PowerPoint - Align flow chart shapes and add connectors Tutorial

In this video, you will learn how to align flow chart shapes and add connectors using Microsoft 365. The video covers the process of aligning shapes in a flow chart and demonstrates how to add connectors to create a logical flow.
This will help you create visually appealing and organized flow charts using Microsoft 365.

  • 4:48
  • 3359 views
00:00:08
The first step is to align the shapes so the connectors will be straight.
00:00:13
The flow of the chart is top to bottom left to right.
00:00:18
So, to start we'll drag to select the leftmost column of shapes
00:00:23
and click the Drawing tools Format tab.
00:00:26
To center the shapes vertically we click Align objects, Align center.
00:00:32
Next we'll adjust the space between the shapes vertically so it's consistent.
00:00:37
Keeping them selected, I'll now click Align objects again
00:00:41
and this time click Distribute vertically.
00:00:45
I'll repeat these steps for the next two columns of shapes.
00:00:49
Select the column, click Align objects, Align center,
00:00:53
then Align objects, Distribute vertically.
00:00:58
I've grouped the decision shape with the Yes and No text boxes
00:01:02
and the group kind of sits alone.
00:01:04
I'll come back to it, but let's select the shapes
00:01:08
in the last column and click Align objects, Align center.
00:01:13
The Distribute vertically command doesn't apply
00:01:15
to the two shapes relative to each other.
00:01:19
Now for each horizontal row of shapes,
00:01:22
I'll press Ctrl to select each shape in the row, click the Format tab
00:01:27
and click Align objects, Align middle.
00:01:32
This aligns the shape middles horizontally.
00:01:35
I'll repeat those steps for each row
00:01:38
without including the decision group.
00:01:42
For the decision group, I'll press the left arrow key to
00:01:45
nudge it closer to the shapes in its row.
00:01:49
We are ready to add connectors.
00:01:51
I'll zoom in for a closer view.
00:01:54
I'll add connectors in the order of the flow,
00:01:57
so I'll click the first terminator shape, click the Format tab
00:02:01
and in the Shapes gallery, click Arrow.
00:02:07
When I point to the selected shape, black dots show
00:02:10
the center point of each side and the cursor becomes a crosshairs.
00:02:15
I'll drag the crosshairs from the center black dot down
00:02:18
to the edge of the shape below.
00:02:20
When I release the mouse, the line stays selected
00:02:22
and has a green circle at both ends.
00:02:25
I'll click away to see the arrow.
00:02:28
Because the shapes are aligned at the centers
00:02:30
the arrow connects in a straight line.
00:02:33
Now let's format the arrow.
00:02:36
I click to select it and on the Format tab click Shape outline.
00:02:40
In the theme colors, I'll choose a dark blue for the arrow color
00:02:45
and to make the connector line thicker
00:02:47
I'll reopen Shape outline, point to Weight and choose 1.5 points.
00:02:55
I like this arrow style
00:02:57
so I'll right click the arrow and choose Set as default line.
00:03:03
All the connectors will look like this now.
00:03:06
To add each arrow connector I select the shape,
00:03:10
on the Format tab, I click the arrow in the Shapes gallery
00:03:14
and note frequently use shapes also appear at the top of the gallery
00:03:19
and draw the arrow.
00:03:25
We've got most of the simple arrow connectors in place
00:03:28
and we've zoomed back out.
00:03:30
What we still need are elbow arrows
00:03:32
to connect the bottom task in one column to the top task in the next.
00:03:38
To apply an elbow arrow, I'll select the shape I need to
00:03:41
draw the arrow from, click the Format tab
00:03:45
and in the Shapes gallery click Elbow arrow connector.
00:03:49
I click from the middle black dot on the side of the shape
00:03:52
and drag the crosshairs to the middle edge of the destination shape.
00:03:57
The arrow rotates into the right configuration automatically.
00:04:01
I'll add the other elbow arrow connectors.
00:04:07
All of the shapes are connected.
00:04:09
Looking at the overall spacing, I can tighten the space
00:04:12
between the decision shape and the outer two shapes.
00:04:17
I'll press Ctrl and select the outer two shapes,
00:04:21
then press the left arrow key to nudge them to the left.
00:04:26
Now I'll drag to select the whole chart
00:04:29
and click the right arrow key to move it to the right,
00:04:32
referring to the grid to even out margins.
00:04:37
Let's look at the chart in slideshow view.
00:04:40
The flowchart is finished with every step and connector
00:04:44
formatted and in place.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
We zijn klaar om connectors toe te voegen aan de stroomdiagrammen die we hebben opgesteld.
00:00:08
De eerste stap is om de vormen uit te lijnen, zodat de connectors recht zijn.
00:00:13
De stroom van de kaart is van links naar rechts van boven naar beneden.
00:00:18
Om te beginnen, slepen we om de meest linkse vormkolom te selecteren
00:00:23
en klikken op het tabblad Opmaak Tekentools.
00:00:26
Als u de vormen verticaal wilt centreren, klik op Uitlijnen objecten, Uitlijnen middelpunt.
00:00:32
Vervolgens passen we de ruimte tussen de vormen verticaal aan, zodat deze consistent is.
00:00:37
Houd ze geselecteerd, klik ik nu nogmaals op Uitlijnen objecten
00:00:41
en deze keer op verticaal Verdelen.
00:00:45
Ik herhaal deze stappen voor de volgende twee kolommen met vormen.
00:00:49
Selecteer de kolom, klik op Uitlijnen objecten, Uitlijnen middelpunt,
00:00:53
dan Uitlijnen objecten, verticaal Verdelen.
00:00:58
Ik heb de beslissing vorm gegroepeerd met de vakken Ja en Nee
00:01:02
en de groep is een beetje alleen.
00:01:04
Ik kom er nog eens op terug, maar laten we de vormen
00:01:08
in de laatste kolom selecteren en op Objecten uitlijnen, Uitlijnen middelpunt.
00:01:13
De opdracht verticaal Verdelen is niet van toepassing
00:01:15
op de twee vormen gerelateerd aan elkaar.
00:01:19
Nu zal ik voor elke horizontale vormen rij
00:01:22
op Ctrl drukken om elke vorm in de rij te selecteren, klik op het tabblad Opmaak
00:01:27
en klik op Uitlijnen objecten, Uitlijnen midden.
00:01:32
Hiermee wordt het middelste van de vorm horizontaal uitgelijnd.
00:01:35
Ik herhaal die stappen voor elke rij
00:01:38
zonder de beslissingsgroep op te nemen.
00:01:42
Voor de beslissingsgroep druk ik op de linker pijltoets om
00:01:45
het dichter bij de vormen in de rij te duwen.
00:01:49
We zijn klaar om connectors toe te voegen.
00:01:51
Ik zoom in voor een betere weergave.
00:01:54
Ik voeg connectors toe in de volgorde van de stroom,
00:01:57
dus klik ik op de eerste terminator vorm, klik op het tabblad Opmaak
00:02:01
en klik in de Vormen galerij op Pijl.
00:02:07
Wanneer ik naar de geselecteerde vorm wijs, geven zwarte stippen
00:02:10
het middelpunt van elke zijde weer en wordt de cursor een dradenkruis.
00:02:15
Ik sleep het dradenkruis van de middelste zwarte stip omlaag
00:02:18
naar de rand van de vorm eronder.
00:02:20
Wanneer ik de muis loslaat, blijft de lijn geselecteerd
00:02:22
en heeft aan beide uiteinden een groene cirkel.
00:02:25
Ik klik ervan weg om de pijl te zien.
00:02:28
Omdat de vormen zijn uitgelijnd op de middelpunten
00:02:30
verbindt de pijl in een rechte lijn.
00:02:33
Laten we nu de pijl opmaken.
00:02:36
Ik klik om het te selecteren en klik op het tabblad Opmaak op Vorm outline.
00:02:40
In de themakleuren kies ik donkerblauw voor de pijlkleur
00:02:45
en om de connector lijn dikker te maken.
00:02:47
Ik zal de Vorm outline opnieuw openen, wijs naar Gewicht en kies 1.5 punten.
00:02:55
Ik vind deze pijlstijl leuk
00:02:57
dus klik ik met de rechtermuisknop op de pijl en kies Instellen als standaardregel.
00:03:03
Alle connectors zien er nu zo uit.
00:03:06
Om elke pijlconnector toe te voegen, selecteer ik de vorm,
00:03:10
op het tabblad Opmaak, klik ik op de pijl in de Vormengalerij
00:03:14
en merk ik op dat vaak gebruikte vormen ook bovenaan de galerij verschijnen
00:03:19
en teken de pijl.
