PowerPoint - Customize master layouts Tutorial

In this video, you will learn how to customize master layouts in Microsoft 365. The video covers the process of customizing layouts, deleting unnecessary layouts, and creating new ones.
It demonstrates how to change background pictures, font colors, and font sizes for different layouts.
This will help you create visually appealing and personalized slides for your presentations.

  • 4:57
  • 2259 views
00:00:05
customizing master layouts.
00:00:08
One thing you'll see is that PowerPoint provides many default layouts,
00:00:12
probably more than you'll need.
00:00:15
To delete a layout you don't need, select it and press Delete.
00:00:20
This simplifies what you're working with and helps keep the file size smaller.
00:00:24
Note that if the layout is currently applied to any slides
00:00:28
like this title slide layout
00:00:30
or this title and content layout, you can't delete it.
00:00:34
If it turns out you need one of the deleted layouts,
00:00:37
you can click Insert slide master to get a new blank master.
00:00:42
Then you can copy one of the original layouts
00:00:44
and paste it under the customized master and it takes on all the master attributes.
00:00:53
So these are the layouts I want to keep.
00:00:56
The two layouts we'll customize first are the title slide layout
00:01:00
and the section header layout.
00:01:02
Let's move up the section header layout just to group it with the title layout.
00:01:06
I'm going to use a slightly different background for these,
00:01:09
so I'll select them, click Background styles and Format background;
00:01:14
Picture or texture Fill is already selected in the Format background pane,
00:01:18
and I'll click File to choose the picture.
00:01:24
This image is just a little bit brighter than the slide master's background
00:01:28
and now the title and section header slides are unique.
00:01:33
For the title slide layout, let's make its title font color different too.
00:01:38
With the placeholder selected, I click the Home tab and
00:01:41
change the font color to dark green.
00:01:44
I'd also like to increase the subtitle font size up to 32.
00:01:50
For the section header layout, I'll leave the title font color as it is,
00:01:54
but the subtitle font I'll change to match the body text and other subtitles - dark green,
00:02:00
and I'll increase its point size to 28.
00:02:05
Let's switch to normal view and have a look at these changes.
00:02:09
They've been applied for the appropriate layouts.
00:02:12
Here's the title slide with the new brighter background,
00:02:15
title color change and larger subtitle.
00:02:20
And here's the section headers slide -
00:02:21
it has the new background and the subtitle font changes.
00:02:26
Keep in mind that if you've already made design changes
00:02:28
to a slide in normal view and then you change the master layout that's applied to it,
00:02:33
you'll need to reapply the layout in normal view to get the latest changes.
00:02:40
Turning back to slide master view, here's a handy keyboard shortcut
00:02:43
you can use to open the view.
00:02:45
Press Shift as you click the Normal button.
00:02:49
Now let's create an original layout.
00:02:52
There's the option on the Slide master tab to insert a blank layout.
00:02:57
I could start from that,
00:03:00
but the layout I imagine is a lot like this picture with caption layout.
00:03:04
I'll use that as my starting point;
00:03:06
with that layout selected, I'll press Ctrl-D to duplicate it
00:03:11
and we'll adapt this to a layout for customer testimonials.
00:03:15
First, I want to delete this picture placeholder,
00:03:18
I'll select it and press Delete.
00:03:20
Then we click Insert placeholder.
00:03:23
The content for this placeholder will be video
00:03:26
so we'll choose Media for the type of placeholder and draw the placeholder.
00:03:33
Looks like it's formatted to have a bullet and I don't want that
00:03:36
so I'll click the Home tab, Bullets and choose None.
00:03:42
I also want a special heading above the video placeholder,
00:03:46
so let's click the Insert tab, Text box
00:03:49
and draw a text box.
00:03:54
It should say "Testimonials" and let's make it a little bit bigger.
00:04:01
To give the box a color fill, we'll right click it
00:04:04
and choose Format shape, Solid fill,
00:04:09
Dark green
00:04:11
and I'll drag the transparency slider to lighten it a little.
00:04:16
The black text in the box doesn't show up well.
00:04:19
In the Format shape pane I'll click Text options
00:04:22
and for the text color change it to white - that's better.
00:04:28
To finish the new layout we'll right click it,
00:04:31
click Rename layout, call it "Testimonials" and click Rename.
00:04:37
Let's apply the layout in normal view.
00:04:41
We'll insert a new slide under the testimonials section header.
00:04:44
I'll click New Slide and there's the testimonials layout;
00:04:50
the new slide gets the new layout.
00:04:52
Now I just need to add my video and text.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Laten we meer doen met het aanpassen van de slide master door
00:00:05
master layouts aan te passen.
00:00:08
Een ding dat u zult zien, is dat PowerPoint veel standaard layouts biedt,
00:00:12
waarschijnlijk meer dan u nodig hebt.
00:00:15
Om een ​​layout te verwijderen die u niet nodig hebt, selecteert u deze en druk op Verwijderen.
00:00:20
Dit vereenvoudigt waar u mee werkt en helpt de bestandsgrootte kleiner te houden.
00:00:24
Merk op dat als de layout momenteel wordt toegepast op elke dia
00:00:28
zoals deze titel dia layout
00:00:30
of deze titel- en inhoud layout, u deze niet kunt verwijderen.
00:00:34
Als het blijkt dat u een van de verwijderde layouts nodig hebt,
00:00:37
kunt u klikken op Invoegen slide master om een ​​nieuwe blanco master te krijgen.
00:00:42
Vervolgens kunt u een van de oorspronkelijke layouts
00:00:44
kopiëren en plakken onder de aangepaste master en deze neemt alle masterattributen over.
00:00:53
Dit zijn dus de layouts die ik wil behouden.
00:00:56
De twee layouts die we eerst aanpassen, zijn de titel dia layout
00:01:00
en de sectie kop layout.
00:01:02
Laten we naar de sectie koptekst layout gaan om deze te groeperen met de titel layout.
00:01:06
Ik ga een iets andere achtergrond voor deze gebruiken,
00:01:09
dus zal ik ze selecteren, klik op Achtergrond stijlen en Opmaak achtergrond;
00:01:14
Afbeelding of Vullen textuur is al geselecteerd in het Opmaak achtergrondvenster
00:01:18
en ik klik op Bestand om de afbeelding te selecteren.
00:01:24
Deze afbeelding is net iets helderder dan de achtergrond van de slide master
00:01:28
en nu zijn de titel en sectie koptekst dia's uniek.
00:01:33
Laten we voor de titel dia layout ook de titellettertypekleur anders maken.
00:01:38
Met de plaatshouder geselecteerd, klik ik op het tabblad Start en
00:01:41
wijzig ik de lettertypekleur in donkergroen.
00:01:44
Ik zou ook de ondertitel lettertypegrootte willen verhogen tot 32.
00:01:50
Voor de indeling van de sectie kopteksten layout laat ik de lettertype kleur titel gewoon zoals het is,
00:01:54
maar de ondertitel lettertype zal ik veranderen om te laten overeenkomen met de hoofdtekst en andere ondertitels -
00:02:00
donkergroen en ik verhoog de puntgrootte naar 28.
00:02:05
Laten we overschakelen naar de normale weergave en deze wijzigingen nader bekijken.
00:02:09
Ze zijn toegepast voor de geschikte layouts.
00:02:12
Dit is de dia titel met de nieuwe helderder achtergrond,
00:02:15
titelkleur wijziging en grotere ondertiteling.
00:02:20
En hier is de sectie kopteksten dia -
00:02:21
het heeft de nieuwe achtergrond en de ondertitel lettertype wijzigingen.
00:02:26
Houd er rekening mee dat als u al ontwerp wijzigingen gedaan hebt
00:02:28
naar een normale weergave dia en vervolgens de master layout die daarop is toegepast, wijzigt,
00:02:33
u de layout opnieuw toepassen moet in de normale weergave om de nieuwste wijzigingen te krijgen.
00:02:40
Terugkerende naar de slide master weergave, hier is een handige sneltoets
00:02:43
die u kunt gebruiken om de weergave te openen.
00:02:45
Druk op Shift terwijl u op de knop Normaal klikt.
00:02:49
Laten we nu een originele layout maken.
00:02:52
Er is de optie op het tabblad Slide master om een blanco layout in te voegen.
00:02:57
Daar zou ik vanaf kunnen beginnen,
00:03:00
maar de layout die ik me voorstel lijkt veel op deze afbeelding met bijschrift layout.
00:03:04
Ik zal dat als mijn vertrekpunt gebruiken;
00:03:06
met die layout geselecteerd, zal ik op Ctrl-D drukken om het te dupliceren
00:03:11
en we passen dit aan aan de layout voor klantgetuigenissen.
00:03:15
Ten eerste wil ik deze plaatshouder afbeelding verwijderen.
00:03:18
Ik selecteer deze en druk op Verwijderen.
00:03:20
Vervolgens klikken we op Invoegen plaatshouder.
00:03:23
De inhoud van deze plaatshouder is een video,
00:03:26
dus kiezen we Media voor het type plaatshouder en tekenen de plaatshouder.
