PowerPoint - Add headers and footers to a presentation Tutorial

In this video, you will learn how to add headers and footers to a presentation.
Headers and footers are small details near the top or bottom of your slides, such as slide numbers, text footers, and the date.
You can choose the position and content of the headers and footers based on the theme and slide layout.
To insert headers and footers, click on "Insert" and then "Header and Footer." Make sure the "Slide" option is selected and choose your desired options, including date and time format and whether to show the current date or a fixed one.
You can also decide if you want to show slide numbers and include a text footer.
Importantly, there is an option to not show headers and footers on the title slide.
By clicking "Apply to all," the headers and footers will appear on all slides except the title slide.
If you want unique settings for a specific slide, select it, reopen the dialog box, make the desired changes, and click "Apply." For more control over headers and footers, you can click on "View" and then "Slide Master" to edit them on the slide master or any master layout.
By right-clicking a placeholder and selecting "Format Shape," you can access formatting options.
If you only want to change one layout, click on the layout and make the necessary changes, such as resizing a placeholder.
By following these steps, you will have full control over how headers and footers appear in your presentation.
This knowledge will help you enhance the visual appeal and professionalism of your slides.

  • 2:50
  • 2042 views
00:00:06
we mean the small details near the top or bottom of your slides.
00:00:11
These include the slide number, a text footer
00:00:17
and the date.
00:00:20
Headers and footers appear in various positions
00:00:23
depending on the theme and slide layout.
00:00:29
You choose which headers and footers to show
00:00:32
and what the text footer says.
00:00:39
To insert headers and footers, you click Insert header and footer,
00:00:44
make sure Slide is selected and choose your options,
00:00:48
these include date and time,
00:00:51
a date and time format
00:00:54
and whether to show the current date or a fixed one.
00:01:00
You decide if you want to show slide numbers and include a text footer.
00:01:09
Importantly, this option Don't show on title slide
00:01:13
allows you to keep headers and footers off that slide.
00:01:19
When you click Apply to all, the headers and footers show
00:01:22
everywhere except the title slide.
00:01:29
If you want unique settings for one slide, select it,
00:01:33
reopen the dialog box, check what you want
00:01:38
and click Apply which affects only the selected slide.
00:01:46
For more control over headers and footers, click View
00:01:50
Slide master and edit them on the slide master
00:01:55
or on any master layout.
00:02:01
Selecting the footer placeholders,
00:02:06
use Home and the Font options to change things like font color or font size.
00:02:15
If you right click a placeholder and click Format shape,
00:02:19
you get all the same formatting options as for any placeholder.
00:02:28
If you only want to change one layout, click the layout
00:02:32
and make the change such as resizing a placeholder.
00:02:40
Ultimately you want to control how headers and footers look and where they appear.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Wanneer we het hebben over kop- en voetteksten in een presentatie,
00:00:06
bedoelen we de kleine details aan de boven- of onderkant van uw dia's.
00:00:11
Deze omvatten het dia nummer, een voettekst voor tekst
00:00:17
en de datum.
00:00:20
Kop- en voetteksten verschijnen in verschillende posities
00:00:23
afhankelijk van het thema en de dia layout.
00:00:29
U kiest welke kop- en voetteksten moeten worden weergegeven
00:00:32
en wat de voettekst zegt.
00:00:39
Als u kop- en voetteksten wilt invoegen, klik op Invoegen kop- en voettekst,
00:00:44
zorg ervoor dat Dia is geselecteerd en kies uw opties,
00:00:48
deze omvatten datum en tijd,
00:00:51
een datum- en tijdnotatie
00:00:54
en of de huidige datum of een vaste datum moet worden weergegeven.
00:01:00
U beslist of u dia nummers wilt weergeven en een tekst voettekst wilt opnemen.
00:01:09
Belangrijk is dat deze optie, Niet weergeven op titel dia,
00:01:13
u in staat stelt om kop- en voetteksten van die dia weg blijft.
00:01:19
Wanneer u op Alles toepassen klikt, worden de kop- en voetteksten
00:01:22
overal weergegeven, behalve de titel dia.
00:01:29
Als u unieke instellingen voor één dia wilt, selecteer deze dan,
00:01:33
open het dialoog vak opnieuw, controleer wat u wilt
00:01:38
en klik op Toepassen, wat alleen van invloed is op de geselecteerde dia.
00:01:46
Klik voor meer controle over kop- en voetteksten op Weergave
00:01:50
Slide master en bewerk deze op de slide master
00:01:55
of op elke master layout.
00:02:01
Als u de plaatshouders voor voetteksten selecteert,
00:02:06
gebruikt u Home en de Lettertype opties om zaken als de lettertype kleur of de lettertype grootte te wijzigen.
00:02:15
Als u met de rechtermuisknop op een plaatshouder klikt en op Opmaak vorm klikt,
00:02:19
krijgt u dezelfde opmaak opties als voor elke plaatshouder.
00:02:28
Als u slechts één layout wilt wijzigen, klikt u op de layout
00:02:32
en brengt u de wijziging aan zoals het formaat van een plaatshouder wijzigen.
00:02:40
Uiteindelijk wilt u bepalen hoe kop- en voetteksten eruit zien en waar ze verschijnen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Wenn wir von Kopf- und Fußzeilen in einer Präsentation sprechen,
00:00:06
meinen wir die kleinen Details in der Nähe des oberen oder unteren Randes Ihrer Folien.
00:00:11
Diese beinhalten die Foliennummer, einen Fußzeilentext
00:00:17
und das Datum.
00:00:20
Kopf- und Fußzeilen erscheinen, abhängig vom Thema und
00:00:23
dem Folienlayout an verschiedenen Positionen.
00:00:29
Sie wählen aus, welche Kopf- und Fußzeilen angezeigt werden und
00:00:32
wie der Fußzeilentext lautet.
00:00:39
Zum Einfügen von Kopf- und Fußzeilen klicken Sie auf „Einfügen”, „Kopf- und Fußzeile”,
00:00:44
stellen sicher, dass „Folie” ausgewählt ist, und wählen Ihre Optionen.
00:00:48
Diese umfassen Datum und Zeit,
00:00:51
ein Datums- und Zeitformat,
00:00:54
und ob das aktuelle Datum, oder ein fest eingestelltes erscheinen soll.
00:01:00
Sie entscheiden, ob Sie wollen, dass Foliennummern angezeigt werden und fügen einen Fußzeilentext hinzu.
00:01:09
Wichtig ist, dass diese Option „Auf der Titelfolie nicht zeigen”
00:01:13
es Ihnen ermöglicht, dass auf dieser Folie die Kopf- und Fußzeilen nicht erscheinen.
