Project Online - Creating a project Tutorial

In this video, you will learn about creating a project using Microsoft Project.
The video covers the fundamentals of using Project Online and demonstrates how to create a project, customize the interface, and create project tasks.
This knowledge will help you efficiently organize and manage your projects.

  • 3:49
  • 1902 views
00:00:03
Hello and welcome to this tutorial on Project Online.
00:00:07
In this section, we will see how to create a new project
00:00:10
and assign a strategy related to what we want;
00:00:13
SharePoint task list or enterprise project,
00:00:17
create the team that will work on this project and manage it
00:00:21
and lastly we will see how to implement the various possible resources for this project.
00:00:27
From the Project center in the ribbon, you have
00:00:30
the function New with the choice of 2 types of project.
00:00:33
Either a simple list, SharePoint task list which allows
00:00:37
each participant to create and modify tasks,
00:00:40
or an enterprise project which will allow you to retain more
00:00:44
control over the project as you have to approve all updates.
00:00:49
Now let's create an enterprise project.
00:00:54
In this window, you can specify basic information,
00:00:57
the name of the project, a summary style description,
00:01:00
a start date and always define the concept of an owner
00:01:04
who will grant the most important rights in terms of project management.
00:01:09
When all of this is done and in good order, click Finish
00:01:12
to validate the implementation of your project.
00:01:16
A project cannot work without a certain number of
00:01:18
resources and skills.
00:01:21
You have to define these in advance;
00:01:23
the more precisely they are defined, the easier your project
00:01:26
will be to manage in Project Online.
00:01:30
Now let's indicate the resources of this project to Project Online.
00:01:35
I select my project in the project center and,
00:01:38
using the ribbon, build team.
00:01:43
I add the team members one by one.
00:01:50
If I click on Add here, the team members will
00:01:53
automatically appear on the left.
00:01:55
Once finished, it is important not to forget to save and close,
00:01:59
otherwise none of this information will be taken into account.
00:02:04
From there, using the resource allocation, I can see
00:02:08
the tasks assigned to each of my resources.
00:02:11
I can easily find all the tasks that have been assigned
00:02:14
to the different resources.
00:02:17
I can also obtain graphics that will enable me to know from day to day,
00:02:22
day after day, what the working capacity of my resources is;
00:02:27
a handy indicator for managing the project.
00:02:31
This view is obtained by using the capacity planning.
00:02:37
Let's also have a look at what tools are available to
00:02:40
help you optimize your team.
00:02:42
Each resource being specific, you will adjust the settings as you desire:
00:02:47
people, equipment, costs such as for hiring rooms or for services
00:02:52
are the different types of resources you may need
00:02:54
and which will impact the project, for example.
00:02:57
Project Online will help you configure all of this information.
00:03:02
I'm going to go back to my resource center in the ribbon
00:03:08
and I'm going to select a resource and I will edit
00:03:11
the information relating to a contact person.
00:03:14
From this page, you have access to different settings
00:03:17
that you will be able to complete according to the different fields.
00:03:21
For example, the earliest availability,
00:03:24
latest availability and potential costs allocated to this resource.
00:03:30
Additional information is available according to your needs.
00:03:34
Once I have finished entering this information, I click Save.
00:03:39
You now have the knowledge needed to implement
00:03:41
the various resources of your project and to better manage them.
00:03:45
All the best for using the Project Online software.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Een project maken.
00:00:03
Hallo en welkom bij deze tutorial over Project Online.
00:00:07
In deze sectie zullen we zien hoe we een nieuw project kunnen creëren
00:00:10
en een strategie kunnen toewijzen die gerelateerd is aan wat we willen;
00:00:13
SharePoint-takenlijst of enterprise-project,
00:00:17
maak het team dat zal werken op dit project en het beheren
00:00:21
en tot slot zullen we zien hoe we de verschillende mogelijke middelen voor dit project kunnen implementeren.
00:00:27
Van het Projectcentrum in het lint, hebt u
00:00:30
de functie Nieuw met de keuze uit 2 soorten projecten.
00:00:33
Ofwel een eenvoudige lijst, een SharePoint-takenlijst waarmee
00:00:37
elke deelnemer taken kan maken en wijzigen,
00:00:40
of een ondernemingsproject waarmee u meer
00:00:44
controle over het project kunt behouden, omdat u alle updates moet goedkeuren.
00:00:49
Laten we nu een ondernemingsproject maken.
00:00:54
In dit venster kunt u basisinformatie specificeren,
00:00:57
de naam van het project, een samenvatting van de stijl beschrijving,
00:01:00
een begindatum en altijd het concept van een eigenaar definiëren
00:01:04
die de belangrijkste rechten verleent in termen van projectmanagement.
00:01:09
Wanneer dit alles, op een goede manier, gebeurd is, klikt u op Voltooien
00:01:12
om de implementatie van uw project te valideren.
00:01:16
Een project kan niet werken zonder een bepaald aantal
00:01:18
middelen en vaardigheden.
00:01:21
U moet deze van tevoren definiëren;
00:01:23
hoe nauwkeuriger ze worden gedefinieerd, des te eenvoudiger
00:01:26
zal uw project beheerd kunnen worden in Project Online.
00:01:30
Laten we nu de middelen van dit project aangeven voor Project Online.
00:01:35
Ik selecteer mijn project in het projectcentrum en,
00:01:38
bouw het team met behulp van het lint.
00:01:43
Ik voeg de teamleden één voor één toe.
00:01:50
Als ik hier op Toevoegen klik, zullen de teamleden
00:01:53
automatisch verschijnen aan de linkerkant.
00:01:55
Als u klaar bent, is het belangrijk om niet te vergeten om te bewaren en sluiten,
00:01:59
anders wordt geen enkele van deze informatie in aanmerking genomen.
00:02:04
Vanaf daar, kan ik met behulp van de middelentoewijzing
00:02:08
de taken zien die aan elk van mijn middelen zijn toegewezen.
00:02:11
Ik kan gemakkelijk alle taken vinden die aan de
00:02:14
verschillende middelen zijn toegewezen.
00:02:17
Ik kan ook grafische afbeeldingen verkrijgen waarmee ik van dag tot dag,
00:02:22
dag na dag, weet wat de werkingscapaciteit van mijn bronnen zijn;
00:02:27
een handige indicator voor het beheer van het project.
00:02:31
Deze weergave wordt verkregen door gebruik te maken van de capaciteitsplanning.
00:02:37
Laten we ook eens kijken welke hulpmiddelen beschikbaar zijn om u
00:02:40
te helpen bij het optimaliseren van uw team.
00:02:42
Elk middel is specifiek, en u past de instellingen naar wens aan:
00:02:47
mensen, apparatuur, kosten, zoals voor het huren van kamers of voor services
00:02:52
zijn de verschillende soorten middelen die u mogelijk nodig hebt
00:02:54
en die bijvoorbeeld van invloed zijn op het project.
00:02:57
Met Project Online kunt u al deze informatie configureren.
00:03:02
Ik ga terug naar mijn middelen centrum in het lint en
00:03:08
ik ga een middel selecteren en zal ik de
00:03:11
informatie met betrekking tot een contactpersoon bewerken.
00:03:14
Vanaf deze pagina, hebt u toegang tot verschillende instellingen
00:03:17
die u overeenkomstig de verschillende velden kunt voltooien.
00:03:21
Bijvoorbeeld de vroegste beschikbaarheid,
00:03:24
meest recente beschikbaarheid en potentiële kosten die aan dit middel zijn toegewezen.
00:03:30
Aanvullende informatie is beschikbaar op basis van uw behoeften.
00:03:34
Nadat ik deze informatie heb ingevoerd, klik ik op Opslaan.
00:03:39
U beschikt nu over de kennis die nodig is
00:03:41
om de verschillende bronnen van uw project te implementeren en deze beter te beheren.
00:03:45
Het allerbeste voor het gebruik van de Project Online software

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Crear un proyecto.
00:00:03
Hola, y bienvenido a este tutorial sobre Project Online.
00:00:07
En esta sección, veremos cómo crear un nuevo proyecto,
00:00:10
y asignaremos una estrategia relacionada con lo que queremos:
00:00:13
un lista de tareas de SharePoint o un proyecto empresarial.
00:00:17
Crearemos el equipo que trabajará en este proyecto y lo gestionaremos,
00:00:21
y, por último, veremos cómo implementar los diferentes recursos posibles para el proyecto.
00:00:27
En el Centro de proyectos de la cinta, tiene
00:00:30
la función Nuevo con la opción de elegir 2 tipos de proyectos.
00:00:33
Ya sea una lista simple, una lista de tareas de SharePoint que permite
00:00:37
a cada participante crear y modificar tareas,
00:00:40
o un proyecto empresarial que le permitirá retener más
00:00:44
control sobre el proyecto, ya que deberá aprobar todas las actualizaciones.
00:00:49
Ahora vamos a crear un proyecto empresarial.
00:00:54
En esta ventana, puede especificar la información básica,
00:00:57
el nombre del proyecto, una breve descripción del proyecto,
00:01:00
una fecha de inicio y, siempre, especificar un propietario,
00:01:04
que concederá los derechos de gestión más importantes del proyecto.
00:01:09
Cuando haya terminado y todo esté correcto, haga clic en Finalizar
00:01:12
para validar la implementación de su proyecto.
00:01:16
Un proyecto no puede funcionar sin un cierto número de
00:01:18
recursos y aptitudes.
00:01:21
Debe definirlas con antelación;
00:01:23
cuanto más precisas sean las definiciones, más fácil de gestionar
00:01:26
será su proyecto en Project Online.
00:01:30
Ahora, le indicaremos a Project Online los recursos de este proyecto.
00:01:35
Selecciono mi proyecto en el Centro de proyectos y,
00:01:38
recurriendo a la cinta, creo el equipo.
00:01:43
Añado los miembros del equipo uno por uno.
00:01:50
Si hago clic en Añadir aquí, los miembros del equipo
00:01:53
aparecerán automáticamente a la izquierda.
00:01:55
Una vez terminado, es importante no olvidarse de guardar y cerrar;
00:01:59
de lo contrario, no se tendrá en cuenta ninguno de estos datos.
00:02:04
Desde aquí, mediante la Asignación de recursos, puedo ver
00:02:08
las tareas asignadas a cada uno de mis recursos.
00:02:11
Puedo encontrar fácilmente todas las tareas que se han asignado
00:02:14
a los diferentes recursos.
00:02:17
También puedo crear gráficos que me permitan conocer día a día
00:02:22
cuál es la capacidad laboral de mis recursos;
00:02:27
un indicador útil para la gestión del proyecto.
00:02:31
Esta vista se consigue gracias al Planeamiento de capacidad.
00:02:37
Veamos también de qué herramientas dispone para
00:02:40
ayudarle a optimizar su equipo.
00:02:42
Como cada recurso es específico, puede ajustar la configuración a su gusto:
00:02:47
personas, equipos o costes (como alquiler de salas o servicios)
00:02:52
son los diferentes tipos de recursos que puede necesitar
00:02:54
y que afectarán al proyecto, por ejemplo.
00:02:57
Project Online le ayudará a configurar toda esta información.
00:03:02
Voy a volver a mi Centro de recursos en la cinta,
00:03:08
voy a seleccionar un recurso y editaré
00:03:11
la información relacionada con una persona de contacto.
00:03:14
Desde esta página, usted tiene acceso a diferentes ajustes
00:03:17
que podrá completar de acuerdo a los diferentes campos.
00:03:21
Por ejemplo, la fecha disponible más próxima,
00:03:24
la última fecha disponible y los costes potenciales asignados a este recurso.
00:03:30
Dispone de información adicional de acuerdo a sus necesidades.
00:03:34
Una vez introducidos estos datos, hago clic en Guardar.
00:03:39
Ahora ya tiene los conocimientos necesarios para implementar
00:03:41
los diversos recursos de su proyecto y gestionarlos mejor.