00:03:33
Het lijkt erop dat het is opgemaakt om een ​​bullet te hebben en dat wil ik niet,
00:03:36
dus klik ik op het tabblad Start, Bullets en kies Geen.
00:03:42
Ik wil ook een speciale kop boven de video plaatshouder,
00:03:46
dus laten we op het tabblad Invoegen, Tekstvak klikken
00:03:49
en een tekstvak tekenen.
00:03:54
Het zou "Getuigenissen" moeten zeggen en laten we het een beetje groter maken.
00:04:01
Om het vak een kleur te geven, klikken we er met de rechtermuisknop op
00:04:04
en kiezen Opmaak vorm, Solid opvullen,
00:04:09
Donkergroen
00:04:11
en ik sleep de transparantie schuiver om het een beetje lichter te maken.
00:04:16
De zwarte tekst in het vak wordt niet goed weergegeven.
00:04:19
In het Opmaak vorm venster klik ik op Tekstopties
00:04:22
en wijzig ik de tekstkleur in wit - dat is beter.
00:04:28
Om de nieuwe layout te voltooien klikken we er met de rechtermuisknop op,
00:04:31
klikken Hernoemen layout, noemen het "getuigenissen" en klikken op Hernoemen.
00:04:37
Laten we de layout toepassen in de normale weergave.
00:04:41
We voegen een nieuwe dia in onder getuigenissen sectie koptekst.
00:04:44
Ik klik op Nieuwe Dia en daar is de layout van de getuigenissen;
00:04:50
de nieuwe dia krijgt de nieuwe layout.
00:04:52
Nu moet ik gewoon mijn video en tekst toevoegen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Wir wollen den Folienmaster nun weiter anpassen, indem
00:00:05
wir uns den Masterlayouts zuwenden.
00:00:08
Wie Sie hier sehen können, bietet PowerPoint eine Vielzahl von Standardlayouts,
00:00:12
wahrscheinlich mehr, als Sie benötigen werden.
00:00:15
Wenn Sie ein Layout löschen möchten, das Sie nicht brauchen, markieren Sie es und drücken dann die ENTFERNEN-TASTE.
00:00:20
Damit bleibt Ihre Arbeit übersichtlich und es trägt dazu bei, die Dateigröße zu verringern.
00:00:24
Wenn das Layout aktuell irgendwelchen Folien zugeordnet ist,
00:00:28
wie dieses Titelfolienlayout
00:00:30
oder dieses Layout „Titel und Inhalt”, kann es nicht gelöscht werden.
00:00:34
Wenn sich später herausstellt, dass Sie eines der gelöschten Layouts wieder
00:00:37
benötigen, können Sie auf „Folienmaster einfügen” klicken, um einen neuen, leeren Folienmaster zu erhalten.
00:00:42
Anschließend können Sie eines der ursprünglichen Layouts kopieren
00:00:44
und unter dem angepassten Master einfügen. Damit übernimmt es alle Attribute des angepassten Masters.
00:00:53
So, dies sind die Layouts, die ich behalten möchte.
00:00:56
Zuerst werde ich die beiden Layouts „Titelfolie” und
00:01:00
„Abschnittsüberschrift” anpassen.
00:01:02
Hierfür verschiebe ich das Layout „Abschnittsüberschrift” nach oben, um es mit dem Titellayout gruppieren zu können.
00:01:06
Für diese beiden Layouts möchte ich einen geringfügig anderen Hintergrund verwenden.
00:01:09
Also markiere ich sie, klicke auf „Hintergrundformate” und dann auf „Hintergrund formatieren”.
00:01:14
Der Befehl „Bild- oder Texturfüllung” im Bereich „Hintergrund formatieren” ist bereits aktiviert,
00:01:18
also klicke ich auf „Datei”, um das Bild auszuwählen.
00:01:24
Dieses Bild ist nur ein wenig heller als der Hintergrund des Folienmasters,
00:01:28
aber damit habe ich der Titelfolie und der Folie „Abschnittsüberschrift” ein eigenes Aussehen verliehen.
00:01:33
Auf dem Layout „Titelfolie” möchte ich auch die Schriftfarbe des Titels noch ändern.
00:01:38
Also markiere ich den Platzhalter, klicke auf die Registerkarte „Start” und
00:01:41
ändere die Schriftfarbe in ein dunkles Grün.
00:01:44
Außerdem möchte ich die Schriftgröße des Untertitels auf 32 erhöhen.
00:01:50
Auf dem Layout „Abschnittsüberschrift” lasse ich die Schriftfarbe des Titels, wie sie ist, ändere jedoch
00:01:54
die Schriftfarbe des Untertitels so, dass sie dem Textkörper und den anderen Untertiteln entspricht, wähle also wieder das dunkle Grün aus.
00:02:00
Außerdem erhöhe ich die Punktgröße auf 28.
00:02:05
Lassen Sie uns nun zur Normalansicht wechseln und schauen, wie sich die Änderungen auswirken.
00:02:09
Sie wurden auf alle entsprechenden Layouts angewendet.
00:02:12
Hier ist die Titelfolie mit dem neuen, klareren Hintergrund,
00:02:15
mit der geänderten Schriftfarbe des Titels und mit einem größeren Untertitel.
00:02:20
Und hier sehen Sie die Folie „Abschnittsüberschrift”
00:02:21
mit dem neuen Hintergrund und den Änderungen an der Schrift des Untertitels.
00:02:26
Denken Sie daran: Wenn Sie in der Normalansicht bereits Designänderungen
00:02:28
an einer Folie vorgenommen haben und dann das zugehörige Masterlayout ändern,
00:02:33
müssen Sie das Layout in der Normalansicht erneut zuweisen, um die neuesten Änderungen zu erhalten.
00:02:40
Für die Rückkehr zur Folienmasteransicht gibt es eine praktische Tastenkombination,
00:02:43
mit der Sie die Ansicht öffnen können:
00:02:45
Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, während Sie auf die Schaltfläche „Normal” klicken.
00:02:49
Nun erstellen wir ein vollkommen neues Layout.
00:02:52
Auf der Registerkarte „Folienmaster” gibt es die Option, ein leeres Layout einzufügen,
00:02:57
das ich als Ausgangspunkt verwenden könnte.
00:03:00
Aber das Layout, das ich mir vorstelle, ähnelt sehr diesem Layout hier, „Bild mit Überschrift”,
00:03:04
und mit dem werde ich beginnen.
00:03:06
Ich markiere das Layout und drücke STRG+D, um es zu duplizieren.
00:03:11
Dann passe ich es so an, dass es als Layout für Kundenreferenzen dienen kann.
00:03:15
Im ersten Schritt werde ich diesen Bildplatzhalter löschen.
00:03:18
Ich markiere ihn und drücke die ENTFERNEN-TASTE.
00:03:20
Anschließend klicke ich auf „Platzhalter einfügen”.
00:03:23
Der Inhalt dieses Platzhalters soll ein Video sein,
00:03:26
also wähle ich als Platzhaltertyp „Medien” aus und zeichne den Platzhalter.
00:03:33
Es sieht so aus, als sei er mit einem Aufzählungszeichen formatiert, das ich nicht verwenden möchte,
00:03:36
also klicke ich auf der Registerkarte „Start” auf „Aufzählungszeichen” und wähle „Kein(e)” aus.
00:03:42
Außerdem möchte ich eine spezielle Überschrift über den Videoplatzhalter setzen,
00:03:46
daher klicke ich auf der Registerkarte „Einfügen” auf „Textfeld”
00:03:49
und zeichne ein Textfeld.
00:03:54
Es soll den Text „Referenzen” enthalten, daher vergrößere ich es noch ein wenig.
00:04:01
Um dem Textfeld eine farbige Füllung zu verleihen, klicke ich mit der rechten Maustaste darauf
00:04:04
und wähle „Form formatieren”, „Einfarbige Füllung” und dann
00:04:09
„Dunkelgrün” aus.
00:04:11
Dann ziehe ich den Schieberegler für „Transparenz”, um die Füllfarbe ein wenig aufzuhellen.
00:04:16
Der schwarze Text im Feld sieht nicht gut aus.
00:04:19
Daher klicke ich im Bereich „Form formatieren” auf „Textoptionen” und
00:04:22
ändere die Textfarbe in Weiß. So ist es besser!
00:04:28
Zum Fertigstellen des neuen Layouts klicke ich mit der rechten Maustaste darauf,
00:04:31
klicke auf „Layout umbenennen”, nenne es „Referenzen” und klicke dann auf „Umbenennen”.
00:04:37
Lassen Sie uns das Layout nun in der Normalansicht zuweisen.
00:04:41
Dazu füge ich unter der Abschnittsüberschrift „Referenzen” eine neue Folie ein.
00:04:44
Ich klicke auf „Neue Folie”, und da ist das Layout „Referenzen” auch schon.
00:04:50
Der neuen Folie wird das neue Layout zugewiesen.
00:04:52
Nun muss ich nur noch das Video und den Text hinzufügen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos a hacer más con la personalización del patrón de diapositivas
00:00:05
personalizando los diseños gráficos maestros.
