Outlook - Using categories Tutorial

In this video, you will learn about using categories in Microsoft 365. The video covers how to categorize and organize your documents, emails, and other information in Microsoft 365 using categories.
This will help you easily find and access your files and information when needed, improving your productivity and efficiency.

  • 2:15
  • 2166 views
00:00:05
to organize your Outlook items.
00:00:08
They allow you to identify and group your messages,
00:00:11
appointments, and contacts.
00:00:13
You can choose from a default set of categories
00:00:16
organized by color or create your own categories
00:00:19
to assign them to your Outlook items.
00:00:22
First, we will create a new category.
00:00:24
To do this, under the Home tab,
00:00:26
click on the Categorize icon and choose All Categories.
00:00:31
In the window that opens,
00:00:33
you see the categories already created.
00:00:36
Click on New to add a new one.
00:00:38
Give it a name,
00:00:40
a color,
00:00:42
and assign a shortcut to it if you wish.
00:00:45
Then click OK.
00:00:46
Your new category is created.
00:00:48
Let's see how to assign it.
00:00:51
For an email, you can select a message
00:00:53
and click the Categorize button on the ribbon
00:00:56
and choose the category you just created.
00:01:00
You can also access this function
00:01:02
by right-clicking on the message.
00:01:05
Obviously, you can assign multiple color categories
00:01:08
to a single item,
00:01:10
but you can also select multiple color categories
00:01:13
to assign them to the same category or categories faster.
00:01:18
For an element in your calendar, it's the same principle.
00:01:21
Select it and then assign it the desired category.
00:01:27
The same holds for your contacts
00:01:32
and your tasks.
00:01:38
Finally, if you want to remove a category
00:01:40
that you have assigned,
00:01:41
return to the Categorize menu and deselect the category
00:01:45
or choose Clear All Categories.
00:01:49
You can also edit or delete a category
00:01:52
by going to the All Categories menu.
00:01:56
Note also that you can assign a category
00:01:58
to the selected item by checking the desired box or boxes
00:02:02
directly from this window.
00:02:05
Indeed, the last 10 colors used
00:02:07
appear in the menu Categorize,
00:02:09
so you may not find the one you need in this menu directly.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
- Kleurcategorieën zijn erg handig...
00:00:06
om je Outlook-items te organiseren.
00:00:08
Je kunt er berichten, afspraken en contactpersonen...
00:00:11
mee identificeren en groeperen.
00:00:14
Je kunt uit een standaard set categorieën kiezen...
00:00:16
georganiseerd op kleur of je eigen categorieën maken...
00:00:19
en toewijzen aan je Outlook-items.
00:00:22
Eerst maken we een nieuwe categorie.
00:00:25
Klik hiervoor op het tabblad Home...
00:00:27
op Categoriseren en kies Alle categorieën.
00:00:31
In het venster dat wordt geopend,...
00:00:33
zie je de categorieën die al bestaan.
00:00:36
Klik op Nieuw om een nieuwe toe te voegen.
00:00:39
Geef hem een naam,...
00:00:41
een kleur,...
00:00:42
en wijs een snelkoppeling toe indien gewenst.
00:00:45
Klik dan op Oké.
00:00:47
Je nieuwe categorie wordt gemaakt.
00:00:49
Eens zien hoe je hem kunt toewijzen.
00:00:51
Voor een e-mail selecteer je een bericht...
00:00:54
klik je op Categoriseren in het lint...
00:00:56
en kies je de categorie die je net hebt gemaakt.
00:01:00
Je hebt ook toegang tot deze functie...
00:01:02
door te rechtsklikken op het bericht.
00:01:05
Je kunt natuurlijk meerdere kleurcategorieën...
00:01:08
toewijzen aan een enkel item,...
00:01:11
maar je kunt ook meerdere kleurencategorieën selecteren...
00:01:13
om ze sneller toe te wijzen aan dezelfde categorieën.
00:01:18
Voor een agenda-element geldt hetzelfde principe.
00:01:22
Selecteer het en wijs de gewenste categorie toe.
00:01:27
Hetzelfde geldt ook voor je contactpersonen...
00:01:32
en je taken.
00:01:38
Tot slot, als je een categorie wilt verwijderen...
00:01:40
die je hebt toegewezen,...
00:01:42
ga terug naar Categoriseren en verwijder je de selectie...
00:01:46
van de categorie of kies je Alle categorieën wissen.
00:01:50
Je kunt een categorie ook bewerken of verwijderen...
00:01:52
door naar Alle categorieën te gaan.
00:01:56
Merk op dat je een categorie kunt toewijzen...
00:01:59
aan het geselecteerde item door de gewenste vakjes...
00:02:02
rechtstreeks in dit venster aan te vinken.
00:02:05
De laatste tien gebruikte kleuren...
00:02:08
verschijnen in het menu Categoriseren,...
00:02:10
zodat je de kleur die je zoekt misschien niet direct ziet.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Las categorías de color son una excelente forma
00:00:05
de organizar sus elementos de Outlook.
00:00:08
Le permiten identificar y agrupar sus mensajes,
00:00:11
reuniones y contactos.
00:00:13
Puede elegir entre un conjunto predeterminado de categorías
00:00:16
organizadas por color o crear sus propias categorías para
00:00:19
asignarlas a los elementos de Outlook.
00:00:22
Primero, crearemos una nueva categoría.
00:00:24
Para ello, en la pestaña Inicio,
00:00:26
haga clic en el icono Categorizar y seleccione Todas las categorías.
00:00:31
En la ventana que se abre,
00:00:33
verá las categorías ya creadas.
00:00:36
Haga clic en Nueva para crear una nueva.
00:00:38
Dele un nombre,
00:00:40
un color
00:00:42
y asígnele un atajo si lo desea.
00:00:45
Luego, haga clic en OK.
00:00:46
Su nueva categoría ha sido creada.
00:00:48
Vamos a ver cómo asignarla.
00:00:51
Para un correo, puede seleccionar un mensaje
00:00:53
y hacer clic en el botón Categorizar de la cinta
00:00:56
y elegir la categoría que acaba de crear.
00:01:00
También puede acceder a esta función
00:01:02
haciendo clic derecho en el mensaje.
00:01:05
Obviamente, puede asignar varias categorías de color
00:01:08
a un solo elemento,
00:01:10
pero también puede seleccionar varias categorías de color
00:01:13
para asignarlas a la misma categoría o categorías más rápidamente.
00:01:18
Para un elemento de su calendario, el principio es el mismo.
00:01:21
Selecciónelo y asígnele la categoría deseada.
00:01:27
Lo mismo se aplica a sus contactos
00:01:32
y sus tareas.
00:01:38
Finalmente, si desea eliminar una categoría
00:01:40
que haya asignado,
00:01:41
vuelva al menú Categorizar y desmarque la categoría
00:01:45
o seleccione Borrar todas las categorías.
00:01:49
También puede editar o eliminar una categoría
00:01:52
en el menú Todas las categorías.
00:01:56
También que puede asignar una categoría
00:01:58
al elemento seleccionado marcando la casilla o casillas deseadas
00:02:02
directamente desde esta ventana.