00:03:45
La mejor forma de usar el "software" de Project Online.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Criando um projeto.
00:00:03
Oi, seja bem-vindo a este tutorial do Project Online.
00:00:07
Nesta seção, veremos como criar um novo projeto
00:00:10
e atribuir uma estratégia relativa ao que queremos;
00:00:13
lista de tarefas de Sharepoint ou projeto corporativo,
00:00:17
criar a equipe que trabalhará no projeto, gerenciá-lo
00:00:21
e, por fim, vermos como implementar os diversos recursos possíveis para este projeto.
00:00:27
Na central de projetos na faixa de opções, temos
00:00:30
a função Novo, com a opção de dois tipos de projeto.
00:00:33
Uma lista simples, a lista de tarefas de Sharepoint, que permite
00:00:37
a cada participante criar e modificar tarefas,
00:00:40
ou um projeto corporativo, que permitirá que você detenha mais
00:00:44
controle sobre o projeto, já que terá que aprovar todas as atualizações.
00:00:49
Vamos criar um projeto corporativo.
00:00:54
Nesta janela, você pode especificar as informações básicas,
00:00:57
o nome do projeto, uma descrição do tipo resumo,
00:01:00
uma data de início e sempre defina o conceito de um proprietário,
00:01:04
que terá os direitos mais importantes em termos de gerenciamento do projeto.
00:01:09
Quando tudo isto estiver feito e aprovado, clique em Concluir
00:01:12
para validar a implementação do seu projeto.
00:01:16
Um projeto não pode funcionar sem um certo número de
00:01:18
recursos e habilidades.
00:01:21
Você precisa defini-los de antemão;
00:01:23
quanto mais precisamente eles forem definidos, mais fácil será
00:01:26
o gerenciamento de seu projeto no Project Online.
00:01:30
Vamos agora indicar os recursos deste projeto no Project Online.
00:01:35
Seleciono meu projeto na central de projetos e,
00:01:38
usando a faixa de opções, monto a equipe.
00:01:43
Adiciono os membros da equipe um a um.
00:01:50
Se eu clicar em Adicionar aqui, os membros da equipe aparecerão
00:01:53
automaticamente à esquerda.
00:01:55
Concluída esta parte, é importante não esquecer de salvar e fechar;
00:01:59
do contrário, nenhuma dessas informações será considerada.
00:02:04
A partir daqui, usando a alocação de recursos, posso ver
00:02:08
as tarefas atribuídas a cada um dos meus recursos.
00:02:11
Posso encontrar facilmente todas as tarefas que foram atribuídas
00:02:14
aos diferentes recursos.
00:02:17
Também posso obter gráficos que me permitirão saber dia a dia,
00:02:22
dia após dia, qual a capacidade de trabalho de meus recursos;
00:02:27
um indicador útil para o gerenciamento do projeto.
00:02:31
Esta exibição é obtida usando-se o planejamento de capacidade.
00:02:37
Vamos dar uma olhada nas ferramentas disponíveis para
00:02:40
ajudar você a otimizar sua equipe.
00:02:42
Como cada recurso é específico, você poderá ajustar as configurações como quiser:
00:02:47
pessoas, equipamentos, custos como os de aluguel de salas ou de serviços,
00:02:52
são exemplos dos diferentes tipos de recursos que você poderá precisar
00:02:54
e que influenciarão o projeto.
00:02:57
O Project Online ajudará você a configurar todas essas informações.
00:03:02
Voltemos à central de recursos na faixa de opções.
00:03:08
Vou selecionar um recurso e editar
00:03:11
as informações relativas a uma pessoa de contato.
00:03:14
Nesta página, você tem acesso às diferentes configurações
00:03:17
que poderá completar, conforme os diferentes campos.
00:03:21
Por exemplo, a disponibilidade mais próxima,
00:03:24
a disponibilidade mais distante e os possíveis custos alocados para este recurso.
00:03:30
Informações adicionais estão disponíveis de acordo com suas necessidades.
00:03:34
Depois que tiver terminado de incluir essas informações, clique em Salvar.
00:03:39
Agora você tem o conhecimento necessário para implementar
00:03:41
os diversos recursos de seu projeto e gerenciá-lo melhor.
00:03:45
Desejo-lhe boa sorte com o software Project Online.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Ein Projekt schaffen.
00:00:03
Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial auf Project Online.
00:00:07
In diesem Abschnitt werden wir sehen, wie man ein neues Projekt erstellt
00:00:10
Und eine Strategie zuweisen, die mit dem zusammenhängt, was wir wollen;
00:00:13
SharePoint-Task-Liste oder Unternehmensprojekt,
00:00:17
Das Team, das an diesem Projekt arbeitet und es managen wird, erstellen
00:00:21
Und schließlich werden wir sehen, wie die verschiedenen möglichen Ressourcen für dieses Projekt umgesetzt werden können.
00:00:27
Vom Projektzentrum im Band haben Sie
00:00:30
Die Funktion Neu mit der Wahl von 2 Arten von Projekten.
00:00:33
Entweder eine einfache Liste, SharePoint-Task-Liste, die
00:00:37
Jeder Teilnehmer, um Aufgaben zu erstellen und zu verändern,
00:00:40
Oder ein Unternehmensprojekt, mit dem Sie mehr behalten können
00:00:44
Kontrolle über das Projekt, da Sie alle Updates genehmigen müssen.
00:00:49
Jetzt wollen wir ein Unternehmensprojekt erstellen.
00:00:54
In diesem Fenster können Sie grundlegende Informationen angeben,
00:00:57
Der Name des Projekts, eine zusammenfassende Beschreibung des Stils,
00:01:00
Ein Starttermin und immer das Konzept eines Eigentümers definieren
00:01:04
Wer räumt die wichtigsten Rechte im Projektmanagement ein.
00:01:09
Wenn das alles erledigt ist und in Ordnung ist, klicken Sie auf Finish
00:01:12
Die Umsetzung Ihres Projekts zu bestätigen.
00:01:16
Ein Projekt kann nicht ohne eine bestimmte Anzahl von
00:01:18
Ressourcen und Fähigkeiten.
00:01:21
Sie müssen diese im Voraus definieren;
00:01:23
Je genauer sie definiert werden, desto leichter ist Ihr Projekt
00:01:26
Wird in Project Online zu verwalten sein.
00:01:30
Geben wir nun die Ressourcen dieses Projekts an Project Online an.
00:01:35
Ich wähle mein Projekt im Projektzentrum aus und,
00:01:38
Mit dem Band, bauen Team.
00:01:43
Ich füge die Teammitglieder nacheinander hinzu.
00:01:50
Wenn ich hier auf Hinzufügen klicke, werden die Teammitglieder
00:01:53
Auf der linken Seite erscheinen.
00:01:55
Sobald es fertig ist, ist es wichtig, nicht zu vergessen, zu speichern und zu schließen,
00:01:59
Ansonsten werden diese Informationen nicht berücksichtigt.
00:02:04
Von dort aus, mit der Ressourcenzuweisung, kann ich sehen
00:02:08
Die Aufgaben, die jedem meiner Ressourcen zugeordnet werden.
00:02:11
Ich kann leicht alle Aufgaben finden, die zugewiesen wurden
00:02:14
Nach den unterschiedlichen Ressourcen.
00:02:17
Ich kann auch Grafiken erhalten, die es mir ermöglichen, von Tag zu Tag zu wissen,
00:02:22
Tag für Tag, was die Arbeitsfähigkeit meiner Ressourcen ist;
00:02:27
Ein praktischer Indikator für die Verwaltung des Projekts.
00:02:31
Diese Ansicht wird durch die Nutzung der Kapazitätsplanung erreicht.
00:02:37
Schauen wir uns auch an, welche Werkzeuge zur Verfügung stehen
00:02:40
Helfen Sie, Ihr Team zu optimieren.
00:02:42
Jede Ressource ist spezifisch, werden Sie die Einstellungen anpassen, wie Sie möchten:
00:02:47
Personen, Ausrüstungen, Kosten wie zum Beispiel für die Vermietung von Räumen oder für Dienstleistungen
00:02:52
Es sind die verschiedenen Arten von Ressourcen, die Sie benötigen
00:02:54
Und was sich zum Beispiel auf das Projekt auswirken wird.
00:02:57
Project Online hilft Ihnen bei der Konfiguration all dieser Informationen.
00:03:02
Ich werde zurück zu meinem Ressourcenzentrum in der Band gehen
00:03:08
Und ich werde eine Ressource auswählen und ich werde
00:03:11
Die Informationen zu einem Ansprechpartner.
00:03:14
Von dieser Seite haben Sie Zugriff auf verschiedene Einstellungen
00:03:17
Das können Sie je nach Fachgebiet absolvieren.
00:03:21
Zum Beispiel die früheste Verfügbarkeit,
00:03:24
Die neuesten Verfügbarkeit und die potenziellen Kosten, die dieser Ressource zugeteilt werden.
00:03:30
Weitere Informationen sind nach Ihren Bedürfnissen verfügbar.
00:03:34
Sobald ich mit der Eingabe dieser Informationen fertig bin, klicke ich auf Speichern.
00:03:39
Sie haben jetzt das nötige Wissen, um die Umsetzung zu ermöglichen
00:03:41
Die verschiedenen Ressourcen Ihres Projekts und um sie besser zu verwalten.
00:03:45
Alles Gute für die Nutzung der Projekt-Online-Software.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Creazione di un progetto.
00:00:03
Salve e benvenuti a questo tutorial su Project Online.
00:00:07
In questa sezione, vedremo come creare un nuovo progetto
00:00:10
e assegnare una strategia relativa a ciò che vogliamo;
00:00:13
Elenco attività di SharePoint o progetto dell'organizzazione,
00:00:17
creare il team che lavorerà su questo progetto e gestirlo
00:00:21
e infine vedremo come implementare le varie risorse possibili per questo progetto.
00:00:27
Dal Centro progetti della barra multifunzione,
00:00:30
la funzione Nuovo con la scelta di 2 tipi di progetto.
00:00:33
Sia un elenco semplice, l'elenco attività di SharePoint che consente
00:00:37
ogni partecipante per creare e modificare le attività,
00:00:40
o un progetto dell'organizzazione che vi permetterà di mantenere più
00:00:44
controllo sul progetto in base all'approvazione di tutti gli aggiornamenti.
00:00:49
Ora creiamo un progetto dell'organizzazione.
00:00:54
In questa finestra è possibile specificare le informazioni di base,
00:00:57
il nome del progetto, una descrizione dello stile di riepilogo,
00:01:00
una data di inizio e definire sempre il concetto di un proprietario
00:01:04
che concederanno i diritti più importanti in termini di gestione dei progetti.
00:01:09
Quando tutto questo è fatto e in ordine, fare clic su Fine
00:01:12
per convalidare l'implementazione del progetto.
00:01:16
Un progetto non può funzionare senza un certo numero di
00:01:18
risorse e competenze.
00:01:21
È necessario definirli in anticipo;
00:01:23
più precisamente sono definiti, più facile è il tuo progetto
00:01:26
sarà da gestire in Project Online.
00:01:30
Ora indichiamo le risorse di questo progetto a Project Online.
00:01:35
Seleziono il mio progetto nel centro progetti e,
00:01:38
utilizzando la barra multifunzione, team di compilazione.
00:01:43
Aggiungo i membri del team uno per uno.
00:01:50
Se cliccherò su Aggiungi qui, i membri del team
00:01:53
automaticamente a sinistra.
00:01:55
Una volta finito, è importante non dimenticare di salvare e chiudere,
00:01:59
in caso contrario, nessuna di queste informazioni verrà presa in considerazione.
00:02:04
Da lì, utilizzando l'allocazione delle risorse, posso vedere
00:02:08
le attività assegnate a ciascuna delle mie risorse.
00:02:11
Posso trovare facilmente tutte le attività che sono state assegnate
00:02:14
alle diverse risorse.