00:00:08
Algo que verá es que PowerPoint proporciona muchos diseños predeterminados,
00:00:12
probablemente más de los que va a necesitar.
00:00:15
Para borrar un diseño que no necesite, selecciónelo y presione Borrar.
00:00:20
Esto simplifica su trabajo y le ayuda a mantener más pequeño el tamaño del archivo.
00:00:24
Tenga en cuenta que si el diseño está aplicado a alguna de las diapositivas
00:00:28
como este diseño de título de diapositiva
00:00:30
o este estilo de título y contenido, no podrá borrarlo.
00:00:34
Si resulta que necesita uno de los estilos borrados,
00:00:37
puede hacer clic en Insertar patrón de diapositivas para tener uno nuevo en blanco.
00:00:42
Entonces puede copiar uno de los estilos originales
00:00:44
y pegarlo en el patrón personalizado y tomará todos los atributos del patrón.
00:00:53
Por tanto, estos son los diseños que quiero guardar.
00:00:56
Los dos diseños que personalizaremos primero son el de la diapositiva de título
00:01:00
y el de la sección de encabezado.
00:01:02
Vamos a desplazarnos al diseño de la sección de encabezado para agruparlo con el del título.
00:01:06
Voy a usar un fondo ligeramente diferente para estos.
00:01:09
Por tanto, los selecciono, hago clic en estilos de Fondo y y Formato de fondo;
00:01:14
Imagen o relleno con textura ya están seleccionados en el panel de Formato de fondo,
00:01:18
y haré clic para elegir la imagen.
00:01:24
Esta imagen es un poco más brillante que la del fondo del patrón de diapositivas
00:01:28
y ahora las diapositivas de título y encabezado de sección son únicas.
00:01:33
Para el formato de diapositiva, vamos a cambiar también el color de fuente del título.
00:01:38
Con el marcador de posición seleccionado, hago clic en la pestaña Inicio y
00:01:41
cambio el color de la fuente a verde oscuro.
00:01:44
También aumentaré el tamaño de fuente del subtítulo a 32.
00:01:50
Para el diseño del encabezado, dejará el color de la fuente del título como está,
00:01:54
pero cambiaré la fuente del subtítulo para que combine con el cuerpo de texto y con los otros subtítulos - verde oscuro,
00:02:00
y aumentaré el tamaño a 28.
00:02:05
Vamos a cambiar a vista normal y echar una ojeada a estos cambios.
00:02:09
Se han aplicado a los diseños apropiados.
00:02:12
Esta es la diapositiva de título con el nuevo fondo más brillante,
00:02:15
el cambio en el color del título y el subtítulo mayor.
00:02:20
Y esta es la diapositiva de encabezados -
00:02:21
tiene el nuevo fondo y los cambios en la fuente del subtítulo.
00:02:26
Tenga en cuenta que si ya ha hecho cambios en el diseño
00:02:28
a una diapositiva en vista normal y después cambia el patrón que se le ha aplicado,
00:02:33
tendrá que volver a aplicar el diseño en vista normal para tener los últimos cambios.
00:02:40
Volviendo a la vista del patrón de diapositivas, aquí tiene un práctico atajo de teclado
00:02:43
que puede usar para abrir la vista.
00:02:45
Presione Shift mientras hace clic en el botón Normal.
00:02:49
Ahora vamos a crear un diseño original.
00:02:52
Hay una opción en la pestaña Patrón de Diapositivas para insertar un diseño en blanco.
00:02:57
Podría empezar por esta,
00:03:00
pero el diseño en el que pienso se parece mucho más a esta imagen con diseño de subtítulos.
00:03:04
La usaré como punto de partida;
00:03:06
con este diseño seleccionado, presionaré Ctrl-D para duplicarla
00:03:11
y adaptaremos esto a un formato para testimonio de clientes.
00:03:15
Primero, voy a borrar este marcador de posición de imagen,
00:03:18
los seleccionaré y presionaré Borrar.
00:03:20
Después hago clic en Insertar marcador de posición.
00:03:23
El contenido para este marcador de posición será un video
00:03:26
por lo que elegiremos Película para el tipo de marcador de posición y lo dibujaremos.
00:03:33
Parece que tiene formato para tener viñetas y no es lo que quiero
00:03:36
así que hago clic en la pestaña Inicio, Viñetas y elijo Ninguna.
00:03:42
También quiero un encabezado especial sobre el marcador de posición de video,
00:03:46
así que vamos a hacer clic en la pestaña Insertar, Cuadro de texto
00:03:49
y dibujo un cuadro de texto.
00:03:54
Debería decir "Testimonios" y vamos a hacerlo un poco mayor.
00:04:01
Para darle un color de relleno, haré clic con el botón derecho
00:04:04
y elijo Formato de formato, Relleno sólido,
00:04:09
Verde oscuro
00:04:11
y arrastraré el slider de transparencia para aclararlo un poco.
00:04:16
El texto en negro en el cuadro no se ve bien.
00:04:19
En el panel de Formato de forma haré clic en opciones de Texto
00:04:22
y cambiaré el color de texto a blanco - está mejor.
00:04:28
Para acabar el nuevo diseño haremos clic con el botón derecho,
00:04:31
clic en Cambiar nombre de diseño, lo llamaré "Testimonios" y hago clic en Cambiar nombre.
00:04:37
Vamos a aplicar el diseño a la vista normal.
00:04:41
Insertaremos una diapositiva nueva bajo el encabezado de testimonios.
00:04:44
Haré clic en Nueva Diapositiva y este es el diseño de testimonios:
00:04:50
la nueva diapositiva toma el nuevo estilo.
00:04:52
Ahora solo tengo que añadir el video y el texto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos fazer mais com a personalização do Slide Mestre,
00:00:05
personalizando os layouts mestres.
00:00:08
Uma coisa que você verá é que o PowerPoint oferece muitos layouts padrão,
00:00:12
provavelmente mais do que você precisará.
00:00:15
Para eliminar um layout que não necessita, selecione e pressione Eliminar.
00:00:20
Isto simplifica aquilo com que você está trabalhando e ajuda a manter o tamanho menor do arquivo.
00:00:24
Observe que se o layout estiver atualmente aplicado a qualquer slide,
00:00:28
como este layout de slide de título,
00:00:30
ou este layout de título e conteúdo, você não pode eliminá-lo.
00:00:34
Se afinal precisar de um dos layouts eliminados,
00:00:37
você pode clicar em Inserir Slide Mestre de Slides para obter um novo modelo em branco.
00:00:42
Depois, pode copiar um dos layouts originais
00:00:44
e colá-lo no Slide Mestre personalizado e este adota todos os atributos do Slide Mestre.
00:00:53
Estes são os layouts que quero manter.
00:00:56
Os dois layouts que vamos personalizar primeiro são o layout de título do slide
00:01:00
e o layout do cabeçalho da seção.
00:01:02
Vamos mover o layout do cabeçalho da seção apenas para juntá-lo com o layout de título.
00:01:06
Vou usar um fundo um pouco diferente para estes,
00:01:09
seleciono, clico em Planos de fundo e Formatar Fundo;
00:01:14
Preenchimento com uma imagem ou textura já está selecionado no painel Formatar Fundo,
00:01:18
e clico em Arquivo para escolher uma imagem.
00:01:24
Esta imagem é um pouco mais brilhante do que o fundo do Slide Mestre
00:01:28
e agora os títulos e o cabeçalho da seção dos slides são únicos.
00:01:33
Para o layout do título do slide, vamos mudar também a cor da fonte do título.
00:01:38
Com o espaço reservado selecionado, clico no menu Página Inicial e
00:01:41
mudo a cor da fonte para verde escuro.
00:01:44
Também gostaria de alterar o tamanho da fonte do subtítulo para 32.
00:01:50
Para o layout do cabeçalho da seção, não vou mexer na cor da fonte do título,
00:01:54
mas vou mudar a fonte do subtítulo para combinar com o corpo do texto e os outros subtítulos - verde escuro,
00:02:00
e vou aumentar seu tamanho de fonte para 28.
00:02:05
Vamos trocar para a exibir normal e observar estas alterações.
00:02:09
Foram aplicadas aos layouts apropriados.
00:02:12
Aqui está o slide de título com o novo fundo mais brilhante,
00:02:15
alteração da cor do título e subtítulo maior.
00:02:20
E aqui o cabeçalho da seção do slide -
00:02:21
tem o novo fundo e a fonte do subtítulo alterados.
00:02:26
Não se esqueça que se já fez alterações no design
00:02:28
de um slide no exibir normal e depois quer mudar o layout do Slide Mestre aplicado a ele,
00:02:33
terá de reaplicar o layout no exibir normal para obter as últimas alterações.
00:02:40
Voltando à visualização do Slide Mestre, aqui temos um atalho de teclado útil
00:02:43
que você pode usar para abrir a visualização.
00:02:45
Pressione Shift enquanto clica no botão exibir Normal.
00:02:49
Agora, vamos criar um layout original.
