Outlook - Sending automatic replies Tutorial

In this video, you will learn about sending automatic replies in Microsoft 365. The video covers how to set up automatic replies in your Microsoft 365 account, allowing you to send automated responses to incoming emails when you are away or unavailable.
This feature is useful for maintaining communication with your contacts and letting them know when you will be able to respond.
By using automatic replies, you can save time and ensure that important messages are acknowledged even when you are not actively checking your email.
This will help you stay organized and maintain effective communication with your colleagues and clients.

  • 2:03
  • 2396 views
00:00:05
or Office 365 server for business,
00:00:08
you have the option to send out-of-office
00:00:10
automatic replies from Outlook
00:00:12
to allow people who contact you
00:00:13
to know that you are not available for a certain period,
00:00:16
when you go on vacation or on the road, for example,
00:00:20
and you will not be available to reply to email messages.
00:00:24
To configure these automatic responses
00:00:26
when you are away from the office,
00:00:28
select the File tab and click the Automatic Replies button.
00:00:33
In the dialogue box that opens,
00:00:35
select Send automatic replies.
00:00:38
In addition, if you want to schedule
00:00:40
your absence in advance,
00:00:41
select the Only send during this time range checkbox
00:00:46
and specify a start and end date.
00:00:51
You can compose two different messages.
00:00:54
In the Inside My Organization tab,
00:00:56
you type the reply you want to send your colleagues
00:00:59
or people in the same organization.
00:01:01
If you want your automatic replies
00:01:03
to be sent to senders outside your organization,
00:01:06
click on the Outside My Organization tab,
00:01:09
check the box below,
00:01:11
choose whether you want to send them to your contacts only
00:01:13
or to anyone outside your organization,
00:01:16
and type the answer you want to send when you are away.
00:01:19
When you return, on opening Outlook,
00:01:21
you will see a message indicating that
00:01:23
the automatic replies are activated.
00:01:26
You can click on this message to disable them
00:01:28
or return to the File > Automatic Replies tab
00:01:32
and then select Do not send automatic replies.
00:01:37
Note that this function is available
00:01:38
only in the online version of Outlook,
00:01:41
so do not panic if you have forgotten
00:01:42
to activate the automatic answers before leaving.
00:01:45
You will then have to find a computer
00:01:47
connected to the Internet to log in on your user page,
00:01:50
if your organization gives you this possibility.
00:01:53
Then go to the menu of parameters
00:01:54
to see the automatic replies function,
00:01:57
which works in the same way as the application.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
- [Instructeur] Als u een uitwisseling gebruikt
00:00:05
of Office 365-server voor business,
00:00:08
heeft u de optie of out-off -office te versturen
00:00:10
automatisch reagerend vanuit Outlook
00:00:12
om mensen die u contacten te laten weten
00:00:14
dat u niet beschikbaar bent voor een bepaalde periode,
00:00:17
of u op vakantie gaat of onderweg bent bijvoorbeeld,
00:00:20
en u zult niet in staat zijn om te reageren
00:00:23
op e-mail berichten.
00:00:24
Om deze automatische antwoorden te configureren
00:00:26
wanneer u weg bent van kantoor,
00:00:28
Selecteer het tabblad Bestand en klik op de knop
00:00:31
Automatisch antwoorden.
00:00:33
In het dialoogvenster dat opent,
00:00:35
Selecteer Automatische antwoorden verzenden.
00:00:38
Bovendien, als u
00:00:40
uw afwezigheid van tevoren wilt inplannen,
00:00:42
selecteer het vakje Alleen versturen tijdens deze periode
00:00:46
en specificeer een start- en einddatum.
00:00:52
U kunt twee verschillende berichten samenstellen.
00:00:54
In het tabblad Binnen mijn organisatie,
00:00:56
typt u het antwoord dat u uw collega's wilt verzenden
00:00:59
of mensen in dezelfde organisatie.
00:01:02
Als u uw automatische antwoorden wilt
00:01:03
versturen naar de afzenders buiten uw organisatie,
00:01:06
klik op de knop Buiten mijn organisatie,
00:01:09
Vink het onderstaande vakje aan,
00:01:11
kies of u het alleen naar uw contactpersonen wilt verzenden
00:01:14
of aan iemand buiten uw organisatie,
00:01:16
en typ het antwoord dat u wilt verzenden wanneer u weg bent.
00:01:20
Wanneer u terugkomt bij het openen van Outlook,
00:01:22
wordt er een bericht weergegeven dat aangeeft
00:01:24
dat de automatische antwoorden zijn geactiveerd.
00:01:26
U kunt op dit bericht klikken om het uit te schakelen
00:01:29
of terug te keren naar het Bestand >
00:01:31
Automatische antwoorden tabblad
00:01:32
En selecteer vervolgens
00:01:34
Geen Automatische antwoorden verzenden.
00:01:37
Merk op dat deze functie alleen beschikbaar is
00:01:39
in de online versie van Outlook,
00:01:41
dus geen paniek als u bent vergeten
00:01:43
om automatisch antwoorden te activeren voor dat u weggaat.
00:01:46
U zal dan een computer moeten vinden
00:01:47
verbonden met internet om in te loggen
00:01:49
op uw gebruikerspagina,
00:01:51
als uw organisatie u deze mogelijkheid geeft.
00:01:53
Ga dan naar het menu van parameters
00:01:55
om de automatische antwoordfunctie te zien,
00:01:57
Die op dezelfde manier werkt als de applicatie.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Si utiliza un servidor de Exchange
00:00:05
o de Office 365 Server para empresas,
00:00:08
tiene la opción de enviar respuestas
00:00:10
automáticas "Fuera de la oficina" desde
00:00:12
Outlook para que sus contactos
00:00:13
sepan que no estará disponible durante un determinado período de tiempo;
00:00:16
cuando se vaya de vacaciones o esté en la carretera, por ejemplo,
00:00:20
y no vaya a estar disponible para responder a sus mensajes de correo.
00:00:24
Para configurar estas respuestas automáticas
00:00:26
cuando esté fuera de la oficina,
00:00:28
seleccione la pestaña Archivo y haga clic en el botón Respuestas automáticas.
00:00:33
En el cuadro de diálogo que se abre,
00:00:35
seleccione Enviar respuestas automáticas.
00:00:38
Además, si desea programar
00:00:40
su ausencia por adelantado,
00:00:41
seleccione la casilla Enviar solo durante este intervalo de tiempo
00:00:46
e indique una fecha de inicio y finalización.
00:00:51
Puede redactar dos mensajes diferentes.
00:00:54
En la ficha Dentro de mi organización,
00:00:56
escriba la respuesta que desea enviar a sus colegas
00:00:59
o personas de su misma organización.
00:01:01
Si desea que sus respuestas automáticas
00:01:03
se envíen a remitentes ajenos a su organización,
00:01:06
haga clic en la pestaña Fuera de mi organización,
00:01:09
marque la casilla que aparece debajo,
00:01:11
elija si desea enviarlas solo a sus contactos
00:01:13
o a alguien de fuera de su organización
00:01:16
y escriba la respuesta que desee enviar cuando se encuentre ausente.
00:01:19
Cuando vuelva, al abrir Outlook,
00:01:21
verá un mensaje indicando que
00:01:23
las respuestas automáticas están activadas.
00:01:26
Puede hacer clic en este mensaje para desactivarlas
00:01:28
o volver a la pestaña Archivo > Respuestas automáticas
00:01:32
y luego seleccionar No enviar respuestas automáticas.