00:02:05
Por cierto, en el menú Categorizar,
00:02:07
aparecen los últimos 10 colores utilizados,
00:02:09
así que es posible que no encuentre el que busca en este menú directamente.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Mit Farbkategorien können Sie
00:00:05
Ihre Outlook-Elemente organisieren.
00:00:08
Sie ermöglichen es Ihnen, Nachrichten, Termine und Kontakte zu identifizieren
00:00:11
und zu gruppieren.
00:00:13
Sie können aus standardmäßig eingerichteten Kategorien, die nach Farben
00:00:16
geordnet sind, wählen oder Ihre eigenen Kategorien erstellen und
00:00:19
sie Ihren Outlook-Elementen zuordnen.
00:00:22
Zuerst erstellen wir eine neue Kategorie.
00:00:24
Dafür klicken wir in der Registerkarte „Start”
00:00:26
auf die Schaltfläche „Kategorisieren” und wählen „Alle Kategorien”.
00:00:31
Im Fenster, das sich nun öffnet,
00:00:33
sehen Sie alle bereits erstellten Kategorien.
00:00:36
Klicken Sie auf „Neu”, um eine neue hinzuzufügen.
00:00:38
Geben Sie ihr einen Namen,
00:00:40
eine Farbe
00:00:42
und auf Wunsch ein Tastenkürzel.
00:00:45
Klicken Sie auf „OK”.
00:00:46
Ihre neue Kategorie wurde erstellt.
00:00:48
Wie weist man sie nun zu?
00:00:51
Um sie einer E-Mail zuzuweisen, wählen Sie eine Nachricht aus,
00:00:53
klicken auf die Schaltfläche „Kategorisieren” im Menüband und
00:00:56
wählen die Kategorie aus, die Sie soeben erstellt haben.
00:01:00
Sie können diese Funktion auch ausführen, indem Sie
00:01:02
mit einem Rechtsklick auf die Nachricht klicken.
00:01:05
Sie können einem Element offensichtlich mehrere
00:01:08
Farbkategorien zuweisen.
00:01:10
Sie können aber auch mehrere Farbkategorien auswählen, um sie
00:01:13
schneller der gleichen Kategorie oder den gleichen Kategorien zuzuweisen.
00:01:18
Um eine Kategorie einem Element in Ihrem Kalender zuzuweisen, nutzen Sie das gleiche Prinzip.
00:01:21
Wählen Sie es aus und weisen Sie es der gewünschten Kategorie zu.
00:01:27
Das gleiche gilt für Ihre Kontakte
00:01:32
und Ihre Aufgaben.
00:01:38
Wenn Sie eine Kategorie entfernen möchten,
00:01:40
die Sie zugewiesen haben,
00:01:41
kehren Sie zm Menü „Kategorisieren” zurück und deaktiveren Sie die Kategorie
00:01:45
oder wählen Sie „Alle Kategorien leeren”.
00:01:49
Sie können eine Kategorie auch bearbeiten oder löschen,
00:01:52
indem Sie zum Menü „Alle Kategorien” gehen.
00:01:56
Beachten Sie, dass Sie eine Kategorie
00:01:58
einem ausgewählten Element auch zuweisen können, indem Sie einen Haken in das gewünschte Feld oder die
00:02:02
gewünschten Felder direkt in diesem Fenster setzen.
00:02:05
Im Menü „Kategorisieren” erscheinen jedoch nur
00:02:07
die letzten 10 verwendeten Farben, sodass
00:02:09
Sie die Farbe, die Sie benötigen, möglicherweise nicht direkt in diesem Menü finden.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
A categoria Cor é uma ótima forma
00:00:05
de organizar seus itens do Outlook.
00:00:08
Ela permite identificar e agrupar suas mensagens,
00:00:11
compromissos e contatos.
00:00:13
Você pode escolher a partir de um conjunto padrão de categorias
00:00:16
organizado por cor ou criar suas próprias categorias
00:00:19
para atribui-las aos seus itens do Outlook.
00:00:22
Primeiro, vamos criar uma nova categoria.
00:00:24
Para isso, sob a aba Home,
00:00:26
clique no ícone Categorizar e escolha Todas as categorias.
00:00:31
Na janela aberta,
00:00:33
você verá as categorias já criadas.
00:00:36
Clique em Nova para adicionar uma nova.
00:00:38
Dê um nome,
00:00:40
uma cor
00:00:42
e atribua um atalho, se desejar.
00:00:45
Clique em OK.
00:00:46
Sua nova categoria foi criada.
00:00:48
Vamos ver como fazer a atribuição.
00:00:51
Para um e-mail, você pode selecionar uma mensagem
00:00:53
e clicar no botão Categorizar na faixa de opções
00:00:56
e escolher a categoria recém criada.
00:01:00
Você também pode acessar esta função
00:01:02
ao clicar com o botão direito na mensagem.
00:01:05
Obviamente você pode atribuir várias categorias de cor
00:01:08
para um único item,
00:01:10
mas você também pode selecionar várias categorias de cor
00:01:13
para atribui-las à mesma categoria ou categorias mais rapidamente.
00:01:18
Para um elemento no seu calendário, é o mesmo princípio.
00:01:21
Selecione-o e então atribua-o à categoria desejada.
00:01:27
O mesmo vale para seus contatos
00:01:32
e tarefas.
00:01:38
Por fim, caso queira remover uma categoria
00:01:40
atribuída,
00:01:41
volte ao menu Categorizar e desmarque a seleção da categoria
00:01:45
ou escolha Limpar todas as categorias.
00:01:49
Você também pode editar ou excluir uma categoria
00:01:52
indo ao menu Todas as categorias.
00:01:56
Observe também que você pode atribuir uma categoria
00:01:58
para o item selecionado marcando a caixa ou caixas desejadas
00:02:02
diretamente a partir desta janela.
00:02:05
Além disso, as 10 últimas cores usadas
00:02:07
aparecem no menu Categorizar,
00:02:09
assim, você pode não encontrar aquela que precisa neste menu diretamente.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Le categorie a colori sono un ottimo modo
00:00:05
per organizzare gli elementi di Outlook.
00:00:08
Consentono di identificare e raggruppare i messaggi,.
00:00:11
appuntamenti e contatti.
00:00:13
È possibile scegliere tra un set predefinito di categorie.
00:00:16
organizzato per colore o creare le proprie categorie.
00:00:19
per assegnarli agli elementi di Outlook.
00:00:22
In primo luogo, creeremo una nuova categoria.
00:00:24
A tale scopo, nella scheda Home,
00:00:26
clicca sull'icona Categorizza e scegliere Tutte le categorie..
00:00:31
Nella finestra che si apre,
00:00:33
vedere le categorie già create.
00:00:36
Fare clic su Nuovo per aggiungerne uno nuovo.
00:00:38
Dagli un nome,
00:00:40
un colore,
00:00:42
e assegnarle una scorciatoia, se lo si desidera.
00:00:45
Quindi fare clic su OK.
00:00:46
Viene creata la nuova categoria.