00:03:25
We hebben de meeste van de eenvoudige pijlconnectors geplaatst
00:03:28
en we zoomen weer uit.
00:03:30
Wat we nog steeds nodig hebben, zijn elleboogpijlen
00:03:32
om de onderste taak in één kolom te verbinden met de bovenste taak in de volgende.
00:03:38
Om een ​​elleboog pijl toe te passen, selecteer ik de vorm waaruit ik de
00:03:41
pijl moet tekenen, klik op het tabblad Opmaak
00:03:45
en klik in de Vormen galerij op Elleboog pijl connector.
00:03:49
Ik klik vanuit de middelste zwarte punt aan de zijkant van de vorm
00:03:52
en sleep het dradenkruis naar de middelste rand van de doelvorm.
00:03:57
De pijl roteert automatisch in de juiste configuratie.
00:04:01
Ik zal de andere elleboog pijl connectors toevoegen.
00:04:07
Alle vormen zijn verbonden.
00:04:09
Kijkend naar de totale afstand, kan ik de ruimte
00:04:12
tussen de beslissingsvorm en de buitenste twee vormen aanhalen.
00:04:17
Ik druk op Ctrl en selecteer de twee buitenste vormen,
00:04:21
druk vervolgens op de linker pijltoets om ze naar links te duwen.
00:04:26
Ik sleep nu om het hele diagram te selecteren
00:04:29
en klik op de rechter pijltoets om het naar rechts te verplaatsen,
00:04:32
verwijzend naar het raster om de marges gelijk te maken.
00:04:37
Laten we naar de grafiek kijken in de diavoorstelling weergave.
00:04:40
Het stroomdiagram is klaar met elke stap en
00:04:44
opmaak connector en op zijn plaats.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Wie sind nun bereit, Verbindungen zu den Flussdiagrammformen hinzuzufügen, die wie angeordnet haben.
00:00:08
Der erste Schritt ist das Ausrichten der Formen, damit die Verbindungen gerade sind.
00:00:13
Die Flussrichtung des Diagramms ist von oben nach unten und von links nach rechts.
00:00:18
Zu Beginn ziehen wir einen Rahmen, um die ganz linke Spalte von Formen auszuwählen,
00:00:23
und klicken auf den Tab „Format” bei „Zeichentools”.
00:00:26
Um die Formen vertikal zu zentrieren, klicken wir auf „Objekte ausrichten”, „Vertikal zentrieren”.
00:00:32
Als nächstes passen wir den Zwischenraum zwischen den Formen so an, dass er gleichmäßig ist.
00:00:37
Ich lasse sie ausgewählt, dann klicke ich erneut auf „Objekte ausrichten”
00:00:41
und dieses Mal dann auf „Vertikal verteilen”.
00:00:45
Ich werde diese Schritte für die nächsten beiden Formenspalten wiederholen.
00:00:49
Wählen Sie die Spalte aus, klicken Sie auf „Objekte ausrichten”, „Horizontal zentrieren”,
00:00:53
dann „Objekte ausrichten”, „Vertikal verteilen”.
00:00:58
Ich habe die Entscheidungsform mit den Textboxen mit Ja und Nein gruppiert.
00:01:02
und die Gruppe sitzt etwas abseits.
00:01:04
Ich werde darauf zurückkommen, aber lassen Sie uns erst die Formen
00:01:08
in der letzten Spalte auswählen und auf „Objekte ausrichten”, „Horizontal zentrieren” klicken.
00:01:13
Der Befehl „Vertikal verteilen” gilt nicht für die beiden
00:01:15
Formen in Relation zueinander.
00:01:19
Jetzt drücke ich für jede horizontale Reihe mit
00:01:22
Formen Strg, um alle Formen in der Reihe auszuwählen, klicke auf den Tab „Format”
00:01:27
und dann auf „Objekte ausrichten”, „Vertikal zentrieren”.
00:01:32
Dies richtet die Mittelpunkte der Formen horizontal aus.
00:01:35
Ich wiederhole diese Schritte für jede Reihe,
00:01:38
wobei ich die Entscheidungsgruppe auslasse.
00:01:42
Bei der Entscheidungsgruppe drücke ich den Linkspfeil, um
00:01:45
sie ein bisschen näher an die Formen in der Reihe zu schieben.
00:01:49
Nun können wir Verbindungen hinzufügen.
00:01:51
Ich zoome hinein, damit wir eine bessere Sicht haben.
00:01:54
Ich wedre die Verbinder in der Reihenfolge des Diagrammflusses hinzufügen,
00:01:57
daher klicke ich auf die erste Grenzstellenform, klicke auf den Tab „Format”
00:02:01
und in der Formengalerie klicke ich auf „Pfeil”.
00:02:07
Wenn ich auf die ausgewählte Form zeige, zeigen schwarze Punkte den
00:02:10
Mittelpunkt jeder Seite an und der Cursor verwandelt sich in ein Fadenkreuz.
00:02:15
Ich ziehe nun das Fadenkreuz vom mittleren schwarzen Punkt herunter
00:02:18
zum Rand der darunterliegenden Form.
00:02:20
Wenn ich die Maus loslasse, bleibt die Linie ausgewählt
00:02:22
und hat an jedem Ende einen grünen Kreis.
00:02:25
Ich klicke anderswohin, um den Pfeil zu sehen.
00:02:28
Weil die Formen mit ihrer Mitte ausgerichtet sind,
00:02:30
sind die Verbindungspfeile gerade.
00:02:33
Nun wollen wir den Pfeil formatieren.
00:02:36
Ich klicke ihn an, um ihn auszuwählen und dann klicke ich im Tab „Format” auf „Formkontur”.
00:02:40
Aus den Designfarben wähle ich ein dunkles Blau als Pfeilfarbe aus
00:02:45
und um die Verbindungslinie dicker zu machen,
00:02:47
öffne ich wieder „Formkontur”, zeige auf „Stärke” und wähle 1 1/2 Pt. aus.
00:02:55
Mir gefällt dieser Pfeilstil,
00:02:57
also klicke ich auf den Pfeil und wähle „Als Standardlinie festlegen” aus.
00:03:03
Alle Verbindungen werden jetzt so aussehen.
00:03:06
Um jeden Verbindungspfeil hinzuzufügen, wähle ich die Form aus,
00:03:10
klicke unter dem Tab „Format” den Pfeil in der Formengalerie an
00:03:14
(und beachten Sie, dass häufig benutzte Formen auch am Anfang der Formengalerie erscheinen)
00:03:19
und zeichne dann den Pfeil.
00:03:25
Die meisten der einfachen Verbindungspfeile sind nun an ihrem Platz
00:03:28
und wir haben wieder herausgezoomt.
00:03:30
Was wir noch benötigen, sind gewinkelte Verbindungen,
00:03:32
um den unteren Prozessschritt in einer Spalte mit dem oberen in der nächsten Spalte zu verbinden.
00:03:38
Um einen gewinkelten Pfeil zu erstellen, wähle ich die Form, von der aus
00:03:41
ich den Pfeil ziehen muss, aus, klicke auf den Tab „Format”
00:03:45
und klicke in der Formengalerie auf die gewinkelte Verbindung
00:03:49
Ich klicke auf den mittleren schwarzen Punkt an der Seite der Form
00:03:52
und ziehe das Fadenkreuz zur Mitte der Kante der Zielform.
00:03:57
Der Pfeil dreht sich automatisch in die richtige Konfiguration.
00:04:01
Ich füge die weiteren gewinkelten Verbindungen hinzu.
00:04:07
Alle Formen sind nun verbunden.
00:04:09
Wenn ich mir die gesamten Abstände ansehe, dann kann ich den Abstand
00:04:12
zwischen der Entscheidungsform und den beiden äußeren Formen verkleinern.
00:04:17
Ich drücke die Taste Strg und wähle die beiden äußeren Formen aus,
00:04:21
dann drücke ich den Linkspfeil, um sie nach links zu schubsen.
00:04:26
Nun ziehe ich einen Rahmen, um das gesamte Diagramm auszuwählen, und
00:04:29
klicke auf den Rechtspfeil, um es nach rechts zu verschieben,
00:04:32
damit ich die Ränder entsprechend dem Gitter ausgleiche.
00:04:37
Lassen Sie uns das Diagramm in der Diashow-Ansicht ansehen.
00:04:40
Das Flussdiagramm ist fertiggestellt, mit jedem Schritt und jeder Verbindung
00:04:44
formatiert und an ihrem richtigen Platz.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Estamos preparados para añadir conectores a las formas del diagrama de flujo que hemos distribuido.
00:00:08
El primer paso es alinear las formas, así los conectores estarán rectos.
00:00:13
El diagrama de flujo está de arriba abajo y de izquierda a derecha.
