Word - Format a document Tutorial

In this video, you will learn how to format documents quickly using Microsoft 365. The video covers the process of accessing documents through the Office 365 portal and co-publishing space, as well as using customized themes and style galleries to apply formatting to PowerPoint and Word documents.
It also demonstrates how to track changes and view the complete history of a document.
This tutorial will help you save time and increase efficiency when formatting documents, especially when collaborating with others.

  • 2:58
  • 1963 views
00:00:05
but we can't really call it finished without some formatting.
00:00:09
Formatting is all about adding visual touches to a document
00:00:11
to make it easier to read and look more appealing.
00:00:14
Let's start by doing something to make the heading stand out.
00:00:18
Select the heading
00:00:20
then right-click the selection or just point to it
00:00:23
and the mini toolbar pops up.
00:00:25
This is the quickest way to add formatting because it's right where you're working.
00:00:29
To find out what a button does,
00:00:31
just hold the mouse over it.
00:00:35
Let's click Bold,
00:00:37
and then move up to this button and increase the font size.
00:00:42
If you want more formatting choices, you'll find them on the ribbon.
00:00:46
Here you can add a strikethrough,
00:00:48
format the text as a subscript or superscript.
00:00:52
Over here you have paragraph formatting.
00:00:55
There are many choices.
00:00:56
But in general, the best and easiest way to format text is to use a style.
00:01:01
Hold the mouse over an option to see a preview.
00:01:05
Styles are easy because you can apply a number of formatting options
00:01:07
with one click.
00:01:09
They're the best way to format
00:01:10
because they help you apply formatting consistently throughout your document.
00:01:15
The Paragraph group has some useful options like bullets and numbering.
00:01:20
If you want to check them out, just select some text
00:01:24
and click the buttons.
00:01:26
You won't hurt anything because you could always click the button again
00:01:30
to turn the option off.
00:01:33
These commands adjust paragraph alignment.
00:01:35
Let's see what they do.
00:01:37
Go to the second paragraph and click it three times to select it.
00:01:42
Now the paragraph is aligned left.
00:01:44
Watch what happens when I align it to the center.
00:01:48
Now the right.
00:01:51
This last button justifies the text on both sides.
00:01:55
Let's try one more formatting option.
00:01:58
Click here to adjust line spacing.
00:02:00
The default line spacing is 1.15
00:02:04
but you can single space it,
00:02:06
double space it, even triple space it.
00:02:10
If you want to change the spacing of the whole document,
00:02:13
the best way to do that is to go to the design tab
00:02:18
and click Paragraph Spacing.
00:02:20
This does more than simply adjust line spacing
00:02:23
to improve the overall look of your document.
00:02:28
I have one last button to show you.
00:02:29
It's up here in this row of buttons called the Quick Access toolbar.
00:02:33
It's called Undo.
00:02:35
It's actually my favorite button
00:02:37
because it lets me experiment and make mistakes.
00:02:43
All I have to do to bring it back to the way it was before is click Undo.
00:02:52
There's also a Redo button.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ons document is voldoende voor een ruwe schets
00:00:05
maar we kunnen het niet echt afgerond noemen zonder een beetje formattering.
00:00:09
Formattering gaat over het toevoegen van visuele aanpassingen aan een document
00:00:11
om het gemakkelijker te maken om te lezen en het meer aantrekkelijker te maken.
00:00:14
Laat ons starten met iets te doen om de hoofding te laten opvallen.
00:00:18
Selecteer de hoofding
00:00:20
klik dan rechts op de selectie of wijs er gewoon naar
00:00:23
en de mini toolbar zal verschijnen.
00:00:25
Dit is de snelste manier om formattering toe te voegen want het is vlak bij waar je aan het werken bent.
00:00:29
Om uit te vissen wat een knop doet,
00:00:31
hou er gewoon de muis over.
00:00:35
Laat ons Vet klikken,
00:00:37
en dan omhoog bewegen naar deze knop en de fontgrootte verhogen.
00:00:42
Als u meer formatteringskeuzes wenst dan zal u deze vinden op de ribbon.
00:00:46
Hier kunt u doorhalen toevoegen,
00:00:48
de tekst in subscript of superscript formatteren.
00:00:52
Hier heeft u paragraaf formattering.
00:00:55
Er zijn vele keuzes.
00:00:56
Maar in het algemeen, de beste en gemakkelijskte manier om tekst te formatteren is een stijl te gebruiken.
00:01:01
Hou de muis over een optie om een voorbeeld te zien.
00:01:05
Stijlen zijn gemakkelijk want u kan een aantal formatteringsopties toepassen
00:01:07
met een enkele klik.
00:01:08
Ze zijn de beste manier om te formatteren
00:01:10
want ze helpen u de formattering consistent toe te passen over heel uw document.
00:01:15
De Paragraaf groep heeft enkele nuttige opties zoals bullets en nummering.
00:01:20
Als u ze wilt uitproberen, selecteer dan gewoon wat tekst
00:01:23
en klik op de knoppen.
00:01:26
U zal niets beschadingen want u kan altijd de knop opnieuw indrukken
00:01:30
om de optie af te zetten.
00:01:33
Deze commando's passen paragraaf alignering aan.
00:01:35
Laat ons kijken wat ze doen.
00:01:37
Ga naar de tweede paragraaf en klik het drie keer om het te selecteren.
00:01:41
Nu is de paragraaf links gealigneerd.
00:01:44
Kijk wat er gebeurt wanneer ik het aligneer naar het midden.
00:01:48
Nu rechts.
00:01:51
Deze laatste knop aligneert de tekst aan beide kanten.
00:01:55
Laat ons nog een extra formatteringsoptie uitproberen.
00:01:57
Klik hier om de lijnspatiëring aan te passen.
00:02:00
De standaard lijnspatiëring is 1.15
00:02:03
maar u kan er een enkele spatie van maken,
00:02:05
een dubbele spatie of zelfs een drievoudige spatie.
00:02:10
Als u de spatiëring wil aanpassen van het hele document,
00:02:13
dan is de beste manier om dit te doen naar de design tab te gaan
00:02:17
en op Paragraaf Spatiëring te klikken.
00:02:20
Dit doet meer dan simpelweg lijnspatiëring aanpassen
00:02:23
om het algemene uitzicht van uw document te verbeteren.
00:02:27
Ik heb een laatste knop om u te tonen.
00:02:29
Deze is hierboven in deze rij knoppen genaamd de Snelle Toegang toolbar.
00:02:33
Het wordt Ongedaan Maken genoemd.
00:02:35
Het is zelfs mijn favoriete knop
00:02:37
want het laat me toe te experimenteren en fouten te maken.
00:02:43
Het enige wat ik moet doen om het terug te brengen naar wat het voorheen was, is Ongedaan Maken klikken.
00:02:52
Er is ook een Opnieuw knop.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Für einen schnellen Entwurf ist unser Dokument ok,
00:00:05
aber wir können es nicht wirklich fertig nennen, bevor wir es nicht ein wenig formatiert haben.
00:00:09
Beim Formatieren geht es darum, in einem Dokument optische Akzente zu setzen,
00:00:11
um es besser lesbar zu machen und ansprechender aussehen zu lassen.
00:00:14
Beginnen wir damit etwas zu tun, um die Überschrift hervozuheben.
00:00:18
Markieren Sie die Überschrift,
00:00:20
rechtsklicken Sie dann auf die Auswahl oder zeigen Sie einfach darauf
00:00:23
und die Mini Toolbar erscheint.
00:00:25
Dies ist der schnellste Weg, eine Formatierung hinzuzufügen, da Sie sie direkt dort vornehmen, wo Sie arbeiten.
00:00:29
Um herauszufinden, wofür eine Schaltfläche da ist,
00:00:31
halten Sie einfach den Mauszeiger darauf.
00:00:35
Klicken wir auf Fett
00:00:37
und gehen dann hier oben auf diese Schaltfläche und erhöhen die Schriftgröße.
00:00:42
Wenn Sie weitere Formatierungsoptionen benötigen, finden Sie sie im Menüband.
00:00:46
Hier können Sie eine durchgestrichene Textstelle hinzufügen,
00:00:48
den Text als hochgestellt oder tiefgestellt formatieren.
00:00:52
Und hier finden Sie die Absatzformatierung.
00:00:55
Es gibt viele Möglichkeiten.
00:00:56
Im Allgemeinen ist aber die beste und einfachste Weise, einen Text zu formatieren, die Verwendung von Formatvorlagen.
00:01:01
Halten Sie den Mauszeiger über eine der Optionen, um eine Vorschau zu sehen.
00:01:05
Formatvorlagen sind einfach, da Sie eine Reihe von Formatierungsoptionen
00:01:07
mit einem Klick hinzufügen können.
00:01:09
Sie sind die beste Weise, um zu formatieren,
00:01:10
da sie Ihnen helfen, eine Formatierung konstant durch Ihr ganzes Dokument anzuwenden.
00:01:15
Die Gruppe „Absatz” hat einige nützliche Optionen wie Aufzählungen und Nummerierung.
00:01:20
Wenn Sie diese testen möchten, markieren Sie einfach ein Stück Text
00:01:24
und klicken Sie auf die Schaltflächen.
00:01:26
Sie können nichts falsch machen, da Sie jederzeit die Schaltfläche erneut drücken können,
00:01:30
um die Option auszuschalten.
00:01:33
Diese Befehle passen die Absatzausrichtung an.
00:01:35
Lassen Sie uns sehen, was sie bewirken.
00:01:37
Gehen Sie in den zweiten Absatz und klicken Sie dreimal darauf, um ihn zu markieren.
00:01:42
Jetzt ist der Absatz links ausgerichtet.
00:01:44
Schauen Sie, was passiert, wenn ich ihn zentriert ausrichte.
00:01:48
Jetzt rechts.
00:01:51
Die letzte Schaltfläche richtet den Text auf beiden Seiten zu einem Blocksatz aus.