00:01:19
Wenn Sie auf „Für alle übernehmen” klicken, werden die Kopf- und Fußzeilen überall, außer
00:01:22
auf der Titelfolie, angezeigt.
00:01:29
Wenn Sie für eine Folie eine besondere Einstellung möchten, wählen Sie diese aus,
00:01:33
öffnen die Dialogbox neu, kreuzen das an, was Sie wollen
00:01:38
und klicken auf „Übernehmen”, was sich nur auf die ausgewählte Folie auswirkt.
00:01:46
Für noch bessere Kontrolle über Kopf- und Fußzeilen klicken Sie auf „Ansicht”,
00:01:50
Folienmaster und bearbeiten Sie diese im Folienmaster oder
00:01:55
in einem anderen Master-Layout.
00:02:01
Bei der Auswahl der Fußzeilenplatzhalter benutzen Sie
00:02:06
„Start” und die Schriftartenoptionen, um Dinge wie Schriftfarbe und Schriftgröße zu ändern.
00:02:15
Wenn Sie einen Platzhalter mit rechts anklicken und dann auf „Form formatieren” klicken,
00:02:19
erhalten Sie all die Formatierungsoptionen wie für jeden Platzhalter.
00:02:28
Wenn Sie nur ein Layout verändern möchten, klicken Sie auf das Layout
00:02:32
und führen Sie die Änderungen durch, wie etwa die Änderung der Größe eines Platzhalters.
00:02:40
Schließlich wollen Sie festlegen, wie Kopf- und Fußzeilen aussehen und wo sie erscheinen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Cuando hablamos de encabezados y pies de página en una presentación,
00:00:06
nos referimos a los pequeños detalles cerca de la parte superior o inferior de sus diapositivas.
00:00:11
Estos incluyen el número de diapositiva, un texto al pie
00:00:17
y la fecha.
00:00:20
Los encabezados y pies de página aparecen en varias posiciones
00:00:23
dependiendo del tema y el diseño de la diapositiva.
00:00:29
Usted elige qué encabezados y pies de página mostrar
00:00:32
y qué indica el texto al pie.
00:00:39
Para insertar encabezados y pies de página, haga clic en Insertar encabezado y pie de página,
00:00:44
asegúrese de seleccionar Diapositiva y elija sus opciones;
00:00:48
estas incluyen fecha y hora,
00:00:51
un formato de fecha y hora
00:00:54
y si desea mostrar la fecha actual o una fecha fija.
00:01:00
Usted decide si desea mostrar los números de diapositivas e incluir un texto al pie.
00:01:09
Tenga en cuenta que la opción No mostrar en la diapositiva de título
00:01:13
le permite mantener los encabezados y pies de página fuera de esa diapositiva.
00:01:19
Al hacer clic en Aplicar a todo, los encabezados y pies se muestran
00:01:22
en todas partes menos en la diapositiva de título.
00:01:29
Si desea configurar una sola diapositiva, selecciónela,
00:01:33
vuelva a abrir el cuadro de diálogo, marque lo que desee
00:01:38
y haga clic en Aplicar, lo que solo afectará a la diapositiva seleccionada.
00:01:46
Para tener más control sobre los encabezados y pies, haga clic en Vista
00:01:50
Patrón de diapositivas, y edítelos en el patrón de diapositivas
00:01:55
o en cualquier diseño de patrón.
00:02:01
Al seleccionar los marcadores de posición de pie de página,
00:02:06
utilice las opciones de Inicio y Fuente para cambiar cosas como el color o el tamaño de fuente.
00:02:15
Si hace clic derecho en un marcador de posición y en Formato de forma,
00:02:19
verá las mismas opciones de formato que para cualquier marcador de posición.
00:02:28
Si solo desea modificar un diseño, haga clic en el diseño
00:02:32
y realice la modificación, como cambiar el tamaño de un marcador.
00:02:40
En definitiva, queremos controlar el aspecto y la posición de encabezados y pies de página.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Quando falamos de cabeçalhos e rodapés em uma apresentação,
00:00:06
nos referimos aos pequenos detalhes perto da parte superior ou inferior de seus slides.
00:00:11
Estes incluem o número do slide, um rodapé de texto
00:00:17
e a data.
00:00:20
Os cabeçalhos e rodapés aparecem em várias posições
00:00:23
dependendo do tema e do layout do slide.
00:00:29
Você escolhe os cabeçalhos e rodapés a serem exibidos
00:00:32
e o que o rodapé de texto diz.
00:00:39
Para inserir cabeçalhos e rodapés, clique em Inserir cabeçalho e rodapé,
00:00:44
certifique-se que o Slide está selecionado e escolha suas opções,
00:00:48
estas incluem a data e a hora,
00:00:51
um formato de data e hora
00:00:54
e a opção de mostrar a data atual ou uma fixa.
00:01:00
Você decide se quer exibir os números do slide e incluir um rodapé de texto.
00:01:09
Importa assinalar, que esta opção Não mostrar no slide de título
00:01:13
permite que você mantenha os cabeçalhos e rodapés fora desse slide.
00:01:19
Quando você clica em Aplicar a todos, os cabeçalhos e rodapés aparecem
00:01:22
em toda a apresentação, exceto no slide de título.
00:01:29
Se você quiser configurações exclusivas para um slide, selecione-o,
00:01:33
abra novamente a caixa de diálogo, assinale o que quer
00:01:38
e clique em Aplicar, que afeta apenas o slide selecionado.
00:01:46
Para maior controle dos cabeçalhos e rodapés, clique em Exibir,
00:01:50
Slide Mestre e os edite no Slide Mestre
00:01:55
ou em qualquer layout mestre.
00:02:01
Selecionando os espaços reservados de rodapé,
00:02:06
use as opções Página Inicial e Fonte para mudar coisas como a cor ou o tamanho da fonte.
00:02:15
Se você clicar com o botão direito em um espaço reservado e em Formatar Forma,
00:02:19
obtém todas as mesmas opções de formatação como para qualquer espaço reservado.
00:02:28
Se você quiser alterar apenas um layout, clique no layout
00:02:32
e faça a alteração, como redimensionar um espaço reservado.
00:02:40
Por último, você quer controlar o aspeto dos cabeçalhos e rodapés e onde aparecem.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Quando parliamo di intestazioni e piè di pagina in una presentazione,.
00:00:06
vogliamo dire i piccoli dettagli vicino nella parte superiore o inferiore delle diapositive..
00:00:11
Questi includono il numero di diapositiva, un piè di pagina di testo.
00:00:17
e la data.
00:00:20
Intestazioni e piè di pagina vengono visualizzati in varie posizioni .
00:00:23
a seconda il tema e il layout diapositiva..
