PowerPoint - Finalize and review a presentation Tutorial

In this video, you will learn how to finalize and review a presentation using Microsoft 365. The video covers the usage of Office 365 tools such as Word Online and Skype for Business to collaborate with your team remotely.
You will see how Word Online allows for real-time collaboration and co-authoring of documents, with the ability to track changes and access version history.
Additionally, Skype for Business enables instant messaging, voice calls, and video conferences, making it easy to communicate and work together with your colleagues.
By utilizing these tools, you can efficiently finalize and review your presentation, even when working remotely.
This tutorial provides valuable insights for optimizing your workflow and enhancing your productivity with Microsoft 365.

  • 2:02
  • 2215 views
00:00:07
we need to do something about the design.
00:00:09
Click the Design tab, then click the Themes gallery -
00:00:14
hold the mouse over a theme to see a preview.
00:00:17
The theme changes the entire look of your slides by
00:00:20
applying a professional design.
00:00:22
It standardizes the fonts, the colors, the effects,
00:00:25
the positioning of elements, even the background images.
00:00:29
You can even create your own theme and save it.
00:00:32
Let's choose this slide design.
00:00:35
Each theme also comes with a set of variants.
00:00:38
We added our theme last, but you could just as easily
00:00:40
apply a theme when you first start and change it later if you want.
00:00:45
One more thing you may want to add is a watermark or
00:00:47
image that appears on all of your slides.
00:00:50
Click Format background and Picture or texture fill, then click File.
00:00:59
Locate a picture on your computer and click Insert.
00:01:06
Drag the transparency slider if you want the picture to look more like a watermark,
00:01:12
then click Apply to all,
00:01:16
click the X to hide the pane.
00:01:21
As you work on your presentation, you may want to stop
00:01:23
and preview your slideshow.
00:01:25
Click the Slideshow tab;
00:01:27
here you'll find the commands and settings related to running your presentation.
00:01:32
Click here to run the entire show
00:01:35
or here to run it starting from the current slide.
00:01:38
Sometimes when you're laying out a slide, it helps to see
00:01:40
what it looks like full screen.
00:01:43
Before you call your presentation finished, you can go to
00:01:45
the review tab and click here to run the spell checker.
00:01:49
This is also where you can add and review comments.
00:01:52
For example, you could email the presentation file to
00:01:54
others on your team and ask for comments, then view the comments here.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Onze diavoorstelling is bijna klaar, maar voordat we het publiek het laten zien,
00:00:07
moeten we iets doen aan het ontwerp.
00:00:09
Klik op het tabblad Ontwerpen en vervolgens op de Thema's galerij -
00:00:14
houd de muis boven een thema om een voorbeeld te zien.
00:00:17
Het thema verandert het gehele uiterlijk van uw dia's door
00:00:20
een professioneel ontwerp toe te passen.
00:00:22
Het standaardiseert de lettertypen, de kleuren, de effecten,
00:00:25
de positionering van elementen, zelfs de achtergrondafbeeldingen.
00:00:29
U kunt zelfs uw eigen thema maken en opslaan.
00:00:32
Laten we dit dia ontwerp kiezen.
00:00:35
Elk thema wordt ook geleverd met een reeks varianten.
00:00:38
We hebben ons thema als laatste toegevoegd, maar u zou net zo gemakkelijk pas
00:00:40
een thema toe kunnen passen wanneer u het voor het eerst start en het later verandert als u wilt.
00:00:45
Nog iets dat u misschien wilt toevoegen, een watermerk of
00:00:47
afbeelding die op al uw dia's verschijnt.
00:00:50
Klik op Opmaken achtergrond en Afbeelding of textuurvulling en klik vervolgens op Bestand.
00:00:59
Lokaliseer een afbeelding op uw computer en klik Invoegen.
00:01:06
Sleep de transparantie slider als u wilt dat de afbeelding er meer uitziet als een watermerk
00:01:12
en klik vervolgens op Toepassen op alles,
00:01:16
klik op de X om het deelvenster te verbergen.
00:01:21
Terwijl u aan uw presentatie werkt, wilt u mogelijk stoppen
00:01:23
en een voorbeeld van uw diavoorstelling bekijken.
00:01:25
Klik op het tabblad Diavoorstelling;
00:01:27
hier vind u de commando's en instellingen met betrekking tot het uitvoeren van uw presentatie.
00:01:32
Klik hier om de hele show te presenteren
00:01:35
of hier om het te presenteren vanaf de huidige dia.
00:01:38
Soms als u een dia eruit legt, helpt het om te zien
00:01:40
hoe het op een volledig scherm eruit ziet.
00:01:43
Voordat u mededeelt dat uw voorstelling afgelopen is, kunt u naar
00:01:45
het tabblad Beoordelingen gaan en hier klikken om de spellingcontrole uit te voeren.
00:01:49
Dit is ook waar u opmerkingen kunt toevoegen en beoordelen.
00:01:52
U kunt bijvoorbeeld het presentatiebestand naar
00:01:54
anderen in uw team e-mailen, om opmerkingen vragen en de opmerkingen hier bekijken.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Unsere Diashow ist fast fertig, aber bevor wir sie dem Publikum zeigen,
00:00:07
müssen wir noch etwas am Design arbeiten.
00:00:09
Klicken Sie auf die Registerkarte „Design”, dann ein Klick auf die Themengalerie –
00:00:14
halten Sie die Maus über einem Thema, um eine Vorschau zu sehen.
00:00:17
Das Thema wechselt das gesamte Aussehen Ihrer Folien durch
00:00:20
die Anwendung eines professionellen Designs.
00:00:22
Es standardisiert die Schriftarten, die Farben, die Effekte,
00:00:25
die Position der Elemente und sogar die Hintergrundbilder.
00:00:29
Sie können sogar Ihr eigenes Thema erstellen und es speichern.
00:00:32
Wählen wir einmal dieses Foliendesign aus.
00:00:35
Für jedes Thema gibt es außerdem noch eine Reihe Varianten.
00:00:38
Wir haben unser Thema zuletzt hinzugefügt, aber Sie können auch einfach
00:00:40
ein Thema bei Ihrem ersten Start festlegen und es später bei Bedarf ändern.
00:00:45
Etwas, was Sie möglicherweise hinzufügen möchten, ist ein Wasserzeichen oder
00:00:47
Bild, welches auf allen Ihren Folien erscheint.
00:00:50
Klicken Sie auf „Hintergrund formatieren” und „Bild- oder Texturfüllung” dann klicken Sie auf „Datei”.
00:00:59
Suchen Sie ein Bild auf Ihrem Computer und klicken Sie auf „Einfügen”.
00:01:06
Ziehen Sie den Transparenz-Regler, wenn das Bild mehr wie ein Wasserzeichen aussehen soll,
00:01:12
klicken Sie danach auf „Anwenden für alle”,
00:01:16
klicken Sie das X zum Verbergen des Fensters.
