Project Online - Creating the project tasks Tutorial

In this video, you will learn about creating project tasks in Project Online.
The video covers the different types of tasks, how to prioritize them, and how to monitor and display them.
This will help you effectively organize and manage your projects using Project Online.

  • 5:18
  • 2701 views
00:00:03
Hello and welcome to this tutorial on Project Online.
00:00:07
In this section, we will show you how to create project tasks.
00:00:12
Project Online is not a software that just simply lists
00:00:14
the various activities referred to as project tasks.
00:00:18
It also enables them to be organized by allowing you to
00:00:21
plan and optimize the use of resources.
00:00:25
It is important that the majority of these are defined before a project begins.
00:00:30
In this tutorial, we will see
00:00:31
how to enter a task, what the different types of tasks there are,
00:00:35
how to prioritize them, how to ensure that
00:00:38
they are monitored, how to display a timeline and how to
00:00:41
ensure the publication of these various tasks.
00:00:46
Of course, a project implies that certain actions are
00:00:48
interrelated or that starting a task requires a previous task to be completed.
00:00:53
Let's see how all of this is indicated in Project Online.
00:00:57
In my project, I can indicate the different tasks that I want to implement.
00:01:03
There are two types of tasks: summary tasks and subtasks,
00:01:07
which can complement the information relating to a more generic task.
00:01:12
I'm going to add a task that I will subordinate to the design,
00:01:16
e.g., content of training recommendation and below content
00:01:20
of training validation.
00:01:22
Both of these tasks are subordinate to the first.
00:01:26
I'm going to use this Indent function in the ribbon.
00:01:33
Now there are two tasks that are subordinated to the design task.
00:01:38
For each project activity or task, you will need to
00:01:41
provide a certain amount of information: who, when, how much, how long.
00:01:47
Here's how to indicate the important indicators for your project.
00:01:51
By using different fields, I can easily indicate everything.
00:01:56
I can determine the content of the training in one day.
00:02:00
I will do this by using the calendar and will select the data that suits me.
00:02:05
My task will start on the third and will be completed on the same day.
00:02:10
How much working time will I be required to spend completing it?
00:02:14
This task requires two hours of work.
00:02:18
I can do precisely the same for the validation of the training content.
00:02:24
I'll do it on the fourth
00:02:30
and it will take one hour of work.
00:02:33
I have provided all the information relating to each of my tasks.
00:02:37
I note that in the design task, which is a generic task
00:02:40
or a summary task, the total hours and days allotted from
00:02:44
the various subtasks have been calculated.
00:02:48
To ensure the project is properly monitored and to obtain
00:02:51
reliable information, it is essential that each task
00:02:54
indicates the level of completion.
00:02:57
Project Online then calculates the impact of this rate on the entire project.
00:03:03
Let's see how to indicate this and observe the effects.
00:03:08
Right here, we see that this task has been fully completed.
00:03:12
I must therefore indicate 100%.
00:03:16
In contrast to this, I have presented my validation,
00:03:19
but I've not yet had a response.
00:03:22
It is validated, but only up to 50%,
00:03:25
so I indicate 50% in this column.
00:03:29
Here I have my alpha project, which has progressed.
00:03:35
One final element, which may be important when a task
00:03:38
requires a preceding activity to be completed in order to
00:03:41
be able to start is to use the concept of predecessors.
00:03:45
Let's see how this is indicated in Project Online.
00:03:49
Here you have a predecessor field and if you want task
00:03:51
number 5 to begin when task number 3 has been implemented,
00:03:56
you simply indicate so to task number 5
00:03:58
with number 3 as a reference point.
00:04:02
You have the numbers of tasks in front of each of them.
00:04:06
Once validated, you can see here that the gunshot
00:04:09
indicates that this task cannot begin until task number 3 is completed.
00:04:14
You can also use the timeline view in order to obtain more visibility.
00:04:19
Now let's look at how to add your tasks to this view and configure them as needed.
00:04:25
I shall very simply add my two design tasks
00:04:28
to my timeline view, which is located right here.
00:04:32
I shall go into Tasks in the ribbon and shall add to timeline.
00:04:38
My tasks have just been added.
00:04:40
I select the following.
00:04:41
I add it to the timeline and it has now been added.
00:04:46
Once your tasks have been developed, you should validate all the information.
00:04:50
Still inside the ribbon, you must save
00:04:53
and then do not forget to publish in order to make the latest updates public.
00:04:59
All of these actions are required
00:05:01
in order to validate all of your closed data.
00:05:05
And now you have the means to implement the various tasks,
00:05:08
subordinating them relative to each other,
00:05:11
organizing them so as to retain consistency throughout your project
00:05:14
and managing it under the best conditions.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Projecttaken aanmaken.
00:00:03
Hallo en welkom bij deze cursus voor Project Online
00:00:07
In dit deel laten we zien hoe u projecttaken aanmaakt.
00:00:12
Project Online is geen programma dat simpelweg een lijst maakt
00:00:14
van verscheidene activiteiten die staan voor projecttaken.
00:00:18
Je kunt ze ook organiseren door de resources te plannen
00:00:21
en te optimaliseren. Het is belangrijk
00:00:25
dat de meeste projecttaken zijn gedefinieerd voordat het project begint.
00:00:30
In deze cursus laten we zien hoe
00:00:31
u een taak invoert, welk type taken er zijn, hoe ze te
00:00:35
ordenen op prioriteit, hoe u de status van de
00:00:38
taken in de gaten houdt, hoe u een tijdlijn weergeeft en
00:00:41
hoe u ervoor zorgt dat de verschillende taken gepubliceerd worden.
00:00:46
Tijdens een project is het nodig dat bepaalde acties met elkaar
00:00:48
samenhangen of dat een taak pas gestart kan worden op het moment dat de voorgaande taak is afgerond.
00:00:53
Laten we kijken hoe dit in zijn werk gaat in Project Online.
00:00:57
In mijn project kan ik de verschillende taken aanduiden die ik wil uitvoeren.
00:01:03
Er zijn twee typen taken: hoofdtaken en subtaken,
00:01:07
waar u meer informatie in kwijt kunt in relatie tot de algemenere taken.
00:01:12
Ik ga een taak toevoegen die ondergeschikt is aan Design,
00:01:16
bijvoorbeeld, inhoud van de training / aanbevelingen en daaronder inhoud van de training
00:01:20
validatie.
00:01:22
Beide taken zijn ondergeschikt aan de eerste.
00:01:26
Ik gebruik de Inspring-functie in het lint.
00:01:33
Nu zijn er twee subtaken die bij de hoofdtaak Design horen.
00:01:38
Bij elke activiteit of taak is het nodig om bepaalde informatie
00:01:41
in te voeren zoals: wie, wanneer, hoeveel en hoe lang.
00:01:47
U kunt de belangrijkste gegevens van uw project op de volgende manier invoeren.
00:01:51
Door gebruik te maken van de verschillende velden, kan ik eenvoudig alles invoeren.
00:01:56
Ik kan de inhoud van de training vaststellen op één dag.
00:02:00
Ik doe dit door de kalender te gebruiken en de datum te selecteren die mij het beste uitkomt.
00:02:05
Mijn taak begint op de derde en zal op dezelfde dag worden afgerond
00:02:10
Hoeveel uren heb ik nodig om de taak af te ronden?
00:02:14
Deze taak neemt twee uur in beslag.
00:02:18
Ik kan precies hetzelfde doen voor de validatie van de trainingsinhoud doen.
00:02:24
Ik voer het uit op de vierde en
00:02:30
het neemt één uur in beslag.
00:02:33
Ik heb alle gegevens ingevuld die nodig zijn voor mijn taken.
00:02:37
Ik zie dat achter de taak Design, wat een hoofdtaak is,
00:02:40
het totale aantal uren komt te staan. Dit aantal uren
00:02:44
is de optelsom van de duur van alle subtaken.
00:02:48
Om ervoor te zorgen dat het project nauwkeurig gemonitord wordt en dat
00:02:51
de informatie in de lijst betrouwbaar is, is het essentieel dat voor elke taak procentueel wordt
00:02:54
aangegeven wat de vorderingen zijn.
00:02:57
Project Online berekent vervolgens wat dit betekent voor de status van het complete project.
00:03:03
Laten we bekijken hoe we de status invoeren en wat de gevolgen hiervan zijn
00:03:08
Hier zien we dat deze taak helemaal is afgerond.
00:03:12
Daarom vul ik 100% in.
00:03:16
Ik heb mijn validatie ingeleverd, maar ik heb nog geen
00:03:19
feedback gekregen.
00:03:22
Deze taak is dus voor 50% afgerond.
00:03:25
Daarom vul ik in deze kolom 50% in.
00:03:29
Hier is mijn Alpha Project dat progressie heeft gemaakt.
00:03:35
Een laatste element, dat belangrijk kan zijn wanneer een
00:03:38
taak alleen gestart kan worden als een voorafgaande taak is
00:03:41
afgerond, is gebruik maken van het concept van voorgangers.
00:03:45
Laten we bekijken hoe dit wordt weergegeven in Project Online.
00:03:49
Hier ziet u het voorgangers-veld en als u wilt dat taak nummer
00:03:51
5 begint wanneer taak nummer 3 is afgerond,
00:03:56
dan vult u simpelweg nummer 3 in achter taak
00:03:58
nummer 5 als verwijzing.
00:04:02
De nummers van alle taken worden in de eerste kolom weergegeven.
00:04:06
Eenmaal toegepast, kunt u hier zien dat het niet mogelijk is
00:04:09
om taak 5 te starten totdat taak nummer 3 is voltooid.
00:04:14
U kunt ook gebruik maken van de tijdlijnweergave om een beter overzicht te krijgen over het project.
00:04:19
Nu gaan we kijken hoe we een taak kunnen toevoegen aan deze weergave en deze, zo nodig, te
00:04:25
bewerken. Ik voeg eenvoudig mijn twee taken onder Design toe aan
00:04:28
mijn tijdlijn. U klikt hier en gaat vervolgens met
00:04:32
de aanwijzer naar het lint en klikt op Toevoegen aan tijdlijn
00:04:38
Mijn taken zijn nu toegevoegd.
00:04:40
Ik selecteer de volgende.
00:04:41
Ik voeg de taak toe aan de tijdlijn en nu is de taak toegevoegd.
00:04:46
Wanneer u de taken heeft bijgewerkt, moet u de nieuwe instellingen bevestigen.
00:04:50
In het lint moet u de instellingen opslaan
00:04:53
en mag u niet vergeten om de nieuwe gegevens te publiceren zodat ze voor iedereen zichtbaar zijn.
00:04:59
Al deze acties zijn noodzakelijk
00:05:01
om alle gegevens te bevestigen.
00:05:05
Nu weet u precies hoe u meerdere taken kunt toevoegen
00:05:08
en ze te rangschikken ten opzichte van elkaar.
00:05:11
U kunt de taken nu dusdanig organiseren en de progressie consistent bijhouden gedurende de looptijd
00:05:14
van het project. Op deze manier bent u in staat een project optimaal te leiden en te sturen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Cómo crear tareas de proyecto.
00:00:03
Hola, y bienvenidos a este tutorial sobre Project Online.
00:00:07
En esta sección, le mostraremos cómo crear tareas de proyecto.
00:00:12
Project Online no es solo un programa para enumerar
00:00:14
las distintas actividades conocidas como Tareas de proyecto.
00:00:18
También posibilita su organización, permitiéndole
00:00:21
planificar y optimizar el uso de recursos.
00:00:25
Es importante definir la mayoría de ellos antes de comenzar un proyecto.
00:00:30
En este tutorial, veremos
00:00:31
cómo introducir una tarea, cuáles son los diferentes tipos de tareas que hay,
00:00:35
cómo priorizarlas, cómo garantizar su
00:00:38
seguimiento, cómo mostrar una cronología y cómo
00:00:41
asegurar la publicación de estas diversas tareas.
00:00:46
Por supuesto, un proyecto implica que ciertas acciones estén
00:00:48
interrelacionadas o que, para comenzar una tarea, antes debe completarse otra.
00:00:53
Veamos cómo se refleja todo esto en Project Online.
00:00:57
En mi proyecto, puedo indicar las diferentes tareas que quiero implementar.
00:01:03
Existen dos tipos de tareas: tareas de resumen y subtareas,
00:01:07
que pueden complementar la información de una tarea más genérica.
00:01:12
Voy a añadir una tarea que subordinaré a Diseño,
00:01:16
p. ej., Contenido del curso/ Recomendación y, debajo, Contenido
00:01:20
del curso/Validación.
00:01:22
Ambas tareas están subordinadas a la primera.
00:01:26
Voy a usar la función Sangría de la cinta.
00:01:33
Ahora, hay dos tareas que están subordinadas a la tarea Diseño.
00:01:38
Para cada actividad o tarea del proyecto, necesitará
00:01:41
proporcionar cierta información: quién, cuándo, cuánto, cuánto tiempo.
00:01:47
He aquí cómo definir los indicadores importantes para su proyecto.
00:01:51
Utilizando diferentes campos, puedo introducir la información fácilmente.
00:01:56
Puedo definir una fecha para el Contenido del curso.
00:02:00
Lo haré utilizando el calendario y seleccionaré los datos adecuados.
00:02:05
Mi tarea comenzará el día 3 y se completará el mismo día.