00:00:29
È possibile scegliere le intestazioni e piè di pagina da visualizzare .
00:00:32
e cosa dice il piè di pagina del testo.
00:00:39
Per inserire intestazioni e piè di pagina, si fa clic su Inserisci intestazione e piè di pagina, .
00:00:44
assicurarsi che l'opzione Diapositiva sia selezionata e scegliere le opzioni, .
00:00:48
questi includono la data e l'ora,
00:00:51
un formato di data e ora
00:00:54
e se mostrare la data corrente o fissa. .
00:01:00
Sei tu a decidere se vuoi mostrare numeri di diapositiva e includere un piè di pagina di testo..
00:01:09
È importante sottolineare che questa opzione Non mostrare nella diapositiva titolo .
00:01:13
consente di mantenere le intestazioni e piè di pagina fuori quella diapositiva..
00:01:19
Quando si fa clic su Applica a tutti, le intestazioni e i piè di pagina mostrano.
00:01:22
ovunque tranne la diapositiva titolo.
00:01:29
Se si desidera impostazioni per una diapositiva, selezionarla,.
00:01:33
riaprire la finestra di dialogo , selezionare quello che si desidera.
00:01:38
e fare clic su Applica influisce solo sulla diapositiva selezionata..
00:01:46
Per un maggiore controllo intestazioni e piè di pagina, fare clic su Visualizza.
00:01:50
Schema diapositiva e modifica sullo schema diapositiva.
00:01:55
o su qualsiasi layout principale.
00:02:01
Selezionando il pulsante segnaposto per piè di pagina,.
00:02:06
utilizzare Home e le opzioni Carattere per cambiare le cose come il colore del carattere o la dimensione del carattere..
00:02:15
Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un segnaposto e fare clic su Formato forma,.
00:02:19
si ottiene la stessa formattazione opzioni come per qualsiasi segnaposto..
00:02:28
Se si desidera modificare solo un layout, fare clic sul layout.
00:02:32
e rendere il cambiamento tale durante il ridimensionamento di un segnaposto..
00:02:40
In definitiva si desidera controllare il modo in cui le intestazioni e piè di pagina vengono visualizzati e dove vengono visualizzati..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
當我們談論標題時 和腳在演示文稿中,.
00:00:06
我們是指附近的小細節 幻燈片的頂部或底部。.
00:00:11
其中包括 幻燈片編號,文本頁腳.
00:00:17
和日期。
00:00:20
標題和 腳腳出現在不同的位置.
00:00:23
根據 主題和幻燈片佈局。.
00:00:29
選擇哪些標頭 和腳腳顯示.
00:00:32
和文本頁腳說什麼。
00:00:39
要插入頁眉和頁腳, 按一下"插入頁眉和頁腳".
00:00:44
確保幻燈片被選中 並選擇您的選項,.
00:00:48
其中包括日期和時間,
00:00:51
日期和時間格式
00:00:54
是否顯示 當前日期或固定日期。.
00:01:00
您決定是否要顯示 幻燈片編號,並包含文本頁腳。.
00:01:09
重要的是,此選項 不顯示在標題幻燈片上.
00:01:13
允許您保留標頭和 腳從幻燈片上掉下來。.
00:01:19
當您按一下"應用於所有人"時, 標題和頁腳顯示.
00:01:22
除標題幻燈片外,所有位置。
00:01:29
如果你想要唯一 設置一張幻燈片,選擇它,.
00:01:33
重新打開對話方塊 框,檢查您想要的.
00:01:38
並按一下"應用哪個 僅影響所選幻燈片。.
00:01:46
更多控制 頁眉和頁腳,按一下"查看".
00:01:50
幻燈片母版和編輯 他們在幻燈片母版上.
00:01:55
或任何主佈局上。
00:02:01
選擇 頁腳預留位置,.
00:02:06
使用"主頁"和"字體"選項 更改字體顏色或字體大小等內容。.
00:02:15
如果按右鍵預留位置 然後按一下"格式化"形狀,.
00:02:19
你得到所有相同的格式 選項,如任何預留位置。.
00:02:28
如果您只想更改 一個佈局,按一下佈局.
00:02:32
並作出這樣的改變 作為調整預留位置大小。.
00:02:40
最終,您希望控制標頭的方式 和腳腳看,他們出現的地方。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
ヘッダーについて話すとき プレゼンテーションのフッターと、.
00:00:06
私たちは近くの小さな詳細を意味します スライドの上部または下部を表示します。.
00:00:11
これには、次のものが含まれます。 スライド番号、テキストフッター.
00:00:17
と日付。
00:00:20
ヘッダーと フッターは、様々な位置に表示されます.
00:00:23
に応じて テーマとスライドレイアウト。.
00:00:29
ヘッダーを選択します。 とフッターを表示する.
00:00:32
テキストフッターが言うこと。
00:00:39
ヘッダーとフッターを挿入するには、 [ヘッダーとフッターを挿入] をクリックします。.
00:00:44
スライドが選択されていることを確認する オプションを選択し、.
00:00:48
これには、日時が含まれます。
00:00:51
日付と時刻の形式
00:00:54
と表示するかどうか 現在の日付または固定日付。.
00:01:00
表示するかどうかを決定します。 スライド番号を含め、テキストフッターを含めます。.
00:01:09
重要なのは、このオプションです。 タイトル スライドに表示しない.
00:01:13
ヘッダーを保持し、 その滑り台からフッター。.
00:01:19
[すべてに適用] をクリックすると、 ヘッダーとフッターが表示されます.
00:01:22
タイトル スライドを除くすべての場所。
00:01:29
一意にしたい場合 1枚のスライドの設定を選択し、.
00:01:33
ダイアログを再度開く ボックスをオンにして、必要なものをチェックします。.
00:01:38
をクリックし、[適用] をクリックします。 は、選択したスライドにのみ影響します。.
00:01:46
より詳細な制御のために ヘッダーとフッター、 [表示].
00:01:50
スライド マスタと編集 スライド マスタ上の.
00:01:55
または任意のマスター レイアウトで。
00:02:01
を選択する フッタープレースホルダ,.
00:02:06
ホームとフォント オプションを使用して、 フォントの色やフォントサイズなどを変更します。.
00:02:15
プレースホルダを右クリックする場合 [図形の書式設定] をクリックします。.
00:02:19
あなたはすべての同じ書式を取得します 任意のプレースホルダに関するオプション。.
00:02:28
変更するだけの場合 1 つのレイアウトをクリックし、レイアウトをクリックします。.
00:02:32
そして、そのような変更を行う プレースホルダのサイズ変更として使用します。.
00:02:40
最終的には、ヘッダーの方法を制御する フッターが見え、どこに現れるか。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Khi chúng ta nói về tiêu đề và chân trang trong một bài thuyết trình,.