00:01:55
Probieren wir noch eine weitere Formatierungsoption.
00:01:58
Klicken Sie hier, um den Zeilenabstand anzupassen.
00:02:00
Der standardmäßige Zeilenabstand ist 1,15,
00:02:04
aber Sie können auch einen einfachen Zeilenabstand,
00:02:06
einen doppelten und sogar einen dreifachen Abstand wählen.
00:02:10
Wenn Sie den Abstand im gesamten Dokument ändern möchten,
00:02:13
besteht die beste Möglichkeit darin, zur Registerkarte „Seitenlayout” zu gehen
00:02:18
und auf „Absatz Abstände” zu klicken.
00:02:20
Dies bewirkt mehr, als nur den Zeilenabstand anzupassen,
00:02:23
um das Gesamtaussehen Ihres Dokuments zu verbessern.
00:02:28
Ich habe noch eine Schaltfläche, die ich Ihnen zeigen möchte.
00:02:29
Sie befindet sich hier oben in dieser Reihe von Schaltflächen, die sich Schnellzugriff-Toolbar nennt.
00:02:33
Sie heißt „Rückgängig”.
00:02:35
Dies ist eigentlich meine Lieblingsschaltfläche,
00:02:37
weil ich dadurch experimentieren und Fehler machen kann.
00:02:43
Alles, was ich tun muss, um es wieder so wie vorher aussehen zu lassen, ist auf „Rückgängig” zu klicken.
00:02:52
Es gibt auch eine „Wiederherstellen”-Schaltfläche.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Nosso documento está Ok para um rascunho,
00:00:05
mas não podemos dizer que está realmente terminado sem alguma formatação.
00:00:09
A formatação consiste em adicionar toques visuais a um documento
00:00:11
para facilitar a leitura e torná-lo mais apelativo.
00:00:14
Vamos começar fazendo algo para realçar o cabeçalho.
00:00:18
Selecione o cabeçalho,
00:00:20
em seguida, clique com o botão direito na seleção ou aponte para ela,
00:00:23
e aparece uma minibarra de ferramentas.
00:00:25
Esta é a forma mais rápida de adicionar formatação porque está exatamente onde você está trabalhando.
00:00:29
Para descobrir o que faz um botão,
00:00:31
basta manter o mouse por cima dele.
00:00:35
Vamos clicar em Negrito
00:00:37
e depois avançar para este botão e aumentar o tamanho da fonte.
00:00:42
Se você quiser mais opções de formatação, as encontrará na faixa de opções.
00:00:46
Aqui você pode adicionar um tachado,
00:00:48
formatar o texto como inferior à linha ou superior à linha.
00:00:52
Aqui você tem a formatação dos parágrafos.
00:00:55
Há muitas opções.
00:00:56
Mas, no geral, a forma mais rápida e fácil de formatar texto é usar um estilo.
00:01:01
Passe o mouse por cima de uma opção para obter uma pré-visualização.
00:01:05
Os estilos são simples porque você pode aplicar várias opções de formatação
00:01:07
com apenas um clique.
00:01:09
São a melhor forma de formatar
00:01:10
porque ajudam a aplicar a formatação, de modo consistente, em todo o seu documento.
00:01:15
O grupo Parágrafo possui algumas opções úteis, como Marcas e Numeração.
00:01:20
Se você quiser analisá-las, basta selecionar algum texto
00:01:24
e clicar nos botões.
00:01:26
Não haverá qualquer problema, porque você pode sempre clicar novamente no botão
00:01:30
para desligar a opção.
00:01:33
Estes comandos ajustam o alinhamento do parágrafo.
00:01:35
Vejamos o que fazem.
00:01:37
Vá no segundo parágrafo e clique três vezes para selecioná-lo.
00:01:42
Agora o parágrafo está alinhado à esquerda.
00:01:44
Veja o que acontece quando o alinho ao centro.
00:01:48
Agora à direta.
00:01:51
Este último botão justifica o texto de ambos os lados.
00:01:55
Vamos experimentar mais uma opção de formatação.
00:01:58
Clique aqui para ajustar o espaçamento entre linhas.
00:02:00
O espaçamento entre linhas pré-definido é 1,15,
00:02:04
mas você pode dar a ele um espaçamento simples,
00:02:06
espaçamento duplo ou até mesmo espaçamento triplo.
00:02:10
Se você quiser alterar o espaçamento de todo o documento,
00:02:13
a melhor forma de fazê-lo é ir no menu Design
00:02:18
e clicar em Espaçamento entre Parágrafos.
00:02:20
Isto faz mais do que simplesmente ajustar o espaçamento entre linhas
00:02:23
para melhorar a aparência geral de seu documento.
00:02:28
Tenho um último botão para mostrar a você.
00:02:29
Ele está aqui nesta fila de botões chamada barra de ferramentas de Acesso Rápido.
00:02:33
Chama-se Desfazer.
00:02:35
É meu botão favorito
00:02:37
porque permite que eu experimente e cometa erros.
00:02:43
Para que as coisas fiquem como estavam antes, basta clicar em Desfazer.
00:02:52
Há também um botão Refazer.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Nuestro documento está bien para un borrador,
00:00:05
pero no podemos darlo por terminado sin un poco de formato.
00:00:09
Formatear consiste en añadir toques visuales a un documento
00:00:11
para que sea más fácil de leer y tenga un aspecto más atractivo.
00:00:14
Empecemos haciendo algo para que el encabezado destaque.
00:00:18
Selecciónelo y haga
00:00:20
clic derecho en la selección, o simplemente señálelo
00:00:23
y aparecerá la minibarra de herramientas.
00:00:25
Es la forma más rápida de añadir formato porque aparece justo donde está trabajando.
00:00:29
Para saber lo que hace un botón,
00:00:31
mantenga el cursor sobre él.
00:00:35
Hagamos clic en Negrita,
00:00:37
y luego vaya a este botón y aumente el tamaño de la fuente.
00:00:42
Si desea más opciones de formato, las encontrará en la cinta.
00:00:46
Aquí puede añadir un tachado o
00:00:48
convertir el texto en subíndice o superíndice.
00:00:52
Aquí tiene el formato de párrafo.
00:00:55
Hay muchas opciones.
00:00:56
Pero, en general, la forma mejor y más rápida de formatear el texto es usar un estilo.
00:01:01
Mantenga el ratón sobre una opción para ver una vista previa.
00:01:05
Los estilos son fáciles porque puede aplicar varias opciones de formato
00:01:07
con un solo clic.
00:01:09
Son la mejor manera de formatear
00:01:10
porque le ayudan a aplicar el formato de forma consistente en todo el documento.
00:01:15
El grupo Párrafo tiene algunas opciones útiles, como viñetas y numeración.
00:01:20
Si quiere probarlas, seleccione un fragmento de texto
00:01:24
y haga clic en los botones.
00:01:26
No estropeará nada porque siempre puede hacer clic de nuevo en el botón
00:01:30
para desactivar la opción.
00:01:33
Estos comandos ajustan la alineación de párrafos.
00:01:35
Veamos cómo funcionan.
00:01:37
Vaya al segundo párrafo y haga clic en él tres veces para seleccionarlo.
00:01:42
Ahora el párrafo está alineado a la izquierda.
00:01:44
Observe lo que ocurre cuando lo alineo en el centro.
00:01:48
Ahora a la derecha.
00:01:51
Este último botón justifica el texto a ambos lados.
00:01:55
Probemos otra opción de formato más.
00:01:58
Haga clic aquí para ajustar el espaciado entre líneas.
00:02:00
El espaciado predeterminado es de 1,15,
00:02:04
pero puede elegir un espaciado sencillo,
00:02:06
doble o incluso triple.
00:02:10
Si desea cambiar el espaciado de todo el documento,
00:02:13
la mejor manera de hacerlo es ir a la pestaña Diseño
00:02:18
y hacer clic en Espaciado entre párrafos.
00:02:20
Esto hace más que ajustar el espaciado entre líneas
00:02:23
para mejorar el aspecto general del documento.
00:02:28
Tengo un último botón que mostrarle.
00:02:29
Está aquí arriba, en esta fila de botones llamada Barra de herramientas de acceso rápido.
00:02:33
Se llama Deshacer.
00:02:35
En realidad, es mi botón favorito
00:02:37
porque me permite experimentar y cometer errores.
00:02:43
Para dejarlo todo como estaba, solo tengo que hacer clic en Deshacer.
00:02:52
También hay un botón de Rehacer.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Il nostro documento va bene per una bozza approssimativa
00:00:05
ma non possiamo davvero chiamarlo finito senza un po 'di formattazione..
00:00:09
La formattazione consiste nell'aggiungere tocchi visivi a un documento.
00:00:11
per facilitare la lettura e guardare più attraente..
00:00:14
Cominciamo facendo qualcosa per far risaltare l'intestazione..
00:00:18
Selezionare l'intestazione
00:00:20
quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sulla selezione o semplicemente puntare ad esso.
00:00:23
e la mini barra degli strumenti si apre.
00:00:25
Questo è il modo più rapido per aggiungere la formattazione perché è proprio dove stai lavorando..
00:00:29
Per scoprire cosa fa un pulsante,
00:00:31
basta tenere il mouse su di esso.
00:00:35
Clicchiamo in grassetto,
00:00:37
e poi passare a questo pulsante e aumentare la dimensione del carattere..
00:00:42
Se si desiderano più opzioni di formattazione, li troverete sulla barra multifunzione..
00:00:46
Qui è possibile aggiungere un barrato,
00:00:48
formattare il testo come pedice o apice.
00:00:52
Qui c'è la formattazione del paragrafo.
00:00:55
Ci sono molte scelte.
00:00:56
Ma in generale, il modo migliore e più semplice per formattare il testo è quello di utilizzare uno stile..
00:01:01
Posizionare il mouse su un'opzione per visualizzare un'anteprima..
00:01:05
Gli stili sono facili perché è possibile applicare una serie di opzioni di formattazione.