00:00:18
Así, para empezar arrastramos para seleccionar la columna de formas que están más a la izquierda
00:00:23
y hacemos clic en la pestaña Formato Herramientas de dibujo.
00:00:26
Para centrar las formas verticalmente, hacemos clic en Alinear objetos, en el medio.
00:00:32
Después ajustaremos verticalmente el espacio entre las formas para que sea consistente.
00:00:37
Manteniéndolas seleccionadas, haré clic de nuevo en Alinear objetos
00:00:41
y esta vez clic en Distribuir verticalmente.
00:00:45
Repetiré estos pasos para las dos siguientes columnas de formas.
00:00:49
Selecciono la columna, hago clic en Alinear objetos, en el medio,
00:00:53
después Alinear objetos, distribuir verticalmente.
00:00:58
He agrupado la forma de decisión con los cuadros de texto Sí y No
00:01:02
y el grupo, en cierta medida, se coloca solo.
00:01:04
Volveré a esto, pero vamos a seleccionar las formas
00:01:08
de la última columna y hacer clic en Alinear objetos, en el medio.
00:01:13
El comando Distribuir verticalmente no se aplica
00:01:15
a las dos formas relacionadas entre sí.
00:01:19
Ahora, para la fila horizontal de formas,
00:01:22
Presiono Control para seleccionar todas las formas de la fila, hago clic en la pestaña Formato
00:01:27
y clic en Alinear objetos, en el medio.
00:01:32
Esto alinea las formas en el medio horizontalmente.
00:01:35
Repetiré estos pasos para cada fila
00:01:38
sin incluir el grupo de decisión.
00:01:42
Para el grupo de decisión, presionaré la tecla con la flecha hacia la izquierda para
00:01:45
acercarla a las formas de esta fila.
00:01:49
Estamos preparados para añadir los conectores.
00:01:51
Haré zoom para tener una vista más cercana.
00:01:54
Añadiré los conectores en el orden del flujo,
00:01:57
por lo que hago clic en el primer terminador, hago clic en la pestaña Formato
00:02:01
y en la galería de Formas, hago clic en la Flecha.
00:02:07
Cuando pongo el puntero en la forma seleccionada, unos puntos negros muestran
00:02:10
el punto central de cada lado y el cursor se convierte en una cruz.
00:02:15
Arrastraré la cruz hacia abajo desde el punto central negro
00:02:18
hasta el borde de la forma de abajo.
00:02:20
Cuando suelto el ratón, la línea se mantiene seleccionada
00:02:22
y tiene círculos verdes en ambos extremos.
00:02:25
Haré clic fuera para ver la flecha.
00:02:28
Puesto que las formas están alineadas en el centro
00:02:30
la flecha las conecta con una línea recta.
00:02:33
Ahora vamos a dar formato a la flecha.
00:02:36
Hago clic para seleccionarla y en la pestaña Formato hago clic en Contorno de forma.
00:02:40
En los colores de tema, elegiré azul oscuro como color de flecha
00:02:45
y para hacer la línea del conector más gruesa
00:02:47
volveré a abrir el Contorno de Línea, me sitúo sobre Ancho y elijo 1.5 puntos.
00:02:55
Me gusta este estilo de flecha
00:02:57
así que haré clic con el botón derecho en la flecha y selecciono Establecer como forma predeterminada.
00:03:03
Ahora, todos los conectores serán como este.
00:03:06
Para añadir cada conector de flecha selecciono la forma,
00:03:10
en la pestaña Formato, hago clic en la flecha en la galería de Formas
00:03:14
y me doy cuenta de que las formas usadas frecuentemente también aparecen en la parte superior de la galería
00:03:19
y arrastro la flecha.
00:03:25
Ya tenemos la mayor parte de los conectores de flecha ubicados
00:03:28
y hemos quitado el zoom.
00:03:30
Lo que necesitamos ahora son flechas dobladas
00:03:32
para conectar las tareas de la parte de abajo de una columna con las tareas de la parte superior de la siguiente.
00:03:38
Para aplicar una flecha doblada, seleccionaré la forma en la que necesito
00:03:41
dibujar la flecha, hago clic en la pestaña Formato
00:03:45
y en la galería de formas hago clic en Conector de flecha doblada.
00:03:49
Hago clic desde el punto negro central en el medio de la forma
00:03:52
y arrastro el puntero en forma de cruz hasta la mitad del borde de la forma de destino.
00:03:57
La flecha gira hacia la configuración correcta de forma automática.
00:04:01
Añadiré los otros conectores de flecha doblada.
00:04:07
Todas las formas están conectadas.
00:04:09
Mirando el espaciado global, puedo ajustar el espacio
00:04:12
entre la forma de decisión y las dos formas externas.
00:04:17
Presiono Control y selecciono las dos formas externas,
00:04:21
después presiono la tecla con la flecha hacia la izquierda para acercarlas a la izquieda.
00:04:26
Ahora arrastro para seleccionar el gráfico completo
00:04:29
y hago clic en la tecla con la flecha hacia la derecha para moverlo hacia la derecha,
00:04:32
con referencia la cuadrícula para ajustar los márgenes.
00:04:37
Vamos a ver el gráfico en la vista de presentación.
00:04:40
El diagrama de flujo está acabado con cada paso y conector
00:04:44
con su formato y en su sitio.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Estamos prontos para adicionar conectores às formas de fluxograma que desenhamos.
00:00:08
A primeira etapa é alinhar as formas para que os conectores sejam retos.
00:00:13
O fluxograma está de cima para baixo, da esquerda para a direita.
00:00:18
Por isso, para começar, vamos arrastar para selecionar a coluna de formas mais à esquerda
00:00:23
e clicamos nas Ferramentas de Desenho, menu Formatar.
00:00:26
Para centralizar as formas na vertical, clicamos em Alinhar, Alinhar ao centro.
00:00:32
Em seguida, ajustaremos o espaço entre as formas na vertical, para que sejam consistentes.
00:00:37
Mantendo-as selecionadas, clico agora novamente em Alinhar
00:00:41
e, desta vez, clico em Distribuir verticalmente.
00:00:45
Repetirei estas etapas para as próximas duas colunas de formas.
00:00:49
Selecione a coluna, clique em Alinhar, Alinhar ao centro,
00:00:53
Alinhar, Distribuir verticalmente.
00:00:58
Agrupei a forma de decisão com caixas de texto com Sim e Não
00:01:02
e o grupo está um pouco isolado.
00:01:04
Voltarei a ele, mas vamos selecionar as formas
00:01:08
na última coluna e clicar em Alinhar, Alinhar ao centro.
00:01:13
O comando Distribuir verticalmente não se aplica
00:01:15
às duas formas relativas uma à outra.
00:01:19
Agora, para cada linha horizontal de formas,
00:01:22
pressionarei Ctrl para selecionar cada forma na linha, clico no menu Formatar
00:01:27
e clico em Alinhar, Alinhar pelo meio.
00:01:32
Isto alinha o meio da forma na horizontal.
00:01:35
Repetirei estas etapas para cada linha
00:01:38
sem incluir o grupo de decisão.
00:01:42
Para o grupo de decisão pressionarei a tecla da seta esquerda
00:01:45
para aproximá-la das formas em sua linha.
00:01:49
Estamos prontos para adicionar conectores.
00:01:51
Vou ampliar para vermos melhor.
00:01:54
Adicionarei conectores segundo a direção do fluxograma,
00:01:57
por isso clicarei na primeira forma terminadora, clico no menu Formatar
00:02:01
e na galeria de Formas, clico na Seta.
00:02:07
Quando aponto para a forma selecionada, pontos pretos mostram
00:02:10
o ponto central de cada lado e o cursor se torna uma mira.
00:02:15
Arrastarei a mira do ponto preto central para baixo
00:02:18
para a extremidade da forma abaixo.
00:02:20
Quando solto o mouse, a linha continua selecionada
00:02:22
e tem um círculo verde em ambos os lados.
00:02:25
Clico em outro lado para ver a seta.
00:02:28
Uma vez que as setas estão alinhadas nos centros
00:02:30
a seta se liga em linha reta.
00:02:33
Agora, vamos formatar a seta.
00:02:36
Clico para selecioná-la e no menu Formatar clico no contorno da Forma.
00:02:40
Nas cores do tema, escolherei um azul-escuro para a cor da seta
00:02:45
e tornarei a linha do conector mais espessa
00:02:47
Abro novamente o contorno da Forma, aponto para Espessura e escolho 1,5 pontos.
00:02:55
Gosto deste estilo de seta,
00:02:57
por isso, clico com o botão direito na seta e escolho Predefinir como linha.
00:03:03
Agora, todos os conectores serão assim.