00:01:37
Tenga en cuenta que esta función solo está
00:01:38
disponible en la versión en línea de Outlook,
00:01:41
así que no se alarme si ha olvidado
00:01:42
activar las respuestas automáticas antes de marcharse.
00:01:45
Solo tendrá que encontrar un ordenador
00:01:47
conectado a Internet para iniciar sesión en su página de usuario
00:01:50
si su organización le ofrece esta posibilidad.
00:01:53
A continuación, vaya al menú de ajustes
00:01:54
para ver la función de respuestas automáticas,
00:01:57
que funciona del mismo modo que la aplicación.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Wenn Sie für Ihr Unternehmen
00:00:05
Exchange oder Office 365 nutzen,
00:00:08
können Sie automatische Abwesenheitsantworten
00:00:10
aus Outlook verschicken,
00:00:12
damit Personen, die mit Ihnen in Kontakt treten möchten,
00:00:13
wissen, dass Sie in einem bestimmten Zeitraum nicht erreichbar sind, wenn Sie sich
00:00:16
zum Beispiel im Urlaub oder auf einer Reise befinden.
00:00:20
Sie sind in diesem Zeitraum nicht für E-Mail-Antworten verfügbar.
00:00:24
Um diese automatischen Antworten für
00:00:26
die Zeit, in der Sie nicht im Büro sind,
00:00:28
einzurichten, klicken Sie auf die Registerkarte „Datei” und dann auf die Schaltfläche „Automatische Antworten”.
00:00:33
Im Dialogfeld, das sich öffnet,
00:00:35
wählen Sie „Automatische Antworten senden”.
00:00:38
Wenn Sie Ihre Abwesenheit bereits früher
00:00:40
planen, wählen Sie die Option
00:00:41
„Nur in diesem Zeitraum senden” aus und
00:00:46
geben Sie ein Start- und Enddatum an.
00:00:51
Sie können zwei verschiedene Nachrichten entwerfen.
00:00:54
In der Registerkarte „Innerhalb meiner Organisation”
00:00:56
geben Sie die Antwort ein, die an Ihre Kollegen oder Personen
00:00:59
in der gleichen Organisation gesendet werden soll.
00:01:01
Wenn Sie möchten, dass Ihre automatische
00:01:03
Antwort auch an Absender außerhalb Ihrer Organisation verschickt wird,
00:01:06
klicken Sie auf die Registerkarte „Außerhalb meiner Organisation”,
00:01:09
setzen Sie einen Haken in das Kästchen,
00:01:11
wählen Sie aus, ob die Nachricht nur an Ihre Kontakte oder an jeden außerhalb
00:01:13
Ihrer Organisation verschickt werden soll,
00:01:16
und geben Sie die Antwort, die Sie verschicken möchten, wenn Sie weg sind, ein.
00:01:19
Wenn Sie zurückkehren und Outlook öffnen,
00:01:21
werden Sie darüber informiert, dass
00:01:23
die automatischen Antworten aktiviert sind.
00:01:26
Sie können auf diese Nachricht klicken, um sie zu deaktivieren
00:01:28
oder über die Registerkarte Datei > „Automatische Antworten” die Option
00:01:32
„Keine automatischen Antworten senden” auswählen.
00:01:37
Beachten Sie, dass diese Funktion nur
00:01:38
in der Onlineversion von Outlook verfügbar ist.
00:01:41
Sie brauchen also nicht in Panik zu geraten, wenn
00:01:42
Sie vergessen haben, vor der Abfahrt die automatischen Antworten zu aktivieren.
00:01:45
Wenn Sie einen Computer mit
00:01:47
Internetzugang haben, können Sie sich auf Ihrer Benutzerseite anmelden,
00:01:50
wenn Ihre Organisation Ihnen diese Möglichkeit bietet.
00:01:53
Gehen Sie dann in das Einstellungsmenü und
00:01:54
zur Funktion „Automatische Antworten”.
00:01:57
Diese funktioniert hier auf die gleiche Weise wie in der Anwendung.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Se você usa um servidor
00:00:05
exchange ou Office 365 para fins comerciais,
00:00:08
você tem a opção de enviar respostas automáticas
00:00:10
fora do escritório a partir do Outlook
00:00:12
para permitir que as pessoas que contactem você
00:00:13
saibam que você não está disponível por um certo período,
00:00:16
quando estiver de férias ou em trânsito, por exemplo,
00:00:20
e que, por isso, não estará disponível para responder a mensagens de e-mail.
00:00:24
Para configurar estas respostas automáticas
00:00:26
para quando estiver fora do escritório,
00:00:28
selecione a aba Arquivo e clique no botão Respostas automáticas.
00:00:33
Na caixa de diálogo aberta,
00:00:35
selecione Enviar respostas automáticas.
00:00:38
Além disso, se desejar agendar
00:00:40
sua ausência com antecedência,
00:00:41
selecione a caixa Enviar somente durante este período de tempo
00:00:46
e especifique uma data de início e de término.
00:00:51
Você pode compôr duas mensagens diferentes.
00:00:54
Na aba Dentro da minha organização,
00:00:56
você digita a resposta que quer enviar para seus colegas
00:00:59
ou pessoas na mesma organização.
00:01:01
Se quiser que suas respostas automáticas
00:01:03
sejam enviadas para remetentes de fora da sua organização,
00:01:06
clique na aba Fora da minha organização,
00:01:09
marque a caixa abaixo,
00:01:11
escolha se deseja enviar apenas para seus contatos
00:01:13
ou se para qualquer um fora da sua organização,
00:01:16
e digite a resposta que deseja enviar enquanto estiver fora.
00:01:19
Ao retornar, ao abrir o Outlook,
00:01:21
você verá uma mensagem indicando que
00:01:23
as respostas automáticas estão ativadas.
00:01:26
Você pode clicar nesta mensagem para desabilitá-las
00:01:28
ou retornar a aba Arquivo > Respostas automáticas
00:01:32
e então selecione Não enviar respostas automáticas.
00:01:37
Note que esta função está disponível
00:01:38
apenas na versão on-line do Outlook,
00:01:41
então, não entre em pânico se esquecer
00:01:42
de ativar a resposta automática antes de sair.
00:01:45
Você só precisa encontrar um computador
00:01:47
conectado à internet para entrar na sua página de usuário,
00:01:50
se sua organização permitir.
00:01:53
Vá ao menu de configurações
00:01:54
para ver a função respostas automáticas
00:01:57
que funciona da mesma forma que no aplicativo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Se si utilizza uno scambio
00:00:05
o Office 365 per le aziende,
00:00:08
si ha la possibilità di inviare fuori sede
00:00:10
risposte automatiche da Outlook
00:00:12
per consentire alle persone che ti contattano
00:00:13
sapere che non sei disponibile per un certo periodo,.
00:00:16
quando si va in vacanza o sulla strada, per esempio,.
00:00:20
e non sarai disponibile per rispondere ai messaggi e-mail..
00:00:24
Per configurare queste risposte automatiche
00:00:26
quando sei lontano dall'ufficio,
00:00:28
selezionare la scheda File e fare clic su sul pulsante Risposte automatiche..
00:00:33
Nella finestra di dialogo che si apre,
00:00:35
selezionare Invia risposte automatiche.