00:01:07
con un clic.
00:01:09
Sono il modo migliore per formattare
00:01:10
perché ti aiutano ad applicare la formattazione in modo coerente in tutto il documento..
00:01:15
Il gruppo Paragrafo ha alcune utili come elenchi puntati e numerati..
00:01:20
Se vuoi controllarli, basta selezionare un po 'di testo.
00:01:24
e fare clic sui pulsanti.
00:01:26
Non farai male a nulla perché potresti fare sempre clic sul pulsante di nuovo.
00:01:30
per disattivare l'opzione.
00:01:33
Questi comandi regolano l'allineamento dei paragrafi.
00:01:35
Vediamo cosa fanno.
00:01:37
Passare al secondo paragrafo e fare clic tre volte per selezionarlo..
00:01:42
Ora il paragrafo è allineato a sinistra.
00:01:44
Guarda cosa succede quando lo allineo al centro..
00:01:48
Ora la destra.
00:01:51
Quest'ultimo pulsante giustifica il testo su entrambi i lati..
00:01:55
Proviamo un'altra opzione di formattazione.
00:01:58
Fare clic qui per regolare l'interlinea.
00:02:00
L'interlinea predefinita è 1,15
00:02:04
ma si può distanziarlo da solo,
00:02:06
doppio spazio, anche lo spazio triplo.
00:02:10
Se si desidera modificare la spaziatura dell'intero documento,.
00:02:13
il modo migliore per farlo è quello di andare alla scheda di progettazione.
00:02:18
e fare clic su Spaziatura paragrafo.
00:02:20
Questo non si limita a regolare Interlinea.
00:02:23
per migliorare l'aspetto generale del documento.
00:02:28
Ho un ultimo bottone da mostrarti.
00:02:29
E 'qui in questa fila di pulsanti chiamata barra degli strumenti Accesso rapido..
00:02:33
Si chiama Annulla.
00:02:35
In realtà è il mio pulsante preferito
00:02:37
perché mi permette di sperimentare e commettere errori..
00:02:43
Tutto quello che devo fare per riportarlo indietro al modo in cui era prima è fare clic su Annulla..
00:02:52
C'è anche un pulsante Ripeti.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
我們的檔可以進行草稿
00:00:05
但我們不能真正稱之為完成 沒有一些格式。.
00:00:09
格式化是所有關于添加 文檔的視覺觸摸.
00:00:11
使其更易於閱讀 看起來更吸引人.
00:00:14
讓我們從做某事開始 使標題脫穎而出。.
00:00:18
選擇標題
00:00:20
然後按右鍵所選內容 或只是指向它.
00:00:23
和迷你工具列彈出。
00:00:25
這是添加格式的最快方法 因為它就在你工作的地方.
00:00:29
要找出按鈕的作用,
00:00:31
把滑鼠握在它上
00:00:35
讓我們按一下粗體,
00:00:37
然後移動到此按鈕 並增大字體大小。.
00:00:42
如果想要更多格式設置選項, 你會在絲帶上找到它們.
00:00:46
在這裡,您可以添加一個刪除線,
00:00:48
將文本格式化為下標或上標。
00:00:52
在這裡,你有段落格式。
00:00:55
有很多選擇。
00:00:56
但總的來說,最好和最簡單的方法 設置文本格式是使用樣式。.
00:01:01
將滑鼠懸停在選項上 以查看預覽。.
00:01:05
樣式很簡單,因為您可以應用 多個格式選項.
00:01:07
只需點擊一下。
00:01:09
它們是格式的最佳方式
00:01:10
因為它們可以説明您應用格式 在整個文檔中始終如一。.
00:01:15
段落組有一些有用的 選項,如專案符號和編號。.
00:01:20
如果你想檢查出來, 只需選擇一些文本.
00:01:24
然後按一下按鈕。
00:01:26
你不會傷害任何東西,因為你可以 始終再次按一下該按鈕.
00:01:30
以關閉該選項。
00:01:33
這些命令調整段落對齊。
00:01:35
讓我們看看他們做了什麼。
00:01:37
轉到第二段 並按一下它三次以選擇它。.
00:01:42
現在,段落向左對齊。
00:01:44
觀察對齊時會發生什麼 到中心。.
00:01:48
現在,權利。
00:01:51
最後一個按鈕為文本提供正當性 在兩邊。.
00:01:55
讓我們再嘗試一個格式設置選項。
00:01:58
按一下此處調整線間距。
00:02:00
預設行間距為 1.15
00:02:04
但你可以單一空間,
00:02:06
雙倍空間,甚至三倍的空間。
00:02:10
如果要更改間距 整個檔,.
00:02:13
最好的方法 是轉到設計選項卡.
00:02:18
並按一下"段落間距"。
00:02:20
這不僅僅是調整 行距.
00:02:23
以提高文檔的整體外觀。
00:02:28
我有最後一個按鈕要告訴你。
00:02:29
在這行按鈕上 稱為快速存取工具列。.
00:02:33
叫做"撤銷"。
00:02:35
它實際上是我最喜歡的按鈕
00:02:37
因為它讓我實驗 並犯錯誤。.
00:02:43
我要做的就是把它帶回來 以前是按一下"撤銷"。.
00:02:52
還有一個重做按鈕。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
私たちの文書は大まかな下書きのために大丈夫です
00:00:05
しかし、私たちは本当にそれが終わったと呼ぶには いくつかの書式設定なし。.
00:00:09
書式設定は、追加に関するすべてです ドキュメントへの視覚的なタッチ.
00:00:11
読みやすくするために そして、より魅力的に見えます。.
00:00:14
何かをするから始めよう 見出しを目立たせるために。.
00:00:18
見出しを選択する
00:00:20
選択範囲を右クリックします。 または単にそれを指す.
00:00:23
ミニツールバーがポップアップします。
00:00:25
これは、書式設定を追加する最も簡単な方法です。 それはあなたが働いている場所だからです。.
00:00:29
ボタンの機能を調べるには、
00:00:31
マウスをその上に持つだけです。
00:00:35
太字をクリックしてみましょう。
00:00:37
次に、このボタンに移動します。 フォント サイズを大きくします。.
00:00:42
より多くの書式設定の選択肢が必要な場合は、 リボンに付いています。.
00:00:46
ここでは、取り消し線を追加することができます。
00:00:48
テキストを下付きまたは上付き文字として書式設定します。
00:00:52
ここでは、段落の書式設定があります。
00:00:55
多くの選択肢があります。
00:00:56
しかし、一般的に、最良かつ最も簡単な方法 は、テキストを書式設定するには、スタイルを使用することです。.
00:01:01
オプションの上にマウスを押したままにする を使用してプレビューを表示します。.
00:01:05
あなたが適用することができるので、スタイルは簡単です 多数の書式設定オプション.
00:01:07
ワンクリックで。
00:01:09
フォーマットする最良の方法です
00:01:10
書式設定の適用に役立つためです。 ドキュメント全体で一貫して使用できます。.
00:01:15
段落グループには、いくつかの便利な 箇条書きや段落番号などのオプション。.
00:01:20
チェックアウトする場合は、 テキストを選択するだけ.
00:01:24
ボタンをクリックします。
00:01:26
何も傷つけないから 常にもう一度ボタンをクリックします。.
00:01:30
を選択してオフにします。
00:01:33
これらのコマンドは、段落の配置を調整します。
00:01:35
彼らが何をするか見てみましょう。
00:01:37
2 番目の段落に移動します。 をクリックして 3 回クリックして選択します。.
00:01:42
これで、段落が左揃えになります。
00:01:44
私はそれを整列したときに何が起こるかを見る 中心に向かいます。.
00:01:48
今、右。
00:01:51
この最後のボタンはテキストを正当化します 両側に。.
00:01:55
もう 1 つの書式設定オプションを試してみましょう。
00:01:58
行間隔を調整するには、ここをクリックします。
00:02:00
デフォルトの行間隔は 1.15 です。
00:02:04
しかし、あなたはそれを単一のスペースにすることができます、
00:02:06
それを二重スペース、さらにはトリプルスペース。
00:02:10
間隔を変更する場合 文書全体の、.
00:02:13
それを行う最良の方法 デザインタブに移動する.
00:02:18
をクリックし、[段落間隔] をクリックします。
00:02:20
これは単に調整する以上のことを行います 行間.
00:02:23
を使用して、ドキュメントの全体的な外観を改善します。
00:02:28
最後のボタンが1つある
00:02:29
このボタンの列の中にある クイック アクセス ツールバーと呼ばれています。.
00:02:33
これは、取り消しと呼ばれています。
00:02:35
それは実際に私のお気に入りのボタンです
00:02:37
それは私が実験を可能にするので 間違いを犯す.
00:02:43
取り戻すに必要なの 以前と同じように[取り消し]をクリックします。.
00:02:52
[操作] ボタンもあります。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Tài liệu của chúng tôi là okay cho một dự thảo thô
00:00:05
nhưng chúng tôi có thể không thực sự gọi nó hoàn thành mà không có một số định dạng..
00:00:09
Định dạng là tất cả về việc thêm chạm vào một tài liệu trực quan.
00:00:11
để làm cho nó dễ dàng hơn để đọc và trông hấp dẫn hơn..
00:00:14
Hãy bắt đầu bằng việc làm một cái gì đó để làm cho tiêu đề nổi bật..
00:00:18
Chọn tiêu đề
00:00:20
sau đó nhấp chuột phải vào vùng chọn hoặc chỉ cần trỏ đến nó.
00:00:23
và thanh công cụ mini bật lên.
00:00:25
Đây là cách nhanh nhất để thêm định dạng bởi vì nó là đúng nơi bạn đang làm việc..
00:00:29
Để tìm hiểu những gì một nút,
00:00:31
chỉ cần giữ chuột lên nó.
00:00:35
Hãy nhấp vào Bold,
00:00:37
và sau đó di chuyển lên nút này và tăng kích thước phông chữ..
