Outlook - Create a task and create a recurring task Tutorial

In this video, you will learn how to create a task and a recurring task using Microsoft 365. The video covers the steps to create a task, including setting the task name, adding details, setting start and due dates, and marking progress.
It also demonstrates how to create a recurring task that repeats on specific dates or with a specific delay.
This tutorial will help you stay organized and manage your tasks effectively in Microsoft 365.

  • 2:30
  • 2338 views
00:00:06
it's important to be able to follow their accomplishments.
00:00:09
Create Tasks in Outlook allows you to stay organized.
00:00:12
Different tools will even allow you to do it interactively.
00:00:16
First, I access the task module.
00:00:19
To create at task, click the New Task button
00:00:22
present in the ribbon.
00:00:24
A window opens.
00:00:25
In the Subject box, you type the name of the task.
00:00:29
If you need to enter a lot of information,
00:00:31
prefer a short object,
00:00:33
then add the details in the body of the task.
00:00:38
If there is an expected date of beginning or end,
00:00:41
set options, start data, or due date.
00:00:45
Complete the state of progress if, for example,
00:00:48
you have already started working on this task,
00:00:50
or if you're waiting for someone else
00:00:52
before you can start it.
00:00:55
A percentage of completion can also be filled in.
00:00:58
You set the priority of the tasks here.
00:01:01
And if you wanna receive a reminder,
00:01:03
select the check box,
00:01:04
and then select the date and time.
00:01:08
In the body of text of the task,
00:01:10
you can fill in the details of it.
00:01:12
Other indicators can be added to the task
00:01:14
if it belongs to a category
00:01:16
or even if she has a high importance, for example.
00:01:23
It also possible to create a periodic task
00:01:26
if it is a recurring task that needs to be performed
00:01:28
on given dates,
00:01:30
or regenerated with a specific delay
00:01:32
between each occurrence.
00:01:34
The Recurrence button in the ribbon
00:01:36
will allow you to configure this type of task.
00:01:40
First, you set whether this task is daily,
00:01:42
weekly, monthly, or annual.
00:01:46
Take the example of a weekly task.
00:01:48
I must write every week in account
00:01:51
of the activities carried out.
00:01:53
So I choose to do this, this weekend, Friday.
00:01:56
So this task will appear every one week,
00:01:59
and I tick Friday.
00:02:02
Underneath, I can choose the range of occurrence.
00:02:05
My account must be carried out for a week,
00:02:07
and this for an indefinite period.
00:02:09
So I check No end date.
00:02:12
I can then validate.
00:02:17
The task appears in my list
00:02:19
with a slightly different icon since it is a recurring task.
00:02:23
If I validate this task, it will be replaced by another
00:02:26
with the date of the following Friday.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
- [Instructeur] Als u veel dingen te doen heeft,
00:00:06
is het belangrijk om hun prestaties te kunnen volgen.
00:00:09
Taken maken in Outlook stelt u in staat
00:00:11
om georganiseerd te blijven.
00:00:13
Verschillende gereedschappen
00:00:14
laten het u zelfs interactief doen.
00:00:16
Ten eerste heb ik toegang tot de taakmodule.
00:00:19
Om een taak te maken, klik op de knop Nieuwe taak
00:00:22
aanwezig in het lint.
00:00:23
Er wordt een venster geopend.
00:00:25
Typ in het onderwerp veld de naam van de taak.
00:00:29
Als u veel informatie moet invoeren,
00:00:31
neem voorkeur voor een kort object,
00:00:33
voeg dan de details in de inhoud van de taak toe.
00:00:38
Als er een verwachte datum van begin of einde is,
00:00:41
stel opties in, start datums of vervaldatum.
00:00:45
Voltooi de stand van zaken als, bijvoorbeeld,
00:00:48
u al bent begonnen met het werken aan deze taak,
00:00:50
of als u op iemand anders aan het wachten bent
00:00:52
voordat u kunt beginnen.
00:00:55
Een percentage van de voltooiing kan ook ingevuld worden.
00:00:58
U stelt de prioriteit van de taken in hier.
00:01:01
En als u een herinnering wilt ontvangen,
00:01:03
selecteer uw afvink hokje,
00:01:04
en vervolgens selecteer de datum en tijd.
00:01:08
In de inhoud van de tekst van de taak
00:01:10
kunt u de details ervan invullen.
00:01:13
Andere indicatoren kunnen aan de taak worden toegevoegd
00:01:14
als het tot een categorie behoort
00:01:16
of zelfs als ze bijvoorbeeld een hoge prioriteit heeft.
00:01:23
Het is ook mogelijk om een ​​periodieke taak te creëren
00:01:26
als het een terugkerende taak is die moet worden uitgevoerd
00:01:28
op bepaalde data,
00:01:30
of geregenereerd met een specifieke vertraging
00:01:32
tussen elke gebeurtenis.
00:01:34
De herhalingsknop in het lint
00:01:36
laat u dit type taak configureren.
00:01:39
Ten eerste stelt u vast of deze taak dagelijks is,
00:01:42
wekelijks, maandelijks of jaarlijks.
00:01:46
Neem het voorbeeld van een wekelijkse opdracht.
00:01:49
Ik moet iedere week schrijven
00:01:51
over de uitgevoerde activiteiten.
00:01:53
Dus ik kies om dit te doen dit weekend, Vrijdag.
00:01:56
Dus deze taak verschijnt elke week,
00:01:59
en ik kies Vrijdag
00:02:02
Hieronder kan ik kiezen hoe lang de gebeurtenis is.
00:02:05
Mijn account moet voor een week worden uitgevoerd,
00:02:07
en dit voor onbepaalde tijd.
00:02:09
Dus ik vink geen einddatum aan.
00:02:12
Ik kan dan valideren.
00:02:17
De taak verschijnt in mijn lijst
00:02:19
met een iets andere pictogram,
00:02:22
omdat het een terugkerende taak is.
00:02:23
Als ik deze taak goed keur, wordt deze vervangen
00:02:25
door een andere
00:02:27
met de datum van de volgende vrijdag.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Wenn man viele Aufgaben zu erledigen hat,
00:00:06
ist es wichtig, die Fortschritte zu verfolgen.
00:00:09
Erstellen Sie in Outlook Aufgaben, um sich zu organisieren.
00:00:12
Das können Sie dank verschiedener Werkzeuge sogar interaktiv tun.
00:00:16
Zuerst greife ich auf das Modul „Aufgaben” zu.
00:00:19
Um eine Aufgabe zu erstellen, klicke ich auf die Schaltfläche „Neue Aufgabe”,
00:00:22
die sich im Menüband befindet.
00:00:24
Es öffnet sich ein Fenster.
00:00:25
Im Feld „Betreff” geben Sie den Namen der Aufgabe ein.
00:00:29
Wenn Sie viele Informationen eingeben möchten,
00:00:31
halten Sie den Betreff kurz
00:00:33
und fügen Sie die weiteren Details in der Aufgabenbeschreibung ein.
00:00:38
Wenn es ein erwartetes Anfangs- oder Enddatum gibt,
00:00:41
wählen Sie die Optionen und Start- oder Fälligkeitsdatum.
00:00:45
Vervollständigen Sie den Fortschrittsstand, wenn
00:00:48
Sie zum Beispiel bereits mit der Bearbeitung der Aufgabe begonnen haben
00:00:50
oder noch auf jemanden warten müssen,
00:00:52
bevor Sie anfangen können.
00:00:55
Sie können auch eine Prozentangabe für den Grad der Vervollständigung eingeben.
00:00:58
Hier geben Sie die Priorität der Aufgaben an.
00:01:01
Und wenn Sie eine Erinnerung erhalten möchten,
00:01:03
wählen Sie dieses Kästchen aus
00:01:04
und legen dann ein Datum und eine Uhrzeit fest.
00:01:08
Im Textfeld der Aufgabe
00:01:10
können Sie genauere Details angeben.
00:01:12
Sie können der Aufgabe auch weitere
00:01:14
Indikatoren hinzufügen, wenn sie beispielsweise zu einer
00:01:16
Kategorie gehört oder eine hohe Priorität hat.
00:01:23
Es ist auch möglich, eine regelmäßige Aufgabe zu erstellen,
00:01:26
wenn es sich um eine wiederkehrende Aufgabe handelt, die an bestimmten Tagen
00:01:28
oder in bestimmten Abständen
00:01:30
zwischen den Aufgaben
00:01:32
wiederholt werden muss.