00:00:38
Inoltre, se si desidera
00:00:40
la tua assenza in anticipo,
00:00:41
selezionare l'opzione Invia solo durante questa casella di controllo dell'intervallo di tempo.
00:00:46
e specificare una data di inizio e di fine.
00:00:51
È possibile comporre due messaggi diversi.
00:00:54
Nella scheda All'interno della mia organizzazione,
00:00:56
si digita la risposta che si desidera per inviare ai tuoi colleghi.
00:00:59
o persone nella stessa organizzazione.
00:01:01
Se si desidera che le risposte automatiche
00:01:03
da inviare ai mittenti all'esterno dell'organizzazione,.
00:01:06
fare clic sulla scheda Fuori organizzazione,
00:01:09
selezionare la casella qui sotto,
00:01:11
scegliere se si desidera inviarli solo ai tuoi contatti.
00:01:13
o a chiunque al di fuori dell'organizzazione,
00:01:16
e digitare la risposta desiderata da inviare quando si è lontani..
00:01:19
Al ritorno, all'apertura di Outlook,
00:01:21
verrà visualizzato un messaggio che indica che
00:01:23
le risposte automatiche sono attivate.
00:01:26
È possibile fare clic su questo messaggio per disabilitarli.
00:01:28
o tornare al file > Scheda Risposte automatiche.
00:01:32
e quindi selezionare Non inviare risposte automatiche..
00:01:37
Si noti che questa funzione è disponibile
00:01:38
solo nella versione online di Outlook,
00:01:41
quindi non fatevi prendere dal panico se avete dimenticato
00:01:42
per attivare la risposte prima di partire..
00:01:45
Si dovrà quindi trovare un computer
00:01:47
connesso a Internet per accedere alla pagina utente,.
00:01:50
se l'organizzazione dà questa possibilità..
00:01:53
Poi vai al menu dei parametri
00:01:54
per vedere la funzione delle risposte automatiche,
00:01:57
che funziona nella stessa modo come l'applicazione..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
如果您使用的是交換
00:00:05
或 Office 365 伺服器用於業務,
00:00:08
您可以選擇發送外出
00:00:10
從 Outlook 自動回復
00:00:12
讓與您聯繫的人
00:00:13
知道你不是 可在一定時期內使用,.
00:00:16
當你去度假或 例如,在路上,.
00:00:20
你將不可用 回復電子郵件。.
00:00:24
配置這些自動回應
00:00:26
當你離開辦公室時
00:00:28
選擇"檔"選項卡,然後按一下 "自動回復"按鈕。.
00:00:33
在打開的對話方塊中,
00:00:35
選擇"發送自動回復"。
00:00:38
此外,如果要安排
00:00:40
你事先缺席
00:00:41
選擇"僅發送" 此時間範圍核取方塊.
00:00:46
並指定開始日期和結束日期。
00:00:51
您可以撰寫兩個不同的郵件。
00:00:54
在"我的組織內部"選項卡中,
00:00:56
鍵入所需的回復 派你的同事.
00:00:59
或同一組織中的人。
00:01:01
如果需要自動回復
00:01:03
發送給寄件者 在組織外部,.
00:01:06
按一下"我的組織外部"選項卡,
00:01:09
選中下面的框,
00:01:11
選擇是否要 僅將其發送給您的連絡人.
00:01:13
或對組織以外的任何人,
00:01:16
並鍵入所需的答案 在您離開時發送。.
00:01:19
當您返回時,在打開 Outlook 時,
00:01:21
您將看到一條消息,指示
00:01:23
自動回復被啟動。
00:01:26
您可以按一下此 消息禁用它們.
00:01:28
或返回到檔 • 自動回復選項卡.
00:01:32
然後選擇"不 發送自動回復。.
00:01:37
請注意,此功能可用
00:01:38
僅在 Outlook 的線上版本中,
00:01:41
所以,不要驚慌,如果你已經忘記了
00:01:42
啟動自動 離開前的答案。.
00:01:45
然後,你必須找到一台電腦
00:01:47
連接到互聯網 登錄您的使用者頁面,.
00:01:50
如果您的組織提供 你這種可能性。.
00:01:53
然後轉到參數功能表
00:01:54
查看自動回復功能,
00:01:57
它在同一工作 方式作為應用程式。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
交換を使用している場合
00:00:05
またはビジネス用 Office 365 サーバー、
00:00:08
外出先に送るオプションがある
00:00:10
Outlook からの自動返信
00:00:12
お問い合わせいただく人に許可する
00:00:13
あなたがいなのではないことを知る 一定期間利用可能な、.
00:00:16
あなたが休暇に行くとき、または 例えば、道路上で、.
00:00:20
そして、あなたは利用できません を使用して、電子メール メッセージに返信します。.
00:00:24
これらの自動応答を構成するには
00:00:26
あなたがオフィスを離れているとき、
00:00:28
[ファイル] タブを選択し、 [自動返信] ボタンをクリックします。.
00:00:33
開くダイアログボックスで、
00:00:35
[自動返信を送信] を選択します。
00:00:38
また、スケジュールを設定する場合
00:00:40
事前に欠席し、
00:00:41
[送信中のみ送信] を選択します。 この時間範囲のチェックボックス.
00:00:46
を指定し、開始日と終了日を指定します。
00:00:51
2 つの異なるメッセージを作成できます。
00:00:54
[組織の内部] タブで、
00:00:56
必要な返信を入力します。 同僚を送る.
00:00:59
または同じ組織内の人々。
00:01:01
自動返信が必要な場合
00:01:03
送信者に送信する 組織外で、.
00:01:06
[組織の外部] タブをクリックします。
00:01:09
下のチェックボックスをオンにします。
00:01:11
するかどうかを選択する 連絡先にのみ送信する.
00:01:13
または組織外の誰にでも、
00:01:16
と入力します。 あなたが留守のときに送ります。.
00:01:19
戻るとき、Outlook を開くと、
00:01:21
を示すメッセージが表示されます。
00:01:23
自動応答がアクティブになります。
00:01:26
このボタンをクリックできます。 それらを無効にするメッセージ.
00:01:28
またはファイルに戻る > 自動返信タブ.
00:01:32
次に[しない]を選択します。 自動返信を送信します。.
00:01:37
この関数は使用できます。
00:01:38
オンライン版の Outlook でのみ、
00:01:41
忘れてしまったらパニックにならないでください
00:01:42
を有効にするには 出発前に答えます。.
00:01:45
その後、コンピュータを見つける必要があります
00:01:47
インターネットに接続されている ユーザー ページにログインするには、.
00:01:50
組織が提供する場合 あなたはこの可能性を持っています。.
00:01:53
その後、パラメータのメニューに移動します
00:01:54
自動返信機能を表示するには、
00:01:57
同じように動作する アプリケーションとしての方法。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Nếu bạn đang sử dụng một trao đổi
00:00:05
hoặc máy chủ Office 365 cho doanh nghiệp,
00:00:08
bạn có tùy chọn để gửi ra ngoài văn phòng
00:00:10
trả lời tự động từ Outlook
00:00:12
để cho phép những người liên hệ với bạn
00:00:13
biết rằng quý có sẵn trong một thời gian nhất định,.
00:00:16
Khi bạn đi nghỉ hoặc trên đường, ví dụ,.
00:00:20
và bạn sẽ không có sẵn để trả lời thư điện tử..
00:00:24
Để cấu hình các câu trả lời tự động
00:00:26
Khi bạn rời khỏi văn phòng,
00:00:28
chọn tab tệp và nhấp vào nút trả lời tự động..