00:00:42
Nếu bạn muốn có nhiều lựa chọn định dạng hơn, bạn sẽ tìm thấy chúng trên ruy băng..
00:00:46
Ở đây bạn có thể thêm một gạch ngang,
00:00:48
định dạng văn bản như một subscript hoặc superscript.
00:00:52
Ở đây bạn có định dạng đoạn.
00:00:55
Có rất nhiều sự lựa chọn.
00:00:56
Nhưng nói chung, cách tốt nhất và dễ để định dạng văn bản là sử dụng một phong cách..
00:01:01
Giữ chuột qua một tùy chọn để xem bản xem trước..
00:01:05
Phong cách rất dễ dàng bởi vì bạn có thể áp dụng một số tùy chọn định dạng.
00:01:07
với một cú nhấp chuột.
00:01:09
Chúng là cách tốt nhất để định dạng
00:01:10
vì chúng giúp bạn áp dụng định dạng liên tục trong tài liệu của bạn..
00:01:15
Đoạn nhóm có một số hữu ích tùy chọn như đạn và số..
00:01:20
Nếu bạn muốn kiểm tra xem chúng ra, chỉ cần chọn một số văn bản.
00:01:24
và nhấp vào nút.
00:01:26
Bạn sẽ không làm tổn thương bất cứ điều gì bởi vì bạn có thể luôn bấm vào nút một lần nữa.
00:01:30
để tắt tùy chọn.
00:01:33
Các lệnh điều chỉnh căn chỉnh đoạn.
00:01:35
Hãy xem họ làm gì.
00:01:37
Đi đến đoạn thứ hai và nhấp vào nó ba lần để chọn nó..
00:01:42
Bây giờ đoạn được căn trái.
00:01:44
Xem điều gì sẽ xảy ra khi tôi căn chỉnh nó đến Trung tâm..
00:01:48
Bây giờ là đúng.
00:01:51
Nút cuối cùng này biện minh cho văn bản trên cả hai mặt..
00:01:55
Hãy thử một tùy chọn định dạng khác.
00:01:58
Bấm vào đây để điều chỉnh khoảng cách dòng.
00:02:00
Khoảng cách dòng mặc định là 1,15
00:02:04
nhưng bạn có thể không gian duy nhất nó,
00:02:06
đôi không gian nó, thậm chí không gian ba nó.
00:02:10
Nếu bạn muốn thay đổi khoảng cách của toàn bộ tài liệu,.
00:02:13
cách tốt nhất để làm điều đó là để đi đến các thiết kế tab.
00:02:18
và nhấp vào khoảng cách đoạn.
00:02:20
Điều này không chỉ đơn giản là chỉnh giãn cách dòng.
00:02:23
để cải thiện giao diện tổng thể của tài liệu của bạn.
00:02:28
Tôi có một nút cuối cùng để cho bạn thấy.
00:02:29
It's up ở đây trong hàng của các nút được gọi là thanh công cụ truy cập nhanh..
00:02:33
Nó được gọi là Undo.
00:02:35
Đó là thực sự nút yêu thích của tôi
00:02:37
bởi vì nó cho phép tôi thử nghiệm và làm cho những sai lầm..
00:02:43
Tất cả tôi phải làm để đưa nó trở lại đến cách nó được trước khi bấm hoàn tác..
00:02:52
Ngoài ra còn có một nút Redo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Dokumen kami tidak apa-apa untuk draft kasar
00:00:05
Tapi kita tidak bisa benar-benar menyebutnya selesai tanpa beberapa format..
00:00:09
Pemformatan adalah tentang menambahkan sentuhan visual pada dokumen.
00:00:11
untuk membuatnya lebih mudah untuk dibaca dan terlihat lebih menarik..
00:00:14
Mari kita mulai dengan melakukan sesuatu untuk membuat tajuk menonjol..
00:00:18
Pilih judul
00:00:20
kemudian klik kanan pilihan atau hanya menunjuk ke itu.
00:00:23
dan mini toolbar muncul.
00:00:25
Ini adalah cara tercepat untuk menambahkan format karena itu tepat di mana Anda bekerja..
00:00:29
Untuk mengetahui apa tombol tidak,
00:00:31
hanya tahan mouse di atasnya.
00:00:35
Mari klik Bold,
00:00:37
dan kemudian pindah ke tombol ini dan meningkatkan ukuran font..
00:00:42
Jika Anda ingin lebih banyak pilihan pemformatan, Anda akan menemukannya di pita..
00:00:46
Di sini Anda dapat menambahkan strikethrough,
00:00:48
memformat teks sebagai subskrip atau superscript.
00:00:52
Di sini Anda memiliki format paragraf.
00:00:55
Ada banyak pilihan.
00:00:56
Tapi secara umum, cara terbaik dan termudah untuk memformat teks adalah dengan menggunakan gaya..
00:01:01
Pegang mouse di atas pilihan untuk melihat pratinjau..
00:01:05
Gaya mudah karena Anda dapat menerapkan sejumlah opsi pemformatan.
00:01:07
dengan satu kali klik.
00:01:09
Mereka adalah cara terbaik untuk memformat
00:01:10
karena mereka membantu Anda menerapkan format secara konsisten di seluruh dokumen Anda..
00:01:15
Kelompok paragraf memiliki beberapa pilihan seperti peluru dan penomoran..
00:01:20
Jika Anda ingin memeriksa mereka, cukup pilih beberapa teks.
00:01:24
dan klik tombol.
00:01:26
Anda tidak akan menyakiti apa-apa karena Anda bisa selalu klik tombol lagi.
00:01:30
untuk menonaktifkan pilihan.
00:01:33
Perintah ini menyesuaikan paragraf keselarasan.
00:01:35
Mari kita lihat apa yang mereka lakukan.
00:01:37
Pergi ke paragraf kedua dan klik tiga kali untuk memilihnya..
00:01:42
Sekarang paragraf sejajar kiri.
00:01:44
Perhatikan apa yang terjadi ketika saya menyelaraskan ke pusat..
00:01:48
Sekarang benar.
00:01:51
Tombol terakhir ini membenarkan teks di kedua sisinya..
00:01:55
Mari kita coba satu lagi opsi pemformatan.
00:01:58
Klik di sini untuk menyesuaikan spasi baris.
00:02:00
Penentuan spasi baris default adalah 1,15
00:02:04
tetapi Anda dapat ruang tunggal itu,
00:02:06
Ruang ganda itu, bahkan tiga ruang itu.
00:02:10
Jika Anda ingin mengubah spasi keseluruhan dokumen,.
00:02:13
cara terbaik untuk melakukannya adalah pergi ke tab desain.
00:02:18
dan klik spasi paragraf.
00:02:20
Ini lebih dari sekadar menyesuaikan spasi baris.
00:02:23
untuk meningkatkan keseluruhan tampilan dokumen Anda.
00:02:28
Saya memiliki satu tombol terakhir untuk menunjukkan Anda.
00:02:29
Itu di sini di deretan tombol disebut Toolbar akses cepat..
00:02:33
Ini disebut Undo.
00:02:35
Ini sebenarnya tombol favorit saya
00:02:37
karena memungkinkan saya bereksperimen dan membuat kesalahan..
00:02:43
Semua harus saya lakukan untuk membawanya kembali dengan cara itu sebelum adalah klik Undo..
00:02:52
Ada juga tombol redo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Наш документ в порядке для грубого проекта
00:00:05
но мы не можем назвать это закончено без какого-либо форматирования..
00:00:09
Форматирование это все о добавлении визуальные штрихи к документу.
00:00:11
чтобы было легче читать и выглядеть более привлекательным..
00:00:14
Начнем с чего-то чтобы сделать заголовок выделиться..
00:00:18
Выберите заголовок
00:00:20
затем нажмите правой кнопкой выбора или просто указать на это.
00:00:23
и мини-панель инструментов всплывает.
00:00:25
Это самый быстрый способ добавить форматирование потому что это именно то место, где вы работаете..
00:00:29
Чтобы узнать, что делает кнопка,
00:00:31
просто держите мышь над ним.
00:00:35
Давайте нажимаем bold,
00:00:37
а затем перейти к этой кнопке и увеличить размер шрифта..
00:00:42
Если вы хотите больше вариантов форматирования, Вы найдете их на ленте..
00:00:46
Здесь вы можете добавить удар,
00:00:48
форматировать текст как подписку или суперскрипт.
00:00:52
Здесь у вас есть параграф форматирования.
00:00:55
Есть много вариантов.
00:00:56
Но в целом, лучший и простой способ форматировать текст можно, используя стиль..
00:01:01
Держите мышь над опцией чтобы увидеть предварительный просмотр..
00:01:05
Стили просты, потому что вы можете применить ряд вариантов форматирования.
00:01:07
одним щелчком мыши.
00:01:09
Это лучший способ форматировать
00:01:10
потому что они помогут вам применить форматирование последовательно на протяжении всего документа..
00:01:15
Параграфная группа имеет некоторые полезные варианты, такие как пули и проумеровки..
00:01:20
Если вы хотите проверить их, просто выберите некоторый текст.
00:01:24
и нажмите кнопки.
00:01:26
Вы не повредите ничего, потому что вы могли бы всегда нажимайте на кнопку снова.
00:01:30
выключить опцию.
00:01:33
Эти команды корректируют выравнивание абзацев.
00:01:35
Посмотрим, что они делают.
00:01:37
Перейдите на второй абзац и нажмите его три раза, чтобы выбрать его..
00:01:42
Теперь абзац выровнен слева.
00:01:44
Смотреть, что происходит, когда я выровнять его в центр..
00:01:48
Теперь справа.
00:01:51
Последняя кнопка оправдывает текст с обеих сторон..
00:01:55
Давайте попробуем еще один вариант форматирования.
00:01:58
Нажмите здесь, чтобы настроить интервалы между строками.
00:02:00
Расстояние между строками по умолчанию составляет 1,15
00:02:04
но вы можете выделить пространство,
00:02:06
двойное пространство его, даже тройное пространство его.
00:02:10
Если вы хотите изменить интервал всего документа,.
00:02:13
лучший способ сделать это заключается в том, чтобы перейти к вкладке дизайна.
00:02:18
и нажмите пункт интервал.
00:02:20
Это делает больше, чем просто настроить линейный интервал.
00:02:23
для улучшения общего внешний вид документа.
00:02:28
У меня есть последняя кнопка, чтобы показать вам.
00:02:29
Это здесь, в этом ряду кнопок называется панелью инструментов быстрого доступа..
00:02:33
Это называется Отменить.
00:02:35
Это на самом деле моя любимая кнопка
00:02:37
потому что это позволяет мне экспериментировать и делать ошибки..
00:02:43
Все, что мне нужно сделать, чтобы вернуть его к, как это было раньше, нажмите Отменить..
00:02:52
Там также кнопка Redo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Нашият документ е окей за груба чернова
00:00:05
но не можем да го наречем завършен без някакво форматиране..
00:00:09
Форматирането е всичко за добавяне визуални докосвания към документ.
00:00:11
за да улесни четенето и изглеждате по-привлекателни..
00:00:14
Нека започнем с нещо за да изпъкне заглавието..
00:00:18
Изберете заглавието
00:00:20
след това щракнете с десния бутон на мишката върху или просто посочете.
00:00:23
и се появява мини лентата с инструменти.
00:00:25
Това е най-бързият начин да добавите форматиране защото точно там, където работиш..
00:00:29
За да разберете какво прави един бутон,
00:00:31
просто задръжте мишката над него.
00:00:35
Нека да кликнете върху Bold,
00:00:37
и след това преминете към този бутон и увеличете размера на шрифта..
00:00:42
Ако искате да направите повече избор за форматиране, ще ги намерите на лентата..
00:00:46
Тук можете да добавите зачертаване,
00:00:48
форматирате текста като индекс или горен индекс.
00:00:52
Ето тук имате форматиране на абзаци.
00:00:55
Има много възможности за избор.
00:00:56
Но като цяло, най-добрият и лесен начин за форматиране на текст е да използвате стил..
00:01:01
Задръжте мишката върху опция , за да видите визуализация..
00:01:05
Стиловете са лесни, защото можете да кандидатствате няколко опции за форматиране.
00:01:07
с едно кликване.
00:01:09
Те са най-добрият начин за форматиране
00:01:10
защото те ви помагат да прилагате форматиране в целия документ..
00:01:15
Групата "Абзаци" има някои полезни опции като водещи символи и номериране..
00:01:20
Ако искаш да ги провериш, просто изберете някакъв текст.
00:01:24
и щракнете върху бутоните.
00:01:26
Няма да нараниш нищо, защото можеш винаги отново натискайте бутона.
00:01:30
, за да изключите опцията.
00:01:33
Тези команди коригират подравняването на абзаци.
00:01:35
Да видим какво ще направят.
00:01:37
Отиване на втория абзац и щракнете върху него три пъти, за да го изберете..
00:01:42
Сега абзацът е подравнен отляво.
00:01:44
Наблюдавай какво се случва, когато го подравнявам към центъра..
00:01:48
Сега вдясно.
00:01:51
Последният бутон оправдава текста от двете страни..
00:01:55
Нека да опитаме още една опция за форматиране.
00:01:58
Щракнете тук, за да настроите междуредовата разредка.
00:02:00
Редовата разредка по подразбиране е 1.15
00:02:04
но можете да го пространство,
00:02:06
двойно пространство, дори и тройно пространство.
00:02:10
Ако искате да промените разредката на целия документ,.
00:02:13
най-добрият начин да направите това е да отидете в раздела за дизайн.
00:02:18
и щракнете върху Разредка на абзаца.
00:02:20
Това не се междуредова разредка.
00:02:23
за да подобрите цялостния облик на документа.
00:02:28
Имам да ти показвам един последен бутон.
00:02:29
Тук е, в този ред с копчета. лентата с инструменти за бърз достъп..
00:02:33
Нарича се "Пондола".
00:02:35
Това е любимият ми бутон.
00:02:37
защото ми позволява да експериментирам и да правят грешки..
00:02:43
Всичко, което трябва да направя, за да го върна към начина, по който е бил преди, щракнете върху Отмяна..
00:02:52
Има и бутон За връщане.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Documentul nostru este în regulă pentru un proiect dur
00:00:05
dar nu putem numi într-adevăr terminat fără unele formatări..
00:00:09
Formatarea este despre adăugarea atingeri vizuale la un document.
00:00:11
pentru a face mai ușor de citit și să arate mai atrăgătoare..
00:00:14
Să începem prin a face ceva pentru a face ca titlul să iasă în evidență..
00:00:18
Selectarea titlului
00:00:20
apoi faceți clic cu dreapta pe selecție sau doar punctul de la ea.
00:00:23
și apare minibara de instrumente.
00:00:25
Aceasta este cea mai rapidă modalitate de a adăuga formatare pentru că e chiar acolo unde lucrezi..
00:00:29
Pentru a afla ce face un buton,
00:00:31
ține mouse-ul deasupra ei.
00:00:35
Să faceți clic pe Bold,
00:00:37
și apoi treceți la acest buton și de a crește dimensiunea fontului..
00:00:42
Dacă doriți mai multe opțiuni de formatare, Le vei găsi pe panglică..
00:00:46
Aici aveți posibilitatea să adăugați o linie de tăiere,
00:00:48
formatează textul ca indice sau exponent.
00:00:52
Aici aveți formatarea paragrafelor.
00:00:55
Sunt multe opțiuni.
00:00:56
Dar, în general, cel mai bun și mai ușor mod pentru a formata textul este de a utiliza un stil..
00:01:01
Țineți mouse-ul deasupra unei opțiuni pentru a vedea o previzualizare..
00:01:05
Stilurile sunt simple, deoarece puteți aplica un număr de opțiuni de formatare.
00:01:07
cu un singur clic.
00:01:09
Acestea sunt cel mai bun mod de a formata
00:01:10
deoarece acestea vă ajută să aplicați formatarea în mod consecvent pe tot parcursul documentului..
00:01:15
Grupul Paragraf are unele opțiuni ar fi gloanțe și numerotare..
00:01:20
Dacă vrei să le verifici, doar selectați unele text.
00:01:24
și faceți clic pe butoane.
00:01:26
N-o să rănești nimic pentru că ai putea. faceți întotdeauna clic din nou pe buton.
00:01:30
pentru a dezactiva opțiunea.
00:01:33
Aceste comenzi ajustează alinierea paragrafelor.
00:01:35
Să vedem ce fac.
00:01:37
Salt la al doilea paragraf și faceți clic pe ea de trei ori pentru a o selecta..
00:01:42
Acum paragraful este aliniat la stânga.
00:01:44
Urmăriți ce se întâmplă când îl aliniez la centru..
00:01:48
Acum, dreapta.
00:01:51
Acest ultim buton justifică textul de ambele părți..
00:01:55
Să încercăm încă o opțiune de formatare.
00:01:58
Faceți clic aici pentru a ajusta spațierea liniilor.
00:02:00
Spațierea implicită a liniilor este de 1,15
00:02:04
dar puteți singur spațiu ea,
00:02:06
spațiu dublu, chiar și spațiu triplu.
00:02:10
Dacă doriți să modificați spațierea întregul document,.
00:02:13
cel mai bun mod de a face acest lucru este de a merge la fila de proiectare.
00:02:18
și faceți clic pe Spațiere paragraf.
00:02:20
Acest lucru face mai mult decât pur și simplu ajusta Interlinia.
00:02:23
pentru a îmbunătăți aspectul general al documentului.
00:02:28
Am un ultim buton să-ți arăt.
00:02:29
E aici sus, în acest rând de butoane. numită bara de instrumente Acces rapid..
00:02:33
Se numeste Undo.
00:02:35
Este de fapt butonul meu preferat
00:02:37
pentru că mă lasă să experimentez și să facă greșeli..
00:02:43
Tot ce trebuie să fac ca să-l aduc înapoi. la modul în care a fost înainte este faceți clic pe Anulare..
00:02:52
Există, de asemenea, un buton De redare.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Наш документ в порядку для грубого проекту
00:00:05
але ми не можемо назвати його завершено без певного форматування..
00:00:09
Форматування – це додавання візуальні штрихи до документа.
00:00:11
щоб полегшити читання і виглядати більш привабливим..
00:00:14
Почнемо з чогось робити щоб виділити заголовок..
00:00:18
Вибір заголовка
00:00:20
потім клацніть виділений фрагмент правою кнопкою миші або просто наведіть на нього.
00:00:23
і з'явиться міні-панель інструментів.
00:00:25
Це найшвидший спосіб додати форматування тому що це саме там, де ви працюєте..
00:00:29
Щоб дізнатися, що робить кнопка,
00:00:31
просто утримуйте над ним вказівник миші.
00:00:35
Давайте клацнемо Жирний,
00:00:37
і перейдіть до цієї кнопки і збільшити розмір шрифту..
00:00:42
Якщо вам потрібно більше варіантів форматування, їх можна знайти на стрічці..
00:00:46
Тут ви можете додати страйк,
00:00:48
відформатувати текст як підрядковий або надрядковий.
00:00:52
Тут у вас є форматування абзацу.
00:00:55
Є багато варіантів.
00:00:56
Але в цілому, кращим і простим способом для форматування тексту є використання стилю..
00:01:01
Наведіть вказівник миші на параметр , щоб переглянути попередній перегляд..
00:01:05
Стилі легко, тому що ви можете застосувати кілька параметрів форматування.
00:01:07
одним клацанням миші.
00:01:09
Вони найкращий спосіб форматувати
00:01:10
оскільки вони допомагають застосувати форматування послідовно в усьому документі..
00:01:15
Група "Абзац" має деякі корисні такі параметри, як маркери та нумерація..
00:01:20
Якщо ви хочете перевірити їх, просто виділіть якийсь текст.
00:01:24
і натисніть кнопки.
00:01:26
Ви нічого не зашкодите, тому що ви могли б завжди натисувати кнопку знову.
00:01:30
, щоб вимкнути параметр.
00:01:33
Ці команди регулюють вирівнювання абзацу.
00:01:35
Давайте подивимося, що вони роблять.
00:01:37
Перехід до другого абзацу і тричі клацніть його, щоб вибрати його..
00:01:42
Тепер абзац вирівнюється ліворуч.
00:01:44
Перегляд того, що відбувається, коли я вирівнюю його до центру..
00:01:48
Тепер праворуч.
00:01:51
Ця остання кнопка виправдовує текст з обох сторін..
00:01:55
Спробуємо ще один параметр форматування.
00:01:58
Клацніть тут, щоб налаштувати міжрядковий інтервал.
00:02:00
Міжрядковий інтервал за промовчанням — 1,15
00:02:04
але ви можете один простір його,
00:02:06
подвійний простір, навіть потрійний простір його.
00:02:10
Якщо потрібно змінити інтервал всього документа,.
00:02:13
найкращий спосіб зробити це — перейти на вкладку конструктора.
00:02:18
і виберіть пункт Інтервал між абзацами.
00:02:20
Це робить більше, ніж просто налаштувати міжрядковий інтервал.
00:02:23
, щоб покращити загальний вигляд документа.
00:02:28
У мене є одна остання кнопка, щоб показати вам.
00:02:29
Це тут, в цьому рядку кнопок називається панель швидкого доступу..
00:02:33
Це називається Скасувати.
00:02:35
Це насправді моя улюблена кнопка
00:02:37
тому що це дозволяє мені експериментувати і робити помилки..
00:02:43
Все, що я повинен зробити, щоб повернути його до того, як це було раніше, натисніть кнопку Скасувати..
00:02:52
Також є кнопка "Повторити".

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Belgemiz kaba bir taslak için uygun
00:00:05
ama gerçekten bitmiş diyemeyiz bazı biçimlendirme olmadan..
00:00:09
Biçimlendirme tamamen eklemekle ilgilidir belgeye görsel dokunuşlar.
00:00:11
okunmasını kolaylaştırmak için ve daha çekici görünüyorsun..
00:00:14
Bir şeyler yaparak başlayalım. başlığı öne çıkarmak için..
00:00:18
Başlığı seçin
00:00:20
sonra seçimi sağ tıklatın ya da sadece işaret.
00:00:23
ve mini araç çubuğu açılır.
00:00:25
Bu biçimlendirme eklemek için en hızlı yoludur Çünkü tam çalıştığın yerde..
00:00:29
Bir düğmenin ne işe yyaptığını öğrenmek için,
00:00:31
fareyi üzerinde tut.
00:00:35
Kalın'ı tıklatalım,
00:00:37
ve sonra bu düğmeye kadar taşıyın ve yazı tipi boyutunu artırmak..
00:00:42
Daha fazla biçimlendirme seçeneği istiyorsanız, Onları kurdelede bulacaksın..
00:00:46
Burada bir strikethrough ekleyebilirsiniz,
00:00:48
metni bir alt yazı veya üst yazı olarak biçimlendirin.
00:00:52
Burada paragraf biçimlendirme var.
00:00:55
Birçok seçenek var.
00:00:56
Ama genel olarak, en iyi ve en kolay yolu metni biçimlendirmek için bir stil kullanmaktır..
00:01:01
Fareyi bir seçeneğin üzerinde tutma bir önizleme görmek için..
00:01:05
Stiller kolaydır çünkü uygulayabilirsiniz bir dizi biçimlendirme seçeneği.
00:01:07
tek bir tıklama ile.
00:01:09
Biçimlendirmenin en iyi yolu onlar
00:01:10
biçimlendirme uygulamanıza yardımcı oldukları için belgeniz boyunca sürekli olarak..
00:01:15
Paragraf grubu bazı yararlı vardır mermi ve numaralandırma gibi seçenekler..
00:01:20
Eğer kontrol etmek istiyorsan, sadece bazı metin seçin.
00:01:24
ve düğmeleri tıklatın.
00:01:26
Hiçbir şeye zarar vermeyeceksin çünkü. her zaman yeniden düğmesini tıklatın.
00:01:30
seçeneğini kapatmak için.
00:01:33
Bu komutlar paragraf hizalamasını ayarlar.
00:01:35
Bakalım ne yapacaklar.
00:01:37
İkinci paragrafa git ve seçmek için üç kez tıklatın..
00:01:42
Şimdi paragraf sola hizalanmış.
00:01:44
Hizaladığımda neler olduğunu izleyin merkeze..
00:01:48
Şimdi doğru.
00:01:51
Bu son düğme metni haklı her iki tarafta..
00:01:55
Bir biçimlendirme seçeneği daha deneyelim.
00:01:58
Satır aralığını ayarlamak için burayı tıklatın.
00:02:00
Varsayılan satır aralığı 1,15
00:02:04
ama tek bir boşluk olabilir,
00:02:06
çift boşluk, hatta üç boşluk.
00:02:10
Aralığı değiştirmek istiyorsanız tüm belgenin,.
00:02:13
bunu yapmanın en iyi yolu tasarım sekmesine gitmektir.
00:02:18
ve Paragraf Aralığı'nı tıklatın.
00:02:20
Bu sadece ayarlamak daha fazlasını yapar satır aralığı.
00:02:23
belgenizin genel görünümünü iyileştirmek için.
00:02:28
Sana göstermem gereken son bir düğme var.
00:02:29
Burada, düğmelerin içinde. Hızlı Erişim araç çubuğu olarak adlandırılır..
00:02:33
Buna Geri Alamamış denir.
00:02:35
Aslında en sevdiğim düğme.
00:02:37
çünkü denememe izin veriyor. ve hata lar yapmak..
00:02:43
Geri getirmek için tek yapmam gereken. önceki gibi Geri A tıklayın..
00:02:52
Bir de Redo düğmesi var.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
O nosso documento está bem para um rascunho áspero.
00:00:05
mas não podemos chamá-lo de acabado sem alguma formatação..
00:00:09
Formatar é tudo sobre adicionar toques visuais num documento.
00:00:11
para facilitar a leitura e parecer mais apelativo..
00:00:14
Vamos começar por fazer algo para fazer a cabeça sobressaem..
00:00:18
Selecione o título
00:00:20
em seguida, clique à direita a seleção ou apenas apontar para ele.
00:00:23
e a mini barra de ferramentas aparece.
00:00:25
Esta é a maneira mais rápida de adicionar formatação porque é onde estás a trabalhar..
00:00:29
Para descobrir o que um botão faz,
00:00:31
basta segurar o rato sobre ele.
00:00:35
Vamos clicar em Negrito,
00:00:37
e, em seguida, avançar para este botão e aumentar o tamanho da fonte..
00:00:42
Se quiser mais escolhas de formatação, Vai encontrá-los na fita..
00:00:46
Aqui pode adicionar uma greve através de,
00:00:48
formato do texto como um subscrito ou sobrescrito.
00:00:52
Aqui tem formatação de parágrafo.
00:00:55
Há muitas escolhas.
00:00:56
Mas em geral, a melhor e mais fácil maneira para o formato do texto é usar um estilo..
00:01:01
Segure o rato sobre uma opção para ver uma pré-visualização..
00:01:05
Os estilos são fáceis porque pode aplicar um número de opções de formatação.
00:01:07
com um clique.
00:01:09
São a melhor forma de formação.
00:01:10
porque ajudam a aplicar formatação consistentemente ao longo do seu documento..
00:01:15
O grupo parágrafo tem alguma utilidade opções como balas e numerações..
00:01:20
Se quiser verificar, basta selecionar algum texto.
00:01:24
e clique nos botões.
00:01:26
Não vais magoar nada porque podias. clique sempre no botão novamente.
00:01:30
para desligar a opção.
00:01:33
Estes comandos ajustam o alinhamento do parágrafo.
00:01:35
Vamos ver o que fazem.
00:01:37
Ir para o segundo parágrafo e clique nele três vezes para selecioná-lo..
00:01:42
Agora o parágrafo está alinhado à esquerda.
00:01:44
Veja o que acontece quando o alinhar para o centro..
00:01:48
Agora a direita.
00:01:51
Este último botão justifica o texto em ambos os lados..
00:01:55
Vamos tentar mais uma opção de formatação.
00:01:58
Clique aqui para ajustar o espaçamento da linha.
00:02:00
O espaçamento da linha padrão é 1.15
00:02:04
mas você pode espaá-lo sozinho,
00:02:06
espaço duplo, até mesmo espaço triplo.
00:02:10
Se quiser mudar o espaçamento de todo o documento,.
00:02:13
a melhor maneira de fazer isso é ir para o separador de design.
00:02:18
e clique em Parágrafo Espaçamento.
00:02:20
Isto faz mais do que simplesmente ajustar espaçamento de linha.
00:02:23
para melhorar o aspeto geral do seu documento.
00:02:28
Tenho um último botão para te mostrar.
00:02:29
Está aqui nesta fileira de botões. chamada barra de ferramentas de Acesso Rápido..
00:02:33
Chama-se Desfazer.
00:02:35
Na verdade, é o meu botão favorito.
00:02:37
porque me permite experimentar e cometer erros..
00:02:43
Tudo o que tenho que fazer para trazê-lo de volta à forma como era antes é clicar em Desfazer..
00:02:52
Há também um botão Redo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Naš dokument je u redu za grubu radnu verziju
00:00:05
Ali ne možemo to nazvati završenim bez nekog oblikovanja..
00:00:09
Oblikovanje se sjebom dodavanja vizuelni dodiri dokumenta.
00:00:11
da bi bilo lakše čitati I izgledaљ privlaиnije..
00:00:14
Poиnimo tako љto жemo neљto da radimo. Da bi se naslov isteиio..
00:00:18
Izbor naslova
00:00:20
zatim kliknite desnim tasterom miša na selekciju Ili samo uperi u njega.
00:00:23
i mini traka sa alatkama će se iskakati.
00:00:25
Ovo je najbrži način da dodate oblikovanje Zato љto je to baљ tamo gde radiљ..
00:00:29
Da bi saznao šta dugme radi,
00:00:31
Samo drћi miљa preko njega.
00:00:35
Hajde da kliknemo na "Hrabro"
00:00:37
a zatim se pomerite na ovo dugme i povećajte veličinu fonta..
00:00:42
Ako želite više izbora oblikovanja, Naжi жeљ ih na traci..
00:00:46
Ovde možete dodati precrtano,
00:00:48
oblikujte tekst kao indeksni tekst ili eksponentni tekst.
00:00:52
Ovde imate oblikovanje pasusa.
00:00:55
Ima mnogo izbora.
00:00:56
Ali generalno, najbolji i najlakši način oblikovanje teksta je korišćenje stila..
00:01:01
Držanje miša iznad opcije da biste videli pregled..
00:01:05
Stilovi su laki jer možete da primenite određeni broj opcija oblikovanja.
00:01:07
jednim klikom.
00:01:09
Oni su najbolji način da se formatirate
00:01:10
zato što vam pomažu da primenite oblikovanje dosledno u celom dokumentu..
00:01:15
Grupa pasusa ima neke korisne opcije kao što su znakovi za nabrajanje i numerisanje..
00:01:20
Ako ћeliљ da ih proveriљ, samo izaberite neki tekst.
00:01:24
i kliknite na dugmad.
00:01:26
Nećeš ništa povrediti jer možeš uvek ponovo kliknite na dugme.
00:01:30
da biste isključili opciju.
00:01:33
Ove komande prilagođavaju poravnavanje pasusa.
00:01:35
Da vidimo љta жe da urade.
00:01:37
Preрi na drugi pasus kliknite tri puta da biste ga izabrali..
00:01:42
Sada je pasus poravnat levo.
00:01:44
Gledaj šta se dešava kada ga poravnam U centar..
00:01:48
Sada desno.
00:01:51
Ovo poslednje dugme opravdava tekst sa obe strane..
00:01:55
Pokuљajmo sa joљ jednom opcijom oblikovanja.
00:01:58
Kliknite ovde da biste podesili prored.
00:02:00
Podrazumevani prored je 1,15
00:02:04
Ali moћeљ da ga izdvojiљ.
00:02:06
Dupli razmak, иak i trostruki razmak.
00:02:10
Ako želite da promenite razmak celog dokumenta,.
00:02:13
Najbolji način da se to uradi je da biste 100..
00:02:18
i kliknite na dugme Razmak između pasusa.
00:02:20
Ovo ne samo prilagođava razmak između reda.
00:02:23
da biste poboljšali opšti izgled dokumenta.
00:02:28
Imam joљ jedno dugme da ti pokaћem.
00:02:29
Ovde je u ovom redu dugmića se zove traka sa alatkama "Brzi pristup"..
00:02:33
Zove se "Poniљti".
00:02:35
To mi je omiljeno dugme
00:02:37
Zato što mi dozvoljava da eksperimentišem I da pravim greљke..
00:02:43
Sve što treba da uradim da ga vratim na način na koji je bilo ranije kliknite na dugme "Opozovi radnju"..
00:02:52
Tu je i dugme "Redo".

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
ولكن لا يمكننا أن نسميها حقا الانتهاء بدون بعض التنسيق..
00:00:09
التنسيق هو كل شيء عن إضافة اللمسات المرئية لمستند.
00:00:11
لتسهيل القراءة وتبدو أكثر جاذبية..
00:00:14
لنبدأ بفعل شيء لجعل العنوان تبرز..
00:00:18
تحديد العنوان
00:00:20
ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق التحديد أو مجرد الإشارة إلى ذلك.
00:00:23
وشريط الأدوات المصغر ينبثق.
00:00:25
هذه هي أسرع طريقة لإضافة التنسيق لأنه المكان الذي تعمل فيه.
00:00:29
لمعرفة ما يفعله الزر،
00:00:31
فقط أمسك الماوس فوقه
00:00:35
دعونا انقر فوق غامق،
00:00:37
ثم الانتقال إلى هذا الزر وزيادة حجم الخط..
00:00:42
إذا كنت تريد المزيد من خيارات التنسيق، ستجدهم على الشريط.
00:00:46
هنا يمكنك إضافة يتوسطه خط الهجوم،
00:00:48
تنسيق النص كمس سكريبت أو نص فائق.
00:00:52
هنا لديك تنسيق الفقرة.
00:00:55
هناك العديد من الخيارات.
00:00:56
ولكن بشكل عام، أفضل وأسهل طريقة لتنسيق النص هو استخدام نمط..
00:01:01
اضغط بالماوس فوق أحد الخيارات لرؤية معاينة..
00:01:05
الأنماط سهلة لأنه يمكنك تطبيق عدد من خيارات التنسيق.
00:01:07
بنقرة واحدة.
00:01:09
إنها أفضل طريقة للتنسيق
00:01:10
لأنها تساعدك على تطبيق التنسيق باستمرار في جميع أنحاء المستند..
00:01:15
مجموعة الفقرات لديها بعض مفيدة خيارات مثل التعداد النقطي والرقم..
00:01:20
إذا أردت التحقق منها فقط حدد بعض النص.
00:01:24
وانقر فوق الأزرار.
00:01:26
لن تؤذي أي شيء لأنك تستطيع انقر دائما فوق الزر مرة أخرى.
00:01:30
لإيقاف تشغيل الخيار.
00:01:33
هذه الأوامر ضبط محاذاة الفقرة.
00:01:35
دعونا نرى ما يفعلونه.
00:01:37
انتقل إلى الفقرة الثانية وانقر عليه ثلاث مرات لتحديده..
00:01:42
الآن يتم محاذاة الفقرة إلى اليسار.
00:01:44
شاهد ما يحدث عندما أقوم بمحاذاته إلى المركز..
00:01:48
الآن اليمين.
00:01:51
يبرر هذا الزر الأخير النص على كلا الجانبين..
00:01:55
دعونا نحاول خيار تنسيق واحد آخر.
00:01:58
انقر هنا لضبط تباعد الأسطر.
00:02:00
تباعد الأسطر الافتراضي هو 1.15
00:02:04
ولكن يمكنك مساحة واحدة،
00:02:06
مساحة مزدوجة، حتى الفضاء الثلاثي عليه.
00:02:10
إذا كنت تريد تغيير التباعد من الوثيقة بأكملها،.
00:02:13
أفضل طريقة للقيام بذلك هو الانتقال إلى علامة التبويب التصميم.
00:02:18
وانقر فوق تباعد الفقرات.
00:02:20
هذا يفعل أكثر من مجرد ضبط تباعد الأسطر.
00:02:23
لتحسين المظهر الكلي للمستند.
00:02:28
لدي زر أخير لأريك
00:02:29
انها هنا في هذا الصف من الأزرار تسمى شريط أدوات الوصول السريع..
00:02:33
إنه يدعى تراجع
00:02:35
إنه في الواقع زري المفضل
00:02:37
لأنه يتيح لي تجربة و أرتكب الأخطاء.
00:02:43
كل ما علي فعله لاعادته إلى الطريقة التي كان قبل هو انقر فوق تراجع..
00:02:52
هناك أيضا زر إعادة.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
그러나 우리는 정말 완료 호출 할 수 없습니다 일부 서식없이..
00:00:09
서식은 모든 추가에 관한 것입니다. 문서에 대한 시각적 터치.
00:00:11
읽기 쉽도록 더 매력적으로 보입니다..
00:00:14
먼저 무언가를 해봅시다. 제목을 눈에 띄게합니다..
00:00:18
제목 선택
00:00:20
그런 다음 선택 항목을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. 또는 그냥 가리키기.
00:00:23
그리고 미니 도구 모음이 나타납니다.
00:00:25
이것은 서식을 추가하는 가장 빠른 방법입니다. 왜냐하면 그것은 당신이 일하는 곳에 있기 때문입니다..
00:00:29
버튼이 수행하는 작업을 찾으려면
00:00:31
그냥 그 위에 마우스를 잡아.
00:00:35
굵게 클릭해 봅시다.
00:00:37
다음이 버튼으로 이동 글꼴 크기를 늘립니다..
00:00:42
더 많은 서식 선택 사항을 원하면 리본에서 찾을 수 있습니다..
00:00:46
여기서 스트라이크스루를 추가할 수 있습니다.
00:00:48
텍스트를 하위 스크립트 또는 슈퍼스크립트로 포맷합니다.
00:00:52
여기 단락 서식이 있습니다.
00:00:55
많은 선택이 있습니다.
00:00:56
그러나 일반적으로 가장 쉽고 쉬운 방법 텍스트를 포맷하는 것은 스타일을 사용하는 것입니다..
00:01:01
옵션 위에 마우스를 고정 미리 보기를 볼 수 있습니다..
00:01:05
당신이 적용 할 수 있기 때문에 스타일은 쉽습니다 여러 가지 서식 옵션.
00:01:07
한 번의 클릭으로.
00:01:09
그들은 포맷하는 가장 좋은 방법입니다
00:01:10
서식을 적용하는 데 도움이 되기 때문입니다. 문서 전체에 일관되게..
00:01:15
단락 그룹에 는 몇 가지 유용한 총알 및 번호 매기기와 같은 옵션입니다..
00:01:20
체크 아웃하려면 일부 텍스트 선택.
00:01:24
버튼을 클릭합니다.
00:01:26
당신이 할 수 있기 때문에 당신은 아무것도 다치게하지 않습니다 항상 버튼을 다시 클릭합니다..
00:01:30
옵션을 끕니다.
00:01:33
이러한 명령은 단락 정렬을 조정합니다.