00:02:52
No menu Slide Mestre, há a opção de inserir um layout em branco.
00:02:57
Posso começar a partir daí,
00:03:00
mas o layout que imagino é muito parecido com este layout de imagem com legenda.
00:03:04
Vou usá-lo como ponto de partida;
00:03:06
com esse layout selecionado, pressiono Ctrl-D para duplicá-lo
00:03:11
e vamos adaptar este a um layout para depoimentos de clientes.
00:03:15
Primeiro, quero eliminar este espaço reservado de imagem,
00:03:18
seleciono e pressiono Eliminar.
00:03:20
Depois, clicamos em Inserir espaço reservado.
00:03:23
O conteúdo deste espaço reservado será um vídeo,
00:03:26
por isso, escolhemos Mídia para o tipo de espaço reservado e esboçamos o espaço reservado.
00:03:33
Parece que está formatado para ter uma marca e eu não quero isso,
00:03:36
por isso, clico no menu Página Inicial, Marcadores e escolho Nenhum.
00:03:42
Também quero um cabeçalho especial acima do espaço reservado do vídeo,
00:03:46
vamos clicar no menu Inserir, Caixa de Texto
00:03:49
e desenhar uma caixa de texto.
00:03:54
Deverá dizer «Depoimentos» e vamos deixá-lo um pouco maior.
00:04:01
Para dar um preenchimento de cor à caixa, clicamos nela com o botão direito
00:04:04
e escolhemos Formatar Forma, Preenchimento sólido,
00:04:09
Verde-escuro
00:04:11
e arrasto a barra da Transparência para clareá-lo um pouco.
00:04:16
O texto em preto na caixa não aparece bem.
00:04:19
No painel Formatar Forma, clico em Opções de Texto
00:04:22
e vou mudar a cor do texto para branco - muito melhor.
00:04:28
Para concluir o novo layout, clicamos nele com o botão direito,
00:04:31
clicamos em Renomear layout, vamos chamá-lo «Depoimentos» e clicamos em Renomear.
00:04:37
Vamos aplicar o layout no exibir normal.
00:04:41
Vamos inserir um novo slide abaixo do cabeçalho da seção Depoimentos.
00:04:44
Vou clicar em Novo Slide e aqui está o layout de depoimentos;
00:04:50
o novo slide fica com o novo layout.
00:04:52
Agora, só preciso adicionar meu vídeo e o texto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Facciamo di più con personalizzazione dello schema diapositiva.
00:00:05
personalizzazione dei layout principali.
00:00:08
Una cosa che vedrete è che PowerPoint fornisce molti layout predefiniti, .
00:00:12
probabilmente più di quanto ne avrai bisogno.
00:00:15
Per eliminare un layout non necessario, selezionarlo e premere CANC..
00:00:20
Questo semplifica quello che stai lavorando con e aiuta a mantenere le dimensioni del file più piccole..
00:00:24
Si noti che se il layout è attualmente applicato a tutte le diapositive.
00:00:28
come questo layout diapositiva titolo
00:00:30
o questo titolo e questo contenuto layout, non è possibile eliminarlo..
00:00:34
Se si scopre che avete bisogno di uno dei layout eliminati, .
00:00:37
è possibile fare clic su Inserisci diapositiva master per ottenere un nuovo master vuoto..
00:00:42
Quindi è possibile copiare uno dei i layout originali .
00:00:44
e incollarlo sotto il master personalizzato e assume tutti gli attributi principali..
00:00:53
Quindi questi sono i layout che voglio mantenere..
00:00:56
I due layout che faremo personalizzare prima sono il layout diapositiva titolo .
00:01:00
e il layout dell'intestazione della sezione.
00:01:02
Spostare verso l'alto l'intestazione della sezione layout solo per raggrupparlo con il layout del titolo..
00:01:06
Ho intenzione di utilizzare un sfondo leggermente diverso per questi, .
00:01:09
quindi li seleziono, fare clic su Sfondo stili e Formato sfondo; .
00:01:14
Riempimento immagine o trama è già selezionato nel riquadro Formato sfondo, .
00:01:18
e farò clic su File per scegliere l'immagine.
00:01:24
Questa immagine è solo un po 'più luminosa rispetto allo sfondo dello schema diapositiva.
00:01:28
e ora il titolo e la sezione le diapositive di intestazione sono uniche..
00:01:33
Per il layout di diapositiva titolo, è possibile rendere diverso anche il colore del carattere del titolo..
00:01:38
Con il segnaposto selezionato, faccio clic sulla scheda Home e.
00:01:41
modificare il colore del carattere in verde scuro.
00:01:44
Vorrei anche aumentare la dimensione del carattere dei sottotitoli fino a 32..
00:01:50
Per il layout dell'intestazione di sezione, Lascio il colore del carattere del titolo così com'è, .
00:01:54
ma il carattere del sottotitolo cambierò per abbinare il corpo del testo e altri sottotitoli - verde scuro,.
00:02:00
e aumenterò la sua dimensione in punti a 28.
00:02:05
Passiamo alla visualizzazione normale e dare un'occhiata a questi cambiamenti..
00:02:09
Sono stati richiesti per layout appropriati..
00:02:12
Ecco la diapositiva del titolo con il nuovo sfondo più luminoso,.
00:02:15
cambio di colore del titolo e sottotitolo più grande..
00:02:20
Ed ecco la diapositiva delle intestazioni di sezione -
00:02:21
ha il nuovo background e il carattere del sottotitolo cambia..
00:02:26
Tenere presente che se si già apportato modifiche di progettazione.
00:02:28
a una diapositiva in visualizzazione normale e poi si modificare il layout principale applicato, .
00:02:33
sarà necessario riapplicare il layout in visualizzazione normale per ottenere le modifiche più recenti..
00:02:40
Tornando alla visualizzazione schema diapositiva, ecco una scorciatoia da tastiera a portata di mano .
00:02:43
è possibile utilizzare per aprire la vista.
00:02:45
Premere Maiusc come si fare clic sul pulsante Normale..
00:02:49
Ora creiamo un layout originale.
00:02:52
C'è l'opzione sulla Slide scheda master per inserire un layout vuoto..
00:02:57
Potrei iniziare da questo,
00:03:00
ma il layout immagino sia molto come questa immagine con il layout delle didascalie..
00:03:04
Userò che come il mio punto di partenza;.
00:03:06
con quel layout selezionato, io premere Ctrl-D per duplicarlo .
00:03:11
e lo adatteremo ad un layout per le testimonianze dei clienti..
00:03:15
In primo luogo, voglio eliminare questo segnaposto immagine,.
00:03:18
Lo seleziono e premo CANC.
00:03:20
Quindi si fa clic su Inserisci segnaposto.
00:03:23
Il contenuto di questo segnaposto sarà video .
00:03:26
quindi sceglieremo Media per il tipo di segnaposto e disegnare il segnaposto..
00:03:33
Sembra che sia formattato di avere un proiettile e non voglio che.
00:03:36
quindi faccio clic sulla scheda Home, Elenchi puntati e scegliere Nessuno..
00:03:42
Voglio anche uno speciale sopra il segnaposto del video,.
00:03:46
quindi facciamo clic sulla scheda Inserisci, casella di testo
00:03:49
e disegnare una casella di testo.
00:03:54
Dovrebbe dire "Testimonial" e rendiamolo un po' più grande..
00:04:01
Per assegnare un colore alla casella riempire, faremo clic destro .
00:04:04
e scegliere Formato forma, Riempimento a tinta unita,
00:04:09
Verde scuro
00:04:11
e trascinerò la trasparenza cursore per alleggerire un po'. .
00:04:16
Il testo nero in la scatola non si presenta bene..
00:04:19
Nel riquadro Formato forma Farò clic su Opzioni testo .
00:04:22
e per il colore del testo cambiarlo al bianco - questo è meglio..
00:04:28
Per completare il nuovo layout faremo clic destro su di esso, .
00:04:31
fare clic su Rinomina layout, chiamarlo "Testimonials" e fare clic su Rinomina..
00:04:37
Applichiamo il layout in visualizzazione normale..
00:04:41
Inseriremo una nuova diapositiva sotto l'intestazione della sezione testimonials..
00:04:44
Farò clic su Nuova diapositiva e c'è il layout delle testimonianze;.
00:04:50
la nuova diapositiva ottiene il nuovo layout.
00:04:52
Ora ho solo bisogno di aggiungere il mio video e il testo..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
讓我們做更多 通過自訂幻燈片母版.
00:00:05
自訂主佈局。
00:00:08
你會看到的一件事是 PowerPoint 提供了許多預設佈局,.
00:00:12
可能比你需要的還多
00:00:15
刪除佈局 需要,選擇它,然後按"刪除"。.
00:00:20
這簡化了您工作的內容 和 ,有助於減小檔案大小。.
00:00:24
請注意,如果佈局為 當前應用於任何幻燈片.
00:00:28
喜歡這個標題幻燈片佈局
00:00:30
或此標題和內容 佈局,您無法將其刪除。.
00:00:34
如果事實證明你需要一個 已刪除的佈局,.