00:00:48
Vediamo come assegnarlo.
00:00:51
Per un'e-mail, è possibile selezionare un messaggio
00:00:53
e fare clic sul pulsante Categorizza sulla barra multifunzione.
00:00:56
e scegli la categoria che hai appena creato.
00:01:00
È anche possibile accedere a questa funzione
00:01:02
facendo clic con il pulsante destro del mouse sul messaggio.
00:01:05
Ovviamente, è possibile assegnare più categorie di colori.
00:01:08
a un singolo elemento,
00:01:10
ma è anche possibile selezionare più categorie di colori.
00:01:13
per assegnarli allo stesso categoria o categorie più velocemente..
00:01:18
Per un elemento del calendario, è lo stesso principio..
00:01:21
Selezionarlo e quindi assegnare la categoria desiderata..
00:01:27
Lo stesso vale per i tuoi contatti
00:01:32
e i vostri compiti.
00:01:38
Infine, se si desidera rimuovere una categoria
00:01:40
che avete assegnato,
00:01:41
tornare al menu Categorizza e deselezionare la categoria.
00:01:45
o scegliere Cancella tutte le categorie.
00:01:49
È inoltre possibile modificare o eliminare una categoria
00:01:52
andando al menu Tutte le categorie.
00:01:56
Si noti inoltre che è possibile assegnare una categoria
00:01:58
all'elemento selezionato controllando la scatola o le scatole desiderate.
00:02:02
direttamente da questa finestra.
00:02:05
Infatti, gli ultimi 10 colori utilizzati
00:02:07
vengono visualizzati nel menu Categorizza,
00:02:09
in modo da non trovare l'uno è necessario direttamente in questo menu..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
色彩類別是一個很好的方式
00:00:05
以組織 Outlook 專案。
00:00:08
它們允許您識別 並分組您的消息,.
00:00:11
約會和連絡人。
00:00:13
您可以從 預設類別集.
00:00:16
按顏色或 創建您自己的類別.
00:00:19
將它們分配給 Outlook 專案。
00:00:22
首先,我們將創建一個新類別。
00:00:24
為此,在"主頁"選項卡下,
00:00:26
按一下"分類"圖示 並選擇"所有類別"。.
00:00:31
在打開的視窗裡,
00:00:33
您將看到已創建的類別。
00:00:36
按一下"新建"以添加新項。
00:00:38
給它起個名字
00:00:40
一種顏色,
00:00:42
並根據需要為其分配快捷方式。
00:00:45
然後按一下"確定"。
00:00:46
您的新類別已創建。
00:00:48
讓我們看看如何分配它。
00:00:51
對於電子郵件,您可以選擇一條消息
00:00:53
然後按一下"分類" 功能區上的按鈕.
00:00:56
並選擇您剛剛創建的類別。
00:01:00
您還可以訪問此功能
00:01:02
通過按右鍵消息。
00:01:05
顯然,您可以分配 多種色彩類別.
00:01:08
到單個專案,
00:01:10
但您也可以選擇 多種色彩類別.
00:01:13
將它們分配給相同的 類別或類別更快。.
00:01:18
對於日曆中的元素, 這是相同的原則。.
00:01:21
選擇它,然後分配 它是所需的類別。.
00:01:27
您的連絡人也適用相同
00:01:32
和你的任務。
00:01:38
最後,如果要刪除類別
00:01:40
你分配的,
00:01:41
返回到"分類"功能表 並取消選擇類別.
00:01:45
或選擇"清除所有類別"。
00:01:49
您還可以編輯或刪除類別
00:01:52
通過進入"所有類別"功能表。
00:01:56
另請注意,您可以分配一個類別
00:01:58
到所選項目通過檢查 所需的盒子或盒子.
00:02:02
直接從這個視窗。
00:02:05
事實上,最後10種顏色使用
00:02:07
出現在功能表分類中,
00:02:09
所以你可能找不到那個 您需要直接在此功能表中。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
色分類は素晴らしい方法です
00:00:05
をクリックして、Outlook アイテムを整理します。
00:00:08
彼らはあなたが識別することを可能にします メッセージをグループ化し、.
00:00:11
予定、および連絡先。
00:00:13
から選択できます。 カテゴリの既定のセット.
00:00:16
色または別に整理 独自のカテゴリを作成する.
00:00:19
をクリックして、Outlook アイテムに割り当てます。
00:00:22
まず、新しいカテゴリを作成します。
00:00:24
これを行うには、[ホーム] タブの下で、
00:00:26
[カテゴリ化] アイコンをクリックします。 を選択し、[すべてのカテゴリ] を選択します。.
00:00:31
開く窓の中で
00:00:33
既に作成されているカテゴリが表示されます。
00:00:36
[新規] をクリックして新しい名前を追加します。
00:00:38
名前を付けなさい
00:00:40
色,
00:00:42
必要に応じるためにショートカットを割り当てます。
00:00:45
次に、[OK] をクリックします。
00:00:46
新しいカテゴリが作成されます。
00:00:48
割り当て方法を見てみましょう。
00:00:51
電子メールの場合は、メッセージを選択できます。
00:00:53
をクリックし、[分類] をクリックします。 リボンのボタン.
00:00:56
を選択し、作成したカテゴリを選択します。
00:01:00
この関数にアクセスすることもできます。
00:01:02
メッセージを右クリックします。
00:01:05
明らかに、あなたは割り当てることができます 複数のカテゴリ.
00:01:08
単一の項目に、
00:01:10
しかし、あなたはまた、選択することができます 複数のカテゴリ.
00:01:13
それらを同じに割り当てるには カテゴリまたはカテゴリがより速く。.
00:01:18
カレンダー内の要素の場合、 それは同じ原理です。.
00:01:21
それを選択してから割り当てる 目的のカテゴリです。.
00:01:27
連絡先についても同じ
00:01:32
とあなたのタスク。
00:01:38
最後に、カテゴリを削除する場合
00:01:40
割り当てたもの、
00:01:41
[カテゴリ化] メニューに戻る とカテゴリの選択を解除します。.
00:01:45
または[すべてのカテゴリを消去]を選択します。
00:01:49
カテゴリを編集または削除することもできます。
00:01:52
[すべてのカテゴリ] メニューに進みます。
00:01:56
また、カテゴリを割り当てることができます。
00:01:58
チェックして選択した項目に 目的のボックスまたはボックス.
00:02:02
このウィンドウから直接。
00:02:05
確かに、最後の10色が使用されました
00:02:07
メニューに表示されます。
00:02:09
だから、あなたは1つを見つけないかもしれません このメニューに直接必要です。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Loại màu là một cách tuyệt vời
00:00:05
để tổ chức các mục Outlook của bạn.
00:00:08
Chúng cho phép bạn xác định và nhóm tin nhắn của bạn,.
00:00:11
Các cuộc hẹn, và danh bạ.
00:00:13
Bạn có thể chọn từ một bộ danh mục mặc định.
00:00:16
được tổ chức bởi màu hoặc tạo danh mục của riêng bạn.
00:00:19
để gán chúng cho các mục Outlook của bạn.