00:01:35
그들이 하는 일을 살펴보겠습니다.
00:01:37
두 번째 단락으로 이동 세 번 클릭하여 선택합니다..
00:01:42
이제 단락이 왼쪽으로 정렬됩니다.
00:01:44
정렬할 때 어떤 일이 일어나는지 지켜보세요. 중앙에..
00:01:48
이제 맞아요.
00:01:51
이 마지막 단추는 텍스트를 정당화합니다. 양쪽에..
00:01:55
한 번 더 서식 옵션을 시도해 보겠습니다.
00:01:58
라인 간격을 조정하려면 여기를 클릭하십시오.
00:02:00
기본 줄 간격은 1.15입니다.
00:02:04
그러나 당신은 그것을 하나의 공간을 할 수 있습니다,
00:02:06
이중 공간, 심지어 트리플 스페이스.
00:02:10
간격을 변경하려면 전체 문서의,.
00:02:13
이를 위한 가장 좋은 방법 디자인 탭으로 이동.
00:02:18
단락 간격을 클릭합니다.
00:02:20
이것은 단순히 조정하는 것 이상을 수행합니다. 라인 간격.
00:02:23
문서의 전체 적인 모양을 향상시킵니다.
00:02:28
나는 당신을 보여 줄 수있는 마지막 버튼이 하나 있다.
00:02:29
이 버튼 행에 있습니다. 빠른 액세스 도구 모음이라고 합니다..
00:02:33
그것은 취소라고합니다.
00:02:35
그것은 실제로 내가 좋아하는 버튼
00:02:37
그것은 내가 실험 할 수 있기 때문에 실수를 합니다..
00:02:43
내가 그것을 다시 가지고 해야 할 모든 이전의 방식으로 는 취소를 클릭합니다..
00:02:52
다시 단추도 있습니다.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
但我们不能真的说它完成了 没有一些格式。.
00:00:09
格式设置就是添加 文档的视觉触摸.
00:00:11
使其更易于阅读 而且看起来更吸引人。.
00:00:14
让我们从做点什么开始 使标题突出。.
00:00:18
选择标题
00:00:20
,然后右键单击所选内容 或者只是指向它.
00:00:23
,并弹出迷你工具栏。
00:00:25
这是添加格式的最快方法 因为它就在你工作的地方。.
00:00:29
要了解按钮的作用,
00:00:31
只需将鼠标悬停在它上面即可。
00:00:35
让我们点击粗体,
00:00:37
,然后向上移动到此按钮 并增加字体大小。.
00:00:42
如果您想要更多格式选择, 您可以在功能区上找到它们。.
00:00:46
在这里,您可以添加删除线,
00:00:48
将文本格式设置为下标或上标。
00:00:52
在这里,你有段落格式。
00:00:55
有很多选择。
00:00:56
但总的来说,最好和最简单的方法 设置文本格式就是使用样式。.
00:01:01
将鼠标悬停在某个选项上 以查看预览。.
00:01:05
样式很简单,因为您可以应用 许多格式设置选项.
00:01:07
只需单击一下。
00:01:09
它们是格式化的最佳方式
00:01:10
因为它们可以帮助您应用格式 在整个文档中保持一致。.
00:01:15
"段落"组有一些有用的内容 项目符号和编号等选项。.
00:01:20
如果你想看看他们, 只需选择一些文本.
00:01:24
,然后单击按钮。
00:01:26
你不会伤害任何东西,因为你可以 始终再次单击按钮.
00:01:30
以关闭该选项。
00:01:33
这些命令可调整段落对齐方式。
00:01:35
让我们看看他们是做什么的。
00:01:37
转到第二段 并单击它三次以将其选中。.
00:01:42
现在,该段落向左对齐。
00:01:44
观察我对齐时会发生什么 到市中心。.
00:01:48
现在是正确的。
00:01:51
最后一个按钮用于对齐文本 在两边。.
00:01:55
让我们再试一个格式选项。
00:01:58
单击此处调整行距。
00:02:00
默认行距为 1.15
00:02:04
但你可以单一空间它,
00:02:06
双倍空间它,甚至三倍空间它。
00:02:10
如果要更改间距 整个文件,.
00:02:13
最好的方法 是转到"设计"选项卡.
00:02:18
,然后单击段落间距。
00:02:20
这不仅仅是简单的调整 行距.
00:02:23
以改善文档的整体外观。
00:02:28
我还有最后一个按钮要给你看。
00:02:29
它就在这一排按钮中 调用快速访问工具栏。.
00:02:33
它被称为撤消。
00:02:35
它实际上是我最喜欢的按钮
00:02:37
因为它让我可以做实验 并犯错误。.
00:02:43
我所要做的就是把它带回来 到之前的方式是单击撤消。.
00:02:52
还有一个"重做"按钮。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
แต่เราไม่สามารถเรียกมันว่าเสร็จได้ โดยไม่มีการจัดรูปแบบบางอย่าง.
00:00:09
การจัดรูปแบบคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเพิ่ม การสัมผัสแบบเป็นภาพไปยังเอกสาร.
00:00:11
เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น และดูน่าสนใจยิ่งขึ้น.
00:00:14
เริ่มจากทําอะไรซักอย่าง เพื่อทําให้หัวเรื่องโดดเด่น.
00:00:18
เลือกหัวเรื่อง
00:00:20
แล้วคลิกขวาที่ส่วนที่เลือก หรือเพียงแค่ชี้ไปที่มัน.
00:00:23
และแถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏขึ้น
00:00:25
นี่เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเพิ่มการจัดรูปแบบ เพราะมันอยู่ในที่ที่คุณทํางานอยู่.
00:00:29
เมื่อต้องการค้นหาว่าปุ่มทํางานอย่างไร
00:00:31
เพียงแค่กดเมาส์ไว้เหนือมัน
00:00:35
ลองคลิก ตัวหนา
00:00:37
แล้วเลื่อนขึ้นไปยังปุ่มนี้ และเพิ่มขนาดแบบอักษร.
00:00:42
ถ้าคุณต้องการตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม คุณจะพบพวกเขาบนริบบิ้น.
00:00:46
ที่นี่คุณสามารถเพิ่มขีดทับ
00:00:48
จัดรูปแบบข้อความเป็นตัวห้อยหรือตัวยก
00:00:52
ที่นี่คุณมีการจัดรูปแบบย่อหน้า
00:00:55
มีทางเลือกมากมาย
00:00:56
แต่โดยทั่วไปวิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุด เพื่อจัดรูปแบบข้อความคือการใช้ลักษณะ.
00:01:01
วางเมาส์ค้างไว้เหนือตัวเลือก เพื่อดูการแสดงตัวอย่าง.
00:01:05
สไตล์เป็นเรื่องง่ายเพราะคุณสามารถนําไปใช้ ตัวเลือกการจัดรูปแบบจํานวนหนึ่ง.
00:01:07
ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
00:01:09
พวกเขาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดรูปแบบ
00:01:10
เพราะพวกเขาช่วยคุณนําการจัดรูปแบบไปใช้ อย่างสม่ําเสมอตลอดทั้งเอกสารของคุณ.
00:01:15
กลุ่ม ย่อหน้า มีประโยชน์ ตัวเลือก เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลําดับเลข.
00:01:20
ถ้าคุณต้องการที่จะตรวจสอบพวกเขาออก เพียงแค่เลือกข้อความบางข้อความ.
00:01:24
และคลิกปุ่ม
00:01:26
คุณจะไม่ทําร้ายอะไรเพราะคุณสามารถ คลิกปุ่มนี้อีกครั้งเสมอ.
00:01:30
เพื่อปิดตัวเลือก
00:01:33
คําสั่งเหล่านี้ปรับการจัดแนวย่อหน้า
00:01:35
ลองดูว่าพวกเขาทําอะไร
00:01:37
ไปยังย่อหน้าที่สอง และคลิกสามครั้งเพื่อเลือก.
00:01:42
ตอนนี้ย่อหน้าถูกจัดชิดซ้าย
00:01:44
ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันจัดตําแหน่ง ไปที่ศูนย์.
00:01:48
ตอนนี้ขวา.
00:01:51
ปุ่มสุดท้ายนี้ปรับข้อความให้เหมาะสม ทั้งสองด้าน.
00:01:55
ลองอีกหนึ่งตัวเลือกการจัดรูปแบบ
00:01:58
คลิกที่นี่เพื่อปรับระยะห่างบรรทัด
00:02:00
ระยะห่างบรรทัดเริ่มต้นคือ 1.15
00:02:04
แต่คุณสามารถเว้นวรรคเดียวได้
00:02:06
เว้นวรรคสองเท่าแม้สามช่องว่าง
00:02:10
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะห่าง ของทั้งเอกสาร.
00:02:13
วิธีที่ดีที่สุดในการทําเช่นนั้น คือการไปที่แท็บออกแบบ.
00:02:18
แล้วคลิก ระยะห่างย่อหน้า
00:02:20
สิ่งนี้ทําได้มากกว่าเพียงแค่ปรับ ระยะห่างบรรทัด.
00:02:23
เพื่อปรับปรุงลักษณะโดยรวมของเอกสารของคุณ
00:02:28
ฉันมีปุ่มสุดท้ายที่จะแสดงให้คุณเห็น
00:02:29
มันอยู่บนนี้ในแถวของปุ่มนี้ เรียกว่าแถบเครื่องมือด่วน.
00:02:33
มันเรียกว่า เลิกทํา
00:02:35
จริงๆแล้วมันเป็นปุ่มโปรดของฉัน
00:02:37
เพราะมันช่วยให้ผมทดลองได้ และทําผิดพลาด.
00:02:43
ทั้งหมดที่ฉันต้องทําเพื่อนํามันกลับมา แบบที่เคยเป็นมาก่อนคือคลิก เลิกทํา.
00:02:52
นอกจากนี้ยังมีปุ่มทําซ้ํา

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show