00:02:10
¿Cuánto horas de trabajo tendré que invertir para completarla?
00:02:14
Esta tarea requiere dos horas de trabajo.
00:02:18
Puedo hacer exactamente lo mismo para la Validación del contenido del curso.
00:02:24
Lo haré el día 4
00:02:30
y me llevará una hora de trabajo.
00:02:33
He introducido toda la información relativa a cada una de mis tareas.
00:02:37
Observo que, en la tarea Diseño, que es una tarea genérica
00:02:40
o tarea de resumen, se han calculado las horas y días totales
00:02:44
estipulados para las distintas subtareas.
00:02:48
Para asegurar que el proyecto se monitorice adecuadamente, y para que
00:02:51
la información sea fidedigna, es esencial que cada tarea
00:02:54
muestre su nivel de realización.
00:02:57
Project Online calcula entonces el impacto de esta tasa en todo el proyecto.
00:03:03
Veamos cómo indicar esto y observemos los efectos.
00:03:08
Aquí vemos que esta tarea se ha completado del todo.
00:03:12
Por tanto, debo indicar 100 %.
00:03:16
Por el contrario, he presentado mi validación,
00:03:19
pero aún no he recibido respuesta.
00:03:22
Está validada, pero solo en un 50 %,
00:03:25
por lo que indico 50 % en esta columna.
00:03:29
Y aquí podemos ver el progreso de mi Proyecto alfa.
00:03:35
Un último elemento, que puede ser importante cuando una tarea
00:03:38
requiere que se complete una operación anterior para
00:03:41
poder empezar, es usar el concepto de Predecesoras.
00:03:45
Veamos cómo se refleja esto en Project Online.
00:03:49
Este es el campo Predecesoras; si desea que la tarea
00:03:51
número 5 empiece cuando se haya completado la tarea número 3,
00:03:56
simplemente indíquelo en la tarea número 5
00:03:58
con el número 3 como punto de referencia.
00:04:02
Puede ver los números de las tareas delante de cada una de ellas.
00:04:06
Una vez validado, puede ver aquí que la viñeta indica
00:04:09
que esta tarea no puede comenzar hasta que la número 3 se haya completado.
00:04:14
También puede usar la vista de Escala de tiempo para obtener una mayor visibilidad.
00:04:19
Ahora vamos a ver cómo añadir sus tareas a esta vista y configurarlas según sea necesario.
00:04:25
Añadiré simplemente mis dos tareas de Diseño
00:04:28
a mi vista de Escala de tiempo, que está justo aquí.
00:04:32
En la cinta, entro en Tareas y pulso en Añadir a escala de tiempo.
00:04:38
Y mi tarea ya está añadida.
00:04:40
Selecciono la siguiente.
00:04:41
La añado a la escala de tiempo, y ya está añadida.
00:04:46
Una vez desarrolladas sus tareas, debe validar toda la información.
00:04:50
Aún en la cinta, debe guardarlas
00:04:53
y no se olvide de publicarlas para hacer públicas las últimas actualizaciones.
00:04:59
Todas estas acciones son necesarias
00:05:01
para validar todos sus datos cerrados.
00:05:05
Y ahora ya tiene los medios para implementar las distintas tareas,
00:05:08
subordinándolas unas a otras,
00:05:11
organizándolas de modo que conserven la coherencia durante todo el proyecto
00:05:14
y gestionándolas en las mejores condiciones.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Criando as tarefas do projeto.
00:00:03
Oi, seja bem-vindo a este tutorial do Project Online.
00:00:07
Nesta seção, veremos como criar tarefas do projeto.
00:00:12
O Project Online não é um software que simplesmente lista
00:00:14
as várias atividades ditas tarefas de um projeto.
00:00:18
Ele também permite organizá-las ao permitir que você
00:00:21
planeje e otimize o uso dos recursos.
00:00:25
É importante que a maioria destes seja definida antes que o projeto tenha início.
00:00:30
Neste tutorial veremos
00:00:31
como incluir uma tarefa, quais os diferentes tipos de tarefa existentes,
00:00:35
como priorizá-las, como assegurar que
00:00:38
elas sejam monitoradas, como exibir uma linha de tempo e como
00:00:41
garantir a publicação dessas várias tarefas.
00:00:46
É claro que um projeto implica que certas ações sejam
00:00:48
interrelacionadas ou que o início de uma tarefa dependa da conclusão de uma anterior.
00:00:53
Vejamos como tudo isto é indicado no Project Online.
00:00:57
Em meu projeto, posso indicar as diferentes tarefas que quero implementar.
00:01:03
Há dois tipos de tarefa: as de resumo e as subtarefas,
00:01:07
que podem complementar as informações relativas a uma tarefa mais geral.
00:01:12
Vou adicionar uma tarefa, que vou subordinar ao desenho do projeto,
00:01:16
p. ex., conteúdo da recomendação de treinamento e conteúdo abaixo
00:01:20
da validação de treinamento.
00:01:22
Essas duas tarefas são subordinadas à primeira.
00:01:26
Vou usar esta função Recuo na faixa de opções
00:01:33
Agora temos duas tarefas subordinadas à tarefa desenho do projeto.
00:01:38
Para cada atividade ou tarefa do projeto, vamos precisar
00:01:41
fornecer uma certa quantidade de informações: quem, quando, quanto, por quanto tempo.
00:01:47
Eis aqui como definir os indicadores importantes para o seu projeto.
00:01:51
Usando diferentes campos, posso definir facilmente tudo.
00:01:56
Posso determinar o conteúdo do treinamento em um dia.
00:02:00
Vou fazer isto usando o calendário e selecionar a data que me convém.
00:02:05
Minha tarefa terá início no terceiro dia e será concluída neste mesmo dia.
00:02:10
Quanto tempo de trabalho será necessário para concluir esta tarefa?
00:02:14
Ela requer duas horas de trabalho.
00:02:18
Posso fazer exatamente a mesma coisa para a validação do conteúdo do treinamento.
00:02:24
Vou fazer isto no quarto dia
00:02:30
e esta tarefa exigirá uma hora de trabalho.
00:02:33
Forneci todas as informações relativas a cada uma das minhas tarefas.
00:02:37
Observei que na tarefa desenho do projeto, que é uma tarefa geral
00:02:40
ou de resumo, o total de horas e dias destinados às
00:02:44
várias subtarefas foi calculado.
00:02:48
Para assegurar que o projeto seja adequadamente monitorado e obter
00:02:51
informações confiáveis, é essencial que cada tarefa
00:02:54
indique a taxa de conclusão.
00:02:57
Assim, o Project Online calcula o impacto desta taxa sobre todo o projeto.
00:03:03
Vamos ver como indicar isto e observar os efeitos.
00:03:08
Bem aqui, vemos que esta tarefa foi integralmente concluída.
00:03:12
Portanto, devo indicar 100%.
00:03:16
Por outro lado, apresentei minha validação,
00:03:19
mas ainda não obtive resposta.
00:03:22
Ela esta validada, mas apenas até 50%;
00:03:25
então, indico 50% nesta coluna.
00:03:29
Aqui tenho meu projeto alfa, que progrediu.
00:03:35
Um elemento final, que pode ser importante quando uma tarefa
00:03:38
necessita que uma atividade anterior seja concluída para
00:03:41
poder começar é usar o conceito de predecessoras.
00:03:45
Vejamos como isto é indicado no Project Online.
00:03:49
Aqui temos um campo predecessor e, se você quer que a tarefa
00:03:51
número 5 comece quando a de número 3 tiver sido implementada,
00:03:56
simplesmente indique isto na tarefa número 5,
00:03:58
com o número 3 como um ponto de referência.
00:04:02
Os números das tarefas aparecem em frente a cada uma delas.
00:04:06
Uma vez validado, você pode ver aqui que o tiro
00:04:09
indica que esta tarefa não pode ter início até que a de número 3 esteja concluída.
00:04:14
Você também pode usar o modo de exibição linha do tempo para obter maior visibilidade.
00:04:19
Agora, vamos ver como adicionar suas tarefas a este modo de exibição e configurá-las como necessário.
00:04:25
Posso adicionar muito facilmente minhas duas tarefas do desenho do projeto
00:04:28
à minha linha do tempo, que fica localizada bem aqui.
00:04:32
Posso ir em Tarefas na faixa de opções e acrescentar à linha do tempo.
00:04:38
Minhas tarefas acabaram de ser adicionadas.
00:04:40
Seleciono a seguinte.
00:04:41
Adiciono-a à linha do tempo e, agora, ela está incluída.
00:04:46
À medida que suas tarefas forem sendo desenvolvidas, você poderá validar todas as informações.
00:04:50
Ainda na faixa de opções, você deve salvar
00:04:53
e não esquecer de publicar, para tornar públicas as últimas atualizações.
00:04:59
Todas essas ações são necessárias
00:05:01
para validar todos os seus dados fechados.
00:05:05
Agora você tem os meios para implementar as diversas tarefas,
00:05:08
subordinando-as umas às outras,
00:05:11
organizando-as para manter consistência em todo o projeto
00:05:14
e gerenciando-as da melhor maneira possível.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Die Projektaufgaben erstellen.
00:00:03
Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial auf Project Online.
00:00:07
In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie Projektaufgaben erstellen.
00:00:12
Project Online ist keine Software, die einfach nur listet
00:00:14
Die verschiedenen Tätigkeiten, die als Projektaufgaben bezeichnet werden.
00:00:18
Es ermöglicht ihnen auch, organisiert zu werden, indem Sie
00:00:21
Planen und optimieren Sie den Ressourcenverbrauch.
00:00:25
Es ist wichtig, dass die meisten davon definiert werden, bevor ein Projekt beginnt.
00:00:30
In diesem Tutorial sehen wir
00:00:31
Wie man eine Aufgabe eingibt, welche verschiedenen Arten von Aufgaben es gibt,
00:00:35
Wie man sie priorisiert, wie man dafür sorgt, dass
00:00:38
Sie werden überwacht, wie eine Zeitleiste angezeigt wird und wie man
00:00:41
Die Veröffentlichung dieser verschiedenen Aufgaben sicherstellen.
00:00:46
Natürlich impliziert ein Projekt, dass bestimmte Aktionen
00:00:48
Zusammenbezogen oder dass das Starten einer Aufgabe eine vorherige Aufgabe erfordert.
00:00:53
Mal sehen, wie das alles in Project Online angezeigt wird.
00:00:57
In meinem Projekt kann ich die verschiedenen Aufgaben angeben, die ich umsetzen möchte.
00:01:03
Es gibt zwei Arten von Aufgaben: Zusammenfassende Aufgaben und Unteraufgaben,
00:01:07
Die die Informationen über eine generischere Aufgabe ergänzen kann.
00:01:12
Ich werde eine Aufgabe hinzufügen, die ich dem Design unterordnen werde,
00:01:16
B. Inhalte der Ausbildungsempfehlung und unterhalb des Inhalts
00:01:20
Die Ausbildungsvalidierung.
00:01:22
Beide Aufgaben sind der Ersten untergeordnet.
00:01:26
Ich werde diese Indent-Funktion im Band verwenden.
00:01:33
Nun gibt es zwei Aufgaben, die der Gestaltungsaufgabe untergeordnet sind.
00:01:38
Für jede Projektaktivität oder Aufgabe müssen Sie
00:01:41
Eine bestimmte Menge an Informationen zur Verfügung stellen: Wer, wann, wie viel, wie lange.
00:01:47
Hier finden Sie die wichtigsten Indikatoren für Ihr Projekt.
00:01:51
Durch die Verwendung verschiedener Felder kann ich einfach alles angeben.
00:01:56
Ich kann den Inhalt des Trainings an einem Tag bestimmen.
00:02:00
Ich werde dies mit Hilfe des Kalenders tun und die Daten auswählen, die mir passen.
00:02:05
Meine Aufgabe beginnt am dritten und wird noch am selben Tag abgeschlossen sein.
00:02:10
Wie viel Arbeitszeit benötige ich für die Fertigstellung?
00:02:14
Diese Aufgabe erfordert zwei Stunden Arbeit.
00:02:18
Ich kann genau das gleiche für die Validierung der Trainingsinhalte tun.
00:02:24
I ' ll do it on the fourth
00:02:30
Und es wird eine Stunde Arbeit dauern.
00:02:33
Ich habe alle Informationen zu jeder meiner Aufgaben zur Verfügung gestellt.
00:02:37
Ich stelle fest, dass in der Designaufgabe, die eine generische Aufgabe ist
00:02:40
Oder eine zusammenfassende Aufgabe, die Gesamtstunden und Tage, die von
00:02:44
Die verschiedenen Unteraufgaben wurden berechnet.
00:02:48
Um sicherzustellen, dass das Projekt ordnungsgemäß überwacht wird und
00:02:51
Zuverlässige Informationen, es ist wichtig, dass jede Aufgabe
00:02:54
Zeigt die Höhe der Fertigstellung an.
00:02:57
Project Online berechnet dann die Auswirkungen dieser Rate auf das gesamte Projekt.
00:03:03
Mal sehen, wie man das anzeigt und die Auswirkungen beobachtet.
00:03:08
Genau hier sehen wir, dass diese Aufgabe vollständig erfüllt ist.
00:03:12
Deshalb muss ich 100% angeben.