00:00:22
Trước tiên, chúng ta sẽ tạo một thể loại mới.
00:00:24
Để thực hiện việc này, trong tab Trang chủ,
00:00:26
nhấp vào phân loại biểu tượng và chọn tất cả danh mục..
00:00:31
Trong cửa sổ mở ra,
00:00:33
bạn thấy các danh mục đã được tạo.
00:00:36
Click vào mới để thêm một cái mới.
00:00:38
Cho nó một cái tên,
00:00:40
một màu,
00:00:42
và gán một phím tắt cho nó nếu bạn muốn.
00:00:45
Sau đó bấm OK.
00:00:46
Danh mục mới của bạn được tạo.
00:00:48
Hãy xem làm thế nào để gán nó.
00:00:51
Đối với một email, bạn có thể chọn một tin nhắn
00:00:53
và nhấp vào phân loại nút trên ruy băng.
00:00:56
và chọn danh mục mà bạn vừa tạo.
00:01:00
Bạn cũng có thể truy cập vào chức năng này
00:01:02
bằng cách nhấp chuột phải vào tin nhắn.
00:01:05
Rõ ràng, bạn có thể chỉ định nhiều loại màu.
00:01:08
đến một mục duy nhất,
00:01:10
nhưng bạn cũng có thể chọn nhiều loại màu.
00:01:13
để gán chúng cho cùng một thể loại hoặc danh mục nhanh hơn..
00:01:18
Đối với một phần tử trong lịch của bạn, đó là nguyên tắc tương tự..
00:01:21
Chọn nó và sau đó gán nó là loại mong muốn..
00:01:27
Cùng giữ cho các liên hệ của bạn
00:01:32
và nhiệm vụ của bạn.
00:01:38
Cuối cùng, nếu bạn muốn xóa một danh mục
00:01:40
mà bạn đã chỉ định,
00:01:41
Quay lại menu phân loại và bỏ chọn danh mục.
00:01:45
hoặc chọn xóa tất cả danh mục.
00:01:49
Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa danh mục
00:01:52
bằng việc đi tới menu tất cả danh mục.
00:01:56
Cũng lưu ý rằng bạn có thể chỉ định một danh mục
00:01:58
khoản mục đã chọn bằng hộp hoặc hộp mong muốn.
00:02:02
trực tiếp từ cửa sổ này.
00:02:05
Thật vậy, 10 màu sắc cuối cùng được sử dụng
00:02:07
xuất hiện trong menu phân loại,
00:02:09
Vì vậy bạn có thể không tìm thấy một bạn cần trong menu này trực tiếp..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Kategori warna adalah cara yang bagus
00:00:05
untuk mengatur item Outlook Anda.
00:00:08
Mereka memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dan Kelompokkan pesan Anda,.
00:00:11
janji temu, dan kontak.
00:00:13
Anda dapat memilih dari set standar Kategori.
00:00:16
diatur oleh warna atau membuat kategori sendiri.
00:00:19
untuk menetapkannya ke item Outlook Anda.
00:00:22
Pertama, kita akan membuat kategori baru.
00:00:24
Untuk melakukannya, di bawah tab Beranda,
00:00:26
Klik pada ikon kategorisasi dan pilih semua kategori..
00:00:31
Pada jendela yang terbuka,
00:00:33
Anda melihat kategori yang sudah dibuat.
00:00:36
Klik baru untuk menambahkan yang baru.
00:00:38
Beri nama,
00:00:40
warna,
00:00:42
dan menetapkan Shortcut untuk itu jika Anda inginkan.
00:00:45
Kemudian klik OK.
00:00:46
Kategori baru Anda dibuat.
00:00:48
Mari kita lihat cara menetapkannya.
00:00:51
Untuk email, Anda dapat memilih pesan
00:00:53
dan klik mengkategorikan tombol pada pita.
00:00:56
dan pilih kategori yang baru saja Anda buat.
00:01:00
Anda juga dapat mengakses fungsi ini
00:01:02
dengan mengklik kanan pada pesan.
00:01:05
Jelas, Anda dapat menetapkan beberapa kategori warna.
00:01:08
satu item,
00:01:10
tetapi Anda juga dapat memilih beberapa kategori warna.
00:01:13
untuk menetapkan mereka ke Kategori atau kategori lebih cepat..
00:01:18
Untuk elemen dalam kalender Anda, itu adalah prinsip yang sama..
00:01:21
Pilih dan kemudian tetapkan Kategori yang diinginkan..
00:01:27
Hal yang sama berlaku untuk kontak Anda
00:01:32
dan tugas Anda.
00:01:38
Akhirnya, jika Anda ingin menghapus kategori
00:01:40
yang telah Anda tetapkan,
00:01:41
kembali ke menu kategorisasi dan Batalkan pilihan Kategori.
00:01:45
atau pilih Hapus semua kategori.
00:01:49
Anda juga dapat mengedit atau menghapus kategori
00:01:52
dengan membuka menu semua kategori.
00:01:56
Perhatikan juga bahwa Anda dapat menetapkan Kategori
00:01:58
item yang dipilih dengan mencentang kotak yang dikehendaki atau kotak.
00:02:02
langsung dari jendela ini.
00:02:05
Memang, 10 warna terakhir yang digunakan
00:02:07
muncul dalam menu kategorikan,
00:02:09
sehingga Anda mungkin tidak menemukan satu Anda butuhkan dalam menu ini secara langsung..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Цветовые категории являются отличным способом
00:00:05
организовать элементы Outlook.
00:00:08
Они позволяют определить и группы сообщений,.
00:00:11
назначений и контактов.
00:00:13
Вы можете выбрать один из набор категорий по умолчанию.
00:00:16
организовано по цвету или создать свои собственные категории.
00:00:19
присваивать их элементам Outlook.
00:00:22
Во-первых, мы создадим новую категорию.
00:00:24
Для этого, под вкладкой «Домой»,
00:00:26
нажмите на значок категоризации и выбрать все категории..
00:00:31
В окне, которое открывается,
00:00:33
вы видите уже созданные категории.
00:00:36
Нажмите на новый, чтобы добавить новый.
00:00:38
Назови ему имя,
00:00:40
цвет,
00:00:42
и назначить ярлык к нему, если вы хотите.
00:00:45
Тогда нажмите OK.
00:00:46
Создается новая категория.
00:00:48
Давайте посмотрим, как назначить его.
00:00:51
Для электронной почты можно выбрать сообщение
00:00:53
и нажмите категоризации кнопка на ленте.
00:00:56
и выберите только что созданную категорию.
00:01:00
Вы также можете получить доступ к этой функции
00:01:02
при нажатии правой кнопки на сообщение.
00:01:05
Очевидно, что вы можете назначить несколько цветовых категорий.
00:01:08
к одному пункту,
00:01:10
но вы также можете выбрать несколько цветовых категорий.
00:01:13
присвоить им то же самое категории или категории быстрее..
00:01:18
Для элемента в календаре это тот же принцип..
00:01:21
Выберите его, а затем назначить это желаемая категория..