00:02:17
Posso anche ottenere una grafica che mi permetta di sapere di giorno in giorno,
00:02:22
giorno dopo giorno, qual è la capacità lavorativa delle mie risorse;
00:02:27
un pratico indicatore per la gestione del progetto.
00:02:31
Questa visualizzazione viene ottenuta utilizzando la pianificazione della capacità.
00:02:37
Diamo anche un'occhiata a quali strumenti sono disponibili per
00:02:40
consentono di ottimizzare il team.
00:02:42
Ogni risorsa è specifica, si regolerà le impostazioni come si desidera:
00:02:47
persone, attrezzature, costi come per le sale di noleggio o per i servizi
00:02:52
sono i diversi tipi di risorse di cui potresti aver bisogno
00:02:54
e che avrà un impatto sul progetto, per esempio.
00:02:57
Project Online consente di configurare tutte queste informazioni.
00:03:02
Tornerò al centro risorse nella barra multifunzione
00:03:08
e ho intenzione di selezionare una risorsa e modificherò
00:03:11
le informazioni relative a una persona di contatto.
00:03:14
Da questa pagina è possibile accedere a diverse impostazioni
00:03:17
che si sarà in grado di completare in base ai diversi campi.
00:03:21
Ad esempio, la prima disponibilità,
00:03:24
disponibilità e potenziali costi allocati a questa risorsa.
00:03:30
Ulteriori informazioni sono disponibili in base alle vostre esigenze.
00:03:34
Una volta che ho finito di inserire queste informazioni, faccio clic su Salva.
00:03:39
Ora avete le conoscenze necessarie per implementare
00:03:41
le varie risorse del vostro progetto e per gestirle meglio.
00:03:45
Tutto il meglio per utilizzare il software Project Online.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
創建專案。
00:00:03
您好,歡迎參加關於線上專案的本教程。
00:00:07
在本節中,我們將瞭解如何創建新專案
00:00:10
並分配與我們想要的戰略相關的策略;
00:00:13
SharePoint 工作清單或企業專案,
00:00:17
創建將處理此專案並對其進行管理的團隊
00:00:21
最後,我們將瞭解如何為該專案實現各種可能的資源。
00:00:27
從功能區中的專案中心,您
00:00:30
函數"新建",選擇 2 種類型的專案。
00:00:33
簡單列表,SharePoint 工作清單,允許
00:00:37
每個參與者創建和修改任務,
00:00:40
或企業專案,這將允許您保留更多
00:00:44
控制專案,因為您必須批准所有更新。
00:00:49
現在,讓我們創建一個企業專案。
00:00:54
在此視窗中,您可以指定基本資訊,
00:00:57
專案名稱、摘要樣式描述、
00:01:00
開始日期,並始終定義擁有者的概念
00:01:04
誰將授予專案管理中最重要的權利。
00:01:09
當所有這一切都完成,並且順序良好時,按一下"完成"
00:01:12
驗證專案的實現。
00:01:16
沒有一定數量的
00:01:18
資源和技能。
00:01:21
您必須提前定義這些;
00:01:23
定義越精確,您的專案就越容易
00:01:26
將在"線上專案"中進行管理。
00:01:30
現在,讓我們將該專案的資源指示給連線專案。
00:01:35
我在專案中心選擇我的專案,
00:01:38
使用功能區,構建團隊。
00:01:43
我逐個添加團隊成員。
00:01:50
如果我按一下"在此處添加",團隊成員將
00:01:53
自動顯示在左側。
00:01:55
一旦完成,重要的是不要忘記保存和關閉,
00:01:59
否則,將不考慮任何這些資訊。
00:02:04
從那裡,使用資源配置,我可以看到
00:02:08
分配給我的每個資源的任務。
00:02:11
我可以很容易地找到所有已分配的任務
00:02:14
不同的資源。
00:02:17
我還可以獲得圖形,使我知道從一天到一天,
00:02:22
日復一日,我的資源的工作能力是什麼;
00:02:27
管理專案的方便指標。
00:02:31
此視圖是通過使用容量規劃獲得的。
00:02:37
讓我們還看一下哪些工具可用於
00:02:40
説明您優化團隊。
00:02:42
每個資源都是特定的,您將根據需要調整設置:
00:02:47
人員、設備、租賃房或服務費用
00:02:52
是您可能需要的不同類型的資源
00:02:54
以及這將影響專案,例如。
00:02:57
專案連線將説明您配置所有這些資訊。
00:03:02
我要回到我的資源中心在絲帶
00:03:08
我將選擇一個資源,我將編輯
00:03:11
與連絡人有關的資訊。
00:03:14
從此頁面,您可以訪問不同的設置
00:03:17
你將能夠完成根據不同的領域。
00:03:21
例如,最早的可用性、
00:03:24
分配給此資源的最新可用性和潛在成本。
00:03:30
根據您的需要,可提供其他資訊。
00:03:34
輸入完此資訊後,按一下"保存"。
00:03:39
現在,您擁有實施所需的知識
00:03:41
專案的各種資源,並更好地管理它們。
00:03:45
所有最好的使用專案線上軟體。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
プロジェクトを作成しています。
00:00:03
こんにちは、プロジェクトオンライン上のこのチュートリアルへようこそ。
00:00:07
このセクションでは、新しいプロジェクトを作成する方法について説明します。
00:00:10
そして、私たちが望むものに関連する戦略を割り当てます。
00:00:13
SharePoint タスク 一覧またはエンタープライズ プロジェクト、
00:00:17
このプロジェクトで作業するチームを作成し、管理する
00:00:21
最後に、このプロジェクトに対して可能なさまざまなリソースを実装する方法について説明します。
00:00:27
リボンのプロジェクト センターから、
00:00:30
関数 2 種類のプロジェクトを選択して新機能を選択します。
00:00:33
単純なリスト、可能な SharePoint タスク リストのいずれか
00:00:37
各参加者は、タスクを作成および変更します。
00:00:40
またはより多くを保持することを可能にするエンタープライズプロジェクト
00:00:44
すべての更新を承認する必要がある場合は、プロジェクトを制御できます。
00:00:49
次に、エンタープライズ プロジェクトを作成します。
00:00:54
このウィンドウでは、基本情報を指定できます。
00:00:57
プロジェクトの名前、要約スタイルの説明、
00:01:00
開始日を常に定義し、所有者の概念を定義する
00:01:04
プロジェクト管理の面で最も重要な権利を付与する人。
00:01:09
このすべてが完了し、順調に完了したら、[完了] をクリックします。
00:01:12
を使用して、プロジェクトの実装を検証します。
00:01:16
プロジェクトは、特定の数のプロジェクトなしでは動作できません。
00:01:18
リソースとスキル。
00:01:21
これらを事前に定義する必要があります。
00:01:23
より正確に定義すればするほど、プロジェクトはより簡単になります。
00:01:26
は、プロジェクト オンラインで管理する予定です。
00:01:30
次に、このプロジェクトのリソースをプロジェクト オンラインに示します。
00:01:35
プロジェクトセンターでプロジェクトを選択し、
00:01:38
リボンを使用して、チームを構築します。
00:01:43
チーム メンバーを 1 つずつ追加します。
00:01:50
[ここに追加] をクリックすると、チーム メンバーは
00:01:53
が自動的に左側に表示されます。
00:01:55
一度終了すると、保存して閉じることを忘れないようにすることが重要です。
00:01:59
それ以外の場合、この情報は考慮されません。
00:02:04
そこから、リソース割り当てを使用して、
00:02:08
各リソースに割り当てられたタスク。
00:02:11
割り当てられているすべてのタスクを簡単に見つけることができます
00:02:14
異なるリソースに。
00:02:17
私はまた、私は日々知ることができるグラフィックスを得ることができます,
00:02:22
毎日、私のリソースの作業能力は何ですか。
00:02:27
プロジェクトを管理するための便利な指標です。
00:02:31
このビューは、能力計画を使用して取得されます。
00:02:37
また、利用可能なツールについても見てみましょう。
00:02:40
チームの最適化に役立ちます。
00:02:42
各リソースが特定の場合は、必要に応じて設定を調整します。
00:02:47
人、設備、部屋の雇用やサービスなどのコスト
00:02:52
は、必要なリソースの種類が異なります。
00:02:54
など、プロジェクトに影響を与えます。
00:02:57
プロジェクト オンラインは、このすべての情報を構成するのに役立ちます。
00:03:02
リボンのリソース センターに戻ります
00:03:08
リソースを選択し、編集します。
00:03:11
連絡担当者に関連する情報。
00:03:14
このページから、さまざまな設定にアクセスできます。
00:03:17
さまざまなフィールドに従って完了することができます。
00:03:21
たとえば、最も早い可用性、
00:03:24
このリソースに割り当てられた最新の可用性と潜在的なコスト。
00:03:30
追加情報は、お客様のニーズに応じて利用可能です。
00:03:34
この情報の入力が完了したら、[保存] をクリックします。
00:03:39
これで、実装に必要な知識が必要になりました。
00:03:41
プロジェクトのさまざまなリソースを使用して、より適切に管理できます。
00:03:45
プロジェクトオンラインソフトウェアを使用するためのすべてのベスト。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Tạo một dự án.
00:00:03
Xin chào và hoan nghênh hướng dẫn này về dự án trực tuyến.
00:00:07
Trong phần này, chúng ta sẽ thấy cách tạo một dự án mới
00:00:10
và chỉ định một chiến lược liên quan đến những gì chúng tôi muốn;
00:00:13
SharePoint danh sách tác vụ hoặc doanh nghiệp dự án,
00:00:17
tạo ra đội ngũ mà sẽ làm việc trên dự án này và quản lý nó
00:00:21
và cuối cùng chúng tôi sẽ xem làm thế nào để thực hiện các nguồn tài nguyên có thể khác nhau cho dự án này.
00:00:27
Từ Trung tâm dự án trong ruy băng, bạn có
00:00:30
chức năng mới với sự lựa chọn của 2 loại dự án.
00:00:33
Hoặc là một danh sách đơn giản, danh sách tác vụ SharePoint cho phép
00:00:37
mỗi người tham gia để tạo và sửa đổi các nhiệm vụ,
00:00:40
hoặc một dự án doanh nghiệp mà sẽ cho phép bạn giữ lại nhiều
00:00:44
kiểm soát các dự án như bạn phải chấp nhận tất cả các bản Cập Nhật.
00:00:49
Bây giờ hãy tạo một dự án doanh nghiệp.
00:00:54
Trong cửa sổ này, bạn có thể chỉ định thông tin cơ bản,
00:00:57
tên của dự án, một mô tả kiểu tóm tắt,
00:01:00
Ngày bắt đầu và luôn xác định khái niệm của chủ sở hữu
00:01:04
những người sẽ cấp các quyền quan trọng nhất trong điều khoản quản lý dự án.
00:01:09
Khi tất cả điều này được thực hiện và theo thứ tự tốt, hãy nhấp vào kết thúc
00:01:12
để xác nhận việc thực hiện dự án của bạn.
00:01:16
Một dự án không thể hoạt động mà không có một số
00:01:18
tài nguyên và kỹ năng.
00:01:21
Bạn phải xác định trước;
00:01:23
chính xác hơn chúng được xác định, các dự án của bạn dễ dàng hơn
00:01:26
sẽ được quản lý trong Project Online.
00:01:30
Bây giờ chúng ta hãy chỉ ra các nguồn lực của dự án này với Project Online.
00:01:35
Tôi chọn dự án của tôi trong Trung tâm dự án và,
00:01:38
sử dụng ribbon, xây dựng nhóm.
00:01:43
Tôi thêm các thành viên trong nhóm từng người một.
00:01:50
Nếu tôi bấm vào Thêm ở đây, các thành viên trong nhóm sẽ
00:01:53
tự động xuất hiện ở bên trái.
00:01:55
Sau khi hoàn tất, điều quan trọng là không quên để lưu và đóng,
00:01:59
Nếu không không có thông tin này sẽ được đưa vào tài khoản.