00:03:06
Para adicionar cada conector de seta, seleciono a forma
00:03:10
no menu Formatar e clico na seta na galeria de Formas
00:03:14
e observe que as formas usadas frequentemente também aparecem no topo da galeria
00:03:19
e desenho a seta.
00:03:25
Temos a maioria dos conectores de seta simples em seu lugar
00:03:28
e voltamos a retirar a ampliação.
00:03:30
Ainda precisamos de setas de conexão em ângulo reto
00:03:32
para ligar a tarefa do fundo de uma coluna à tarefa de topo na próxima.
00:03:38
Para aplicar uma seta de conexão em ângulo reto, seleciono a forma que preciso
00:03:41
para desenhar a seta, clico no menu Formatar
00:03:45
e na galeria de Formas clico em Conexão unidirecional em ângulo reto.
00:03:49
Clico no ponto preto do meio ao lado da forma
00:03:52
e arrasto a mira para a extremidade do meio da forma de destino.
00:03:57
A seta gira automaticamente para a configuração certa.
00:04:01
Adicionarei outras conexões unidirecionais em ângulo reto.
00:04:07
Todas as formas estão ligadas.
00:04:09
Olhando para o espaçamento geral, posso apertar o espaço
00:04:12
entre a forma de decisão e as outras duas formas externas.
00:04:17
Pressiono Ctrl e seleciono as duas formas externas,
00:04:21
depois teclo na tecla da seta esquerda para deslocá-las para a esquerda.
00:04:26
Agora, vou arrastar para selecionar o fluxograma completo
00:04:29
e clico na tecla da seta direita para deslocá-lo para a direita,
00:04:32
consultando a grade para uniformizar as margens.
00:04:37
Vamos ver o fluxograma na vista de slide.
00:04:40
O fluxograma está terminado com todas as etapas e conectores
00:04:44
formatados e em seu lugar.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Siamo pronti per aggiungere connettori a le forme del diagramma di flusso che abbiamo disposto..
00:00:08
Il primo passo è quello di allineare in modo che i connettori siano dritti..
00:00:13
Il flusso del grafico è dall'alto verso il basso da sinistra a destra..
00:00:18
Quindi, per iniziare ci trascineremo per selezionare la colonna di forme più a sinistra.
00:00:23
e fare clic sul pulsante Strumenti di disegno Scheda Formato..
00:00:26
Per centrare le forme verticalmente Fare clic su Allinea oggetti, Allinea al centro..
00:00:32
Poi regoleremo lo spazio tra le forme verticalmente in modo che sia coerente. .
00:00:37
Mantenendoli selezionati, Ora farò clic su Allinea oggetti di nuovo .
00:00:41
e questa volta clicca su Distribuisci verticalmente.
00:00:45
Ripeterò questi passaggi per le prossime due colonne di forme..
00:00:49
Selezionare la colonna, fare clic su Allineare gli oggetti, Allinea al centro,.
00:00:53
quindi Allinea oggetti, Distribuire verticalmente..
00:00:58
Ho raggruppato la decisione forma con le caselle di testo Sì e No .
00:01:02
e il gruppo tipo di si edsi da solo..
00:01:04
Tornerò ad esso, ma selezioniamo le forme .
00:01:08
nell'ultima colonna e fare clic su Allinea oggetti, Allinea al centro..
00:01:13
L'oggetto Distribuisci verticalmente comando non si applica.
00:01:15
alle due forme l'una rispetto all'altra.
00:01:19
Ora per ogni riga orizzontale di forme,
00:01:22
Premo CTRL per selezionare ogni forma nella riga, fare clic sulla scheda Formato .
00:01:27
e fare clic su Allinea oggetti, Allinea al centro.
00:01:32
In questo modo la forma viene allineata centrali orizzontali..
00:01:35
Ripeterò questi passaggi per ogni riga
00:01:38
senza includere il gruppo decisionale.
00:01:42
Per il gruppo decisionale, premere il tasto freccia sinistra per.
00:01:45
spingerlo più vicino a le forme nella sua fila..
00:01:49
Siamo pronti per aggiungere connettori.
00:01:51
Ingrandirò per una vista più ravvicinata.
00:01:54
Aggiungerò connettori nella ordine del flusso, .
00:01:57
quindi farò clic sul primo terminatore , fare clic sulla scheda Formato.
00:02:01
e nelle Forme galleria, fare clic su freccia..
00:02:07
Quando punto al forma selezionata, mostrano punti neri .
00:02:10
il punto centrale di ogni lato e il cursore diventa un mirino..
00:02:15
Trascino il mirino dal centro nero punto verso il basso.
00:02:18
al bordo della forma sottostante.
00:02:20
Quando rilascio il mouse, la linea rimane selezionata .
00:02:22
e ha un cerchio verde a entrambe le estremità.
00:02:25
Faccio clic sulla freccia per vedere la freccia.
00:02:28
Poiché le forme sono allineati ai centri .
00:02:30
la freccia si collega in linea retta.
00:02:33
Ora formattiamo la freccia.
00:02:36
Faccio clic per selezionarlo e sul pulsante Scheda Formato fare clic su Contorno forma..
00:02:40
Nei colori del tema, scegliere un blu scuro per il colore della freccia .
00:02:45
e per rendere il linea del connettore più spessa .
00:02:47
Riaprirò il contorno Forma, scegliere 1,5 punti..
00:02:55
Mi piace questo stile freccia
00:02:57
quindi farò clic destro sul e scegliere Imposta come linea predefinita..
00:03:03
Tutti i connettori sarà simile a questo ora..
00:03:06
Per aggiungere ogni connettore a freccia Seleziono la forma, .
00:03:10
nella scheda Formato, fare clic sul pulsante Freccia nella raccolta Forme.
00:03:14
e notare spesso utilizzare le forme appaiono anche nella parte superiore della galleria .
00:03:19
e disegnare la freccia.
00:03:25
Abbiamo la maggior parte dei semplici connettori a freccia in posizione.
00:03:28
e abbiamo rimpicciolito.
00:03:30
Quello di cui abbiamo ancora bisogno sono le frecce del gomito
00:03:32
per collegare l'attività in basso in una colonna all'attività superiore nell'attività successiva..
00:03:38
Per applicare una freccia a gomito, Seleziono la forma di cui ho bisogno per.
00:03:41
disegnare la freccia da, fare clic sulla scheda Formato .
00:03:45
e nella raccolta Forme fare clic su Connettore a freccia a gomito..
00:03:49
Cliccherò dal centro punto nero sul lato della forma .
00:03:52
e trascinare il mirino sul bordo centrale della forma di destinazione..
00:03:57
La freccia ruota automaticamente la giusta configurazione..
00:04:01
Io aggiungo l'altro connettori a freccia a gomito..
00:04:07
Tutte le forme sono collegate.
00:04:09
Esaminando l'insieme spaziatura, posso stringere lo spazio.
00:04:12
tra la forma della decisione e le due forme esterne..
00:04:17
Premo CTRL e seleziono le due forme esterne,.
00:04:21
quindi premi il tasto freccia sinistra per spingerli a sinistra..
00:04:26
Ora trascino per selezionare l'intero grafico .
00:04:29
e fare clic sul tasto freccia destra per spostarlo a destra, .
00:04:32
riferendosi alla griglia per uniformare i margini.
00:04:37
Diamo un'occhiata al nella visualizzazione presentazione..
00:04:40
Il diagramma di flusso è terminato ad ogni passo e connettore.
00:04:44
formattati e sul posto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
我們已準備好將連接器添加到 我們佈置的流程圖形狀。.
00:00:08
第一步是對齊 形狀,以便連接器是直的。.
00:00:13
圖表的流程是 從上到下從左至右。.
00:00:18
所以,首先,我們將拖動到 選擇最左側的形狀列.
00:00:23
並按一下 繪圖工具"格式"選項卡。.
00:00:26
要垂直居中形狀,我們 按一下"對齊物件","對齊中心"。.
00:00:32
接下來,我們將調整之間的空間 垂直形狀,使其一致。.
00:00:37
保持他們被選中, 現在,我將再次按一下"對齊物件".
00:00:41
這一次按一下"垂直分佈"。
00:00:45
我將重複這些步驟 下兩列形狀。.
00:00:49
選擇列,按一下 對齊物件,對齊中心,.
00:00:53
然後對齊物件, 垂直分佈。.
00:00:58
我已經對決定進行了分組 帶"是"和"否"文字方塊的形狀.
00:01:02
和組 那種獨自坐。.
00:01:04
我會回到它,但 讓我們選擇形狀.
00:01:08
在最後一列中,然後按一下 對齊物件,對齊居中。.
