的變化,但它確實有一個 對我們資訊的呈現方式的影響。.
00:04:08
底線 - 有效文本 動畫強化了文本的含義。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
最近多くのプレゼンター 使用するテキストが少ない.
00:00:05
ビデオやチャートのようなもの スライドをより視覚的に魅力的にするために、.
00:00:10
しかし、理由は何もありません テキストを効果的に使用できない.
00:00:12
特にアニメーションの助けを借りて。
00:00:16
追加する方法は既に見ました テキストへの基本的なモーションアニメーション,.
00:00:19
しかし、私たちが欲しいと言いましょう 実際に視覚的な影響を与えるテキスト。.
00:00:24
追加する前に このスライドにアニメーションを追加することができます.
00:00:26
書き換えによる影響 使用する単語数を減らすテキスト.
00:00:30
より直接的な単語を選択します。
00:00:33
その後、フォントを選択することができます 壁を回すスタイルとサイズ.
00:00:36
組織化された情報への言葉の それは理解しやすく、覚えやすいです。.
00:00:41
これでアニメーションを追加できるようになりました。 より多くのインパクトを与えるためにタイトルに。.
00:00:45
タイトルを選択し、 [アニメーション] タブをクリックし、ギャラリーを開きます。.
00:00:51
アニメーションが分割される 4 つのカテゴリに分類されます。.
00:00:54
エントランスアニメーションは、オブジェクトをもたらします スライド上のビューに、.
00:00:57
終了アニメーションは、オブジェクトを取ります スライド上の見えがとれない.
00:01:01
と強調アニメーションはに何かを追加します 既にスライド上にあるオブジェクト。.
00:01:06
モーション パスを使用すると、カスタム アニメーションを作成できます。 スライド上でオブジェクトを移動します。.
00:01:12
ズームを試してみましょう。
00:01:14
これは動作しますが、より効果的かもしれません その言葉が次々と出てきたら。.
00:01:20
ズームのエフェクトオプションでは、 消失点を選ぶことができる、.
00:01:24
しかし、シーケンスに関しては、
00:01:25
選択の余地はない 単語を個別に持ち込みます。.
00:01:29
より多くのオプションを取得するには、 ダイアログ ボックス ランチャーをクリックします。.
00:01:33
今、私たちは3つ持っています タブの価値のあるオプション。.
00:01:36
見てみよう
00:01:41
アニメーションテキストでは、 は単語によるオプションです。.
00:01:44
やってみよう
00:01:48
面白いね。
00:01:49
各単語は 独自の消失点からズームインします。.
00:01:53
そのオプションをもう一度見てみましょう。
00:01:55
ここでは、単語間の%遅延を言います。
00:01:59
何が起こるか見てみよう 我々はそれを100%にするとき。.
00:02:05
完ぺきですね。
00:02:06
一般的に、学ぶ最良の方法 アニメーションについて実験することです。.
00:02:10
大まかな考えから始めて、 その後、オプションをチェックアウト.
00:02:13
あなたが望むものを見つけるまで。
00:02:15
また、より良い何かを見つけるかもしれません。
00:02:17
さあ、やってみよう このテキストで何か。.
00:02:20
私はそれのすべてがオンにしたい 全体の時間をスライドが、.
00:02:22
何らかの強調を加える 私は各行について話すように、.
00:02:26
だから、テキストを持ち込みたくない またはそれを取り出すが、強調を追加します。.
00:02:33
ウェーブはどんな感じですか?
00:02:36
面白いね。
00:02:37
私はその1を覚えておく必要があります 別のスライドの場合は使用できませんが、このスライドの場合は使用できません。.
00:02:43
ブラシの色は?
00:02:45
ブラッシングカラーのようだ 一度に1文字ずつテキストの上に。.
00:02:49
うまくいくと思う いくつかのことを除いて。.
00:02:52
まず、行きたい 暗い色から光へ.
00:02:57
今は何も変わらない 白の上にブラッシングしているので、.
00:03:01
だから、テキストを選択します
00:03:04
およびミニツールバーで かなり濃い青を選択します。.
00:03:10
今、テキストは、我々まで暗いです アニメーションでハイライト表示します。.
00:03:16
最後にやるべきことは持って来ることだ 一度に 1 つの段落のテキストを表示します。.