00:00:33
Trong hộp thoại mở ra,
00:00:35
chọn gửi trả lời tự động.
00:00:38
Ngoài ra, nếu bạn muốn lên lịch
00:00:40
sự vắng mặt của bạn trước,
00:00:41
chọn chỉ gửi trong hộp kiểm khoảng thời gian này.
00:00:46
và chỉ định ngày bắt đầu và kết thúc.
00:00:51
Bạn có thể soạn hai tin nhắn khác nhau.
00:00:54
Trong tab bên trong tổ chức của tôi,
00:00:56
bạn gõ trả lời bạn muốn gửi đồng nghiệp của bạn.
00:00:59
hoặc những người trong cùng một tổ chức.
00:01:01
Nếu bạn muốn trả lời tự động
00:01:03
được gửi đến người gửi bên ngoài tổ chức của bạn,.
00:01:06
bấm vào tab bên ngoài tổ chức của tôi,
00:01:09
chọn hộp bên dưới,
00:01:11
chọn xem bạn có muốn chỉ gửi chúng đến danh bạ của bạn.
00:01:13
hoặc cho bất kỳ ai ngoài tổ chức của bạn,
00:01:16
và nhập câu trả lời bạn muốn để gửi khi bạn đang đi..
00:01:19
Khi bạn quay lại, mở Outlook,
00:01:21
bạn sẽ thấy một thông báo cho biết rằng
00:01:23
trả lời tự động được kích hoạt.
00:01:26
Bạn có thể bấm vào đây tin nhắn để vô hiệu hóa chúng.
00:01:28
hoặc trở về tập tin > Tab trả lời tự động.
00:01:32
và sau đó chọn không gửi trả lời tự động..
00:01:37
Lưu ý rằng chức năng này có sẵn
00:01:38
chỉ trong phiên bản Outlook trực tuyến,
00:01:41
Vì vậy đừng hoảng sợ nếu bạn đã quên
00:01:42
để kích hoạt tự động câu trả lời trước khi rời đi..
00:01:45
Sau đó, bạn sẽ phải tìm một máy tính
00:01:47
kết nối với Internet để đăng nhập vào trang người dùng của bạn,.
00:01:50
Nếu tổ chức của bạn cung cấp bạn khả năng này..
00:01:53
Sau đó đi đến menu của các thông số
00:01:54
để xem chức năng trả lời tự động,
00:01:57
mà làm việc trong cùng một cách làm ứng dụng..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Jika Anda menggunakan pertukaran
00:00:05
atau Office 365 server untuk bisnis,
00:00:08
Anda memiliki pilihan untuk mengirim Out-of-kantor
00:00:10
Balasan Otomatis dari Outlook
00:00:12
untuk mengizinkan orang yang menghubungi Anda
00:00:13
tahu bahwa Anda tidak tersedia untuk jangka waktu tertentu,.
00:00:16
Ketika Anda pergi berlibur atau di jalan, misalnya,.
00:00:20
dan Anda tidak akan tersedia untuk membalas pesan email..
00:00:24
Untuk mengonfigurasi respons otomatis ini
00:00:26
Ketika Anda jauh dari kantor,
00:00:28
Pilih tab file dan klik tombol balasan otomatis..
00:00:33
Pada kotak dialog yang terbuka,
00:00:35
Pilih Kirim balasan otomatis.
00:00:38
Selain itu, jika Anda ingin menjadwalkan
00:00:40
ketidakhadiran Anda di muka,
00:00:41
Pilih hanya kirim selama kotak centang rentang waktu ini.
00:00:46
dan tentukan tanggal mulai dan akhir.
00:00:51
Anda dapat menulis dua pesan yang berbeda.
00:00:54
Di tab dalam organisasi saya,
00:00:56
Anda mengetikkan balasan yang Anda inginkan untuk mengirim kolega.
00:00:59
atau orang di organisasi yang sama.
00:01:01
Jika Anda ingin balasan otomatis
00:01:03
untuk dikirim ke pengirim di luar organisasi Anda,.
00:01:06
Klik pada tab di luar organisasi saya,
00:01:09
centang kotak di bawah ini,
00:01:11
memilih apakah Anda ingin mengirimkannya ke kontak Anda hanya.
00:01:13
atau kepada siapa pun di luar organisasi Anda,
00:01:16
dan ketik jawaban yang Anda inginkan untuk mengirim ketika Anda pergi..
00:01:19
Ketika Anda kembali, membuka Outlook,
00:01:21
Anda akan melihat pesan yang menunjukkan bahwa
00:01:23
Balasan Otomatis diaktifkan.
00:01:26
Anda dapat mengklik ini pesan untuk menonaktifkannya.
00:01:28
atau kembali ke file Tab balasan otomatis >.
00:01:32
dan kemudian pilih jangan mengirim balasan otomatis..
00:01:37
Perhatikan bahwa fungsi ini tersedia
00:01:38
hanya di Outlook versi online,
00:01:41
Jadi jangan panik jika Anda lupa
00:01:42
untuk mengaktifkan Jawaban sebelum berangkat..
00:01:45
Anda kemudian akan harus menemukan komputer
00:01:47
tersambung ke internet untuk masuk pada halaman pengguna Anda,.
00:01:50
Jika organisasi Anda memberikan Anda kemungkinan ini..
00:01:53
Kemudian pergi ke menu parameter
00:01:54
untuk melihat fungsi balasan otomatis,
00:01:57
yang bekerja dalam cara sebagai aplikasi..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Если вы используете обмен
00:00:05
или сервер Office 365 для бизнеса,
00:00:08
у вас есть возможность отправить вне офиса
00:00:10
автоматические ответы от Outlook
00:00:12
чтобы позволить людям, которые свяжутся с вами
00:00:13
знать, что вы не доступны в течение определенного периода,.
00:00:16
когда вы идете в отпуск или на дороге, например,.
00:00:20
и вы не будете доступны отвечать на сообщения электронной почты..
00:00:24
Настройка этих автоматических ответов
00:00:26
когда вы находитесь вдали от офиса,
00:00:28
выберите вкладку Файл и нажмите кнопку кнопка автоматических ответов..
00:00:33
В поле диалога, которое открывается,
00:00:35
выберите Отправить автоматические ответы.
00:00:38
Кроме того, если вы хотите запланировать
00:00:40
ваше отсутствие заранее,
00:00:41
выбрать только отправить во время на этот раз диапазон флажок.
00:00:46
и указать дату начала и окончания.
00:00:51
Можно составить два разных сообщения.
00:00:54
Во вкладке «Внутренняя моя организация»
00:00:56
Вы вводите ответ, который вы хотите отправить своих коллег.
00:00:59
или людей в одной организации.
00:01:01
Если вы хотите, чтобы ваши автоматические ответы
00:01:03
для отправки отправителям за пределами вашей организации,.
00:01:06
нажмите на вкладку Outside My Organization,
00:01:09
проверить поле ниже,
00:01:11
выбрать, хотите ли вы отправить их только своим контактам.
00:01:13
или кому-либо за пределами вашей организации,
00:01:16
и ввет ответ, который вы хотите отправить, когда вы находитесь в стороне..
00:01:19
Когда вы вернетесь, при открытии Outlook,
00:01:21
вы увидите сообщение о том, что
00:01:23
автоматические ответы активируются.
00:01:26
Вы можете нажать на это сообщение, чтобы отключить их.