00:01:13
垂直分佈 命令不適用.
00:01:15
兩個形狀相對彼此。
00:01:19
現在,對於每個水準行的形狀,
00:01:22
我將按 Ctrl 選擇每個形狀 在行中,按一下"格式"選項卡.
00:01:27
並按一下"對齊物件",將"對齊"為"中間"。
00:01:32
這將對齊形狀 中間水準。.
00:01:35
我將為每一行重複這些步驟
00:01:38
不包括決策組。
00:01:42
對於決策組,我會 按左方向鍵.
00:01:45
輕推它更接近 其行中的形狀。.
00:01:49
我們準備添加連接器。
00:01:51
我將放大以更近距離地查看。
00:01:54
我將添加連接器 流量的順序,.
00:01:57
所以我會點擊第一個終結符 形狀,按一下"格式"選項卡.
00:02:01
和在形狀 庫,按一下"箭頭"。.
00:02:07
當我指向 選定形狀,黑點顯示.
00:02:10
每側的中心點和 游標變為十字游標。.
00:02:15
我會拖動十字線 從中心黑點向下.
00:02:18
到下面的形狀的邊緣。
00:02:20
當我釋放滑鼠時 所選行.
00:02:22
兩端有一個綠色圓圈。
00:02:25
我會點擊離開,看看箭頭。
00:02:28
因為形狀是 在中心對齊.
00:02:30
箭頭以直線連接。
00:02:33
現在,讓我們格式化箭頭。
00:02:36
我按一下以選擇它,並在 設置選項卡的格式,按一下"形狀輪廓"。.
00:02:40
在主題顏色中,我會 為箭頭顏色選擇深藍色.
00:02:45
並使 連接器線較粗.
00:02:47
我將重新打開形狀輪廓, 指向重量並選擇 1.5 點。.
00:02:55
我喜歡這種箭頭風格
00:02:57
所以我將按右鍵 箭頭,然後選擇"設置為預設線"。.
00:03:03
所有連接器 現在會看起來像這樣。.
00:03:06
添加每個箭頭連接器 我選擇的形狀,.
00:03:10
在"格式"選項卡上,按一下 "形狀"庫中的箭頭.
00:03:14
並注意經常使用形狀 也出現在畫廊的頂部.
00:03:19
並繪製箭頭。
00:03:25
我們已經得到了大部分 簡單的箭頭連接器就位.
00:03:28
我們已經縮小了。
00:03:30
我們仍然需要的是肘箭
00:03:32
將底部任務連接在 到下一個任務的頂部的一列。.
00:03:38
要應用彎頭箭頭, 我將選擇我需要的形狀.
00:03:41
從中畫出箭頭, 按一下"格式"選項卡.
00:03:45
在"形狀"庫中按一下 彎頭箭頭連接器。.
00:03:49
我從中間點擊 形狀側面的黑點.
00:03:52
並將十字線拖到 目標形狀的中間邊緣。.
00:03:57
箭頭旋轉到 自動正確配置。.
00:04:01
我將添加其他 彎頭箭頭連接器。.
00:04:07
所有形狀都已連接。
00:04:09
看整體 間距,我可以收緊空間.
00:04:12
決策形狀之間 和外兩個形狀。.
00:04:17
我將按 Ctrl 並選擇 外部兩個形狀,.
00:04:21
然後按左方向鍵 把他們推到左邊.
00:04:26
現在,我將拖動以選擇 整個圖表.
00:04:29
並按一下右方向鍵 向右移動,.
00:04:32
表示網格以均勻出邊距。
00:04:37
讓我們來看看 幻燈片視圖中的圖表。.
00:04:40
流程圖已完成 與每一步和連接器.
00:04:44
格式化和就地。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
コネクタを追加する準備が整いました。 レイアウトしたフローチャートの図形。.
00:00:08
最初のステップは、 コネクタがまっすぐになるように図形を配置します。.
00:00:13
チャートの流れは 上から左から右に.
00:00:18
だから、最初にドラッグします。 図形の左端の列を選択する.
00:00:23
をクリックし、 [描画ツール] タブの [書式] タブ。.
00:00:26
図形を垂直方向に中央揃えするには、 [オブジェクトの位置合わせ]、[中心の位置合わせ]をクリックします。.
00:00:32
次に、間のスペースを調整します。 図形が垂直方向に一貫しているようにします。.
00:00:37
選択したままにして、 [オブジェクトの位置合わせ] をもう一度クリックします。.
00:00:41
と今度は[垂直方向に配布]をクリックします。
00:00:45
私はのためにこれらの手順を繰り返します 図形の次の 2 つの列。.
00:00:49
列を選択し、 オブジェクトの位置合わせ、中心の位置合わせ、.
00:00:53
次に、オブジェクトの位置合わせ、 垂直方向に配置します。.
00:00:58
私は決定をグループ化しました [はい] と [いいえ] のテキスト ボックスを使用した図形.
00:01:02
とグループ 一人で座っているような感じ。.
00:01:04
私はそれに戻ってきますが、 図形を選択してみましょう.
00:01:08
最後の列で、 オブジェクトの位置合わせ、中心の位置合わせ.
00:01:13
垂直方向に分散する コマンドは適用されません.
00:01:15
2 つの図形を互いに相対的に表示します。
00:01:19
これで、図形の水平方向の行ごとに、
00:01:22
Ctrl キーを押して各図形を選択します。 行で[書式設定]タブをクリックします。.
00:01:27
[オブジェクトの位置合わせ] をクリックし、中央揃えをクリックします。
00:01:32
これにより、図形が整列されます。 真ん中を水平にします。.
00:01:35
行ごとにこれらの手順を繰り返します。
00:01:38
決定グループを含まない。
00:01:42
意思決定グループに関しては、 左矢印キーを押します。.
00:01:45
近くに微調整する 行内の図形。.
00:01:49
コネクタを追加する準備が整いました。
00:01:51
拡大して詳しく見ます。
00:01:54
にコネクタを追加します。 流れの順序,.
00:01:57
だから私は最初のターミネータをクリックします 図形をクリックし、[書式設定] タブをクリックします。.
00:02:01
そしてシェイプで ギャラリーをクリックし、[矢印] をクリックします。.
00:02:07
私が指しにすると、 選択した形状、黒い点が表示されます.
00:02:10
両側の中心点と カーソルが十字線になります。.
00:02:15
十字架をドラッグする 中央の黒いドットから下へ.
00:02:18
下の図形の端までを表示します。
00:02:20
マウスを放すと 行が選択されたまま.
00:02:22
両端に緑色の円があります。
00:02:25
私は矢印を見るために離れてクリックします。
00:02:28
なぜなら、図形は 中心に整列する.
00:02:30
矢印は直線で接続します。
00:02:33
次に、矢印の書式を設定します。
00:02:36
クリックして選択し、 [書式設定] タブで [図形のアウトライン] をクリックします。.
00:02:40
テーマカラーでは、 矢印の色に濃い青を選択する.
00:02:45
そして、 コネクタラインが太い.
00:02:47
シェイプのアウトラインを再度開きます。 [ウェイト] をポイントし、1.5 ポイントを選択します。.
00:02:55
私はこの矢印スタイルが好きです
00:02:57
だから私は右クリックします 矢印を選択し、[既定の線として設定] を選択します。.
00:03:03
すべてのコネクタ 今はこんな感じです。.
00:03:06
各矢印コネクタを追加するには 図形を選択し、.
00:03:10
[書式] タブで、 図形ギャラリーの矢印.
00:03:14
頻繁に図形を使用するメモ ギャラリーの上部にも表示されます。.
00:03:19
矢印を描画します。
00:03:25
私たちは、のほとんどを持っています 所定の位置に単純な矢印コネクタ.
00:03:28
縮小しました。
00:03:30
私たちがまだ必要としているものは肘の矢です
00:03:32
一番下のタスクを接続するには 次のタスクの先頭タスクに 1 列。.
00:03:38
肘の矢印を適用するには、 必要な図形を選択します。.
00:03:41
から矢印を引き出し、 [書式設定] タブをクリックします。.
00:03:45
と図形ギャラリーでクリック エルボ矢印コネクタ。.
00:03:49
真ん中からクリックする 図形の側面に黒い点.
00:03:52
十字線をドラッグして、 宛先図形の中央端。.
00:03:57
矢印は、 自動的に適切な構成を行います。.
00:04:01
もう一方を追加します 肘矢印コネクタ。.
00:04:07
すべての図形が接続されています。
00:04:09
全体を見る 間隔を空け、スペースを引き締めることができます.
00:04:12
決定図形間 と外側の 2 つの図形。.
00:04:17
Ctrl キーを押して選択します。 外側の2つの形状、.