00:02:04
Từ đó, sử dụng phân bổ tài nguyên, tôi có thể thấy
00:02:08
nhiệm vụ được gán cho từng tài nguyên của tôi.
00:02:11
Tôi có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các nhiệm vụ đã được chỉ định
00:02:14
Các nguồn lực khác nhau.
00:02:17
Tôi cũng có thể có được đồ họa mà sẽ cho phép tôi biết từ ngày này sang ngày khác,
00:02:22
ngày sau ngày, công suất làm việc của tài nguyên của tôi là gì;
00:02:27
một chỉ số tiện dụng để quản lý dự án.
00:02:31
Xem này thu được bằng cách sử dụng quy hoạch công suất.
00:02:37
Chúng ta cũng có một cái nhìn vào những gì các công cụ có sẵn để
00:02:40
giúp bạn tối ưu hóa nhóm của bạn.
00:02:42
Mỗi tài nguyên là cụ thể, bạn sẽ điều chỉnh các thiết lập như bạn mong muốn:
00:02:47
người, thiết bị, chi phí như cho thuê phòng hoặc dịch vụ
00:02:52
là các loại tài nguyên khác nhau mà bạn có thể cần
00:02:54
và điều này sẽ ảnh hưởng đến dự án, ví dụ.
00:02:57
Dự án trực tuyến sẽ giúp bạn cấu hình tất cả các thông tin này.
00:03:02
Tôi sẽ quay lại Trung tâm tài nguyên của tôi trong ribbon
00:03:08
và tôi sẽ chọn một nguồn tài nguyên và tôi đã chỉnh sửa
00:03:11
thông tin liên quan đến một người liên lạc.
00:03:14
Từ Trang này, bạn có quyền truy cập vào các cài đặt khác nhau
00:03:17
rằng bạn sẽ có thể hoàn thành theo các lĩnh vực khác nhau.
00:03:21
Ví dụ, tính khả dụng sớm nhất,
00:03:24
tính khả dụng mới nhất và chi phí tiềm năng phân bổ cho tài nguyên này.
00:03:30
Thông tin bổ sung có sẵn theo nhu cầu của bạn.
00:03:34
Khi tôi đã hoàn thành việc nhập thông tin này, tôi nhấp vào lưu.
00:03:39
Bây giờ bạn có kiến thức cần thiết để thực hiện
00:03:41
Các nguồn lực khác nhau của dự án của bạn và để quản lý tốt hơn chúng.
00:03:45
Tất cả các tốt nhất cho việc sử dụng các phần mềm dự án trực tuyến.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Membuat sebuah proyek.
00:00:03
Halo dan Selamat datang di tutorial ini pada Project online.
00:00:07
Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana membuat sebuah proyek baru
00:00:10
dan menetapkan strategi yang terkait dengan apa yang kita inginkan;
00:00:13
Daftar tugas SharePoint atau proyek perusahaan,
00:00:17
membuat tim yang akan bekerja pada proyek ini dan mengelolanya
00:00:21
dan terakhir kita akan melihat bagaimana mengimplementasikan berbagai sumber daya yang mungkin untuk proyek ini.
00:00:27
Dari pusat proyek di pita, Anda memiliki
00:00:30
fungsi baru dengan pilihan 2 jenis proyek.
00:00:33
Baik daftar sederhana, daftar tugas SharePoint yang memungkinkan
00:00:37
setiap peserta untuk membuat dan memodifikasi
00:00:40
atau proyek perusahaan yang akan memungkinkan Anda untuk mempertahankan
00:00:44
kontrol atas proyek karena Anda harus menyetujui semua pembaruan.
00:00:49
Sekarang mari kita membuat proyek perusahaan.
00:00:54
Dalam jendela ini, Anda dapat menentukan informasi dasar,
00:00:57
nama proyek, Deskripsi gaya ringkasan,
00:01:00
tanggal mulai dan selalu mendefinisikan konsep pemilik
00:01:04
yang akan memberikan hak yang paling penting dalam hal manajemen proyek.
00:01:09
Ketika semua ini dilakukan dan dalam urutan yang baik, klik finish
00:01:12
untuk memvalidasi pelaksanaan proyek Anda.
00:01:16
Proyek tidak dapat bekerja tanpa jumlah tertentu
00:01:18
sumber daya dan keterampilan.
00:01:21
Anda harus menentukan ini sebelumnya;
00:01:23
lebih tepatnya mereka didefinisikan, semakin mudah proyek Anda
00:01:26
akan mengelola di Project online.
00:01:30
Sekarang mari kita menunjukkan sumber daya dari proyek ini ke Project online.
00:01:35
Saya memilih proyek saya di pusat proyek dan,
00:01:38
menggunakan pita, membangun tim.
00:01:43
Saya menambahkan anggota tim satu per satu.
00:01:50
Jika saya klik Tambahkan di sini, anggota tim akan
00:01:53
otomatis akan muncul di sebelah kiri.
00:01:55
Setelah selesai, penting untuk tidak melupakan untuk menyimpan dan menutup,
00:01:59
Jika tidak, tidak satupun dari informasi ini akan diperhitungkan.
00:02:04
Dari sana, dengan menggunakan alokasi sumber daya, saya dapat melihat
00:02:08
tugas yang ditugaskan untuk setiap sumber daya saya.
00:02:11
Saya dapat dengan mudah menemukan semua tugas yang telah ditugaskan
00:02:14
sumber daya yang berbeda.
00:02:17
Saya juga bisa mendapatkan grafis yang akan memungkinkan saya untuk mengetahui dari hari ke hari,
00:02:22
hari demi hari, apa kapasitas kerja sumber daya saya;
00:02:27
indikator yang berguna untuk mengelola proyek.
00:02:31
Pandangan ini diperoleh dengan menggunakan perencanaan kapasitas.
00:02:37
Mari kita juga lihat alat apa yang tersedia untuk
00:02:40
membantu Anda mengoptimalkan tim Anda.
00:02:42
Setiap sumber daya yang spesifik, Anda akan menyesuaikan pengaturan seperti yang Anda inginkan:
00:02:47
orang, peralatan, biaya seperti untuk menyewa kamar atau layanan
00:02:52
adalah berbagai jenis sumber daya yang mungkin Anda perlukan
00:02:54
dan yang akan berdampak pada proyek, misalnya.
00:02:57
Project online akan membantu Anda mengonfigurasi semua informasi ini.
00:03:02
Aku akan kembali ke pusat sumber daya saya di pita
00:03:08
dan saya akan memilih sumber daya dan
00:03:11
informasi yang berkaitan dengan kontak seseorang.
00:03:14
Dari Halaman ini, Anda memiliki akses ke pengaturan yang berbeda
00:03:17
bahwa Anda akan dapat menyelesaikan sesuai dengan bidang yang berbeda.
00:03:21
Sebagai contoh, ketersediaan awal,
00:03:24
ketersediaan dan biaya potensial terbaru yang dialokasikan untuk sumber daya ini.
00:03:30
Informasi tambahan tersedia sesuai dengan kebutuhan Anda.
00:03:34
Setelah saya selesai memasukkan informasi ini, saya klik Save.
00:03:39
Anda sekarang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan
00:03:41
berbagai sumber daya proyek Anda dan untuk mengelolanya dengan lebih baik.
00:03:45
Semua yang terbaik untuk menggunakan perangkat lunak Project online.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Создание проекта.
00:00:03
Привет и добро пожаловать в этот учебник по проекту в Интернете.
00:00:07
В этом разделе мы увидим, как создать новый проект
00:00:10
и назначить стратегию, связанную с тем, что мы хотим;
00:00:13
Список задач SharePoint или корпоративный проект,
00:00:17
создать команду, которая будет работать над этим проектом и управлять им
00:00:21
и, наконец, мы увидим, как реализовать различные возможные ресурсы для этого проекта.
00:00:27
Из проектного центра в ленте, у вас есть
00:00:30
функция Новая с выбором 2 типов проекта.
00:00:33
Либо простой список, список задач SharePoint, который позволяет
00:00:37
каждый участник для создания и изменения задач,
00:00:40
или корпоративный проект, который позволит вам сохранить больше
00:00:44
контроль над проектом, поскольку вы должны утвердить все обновления.
00:00:49
Теперь давайте создадим корпоративный проект.
00:00:54
В этом окне можно указать основную информацию,
00:00:57
название проекта, краткое описание стиля,
00:01:00
дата начала и всегда определяют понятие владельца
00:01:04
которые будут предоставлять наиболее важные права с точки зрения управления проектами.
00:01:09
Когда все это будет сделано и в хорошем порядке, нажмите Закончить
00:01:12
для проверки реализации проекта.
00:01:16
Проект не может работать без определенного количества
00:01:18
ресурсов и навыков.
00:01:21
Вы должны определить их заранее;
00:01:23
чем точнее они определены, тем проще ваш проект
00:01:26
будет управлять в проекте онлайн.
00:01:30
Теперь давайте указать ресурсы этого проекта для project Online.
00:01:35
Я выбираю свой проект в проектный центр и,
00:01:38
используя ленту, построить команду.
00:01:43
Я добавляю членов команды один за другим.
00:01:50
Если я нажимаю на Добавить здесь, члены команды будут
00:01:53
автоматически отображаться слева.
00:01:55
После завершения, важно не забывать, чтобы сохранить и закрыть,
00:01:59
в противном случае ни одна из этих данных не будет приниматься во внимание.
00:02:04
Оттуда, используя распределение ресурсов, я вижу,
00:02:08
задачи, возложенные на каждый из моих ресурсов.
00:02:11
Я могу легко найти все задачи, которые были назначены
00:02:14
к различным ресурсам.
00:02:17
Я также могу получить графику, которая позволит мне знать изо дня в день,
00:02:22
день за днем, что рабочая способность моих ресурсов;
00:02:27
удобный индикатор для управления проектом.
00:02:31
Это представление получено с помощью планирования емкости.
00:02:37
Давайте также посмотрим, какие инструменты доступны для
00:02:40
поможет вам оптимизировать свою команду.
00:02:42
Каждый конкретный ресурс будет корректировать настройки по своему желанию:
00:02:47
люди, оборудование, расходы, такие как аренда номеров или услуги
00:02:52
различные типы ресурсов, которые могут понадобиться
00:02:54
и что, например, повлияет на проект.
00:02:57
Project Online поможет вам настроить всю эту информацию.
00:03:02
Я собираюсь вернуться в свой ресурсный центр в ленте
00:03:08
и я собираюсь выбрать ресурс, и я буду редактировать
00:03:11
информацию, относящуюся к контактному лицу.
00:03:14
С этой страницы у вас есть доступ к различным настройкам
00:03:17
которые вы сможете завершить в соответствии с различными полями.
00:03:21
Например, самая ранняя доступность,
00:03:24
доступность и потенциальные затраты, выделяемые на этот ресурс.
00:03:30
Дополнительная информация доступна в соответствии с вашими потребностями.
00:03:34
Как только я закончил ввод этой информации, я нажимаю Сохранить.
00:03:39
Теперь у вас есть знания, необходимые для реализации
00:03:41
различных ресурсов вашего проекта и лучше управлять ими.
00:03:45
Все самое лучшее для использования программного обеспечения Project Online.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Създаване на проект.
00:00:03
Здравейте и добре дошли в този урок за проект онлайн.
00:00:07
В този раздел ще видим как да създадете нов проект
00:00:10
и да определим стратегия, свързана с това, което искаме;
00:00:13
Списък със задачи на SharePoint или корпоративен проект,
00:00:17
да създадем екип, който ще работи по този проект и да го управлява
00:00:21
и накрая ще видим как да реализираме различните възможни ресурси за този проект.
00:00:27
От центъра на проекта в лентата,
00:00:30
функция Ново с избор на 2 вида проект.
00:00:33
Списък със задачи на SharePoint, който позволява
00:00:37
всеки участник да създава и променя задачи,
00:00:40
или корпоративен проект, който ще ви позволи да
00:00:44
контрол над проекта, тъй като трябва да одобрите всички актуализации.