00:00:37
您可以按一下"插入幻燈片" 主伺服器獲取新的空白主機。.
00:00:42
然後,您可以複製其中一個 原始佈局.
00:00:44
並將其粘貼到自訂的母版下, 它採用所有主屬性。.
00:00:53
因此,這些是 我想要保留的佈局。.
00:00:56
我們將要的兩個佈局 自訂首先是標題幻燈片佈局.
00:01:00
和節標題佈局。
00:01:02
讓我們向上移動節標題 佈局,只是為了將其與標題佈局進行分組。.
00:01:06
我要使用 略有不同的背景,.
00:01:09
所以我會選擇它們,點擊背景 樣式和格式背景;.
00:01:14
圖片或紋理 填充已 在"格式背景"窗格中選擇,.
00:01:18
我將按一下"檔"以選擇圖片。
00:01:24
這張圖片只是亮一點 比幻燈片母版的背景.
00:01:28
現在的標題和部分 標題幻燈片是唯一的。.
00:01:33
對於標題幻燈片佈局,讓我們 使其標題字體顏色也不同。.
00:01:38
帶預留位置 選中,按一下"主頁"選項卡,然後.
00:01:41
將字體顏色更改為深綠色。
00:01:44
我還想增加 字幕字體大小高達32。.
00:01:50
對於節標題佈局, 我將保留標題字體顏色,.
00:01:54
但字幕字體,我會改變匹配 正文文本和其他字幕 - 深綠色,.
00:02:00
我會把點大小增加到28個
00:02:05
讓我們切換到普通視圖 並查看這些變化。.
00:02:09
他們已經申請了 適當的佈局。.
00:02:12
這裡是標題幻燈片 新的更明亮的背景,.
00:02:15
標題顏色更改 和更大的字幕。.
00:02:20
這裡是節標題幻燈片 -
00:02:21
它有新的背景和 字幕字體更改。.
00:02:26
請記住,如果您 已進行設計更改.
00:02:28
到正常視圖中的幻燈片,然後你 更改應用於它的主佈局,.
00:02:33
您需要重新應用佈局。 正常視圖以獲取最新的更改。.
00:02:40
返回幻燈片母版視圖, 這裡有一個方便的鍵盤快速鍵.
00:02:43
可用於打開視圖。
00:02:45
按 Shift 按一下"正常"按鈕。.
00:02:49
現在,讓我們創建一個原始佈局。
00:02:52
幻燈片上有一個選項 主選項卡以插入空白布局。.
00:02:57
我可以從這裡開始
00:03:00
但我想像的佈局是很多 喜歡這個圖片與標題佈局。.
00:03:04
我會用它作為我的 起點;.
00:03:06
選擇該佈局後,我會 按 Ctrl-D 複製它.
00:03:11
我們將適應佈局 客戶推薦。.
00:03:15
首先,我想刪除 此圖片預留位置,.
00:03:18
我將選擇它,然後按"刪除"。
00:03:20
然後,我們按一下"插入預留位置"。
00:03:23
此內容 預留位置將是視頻.
00:03:26
因此,我們將選擇媒體的類型 預留位置並繪製預留位置。.
00:03:33
看起來像是格式化的 有一顆子彈,我不想.
00:03:36
所以我會點擊"主頁"選項卡, 專案符號並選擇"無"。.
00:03:42
我也想要一個特別的 標題高於視頻預留位置,.
00:03:46
因此,讓我們按一下"插入"選項卡,文字方塊
00:03:49
並繪製一個文字方塊。
00:03:54
它應該說"證明"和 讓我們讓它變大一點。.
00:04:01
給盒子一個顏色 填充,我們將按右鍵它.
00:04:04
並選擇"格式形狀","實心填充",
00:04:09
深綠色
00:04:11
我會拖動透明度 滑塊,以減輕它一點點。.
00:04:16
中的黑色文本 盒子顯示得不好。.
00:04:19
在"格式"形狀窗格中 我將按一下"文本"選項.
00:04:22
和為文本顏色更改它 到白色 - 這是更好的。.
00:04:28
完成新佈局 我們按右鍵它,.
00:04:31
按一下重命名佈局,調用它 "證明",然後按一下重命名。.
00:04:37
讓我們應用 在普通視圖中佈局。.
00:04:41
我們將在下面插入一張新幻燈片 推薦部分標題。.
00:04:44
我將按一下"新建幻燈片"和 有推薦佈局;.
00:04:50
新幻燈片獲取新佈局。
00:04:52
現在我只需要 添加我的視訊和文本。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
でもっとやってみよう スライド マスタのカスタマイズ.
00:00:05
マスタ レイアウトをカスタマイズします。
00:00:08
あなたが見る一つのことは、 PowerPoint は、多くの既定のレイアウトを提供します。.
00:00:12
おそらくあなたが必要とする以上の。
00:00:15
レイアウトを削除するには、 を選択し、[削除] を押します。.
00:00:20
これにより、作業内容が簡素化されます。 を使用すると、ファイル サイズを小さく保つことができます。.
00:00:24
レイアウトが 現在、任意のスライドに適用されている.
00:00:28
このタイトルスライドレイアウトのように
00:00:30
またはこのタイトルとコンテンツ レイアウトを使用すると、削除できません。.
00:00:34
それが判明した場合は、1つが必要です 削除されたレイアウトの、.
00:00:37
[スライドを挿入] をクリックします。 マスターは、新しい空白のマスターを取得します。.
00:00:42
その後、次のいずれかをコピーできます。 元のレイアウト.
00:00:44
カスタマイズされたマスターの下に貼り付け、 すべてのマスター属性を引き受ける。.
00:00:53
だから、これらは 私が維持したいレイアウト。.
00:00:56
2 つのレイアウト 最初にカスタマイズするタイトルスライドレイアウト.
00:01:00
セクション ヘッダー レイアウトを使用します。
00:01:02
セクションヘッダーを上に移動してみましょう レイアウトを使用してタイトル レイアウトをグループ化するだけです。.
00:01:06
私は使用するつもりです これらのわずかに異なる背景,.
00:01:09
だから私はそれらを選択し、背景をクリックします スタイルと書式設定の背景。.
00:01:14
図またはテクスチャの塗りつぶしは既に [背景の書式] ウィンドウで選択した.
00:01:18
[ファイル] をクリックして画像を選択します。
00:01:24
この画像は少し明るいです スライド マスタの背景よりも.
00:01:28
そして今、タイトルとセクション ヘッダー スライドは一意です。.
00:01:33
タイトル スライド レイアウトの場合は、 タイトル フォントの色も異なるようにします。.
00:01:38
プレースホルダを使用する 選択した場合、[ホーム] タブをクリックし、.
00:01:41
フォントの色を濃い緑色に変更します。
00:01:44
私はまた、増加したいと思います 最大 32 の字幕フォント サイズ。.
00:01:50
セクション ヘッダー レイアウトの場合、 タイトルのフォントの色はそのままにしておきますが、.
00:01:54
しかし、字幕フォントは、私が一致するように変更します 本文やその他の字幕 - 濃い緑色、.
00:02:00
ポイントサイズを28に増やします。
00:02:05
通常のビューに切り替えましょう これらの変更を見てください。.
00:02:09
応募済み 適切なレイアウト。.
00:02:12
タイトル スライドを次に表示します。 新しい明るい背景、.
00:02:15
タイトルの色の変更 そしてより大きい字幕。.
00:02:20
セクションヘッダースライドです -
00:02:21
それは新しい背景を持っており、 字幕フォントが変更されます。.
00:02:26
あなたが持っている場合は、注意してください 既に設計変更を行いました.
00:02:28
通常のビューのスライドにしてから、 適用されるマスタ レイアウトを変更し、.
00:02:33
レイアウトを再適用する必要があります。 通常のビューを使用して、最新の変更を取得できます。.
00:02:40
スライド マスタ ビューに戻すと、 便利なキーボードショートカットを次に表示します。.
00:02:43
を使用してビューを開くことができます。
00:02:45
シフトを押す [標準] ボタンをクリックします。.
00:02:49
次に、元のレイアウトを作成してみましょう。
00:02:52
スライドにオプションがあります 空白のレイアウトを挿入するマスタタブ。.
00:02:57
そこから始めよう
00:03:00
しかし、私が想像するレイアウトはたくさんあります キャプションレイアウトを持つこの写真のように。.
00:03:04
私はそれを私のとして使用します 開始点;.
00:03:06
そのレイアウトを選択すると、 Ctrl-D キーを押して複製する.
00:03:11
これをレイアウトに適応させます お客様の声のために。.
00:03:15
まず、削除したい この絵のプレースホルダ,.
00:03:18
選択して [削除] を押します。
00:03:20
次に、[プレースホルダを挿入] をクリックします。
00:03:23
このコンテンツ プレースホルダはビデオになります.
00:03:26
したがって、次の種類のメディアを選択します。 プレースホルダを描画し、プレースホルダを描画します。.
00:03:33
フォーマットされたようだ 弾丸を持っていると私はそれを望んでいない.