00:00:06
chúng tôi có nghĩa là các chi tiết nhỏ gần trên cùng hoặc dưới cùng của các trang trình bày của bạn..
00:00:11
Chúng bao gồm các số slide, chân trang văn bản.
00:00:17
và ngày.
00:00:20
Tiêu đề và chân trang xuất hiện ở các vị trí khác nhau .
00:00:23
tùy thuộc vào giao diện và bố cục slide..
00:00:29
Bạn chọn tiêu đề và chân trang để hiển thị .
00:00:32
và những gì các chân văn bản nói.
00:00:39
Để chèn tiêu đề và chân trang, bạn nhấp vào chèn tiêu đề và chân trang, .
00:00:44
đảm bảo rằng trình chiếu được chọn và chọn lựa chọn của bạn, .
00:00:48
bao gồm ngày và giờ,
00:00:51
định dạng ngày và giờ
00:00:54
và liệu để hiển thị ngày hiện tại hoặc một cố định. .
00:01:00
Bạn quyết định xem bạn có muốn hiển thị số slide và bao gồm một footer văn bản..
00:01:09
Quan trọng hơn, tùy chọn này Không hiển thị trên slide tiêu đề .
00:01:13
cho phép bạn giữ tiêu đề và tắt slide đó..
00:01:19
Khi bạn bấm vào áp dụng cho tất cả, tiêu đề và chân trang hiển thị.
00:01:22
ở khắp mọi nơi ngoại trừ slide tiêu đề.
00:01:29
Nếu bạn muốn duy nhất cài đặt cho một ảnh chiếu, hãy chọn.
00:01:33
mở lại hộp thoại hộp, kiểm tra những gì bạn muốn.
00:01:38
và nhấp vào áp dụng ảnh hưởng đến slide đã chọn..
00:01:46
Để kiểm soát nhiều hơn tiêu đề và chân trang, nhấp vào xem.
00:01:50
Slide Master và chỉnh sửa chúng trên slide Master.
00:01:55
hoặc trên bất kỳ bố cục chủ nào.
00:02:01
Chọn footer placeholders,.
00:02:06
sử dụng trang chủ và tùy chọn phông chữ để thay đổi những thứ như màu phông chữ hoặc kích thước phông chữ..
00:02:15
Nếu bạn nhấp chuột phải vào trình giữ chỗ và nhấp vào định dạng hình,.
00:02:19
bạn nhận được tất cả cùng một định dạng tùy chọn cho bất kỳ trình giữ chỗ nào..
00:02:28
Nếu bạn chỉ muốn thay đổi một bố cục, hãy nhấp vào bố cục.
00:02:32
và thực hiện thay đổi như vậy thay đổi kích thước của trình giữ chỗ..
00:02:40
Cuối cùng bạn muốn kiểm soát cách tiêu đề và chân trang nhìn và nơi chúng xuất hiện..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ketika kita berbicara tentang header dan footer dalam sebuah presentasi,.
00:00:06
kami berarti detail kecil di dekat Bagian atas atau bawah slide Anda..
00:00:11
Ini termasuk nomor slide, footer teks.
00:00:17
dan tanggal.
00:00:20
Header dan footer muncul di berbagai posisi .
00:00:23
tergantung pada tema dan tata letak slide..
00:00:29
Anda memilih header yang dan footer untuk menunjukkan .
00:00:32
dan apa kata footer teks.
00:00:39
Untuk menyisipkan header dan footer, Anda mengklik Sisipkan header dan footer, .
00:00:44
Pastikan slide dipilih dan memilih pilihan Anda, .
00:00:48
termasuk tanggal dan waktu,
00:00:51
format tanggal dan waktu
00:00:54
dan apakah akan menampilkan tanggal sekarang atau satu tetap. .
00:01:00
Anda memutuskan apakah Anda ingin menampilkan nomor slide dan menyertakan footer teks..
00:01:09
Penting, opsi ini Jangan Tampilkan pada slide judul .
00:01:13
Anda dapat menyimpan header footer dari slide tersebut..
00:01:19
Ketika Anda mengklik Terapkan untuk semua, header dan footer menunjukkan.
00:01:22
di mana-mana kecuali judul slide.
00:01:29
Jika Anda ingin unik pengaturan untuk satu slide, pilih.
00:01:33
membuka kembali dialog kotak, periksa apa yang Anda inginkan.
00:01:38
dan klik Apply yang hanya akan mempengaruhi slide yang dipilih..
00:01:46
Untuk kontrol lebih header dan footer, klik Lihat.
00:01:50
Slide Master dan mengedit mereka pada slide Master.
00:01:55
atau pada setiap Master layout.
00:02:01
Memilih placeholder footer,.
00:02:06
menggunakan opsi rumah dan font untuk mengubah beberapa hal seperti warna font atau ukuran font..
00:02:15
Jika Anda mengklik kanan placeholder dan klik format bentuk,.
00:02:19
Anda mendapatkan semua format yang sama pilihan sebagai untuk setiap placeholder..
00:02:28
Jika Anda hanya ingin mengubah satu tata letak, klik tata letak.
00:02:32
dan membuat perubahan seperti sebagai mengubah ukuran placeholder..
00:02:40
Pada akhirnya Anda ingin mengontrol bagaimana header dan footer terlihat dan di mana mereka muncul..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Когда мы говорим о заготовки и лакеи в презентации,.
00:00:06
мы имеем в виду мелкие детали рядом верхней или нижней части слайдов..
00:00:11
К ним относятся слайд номер, текст footer.
00:00:17
и дату.
00:00:20
Заготовки и лакеи появляются в различных позициях .
00:00:23
в зависимости от тема и макет слайда..
00:00:29
Вы выбираете, какие заготовки и лакеи, чтобы показать .
00:00:32
и то, что текст footer говорит.
00:00:39
Чтобы вставить заготовки и лакеи, вы нажмете Вставьте заголовок и лакея, .
00:00:44
убедитесь, что слайд выбран и выбрать варианты, .
00:00:48
к ним относятся дата и время,
00:00:51
дата и формат времени
00:00:54
и следует ли показать текущая дата или фиксированная. .
00:01:00
Вы сами решаете, хотите ли вы показать слайд номера и включают текст footer..
00:01:09
Важно отметить, что этот вариант Не показывать на заголовке слайда .
00:01:13
позволяет держать заготовки и лаки с этой горки..
00:01:19
При нажатии Применить ко всем, заготовки и лакеи показывают.
00:01:22
везде, кроме заголовка слайда.
00:01:29
Если вы хотите уникальный настройки для одного слайда, выберите его,.
