PowerPoint - Work with a motion path Tutorial

In this video, you will learn how to work with a motion path using Microsoft 365. The video covers the steps to create and manipulate motion paths in order to add dynamic movement to your presentations.
This will help you create engaging and visually appealing presentations that will captivate your audience.

  • 2:50
  • 2537 views
00:00:08
a wheel that rolls back and forth.
00:00:12
In this movie I'll focus on creating the Motion path for the effect
00:00:15
so you can see how to work with a path.
00:00:18
In Movie 3, I'll apply a spin and other effects
00:00:21
to the wheel to complete the rolling effect.
00:00:25
Here's the wheel image with no effects applied,
00:00:28
to apply the Motion path I select the wheel
00:00:31
and on the Animations tab I open the Effects Gallery
00:00:35
and scroll down to Motion paths.
00:00:39
There are these paths and down at the very bottom there's a link to more.
00:00:45
A Straight Line path is most common and that's what I want so I'll choose it.
00:00:50
The Path effect plays in the auto preview
00:00:53
and it's a downward path by default.
00:00:56
On the path, the green circle shows the starting point for the line,
00:01:01
the red circle shows the ending point.
00:01:04
This paler image of the wheel shows you where it will end up.
00:01:08
When you see the ghosted image and the start and end points are little circles,
00:01:12
you know the path is selected.
00:01:16
When I click anywhere that isn't on the path that deselects the path.
00:01:21
When the path isn't selected, the starting and ending points
00:01:24
are a green arrow and a red arrow.
00:01:27
For my wheel animation effect I want a right pointing path not a down one.
00:01:33
The easiest way to fix that is to first select the Path,
00:01:37
point to it and look for the 4 pointed cursor, then click,
00:01:42
then I'll open Effect Options
00:01:45
and here are more types of straight paths.
00:01:48
I'll choose Right, the wheel now moves to the right
00:01:52
and its arrows point to the right.
00:01:55
I want to make this path longer so I'm going to resize it.
00:01:59
First I select it,
00:02:02
then I'm going to press the Shift key to keep the line horizontal as I drag it.
00:02:08
With the Shift key down, I point to the end of the path
00:02:12
and when I see this 2 pointed sizing cursor I drag the mouse.
00:02:17
I want the wheel to stop about here so I'll let up the mouse button and Shift key.
00:02:24
Now let's preview the effect,
00:02:26
the path moves the wheel straight to the right to the end of the bar.
00:02:31
Note that when I'm dragging to size the path,
00:02:34
I can move it in any direction I want too.
00:02:37
Earlier I could have changed its direction by dragging it from down to right.
00:02:43
It's just a little trickier when you draw to get the line perfectly horizontal.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Om de basisprincipes van Bewegingspaden te dekken laten we beginnen met dit animatie effect:
00:00:08
een wiel dat heen en weer rolt.
00:00:12
In deze film concentreer ik me op het maken van het Bewegingspad voor het effect
00:00:15
zodat u kunt zien hoe u met een pad werkt.
00:00:18
In Film 3 zal ik een spin en andere effecten
00:00:21
aan het stuur toepassen om het rol effect te voltooien.
00:00:25
Hier is de afbeelding van het wiel zonder effecten toegepast
00:00:28
om het Bewegingspad toe te passen. Ik selecteer het wiel
00:00:31
en op het tabblad Animaties open ik de Effectengalerij
00:00:35
en scrol omlaag naar Bewegingspaden.
00:00:39
Er zijn deze paden en helemaal beneden is er een link naar meer.
00:00:45
Een Rechte Lijn is het meest gebruikelijk en dat is wat ik wil dus ik zal het kiezen.
00:00:50
Het Pad effect wordt afgespeeld in de automatische preview
00:00:53
en het is standaard een neerwaarts pad.
00:00:56
Op het pad toont de groene cirkel het startpunt voor de lijn,
00:01:01
de rode cirkel geeft het eindpunt aan.
00:01:04
Dit bleker beeld van het wiel laat zien waar het zal eindigen.
00:01:08
Wanneer u de ghosted afbeelding ziet en de begin- en eindpunten kleine cirkels zijn,
00:01:12
weet u dat het pad is geselecteerd.
00:01:16
Als ik ergens klik dat zich niet op het pad bevindt, wordt het pad gedeselecteerd.
00:01:21
Als het pad niet is geselecteerd, zijn de begin- en eindpunten
00:01:24
een groene pijl en een rode pijl.
00:01:27
Voor mijn wielanimatie effect wil ik dat een recht pad niet een neerwaarts pad is.
00:01:33
De makkelijkste manier om dit te verhelpen is om eerst het Pad te selecteren,
00:01:37
ernaar te wijzen en de 4 puntige cursor te zoeken, klik vervolgens,
00:01:42
dan zal ik Effectopties openen
00:01:45
en hier zijn meer soorten rechte paden.
00:01:48
Ik kies Rechts, het wiel beweegt nu naar rechts
00:01:52
en zijn pijlen wijzen naar rechts.
00:01:55
Ik wil dit pad langer maken, dus ik ga het wijzigen.
00:01:59
Eerst selecteer ik het
00:02:02
en dan druk ik op de Shift toets om de lijn horizontaal te houden terwijl ik hem sleep.
00:02:08
Met de Shift toets naar beneden wijs ik naar het einde van het pad
00:02:12
en wanneer ik deze cursor met de grootte van twee punten zie, sleep ik de muis.
00:02:17
Ik wil dat het wiel hier ongeveer stopt, dus ik laat de muisknop en de Shift toets los.
00:02:24
Laten we nu een voorbeeld van het effect bekijken,
00:02:26
het pad beweegt het wiel recht naar rechts tot het einde van de balk.
00:02:31
Merk op dat wanneer ik het pad versleep naar grootte,
00:02:34
ik het ook in elke gewenste richting kan verplaatsen.
00:02:37
Eerder had ik zijn richting kunnen veranderen door hem van beneden naar rechts te slepen.
00:02:43
Het is gewoon een beetje lastiger als u tekent om de lijn perfect horizontaal te krijgen

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Um die Grundlagen von Bewegungen abzudecken, beginnen wir mit diesem Animationseffekt:
00:00:08
ein Rad, das vor- und zurückrollt.
00:00:12
In diesem Film konzentriere ich mich darauf, den Bewegungsablauf für den Effekt zu erstellen,
00:00:15
damit Sie sehen können, wie Sie einen Bewegungsablauf erarbeiten können.
00:00:18
Im 3. Film werde ich eine Drehung und andere Effekte
00:00:21
auf das Rad anwenden, um den rollenden Effekt zu vervollständigen.
00:00:25
Hier ist das Bild des Rades ohne Effekte.
00:00:28
Um einen Bewegungsablauf hinzuzufügen, wähle ich das Rad aus
00:00:31
und öffne über den Animationstab die Effekte-Galerie
00:00:35
und gehe dann zu den Bewegungsabläufen.
00:00:39
Hier sind einige davon und ganz unten ist ein Link zu weiteren Möglichkeiten.
00:00:45
Eine gerade Bahn ist die üblichste und diese wähle ich aus.
00:00:50
Die Bewegungseffekte werden in der automatischen Vorschau angezeigt.
00:00:53
Dabei handelt es sich automatisch um eine Abwärtsbewegung.
00:00:56
Auf der Geraden zeigt der grüne Kreis den Startpunkt der Linie
00:01:01
und der rote Kreis zeigt den Schlusspunkt.
00:01:04
Das blassere Bild des Rades zeigt an, wo dieses enden wird.
00:01:08
Wenn Sie die Phantom-Darstellung sowie Start- und Schlusspunkt als kleine Kreise sehen,
00:01:12
wissen Sie, dass die Gerade ausgewählt ist.
00:01:16
Wenn ich nun auf irgendeinen Punkt klicke, der nicht auf der Gerade liegt, wird diese abgewählt.
00:01:21
Wenn die Gerade nicht ausgewählt ist, sind Start- und Schlusspunkt
00:01:24
ein grüner und ein roter Pfeil.
00:01:27
Für meinen Effekt eines rollenden Rades möchte ich eine horizontale Bahn und keine abfallende.
00:01:33
Der einfachste Weg, um dies zu beheben, ist, zunächst die Bahn auszuwählen,
00:01:37
gehen Sie auf die Gerade und warten Sie auf den Mauszeiger mit den vier Pfeilen, klicken Sie
00:01:42
und es öffnen sich die Effekt-Optionen,
00:01:45
wo Sie weitere Arten von horizontalen Geraden finden.
00:01:48
Ich wähle „Rechts”, das Rad bewegt sich nun nach rechts
00:01:52
und sein Pfeil zeigt nach rechts.
00:01:55
Nun möchte ich diese Bahn länger machen, also vergrößere ich sie.