00:03:16
Im Gegensatz dazu habe ich meine Validierung vorgestellt,
00:03:19
Aber ich habe noch keine Antwort gehabt.
00:03:22
Es ist validiert, aber nur bis zu 50%,
00:03:25
So gebe ich 50% in dieser Spalte.
00:03:29
Hier habe ich mein Alpha-Projekt, das ist vorangekommen.
00:03:35
Ein letztes Element, das bei einer Aufgabe wichtig sein kann
00:03:38
erfordert, dass eine vorhergehende Aktivität abgeschlossen wird, um
00:03:41
Gestantig zu sein ist, das Konzept der Vorgänger zu nutzen.
00:03:45
Mal sehen, wie dies in Project Online angezeigt wird.
00:03:49
Hier haben Sie ein Vorgängerfeld und wenn Sie Aufgaben haben wollen
00:03:51
Nummer 5 beginnt mit der Umsetzung der Aufgabe Nummer 3,
00:03:56
Sie geben einfach so auf Aufgabe Nummer 5
00:03:58
Mit der Nummer 3 als Bezugspunkt.
00:04:02
Sie haben die Anzahl der Aufgaben vor sich.
00:04:06
Einmal validiert, können Sie hier sehen, dass der Schuss
00:04:09
Zeigt an, dass diese Aufgabe erst beginnen kann, wenn die Aufgabe Nummer 3 abgeschlossen ist.
00:04:14
Sie können auch die Timeline-Ansicht verwenden, um mehr Sichtbarkeit zu erhalten.
00:04:19
Schauen wir uns nun an, wie Sie Ihre Aufgaben zu dieser Ansicht hinzufügen und nach Bedarf konfigurieren können.
00:04:25
Ich werde ganz einfach meine beiden Designaufgaben hinzufügen
00:04:28
Meine Zeitachse, die sich hier befindet.
00:04:32
Ich werde auf Aufgaben im Band eingehen und den Zeitplan ergänzen.
00:04:38
Meine Aufgaben sind gerade hinzugekommen.
00:04:40
Ich wähle folgendes aus.
00:04:41
Ich füge sie der Zeitachse hinzu, und sie wurde jetzt hinzugefügt.
00:04:46
Sobald Ihre Aufgaben entwickelt sind, sollten Sie alle Informationen bestätigen.
00:04:50
Noch im Band, müssen Sie sparen
00:04:53
Und dann vergessen Sie nicht, zu veröffentlichen, um die neuesten Updates öffentlich zu machen.
00:04:59
Alle diese Maßnahmen sind erforderlich
00:05:01
Um alle Ihre geschlossenen Daten zu validieren.
00:05:05
Und jetzt haben Sie die Mittel, die verschiedenen Aufgaben umzusetzen,
00:05:08
Sie relativ zueinander unterordnen,
00:05:11
Sie so zu organisieren, dass die Konsistenz während des gesamten Projekts erhalten bleibt
00:05:14
Und es unter den besten Bedingungen zu verwalten.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Creazione delle attività di progetto.
00:00:03
Salve e benvenuti a questo tutorial su Project Online.
00:00:07
In questa sezione verrà illustrato come creare attività di progetto.
00:00:12
Project Online non è un software che elenca semplicemente
00:00:14
le varie attività denominate attività di progetto.
00:00:18
Consente inoltre di organizzarli consentendo di
00:00:21
pianificare e ottimizzare l'uso delle risorse.
00:00:25
È importante che la maggior parte di questi siano definiti prima dell'inizio di un progetto.
00:00:30
In questo tutorial, vedremo
00:00:31
come inserire un'attività, quali sono i diversi tipi di attività,
00:00:35
come dare loro la priorità, come garantire che
00:00:38
sono monitorati, come visualizzare una timeline e come
00:00:41
garantire la pubblicazione di questi vari compiti.
00:00:46
Naturalmente, un progetto implica che alcune azioni sono
00:00:48
interconnessi o che l'avvio di un'attività richiede il completamento di un'attività precedente.
00:00:53
Vediamo come tutto questo è indicato in Project Online.
00:00:57
Nel mio progetto, posso indicare le diverse attività che voglio implementare.
00:01:03
Esistono due tipi di attività: attività di riepilogo e sottoattività,
00:01:07
che possono integrare le informazioni relative a un compito più generico.
00:01:12
Ho intenzione di aggiungere un compito che subordinato al disegno,
00:01:16
ad esempio, il contenuto della raccomandazione di formazione e al di sotto del contenuto
00:01:20
convalida della formazione.
00:01:22
Entrambe queste attività sono subordinate alla prima.
00:01:26
Userò questa funzione Dividi nella barra multifunzione.
00:01:33
A questo punto sono disponibili due attività subordinate all'attività di progettazione.
00:01:38
Per ogni attività o attività di progetto, è necessario
00:01:41
fornire una certa quantità di informazioni: chi, quando, quanto, quanto tempo.
00:01:47
Ecco come indicare gli indicatori importanti per il progetto.
00:01:51
Utilizzando diversi campi, posso facilmente indicare tutto.
00:01:56
Posso determinare il contenuto della formazione in un giorno.
00:02:00
Lo farò utilizzando il calendario e selezionerò i dati che mi si addice.
00:02:05
Il mio compito inizierà il terzo giorno e sarà completato lo stesso giorno.
00:02:10
Quanto tempo di lavoro mi sarà richiesto di completarlo?
00:02:14
Questa attività richiede due ore di lavoro.
00:02:18
Posso fare esattamente lo stesso per la convalida del contenuto di formazione.
00:02:24
Lo farò il quarto
00:02:30
e ci vorrà un'ora di lavoro.
00:02:33
Ho fornito tutte le informazioni relative a ciascuno dei miei compiti.
00:02:37
Prendo atto che nell'attività di progettazione, che è un compito generico
00:02:40
o un'attività di riepilogo, le ore e i giorni totali assegnati da
00:02:44
sono state calcolate le varie sottoattività.
00:02:48
Per garantire che il progetto sia adeguatamente monitorato e per ottenere
00:02:51
informazioni affidabili, è essenziale che ogni attività
00:02:54
indica il livello di completamento.
00:02:57
Project Online calcola quindi l'impatto di questo tasso sull'intero progetto.
00:03:03
Vediamo come indicare questo e osservare gli effetti.
00:03:08
Proprio qui, vediamo che questo compito è stato completamente completato.
00:03:12
Devo quindi indicare al 100%.
00:03:16
In contrasto con questo, ho presentato la mia convalida,
00:03:19
ma non ho ancora avuto una risposta.
00:03:22
È convalidato, ma solo fino al 50%,
00:03:25
quindi indicherò il 50% in questa colonna.
00:03:29
Qui ho il mio progetto alfa, che è progredito.
00:03:35
Un ultimo elemento, che può essere importante quando un'attività
00:03:38
richiede che un'attività precedente sia completata al fine di
00:03:41
essere in grado di iniziare è quello di utilizzare il concetto di predecessori.
00:03:45
Vediamo come questo è indicato in Project Online.
00:03:49
Qui si dispone di un campo predecessore e se si desidera attività
00:03:51
numero 5 per iniziare quando l'attività numero 3 è stata implementata,
00:03:56
semplicemente indicare così al compito numero 5
00:03:58
con il numero 3 come punto di riferimento.
00:04:02
Hai il numero di compiti davanti a ciascuno di essi.
00:04:06
Una volta convalidato, si può vedere qui che lo sparo
00:04:09
indica che l'attività non può iniziare fino al completamento dell'attività numero 3.
00:04:14
È inoltre possibile utilizzare la visualizzazione timeline per ottenere una maggiore visibilità.
00:04:19
Diamo ora un'occhiata a come aggiungere le attività a questa visualizzazione e configurarle in base alle esigenze.
00:04:25
Io molto semplicemente aggiungere i miei due compiti di progettazione
00:04:28
alla mia vista timeline, che si trova proprio qui.
00:04:32
Andrò in Compiti nel nastro e aggiungerò alla timeline.
00:04:38
I miei compiti sono appena stati aggiunti.
00:04:40
Seleziono quanto segue.
00:04:41
Lo aggiungo alla timeline ed è stato aggiunto.
00:04:46
Una volta che le attività sono state sviluppate, è necessario convalidare tutte le informazioni.
00:04:50
Sempre all'interno della barra multifunzione, è necessario salvare
00:04:53
e poi non dimenticate di pubblicare al fine di rendere pubblici gli ultimi aggiornamenti.
00:04:59
Tutte queste azioni sono necessarie
00:05:01
per convalidare tutti i dati chiusi.
00:05:05
E ora avete i mezzi per implementare i vari compiti,
00:05:08
subordinandoli l'uno rispetto all'altro,
00:05:11
organizzarli in modo da mantenere la coerenza durante tutto il progetto
00:05:14
e gestirlo nelle migliori condizioni.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
創建專案工作。
00:00:03
您好,歡迎參加關於線上專案的本教程。
00:00:07
在本節中,我們將向您展示如何創建專案工作。
00:00:12
專案線上不是一個軟體,只是簡單地列出
00:00:14
稱為專案工作的各種活動。
00:00:18
它還允許您組織它們
00:00:21
規劃和優化資源的利用。
00:00:25
重要的是,在專案開始之前定義其中的大部分。
00:00:30
在本教程中,我們將看到
00:00:31
如何輸入任務,有哪些不同類型的任務,
00:00:35
如何確定它們的優先順序,如何確保
00:00:38
他們被監視,如何顯示時間表以及如何
00:00:41
確保發佈這些不同的任務。
00:00:46
當然,專案意味著某些操作
00:00:48
相關或啟動任務需要完成上一個任務。
00:00:53
讓我們看看在"線上專案"中如何指示所有這些。
00:00:57
在我的專案中,我可以指示要實現的不同任務。
00:01:03
有兩種類型的任務:摘要任務和子任務、
00:01:07
可以補充與更通用任務有關的資訊。
00:01:12
我要添加一個任務,我將從屬於設計,
00:01:16
例如,培訓建議的內容和以下內容
00:01:20
培訓驗證。
00:01:22
這兩個任務都從屬於第一個任務。
00:01:26
我要在功能區中使用此縮進函數。
00:01:33
現在有兩個任務從屬於設計任務。
00:01:38
對於每個專案活動或任務,您需要
00:01:41
提供一定量的資訊:誰,何時,多少,多長時間。
00:01:47
下面說明如何指示專案的重要指標。
00:01:51
通過使用不同的欄位,我可以輕鬆地指示一切。
00:01:56
我可以在一天內確定培訓的內容。
00:02:00
我將使用日曆執行此操作,並將選擇適合我的資料。
00:02:05
我的任務將在第三天開始,並在同一天完成。
00:02:10
完成它需要多少時間?
00:02:14
這項任務需要兩個小時的工作。
00:02:18
我可以對培訓內容進行完全相同的驗證。
00:02:24
我會在第四天做
00:02:30
這將需要一個小時的工作。
00:02:33
我已經提供了與每項任務有關的所有資訊。
00:02:37
我注意到,在設計任務中,這是一個通用任務
00:02:40
或摘要任務,從
00:02:44
已計算各種子任務。
00:02:48
確保專案受到適當監控,並獲得
00:02:51
可靠的資訊,重要的是,每個任務
00:02:54
指示完成級別。
00:02:57
然後,連線專案計算此速率對整個專案的影響。
00:03:03
讓我們看看如何指示這一點並觀察效果。
00:03:08
在這裡,我們看到這項任務已經完全完成。
00:03:12
因此,我必須指出100%。
00:03:16
與此相反,我提出了我的驗證,
00:03:19
但我還沒有回應
00:03:22
它經過驗證,但最多隻能驗證 50%,
00:03:25
所以我在本專欄中指明瞭50%。
00:03:29
在這裡,我有我的阿爾法專案,它的進步。
00:03:35
最後一個元素,在任務時可能很重要
00:03:38
要求完成前面的活動,以便
00:03:41
能夠開始就是使用前人的概念。
00:03:45
讓我們看看如何在連線專案中指示這一點。
00:03:49
在這裡,你有一個前身欄位,如果你想要任務
00:03:51
第 5 號,在任務 3 已實現時開始,
00:03:56
你只需向任務編號5表示
00:03:58
以數位 3 作為參考點。
00:04:02
每個任務的前面都有任務數。
00:04:06
一旦驗證,你可以看到在這裡,槍聲
00:04:09
指示在任務 3 完成之前無法開始此任務。
00:04:14
您還可以使用時間線視圖來獲取更高的可見度。
00:04:19
現在,讓我們來看看如何將任務添加到此視圖中,並根據需要對其進行配置。
00:04:25
我將非常簡單地添加我的兩個設計任務
00:04:28
到我的時間表視圖,它位於這裡。
00:04:32
我將進入功能區中的任務,並添加到時間表中。
00:04:38
我的任務剛剛添加。
00:04:40
我選擇以下內容。
00:04:41
我將其添加到時間表,現在已添加。
00:04:46
任務開發完成後,應驗證所有資訊。
00:04:50
仍在功能區內,您必須保存
00:04:53
然後不要忘記發佈,以便公開最新的更新。
00:04:59
所有這些操作都是需要的
00:05:01
以驗證所有已關閉的資料。
00:05:05
現在你有辦法完成各種任務
00:05:08
將它們彼此相對地置於一起,
00:05:11
組織它們,以便在整個專案中保持一致性
00:05:14
並在最佳條件下管理它。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
プロジェクト タスクを作成します。
00:00:03
こんにちは、プロジェクトオンライン上のこのチュートリアルへようこそ。
00:00:07
このセクションでは、プロジェクト タスクを作成する方法について説明します。
00:00:12
プロジェクトオンラインは、単にリストするだけのソフトウェアではありません
00:00:14
プロジェクトタスクと呼ばれる様々な活動。
00:00:18
また、次の操作を行うことで、整理することもできます。
00:00:21
リソースの使用を計画し、最適化します。
00:00:25
これらの大部分は、プロジェクトを開始する前に定義することが重要です。
00:00:30
このチュートリアルでは、
00:00:31
タスクの入力方法、タスクの種類の違い、
00:00:35
それらを優先順位付けする方法、それを確実にする方法
00:00:38
これらは監視され、タイムラインを表示する方法と
00:00:41
これらの様々なタスクの公開を確実に行います。
00:00:46
もちろん、プロジェクトは、特定のアクションが
00:00:48
相互に関連しているか、タスクを開始するには、前のタスクを完了する必要があります。
00:00:53
このすべてがプロジェクトオンラインでどのように示されているかを見てみましょう。
00:00:57
プロジェクトでは、実装するさまざまなタスクを指定できます。
00:01:03
タスクには、サマリー タスクとサブタスクの 2 種類があります。
00:01:07
これは、より汎用的なタスクに関連する情報を補完することができます。
00:01:12
設計に従属するタスクを追加します。
00:01:16
例えば、トレーニングの推奨事項と以下の内容
00:01:20
トレーニング検証の。
00:01:22
これらのタスクはどちらも最初のタスクに従属します。
00:01:26
このインデント関数をリボンで使用します。
00:01:33
これで、設計タスクに従属する 2 つのタスクがあります。
00:01:38
プロジェクトのアクティビティまたはタスクごとに、
00:01:41
一定量の情報を提供する:誰が、いつ、どのくらい、どのくらいの時間。
00:01:47
プロジェクトの重要な指標を示す方法を次に示します。
00:01:51
異なるフィールドを使用することで、すべてを簡単に示すことができます。
00:01:56
1日でトレーニングの内容が決まります。
00:02:00
私はカレンダーを使用してこれを行い、自分に合ったデータを選択します。
00:02:05
私のタスクは3日に開始され、同じ日に完了します。
00:02:10
完了にどれくらいの作業時間を費やす必要がありますか?
00:02:14
このタスクには 2 時間の作業が必要です。
00:02:18
トレーニングコンテンツの検証についても正確に同じことができます。
00:02:24
4日にやるよ
00:02:30
1時間の作業が必要です。
00:02:33
私は各タスクに関連するすべての情報を提供しました。
00:02:37
私は、設計タスクでは、一般的なタスクであることに注意してください。
00:02:40
またはサマリー タスク 、割り当てられた合計時間と日数
00:02:44
さまざまなサブタスクが計算されています。
00:02:48
プロジェクトが適切に監視され、取得される
00:02:51
信頼性の高い情報は、各タスクが不可欠です。
00:02:54
は完了のレベルを示します。
00:02:57
次に、プロジェクト オンラインは、このレートがプロジェクト全体に与える影響を計算します。
00:03:03
これを示す方法を見て、効果を観察してみましょう。
00:03:08
ここで、このタスクが完全に完了していることがわかります。
00:03:12
したがって、私は100%を示す必要があります。
00:03:16
これとは対照的に、私は私の検証を提示しました、
00:03:19
しかし、私はまだ応答を持っていません。
00:03:22
検証済みですが、最大 50% までです。
00:03:25
だから私はこのコラムで50%を示しています。
00:03:29
ここで私は進歩した私のアルファプロジェクトを持っています。
00:03:35
タスクの場合に重要な 1 つの最後の要素
00:03:38
前のアクティビティを完了する必要があります。
00:03:41
始めることができるように、前任者の概念を使用する。
00:03:45
これがプロジェクトオンラインでどのように示されているかを見てみましょう。
00:03:49
ここでは、先行フィールドがあり、タスクが必要な場合
00:03:51
タスク番号 3 が実装されたときに開始する番号 5、
00:03:56
タスク番号 5 に指定するだけです。
00:03:58
番号 3 を参照点として指定します。
00:04:02
各タスクの前にタスクの数があります。
00:04:06
一度検証されると、銃声が表示されます。
00:04:09
は、タスク番号 3 が完了するまで、このタスクを開始できないことを示します。
00:04:14
タイムライン ビューを使用して、より多くの可視性を得ることもできます。
00:04:19
次に、このビューにタスクを追加し、必要に応じて構成する方法を見てみましょう。
00:04:25
私は非常に単純に私の2つの設計タスクを追加します
00:04:28
ここにある私のタイムラインビューに。
00:04:32
私はリボンのタスクに入り、タイムラインに追加します。
00:04:38
タスクが追加されたばかりです。
00:04:40
以下を選択します。
00:04:41
タイムラインに追加し、追加されました。
00:04:46
タスクが開発されたら、すべての情報を検証する必要があります。
00:04:50
まだリボンの中に、あなたは保存する必要があります
00:04:53
そして、最新の更新プログラムを公開するために公開することを忘れないでください。
00:04:59
これらのアクションはすべて必要です。
00:05:01
クローズされたデータをすべて検証します。
00:05:05
そして今、あなたは様々なタスクを実装する手段を持っています,
00:05:08
互いに相対的にそれらを従属させる、
00:05:11
プロジェクト全体の一貫性を維持するためにそれらを整理する
00:05:14
そして最高の条件の下でそれを管理する。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Tạo tác vụ dự án.
00:00:03
Xin chào và hoan nghênh hướng dẫn này về dự án trực tuyến.
00:00:07
Trong phần này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo các tác vụ dự án.
00:00:12
Dự án trực tuyến không phải là một phần mềm mà chỉ đơn giản là danh sách
00:00:14
Các hoạt động khác nhau được gọi là nhiệm vụ dự án.
00:00:18
Nó cũng cho phép chúng được tổ chức bằng cách cho phép bạn
00:00:21
lập kế hoạch và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.
00:00:25
Điều quan trọng là phần lớn trong số này được định nghĩa trước khi một dự án bắt đầu.
00:00:30
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thấy
00:00:31
làm thế nào để nhập một nhiệm vụ, những loại công việc khác nhau có,
00:00:35
làm thế nào để ưu tiên họ, làm thế nào để đảm bảo rằng
00:00:38
chúng được theo dõi, làm thế nào để hiển thị một dòng thời gian và làm thế nào để
00:00:41
đảm bảo việc công bố các nhiệm vụ khác nhau.
00:00:46
Tất nhiên, một dự án ngụ ý rằng một số hành động
00:00:48
tương quan hoặc bắt đầu một nhiệm vụ đòi hỏi một nhiệm vụ trước đó sẽ được hoàn thành.
00:00:53
Hãy xem tất cả điều này được chỉ ra trong Project Online như thế nào.
00:00:57
Trong dự án của tôi, tôi có thể chỉ ra các nhiệm vụ khác nhau mà tôi muốn thực hiện.
00:01:03
Có hai loại nhiệm vụ: nhiệm vụ tóm tắt và subtasks,
00:01:07
có thể bổ sung cho các thông tin liên quan đến một nhiệm vụ chung loại hơn.
00:01:12
Tôi sẽ thêm một nhiệm vụ mà tôi phụ thuộc vào thiết kế,
00:01:16
như nội dung đề xuất đào tạo và nội dung dưới đây
00:01:20
xác nhận đào tạo.
00:01:22
Cả hai nhiệm vụ này là cấp dưới cho người đầu tiên.
00:01:26
Tôi sẽ sử dụng chức năng indent này trong ribbon.
00:01:33
Bây giờ có hai nhiệm vụ được cấp dưới cho nhiệm vụ thiết kế.
00:01:38
Đối với mỗi hoạt động hoặc nhiệm vụ của dự án, bạn sẽ cần phải
00:01:41
cung cấp một số lượng thông tin nhất định: ai, khi nào, bao nhiêu, thời gian dài.
00:01:47
Dưới đây là cách để chỉ ra các chỉ số quan trọng cho dự án của bạn.
00:01:51
Bằng cách sử dụng các lĩnh vực khác nhau, tôi có thể dễ dàng chỉ ra mọi thứ.
00:01:56
Tôi có thể xác định nội dung của đào tạo trong một ngày.
00:02:00
Tôi sẽ làm điều này bằng cách sử dụng lịch và sẽ chọn dữ liệu phù hợp với tôi.
00:02:05
Nhiệm vụ của tôi sẽ bắt đầu vào thứ ba và sẽ được hoàn thành trong cùng một ngày.
00:02:10
Tôi sẽ được yêu cầu bao nhiêu thời gian làm việc để hoàn thành nó?
00:02:14
Nhiệm vụ này đòi hỏi hai giờ làm việc.
00:02:18
Tôi có thể làm chính xác như nhau cho việc xác nhận nội dung đào tạo.
00:02:24
Tôi sẽ làm điều đó vào ngày thứ tư
00:02:30
và nó sẽ mất một giờ làm việc.
00:02:33
Tôi đã cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến mỗi nhiệm vụ của tôi.
00:02:37
Tôi lưu ý rằng trong nhiệm vụ thiết kế, đó là một nhiệm vụ chung
00:02:40
hoặc một nhiệm vụ tóm tắt, tổng số giờ và ngày phân bổ từ
00:02:44
Các subtasks khác nhau đã được tính toán.
00:02:48
Để đảm bảo dự án được giám sát và thu thập đúng cách
00:02:51
thông tin đáng tin cậy, điều cần thiết là mỗi nhiệm vụ
00:02:54
cho biết mức độ hoàn thành.
00:02:57
Dự án trực tuyến sau đó tính toán tác động của tỷ lệ này trên toàn bộ dự án.
00:03:03
Hãy xem làm thế nào để chỉ ra điều này và quan sát các hiệu ứng.
00:03:08
Ngay tại đây, chúng ta thấy rằng nhiệm vụ này đã hoàn tất.
00:03:12
Do đó tôi phải chỉ ra 100%.
00:03:16
Ngược lại với điều này, tôi đã trình bày xác nhận của tôi,
00:03:19
nhưng tôi chưa có một phản ứng.
00:03:22
Nó được xác nhận, nhưng chỉ lên đến 50%,
00:03:25
Vì vậy tôi chỉ ra 50% trong cột này.
00:03:29
Ở đây tôi có dự án alpha của tôi, mà đã tiến triển.
00:03:35
Một yếu tố cuối cùng, có thể là quan trọng khi một nhiệm vụ
00:03:38
cần phải hoàn thành một hoạt động trước đó để
00:03:41
có thể bắt đầu là sử dụng các khái niệm của người tiền nhiệm.
00:03:45
Hãy xem cách này được chỉ định trong Project Online.
00:03:49
Ở đây bạn có một trường tiền nhiệm và nếu bạn muốn công việc
00:03:51
số 5 để bắt đầu khi công việc số 3 đã được thực hiện,
00:03:56
bạn chỉ cần chỉ ra như vậy để công việc số 5
00:03:58
với số 3 làm điểm tham chiếu.
00:04:02
Bạn có số lượng các nhiệm vụ ở phía trước của mỗi người trong số họ.
00:04:06
Sau khi xác nhận, bạn có thể thấy ở đây là súng bắn
00:04:09
chỉ ra rằng tác vụ này không thể bắt đầu cho đến khi tác vụ số 3 hoàn tất.
00:04:14
Bạn cũng có thể sử dụng chế độ xem dòng thời gian để có được khả năng hiển thị nhiều hơn.
00:04:19
Bây giờ chúng ta hãy xem cách thêm các nhiệm vụ của bạn vào dạng xem này và cấu hình chúng khi cần.
00:04:25
Tôi sẽ rất đơn giản chỉ cần thêm hai nhiệm vụ thiết kế của tôi
00:04:28
để xem dòng thời gian của tôi, mà nằm ngay tại đây.
00:04:32
Tôi sẽ đi vào nhiệm vụ trong ribbon và sẽ thêm vào dòng thời gian.
00:04:38
Nhiệm vụ của tôi vừa được thêm vào.
00:04:40
Tôi chọn sau đây.
00:04:41
Tôi thêm nó vào Timeline và bây giờ nó đã được thêm vào.
00:04:46
Một khi công việc của bạn đã được phát triển, bạn nên xác nhận tất cả các thông tin.
00:04:50
Vẫn còn bên trong ribbon, bạn phải lưu
00:04:53
và sau đó đừng quên để xuất bản để làm cho các bản cập nhật mới nhất của công chúng.
00:04:59
Tất cả những hành động này được yêu cầu
00:05:01
để xác nhận tất cả dữ liệu đã đóng của bạn.
00:05:05
Và bây giờ bạn có phương tiện để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau,
00:05:08
họ tương đối với nhau,
00:05:11
tổ chức chúng để duy trì tính nhất quán trong suốt dự án của bạn
00:05:14
và quản lý nó theo các điều kiện tốt nhất.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Membuat tugas proyek.
00:00:03
Halo dan Selamat datang di tutorial ini pada Project online.
00:00:07
Pada bagian ini, kami akan menunjukkan cara membuat tugas proyek.
00:00:12
Project online bukanlah perangkat lunak yang hanya berisi daftar
00:00:14
berbagai kegiatan yang disebut sebagai tugas proyek.
00:00:18
Hal ini juga memungkinkan mereka untuk diatur dengan memungkinkan Anda untuk
00:00:21
rencana dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
00:00:25
Adalah penting bahwa mayoritas ini didefinisikan sebelum sebuah proyek dimulai.
00:00:30
Dalam tutorial ini, kita akan melihat
00:00:31
cara memasukkan tugas, apa jenis tugas yang ada,
00:00:35
cara memprioritaskan, bagaimana memastikan bahwa
00:00:38
mereka dipantau, bagaimana menampilkan Timeline dan bagaimana
00:00:41
untuk memastikan publikasi berbagai tugas ini.
00:00:46
Tentu saja, sebuah proyek menyiratkan bahwa tindakan tertentu
00:00:48
saling terkait atau bahwa memulai tugas memerlukan tugas sebelumnya untuk diselesaikan.
00:00:53
Mari kita lihat bagaimana semua ini diindikasikan dalam Project online.
00:00:57
Dalam proyek saya, saya dapat menunjukkan berbagai tugas yang ingin saya terapkan.
00:01:03
Ada dua jenis tugas: Ringkasan tugas dan subtugas,
00:01:07
yang dapat melengkapi informasi yang berkaitan dengan tugas yang lebih umum.
00:01:12
Saya akan menambahkan tugas yang akan saya subordinasi pada desain,
00:01:16
Misalnya, isi rekomendasi pelatihan dan konten di bawah ini
00:01:20
validasi pelatihan.
00:01:22
Kedua tugas ini adalah bawahan pertama.
00:01:26
Saya akan menggunakan fungsi indent ini di Ribbon.
00:01:33
Sekarang ada dua tugas yang subordinasi ke tugas desain.
00:01:38
Untuk setiap kegiatan proyek atau tugas, Anda akan perlu untuk
00:01:41
memberikan jumlah tertentu informasi: siapa, Kapan, berapa, berapa lama.
00:01:47
Berikut adalah cara untuk menunjukkan indikator penting untuk proyek Anda.
00:01:51
Dengan menggunakan bidang yang berbeda, saya dapat dengan mudah menunjukkan semuanya.
00:01:56
Saya dapat menentukan isi dari pelatihan dalam satu hari.
00:02:00
Saya akan melakukan ini dengan menggunakan kalender dan akan memilih data yang sesuai dengan saya.
00:02:05
Tugas saya akan dimulai pada yang ketiga dan akan selesai pada hari yang sama.
00:02:10
Berapa banyak waktu kerja yang akan saya diminta untuk menghabiskan menyelesaikannya?
00:02:14
Tugas ini memerlukan dua jam kerja.
00:02:18
Aku bisa melakukan persis sama untuk validasi konten pelatihan.
00:02:24
Aku akan melakukannya pada keempat
00:02:30
dan itu akan memakan waktu satu jam kerja.
00:02:33
Saya telah menyediakan semua informasi yang berkaitan dengan masing-masing tugas saya.
00:02:37
Saya perhatikan bahwa dalam tugas Desain, yang merupakan tugas generik
00:02:40
atau tugas Rangkuman, Total jam dan hari yang dialokasikan
00:02:44
berbagai subtugas telah dihitung.
00:02:48
Untuk memastikan proyek dipantau dengan benar dan
00:02:51
informasi yang dapat dipercaya, penting untuk setiap tugas
00:02:54
menunjukkan tingkat penyelesaian.
00:02:57
Project online kemudian menghitung dampak dari tingkat ini pada seluruh proyek.
00:03:03
Mari kita lihat bagaimana untuk menunjukkan ini dan mengamati efek.
00:03:08
Di sini, kita melihat bahwa tugas ini telah selesai sepenuhnya.
00:03:12
Oleh karena itu saya harus menunjukkan 100%.
00:03:16
Berbeda dengan ini, saya telah mempresentasikan validasi saya,
00:03:19
tapi aku belum punya respon.
00:03:22
Hal ini divalidasi, tetapi hanya sampai 50%,
00:03:25
Jadi saya menunjukkan 50% di kolom ini.
00:03:29
Di sini saya memiliki proyek Alfa saya, yang telah berkembang.
00:03:35
Salah satu elemen terakhir, yang mungkin penting ketika tugas
00:03:38
kegiatan sebelumnya untuk diselesaikan agar dapat
00:03:41
dapat memulai adalah dengan menggunakan konsep pendahulu.
00:03:45
Mari kita lihat bagaimana ini diindikasikan dalam Project online.
00:03:49
Di sini Anda memiliki bidang pendahulu dan jika Anda ingin tugas
00:03:51
Nomor 5 untuk memulai ketika tugas nomor 3 telah diterapkan,
00:03:56
Anda hanya menunjukkan begitu untuk tugas nomor 5
00:03:58
dengan nomor 3 sebagai titik acuan.
00:04:02
Anda memiliki jumlah tugas di depan masing-masing.
00:04:06
Setelah divalidasi, Anda dapat melihat di sini bahwa tembakan
00:04:09
menunjukkan bahwa tugas ini tidak dapat dimulai sampai tugas nomor 3 selesai.
00:04:14
Anda juga dapat menggunakan tampilan Timeline untuk mendapatkan visibilitas yang lebih banyak.
00:04:19
Sekarang mari kita lihat Bagaimana menambahkan tugas Anda ke tampilan ini dan mengkonfigurasinya sesuai kebutuhan.
00:04:25
Aku akan sangat hanya menambahkan dua tugas desain
00:04:28
ke tampilan Timeline saya, yang terletak di sini.
00:04:32
Aku akan pergi ke tugas di pita dan akan menambah ke Timeline.
00:04:38
Tugas saya baru saja ditambahkan.
00:04:40
Saya memilih berikut ini.
00:04:41
Saya menambahkannya ke Timeline dan sekarang telah ditambahkan.
00:04:46
Setelah tugas Anda dikembangkan, Anda harus memvalidasi semua informasi.
00:04:50
Masih di dalam pita, Anda harus menyimpan
00:04:53
dan kemudian jangan lupa untuk mempublikasikan dalam rangka untuk membuat update terbaru publik.
00:04:59
Semua tindakan ini diperlukan
00:05:01
untuk memvalidasi semua data tertutup Anda.
00:05:05
Dan sekarang Anda memiliki sarana untuk melaksanakan berbagai tugas,
00:05:08
secara relatif terhadap satu sama lain,
00:05:11
Pengorganisasian mereka sehingga dapat mempertahankan konsistensi di seluruh proyek Anda
00:05:14
dan mengelolanya di bawah kondisi terbaik.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Создание задач проекта.
00:00:03
Привет и добро пожаловать в этот учебник по проекту в Интернете.
00:00:07
В этом разделе мы покажем вам, как создавать задачи проекта.
00:00:12
Project Online это не программное обеспечение, которое просто перечисляет
00:00:14
различные виды деятельности, именуемые задачами проекта.
00:00:18
Это также позволяет им быть организованы, позволяя вам
00:00:21
планировать и оптимизировать использование ресурсов.
00:00:25
Важно, чтобы большинство из них определялись до начала проекта.
00:00:30
В этом учебнике мы увидим,
00:00:31
как ввести задачу, какие существуют различные типы задач,
00:00:35
как расставить приоритеты, как обеспечить
00:00:38
они контролируются, как отобразить временную шкалу и как
00:00:41
обеспечить публикацию этих различных задач.
00:00:46
Конечно, проект подразумевает, что определенные действия
00:00:48
взаимосвязанных или что запуск задачи требует выполнения предыдущей задачи.
00:00:53
Давайте посмотрим, как все это указано в project Online.
00:00:57
В своем проекте я могу указать различные задачи, которые я хочу реализовать.
00:01:03
Существует два типа задач: сводные задачи и подзадачи,
00:01:07
которые могут дополнять информацию, касающуюся более общей задачи.
00:01:12
Я добавлю задачу, которую подчиню дизайну,
00:01:16
например, содержание рекомендации по обучению и ниже содержания
00:01:20
проверки обучения.
00:01:22
Обе эти задачи подчинены первой.
00:01:26
Я собираюсь использовать эту функцию Indent в ленте.
00:01:33
Теперь есть две задачи, которые подчинены задаче проектирования.
00:01:38
Для каждого проекта или задачи необходимо
00:01:41
предоставить определенный объем информации: кто, когда, сколько, как долго.
00:01:47
Вот как указать важные показатели для вашего проекта.
00:01:51
Используя различные поля, я могу легко указать все.
00:01:56
Я могу определить содержание тренировки за один день.
00:02:00
Я сделаю это с помощью календаря и выберу данные, которые мне подготся.
00:02:05
Моя задача начнется на третьем и будет завершена в тот же день.
00:02:10
Сколько рабочего времени мне потребуется, чтобы потратить на его завершение?
00:02:14
Эта задача требует двух часов работы.
00:02:18
Я могу сделать то же самое для проверки содержания обучения.
00:02:24
Я сделаю это на четвертом
00:02:30
и это займет один час работы.
00:02:33
Я предоставил всю информацию, касающуюся каждой из моих задач.
00:02:37
Отмечу, что в разработке задачи, которая является общей задачей
00:02:40
или сводная задача, общее количество часов и дней, отведенных от
00:02:44
были рассчитаны различные подзадачи.
00:02:48
Обеспечить надлежащий контроль за проектом и
00:02:51
достоверная информация, важно, чтобы каждая задача
00:02:54
указывает уровень завершения.
00:02:57
Затем Project Online вычисляет влияние этой ставки на весь проект.
00:03:03
Давайте посмотрим, как указать на это и наблюдать за последствиями.
00:03:08
Именно здесь мы видим, что эта задача была полностью выполнена.
00:03:12
Поэтому я должен указать 100%.
00:03:16
В отличие от этого, я представил свою проверку,
00:03:19
но у меня еще не было ответа.
00:03:22
Он проверен, но только до 50%,
00:03:25
поэтому я указываю 50% в этой колонке.
00:03:29
Здесь у меня есть альфа-проект, который продвинулся.
00:03:35
Один последний элемент, который может быть важен при
00:03:38
требует завершения предыдущей деятельности для
00:03:41
быть в состоянии начать это использовать концепцию предшественников.
00:03:45
Давайте посмотрим, как это указано в проекте онлайн.
00:03:49
Здесь у вас есть поле предшественника, и если вы хотите задачу
00:03:51
номер 5, чтобы начать, когда задача номер 3 была выполнена,
00:03:56
вы просто указать так, чтобы задача номер 5
00:03:58
с номером 3 в качестве точки отсчета.
00:04:02
У вас есть количество задач перед каждым из них.
00:04:06
После проверки, вы можете видеть здесь, что выстрел
00:04:09
указывает, что эта задача не может начаться до тех пор, пока задача номер 3 не будет завершена.
00:04:14
Вы также можете использовать представление временной шкалы, чтобы получить больше видимости.
00:04:19
Теперь давайте посмотрим, как добавить ваши задачи в этот вид и настроить их по мере необходимости.
00:04:25
Я очень просто добавлю мои две задачи дизайна
00:04:28
на мой вид временной шкалы, который находится прямо здесь.
00:04:32
Я пойду в задачи в ленте и добавлю к временной шкале.
00:04:38
Мои задачи только что были добавлены.
00:04:40
Я выбираю следующее.
00:04:41
Я добавляю его в сроки, и теперь он был добавлен.
00:04:46
После того, как ваши задачи были разработаны, вы должны проверить всю информацию.
00:04:50
Все еще внутри ленты, вы должны сохранить
00:04:53
а затем не забудьте опубликовать для того, чтобы сделать последние обновления общественности.
00:04:59
Все эти действия необходимы
00:05:01
для проверки всех закрытых данных.
00:05:05
И теперь у вас есть средства для реализации различных задач,
00:05:08
подчинение их по отношению друг к другу,
00:05:11
их организации, чтобы сохранить последовательность на протяжении всего проекта
00:05:14
и управлять им в лучших условиях.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Създаване на проектни задачи.
00:00:03
Здравейте и добре дошли в този урок за проект онлайн.
00:00:07
В този раздел ще ви покажем как да създавате задачи по проекта.
00:00:12
Project Online не е софтуер, който просто
00:00:14
различните дейности, наричани задачи по проекта.
00:00:18
Тя също така им позволява да бъдат организирани, като ви
00:00:21
да планира и оптимизира използването на ресурсите.
00:00:25
Важно е по-голямата част от тях да бъдат определени преди започването на проекта.
00:00:30
В този урок, ние ще видим
00:00:31
как да въведете задача, какви са различните видове задачи,
00:00:35
да им даде приоритет, как да се гарантира, че
00:00:38
те се наблюдават, как да се показва времевата линия и как да
00:00:41
на тези различни задачи.
00:00:46
Разбира се, даден проект предполага, че някои действия са
00:00:48
или че започването на задача изисква изпълнението на предишна задача.
00:00:53
Нека да видим как всичко това е посочено в Project Online.
00:00:57
В моя проект мога да посоча различните задачи, които искам да изпълнявам.
00:01:03
Има два вида задачи: обобщени задачи и подзадачи,
00:01:07
информация, свързана с по-обща задача.
00:01:12
Ще добавя задача, която ще подчиня на дизайна.
00:01:16
съдържанието на препоръката за обучение и съдържанието
00:01:20
валидиране на обучението.
00:01:22
И двете задачи са подчинени на първата.
00:01:26
Ще използвам тази функция в лентата.
00:01:33
Сега има две задачи, които са подчинени на задачата за проектиране.
00:01:38
За всяка дейност или задача по проекта ще трябва да
00:01:41
предоставите определен обем информация: кой, кога, колко, колко време.
00:01:47
Ето как да посочите важните показатели за вашия проект.
00:01:51
Използвайки различни полета, лесно мога да посоча всичко.
00:01:56
Мога да определя съдържанието на обучението за един ден.
00:02:00
Ще направя това, като използвам календара и ще избера данните, които ми подхождат.
00:02:05
Задачата ми ще започне на третия и ще бъде завършена в същия ден.
00:02:10
Колко работно време ще трябва да прекарам?
00:02:14
Тази задача изисква два часа работа.
00:02:18
Мога да направя точно същото за валидирането на ученото съдържание.
00:02:24
Ще го направя на четвъртия
00:02:30
и това ще отнеме един час работа.
00:02:33
Предоставих цялата информация, свързана с всяка от моите задачи.
00:02:37
Отбелязвам, че в задачата за проектиране, която е обща задача
00:02:40
или обобщена задача, общите часове и дни,
00:02:44
различните подзадачи.
00:02:48
За да се гарантира, че проектът е правилно
00:02:51
надеждна информация, е от съществено значение всяка
00:02:54
показва нивото на завършване.
00:02:57
След това проектът Online изчислява влиянието на тази ставка върху целия проект.
00:03:03
Да видим как да го посочим и да наблюдаваме ефектите.
00:03:08
Точно тук виждаме, че тази задача е завършена напълно.
00:03:12
Следователно трябва да посоча 100%.
00:03:16
За разлика от това, представих моята
00:03:19
но все още не съм имал отговор.
00:03:22
Той е валидиран, но само до 50%,
00:03:25
така че аз посочвам 50% в тази колона.
00:03:29
Тук имам алфа проект, който напредна.
00:03:35
Един последен елемент, който може да е важен, когато дадена задача
00:03:38
изисква извършването на предходна дейност, за да се
00:03:41
да се използва концепцията за предшествениците.
00:03:45
Нека да видим как това е посочено в Проект онлайн.
00:03:49
Тук имате предшественик поле и ако искате задача
00:03:51
номер 5, който да започне, когато е изпълнена задача номер 3,
00:03:56
просто да посочите така на номер на задача 5
00:03:58
номер 3 като отправна точка.
00:04:02
Имате броя на задачите пред всеки от тях.
00:04:06
След като веднъж валидиран, тук можете да видите, че изстрелът
00:04:09
показва, че тази задача не може да започне, докато не завърши задача номер 3.
00:04:14
Можете също да използвате изгледа на времевата скала, за да получите повече видимост.
00:04:19
Сега нека да разгледаме как да добавите вашите задачи в този изглед и да ги конфигурирате според нуждите.
00:04:25
Ще добавя моите две задачи по дизайна
00:04:28
за да ми времевата линия, която се намира точно тук.
00:04:32
Ще отида в Задачи в лентата и ще добавя към времевата линия.
00:04:38
Моите задачи току-що са добавени.
00:04:40
Аз избирам следното.
00:04:41
Добавям го към времевата линия и вече е добавен.
00:04:46
След като вашите задачи са разработени, трябва да проверите цялата информация.
00:04:50
Все още в лентата, трябва да спаси
00:04:53
и след това не забравяйте да публикувате, за да се направи най-новите актуализации публично.
00:04:59
Всички тези действия са необходими
00:05:01
за да потвърдите всички ваши затворени данни.
00:05:05
И сега имате средствата да изпълнявате различните задачи,
00:05:08
ги подчиняват помежду си,
00:05:11
организирането им, за да се запази последователността на вашия проект
00:05:14
и да го управлява при най-добри условия.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Crearea activităților de proiect.
00:00:03
Bună ziua și bun venit la acest tutorial pe Project Online.
00:00:07
În această secțiune, vă vom arăta să creați activități de proiect.
00:00:12
Project Online nu este un software care doar pur și simplu liste
00:00:14
diferitele activități denumite sarcini de proiect.
00:00:18
De asemenea, le permite să fie organizate, permițându-vă să
00:00:21
planificarea și optimizarea utilizării resurselor.
00:00:25
Este important ca majoritatea acestora să fie definite înainte de începerea unui proiect.
00:00:30
În acest tutorial, vom vedea
00:00:31
să introduceți o sarcină, care sunt diferitele tipuri de activități,
00:00:35
să le prioritizeze, să se asigure că
00:00:38
acestea sunt monitorizate, să afișeze o cronologie și să
00:00:41
să asigure publicarea acestor sarcini diferite.
00:00:46
Desigur, un proiect implică faptul că anumite acțiuni sunt
00:00:48
interdependente sau că pornirea unei activități necesită o activitate anterioară care urmează să fie finalizată.
00:00:53
Să vedem toate acestea sunt indicate în Project Online.
00:00:57
În proiectul meu, pot indica diferitele sarcini pe care doresc să le implementez.
00:01:03
Există două tipuri de activități: activități rezumative și subactivități,
00:01:07
care pot completa informațiile referitoare la o sarcină mai generică.
00:01:12
Voi adăuga o sarcină pe care o voi subordona proiectului,
00:01:16
de exemplu, conținutul recomandării de formare și conținutul de mai jos
00:01:20
de validare a formării.
00:01:22
Ambele sarcini sunt subordonate primei.
00:01:26
Voi utiliza această funcție Indentare în panglică.
00:01:33
Acum, există două sarcini care sunt subordonate sarcinii de proiectare.
00:01:38
Pentru fiecare activitate sau sarcină a proiectului, va trebui să
00:01:41
oferă o anumită cantitate de informații: cine, când, cât de mult, cât timp.
00:01:47
Iată să indicați indicatorii importanți pentru proiectul dvs.
00:01:51
Prin utilizarea de câmpuri diferite, pot indica cu ușurință totul.
00:01:56
Pot determina conținutul antrenamentului într-o singură zi.
00:02:00
Voi face acest lucru utilizând calendarul și voi selecta datele care mi se potrivește.
00:02:05
Sarcina mea va începe pe a treia și va fi finalizată în aceeași zi.
00:02:10
Cât timp de lucru mi se va cere să-l petrec completând-o?
00:02:14
Această activitate necesită două ore de muncă.
00:02:18
Pot face exact același lucru pentru validarea conținutului de formare.
00:02:24
O voi face pe a patra.
00:02:30
și va dura o oră de muncă.
00:02:33
Am furnizat toate informațiile referitoare la fiecare dintre sarcinile mele.
00:02:37
Am observat că, în sarcina de proiectare, care este o sarcină generică
00:02:40
sau o sarcină rezumat, numărul total de ore și zile alocate de la
00:02:44
diferitele subactivități au fost calculate.
00:02:48
Pentru a se asigura că proiectul este monitorizat în mod corespunzător și pentru a obține
00:02:51
informații fiabile, este esențial ca fiecare sarcină
00:02:54
indică nivelul de finalizare.
00:02:57
Project Online calculează apoi impactul acestei rate asupra întregului proiect.
00:03:03
Să vedem să indice acest lucru și să observe efectele.
00:03:08
Chiar aici, vedem că această sarcină a fost complet finalizată.
00:03:12
Prin urmare, trebuie să indice 100%.
00:03:16
Spre deosebire de aceasta, mi-am prezentat validarea,
00:03:19
dar nu am avut încă un răspuns.
00:03:22
Acesta este validat, dar numai până la 50%,
00:03:25
așa că am indica 50% în această coloană.
00:03:29
Aici am proiectul meu alfa, care a progresat.
00:03:35
Un ultim element, care poate fi important atunci când o sarcină
00:03:38
necesită finalizarea unei activități precedente pentru a
00:03:41
fi capabil să înceapă este de a utiliza conceptul de predecesori.
00:03:45
Să vedem este indicat acest lucru în Project Online.
00:03:49
Aici aveți un câmp predecesor și dacă doriți activitate
00:03:51
numărul 5 să înceapă atunci când sarcina numărul 3 a fost pusă în aplicare,
00:03:56
pur și simplu indică astfel încât să numărul de sarcină 5
00:03:58
cu numărul 3 ca punct de referință.
00:04:02
Aveți numărul de sarcini în fața fiecăruia dintre ele.
00:04:06
Odată validat, puteți vedea aici că împușcătura
00:04:09
indică faptul că această activitate nu poate începe până la terminarea activității numărul 3.
00:04:14
De asemenea, puteți utiliza vizualizarea cronologie pentru a obține mai multă vizibilitate.
00:04:19
Acum, să ne uităm la modul de adăugare a activităților la această vizualizare și de configurare a acestora după este necesar.
00:04:25
Voi adăuga foarte simplu cele două sarcini de proiectare
00:04:28
la punctul meu de vedere cronologie, care este situat chiar aici.
00:04:32
Voi merge în Sarcini în panglică și se va adăuga la cronologie.
00:04:38
Sarcinile mele tocmai au fost adăugate.
00:04:40
Am selectat următoarele.
00:04:41
Îl adaug la cronologie și acum a fost adăugat.
00:04:46
Odată ce activitățile au fost dezvoltate, ar trebui să validați toate informațiile.
00:04:50
Tot în interiorul panglicii, trebuie să salvați
00:04:53
și apoi nu uitați să publice, în scopul de a face cele mai recente actualizări publice.
00:04:59
Toate aceste acțiuni sunt necesare
00:05:01
pentru a valida toate datele închise.
00:05:05
Și acum aveți mijloacele de a pune în aplicare diferitele sarcini,
00:05:08
subordonarea lor în raport cu cealaltă,
00:05:11
organizarea lor, astfel încât să păstreze coerența pe tot parcursul proiectului dvs.
00:05:14
gestionarea acesteia în cele mai bune condiții.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Створення завдань за проектом.
00:00:03
Привіт і ласкаво просимо до цього підручника на Project Online.
00:00:07
У цьому розділі ми покажемо вам, як створювати завдання за проектом.
00:00:12
Project Online – це не програмне забезпечення, яке просто списки
00:00:14
різні справи, які називаються завданнями проекту.
00:00:18
Це також дозволяє їм бути організовані, дозволяючи вам
00:00:21
планувати та оптимізувати використання ресурсів.
00:00:25
Важливо, щоб більшість з них визначилися до початку проекту.
00:00:30
У цьому уроці ми побачимо
00:00:31
як ввести завдання, які існують різні типи завдань,
00:00:35
як їх пріоритезувати, як забезпечити
00:00:38
вони відстежується, як відобразити часову шкалу та як
00:00:41
забезпечення публікації цих різних завдань.
00:00:46
Звичайно, проект передбачає, що певні дії
00:00:48
взаємопов'язаних або що запуск завдання вимагає попереднього завдання, яке потрібно завершити.
00:00:53
Подивимося, як усе це зазначено у веб-сайті Project Online.
00:00:57
У проекті можна вказати різні завдання, які потрібно реалізувати.
00:01:03
Існує два типи завдань: зведені завдання та підзавдання,
00:01:07
яка може доповнювати інформацію, що стосується більш загального завдання.
00:01:12
Я збираюся додати завдання, яке я підпорядковані дизайну,
00:01:16
наприклад, зміст рекомендацій щодо навчання та нижче змісту
00:01:20
підготовки.
00:01:22
Обидва ці завдання підпорядковані першому.
00:01:26
Я збираюся використовувати цю функцію відступу на стрічці.
00:01:33
Тепер існує два завдання, підпорядковані завданню конструктора.
00:01:38
Для кожної справи або завдання проекту потрібно
00:01:41
надати певний обсяг інформації: хто, коли, скільки, скільки часу.
00:01:47
Ось як можна вказати важливі показники для проекту.
00:01:51
Використовуючи різні поля, я можу легко вказати все.
00:01:56
Я можу визначити зміст навчання в один день.
00:02:00
Я зроблю це за допомогою календаря і буде вибирати дані, які підходить мені.
00:02:05
Моє завдання розпочнеться на третьому і буде завершено в той же день.
00:02:10
Скільки робочого часу мені потрібно буде витратити його завершення?
00:02:14
Для цього завдання потрібна дві години роботи.
00:02:18
Я можу зробити саме те ж саме для перевірки навчального змісту.
00:02:24
Я зроблю це на четвертому
00:02:30
і це займе одну годину роботи.
00:02:33
Я надав всю інформацію, що відноситься до кожного з моїх завдань.
00:02:37
Зазначаю, що в завданні конструктора, який є загальним завданням
00:02:40
або зведене завдання, загальну кількість годин і днів, відведені з
00:02:44
обчислено різноманітні підзавдання.
00:02:48
Для забезпечення належного контролю проекту та отримання
00:02:51
достовірної інформації, важливо, щоб кожне завдання
00:02:54
вказує рівень завершення.
00:02:57
Project Online потім обчислює вплив цієї ставки на весь проект.
00:03:03
Давайте подивимося, як вказати на це і спостерігати за наслідками.
00:03:08
Тут ми бачимо, що це завдання повністю завершено.
00:03:12
Тому я повинен вказати 100%.
00:03:16
На відміну від цього, я представив свою перевірку,
00:03:19
але я ще не мав відповіді.
00:03:22
Він перевіряється, але тільки до 50%,
00:03:25
так що я вкаслю 50% у цьому стовпці.
00:03:29
Тут у мене є альфа-проект, який прогресував.
00:03:35
Один останній елемент, який може бути важливим, коли завдання
00:03:38
потрібно виконати попередню справу, щоб
00:03:41
вміти почати використовувати концепцію попередників.
00:03:45
Подивимося, як це зазначено у веб-сайті Project Online.
00:03:49
Тут у вас є поле попередника, і якщо ви хочете завдання
00:03:51
No 5, щоб почати, коли було реалізовано номер завдання 3,
00:03:56
ви просто вказуєте так на номер завдання 5
00:03:58
з номером 3 як контрольна точка.
00:04:02
Перед кожним з них є кількість завдань.
00:04:06
Після перевірки, ви можете побачити тут, що постріл
00:04:09
вказує на те, що це завдання не може починатися до завершення завдання No 3.
00:04:14
Також можна використовувати подання часової шкали, щоб отримати більше видимості.
00:04:19
Тепер давайте розглянемо, як додати завдання до цього подання та налаштувати їх за потреби.
00:04:25
Я дуже просто додати два мої завдання дизайну
00:04:28
на мій вигляд часової шкали, який знаходиться прямо тут.
00:04:32
Я піду в Завдання на стрічці і додам до шкали часу.
00:04:38
Мої завдання щойно додані.
00:04:40
Я вибив наступне.
00:04:41
Я додаю його на шкалу часу, і тепер вона була додана.
00:04:46
Після того, як ваші завдання були розроблені, ви повинні перевірити всю інформацію.
00:04:50
У стрічці потрібно зберегти
00:04:53
а потім не забудьте опублікувати, щоб зробити останні оновлення загальнодоступними.
00:04:59
Всі ці дії необхідні
00:05:01
для перевірки всіх закритих даних.
00:05:05
І тепер у вас є засоби для реалізації різних завдань,
00:05:08
підпорядкування їх один до одного,
00:05:11
організації їх, щоб зберегти узгодженість протягом усього проекту
00:05:14
управління ним за найкращих умов.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Tworzenie zadań projektu.
00:00:03
Witam i zapraszam do tego samouczka na Temat Project Online.
00:00:07
W tej sekcji pokażemy, jak tworzyć zadania projektu.
00:00:12
Project Online nie jest oprogramowaniem, które po prostu wymienia
00:00:14
różnych działań określanych jako zadania projektowe.
00:00:18
Umożliwia również ich organizację, umożliwiając
00:00:21
i zoptymalizować wykorzystanie zasobów.
00:00:25
Ważne jest, aby większość z nich została zdefiniowana przed rozpoczęciem projektu.
00:00:30
W tym samouczku zobaczymy
00:00:31
jak wprowadzić zadanie, jakie są różne rodzaje zadań,
00:00:35
jak ustalić ich priorytety, jak zapewnić, że
00:00:38
są one monitorowane, jak wyświetlać oś czasu i jak
00:00:41
do zapewnienia publikacji tych różnych zadań.
00:00:46
Oczywiście projekt zakłada, że pewne działania są
00:00:48
lub że rozpoczęcie zadania wymaga wykonania poprzedniego zadania.
00:00:53
Zobaczmy, jak to wszystko jest wskazane w usłudze Project Online.
00:00:57
W moim projekcie mogę wskazać różne zadania, które chcę wdrożyć.
00:01:03
Istnieją dwa typy zadań: zadania sumaryczne i podzadęcie,
00:01:07
które mogą uzupełniać informacje dotyczące zadania bardziej ogólnego.
00:01:12
Mam zamiar dodać zadanie, które będę podporządkować projektowi,
00:01:16
np. treść rekomendacji szkoleniowych i poniżej treści
00:01:20
walidacji szkoleń.
00:01:22
Oba te zadania są podporządkowane pierwsze.
00:01:26
Użyję tej funkcji Wcięcia na wstążce.
00:01:33
Teraz istnieją dwa zadania, które są podporządkowane zadaniu projektowym.
00:01:38
Dla każdego działania lub zadania projektu należy
00:01:41
podać pewną ilość informacji: kto, kiedy, ile, jak długo.
00:01:47
Oto jak wskazać ważne wskaźniki dla projektu.
00:01:51
Używając różnych pól, mogę łatwo wskazać wszystko.
00:01:56
Mogę określić treść treningu w ciągu jednego dnia.
00:02:00
Zrobię to za pomocą kalendarza i wybierze dane, które mi odpowiadają.
00:02:05
Moje zadanie rozpocznie się trzeciego i zostanie ukończone tego samego dnia.
00:02:10
Ile czasu pracy będę musiał poświęcić na jego ukończenie?
00:02:14
To zadanie wymaga dwóch godzin pracy.
00:02:18
Mogę zrobić dokładnie to samo dla walidacji treści szkoleniowych.
00:02:24
Zrobię to na czwartym
00:02:30
i zajmie to jedną godzinę pracy.
00:02:33
Przekazałem wszystkie informacje dotyczące każdego z moich zadań.
00:02:37
Zwracam uwagę, że w zadaniu projektowym, które jest ogólnym zadaniem
00:02:40
lub zadania sumarycznego, łączna liczba godzin i dni przydzielonych
00:02:44
obliczono różne podzadania.
00:02:48
Aby zapewnić prawidłowe monitorowanie projektu i
00:02:51
wiarygodnych informacji, istotne jest, aby każde zadanie
00:02:54
wskazuje poziom ukończenia.
00:02:57
Usługa Project Online oblicza następnie wpływ tej stawki na cały projekt.
00:03:03
Zobaczmy, jak to wskazać i obserwować efekty.
00:03:08
Właśnie tutaj widzimy, że zadanie to zostało w pełni ukończone.
00:03:12
Muszę zatem wskazać 100%.
00:03:16
W przeciwieństwie do tego przedstawiłem swoją walidację,
00:03:19
ale nie miałem jeszcze odpowiedzi.
00:03:22
Jest on akcesowany, ale tylko do 50%,
00:03:25
więc wskażę 50% w tej kolumnie.
00:03:29
Tutaj mam swój projekt alfa, który postępuje.
00:03:35
Ostatni element, który może być ważny, gdy zadanie
00:03:38
wymaga zakończenia poprzedniej działalności w celu
00:03:41
być w stanie rozpocząć jest użycie koncepcji poprzedników.
00:03:45
Zobaczmy, jak to jest wskazane w usłudze Project Online.
00:03:49
Tutaj masz pole poprzednika i jeśli chcesz zadanie
00:03:51
numer 5, aby rozpocząć po wdrożeniu zadania nr 3,
00:03:56
po prostu wskazać tak do zadania numer 5
00:03:58
z numerem 3 jako punktem odniesienia.
00:04:02
Masz numery zadań przed każdym z nich.
00:04:06
Po zatwierdzeniu widać tutaj, że
00:04:09
wskazuje, że to zadanie nie może się rozpocząć, dopóki zadanie nr 3 nie zostanie ukończone.
00:04:14
Można również użyć widoku osi czasu, aby uzyskać większą widoczność.
00:04:19
Teraz przyjrzyjmy się, jak dodać zadania do tego widoku i skonfigurować je w razie potrzeby.
00:04:25
Po prostu dodam moje dwa zadania projektowe
00:04:28
do mojego widoku osi czasu, który znajduje się tutaj.
00:04:32
Przejdę do zadań w wstęgę i doda do osi czasu.
00:04:38
Moje zadania zostały właśnie dodane.
00:04:40
Wybieram następujące.
00:04:41
Dodaję go do osi czasu i został dodany.
00:04:46
Po opracowaniu zadań należy zweryfikować wszystkie informacje.
00:04:50
Nadal wewnątrz wstążki, należy zapisać
00:04:53
a następnie nie zapomnij opublikować w celu upublicznienia najnowszych aktualizacji.
00:04:59
Wszystkie te działania są wymagane
00:05:01
w celu zweryfikowanie wszystkich zamkniętych danych.
00:05:05
A teraz masz środki do realizacji różnych zadań,
00:05:08
subordinating je względem siebie,
00:05:11
organizowanie ich tak, aby zachować spójność w całym projekcie
00:05:14
i zarządzanie nim w najlepszych warunkach.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Proje görevlerini oluşturma.
00:00:03
Merhaba ve Project Online bu öğretici hoş geldiniz.
00:00:07
Bu bölümde, proje görevlerini nasıl oluşturacağınızı göstereceğiz.
00:00:12
Project Online sadece listeler bir yazılım değildir
00:00:14
proje görevleri olarak adlandırılan çeşitli etkinlikler.
00:00:18
Ayrıca, size izin vererek organize olmalarını sağlar
00:00:21
kaynakların kullanımını planlayın ve optimize edin.
00:00:25
Bunların çoğunun bir proje başlamadan önce tanımlanması önemlidir.
00:00:30
Bu eğitimde, göreceğiz
00:00:31
bir göreve nasıl girilir, farklı görev türleri nelerdir,
00:00:35
nasıl öncelik, nasıl sağlamak için
00:00:38
izlenirler, zaman çizelgesi nasıl görüntülenir ve nasıl
00:00:41
bu çeşitli görevlerin yayınlanmasını sağlamak.
00:00:46
Tabii ki, bir proje belirli eylemlerin
00:00:48
ilişkili veya bir görevi başlatma, önceki bir görevin tamamlanmasını gerektirir.
00:00:53
Tüm bunların Project Online'da nasıl gösterildiğini görelim.
00:00:57
Projemde, uygulamak istediğim farklı görevleri belirtebilirim.
00:01:03
İki tür görev vardır: özet görevler ve alt görevler,
00:01:07
hangi daha genel bir görev ile ilgili bilgileri tamamlayabilir.
00:01:12
Tasarımın emrinde olacağım bir görev ekleyeceğim.
00:01:16
örneğin, eğitim önerisinin içeriği ve aşağıdaki içerik
00:01:20
eğitim doğrulama.
00:01:22
Bu görevlerin her ikisi de ilk ast vardır.
00:01:26
Kurdeledeki girintisi işlevini kullanacağım.
00:01:33
Şimdi tasarım görevine bağlı iki görev vardır.
00:01:38
Her proje etkinliği veya görevi için,
00:01:41
belirli bir miktar bilgi sağlar: kim, ne zaman, ne kadar, ne kadar.
00:01:47
Projeniz için önemli göstergeleri şu şekilde belirtebilirsiniz.
00:01:51
Farklı alanları kullanarak, kolayca her şeyi gösterebilir.
00:01:56
Eğitimin içeriğini bir günde belirleyebilirim.
00:02:00
Bunu takvimi kullanarak yapacağım ve bana uygun verileri seçeceğim.
00:02:05
Benim görevim üçüncü günü başlayacak ve aynı gün tamamlanacaktır.
00:02:10
Bunu tamamlamak için ne kadar çalışma zamanı harcamam gerekecek?
00:02:14
Bu görev iki saatlik çalışma gerektirir.
00:02:18
Ben eğitim içeriğinin doğrulanması için tam olarak aynı şeyi yapabilirsiniz.
00:02:24
Dördüncüde yaparım.
00:02:30
ve bir saatlik çalışma sürer.
00:02:33
Görevlerimin her biriyle ilgili tüm bilgileri verdim.
00:02:37
Ben genel bir görev olan tasarım görevi, dikkat
00:02:40
veya özet bir görev, toplam saat ve gün ayrılan
00:02:44
çeşitli alt görevler hesaplanmıştır.
00:02:48
Projenin düzgün bir şekilde izlenmesini sağlamak ve
00:02:51
güvenilir bilgi, bu her görev esastır
00:02:54
tamamlanma düzeyini gösterir.
00:02:57
Project Online daha sonra bu oranın tüm proje üzerindeki etkisini hesaplar.
00:03:03
Bunu nasıl gösteriyigösterelim ve etkilerini gözlemleyelim.
00:03:08
Burada, bu görevin tamamen tamamlandığını görüyoruz.
00:03:12
Bu yüzden %100 belirtmeliyim.
00:03:16
Bunun aksine, ben, benim doğrulama sundu
00:03:19
ama henüz bir cevap almadım.
00:03:22
Bu doğrulanır, ama sadece% 50 kadar,
00:03:25
Bu yüzden bu sütunda% 50 gösterir.
00:03:29
Burada ilerleyen alfa projem var.
00:03:35
Bir görev önemli olabilir son bir unsur,
00:03:38
için tamamlanması için önceki bir faaliyetgerektirir
00:03:41
başlatmak mümkün selefi kavramını kullanmaktır.
00:03:45
Project Online'da bunun nasıl gösterildiğini görelim.
00:03:49
Burada bir selefi alan var ve görev istiyorsanız
00:03:51
3 numaralı görev uygulandığında başlayacak olan 5 sayısı,
00:03:56
sadece 5 numaralı görev için bunu gösterir
00:03:58
referans noktası olarak 3 numara ile.
00:04:02
Her birinin önünde görev sayısı var.
00:04:06
Bir kez doğrulandıktan sonra, burada görebilirsiniz ki silah sesi
00:04:09
görev numarası tamamlanana kadar bu görevin başlayamayacağını gösterir.
00:04:14
Daha fazla görünürlük elde etmek için zaman çizelgesi görünümünü de kullanabilirsiniz.
00:04:19
Şimdi görevlerinizi bu görünüme nasıl ekleyeceğinize bakalım ve gerektiğinde yapılandırın.
00:04:25
Ben çok basit benim iki tasarım görevleri ekleyeceğiz
00:04:28
tam burada bulunan benim zaman çizelgesi görünümü, için.
00:04:32
Kurdeledeki Görevler'e gideceğim ve zaman çizelgesine ekleyeceğim.
00:04:38
Görevlerim yeni eklendi.
00:04:40
Ben aşağıdaki seçin.
00:04:41
Zaman çizelgesine ekliyorum ve şimdi eklenmiştir.
00:04:46
Görevleriniz geliştirildikten sonra, tüm bilgileri doğrulamanız gerekir.
00:04:50
Hala kurdele içinde, kaydetmek gerekir
00:04:53
ve sonra en son güncellemeleri herkese açık hale getirmek için yayımlamayı unutmayın.
00:04:59
Tüm bu eylemler gereklidir
00:05:01
tüm kapalı verilerinizi doğrulamak için.
00:05:05
Ve şimdi çeşitli görevleri uygulamak için araçlara sahip,
00:05:08
birbirlerine göre onları subordinating,
00:05:11
projeniz boyunca tutarlılığı koruyacak şekilde düzenleme
00:05:14
ve en iyi koşullar altında yönetmek.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Criar as tarefas do projeto.
00:00:03
Olá e bem-vindos a este tutorial no Project Online.
00:00:07
Nesta secção, vamos mostrar-lhe como criar tarefas de projeto.
00:00:12
O Project Online não é um software que apenas lista
00:00:14
as várias atividades referidas como tarefas de projeto.
00:00:18
Também permite que sejam organizados, permitindo-lhe
00:00:21
planear e otimizar o uso de recursos.
00:00:25
É importante que a maioria destas sejam definidas antes do início de um projeto.
00:00:30
Neste tutorial, veremos
00:00:31
como entrar numa tarefa, quais são os diferentes tipos de tarefas que existem,
00:00:35
como priorizá-los, como garantir que
00:00:38
são monitorizados, como mostrar uma linha do tempo e como
00:00:41
garantir a publicação destas várias tarefas.
00:00:46
Claro, um projeto implica que certas ações são
00:00:48
interligada ou que iniciar uma tarefa requer que uma tarefa anterior seja concluída.
00:00:53
Vamos ver como tudo isto é indicado no Project Online.
00:00:57
No meu projeto, posso indicar as diferentes tarefas que quero implementar.
00:01:03
Existem dois tipos de tarefas: tarefas sumárias e subtarefas,
00:01:07
que pode complementar as informações relativas a uma tarefa mais genérica.
00:01:12
Vou adicionar uma tarefa que subordinarei ao design,
00:01:16
por exemplo, conteúdo da recomendação de formação e abaixo do conteúdo
00:01:20
de validação de treino.
00:01:22
Ambas as tarefas são subordinadas à primeira.
00:01:26
Vou usar esta função indent indent na fita.
00:01:33
Agora há duas tarefas que estão subordinadas à tarefa de design.
00:01:38
Para cada atividade ou tarefa do projeto, você precisará
00:01:41
fornecer uma certa quantidade de informação: quem, quando, quanto, quanto, quanto tempo.
00:01:47
Aqui está como indicar os indicadores importantes para o seu projeto.
00:01:51
Usando diferentes campos, posso indicar facilmente tudo.
00:01:56
Posso determinar o conteúdo do treino num dia.
00:02:00
Vou fazê-lo usando o calendário e selecionarei os dados que me convém.
00:02:05
A minha tarefa começará no terceiro e será concluída no mesmo dia.
00:02:10
Quanto tempo de trabalho serei obrigado a gastar a completá-lo?
00:02:14
Esta tarefa requer duas horas de trabalho.
00:02:18
Posso fazer exatamente o mesmo para a validação do conteúdo do treino.
00:02:24
Vou fazê-lo no quarto.
00:02:30
e vai levar uma hora de trabalho.
00:02:33
Forneci todas as informações relativas a cada uma das minhas tarefas.
00:02:37
Noto que na tarefa de design, que é uma tarefa genérica
00:02:40
ou uma tarefa sumária, o total de horas e dias atribuídos a partir de
00:02:44
as várias subtasks foram calculadas.
00:02:48
Para garantir que o projeto é devidamente monitorizado e para obter
00:02:51
informação fiável, é essencial que cada tarefa
00:02:54
indica o nível de conclusão.
00:02:57
O Project Online calcula então o impacto desta taxa em todo o projeto.
00:03:03
Vamos ver como indicar isto e observar os efeitos.
00:03:08
Aqui, vemos que esta tarefa foi completamente concluída.
00:03:12
Devo, portanto, indicar 100%.
00:03:16
Ao contrário disto, apresentei a minha validação,
00:03:19
mas ainda não tive uma resposta.
00:03:22
É validado, mas apenas até 50%,
00:03:25
então eu indica 50% nesta coluna.
00:03:29
Aqui tenho o meu projeto alfa, que progrediu.
00:03:35
Um elemento final, que pode ser importante quando uma tarefa
00:03:38
requer uma atividade anterior a ser concluída, a fim de
00:03:41
ser capaz de começar é usar o conceito de antecessores.
00:03:45
Vamos ver como isto é indicado no Project Online.
00:03:49
Aqui tem um campo antecessor e se quiser tarefa
00:03:51
número 5 para começar quando a tarefa número 3 tiver sido implementada,
00:03:56
basta indicar assim para a tarefa número 5
00:03:58
com o número 3 como ponto de referência.
00:04:02
Tens o número de tarefas à frente de cada uma delas.
00:04:06
Uma vez validado, pode ver aqui que o tiro
00:04:09
indica que esta tarefa não pode começar até que a tarefa número 3 esteja concluída.
00:04:14
Também pode utilizar a visão da linha do tempo para obter mais visibilidade.
00:04:19
Agora vamos ver como adicionar as suas tarefas a esta vista e configurá-las conforme necessário.
00:04:25
Vou simplesmente adicionar as minhas duas tarefas de design
00:04:28
para a minha visão da linha do tempo, que está localizada aqui.
00:04:32
Vou entrar em Tarefas na fita e acrescentar à linha do tempo.
00:04:38
As minhas tarefas acabam de ser acrescentadas.
00:04:40
Eu escolho o seguinte.
00:04:41
Adiciono-o à linha do tempo e foi agora acrescentado.
00:04:46
Uma vez desenvolvidas as suas tarefas, deverá validar todas as informações.
00:04:50
Ainda dentro da fita, tens de salvar
00:04:53
e, em seguida, não se esqueça de publicar para tornar as últimas atualizações públicas.
00:04:59
Todas estas ações são necessárias
00:05:01
a fim de validar todos os seus dados fechados.
00:05:05
E agora tem os meios para implementar as várias tarefas,
00:05:08
subordinando-os em relação uns aos outros,
00:05:11
organizando-os de modo a manter a consistência ao longo do seu projeto
00:05:14
e geri-lo nas melhores condições.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Kreiranje projektnih zadataka.
00:00:03
Zdravo i dobrodoљli na ovo predavanje na Projektu Online.
00:00:07
U ovom odeljku pokazaćemo vam kako da kreirate projektne zadatke.
00:00:12
Project Online nije softver koji jednostavno navodi
00:00:14
različite aktivnosti koje se nazivaju projektni zadaci.
00:00:18
Takođe im omogućava da budu organizovani tako što će vam omogućiti da
00:00:21
planiranje i optimizaciju korišćenja resursa.
00:00:25
Važno je da se većina njih definiše pre početka projekta.
00:00:30
U ovom uputstvo, videćemo
00:00:31
kako uneti zadatak, koji su različiti tipovi zadataka koji postoje,
00:00:35
kako da im odredite prioritete, kako da obezbedite da
00:00:38
oni se prate, kako da prikažu vremensku osu i kako da
00:00:41
obezbediti objavljivanje ovih različitih zadataka.
00:00:46
Naravno, projekat podrazumeva da određene radnje
00:00:48
između ili da pokretanje zadatka zahteva dovršenje prethodnog zadatka.
00:00:53
Da vidimo kako je sve ovo naznačeno u projektu Online.
00:00:57
U mom projektu mogu da ukažem na različite zadatke koje želim da sprovedem.
00:01:03
Postoje dva tipa zadataka: zadaci rezimea i podtaci,
00:01:07
koji mogu da dopune informacije koje se odnose na generički zadatak.
00:01:12
Dodaжu zadatak koji жu podredi dizajnu.
00:01:16
npr.
00:01:20
provere valjanosti obuke.
00:01:22
Oba ova zadatka su podređena prvom.
00:01:26
Koristiću ovu funkciju uvlačenja uvlačenje u glavnoj traci.
00:01:33
Sada postoje dva zadatka koja su podređena zadatku dizajna.
00:01:38
Za svaku aktivnost projekta ili zadatak, potrebno je da
00:01:41
obezbediti određenu količinu informacija: ko, kada, koliko, koliko dugo.
00:01:47
Evo kako da ukaћeљ na vaћne indikatore za vaљ projekat.
00:01:51
Korišćenjem različitih polja, lako mogu sve da ukažem.
00:01:56
Mogu da odredim sadržaj treninga u jednom danu.
00:02:00
To ću uraditi pomoću kalendara i izabrati podatke koji mi odgovaraju.
00:02:05
Moj zadatak жe poиeti treжeg i biжe zavrљen istog dana.
00:02:10
Koliko vremena жu morati da provedem zavrљavajuжi ga?
00:02:14
Ovaj zadatak zahteva dva sata rada.
00:02:18
Mogu da uradim isto za proveru sadržaja treninga.
00:02:24
Uradiжu to иetvrtim.
00:02:30
I trebaжe nam jedan sat rada.
00:02:33
Obezbedio sam sve informacije koje se odnose na svaki od mojih zadataka.
00:02:37
Primećujem da je u zadatku dizajniranja, što je opšti zadatak
00:02:40
ili zadatak rezimea, ukupni sati i dani dodeljeni iz
00:02:44
izračunati su različiti podtaskovi.
00:02:48
Da bi se osiguralo da se projekat pravilno nadgleda i da se pribave
00:02:51
pouzdane informacije, od suštinskog je značaja da svaki zadatak
00:02:54
označava nivo dovršenja.
00:02:57
Projekat Online zatim izračunava uticaj ove stope na ceo projekat.
00:03:03
Da vidimo kako da ukažemo na ovo i posmatramo efekte.
00:03:08
Ovde vidimo da je ovaj zadatak u potpunosti zavrљen.
00:03:12
Zato moram da naznaиim 100%.
00:03:16
Nasuprot ovome, predstavio sam svoju validaciju,
00:03:19
Ali joљ uvek nisam dobio odgovor.
00:03:22
Provereno je, ali samo do 50%,
00:03:25
Tako da ukazujem 50% u ovoj kolumni.
00:03:29
Ovde imam svoj alfa projekat, koji je napredovao.
00:03:35
Poslednji element, koji može biti važan kada zadatak
00:03:38
zahteva da se prethodna aktivnost dovrši da bi se
00:03:41
je u mogućnosti da započnete korišćenje koncepta prethodnika.
00:03:45
Da vidimo kako je ovo naznačeno u projektu Online.
00:03:49
Ovde imate polje prethodnika i ako želite zadatak
00:03:51
broj 5 za početak kada se zadatak broj 3 primeni,
00:03:56
jednostavno naznačite to zadatku broj 5
00:03:58
sa brojem 3 kao referentnom taиki.
00:04:02
Pred svaki od njih imate broj zadataka.
00:04:06
Kada se potvrdi, ovde možete videti da je pucanj
00:04:09
označava da ovaj zadatak ne može da počne dok se zadatak broj 3 ne dovrši.
00:04:14
Prikaz vremenske ose možete da koristite i da biste dobili veću vidljivost.
00:04:19
Sada pogledajmo kako da dodamo zadatke u ovaj prikaz i konfigurišemo ih po potrebi.
00:04:25
Samo ću dodati moja dva zadatka dizajna
00:04:28
u moj pogled na vremensku osu, koji se nalazi ovde.
00:04:32
Uжi жu u zadatke na traci i dodaжu vremensku osu.
00:04:38
Moji zadaci su upravo dodati.
00:04:40
Biram sledeće.
00:04:41
Dodam ga vremenskoj osi i sada je dodata.
00:04:46
Kada se zadaci razviju, trebalo bi da proverite sve informacije.
00:04:50
Još uvek si u traci, moraš da sačuvaš
00:04:53
i onda ne zaboravite da objavite da biste najnovije ispravke objavili.
00:04:59
Sve ove radnje su potrebne
00:05:01
da biste proverili sve zatvorene podatke.
00:05:05
I sada imate sredstva da sprovedete različite zadatke,
00:05:08
podredimo ih u odnosu na druge,
00:05:11
organizovanje kako bi zadržali doslednost tokom celog vašeg projekta
00:05:14
i upravljanje njime pod najboljim uslovima.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
مرحبا ومرحبا بكم في هذا البرنامج التعليمي على المشروع على الانترنت.