00:03:36
だから私はホームタブをクリックします, 行頭文字を選択し、[なし] を選択します。.
00:03:42
私も特別なしたい ビデオプレースホルダの上の方を見て、.
00:03:46
だから、挿入タブ、テキストボックスをクリックしてみましょう
00:03:49
テキスト ボックスを描画します。
00:03:54
それは「お前の証言」と言うべきです。 もう少し大きくしましょう。.
00:04:01
ボックスに色を付けるには 塗りつぶし、私たちはそれを右クリックします.
00:04:04
[書式設定] 図形、塗りつぶし、
00:04:09
濃い緑
00:04:11
透明度をドラッグします 少し軽くするスライダー。.
00:04:16
黒いテキスト その箱はよく現れない。.
00:04:19
[書式] 図形ペイン [テキスト オプション] をクリックします。.
00:04:22
テキストの色が変更される 白に - それは良いです。.
00:04:28
新しいレイアウトを終了するには 右クリックします。.
00:04:31
[レイアウトの名前を変更] をクリックし、名前を呼び出します。 「お声」をクリックし、[名前を変更] をクリックします。.
00:04:37
を適用してみましょう。 通常のビューでレイアウトされます。.
00:04:41
下に新しいスライドを挿入します。 証言セクションヘッダー。.
00:04:44
[新しいスライド] をクリックし、 お答えのレイアウトがあります。.
00:04:50
新しいスライドは、新しいレイアウトを取得します。
00:04:52
今、私はただする必要があります ビデオとテキストを追加します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hãy làm nhiều hơn với tùy biến trình chiếu chủ bằng.
00:00:05
tùy biến bố cục chủ.
00:00:08
Một điều bạn sẽ thấy là PowerPoint cung cấp nhiều bố cục mặc định, .
00:00:12
có thể nhiều hơn bạn sẽ cần.
00:00:15
Để xóa bố cục bạn không cần, chọn nó và nhấn Delete..
00:00:20
Điều này đơn giản hóa những gì bạn đang làm việc với và giúp giữ cho kích thước tập tin nhỏ hơn..
00:00:24
Lưu ý rằng nếu bố trí hiện áp dụng cho bất kỳ trang trình bày nào.
00:00:28
như bố cục slide tiêu đề này
00:00:30
hoặc tiêu đề và nội dung này bố cục, bạn không thể xóa nó..
00:00:34
Nếu nó biến ra bạn cần một của các bố cục đã xóa, .
00:00:37
bạn có thể nhấp Chèn slide chủ để có được một bậc thầy trống mới..
00:00:42
Sau đó, bạn có thể sao chép một trong Các bố cục ban đầu .
00:00:44
và dán nó theo các chủ tùy chỉnh và nó mất trên tất cả các thuộc tính chính..
00:00:53
Vì vậy, đây là những bố trí tôi muốn giữ..
00:00:56
Hai bố trí chúng tôi sẽ tùy chỉnh đầu tiên là bố cục slide tiêu đề .
00:01:00
và bố cục tiêu đề phần.
00:01:02
Hãy di chuyển lên tiêu đề phần bố cục chỉ để nhóm nó với bố cục tiêu đề..
00:01:06
Tôi sẽ sử dụng một nền hơi khác nhau cho các, .
00:01:09
Vì vậy tôi sẽ chọn chúng, nhấp vào nền phong cách và định dạng nền; .
00:01:14
Hình ảnh hoặc kết cấu fill đã được chọn trong ngăn định dạng nền, .
00:01:18
và tôi sẽ bấm vào tập tin để chọn hình ảnh.
00:01:24
Hình ảnh này chỉ là một chút sáng hơn hơn nền của ảnh chiếu chủ.
00:01:28
và bây giờ tiêu đề và phần slide tiêu đề là duy nhất..
00:01:33
Đối với bố cục slide tiêu đề, hãy làm cho màu chữ tiêu đề của nó khác nhau quá..
00:01:38
Với trình giữ chỗ chọn, tôi nhấp vào tab Trang chủ và.
00:01:41
thay đổi màu phông màu xanh đậm.
00:01:44
Tôi cũng muốn tăng Kích thước phông chữ phụ đề lên đến 32..
00:01:50
Đối với bố cục tiêu đề phần, Tôi sẽ để lại màu phông chữ tiêu đề như nó được, .
00:01:54
nhưng phông chữ phụ đề tôi sẽ thay đổi để phù hợp với văn bản cơ thể và phụ đề khác-màu xanh đậm,.
00:02:00
và tôi sẽ tăng kích thước điểm của nó lên 28.
00:02:05
Hãy chuyển sang chế cảnh bình thường và có một cái nhìn tại những thay đổi này..
00:02:09
Họ đã được áp dụng cho Các bố cục thích hợp..
00:02:12
Đây là slide tiêu đề với nền sáng mới,.
00:02:15
thay đổi màu tiêu đề và phụ đề lớn hơn..
00:02:20
Và đây là phần header slide-
00:02:21
nó có nền tảng mới và thay đổi phông phụ đề..
00:02:26
Hãy nhớ rằng nếu bạn đã đã thực hiện thay đổi thiết kế.
00:02:28
chiếu ở dạng xem bình thường và sau đó bạn thay đổi bố cục chủ được áp dụng cho nó, .
00:02:33
bạn sẽ cần phải áp dụng lại bố cục trong xem bình thường để có được những thay đổi mới nhất..
00:02:40
Quay trở lại để chiếu xem chủ, đây là một phím tắt tiện dụng .
00:02:43
bạn có thể sử dụng để mở giao diện.
00:02:45
Nhấn Shift khi bạn nhấp vào nút Normal..
00:02:49
Bây giờ chúng ta hãy tạo một Layout gốc.
00:02:52
Có tùy chọn trên slide tab chính để chèn một bố cục trống..
00:02:57
Tôi có thể bắt đầu từ đó,
00:03:00
nhưng bố trí tôi tưởng tượng là rất nhiều như hình ảnh này với bố cục phụ đề..
00:03:04
Tôi sẽ sử dụng đó là điểm khởi đầu;.
00:03:06
với layout được chọn, tôi sẽ nhấn Ctrl-D để nhân đôi nó .
00:03:11
và chúng ta sẽ thích nghi với bố cục này cho lời chứng thực của khách hàng..
00:03:15
Trước tiên, tôi muốn xóa giữ chỗ hình ảnh này,.
00:03:18
Tôi sẽ chọn nó và nhấn Delete.
00:03:20
Sau đó, chúng ta nhấp vào Insert giữ chỗ.
00:03:23
Nội dung cho việc này giữ chỗ sẽ được video .
00:03:26
Vì vậy chúng ta sẽ chọn Media cho loại giữ chỗ và vẽ trình giữ chỗ..
00:03:33
Có vẻ như nó được định dạng để có một viên đạn và tôi không muốn rằng.
00:03:36
Vì vậy tôi sẽ nhấp vào tab Trang chủ, Đạn và chọn không..
00:03:42
Tôi cũng muốn có một đặc biệt tiêu đề phía trên bộ giữ chỗ video,.
00:03:46
Vì vậy, hãy nhấp vào chèn tab, hộp văn bản
00:03:49
và vẽ một hộp văn bản.
00:03:54
Nó nên nói "lời chứng thực" và Hãy làm cho nó lớn hơn một chút..
00:04:01
Để cung cấp cho các hộp màu fill, chúng ta sẽ nhấp chuột phải vào nó .
00:04:04
và chọn định dạng Shape, điền rắn,
00:04:09
Xanh đậm
00:04:11
và tôi sẽ kéo minh bạch thanh trượt để làm sáng nó một chút. .
00:04:16
Các văn bản màu đen trong hộp không hiển thị tốt..
00:04:19
Trong ngăn định dạng hình Tôi sẽ nhấp vào tùy chọn văn bản .
00:04:22
và cho màu văn bản thay đổi nó để trắng-đó là tốt hơn..
00:04:28
Để hoàn thành bố cục mới chúng ta sẽ nhấp chuột phải vào nó, .
00:04:31
nhấp vào đổi tên bố trí, gọi nó "Ý kiến" và nhấp vào đổi tên..
00:04:37
Hãy áp dụng bố trí trong khung nhìn bình thường..
00:04:41
Chúng ta sẽ chèn một slide mới dưới tiêu đề phần ý kiến..
00:04:44
Tôi sẽ nhấp vào slide mới và có những lời chứng thực bố trí;.
00:04:50
slide mới được bố trí mới.
00:04:52
Bây giờ tôi chỉ cần Thêm video và văn bản của tôi..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Mari kita berbuat lebih banyak dengan menyesuaikan Master slide dengan.
00:00:05
menyesuaikan Master Layouts.
00:00:08
Satu hal yang akan Anda lihat adalah bahwa PowerPoint menyediakan banyak tata letak default, .
00:00:12
mungkin lebih dari yang Anda perlukan.
00:00:15
Untuk menghapus tata letak, Anda tidak Anda perlukan, pilih dan tekan DELETE..