00:01:28
или вернуться в файл Вкладка Автоматические ответы.
00:01:32
, а затем выбрать Не отправлять автоматические ответы..
00:01:37
Обратите внимание, что эта функция доступна
00:01:38
только в онлайн-версии Outlook,
00:01:41
так что не паникуйте, если вы забыли
00:01:42
активировать автоматическое ответы перед отъездом..
00:01:45
Затем вам придется найти компьютер
00:01:47
подключены к Интернету войти в систему на странице пользователя,.
00:01:50
если ваша организация дает Вам эту возможность..
00:01:53
Затем перейдите в меню параметров
00:01:54
чтобы увидеть функцию автоматических ответов,
00:01:57
который работает в том же образом, как приложение..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ако използвате
00:00:05
или сървър на Office 365 за бизнеса,
00:00:08
имате възможност да изпращате
00:00:10
автоматични отговори от Outlook
00:00:12
за да позволите на хората, които се свързват с вас
00:00:13
да знаете, че не сте за определен период от време,.
00:00:16
когато сте на почивка или път, например,.
00:00:20
и няма да сте на разположение за да отговаряте на имейл съобщения..
00:00:24
За да конфигурирате тези автоматични отговори
00:00:26
когато сте далеч от офиса,
00:00:28
изберете раздела Файл и щракнете върху бутона Автоматични отговори ..
00:00:33
В отворил се диалогов прозорец
00:00:35
изберете Изпращане на автоматични отговори.
00:00:38
Освен това, ако желаете да планирате
00:00:40
отсъствието ви предварително,
00:00:41
изберете опцията Само изпращай това квадратче за времеви диапазон.
00:00:46
и да зададете начална и крайна дата.
00:00:51
Можете да съставяте две различни съобщения.
00:00:54
В раздела "Вътрешна организация"
00:00:56
въведете желания отговор да изпратите вашите колеги.
00:00:59
или хора в една и съща организация.
00:01:01
Ако искате вашите автоматични отговори
00:01:03
изпращани на податели извън вашата организация,.
00:01:06
кликнете върху раздела Външна организация my organization,
00:01:09
поставете отметка в полето по-долу,
00:01:11
изберете дали искате да само на контактите си.
00:01:13
или на всеки, който е извън вашата организация,
00:01:16
и въведете желания отговор да изпратите, когато сте на разстояние..
00:01:19
Когато се върнете, при отваряне на Outlook,
00:01:21
ще видите съобщение, че
00:01:23
активират автоматичните отговори.
00:01:26
Можете да кликнете върху това съобщение, за да ги забраните.
00:01:28
или да се върнете към файла Раздела Автоматични отговори.
00:01:32
и след това изберете изпращане на автоматични отговори..
00:01:37
Имайте предвид, че тази функция е налична
00:01:38
само в онлайн версията на Outlook,
00:01:41
така че не се паникьосвайте, ако сте забравили
00:01:42
за да активирате отговори преди да си тръгнете..
00:01:45
След това ще трябва да намерите компютър
00:01:47
свързан към интернет за да влезете в страницата на потребителя,.
00:01:50
ако вашата организация тази възможност..
00:01:53
След това отидете в менюто на параметрите
00:01:54
за да видите функцията за автоматични отговори,
00:01:57
работи в същия начин като приложението..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Dacă utilizați un schimb
00:00:05
sau server Office 365 pentru firme,
00:00:08
aveți opțiunea de a trimite în afara biroului
00:00:10
răspunsuri automate din Outlook
00:00:12
pentru a permite persoanelor care vă contactează
00:00:13
să știe că nu sunteți disponibile pentru o anumită perioadă,.
00:00:16
atunci când mergeți în vacanță sau pe drum, de exemplu,.
00:00:20
și nu veți fi disponibil pentru a răspunde la mesajele de e-mail..
00:00:24
Pentru a configura aceste răspunsuri automate
00:00:26
când sunteți departe de birou,
00:00:28
selectați fila Fișier și faceți clic pe butonul Răspunsuri automate..
00:00:33
În caseta de dialog care se deschide,
00:00:35
selectați Trimitere răspunsuri automate.
00:00:38
În plus, dacă doriți să programați
00:00:40
absența dumneavoastră în avans,
00:00:41
selectați lista Numai trimitere în timpul această casetă de selectare interval de timp.
00:00:46
și specificați o dată de început și de sfârșit.
00:00:51
Aveți posibilitatea să compuneți două mesaje diferite.
00:00:54
În fila În interiorul organizației mele,
00:00:56
tastați răspunsul dorit pentru a trimite colegii dvs..
00:00:59
sau persoane din aceeași organizație.
00:01:01
Dacă doriți răspunsurile automate
00:01:03
pentru a fi trimise expeditorilor în afara organizației dvs.,.
00:01:06
faceți clic pe fila În afara organizației mele,
00:01:09
bifați caseta de mai jos,
00:01:11
alegeți dacă doriți să trimite-le numai persoanelor de contact.
00:01:13
sau oricărei persoane din afara organizației dvs.,
00:01:16
și tastați răspunsul dorit pentru a trimite atunci când sunt departe..
00:01:19
Când reveniți, la deschiderea Outlook,
00:01:21
veți vedea un mesaj care indică faptul că
00:01:23
răspunsurile automate sunt activate.
00:01:26
Aveți posibilitatea să faceți clic pe acest mesaj pentru a le dezactiva.
00:01:28
sau reveniți la fișier Fila Răspunsuri automate.
00:01:32
apoi selectați Nu trimite răspunsuri automate..
00:01:37
Rețineți că această funcție este disponibilă
00:01:38
numai în versiunea online de Outlook,
00:01:41
deci nu intrați în panică dacă ați uitat
00:01:42
pentru a activa sistemul automat înainte de a pleca..
00:01:45
Va trebui apoi să găsiți un computer
00:01:47
conectat la Internet pentru a vă conecta la pagina de utilizator,.
00:01:50
dacă organizația dvs. vă această posibilitate..
00:01:53
Apoi, du-te la meniul de parametri
00:01:54
pentru a vedea funcția de răspunsuri automate,
00:01:57
care funcționează în același ca aplicație..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Якщо ви використовуєте обмін
00:00:05
або office 365 сервер для бізнесу,
00:00:08
у вас є можливість відправляти за не на роботі
00:00:10
автовідповіді з Outlook
00:00:12
щоб дозволити користувачам, які зв'язалися з вами
00:00:13
знати, що ви не доступні протягом певного періоду часу,.
00:00:16
коли ви йдете у відпустку або на дорозі, наприклад,.
00:00:20
і ви не будете доступні , щоб відповісти на повідомлення електронної пошти..
00:00:24
Щоб настроїти ці автоматичні відповіді
00:00:26
коли ви знаходитесь далеко від офісу,
00:00:28
перейдіть на вкладку Файл і натисніть кнопку кнопка Автовідповіді..
00:00:33
У діалоговому вікні, що відкриється,
00:00:35
виберіть Надіслати автовідповіді.
00:00:38
Крім того, якщо ви хочете запланувати
00:00:40
відсутність заздалегідь,
00:00:41
виберіть лише надіслати під час цей часовий діапазон прапорець.
00:00:46
і вкажіть дату початку та завершення.
00:00:51
Можна створити два різних повідомлення.
00:00:54
На вкладці "Усередині моєї організації"
00:00:56
введіть потрібну відповідь для надсилання колег.