00:01:21
Während der Arbeit an Ihrer Präsentation möchten Sie vielleicht unterbrechen
00:01:23
und eine Vorschau der Diashow sehen.
00:01:25
Klicken Sie auf die Registerkarte „Diashow”.
00:01:27
Hier finden Sie die Funktionen und Einstellungen zum Abspielen Ihrer Präsentation.
00:01:32
Klicken Sie hier zum Abspielen der ganzen Show
00:01:35
oder hier zum Abspielen ab der aktuellen Folie.
00:01:38
Manchmal hilft es beim Entwerfen einer Folie, wenn man anschauen kann,
00:01:40
wie sie im Vollbild aussieht.
00:01:43
Bevor Sie Ihre Präsentation als fertig erklären, können Sie zur
00:01:45
Registerkarte „Überprüfen” gehen und hier klicken zur Ausführung der Rechtschreibprüfung.
00:01:49
Dort können Sie außerdem Kommentare hinzufügen und überprüfen.
00:01:52
Beispielsweise könnten Sie die Präsentationsdatei per E-Mail an
00:01:54
andere aus Ihrem Team senden, sie um Kommentare bitten und diese dann hier ansehen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Nuestra presentación está casi terminada, pero antes de hacerla pública,
00:00:07
debemos trabajar en el diseño.
00:00:09
Haga clic en la pestaña Diseño y en la galería Temas;
00:00:14
mantenga el ratón sobre un tema para ver una vista previa.
00:00:17
El tema cambia el aspecto completo de sus diapositivas
00:00:20
aplicando un diseño profesional.
00:00:22
Normaliza las fuentes, los colores, los efectos,
00:00:25
el posicionamiento de los elementos, incluso las imágenes de fondo.
00:00:29
Hasta puede crear su propio tema y guardarlo.
00:00:32
Elijamos este diseño de diapositivas.
00:00:35
Cada tema también viene con un conjunto de variantes.
00:00:38
Hemos añadido nuestro tema al final, pero también puede aplicar
00:00:40
fácilmente un tema al principio y cambiarlo más tarde si lo desea.
00:00:45
Algo más que puede añadir es una marca de agua o
00:00:47
una imagen que aparezca en todas las diapositivas.
00:00:50
Haga clic en Formato del fondo, Relleno con imagen o textura y Archivo.
00:00:59
Busque una imagen en su ordenador y haga clic en Insertar.
00:01:06
Deslice el control de transparencia si desea que la imagen parezca una marca de agua,
00:01:12
haga clic en Aplicar a todo
00:01:16
y pulse en la X para cerrar el panel.
00:01:21
Mientras trabaja en su presentación, tal vez quiera pararse
00:01:23
a previsualizar sus diapositivas.
00:01:25
En la pestaña Presentación con diapositivas,
00:01:27
encontrará los comandos y ajustes relativos a la ejecución de su presentación.
00:01:32
Haga clic aquí para iniciar la presentación completa
00:01:35
o aquí para empezar desde la diapositiva actual.
00:01:38
A veces, al crear una diapositiva, ayuda ver
00:01:40
cómo queda a pantalla completa.
00:01:43
Antes de dar por terminada su presentación, puede ir a
00:01:45
la pestaña Revisar y hacer clic aquí para iniciar el corrector ortográfico.
00:01:49
Aquí también puede añadir y revisar comentarios.
00:01:52
Por ejemplo, puede enviar la presentación por correo electrónico
00:01:54
a otros miembros de su equipo y solicitar comentarios, y luego podrá verlos aquí.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Nossa apresentação de slides está quase pronta, mas antes de deixarmos o público vê-la,
00:00:07
precisamos fazer algo quanto ao design.
00:00:09
Clique na aba Design de página, e então clique na galeria de Temas;
00:00:14
passe o mouse por cima de um tema para obter uma pré-visualização.
00:00:17
O tema altera toda a aparência do seu slide,
00:00:20
aplicando um design profissional a ele.
00:00:22
Ele padroniza fontes, cores, efeitos,
00:00:25
posicionamento dos elementos e até mesmo as imagens do plano de fundo.
00:00:29
Você pode até mesmo criar seu próprio tema e salvá-lo.
00:00:32
Vamos escolher este design de slide.
00:00:35
Cada tema vem com um conjunto de variantes.
00:00:38
Adicionamos nosso tema no final, mas você pode facilmente
00:00:40
aplicar um tema logo no início e alterá-lo depois, se quiser.
00:00:45
Mais uma coisa que você pode querer adicionar é uma marca d’água ou
00:00:47
uma imagem que apareça em todos os seus slides.
00:00:50
Clique em Formatar plano de fundo e Imagem ou preencher textura, e então clique em Arquivo.
00:00:59
Localize uma imagem no seu computador e clique em Inserir.
00:01:06
Arraste o controle deslizante de transparência se quiser que a imagem apareça mais como uma marca d’água
00:01:12
e então clique em Aplicar para todos,
00:01:16
clique no X para ocultar o painel.
00:01:21
À medida que você trabalha em sua apresentação, você pode querer parar
00:01:23
e pré-visualizar sua apresentação de slides.
00:01:25
Clique na aba apresentação de slides;
00:01:27
aqui você vai encontrar comandos e configurações relacionadas à execução de sua apresentação.
00:01:32
Clique aqui para executar toda a apresentação
00:01:35
ou aqui para executá-la a partir do slide atual.
00:01:38
Algumas vezes, quando você está arrumando um slide, isso ajuda a ver
00:01:40
como ele fica em uma tela cheia.
00:01:43
Antes de chamar sua apresentação de concluída, você pode ir até
00:01:45
a aba Revisão e clicar aqui para executar o Verificador ortográfico.
00:01:49
É aí também que você pode adicionar e rever comentários.
00:01:52
Por exemplo, você pode enviar o arquivo da apresentação por e-mail para
00:01:54
outras pessoas em sua equipe e pedir por comentários e então ver os comentários aqui.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
La nostra presentazione è quasi fatto, ma prima di lasciare che il pubblico lo vede,.
00:00:07
abbiamo bisogno di fare qualcosa per il design..
00:00:09
Fare clic sulla scheda Progettazione, quindi su fare clic sulla raccolta Temi -.
00:00:14
tenere il mouse su un per visualizzare un'anteprima..
00:00:17
Il tema cambia il intero aspetto delle diapositive da.
00:00:20
l'applicazione di un design professionale.
00:00:22
Standardizza i font, i colori, gli effetti, .
00:00:25
posizionamento degli elementi, anche le immagini di sfondo..
00:00:29
È anche possibile creare il proprio tema e salvarlo..
00:00:32
Scegliamo questo design slide.
00:00:35
Ogni tema viene anche con una serie di varianti..
00:00:38
Abbiamo aggiunto il nostro tema ultimo, ma si potrebbe altrettanto facilmente.
00:00:40
applicare un tema quando si avviarlo e modificarlo in un secondo momento, se lo si desidera..
00:00:45
Un'altra cosa che si può che si desidera aggiungere è una filigrana o.