00:01:59
Zunächst wähle ich sie aus,
00:02:02
dann drücke ich die Umschalttaste um die Gerade horizontal zu halten, während ich sie größer ziehe.
00:02:08
Mit gedrückter Umschalttaste gehe ich zum Ende der Gerade und
00:02:12
wenn ich diesen Zwei-Punkte-Mauszeiger sehe, ziehe ich die Maus.
00:02:17
Ich möchte, dass das Rad ungefähr hier aufhört, also lasse ich Mauszeiger und Umschalttaste los.
00:02:24
Nun sehen wir uns den Effekt in der Vorschau an,
00:02:26
die Gerade bewegt das Rad horizontal bis zum Ende.
00:02:31
Beachten Sie, dass wenn ich die Bahn ziehe, um sie zu vergrößern oder zu verkleinern,
00:02:34
ich sie in jede Richtung ziehen kann.
00:02:37
Ich hätte vorhin ebenso gut ihre abfallende Richtung aufheben können, indem ich sie von unten nach rechts geschoben hätte.
00:02:43
Es ist nur ein wenig schwieriger, wenn Sie so versuchen, eine perfekt horizontale Bahn zu erzielen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Para cubrir lo básico de las Trayectorias de movimiento, empecemos con este efecto de animación:
00:00:08
una rueda que gira adelante y atrás.
00:00:12
En este vídeo, me centraré en crear la Trayectoria de este efecto
00:00:15
para que pueda ver cómo trabajar con trayectorias.
00:00:18
En el vídeo 3, aplicaré un efecto de giro y de otros tipos para
00:00:21
completar el efecto de rotación de la rueda.
00:00:25
Aquí está la imagen de la rueda sin ningún efecto;
00:00:28
para aplicar la Trayectoria de movimiento, selecciono la rueda
00:00:31
y, en la pestaña Animaciones, abro la galería de Efectos
00:00:35
y bajo hasta Trayectorias de movimiento.
00:00:39
Aquí tiene algunas trayectorias, pero al final hay un enlace con más opciones.
00:00:45
La trayectoria más común es la Línea recta, y es la que quiero, así que la elegiré.
00:00:50
Se reproduce en la vista previa automática
00:00:53
y es una trayectoria descendente por defecto.
00:00:56
En la trayectoria, el círculo verde señala el punto de origen de la línea,
00:01:01
y el círculo rojo señala el punto final.
00:01:04
Esta imagen más tenue de la rueda muestra dónde terminará.
00:01:08
Si en la imagen fantasma los puntos de origen y fin son pequeños círculos,
00:01:12
sabrá que la trayectoria está seleccionada.
00:01:16
Si hago clic en algún lugar fuera de la trayectoria, esta se deselecciona.
00:01:21
Si la trayectoria no está seleccionada, los puntos de origen y fin
00:01:24
serán una flecha verde y una roja.
00:01:27
Quiero que el efecto de animación de mi rueda se mueva hacia la derecha y no hacia abajo.
00:01:33
La forma más fácil de conseguirlo es seleccionar primero la Trayectoria,
00:01:37
señalarla con el ratón hasta ver el cursor de 4 puntas y hacer clic.
00:01:42
Abro las Opciones de efectos
00:01:45
y aquí tengo más tipos de trayectorias rectas.
00:01:48
Elijo Derecha; ahora la rueda se mueve hacia la derecha
00:01:52
y sus flechas apuntan hacia la derecha.
00:01:55
Quiero alargar esta trayectoria, así que voy a redimensionarla.
00:01:59
Primero, la selecciono
00:02:02
y pulso la tecla de Mayúsculas para mantener la línea horizontal mientras la arrastro.
00:02:08
Aún pulsando la tecla de Mayúsculas, señalo el extremo de la trayectoria
00:02:12
y, al aparecer el cursor de 2 puntas, arrastro para cambiar el tamaño.
00:02:17
Quiero que la rueda se detenga aquí, así que suelto el botón del ratón y la tecla de Mayúsculas.
00:02:24
Ahora vamos a previsualizar el efecto:
00:02:26
la trayectoria mueve la rueda hacia la derecha hasta el final de la barra.
00:02:31
Tenga en cuenta que, cuando arrastro para redimensionar la trayectoria,
00:02:34
puedo moverla en cualquier dirección.
00:02:37
Antes podría haber cambiado la dirección arrastrándola de abajo a la derecha.
00:02:43
Es un poco más difícil conseguir que quede perfectamente horizontal.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Para falar dos princípios básicos das trajetórias de animação, vamos começar com este efeito de animação:
00:00:08
uma roda que gira para a frente e para trás.
00:00:12
Neste vídeo vou me focar em criar a trajetória de animação para o efeito
00:00:15
para poder ver como trabalhar com uma trajetória.
00:00:18
No Vídeo 3 aplicarei um girar e outros efeitos
00:00:21
à roda para terminar o efeito de girar.
00:00:25
Aqui está a imagem da roda sem efeitos,
00:00:28
para aplicar a trajetória de animação, seleciono a roda
00:00:31
e no menu Animações abro a Galeria de Efeitos
00:00:35
e desço para as Trajetórias de animação.
00:00:39
Há estas trajetórias e no fundo há um link para mais.
00:00:45
Uma trajetória em Linha reta é a mais comum e é isso que quero, por isso, vou selecioná-la.
00:00:50
O efeito de Trajetória é reproduzido na pré-visualização automática
00:00:53
e é uma trajetória descendente por padrão.
00:00:56
Na trajetória, o círculo verde mostra o ponto inicial para a linha,
00:01:01
o círculo vermelho mostra o ponto final.
00:01:04
Esta imagem mais clara da roda mostra para você onde vai terminar.
00:01:08
Quando vir a imagem mais clara e os pontos de início e fim forem círculos pequenos,
00:01:12
saberá que a trajetória está selecionada.
00:01:16
Quando clico em qualquer parte que não esteja na trajetória, isso desmarca a trajetória.
00:01:21
Quando a trajetória não estiver selecionada, os pontos de início e fim
00:01:24
são uma seta verde e uma seta vermelha.
00:01:27
Para meu efeito de animação da roda quero uma trajetória que aponte para a direita e não uma descendente.
00:01:33
A forma mais fácil de resolver isto é selecionar primeiro a trajetória,
00:01:37
clicar nela e procurar pelo cursor de 4 pontos, depois clicar.
00:01:42
Abrirei as Opções de Efeito
00:01:45
e aqui estão mais tipos de trajetórias retas.
00:01:48
Vou escolher a direita, a roda se move agora para a direita
00:01:52
e suas setas apontam para a direita.
00:01:55
Quero tornar esta trajetória maior, por isso, vou redimensioná-la.
00:01:59
Primeiro, seleciono-a
00:02:02
depois, vou pressionar a tecla Shift para manter a linha na horizontal à medida que a arrasto.
00:02:08
Com a tecla Shift pressionada, aponto para o fim da trajetória
00:02:12
e quando vir este cursor dimensionador de 2 pontos, arrasto o mouse.
00:02:17
Quero que a roda pare mais ou menos aqui, por isso, vou soltar o botão do mouse e a tecla Shift.
00:02:24
Agora vamos pré-visualizar o efeito,
00:02:26
a trajetória move a roda em linha reta para a direita até ao fim da barra.
00:02:31
Atenção que quando arrasto para dimensionar a trajetória,
00:02:34
posso movê-la em qualquer direção.
00:02:37
Anteriormente, poderia ter mudado sua direção arrastando do fundo para a direita.
00:02:43
É só um pouco mais difícil quando você desenha para ter a linha perfeitamente na horizontal.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Per coprire le nozioni di base dei percorsi di movimento, iniziamo con questo effetto di animazione :.
00:00:08
una ruota che rotola avanti e indietro.
00:00:12
In questo film mi concentrerò su creazione del percorso di movimento per l'effetto .
00:00:15
in modo da poter vedere come lavorare con un percorso..
00:00:18
Nel film a film 3, applicherò un spin e altri effetti.
00:00:21
sulla ruota per completare l'effetto di rotolamento.
00:00:25
Ecco l'immagine della ruota senza effetti applicati,.
00:00:28
per applicare il percorso animazione Seleziono la ruota .
00:00:31
e nella scheda Animazioni Apro la Galleria effetti.
00:00:35
e scorrere verso il basso fino a Percorsi di movimento.
00:00:39
Ci sono questi sentieri e giù a in fondo c'è un link a più..
00:00:45
Un percorso di linea retta è il più comune e questo è quello che voglio così lo sceglierò..
00:00:50
L'effetto Tracciato viene riprodotto nell'anteprima automatica
00:00:53
ed è un percorso verso il basso per impostazione predefinita.
00:00:56
Sul sentiero, il verde cerchio mostra il punto di partenza per la linea, .
00:01:01
il cerchio rosso indica il punto finale.