00:00:59
або користувачів однієї організації.
00:01:01
Якщо потрібно, щоб автовідповіді
00:01:03
для надсилання відправникам за межами вашої організації,.
00:01:06
перейдіть на вкладку Поза межами організації,
00:01:09
установіть прапорець нижче,
00:01:11
виберіть, чи потрібно надсилати їх лише своїм контактам.
00:01:13
або будь-якому користувачу за межами вашої організації,
00:01:16
і введіть потрібну відповідь , щоб надіслати, коли ви знаходитесь далеко..
00:01:19
Коли ви повернетеся, відкриваючи Outlook,
00:01:21
ви побачите повідомлення про те, що
00:01:23
активовано автоматичні відповіді.
00:01:26
Ви можете натиснути на це повідомлення, щоб вимкнути їх.
00:01:28
або повернутися до файлу Вкладка Автовідповідей.
00:01:32
а потім виберіть Не надсилати автовідповіді..
00:01:37
Зауважте, що ця функція доступна
00:01:38
лише в онлайновій версії Outlook,
00:01:41
так що не панікувати, якщо ви забули
00:01:42
для активації відповідей перед від'їздом..
00:01:45
Потім вам доведеться знайти комп'ютер
00:01:47
підключено до Інтернету щоб увійти на сторінку користувача,.
00:01:50
якщо ваша організація дає ви цю можливість..
00:01:53
Потім перейдіть в меню параметрів
00:01:54
щоб переглянути функцію автовідповідей,
00:01:57
яка працює в тому ж як додаток..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bir değişim kullanıyorsanız
00:00:05
veya iş için Office 365 sunucusu,
00:00:08
ofis dışına gönderme seçeneğiniz var
00:00:10
Outlook'tan otomatik yanıtlar
00:00:12
sizinle iletişim kuran kişilere izin vermek için
00:00:13
olmadığını bilmek belirli bir süre için kullanılabilir,.
00:00:16
tatile gittiğinizde veya yolda, örneğin,.
00:00:20
ve mevcut olmayacaktır e-posta iletilerini yanıtlamak için..
00:00:24
Bu otomatik yanıtları yapılandırmak için
00:00:26
ofisten uzakta olduğunuzda,
00:00:28
Dosya sekmesini seçin ve Otomatik Yanıtlar düğmesi..
00:00:33
Açılan diyalog kutusunda,
00:00:35
otomatik yanıt gönder'i seçin.
00:00:38
Buna ek olarak, zamanlamak istiyorsanız
00:00:40
önceden yokluğunuz,
00:00:41
sırasında Yalnızca Gönder'i seçin bu zaman aralığı onay kutusu.
00:00:46
ve bir başlangıç ve bitiş tarihi belirtin.
00:00:51
İki farklı ileti oluşturabilirsiniz.
00:00:54
Organizasyonumun İçinde sekmesinde,
00:00:56
istediğiniz yanıtı yazarsınız iş arkadaşlarınızı göndermek için.
00:00:59
veya aynı organizasyondaki kişiler.
00:01:01
Otomatik yanıtlarınızı istiyorsanız
00:01:03
gönderenlere gönderilmek üzere kuruluşunuz dışında,.
00:01:06
Organizasyonumun Dışında sekmesine tıklayın,
00:01:09
aşağıdaki kutuyu işaretleyin,
00:01:11
isteyip istemediğinizi seçin yalnızca kişilerinize gönderin.
00:01:13
veya kuruluşunuz dışındaki herhangi birine,
00:01:16
ve istediğiniz yanıtı yazın uzaktayken göndermek için..
00:01:19
Geri döndüğünüzde, Outlook'u açarken,
00:01:21
belirten bir ileti görürsünüz
00:01:23
otomatik yanıtlar etkinleştirilir.
00:01:26
Buna tıklayabilirsiniz onları devre dışı bırakabilmek için mesaj.
00:01:28
veya Dosyaya geri dön > Otomatik Yanıtlar sekmesi.
00:01:32
ve sonra Yapma'yı seçin otomatik yanıtlar gönderin..
00:01:37
Bu işlevin kullanılabilir olduğunu unutmayın
00:01:38
yalnızca Outlook'un çevrimiçi sürümünde,
00:01:41
eğer unuttuysanız bu yüzden panik yapmayın
00:01:42
otomatik etkinleştirmek için ayrılmadan önce cevaplar..
00:01:45
Daha sonra bir bilgisayar bulmak zorunda kalacak
00:01:47
Internet'e bağlı kullanıcı sayfanızda oturum açmak için,.
00:01:50
kuruluşunuz veriyorsa Bu olasılığı..
00:01:53
Sonra parametrelerin menüsüne gidin
00:01:54
otomatik yanıtlar işlevini görmek için,
00:01:57
hangi aynı çalışır uygulama olarak yol..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Se estiver a usar uma troca
00:00:05
ou servidor do Office 365 para negócios,
00:00:08
você tem a opção de enviar fora do escritório
00:00:10
respostas automáticas do Outlook
00:00:12
para permitir que as pessoas que o contactem
00:00:13
saber que não é disponível por um determinado período,.
00:00:16
quando você vai de férias ou na estrada, por exemplo,.
00:00:20
e não estará disponível para responder a mensagens de e-mail..
00:00:24
Para configurar estas respostas automáticas
00:00:26
quando estiver longe do escritório,
00:00:28
selecione o separador 'Ficheiro' e clique o botão Respostas Automáticas..
00:00:33
Na caixa de diálogo que se abre,
00:00:35
selecionar Enviar respostas automáticas.
00:00:38
Além disso, se quiser agendar
00:00:40
sua ausência antecipadamente,
00:00:41
selecione o envio Único durante esta caixa de verificação de intervalo de tempo.
00:00:46
e especificar uma data de início e fim.
00:00:51
Pode compor duas mensagens diferentes.
00:00:54
No separador Inside My Organization,
00:00:56
digita a resposta que quer para enviar os seus colegas.
00:00:59
ou pessoas na mesma organização.
00:01:01
Se quiser as suas respostas automáticas
00:01:03
para ser enviado para remetentes fora da sua organização,.
00:01:06
clique no separador Outside My Organization,
00:01:09
verificar a caixa abaixo,
00:01:11
escolher se quer enviá-los apenas para os seus contactos.
00:01:13
ou a alguém fora da sua organização,
00:01:16
e digite a resposta que quer para enviar quando estiver fora..
00:01:19
Quando voltar, na abertura do Outlook,
00:01:21
verá uma mensagem indicando que
00:01:23
as respostas automáticas são ativadas.
00:01:26
Pode clicar nisto mensagem para desativá-los.
00:01:28
ou voltar ao Arquivo > Separador de respostas automáticas.
00:01:32
e, em seguida, selecionar Não enviar respostas automáticas..
00:01:37
Note que esta função está disponível
00:01:38
apenas na versão online do Outlook,
00:01:41
então não entreem em pânico se esqueceram
00:01:42
para ativar o automático respostas antes de partir..
00:01:45
Terá então de encontrar um computador
00:01:47
conectado à Internet para iniciar sessão na sua página de utilizador,.
00:01:50
se a sua organização dá esta possibilidade..