00:01:27
То же самое относится и к вашим контактам
00:01:32
и ваши задачи.
00:01:38
Наконец, если вы хотите удалить категорию
00:01:40
которые вы назначили,
00:01:41
вернуться в меню категоризации и неизбрание категории.
00:01:45
или выберите очистить все категории.
00:01:49
Вы также можете редактировать или удалять категорию
00:01:52
путем идти к меню всех категорий.
00:01:56
Обратите внимание также, что можно назначить категорию
00:01:58
к выбранной номенклатуре, проверяя желаемая коробка или коробки.
00:02:02
прямо из этого окна.
00:02:05
Действительно, последние 10 цветов, используемых
00:02:07
появляются в меню Категоризация,
00:02:09
так что вы не можете найти один вам нужно в этом меню непосредственно..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Цветовите категории са чудесен начин
00:00:05
за организиране на вашите елементи в Outlook.
00:00:08
Те ви позволяват да идентифицирате и групирайте вашите послания,.
00:00:11
срещи и контакти.
00:00:13
Можете да изберете от по подразбиране набор от категории.
00:00:16
по цвят или създайте свои собствени категории.
00:00:19
, за да ги присвоите на елементите на Outlook.
00:00:22
Първо, ще създадем нова категория.
00:00:24
За да направите това, в раздела Начало,
00:00:26
кликнете върху иконата категоризиране и изберете Всички категории..
00:00:31
В прозореца, който се отваря,
00:00:33
виждате вече създадените категории.
00:00:36
Кликнете върху Нов, за да добавите нов.
00:00:38
Дайте му име,
00:00:40
цвят,
00:00:42
и да му зададете пряк път, ако желаете.
00:00:45
След това щракнете върху OK.
00:00:46
Новата ви категория е създадена.
00:00:48
Да видим как да го присвоим.
00:00:51
За имейл можете да изберете
00:00:53
и кликнете върху категоризиране бутон на лентата.
00:00:56
и изберете категорията, която току-що сте създали.
00:01:00
Можете също така да отворите тази функция
00:01:02
като кликнете с десния бутон върху съобщението.
00:01:05
Очевидно можете да зададете няколко цветови категории.
00:01:08
на единичен елемент,
00:01:10
но можете също така да изберете няколко цветови категории.
00:01:13
да ги присвоите на същите или категории по-бързо..
00:01:18
За елемент от календара това е същият принцип..
00:01:21
Изберете го и след това та желаната категория..
00:01:27
Същото важи и за вашите контакти
00:01:32
и вашите задачи.
00:01:38
И накрая, ако искате да премахнете категория
00:01:40
които сте определили,
00:01:41
връщане към менюто категоризиране и отменете избора на категорията.
00:01:45
или изберете Изчистване на всички категории.
00:01:49
Можете също да редактирате или изтривате категория
00:01:52
като отидете в менюто Всички категории.
00:01:56
Обърнете внимание също, че можете да зададете категория
00:01:58
избрания елемент, като желано поле или кутии.
00:02:02
директно от този прозорец.
00:02:05
Всъщност, последните 10 цвята, използвани
00:02:07
се появи в менюто Категоризиране,
00:02:09
така че може да не намерите в това меню..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Categoriile de culori sunt o modalitate foarte bună
00:00:05
pentru a organiza elementele Outlook.
00:00:08
Acestea vă permit să identificați și grupați mesajele,.
00:00:11
rezervări și persoane de contact.
00:00:13
Puteți alege dintr-o set implicit de categorii.
00:00:16
organizate după culoare sau creați-vă propriile categorii.
00:00:19
pentru a le atribui elementelor Outlook.
00:00:22
În primul rând, vom crea o nouă categorie.
00:00:24
Pentru aceasta, sub fila Pornire,
00:00:26
faceți clic pe pictograma Clasificare și alegeți Toate categoriile..
00:00:31
În fereastra care se deschide,
00:00:33
vedeți categoriile deja create.
00:00:36
Faceți clic pe Nou pentru a adăuga unul nou.
00:00:38
Dă-i un nume.
00:00:40
o culoare,
00:00:42
și atribuiți-i o comandă rapidă, dacă doriți.
00:00:45
Apoi faceți clic pe OK.
00:00:46
Noua categorie este creată.
00:00:48
Să vedem să-l atribuim.
00:00:51
Pentru un e-mail, puteți selecta un mesaj
00:00:53
și faceți clic pe Clasificare butonul de pe panglică.
00:00:56
și alegeți categoria pe care tocmai ați creat-o.
00:01:00
De asemenea, puteți accesa această funcție
00:01:02
făcând clic dreapta pe mesaj.
00:01:05
Evident, puteți atribui mai multe categorii de culori.
00:01:08
la un singur element,
00:01:10
dar puteți selecta, de asemenea, mai multe categorii de culori.
00:01:13
pentru a le atribui aceluiași categorie sau categorii mai rapid..
00:01:18
Pentru un element din calendar, E același principiu..
00:01:21
Selectați-l, apoi atribuiți este categoria dorită..
00:01:27
Același lucru este valabil și pentru persoanele de contact
00:01:32
și sarcinile dumneavoastră.
00:01:38
În cele din urmă, dacă doriți să eliminați o categorie
00:01:40
pe care le-ați atribuit,
00:01:41
revenire la meniul Clasificare și deselectați categoria.
00:01:45
sau selectați Golire toate categoriile.
00:01:49
De asemenea, puteți edita sau șterge o categorie
00:01:52
mergând la meniul Toate categoriile.
00:01:56
Rețineți, de asemenea, că aveți posibilitatea să asociați o categorie
00:01:58
la elementul selectat prin verificarea caseta sau casetele dorite.
00:02:02
direct din această fereastră.
00:02:05
Într-adevăr, ultimele 10 culori utilizate
00:02:07
apar în meniu Clasifica,
00:02:09
astfel încât să nu puteți găsi o de care aveți nevoie în acest meniu direct..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Колірні категорії – це чудовий спосіб
00:00:05
, щоб упорядкувати елементи Outlook.
00:00:08
Вони дозволяють ідентифікувати і групувати ваші повідомлення,.
00:00:11
зустрічей і контактів.
00:00:13
Ви можете вибрати з набір категорій за промовчанням.
00:00:16
упорядкований за кольором або створити власні категорії.
00:00:19
, щоб призначити їх своїми елементами Outlook.
00:00:22
По-перше, ми створимо нову категорію.
00:00:24
Для цього на вкладці Основне
00:00:26
натисніть на значок Категоризувати і виберіть Усі категорії..
00:00:31
У вікні, що відкриється,
00:00:33
ви бачите вже створені категорії.
00:00:36
Натисніть кнопку Створити, щоб додати нову.
00:00:38
Дайте йому ім'я,
00:00:40
колір,
00:00:42
і призначте йому ярлик, якщо хочете.
00:00:45
Потім натисніть кнопку ОК.
00:00:46
Створено нову категорію.
00:00:48
Давайте подивимося, як його призначити.
00:00:51
Для повідомлення електронної пошти можна вибрати повідомлення
00:00:53
і натисніть кнопку Категорія кнопка на стрічці.