00:00:47
l'immagine che appare su tutte le diapositive..
00:00:50
Fare clic su Formato sfondo e Riempimento immagine o trama, quindi fare clic su File. .
00:00:59
Individuare un'immagine sul computer e fare clic su Inserisci..
00:01:06
Trascinare il dispositivo di scorrimento della trasparenza se si desidera per assomigliare più a una filigrana, .
00:01:12
quindi fare clic su Applica a tutti,
00:01:16
fare clic sulla X per nascondere il riquadro.
00:01:21
Mentre lavori sul tuo presentazione, si consiglia di interrompere.
00:01:23
e visualizzare l'anteprima della presentazione.
00:01:25
Fare clic sulla scheda Presentazione;
00:01:27
qui troverete i comandi e le impostazioni relative all'esecuzione della presentazione..
00:01:32
Clicca qui per eseguire l'intero spettacolo
00:01:35
o qui per eseguirlo a partire dalla diapositiva corrente.
00:01:38
A volte, quando si sta posando una diapositiva, aiuta a vedere.
00:01:40
quello che sembra a schermo intero.
00:01:43
Prima di chiamare il presentazione finita, si può andare a.
00:01:45
nella scheda revisione e fare clic su qui per eseguire il correttore ortografico..
00:01:49
Questo è anche dove si aggiungere e rivedere i commenti..
00:01:52
Ad esempio, è possibile inviare il file di presentazione tramite posta elettronica a.
00:01:54
altri nella tua squadra e chiedere commenti, quindi visualizzare i commenti qui..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
我們的幻燈片幾乎 做完了,但在我們讓觀眾看到它之前,.
00:00:07
我們需要 對設計做些事情。.
00:00:09
按一下"設計"選項卡,然後 按一下主題庫 -.
00:00:14
將滑鼠懸停在 主題以查看預覽。.
00:00:17
主題更改 幻燈片的整個外觀.
00:00:20
應用專業設計。
00:00:22
它標準化了字體, 顏色,效果,.
00:00:25
元素的定位, 甚至背景圖像。.
00:00:29
您甚至可以創建 您自己的主題並保存它。.
00:00:32
讓我們選擇此幻燈片設計。
00:00:35
每個主題也來 與一組變體。.
00:00:38
我們最後增加了我們的主題, 但你可以一樣容易.
00:00:40
首次應用主題 如果需要,稍後開始並更改它。.
00:00:45
還有一件事你可以 要添加是浮水印或.
00:00:47
顯示的圖像 在所有幻燈片上。.
00:00:50
按一下"設置背景格式" 和圖片或紋理填充,然後按一下"檔"。.
00:00:59
找到您的圖片 電腦,然後按一下"插入"。.
00:01:06
如果需要,請拖動透明度滑塊 圖片看起來更像浮水印,.
00:01:12
然後按一下"適用于所有人"
00:01:16
按一下 X 以隱藏窗格。
00:01:21
當你工作,你的 演示文稿,您可能需要停止.
00:01:23
並預覽幻燈片。
00:01:25
按一下"幻燈片"選項卡;按一下"投影片放映"選項卡。
00:01:27
在這裡,你會發現命令和設置 與運行演示文稿有關。.
00:01:32
按一下此處運行整個節目
00:01:35
或在此處運行它,以便從當前幻燈片開始。
00:01:38
有時候,當你鋪設 出一張幻燈片,它有助於看到.
00:01:40
它看起來像全屏。
00:01:43
在您撥打您的 演示文稿完成,您可以轉到.
00:01:45
查看選項卡,然後按一下 在這裡運行拼寫檢查器。.
00:01:49
這也是你 可以添加和查看注釋。.
00:01:52
例如,您可以 將演示文稿檔通過電子郵件發送至.
00:01:54
團隊中的其他人,並要求 注釋,然後在此處查看注釋。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
私たちのスライドショーはほとんどです だが観客に見てもらう前に.
00:00:07
我々はする必要があります デザインについて何かをする。.
00:00:09
[デザイン] タブをクリックし、 テーマギャラリーをクリック -.
00:00:14
マウスを上に持つ プレビューを表示するテーマ。.
00:00:17
テーマは、 スライドの全体の外観.
00:00:20
プロのデザインを適用します。
00:00:22
フォントを標準化し、 色、効果、.
00:00:25
要素の位置付け、 背景画像も。.
00:00:29
あなたも作成することができます あなた自身のテーマを保存します。.
00:00:32
このスライドのデザインを選択してみましょう。
00:00:35
各テーマも付属しています バリアントのセットを使用します。.
00:00:38
最後にテーマを追加しました。 しかし、あなたは同じくらい簡単にすることができます.
00:00:40
最初にテーマを適用する 必要に応じて、後で開始して変更します。.
00:00:45
もう一つ 追加したいのは透かしか.
00:00:47
表示されるイメージ すべてのスライドにスライドします。.
00:00:50
[背景の書式設定] をクリックします。 ピクチャまたはテクスチャ塗りつぶしをクリックし、[ファイル] をクリックします。.
00:00:59
上の画像を見つける コンピュータをクリックし、[挿入] をクリックします。.
00:01:06
透明度スライダをドラッグする場合は、 より多くの透かしのように見える画像、.
00:01:12
次に、[すべてに適用] をクリックします。
00:01:16
[X] をクリックしてペインを非表示にします。
00:01:21
に取り組むにつれて、 プレゼンテーションを行う場合は、停止する場合があります。.
00:01:23
を使用してスライドショーをプレビューします。
00:01:25
[スライドショー] タブをクリックします。
00:01:27
ここでは、コマンドと設定を見つけることができます プレゼンテーションの実行に関連します。.
00:01:32
ショー全体を実行するには、ここをクリックしてください
00:01:35
または、現在のスライドから実行します。
00:01:38
時々、あなたが横たわっているとき スライドを出して、見るのに役立ちます.
00:01:40
それはフルスクリーンのように見えるもの。
00:01:43
お電話の前に プレゼンテーションが終了した場合は、.
00:01:45
[レビュー] タブをクリックし、 ここでスペル チェッカーを実行します。.
00:01:49
これもまた、 コメントを追加およびレビューできます。.
00:01:52
たとえば、次の操作を行うことができます。 プレゼンテーション ファイルを電子メールで送信する.
00:01:54
あなたのチームの他の人を求める コメントを表示し、こちらのコメントを表示します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Slideshow của chúng tôi là gần như thực hiện, nhưng trước khi chúng tôi để cho khán giả nhìn thấy nó,.
00:00:07
chúng ta cần phải làm điều gì đó về thiết kế..
00:00:09
Nhấp vào tab thiết kế, sau đó nhấp vào thư viện Chủ đề-.
00:00:14
giữ chuột trên một chủ đề để xem bản xem trước..
00:00:17
Chủ đề thay đổi toàn bộ các trang trình bày của bạn bằng.
00:00:20
áp dụng một thiết kế chuyên nghiệp.