00:01:33
возобновить диалог окно, проверить, что вы хотите.
00:01:38
и нажмите Применить который влияет только на выбранный слайд..
00:01:46
Для большего контроля над головки и лакеи, нажмите Просмотр.
00:01:50
Мастер слайдов и редактировать их на слайд мастер.
00:01:55
или на любом мастер макете.
00:02:01
Выбор подножка подехатели,.
00:02:06
использовать параметры «Домой» и шрифта для изменить такие вещи, как цвет шрифта или размер шрифта..
00:02:15
Если вы нажмете на заполнителя и нажмите форму формата,.
00:02:19
Вы получаете все то же форматирование варианты, как для любого заполнителя..
00:02:28
Если вы только хотите изменить один макет, нажмите макет.
00:02:32
и внести изменения такие как размер заполнителя..
00:02:40
В конечном счете, вы хотите контролировать, как заготовки и лакеи смотреть и где они появляются..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Когато говорим за заглавки и долните колонтитули в презентация,.
00:00:06
имаме предвид малките детайли в горната или долната част на вашите слайдове..
00:00:11
Те включват номер на слайд, долен колонтитул.
00:00:17
и датата.
00:00:20
Заглавки и на различни позиции се появяват .
00:00:23
в зависимост от на темата и оформлението на слайда..
00:00:29
Избирате кои заглавки и долните колонтитули, за да .
00:00:32
и това, което пише в долния колонтитул.
00:00:39
За да вмъкнете горни и долни колонтитули, щракнете върху Вмъкване на горен и долен колонтитул, .
00:00:44
уверете се, че е избран Slide и изберете опциите си, .
00:00:48
те включват дата и час,
00:00:51
формат за дата и час
00:00:54
и дали да се покаже текущата дата или фиксирана. .
00:01:00
Вие решавате дали искате да се и да включва долен колонтитул..
00:01:09
Важно е да се Не се показва в слайда със заглавие .
00:01:13
ви позволява да запазите заглавките и територи от този предмет..
00:01:19
Когато щракнете върху "Приложи към всички", показва горните и долните колонтитули.
00:01:22
навсякъде, с изключение на слайда за заглавие.
00:01:29
Ако искате уникални за един слайд, изберете.
00:01:33
отваряне на диалога поставете отметка какво искате.
00:01:38
и щракнете върху Приложи, който засяга само избрания слайд..
00:01:46
За по-добър контрол над колонтитули, щракнете върху Преглед.
00:01:50
Слайд образец и редактиране ги на слайда образец.
00:01:55
или на мастър оформление.
00:02:01
Избирането на контейнери за долния колонтитул,.
00:02:06
използвайте Опциите за начало и промените неща като цвят на шрифта или размер на шрифта..
00:02:15
Ако щракнете с десния бутон върху контейнер и щракнете върху Форматиране на формата,.
00:02:19
получавате всички еднакви формати за всеки контейнер..
00:02:28
Ако искате да промените едно оформление, кликнете върху оформлението.
00:02:32
и да направи промяната, като преоразмеряване на контейнер..
00:02:40
В крайна сметка искате да контролирате как заглавките и долните и долните и къде се появяват..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Când vorbim despre anteturi și subsoluri într-o prezentare,.
00:00:06
ne referim la micile detalii din apropierea partea de sus sau de jos a diapozitivelor..
00:00:11
Printre acestea se numără număr diapozitiv, un subsol text.
00:00:17
și data.
00:00:20
Anteturi și subsolurile apar în diferite poziții .
00:00:23
în funcție de tema și aspectul diapozitivului..
00:00:29
Alegeți ce anteturi și subsoluri de afișat .
00:00:32
și ceea ce spune subsol text.
00:00:39
Pentru a insera anteturi și subsoluri, faceți clic pe Inserare antet și subsol, .
00:00:44
asigurați-vă că este selectat Diapozitiv și alegeți-vă opțiunile, .
00:00:48
acestea includ data și ora,
00:00:51
un format de dată și oră
00:00:54
și dacă să arate data curentă sau una fixă. .
00:01:00
Tu decizi dacă vrei să arăți numere de diapozitiv și să includă un subsol de text..
00:01:09
Important, această opțiune Nu se afișează în diapozitivul titlu .
00:01:13
vă permite să păstrați anteturile și subsoluri de pe diapozitiv..
00:01:19
Când faceți clic pe Se aplică tuturor, anteturile și subsolurile arată.
00:01:22
peste tot, cu excepția diapozitivului titlu.
00:01:29
Dacă doriți unic setăripentru un diapozitiv, selectați-l,.
00:01:33
redeschiderea dialogului caseta , bifați ce doriți.
00:01:38
și faceți clic pe Se aplică afectează numai diapozitivul selectat..
00:01:46
Pentru mai mult control asupra anteturi și subsoluri, faceți clic pe Vizualizare.
00:01:50
Coordonator de diapozitive și editare le pe coordonatorul de diapozitive.
00:01:55
sau pe orice aspect principal.
00:02:01
Selectarea substituenți subsol,.
00:02:06
utilizați Opțiunile Home și Font pentru a modificați lucruri precum culoarea fontului sau dimensiunea fontului..
00:02:15
Dacă faceți clic dreapta pe un substituent și faceți clic pe Formatare formă,.
00:02:19
obțineți toate aceleași formatări opțiuni ca pentru orice substituent..
00:02:28
Dacă doriți doar să modificați un aspect, faceți clic pe aspect.
00:02:32
și să facă schimbarea, ar ca redimensionarea unui substituent..
00:02:40
În cele din urmă doriți să controlați modul în care anteturile și subsoluri uite și în cazul în care acestea apar..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Коли ми говоримо про заголовки нижніх колонтитулів у презентації,.
00:00:06
ми маємо на увазі дрібні деталі поблизу у верхній або нижній частині слайдів..
00:00:11
До них відносяться номер слайда, нижній колонтитул тексту.
00:00:17
і дату.
00:00:20
Верхні колонтитули та нижні колонтитули з'являються в різних положеннях .
00:00:23
залежно від тему та макет слайда..
00:00:29
Ви вибираєте заголовки і нижні колонтитули, щоб показати .
00:00:32
і що говорить нижній колонтитул тексту.
00:00:39
Щоб вставити колонтитули, виберіть пункт Вставити колонтитули, .
00:00:44
переконайтеся, що вибрано слайд і виберіть свої варіанти, .
00:00:48
до них відносяться дата й час,
00:00:51
формат дати й часу
00:00:54
і чи показувати поточну дату або фіксовану. .
00:01:00
Ви самі вирішуєте, чи хочете ви показати номери слайдів і містять текстовий нижній колонтитул..
00:01:09
Важливо відзначити, що цей варіант Не показувати на титульному слайді .
00:01:13
надає вам змогу зберігати заголовки та нижніх колонтитулів від цього слайда..
00:01:19
Після натискання кнопки Застосувати до всіх, колонтитули відображаються.
00:01:22
скрізь, крім титульного слайда.
00:01:29
Якщо ви хочете унікальний для одного слайда, виберіть його,.
00:01:33
відкрити діалогове вікно установіть прапорець, перевірте, що ви хочете.
00:01:38
і натисніть кнопку Застосувати, який впливає лише на вибраний слайд..
00:01:46
Для більшого контролю над колонтитули, натисніть кнопку Вигляд.
00:01:50
Зразок слайдів і редагування їх у зразку слайдів.
00:01:55
або на будь-якому зразку макета.
00:02:01
Вибір кнопки покажчики місця заповнення нижнього колонтитула,.
00:02:06
використовувати "Дім" і "Шрифт" для змінити колір шрифту або розмір шрифту..
00:02:15
Якщо клацнути правою кнопкою миші покажчик місця заповнення і виберіть пункт Формат фігури,.
00:02:19
ви отримаєте все те ж форматування для будь-якого покажчика місця заповнення..
00:02:28
Якщо потрібно лише змінити один макет, клацніть макет.
00:02:32
і внести зміни такі як зміни розміру покажчика місця заповнення..
00:02:40
У кінцевому рахунку ви хочете контролювати, як заголовки і нижні колонтитули виглядають і де вони з'являються..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Üstbilgiden bahsederken ve bir sunumda altbilgi,.
00:00:06
biz yakın küçük ayrıntılar demek slaytlarınızın üst veya alt kısmı..
00:00:11
Bunlar arasında slayt numarası, metin altbilgi.
00:00:17
ve tarih.
00:00:20
Üstbilgi ve altalar çeşitli pozisyonlarda görünür .
00:00:23
bağlı olarak tema ve slayt düzeni..
00:00:29
Hangi üstbilgi seçin ve göstermek için alterler .
00:00:32
ve metin altbilgi ne diyor.
00:00:39
Üstbilgi ve altbilgi eklemek için, üstbilgi ve altbilgi ekle'yi tıklatın, .
00:00:44
Slayt'ın seçildiğinden emin olun ve seçeneklerinizi seçin, .
00:00:48
bunlar tarih ve saati,
00:00:51
tarih ve saat biçimi
00:00:54
ve göstermek için olup olmadığını geçerli tarih veya sabit bir tarih. .
00:01:00
Göstermek isteyip istemediğinize siz karar verirsiniz slayt numaraları ve bir metin altbilgi içerir..
00:01:09
Daha da önemlisi, bu seçenek Başlık slaytında gösterme .
00:01:13
üstbilgi tutmanızı sağlar ve o slayt kapalı alterler..
00:01:19
Tümüne Uygula'yı tıklattığınızda, üstbilgi ve altbilgi gösterisi.
00:01:22
başlık slayt dışında her yerde.
00:01:29
Benzersiz istiyorsanız bir slayt için ayarlar, seçin,.
00:01:33
iletişim kutusunu yeniden aç kutu, ne istediğinizi kontrol edin.
00:01:38
ve Uygula'yı tıklatın yalnızca seçili slaydı etkiler..
00:01:46
Üzerinde daha fazla kontrol için üstbilgi ve altbilgi, Görünüm'e tıklayın.
00:01:50
Slayt yöneticisi ve edit slayt ana üzerinde onları.
00:01:55
veya herhangi bir ana düzen.
00:02:01
Seçili altbilgi yer tutucuları,.
00:02:06
Için Ana Sayfa ve Yazı Tipi seçeneklerini kullanın yazı tipi rengi veya yazı tipi boyutu gibi şeyleri değiştirin..
00:02:15
Bir yer tutucuya sağ tıklarsanız ve Biçim biçimini tıklatın,.
00:02:19
tüm aynı biçimlendirme olsun herhangi bir yer tutucu için seçenekler..
00:02:28
Sadece değiştirmek istiyorsanız bir düzen, düzeni tıklatın.
00:02:32
ve değişiklik yapmak gibi bir yer tutucuyeniden boyutlandırma olarak..
00:02:40
Sonuçta nasıl üstbilgi kontrol etmek istiyorum ve altçılar bakmak ve nerede göründükleri..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Quando falamos de cabeçalhos e rodapés numa apresentação,.
00:00:06
queremos dizer os pequenos detalhes perto a parte superior ou inferior dos seus slides..
00:00:11
Estes incluem o número de diapositivos, um rodapé de texto.
00:00:17
e a data.
00:00:20
Cabeçalhos e rodapés aparecem em várias posições .
00:00:23
dependendo de o tema e o layout de diapositivos..
00:00:29
Você escolhe quais cabeçalhos e rodapés para mostrar .
00:00:32
e o que o rodapé de texto diz.
00:00:39
Para inserir cabeçalhos e rodapés, clique em Inserir cabeçalho e rodapé, .
00:00:44
certifique-se de que slide é selecionado e escolher as suas opções, .
00:00:48
estes incluem data e hora,
00:00:51
um formato de data e hora
00:00:54
e se mostrar a data atual ou uma fixa. .
00:01:00
Você decide se quer mostrar números de diapositivos e incluem um rodapé de texto..
00:01:09
Importante, esta opção Não apareça no slide do título .
00:01:13
permite-lhe manter cabeçalhos e rodapés fora que escorregar..
00:01:19
Quando clicar Aplicar a todos, os cabeçalhos e rodapés mostram.
00:01:22
em todos os lugares, exceto o slide título.
00:01:29
Se você quer único definições para um diapositivo, selecione-o,.
00:01:33
reabrir o diálogo caixa, verificar o que quer.
00:01:38
e clique Em aplicar que afeta apenas o diapositivo selecionado..
00:01:46
Para mais controlo sobre cabeçalhos e rodapés, clique Ver.
00:01:50
Slide master e editar los no slide master.
00:01:55
ou em qualquer layout mestre.
00:02:01
Selecionando o espaços reservados para lugares de rodapé,.
00:02:06
usar opções home e fonte para alterar coisas como a cor da fonte ou o tamanho da fonte..
00:02:15
Se clicar em um espaço reservado e clique em forma de formato,.
00:02:19
você obtém todos os mesmos formatação opções como para qualquer espaço reservado..
00:02:28
Se só quiser mudar um layout, clique no layout.
00:02:32
e fazer a mudança tal como redimensionamento de um espaço reservado..
00:02:40
Em última análise, quer controlar como os cabeçalhos e os rodapés olham e onde aparecem..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Kada govorimo o zaglavljima i podnožja u prezentaciji,.
00:00:06
mislimo na sitne detalje u blizini gornji ili donji deo slajdova..
00:00:11
Među njima su broj slajda, podnožje teksta.
00:00:17
i datum.
00:00:20
Zaglavlja i podnožja se pojavljuju na različitim pozicijama .
00:00:23
u zavisnosti od toga da li je to bilo pre raspored tema i slajdova..
00:00:29
Vi birate koja zaglavlja i podnožja da pokažu .
00:00:32
I љta kaћe tekstualni podanik.
00:00:39
Da biste umetnuli zaglavlja i podnožja stranice, kliknite na dugme Umetni zaglavlje i podnožje stranice, .
00:00:44
uverite se da je slajd izabran i odaberite opcije, .
00:00:48
to uključuje datum i vreme,
00:00:51
format datuma i vremena
00:00:54
i da li da se pokaže tekućeg datuma ili fiksnog. .
00:01:00
Ti odluиujeљ da li ћeliљ da se pojaviљ. brojeve slajdova i uključite podnožje teksta..
00:01:09
Važno je da ova opcija Ne prikazuj na naslovnom slajdu .
00:01:13
vam omogućava da zadržite zaglavlja i sa tog tobogana..
00:01:19
Kada kliknete na dugme Primeni na sve, zaglavlja i podnožja pokazuju.
00:01:22
svuda osim na naslovnom slajdu.
00:01:29
Ako želite jedinstveno postavke za jedan slajd, izaberite ga,.
00:01:33
ponovno otvaranje dijaloga proverite šta želite.
00:01:38
i kliknite na dugme Primeni koji utiče samo na izabrani slajd..
00:01:46
Za veću kontrolu nad zaglavlja i podnožja stranice, kliknite na dugme Prikaži.
00:01:50
Master slajda i uređivanje na masteru slajda.
00:01:55
ili u bilo kom rasporedu mastera.
00:02:01
Izbor čuvari mesta podnožja,.
00:02:06
korišćenje opcija "Kuća" i "Font" da biste promena stvari kao što su boja fonta ili veličina fonta..
00:02:15
Ako kliknete desnim tasterom miša na čuvar mesta i izaberite stavku Oblikuj oblik,.
00:02:19
Dobijaš isto oblikovanje opcije za bilo kog čuvara mesta..
00:02:28
Ako samo želiš da se promeniš jedan raspored, kliknite na raspored.
00:02:32
i da napravimo takvu promenu kao što je prei/h..
00:02:40
Na kraju želite da kontrolišete način na koji zaglavlja i podnožja gledaju i gde se pojavljuju..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
نعني التفاصيل الصغيرة القريبة أعلى الشرائح أو أسفلها..
00:00:11
وتشمل هذه رقم الشريحة، تذييل نص.
00:00:17
والتاريخ.
00:00:20
رؤوس و تظهر تذييلات في مواقف مختلفة .
00:00:23
حسب النسق وتخطيط الشريحة..
00:00:29
يمكنك اختيار الرؤوس التي وتذييلات لإظهار .
00:00:32
وماذا يقول تذييل النص.
00:00:39
لإدراج رؤوس وتذييلات، انقر فوق إدراج رأس وتذييل الصفحة، .
00:00:44
تأكد من تحديد الشريحة واختيار خياراتك، .
00:00:48
وتشمل هذه التاريخ والوقت،
00:00:51
تنسيق التاريخ والوقت
00:00:54
وما إذا كان لإظهار التاريخ الحالي أو التاريخ الثابت. .
00:01:00
عليك أن تقرر ما إذا كنت تريد أن تظهر أرقام الشرائح وتضمين تذييل نص..
00:01:09
الأهم من ذلك، هذا الخيار عدم العرض على شريحة العنوان .
00:01:13
يسمح لك للحفاظ على رؤوس و تذييل قبالة تلك الشريحة..
00:01:19
عند النقر فوق تطبيق على الكل، تظهر الرؤوس والتذييلات.
00:01:22
في كل مكان باستثناء شريحة العنوان.
00:01:29
إذا كنت تريد فريدة من نوعها إعدادات لشريحة واحدة، حددها،.
00:01:33
إعادة فتح مربع الحوار مربع، تحقق ما تريد.
00:01:38
وانقر فوق تطبيق أي يؤثر فقط على الشريحة المحددة..
00:01:46
لمزيد من السيطرة على رؤوس وتذييلات، انقر فوق عرض.
00:01:50
الشريحة الرئيسية وتحرير لهم على الشريحة الرئيسية.
00:01:55
أو على أي تخطيط رئيسي.
00:02:01
تحديد العناصر النائبة تذييل،.
00:02:06
استخدام خيارات الصفحة الرئيسية والخط إلى تغيير أشياء مثل لون الخط أو حجم الخط..
00:02:15
إذا قمت بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق عنصر نائب وانقر فوق تنسيق الشكل،.
00:02:19
تحصل على التنسيق نفسه خيارات لأي عنصر نائب..
00:02:28
إذا كنت تريد فقط تغيير تخطيط واحد، انقر فوق التخطيط.
00:02:32
وجعل التغيير مثل ك تغيير حجم عنصر نائب..
00:02:40
في نهاية المطاف كنت ترغب في التحكم في كيفية رؤوس والتذييلات ننظر وأين تظهر..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
우리는 근처의 작은 세부 사항을 의미합니다. 슬라이드의 위쪽 또는 아래쪽..
00:00:11
여기에는 슬라이드 번호, 텍스트 푸터.
00:00:17
날짜와 날짜.
00:00:20
헤더 및 다양한 위치에 풋터가 나타납니다. .
00:00:23
에 따라 테마 및 슬라이드 레이아웃..
00:00:29
어떤 헤더를 선택합니다. 그리고 보여줄 풋터 .
00:00:32
그리고 텍스트 푸터가 말하는 것.
00:00:39
헤더와 풋터를 삽입하려면 헤더 삽입과 풋터를 클릭합니다. .
00:00:44
슬라이드가 선택되었는지 확인 옵션을 선택하고, .
00:00:48
여기에는 날짜와 시간이 포함되며,
00:00:51
날짜 및 시간 형식
00:00:54
그리고 표시 할지 여부 현재 날짜 또는 고정된 날짜입니다. .
00:01:00
표시할지 결정합니다. 숫자를 슬라이드하고 텍스트 푸터를 포함합니다..
00:01:09
중요한 것은 이 옵션입니다. 제목 슬라이드에 표시되지 마십시오. .
00:01:13
헤더를 유지할 수 있습니다. 그 슬라이드에서 발판..
00:01:19
모든 사람에게 적용을 클릭하면 헤더와 풋터 쇼.