00:00:20
Ini menyederhanakan apa yang sedang Anda kerjakan dengan dan membantu menjaga ukuran file yang lebih kecil..
00:00:24
Perhatikan bahwa jika tata letak saat ini diterapkan untuk setiap slide.
00:00:28
seperti ini judul slide layout
00:00:30
atau judul dan konten ini tata letak, Anda tidak dapat menghapusnya..
00:00:34
Jika ternyata Anda membutuhkan satu tata letak yang dihapus, .
00:00:37
Anda bisa klik sisipkan slide Master untuk mendapatkan Master kosong baru..
00:00:42
Kemudian Anda dapat menyalin salah satu tata letak asli .
00:00:44
dan tempelkan di bawah master yang disesuaikan dan yang dibutuhkan pada semua atribut Master..
00:00:53
Jadi ini adalah tata letak yang ingin saya Simpan..
00:00:56
Dua layout yang akan kita menyesuaikan pertama adalah layout slide judul .
00:01:00
dan tata letak header Bagian.
00:01:02
Mari kita lanjutkan bagian header tata letak hanya untuk mengelompokkan dengan tata letak judul..
00:01:06
Aku akan menggunakan latar belakang yang sedikit berbeda untuk .
00:01:09
Jadi saya akan memilihnya, klik background gaya dan format latar belakang; .
00:01:14
Gambar atau tekstur FILL sudah dipilih di panel latar format, .
00:01:18
dan saya akan klik file untuk memilih gambar.
00:01:24
Gambar ini hanya sedikit lebih terang daripada latar belakang slide Master.
00:01:28
dan sekarang judul dan bagian slide header yang unik..
00:01:33
Untuk layout slide judul, mari kita membuat judul warna font yang berbeda juga..
00:01:38
Dengan placeholder dipilih, saya klik tab Beranda dan.
00:01:41
mengubah warna font menjadi hijau tua.
00:01:44
Saya juga ingin meningkatkan ukuran font Subtitle hingga 32..
00:01:50
Untuk tata letak header Bagian, Aku akan meninggalkan warna font judul seperti itu, .
00:01:54
Tapi font Subtitle saya akan berubah untuk mencocokkan teks tubuh dan sub judul lainnya-hijau tua,.
00:02:00
dan saya akan meningkatkan ukuran Point ke 28.
00:02:05
Mari beralih ke tampilan normal dan lihat perubahan ini..
00:02:09
Mereka telah diterapkan untuk tata letak yang sesuai..
00:02:12
Berikut judul slide dengan latar belakang baru yang lebih cerah,.
00:02:15
perubahan warna judul dan Subtitle yang lebih besar..
00:02:20
Dan inilah bagian header slide-
00:02:21
memiliki latar belakang baru dan font Subtitle berubah..
00:02:26
Perlu diingat bahwa jika Anda telah perubahan desain yang sudah dibuat.
00:02:28
ke slide dalam tampilan normal dan kemudian Anda mengubah tata letak Master yang diterapkan padanya, .
00:02:33
Anda harus mengajukan permohonan kembali tata letak tampilan normal untuk mendapatkan perubahan terbaru..
00:02:40
Beralih kembali ke slide Master View, Berikut adalah shortcut keyboard yang berguna .
00:02:43
dapat Anda gunakan untuk membuka tampilan.
00:02:45
Tekan Shift saat Anda Klik tombol normal..
00:02:49
Sekarang mari Buat sebuah layout Original.
00:02:52
Ada pilihan pada slide Master tab untuk menyisipkan tata letak kosong..
00:02:57
Aku bisa mulai dari itu,
00:03:00
Tapi tata letak saya bayangkan adalah banyak seperti gambar ini dengan tata letak caption..
00:03:04
Saya akan menggunakannya sebagai titik awal;.
00:03:06
dengan tata letak yang dipilih, saya akan Tekan Ctrl-D untuk menduplikasi .
00:03:11
dan kami akan menyesuaikannya dengan tata letak untuk testimonial pelanggan..
00:03:15
Pertama, saya ingin menghapus placeholder gambar ini,.
00:03:18
Saya akan memilihnya dan tekan DELETE.
00:03:20
Kemudian kita klik sisipkan placeholder.
00:03:23
Konten untuk placeholder akan menjadi video .
00:03:26
Jadi kami akan memilih media untuk jenis placeholder dan Gambarlah placeholder..
00:03:33
Tampak seperti itu diformat untuk memiliki peluru dan saya tidak ingin itu.
00:03:36
Jadi saya akan klik tab Home, Peluru dan memilih none..
00:03:42
Saya juga ingin khusus Judul di atas placeholder video,.
00:03:46
Jadi mari kita klik menyisipkan tab, kotak teks
00:03:49
dan menggambar kotak teks.
00:03:54
Harus mengatakan "testimonial" dan Mari kita membuatnya sedikit lebih besar..
00:04:01
Untuk memberikan kotak warna Fill, kami akan klik kanan .
00:04:04
dan pilih bentuk format, isi padat,
00:04:09
Hijau tua
00:04:11
dan aku akan menyeret transparansi slider untuk meringankan sedikit. .
00:04:16
Teks hitam dalam kotak tidak muncul dengan baik..
00:04:19
Di panel format shape Saya akan mengklik opsi teks .
00:04:22
dan untuk mengubah warna teks putih-itu lebih baik..
00:04:28
Untuk menyelesaikan tata letak baru kami akan klik kanan, .
00:04:31
klik Ganti nama tata letak, menyebutnya "Testimonial" dan klik Ubah nama..
00:04:37
Mari kita terapkan tata letak dalam tampilan normal..
00:04:41
Kita akan memasukkan slide baru di bawah header Bagian testimonial..
00:04:44
Saya akan mengklik slide baru dan ada testimonial Layout;.
00:04:50
slide baru mendapatkan tata letak baru.
00:04:52
Sekarang saya hanya perlu menambahkan video dan teks..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Давайте сделаем больше с настройка мастера слайдов.
00:00:05
настройка мастер макетов.
00:00:08
Одна вещь, вы увидите, что PowerPoint предоставляет множество макетов по умолчанию, .
00:00:12
вероятно, больше, чем вам нужно.
00:00:15
Удаление макета не нужно, выберите его и нажмите Удалить..
00:00:20
Это упрощает то, что вы работаете с и помогает сохранить размер файла меньше..
00:00:24
Обратите внимание, что если макет в настоящее время применяется к любым слайдам.
00:00:28
как это название слайд макета
00:00:30
или это название и содержание макет, вы не можете удалить его..
00:00:34
Если выяснится, что вам нужен один удаленных макетов, .
00:00:37
Вы можете нажать Слайд Вставка мастер, чтобы получить новый пустой мастер..
00:00:42
Затем вы можете скопировать один из оригинальные макеты .
00:00:44
и вставить его под индивидуальный мастер и он берет на себя все мастер атрибуты..
00:00:53
Так что это макеты я хочу сохранить..
00:00:56
Два макета мы будем настроить первый являются название слайд макет .
00:01:00
и макет заголовка раздела.
00:01:02
Давайте двигаться вверх по заголовку раздела макет только для того, чтобы сгруппить его с названием макета..
00:01:06
Я собираюсь использовать несколько иной фон для них, .
00:01:09
так что я выберу их, нажмите Справочная информация стили и фон формата; .
00:01:14
Изображение или текстура Заполнение уже выбранный в фоновом стекле Формата, .
00:01:18
и я нажимаю файл, чтобы выбрать картинку.
00:01:24
Это изображение просто немного ярче чем фон мастера слайда.
00:01:28
и теперь название и раздел слайды заголовка уникальны..
00:01:33
Для макета заголовка слайда давайте сделать его название шрифта цвет отличается тоже..
00:01:38
С заполнителем выбран, я нажимаю на вкладку «Домой» и.
00:01:41
изменить цвет шрифта на темно-зеленый.
00:01:44
Я также хотел бы увеличить размер шрифта субтитров до 32..
00:01:50
Для макета заголовка раздела Я оставлю цвет шрифта заголовка таким, какой он есть, .
00:01:54
но шрифт субтитров я изутую, чтобы соответствовать текст тела и другие субтитры - темно-зеленый,.
00:02:00
и я увеличу его размер точки до 28.
00:02:05
Давайте переключимся на нормальный вид и взглянуть на эти изменения..
00:02:09
Они были применены для соответствующие макеты..
00:02:12
Вот название слайда с новый более яркий фон,.
00:02:15
изменение цвета названия и больший подзаголовок..
00:02:20
А вот раздел заготовки слайд -
00:02:21
он имеет новый фон и подзаголовок шрифта меняется..
00:02:26
Имейте в виду, что если вы уже внесены изменения в дизайн.
00:02:28
на слайд в нормальном представлении, а затем вы изменить мастер макет, который применяется к нему, .
00:02:33
Вам нужно будет повторно использовать макет в нормальное представление, чтобы получить последние изменения..
00:02:40
Назад к главному представлению слайда, Вот удобный ярлык клавиатуры .
00:02:43
вы можете использовать, чтобы открыть представление.