00:03:21
うまくいくはずだ
00:03:25
Shift-F5 を押し、クリックするとタイトルが拡大します。
00:03:31
その後、我々は詳細について話すように クリックして各行に強調を追加します。.
00:03:37
アニメーションは、多くのことを行うことができます テキストに意味を追加します。.
00:03:40
たとえば、次のように追加します。 テキストに白い色.
00:03:43
を通り抜けるにつれて、 アニメーション シーケンス,.
00:03:45
それは私たちがいるように見える 情報を基に構築します。.
00:03:49
ダイアログ ボックス ランチャーをクリックします。
00:03:51
[アニメーションの後] をクリックし、濃い青を選択します。
00:03:57
今、それは私たちがいるように見えます 行から行への移動.
00:03:59
各ラインビルディングなし 前の1つに。.
00:04:03
微妙な変化ですが、 情報の提示方法に影響を与えます。.
00:04:08
一番下の行 - 有効なテキスト アニメーションは、テキストの意味を強化します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Nhiều diễn giả những ngày này đang sử dụng ít văn bản hơn.
00:00:05
và những thứ khác như video và biểu đồ để làm cho trang trình bày của họ thêm hấp dẫn trực quan, .
00:00:10
nhưng không có lý do tại sao văn bản không thể sử dụng hiệu quả.
00:00:12
đặc biệt là với sự giúp đỡ của hoạt hình.
00:00:16
Bạn đã thấy cách thêm hoạt ảnh chuyển động cơ bản sang văn bản, .
00:00:19
nhưng chúng ta hãy nói rằng chúng tôi muốn văn bản để thực sự có một tác động trực quan..
00:00:24
Trước khi chúng tôi thêm hình ảnh động đến slide này, chúng ta có thể thêm.
00:00:26
tác động bằng việc viết lại văn bản để sử dụng ít từ hơn.
00:00:30
và chọn từ trực tiếp hơn.
00:00:33
Sau đó chúng ta có thể chọn font chữ phong cách và kích thước để biến các bức tường.
00:00:36
các từ thành thông tin có tổ chức dễ hiểu và nhớ hơn. .
00:00:41
Bây giờ chúng ta có thể thêm hình ảnh động đến tiêu đề để cho nó tác động nhiều hơn..
00:00:45
Chọn tiêu đề, sau đó đi đến Tab hình ảnh động và mở thư viện..
00:00:51
Hình ảnh động được chia thành bốn loại; .
00:00:54
Lối vào hoạt ảnh mang lại một đối tượng vào xem trên slide, .
00:00:57
Thoát hoạt ảnh chụp đối tượng ngoài tầm nhìn trên slide .
00:01:01
và nhấn mạnh hình ảnh động thêm một cái gì đó để một đối tượng đã có trên slide..
00:01:06
Đường dẫn chuyển động cho phép bạn tạo hoạt ảnh tùy chỉnh bằng cách di chuyển các đối tượng xung quanh trên một slide..
00:01:12
Hãy thử zoom;
00:01:14
công trình này nhưng nó có thể hiệu quả hơn Nếu các từ đến trong một sau khi khác..
00:01:20
Trong các tùy chọn Effect cho zoom, chúng ta có thể chọn một điểm Vanishing, .
00:01:24
nhưng xa như trình tự,
00:01:25
không có sự lựa chọn cho mang theo các từ trong cá nhân..
00:01:29
Để có thêm tùy chọn, bấm vào hộp thoại Launcher..
00:01:33
Bây giờ chúng ta có ba tab giá trị của các tùy chọn..
00:01:36
Hãy nhìn xung quanh.
00:01:41
Trong animate văn bản có là một từ tùy chọn..
00:01:44
Hãy thử điều đó.
00:01:48
Thú vị.
00:01:49
Dường như mỗi từ là phóng to từ điểm Vanishing của riêng mình..
00:01:53
Hãy nhìn vào tùy chọn đó một lần nữa.
00:01:55
Ở đây nó nói% chậm trễ giữa các từ.
00:01:59
Hãy xem những gì sẽ xảy ra Khi chúng tôi làm cho rằng 100%..
00:02:05
Hoàn hảo.
00:02:06
Nói chung, cách tốt nhất để tìm hiểu về hình ảnh động là thử nghiệm..
00:02:10
Bắt đầu với một ý tưởng thô và sau đó kiểm tra các tùy chọn.
00:02:13
cho đến khi bạn tìm thấy những gì bạn muốn.