00:00:49
Сега нека създадем корпоративен проект.
00:00:54
В този прозорец можете да зададете основна информация,
00:00:57
името на проекта, описание на стила на резюме,
00:01:00
дата и винаги да дефинира концепцията за собственик
00:01:04
които ще предоставят най-важните права по отношение на управлението на проекти.
00:01:09
Когато всичко това е направено и в добър ред, кликнете върху Готово
00:01:12
за да валидирате изпълнението на вашия проект.
00:01:16
Един проект не може да работи без определен брой
00:01:18
ресурси и умения.
00:01:21
Трябва да определите тези предварително;
00:01:23
те са определени, толкова по-лесно е вашият проект
00:01:26
ще бъде да се управлява в Проект онлайн.
00:01:30
Сега нека посочим ресурсите на този проект за проект онлайн.
00:01:35
Избирам моя проект в центъра на проекта и,
00:01:38
с помощта на лентата, изграждане на екип.
00:01:43
Добавям членовете на екипа един по един.
00:01:50
Ако кликна върху Добави тук, членовете на екипа ще
00:01:53
автоматично се появява вляво.
00:01:55
След като приключи, е важно да не забравяме да се спаси и да се затвори,
00:01:59
в противен случай няма да бъде взета предвид нито една от тези данни.
00:02:04
Оттам, използвайки разпределението на ресурси, мога да видя
00:02:08
задачите, възложени на всеки от моите ресурси.
00:02:11
Лесно мога да намеря всички задачи, които са възложени
00:02:14
различните ресурси.
00:02:17
Мога също да получа графики, които ще ми позволят да знам от ден на ден,
00:02:22
ден след ден, какъв е работоспособността на моите ресурси;
00:02:27
за управление на проекта.
00:02:31
Този изглед се получава чрез използване на планирането на капацитета.
00:02:37
Нека да разгледаме и какви инструменти са на разположение на
00:02:40
да ви помогне да оптимизирате екипа си.
00:02:42
Всеки ресурс е специфичен, вие ще коригирате настройките, както желаете:
00:02:47
оборудване, разходи като наемане на стаи или за услуги,
00:02:52
са различните видове ресурси, от които може да се нуждаете
00:02:54
и които ще повлияят на проекта например.
00:02:57
Проект Онлайн ще ви помогне да конфигурирате цялата тази информация.
00:03:02
Ще се върна в моя ресурсен център в лентата
00:03:08
и аз ще изберете ресурс и ще редактирам
00:03:11
информация, свързана с лице за контакт.
00:03:14
От тази страница имате достъп до различни настройки
00:03:17
ще можете да попълните в зависимост от различните полета.
00:03:21
Например най-ранната наличност,
00:03:24
и потенциалните разходи, разпределени за този ресурс.
00:03:30
Допълнителна информация е налична според вашите нужди.
00:03:34
След като приключа с въвеждането на тази информация, щракнете върху Запиши.
00:03:39
Вече разполагате с необходимите знания за
00:03:41
различните ресурси на вашия проект и да ги управлявате по-добре.
00:03:45
Всичко най-добро за използване на софтуера Project Online.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Crearea unui proiect.
00:00:03
Bună ziua și bun venit la acest tutorial pe Project Online.
00:00:07
În această secțiune, vom vedea să creăm un nou proiect
00:00:10
și să atribuim o strategie legată de ceea ce ne dorim;
00:00:13
Listă de activități SharePoint sau proiect de întreprindere,
00:00:17
să creeze echipa care va lucra la acest proiect și să îl gestioneze
00:00:21
și, în cele din urmă, vom vedea să pună în aplicare diferitele resurse posibile pentru acest proiect.
00:00:27
Din centrul De proiect din panglică, aveți
00:00:30
funcția Nou, cu alegerea a 2 tipuri de proiect.
00:00:33
Fie o listă simplă, lista de activități SharePoint, care permite
00:00:37
fiecare participant să creeze și să modifice activități;
00:00:40
sau un proiect de întreprindere care vă va permite să păstrați mai mult
00:00:44
controlul asupra proiectului, deoarece trebuie să aprobați toate actualizările.
00:00:49
Acum să creăm un proiect de întreprindere.
00:00:54
În această fereastră, aveți posibilitatea să specificați informații de bază,
00:00:57
numele proiectului, o descriere sumară a stilului,
00:01:00
o dată de început și să definească întotdeauna conceptul de proprietar
00:01:04
care va acorda cele mai importante drepturi în ceea ce privește gestionarea proiectelor.
00:01:09
Când toate acestea se fac și în ordine, faceți clic pe Terminare
00:01:12
pentru a valida punerea în aplicare a proiectului dumneavoastră.
00:01:16
Un proiect nu poate funcționa fără un anumit număr de
00:01:18
resurse și competențe.
00:01:21
Trebuie să le definiți în avans;
00:01:23
cu cât sunt definite mai precis, cu atât proiectul dvs.
00:01:26
va fi de a gestiona în Project Online.
00:01:30
Acum, să indicăm resursele acestui proiect la Project Online.
00:01:35
Îmi selectez proiectul în centrul de proiect și,
00:01:38
folosind panglica, construi echipa.
00:01:43
Adaug membrii echipei unul câte unul.
00:01:50
Dacă fac clic pe Adăugare aici, membrii echipei vor
00:01:53
apar automat în stânga.
00:01:55
Odată terminat, este important să nu uităm să salvați și să închideți,
00:01:59
în caz contrar, niciuna dintre aceste informații nu va fi luată în considerare.
00:02:04
De acolo, folosind alocarea resurselor, pot vedea
00:02:08
sarcinile atribuite fiecăreia dintre resursele mele.
00:02:11
Pot găsi cu ușurință toate sarcinile care au fost atribuite
00:02:14
la diferite resurse.
00:02:17
Pot obține, de asemenea, grafica care va permite-mi să știu de la o zi la alta,
00:02:22
zi de zi, care este capacitatea de lucru a resurselor mele;
00:02:27
un indicator la îndemână pentru gestionarea proiectului.
00:02:31
Această vizualizare se obține utilizând planificarea capacității.
00:02:37
Să aruncăm, de asemenea, o privire la ce instrumente sunt disponibile pentru
00:02:40
vă ajută să vă optimizați echipa.
00:02:42
Fiecare resursă fiind specifică, veți ajusta setările după doriți:
00:02:47
persoane, echipamente, costuri, ar fi pentru închirierea de camere sau pentru servicii
00:02:52
sunt diferitele tipuri de resurse de care este posibil să aveți nevoie
00:02:54
și care va avea un impact asupra proiectului, de exemplu.
00:02:57
Project Online vă va ajuta să configurați toate aceste informații.
00:03:02
Mă voi întoarce la centrul meu de resurse în panglică
00:03:08
și am de gând să selectați o resursă și voi edita
00:03:11
informațiile referitoare la o persoană de contact.
00:03:14
Din această pagină, aveți acces la diferite setări
00:03:17
pe care le veți putea completa în funcție de diferitele câmpuri.
00:03:21
De exemplu, cea mai apropiată disponibilitate,
00:03:24
cele mai recente disponibilitatea și costurile potențiale alocate acestei resurse.
00:03:30
Informații suplimentare sunt disponibile în funcție de nevoile dumneavoastră.
00:03:34
După ce am terminat de introdus aceste informații, fac clic pe Salvare.
00:03:39
Acum aveți cunoștințele necesare pentru a implementa
00:03:41
diferitele resurse ale proiectului dumneavoastră și pentru a le gestiona mai bine.
00:03:45
Toate cele bune pentru utilizarea software-ului Project Online.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Створення проекту.
00:00:03
Привіт і ласкаво просимо до цього підручника на Project Online.
00:00:07
У цьому розділі ми побачимо, як створити новий проект
00:00:10
і призначити стратегію, пов'язану з тим, що ми хочемо;
00:00:13
Список завдань SharePoint або корпоративний проект,
00:00:17
створити робочу команду, яка працюватиме над цим проектом і керувати нею
00:00:21
і, нарешті, ми побачимо, як реалізувати різні можливі ресурси для цього проекту.
00:00:27
У центрі проекту на стрічці
00:00:30
функція Нова з вибором 2 типів проекту.
00:00:33
Або простий список завдань SharePoint, який дозволяє
00:00:37
кожного учасника для створення та змінення завдань,
00:00:40
або корпоративний проект, який дозволить вам зберегти більше
00:00:44
контролювати проект, як ви повинні затвердити всі оновлення.
00:00:49
Тепер створимо корпоративний проект.
00:00:54
У цьому вікні можна вказати основні відомості,
00:00:57
назва проекту, опис резюме стилю,
00:01:00
початкова дата і завжди визначають концепцію власника
00:01:04
які будуть надавати найважливіші права з точки зору управління проектами.
00:01:09
Коли все це буде зроблено і в хорошому порядку, натисніть кнопку Готово
00:01:12
для перевірки реалізації вашого проекту.
00:01:16
Проект не може працювати без певної кількості
00:01:18
ресурси та навички.
00:01:21
Ви повинні визначити їх заздалегідь;
00:01:23
точніше вони визначаються, тим легше ваш проект
00:01:26
керуватиме у веб-сайті Project Online.
00:01:30
Тепер давайте вкамомо ресурси цього проекту до Project Online.
00:01:35
Я вибиваю проект у центрі проекту та
00:01:38
за допомогою стрічки, створення команди.
00:01:43
Я додаю членів команди по одному.
00:01:50
Якщо я натисю кнопку Додати тут, члени команди будуть
00:01:53
автоматично з'являтися ліворуч.
00:01:55
Після завершення важливо не забувати, щоб зберегти і закрити,
00:01:59
інакше жодна з цих відомостей не буде враховна.
00:02:04
Звідти, використовуючи розподіл ресурсів, я бачу, що
00:02:08
завдання, призначені кожному з моїх ресурсів.
00:02:11
Я можу легко знайти всі призначені завдання
00:02:14
до різних ресурсів.
00:02:17
Я також можу отримати графіку, яка дозволить мені знати з дня на день,
00:02:22
день за днем, яка спроможність моїх ресурсів;
00:02:27
зручний індикатор для управління проектом.
00:02:31
Це подання отримується за допомогою планування потенціалу.
00:02:37
Давайте також подивимося, які інструменти доступні для
00:02:40
допоможе оптимізувати свою команду.
00:02:42
Кожен ресурс, який є специфічним, ви можете налаштувати параметри, як ви хочете:
00:02:47
людей, обладнання, такі витрати, як для найму номерів або послуг
00:02:52
– це різні типи ресурсів, які можуть знадобитися
00:02:54
і які вплинуть на проект, наприклад.
00:02:57
Project Online допоможе настроїти всі ці відомості.
00:03:02
Я повернуся до центру ресурсів на стрічці
00:03:08
і я збираюся вибрати ресурс, і я буду редагувати
00:03:11
інформацію, що відноситься до контактної особи.
00:03:14
На цій сторінці ви маєте доступ до різних параметрів
00:03:17
що ви зможете завершити відповідно до різних полів.
00:03:21
Наприклад, найраніша доступність,
00:03:24
наявність останніх і потенційних витрат, виділених для цього ресурсу.
00:03:30
Додаткова інформація доступна відповідно до ваших потреб.
00:03:34
Після завершення введення цієї інформації натисніть кнопку Зберегти.
00:03:39
Тепер у вас є знання, необхідні для реалізації
00:03:41
різних ресурсів вашого проекту і краще керувати ними.
00:03:45
Все найкраще під час використання програмного забезпечення Project Online.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Tworzenie projektu.
00:00:03
Witam i zapraszam do tego samouczka na Temat Project Online.