00:00:22
Nó tiêu chuẩn hóa các phông chữ, màu sắc, các hiệu ứng, .
00:00:25
vị trí của các yếu tố, ngay cả những hình ảnh nền..
00:00:29
Bạn thậm chí có thể tạo chủ đề của riêng bạn và lưu nó..
00:00:32
Hãy chọn thiết kế slide này.
00:00:35
Mỗi chủ đề cũng đi kèm với một bộ các biến thể..
00:00:38
Chúng tôi đã thêm chủ đề của chúng tôi cuối cùng, nhưng bạn có thể chỉ là một cách dễ dàng.
00:00:40
áp dụng một chủ đề khi bạn lần đầu tiên bắt đầu và thay đổi nó sau này nếu bạn muốn..
00:00:45
Một điều nữa bạn có thể muốn thêm là một Watermark hoặc.
00:00:47
hình ảnh xuất hiện trên tất cả các trang trình bày của bạn..
00:00:50
Nhấp vào định dạng nền và hình ảnh hoặc kết cấu điền, sau đó bấm vào tệp. .
00:00:59
Tìm hình ảnh trên máy tính và bấm chèn..
00:01:06
Kéo thanh trượt trong suốt nếu bạn muốn hình ảnh để trông giống như một watermark, .
00:01:12
sau đó nhấp vào áp dụng cho tất cả,
00:01:16
nhấp vào X để ẩn ngăn.
00:01:21
Khi bạn làm việc trên trình bày, bạn có thể muốn dừng.
00:01:23
và xem trước bản trình chiếu của bạn.
00:01:25
Nhấp vào tab trình chiếu;
00:01:27
ở đây bạn sẽ tìm thấy các lệnh và cài đặt liên quan đến chạy trình bày của bạn..
00:01:32
Click vào đây để chạy toàn bộ Hiển thị
00:01:35
hoặc ở đây để chạy nó bắt đầu từ slide hiện tại.
00:01:38
Đôi khi bạn đang đẻ ra một slide, nó giúp để xem.
00:01:40
những gì nó trông giống như toàn màn hình.
00:01:43
Trước khi bạn gọi trình bày xong, bạn có thể đi đến.
00:01:45
tab đánh giá và nhấp vào ở đây để chạy trình kiểm tra chính tả..
00:01:49
Đây cũng là nơi bạn có thể thêm và đánh giá nhận xét..
00:01:52
Ví dụ: bạn có thể email trình bày tập tin để.
00:01:54
khác trong nhóm của bạn và yêu cầu ý kiến, sau đó xem các ý kiến ở đây..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Slideshow kami hampir dilakukan, tetapi sebelum kita membiarkan penonton melihatnya,.
00:00:07
kita perlu melakukan sesuatu tentang desain..
00:00:09
Klik tab Desain, lalu Klik Galeri Tema-.
00:00:14
pegang mouse di atas tema untuk melihat pratinjau..
00:00:17
Tema mengubah seluruh tampilan slide Anda dengan.
00:00:20
menerapkan desain profesional.
00:00:22
Ini menstandarkan font, warna, efek, .
00:00:25
posisi elemen, bahkan gambar latar belakang..
00:00:29
Anda bahkan dapat membuat tema Anda sendiri dan menyimpannya..
00:00:32
Mari kita pilih desain slide ini.
00:00:35
Setiap tema juga datang dengan serangkaian varian..
00:00:38
Kami menambahkan tema kami terakhir, tetapi Anda bisa dengan mudah.
00:00:40
menerapkan tema saat pertama kali mulai dan mengubahnya nanti jika Anda mau..
00:00:45
Satu hal lagi yang mungkin Anda ingin ditambahkan adalah Watermark atau.
00:00:47
gambar yang muncul pada semua slide Anda..
00:00:50
Klik format latar belakang dan isi gambar atau tekstur, lalu klik file. .
00:00:59
Mencari gambar di komputer dan klik Sisipkan..
00:01:06
Seret penggeser transparansi jika Anda ingin gambar untuk terlihat lebih seperti Watermark, .
00:01:12
kemudian klik Terapkan untuk semua,
00:01:16
Klik X untuk menyembunyikan panel.
00:01:21
Ketika Anda bekerja pada presentasi, Anda mungkin ingin berhenti.
00:01:23
dan pratinjau slideshow Anda.
00:01:25
Klik tab slideshow;
00:01:27
di sini Anda akan menemukan perintah dan pengaturan terkait dengan menjalankan presentasi Anda..
00:01:32
Klik di sini untuk menjalankan seluruh acara
00:01:35
atau di sini untuk menjalankannya mulai dari slide saat ini.
00:01:38
Terkadang ketika Anda sedang meletakkan slide, akan membantu untuk melihat.
00:01:40
apa yang tampak seperti layar penuh.
00:01:43
Sebelum menghubungi presentasi selesai, Anda dapat pergi ke.
00:01:45
tab tinjau dan klik di sini untuk menjalankan pemeriksa ejaan..
00:01:49
Ini juga di mana Anda dapat menambahkan dan meninjau komentar..
00:01:52
Misalnya, Anda dapat email file presentasi ke.
00:01:54
orang lain di tim Anda dan meminta Komentar, kemudian melihat komentar di sini..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Наше слайд-шоу почти сделано, но прежде чем мы позволим аудитории увидеть его,.
00:00:07
мы должны сделать что-то о дизайне..
00:00:09
Нажмите на вкладку Дизайн, а затем нажмите на галерею Темы -.
00:00:14
держать мышь над тема, чтобы увидеть предварительный просмотр..
00:00:17
Тема меняет весь внешний вид слайдов по.
00:00:20
применения профессионального дизайна.
00:00:22
Он стандартизирует шрифты, цвета, эффекты, .
00:00:25
позиционирование элементов, даже фоновые изображения..
00:00:29
Вы даже можете создать свою собственную тему и сохранить его..
00:00:32
Давайте выберем этот дизайн слайдов.
00:00:35
Каждая тема также приходит с набором вариантов..
00:00:38
Мы добавили нашу тему в последнюю минуту, но вы могли бы так же легко.
00:00:40
применить тему, когда вы впервые начать и изменить его позже, если вы хотите..
00:00:45
Еще одна вещь, которую вы можете хотите добавить водяной знак или.
00:00:47
изображение, которое появляется на всех ваших слайдах..
00:00:50
Нажмите Фон формата и заполнение изображения или текстуры, а затем нажмите Файл. .
00:00:59
Найдите фотографию на компьютер и нажмите Вставка..
00:01:06
Перетащите ползунок прозрачности, если вы хотите изображение, чтобы выглядеть больше как водяной знак, .
00:01:12
затем нажмите Применить ко всем,
00:01:16
нажмите X, чтобы скрыть панели.
00:01:21
Работая над презентации, вы можете остановить.
00:01:23
и просмотреть слайд-шоу.
00:01:25
Нажмите на вкладку Слайд-шоу;
00:01:27
здесь вы найдете команды и настройки связанных с запуском презентации..