00:02:15
Bạn cũng có thể tìm thấy một cái gì đó tốt hơn.
00:02:17
Bây giờ chúng ta hãy làm một cái gì đó với văn bản này..
00:02:20
Tôi muốn tất cả nó được trên trượt toàn bộ thời gian nhưng.
00:02:22
Thêm một số loại nhấn mạnh như tôi nói về mỗi dòng, .
00:02:26
Vì vậy chúng tôi không muốn đưa văn bản vào hoặc mang nó ra, nhưng thêm một sự nhấn mạnh..
00:02:33
Wave trông như thế nào?
00:02:36
Thú vị.
00:02:37
Tôi sẽ phải nhớ rằng một trong những cho một slide nhưng không phải cho một trong những điều này..
00:02:43
Điều gì về brush màu?
00:02:45
Có vẻ như nó chải màu qua văn bản một chữ cái tại một thời gian..
00:02:49
Tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm việc Ngoại trừ một vài điều..
00:02:52
Trước tiên, tôi muốn đi từ một màu tối đến ánh sáng..
00:02:57
Chúng tôi không thấy bất kỳ thay đổi nào bây giờ bởi vì nó được chải trắng trên trắng, .
00:03:01
để chọn văn bản
00:03:04
và trong thanh công cụ mini chọn một màu xanh khá sẫm..
00:03:10
Bây giờ văn bản là tối cho đến khi chúng tôi làm nổi bật nó với các hình ảnh động..
00:03:16
Điều cuối cùng chúng ta cần làm là mang lại văn bản trong một đoạn tại một thời gian..
00:03:21
Điều đó nên làm việc.
00:03:25
Nhấn Shift-F5, bấm và tiêu đề phóng to trong.
00:03:31
Sau đó, khi chúng ta nói về các chi tiết cụ thể chúng tôi bấm vào để thêm nhấn mạnh vào mỗi dòng..
00:03:37
Hoạt hình có thể làm rất nhiều để Thêm ý nghĩa vào văn bản của bạn..
00:03:40
Ví dụ: chúng tôi đang thêm màu trắng cho văn bản .
00:03:43
Khi chúng ta di chuyển qua trình tự hoạt hình, .
00:03:45
mà làm cho nó xuất hiện như thể chúng ta đang xây dựng trên thông tin..
00:03:49
Bấm vào hộp thoại Launcher,
00:03:51
nhấp vào after Animation và chọn màu xanh đậm.
00:03:57
Bây giờ nó xuất hiện như là nếu chúng ta đang chuyển từ hàng này sang hàng khác .
00:03:59
mà không cần xây dựng mỗi dòng trên một trước đó. .
00:04:03
Đó là một sự thay đổi tinh tế nhưng nó có một tác động đến cách chúng tôi trình bày thông tin của chúng tôi..
00:04:08
Dòng dưới cùng-văn bản hiệu quả hoạt hình củng cố ý nghĩa của văn bản..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Banyak presenter hari ini menggunakan lebih sedikit teks.
00:00:05
dan lebih banyak hal seperti video dan diagram untuk membuat slide mereka lebih menarik secara visual, .
00:00:10
tapi tidak ada alasan mengapa teks tidak dapat digunakan secara efektif.
00:00:12
terutama dengan bantuan animasi.
00:00:16
Anda sudah melihat bagaimana untuk menambahkan animasi gerak dasar ke teks, .
00:00:19
Tapi Katakanlah kita ingin kita teks yang benar untuk memiliki dampak visual..
00:00:24
Bahkan sebelum kita menambahkan animasi ke slide ini, kita dapat menambahkan.
00:00:26
dampak dengan menulis ulang teks untuk menggunakan lebih sedikit kata.
00:00:30
dan memilih kata yang lebih langsung.
00:00:33
Kemudian kita bisa memilih font gaya dan ukuran untuk mengubah dinding.
00:00:36
kata menjadi informasi yang terorganisir yang lebih mudah dimengerti dan diingat. .
00:00:41
Sekarang kita bisa menambahkan animasi ke judul untuk memberikan dampak yang lebih..
00:00:45
Pilih judulnya, lalu buka Animasi tab dan membuka galeri..
00:00:51
Animasi dibagi menjadi empat kategori; .
00:00:54
Masuk animasi membawa objek ke tampilan pada slide, .