00:02:45
Пресс Shift, как вы нажмите кнопку "Нормальный"..
00:02:49
Теперь давайте создадим оригинальный макет.
00:02:52
На слайде есть опция мастер вкладку, чтобы вставить пустой макет..
00:02:57
Я мог бы начать с этого,
00:03:00
но макет я думаю, это много как эта картина с подписью макет..
00:03:04
Я буду использовать это в качестве моего отправной точкой;.
00:03:06
с этим макет выбран, я буду нажмите Ctrl-D, чтобы дублировать его .
00:03:11
и мы адаптируем это к макету для отзывов клиентов..
00:03:15
Во-первых, я хочу удалить этот заполнитель изображения,.
00:03:18
Я выберу его и нажмите Удалить.
00:03:20
Затем мы нажимаем вставить заполнитель.
00:03:23
Содержание для этого заполнителем будет видео .
00:03:26
так что мы выберем Средства массовой информации для типа заполнитель и привлечь заполнителя..
00:03:33
Похоже, он отформатирован иметь пулю, и я не хочу, чтобы.
00:03:36
так что я нажимаю на вкладку "Домой", Пули и выбрать Нет..
00:03:42
Я также хочу специальные заголовок выше видео заполнитель,.
00:03:46
так что давайте нажимаем на вкладку Вставка, Текст поле
00:03:49
и нарисовать текстовый ящик.
00:03:54
Он должен сказать: "Отзывы" и Давайте сделают его немного больше..
00:04:01
Чтобы придать коробке цвет заполнить, мы прав нажать на него .
00:04:04
и выбрать форму формата, Твердые заполнить,
00:04:09
Темно-зеленый
00:04:11
и я буду тащить прозрачности ползунок, чтобы облегчить его немного. .
00:04:16
Черный текст в коробка не показывает вверх наилучшим образом..
00:04:19
В панели формы формата Я нажимаю на варианты текста .
00:04:22
и для текста цвет изменить его к белому - это лучше..
00:04:28
Чтобы закончить новый макет Мы направо нажимаем на него, .
00:04:31
нажмите Переименование макета, назовите его "Отзывы" и нажмите Переименовать..
00:04:37
Давайте примем макет в нормальном представлении..
00:04:41
Мы вставлены новый слайд под отзывы раздел заголовок..
00:04:44
Я найму новый слайд и есть отзывы макет;.
00:04:50
новый слайд получает новый макет.
00:04:52
Теперь мне просто нужно добавить мое видео и текст..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Нека да направим повече с персонализиране на образеца на слайда от.
00:00:05
персонализиране на мастър оформления.
00:00:08
Едно нещо, което ще видите, е, че PowerPoint предоставя много оформления по подразбиране, .
00:00:12
вероятно повече, отколкото ще ви трябва.
00:00:15
За да изтриете оформление, което не изберете и натиснете Клавиша Delete..
00:00:20
Това опростява работата ви с и помага да се поддържа по-малък размер на файла..
00:00:24
Имайте предвид, че ако оформлението е текущо приложена към всички слайдове.
00:00:28
като това оформление на слайд за заглавие
00:00:30
или това заглавие и съдържание оформление, не можете да го изтриете..
00:00:34
Ако се окаже, че имате нужда от на изтритите оформления, .
00:00:37
можете да щракнете върху "Вмъкване на слайд" да получите нов празен майстор..
00:00:42
След това можете да копирате един от оригиналните оформления .
00:00:44
и го поставете под персонализирания тя се отнася за всички главни атрибути..
00:00:53
Така че това са оформления, които искам да запаметя..
00:00:56
Двете оформления ще първо са оформлението на слайда за заглавие .
00:01:00
и оформлението на заглавката на секцията.
00:01:02
Да се движим нагоре в заглавката на секцията оформление само за да го групирате със заглавното оформление..
00:01:06
Ще използвам малко по-различен фон за тези, .
00:01:09
така че ще ги изберете, щракнете върху Фон стилове и форматиране на фона; .
00:01:14
Вече е запълнена картина или текстура изберете в панела Форматиране на фона, .
00:01:18
и аз ще кликнете върху файл, за да изберете снимката.
00:01:24
Това изображение е малко по-светло от фона на образеца на слайда.
00:01:28
и сега заглавието и разделът заглавните слайдове са уникални..
00:01:33
За оформлението на слайда за заглавие да промени цвета на шрифта на заглавието..
00:01:38
С контейнера изберете, щракнете върху раздела Начало и.
00:01:41
да промените цвета на шрифта в тъмно зелен.
00:01:44
Също така бих искал да увелича шрифта до 32..
00:01:50
За оформление на заглавката на секцията, Ще оставя цвета на шрифта на заглавието, както е, .
00:01:54
но шрифта на субтитрите ще се промени, за да съвпада основния текст и други субтитри - тъмнозелено,.
00:02:00
и аз ще се увеличи размера на точката му до 28.
00:02:05
Нека преминем към нормален изглед и да разгледа тези промени..
00:02:09
Те са кандидатствали за подходящите оформления..
00:02:12
Ето слайда със заглавието с нов по-светъл фон,.
00:02:15
промяна на цвета на заглавието и по-голям субтитри..
00:02:20
И ето го слайда на заглавията на секциите -
00:02:21
тя има нов фон и шрифта на субтитрите се променя..
00:02:26
Имайте предвид, че ако сте вече са направени промени в дизайна.
00:02:28
в нормален изглед и след това промяна на образеца, който се прилага към него, .
00:02:33
трябва да приложите отново оформлението в да получите последните промени..
00:02:40
Връщане към изглед на образец за слайдове, тук е удобна клавишна комбинация .
00:02:43
можете да отворите изгледа.
00:02:45
Натиснете Shift, докато щракнете върху бутона Нормален..
00:02:49
Сега нека да създадем оригинално оформление.
00:02:52
Има опция на слайд за да вмъкнете празно оформление..
00:02:57
Мога да започна от това.
00:03:00
но оформлението, което си представям, е много Като тази снимка с оформление на надписите..
00:03:04
Ще използвам това като мое начална точка;.
00:03:06
с избраното оформление, ще натиснете Ctrl-D, за да го дублирате .
00:03:11
и ще адаптираме това към оформление за препоръки на клиенти..
00:03:15
Първо, искам да изтрия тази картина контейнер,.
00:03:18
Ще го изберете и натиснете Delete.
00:03:20
След това кликнете върху Поставете контейнера.
00:03:23
Съдържанието на тази контейнер ще бъде видео .
00:03:26
така че ще изберем Медия за вида контейнера и да нарисува контейнера..
00:03:33
Изглежда е форматиран Да имам куршум и не искам това.
00:03:36
така че ще кликна върху раздела Начало, Куршуми и изберете Няма..
00:03:42
Искам и специален заглавието над контейнера за видеоклипове,.
00:03:46
така че нека да кликнете върху Поставете раздела, Текст кутия
00:03:49
и начертайте текстово поле.
00:03:54
Трябва да се каже "Препоръки" и "Препоръки" и "1000" Нека да го направим малко по-голям..
00:04:01
За да придадете на кутията цвят запълним, ще кликнем с десния бутон върху него .
00:04:04
и изберете Форматиране на формата, Плътно запълване,
00:04:09
Тъмнозелено
00:04:11
и ще протеча прозрачността плъзгач, за да го облекчите малко. .
00:04:16
Черният текст в кутията не се показва добре..
00:04:19
В прозореца "Форматиране на фигура" Ще кликна върху Опции за текст .
00:04:22
и за цвета на текста го променяйте до бяло - това е по-добре..
00:04:28
Завършване на новото оформление ще кликнем с десния бутон върху него, .
00:04:31
щракнете върху Преименуване на оформлението, го наричат "Препоръки" и кликнете върху Преименуване..
00:04:37
Нека да приложим в нормален изглед..
00:04:41
Ще вмъкнем нов слайд под заглавието на секцията за препоръки..
00:04:44
Ще кликна върху Нов слайд и ще има оформление на препоръките;.
00:04:50
новият слайд получава новото оформление.
00:04:52
Сега просто трябва да добавите моя видео и текст..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Să facem mai mult cu particularizarea coordonatorului de diapozitive după.
00:00:05
particularizarea aspectelor principale.
00:00:08
Un lucru pe care îl veți vedea este că PowerPoint furnizează multe aspecte implicite, .
00:00:12
probabil mai mult decât veți avea nevoie.
00:00:15
Pentru a șterge un aspect pe care nu îl nevoie, selectați-l și apăsați delete..
00:00:20
Acest lucru simplifică ceea ce lucrați și ajută la micșorare a dimensiunii fișierului..
00:00:24
Rețineți că, dacă aspectul este aplicate în prezent la orice diapozitive.
00:00:28
ar fi acest aspect diapozitiv titlu
00:00:30
sau acest titlu și conținut aspect, nu îl puteți șterge..
00:00:34
Dacă se dovedește că ai nevoie de unul. a machetelor șterse, .
00:00:37
aveți posibilitatea să faceți clic pe Inserare diapozitiv maestru pentru a obține un nou maestr