00:00:07
W tej sekcji zobaczymy, jak utworzyć nowy projekt
00:00:10
i wyznaczyć strategię związaną z tym, czego chcemy;
00:00:13
lista zadań programu SharePoint lub projekt przedsiębiorstwa,
00:00:17
stworzyć zespół, który będzie pracował nad tym projektem i zarządzał nim
00:00:21
i wreszcie zobaczymy, jak wdrożyć różne możliwe zasoby dla tego projektu.
00:00:27
Z centrum projektu na wstążce
00:00:30
funkcja Nowość z wyborem 2 typów projektu.
00:00:33
Albo prostą listę, lista zadań programu SharePoint, która umożliwia
00:00:37
każdego uczestnika do tworzenia i modyfikowania zadań,
00:00:40
lub projekt przedsiębiorstwa, który pozwoli Ci zachować więcej
00:00:44
kontroli nad projektem, ponieważ trzeba zatwierdzić wszystkie aktualizacje.
00:00:49
Teraz utwórzmy projekt przedsiębiorstwa.
00:00:54
W tym oknie można określić podstawowe informacje,
00:00:57
nazwę projektu, opis stylu podsumowania,
00:01:00
datę rozpoczęcia i zawsze definiować pojęcie właściciela
00:01:04
które przyznają najważniejsze prawa w zakresie zarządzania projektami.
00:01:09
Gdy to wszystko zostanie zrobione i w dobrym porządku, kliknij przycisk Zakończ
00:01:12
, aby zweryfikować implementację projektu.
00:01:16
Projekt nie może działać bez określonej liczby
00:01:18
zasobów i umiejętności.
00:01:21
Musisz zdefiniować je z wyprzedzeniem;
00:01:23
im dokładniej są one zdefiniowane, tym łatwiejszy jest twój projekt
00:01:26
będzie zarządzać w usłudze Project Online.
00:01:30
Teraz wskażmy zasoby tego projektu do usługi Project Online.
00:01:35
Wybieram projekt w centrum projektu i
00:01:38
za pomocą wstążki, zbudować zespół.
00:01:43
Dodaję członków zespołu jeden po drugim.
00:01:50
Jeśli kliknę przycisk Dodaj tutaj, członkowie zespołu
00:01:53
automatycznie pojawiają się po lewej stronie.
00:01:55
Po zakończeniu ważne jest, aby nie zapomnieć o zapisaniu i zamknięciu,
00:01:59
w przeciwnym razie żadna z tych informacji nie zostanie uwzględnić.
00:02:04
Stamtąd, korzystając z alokacji zasobów, widzę, że
00:02:08
zadań przydzielonych do każdego z moich zasobów.
00:02:11
Mogę łatwo znaleźć wszystkie zadania, które zostały przydzielone
00:02:14
do różnych zasobów.
00:02:17
Mogę również uzyskać grafikę, która pozwoli mi wiedzieć z dnia na dzień,
00:02:22
Dzień po dniu, jaka jest zdolność do pracy moich zasobów.
00:02:27
przydatny wskaźnik zarządzania projektem.
00:02:31
Ten widok jest uzyskiwany przy użyciu planowania pojemności.
00:02:37
Przyjrzyjmy się również, jakie narzędzia są dostępne
00:02:40
pomóc zoptymalizować swój zespół.
00:02:42
Każdy zasób jest specyficzny, można dostosować ustawienia, jak chcesz:
00:02:47
osób, sprzętu, kosztów, takich jak wynajem pokoi lub
00:02:52
to różne rodzaje zasobów, które mogą być potrzebne
00:02:54
i które będą miały wpływ na przykład projekt.
00:02:57
Usługa Project Online pomoże Ci skonfigurować wszystkie te informacje.
00:03:02
Wrócę do centrum zasobów na wstążce
00:03:08
i mam zamiar wybrać zasób i będę edytować
00:03:11
informacje dotyczące osoby kontaktowej.
00:03:14
Na tej stronie masz dostęp do różnych ustawień
00:03:17
że będzie można wykonać zgodnie z różnymi polami.
00:03:21
Na przykład najwcześniejsza dostępność,
00:03:24
dostępność i potencjalne koszty przydzielone do tego zasobu.
00:03:30
Dodatkowe informacje są dostępne w zależności od potrzeb.
00:03:34
Po zakończeniu wprowadzania tych informacji kliknij przycisk Zapisz.
00:03:39
Posiadasz wiedzę potrzebną do wdrożenia
00:03:41
różnych zasobów projektu i lepszego zarządzania nimi.
00:03:45
Wszystkiego najlepszego do korzystania z oprogramowania Project Online.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Bir proje oluşturma.
00:00:03
Merhaba ve Project Online bu öğretici hoş geldiniz.
00:00:07
Bu bölümde, nasıl yeni bir proje oluşturmak için göreceksiniz
00:00:10
ve ne istediğimizle ilgili bir strateji atamak;
00:00:13
SharePoint görev listesi veya kurumsal proje,
00:00:17
bu proje üzerinde çalışacak ekibi oluşturmak ve yönetmek
00:00:21
ve son olarak bu proje için çeşitli olası kaynakların nasıl uygulanacağını göreceğiz.
00:00:27
Şeritteki Proje merkezinden,
00:00:30
fonksiyonu Yeni proje 2 tür seçimi ile.
00:00:33
Ya basit bir liste, SharePoint görev listesi sağlayan
00:00:37
her katılımcının görevleri oluşturmak ve değiştirmek,
00:00:40
veya daha fazla tutmanızı sağlayacak bir kurumsal proje
00:00:44
tüm güncelleştirmeleri onaylamanız gerektiğinden proje üzerinde denetim yapın.
00:00:49
Şimdi bir kurumsal proje oluşturalım.
00:00:54
Bu pencerede, temel bilgileri belirtebilirsiniz,
00:00:57
projenin adı, özet stil açıklaması,
00:01:00
bir başlangıç tarihi ve her zaman bir sahibi kavramını tanımlamak
00:01:04
proje yönetimi açısından en önemli hakları kim verecek.
00:01:09
Tüm bunlar yapıldığında ve iyi sırayla, Finish'i tıklatın
00:01:12
projenizin uygulanmasını doğrulamak için.
00:01:16
Bir proje belirli bir sayıda olmadan çalışamaz
00:01:18
kaynaklar ve beceriler.
00:01:21
Bunları önceden tanımlamanız gerekir;
00:01:23
ne kadar kesin tanımlanırsa, projeniz o kadar kolay
00:01:26
Project Online'da yönetilecek.
00:01:30
Şimdi bu projenin kaynaklarını Project Online'a belirtelim.
00:01:35
Projemi proje merkezinde seçiyorum ve
00:01:38
şerit kullanarak, takım oluşturun.
00:01:43
Ekip üyelerini birer birer ekliyorum.
00:01:50
Buraya Ekle'yi tıklattığınızda, ekip üyeleri
00:01:53
otomatik olarak solda görünür.
00:01:55
Bir kez bitmiş, kaydetmek ve kapatmak için unutmamak önemlidir,
00:01:59
aksi takdirde bu bilgilerin hiçbiri dikkate alınmayacaktır.
00:02:04
Buradan, kaynak tahsisatını kullanarak,
00:02:08
kaynaklarımın her birine atanan görevler.
00:02:11
Atanan tüm görevleri kolayca bulabilirim
00:02:14
farklı kaynaklara.
00:02:17
Ayrıca günden güne bilmemi sağlayacak grafikler de edinebilirim.
00:02:22
günden güne, benim kaynakların çalışma kapasitesi nedir;
00:02:27
projeyi yönetmek için kullanışlı bir gösterge.
00:02:31
Bu görünüm kapasite planlaması kullanılarak elde edilir.
00:02:37
Ayrıca hangi araçların kullanılabilmeye yönelik bir göz atalım
00:02:40
ekibinizi optimize etmek için yardımcı olur.
00:02:42
Her kaynak belirli olmak, istediğiniz gibi ayarları ayarlar:
00:02:47
kişi, ekipman, oda kiralama veya hizmetler için maliyetler
00:02:52
ihtiyaç duyabileceğiniz farklı kaynak türleridir
00:02:54
ve bu da projeyi etkileyecektir, örneğin.
00:02:57
Project Online tüm bu bilgileri yapılandırmanıza yardımcı olur.
00:03:02
Kurdeledeki kaynak merkezime geri döneceğim.
00:03:08
ve ben bir kaynak seçmek için gidiyorum ve ben düzenlenecek
00:03:11
ilgili kişiyle ilgili bilgiler.
00:03:14
Bu sayfadan farklı ayarlara erişebilirsiniz
00:03:17
farklı alanlara göre tamamlamak mümkün olacak.
00:03:21
Örneğin, en erken kullanılabilirlik,
00:03:24
bu kaynağa ayrılan en son kullanılabilirlik ve olası maliyetler.
00:03:30
İhtiyaçlarınıza göre ek bilgiler mevcuttur.
00:03:34
Bu bilgileri girmeyi bitirdikten sonra Kaydet'i tıklatın.
00:03:39
Artık uygulamak için gerekli bilgiye sahipsiniz
00:03:41
projenizin çeşitli kaynakları ve daha iyi yönetmek için.
00:03:45
Tüm en iyi Project Online yazılımı kullanmak için.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Criar um projeto.
00:00:03
Olá e bem-vindos a este tutorial no Project Online.
00:00:07
Nesta secção, veremos como criar um novo projeto
00:00:10
e atribuir uma estratégia relacionada com o que queremos;
00:00:13
Lista de tarefas do SharePoint ou projeto empresarial,
00:00:17
criar a equipa que vai trabalhar neste projeto e geri-lo
00:00:21
e, por último, veremos como implementar os vários recursos possíveis para este projeto.
00:00:27
Do centro de projeto na fita, você tem
00:00:30
a função Nova com a escolha de 2 tipos de projeto.
00:00:33
Ou uma lista simples, lista de tarefas sharePoint que permite
00:00:37
cada participante para criar e modificar tarefas,
00:00:40
ou um projeto de empresa que lhe permitirá reter mais
00:00:44
controlar o projeto como você tem que aprovar todas as atualizações.
00:00:49
Agora vamos criar um projeto empresarial.
00:00:54
Nesta janela, pode especificar informações básicas,
00:00:57
o nome do projeto, uma descrição de estilo sumário,
00:01:00
uma data de início e sempre definir o conceito de um proprietário
00:01:04
que concederá os direitos mais importantes em termos de gestão de projetos.
00:01:09
Quando tudo isto estiver feito e em boa ordem, clique em Terminar
00:01:12
para validar a implementação do seu projeto.
00:01:16
Um projeto não pode funcionar sem um certo número de
00:01:18
recursos e competências.
00:01:21
Tem que defini-las com antecedência;
00:01:23
quanto mais precisamente eles são definidos, mais fácil o seu projeto
00:01:26
será para gerir no Projeto Online.
00:01:30
Agora vamos indicar os recursos deste projeto para o Project Online.
00:01:35
Eu seleciono o meu projeto no centro de projeto e,
00:01:38
usando a fita, construir equipa.
00:01:43
Adiciono os membros da equipa um a um.
00:01:50
Se clicar em Adicionar aqui, os membros da equipa irão
00:01:53
aparecer automaticamente à esquerda.
00:01:55
Uma vez terminado, é importante não esquecer de salvar e fechar,
00:01:59
caso contrário, nenhuma destas informações será tida em conta.
00:02:04
A partir daí, usando a alocação de recursos, posso ver
00:02:08
as tarefas atribuídas a cada um dos meus recursos.
00:02:11
Posso facilmente encontrar todas as tarefas que foram atribuídas
00:02:14
para os diferentes recursos.
00:02:17
Também posso obter gráficos que me permitam saber de dia para dia,
00:02:22
dia após dia, qual é a capacidade de trabalho dos meus recursos;
00:02:27
um indicador útil para a gestão do projeto.
00:02:31
Esta visão é obtida utilizando o planeamento da capacidade.
00:02:37
Vamos também ver quais as ferramentas disponíveis para
00:02:40
ajudá-lo a otimizar a sua equipa.