00:00:57
Animasi keluar mengambil objek keluar dari pandangan pada slide .
00:01:01
dan animasi penekanan menambahkan sesuatu ke objek yang sudah ada di slide..
00:01:06
Jalur gerak memungkinkan Anda membuat animasi kustom dengan memindahkan objek di sekitar pada slide..
00:01:12
Mari kita coba zoom;
00:01:14
ini bekerja tetapi mungkin lebih efektif Jika kata-katanya datang dalam satu setelah yang lain..
00:01:20
Pada opsi Effect untuk zoom, kita dapat memilih titik lenyap, .
00:01:24
tetapi sejauh urutan,
00:01:25
tidak ada pilihan untuk membawa kata secara individual..
00:01:29
Untuk mendapatkan lebih banyak pilihan, Klik peluncur kotak dialog..
00:01:33
Sekarang kita memiliki tiga tab senilai pilihan..
00:01:36
Mari kita lihat di sekitar.
00:01:41
Di Animate teks ada adalah pilihan dengan kata..
00:01:44
Mari kita coba itu.
00:01:48
Menarik.
00:01:49
Ini terlihat seperti setiap kata memperbesar dari titik lenyap sendiri..
00:01:53
Mari kita lihat pilihan itu lagi.
00:01:55
Di sini dikatakan% delay antara kata.
00:01:59
Mari kita lihat apa yang terjadi Ketika kita membuat 100%..
00:02:05
Sempurna.
00:02:06
Secara umum, cara terbaik untuk belajar tentang animasi adalah untuk bereksperimen..
00:02:10
Mulailah dengan ide kasar dan kemudian memeriksa pilihan.
00:02:13
sampai Anda menemukan apa yang Anda inginkan.
00:02:15
Anda mungkin juga menemukan sesuatu yang lebih baik.
00:02:17
Sekarang mari kita lakukan sesuatu dengan teks ini..
00:02:20
Aku ingin semua itu berada di slide sepanjang waktu tetapi.
00:02:22
menambahkan beberapa jenis penekanan Ketika saya berbicara tentang setiap baris, .
00:02:26
Jadi kita tidak ingin membawa teks atau mengambilnya, tetapi menambahkan penekanan..
00:02:33
Seperti apa Wave terlihat?
00:02:36
Menarik.
00:02:37
Aku harus ingat bahwa salah satu untuk slide lain tetapi tidak untuk yang satu ini..
00:02:43
Bagaimana dengan warna Brush?
00:02:45
Tampak seperti itu menyikat warna teks satu huruf setiap kali..
00:02:49
Saya pikir ini akan bekerja kecuali beberapa hal..
00:02:52
Pertama, saya ingin pergi dari warna gelap ke cahaya..
00:02:57
Kami tidak melihat perubahan apa pun sekarang karena itu menyikat putih di atas putih, .
00:03:01
Jadi pilih teks
00:03:04
dan di toolbar Mini memilih biru yang cukup gelap..
00:03:10
Sekarang teksnya gelap sampai kita Sorot dengan animasi..
00:03:16
Hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah membawa teks dalam satu paragraf setiap kali..
00:03:21
Itu harus bekerja.
00:03:25
Tekan Shift-F5, klik dan judul memperbesar.
00:03:31
Kemudian ketika kita berbicara tentang spesifik kita klik untuk menambahkan penekanan pada setiap baris..
00:03:37
Animasi dapat melakukan banyak untuk menambahkan makna pada teks Anda..
00:03:40
Misalnya, kami menambahkan warna putih ke teks .
00:03:43
Ketika kita bergerak melalui urutan animasi, .
00:03:45
yang membuatnya tampak seolah-olah kita sedang bangunan pada informasi..
00:03:49
Klik peluncur kotak dialog,
00:03:51
Klik setelah animasi dan pilih biru tua.
00:03:57
Sekarang tampak seolah-olah kita sedang bergerak dari baris ke baris .
00:03:59
tanpa setiap baris bangunan pada yang sebelumnya. .
00:04:03
Ini adalah perubahan halus tetapi memiliki dampak pada cara kami menyajikan informasi kami..
00:04:08
Teks efektif garis bawah animasi memperkuat makna teks..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Многие ведущие в эти дни используют меньше текста.
00:00:05
и больше вещей, как видео и диаграммы чтобы сделать их слайды более визуально привлекательными, .