00:01:53
Em seguida, vá ao menu de parâmetros
00:01:54
para ver a função de respostas automáticas,
00:01:57
que funciona no mesmo forma como a aplicação..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ako koristite razmenu
00:00:05
ili Office 365 server za poslovanje,
00:00:08
Imate opciju da pošaljete van kancelarije
00:00:10
automatski odgovori iz programa Outlook
00:00:12
da dozvolite osobama koje vas kontaktiraju
00:00:13
Da znam da nisi za određeni period,.
00:00:16
kada odete na odmor ili na putu, na primer,.
00:00:20
i nećete biti dostupni da odgovori na e-poruke..
00:00:24
Konfigurisanje ovih automatskih odgovora
00:00:26
Kada si daleko od kancelarije,
00:00:28
izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme dugme "Automatski odgovori"..
00:00:33
U kutiji za dijalog koja se otvara,
00:00:35
izaberite Pošalji automatske odgovore.
00:00:38
Pored toga, ako želite da zakažete
00:00:40
Vaše odsustvo unapred,
00:00:41
izaberite opciju "Jedini pošalji tokom" ovog vremenskog opsega.
00:00:46
i navesti datum početka i završetka.
00:00:51
Možete da nabrajate dve različite poruke.
00:00:54
Na kartici "Unutar moje organizacije"
00:00:56
otkucate odgovor koji želite da pošaljete svoje kolege.
00:00:59
ili osobama u istoj organizaciji.
00:01:01
Ako želite automatske odgovore
00:01:03
da budu poslati pošiljanima van vaše organizacije,.
00:01:06
kliknite na karticu "Izvan moje organizacije",
00:01:09
proverite u polju ispod,
00:01:11
odaberite da li želite pošaljite ih samo kontaktima.
00:01:13
ili bilo kome izvan vaše organizacije,
00:01:16
i otkucajte odgovor koji želite Da poљaljeљ kad si odsutan..
00:01:19
Kada se vratite, na otvaranju programa Outlook,
00:01:21
videćete poruku koja ukazuje na to da
00:01:23
automatski odgovori su aktivirani.
00:01:26
Možete kliknuti na ovo poruka da biste ih onemogućivali.
00:01:28
ili da se vratimo u datoteku Kartica " Automatski odgovori".
00:01:32
a zatim izaberite stavku Ne automatskog odgovora..
00:01:37
Imajte na umu da je ova funkcija dostupna
00:01:38
samo u verziji programa Outlook na mreži,
00:01:41
Zato ne paničite ako ste zaboravili
00:01:42
da biste aktivirali automatski odgovore pre odlaska..
00:01:45
Onda ćete morati da pronađete računar
00:01:47
povezano sa Internetom da biste se prijavljivanjli na vašu korisničku stranicu,.
00:01:50
ako vaša organizacija daje Imaљ tu moguжnost..
00:01:53
Zatim preрi na meni parametara.
00:01:54
da biste videli funkciju automatskog odgovora,
00:01:57
koji funkcioniše u isto vreme kao primena..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
أو خادم Office 365 للأعمال،
00:00:08
لديك خيار إرسال خارج المكتب
00:00:10
ردود تلقائية من Outlook
00:00:12
للسماح للأشخاص الذين يتصلون بك
00:00:13
أن تعرف أنك لست متاح لفترة معينة،.
00:00:16
عندما تذهب في إجازة أو على الطريق، على سبيل المثال،.
00:00:20
ولن تكون متاحا للرد على رسائل البريد الإلكتروني..
00:00:24
لتكوين هذه الاستجابات التلقائية
00:00:26
عندما تكون بعيدا عن المكتب
00:00:28
حدد علامة التبويب ملف وانقر فوق الزر ردود تلقائية..
00:00:33
في مربع الحوار الذي يفتح،
00:00:35
حدد إرسال ردود تلقائية.
00:00:38
بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريد جدولة
00:00:40
غيابك مقدما،
00:00:41
حدد الإرسال فقط أثناء خانة الاختيار هذا النطاق الزمني.
00:00:46
وتحديد تاريخ البدء والانتهاء.
00:00:51
يمكنك إنشاء رسالتين مختلفتين.
00:00:54
في علامة التبويب داخل المؤسسة،
00:00:56
اكتب الرد الذي تريده لإرسال زملائك.
00:00:59
أو أشخاص في نفس المنظمة.
00:01:01
إذا كنت تريد الردود التلقائية
00:01:03
ليتم إرسالها إلى المرسلين خارج مؤسستك،.
00:01:06
انقر على علامة التبويب خارج المؤسسة،
00:01:09
حدد المربع أدناه،
00:01:11
اختر ما إذا كنت تريد إرسالها إلى جهات الاتصال الخاصة بك فقط.
00:01:13
أو إلى أي شخص خارج مؤسستك،
00:01:16
واكتب الإجابة التي تريدها لإرسال عندما كنت بعيدا..
00:01:19
عند العودة، عند فتح Outlook،
00:01:21
سترى رسالة تشير إلى أن
00:01:23
يتم تنشيط الردود التلقائية.
00:01:26
يمكنك النقر على هذا رسالة لتعطيلها.
00:01:28
أو العودة إلى الملف علامة التبويب > الردود التلقائية.
00:01:32
ثم حدد عدم إرسال ردود تلقائية..
00:01:37
لاحظ أن هذه الوظيفة متوفرة
00:01:38
فقط في النسخة الفورية من Outlook،
00:01:41
لذلك لا داعي للذعر إذا كنت قد نسيت
00:01:42
لتنشيط التلقائي الإجابات قبل المغادرة..
00:01:45
سيكون لديك بعد ذلك للعثور على جهاز كمبيوتر
00:01:47
متصل بالإنترنت لتسجيل الدخول على صفحة المستخدم،.
00:01:50
إذا كانت مؤسستك تعطي لكم هذا الاحتمال..
00:01:53
ثم انتقل إلى قائمة المعلمات
00:01:54
لرؤية وظيفة الردود التلقائية،
00:01:57
الذي يعمل في نفس الطريق كما التطبيق..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
또는 비즈니스를 위한 Office 365 서버,
00:00:08
당신은 사무실 밖으로 보낼 수있는 옵션이 있습니다
00:00:10
Outlook의 자동 회신
00:00:12
귀하에게 연락하는 사람들을 허용하기 위해
00:00:13
당신이 아니라는 것을 알고 일정 기간 동안 사용할 수 있습니다..
00:00:16
휴가를 갈 때 또는 예를 들어, 도로에서,.
00:00:20
사용할 수 없습니다. 이메일 메시지에 회신합니다..
00:00:24
이러한 자동 응답을 구성하려면
00:00:26
사무실을 떠나있을 때,
00:00:28
파일 탭을 선택하고 자동 회신 버튼입니다..
00:00:33
열리는 대화 상자에서,
00:00:35
자동 회신 보내기를 선택합니다.
00:00:38
또한, 스케줄을 원할 경우
00:00:40
사전에 귀하의 부재,
00:00:41
동안 만 보내기를 선택합니다. 이 시간 범위 확인란.
00:00:46
시작 날짜와 종료 날짜를 지정합니다.
00:00:51
두 개의 서로 다른 메시지를 작성할 수 있습니다.
00:00:54
내 조직 내부 탭에서,
00:00:56
원하는 응답을 입력합니다. 동료를 보내려면.
00:00:59
또는 같은 조직에 있는 사람.
00:01:01
자동 회신을 원하면
00:01:03
발신자에게 보낼 수 있습니다. 조직 외부,.
00:01:06
내 조직 외부 탭을 클릭합니다.