00:00:56
і виберіть щойно створену категорію.
00:01:00
Ви також можете отримати доступ до цієї функції
00:01:02
клацнувши повідомлення правою кнопкою миші.
00:01:05
Очевидно, що ви можете призначити кілька колірних категорій.
00:01:08
до одного елемента,
00:01:10
але ви також можете вибрати кілька колірних категорій.
00:01:13
, щоб призначити їх до того ж категорії або категорії швидше..
00:01:18
Для елемента в календарі це той же принцип..
00:01:21
Виберіть його, а потім призначити бажаної категорії..
00:01:27
Те саме для контактів
00:01:32
і ваші завдання.
00:01:38
Нарешті, якщо ви хочете видалити категорію
00:01:40
що ви призначили,
00:01:41
повернутися до меню "Категорія" і зніміть виділення з категорії.
00:01:45
або виберіть команду Очистити всі категорії.
00:01:49
Також можна редагувати або видаляти категорію
00:01:52
за допомогою пункту меню Всі категорії.
00:01:56
Зверніть увагу, що можна призначити категорію
00:01:58
до вибраного елемента, установіть прапорець потрібні коробки або коробки.
00:02:02
безпосередньо з цього вікна.
00:02:05
Дійсно, останні 10 кольорів, що використовуються
00:02:07
з'явиться в меню "Категорія",
00:02:09
так що ви не можете знайти той, який вам потрібно в цьому меню безпосередньо..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Renk kategorileri harika bir yoldur
00:00:05
Outlook öğelerinizi düzenlemek için.
00:00:08
Onlar tanımlamak için izin verir ve iletilerinizi gruplandırmak,.
00:00:11
randevular ve ilgili kişiler.
00:00:13
Bir seçim yapabilirsiniz varsayılan kategoriler kümesi.
00:00:16
renk veya kendi kategorilerinizi oluşturun.
00:00:19
outlook öğelerinize atamak için.
00:00:22
İlk olarak, yeni bir kategori oluşturacağız.
00:00:24
Bunu yapmak için, Ana Sayfa sekmesi altında,
00:00:26
Kategorilere Ayır simgesine tıklayın ve Tüm Kategoriler'i seçin..
00:00:31
Açılan pencerede,
00:00:33
zaten oluşturulmuş kategorileri görürsünüz.
00:00:36
Yeni bir tane eklemek için Yeni'ye tıklayın.
00:00:38
Ona bir isim ver.
00:00:40
bir renk,
00:00:42
ve isterseniz ona bir kısayol atayın.
00:00:45
Ardından Tamam'ı tıklatın.
00:00:46
Yeni kategoriniz oluşturulur.
00:00:48
Bakalım nasıl atayacak.
00:00:51
Bir e-posta için bir ileti seçebilirsiniz
00:00:53
ve Kategorilere Ayır'ı tıklatın şeritteki düğme.
00:00:56
ve yeni oluşturduğunuz kategoriyi seçin.
00:01:00
Bu işleve de erişebilirsiniz
00:01:02
iletiyi sağ tıklayarak.
00:01:05
Açıkçası, atayabilirsiniz birden çok renk kategorisi.
00:01:08
tek bir öğeye,
00:01:10
ama aynı zamanda seçebilirsiniz birden çok renk kategorisi.
00:01:13
aynı onları atamak için kategori veya kategoriler daha hızlı..
00:01:18
Takviminizdeki bir öğe için, Aynı prensip..
00:01:21
Seçin ve sonra atayın istenilen kategoride..
00:01:27
Kişileriniz için de aynı tutar
00:01:32
ve görevleriniz.
00:01:38
Son olarak, bir kategoriyi kaldırmak istiyorsanız
00:01:40
sizin atadığınız,
00:01:41
Kategorilere Ayır menüsüne dön ve kategoriyi seçin.
00:01:45
veya Tüm Kategorileri Temizle'yi seçin.
00:01:49
Ayrıca bir kategoriyi düzenleyebilir veya silebilirsiniz
00:01:52
Tüm Kategoriler menüsüne giderek.
00:01:56
Ayrıca bir kategori atayabileceğinizi de unutmayın
00:01:58
kontrol ederek seçili öğeye istenilen kutu veya kutular.
00:02:02
doğrudan bu pencereden.
00:02:05
Nitekim, kullanılan son 10 renk
00:02:07
menüsünde kategorize görünür,
00:02:09
böylece bir bulamayabilirsiniz doğrudan bu menüde ihtiyacınız var..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Categorias de cores são uma ótima maneira
00:00:05
para organizar os seus itens Outlook.
00:00:08
Permitem identificar e agrupar as suas mensagens,.
00:00:11
nomeações, e contactos.
00:00:13
Pode escolher entre um conjunto de categorias padrão.
00:00:16
organizado por cor ou criar as suas próprias categorias.
00:00:19
para atribuí-los aos seus itens Outlook.
00:00:22
Primeiro, vamos criar uma nova categoria.
00:00:24
Para fazer isso, sob a conta casa,
00:00:26
clique no ícone Categorize e escolher Todas as Categorias..
00:00:31
Na janela que se abre,
00:00:33
vê as categorias já criadas.
00:00:36
Clique em New para adicionar um novo.
00:00:38
Dê-lhe um nome.
00:00:40
uma cor,
00:00:42
e atribuir-lhe um atalho, se desejar.
00:00:45
Em seguida, clique OK.
00:00:46
A sua nova categoria foi criada.
00:00:48
Vamos ver como atribuí-lo.
00:00:51
Para um e-mail, pode selecionar uma mensagem
00:00:53
e clique no Categorize botão na fita.
00:00:56
e escolha a categoria que acabou de criar.
00:01:00
Também pode aceder a esta função
00:01:02
clicando à direita na mensagem.
00:01:05
Obviamente, pode atribuir várias categorias de cores.
00:01:08
a um único item,
00:01:10
mas também pode selecionar várias categorias de cores.
00:01:13
para atribuí-los ao mesmo categoria ou categorias mais rápido..
00:01:18
Para um elemento no seu calendário, é o mesmo princípio..
00:01:21
Selecione-o e, em seguida, atribua é a categoria desejada..
00:01:27
O mesmo se aplica aos seus contactos
00:01:32
e as suas tarefas.
00:01:38
Finalmente, se quiser remover uma categoria
00:01:40
que designou,
00:01:41
voltar ao menu Categorize e desseleccionar a categoria.
00:01:45
ou escolher Limpar Todas as Categorias.
00:01:49
Também pode editar ou eliminar uma categoria
00:01:52
indo ao menu Todas as Categorias.
00:01:56
Note também que pode atribuir uma categoria
00:01:58
para o item selecionado verificando a caixa ou caixas desejadas.
00:02:02
diretamente desta janela.
00:02:05
Na verdade, as últimas 10 cores usadas
00:02:07
aparecer no menu Categorize,
00:02:09
para que não possa encontrar o único você precisa diretamente neste menu..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Kategorije boja su odličan način
00:00:05
da biste organizovali Outlook stavke.