00:00:10
но нет никаких причин, почему текст не может быть использован эффективно.
00:00:12
особенно с помощью анимации.
00:00:16
Вы уже видели, как добавить основные анимации движения к тексту, .
00:00:19
но предположим, что мы хотим, чтобы наши текст, чтобы действительно иметь визуальное воздействие..
00:00:24
Прежде чем мы даже добавим анимации на этот слайд, мы можем добавить.
00:00:26
влияние, переписав текст, чтобы использовать меньше слов.
00:00:30
и выбор слов, которые являются более прямыми.
00:00:33
Тогда мы можем выбрать шрифт стили и размеры, чтобы повернуть стену.
00:00:36
слов в организованной информации это легче понять и запомнить. .
00:00:41
Теперь мы можем добавить анимацию к названию, чтобы дать ему больше влияния..
00:00:45
Выберите название, а затем перейдите в Анимация вкладке и открыть галерею..
00:00:51
Анимации разделены на четыре категории; .
00:00:54
Входные анимации приносят объект в поле зрения на слайде, .
00:00:57
Выход анимации принять объект вне зрения на слайде .
00:01:01
и Акцент анимации добавить что-то объект, который уже находится на слайде..
00:01:06
Пути движения позволяют создавать пользовательские анимации перемещая объекты вокруг на слайде..
00:01:12
Давайте попробуем Увеличить;
00:01:14
это работает, но это может быть более эффективным если слова приходили один за другим..
00:01:20
В вариантах эффекта для Увеличить, мы может выбрать точку исчезновения, .
00:01:24
но что касается последовательности,
00:01:25
нет выбора для чего слова в индивидуальном порядке..
00:01:29
Чтобы получить больше вариантов, нажмите на пусковую установку коробки Dialog..
00:01:33
Теперь у нас есть три вкладки стоит вариантов..
00:01:36
Давайте оглянемся вокруг.
00:01:41
В анимировать текст там является вариантом by word..
00:01:44
Давай попробуем.
00:01:48
Интересно.
00:01:49
Похоже, каждое слово масштабирование из собственной точки исчезновения..
00:01:53
Давайте посмотрим на этот вариант еще раз.
00:01:55
Здесь он говорит% задержки между словами.
00:01:59
Давайте посмотрим, что произойдет когда мы делаем это на 100%..
00:02:05
Идеальный.
00:02:06
В общем, лучший способ узнать об анимации заключается в том, чтобы экспериментировать..
00:02:10
Начните с грубой идеи и Затем проверить варианты.
00:02:13
пока вы не найдете то, что вы хотите.
00:02:15
Вы также можете найти что-то лучше.
00:02:17
Теперь давайте сделаем что-то с этим текстом..
00:02:20
Я хочу, чтобы все это было на слайд все время, но.
00:02:22
добавить какой-то акцент как я говорю о каждой строке, .
00:02:26
так что мы не хотим, чтобы принести текст в или принять его, но добавить акцент..
00:02:33
Как выглядит Волна?
00:02:36
Интересно.
00:02:37
Я должен помнить, что один для другого слайда, но не для этого..
00:02:43
А как насчет цвета кисти?
00:02:45
Похоже, это цвет чистки над текстом по одной букве за раз..
00:02:49
Я думаю, что это будет работать за исключением нескольких вещей..
00:02:52
Во-первых, я хочу пойти от темного цвета к свету..
00:02:57
Мы не видим никаких изменений сейчас потому что это щеткой белый над белым, .
00:03:01
так что выберите текст
00:03:04
и в мини-панели инструментов выбрать довольно темно-синий..
00:03:10
Теперь текст темный, пока мы выделить его с анимацией..
00:03:16
Последнее, что нам нужно сделать, это принести текст в одном абзаце за раз..
00:03:21
Это должно сработать.
00:03:25
Нажмите Shift-F5, нажмите и название увеличивается.
00:03:31
Тогда, как мы говорим о специфике мы нажимаем, чтобы добавить акцент на каждую строку..
00:03:37
Анимация может многое сделать для добавить смысл вашего текста..
00:03:40
Например, мы добавляем белый цвет к тексту .
00:03:43
как мы движемся через анимация последовательность, .
00:03:45
что делает его похоже, как будто мы опираться на информацию..
00:03:49
Нажмите на пусковую установку коробки Dialog,
00:03:51
нажмите После анимации и выберите темно-синий.