00:01:32
Нажмите здесь, чтобы запустить все шоу
00:01:35
или здесь, чтобы запустить его, начиная с текущего слайда.
00:01:38
Иногда, когда вы лежите из слайда, это помогает видеть.
00:01:40
то, что он выглядит как полный экран.
00:01:43
Прежде чем позвонить презентация закончена, вы можете перейти к.
00:01:45
вкладка обзора и нажмите кнопку здесь, чтобы запустить проверку орфографии..
00:01:49
Здесь же вы может добавлять и рассматривать комментарии..
00:01:52
Например, можно отправить файл презентации по электронной почте.
00:01:54
другие члены вашей команды и просят комментарии, а затем просмотреть комментарии здесь..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Нашето слайдшоу е почти но преди да позволим на публиката да го види,.
00:00:07
трябва да да направи нещо за дизайна..
00:00:09
Щракнете върху раздела Проектиране , след което щракнете върху галерията.
00:00:14
задръжте мишката върху за да видите визуализация..
00:00:17
Темата променя на вашите слайдове по.
00:00:20
на професионалния дизайн.
00:00:22
Той стандартизира шрифтовете, цветовете, ефектите, .
00:00:25
разположението на елементите, изображенията на фона..
00:00:29
Можете дори да създадете и да я запишете..
00:00:32
Нека изберем този дизайн на слайд.
00:00:35
Всяка тема също с набор от варианти..
00:00:38
Добавихме нашата тема последно, но вие можете също толкова лесно.
00:00:40
приложите тема, когато да я стартирате и да я промените по-късно, ако искате..
00:00:45
Още нещо, което може да се направи искате да добавите е воден знак или.
00:00:47
изображение, което се появява на всички ваши слайдове..
00:00:50
Кликнете върху Форматиране на фона и Картина или текстура запълване, след което щракнете върху досие. .
00:00:59
Намерете снимка на компютър и щракнете върху Вмъкване..
00:01:06
Плъзнете плъзгача за прозрачност, ако да изглежда по-скоро като воден знак, .
00:01:12
след това кликнете върху Приложи към всички,
00:01:16
щракнете върху X, за да скриете прозореца.
00:01:21
Докато работите върху презентация, може да.
00:01:23
и да прегледате слайдшоуто.
00:01:25
Щракнете върху раздела Слайдшоу;
00:01:27
тук ще намерите командите и настройките свързани с изпълнението на вашата презентация..
00:01:32
Щракнете тук, за да стартирате цялото шоу
00:01:35
или тук, за да стартирате стартирането му от текущия слайд.
00:01:38
Понякога, когато ти се полагаш слайд, тя помага да се види.
00:01:40
как изглежда на цял екран.
00:01:43
Преди да се обадите на презентацията е завършена, можете да отидете.
00:01:45
в раздела за преглед и щракнете върху тук, за да изпълните програмата за проверка на правописа..
00:01:49
Това е и мястото, където можете да може да добавя и преглежда коментари..
00:01:52
Например, можете да изпратете файла с презентацията по имейл.
00:01:54
и да поискате да коментари, след това вижте коментарите тук..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Slideshow-ul nostru este aproape făcut, dar înainte de a lăsa publicul să-l vadă,.
00:00:07
trebuie să face ceva cu privire la proiectarea..
00:00:09
Faceți clic pe fila Proiectare, apoi pe faceți clic pe galeria Teme -.
00:00:14
țineți mouse-ul deasupra unui pentru a vedea o previzualizare..
00:00:17
Tema schimbă aspectul întreg al diapozitivelor prin.
00:00:20
aplicarea unui design profesional.
00:00:22
Acesta standardizează fonturile, culorile, efectele, .
00:00:25
poziționarea elementelor; chiar și imaginile de fundal..
00:00:29
Puteți chiar să creați propria temă și salvați-o..
00:00:32
Să alegem acest design de diapozitiv.
00:00:35
Fiecare temă, de asemenea, vine cu un set de variante..
00:00:38
Am adăugat tema noastră ultima, dar ai putea la fel de ușor.
00:00:40
aplică o temă la prima începeți și schimbați-l mai târziu, dacă doriți..
00:00:45
Încă un lucru pe care l-ai putea doriți să adăugați este o filigran sau.
00:00:47
imagine care apare pe toate diapozitivele..
00:00:50
Faceți clic pe Formatare fundal și umplere imagine sau textură, apoi faceți clic pe Fișier. .
00:00:59
Localizați o imagine pe computer și faceți clic pe Inserare..
00:01:06
Glisați glisorul de transparență dacă doriți imagine pentru a arăta mai mult ca un filigran, .
00:01:12
apoi faceți clic pe Se aplică tuturor,
00:01:16
faceți clic pe X pentru a ascunde panoul.
00:01:21
Pe măsură ce lucrați la prezentare, poate doriți să opriți.
00:01:23
și examinați expunerea de diapozitive.
00:01:25
Faceți clic pe fila Expunere de diapozitive;
00:01:27
aici veți găsi comenzile și setările legate de executarea prezentării..
00:01:32
Faceți clic aici pentru a rula întreaga emisiune
00:01:35
sau aici pentru a-l executa pornind de la diapozitivul curent.
00:01:38
Uneori, atunci când sunteți de stabilire într-un diapozitiv, ajută la vizualizarea.
00:01:40
ceea ce se pare ca ecran complet.
00:01:43
Înainte de a apela prezentare terminată, puteți accesa.
00:01:45
fila revizuire și faceți clic pe aici pentru a rula verificatorul ortografic..
00:01:49
Acest lucru este, de asemenea, în cazul în care poate adăuga și revizui comentarii..
00:01:52
De exemplu, ați putea trimiteți prin e-mail fișierul de prezentare.
00:01:54
alții din echipa dumneavoastră și să ceară comentarii, apoi vizualizați comentariile aici..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Наш слайд-шоу майже але перш ніж ми дозволимо глядачам побачити його,.
00:00:07
нам потрібно зробити що-небудь про дизайн..
00:00:09
Перейдіть на вкладку Конструктор, а потім натисніть галерею тем -.
00:00:14
утримуючи мишу на щоб переглянути попередній перегляд..
00:00:17
Тема змінює усього вигляду слайдів за.
00:00:20
застосування професійного дизайну.
00:00:22
Він стандартизує шрифти, кольори, ефекти, .
00:00:25
позиціонування елементів, навіть фонові зображення..
00:00:29
Ви навіть можете створити власну тему і збережіть її..
00:00:32
Давайте виберете цей макет слайдів.
00:00:35
Кожна тема також поставляється з набором варіантів..
00:00:38
Ми додали нашу тему останнього, але ви могли б так само легко.
00:00:40
застосувати тему в першу чергу за необхідності запустіть і змініть його пізніше..
00:00:45
Ще одна річ, яку ви можете потрібно додати – це водяний знак або.
00:00:47
зображення, яке з'являється на всіх слайдах..