00:01:04
Questa immagine più pallida della ruota ti mostra dove finirà..
00:01:08
Quando si vede l'immagine fantasma e i punti iniziale e finale sono piccoli cerchi,.
00:01:12
si sa che il percorso è selezionato.
00:01:16
Quando faccio clic in un punto che non è sul percorso che deseleziona il tracciato..
00:01:21
Quando il percorso non è selezionato, i punti di partenza e di fine .
00:01:24
sono un verde freccia e una freccia rossa..
00:01:27
Per il mio effetto di animazione ruota voglio un percorso di puntamento a destra non uno verso il basso..
00:01:33
Il modo più semplice per risolvere il problema è quello di selezionare prima il Percorso,.
00:01:37
puntare ad esso e cercare il cursore a 4 punte, quindi fare clic,.
00:01:42
allora aprirò Opzioni Effetto
00:01:45
e qui ci sono più tipi di percorsi rettilinei.
00:01:48
Scelgo Giusto, il ruota ora si muove a destra.
00:01:52
e le sue frecce puntano a destra.
00:01:55
Voglio fare questo percorso più a lungo quindi ho intenzione di ridimensionarlo..
00:01:59
Per prima cosa lo seleziono,
00:02:02
poi ho intenzione di premere il tasto Shift per mantenere la linea orizzontale mentre la trascino..
00:02:08
Con il tasto Maiusc verso il basso, Indico alla fine del percorso.
00:02:12
e quando vedo questo 2 puntato cursore di ridimensionamento trascino il mouse..
00:02:17
Voglio che la ruota si fermi qui così Lascio il pulsante del mouse e il tasto Maiusc..
00:02:24
Ora diamo un'anteprima all'effetto,
00:02:26
il percorso muove la ruota dritta a destra fino alla fine della barra..
00:02:31
Si noti che quando sono trascinando per ridimensionare il percorso, .
00:02:34
Posso muoverla in qualsiasi direzione anch'io voglia.
00:02:37
In precedenza avrei potuto cambiare la sua direzione trascinandolo dal basso verso destra. .
00:02:43
E 'solo un po 'più complicato quando si disegnare per ottenere la linea perfettamente orizzontale..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
要涵蓋運動路徑的基礎知識, 讓我們從這個動畫效果開始:.
00:00:08
來回滾動的輪子。
00:00:12
在這部電影中,我將集中討論 為效果創建運動路徑.
00:00:15
所以你可以看到 如何使用路徑。.
00:00:18
在影片 3 中,我將應用 旋轉和其他效果.
00:00:21
到車輪完成滾動效果。
00:00:25
這是車輪圖像 沒有應用任何效果,.
00:00:28
應用運動路徑 我選擇輪子.
00:00:31
"動畫"選項卡上 我打開效果庫.
00:00:35
並向下滾動到"運動"路徑。
00:00:39
有這些路徑和向下 最底部有一個連結到更多。.
00:00:45
直線路徑最為常見 這就是我想要的,所以我會選擇它。.
00:00:50
路徑效果在自動預覽中播放
00:00:53
預設情況下,它是一個向下路徑。
00:00:56
在路徑上,綠色 圓圈顯示行的起點,.
00:01:01
紅色圓圈顯示結束點。
00:01:04
輪子的這個蒼白的圖像 顯示它將在哪裡結束。.
00:01:08
當你看到鬼影圖像和 起點和終點都是小圓圈,.
00:01:12
你知道路徑被選中了。
00:01:16
當我按一下任何不 在取消選擇路徑的路徑上。.
00:01:21
未選擇路徑時, 起點和終點.
00:01:24
是綠色 箭頭和紅色箭頭。.
00:01:27
對於我想要的車輪動畫效果 右指向路徑,而不是向下路徑。.
00:01:33
最簡單的方法來修復 是首先選擇路徑,.
00:01:37
指向它,並尋找 4 個指向游標,然後按一下,.
00:01:42
然後,我將打開效果選項
00:01:45
這裡是更多的類型的直線路徑。
00:01:48
我會選擇正確的 車輪現在向右移動.
00:01:52
它的箭頭指向右邊。
00:01:55
我想走這條路 長,所以我要調整它的大小。.
00:01:59
首先我選擇它,
00:02:02
然後我要按移位鍵 保持線水準,因為我拖動它。.
00:02:08
下移鍵後, 我指向路徑的盡頭.
00:02:12
當我看到這2個點 調整游標大小,我拖動滑鼠。.
00:02:17
我想讓輪子停在這裡,所以 我將鬆開滑鼠按鍵和移位鍵。.
00:02:24
現在讓我們預覽效果,
00:02:26
路徑使車輪筆直 到酒吧的末端。.
00:02:31
請注意,當我 拖動到路徑大小,.
00:02:34
我也可以把它移到任何我想要的方向。
00:02:37
早些時候,我本可以改變 其方向,從下拖動到右。.
00:02:43
只是有點棘手,當你 繪製,使線完全水準。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
モーション パスの基本をカバーするには、 このアニメーション効果から始めましょう:.
00:00:08
前後に転がる車輪。
00:00:12
この映画では、私はに焦点を当てます エフェクトのモーション パスの作成.
00:00:15
を参照してください。 パスを使用する方法。.
00:00:18
ムービー 3 では、 スピンおよびその他の効果.
00:00:21
ホイールにしてローリングエフェクトを完了します。
00:00:25
ホイールイメージは次の通り 効果が適用されていない場合、.
00:00:28
モーション パスを適用するには 私は車輪を選択します.
00:00:31
[アニメーション] タブ エフェクトギャラリーを開く.
00:00:35
を押し下げて、モーション パスまでスクロールします。
00:00:39
これらのパスがあり、 一番下には、より多くのへのリンクがあります。.
00:00:45
直線パスが最も一般的です そして、それは私が欲しいので、私はそれを選択します。.
00:00:50
パスエフェクトは自動プレビューで再生されます。
00:00:53
デフォルトでは下向きのパスです。
00:00:56
パス上、緑 円は、ラインの開始点を示し、.
00:01:01
赤い円は終点を示します。
00:01:04
ホイールのこの淡いイメージ は、それが終わる場所を示しています。.
00:01:08
幽霊画像を見ると、 始点と終点は小さな円で、.
00:01:12
パスが選択されていることがわかります。
00:01:16
そうでない場所をクリックすると、 パスの選択を解除するパス上に表示されます。.
00:01:21
パスが選択されていない場合、 開始点と終了点.
00:01:24
緑色である 矢印と赤い矢印。.
00:01:27
私のホイールアニメーション効果のために私は欲しい 右のポインティング パスは下のパスではありません。.
00:01:33
それを修正する最も簡単な方法 最初にパスを選択するには、.
00:01:37
それを指し、探す 4 つの尖ったカーソルをクリックし、.
00:01:42
その後、エフェクトオプションを開きます
00:01:45
そして、ここにより多くのタイプの直線パスがあります。
00:01:48
私は右を選択します ホイールが右に移動するようになりました.
00:01:52
矢印は右を指します。
00:01:55
この道を作りたい 長いので、サイズを変更します。.
00:01:59
まず、私はそれを選択し、
00:02:02
その後、シフトキーを押します をクリックして、ドラッグ時に水平方向に行を維持します。.
00:02:08
Shift キーを押しながら、 私は道の終わりを指しわす.
00:02:12
そして、私はこの2が指摘されているのを見たとき サイズ変更カーソル マウスをドラッグします。.
00:02:17
車輪を止めて欲しい マウスボタンとShiftキーを押します。.
00:02:24
それでは、効果をプレビューしてみましょう。
00:02:26
道は車輪をまっすぐ動かす バーの最後の右に.
00:02:31
私がいるとき、注意してください ドラッグしてパスのサイズを大きにする.
00:02:34
私も私が望む任意の方向にそれを移動することができます。
00:02:37
以前は私は変わっていたかもしれない 下から右にドラッグして方向を押します。.
00:02:43
君が少しトリッキーな時 完全に水平線を取得するために描画します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Để trang trải các khái niệm cơ bản về đường dẫn Motion, Hãy bắt đầu với hiệu ứng hoạt hình này:.
00:00:08
một bánh xe cuộn qua lại.
00:00:12
Trong phim này tôi sẽ tập trung vào tạo đường dẫn Motion cho hiệu ứng .
00:00:15
để bạn có thể nhìn thấy làm thế nào để làm việc với một con đường..
00:00:18
Trong Movie 3, tôi sẽ áp dụng một spin và các hiệu ứng khác.
00:00:21
đến bánh xe để hoàn thành hiệu ứng lăn.
00:00:25
Đây là hình ảnh bánh xe không áp dụng hiệu ứng,.
00:00:28
để áp dụng đường dẫn chuyển động Tôi chọn bánh xe .