00:03:57
Теперь кажется, что мы переход от строки к строке .
00:03:59
без каждой линии здания на предыдущем. .
00:04:03
Это тонкие изменения, но у него есть влияние на то, как мы представляем нашу информацию..
00:04:08
Итог - эффективный текст анимация усиливает значение текста..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Много презентатори тези дни използват по-малко текст.
00:00:05
и други неща като видеоклипове и графики да направят своите слайдове по-привлекателни, .
00:00:10
но няма причина да текстът не може да се използва ефективно.
00:00:12
особено с помощта на анимация.
00:00:16
Вече видяхте как да добавите основни анимации за движение към текст, .
00:00:19
но да кажем, че искаме текст, за да има визуално въздействие..
00:00:24
Преди дори да добавим към този слайд, можем да добавим.
00:00:26
въздействие чрез пренаписване на текст за използване на по-малко думи.
00:00:30
и избираме по-директни думи.
00:00:33
Тогава можем да изберем шрифт стилове и размери, за да.
00:00:36
в организирана информация това е по-лесно да се разбере и да се помни. .
00:00:41
Сега можем да добавим анимация да му се даде по-голямо въздействие..
00:00:45
Изберете заглавието, след което отидете на Отворете раздела анимации и отворете галерията..
00:00:51
Анимациите са разделени в четири категории; .
00:00:54
Анимации на входа носят обект в кадър на слайда, .
00:00:57
Изход от анимациите за вземане на обект на изгледа на слайда .
00:01:01
анимации за акценти добавят нещо обект, който вече е на слайда..
00:01:06
Траекториите на движение ви позволяват да създавате персонализирани анимации като премествате предметите по слайд..
00:01:12
Нека опитаме Zoom;
00:01:14
това работи, но може да бъде по-ефективно ако думите са дошли в един след друг..
00:01:20
В опциите за ефект за Zoom може да изберете точка на изчезване, .
00:01:24
но до последователността,
00:01:25
няма избор за водя думите индивидуално..
00:01:29
За да получите повече опции, щракнете върху стартера на диалоговия прозорец..
00:01:33
Сега имаме три разделите, които са на стойност опции..
00:01:36
Да огледаме наоколо.
00:01:41
В анимиране текст е опция с дума..
00:01:44
Да опитаме.
00:01:48
Интересни.
00:01:49
Изглежда всяка дума е т.е. като се увеличи от собствената си точка на изчезване..
00:01:53
Нека да разгледаме отново тази опция.
00:01:55
Тук се казва % закъснение между думите.
00:01:59
Да видим какво ще стане. когато правим това 100%..
00:02:05
Перфектно.
00:02:06
Като цяло, най-добрият начин да се за анимации е да експериментирате..
00:02:10
Започнете с груба идея и след това проверете опциите.
00:02:13
докато не намерите това, което искате.
00:02:15
Може да намерите и нещо по-добро.
00:02:17
Сега да го направим. с този текст..
00:02:20
Искам всичко да е включено. пързалката през цялото време, но.
00:02:22
добави някакъв вид акцент докато говоря за всяка линия, .
00:02:26
така че не искаме да внасяме или да го извадите, но добавете акцент..
00:02:33
Как изглежда Уейв?
00:02:36
Интересни.
00:02:37
Ще трябва да запомня това за друг слайд, но не и за този..
00:02:43
Ами цвета на четката?
00:02:45
Изглежда, че е цвят за миене текста по буква..
00:02:49
Мисля, че това ще помогне С изключение на някои неща..
00:02:52
Първо, искам да отида. от тъмен цвят към светлина..
00:02:57
Не виждаме никакви промени сега. защото е с четка бяло над бяло, .
00:03:01
затова изберете текста
00:03:04
и в мини лентата с инструменти изберете доста тъмно синьо..
00:03:10
Сега текстът е тъмен, докато не я маркирайте с анимацията..
00:03:16
Последното нещо, което трябва да направим е да донесем текста в един параграф..
00:03:21
Това трябва да проработи.
00:03:25
Натиснете Shift-F5, щракнете и заглавието се увеличава.
00:03:31
Тогава, докато говорим за спецификата ние кликваме, за да добавим акцент върху всеки ред..
00:03:37
Анимацията може да направи много, за да добавите значение към текста си..
00:03:40
Например добавяме бял цвят в текста .