00:00:50
Натисніть кнопку Формат тла і Рисунок або текстура заливки, а потім натисніть кнопку Файл. .
00:00:59
Знайдіть зображення на комп'ютер і натисніть кнопку Вставити..
00:01:06
Перетягніть повзунок прозорості, якщо потрібно рисунок, щоб виглядати як водяний знак, .
00:01:12
потім натисніть кнопку Застосувати до всіх,
00:01:16
клацніть піктограму X, щоб приховати область.
00:01:21
Коли ви працюєте над презентації, можна зупинити.
00:01:23
і попередній перегляд слайд-шоу.
00:01:25
Перейдіть на вкладку Показ слайдів;
00:01:27
Тут ви знайдете команди та налаштування пов'язані з запуском презентації..
00:01:32
Натисніть тут, щоб запустити весь шоу
00:01:35
або тут, щоб запустити його починаючи з поточного слайда.
00:01:38
Іноді, коли ви прокладки слайд, він допомагає бачити.
00:01:40
як він виглядає в повноекранному режимі.
00:01:43
Перш ніж дзвонити презентацію завершено, можна перейти до.
00:01:45
вкладки рецензування та натисніть кнопку Тут ви можете запустити засіб перевірки правопису..
00:01:49
Це також де ви може додавати та переглядати примітки..
00:01:52
Наприклад, можна було б надіслати файл презентації електронною поштою.
00:01:54
інші у вашій команді і попросіть коментарів, а потім переглянути коментарі тут..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bizim slayt gösterisi neredeyse bitti, ama seyircinin görmesine izin vermeden önce,.
00:00:07
biz gerekir tasarım hakkında bir şeyler yapmak..
00:00:09
Tasarım sekmesini tıklatın ve ardından Temalar galerisine tıklayın -.
00:00:14
fareyi bir bir önizleme görmek için tema..
00:00:17
Tema, tarafından slaytlar tüm görünüm.
00:00:20
profesyonel bir tasarım uygulayarak.
00:00:22
Yazı tiplerini standartlaştırıyor. renkler, efektler, .
00:00:25
elemanların konumlandırılması, hatta arka plan görüntüleri..
00:00:29
Hatta oluşturabilirsiniz kendi tema ve kaydedin..
00:00:32
Bu slayt tasarımını seçelim.
00:00:35
Her tema da geliyor varyantları bir dizi ile..
00:00:38
Temamızı en son ekledik. ama aynı derecede kolay olabilir.
00:00:40
ilk kez bir tema uygulayın başlatmak ve isterseniz daha sonra değiştirin..
00:00:45
Bir şey daha olabilir eklemek istediğiniz bir filigran veya.
00:00:47
görünen görüntü tüm slaytlarınızda..
00:00:50
Arka Planı Biçimlendir'e tıklayın ve Resim veya doku dolgusu, ardından Dosya'yı tıklatın. .
00:00:59
Üzerinde bir resim bulun ve Ekle'yi tıklatın..
00:01:06
İsterseni saydamlık kaydırıcısını sürükleyin daha çok filigrana benzeyen resim, .
00:01:12
sonra tümlerine uygula'yı tıklatın,
00:01:16
bölmeyi gizlemek için X'i tıklatın.
00:01:21
Üzerinde çalışırken sunum, durdurmak isteyebilirsiniz.
00:01:23
ve slayt gösterinizi önizleyin.
00:01:25
Slayt Gösterisi sekmesini tıklatın;
00:01:27
burada komutları ve ayarları bulacaksınız sununuzu çalıştırmakla ilgilidir..
00:01:32
Tüm gösteriyi çalıştırmak için buraya tıklayın
00:01:35
veya burada geçerli slayttan başlayarak çalıştırmak için.
00:01:38
Bazen yatarken bir slayt dışarı, görmek için yardımcı olur.
00:01:40
tam ekran gibi görünüyor.
00:01:43
Aramadan önce sunum bitti, gidebilirsiniz.
00:01:45
gözden geçirme sekmesi ve tıklayın burada yazım denetleyicisi çalıştırmak için..
00:01:49
Burası aynı zamanda yorum ekleyebilir ve gözden geçirebilirsiniz..
00:01:52
Örneğin, sunum dosyasını e-postayla.
00:01:54
ekibinizdeki diğer kişiler ve yorum, daha sonra burada yorum görüntüleyin..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
A nossa apresentação de diapositivos está quase feito, mas antes de deixarmos o público vê-lo,.
00:00:07
precisamos fazer algo sobre o projeto..
00:00:09
Clique no separador Design, em seguida, clique na galeria Temas -.
00:00:14
segurar o rato sobre um tema para ver uma pré-visualização..
00:00:17
O tema muda olhar inteiro dos seus slides por.
00:00:20
aplicação de um design profissional.
00:00:22
Normaliza as fontes, as cores, os efeitos, .
00:00:25
o posicionamento dos elementos, até mesmo as imagens de fundo..
00:00:29
Pode até criar seu próprio tema e salvá-lo..
00:00:32
Vamos escolher este design de diapositivos.
00:00:35
Cada tema também vem com um conjunto de variantes..
00:00:38
Acrescentámos o nosso tema por último, mas poderia facilmente.
00:00:40
aplicar um tema quando você primeiro começar e mudá-lo mais tarde, se quiser..
00:00:45
Mais uma coisa que podes. quer adicionar é uma marca de água ou.
00:00:47
imagem que aparece em todos os seus slides..
00:00:50
Clique no fundo do formato e Preencha imagem ou textura e, em seguida, clique em Arquivo. .
00:00:59
Localize uma imagem no seu computador e clique Em Inserir..
00:01:06
Arraste o slider de transparência se quiser imagem para parecer mais uma marca de água, .
00:01:12
em seguida, clique em Aplicar a todos,
00:01:16
clique no X para esconder o painel.
00:01:21
Enquanto trabalha na sua apresentação, pode querer parar.
00:01:23
e pré-visualizar a sua apresentação de diapositivos.
00:01:25
Clique no separador Slideshow;
00:01:27
aqui você vai encontrar os comandos e configurações relacionado com a execução da sua apresentação..
00:01:32
Clique aqui para executar todo o show
00:01:35
ou aqui para executá-lo a partir do slide de corrente.
00:01:38
Às vezes, quando se está deitado fora um slide, ajuda a ver.
00:01:40
o que parece ser ecrã completo.
00:01:43
Antes de chamar o seu apresentação terminada, você pode ir para.
00:01:45
o separador de revisão e clique aqui para executar o verificador de feitiços..
00:01:49
É também aqui que pode adicionar e rever comentários..
00:01:52
Por exemplo, pode e-mail o arquivo de apresentação para.
00:01:54
outros na sua equipa e pedir comentários, em seguida, ver os comentários aqui..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Naš slajd šou je skoro Uradio sam, ali pre nego što pustimo publiku da vidi,.
00:00:07
Moramo. Uradi nešto u vezi dizajna..