00:00:31
và trên tab hoạt ảnh Tôi mở thư viện Effects.
00:00:35
và cuộn xuống đến đường dẫn chuyển động.
00:00:39
Có những đường dẫn và xuống ở phía dưới rất có một liên kết đến nhiều hơn nữa..
00:00:45
Đường dẫn thẳng là phổ biến nhất và đó là những gì tôi muốn vì vậy tôi sẽ chọn nó..
00:00:50
Hiệu ứng Path phát trong phần xem trước tự động
00:00:53
và đó là một con đường xuống theo mặc định.
00:00:56
Trên con đường, màu xanh lá cây vòng tròn Hiển thị điểm bắt đầu cho dòng, .
00:01:01
vòng tròn màu đỏ cho thấy điểm kết thúc.
00:01:04
Điều này hình ảnh nhạt màu của bánh xe cho bạn thấy nơi nó sẽ kết thúc..
00:01:08
Khi bạn nhìn thấy hình ảnh ghosted và điểm bắt đầu và kết thúc là những vòng tròn nhỏ,.
00:01:12
bạn biết đường dẫn được chọn.
00:01:16
Khi tôi nhấp vào bất cứ nơi nào không trên con đường mà bỏ đường dẫn..
00:01:21
Khi đường dẫn không được chọn, điểm bắt đầu và kết thúc .
00:01:24
là một màu xanh lá cây mũi tên và mũi tên màu đỏ..
00:01:27
Đối với hiệu ứng hoạt hình bánh xe của tôi tôi muốn một con đường trỏ đúng không phải là một xuống..
00:01:33
Cách dễ nhất để khắc phục là đầu tiên chọn Path,.
00:01:37
trỏ đến nó và tìm kiếm 4 con trỏ nhọn, sau đó nhấp vào,.
00:01:42
sau đó tôi sẽ mở tùy chọn Effect
00:01:45
và đây là nhiều loại đường dẫn thẳng.
00:01:48
Tôi sẽ chọn right, bánh xe bây giờ di chuyển sang phải.
00:01:52
và mũi tên của nó trỏ đến bên phải.
00:01:55
Tôi muốn làm cho con đường này lâu hơn vì vậy tôi sẽ thay đổi kích thước nó..
00:01:59
Trước tiên tôi chọn nó,
00:02:02
sau đó tôi sẽ nhấn phím Shift để giữ cho dòng ngang như tôi kéo nó..
00:02:08
Với phím Shift, Tôi trỏ đến cuối con đường.
00:02:12
và khi tôi nhìn thấy 2 nhọn này định cỡ con trỏ tôi kéo chuột..
00:02:17
Tôi muốn bánh xe dừng lại ở đây Tôi sẽ cho nút chuột và phím Shift..
00:02:24
Bây giờ hãy xem trước hiệu ứng,
00:02:26
con đường di chuyển bánh xe thẳng ở bên phải đến cuối quầy Bar..
00:02:31
Lưu ý rằng khi tôi kéo để kích thước đường dẫn, .
00:02:34
Tôi có thể di chuyển nó trong bất kỳ hướng tôi muốn quá.
00:02:37
Trước đó tôi có thể đã thay đổi hướng của nó bằng cách kéo nó từ xuống bên phải. .
00:02:43
Nó chỉ là một chút trickier khi bạn vẽ để có được dòng hoàn toàn ngang..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Untuk menutupi dasar jalur gerak, Mari kita mulai dengan efek animasi ini:.
00:00:08
roda yang gulungan bolak-balik.
00:00:12
Dalam film ini saya akan fokus pada menciptakan jalur gerak untuk efek .
00:00:15
sehingga Anda dapat melihat Bagaimana bekerja dengan jalan..
00:00:18
Dalam film 3, saya akan menerapkan Spin dan efek lainnya.
00:00:21
ke roda untuk menyelesaikan efek bergulir.
00:00:25
Berikut adalah gambar roda tanpa efek yang diterapkan,.
00:00:28
untuk menerapkan jalur gerak Saya memilih roda .
00:00:31
dan pada tab animations Saya membuka galeri efek.
00:00:35
dan gulir ke bawah ke jalur gerak.
00:00:39
Ada jalan ini dan turun di Bagian paling bawah ada link ke lebih..
00:00:45
Jalur garis lurus paling umum dan itulah yang saya inginkan jadi saya akan memilihnya..
00:00:50
Efek jalur diputar di pratinjau otomatis
00:00:53
dan itu adalah jalur ke bawah secara default.
00:00:56
Di jalan, hijau lingkaran menunjukkan titik awal untuk baris, .
00:01:01
lingkaran merah menunjukkan titik akhir.
00:01:04
Ini gambar pucat roda menunjukkan di mana ia akan berakhir..
00:01:08
Bila Anda melihat gambar dan titik awal dan akhir adalah lingkaran kecil,.
00:01:12
Anda tahu jalan yang dipilih.
00:01:16
Ketika saya klik di manapun yang tidak pada jalur yang tidak memilih jalur..
00:01:21
Bila jalur tidak dipilih, titik awal dan akhir .
00:01:24
adalah hijau panah dan panah merah..
00:01:27
Untuk efek animasi roda saya saya ingin jalan penunjuk kanan bukan satu..
00:01:33
Cara termudah untuk memperbaikinya pertama adalah memilih path,.
00:01:37
menunjuk ke sana dan mencari 4 kursor runcing, kemudian klik,.
00:01:42
maka saya akan membuka Effect Options
00:01:45
dan di sini ada lebih banyak jenis jalur lurus.
00:01:48
Aku akan memilih kanan, roda sekarang bergerak ke kanan.
00:01:52
dan panah menunjuk ke kanan.
00:01:55
Saya ingin membuat jalan ini lagi jadi saya akan mengubah ukurannya..
00:01:59
Pertama saya memilihnya,
00:02:02
kemudian saya akan menekan tombol Shift untuk menjaga garis horizontal saat saya menyeretnya..
00:02:08
Dengan tombol Shift, Aku menunjuk ke ujung jalan.
00:02:12
dan ketika saya melihat 2 ini menunjuk ukuran kursor saya tarik mouse..
00:02:17
Saya ingin roda untuk berhenti di sini begitu Aku akan membiarkan tombol mouse dan tombol Shift..
00:02:24
Sekarang mari kita lihat efeknya,
00:02:26
jalan menggerakkan roda lurus ke kanan ke ujung Bar..
00:02:31
Perhatikan bahwa ketika saya menyeret untuk ukuran jalan, .
00:02:34
Aku bisa memindahkannya ke segala arah yang saya inginkan juga.
00:02:37
Sebelumnya saya bisa berubah arahnya dengan menyeretnya dari bawah ke kanan. .
00:02:43
Ini hanya sedikit rumit ketika Anda Menggambar untuk mendapatkan garis sempurna horisontal..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Чтобы охватить основы путей движения, Давайте начнем с этого эффекта анимации:.
00:00:08
колесо, которое катится вперед и назад.
00:00:12
В этом фильме я софокусюсь на создание пути движения для эффекта .
00:00:15
так что вы можете видеть как работать с тропинкой..
00:00:18
В фильме 3, я буду применять спина и другие эффекты.
00:00:21
к колесу, чтобы завершить эффект прокатки.
00:00:25
Вот изображение колеса без применения эффектов,.
00:00:28
применять путь движения Я выбираю колесо .
00:00:31
и на вкладке Анимация Я открываю галерею эффектов.
00:00:35
и прокрутите вниз к путям движения.
00:00:39
Есть эти пути и вниз на в самом низу есть ссылка на более..
00:00:45
Путь прямой линии является наиболее распространенным и это то, что я хочу, поэтому я выберу его..
00:00:50
Эффект Пути воспроизводится в автоматическом предварительном просмотре
00:00:53
и это нисходящий путь по умолчанию.
00:00:56
На пути, зеленый круг показывает отправную точку для линии, .
00:01:01
красный круг показывает точку окончания.
00:01:04
Это бледнее изображение колеса показывает вам, где он будет в конечном итоге..
00:01:08
Когда вы видите призрачное изображение и точки старта и конца - это маленькие круги,.
00:01:12
вы знаете, что путь выбран.
00:01:16
Когда я нажимаю в любом месте, что не на пути, который отбирает путь..
00:01:21
Если путь не выбран, отправная и окончание точек .
00:01:24
являются зелеными стрелка и красная стрелка..
00:01:27
Для моего эффекта анимации колес я хочу правый указывающий путь, а не вниз..
00:01:33
Самый простой способ исправить это заключается в том, чтобы сначала выбрать Путь,.
00:01:37
указать на него и искать 4 указал курсор, а затем нажмите,.
00:01:42
тогда я открою варианты эффекта
00:01:45
и вот еще несколько типов прямых путей.
00:01:48
Я выберу Право, колесо теперь движется вправо.