00:01:22
제목 슬라이드를 제외한 모든 곳에서.
00:01:29
당신이 고유하고 싶다면 하나의 슬라이드에 대한 설정, 그것을 선택,.
00:01:33
대화 상자 다시 열기 당신이 원하는 것을 확인, 상자.
00:01:38
그리고 어느 것 적용을 클릭합니다. 선택한 슬라이드에만 영향을 줍니다..
00:01:46
더 많은 제어용 헤더와 풋터, 클릭 보기.
00:01:50
마스터 슬라이드 및 편집 슬라이드 마스터에 그들.
00:01:55
또는 마스터 레이아웃에.
00:02:06
홈 및 글꼴 옵션을 사용하여 글꼴 색상이나 글꼴 크기 와 같은 것을 변경합니다..
00:02:15
자리 표시자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 형식 모양을 클릭하고,.
00:02:19
당신은 모든 동일한 서식을 얻을 모든 자리 표시자를 위한 옵션입니다..
00:02:28
변경만 하려면 하나의 레이아웃, 레이아웃을 클릭.
00:02:32
그리고 그러한 변화를 자리 표시자를 크기 조정하는 것처럼..
00:02:40
궁극적으로 헤더방법을 제어할 수 있습니다. 그리고 풋터는 보고 그들이 나타나는 곳..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
我们的意思是小细节接近 幻灯片的顶部或底部。.
00:00:11
这些包括 幻灯片编号、文本页脚.
00:00:17
和日期。
00:00:20
标头和 页脚出现在不同的位置.
00:00:23
根据 主题和幻灯片版式。.
00:00:29
您可以选择哪些标头 和要显示的页脚.
00:00:32
以及文本页脚所说的内容。
00:00:39
要插入页眉和页脚, 您单击插入页眉和页脚,.
00:00:44
确保已选择"幻灯片" 并选择您的选项,.
00:00:48
这些包括日期和时间,
00:00:51
日期和时间格式
00:00:54
以及是否显示 当前日期或固定日期。.
00:01:00
由您决定是否要显示 幻灯片编号并包括文本页脚。.
00:01:09
重要的是,此选项 不在标题幻灯片上显示.
00:01:13
允许您保留标头和 该幻灯片的页脚。.
00:01:19
单击"应用于所有人"时, 页眉和页脚显示.
00:01:22
除标题幻灯片外的所有位置。
00:01:29
如果你想要唯一 设置一张幻灯片,选择它,.
00:01:33
重新打开对话框 框,选中所需内容.
00:01:38
,然后单击应用哪个 仅影响选定的幻灯片。.
00:01:46
为了更好地控制 页眉和页脚,点击"查看"图标.
00:01:50
幻灯片母版和编辑 它们在幻灯片母版上.
00:01:55
或任何主布局。
00:02:01
选择 页脚占位符,.
00:02:06
使用"主页"和"字体"选项 更改字体颜色或字体大小等内容。.
00:02:15
如果右键单击占位符 ,然后单击设置形状格式,.
00:02:19
你得到所有相同的格式 选项与任何占位符一样。.
00:02:28
如果您只想更改 一个布局,单击布局.
00:02:32
并进行更改 作为调整占位符大小。.
00:02:40
最终,您希望控制标头的方式 和页脚的外观和它们出现的位置。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
เราหมายถึงรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ใกล้ ด้านบนหรือด้านล่างของสไลด์ของคุณ.
00:00:11
เหล่านี้รวมถึง หมายเลขสไลด์ ส่วนท้ายของข้อความ.
00:00:17
และวันที่
00:00:20
ส่วนหัวและ ท้ายกระดาษจะปรากฏในตําแหน่งต่างๆ .
00:00:23
ขึ้นอยู่กับ ชุดรูปแบบและเค้าโครงสไลด์.
00:00:29
คุณเลือกส่วนหัว และท้ายกระดาษที่จะแสดง .
00:00:32
และสิ่งที่ส่วนท้ายของข้อความพูด
00:00:39
เมื่อต้องการแทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คุณคลิก แทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ .
00:00:44
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ภาพนิ่ง แล้ว และเลือกตัวเลือกของคุณ .
00:00:48
ซึ่งรวมถึงวันที่และเวลา
00:00:51
รูปแบบวันที่และเวลา
00:00:54
และจะแสดงหรือไม่ วันที่ปัจจุบันหรือวันที่คงที่ .
00:01:00
คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการแสดงหรือไม่ หมายเลขสไลด์และรวมส่วนท้ายของข้อความ.
00:01:09
ที่สําคัญตัวเลือกนี้ ไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง .
00:01:13
อนุญาตให้คุณเก็บส่วนหัวและ ท้ายกระดาษจากสไลด์นั้น.
00:01:19
เมื่อคุณคลิก นําไปใช้กับทั้งหมด หัวกระดาษและท้ายกระดาษแสดง.
00:01:22
ทุกที่ยกเว้นภาพนิ่งชื่อเรื่อง
00:01:29
หากคุณต้องการที่ไม่ซ้ํากัน การตั้งค่าสําหรับหนึ่งสไลด์ ให้เลือก.
00:01:33
เปิดกล่องโต้ตอบอีกครั้ง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือกสิ่งที่คุณต้องการ.
00:01:38
แล้วคลิก นําไปใช้ซึ่ง จะมีผลต่อภาพนิ่งที่เลือกเท่านั้น.
00:01:46
เพื่อการควบคุมที่มากขึ้น หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก มุมมอง.
00:01:50
ต้นแบบสไลด์และแก้ไข พวกเขาบนต้นแบบสไลด์.
00:01:55
หรือบนเค้าโครงต้นแบบใดๆ
00:02:01
การเลือก ตัวแทนท้ายกระดาษ,.
00:02:06
ใช้ หน้าแรก และตัวเลือกฟอนต์ เพื่อ เปลี่ยนสิ่งต่างๆ เช่น สีฟอนต์หรือขนาดฟอนต์.
00:02:15
ถ้าคุณคลิกขวาที่พื้นที่ที่สํารองไว้ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง.
00:02:19
คุณได้รับการจัดรูปแบบเดียวกันทั้งหมด สําหรับพื้นที่ที่สํารองไว้ใดๆ.
00:02:28
ถ้าคุณต้องการเพียงเปลี่ยน หนึ่งเค้าโครง ให้คลิกเค้าโครง.
00:02:32
และทําการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการปรับขนาดพื้นที่ที่สํารองไว้.
00:02:40
ท้ายที่สุดคุณต้องการควบคุมวิธีการที่ส่วนหัว และส่วนท้ายจะมีลักษณะและตําแหน่งที่ปรากฏ.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show