00:03:43
докато преминаваме през анимационен последователност, .
00:03:45
което ни кара да изглеждаме така, сякаш сме на информацията..
00:03:49
Щракнете върху стартера на диалоговия прозорец,
00:03:51
кликнете След анимация и изберете тъмно синьо.
00:03:57
Сега изглежда, че ние сме преместване от ред на ред .
00:03:59
без всяка линия за изграждане на предишния. .
00:04:03
Това е малка промяна, но има как представяме информацията си..
00:04:08
Най-добрият ред - ефективен текст анимацията подсилва значението на текста..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Mulți prezentatori în aceste zile utilizează mai puțin text.
00:00:05
și mai multe lucruri, ar fi videoclipuri și diagrame pentru a face diapozitivele lor mai atrăgătoare din punct de vedere vizual, .
00:00:10
dar nu există nici un motiv pentru care textul nu poate fi utilizat eficient.
00:00:12
mai ales cu ajutorul animației.
00:00:16
Ați văzut deja să adăugați animații de mișcare de bază în text; .
00:00:19
dar să spunem că vrem text pentru a avea într-adevăr un impact vizual..
00:00:24
Înainte de a adăuga chiar animație la acest diapozitiv, putem adăuga.
00:00:26
impact prin rescrierea text pentru a utiliza mai puține cuvinte.
00:00:30
și alegerea cuvintelor care sunt mai directe.
00:00:33
Apoi, putem alege font stiluri și dimensiuni pentru a transforma peretele.
00:00:36
de cuvinte în informații organizate e mai ușor de înțeles și de ținut minte. .
00:00:41
Acum putem adăuga animație la titlu pentru a da un impact mai mare..
00:00:45
Selectați titlul, apoi accesați Animații și deschideți galeria..
00:00:51
Animațiile sunt împărțite în patru categorii; .
00:00:54
Animațiile de intrare aduc un obiect în vedere pe diapozitiv, .
00:00:57
Exit animații ia un obiect în afara vizualizării pe diapozitiv .
00:01:01
animațiile Accentuează adaugă ceva la un obiect care se aseează deja pe diapozitiv..
00:01:06
Căile de mișcare vă permit să creați animații particularizate prin mutarea obiectelor pe un diapozitiv..
00:01:12
Să încercăm Zoom;
00:01:14
acest lucru funcționează, dar ar putea fi mai eficient în cazul în care cuvintele au venit unul după altul..
00:01:20
În opțiunile Effect pentru Zoom, poate alege un punct de fugă, .
00:01:24
dar în ceea ce privește Secvența,
00:01:25
nu există nici o alegere pentru aducerea cuvintelor în mod individual..
00:01:29
Pentru a obține mai multe opțiuni, faceți clic pe lansatorul casetei dialog..
00:01:33
Acum avem trei file în valoare de opțiuni..
00:01:36
Să ne uităm în jur.
00:01:41
În Animare text acolo este o opțiune după cuvânt..
00:01:44
Să încercăm asta.
00:01:48
Interesant.
00:01:49
Se pare că fiecare cuvânt este mărindu-se de la propriul punct de fugă..
00:01:53
Să ne uităm din nou la această opțiune.
00:01:55
Aici se spune % întârziere între cuvinte.
00:01:59
Să vedem ce se întâmplă. când vom face că 100%..
00:02:05
Perfect.
00:02:06
În general, cel mai bun mod de a învăța despre animații este de a experimenta..
00:02:10
Începeți cu o idee aproximativă și apoi verificați opțiunile.
00:02:13
până când vei găsi ceea ce vrei.
00:02:15
S-ar putea găsi, de asemenea, ceva mai bun.
00:02:17
Acum să facem. ceva cu acest text..
00:02:20
Vreau ca totul să fie pe. diapozitivul tot timpul, dar.
00:02:22
adăugați un fel de accent în timp ce vorbesc despre fiecare linie, .
00:02:26
așa că nu vrem să aducem textul în sau scoateți-l, dar adăugați un accent..
00:02:33
arată Wave?
00:02:36
Interesant.
00:02:37
Va trebui să-mi amintesc de asta. pentru un alt diapozitiv, dar nu și pentru acesta..
00:02:43
rămâne cu culoarea pensulei?
00:02:45
Se pare că are culoarea periajului. peste text o literă la un moment dat..