00:00:08
Omogućavaju vam da identifikujete i grupisaj poruke,.
00:00:11
zakazane obaveze i kontakte.
00:00:13
Možete da birate između podrazumevani skup kategorija.
00:00:16
organizovan po boji ili kreiranje sopstvenih kategorija.
00:00:19
da biste ih dodelili Outlook stavkama.
00:00:22
Prvo жemo stvoriti novu kategoriju.
00:00:24
Da biste to uradite, u okviru kartice "Kuća"
00:00:26
kliknite na ikonu "Kategorizaj" i odaberite sve kategorije..
00:00:31
U prozoru koji se otvara,
00:00:33
vidite već kreirane kategorije.
00:00:36
Kliknite na dugme "Novo" da biste dodali novi.
00:00:38
Daj mu ime.
00:00:40
Boja,
00:00:42
i dodelite joj prečicu ako želite.
00:00:45
Zatim kliknite na dugme U redu.
00:00:46
Kreira se vaša nova kategorija.
00:00:48
Da vidimo kako da ga dodelimo.
00:00:51
Za e-poruku možete da izaberete poruku
00:00:53
i kliknite na kategorizu na glavnoj traci.
00:00:56
i odaberite kategoriju koju ste upravo kreirali.
00:01:00
Takođe možete pristupiti ovoj funkciji
00:01:02
klikom desnim tasterom miša na poruku.
00:01:05
Oиigledno, moћeљ da dodeliљ. više kategorija boja.
00:01:08
na jednu stavku,
00:01:10
ali takođe možete da izaberete više kategorija boja.
00:01:13
da biste ih dodelili istim kategorije ili kategorije brže..
00:01:18
Za element u kalendaru, To je isti princip..
00:01:21
Izaberite ga, a zatim dodelite željena kategorija..
00:01:27
Isto važi i za vaše kontakte
00:01:32
i vaše zadatke.
00:01:38
Konačno, ako želite da uklonite kategoriju
00:01:40
koje ste dodelili,
00:01:41
vraćanje u meni Kategorizacija i opoztite kategoriju.
00:01:45
ili odaberite opciju Obriљi sve kategorije.
00:01:49
Takođe možete da uređujete ili izbrišete kategoriju
00:01:52
odlaćem u meni "Sve kategorije".
00:01:56
Imajte na umu i da možete dodeliti kategoriju
00:01:58
izabranoj stavci proverom željeno polje ili kutije.
00:02:02
direktno sa ovog prozora.
00:02:05
Zaista, poslednjih 10 boja koje su korišćene
00:02:07
pojavi se u meniju Kategorizuj,
00:02:09
Tako da ne smete naći onog potrebno vam je u ovom meniju direktno..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
لتنظيم عناصر Outlook.
00:00:08
أنها تسمح لك لتحديد وتجميع رسائلك،.
00:00:11
المواعيد وجهات الاتصال.
00:00:13
يمكنك الاختيار من بين مجموعة افتراضية من الفئات.
00:00:16
نظمت حسب اللون أو إنشاء فئات خاصة بك.
00:00:19
لتعيينها إلى عناصر Outlook.
00:00:22
أولا، سوف نخلق فئة جديدة.
00:00:24
للقيام بذلك، ضمن علامة التبويب الصفحة الرئيسية،
00:00:26
انقر على أيقونة تصنيف واختر جميع الفئات..
00:00:31
في النافذة التي تفتح،
00:00:33
ترى الفئات التي تم إنشاؤها بالفعل.
00:00:36
انقر على جديد لإضافة واحدة جديدة.
00:00:38
أعطه اسما
00:00:40
لون،
00:00:42
وتعيين اختصار لها إذا كنت ترغب في ذلك.
00:00:45
ثم انقر فوق موافق.
00:00:46
يتم إنشاء الفئة الجديدة.
00:00:48
دعونا نرى كيفية تعيينها.
00:00:51
بالنسبة إلى رسالة بريد إلكتروني، يمكنك تحديد رسالة
00:00:53
وانقر فوق تصنيف على الشريط.
00:00:56
واختر الفئة التي أنشأتها للتو.
00:01:00
يمكنك أيضا الوصول إلى هذه الوظيفة
00:01:02
بالنقر بزر الماوس الأيمن على الرسالة.
00:01:05
من الواضح أنه يمكنك تعيين فئات متعددة الألوان.
00:01:08
لعنصر واحد،
00:01:10
ولكن يمكنك أيضا تحديد فئات متعددة الألوان.
00:01:13
لتعيينها إلى نفس الفئة أو الفئات بشكل أسرع..
00:01:18
لعنصر في التقويم الخاص بك، إنه نفس المبدأ.
00:01:21
تحديده ثم تعيينه هو الفئة المطلوبة..
00:01:27
نفس الشيء ينطبق على جهات الاتصال الخاصة بك
00:01:32
و مهامك
00:01:38
أخيرا، إذا كنت تريد إزالة فئة
00:01:40
التي قمت بتعيينها،
00:01:41
العودة إلى القائمة تصنيف و إلغاء تحديد الفئة.
00:01:45
أو اختر مسح كافة الفئات.
00:01:49
يمكنك أيضا تحرير فئة أو حذفها
00:01:52
من خلال الانتقال إلى قائمة جميع الفئات.
00:01:56
لاحظ أيضا أنه يمكنك تعيين فئة
00:01:58
إلى العنصر المحدد عن طريق التحقق المربع أو المربعات المطلوبة.
00:02:02
مباشرة من هذه النافذة.
00:02:05
في الواقع ، فإن آخر 10 ألوان المستخدمة
00:02:07
تظهر في القائمة تصنيف،
00:02:09
لذلك قد لا تجد واحد تحتاج في هذه القائمة مباشرة..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
Outlook 항목을 구성합니다.
00:00:08
그들은 당신이 식별 할 수 있습니다 메시지를 그룹화하고,.
00:00:11
약속 및 연락처.
00:00:13
에서 선택할 수 있습니다. 기본 범주 집합.
00:00:16
색상 또는 색상으로 구성 나만의 카테고리 만들기.
00:00:19
Outlook 항목에 할당합니다.
00:00:22
먼저 새 범주를 만듭니다.
00:00:24
이렇게 하려면 홈 탭 아래에서
00:00:26
분류 아이콘을 클릭합니다. 모든 범주를 선택합니다..
00:00:31
열리는 창에서,
00:00:33
이미 생성된 범주가 표시됩니다.
00:00:36
새 를 클릭하여 새 것을 추가합니다.
00:00:38
이름을 지정하고,
00:00:40
칼라,
00:00:42
원하는 경우 바로 가기를 할당합니다.
00:00:45
그런 다음 확인을 클릭합니다.
00:00:46
새 범주가 만들어집니다.
00:00:48
할당하는 방법을 살펴보겠습니다.
00:00:51
전자 메일의 경우 메시지를 선택할 수 있습니다.
00:00:53
분류를 클릭합니다. 리본의 버튼.
00:00:56
방금 만든 범주를 선택합니다.
00:01:00
이 기능에 액세스할 수도 있습니다.