00:04:21
次に、左矢印キーを押します。 を押して左に微調整します。.
00:04:26
今、私は選択するためにドラッグします チャート全体.
00:04:29
右矢印キーをクリックします。 右に移動するには、.
00:04:32
グリッドを参照してマージンを均等にします。
00:04:37
見てみましょう スライドショービューのチャート。.
00:04:40
フローチャートが完成しました すべてのステップとコネクタで.
00:04:44
フォーマットされ、所定の位置に配置されます。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Chúng tôi sẵn sàng thêm các đầu nối vào Các hình dạng flowchart chúng tôi đã đặt ra..
00:00:08
Bước đầu tiên là sắp xếp các hình dạng để các kết nối sẽ được thẳng..
00:00:13
Dòng chảy của biểu đồ là từ trên xuống dưới từ trái sang phải..
00:00:18
Vì vậy, để bắt đầu, chúng tôi sẽ kéo để chọn cột bên trái của các hình dạng.
00:00:23
và nhấp vào nút Vẽ công cụ định dạng tab..
00:00:26
Để Trung tâm các hình dạng theo chiều dọc, chúng tôi nhấp vào align Objects, align Center..
00:00:32
Tiếp theo, chúng ta sẽ điều chỉnh khoảng trống giữa Các hình dạng theo chiều dọc để nó nhất quán. .
00:00:37
Giữ chúng được lựa chọn, Bây giờ tôi sẽ nhấp vào align Objects .
00:00:41
và lần này nhấp vào phân phối theo chiều dọc.
00:00:45
Tôi sẽ lặp lại các bước này cho hai cột tiếp theo của hình dạng..
00:00:49
Chọn cột, nhấp vào Căn chỉnh đối tượng, align Center,.
00:00:53
sau đó align đối tượng, Phân phối theo chiều dọc..
00:00:58
Tôi đã nhóm các quyết định hình dạng với hộp văn bản có và không .
00:01:02
và nhóm loại ngồi một mình..
00:01:04
Tôi sẽ trở lại với nó, nhưng Hãy chọn các hình dạng .
00:01:08
trong cột cuối cùng và nhấp vào Căn chỉnh đối tượng, align Center..
00:01:13
Phân phối theo chiều dọc lệnh không áp dụng.
00:01:15
với hai hình dạng tương đối với nhau.
00:01:19
Bây giờ cho mỗi hàng ngang của hình dạng,
00:01:22
Tôi sẽ nhấn Ctrl để chọn từng hình dạng trong hàng, nhấp vào tab định dạng .
00:01:27
và nhấp vào align đối tượng, align giữa.
00:01:32
Điều này canh chỉnh hình Middles theo chiều ngang..
00:01:35
Tôi sẽ lặp lại các bước cho mỗi hàng
00:01:38
không bao gồm cả nhóm quyết định.
00:01:42
Đối với nhóm quyết định, tôi sẽ nhấn phím mũi tên trái để.
00:01:45
di chuyển nó gần gũi hơn với Các hình dạng trong hàng của nó..
00:01:49
Chúng tôi đã sẵn sàng để thêm kết nối.
00:01:51
Tôi sẽ phóng to để xem gần hơn.
00:01:54
Tôi sẽ thêm các đầu nối trong Thứ tự của dòng chảy, .
00:01:57
Vì vậy tôi sẽ nhấp vào Terminator đầu tiên hình dạng, nhấp vào tab định dạng.
00:02:01
và trong các hình dạng bộ sưu tập, bấm vào mũi tên..
00:02:07
Khi tôi trỏ đến hình dạng được chọn, Hiển thị chấm đen .
00:02:10
điểm trung tâm của mỗi bên và con trỏ sẽ trở thành một crosshairs..
00:02:15
Tôi sẽ kéo crosshairs từ Trung tâm chấm đen xuống.
00:02:18
đến cạnh của hình bên dưới.
00:02:20
Khi tôi nhả chuột, dòng được chọn .
00:02:22
và có một vòng tròn màu xanh lá cây ở cả hai đầu.
00:02:25
Tôi sẽ bấm đi để xem mũi tên.
00:02:28
Bởi vì các hình dạng được căn chỉnh tại các trung tâm .
00:02:30
mũi tên kết nối trong một đường thẳng.
00:02:33
Bây giờ hãy định dạng mũi tên.
00:02:36
Tôi nhấp để chọn nó và trên Định dạng tab nhấp vào hình dạng phác thảo..
00:02:40
Trong màu sắc chủ đề, tôi sẽ chọn màu xanh đậm cho mũi tên .
00:02:45
và để làm cho đường kết nối dày hơn .
00:02:47
Tôi sẽ mở lại hình phác thảo, điểm đến trọng lượng và chọn 1,5 điểm..
00:02:55
Tôi thích kiểu mũi tên này
00:02:57
Vì vậy tôi sẽ nhấp chuột phải vào mũi tên và chọn đặt làm dòng mặc định..
00:03:03
Tất cả các đầu nối sẽ trông như thế này ngay bây giờ..
00:03:06
Để thêm mỗi đầu nối mũi tên Tôi chọn hình dạng, .
00:03:10
trên Format Tab, tôi nhấp vào mũi tên trong thư viện hình dạng.
00:03:14
và lưu ý thường xuyên sử dụng hình cũng xuất hiện ở phía trên cùng của thư viện .
00:03:19
và vẽ mũi tên.
00:03:25
Chúng tôi đã có hầu hết các đầu nối mũi tên đơn giản tại chỗ.
00:03:28
và chúng tôi đã phóng to trở lại.
00:03:30
Những gì chúng tôi vẫn cần là khuỷu tay mũi tên
00:03:32
để kết nối công việc dưới cùng trong một cột để tác vụ hàng đầu trong kế tiếp..
00:03:38
Để áp dụng một mũi tên khuỷu tay, Tôi sẽ chọn hình dạng tôi cần.
00:03:41
vẽ mũi tên từ, nhấp vào tab định dạng .
00:03:45
và trong thư viện hình Shapes nhấp vào Khuỷu tay mũi tên kết nối..
00:03:49
Tôi bấm từ giữa chấm đen ở mặt bên của hình dạng .
00:03:52
và kéo crosshairs vào cạnh giữa của hình dạng đích..
00:03:57
Mũi tên quay vào cấu hình bên phải tự động..
00:04:01
Tôi sẽ thêm khác kết nối mũi tên khuỷu tay..
00:04:07
Tất cả các hình dạng được kết nối.
00:04:09
Nhìn vào tổng thể khoảng cách, tôi có thể thắt chặt không gian.
00:04:12
giữa hình dạng quyết định và hai hình bên ngoài..
00:04:17
Tôi sẽ nhấn Ctrl và chọn hai hình dạng bên ngoài,.
00:04:21
sau đó bấm phím mũi tên trái để di chuyển chúng sang trái..
00:04:26
Bây giờ tôi sẽ kéo để chọn toàn bộ biểu đồ .
00:04:29
và nhấp vào phím mũi tên bên phải để di chuyển nó sang bên phải, .
00:04:32
đề cập đến lưới để thậm chí ra lề.
00:04:37
Hãy nhìn vào biểu đồ trong xem bản trình chiếu..
00:04:40
Sơ đồ kết thúc với mỗi bước và đầu nối.
00:04:44
định dạng và tại chỗ.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Kita siap untuk menambahkan konektor ke bentuk Flowchart yang telah kita letakkan..
00:00:08
Langkah pertama adalah menyelaraskan bentuk sehingga konektor akan lurus..
00:00:13
Aliran grafik atas ke kiri bawah ke kanan..
00:00:18
Jadi, untuk memulai kita akan menyeret untuk Pilih kolom paling kiri dari bentuk.
00:00:23
dan klik Alat menggambar tab format..
00:00:26
Untuk memusatkan bentuk secara vertikal kita Klik align Objects, align Center..
00:00:32
Selanjutnya kita akan menyesuaikan ruang antara bentuk secara vertikal sehingga konsisten. .
00:00:37
Menjaga mereka tetap dipilih, Sekarang saya akan klik align Objects lagi .
00:00:41
dan kali ini klik distribusikan secara vertikal.
00:00:45
Saya akan mengulangi langkah ini untuk dua kolom bentuk berikutnya..
00:00:49
Pilih kolom, klik Align Objects, align Center,.
00:00:53
kemudian align objek, Distribusikan secara vertikal..
00:00:58
Saya telah mengelompokkan keputusan bentuk dengan kotak teks Yes dan No .
00:01:02
dan kelompok jenis duduk sendirian..
00:01:04
Aku akan kembali ke sana, tapi Mari kita pilih bentuknya .