00:02:49
Cred că acest lucru va funcționa cu excepția câtorva lucruri..
00:02:52
În primul rând, vreau să merg de la o culoare închisă la lumină..
00:02:57
Nu vedem nici o schimbare acum. pentru că se peria alb peste alb, .
00:03:01
deci selectați textul
00:03:04
și în mini bara de instrumente selectați un albastru destul de închis..
00:03:10
Acum textul este întunecat până când scoateți-l cu animația..
00:03:16
Ultimul lucru pe care trebuie să-l facem este să aducem textul dintr-un paragraf la un moment dat..
00:03:21
Ar trebui să meargă.
00:03:25
Apăsați Shift-F5, faceți clic și titlul mărește.
00:03:31
Apoi, în timp ce vorbim despre specificul facem clic pentru a adăuga accent la fiecare linie..
00:03:37
Animația poate face multe pentru a adăugați semnificație textului..
00:03:40
De exemplu, adăugăm culoare albă a textului .
00:03:43
pe măsură ce ne mișcăm prin secvență de animație; .
00:03:45
ceea ce face să pară ca și am fi bazându-se pe informații..
00:03:49
Faceți clic pe lansatorul casetei de dialog,
00:03:51
faceți clic pe După animație și selectați albastru închis.
00:03:57
Acum se pare că suntem. mutarea de la rând la rând .
00:03:59
fără fiecare clădire linie pe cea anterioară. .
00:04:03
Este o schimbare subtilă, dar are o asupra modului în care ne prezentăm informațiile..
00:04:08
Linia de jos - text eficient animația consolidează semnificația textului..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Багато доповідачів в ці дні використовують менше тексту.
00:00:05
і багато іншого, як відео та діаграми щоб зробити слайди більш привабливими, .
00:00:10
але немає ніяких причин, чому текст не можна ефективно використовувати.
00:00:12
особливо за допомогою анімації.
00:00:16
Ви вже бачили, як додати базові анімації руху до тексту, .
00:00:19
але скажімо, ми хочемо, щоб наші текст, щоб дійсно мати візуальний вплив..
00:00:24
Перш ніж ми навіть додати анімації до цього слайда, ми можемо додати.
00:00:26
впливу шляхом переписування текст, щоб використовувати менше слів.
00:00:30
і вибираючи слова, які є більш прямими.
00:00:33
Тоді ми можемо вибрати шрифт стилі та розміри, щоб повернути стіну.
00:00:36
слів в організовану інформацію це легше зрозуміти і пам'ятати. .
00:00:41
Тепер ми можемо додати анімацію до назви, щоб дати йому більше впливу..
00:00:45
Виберіть назву, а потім перейдіть до Вкладка Анімація та відкриття галереї..
00:00:51
Анімація розділена на чотири категорії; .
00:00:54
Вступні анімації приносять об'єкт в перегляді на слайді, .
00:00:57
Вихід із анімації візьме об'єкт поза поданням на слайді .
00:01:01
і анімація виділення додати щось до об'єкт, який уже є на слайді..
00:01:06
Шляхи переміщення дають змогу створювати настроювані анімації переміщенням об'єктів на слайді..
00:01:12
Спробуємо збільшити масштаб;
00:01:14
це працює, але це може бути більш ефективним якщо слова прийшли один за одним..
00:01:20
У параметрах Ефект для масштабування ми може вибрати точку зникнення, .
00:01:24
але що стосується Послідовності,
00:01:25
немає вибору для залучення слів індивідуально..
00:01:29
Щоб отримати додаткові параметри, клацніть запускач діалогових вікон..
00:01:33
Тепер у нас є три вкладки варто варіантів..
00:01:36
Давайте подивимося навколо.
00:01:41
У анімації тексту там — це параметр "За словом"..
00:01:44
Спробуємо це.
00:01:48
Цікаво.
00:01:49
Схоже, кожне слово масштабування з власної точки зникнення..
00:01:53
Давайте подивимося на цю опцію знову.
00:01:55
Тут він говорить% затримки між словами.
00:01:59
Давайте подивимося, що відбувається коли ми робимо це 100%..
00:02:05
Ідеальний.
00:02:06
Загалом, найкращий спосіб навчитися про анімацію, щоб експериментувати..
00:02:10
Почніть з грубої ідеї і потім перевірити параметри.
00:02:13
поки ви не знайдете те, що ви хочете.