00:01:02
메시지를 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
00:01:05
분명히, 당신은 할당 할 수 있습니다 여러 색상 범주.
00:01:08
단일 항목에,
00:01:10
하지만 선택할 수도 있습니다. 여러 색상 범주.
00:01:13
동일한 할당 카테고리 또는 범주가 더 빠릅니다..
00:01:18
캘린더의 요소에 대해 그것은 같은 원칙입니다..
00:01:21
그것을 선택한 다음 할당 그것은 원하는 범주입니다..
00:01:27
연락처에 대해 동일한 보류
00:01:32
작업.
00:01:38
마지막으로 범주를 제거하려면
00:01:40
여러분이 지정한 것을
00:01:41
분류 메뉴로 돌아가기 범주 선택 취소.
00:01:45
또는 모든 범주 지우기를 선택합니다.
00:01:49
카테고리를 편집하거나 삭제할 수도 있습니다.
00:01:52
모든 카테고리 메뉴로 이동합니다.
00:01:56
또한 범주를 할당할 수 있습니다.
00:01:58
확인하여 선택한 항목에 원하는 상자 또는 상자.
00:02:02
이 창에서 직접.
00:02:05
실제로, 마지막으로 사용 된 10 색상
00:02:07
메뉴 분류에 표시,
00:02:09
그래서 당신은 하나를 찾을 수 없습니다 이 메뉴에 직접 필요합니다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
以组织您的 Outlook 项目。
00:00:08
它们允许您识别 并分组您的消息,.
00:00:11
约会和联系人。
00:00:13
您可以从 默认类别集.
00:00:16
按颜色组织或 创建您自己的类别.
00:00:19
以将它们分配给您的 Outlook 项目。
00:00:22
首先,我们将创建一个新类别。
00:00:24
为此,请在"主页"选项卡下,
00:00:26
单击"分类"图标 ,然后选择所有类别。.
00:00:31
在打开的窗口中,
00:00:33
您会看到已创建的类别。
00:00:36
单击"新建"以添加新的。
00:00:38
给它起个名字,
00:00:40
一种颜色,
00:00:42
并根据需要为其分配快捷方式。
00:00:45
然后单击"确定"。
00:00:46
您的新类别已创建。
00:00:48
让我们看看如何分配它。
00:00:51
对于电子邮件,您可以选择一封邮件
00:00:53
,然后单击分类 功能区上的按钮.
00:00:56
,然后选择刚创建的类别。
00:01:00
您也可以访问此功能
00:01:02
通过右键单击该消息。
00:01:05
显然,您可以分配 多种颜色类别.
00:01:08
到单个项目,
00:01:10
但您也可以选择 多种颜色类别.
00:01:13
将它们分配给相同的 类别或类别更快。.
00:01:18
对于日历中的元素, 这是相同的原理。.
00:01:21
选择它,然后分配 它是所需的类别。.
00:01:27
这同样适用于您的联系人
00:01:32
和您的任务。
00:01:38
最后,如果要删除类别
00:01:40
您已分配,
00:01:41
返回到"分类"菜单 ,然后取消选择类别.
00:01:45
或选择"清除所有类别"。
00:01:49
您还可以编辑或删除类别
00:01:52
通过转到"所有类别"菜单。
00:01:56
另请注意,您可以分配类别
00:01:58
通过选中所选项目 所需的一个或多个盒子.
00:02:02
直接从此窗口。
00:02:05
确实,最后使用的10种颜色
00:02:07
出现在菜单中 分类,
00:02:09
所以你可能找不到那个 您需要直接在此菜单中使用。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
เพื่อจัดระเบียบรายการ Outlook ของคุณ
00:00:08
พวกเขาอนุญาตให้คุณระบุ และจัดกลุ่มข้อความของคุณ.
00:00:11
การนัดหมายและผู้ติดต่อ
00:00:13
คุณสามารถเลือกจาก ชุดประเภทเริ่มต้น.
00:00:16
จัดระเบียบตามสีหรือ สร้างหมวดหมู่ของคุณเอง.
00:00:19
เพื่อกําหนดให้กับรายการ Outlook ของคุณ
00:00:22
ก่อนอื่นเราจะสร้างหมวดหมู่ใหม่
00:00:24
เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ภายใต้แท็บ หน้าแรก
00:00:26
คลิกที่ไอคอน จัดประเภท แล้วเลือก ทุกประเภท.
00:00:31
ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น
00:00:33
คุณจะเห็นประเภทที่สร้างไว้แล้ว
00:00:36
คลิกที่ ใหม่ เพื่อเพิ่มใหม่
00:00:38
บอกชื่อมา
00:00:40
สี,
00:00:42
และกําหนดทางลัดให้กับทางลัดหากคุณต้องการ
00:00:45
จากนั้นคลิก ตกลง
00:00:46
ประเภทใหม่ของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว
00:00:48
เรามาดูวิธีการกําหนด
00:00:51
สําหรับอีเมล คุณสามารถเลือกข้อความได้
00:00:53
แล้วคลิก จัดประเภท บน Ribbon.
00:00:56
และเลือกประเภทที่คุณเพิ่งสร้าง
00:01:00
คุณยังสามารถเข้าถึงฟังก์ชันนี้
00:01:02
โดยคลิกขวาที่ข้อความ
00:01:05
เห็นได้ชัดว่าคุณสามารถกําหนด หลายประเภทสี.
00:01:08
ไปยังรายการเดียว
00:01:10
แต่คุณยังสามารถเลือก หลายประเภทสี.
00:01:13
เพื่อมอบหมายให้เหมือนกัน ประเภทหรือหมวดหมู่ได้เร็วขึ้น.
00:01:18
สําหรับองค์ประกอบในปฏิทินของคุณ มันเป็นหลักการเดียวกัน.
00:01:21
เลือกแล้วกําหนด มันเป็นหมวดหมู่ที่ต้องการ.
00:01:27
การหยุดเดียวกันสําหรับที่ติดต่อของคุณ
00:01:32
และงานของคุณ
00:01:38
สุดท้ายถ้าคุณต้องการเอาประเภทออก
00:01:40
ซึ่งเจ้าได้มอบหมายให้
00:01:41
กลับไปยังเมนู จัดประเภท และยกเลิกการเลือกประเภท.
00:01:45
หรือเลือก ล้างประเภททั้งหมด
00:01:49
คุณยังสามารถแก้ไขหรือลบประเภทได้ด้วย
00:01:52
โดยไปที่เมนู หมวดหมู่ทั้งหมด
00:01:56
หมายเหตุว่า คุณสามารถกําหนดประเภทได้ด้วย
00:01:58
ไปยังรายการที่เลือกโดยการตรวจสอบ กล่องหรือกล่องที่ต้องการ.
00:02:02
โดยตรงจากหน้าต่างนี้
00:02:05
อันที่จริง 10 สีสุดท้ายที่ใช้
00:02:07
ปรากฏในเมนู จัดประเภท
00:02:09
ดังนั้นคุณอาจไม่พบหนึ่ง คุณต้องใช้ในเมนูนี้โดยตรง.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show