00:01:52
и его стрелки указывают вправо.
00:01:55
Я хочу сделать этот путь дольше, так что я собираюсь хотите, чтобы хотите его..
00:01:59
Сначала я выбираю его,
00:02:02
то я собираюсь нажать клавишу Shift держать линию горизонтальной, как я перетащить его..
00:02:08
С ключом Shift вниз, Я указать на конец пути.
00:02:12
и когда я вижу это 2 указал размер курсора я перетащить мышь..
00:02:17
Я хочу, чтобы колесо остановилось здесь так Я подниму кнопку мыши и клавишу Shift..
00:02:24
Теперь давайте просмотреть эффект,
00:02:26
путь перемещает колесо прямо справа до конца бара..
00:02:31
Обратите внимание, что когда я перетаскивание для размера пути, .
00:02:34
Я могу переместить его в любом направлении я хочу тоже.
00:02:37
Раньше я мог измениться его направление, перетаскивая его вниз направо. .
00:02:43
Это просто немного сложнее, когда вы рисовать, чтобы получить линию совершенно горизонтальной..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
За да покрие основите на пътеките за движение, нека започнем с този анимационен ефект:.
00:00:08
колело, което се върти напред-назад.
00:00:12
В този филм ще се фокусирам върху създаване на траекторията на движението за ефекта .
00:00:15
за да можете да видите как да работите с път..
00:00:18
В Movie 3 ще спин и други ефекти.
00:00:21
към колелото, за да завършите ефекта на търкаляне.
00:00:25
Ето го и изображението на колелото без приложени ефекти,.
00:00:28
за прилагане на траекторията на движението Избирам колелото .
00:00:31
и в раздела "Анимации" Отварям галерията за ефекти.
00:00:35
и превъртете надолу до Траектории на движението.
00:00:39
Има тези пътища и надолу по най-отдолу има връзка към повече..
00:00:45
Най-често срещан път на права линия и това е, което искам, така че аз ще го изберете..
00:00:50
Ефектът Path се възпроизвежда в автоматичния преглед
00:00:53
и това е по подразбиране низходящ път.
00:00:56
По пътя зеленият тата на линията, .
00:01:01
червената окръжност показва крайната точка.
00:01:04
Този по-блед образ на колелото показва къде ще се получи..
00:01:08
Когато видите призрачния образ и стартови и крайни точки са малки кръгове,.
00:01:12
знаете, че пътят е избран.
00:01:16
Когато кликна на място, което не е по пътеката, която отметва пътя..
00:01:21
Когато пътят не е избран, началните и крайните точки .
00:01:24
са зелени стрелка и червена стрелка..
00:01:27
За анимационния ефект на колелото ми искам дясно сочеща пътека не е надолу..
00:01:33
Най-лесният начин да се определи това е да изберете първо пътя,.
00:01:37
точка към него и да потърсите курсора 4, след това щракнете,.
00:01:42
след това ще се отвори Опции за ефект
00:01:45
и тук има повече видове прави пътища.
00:01:48
Аз ще избера Правилното, колелото сега се движи надясно.
00:01:52
и стрелките му сочат надясно.
00:01:55
Искам да направя този път по-дълго, така че ще го преоразмеря..
00:01:59
Първо го избирам.
00:02:02
след това ще натисна клавиша Shift да поддържам линията хоризонтално, докато я плъзгам..
00:02:08
С натискане на клавиша Shift надолу, Аз посочвам края на пътя.
00:02:12
и когато видя този 2 посочи оразмеряване курсор плъзнете мишката..
00:02:17
Искам колелото да спре тук, така че Аз ще пусна бутона на мишката и Shift ключ..
00:02:24
Сега нека да прегледаме ефекта,
00:02:26
по пътя се движи колелото право до края на бара..
00:02:31
Имайте предвид, че когато се плъзгане, за да оразмери пътя, .
00:02:34
Мога да го движа в каквато си искам.
00:02:37
По-рано можех да се променя. посоката му, като го плъзнете отдясно надясно. .
00:02:43
Просто е малко по-сложно, когато ти се обади. да се направи, за да получите линията перфектно хоризонтална..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Pentru a acoperi elementele de bază ale căilor de mișcare, să începem cu acest efect de animație:.
00:00:08
o roată care se rostogolește înainte și înapoi.
00:00:12
În acest film mă voi concentra pe crearea căii Mișcare pentru efect .
00:00:15
astfel încât să puteți vedea să lucreze cu o cale..
00:00:18
În Filmul 3, voi aplica un spin și alte efecte.
00:00:21
la roată pentru a finaliza efectul de rulare.
00:00:25
Iată imaginea roții fără efecte aplicate,.
00:00:28
pentru a aplica calea Mișcare Am selectați roata .
00:00:31
și pe fila Animații Deschid Galeria de efecte.
00:00:35
și defilați în jos la căi de mișcare.
00:00:39
Există aceste căi și în jos la în partea de jos există o legătură cu mai mult..
00:00:45
O cale linie dreaptă este cea mai frecventă Și asta vreau, așa că o voi alege..
00:00:50
Efectul Cale se redă în examinarea automată
00:00:53
și este o cale descendentă în mod implicit.
00:00:56
Pe cale, verde cercul arată punctul de plecare al liniei, .
00:01:01
cercul roșu afișează punctul final.
00:01:04
Această imagine mai palidă a roții vă arată unde va ajunge..
00:01:08
Când vedeți imaginea fantomă și punctele de început și de sfârșit sunt cercuri mici,.
00:01:12
știți că este selectată calea.
00:01:16
Când fac clic oriunde care nu este pe calea care deselectează calea..
00:01:21
Când calea nu este selectată, punctele de început și de sfârșit .
00:01:24
sunt un verde săgeată și o săgeată roșie..
00:01:27
Pentru efectul meu de animație a roții vreau o cale de indicare dreapta nu una în jos..
00:01:33
Cel mai simplu mod de a remedia această problemă este de a selecta mai întâi Calea,.
00:01:37
indicați spre ea și căutați cursorul cu 4 vârfuri, apoi faceți clic pe,.
00:01:42
atunci voi deschide Opțiuni efect
00:01:45
și aici sunt mai multe tipuri de căi drepte.
00:01:48
Voi alege dreapta, roata se mută acum la dreapta.
00:01:52
și săgețile sale indică spre dreapta.
00:01:55
Vreau să fac această cale mai mult, așa că am de gând să-l redimensiona..
00:01:59
Mai întâi îl aleg,
00:02:02
apoi voi apăsa tasta Shift pentru a menține linia orizontală în timp ce o trag..
00:02:08
Cu tasta Shift apăsată, Arăt spre capătul căii..
00:02:12
și când am văzut acest 2 a subliniat cursor de dimensionare am glisați mouse-ul..
00:02:17
Vreau ca roata să se oprească aici, așa că. Voi lăsa butonul mouse-ului și tasta Shift..
00:02:24
Acum să previzualizați efectul,
00:02:26
calea mută roata drept la dreapta la capătul barului..
00:02:31
Rețineți că, atunci când eu sunt glisarea pentru a dimensiona calea, .
00:02:34
Pot să-l mișc în orice direcție vreau.
00:02:37
Mai devreme m-aș fi putut schimba. direcția sa prin glisarea-l de la dreapta la dreapta. .
00:02:43
E doar un pic mai complicat când. trage pentru a obține linia perfect orizontală..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Щоб охопити основи шляхів руху, почнемо з цього анімаційного ефекту:.
00:00:08
колесо, яке відкочує вперед і назад.
00:00:12
У цьому фільмі я зосереджуюся на створення шляху переміщення для ефекту .
00:00:15
так що ви можете бачити як працювати зі шляхом..
00:00:18
У фільмі 3 я понесу заявку на спина та інші ефекти.
00:00:21
для завершення дії прокатки.
00:00:25
Ось зображення колеса без застосованих ефектів,.
00:00:28
, щоб застосувати шлях руху Я вибив колесо .
00:00:31
і на вкладці Анімація Я відкриваю колекцію ефектів.
00:00:35
і прокрутіть униз до пункту Шляхи руху.
00:00:39
Є ці шляхи і вниз на в самому низу є посилання на більше..
00:00:45
Найпоширеніший шлях прямої лінії і ось що я хочу, щоб я вибирати його..
00:00:50
Ефект Шлях відтворюється в автоматичному перегляді
00:00:53
і це шлях вниз за замовчуванням.
00:00:56
На шляху зелений коло показує початкову точку для лінії, .
00:01:01
у червоному колі буде показано кінцеву точку.
00:01:04
Це блідіше зображення колеса показує вам, де він буде в кінцевому підсумку..
00:01:08
Коли ви побачите примарний образ і початкові та кінцеві точки – маленькі кола,.
00:01:12
Ви знаєте, шлях вибрано.