00:00:09
Zatim izaberite karticu Dizajn kliknite na galeriju tema -.
00:00:14
držite miša preko da biste videli pregled..
00:00:17
Tema menja ceo izgled slajdova po.
00:00:20
primena profesionalnog dizajna.
00:00:22
Standardizuje fontove, Boje, efekti, .
00:00:25
pozicioniranje elemenata, Čak i slike u pozadini..
00:00:29
Možete čak i da kreirate svoju svoju tema i sačuvaj je..
00:00:32
Hajde da izaberemo ovaj dizajn slajda.
00:00:35
Svaka tema takođe dolazi sa skupom varijanti..
00:00:38
Poslednji smo dodali naљu tema. Ali mogao bi isto tako lako.
00:00:40
primena tema kada prvi put počnite i promenite kasnije ako želite..
00:00:45
Još jedna stvar koju možeš želite da dodate vodeni žig ili.
00:00:47
slika koja se pojavljuje na svim slajdovima..
00:00:50
Kliknite na dugme Oblikuj pozadinu i popunu slike ili teksture, a zatim izaberite stavku Datoteka. .
00:00:59
Pronalaženje slike na računaru i kliknite na dugme Umetni..
00:01:06
Prevucite klizač prozirnosti ako želite da bi više izgledala kao vodeni žig, .
00:01:12
zatim kliknite na dugme Primeni na sve,
00:01:16
kliknite na X da biste sakrili okno.
00:01:21
Dok radite na svom prezentacija, možda ćete želeti da zaustavite.
00:01:23
i pregledajte projekciju slajdova.
00:01:25
Izaberite karticu "Projekcija slajdova";
00:01:27
Ovde ćete pronaći komande i postavke. u vezi sa pokretanjem prezentacije..
00:01:32
Kliknite ovde da biste trčali celu emisiju
00:01:35
ili ovde da biste ga pokrenili počevši od trenutnog slajda.
00:01:38
Ponekad kada ležiš slajd, pomaže da se vidi.
00:01:40
Kako izgleda ceo ekran.
00:01:43
Pre nego љto pozoveљ svoj. prezentacija je završena, možete da idete na.
00:01:45
kartica redigovanje i kliknite na dugme Ovde sam da pokrenem kontrolor pravopisa..
00:01:49
Ovde si takoрe. može da dodaje i rediguje komentare..
00:01:52
Na primer, možete pošaljite e-poruku datoteci prezentacije u.
00:01:54
drugi u vašem timu i tražite komentare, a komentare pogledajte OVDE..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
نحن بحاجة إلى تفعل شيئا عن التصميم..
00:00:09
انقر فوق علامة التبويب تصميم، ثم انقر على معرض السمات -.
00:00:14
اضغط الماوس فوق موضوع لرؤية معاينة..
00:00:17
يغير السمة نظرة كاملة من الشرائح الخاصة بك من قبل.
00:00:20
تطبيق تصميم احترافي.
00:00:22
إنه يوحد الخطوط، الألوان، والآثار، .
00:00:25
تحديد مواقع العناصر، حتى صور الخلفية..
00:00:29
يمكنك حتى إنشاء موضوع الخاصة بك وحفظه..
00:00:32
دعونا نختار هذا التصميم الشريحة.
00:00:35
كل موضوع يأتي أيضا مع مجموعة من المتغيرات..
00:00:38
أضفنا موضوعنا الأخير، ولكن هل يمكن أن مجرد بسهولة.
00:00:40
تطبيق سمة عند أول بدء وتغييره في وقت لاحق إذا كنت تريد..
00:00:45
شيء آخر قد تريد إضافة علامة مائية أو.
00:00:47
الصورة التي تظهر على جميع الشرائح الخاصة بك..
00:00:50
انقر فوق تنسيق الخلفية وملء الصورة أو النسيج، ثم انقر فوق ملف. .
00:00:59
تحديد موقع صورة على الكمبيوتر وانقر فوق إدراج..
00:01:06
اسحب شريط تمرير الشفافية إذا كنت تريد صورة لتبدو أكثر مثل علامة مائية، .
00:01:12
ثم انقر فوق تطبيق على الكل،
00:01:16
انقر فوق X لإخفاء الجزء.
00:01:21
كما كنت تعمل على الخاص بك العرض التقديمي، قد تحتاج إلى إيقاف.
00:01:23
ومعاينة عرض الشرائح الخاص بك.
00:01:25
انقر فوق علامة التبويب عرض الشرائح;
00:01:27
هنا ستجد الأوامر والإعدادات تتعلق بتشغيل العرض التقديمي..
00:01:32
انقر هنا لتشغيل العرض بأكمله
00:01:35
أو هنا لتشغيله بدءا من الشريحة الحالية.
00:01:38
أحيانا عندما تكون مستلقيا خارج الشريحة ، فإنه يساعد على رؤية.
00:01:40
ما يبدو وكأنه ملء الشاشة.
00:01:43
قبل الاتصال بك انتهى العرض التقديمي، يمكنك الانتقال إلى.
00:01:45
علامة التبويب مراجعة وانقر فوق هنا لتشغيل المدقق الإملائي..
00:01:49
هذا هو أيضا حيث كنت يمكن إضافة ومراجعة التعليقات..
00:01:52
على سبيل المثال، يمكنك إرسال ملف العرض التقديمي بالبريد الإلكتروني إلى.
00:01:54
الآخرين في فريقك واطلب تعليقات ، ثم عرض التعليقات هنا..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
우리는 디자인에 대해 뭔가를하십시오..
00:00:09
디자인 탭을 클릭한 다음 테마 갤러리를 클릭 -.
00:00:14
마우스를 위에 고정 미리 보기를 볼 수있는 테마입니다..
00:00:17
테마는 슬라이드의 전체 모습.
00:00:20
전문적인 디자인을 적용합니다.
00:00:22
글꼴을 표준화하고, 색상, 효과, .
00:00:25
요소의 위치 지정, 심지어 배경 이미지..
00:00:29
만들 수도 있습니다. 자신의 테마를 저장하고 저장합니다..
00:00:32
이 슬라이드 디자인을 선택해 보겠습니다.
00:00:35
각 테마도 제공됩니다. 변형 집합이 있습니다..
00:00:38
우리는 우리의 테마를 마지막으로 추가, 하지만 당신은 쉽게 할 수 있습니다.
00:00:40
처음 테마를 적용하십시오. 원하는 경우 나중에 시작하고 변경합니다..
00:00:45
한 가지 더 추가하려는 워터마크 또는.
00:00:47
표시되는 이미지 모든 슬라이드에 있습니다..
00:00:50
포맷 백 클릭 그림이나 텍스처 채우기를 클릭한 다음 파일을 클릭합니다. .
00:00:59
그림 찾기 컴퓨터를 클릭하고 삽입을 클릭합니다..
00:01:06
원하는 경우 투명도 슬라이더를 드래그합니다. 워터마크처럼 보이는 그림, .
00:01:12
그런 다음 모든 사람에게 적용을 클릭합니다.