00:01:08
di kolom terakhir dan klik Align objek, align Center..
00:01:13
The distribusikan secara vertikal perintah tidak berlaku.
00:01:15
ke dua bentuk relatif terhadap satu sama lain.
00:01:19
Sekarang untuk setiap baris bentuk horisontal,
00:01:22
Saya akan menekan Ctrl untuk memilih setiap bentuk di baris, klik tab format .
00:01:27
dan klik align Objects, align Middle.
00:01:32
Ini menyejajarkan bentuk middles secara horisontal..
00:01:35
Saya akan mengulangi langkah tersebut untuk setiap baris
00:01:38
tanpa termasuk kelompok keputusan.
00:01:42
Untuk kelompok keputusan, saya akan Tekan tombol panah kiri untuk.
00:01:45
mendorongnya lebih dekat ke bentuknya di barisnya..
00:01:49
Kami siap untuk menambahkan konektor.
00:01:51
Saya akan memperbesar untuk melihat lebih dekat.
00:01:54
Saya akan menambahkan konektor di urutan aliran, .
00:01:57
Jadi saya akan klik Terminator pertama bentuk, klik tab format.
00:02:01
dan dalam bentuk Galeri, klik panah..
00:02:07
Ketika saya menunjuk ke bentuk yang dipilih, titik hitam menunjukkan .
00:02:10
titik pusat dari setiap sisi dan kursor menjadi crosshmengudara..
00:02:15
Saya akan menyeret crosshmengudara dari pusat titik hitam ke bawah.
00:02:18
ke tepi bentuk di bawah ini.
00:02:20
Ketika saya melepaskan mouse, garis tetap dipilih .
00:02:22
dan memiliki lingkaran hijau di kedua ujungnya.
00:02:25
Aku akan mengklik pergi untuk melihat panah.
00:02:28
Karena bentuknya sejajar di pusat .
00:02:30
panah menghubungkan dalam garis lurus.
00:02:33
Sekarang mari kita memformat panah.
00:02:36
Saya klik untuk memilihnya dan pada Format tab klik bentuk garis besar..
00:02:40
Dalam warna tema, saya akan memilih biru gelap untuk warna Panah .
00:02:45
dan untuk membuat garis konektor tebal .
00:02:47
Aku akan membuka kembali bentuk garis besar, titik berat dan memilih 1,5 poin..
00:02:55
Saya suka gaya panah ini
00:02:57
Jadi aku akan klik kanan panah dan pilih Atur sebagai baris default..
00:03:03
Semua konektor akan terlihat seperti ini sekarang..
00:03:06
Untuk menambahkan setiap konektor Panah Saya memilih bentuknya, .
00:03:10
pada tab format, saya klik panah di Galeri bentuk.
00:03:14
dan perhatikan sering menggunakan bentuk juga muncul di bagian atas Galeri .
00:03:19
dan Gambarlah panah.
00:03:25
Kami memiliki sebagian besar konektor panah sederhana di tempatnya.
00:03:28
dan kami telah memperbesar kembali.
00:03:30
Apa yang kita masih perlu adalah siku Panah
00:03:32
untuk menghubungkan tugas dasar satu kolom ke tugas teratas di berikutnya..
00:03:38
Untuk menerapkan panah siku, Saya akan memilih bentuk yang saya butuhkan untuk.
00:03:41
menarik panah dari, Klik tab format .
00:03:45
dan di Galeri bentuk klik Siku konektor panah..
00:03:49
Saya klik dari tengah titik hitam pada sisi bentuk .
00:03:52
dan seret crosshmengudara ke tepi tengah bentuk tujuan..
00:03:57
Panah berputar ke konfigurasi yang tepat secara otomatis..
00:04:01
Aku akan menambahkan yang lain siku konektor panah..
00:04:07
Semua bentuk yang terhubung.
00:04:09
Melihat secara keseluruhan spasi, saya dapat mengencangkan Ruang.
00:04:12
antara bentuk keputusan dan dua bentuk luar..
00:04:17
Saya akan menekan Ctrl dan pilih dua bentuk luar,.
00:04:21
kemudian tekan tombol panah kiri untuk mendorong mereka ke kiri..
00:04:26
Sekarang saya akan menyeret untuk memilih seluruh bagan .
00:04:29
dan klik tombol panah kanan untuk memindahkannya ke kanan, .
00:04:32
mengacu pada grid bahkan keluar margin.
00:04:37
Mari kita lihat dalam tampilan slideshow..
00:04:40
Flowchart selesai dengan setiap langkah dan konektor.
00:04:44
diformat dan di tempat.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Мы готовы добавить разъемы для формы flowchart, которые мы изложили..
00:00:08
Первым шагом является выравнивание формы, чтобы разъемы были прямыми..
00:00:13
Поток диаграммы сверху вниз слева направо..
00:00:18
Итак, для начала мы будем тащить к выбрать левую колонку фигур.
00:00:23
и нажмите кнопку Вкладка Формат инструментов рисования..
00:00:26
Чтобы центр формы вертикально мы нажмите Выравнивание объектов, выравнивание центра..
00:00:32
Далее мы отрегулируем пространство между формы вертикально, так что это последовательно. .
00:00:37
Сохраняя их выбранными, Теперь я снова нажимаю на объекты выравнивания .
00:00:41
и на этот раз нажмите Распределение вертикально.
00:00:45
Я повторю эти шаги для следующие две колонны фигур..
00:00:49
Выберите столбец, нажмите Выравнивание объектов, выравнивание центра,.
00:00:53
затем выровнять объекты, Распределение по вертикали..
00:00:58
Я сгруппированы решение форма с текстовыми коробками «Да» и «Нет» .
00:01:02
и группа вид сидит один..
00:01:04
Я вернусь к нему, но давайте выберем формы .
00:01:08
в последней колонке и нажмите кнопку Выравнивание объектов, выравнивание центра..
00:01:13
Распределение вертикально команда не применяется.
00:01:15
к двум формам по отношению друг к другу.
00:01:19
Теперь для каждого горизонтального ряда фигур,
00:01:22
Я нажимаю Ctrl, чтобы выбрать каждую форму в строке нажмите на вкладку Формат .
00:01:27
и нажмите Выравнивание объектов, выровнять середину.
00:01:32
Это выравнивает форму средние по горизонтали..
00:01:35
Я повторю эти шаги для каждого строки
00:01:38
без включения в группу принятия решений.
00:01:42
Для группы по принятию решений, я буду нажмите клавишу левой стрелки на.
00:01:45
подтолкнуть его ближе к формы в своем ряду..
00:01:49
Мы готовы добавить разъемы.
00:01:51
Я увеличу масштаб для более близкого просмотра.
00:01:54
Я добавлю разъемы в порядок потока, .
00:01:57
так что я нажимаю на первый терминатор форму, нажмите на вкладку Формат.
00:02:01
и в формах галерея, нажмите Стрелка..
00:02:07
Когда я уаю на выбранная форма, черные точки показывают .
00:02:10
центральной точкой с каждой стороны и курсор становится перекрестием..
00:02:15
Я буду тащить перекрестие из центра черная точка вниз.
00:02:18
к краю формы ниже.
00:02:20
Когда я выпустить мышь, линия остается выбранной .
00:02:22
и имеет зеленый круг на обоих концах.
00:02:25
Я щелкнуть прочь, чтобы увидеть стрелку.
00:02:28
Потому что формы выровнены в центрах .
00:02:30
стрелка подключается по прямой.
00:02:33
Теперь давайте отформатировать стрелку.
00:02:36
Я нажимаю, чтобы выбрать его и на Формат вкладки нажмите Форма наброски..
00:02:40
В цветах темы, я буду выбрать темно-синий для цвета стрелки .
00:02:45
и сделать разъем линии толще .
00:02:47
Я вновь отвеху контур формы, указать на вес и выбрать 1,5 балла..
00:02:55
Мне нравится этот стиль стрелки
00:02:57
так что я прав нажать стрелка и выбрать установить в качестве линии по умолчанию..
00:03:03
Все разъемы будет выглядеть так сейчас..
00:03:06
Добавление каждого разъема стрелки Я выбираю форму, .
00:03:10
на вкладке Формат, я нажимаю стрелка в галерее Формы.
00:03:14
и обратите внимание, часто используют формы также появляются в верхней части галереи .
00:03:19
и нарисовать стрелу.
00:03:25
У нас есть большая часть простые разъемы стрелки на месте.
00:03:28
и мы увеличены обратно.
00:03:30
Что нам все еще нужно, так это стрелки локтя
00:03:32
для подключения нижней задачи в одна колонка к главной задаче в следующей..
00:03:38
Чтобы применить стрелку локтя, Я выберу форму, которая мне нужна.