00:01:16
Коли я натиснаю де завгодно, що не на шляху, який знищує вибір шляху..
00:01:21
Якщо шлях не вибрано, початкові та кінцеві точки .
00:01:24
зелений стрілка і червона стрілка..
00:01:27
Для мого потрібного анімаційного ефекту колеса правильний шлях, що вказує, а не вниз..
00:01:33
Найпростіший спосіб виправити це спочатку вибрати контур,.
00:01:37
наведіть на нього і знайдіть 4-й вказівний курсор, а потім натисніть кнопку,.
00:01:42
потім я відкрию Параметри ефекту
00:01:45
і ось більше типів прямих шляхів.
00:01:48
Я вибираю праворуч, колесо тепер рухається вправо.
00:01:52
і його стрілки вказують праворуч.
00:01:55
Я хочу зробити цей шлях довше, так що я збираюся змінити його розмір..
00:01:59
Спочатку я вибив його,
00:02:02
тоді я збираюся натиснути клавішу Shift , щоб під час перетягування лінії..
00:02:08
За допомогою клавіші Shift вниз, Я вмію на кінець шляху.
00:02:12
і коли я бачу це 2 вказав розмір курсора, який я перетягнув вказівник миші..
00:02:17
Я хочу, щоб колесо зупинилося тут так Я дозволю кнопку миші і клавішу Shift..
00:02:24
Тепер давайте попереднього перегляду ефекту,
00:02:26
шлях рухається колесом прямо праворуч від кінця панелі..
00:02:31
Зверніть увагу, що коли я перетягування до розміру контуру, .
00:02:34
Я можу перемістити його в будь-якому напрямку я хочу теж.
00:02:37
Раніше я міг би змінитися його напрямок, перетягнувши його зниз направо. .
00:02:43
Це просто трохи складніше, коли ви намалювати, щоб отримати лінію ідеально горизонтально..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Hareket yollarının temellerini karşılamak için, Bu animasyon efekti ile başlayalım:.
00:00:08
ileri geri yuvarlanan bir tekerlek.
00:00:12
Bu filmde odaklanacağım. efekt için Hareket yolunu oluşturma .
00:00:15
böylece görebilirsiniz nasıl bir yol ile çalışmak..
00:00:18
Film 3'te, bir spin ve diğer etkileri.
00:00:21
yuvarlanma efektini tamamlamak için tekerleğe.
00:00:25
İşte tekerlek görüntüsü hiçbir etkisi uygulanmadan,.
00:00:28
Hareket yolunu uygulamak için Tekerleği ben seçerim. .
00:00:31
ve Animasyonlar sekmesinde Efekt Galerisi'ni açıyorum.
00:00:35
ve Hareket yollarına doğru ilerleyin.
00:00:39
Bu yollar ve aşağı vardır çok alt daha bir bağlantı var..
00:00:45
Düz Çizgi yolu en yaygın Ve ben de bunu istiyorum, o yüzden onu seçeceğim..
00:00:50
Yol efekti otomatik önizlemede yürüt
00:00:53
ve varsayılan olarak aşağı doğru bir yoldur.
00:00:56
Yolda, yeşil daire, çizginin başlangıç noktasını gösterir .
00:01:01
kırmızı daire bitiş noktasını gösterir.
00:01:04
Tekerleğin bu soluk görüntüsü nerede sona ereceğini gösterir..
00:01:08
Hayalet li görüntüyü gördüğünüzde ve başlangıç ve bitiş noktaları küçük dairelerdir,.
00:01:12
yolun seçildiğini biliyorsunuz.
00:01:16
Olmayan herhangi bir yere tıkladığımda yolu seçen yolda..
00:01:21
Yol seçilmediğinde, başlangıç ve bitiş noktaları .
00:01:24
bir yeşil ok ve kırmızı bir ok..
00:01:27
Benim tekerlek animasyon etkisi için istiyorum doğru bir işaret yolu aşağı bir değil..
00:01:33
Bunu düzeltmenin en kolay yolu önce Yolu seçmektir,.
00:01:37
işaret ve bakmak 4 sivri imleç, sonra tıklayın,.
00:01:42
sonra Efekt Seçenekleri'ni açacağım
00:01:45
ve burada düz yolların daha türleri vardır.
00:01:48
Ben Sağ seçeceğim, tekerlek şimdi sağa hareket eder.
00:01:52
ve okları sağa işaret ediyor.
00:01:55
Bu yolu yapmak istiyorum. daha uzun, o yüzden yeniden boyutlandıracağım..
00:01:59
Önce ben seçeceğim.
00:02:02
Sonra Shift tuşuna basacağım. ben sürükleyin gibi çizgi yatay tutmak için..
00:02:08
Shift tuşu aşağıda, Yolun sonuna işaret ediyorum..
00:02:12
ve ben bu 2 sivri görünce boyutlandırma imleci fareyi sürüklüyorum..
00:02:17
Tekerleğin burada durmasını istiyorum. Fare düğmesini ve Shift tuşunu açacağım..
00:02:24
Şimdi efekti önizleyelim.
00:02:26
yol tekerleği düz hareket ettirir çubuğun sonuna kadar sağa..
00:02:31
Dikkat edin, yolu boyutlandırma, .
00:02:34
Ben de istediğim yöne doğru hareket ettirebilirim.
00:02:37
Daha önce değişebilirdim. yönünü aşağı doğru sürükleyerek. .
00:02:43
Sadece biraz daha zor. çizgi mükemmel yatay almak için çizin..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Para cobrir os fundamentos dos caminhos de movimento, vamos começar com este efeito de animação:.
00:00:08
uma roda que rola para trás e para a frente.
00:00:12
Neste filme vou focar-me em criando o caminho do movimento para o efeito .
00:00:15
para que possa ver como trabalhar com um caminho..
00:00:18
No Filme 3, vou aplicar um spin e outros efeitos.
00:00:21
à roda para completar o efeito de rolamento.
00:00:25
Aqui está a imagem da roda sem efeitos aplicados,.
00:00:28
para aplicar o caminho do movimento Eu escolho a roda .
00:00:31
e no separador Animações Abro a Galeria dos Efeitos.
00:00:35
e rolar para baixo para os caminhos do movimento.
00:00:39
Há estes caminhos e para baixo em o fundo há uma ligação com mais..
00:00:45
Um caminho em linha reta é mais comum e é isso que quero, por isso vou escolhê-lo..
00:00:50
O efeito Caminho reproduz-se na pré-visualização automática
00:00:53
e é um caminho descendente por defeito.
00:00:56
No caminho, o verde círculo mostra o ponto de partida para a linha, .
00:01:01
o círculo vermelho mostra o ponto final.
00:01:04
Esta imagem mais pálida da roda mostra onde vai acabar..
00:01:08
Quando vires a imagem fantasmagórica e os pontos de partida e de fim são pequenos círculos,.
00:01:12
sabe que o caminho está selecionado.
00:01:16
Quando clico em qualquer lugar que não esteja no caminho que desmarca o caminho..
00:01:21
Quando o caminho não é selecionado, os pontos de partida e final .
00:01:24
são um verde seta e uma seta vermelha..
00:01:27
Para o meu efeito de animação de roda eu quero um caminho de apontamento certo não um para baixo..
00:01:33
A maneira mais fácil de corrigir isto é primeiro selecionar o Caminho,.
00:01:37
apontar para ele e procurar por o cursor de 4 pontiagudos, em seguida, clique,.
00:01:42
então vou abrir opções de efeito
00:01:45
e aqui há mais tipos de caminhos retos.
00:01:48
Eu vou escolher Right, o roda agora move-se para a direita.
00:01:52
e as suas setas apontam para a direita.
00:01:55
Quero fazer este caminho. por mais tempo, por isso vou redimensioná-lo..
00:01:59
Primeiro, escolho-o,
00:02:02
então vou pressionar a tecla Shift para manter a linha horizontal à medida que a arrasto..
00:02:08
Com a chave Shift para baixo, Aponto para o fim do caminho.
00:02:12
e quando vejo este 2 pontiagudo cursor de tamanho eu arrasto o rato..
00:02:17
Quero que a roda pare por aqui, por isso. Vou deixar o botão do rato e a chave de turno..
00:02:24
Agora vamos visualizar o efeito,
00:02:26
o caminho move a roda reta para a direita para o fim do bar..
00:02:31
Note que quando eu sou arrastando para o tamanho do caminho, .
00:02:34
Posso movê-lo na direção que quiser também.
00:02:37
Mais cedo podia ter mudado. sua direção, arrastando-o de baixo para a direita. .
00:02:43
É só um pouco mais complicado quando desenhar para obter a linha perfeitamente horizontal..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Da bi pokrio osnove putanja pokreta, Poиnimo sa ovim efektom animacije:.
00:00:08
Točak koji se kotrlja napred-nazad.