00:01:16
창을 숨기려면 X를 클릭합니다.
00:01:21
작업 할 때 프레젠테이션, 중지할 수 있습니다..
00:01:23
슬라이드쇼를 미리 볼 수 있습니다.
00:01:25
슬라이드쇼 탭을 클릭합니다.
00:01:27
여기서 명령과 설정을 찾을 수 있습니다. 프레젠테이션 실행과 관련이 있습니다..
00:01:32
전체 쇼를 실행하려면 여기를 클릭하십시오.
00:01:35
또는 현재 슬라이드에서 시작하여 실행합니다.
00:01:38
누워있을 때 때때로 슬라이드 밖으로, 그것은 볼 수 있습니다.
00:01:40
전체 화면처럼 보이는 것.
00:01:43
전화하기 전에 프리젠 테이션이 완료, 당신은 로 갈 수 있습니다.
00:01:45
리뷰 탭 및 클릭 여기에 주문 검사기를 실행합니다..
00:01:49
이것은 또한 당신이 어디에 주석을 추가하고 검토할 수 있습니다..
00:01:52
예를 들어, 프레젠테이션 파일을 이메일로 보내.
00:01:54
팀의 다른 팀원들에게 물어보세요. 의견을 본 다음 여기에서 주석을 볼 수 있습니다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
我们需要 对设计做点什么。.
00:00:09
点按"设计"标签,然后 点击主题库 -.
00:00:14
将鼠标悬停在 主题以查看预览。.
00:00:17
主题更改了 幻灯片的整个外观.
00:00:20
应用专业设计。
00:00:22
它标准化了字体, 颜色,效果,.
00:00:25
元素的定位, 甚至背景图像。.
00:00:29
您甚至可以创建 您自己的主题并保存它。.
00:00:32
让我们选择这个滑盖设计。
00:00:35
每个主题也都来了 具有一组变体。.
00:00:38
我们最后添加了主题, 但你可以很容易地.
00:00:40
首次应用主题 如果需要,可以稍后启动并更改它。.
00:00:45
还有一件事,你可能会 想要添加的是水印或.
00:00:47
显示的图像 在您的所有幻灯片上。.
00:00:50
点击设置背景格式 和"图片或纹理填充",然后点按"文件"。.
00:00:59
在您的图片上找到图片 计算机,然后单击插入。.
00:01:06
拖动透明度滑块(如果需要) 图片看起来更像水印,.
00:01:12
,然后点按"应用到全部",
00:01:16
单击 X 以隐藏窗格。
00:01:21
当您处理您的 演示文稿,您可能希望停止.
00:01:23
并预览幻灯片。
00:01:25
点击 幻灯片 标签;
00:01:27
在这里,您将找到命令和设置 与运行演示文稿相关。.
00:01:32
点击这里观看整场演出
00:01:35
或在此处从当前幻灯片开始运行它。
00:01:38
有时当你躺着的时候 出一张幻灯片,它有助于看到.
00:01:40
全屏显示的样子。
00:01:43
在您致电您的之前 演示完成,您可以转到.
00:01:45
查看选项卡,然后单击 在此处运行拼写检查器。.
00:01:49
这也是您的地方 可以添加和查看评论。.
00:01:52
例如,您可以 通过电子邮件将演示文稿文件发送至.
00:01:54
您团队中的其他人并要求 评论,然后在此处查看评论。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
เราจําเป็นต้อง ทําบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการออกแบบ.
00:00:09
คลิกแท็บ ออกแบบ แล้วคลิก คลิกแกลเลอรี ธีม -.
00:00:14
วางเมาส์ไว้เหนือ ดูตัวอย่าง.
00:00:17
ชุดรูปแบบจะเปลี่ยน ลักษณะทั้งหมดของสไลด์ของคุณโดย.
00:00:20
ใช้การออกแบบมืออาชีพของ
00:00:22
มันทําให้แบบอักษรเป็นมาตรฐาน สี, ผลกระทบ, .
00:00:25
การวางตําแหน่งขององค์ประกอบ แม้แต่ภาพพื้นหลัง.
00:00:29
คุณยังสามารถสร้าง ธีมของคุณเองและบันทึก.
00:00:32
ลองเลือกการออกแบบสไลด์นี้
00:00:35
แต่ละธีมก็มาด้วย ด้วยชุดของตัวแปร.
00:00:38
เราได้เพิ่มธีมของเราล่าสุด แต่คุณก็ทําได้ง่ายๆ.
00:00:40
นําชุดรูปแบบไปใช้เมื่อคุณนําชุดรูปแบบไปใช้เป็นครั้งแรก เริ่มต้นและเปลี่ยนในภายหลังถ้าคุณต้องการ.
00:00:45
อีกสิ่งหนึ่งที่คุณอาจ ต้องการเพิ่มเป็นลายน้ําหรือ.
00:00:47
รูปที่ปรากฏขึ้น บนภาพนิ่งทั้งหมดของคุณ.
00:00:50
คลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง และ เติมรูปภาพหรือพื้นผิว แล้วคลิก ไฟล์ .
00:00:59
ค้นหารูปภาพบนของคุณ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก แทรก.
00:01:06
ลากแถบเลื่อนความโปร่งใสถ้าคุณต้องการ รูปภาพให้ดูเหมือนลายน้ํามากขึ้น .
00:01:12
จากนั้นคลิก นําไปใช้กับทั้งหมด
00:01:16
คลิก X เพื่อซ่อนบานหน้าต่าง
00:01:21
ขณะที่คุณทํางานเกี่ยวกับ งานนําเสนอ คุณอาจต้องการหยุด.
00:01:23
และแสดงตัวอย่างสไลด์โชว์ของคุณ
00:01:25
คลิกแท็บ การนําเสนอสไลด์
00:01:27
ที่นี่คุณจะพบคําสั่งและการตั้งค่า ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกใช้งานนําเสนอของคุณ.
00:01:32
คลิกที่นี่เพื่อเรียกใช้การแสดงทั้งหมด
00:01:35
หรือที่นี่เพื่อเรียกใช้โดยเริ่มจากภาพนิ่งปัจจุบัน
00:01:38
บางครั้งเมื่อคุณกําลังนอน ออกสไลด์, มันจะช่วยให้เห็น.
00:01:40
สิ่งที่ดูเหมือนเต็มหน้าจอ
00:01:43
ก่อนที่คุณจะโทรหา งานนําเสนอเสร็จสิ้นคุณสามารถไปที่.
00:01:45
แท็บ รีวิว แล้วคลิก ที่นี่เพื่อเรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกด.
00:01:49
นี่คือที่ที่คุณ สามารถเพิ่มและตรวจทานข้อคิดเห็นได้.
00:01:52
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ ส่งอีเมลไฟล์งานนําเสนอไปที่.
00:01:54
คนอื่น ๆ ในทีมของคุณและขอ ข้อคิดเห็น จากนั้นดูข้อคิดเห็นที่นี่.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show