00:03:41
привлечь стрелку из, нажмите на вкладку Формат .
00:03:45
и в галерее форм нажмите кнопку Разъем стрелки локтя..
00:03:49
Я нажимаю с середины черная точка на стороне формы .
00:03:52
и перетащите перекрестие к средний край формы назначения..
00:03:57
Стрелка вращается в правильная конфигурация автоматически..
00:04:01
Я добавлю другие разъемы стрелки локтя..
00:04:07
Все фигуры соединены между собой.
00:04:09
Глядя на общую интервал, я могу затянуть пространство.
00:04:12
между формой решения и внешние две формы..
00:04:17
Я нажимаю Ctrl и выберу внешние две формы,.
00:04:21
Затем нажмите на левый клавишу стрелки подтолкнуть их влево..
00:04:26
Теперь я буду тащить, чтобы выбрать вся диаграмма .
00:04:29
и нажмите на правый клавишу стрелки чтобы переместить его вправо, .
00:04:32
ссылаясь на сетку, чтобы даже из маржи.
00:04:37
Давайте посмотрим на диаграммы в слайд-шоу зрения..
00:04:40
Шар потока закончен с каждым шагом и разъемом.
00:04:44
отформатированы и на месте.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Готови сме да добавим конектори към фигурите на блоксхемите, които сме изложили..
00:00:08
Първата стъпка е да се приведе та, така че конекторите да са прави..
00:00:13
Потокът на диаграмата е надолу наляво надясно..
00:00:18
Така че, за да започнете ще се изберете най-лявата колона от фигури.
00:00:23
и щракнете върху бутона Инструменти за рисуване раздел Формат..
00:00:26
За да центрираме фигурите вертикално Щракнете върху Подравняване обекти, Подравняване в средата..
00:00:32
След това ще настроим интервала между вертикално, така че да е последователна. .
00:00:37
Като ги държите подбра- Сега отново ще кликна върху подравняване на обекти .
00:00:41
и този път щракнете върху Разпредели вертикално.
00:00:45
Ще повторя тези стъпки за следващите две колони от фигури..
00:00:49
Изберете колоната, щракнете върху Подравняване на обекти, Подравняване в средата,.
00:00:53
след това Подравняване на обекти, Разпределете вертикално..
00:00:58
Аз съм подо- форма с полета "Да" и "Без" .
00:01:02
и групата някак си седи сам..
00:01:04
Ще се върна към него, но нека да изберем формите .
00:01:08
в последната графа и кликнете Подравняване на обекти, Подравняване в средата..
00:01:13
Разпределете вертикално командата не се прилага.
00:01:15
спрямо двете форми една спрямо друга.
00:01:19
Сега за всеки хоризонтален ред от фигури,
00:01:22
Ще натисна Ctrl, за да избера всяка форма в реда щракнете върху раздела формат .
00:01:27
и щракнете върху Подравняване обекти, Подравняване в средата.
00:01:32
Това подравнява средата хоризонтално..
00:01:35
Ще повторя тези стъпки за всеки ред
00:01:38
включително групата на решенията.
00:01:42
За групата решения ще натиснете левия бутон със.
00:01:45
по-близо до формите в реда му..
00:01:49
Ние сме готови да добавите конектори.
00:01:51
Ще увеличите за по-близък изглед.
00:01:54
Ще добавя конектори в поред на потока, .
00:01:57
така че аз ще кликнете на първия терминатор фигура, щракнете върху раздела Форматиране.
00:02:01
и в фигурите галерия, щракнете върху стрелка..
00:02:07
Когато сочя към избраната форма, черни точки показват .
00:02:10
точката на всяка страна и курсорът става кръстче..
00:02:15
Ще влача кръстосаните от центъра черна точка надолу.
00:02:18
до ръба на формата по-долу.
00:02:20
Когато пусна мишката, линията остава избрана .
00:02:22
и има зелен кръг в двата края.
00:02:25
Ще кликна настрани, за да видя стрелката.
00:02:28
Защото фигурите са в центъра .
00:02:30
стрелката се свързва по права линия.
00:02:33
Сега нека форматираме стрелката.
00:02:36
Щракнете, за да го изберете и на Форматиране на раздела щракнете върху Структура на фигура..
00:02:40
В цветовете на темата ще изберете тъмносин цвят за цвета на стрелката .
00:02:45
и да се направи конектор линия по-дебел .
00:02:47
Ще отворя отново структурата на формата, точка на тегло и изберете 1,5 точки..
00:02:55
Харесва ми тази стрела.
00:02:57
така че ще щракнете с десния бутон и изберете Задаване като линия по подразбиране..
00:03:03
Всички конектори ще изглежда така сега..
00:03:06
Добавяне на всеки съединител със стрелка Избирам формата, .
00:03:10
в раздела Формат, щракнете върху стрелка в галерията "Фигури".
00:03:14
и отбелязвайте често се появяват и в горната част на галерията .
00:03:19
и нарисувайте стрелката.
00:03:25
Имаме повечето от прости съединители със стрелки на място.
00:03:28
и сме отдалечили.
00:03:30
Това, от което се нуждаем са лактите стрели
00:03:32
, за да свържете най-долната задача в една колона до най-горната задача в следващата..
00:03:38
За да приложите стрелка на лакътя, Ще избера формата, който трябва да избера.
00:03:41
нарисувайте стрелката, кликнете върху раздела Формат .
00:03:45
и в галерията фигури щракнете Съединител за лакътна стрелка..
00:03:49
Кликвам от средата черна точка отстрани на формата .
00:03:52
и плъзнете кръста до ръб на формата на местоназначението..
00:03:57
Стрелката се върти в автоматично..
00:04:01
Ще добавя другия съединители на лакътната стрелка..
00:04:07
Всички форми са свързани.
00:04:09
Като се погледне на цялостната разстояние, мога да затегна.
00:04:12
между формата на решението и външните две форми..
00:04:17
Ще натиснете Ctrl и изберете външните две форми,.
00:04:21
след това натиснете клавиша със стрелка наляво да ги избута наляво..
00:04:26
Сега ще се влачи, за да изберете цялата диаграма .
00:04:29
и кликнете върху клавиша със стрелка надясно да го преместите надясно, .
00:04:32
на мрежата до изравни маржове.
00:04:37
Нека да разгледаме диаграма в изглед на слайдшоу..
00:04:40
Блоксхемата е завършена с всяка стъпка и.
00:04:44
форматирани и на място.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Suntem gata să adăugăm conectori la formele schemă logică pe care le-am stabilit..
00:00:08
Primul pas este alinierea astfel încât conectorii să fie drepti..
00:00:13
Fluxul diagramei este de sus în jos de la stânga la dreapta..
00:00:18
Deci, pentru a începe vom trage la selectați coloana cea mai din stânga a formelor.
00:00:23
și faceți clic pe Instrumente de desen Fila Formatare..
00:00:26
Pentru a centra formele pe verticală, faceți clic pe Aliniere obiecte, Aliniere centru..
00:00:32
Apoi vom ajusta spațiul dintre formele pe verticală, astfel încât să fie consecventă. .
00:00:37
Păstrându-le selectate, Acum voi face clic din nou pe Aliniere obiecte .
00:00:41
și de data aceasta faceți clic pe Distribuire pe verticală.
00:00:45
Voi repeta acești pași pentru următoarele două coloane de forme..
00:00:49
Selectați coloana, faceți clic pe Aliniere obiecte, Aliniere centru,.
00:00:53
apoi Alinierea obiectelor, Distribuiți pe verticală..
00:00:58
Am grupat decizia formă cu casetele text Da și Nu .
00:01:02
și grupul Un fel de stă singur..
00:01:04
Voi reveni la ea, dar să selectăm formele .
00:01:08
în ultima coloană și faceți clic pe Aliniere obiecte, Aliniere centru..
00:01:13
Distribuirea verticală comanda nu se aplică.
00:01:15
la cele două forme în raport cu celălalt.
00:01:19
Acum, pentru fiecare rând orizontal de forme,
00:01:22
Voi apăsa Ctrl pentru a selecta fiecare formă în rând, faceți clic pe fila Format .
00:01:27
și faceți clic pe Aliniere obiecte, Aliniere la mijloc.
00:01:32
Aceasta aliniază forma medii pe orizontală..
00:01:35
Voi repeta acești pași pentru fiecare rând
00:01:38
fără a include grupul de decizie.
00:01:42
Pentru grupul de decizie, voi apăsați tasta săgeată la stânga pentru a.
00:01:45
nudge-l mai aproape de formele din rândul său..
00:01:49
Suntem gata să adăugăm conectori.
00:01:51
Voi mări pentru o vizualizare mai atentă.