00:00:12
U ovom filmu жu se fokusirati na. kreiranje putanje kretanja za efekat .
00:00:15
Tako da možeš da vidiš kako raditi sa putanjom..
00:00:18
U filmu 3, primeniжu. spinovanje i drugi efekti.
00:00:21
na volan da bi se dovršio efekat kotrljanja.
00:00:25
Evo slike točka bez primenjenih efekata,.
00:00:28
da biste primenili putanju kretanja Ja biram točak .
00:00:31
i na kartici "Animacije" Otvaram galeriju efekata.
00:00:35
i pomerite se nadole do putanja kretanja.
00:00:39
Postoje te staze i dole u Na samom dnu postoji veza sa viљe..
00:00:45
Putanja "Prava linija" je najčešća I to je ono љto ћelim, pa жu izabrati..
00:00:50
Efekat putanje se reprodukuje u automatskom pregledu
00:00:53
I to je po podrazumevanoj vrednosti silazni put.
00:00:56
Na putu, zelena krug prikazuje početnu tačku za liniju, .
00:01:01
Crveni krug prikazuje krajnja tačka.
00:01:04
Ova lagana slika točka Pokazuje ti gde жe zavrљiti..
00:01:08
Kada vidite sablasnu sliku i Početne i krajnja tačke su mali krugovi,.
00:01:12
Znaљ da je putanja izabrana.
00:01:16
Kada kliknem bilo gde to nije na putu koji osnaћuje put..
00:01:21
Kada putanja nije izabrana, početne i završne tačke .
00:01:24
su zelene strela i crvena strela..
00:01:27
Za moj efekat animacije točka želim Desna putkaиka putanja, a ne dole..
00:01:33
Najlakši način da to popraviš je da biste prvo izabrali Putanju,.
00:01:37
uperite na njega i potražite 4 šiljata kursora, a zatim kliknite,.
00:01:42
Onda ću otvoriti opciju efekta.
00:01:45
A ovde ima viљe vrsta strejt staza.
00:01:48
Ja жu izabrati.. Točak se sada pomera nadesno.
00:01:52
I njegove strele ukazuju nadesno.
00:01:55
Želim da napravim ovaj put Duћe, pa жu da mu preрem na veličinu..
00:01:59
Prvo ga izaberem.
00:02:02
Onda ću pritisnuti taster Shift da bi linija bila horizontalna dok je vučem..
00:02:08
Sa smenom tastera, Ukaћem na kraj puta..
00:02:12
I kada vidim da su ova dva uperena kursor veličine prevlačim miša..
00:02:17
Hoжu da se toиak zaustavi ovde. Pustiću taster miša i taster za pomeranje..
00:02:24
Hajde da pregledamo efekat,
00:02:26
Staza pomera točak pravo desno do kraja bara..
00:02:31
Imajte to u vidu kada sam. prevlačenje na veličinu putanje, .
00:02:34
Mogu da ga pomerim u bilo kom pravcu.
00:02:37
Ranije sam mogao da se presvučem njegov pravac tako što ga vučeš od nadole do desno. .
00:02:43
Samo je malo komplikovanije kada. nacrtati da bi linija bila savršeno horizontalna..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
عجلة تتحرك ذهابا وإيابا.
00:00:12
في هذا الفيلم سأركز على إنشاء مسار الحركة للتأثير .
00:00:15
حتى تتمكن من رؤية كيفية العمل مع مسار..
00:00:18
في فيلم 3، سأطبق تدور وغيرها من الآثار.
00:00:21
إلى العجلة لإكمال تأثير المتداول.
00:00:25
هنا صورة عجلة القيادة مع عدم تطبيق أي آثار،.
00:00:28
لتطبيق مسار الحركة أنا حدد العجلة .
00:00:31
وفي علامة التبويب "حركات" أفتح معرض التأثيرات.
00:00:35
والتمرير لأسفل إلى مسارات الحركة.
00:00:39
هناك هذه المسارات و أسفل في في أسفل جدا هناك صلة لأكثر من ذلك..
00:00:45
مسار الخط المستقيم هو الأكثر شيوعا وهذا ما أريده لذا سأختاره.
00:00:50
تأثير المسار يلعب في المعاينة التلقائية
00:00:53
وهو مسار تنازلي بشكل افتراضي.
00:00:56
على الطريق، والأخضر دائرة تعرض نقطة البداية للخط، .
00:01:01
تظهر الدائرة الحمراء نقطة النهاية.
00:01:04
هذه الصورة أكثر شحوبا من العجلة يظهر لك أين سينتهي به المطاف..
00:01:08
عندما ترى الصورة الخفية و نقاط البداية والنهاية هي دوائر صغيرة،.
00:01:12
أنت تعرف أن المسار محدد.
00:01:16
عندما انقر فوق أي مكان غير موجود على المسار الذي يشطب المسار..
00:01:21
عندما لا يتم تحديد المسار، نقاط البداية والنهاية .
00:01:24
هي خضراء السهم و السهم الأحمر..
00:01:27
لتأثير الحركة عجلة بلدي أريد مسار توجيه صحيح وليس مسارا لأسفل..
00:01:33
أسهل طريقة لإصلاح ذلك هو أولا تحديد المسار،.
00:01:37
أشر إليه وابحث عن المؤشر 4 مدببة، ثم انقر فوق،.
00:01:42
ثم سأفتح خيارات التأثير
00:01:45
وهنا المزيد من أنواع المسارات المستقيمة.
00:01:48
سأختار الحق، العجلة تتحرك الآن إلى اليمين.
00:01:52
وسهامها تشير إلى اليمين
00:01:55
أريد أن أسلك هذا الطريق أطول لذلك أنا ذاهب لتغيير حجمها..
00:01:59
أولا أختاره
00:02:02
ثم سأضغط على مفتاح Shift للحفاظ على الخط الأفقي وأنا اسحبه..
00:02:08
مع مفتاح Shift لأسفل، أشير إلى نهاية الطريق.
00:02:12
وعندما أرى هذا 2 وأشار مؤشر تغيير الحجم أقوم بسحب الماوس..
00:02:17
أريد أن تتوقف العجلة هنا لذا سأترك زر الماوس ومفتاح Shift..
00:02:24
الآن دعونا معاينة تأثير،
00:02:26
المسار يتحرك عجلة على التوالي إلى اليمين إلى نهاية الحانة..
00:02:31
لاحظ أنه عندما أكون سحب إلى حجم المسار، .
00:02:34
يمكنني تحريكه في أي اتجاه أريده أيضا
00:02:37
في وقت سابق كان يمكن أن تتغير اتجاهها عن طريق سحبها من أسفل إلى اليمين. .
00:02:43
انها مجرد أصعب قليلا عندما كنت رسم للحصول على خط أفقي تماما..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
앞뒤로 굴러가는 바퀴.
00:00:12
이 영화에서 나는 에 초점을 맞출 것이다 효과에 대한 모션 경로 만들기 .
00:00:15
그래서 당신은 볼 수 있습니다 경로로 작업하는 방법..
00:00:18
영화 3에서는 스핀 및 기타 효과.
00:00:21
롤링 효과를 완료하기 위해 휠에.
00:00:25
휠 이미지는 다음과 같습니다. 효과가 적용되지 않고,.
00:00:28
모션 경로를 적용하려면 휠을 선택 .
00:00:31
애니메이션 탭에서 효과 갤러리를 엽니다..
00:00:35
아래로 스크롤하여 모션 경로로 이동합니다.
00:00:39
이러한 경로가 있으며 아래경로가 있습니다. 맨 아래에는 더 많은 링크가 있습니다..
00:00:45
직선 경로가 가장 일반적입니다. 그리고 그게 내가 원하는 거야 그래서 나는 그것을 선택할 수 있습니다..
00:00:50
자동 미리 보기에서 경로 효과가 재생됩니다.
00:00:53
기본적으로 하향 경로입니다.
00:00:56
경로에, 녹색 원은 선의 시작점을 표시하며, .
00:01:01
빨간색 원은 끝점을 표시합니다.
00:01:04
휠의 이 창백한 이미지 그것이 끝날 곳을 보여줍니다..
00:01:08
유령의 이미지를 볼 때 시작 점과 끝점은 작은 원,.
00:01:12
경로가 선택됨을 알고 있습니다.
00:01:16
그렇지 않은 곳을 클릭할 때 경로를 선택 해제하는 경로에서..
00:01:21
경로를 선택하지 않으면 시작 점 및 종료 점 .
00:01:24
녹색 화살표와 빨간색 화살표..
00:01:27
휠 애니메이션 효과를 위해 원하는 경우 오른쪽 가리키는 경로가 아닙니다..
00:01:33
이를 해결하는 가장 쉬운 방법 먼저 경로를 선택하는 것입니다..