00:01:09
아래 의 란을 선택해,
00:01:13
또는 조직 외부의 모든 사람에게,
00:01:16
원하는 답변을 입력합니다. 당신이 떨어져있을 때 보낼 수 있습니다..
00:01:19
돌아올 때 Outlook을 열면
00:01:21
메시지를 표시하는 메시지가 표시됩니다.
00:01:23
자동 회신이 활성화됩니다.
00:01:26
이 쪽을 클릭할 수 있습니다. 비활성화하는 메시지.
00:01:28
또는 파일로 돌아가기 자동 회신 탭>.
00:01:32
그런 다음 선택하지 마십시오 자동 회신을 보냅니다..
00:01:37
이 함수를 사용할 수 있습니다.
00:01:38
Outlook의 온라인 버전에서만
00:01:41
당신이 잊어 버린 경우 그래서 당황하지 마십시오
00:01:42
자동 활성화 떠나기 전에 답변하십시오..
00:01:45
그런 다음 컴퓨터를 찾아야 합니다.
00:01:47
인터넷에 연결 사용자 페이지에 로그인하려면.
00:01:50
조직에서 제공하는 경우 당신은이 가능성..
00:01:53
그런 다음 매개 변수 메뉴로 이동합니다.
00:01:54
자동 회신 기능을 보려면
00:01:57
동일한 작업 응용 프로그램으로 가는 방법..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
或 Office 365 商业服务器,
00:00:08
您可以选择发送外出
00:00:10
来自 Outlook 的自动答复
00:00:12
以允许与您联系的用户
00:00:13
知道你不是 在一定时期内可用,.
00:00:16
当您去度假或 例如,在路上,.
00:00:20
您将不可用 以回复电子邮件。.
00:00:24
配置这些自动响应
00:00:26
当您离开办公室时,
00:00:28
选择文件选项卡,然后单击 "自动答复"按钮。.
00:00:33
在打开的对话框中,
00:00:35
选择"发送自动答复"。
00:00:38
此外,如果要安排
00:00:40
您提前缺席,
00:00:41
选择"仅在期间发送" 此时间范围复选框.
00:00:46
并指定开始日期和结束日期。
00:00:51
您可以撰写两封不同的邮件。
00:00:54
在我的组织内部选项卡中,
00:00:56
您键入所需的回复 发送您的同事.
00:00:59
或同一组织中的人员。
00:01:01
如果您希望自动回复
00:01:03
发送给发件人 在您的组织外部,.
00:01:06
单击我的组织外部选项卡,
00:01:09
选中下面的框,
00:01:11
选择是否要 仅将其发送给您的联系人.
00:01:13
或对组织外部的任何人,
00:01:16
,然后键入所需的答案 在您离开时发送。.
00:01:19
当您返回时,在打开 Outlook 时,
00:01:21
您将看到一条消息,指示
00:01:23
自动答复已激活。
00:01:26
您可以单击此按钮 消息以禁用它们.
00:01:28
或返回到文件 >自动答复选项卡.
00:01:32
,然后选择"不" 发送自动答复。.
00:01:37
请注意,此功能可用
00:01:38
仅在在线版本的Outlook中,
00:01:41
所以如果你忘记了,不要惊慌
00:01:42
以激活自动 离开前的答案。.
00:01:45
然后,您将必须找到一台计算机
00:01:47
连接到互联网 以登录您的用户页面,.
00:01:50
如果您的组织提供 你有这种可能性。.
00:01:53
然后转到参数菜单
00:01:54
查看自动回复功能,
00:01:57
它的工作原理相同 作为应用程序的方式。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
หรือเซิร์ฟเวอร์ Office 365 สําหรับธุรกิจ
00:00:08
คุณมีตัวเลือกในการส่งไม่อยู่ที่สํานักงาน
00:00:10
การตอบกลับอัตโนมัติจาก Outlook
00:00:12
เพื่ออนุญาตให้บุคคลที่ติดต่อคุณ
00:00:13
ที่จะรู้ว่าคุณไม่ใช่ ใช้ได้สําหรับระยะเวลาหนึ่ง,.
00:00:16
เมื่อคุณไปพักผ่อนหรือ บนท้องถนน เช่น.
00:00:20
และคุณจะไม่ว่าง เพื่อตอบกลับข้อความอีเมล.
00:00:24
การกําหนดค่าการตอบรับอัตโนมัติเหล่านี้
00:00:26
เมื่อคุณไม่อยู่ที่สํานักงาน
00:00:28
เลือกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ปุ่ม การตอบกลับอัตโนมัติ.
00:00:33
ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น
00:00:35
เลือก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ
00:00:38
นอกจากนี้หากคุณต้องการกําหนดเวลา
00:00:40
การขาดงานของคุณล่วงหน้า
00:00:41
เลือกเฉพาะการส่งระหว่าง กล่องกาเครื่องหมายช่วงเวลานี้.
00:00:46
และระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
00:00:51
คุณสามารถเขียนข้อความที่แตกต่างกันสองข้อความ
00:00:54
ในแท็บ ภายในองค์กรของฉัน
00:00:56
คุณพิมพ์การตอบกลับที่คุณต้องการ เพื่อส่งผู้ร่วมงานของคุณ.
00:00:59
หรือบุคคลในองค์กรเดียวกัน
00:01:01
ถ้าคุณต้องการการตอบกลับอัตโนมัติของคุณ
00:01:03
ส่งไปยังผู้ส่ง นอกองค์กรของคุณ.
00:01:06
คลิกที่แท็บ ภายนอกองค์กรของฉัน
00:01:09
ทําเครื่องหมายในช่องด้านล่าง
00:01:11
เลือกว่าคุณต้องการ ส่งพวกเขาไปยังที่ติดต่อของคุณเท่านั้น.
00:01:13
หรือกับทุกคนที่อยู่นอกองค์กรของคุณ
00:01:16
และพิมพ์คําตอบที่คุณต้องการ เพื่อส่งเมื่อคุณไม่อยู่.
00:01:19
เมื่อคุณกลับมา เมื่อเปิด Outlook
00:01:21
คุณจะเห็นข้อความที่ระบุว่า
00:01:23
การตอบกลับอัตโนมัติจะเปิดใช้งาน
00:01:26
คุณสามารถคลิกที่นี้ ข้อความที่จะปิดใช้งาน.
00:01:28
หรือกลับไปยังแฟ้ม >แท็บ การตอบกลับอัตโนมัติ.
00:01:32
แล้วเลือก ไม่ต้อง ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ.
00:01:37
หมายเหตุว่าฟังก์ชันนี้พร้อมใช้งาน
00:01:38
เฉพาะใน Outlook เวอร์ชันออนไลน์เท่านั้น
00:01:41
ดังนั้นอย่าตื่นตระหนกหากคุณลืม
00:01:42
เมื่อต้องการเปิดใช้งานอัตโนมัติ คําตอบก่อนออกเดินทาง.
00:01:45
จากนั้นคุณจะต้องหาคอมพิวเตอร์
00:01:47
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อเข้าสู่ระบบในหน้าผู้ใช้ของคุณ.
00:01:50
ถ้าองค์กรของคุณให้ คุณเป็นไปได้นี้.
00:01:53
จากนั้นไปที่เมนูของพารามิเตอร์
00:01:54
เพื่อดูฟังก์ชั่นการตอบกลับอัตโนมัติ
00:01:57
ซึ่งทํางานในเดียวกัน วิธีการเป็นโปรแกรมของ.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show