00:02:42
Cada recurso específico, ajustará as definições como desejar:
00:02:47
pessoas, equipamentos, custos como a contratação de quartos ou para serviços
00:02:52
são os diferentes tipos de recursos que pode precisar
00:02:54
e que vai impactar o projeto, por exemplo.
00:02:57
O Project Online irá ajudá-lo a configurar toda esta informação.
00:03:02
Vou voltar para o meu centro de recursos na fita.
00:03:08
e vou selecionar um recurso e vou editar
00:03:11
as informações relativas a uma pessoa de contacto.
00:03:14
A partir desta página, você tem acesso a diferentes configurações
00:03:17
que poderá completar de acordo com os diferentes campos.
00:03:21
Por exemplo, a primeira disponibilidade,
00:03:24
mais recente disponibilidade e custos potenciais atribuídos a este recurso.
00:03:30
Informações adicionais estão disponíveis de acordo com as suas necessidades.
00:03:34
Assim que terminar de inserir esta informação, clico em Save.
00:03:39
Agora tem o conhecimento necessário para implementar
00:03:41
os vários recursos do seu projeto e para melhor geri-los.
00:03:45
Tudo de bom para usar o software Project Online.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Kreiranje projekta.
00:00:03
Zdravo i dobrodoљli na ovo predavanje na Projektu Online.
00:00:07
U ovom odeljku, videćemo kako da napravimo novi projekat
00:00:10
i dodeliti strategiju vezanu za ono što želimo;
00:00:13
SharePoint lista zadataka ili enterprise projekat,
00:00:17
kreirati tim koji će raditi na ovom projektu i upravljati njime
00:00:21
i na kraju ćemo videti kako da sprovedemo različite moguće resurse za ovaj projekat.
00:00:27
Iz centra projekta na glavnoj traci, imate
00:00:30
funkciju Novo sa izborom 2 tipa projekta.
00:00:33
Jednostavna lista, SharePoint lista zadataka koja dozvoljava
00:00:37
svaki učesnik da kreira i izmeni zadatke,
00:00:40
ili preduzetnički projekat koji će vam omogućiti da zadržite više
00:00:44
kontrolu nad projektom jer morate da odobrite sve ispravke.
00:00:49
Hajde da napravimo preduzetnički projekat.
00:00:54
U ovom prozoru možete navesti osnovne informacije,
00:00:57
ime projekta, opis stila rezimea,
00:01:00
datum početka i uvek definišite koncept vlasnika
00:01:04
koji će dodeliti najvažnija prava u smislu upravljanja projektima.
00:01:09
Kada se sve ovo završi i u dobrom redosledu, kliknite na dugme Završi
00:01:12
da biste proverili realizaciju vašeg projekta.
00:01:16
Projekat ne može da funkcioniše bez određenog broja
00:01:18
resurse i veštine.
00:01:21
Morate to unapred definisati;
00:01:23
Što su preciznije definisane, to je vaš projekat lakši
00:01:26
upravljanje u projektu Online.
00:01:30
Sada naznaиe resurse ovog projekta projektu na Internet.
00:01:35
Biram svoj projekat u projektnom centru i,
00:01:38
koristeći traku, napravite tim.
00:01:43
Dodajem иlanove tima jednog po jednog.
00:01:50
Ako kliknem na Dodaj ovde, članovi tima će
00:01:53
automatski se pojavljuje na levoj strani.
00:01:55
Kada se završi, važno je da ne zaboravite da sačuvate i zatvorite,
00:01:59
u suprotnom, nijedna od ovih informacija neće biti uzeta u obzir.
00:02:04
Odatle, koristeći dodelu resursa, vidim
00:02:08
zadatke dodeljene svakom od mojih resursa.
00:02:11
Lako mogu da pronađem sve dodeljene zadatke
00:02:14
različite resurse.
00:02:17
Takođe mogu da nabavim grafike koje će mi omogućiti da znam iz dana u dan,
00:02:22
iz dana u dan, koji je radni kapacitet mojih resursa;
00:02:27
10.
00:02:31
Ovaj prikaz se dobija korišćenjem planiranja kapaciteta.
00:02:37
Pogledajmo i koji alat je dostupan
00:02:40
pomoći vam da optimizujete svoj tim.
00:02:42
Svaki resurs koji je specifičan, prilagodićete postavke po želji:
00:02:47
ljudi, oprema, troškovi kao što su sobe za zapošljavanje ili za usluge
00:02:52
su različiti tipovi resursa koji će vam možda biti potrebni
00:02:54
i koji će uticati na projekat, na primer.
00:02:57
Projekat Online će vam pomoći da konfigurišete sve ove informacije.
00:03:02
Vratiću se u svoj resursni centar na traci
00:03:08
I ja ću izabrati resurs i uređivaću
00:03:11
informacije koje se odnose na kontakt osobu.
00:03:14
Sa ove stranice imate pristup različitim postavkama
00:03:17
koje ćete moći da dovršite u skladu sa različitim poljima.
00:03:21
Na primer, najranija dostupnost,
00:03:24
najnovija raspoloživost i potencijalni troškovi dodeljeni ovom resursu.
00:03:30
Dodatne informacije su dostupne u skladu sa vašim potrebama.
00:03:34
Kada završim sa unosom ove informacije, kliknim na dugme Sačuvaj.
00:03:39
Sada imate znanje potrebno da sprovedete
00:03:41
različite resurse vašeg projekta i bolje upravljanje njima.
00:03:45
Sve najbolje za korišćenje softvera Project Online.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
مرحبا ومرحبا بكم في هذا البرنامج التعليمي على المشروع على الانترنت.
00:00:07
في هذا القسم، سنرى كيفية إنشاء مشروع جديد
00:00:10
وتعيين استراتيجية تتعلق بما نريد؛
00:00:13
قائمة مهام SharePoint أو مشروع المؤسسة،
00:00:17
إنشاء الفريق الذي سيعمل على هذا المشروع وإدارته
00:00:21
وأخيرا سنرى كيفية تنفيذ مختلف الموارد الممكنة لهذا المشروع.
00:00:27
من مركز المشروع في الشريط، لديك
00:00:30
الدالة جديد مع اختيار نوعين من المشاريع.
00:00:33
إما قائمة بسيطة ، قائمة مهام SharePoint التي تسمح
00:00:37
كل مشارك لإنشاء وتعديل المهام،
00:00:40
أو مشروع المؤسسة التي سوف تسمح لك للاحتفاظ أكثر
00:00:44
السيطرة على المشروع كما لديك للموافقة على جميع التحديثات.
00:00:49
الآن دعونا إنشاء مشروع المؤسسة.
00:00:54
في هذه النافذة، يمكنك تحديد المعلومات الأساسية،
00:00:57
اسم المشروع، وصف نمط ملخص،
00:01:00
تاريخ البدء ودائما تعريف مفهوم المالك
00:01:04
من سيمنح أهم الحقوق من حيث إدارة المشاريع.
00:01:09
عند الانتهاء من كل هذا وفي ترتيب جيد، انقر فوق إنهاء
00:01:12
للتحقق من صحة تنفيذ المشروع الخاص بك.
00:01:16
لا يمكن أن يعمل المشروع بدون عدد معين من
00:01:18
الموارد والمهارات.
00:01:21
عليك أن تحدد هذه مقدما؛
00:01:23
كلما تم تعريفها بدقة أكبر، كلما كان مشروعك أسهل
00:01:26
سيتم إدارة في المشروع عبر الإنترنت.
00:01:30
الآن دعونا الإشارة إلى موارد هذا المشروع إلى المشروع عبر الإنترنت.
00:01:35
أختار مشروعي في مركز المشروع و
00:01:38
باستخدام الشريط ، وبناء فريق.
00:01:43
أضيف أعضاء الفريق واحدا تلو الآخر.
00:01:50
إذا قمت بالنقر على إضافة هنا، سيقوم أعضاء الفريق
00:01:53
تظهر تلقائيا على اليسار.
00:01:55
بمجرد الانتهاء، من المهم عدم نسيان حفظ وإغلاق،
00:01:59
وإلا لن تؤخذ أي من هذه المعلومات في الاعتبار.
00:02:04
من هناك ، وذلك باستخدام تخصيص الموارد ، ويمكنني أن أرى
00:02:08
المهام المعينة لكل من مواردي.
00:02:11
يمكنني بسهولة العثور على جميع المهام التي تم تعيينها
00:02:14
للموارد المختلفة.
00:02:17
ويمكنني أيضا الحصول على الرسومات التي من شأنها أن تمكنني من معرفة من يوم لآخر،
00:02:22
يوما بعد يوم، ما هي قدرة العمل من مواردي؛
00:02:27
مؤشر مفيد لإدارة المشروع.
00:02:31
يتم الحصول على طريقة العرض هذه باستخدام تخطيط القدرات.
00:02:37
دعونا نلقي نظرة على ما هي الأدوات المتاحة ل
00:02:40
تساعدك على تحسين فريقك.
00:02:42
كل مورد يجري محددة، سوف ضبط الإعدادات كما تريد:
00:02:47
الأشخاص والمعدات والتكاليف مثل استئجار الغرف أو الخدمات
00:02:52
هي أنواع مختلفة من الموارد التي قد تحتاجها
00:02:54
والتي ستؤثر على المشروع، على سبيل المثال.
00:02:57
سيساعدك Project Online في تكوين كافة هذه المعلومات.
00:03:02
سأعود إلى مركز مواردي في الشريط
00:03:08
وسأقوم بتحديد مورد وسأقوم بتحريره
00:03:11
المعلومات المتعلقة بشخص جهة اتصال.
00:03:14
من هذه الصفحة، يمكنك الوصول إلى إعدادات مختلفة
00:03:17
التي سوف تكون قادرة على إكمال وفقا لحقول مختلفة.
00:03:21
على سبيل المثال، أقرب توافر،
00:03:24
آخر التوفر والتكاليف المحتملة المخصصة لهذا المورد.
00:03:30
تتوفر معلومات إضافية وفقا لاحتياجاتك.
00:03:34
بمجرد الانتهاء من إدخال هذه المعلومات، انقر فوق حفظ.
00:03:39
لديك الآن المعرفة اللازمة لتنفيذ
00:03:41
الموارد المختلفة لمشروعك وإدارتها بشكل أفضل.
00:03:45
كل التوفيق لاستخدام برنامج المشروع على الانترنت.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
안녕하세요 프로젝트 온라인에이 튜토리얼에 오신 것을 환영합니다.
00:00:07
이 섹션에서는 새 프로젝트를 만드는 방법을 살펴보겠습니다.
00:00:10
우리가 원하는 것과 관련된 전략을 할당합니다.
00:00:13
SharePoint 작업 목록 또는 엔터프라이즈 프로젝트,
00:00:17
이 프로젝트에서 작업하고 관리하는 팀을 만듭니다.
00:00:21
마지막으로 이 프로젝트에 대한 다양한 가능한 리소스를 구현하는 방법을 살펴보겠습니다.
00:00:27
리본의 프로젝트 센터에서
00:00:30
함수 는 2 가지 유형의 프로젝트를 선택하여 새 기능입니다.
00:00:33
간단한 목록 중 하나, 허용하는 SharePoint 작업 목록
00:00:37
각 참가자는 작업을 만들고 수정할 수 있습니다.
00:00:40
또는 더 많은 것을 유지할 수 있는 엔터프라이즈 프로젝트
00:00:44
모든 업데이트를 승인해야 하므로 프로젝트를 제어할 수 있습니다.
00:00:49
이제 엔터프라이즈 프로젝트를 만들어 보겠습니다.
00:00:54
이 창에서는 기본 정보를 지정할 수 있습니다.
00:00:57
프로젝트의 이름, 요약 스타일 설명,
00:01:00
시작 날짜와 항상 소유자의 개념을 정의합니다.
00:01:04
누가 프로젝트 관리 측면에서 가장 중요한 권리를 부여합니다.
00:01:09
이 모든 작업이 완료되고 좋은 순서로 완료되면 완료를 클릭하십시오.