00:01:37
그것을 가리키고 뾰족한 커서 4개, 클릭,.
00:01:42
그런 다음 효과 옵션을 엽니다.
00:01:45
여기에 더 많은 유형의 직선 경로가 있습니다.
00:01:48
내가 바로 선택합니다, 휠이 오른쪽으로 이동합니다..
00:01:52
화살표는 오른쪽을 가리킵니다.
00:01:55
나는이 경로를 만들고 싶습니다 더 이상 그래서 나는 그것을 크기를 조정거할 거야..
00:01:59
먼저 선택해,
00:02:02
그런 다음 시프트 키를 누릅니다. 선을 드래그할 때 수평으로 유지합니다..
00:02:08
시프트 키를 아래로, 경로의 끝을 가리킵니다..
00:02:12
이 2가리개 참조 크기 조정 커서 나는 마우스를 드래그합니다..
00:02:17
나는 바퀴가 여기에 대해 중지할 수 있기를 바랍니다. 마우스 버튼과 시프트 키를 내다보겠습니다..
00:02:24
이제 효과를 미리 살펴보겠습니다.
00:02:26
패스가 휠을 똑바로 이동합니다. 바 의 끝에 오른쪽에..
00:02:31
내가 있을 때는 주의하십시오. 경로 크기로 드래그, .
00:02:34
나는 너무 원하는 방향으로 이동할 수 있습니다.
00:02:37
일찍 변경될 수 있었습니다. 방향을 아래에서 오른쪽으로 드래그합니다. .
00:02:43
그것은 단지 조금 까다로워때 선을 완벽하게 수평으로 얻으려면 그립니다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
一个来回滚动的轮子。
00:00:12
在这部电影中,我将重点介绍 为效果创建运动路径.
00:00:15
所以你可以看到 如何使用路径。.
00:00:18
在电影3中,我将应用一个 旋转和其他效果.
00:00:21
到轮子完成滚动效果。
00:00:25
这是车轮图像 不应用任何效果,.
00:00:28
以应用运动路径 我选择轮子.
00:00:31
,然后在"动画"选项卡上 我打开效果库.
00:00:35
,然后向下滚动到"运动路径"。
00:00:39
有这些路径,在 最底部有一个链接到更多。.
00:00:45
直线路径是最常见的 这就是我想要的,所以我会选择它。.
00:00:50
"路径"效果在自动预览中播放
00:00:53
默认情况下,这是一条向下的路径。
00:00:56
在小路上,绿色 圆表示线条的起点,.
00:01:01
红色圆圈显示终点。
00:01:04
这个更苍白的车轮形象 显示它将在哪里结束。.
00:01:08
当您看到重影图像和 起点和终点都是小圆圈,.
00:01:12
您知道路径已被选中。
00:01:16
当我单击不是 在取消选择路径的路径上。.
00:01:21
如果未选择路径, 起点和终点.
00:01:24
是绿色的 箭头和红色箭头。.
00:01:27
对于我想要的车轮动画效果 正确的指向路径而不是向下的路径。.
00:01:33
解决此问题的最简单方法 是首先选择路径,.
00:01:37
指向它并寻找 4 点光标,然后单击,.
00:01:42
然后我会打开效果选项
00:01:45
这里还有更多类型的直线路径。
00:01:48
我会选择"对", 轮子现在向右移动.
00:01:52
它的箭头指向右侧。
00:01:55
我想走这条路 更长的时间,所以我要调整它的大小。.
00:01:59
首先我选择它,
00:02:02
然后我要按Shift键 以在我拖动时保持线条水平。.
00:02:08
关闭 Shift 键后, 我指向路径的尽头.
00:02:12
当我看到这个2点 调整光标大小 我拖动鼠标。.
00:02:17
我希望车轮在这里停止,所以 我会松开鼠标按钮和Shift键。.
00:02:24
现在让我们预览效果,
00:02:26
路径将车轮移直 在酒吧尽头的右边。.
00:02:31
请注意,当我 拖动以调整路径大小,.
00:02:34
我也可以把它移动到我想要的任何方向。
00:02:37
早些时候我可以改变 通过将其从下向右拖动来指示方向。.
00:02:43
当你有点棘手时 绘制以使线条完全水平。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
ล้อที่กลิ้งไปมา
00:00:12
ในหนังเรื่องนี้ ผมจะโฟกัสไปที่ การสร้างเส้นทางการเคลื่อนไหวสําหรับเอฟเฟ็กต์ .
00:00:15
เพื่อให้คุณสามารถเห็น วิธีการทํางานกับเส้นทาง.
00:00:18
ในภาพยนตร์ 3 ฉันจะใช้ หมุนและผลกระทบอื่น ๆ.
00:00:21
ไปยังล้อเพื่อให้ผลกลิ้งของ
00:00:25
นี่คือภาพวงล้อ ไม่มีการใช้เอฟเฟกต์.
00:00:28
เพื่อใช้เส้นทางการเคลื่อนไหว ฉันเลือกวงล้อ .
00:00:31
และบนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ฉันเปิดแกลเลอรีเอฟเฟ็กต์.
00:00:35
และเลื่อนลงไปที่เส้นทางการเคลื่อนไหว
00:00:39
มีเส้นทางเหล่านี้และลงที่ ด้านล่างสุดมีลิงก์ไปยังเพิ่มเติม.
00:00:45
เส้นทางเส้นตรงเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด และนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ ดังนั้นฉันจะเลือกมัน.
00:00:50
เอฟเฟ็กต์เส้นทางจะเล่นในการแสดงตัวอย่างอัตโนมัติ
00:00:53
และมันเป็นเส้นทางลงตามค่าเริ่มต้น
00:00:56
บนเส้นทางสีเขียว วงกลมแสดงจุดเริ่มต้นสําหรับเส้น .
00:01:01
วงกลมสีแดงแสดงจุดสิ้นสุด
00:01:04
ภาพที่ซีดกว่าของวงล้อนี้ แสดงให้คุณเห็นว่ามันจะจบลงที่ใด.
00:01:08
เมื่อคุณเห็นภาพผีและ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นวงกลมเล็ก ๆ.
00:01:12
คุณรู้ว่าเส้นทางถูกเลือก
00:01:16
เมื่อฉันคลิกที่ใดก็ได้ที่ไม่ใช่ บนเส้นทางที่ยกเลิกการเลือกเส้นทาง.
00:01:21
เมื่อเส้นทางไม่ได้ถูกเลือก จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด .
00:01:24
เป็นสีเขียว ลูกศรและลูกศรสีแดง.
00:01:27
สําหรับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบวงล้อของฉันที่ฉันต้องการ เส้นทางชี้ขวาไม่ใช่เส้นทางลง.
00:01:33
วิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ไขสิ่งนั้น คือก่อนอื่นคือการเลือกเส้นทาง.
00:01:37
ชี้ไปที่มันและมองหา เคอร์เซอร์ 4 แฉก แล้วคลิก.
00:01:42
จากนั้นฉันจะเปิดตัวเลือกเอฟเฟ็กต์
00:01:45
และนี่คือประเภทของเส้นทางตรงมากขึ้น
00:01:48
ฉันจะเลือกขวา ตอนนี้ล้อย้ายไปทางขวา.
00:01:52
และลูกศรของมันชี้ไปทางขวา
00:01:55
ฉันต้องการสร้างเส้นทางนี้ ยาวขึ้นผมจะปรับขนาดมัน.
00:01:59
ตอนแรกฉันเลือกมัน
00:02:02
แล้วฉันจะกดปุ่ม Shift เพื่อให้เส้นเป็นแนวนอนขณะที่ฉันลาก.
00:02:08
เมื่อปุ่ม Shift ถูกกดลง ฉันชี้ไปที่จุดสิ้นสุดของเส้นทาง.
00:02:12
และเมื่อผมเห็น 2 แฉกนี้ เคอร์เซอร์ปรับขนาด ฉันลากเมาส์.
00:02:17
ฉันต้องการให้ล้อหยุดเกี่ยวกับที่นี่ดังนั้น ฉันจะปล่อยปุ่มเมาส์และปุ่ม Shift.
00:02:24
ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างเอฟเฟ็กต์กัน
00:02:26
เส้นทางย้ายล้อตรง ไปทางขวาสุดของบาร์.
00:02:31
โปรดทราบว่าเมื่อฉัน การลากเพื่อปรับขนาดเส้นทาง .
00:02:34
ผมสามารถเลื่อนไปในทิศทางใดก็ได้ที่ผมต้องการด้วย
00:02:37
ก่อนหน้านี้ฉันอาจจะเปลี่ยน ทิศทางของมันโดยการลากจากลงขวา .
00:02:43
มันแค่ยุ่งยากกว่านิดหน่อย วาดเพื่อให้ได้เส้นในแนวนอนอย่างสมบูรณ์แบบ.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL