PowerPoint - Trigger a video Tutorial

In this video, you will learn about triggering a video in the Microsoft 365 environment.
The video covers the process of searching for and accessing videos in Microsoft 365, whether they are stored in SharePoint, OneDrive, or your Office space.
By using the search bar located at the top of your Microsoft Office apps, you can easily find and watch videos that are relevant to your needs.
This will help you efficiently navigate and utilize the video resources available in Microsoft 365.

  • 4:06
  • 2033 views
00:00:07
it enables you to start the video without having to click it to do so.
00:00:11
You can pull the video off the slide so it doesn't show before you play it,
00:00:16
then using the Playback tab
00:00:18
you can set it to play full screen
00:00:20
and set up a trigger like this pyramid shape to start it.
00:00:25
In a Slideshow, you'd display the slide,
00:00:28
click the trigger and the video would start and play full screen.
00:00:34
Let's take this step by step,
00:00:36
here's the slide at an earlier stage.
00:00:38
I've created this shape and now I'll insert my video
00:00:42
using the Insert tab, Video, Video on my PC.
00:00:50
The inserted video covers the shape but that doesn't
00:00:53
matter because I'm going to drag it off the slide,
00:00:56
I can make it as small as I want.
00:01:00
Now I'll use Video tools and the Playback tab
00:01:03
and I'll select the option to play it full screen,
00:01:06
however there's a critical issue.
00:01:09
I need a way to start the video,
00:01:11
I'm going to open the Animation pane now because it helps explain what's going on.
00:01:15
I'll zoom out a little more,
00:01:19
PowerPoint treats video and sound as effects,
00:01:22
so this effect represents the video itself
00:01:25
and like other effects, it appears in the Animation pane.
00:01:29
Also it's shown as already having a trigger, the movie is its own trigger.
00:01:34
In other words, it's automatically set up so that I have
00:01:37
to click the movie itself to play it
00:01:40
but since I don't want the video to appear before it plays
00:01:43
and I've pulled it off the slide, I need a way to start it.
00:01:47
Here's one option, on the Playback tab, I can change
00:01:50
this from On click to Automatically.
00:01:54
Now look at the effects in the animation pane,
00:01:57
this play effect will start the video automatically and it will play full screen.
00:02:02
Let's see it in a preview,
00:02:05
the video plays full screen but starts up instantly and bypasses the view of the slide.
00:02:11
In this case I do want to display the slide,
00:02:13
so this shape and message will appear.
00:02:16
So I need to trigger the video from the slide,
00:02:19
given that I'll remove this automatic play effect and set up the shape as a trigger.
00:02:24
I make sure the video effect is selected in the Animation pane,
00:02:28
then I click Trigger, On click of
00:02:32
Pyramid which is the shape.
00:02:35
Now the pyramid shape is the trigger for the video
00:02:38
and that's what I need to click to start it.
00:02:41
Let's try it out.
00:02:43
I'll click the trigger and there's the video.
00:02:50
Another way to use triggers with a video is to create
00:02:53
your own media controls to play it.
00:02:56
Each of these controls is a trigger, I can Play,
00:03:02
Pause
00:03:06
or Stop the action using animation effects.
00:03:09
To create the controls, I first insert a shape to serve
00:03:13
as a control or trigger.
00:03:16
For example, for a Play control I'd use this Action button.
00:03:26
For the Play effect itself, I'd first remove
00:03:29
the automatically assigned trigger for the video,
00:03:33
then I'd select the video and from the animation gallery
00:03:37
choose a Play effect, part of this group that is available for a video.
00:03:44
With the Play effect applied I can now assign a trigger to it.
00:03:49
The Play effect is selected so I'll click Trigger, On click of
00:03:54
and choose the Action button.
00:03:57
I'd follow the same steps using
00:03:59
the Add animation gallery to create the other controls.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Een trigger geeft u een voordeel wanneer u een video wilt afspelen,
00:00:07
zodat u de video kunt starten zonder erop te hoeven klikken.
00:00:11
U kunt de video van de dia halen, zodat deze niet wordt weergegeven voordat u deze afspeelt,
00:00:16
Gebruik vervolgens het tabblad Afspelen
00:00:18
om de film op volledig scherm af te spelen
00:00:20
en een trigger zoals deze piramidevorm in te stellen om deze te starten.
00:00:25
In een Diavoorstelling zou u de dia weergeven,
00:00:28
op de trigger klikken en de video zou op volledig scherm worden afgespeeld.
00:00:34
Laten we dit stap voor stap doen,
00:00:36
hier is de dia in een eerder stadium.
00:00:38
Ik heb deze vorm gemaakt en nu zal ik mijn video invoegen
00:00:42
met behulp van het tabblad Invoegen, Video, Video op mijn PC.
00:00:50
De ingevoegde video bedekt de vorm, maar dat maakt niet uit,
00:00:53
want ik sleep hem van de dia,
00:00:56
ik kan hem zo klein maken als ik wil.
00:01:00
Nu gebruik ik Videogereedschappen en het tabblad Afspelen
00:01:03
en ik selecteer de optie om het op volledig scherm af te spelen,
00:01:06
maar er is een kritiek probleem.
00:01:09
Ik heb een manier nodig om de video te starten.
00:01:11
Ik ga nu het deelvenster Animatie openen omdat het helpt uit te leggen wat er aan de hand is.
00:01:15
Ik zoom iets verder uit,
00:01:19
PowerPoint behandelt video en geluid als effecten,
00:01:22
dus dit effect vertegenwoordigt de video zelf
00:01:25
en zoals andere effecten verschijnt het in het deelvenster Animatie.
00:01:29
Ook wordt getoond dat het al een trigger heeft, de film is zijn eigen trigger.
00:01:34
Met andere woorden, het wordt automatisch ingesteld, zodat ik
00:01:37
op de film zelf moet klikken om het af te spelen,
00:01:40
maar omdat ik niet wil dat de video wordt weergegeven voordat deze wordt afgespeeld
00:01:43
en ik deze van de dia heb gehaald, heb ik een manier nodig om het te starten.
00:01:47
Hier is één optie, op het tabblad Afspelen kan ik dit wijzigen door
00:01:50
van Aan naar Automatisch te klikken.
00:01:54
Kijk nu naar de effecten in het animatiescherm,
00:01:57
dit afspeeleffect start de video automatisch en wordt op volledig scherm afgespeeld.
00:02:02
Laten we het in een voorbeeld zien,
00:02:05
de video wordt op volledig scherm afgespeeld, maar start direct op en omzeilt de weergave van de dia.
00:02:11
In dit geval wil ik wel de dia weergeven,
00:02:13
dus zal deze vorm en bericht verschijnen.
00:02:16
Dus moet ik de video van de dia triggeren,
00:02:19
aangezien ik dit automatische afspeeleffect zal verwijderen en de vorm als trigger zal instellen.
00:02:24
Ik zorg ervoor dat het video effect is geselecteerd in het deelvenster Animatie,
00:02:28
dan klik ik op Trigger, Aanklikken van
00:02:32
Piramide wat de vorm is.
00:02:35
Nu is de piramidevorm de trigger voor de video
00:02:38
en dat is wat ik moet klikken om het te starten.
00:02:41
Laten we het proberen.
00:02:43
Ik klik op de trigger en daar is de video.
00:02:50
Een andere manier om triggers met een video te gebruiken, is door
00:02:53
uw eigen mediacontrole te maken om deze te spelen.
00:02:56
Elk van deze besturingselementen is een trigger, ik kan de actie Afspelen,
00:03:02
Pauzeren
00:03:06
of Stoppen met behulp van animatie effecten.
00:03:09
Om de besturingselementen te maken, voeg ik eerst een vorm in die
00:03:13
als een besturingselement of trigger moet worden gebruikt.
00:03:16
Voor een Afspeel besturingselement zou ik bijvoorbeeld deze Actieknop gebruiken.
00:03:26
Voor het Afspeel effect zelf zou ik eerst
00:03:29
de automatisch toegewezen trigger voor de video verwijderen,
00:03:33
dan zou ik de video selecteren en van de animatiegalerij
00:03:37
een Afspeel effect kiezen, onderdeel van deze groep die beschikbaar is voor een video.
00:03:44
Met het toegepaste Afspeel effect, kan ik er nu een trigger aan toewijzen.
00:03:49
Het Afspeel effect is geselecteerd, dus klik ik op Trigger, Aanklikken
00:03:54
en kies de Actieknop.
00:03:57
Ik volg dezelfde stappen met behulp van
00:03:59
Toevoegen animatiegalerij om de andere besturingselementen te maken.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Ein Trigger ist Ihnen sehr nützlich, wenn Sie ein Video abspielen möchten,
00:00:07
er gibt Ihnen die Möglichkeit, das Video zu starten, ohne es extra anklicken zu müssen.
00:00:11
Sie können das Video von der Folie ziehen, damit es nicht sichtbar ist, bevor Sie es abspielen,
00:00:16
dann benutzen Sie die Registerkarte „Wiedergabe”
00:00:18
und können es so einstellen, dass es im Vollbildmodus abgespielt wird,
00:00:20
und einen Trigger einstellen wie diese Pyramidenform, um es zu starten.
00:00:25
In einer Diashow würden Sie die Folie anzeigen,
00:00:28
den Trigger anklicken und das Video würde starten und im Vollbildmodus abgespielt.
00:00:34
Machen wir das Schritt für Schritt,
00:00:36
hier ist die Folie in einem früheren Stadium.
00:00:38
Ich habe diese Form erstellt und füge nun mein Video ein,
00:00:42
über die Registerkarte „Einfügen”, „Video”, „Video auf meinem PC”.
00:00:50
Das eingefügte Video überdeckt die Form, was aber keine
00:00:53
Rolle spielt, weil ich es von der Folie ziehe,
00:00:56
ich kann so sehr verkleinern, wie ich möchte.
00:01:00
Jetzt benutze ich die Video-Tools und die Registerkarte „Wiedergabe”
00:01:03
und wähle die Option, um es im Vollbildmodus abzuspielen,
00:01:06
allerdings gibt es ein ungelöstes Problem.
00:01:09
Ich muss das Video auch starten können.
00:01:11
Hierzu öffne ich jetzt das Animationsfenster, weil es bei der Erklärung des Vorgangs hilft.
00:01:15
Ich zoome etwas mehr heraus,
00:01:19
PowerPoint behandelt Video und Sound als Effekte,
00:01:22
deshalb repräsentiert dieser Effekt das Video selbst,
00:01:25
und wie andere Effekte erscheint es im Animationsfenster.
00:01:29
Es wird auch schon angezeigt mit einem Trigger, der Film ist sein eigener Trigger.
00:01:34
Anders ausgedrückt, es ist automatisch eingestellt, dass ich
00:01:37
den Film selbst anklicken muss, um ihn abzuspielen,
00:01:40
aber da ich nicht möchte, dass das Video erscheint, bevor es abgespielt wird,
00:01:43
und ich es von der Folie gezogen habe, brauche ich eine Möglichkeit, es zu starten.
00:01:47
Hier ist eine Option auf der Registerkarte Wiedergabe, ich kann dieses ändern
00:01:50
von „Bei Klick” zu „Automatisch”.
00:01:54
Schauen Sie nun auf die Effekte im Animationsfenster.
00:01:57
Dieser Abspieleffekt startet das Video automatisch und es wird im Vollbildmodus abgespielt.
00:02:02
Sehen wir uns eine Vorschau an:
00:02:05
Das Video wird im Vollbildmodus abgespielt, aber startet sofort und übergeht die Folienansicht.
00:02:11
In diesem Fall möchte ich die Folie anzeigen
00:02:13
und es erscheint diese Form und diese Nachricht.
00:02:16
Deshalb muss ich das Video von der Folie auslösen.
00:02:19
Dafür entferne ich diesen automatischen Abspiel- Effekt und stelle die Form als Trigger ein.
00:02:24
Ich stelle sicher, dass der Videoeffekt im Animationsfenster ausgewählt ist,
00:02:28
und klicke dann „Trigger”, „Bei Klick auf
00:02:32
Pyramide”, was die Form ist.
00:02:35
Nun ist die Pyramidenform der Trigger für das Video
00:02:38
und ich muss auf diese klicken, um es starten.
00:02:41
Versuchen wir das einmal.
00:02:43
Ich klicke den „Trigger” an und da ist das Video.
00:02:50
Eine andere Verwendungsmöglichkeit von Triggern für ein Video ist die Erstellung
00:02:53
Ihrer eigenen Media-Steuerelemente, um es abzuspielen.
00:02:56
Jedes dieser Steuerelemente ist ein Trigger, ich kann Abspielen,
00:03:02
Pause
00:03:06
oder Stop für die Aktion anwenden mithilfe von Animationseffekten.
00:03:09
Zur Erstellung der Steuerelemente füge ich zuerst die Form ein,
00:03:13
die als Steuerelement oder Trigger dienen soll.
00:03:16
Für ein Abspiel-Steuerelement würde ich z. B. diese Aktionsschaltfläche verwenden.
00:03:26
Für den Abspieleffekt selbst würde ich zuerst den
00:03:29
automatisch zugewiesenen Trigger für das Video entfernen,
00:03:33
danach würde ich das Video auswählen und aus der Animationsgalerie
00:03:37
einen Abspieleffekt wählen, der zu dieser Gruppe gehört, welche für das Video verfügbar ist.
00:03:44
Mit dem angewendeten Abspieleffekt kann ich ihm jetzt einen Trigger zuweisen.
00:03:49
Der Abspieleffekt ist ausgewählt, deshalb klicke ich auf „Trigger”, „Bei Klick auf”
00:03:54
und wähle die Aktionsschaltfläche.
00:03:57
Ich würde die gleichen Schritte unter Verwendung
00:03:59
der Animationsgalerie zum Hinzufügen durchführen, um die anderen Steuerelemente zu erstellen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Los desencadenadores son una ventaja a la hora de reproducir un vídeo,
00:00:07
ya que le permiten iniciarlo sin tener que hacer clic en él.
00:00:11
Puede quitar el vídeo de la diapositiva para que no aparezca antes de reproducirlo
00:00:16
y, desde la pestaña Reproducción,
00:00:18
elegir que se reproduzca a pantalla completa
00:00:20
y crear un desencadenador como este con forma de pirámide para iniciarlo.
00:00:25
En una presentación, usted mostraría la diapositiva,
00:00:28
haría clic en el desencadenador, y el vídeo se reproduciría a pantalla completa.
00:00:34
Vamos a ir paso a paso:
00:00:36
aquí está la diapositiva en un momento anterior.
00:00:38
He creado esta forma y ahora insertaré mi vídeo
00:00:42
desde la pestaña Insertar, Vídeo, Vídeo en mi PC.
00:00:50
El vídeo insertado cubre la forma, pero no importa
00:00:53
porque voy a sacarlo de la diapositiva.
00:00:56
Puedo hacerlo tan pequeño como quiera.
00:01:00
Ahora usaré las herramientas de Vídeo y la pestaña Reproducción
00:01:03
y seleccionaré la opción Reproducir a pantalla completa,
00:01:06
aunque hay un inconveniente.
00:01:09
Necesito una forma de iniciar el vídeo.
00:01:11
Voy a abrir el Panel de animación porque me ayudará a explicar el proceso.
00:01:15
Voy a alejar la imagen un poco más.
00:01:19
PowerPoint considera el vídeo y el sonido como efectos,
00:01:22
por lo que este efecto representa el vídeo en sí
00:01:25
y, al igual que otros efectos, aparece en el Panel de animación.
00:01:29
También se ve que ya tiene un desencadenador: el propio vídeo es el desencadenador.
00:01:34
En otras palabras: está configurado automáticamente para tener que
00:01:37
hacer clic en el vídeo para reproducirlo,
00:01:40
pero como no quiero que el vídeo aparezca antes de que se reproduzca
00:01:43
y lo he sacado de la diapositiva, necesito una forma de iniciarlo.
00:01:47
Aquí hay una opción: en la pestaña Reproducción, puedo cambiar
00:01:50
de "Al hacer clic" a "Automáticamente".
00:01:54
Ahora veamos los efectos en el panel de animación:
00:01:57
este efecto de reproducción iniciará el vídeo automáticamente y lo reproducirá a pantalla completa.
00:02:02
Veámoslo en una vista previa:
00:02:05
el vídeo se reproduce a pantalla completa, pero se inicia instantáneamente y omite la vista de la diapositiva.
00:02:11
En este caso, no quiero mostrar la diapositiva,
00:02:13
así que aparecerán esta forma y este mensaje.
00:02:16
Así que debo iniciar el vídeo desde la diapositiva,
00:02:19
dado que quitaré este efecto de reproducción automática y configuraré la forma como un disparador.
00:02:24
Me aseguro de que el efecto de vídeo esté seleccionado en el Panel de animación,
00:02:28
luego hago clic en Desencadenar, Al hacer clic con
00:02:32
Pirámide, que es la forma elegida.
00:02:35
Ahora, la pirámide es el desencadenador del vídeo,
00:02:38
y ahí es donde debo hacer clic para iniciarlo.
00:02:41
Vamos a probarlo.
00:02:43
Hago clic en el desencadenador, y ahí está el vídeo.
00:02:50
Otra forma de utilizar desencadenadores con un vídeo es crear
00:02:53
sus propios controles multimedia para reproducirlo.
00:02:56
Cada uno de estos controles es un desencadenador; puedo Reproducir,
00:03:02
Pausar
00:03:06
o Detener la acción usando efectos de animación.
00:03:09
Para crear los controles, primero inserto una forma que sirva
00:03:13
como control o desencadenador.
00:03:16
Por ejemplo, para un control de Reproducción utilizaría este botón de Acción.
00:03:26
Para el efecto Reproducir, primero quitaría
00:03:29
el desencadenador asignado automáticamente al vídeo,
00:03:33
luego seleccionaría el vídeo y, desde la galería de animaciones,
00:03:37
elegiría un efecto Reproducir, en este grupo disponible para vídeos.
00:03:44
Con el efecto Reproducir aplicado, ahora puedo asignarle un desencadenador.
00:03:49
El efecto Reproducir está seleccionado, así que hago clic en Desencadenar, Al hacer clic con
00:03:54
y elijo el botón de Acción.
00:03:57
Seguiría los mismos pasos usando
00:03:59
la galería de Agregar animación para crear los demás controles.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Um disparador lhe dá uma vantagem quando você quer reproduzir um vídeo.
00:00:07
Ele permite que você inicie o vídeo sem ter que clicar nele.
00:00:11
Você pode retirar o vídeo do slide, de modo que ele não apareça antes de você reproduzi-lo.
00:00:16
Assim, usando a aba Reprodução
00:00:18
você pode configurar para reprodução em tela cheia
00:00:20
e também pode configurar um disparador como este formato de pirâmide para iniciar o vídeo.
00:00:25
Em uma apresentação de slide, você exibe o slide,
00:00:28
clica no disparador e o vídeo inicia com reprodução em tela cheia.
00:00:34
Vamos ver isso passo a passo.
00:00:36
Aqui está o slide em sua fase inicial.
00:00:38
Criei esta forma e agora vou inserir o meu vídeo
00:00:42
usando a aba Inserir, Vídeo, Vídeo do meu PC.
00:00:50
O vídeo inserido cobre a forma, mas isso não
00:00:53
importa, pois vou arrastá-lo para fora do slide.
00:00:56
Posso fazer isso tão pequeno quanto eu queira.
00:01:00
Agora, vou usar as ferramentas de Vídeo e a aba Reprodução
00:01:03
e vou selecionar a opção para reproduzir em tela cheia,
00:01:06
no entanto, há um problema crítico.
00:01:09
Preciso de uma maneira de iniciar o vídeo.
00:01:11
Vou abrir o painel de Animação agora, porque isso vai me ajudar a explicar o que vai acontecer.
00:01:15
Vou dar um pouco mais de zoom.
00:01:19
O PowerPoint processa vídeo e som como efeitos,
00:01:22
então este efeito representa o vídeo em si
00:01:25
e, como outros efeitos, ele aparece no painel de Animação.
00:01:29
Além disso, ele aparece como já tendo um disparador. O filme é seu próprio disparador.
00:01:34
Em outras palavras, ele é automaticamente configurado para que eu tenha que
00:01:37
clicar no filme para reproduzi-lo,
00:01:40
mas como eu não quero que o filme apareça antes
00:01:43
e eu o retirei do slide, preciso de uma forma para começá-lo.
00:01:47
Aqui está uma opção. Na aba Reprodução, posso mudar
00:01:50
de Com clique para Automaticamente.
00:01:54
Agora, olhe para os efeitos no painel de animação.
00:01:57
Este efeito de reprodução vai começar o vídeo automaticamente e em tela cheia.
00:02:02
Vamos ver em uma pré-visualização.
00:02:05
O vídeo é reproduzido em tela cheia, mas inicia instantaneamente e evita a visualização do slide.
00:02:11
Neste caso, eu quero exibir o slide,
00:02:13
de modo que este formato e mensagem apareçam.
00:02:16
Então preciso disparar o vídeo a partir do slide.
00:02:19
Sendo assim, vou remover este efeito de reprodução automática e configurar o formato como um disparador.
00:02:24
Certifico-me de que o efeito do vídeo está selecionado no painel de animação,
00:02:28
e então clico em Disparador, Ao clicar na
00:02:32
Pirâmide, que é o formato.
00:02:35
Agora o formato de pirâmide é o disparador para o vídeo
00:02:38
e preciso clicar nela para iniciá-lo.
00:02:41
Vamos experimentar.
00:02:43
Vou clicar no disparador e aí está o vídeo.
00:02:50
Outra forma de usar disparadores com um vídeo é criar
00:02:53
seus próprios controles de mídia para reprodução.
00:02:56
Cada um desses controles é um disparador. Posso reproduzir,
00:03:02
Pausar
00:03:06
ou Parar a ação usando efeitos de animação.
00:03:09
Para criar os controles, primeiro insiro um formato para servir
00:03:13
como controle ou disparador.
00:03:16
Por exemplo, para um controle de Reprodução, vou usar este botão de Ação.
00:03:26
Para o próprio efeito Reprodução, primeiro removo
00:03:29
o disparador atribuído automaticamente para o vídeo,
00:03:33
então seleciono o vídeo e, na galeria de animação
00:03:37
escolho um efeito de reprodução, parte deste grupo, que está disponível para um vídeo.
00:03:44
Com o efeito de Reprodução aplicado, agora posso atribuir um disparador para ele.
00:03:49
O efeito Reprodução está selecionado, então clico em Disparador, ao clicar em
00:03:54
e escolho o botão de Ação.
00:03:57
Vou seguir as mesmas etapas usando
00:03:59
a galeria de Adicionar animação para criar os outros controles.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Un grilletto ti dà un vantaggio quando si desidera riprodurre un video, .
00:00:07
consente di avviare il video senza dover fare clic su di esso per farlo..
00:00:11
È possibile estrarre il video dalla diapositiva in modo che non si mostri prima di giocare, .
00:00:16
quindi utilizzando la scheda Riproduzione
00:00:18
è possibile impostarlo per la riproduzione a schermo intero
00:00:20
e impostare un grilletto come questo forma piramidale per avviarlo..
00:00:25
In una presentazione, visualizzare la diapositiva, .
00:00:28
fare clic sul grilletto e il video avviare e riprodurre a schermo intero..
00:00:34
Facciamo questo passo dopo passo,
00:00:36
ecco la diapositiva in una fase precedente.
00:00:38
Ho creato questa forma e ora inserirò il mio video.
00:00:42
utilizzando la scheda Inserisci, Video, Video sul mio PC..
00:00:50
Le copertine video inserite la forma, ma che non.
00:00:53
importa perché ho intenzione di trascinarlo fuori dalla diapositiva, .
00:00:56
Posso renderlo piccolo come voglio.
00:01:00
Ora userò gli strumenti video e la scheda Riproduzione.
00:01:03
e seleziono l'opzione per riprodurla a schermo intero,
00:01:06
tuttavia c'è un problema critico.
00:01:09
Ho bisogno di un modo per iniziare il video,
00:01:11
Ho intenzione di aprire il riquadro Animazione ora perché aiuta a spiegare cosa sta succedendo..
00:01:15
Lo zoomerò un po' di più,
00:01:19
Video trattato da PowerPoint e il suono come effetti, .
00:01:22
quindi questo effetto rappresenta il video stesso
00:01:25
e come altri effetti, sembra nel riquadro Animazione..
00:01:29
Inoltre è mostrato come già avendo un trigger, il filmato è il proprio trigger..
00:01:34
In altre parole, è impostare automaticamente in modo che ho.
00:01:37
per fare clic sul film stesso per riprodurlo
00:01:40
ma dal momento che non voglio il video di apparire prima che si riproduce .
00:01:43
e l'ho tirato fuori dalla diapositiva, Ho bisogno di un modo per iniziare..
00:01:47
Ecco un'opzione, sul Scheda Riproduzione, posso cambiare .
00:01:50
da Su clic a Automaticamente.
00:01:54
Ora guardate gli effetti in il riquadro di animazione, .
00:01:57
questo effetto di riproduzione avvierà il video automaticamente e verrà riprodotto a schermo intero..
00:02:02
Vediamolo in un'anteprima,
00:02:05
il video viene riprodotto a schermo intero ma si avvia immediatamente e bypassa immediatamente la vista della diapositiva..
00:02:11
In questo caso voglio visualizzare la diapositiva, .
00:02:13
quindi questa forma e apparirà il messaggio. .
00:02:16
Quindi ho bisogno di attivare il video dalla diapositiva,
00:02:19
dato che rimuoverò questo gioco automatico effetto e impostare la forma come trigger..
00:02:24
Mi faccio in modo che l'effetto video è selezionata nel riquadro Animazione,.
00:02:28
quindi faccio clic su Trigger, Al clic di
00:02:32
Piramide che è la forma.
00:02:35
Ora la forma piramidale è il grilletto per il video .
00:02:38
ed è quello di cui ho bisogno per fare clic per avviarlo..
00:02:41
Proviamo.
00:02:43
Farò clic sul grilletto e c'è il video.
00:02:50
Un altro modo per utilizzare trigger con un video è quello di creare.
00:02:53
i propri controlli multimediali per riprodurlo.
00:02:56
Ognuno di questi controlli è un trigger, posso giocare, .
00:03:02
fare una pausa
00:03:06
o Interrompere l'azione usando gli effetti di animazione..
00:03:09
Per creare i controlli, inserire prima una forma da.
00:03:13
come controllo o trigger.
00:03:16
Ad esempio, per un controllo userei questo pulsante Azione..
00:03:26
Per l'effetto Riproduci stesso, mi piacerebbe prima rimuovere.
00:03:29
l'assegnazione automatica trigger per il video,.
00:03:33
poi vorrei selezionare il video e da la galleria di animazioni .
00:03:37
scegli un effetto Di riproduzione, parte di questo gruppo disponibile per un video..
00:03:44
Con l'effetto Riproduci applicato I può ora assegnargli un trigger..
00:03:49
L'effetto Riproduci è selezionato in modo Farò clic su Trigger, Al clic di .
00:03:54
e scegliere il pulsante Azione.
00:03:57
Vorrei seguire gli stessi passaggi utilizzando
00:03:59
la raccolta Aggiungi animazione a creare gli altri controlli..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
觸發器為您提供 優勢,當你想播放視頻,.
00:00:07
它使您能夠啟動視頻 而無需按一下它來執行此操作。.
00:00:11
您可以將視頻從幻燈片上拉出 所以在播放之前它不會顯示,.
00:00:16
然後使用"播放"選項卡
00:00:18
您可以將其設置為全屏播放
00:00:20
並設置這樣的觸發器 金字塔形狀啟動它。.
00:00:25
在投影片放映中,您將 顯示幻燈片,.
00:00:28
按一下觸發器,視頻將 啟動和播放全屏。.
00:00:34
讓我們一步一步來,
00:00:36
這裡是在早期階段的幻燈片。
00:00:38
我創建了此形狀 現在,我將插入我的視訊.
00:00:42
使用"插入"選項卡, 視頻,我電腦上的視頻。.
00:00:50
插入的視頻封面 形狀,但不.
00:00:53
重要的是,因為我要去 把它從幻燈片上拖下來.
00:00:56
我可以做它盡可能小,我想。
00:01:00
現在,我將使用視頻工具 和"播放"選項卡.
00:01:03
我會選擇全屏播放的選項,
00:01:06
然而,有一個關鍵問題。
00:01:09
我需要一種方法來開始視頻
00:01:11
我現在要打開動畫窗格 因為它有助於解釋發生了什麼。.
00:01:15
我會放大一點,
00:01:19
PowerPoint 處理視頻 和聲音作為效果,.
00:01:22
所以這個效果代表視頻本身
00:01:25
和其他效果一樣,它出現 在"動畫"窗格中。.
00:01:29
此外,它顯示為已經有一個 觸發器,影片是它自己的觸發器。.
00:01:34
換句話說,它是 自動設置,以便我有.
00:01:37
按一下影片本身以播放它
00:01:40
但因為我不想要視頻 在播放之前出現.
00:01:43
我已經把它從幻燈片上拉下來了 我需要一種方法來啟動它。.
00:01:47
這裡有一個選項,在 播放選項卡,我可以更改.
00:01:50
這從"按一下到自動"。
00:01:54
現在看看效果 動畫窗格,.
00:01:57
此播放效果將啟動視頻 自動播放全屏。.
00:02:02
讓我們在預覽中查看它,
00:02:05
視頻全屏播放,但啟動 立即繞過幻燈片的視圖。.
00:02:11
在這種情況下,我確實想 顯示幻燈片,.
00:02:13
所以這個形狀和 將顯示消息。.
00:02:16
所以我需要從幻燈片上觸發視頻
00:02:19
鑒於我會刪除這個自動播放 效果,並將形狀設置為觸發器。.
00:02:24
我確保視頻效果 在"動畫"窗格中選擇,.
00:02:28
然後,我點擊觸發器,點擊
00:02:32
金字塔是形狀。
00:02:35
現在金字塔的形狀是 視頻的觸發器.
00:02:38
這就是我需要的 按一下以啟動它。.
00:02:41
讓我們試試看。
00:02:43
我會點擊觸發器,有視頻。
00:02:50
另一種使用方式 帶有視頻的觸發器是創建.
00:02:53
自己的媒體控制項來播放它。
00:02:56
這些控制項中的每一個都是 觸發,我可以玩,.
00:03:02
暫停
00:03:06
或停止操作 使用動畫效果。.
00:03:09
要創建控制項,我 首先插入一個形狀來服務.
00:03:13
作為控制項或觸發器。
00:03:16
例如,對於播放 控制項我將使用此操作按鈕。.
00:03:26
對於播放效果 本身,我首先刪除.
00:03:29
自動分配的 觸發視頻,.
00:03:33
然後我會選擇的視頻和 動畫庫.
00:03:37
選擇"播放效果",該效果是該組的一部分 可用於視頻。.
00:03:44
應用"播放"效果的 I 現在可以為其分配觸發器。.
00:03:49
選中"播放"效果,以便 我將按一下"觸發",按一下.
00:03:54
並選擇"操作"按鈕。
00:03:57
我會按照相同的步驟使用
00:03:59
將動畫庫添加到 創建其他控制項。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
トリガはあなたに与える ビデオを再生する場合の利点,.
00:00:07
それはあなたがビデオを開始することを可能にします それを行うためにそれをクリックすることなく。.
00:00:11
スライドからビデオを引き出すことができます 再生する前に表示されないので、.
00:00:16
再生タブを使用する
00:00:18
あなたはフルスクリーンを再生するように設定することができます
00:00:20
そして、このようなトリガーを設定します ピラミッド形状を使用して開始します。.
00:00:25
スライドショーでは、 スライドを表示する.
00:00:28
トリガーをクリックすると、ビデオは 開始し、フルスクリーンで再生します。.
00:00:34
一歩一歩踏み出そう
00:00:36
ここでは、早い段階でスライドです。
00:00:38
この図形を作成しました そして今、私は私のビデオを挿入します.
00:00:42
[挿入] タブを使用して、 パソコンのビデオ ビデオ.
00:00:50
挿入されたビデオカバー 形はするが、それはしない.
00:00:53
私が行くので問題 スライドからドラッグし、.
00:00:56
私は私が望む限り小さくすることができます。
00:01:00
今、私はビデオツールを使用します [再生] タブ.
00:01:03
全画面表示で再生するオプションを選択します。
00:01:06
しかし、重大な問題があります。
00:01:09
ビデオを始める方法が必要なんだ
00:01:11
アニメーション ペインを開きます それは何が起こっているかを説明するのに役立つからです。.
00:01:15
もう少し縮小して
00:01:19
パワーポイントは、ビデオを扱います 効果として音,.
00:01:22
したがって、この効果はビデオ自体を表します
00:01:25
そして、他の効果と同様に、それは表示されます アニメーション ペインに表示されます。.
00:01:29
また、それはすでに持っているように示されています トリガは、ムービーはそれ自身のトリガーです。.
00:01:34
言い換えれば、 私が持っているように自動的に設定.
00:01:37
ムービー自体をクリックして再生するには
00:01:40
しかし、私はビデオを望んでいないので 再生する前に現れる.
00:01:43
スライドから引き抜いた 始める方法が必要だ.
00:01:47
ここでは、1 つのオプションがあります。 再生タブ、私は変更することができます.
00:01:50
オンクリックから自動にクリックします。
00:01:54
次の効果を見てください。 アニメーション ペイン,.
00:01:57
この再生エフェクトは、ビデオを開始します 自動的に再生され、フルスクリーンで再生されます。.
00:02:02
プレビューで見てみよう
00:02:05
ビデオはフルスクリーンで再生されますが、起動します スライドのビューを即座にバイパスします。.
00:02:11
この場合、私は スライドを表示する.
00:02:13
したがって、この形状と メッセージが表示されます。.
00:02:16
だから私はスライドからビデオをトリガする必要があります,
00:02:19
私はこの自動再生を削除することを考えると をトリガーとして設定します。.
00:02:24
私はビデオ効果を確認します [アニメーション] ウィンドウで選択されています。.
00:02:28
その後、私はトリガーをクリックし、クリック時に
00:02:32
形状であるピラミッド。
00:02:35
ピラミッドの形は ビデオのトリガー.
00:02:38
それが私に必要なのです をクリックして起動します。.
00:02:41
やってみよう
00:02:43
トリガーをクリックして ビデオが表示されます
00:02:50
別の使用方法 ビデオを使用したトリガーは、.
00:02:53
独自のメディア コントロールを使用して再生できます。
00:02:56
これらの各コントロールは、 トリガー、私は再生することができます、.
00:03:02
一時 停止
00:03:06
またはアクションを停止する アニメーション効果を使用します。.
00:03:09
コントロールを作成するには、 最初に役に立つ図形を挿入する.
00:03:13
コントロールまたはトリガとして。
00:03:16
たとえば、プレイの場合 コントロール私はこのアクションボタンを使用します。.
00:03:26
再生効果について それ自体、私は最初に削除します.
00:03:29
自動的に割り当てられる ビデオのトリガー,.
00:03:33
その後、私はビデオを選択し、 アニメーションギャラリー.
00:03:37
このグループの一部である再生効果を選択する ビデオで使用できます。.
00:03:44
再生効果が適用された I トリガを割り当てることができます。.
00:03:49
再生効果が選択されているので、 [トリガー] をクリックします。.
00:03:54
をクリックし、[アクション] ボタンを選択します。
00:03:57
私は使用して同じ手順に従うだろう
00:03:59
[アニメーション ギャラリーの追加] 他のコントロールを作成します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Một kích hoạt cung cấp cho bạn một lợi thế khi bạn muốn phát video, .
00:00:07
nó cho phép bạn bắt đầu video mà không cần phải bấm vào nó để làm như vậy..
00:00:11
Bạn có thể kéo video ra khỏi slide Vì vậy nó không hiển thị trước khi bạn chơi nó, .
00:00:16
sau đó sử dụng tab phát lại
00:00:18
bạn có thể đặt nó để chơi toàn màn hình
00:00:20
và thiết lập một bộ kích hoạt như thế này hình kim tự tháp để bắt đầu nó..
00:00:25
Trong bản trình chiếu, bạn sẽ Hiển thị slide, .
00:00:28
nhấp vào trình kích hoạt và video bắt đầu và chơi toàn màn hình..
00:00:34
Chúng ta hãy từng bước này,
00:00:36
đây là slide ở giai đoạn trước đó.
00:00:38
Tôi đã tạo ra hình dạng này và bây giờ tôi sẽ chèn video của tôi.
00:00:42
bằng cách sử dụng tab chèn, Video, video trên PC của tôi..
00:00:50
Bìa video chèn vào hình dạng nhưng điều đó không.
00:00:53
vấn đề vì tôi sẽ kéo nó ra khỏi slide, .
00:00:56
Tôi có thể làm cho nó nhỏ như tôi muốn.
00:01:00
Bây giờ tôi sẽ sử dụng công cụ video và tab phát lại.
00:01:03
và tôi sẽ chọn tùy chọn để chơi nó toàn màn hình,
00:01:06
Tuy nhiên có một vấn đề quan trọng.
00:01:09
Tôi cần một cách để bắt đầu video,
00:01:11
Tôi sẽ mở cửa sổ Animation bây giờ bởi vì nó giúp giải thích những gì đang xảy ra..
00:01:15
Tôi sẽ thu nhỏ nhiều hơn một chút,
00:01:19
PowerPoint xử lý video và âm thanh như các hiệu ứng, .
00:01:22
Vì vậy hiệu ứng này đại diện cho video
00:01:25
và như các hiệu ứng khác, nó xuất hiện trong cửa sổ Animation..
00:01:29
Ngoài ra nó được hiển thị như đã có một kích hoạt, bộ phim là kích hoạt riêng của mình..
00:01:34
Nói cách khác, đó là tự động cài đặt để tôi có.
00:01:37
để nhấp vào bộ phim chính nó để chơi nó
00:01:40
nhưng vì tôi không muốn video xuất hiện trước khi nó đóng .
00:01:43
và tôi đã kéo nó ra khỏi slide, Tôi cần một cách để bắt đầu nó..
00:01:47
Dưới đây là một trong những tùy chọn, trên Tab phát lại, tôi có thể thay đổi .
00:01:50
Điều này từ on bấm để tự động.
00:01:54
Bây giờ nhìn vào các hiệu ứng trong khung hoạt hình, .
00:01:57
hiệu ứng chơi này sẽ bắt đầu video tự động và nó sẽ chơi toàn màn hình..
00:02:02
Hãy xem bản xem trước,
00:02:05
video chơi toàn màn hình nhưng khởi động ngay lập tức và bỏ qua quan cảnh của Slide..
00:02:11
Trong trường hợp này tôi muốn Hiển thị slide, .
00:02:13
do đó hình dạng này và tin nhắn sẽ xuất hiện. .
00:02:16
Vì vậy, tôi cần phải kích hoạt video từ slide,
00:02:19
cho rằng tôi sẽ loại bỏ tự động chơi này có hiệu lực và thiết lập hình dạng như một kích hoạt..
00:02:24
Tôi chắc chắn rằng các hiệu ứng video được chọn trong cửa sổ Animation,.
00:02:28
sau đó tôi bấm kích hoạt, trên nhấp chuột của
00:02:32
Kim tự tháp là hình dạng.
00:02:35
Bây giờ hình dạng kim tự tháp là kích hoạt cho video .
00:02:38
và đó là những gì tôi cần bấm để bắt đầu nó..
00:02:41
Hãy thử nó.
00:02:43
Tôi sẽ nhấp vào kích hoạt và có video.
00:02:50
Một cách khác để sử dụng kích hoạt với video là tạo.
00:02:53
phương tiện truyền thông của riêng bạn điều khiển để chơi nó.
00:02:56
Mỗi điều khiển này là một kích hoạt, tôi có thể chơi, .
00:03:02
Tạm dừng
00:03:06
hoặc dừng hành động sử dụng hiệu ứng hoạt hình..
00:03:09
Để tạo các điều khiển, tôi đầu tiên chèn một hình dạng để phục vụ.
00:03:13
như một điều khiển hoặc kích hoạt.
00:03:16
Ví dụ: đối với Play kiểm soát tôi muốn sử dụng nút Action này..
00:03:26
Đối với hiệu ứng phát chính nó, tôi đầu tiên muốn loại bỏ.
00:03:29
tự động được chỉ định kích hoạt cho video,.
00:03:33
sau đó tôi muốn chọn video và từ Các bộ sưu tập hoạt hình .
00:03:37
chọn một hiệu ứng phát, một phần của nhóm này có sẵn cho video..
00:03:44
Với hiệu ứng Play áp dụng tôi bây giờ có thể chỉ định một kích hoạt cho nó..
00:03:49
Hiệu ứng phát được chọn để Tôi sẽ nhấp vào Trigger, trên nhấp chuột của .
00:03:54
và chọn nút hành động.
00:03:57
Tôi muốn làm theo các bước tương tự bằng cách sử dụng
00:03:59
Thêm bộ sưu tập hoạt hình để tạo các điều khiển khác..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Pemicu memberi Anda Bila Anda ingin memutar video, .
00:00:07
memungkinkan Anda untuk memulai video tanpa harus klik untuk melakukannya..
00:00:11
Anda dapat menarik video dari slide sehingga tidak muncul sebelum Anda memainkannya, .
00:00:16
kemudian gunakan tab playback
00:00:18
Anda dapat mengaturnya untuk memutar layar penuh
00:00:20
dan mengatur pemicu seperti ini bentuk piramida untuk memulainya..
00:00:25
Dalam slideshow, Anda akan Menampilkan slide, .
00:00:28
Klik pemicu dan video akan memulai dan memutar layar penuh..
00:00:34
Mari kita ambil langkah demi langkah ini,
00:00:36
Inilah slide pada tahap awal.
00:00:38
Saya telah membuat bentuk ini dan sekarang saya akan menyisipkan video saya.
00:00:42
menggunakan tab Sisipkan, Video, video di PC saya..
00:00:50
Sampul video yang disisipkan bentuknya tapi itu tidak.
00:00:53
masalah karena aku akan tarik dari slide, .
00:00:56
Aku bisa membuatnya sebagai kecil seperti yang saya inginkan.
00:01:00
Sekarang saya akan menggunakan alat video dan tab playback.
00:01:03
dan saya akan memilih pilihan untuk memainkannya penuh layar,
00:01:06
Namun ada masalah kritis.
00:01:09
Aku butuh cara untuk memulai video,
00:01:11
Saya akan membuka panel Animation sekarang karena membantu menjelaskan apa yang terjadi..
00:01:15
Saya akan memperkecil sedikit lebih banyak,
00:01:19
PowerPoint memperlakukan video dan suara sebagai efek, .
00:01:22
sehingga efek ini mewakili video itu sendiri
00:01:25
dan seperti efek lainnya, muncul di panel animasi..
00:01:29
Juga itu ditampilkan sebagai sudah memiliki memicu, film adalah pemicu sendiri..
00:01:34
Dengan kata lain, itu diatur secara otomatis sehingga saya.
00:01:37
untuk mengklik film itu sendiri untuk memainkannya
00:01:40
Tapi karena saya tidak ingin video untuk muncul sebelum memainkan .
00:01:43
dan saya telah menariknya dari slide, Aku butuh cara untuk memulainya..
00:01:47
Berikut ini salah satu pilihan, di Tab playback, saya bisa mengubah .
00:01:50
ini dari klik untuk secara otomatis.
00:01:54
Sekarang Lihat efek dalam Panel animasi, .
00:01:57
Efek bermain ini akan mulai video otomatis dan akan memutar layar penuh..
00:02:02
Mari kita lihat di preview,
00:02:05
video memainkan layar penuh tapi mulai naik langsung dan bypasses tampilan slide..
00:02:11
Dalam hal ini saya ingin Menampilkan slide, .
00:02:13
Jadi bentuk ini dan pesan akan muncul. .
00:02:16
Jadi saya perlu untuk memicu video dari slide,
00:02:19
mengingat bahwa saya akan menghapus ini bermain otomatis efek dan mengatur bentuk sebagai pemicu..
00:02:24
Saya memastikan efek video dipilih di panel animasi,.
00:02:28
kemudian saya klik Trigger, di klik dari
00:02:32
Piramida yang merupakan bentuk.
00:02:35
Sekarang bentuk piramida pemicu untuk video .
00:02:38
dan itulah yang saya butuhkan untuk klik untuk memulainya..
00:02:41
Mari kita mencobanya.
00:02:43
Aku akan mengklik pelatuk dan ada video.
00:02:50
Cara lain untuk menggunakan pemicu dengan video adalah membuat.
00:02:53
kontrol media Anda sendiri untuk memainkannya.
00:02:56
Masing-masing kontrol ini adalah memicu, aku bisa bermain, .
00:03:02
Jeda
00:03:06
atau Hentikan tindakan menggunakan efek animasi..
00:03:09
Untuk membuat kontrol, saya pertama masukkan bentuk untuk melayani.
00:03:13
sebagai kontrol atau pemicu.
00:03:16
Misalnya, untuk Play kontrol saya akan menggunakan tombol Action ini..
00:03:26
Untuk efek putar itu sendiri, saya pertama kali menghapus.
00:03:29
yang secara otomatis ditetapkan memicu untuk video,.
00:03:33
maka saya akan memilih video dan dari Galeri animasi .
00:03:37
Pilih efek Play, Bagian dari grup ini yang tersedia untuk video..
00:03:44
Dengan efek Play yang diterapkan saya sekarang dapat menetapkan pemicu untuk itu..
00:03:49
Efek putar dipilih sehingga Saya akan klik Trigger, di klik dari .
00:03:54
dan pilih tombol tindakan.
00:03:57
Saya akan mengikuti langkah yang sama dengan menggunakan
00:03:59
Galeri animasi Tambahkan ke membuat kontrol lainnya..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Триггер дает вам преимущество, когда вы хотите играть видео, .
00:00:07
это позволяет начать видео без необходимости нажимать на него, чтобы сделать это..
00:00:11
Вы можете снять видео со слайда так что он не показывает, прежде чем играть, .
00:00:16
затем с помощью вкладки Воспроизведение
00:00:18
Вы можете установить его, чтобы играть на полном экране
00:00:20
и создать триггер, как это пирамиды форму, чтобы начать его..
00:00:25
В слайд-шоу, вы бы отобразить слайд, .
00:00:28
нажмите на курок и видео будет начать и играть на полном экране..
00:00:34
Давайте делать это шаг за шагом,
00:00:36
вот слайд на более ранней стадии.
00:00:38
Я создал эту форму и теперь я вставлю свое видео.
00:00:42
используя вкладку Insert, Видео, видео на моем компьютере..
00:00:50
Вставленные видео обложки форму, но это не.
00:00:53
вопрос, потому что я собираюсь перетащите его со слайда, .
00:00:56
Я могу сделать его таким маленьким, как захочу.
00:01:00
Теперь я буду использовать видео инструменты и вкладка воспроизведения.
00:01:03
и я выберу опцию, чтобы играть на полном экране,
00:01:06
однако есть критическая проблема.
00:01:09
Мне нужен способ, чтобы начать видео,
00:01:11
Я собираюсь открыть анимационное панели сейчас потому что это помогает объяснить, что происходит..
00:01:15
Я увеличу масштаб,
00:01:19
PowerPoint лечит видео и звук как эффекты, .
00:01:22
так что этот эффект представляет собой само видео
00:01:25
и, как и другие эффекты, кажется, в анимационном стекле..
00:01:29
Кроме того, это показано, как уже имеющие триггер, фильм является его собственным триггером..
00:01:34
Другими словами, это автоматически настроить так, что у меня есть.
00:01:37
нажать на сам фильм, чтобы играть в него
00:01:40
но так как я не хочу видео появляться перед воспроизведением .
00:01:43
и я сняла его со горки, Мне нужен способ начать..
00:01:47
Вот один из вариантов, на Вкладка воспроизведения, я могу изменить .
00:01:50
это от нажимать на автоматически.
00:01:54
Теперь посмотрите на последствия в анимационное панели, .
00:01:57
этот эффект воспроизведения запустит видео автоматически, и он будет играть на полном экране..
00:02:02
Давайте посмотрим его в предварительном просмотре,
00:02:05
видео воспроизводит полный экран, но запускается мгновенно и обходит вид слайда..
00:02:11
В этом случае я хочу отобразить слайд, .
00:02:13
так что эта форма и сообщение появится. .
00:02:16
Так что мне нужно, чтобы вызвать видео с слайда,
00:02:19
учитывая, что я удалю эту автоматическую игру эффект и настроить форму в качестве триггера..
00:02:24
Я уверен, что видео эффект выбирается в панели анимации,.
00:02:28
Затем я нажимаю триггер, одним щелчком мыши
00:02:32
Пирамида, которая является формой.
00:02:35
Теперь форма пирамиды триггер для видео .
00:02:38
и это то, что мне нужно нажать, чтобы начать его..
00:02:41
Давай попробуем.
00:02:43
Я найму на курок, и там видео.
00:02:50
Еще один способ использования триггеры с видео заключается в создании.
00:02:53
ваши собственные средства массовой информации управления, чтобы играть в нее.
00:02:56
Каждый из этих элементов управления является триггер, я могу играть, .
00:03:02
Пауза
00:03:06
или остановить действие с использованием эффектов анимации..
00:03:09
Чтобы создать элементы управления, я сначала вставьте форму, чтобы служить.
00:03:13
в качестве управления или триггера.
00:03:16
Например, для игры контроль я бы использовать эту кнопку действий..
00:03:26
Для эффекта воспроизведения себя, я бы сначала удалить.
00:03:29
автоматически назначенный триггер для видео,.
00:03:33
то я бы выбрать видео и из анимационная галерея .
00:03:37
выбрать эффект воспроизведения, часть этой группы , который доступен для видео..
00:03:44
С эффектом воспроизведения применяется i теперь может назначить триггер к нему..
00:03:49
Эффект воспроизведения выбран таким образом Я нажимаю триггер, нажатием кнопки .
00:03:54
и выберите кнопку Действия.
00:03:57
Я бы следовать тем же шагам, используя
00:03:59
Добавить анимационную галерею в создать другие элементы управления..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Спусъкът ви дава предимство, когато искате да възпроизведете .
00:00:07
тя ви позволява да стартирате без да се налага да го щракнете, за да го направите..
00:00:11
Можете да извадите видеоклипа от слайда Така че не се показва, преди да го пуснете, .
00:00:16
след това с помощта на раздела Възпроизвеждане
00:00:18
можете да го настроите да играе на цял екран
00:00:20
и да настроите спусъка като този за да започнете..
00:00:25
На слайдшоу, ти си та, за да се покаже .
00:00:28
кликнете върху спусъка и видеоклипът стартирате и играете на цял екран..
00:00:34
Нека да направим това стъпка по стъпка,
00:00:36
ето пързалката на по-ранен етап.
00:00:38
Аз създадох тази форма и сега ще вмъкна моя видеоклип.
00:00:42
като използвате раздела Вмъкване, Видео, Видео на моя компютър..
00:00:50
Вмъкнатите видео капаци формата, но това не.
00:00:53
значение, защото ще плъзнете го извън слайда, .
00:00:56
Мога да го направя по-малко, колкото искам.
00:01:00
Сега ще използвам видео инструменти и раздела Възпроизвеждане.
00:01:03
и аз ще избера опцията да го играе на цял екран,
00:01:06
но има критичен въпрос.
00:01:09
Трябва ми начин да започна видеото.
00:01:11
Сега ще отворя прозореца за анимация защото помага да обясни какво става..
00:01:15
Ще отдалеча малко повече,
00:01:19
PowerPoint третира видеото и звук като ефекти, .
00:01:22
така че този ефект представлява самия видеоклип
00:01:25
и подобно на други ефекти, изглежда, в прозореца за анимация..
00:01:29
Също така е показано, че вече има спусъка, филмът е негов спусък..
00:01:34
С други думи, това е автоматично да се настрои така, че да.
00:01:37
, за да щракнете върху самия филм, за да го възпроизведете
00:01:40
но тъй като не искам видеото да се появи преди да се възпроизведе .
00:01:43
и аз го издърпах от пързалката, Трябва ми начин да започна..
00:01:47
Ето една опция, на Раздел Възпроизвеждане, мога да променя .
00:01:50
това от На кликнете върху Автоматично.
00:01:54
Сега погледнете ефектите в прозореца за анимация, .
00:01:57
този ефект ще стартира автоматично и ще се възпроизвежда на цял екран..
00:02:02
Нека го видим в един преглед,
00:02:05
на цял екран, но започва да се за да прескочите изгледа на слайда..
00:02:11
В този случай искам да та, за да се покаже .
00:02:13
така че тази форма и ще се появи съобщение. .
00:02:16
Трябва да задействам видеото от слайда.
00:02:19
като се има предвид, че ще се премахне тази автоматична игра и да настроите формата като спусък..
00:02:24
Аз се уверете, че видео ефект е избрана в прозореца за анимации,.
00:02:28
след това щракнете върху Trigger, На кликнете на
00:02:32
Пирамидата е формата.
00:02:35
Сега пирамидалната форма е спусъка за видеоклипа .
00:02:38
и това е, което ми трябва , за да щракнете, за да го стартирате..
00:02:41
Да пробваме.
00:02:43
Ще кликна върху спусъка и видеоклипът.
00:02:50
Друг начин за използване на с видео е да се създаде.
00:02:53
вашите собствени контроли за мултимедия, за да го възпроизведете.
00:02:56
Всеки от тези контроли е спусъка, мога да играя, .
00:03:02
Пауза
00:03:06
или спиране на действието с помощта на анимационни ефекти..
00:03:09
За да създам контролите, аз първо вмъкнете форма, за да служите.
00:03:13
като контрол или задействане.
00:03:16
Например за контрол Бих използвал този бутон действие..
00:03:26
За ефекта на възпроизвеждане само по себе си, първо ще премахна.
00:03:29
автоматично присвоени задействане на видеоклипа,.
00:03:33
след това ще изберете видео и от анимационната галерия .
00:03:37
изберете ефект на възпроизвеждане, част от тази група който е наличен за видеоклип..
00:03:44
С ефекта на възпроизвеждане, приложен I вече може да назначи активатор към него..
00:03:49
Ефектът "Възпроизвеждане" е избран, така че Ще кликна върху Задействане, При кликване върху .
00:03:54
и изберете бутона Действие.
00:03:57
Бих следвал същите стъпки, използвайки
00:03:59
добавяне на анимационна галерия към да създадете други контроли..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Un declanșator vă oferă o avantaj atunci când doriți să redați un videoclip, .
00:00:07
vă permite să porniți videoclipul fără a fi nevoie să faceți clic pe ea pentru a face acest lucru..
00:00:11
Puteți trage video de pe diapozitiv ca să nu apară înainte să-l cânți, .
00:00:16
apoi utilizând fila Redare
00:00:18
puteți seta să joace ecran complet
00:00:20
și a înființat un declanșator ca acesta forma piramidală pentru a începe..
00:00:25
Într-un slideshow, v-ar afișarea diapozitivului, .
00:00:28
faceți clic pe declanșator și video ar porniți și redați pe tot ecranul..
00:00:34
Să luăm acest pas cu pas,
00:00:36
Aici e diapozitivul într-o etapă anterioară.
00:00:38
Am creat această formă și acum voi insera video meu.
00:00:42
utilizând fila Inserare, Video, Video pe PC-ul meu..
00:00:50
Husele video inserate forma, dar care nu.
00:00:53
contează pentru că am de gând să glisați-l de pe diapozitiv, .
00:00:56
Pot s-o fac cât de mică vreau.
00:01:00
Acum voi folosi instrumente video și fila Redare.
00:01:03
și voi selecta opțiunea de a reda pe ecran complet,
00:01:06
cu toate acestea, există o problemă critică.
00:01:09
Am nevoie de o modalitate de a începe video,
00:01:11
Voi deschide panoul Animație acum pentru că ajută la explicarea a ceea ce se întâmplă..
00:01:15
Voi mări un pic mai mult,
00:01:19
PowerPoint tratează videoclipurile și sunet ca efecte, .
00:01:22
astfel încât acest efect reprezintă video în sine
00:01:25
și ca și alte efecte, se pare în panoul Animație..
00:01:29
De asemenea, este prezentat ca având deja o declanșator, filmul este propriul său declanșator..
00:01:34
Cu alte cuvinte, este se confiscă automat, astfel încât să am.
00:01:37
pentru a face clic pe filmul în sine pentru a-l reda
00:01:40
dar din moment ce nu vreau video să apară înainte de a se redă .
00:01:43
și l-am scos de pe tobogan, Am nevoie de o cale să încep..
00:01:47
Iată o opțiune, pe Fila Redare, pot modifica .
00:01:50
acest lucru de la Pe clic la Automat.
00:01:54
Acum, uita-te la efectele în panoul de animație, .
00:01:57
acest efect de redare va porni videoclipul automat și se va reda pe ecran complet..
00:02:02
Să-l vedem într-o previzualizare,
00:02:05
videoclipul redă pe ecran complet, dar pornește instantaneu și ocolește vizualizarea diapozitivului..
00:02:11
În acest caz, vreau să afișarea diapozitivului, .
00:02:13
astfel încât această formă și va apărea mesajul. .
00:02:16
Așa că trebuie să declanșez înregistrarea de pe diapozitiv.
00:02:19
având în vedere că voi elimina acest joc automat și setați forma ca un declanșator..
00:02:24
Mă asigur că efectul video este selectată în panoul Animație,.
00:02:28
apoi fac clic pe Trigger, La click pe
00:02:32
Piramida care este forma.
00:02:35
Acum, forma piramidei este declanșatorul videoclipului .
00:02:38
și de asta am nevoie pentru a face clic pentru a-l porni..
00:02:41
Hai să încercăm.
00:02:43
Voi da click pe trăgaci și acolo e înregistrarea.
00:02:50
Un alt mod de utilizare declanșează cu un video este de a crea.
00:02:53
propriile controale media pentru a-l reda.
00:02:56
Fiecare dintre aceste controale este o declanșator, pot juca, .
00:03:02
Pauză
00:03:06
sau Opriți acțiunea utilizarea efectelor de animație..
00:03:09
Pentru a crea controalele, introduceți mai întâi o formă pentru a servi.
00:03:13
ca un control sau declanșator.
00:03:16
De exemplu, pentru un de control aș folosi acest buton de acțiune..
00:03:26
Pentru efectul Redare în sine, mi-ar elimina mai întâi.
00:03:29
atribuite automat trigger pentru videoclip,.
00:03:33
apoi aș selecta video și de la galeria de animație .
00:03:37
alegeți un efect Redare, parte a acestui grup care este disponibil pentru un videoclip..
00:03:44
Cu efectul Play aplicat I poate atribui acum un trigger..
00:03:49
Efectul Redare este selectat astfel încât Voi face clic pe Trigger, La click pe .
00:03:54
și alegeți butonul Acțiune.
00:03:57
Aș urma aceiași pași folosind
00:03:59
galeria Adăugare animație la pentru a crea celelalte controale..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Тригер дає вам перевагу, коли ви хочете відтворити відео, .
00:00:07
це дозволяє почати відео без необхідності натисувати його, щоб зробити це..
00:00:11
Можна витягнути відео зі слайда так що це не показує, перш ніж грати в неї, .
00:00:16
потім за допомогою вкладки Відтворення
00:00:18
ви можете встановити його для відтворення в повноекранному режимі
00:00:20
і налаштувати тригер, як це піраміди, щоб почати його..
00:00:25
У показі слайдів ви б відобразити слайд, .
00:00:28
натисніть тригер і відео буде запускати та відтворювати в повноекранному режимі..
00:00:34
Давайте крок за кроком,
00:00:36
Ось слайд на ранній стадії.
00:00:38
Я створив цю форму і тепер я вставляю своє відео.
00:00:42
за допомогою вкладки Вставлення, Відео, відео на моєму комп'ютері..
00:00:50
Вставлені відео обкладинки фігуру, але це не.
00:00:53
тому що я збираюся перетягніть його з слайда, .
00:00:56
Я можу зробити це як маленький, як я хочу.
00:01:00
Тепер я буду використовувати інструменти відео і вкладка "Відтворення".
00:01:03
і я вибию опцію відтворення в повноекранному режимі,
00:01:06
однак є критичне питання.
00:01:09
Мені потрібен спосіб почати відео,
00:01:11
Зараз відкриється область Анімація тому що це допомагає пояснити, що відбувається..
00:01:15
Я зменшу трохи більше,
00:01:19
PowerPoint розглядає відео і звук як ефекти, .
00:01:22
отже цей ефект представляє сам відео
00:01:25
і, як і інші ефекти, він з'являється в області Анімація..
00:01:29
Крім того, він показаний, як вже мають тригер, фільм є його власним тригером..
00:01:34
Іншими словами, це автоматично настроєно так, щоб у мене був.
00:01:37
, щоб клацнути сам фільм, щоб відтворити його
00:01:40
але так як я не хочу відео з'являтися перед відтворенням .
00:01:43
і я витягнув його з слайда, Мені потрібен спосіб, щоб почати його..
00:01:47
Ось один із варіантів, на Вкладка "Відтворення", яку можна змінити .
00:01:50
від натискання кнопки Автоматично.
00:01:54
Тепер подивіться на наслідки в область анімації, .
00:01:57
цей ефект відтворення розпочне відео автоматично, і він буде відтворюватися в повноекранному режимі..
00:02:02
Давайте подивимося його в попередньому перегляді,
00:02:05
відео відтворюється в повноекранному режимі, але запускається миттєво та обходить подання слайда..
00:02:11
У цьому випадку я хочу відобразити слайд, .
00:02:13
так що ця форма і повідомлення. .
00:02:16
Так що мені потрібно, щоб викликати відео з слайда,
00:02:19
враховуючи, що я видали цю автоматичну гру налаштовує фігуру як тригер..
00:02:24
Переконайтеся, що відео ефект вибрано в області анімації,.
00:02:28
потім я натискач Тригер, після натискання кнопки
00:02:32
Піраміда, яка є формою.
00:02:35
Тепер форма піраміди тригер для відео .
00:02:38
і ось що мені потрібно , щоб запустити його..
00:02:41
Спробуємо.
00:02:43
Я натискач тригер і є відео.
00:02:50
Інший спосіб використання викликає з відео є створення.
00:02:53
власні елементи керування мультимедіа, щоб відтворити його.
00:02:56
Кожен з цих елементів керування є тригер, я можу грати, .
00:03:02
Пауза
00:03:06
або Зупинити дію за допомогою анімаційних ефектів..
00:03:09
Щоб створити елементи керування, я спочатку вставити фігуру для обслуговування.
00:03:13
як елемент керування або тригер.
00:03:16
Наприклад, для відтворення керування я б використовувати цю кнопку дії..
00:03:26
Для ефекту відтворення себе, я б спочатку видалити.
00:03:29
автоматично призначається тригер для відео,.
00:03:33
потім я б вибрати відео і з галерея анімації .
00:03:37
виберіть ефект Відтворення, частину цієї групи доступний для відео..
00:03:44
З ефектом Відтворення застосовано I тепер може призначити йому тригер..
00:03:49
Ефект відтворення вибрано так Я натиму Тригер, після натискання кнопки .
00:03:54
і натисніть кнопку Дія.
00:03:57
Я б стежити за тими ж кроками, використовуючи
00:03:59
колекція додавання анімації до створити інші елементи керування..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Bir tetikleyici size bir bir video oynatmak istediğinizde avantaj, .
00:00:07
videoyu başlatmanızı sağlar bunu yapmak için tıklamak zorunda kalmadan..
00:00:11
Videoyu slayttan çekebilirsiniz Bu yüzden çalmadan önce görünmüyor. .
00:00:16
sonra Oynatma sekmesini kullanarak
00:00:18
tam ekran oynamak için ayarlayabilirsiniz
00:00:20
ve böyle bir tetik kurmak başlatmak için piramit şekli..
00:00:25
Bir Slayt Gösterisi'nde, slaytı görüntülemek, .
00:00:28
tetiği tıklatın ve video olur başlatın ve tam ekran oynayın..
00:00:34
Bu adımı adım adım atalım.
00:00:36
Burada daha önceki bir aşamada slayt's.
00:00:38
Bu şekli ben yarattım. ve şimdi benim video ekleyeceğiz.
00:00:42
Ekle sekmesini kullanarak, Video, Video benim PC'de..
00:00:50
Eklenen video kapakları şekli ama bu değil.
00:00:53
önemli çünkü ben gidiyorum slayttan sürükleyin, .
00:00:56
İstediğim kadar küçültebilirim.
00:01:00
Şimdi Video araçlarını kullanacağım ve Oynatma sekmesi.
00:01:03
ve ben tam ekran oynamak için seçeneği seçeceğim,
00:01:06
ancak kritik bir konu var.
00:01:09
Videoyu başlatmanın bir yolunu bulmalıyız.
00:01:11
Animasyon bölmesini şimdi açacağım. Çünkü neler olduğunu açıklamaya yardımcı oluyor..
00:01:15
Biraz daha uzaklaştıracağım.
00:01:19
PowerPoint videoyu ele aldı ve efekt ler gibi ses, .
00:01:22
bu yüzden bu efekt videonun kendisini temsil eder
00:01:25
ve diğer etkileri gibi, görünür Animasyon bölmesinde..