00:01:12
프로젝트 구현의 유효성을 검사합니다.
00:01:16
프로젝트는 일정 수없이 작업할 수 없습니다.
00:01:18
자원과 기술.
00:01:21
사전에 정의해야 합니다.
00:01:23
더 정확하게 정의될수록 프로젝트가 더 쉬워집니다.
00:01:26
프로젝트 온라인에서 관리 해야 합니다.
00:01:30
이제 이 프로젝트의 리소스를 온라인 프로젝트로 표시해 보겠습니다.
00:01:35
프로젝트 센터에서 프로젝트를 선택하고,
00:01:38
리본을 사용하여 팀을 구성합니다.
00:01:43
팀 원을 하나씩 추가합니다.
00:01:50
여기 추가를 클릭하면 팀 구성원이
00:01:53
왼쪽에 자동으로 나타납니다.
00:01:55
완료되면, 저장하고 닫는 것을 잊지 않는 것이 중요합니다,
00:01:59
그렇지 않으면 이 정보는 고려되지 않습니다.
00:02:04
거기에서, 자원 할당을 사용하여, 나는 볼 수 있습니다
00:02:08
각 리소스에 할당된 작업입니다.
00:02:11
할당된 모든 작업을 쉽게 찾을 수 있습니다.
00:02:14
다른 리소스에.
00:02:17
또한 날마다 알 수 있는 그래픽을 얻을 수 있습니다.
00:02:22
매일, 내 자원의 작업 능력은 무엇입니까;
00:02:27
프로젝트 관리를 위한 편리한 지표입니다.
00:02:31
이 보기는 용량 계획을 사용하여 가져옵니다.
00:02:37
또한 사용할 수 있는 도구를 살펴보겠습니다.
00:02:40
팀을 최적화할 수 있도록 도와줍니다.
00:02:42
각 리소스가 특정되고 원하는 대로 설정을 조정합니다.
00:02:47
사람, 장비, 객실 채용 또는 서비스 비용
00:02:52
필요한 리소스의 다른 유형입니다.
00:02:54
예를 들어 프로젝트에 영향을 줄 수 있습니다.
00:02:57
프로젝트 온라인은 이 모든 정보를 구성하는 데 도움이 됩니다.
00:03:02
리본으로 리소스 센터로 돌아가겠습니다.
00:03:08
리소스를 선택하면 편집합니다.
00:03:11
담당자와 관련된 정보입니다.
00:03:14
이 페이지에서 다른 설정에 액세스할 수 있습니다.
00:03:17
다른 필드에 따라 완료할 수 있습니다.
00:03:21
예를 들어, 가장 빠른 가용성,
00:03:24
이 리소스에 할당된 최신 가용성 및 잠재적 비용.
00:03:30
추가 정보는 사용자의 필요에 따라 사용할 수 있습니다.
00:03:34
이 정보 입력을 완료하면 저장을 클릭합니다.
00:03:39
이제 구현하는 데 필요한 지식을 갖게 되었습니다.
00:03:41
프로젝트의 다양한 리소스와 더 나은 관리.
00:03:45
프로젝트 온라인 소프트웨어를 사용하기위한 모든 최선을 다합니다.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
您好,欢迎来到Project Online上的本教程。
00:00:07
在本节中,我们将了解如何创建新项目
00:00:10
并分配与我们想要的东西相关的策略;
00:00:13
SharePoint 任务列表或企业项目,
00:00:17
创建将处理此项目并对其进行管理的团队
00:00:21
最后,我们将看到如何为该项目实现各种可能的资源。
00:00:27
从功能区的"项目中心"中,您有
00:00:30
该功能新增,可选择2种类型的项目。
00:00:33
无论是一个简单的列表,SharePoint任务列表,它允许
00:00:37
每个参与者创建和修改任务,
00:00:40
或一个企业项目,这将允许您保留更多
00:00:44
控制项目,因为您必须批准所有更新。
00:00:49
现在,让我们创建一个企业项目。
00:00:54
在此窗口中,您可以指定基本信息,
00:00:57
项目名称,摘要样式说明,
00:01:00
开始日期,并始终定义所有者的概念
00:01:04
谁将授予项目管理方面最重要的权利。
00:01:09
完成所有这些操作并按顺序排列后,单击"完成"
00:01:12
以验证项目的实施。
00:01:16
一个项目在没有一定数量的
00:01:18
资源和技能。
00:01:21
您必须提前定义这些;
00:01:23
定义得越精确,您的项目就越容易
00:01:26
将在 Project Online 中进行管理。
00:01:30
现在,让我们将此项目的资源指示给 Project Online。
00:01:35
我在项目中心选择我的项目,然后,
00:01:38
使用功能区,建立团队。
00:01:43
我逐个添加团队成员。
00:01:50
如果我单击"在此处添加",则团队成员将
00:01:53
自动显示在左侧。
00:01:55
一旦完成,重要的是不要忘记保存和关闭,
00:01:59
否则,这些信息都不会被考虑在内。
00:02:04
从那里,使用资源分配,我可以看到
00:02:08
分配给我的每个资源的任务。
00:02:11
我可以轻松找到已分配的所有任务
00:02:14
到不同的资源。
00:02:17
我还可以获得图形,使我能够日复一日地知道,
00:02:22
日复一日,我的资源的工作能力是什么;
00:02:27
一个方便的指示器来管理项目。
00:02:31
此视图是使用容量规划获得的。
00:02:37
让我们也来看看哪些工具可用于
00:02:40
帮助您优化团队。
00:02:42
每个资源都是特定的,您将根据需要调整设置:
00:02:47
人员,设备,费用,例如租用房间或服务的费用
00:02:52
是您可能需要的不同类型的资源
00:02:54
例如,这将影响项目。
00:02:57
Project Online 将帮助您配置所有这些信息。
00:03:02
我将返回到功能区中的资源中心
00:03:08
我将选择一个资源,我将编辑
00:03:11
与联系人有关的信息。
00:03:14
在此页面中,您可以访问不同的设置
00:03:17
您将能够根据不同的字段完成。
00:03:21
例如,最早的可用性,
00:03:24
分配给此资源的最新可用性和潜在成本。
00:03:30
可根据您的需要提供其他信息。
00:03:34
输入完此信息后,我单击"保存"。
00:03:39
您现在拥有实施所需的知识
00:03:41
您项目的各种资源,并更好地管理它们。
00:03:45
使用Project Online软件的最佳选择。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่บทช่วยสอนนี้ในโครงการออนไลน์
00:00:07
ในส่วนนี้เราจะเห็นวิธีการสร้างโครงการใหม่
00:00:10
และกําหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการ
00:00:13
รายการงานหรือโครงการขององค์กรของ SharePoint
00:00:17
สร้างทีมที่จะทํางานในโครงการนี้และจัดการโครงการนี้
00:00:21
และสุดท้ายเราจะเห็นวิธีการใช้ทรัพยากรที่เป็นไปได้ต่างๆสําหรับโครงการนี้
00:00:27
จากศูนย์โครงการใน Ribbon คุณมี
00:00:30
ฟังก์ชั่น ใหม่ กับทางเลือกของโครงการ 2 ประเภท
00:00:33
ทั้งรายการอย่างง่ายรายการงาน SharePoint ที่อนุญาต
00:00:37
ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนงาน
00:00:40
หรือโครงการองค์กรที่จะช่วยให้คุณรักษาไว้ได้มากขึ้น
00:00:44
ควบคุมโครงการเนื่องจากคุณต้องอนุมัติการอัปเดตทั้งหมด
00:00:49
ตอนนี้เรามาสร้างโครงการองค์กรกัน
00:00:54
ในหน้าต่างนี้ คุณสามารถระบุรายละเอียดพื้นฐาน
00:00:57
ชื่อของโครงการ คําอธิบายลักษณะสรุป
00:01:00
วันที่เริ่มต้นและกําหนดแนวคิดของเจ้าของเสมอ
00:01:04
ที่จะให้สิทธิที่สําคัญที่สุดในแง่ของการจัดการโครงการ
00:01:09
เมื่อทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นและอยู่ในลําดับที่ดีให้คลิกเสร็จสิ้น
00:01:12
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการดําเนินการโครงการของคุณ
00:01:16
โครงการไม่สามารถทํางานได้หากไม่มีจํานวนหนึ่ง
00:01:18
ทรัพยากรและทักษะ
00:01:21
คุณต้องกําหนดสิ่งเหล่านี้ล่วงหน้า
00:01:23
ยิ่งมีการกําหนดอย่างแม่นยํามากเท่าไหร่โครงการของคุณก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น
00:01:26
จะจัดการใน Project Online
00:01:30
ตอนนี้เรามาระบุทรัพยากรของโครงการนี้ไปยัง Project Online
00:01:35
ฉันเลือกโครงการของฉันในศูนย์โครงการและ
00:01:38
ใช้ Ribbon สร้างทีม
00:01:43
ฉันเพิ่มสมาชิกในทีมทีละคน
00:01:50
ถ้าฉันคลิกที่เพิ่มที่นี่สมาชิกในทีมจะ
00:01:53
จะปรากฏทางด้านซ้ายโดยอัตโนมัติ
00:01:55
เมื่อเสร็จแล้วสิ่งสําคัญคือต้องไม่ลืมบันทึกและปิด
00:01:59
มิฉะนั้นจะไม่มีการนําข้อมูลนี้มาพิจารณา
00:02:04
จากที่นั่นโดยใช้การจัดสรรทรัพยากรฉันเห็น
00:02:08
งานที่กําหนดให้กับทรัพยากรแต่ละทรัพยากรของฉัน
00:02:11
ฉันสามารถค้นหางานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายได้อย่างง่ายดาย
00:02:14
ไปยังทรัพยากรที่แตกต่างกัน
00:02:17
ฉันยังสามารถรับกราฟิกที่จะช่วยให้ฉันรู้ในแต่ละวัน
00:02:22
วันแล้ววันเล่าความสามารถในการทํางานของทรัพยากรของฉันคืออะไร
00:02:27
ตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์สําหรับการจัดการโครงการ
00:02:31
มุมมองนี้ได้รับจากการใช้การวางแผนกําลังการผลิต
00:02:37
ลองมาดูกันว่ามีเครื่องมือใดบ้างสําหรับ
00:02:40
ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพทีมของคุณ
00:02:42
แต่ละทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจงคุณจะปรับการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ:
00:02:47
คน, อุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายเช่นสําหรับการว่าจ้างห้องพักหรือสําหรับการบริการ
00:02:52
เป็นทรัพยากรชนิดต่างๆ ที่คุณอาจต้องการ
00:02:54
และซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงการเช่น
00:02:57
Project Online จะช่วยคุณกําหนดค่าข้อมูลทั้งหมดนี้
00:03:02
ฉันจะกลับไปที่ศูนย์ทรัพยากรของฉันใน Ribbon
00:03:08
และฉันจะเลือกทรัพยากรและฉันจะแก้ไข
00:03:11
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ
00:03:14
จากเพจนี้ คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ได้
00:03:17
ซึ่งคุณจะสามารถกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ได้ตามฟิลด์ต่างๆ
00:03:21
ตัวอย่างเช่น ความพร้อมใช้งานที่เร็วที่สุด
00:03:24
ความพร้อมใช้งานล่าสุดและต้นทุนที่เป็นไปได้ที่ปันส่วนให้กับทรัพยากรนี้
00:03:30
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถใช้ได้ตามความต้องการของคุณของ
00:03:34
เมื่อฉันใส่ข้อมูลนี้เสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก
00:03:39
ตอนนี้คุณมีความรู้ที่จําเป็นในการดําเนินการ
00:03:41
ทรัพยากรต่างๆของโครงการของคุณและเพื่อจัดการได้ดีขึ้น
00:03:45
ทั้งหมดที่ดีที่สุดสําหรับการใช้ซอฟต์แวร์โครงการออนไลน์

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show