00:01:34
Über die Schaltfläche Wiederholung
00:01:36
können Sie eine solche Aufgabe konfigurieren.
00:01:40
Zuerst geben Sie an, ob diese Aufgabe täglich,
00:01:42
wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholt werden soll.
00:01:46
Nehmen wir als Beispiel eine wöchtenliche Aufgabe.
00:01:48
Ich muss jede Woche eine Abrechnung
00:01:51
der durchgeführten Aktivitäten durchführen.
00:01:53
Also werde ich das am Wochenende machen, am Freitag.
00:01:56
Diese Aufgabe wird nun jede Woche erscheinen
00:01:59
und ich wähle Freitag aus.
00:02:02
Darunter kann ich den Zeitraum der Wiederholungen auswählen.
00:02:05
Meine Abrechnung wird für jede Woche
00:02:07
und für eine unbegrenzte Zeit durchgeführt.
00:02:09
Also wähle ich „Kein Enddatum”.
00:02:12
Dann bestätige ich.
00:02:17
Die Aufgabe erscheint mit einem
00:02:19
leicht veränderten Symbol in meiner Liste, da es sich um eine wiederholende Aufgabe handelt.
00:02:23
Wenn ich diese Aufgabe erledige, wird sie mit einer anderen Aufgabe
00:02:26
mit dem Datum des folgenden Freitags ersetzt.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Cuando tiene muchas cosas que hacer,
00:00:06
es importante poder hacer seguimiento de su cumplimiento.
00:00:09
Crear Tareas en Outlook le permite organizarse.
00:00:12
Las diferentes herramientas le permitirán incluso hacerlo de forma interactiva.
00:00:16
Primero, accedo al modulo de tareas.
00:00:19
Para crear una tarea, hago clic en el botón Nueva Tarea
00:00:22
de la barra de herramientas.
00:00:24
Se abre una ventana.
00:00:25
En la caja de Texto debe introducir el nombre de la tarea.
00:00:29
Si necesita introducir mucha información,
00:00:31
elija un asunto corto,
00:00:33
después añada los detalles en el cuerpo de la tarea.
00:00:38
Si hay una fecha esperada de inicio o fin,
00:00:41
configure las opciones, fecha de inicio o fecha de vencimiento.
00:00:45
Complete el estado de progreso si, por ejemplo,
00:00:48
ya ha empezado a trabajar en esta tarea
00:00:50
o si está esperando algo
00:00:52
para poder empezarla.
00:00:55
El porcentaje de realización también se puede indicar.
00:00:58
La prioridad de las tareas se establece aquí.
00:01:01
Y si quiere recibir una notificación,
00:01:03
seleccione la casilla de verificación
00:01:04
y después seleccione la fecha y hora.
00:01:08
En el cuerpo de texto de la tarea,
00:01:10
puede cumplimentar los detalles de la misma.
00:01:12
Se pueden añadir otros indicadores a la tarea
00:01:14
si pertenece a una categoría
00:01:16
o incluso si tiene importancia alta, por ejemplo.
00:01:23
También es posible crear una tarea periódica
00:01:26
si es una tarea recurrente que necesita realizarse
00:01:28
en fechas determinadas,
00:01:30
o regenerada con un plazo específico
00:01:32
entre cada hecho.
00:01:34
El botón Recurrencia de la barra de herramientas
00:01:36
le permitirá configurar este tipo de tarea.
00:01:40
Primero establece si esta tarea es diaria,
00:01:42
semanal, mensual o anual.
00:01:46
Tome el ejemplo de una tarea semanal.
00:01:48
Debo escribir cada semana, a cuenta
00:01:51
de las actividades realizadas.
00:01:53
Por ello, elijo hacer esto esta semana, el viernes.
00:01:56
Así, esta tarea aparecerá una vez a la semana
00:01:59
y marco el viernes.
00:02:02
Debajo, puedo elegir el alcance de la aparición.
00:02:05
Mi tarea debe llevarse a cabo durante una semana,
00:02:07
y esto durante un período infinito.
00:02:09
Por tanto, marco Sin límite de fecha.
00:02:12
Entonces, puedo validar.
00:02:17
La tarea aparece en mi lista
00:02:19
con un icono ligeramente diferente puesto que es una tarea recurrente.
00:02:23
Si valido esta tarea, se reemplazará con otra
00:02:26
con la fecha del siguiente viernes.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Quando você tem muitas coisas para fazer,
00:00:06
é importante conseguir acompanhar sua realização.
00:00:09
Criar Tarefas no Outlook permite que você se organize.
00:00:12
Ferramentas diferentes até permitirão fazê-lo de forma interativa.
00:00:16
Primeiro, eu acesso o módulo da tarefa.
00:00:19
Para criar uma tarefa, clique no botão Nova Tarefa
00:00:22
na faixa de opções.
00:00:24
Abre uma janela.
00:00:25
Na caixa Assunto, você insere o nome da tarefa.
00:00:29
Se precisar inserir muita informação,
00:00:31
dê preferência a um objeto curto
00:00:33
e depois adicione os detalhes no corpo da tarefa.
00:00:38
Se houver uma data esperada de início ou término,
00:00:41
defina opções, data de início ou data limite.
00:00:45
Complete o estado de progresso se, por exemplo,
00:00:48
já começou a trabalhar nesta tarefa
00:00:50
ou se está esperando alguém
00:00:52
antes de poder iniciá-la.
00:00:55
Também pode preencher uma percentagem de conclusão.
00:00:58
Aqui é onde você define a prioridade das tarefas.
00:01:01
E se quiser receber um lembrete,
00:01:03
selecione a caixa de verificação
00:01:04
e, em seguida, selecione data e hora.
00:01:08
No corpo do texto da tarefa,
00:01:10
você pode preencher os detalhes.
00:01:12
Podem ser agregados outros indicadores à tarefa,
00:01:14
se pertencer a uma categoria
00:01:16
ou se tiver uma importância alta, por exemplo.
00:01:23
Também é possível criar uma tarefa periódica,
00:01:26
se for uma tarefa recorrente que deve ser realizada
00:01:28
em determinadas datas
00:01:30
ou regenerada com um atraso específico
00:01:32
entre cada ocorrência.
00:01:34
O botão Recorrência na faixa de opções
00:01:36
permite que você configure este tipo de tarefa.
00:01:40
Primeiro, você define se esta tarefa é diária,
00:01:42
semanal, mensal ou anual.
00:01:46
Vejamos o exemplo de uma tarefa semanal.
00:01:48
Todas as semanas devo registrar
00:01:51
as atividades realizadas.
00:01:53
Escolho fazê-lo, neste fim de semana, sexta-feira.
00:01:56
Então, esta tarefa aparecerá a cada semana
00:01:59
e eu assinalo Sexta-feira.
00:02:02
Embaixo, posso escolher o intervalo de ocorrência.
00:02:05
Minha conta deve ser executada por uma semana
00:02:07
e isto para um período indefinido.
00:02:09
Então, marco Sem data de conclusão.
00:02:12
E depois posso confirmar.
00:02:17
A tarefa aparece em minha lista
00:02:19
com um ícone de cor um pouco diferente, uma vez que é uma tarefa recorrente.
00:02:23
Se eu confirmar esta tarefa, será substituída por outra
00:02:26
com a data da sexta-feira seguinte.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Quando hai un sacco di cose da fare,
00:00:06
è importante essere in grado di seguire i loro risultati..
00:00:09
Creare attività in Outlook ti permette di rimanere organizzato..
00:00:12
Diversi strumenti permetteranno anche per farlo in modo interattivo..
00:00:16
In primo luogo, accedo al modulo attività.
00:00:19
Per creare all'attività, fare clic su pulsante Nuova attività.
00:00:22
presente nella barra multifunzione.
00:00:24
Si apre una finestra.
00:00:25
Nella casella Oggetto è possibile digitare il nome dell'attività..
00:00:29
Se hai bisogno di inserire molte informazioni,
00:00:31
preferiscono un oggetto corto,
00:00:33
quindi aggiungere i dettagli in corpo del compito..
00:00:38
Se è previsto un data di inizio o di fine,.
00:00:41
impostare le opzioni, i dati di inizio o la data di scadenza.
00:00:45
Completare lo stato di progressi se, ad esempio,.
00:00:48
hai già iniziato lavorando su questo compito,.
00:00:50
o se stai aspettando qualcun altro
00:00:52
prima di poterlo avviare.
00:00:55
Una percentuale di completamento può anche essere compilato..
00:00:58
Impostare la priorità delle attività qui.
00:01:01
E se vuoi ricevere un promemoria,
00:01:03
selezionare la casella di controllo,
00:01:04
e quindi selezionare la data e l'ora.
00:01:08
Nel corpo del testo dell'attività,
00:01:10
è possibile compilare i dettagli di esso.
00:01:12
Altri indicatori possono essere aggiunti all'attività
00:01:14
se appartiene a una categoria
00:01:16
o anche se ha un alto importanza, per esempio..
00:01:23
È anche possibile creare un'attività periodica
00:01:26
se si tratta di un'attività ricorrente che deve essere eseguita.
00:01:28
in date date,
00:01:30
o rigenerato con un ritardo specifico
00:01:32
tra ogni occorrenza.
00:01:34
Pulsante Ricorrenza nella barra multifunzione
00:01:36
consente di configurare questo tipo di attività..
00:01:40
In primo luogo, si imposta se questa attività è giornaliera,
00:01:42
settimanale, mensile o annuale.
00:01:46
Prendiamo l'esempio di un'attività settimanale.
00:01:48
Devo scrivere ogni settimana in conto
00:01:51
delle attività svolte.
00:01:53
Così ho scelto di fare questo, questo fine settimana, venerdì..
00:01:56
Quindi questo compito apparirà ogni settimana,
00:01:59
e mi candido Venerdì.
00:02:02
Sotto, posso scegliere l'intervallo di occorrenza..
00:02:05
Il mio conto deve essere effettuato per una settimana,
00:02:07
e questo per un periodo indefinito.
00:02:09
Quindi controllo Nessuna data di fine.
00:02:12
Posso quindi convalidare.
00:02:17
L'attività viene visualizzata nell'elenco
00:02:19
con un'icona leggermente diversa poiché si tratta di un'attività ricorrente..
00:02:23
Se convalido questa attività, sarà sostituito da un altro.
00:02:26
con la data del venerdì successivo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
當你有很多事情要做的時候
00:00:06
重要的是,能夠 跟隨他們的成就。.
00:00:09
在 Outlook 中創建任務 讓你保持井然有序。.
00:00:12
不同的工具甚至允許 你做它的互動。.
00:00:16
首先,我訪問任務模組。
00:00:19
要在任務創建,請按一下 "新任務"按鈕.
00:00:22
在功能區中。
00:00:24
將打開一個視窗。
00:00:25
在"主題"框中,您 鍵入任務的名稱。.
00:00:29
如果您需要輸入大量資訊,
00:00:31
更喜歡一個短的物件,
00:00:33
然後在 任務的正文。.
00:00:38
如果有預期 開始或結束的日期,.
00:00:41
設置選項、開始資料或到期日期。
00:00:45
完成狀態 進度,例如,.
00:00:48
你已經開始 處理此任務,.
00:00:50
或者如果你在等別人
00:00:52
在你啟動它之前。
00:00:55
完成百分比 也可以填寫。.
00:00:58
在此處設置任務的優先順序。
00:01:01
如果你想收到提醒
00:01:03
選擇該核取方塊,
00:01:04
然後選擇日期和時間。
00:01:08
在任務的文本正文中,
00:01:10
你可以填寫它的細節。
00:01:12
其他指示器可以添加到任務中
00:01:14
如果它屬於一個類別
00:01:16
或即使她有一個高 重要性,例如。.
00:01:23
還可以創建定期任務
00:01:26
如果是經常性任務 需要執行的.
00:01:28
在指定日期,
00:01:30
或以特定延遲再生
00:01:32
在每個事件之間。
00:01:34
功能區中的"重複"按鈕
00:01:36
將允許您配置 這種類型的任務。.
00:01:40
首先,您設置此任務是否為每日任務,
00:01:42
每週、每月或每年。
00:01:46
以每週任務為例。
00:01:48
我必須每週寫賬
00:01:51
所進行的活動。
00:01:53
所以我選擇這樣做 這個週末 星期五.
00:01:56
所以這個任務將每週出現一次,
00:01:59
我打勾星期五。
00:02:02
在下面,我可以選擇 發生範圍。.
00:02:05
我的帳戶必須執行一個星期,
00:02:07
並且這是無限期的。
00:02:09
所以我檢查沒有結束日期。
00:02:12
然後,我可以驗證。
00:02:17
任務將顯示在我的清單中
00:02:19
與一個略有不同的圖示 因為它是一個經常性的任務。.
00:02:23
如果我驗證此任務,它 將被另一個.
00:02:26
下星期五的日期。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
やることがたくさんあるとき
00:00:06
できる事が大事だ 彼らの業績に従ってください。.
00:00:09
Outlook でタスクを作成する を使用すると、整理されたままにすることができます。.
00:00:12
異なるツールも可能になります あなたはそれを対話的に行う。.
00:00:16
まず、タスクモジュールにアクセスします。
00:00:19
タスクで作成するには、 [新しいタスク] ボタン.
00:00:22
リボンに存在します。
00:00:24
ウィンドウが開きます。
00:00:25
[件名] ボックスでは、 タスクの名前を入力します。.
00:00:29
多くの情報を入力する必要がある場合は、
00:00:31
短いオブジェクトを好む
00:00:33
その後、詳細を追加します。 タスクの本文。.
00:00:38
が必要な場合 開始日または終了日、.
00:00:41
設定オプション、開始データ、または期日を設定します。
00:00:45
の状態を完了する たとえば、進行する場合.
00:00:48
既に開始しています このタスクに取り組んでいます。.
00:00:50
またはあなたが他の誰かを待っている場合
00:00:52
を開始する前に。
00:00:55
完了の割合 を記入することもできます。.
00:00:58
ここでタスクの優先順位を設定します。
00:01:01
アラームを受け取りたいなら
00:01:03
チェック ボックスをオンにすると、
00:01:04
をクリックし、日付と時刻を選択します。
00:01:08
タスクのテキストの本文では、
00:01:10
詳細を入力できます。
00:01:12
その他のインジケーターをタスクに追加できます。
00:01:14
カテゴリに属している場合
00:01:16
または彼女が高い持っている場合でも 例えば、重要です。.
00:01:23
定期的なタスクを作成することも可能です。
00:01:26
定期的なタスクである場合 実行する必要がある.
00:01:28
所定の日付に、
00:01:30
または特定の遅延で再生される
00:01:32
各オカレンスの間。
00:01:34
リボンの [繰り返し] ボタン
00:01:36
を設定できます。 この種類のタスク。.
00:01:40
まず、このタスクが日常的であるかどうかを設定します。
00:01:42
毎週、毎月、または毎年。
00:01:46
週単位のタスクの例を見る。
00:01:48
私はアカウントで毎週書かなければならない
00:01:51
実行された活動の。
00:01:53
だから私はこれを行うことを選択します。 今週末、金曜日。.
00:01:56
したがって、このタスクは 1 週間ごとに表示されます。
00:01:59
そして、私は金曜日にチェックします。
00:02:02
その下に、私は選ぶことができる オカレンスの範囲。.
00:02:05
私のアカウントは1週間実行する必要があります
00:02:07
そして、これは無期限です。
00:02:09
だから私は終了日をチェックしません。
00:02:12
その後、私は検証することができます。
00:02:17
タスクがリストに表示される
00:02:19
わずかに異なるアイコンを持つ これは定期的なタスクであるためです。.
00:02:23
このタスクを検証すると、 別の.
00:02:26
次の金曜日の日付で。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Khi bạn có rất nhiều điều cần làm,
00:00:06
Điều quan trọng là có thể theo những thành tựu của họ..
00:00:09
Tạo tác vụ trong Outlook cho phép bạn ở lại tổ chức..
00:00:12
Các công cụ khác nhau thậm chí sẽ cho phép bạn làm điều đó một cách tương tác..
00:00:16
Trước tiên, tôi truy cập vào mô-đun nhiệm vụ.
00:00:19
Để tạo tại tác vụ, hãy nhấp vào nút tác vụ mới.
00:00:22
hiện diện trong ribbon.
00:00:24
Một cửa sổ mở ra.
00:00:25
Trong hộp chủ đề, bạn nhập tên của tác vụ..
00:00:29
Nếu bạn cần nhập nhiều thông tin,
00:00:31
thích một đối tượng ngắn,
00:00:33
sau đó thêm các chi tiết trong cơ thể của nhiệm vụ..
00:00:38
Nếu có dự kiến Ngày bắt đầu hoặc kết thúc,.
00:00:41
Các tùy chọn cài đặt, bắt đầu dữ liệu hoặc ngày đến hạn.
00:00:45
Hoàn thành tiểu bang tiến bộ nếu, ví dụ,.
00:00:48
bạn đã bắt đầu làm việc trên nhiệm vụ này,.
00:00:50
hoặc nếu bạn đang chờ đợi người khác
00:00:52
trước khi bạn có thể bắt đầu nó.
00:00:55
Một tỷ lệ hoàn thành cũng có thể được điền vào..
00:00:58
Bạn đặt ưu tiên cho các tác vụ ở đây.
00:01:01
Và nếu bạn muốn nhận được một lời nhắc nhở,
00:01:03
chọn hộp kiểm,
00:01:04
và sau đó chọn ngày và giờ.
00:01:08
Trong cơ thể của các văn bản của nhiệm vụ,
00:01:10
bạn có thể điền vào các chi tiết của nó.
00:01:12
Các chỉ số khác có thể được thêm vào tác vụ
00:01:14
Nếu nó thuộc về một thể loại
00:01:16
hoặc thậm chí nếu cô ấy có một tầm quan trọng, ví dụ..
00:01:23
Nó cũng có thể tạo ra một nhiệm vụ định kỳ
00:01:26
Nếu nó là một nhiệm vụ lặp lại cần phải được thực hiện.
00:01:28
vào những ngày nhất định,
00:01:30
hoặc tái tạo với một sự chậm trễ cụ thể
00:01:32
giữa mỗi xảy ra.
00:01:34
Tái phát nút trong ruy băng
00:01:36
sẽ cho phép bạn cấu hình loại tác vụ này..
00:01:40
Trước tiên, bạn đặt xem tác vụ này là hàng ngày,
00:01:42
hàng tuần, tháng, hoặc hàng năm.
00:01:46
Lấy ví dụ về một tác vụ hàng tuần.
00:01:48
Tôi phải viết mỗi tuần trong tài khoản
00:01:51
Các hoạt động thực hiện.
00:01:53
Vì vậy, tôi chọn để làm điều này, cuối tuần này, thứ sáu..
00:01:56
Vì vậy, nhiệm vụ này sẽ xuất hiện mỗi một tuần,
00:01:59
và tôi đánh dấu vào thứ sáu.
00:02:02
Bên dưới, tôi có thể chọn phạm vi xảy ra..
00:02:05
Tài khoản của tôi phải được thực hiện trong một tuần,
00:02:07
và điều này trong một khoảng thời gian vô hạn.
00:02:09
Vì vậy, tôi kiểm tra không có ngày kết thúc.
00:02:12
Sau đó tôi có thể xác nhận.
00:02:17
Nhiệm vụ xuất hiện trong danh sách của tôi
00:02:19
với một biểu tượng hơi khác vì nó là một nhiệm vụ định kỳ..
00:02:23
Nếu tôi xác nhận nhiệm vụ này, nó sẽ được thay thế bằng một.
00:02:26
ngày thứ sáu sau.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Bila Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan,
00:00:06
penting untuk dapat mengikuti pencapaian mereka..
00:00:09
Buat tugas di Outlook memungkinkan Anda untuk tetap terorganisir..
00:00:12
Alat yang berbeda bahkan akan memungkinkan Anda untuk melakukannya secara interaktif..
00:00:16
Pertama, saya mengakses modul tugas.
00:00:19
Untuk membuat tugas, klik tombol tugas baru.
00:00:22
hadir di pita.
00:00:24
Sebuah jendela terbuka.
00:00:25
Dalam kotak subjek, Anda Ketik nama tugas..
00:00:29
Jika Anda perlu memasukkan banyak informasi,
00:00:31
lebih memilih benda pendek,
00:00:33
kemudian tambahkan rinciannya di badan tugas..
00:00:38
Jika ada yang diharapkan tanggal awal atau akhir,.
00:00:41
mengatur pilihan, memulai data, atau tanggal jatuh tempo.
00:00:45
Lengkapi keadaan kemajuan jika, misalnya,.
00:00:48
Anda sudah mulai mengerjakan tugas ini,.
00:00:50
atau jika Anda sedang menunggu orang lain
00:00:52
sebelum Anda dapat memulainya.
00:00:55
Persentase penyelesaian juga dapat diisi..
00:00:58
Anda menetapkan prioritas tugas di sini.
00:01:01
Dan jika Anda ingin menerima pengingat,
00:01:03
Pilih kotak centang,
00:01:04
lalu pilih tanggal dan waktu.
00:01:08
Dalam tubuh teks tugas,
00:01:10
Anda dapat mengisi rincian itu.
00:01:12
Indikator lain dapat ditambahkan ke tugas
00:01:14
Jika milik kategori
00:01:16
atau bahkan jika dia memiliki penting, misalnya..
00:01:23
Hal ini juga memungkinkan untuk membuat tugas periodik
00:01:26
Jika itu adalah tugas berulang yang perlu dilakukan.
00:01:28
pada tanggal yang diberikan,
00:01:30
atau dibuat ulang dengan penundaan tertentu
00:01:32
antara setiap kejadian.
00:01:34
Tombol pengulangan di pita
00:01:36
akan memungkinkan Anda mengonfigurasi jenis tugas ini..
00:01:40
Pertama, Anda mengatur apakah tugas ini setiap hari,
00:01:42
mingguan, bulanan, atau tahunan.
00:01:46
Ambil contoh tugas mingguan.
00:01:48
Saya harus menulis setiap minggu dalam rekening
00:01:51
kegiatan yang dilakukan.
00:01:53
Jadi saya memilih untuk melakukan ini, akhir pekan ini, Jumat..
00:01:56
Jadi tugas ini akan muncul setiap satu minggu,
00:01:59
dan saya mencentang hari Jumat.
00:02:02
Di bawahnya, saya dapat memilih Rentang kejadian..
00:02:05
Akun saya harus dilakukan selama seminggu,
00:02:07
dan ini untuk waktu yang tidak terbatas.
00:02:09
Jadi saya cek tidak ada tanggal akhir.
00:02:12
Saya kemudian dapat memvalidasi.
00:02:17
Tugas muncul dalam daftar saya
00:02:19
dengan ikon yang sedikit berbeda karena itu adalah tugas yang berulang..
00:02:23
Jika saya memvalidasi tugas ini, akan digantikan oleh yang lain.
00:02:26
dengan tanggal Jumat berikutnya.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Когда у вас есть много вещей, чтобы сделать,
00:00:06
важно, чтобы иметь возможность следовать их достижениям..
00:00:09
Создание задач в outlook позволяет оставаться организованным..
00:00:12
Различные инструменты даже позволят сделать это в интерактивном режиме..
00:00:16
Во-первых, я имею доступ к целевому модулю.
00:00:19
Чтобы создать задачу, нажмите Новая кнопка задачи.
00:00:22
присутствует в ленте.
00:00:24
Открывается окно.
00:00:25
В поле Темы вы ввемите название задачи..
00:00:29
Если вам нужно ввести много информации,
00:00:31
предпочитают короткий объект,
00:00:33
затем добавьте детали в тело задачи..
00:00:38
Если ожидается, дата начала или окончания,.
00:00:41
набор опций, стартовых данных или срока оплаты.
00:00:45
Завершите состояние прогресса, если, например,.
00:00:48
Вы уже начали работая над этой задачей,.
00:00:50
или если вы ждете кого-то другого
00:00:52
прежде чем вы сможете начать его.
00:00:55
Процент завершения также могут быть заполнены..
00:00:58
Вы устанавливаете приоритет задач здесь.
00:01:01
И если вы хотите получить напоминание,
00:01:03
выбрать чековую коробку,
00:01:04
а затем выберите дату и время.
00:01:08
В тексте задачи,
00:01:10
вы можете заполнить детали его.
00:01:12
Другие индикаторы могут быть добавлены к задаче
00:01:14
если он относится к категории
00:01:16
или даже если она имеет высокий значение, например..
00:01:23
Также можно создать периодическую задачу
00:01:26
если это повторяющаяся задача которые должны быть выполнены.
00:01:28
в данные даты,
00:01:30
или регенерируется с определенной задержкой
00:01:32
между каждым возникновением.
00:01:34
Кнопка повторения в ленте
00:01:36
позволит вам настроить такого рода задачи..
00:01:40
Во-первых, вы устанавливаете, является ли эта задача ежедневной,
00:01:42
еженедельно, ежемесячно или ежегодно.
00:01:46
Возьмем, к примеру, еженедельную задачу.
00:01:48
Я должен писать каждую неделю в учетной записи
00:01:51
деятельности.
00:01:53
Так что я решил сделать это, в эти выходные, в пятницу..
00:01:56
Так что эта задача будет появляться каждую неделю,
00:01:59
и я галочку пятницу.
00:02:02
Внизу я могу выбрать диапазон возникновения..
00:02:05
Мой счет должен быть выполнен в течение недели,
00:02:07
и это на неопределенный срок.
00:02:09
Так что я проверяю нет даты окончания.
00:02:12
Затем я могу проверить.
00:02:17
Задача отображается в моем списке
00:02:19
с немного другой иконой так как это повторяющаяся задача..
00:02:23
Если я проверяю эту задачу, она будет заменен другой.
00:02:26
с датой следующей пятницы.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Когато имаш много работа,
00:00:06
важно е да можем да следване на техните постижения..
00:00:09
Създаване на задачи в Outlook ви позволява да бъдете организирани..
00:00:12
Различните инструменти дори ще позволят на да го направите интерактивно..
00:00:16
Първо, имам достъп до модула за задачи.
00:00:19
За да създадете задача, щракнете върху бутона Нова задача.
00:00:22
присъства в лентата.
00:00:24
Отваря се прозорец.
00:00:25
В полето "Тема" можете да въведете името на задачата..
00:00:29
Ако трябва да въведете много информация,
00:00:31
предпочитат кратък обект,
00:00:33
след това добавете на задачата..
00:00:38
Ако има очаквана дата на началото или края,.
00:00:41
опции, начални данни или краен срок.
00:00:45
Завършване на състоянието на напредък, ако например.
00:00:48
вече сте започнали работи по тази задача,.
00:00:50
или ако чакате някой друг
00:00:52
преди да можете да го стартирате.
00:00:55
Процент на завършване може да се попълни..
00:00:58
Задавате приоритет на задачите тук.
00:01:01
И ако искате да получите напомняне,
00:01:03
изберете квадратчето за отметка,
00:01:04
и след това изберете датата и часа.
00:01:08
В основния текст на задачата,
00:01:10
можете да попълните подробностите за него.
00:01:12
Други показатели могат да бъдат добавени към задачата
00:01:14
ако принадлежи към категория
00:01:16
или дори ако тя има значение например..
00:01:23
Възможно е също така да се създаде
00:01:26
ако това е повтаряща се задача които трябва да се извършват.
00:01:28
на определени дати,
00:01:30
или се регенерира с конкретно забавяне
00:01:32
между всяко събитие.
00:01:34
Бутонът "Повторяемост" в лентата
00:01:36
ще ви позволи да конфигурирате този тип задача..
00:01:40
Първо, задавате дали тази задача е ежедневна,
00:01:42
седмично, месечно или годишно.
00:01:46
Вземете примера на седмична задача.
00:01:48
Трябва да пиша всяка седмица в профила си
00:01:51
на извършените дейности.
00:01:53
Така че аз избирам да направя това, този уикенд, петък..
00:01:56
Тази задача ще се появява на всеки една седмица,
00:01:59
и аз кърлежи петък.
00:02:02
Отдолу мога да избера на поява..
00:02:05
Сметката ми трябва да се извършва за една седмица,
00:02:07
и това за неопределен период.
00:02:09
Така че аз проверявам без крайна дата.
00:02:12
След това мога да го потвърдя.
00:02:17
Задачата се появява в моя списък
00:02:19
с малко по-различна икона тъй като това е повтаряща се задача..
00:02:23
Ако валидирам тази задача, тя ще ще бъде заменено от друг.
00:02:26
датата на следващия петък.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Când ai multe de făcut,
00:00:06
este important să fie în măsură să să le urmeze realizările..
00:00:09
Crearea activităților în Outlook vă permite să stați organizat..
00:00:12
Diferite instrumente vor permite chiar să o faci interactiv..
00:00:16
Mai întâi accesez modulul de activitate.
00:00:19
Pentru a crea la activitate, faceți clic pe butonul Activitate nouă.
00:00:22
prezent în panglică.
00:00:24
Se deschide o fereastră.
00:00:25
În caseta Subiect, tastați numele activității..
00:00:29
Dacă aveți nevoie pentru a introduce o mulțime de informații,
00:00:31
preferă un obiect scurt,
00:00:33
apoi adăugați detaliile în corpul sarcinii..
00:00:38
În cazul în care există o data începerii sau sfârșitului;.
00:00:41
setați opțiunile, datele de pornire sau data scadenței.
00:00:45
Completați starea de progrese în cazul în care, de exemplu,.
00:00:48
ați început deja lucrează la această sarcină,.
00:00:50
sau dacă așteptați pe altcineva
00:00:52
înainte de a-l putea porni.
00:00:55
Un procent de finalizare pot fi, de asemenea, completate..
00:00:58
Setați prioritatea activităților aici.
00:01:01
Și dacă doriți să primiți un memento,
00:01:03
bifați caseta de selectare,
00:01:04
apoi selectați data și ora.
00:01:08
În corpul de text al sarcinii,
00:01:10
puteți completa detaliile acesteia.
00:01:12
Alți indicatori pot fi adăugați la activitate
00:01:14
în cazul în care face parte dintr-o categorie
00:01:16
sau chiar dacă ea are o mare importanță, de exemplu..
00:01:23
De asemenea, este posibil să se creeze o sarcină periodică
00:01:26
dacă este o activitate recurentă care trebuie să fie efectuate.
00:01:28
la anumite date,
00:01:30
sau regenerate cu o anumită întârziere
00:01:32
între fiecare eveniment.
00:01:34
Butonul Recurență din panglică
00:01:36
vă va permite să configurați acest tip de activitate..
00:01:40
În primul rând, setați dacă această sarcină este de zi cu zi,
00:01:42
săptămânal, lunar sau anual.
00:01:46
Să luăm exemplul unei activități săptămânale.
00:01:48
Trebuie să scriu în fiecare săptămână în cont
00:01:51
activităților desfășurate.
00:01:53
Așa că am ales să fac asta. în acest weekend, vineri..
00:01:56
Deci, această sarcină va apărea la fiecare o săptămână,
00:01:59
și bifez vineri.
00:02:02
Dedesubt, pot alege. intervalul de apariție..
00:02:05
Contul meu trebuie să fie efectuate pentru o săptămână,
00:02:07
și acest lucru pentru o perioadă nedeterminată.
00:02:09
Așa că nu verific nici o dată de sfârșit.
00:02:12
Apoi pot valida.
00:02:17
Activitatea apare în lista mea
00:02:19
cu o pictogramă ușor diferită deoarece este o sarcină recurentă..
00:02:23
Dacă validez această sarcină, vor fi înlocuite cu un alt.
00:02:26
cu data de vinerea următoare.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Коли у вас є багато чого зробити,
00:00:06
важливо, щоб мати можливість дотримуватися своїх досягнень..
00:00:09
Створення завдань у програмі Outlook дозволяє вам бути організованою..
00:00:12
Різні інструменти навіть дозволять ви зробити це інтерактивно..
00:00:16
По-перше, я отримуйте доступ до модуля завдань.
00:00:19
Щоб створити завдання, натисніть кнопку кнопка "Створити завдання".
00:00:22
присутній на стрічці.
00:00:24
Відкриється вікно.
00:00:25
У полі Тема введіть ім'я завдання..
00:00:29
Якщо потрібно ввести багато інформації,
00:00:31
віддає перевагу короткому об'єкту,
00:00:33
потім додайте деталі в тіло завдання..
00:00:38
Якщо є очікувані дату початку або завершення,.
00:00:41
встановити параметри, дані початку або термін.
00:00:45
Завершити стан прогрес, якщо, наприклад,.
00:00:48
ви вже почали працюючи над цим завданням,.
00:00:50
або якщо ви чекаєте іншого користувача
00:00:52
перш ніж почати його.
00:00:55
Відсоток завершення також можна заповнити..
00:00:58
Тут ви встановили пріоритет завдань.
00:01:01
І якщо ви хочете отримати нагадування,
00:01:03
установіть прапорець,
00:01:04
, а потім виберіть дату й час.
00:01:08
У тексті завдання
00:01:10
ви можете заповнити його подробиці.
00:01:12
Інші індикатори можна додати до завдання
00:01:14
якщо вона належить до категорії
00:01:16
або навіть якщо вона має високий важливість, наприклад..
00:01:23
Також можна створити періодичне завдання
00:01:26
якщо це повторюване завдання які повинні бути виконані.
00:01:28
в даний час,
00:01:30
або регенерується з певною затримкою
00:01:32
між кожним входом.
00:01:34
Кнопка "Повторення" на стрічці
00:01:36
дозволить вам налаштувати цього типу завдання..
00:01:40
По-перше, ви встановили, чи є це завдання щоденним,
00:01:42
щотижня, щомісячно або щорічно.
00:01:46
Візьміть приклад щотижневого завдання.
00:01:48
Я повинен писати щотижня на рахунку
00:01:51
діяльності, що здійснюються.
00:01:53
Тому я вибираю це зробити, у ці вихідні, п'ятниця..
00:01:56
Отже, це завдання з'явиться щотижня,
00:01:59
і я галочку в п'ятницю.
00:02:02
Внизу я можу вибрати діапазону подій..
00:02:05
Мій рахунок повинен бути проведений протягом тижня,
00:02:07
і це на невизначений період.
00:02:09
Так що я перевірити Немає дати завершення.
00:02:12
Потім я можу перевірити.
00:02:17
Завдання відображається у списку
00:02:19
з дещо іншою піктограмою оскільки це повторюване завдання..
00:02:23
Якщо я перевіряю це завдання, буде замінено іншим.
00:02:26
з датою наступної п'ятниці.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Yapacak çok şeyin olduğunda,
00:00:06
yapabilmek önemlidir. başarılarını takip edin..
00:00:09
Outlook'ta Görev Oluşturma organize kalmanızı sağlar..
00:00:12
Farklı araçlar bile izin verir interaktif olarak yapmak..
00:00:16
Önce görev modülüne erişiyorum.
00:00:19
Görevde oluşturmak için, Yeni Görev düğmesi.
00:00:22
şeritte mevcut.
00:00:24
Bir pencere açılır.
00:00:25
Konu kutusunda, görevin adını yazın..
00:00:29
Çok fazla bilgi girmeniz gerekiyorsa,
00:00:31
kısa bir nesne tercih etmek,
00:00:33
sonra ayrıntıları ekleyin görevin gövdesi..
00:00:38
Beklenen varsa başlangıç veya bitiş tarihi,.
00:00:41
seçenekleri, başlangıç verilerini veya son tarihi ayarlayın.
00:00:45
Tam durumu ilerleme, örneğin,.
00:00:48
zaten başladınız bu görev üzerinde çalışmak,.
00:00:50
ya da başka birini bekliyorsanız
00:00:52
başlamadan önce.
00:00:55
Tamamlanma yüzdesi doldurulabilir..
00:00:58
Görevlerin önceliğini burada belirliyorsunuz.
00:01:01
Ve eğer bir hatırlatma almak istiyorsanız,
00:01:03
onay kutusunu seçin,
00:01:04
ve sonra tarih ve saati seçin.
00:01:08
Görevin metninin gövdesinde,
00:01:10
ayrıntılarını doldurabilirsiniz.
00:01:12
Göreve diğer göstergeler eklenebilir
00:01:14
bir kategoriye aitse
00:01:16
ya da yüksek bir önemi, örneğin..
00:01:23
Ayrıca periyodik bir görev oluşturmak da mümkündür
00:01:26
yinelenen bir görev sayılsa yapılması gereken.
00:01:28
verilen tarihlerde,
00:01:30
veya belirli bir gecikme ile rejenere
00:01:32
her olay arasında.
00:01:34
Şeritteki Yineleme düğmesi
00:01:36
yapılandırmanızı sağlayacaktır bu tür bir görev..
00:01:40
İlk olarak, bu görevin günlük olup olmadığını ayarlarsınız,
00:01:42
haftalık, aylık veya yıllık.
00:01:46
Haftalık görev örneğini ele alalım.
00:01:48
Her hafta hesapta yazmalıyım.
00:01:51
yürütülen faaliyetlerin.
00:01:53
Ben de bunu yapmayı seçtim. Bu hafta sonu, Cuma..
00:01:56
Bu görev her hafta ortaya çıkacak.
00:01:59
Ve Cuma gününü işaretliyorum.
00:02:02
Altında, ben seçebilirsiniz oluşum aralığı..
00:02:05
Hesabım bir hafta boyunca yapılmalı.
00:02:07
ve bu belirsiz bir süre için.
00:02:09
Ben de bitiş tarihini kontrol ettim.
00:02:12
O zaman doğrulayabilirim.
00:02:17
Görev listemde görünür
00:02:19
biraz farklı bir simge ile yinelenen bir görev olduğu için..
00:02:23
Bu görevi doğrularsam, başka bir.
00:02:26
takip eden Cuma günü ile.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Quando se tem muitas coisas para fazer,
00:00:06
é importante ser capaz de seguir os seus feitos..
00:00:09
Criar tarefas no Outlook permite-lhe manter-se organizado..
00:00:12
Diferentes ferramentas vão até permitir fazê-lo interativamente..
00:00:16
Primeiro, acendo ao módulo de tarefa.
00:00:19
Para criar na tarefa, clique em o botão Nova Tarefa.
00:00:22
presente na fita.
00:00:24
Uma janela se abre.
00:00:25
Na caixa de assunto, você digitar o nome da tarefa..
00:00:29
Se precisar de inserir muita informação,
00:00:31
preferem um objeto curto,
00:00:33
em seguida, adicionar os detalhes em o corpo da tarefa..
00:00:38
Se houver uma espera data de início ou fim,.
00:00:41
definir opções, iniciar dados ou data de vencimento.
00:00:45
Completar o estado de progresso se, por exemplo,.
00:00:48
você já começou trabalhando nesta tarefa,.
00:00:50
ou se está à espera de outra pessoa
00:00:52
antes de começar.
00:00:55
Uma percentagem de conclusão também pode ser preenchido..
00:00:58
Definiu a prioridade das tarefas aqui.
00:01:01
E se quiser receber um lembrete,
00:01:03
selecione a caixa de verificação,
00:01:04
e, em seguida, selecione a data e a hora.
00:01:08
No corpo de texto da tarefa,
00:01:10
pode preencher os detalhes.
00:01:12
Outros indicadores podem ser adicionados à tarefa
00:01:14
se pertencer a uma categoria
00:01:16
ou mesmo que tenha uma alta importância, por exemplo..
00:01:23
Também é possível criar uma tarefa periódica
00:01:26
se é uma tarefa recorrente que precisa ser realizado.
00:01:28
em datas dadas,
00:01:30
ou regenerado com um atraso específico
00:01:32
entre cada ocorrência.
00:01:34
O botão de recorrência na fita
00:01:36
vai permitir-lhe configurar este tipo de tarefa..
00:01:40
Primeiro, define se esta tarefa é diária,
00:01:42
semanal, mensal ou anual.
00:01:46
Veja-se o exemplo de uma tarefa semanal.
00:01:48
Devo escrever todas as semanas na conta
00:01:51
das atividades realizadas.
00:01:53
Então escolho fazer isto. este fim de semana, sexta-feira..
00:01:56
Então esta tarefa vai aparecer a cada uma semana,
00:01:59
e marquei sexta-feira.
00:02:02
Por baixo, posso escolher. o alcance da ocorrência..
00:02:05
Minha conta deve ser realizada por uma semana,
00:02:07
e isto por um período indefinido.
00:02:09
Então, verifico a data limite.
00:02:12
Posso então validar.
00:02:17
A tarefa aparece na minha lista
00:02:19
com um ícone ligeiramente diferente uma vez que é uma tarefa recorrente..
00:02:23
Se eu validar esta tarefa, será substituído por outro.
00:02:26
com a data da sexta-feira seguinte.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Kada imaљ mnogo toga da uradiљ,
00:00:06
Važno je da budete u mogućnosti pratite njihova dostignuća..
00:00:09
Kreiranje zadataka u programu Outlook omogućava vam da ostanete organizovani..
00:00:12
Različite alatke će čak dozvoliti da to uradiš interaktivno..
00:00:16
Prvo pristupam modulu zadataka.
00:00:19
Da biste kreirali zadatak, kliknite na dugme dugme "Novi zadatak".
00:00:22
prisutni na vrpci.
00:00:24
Otvoriće se prozor.
00:00:25
U kutiji za temu, ti otkucajte ime zadatka..
00:00:29
Ako je potrebno da unesete mnogo informacija,
00:00:31
preferira kratak objekat,
00:00:33
zatim dodajte detalje u telo zadatka..
00:00:38
Ako se očekuje datum početka ili kraja,.
00:00:41
podesite opcije, počnite podatke ili krajnji rok.
00:00:45
Popunite stanje napredovanje ako, na primer,.
00:00:48
već ste počeli radeći na ovom zadatku,.
00:00:50
Ili ako čekaš nekog drugog
00:00:52
Pre nego љto moћeљ da ga zapoиneљ.
00:00:55
Procenat dovršenja takođe može biti popunjena..
00:00:58
Ovde postavite prioritet zadataka.
00:01:01
I ako ћeliљ da primiљ podsetnik,
00:01:03
potvrdite izbor u polju za potvrdu,
00:01:04
a zatim izaberite datum i vreme.
00:01:08
U telu teksta zadatka,
00:01:10
možete popuniti detalje.
00:01:12
Drugi indikatori se mogu dodati zadatku
00:01:14
ako pripada kategoriji
00:01:16
ili čak i ako je naduvana važnost, na primer..
00:01:23
Takođe je moguće kreirati periodični zadatak
00:01:26
ako je to periodični zadatak koji treba da se izvrši.
00:01:28
na date datume,
00:01:30
ili regenerisano sa određenim odlaganjem
00:01:32
između svakog pojavljivanja.
00:01:34
Dugme "Ponavljanje" na glavnoj traci
00:01:36
će vam omogućiti da konfigurišete ovaj tip zadatka..
00:01:40
Prvo, postavite da li je ovaj zadatak svakodnevni,
00:01:42
sedmično, mesečno ili godišnje.
00:01:46
Uzmite primer sedmičnog zadatka.
00:01:48
Moram da pišem svake nedelje na računu
00:01:51
aktivnosti koje se sprovode.
00:01:53
Zato sam izabrao da uradim ovo. Ovog vikenda, petka..
00:01:56
Dakle, ovaj zadatak će se pojavljivati svake nedelje,
00:01:59
I otkucavam petak.
00:02:02
Ispod, mogu da izaberem. opseg pojavljivanja..
00:02:05
Moj račun mora biti izvršean nedelju dana.
00:02:07
I ovo na neodređeno vreme.
00:02:09
Zato proveravam da nema datuma zavrљne.
00:02:12
Onda mogu da potvrdim.
00:02:17
Zadatak se pojavljuje na mojoj listi
00:02:19
sa malo drugačijom ikonom pošto je to periodični zadatak..
00:02:23
Ako potvrdim ovaj zadatak, on biće zamenjena drugim.
00:02:26
datum sledećeg petka.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
من المهم أن تكون قادرة على تابع إنجازاتهم..
00:00:09
إنشاء مهام في Outlook يسمح لك بالبقاء منظما..
00:00:12
أدوات مختلفة سوف تسمح حتى عليك أن تفعل ذلك بشكل تفاعلي..
00:00:16
أولا، يمكنني الوصول إلى وحدة المهام.
00:00:19
لإنشاء في مهمة، انقر فوق الزر مهمة جديدة.
00:00:22
موجودة في الشريط.
00:00:24
يتم فتح نافذة.
00:00:25
في المربع الموضوع، يمكنك اكتب اسم المهمة..
00:00:29
إذا كنت بحاجة لإدخال الكثير من المعلومات،
00:00:31
تفضل كائن قصير،
00:00:33
ثم أضف التفاصيل في نص المهمة..
00:00:38
إذا كان هناك المتوقع تاريخ البداية أو النهاية،.
00:00:41
تعيين خيارات أو بدء البيانات أو تاريخ الاستحقاق.
00:00:45
إكمال حالة التقدم المحرز إذا، على سبيل المثال،.
00:00:48
كنت قد بدأت بالفعل العمل على هذه المهمة،.
00:00:50
أو إذا كنت تنتظر شخصا آخر
00:00:52
قبل أن تتمكن من بدء ذلك.
00:00:55
نسبة الإنجاز ويمكن أيضا أن تملأ في..
00:00:58
يمكنك تعيين أولوية المهام هنا.
00:01:01
وإذا كنت تريد أن تتلقى تذكير،
00:01:03
حدد خانة الاختيار ،
00:01:04
ثم حدد التاريخ والوقت.
00:01:08
في نص المهمة
00:01:10
يمكنك ملء تفاصيل ذلك.
00:01:12
يمكن إضافة مؤشرات أخرى إلى المهمة
00:01:14
إذا كان ينتمي إلى فئة
00:01:16
أو حتى لو كان لديها عالية أهمية، على سبيل المثال..
00:01:23
من الممكن أيضا إنشاء مهمة دورية
00:01:26
إذا كانت مهمة متكررة التي تحتاج إلى أن تؤديها.
00:01:28
في تواريخ محددة،
00:01:30
أو تم تجديده بتأخير محدد
00:01:32
بين كل حدوث.
00:01:34
زر التكرار في الشريط
00:01:36
سوف تسمح لك لتكوين هذا النوع من المهام..
00:01:40
أولا، يمكنك تعيين ما إذا كانت هذه المهمة يومية،
00:01:42
أسبوعيا أو شهريا أو سنويا.
00:01:46
خذ مثال مهمة أسبوعية.
00:01:48
يجب أن أكتب كل أسبوع في الحساب
00:01:51
من الأنشطة المنفذة.
00:01:53
لذا اخترت أن أفعل هذا عطلة نهاية الأسبوع هذه، الجمعة..
00:01:56
لذا ستظهر هذه المهمة كل أسبوع
00:01:59
وأنا وضع علامة الجمعة.
00:02:02
تحت، يمكنني أن أختار نطاق التكرار..
00:02:05
يجب أن يتم حسابي لمدة أسبوع،
00:02:07
وهذا لفترة غير محددة.
00:02:09
لذا أتحقق من عدم وجود تاريخ انتهاء.
00:02:12
يمكنني بعد ذلك التحقق من صحة.
00:02:17
تظهر المهمة في قائمتي
00:02:19
مع رمز مختلف قليلا لأنها مهمة متكررة..
00:02:23
إذا قمت بالتحقق من صحة هذه المهمة، فإنه سيتم استبدال آخر.
00:02:26
مع تاريخ الجمعة التالية.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:09
Outlook에서 작업 만들기 당신이 조직 상태를 유지할 수 있습니다..
00:00:12
다른 도구도 허용됩니다 대화형으로 수행할 수 있습니다..
00:00:16
먼저 작업 모듈에 액세스합니다.
00:00:19
작업에서 만들려면 새 작업 버튼.
00:00:22
리본에 존재합니다.
00:00:24
창이 열립니다.
00:00:25
제목 상자에, 당신은 작업의 이름을 입력합니다..
00:00:29
많은 정보를 입력해야 하는 경우,
00:00:31
짧은 객체를 선호,
00:00:33
그런 다음 세부 정보를 추가합니다. 작업의 본문입니다..
00:00:38
예상되는 경우 시작 또는 종료일,.
00:00:41
옵션을 설정하거나, 데이터를 시작하거나, 기한이 정해져 있습니다.
00:00:45
의 상태를 완료 예를 들어, 진행 상황.
00:00:48
이미 시작한 경우 이 작업을 수행,.
00:00:50
또는 다른 사람을 기다리는 경우
00:00:52
시작하기 전에.
00:00:55
완료 비율 또한 채울 수 있습니다..
00:00:58
여기서 작업의 우선 순위를 설정합니다.
00:01:01
그리고 미리 알림을 받으려면
00:01:03
확인란을 선택하고,
00:01:04
그런 다음 날짜와 시간을 선택합니다.
00:01:08
작업의 텍스트 본문에,
00:01:10
자세한 내용을 입력할 수 있습니다.
00:01:12
다른 지표를 작업에 추가할 수 있습니다.
00:01:14
범주에 속하는 경우
00:01:16
또는 그녀가 높은 경우에도 예를 들어 중요도..
00:01:23
또한 주기적인 작업을 만들 수도 있습니다.
00:01:26
되풀이 작업인 경우 수행해야 하는.
00:01:28
주어진 날짜에,
00:01:30
또는 특정 지연으로 재생
00:01:32
각 발생 사이에 있습니다.
00:01:34
리본의 되풀이 버튼
00:01:36
구성할 수 있습니다. 이러한 유형의 작업입니다..
00:01:40
먼저 이 작업이 일일지 여부를 설정합니다.
00:01:42
매주, 매월 또는 연간.
00:01:46
주간 작업의 예를 들어 보겠습니다.
00:01:48
매주 계정을 작성해야 합니다.
00:01:51
수행 된 활동의.
00:01:53
그래서 나는이 작업을 수행하기로 결정, 이번 주말, 금요일..
00:01:56
그래서이 작업은 매주 나타납니다,
00:01:59
그리고 나는 금요일을 진드기.
00:02:02
아래에서 선택할 수 있습니다. 발생 범위입니다..
00:02:05
내 계정은 일주일 동안 수행되어야합니다.
00:02:07
그리고 이것은 무기한.
00:02:09
그래서 나는 종료 날짜를 확인하지 않습니다.
00:02:12
그런 다음 유효성을 검사할 수 있습니다.
00:02:17
내 목록에 작업이 나타납니다.
00:02:19
약간 다른 아이콘 되풀이 작업이므로..
00:02:23
이 작업의 유효성을 검사하는 경우 다른 것으로 대체됩니다..
00:02:26
다음 금요일날짜.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
能够 跟随他们的成就。.
00:00:09
在 Outlook 中创建任务 让您保持井井有条。.
00:00:12
不同的工具甚至允许 你以交互方式做到这一点。.
00:00:16
首先,我访问任务模块。
00:00:19
要在任务处创建,请单击 "新建任务"按钮.
00:00:22
存在于功能区中。
00:00:24
将打开一个窗口。
00:00:25
在"主题"框中,您 键入任务的名称。.
00:00:29
如果您需要输入大量信息,
00:00:31
更喜欢一个短的物体,
00:00:33
,然后在 中添加详细信息 任务的主体。.
00:00:38
如果有预期的 开始日期或结束日期,.
00:00:41
设置选项、开始数据或截止日期。
00:00:45
完成的状态 例如,如果.
00:00:48
您已经开始 正在完成此任务,.
00:00:50
或者,如果您正在等待其他人
00:00:52
在启动它之前。
00:00:55
完成百分比 也可以填写。.
00:00:58
您可以在此处设置任务的优先级。
00:01:01
如果您想收到提醒,
00:01:03
选中该复选框,
00:01:04
,然后选择日期和时间。
00:01:08
在任务文本的正文中,
00:01:10
您可以填写它的详细信息。
00:01:12
其他指标可以添加到任务中
00:01:14
如果它属于某个类别
00:01:16
或者即使她有一个高 例如,重要性。.
00:01:23
也可以创建定期任务
00:01:26
如果是重复性任务 需要执行.
00:01:28
在给定的日期,
00:01:30
或以特定延迟重新生成
00:01:32
在每次出现之间。
00:01:34
功能区中的"重复"按钮
00:01:36
将允许您配置 这种类型的任务。.
00:01:40
首先,设置此任务是否为每日任务,
00:01:42
每周、每月或每年。
00:01:46
以每周任务为例。
00:01:48
我必须每周在帐户中写信
00:01:51
所开展的活动。
00:01:53
所以我选择这样做, 这个周末,星期五。.
00:01:56
所以这个任务将每隔一周出现一次,
00:01:59
我星期五打勾。
00:02:02
在下面,我可以选择 发生范围。.
00:02:05
我的帐户必须执行一周,
00:02:07
这是无限期的。
00:02:09
所以我检查没有结束日期。
00:02:12
然后我可以验证。
00:02:17
任务将显示在我的列表中
00:02:19
图标略有不同 因为它是一个重复性的任务。.
00:02:23
如果我验证此任务,它将 将被另一个替换.
00:02:26
日期为下一个星期五。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
มันเป็นสิ่งสําคัญที่จะสามารถ ทําตามความสําเร็จของพวกเขา.
00:00:09
สร้างงานใน Outlook ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้.
00:00:12
เครื่องมือที่แตกต่างกันจะอนุญาต คุณที่จะทํามันแบบโต้ตอบ.
00:00:16
ก่อนอื่นฉันเข้าถึงโมดูลงาน
00:00:19
เมื่อต้องการสร้างที่งาน ให้คลิก ปุ่ม งานใหม่.
00:00:22
อยู่ในริบบิ้น
00:00:24
หน้าต่างจะเปิดขึ้น
00:00:25
ในกล่อง เรื่อง คุณ พิมพ์ชื่อของงาน.
00:00:29
ถ้าคุณต้องการป้อนข้อมูลจํานวนมาก
00:00:31
ชอบวัตถุสั้น ๆ
00:00:33
จากนั้นเพิ่มรายละเอียดใน เนื้อความของงาน.
00:00:38
หากคาดว่าจะมี วันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุด.
00:00:41
ตั้งค่าตัวเลือก ข้อมูลเริ่มต้น หรือวันครบกําหนด
00:00:45
ทําให้สถานะของ ความคืบหน้าถ้าตัวอย่างเช่น.
00:00:48
คุณได้เริ่มต้นแล้ว ทํางานกับงานนี้.
00:00:50
หรือถ้าคุณกําลังรอคนอื่นอยู่
00:00:52
ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มต้นได้
00:00:55
เปอร์เซ็นต์ของความสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถกรอกข้อมูลได้.
00:00:58
คุณตั้งค่าระดับความสําคัญของงานที่นี่
00:01:01
และถ้าคุณต้องการรับการเตือนความจํา
00:01:03
เลือกกล่องกาเครื่องหมาย
00:01:04
แล้วเลือกวันที่และเวลา
00:01:08
ในเนื้อความของข้อความของงาน
00:01:10
คุณสามารถกรอกรายละเอียดของมัน
00:01:12
สามารถเพิ่มตัวบ่งชี้อื่นๆ ลงในงานได้
00:01:14
ถ้าเป็นของประเภท
00:01:16
หรือแม้ว่าเธอจะมีสูง ความสําคัญเช่น.
00:01:23
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานประจํางวดได้
00:01:26
ถ้าเป็นงานที่เป็นกิจวัตร ที่จําเป็นต้องดําเนินการ.
00:01:28
ในวันที่กําหนด
00:01:30
หรือสร้างขึ้นใหม่ด้วยความล่าช้าที่เฉพาะเจาะจง
00:01:32
ระหว่างการเกิดขึ้นแต่ละครั้ง
00:01:34
ปุ่ม กิจวัตร ใน Ribbon
00:01:36
จะอนุญาตให้คุณกําหนดค่า งานชนิดนี้.
00:01:40
ขั้นแรก คุณตั้งค่าว่างานนี้เป็นรายวันหรือไม่
00:01:42
รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
00:01:46
ยกตัวอย่างของงานรายสัปดาห์
00:01:48
ฉันต้องเขียนทุกสัปดาห์ในบัญชี
00:01:51
ของกิจกรรมที่ดําเนินการ
00:01:53
ผมเลยเลือกที่จะทําแบบนี้ สุดสัปดาห์นี้ วันศุกร์.
00:01:56
ดังนั้นงานนี้จะปรากฏทุกๆหนึ่งสัปดาห์
00:01:59
และฉันติ๊กวันศุกร์
00:02:02
ข้างใต้ฉันสามารถเลือกได้ ช่วงของการเกิด.
00:02:05
บัญชีของฉันต้องดําเนินการเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
00:02:07
และนี่สําหรับรอบระยะเวลาที่ไม่มีกําหนด
00:02:09
ดังนั้นฉันจึงตรวจสอบไม่มีวันที่สิ้นสุด
00:02:12
จากนั้นฉันก็สามารถตรวจสอบได้
00:02:17
งานปรากฏในรายการของฉัน
00:02:19
ด้วยไอคอนที่แตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากเป็นงานที่เกิดประจํา.
00:02:23
ถ้าฉันตรวจสอบความถูกต้องของงานนี้ จะถูกแทนที่ด้วยอีกอันหนึ่ง.
00:02:26
ด้วยวันที่ของวันศุกร์ถัดไป

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show