OneDrive - Change location where you sync libraries on your computer (Windows 10 - 1903) Tutorial

In this video, you will learn how to change the location where you sync libraries on your computer in Windows 10 - 1903. OneDrive automatically synchronizes the libraries on your local disk C in your Windows personal user folder, but you can modify the synchronization location if needed.
The video covers the steps to stop synchronization, select the library you want to synchronize, and change the synchronization location.
This will help you manage your storage space more effectively and ensure your files are synchronized in the desired location.

  • 2:23
  • 1886 views
00:00:11
However, you can modify it a synchronization location if for example, there is not enough space on your local disk. C if you are already synchronizing your libraries with one drive the first step is to stop synchronization.
00:00:27
To do this click under one drive icon in your windows taskbar.
00:00:32
Then in the more menu click on settings.
00:00:38
Choose a folder.
00:00:39
And select stop sync.
00:00:42
Do this for each folder if necessary.
00:00:45
If this is the last synchronize folder a window ones you that the link to your account will be interrupted.
00:00:55
Then go to one drive and select the first library. You want to synchronise we can sync at the Top.
00:01:05
In one drive wizard login if necessary.
00:01:10
And click on change location. If this thing does not appear it means that the library is still synchronized.
00:01:17
Browse to the folder you wish to define as the root folder to synchronize your files on your computer.
00:01:24
The wizard indicates the new synchronization location.
00:01:29
Click on next.
00:01:30
From now on all the libraries, you synchronize will appear in this new location.
00:01:38
Step syncing a folder from one drive open your File Explorer then right clicked is folder.
00:01:45
And click on settings.
00:01:48
She like the option choose folders.
00:01:51
And check this box to stop syncing all folders and files or in check them 1 by 1.
00:01:59
To change the synchronization location when you have stopped synchronizing off all those right click. The one drive icon on your taskbar again.
00:02:09
And click on settings.
00:02:11
In the window click on ending this PC.
00:02:15
The next time you synchronize you would then have the possibility to change the location.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Один диск автоматически синхронизирует библиотеки на локальном диске C в личной папке пользователя Windows.
00:00:11
Тем не менее, вы можете изменить его местоположение синхронизации, если, например, не хватает места на локальном диске. C, если вы уже синхронизируете библиотеки одним диском, первым шагом является остановка синхронизации.
00:00:27
Для этого нажмите под одним значком диска в панели задач Windows.
00:00:32
Затем в более меню нажмите на настройки.
00:00:38
Выберите папку.
00:00:39
И выберите стоп синхронизации.
00:00:42
Сделайте это для каждой папки, если это необходимо.
00:00:45
Если это последняя синхронизированная папка окна, ссылка на вашу учетную запись будет прервана.
00:00:55
Затем перейдите на один диск и выберите первую библиотеку. Вы хотите синхронизировать мы можем синхронизировать на вершине.
00:01:05
В одном диске мастер войти в случае необходимости.
00:01:10
И нажмите на место изменения. Если эта вещь не появляется, это означает, что библиотека по-прежнему синхронизирована.
00:01:17
Просмотрите папку, которую вы хотите определить как корневую папку для синхронизации файлов на компьютере.
00:01:24
Мастер указывает новое местоположение синхронизации.
00:01:29
Нажмите дальше.
00:01:30
Отныне все библиотеки, вы синхронизировать появится в этом новом месте.
00:01:38
Шаг синхронизации папки с одного диска открыть файл Explorer затем право нажал папку.
00:01:45
И нажмите на настройки.
00:01:48
Ей нравится возможность выбора папок.
00:01:51
И проверить это поле, чтобы остановить синхронизацию всех папок и файлов или проверить их 1 на 1.
00:01:59
Чтобы изменить местоположение синхронизации, когда вы перестали синхронизировать все эти право нажмите кнопку. Значок одного диска на панели задач снова.
00:02:09
И нажмите на настройки.
00:02:11
В окне нажмите на окончание этого компьютера.
00:02:15
В следующий раз при синхронизации у вас будет возможность изменить местоположение.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Един диск автоматично синхронизира библиотеките на вашия локален диск C в папката на личните потребители на Windows.
00:00:11
Можете обаче да го промените като място за синхронизация, ако например няма достатъчно място на локалния диск. C, ако вече синхронизирате библиотеките с едно устройство, първата стъпка е да спрете синхронизацията.
00:00:27
За да направите това, щракнете върху под иконата на едно устройство в лентата на задачите на windows.
00:00:32
След това в повече меню кликнете върху настройки.
00:00:38
Изберете папка.
00:00:39
И изберете Спиране на синхронизирането.
00:00:42
Направете това за всяка папка, ако е необходимо.
00:00:45
Ако това е последната синхронизирана папка, прозорецът ви, че връзката към вашия акаунт ще бъде прекъсната.
00:00:55
След това отидете на едно устройство и изберете първата библиотека. Искате да синхронизирате, че можем да се синхронизираме в началото.
00:01:05
В един устройство съветника вход, ако е необходимо.
00:01:10
И кликнете върху промяна на местоположението. Ако това нещо не се появи, това означава, че библиотеката все още е синхронизирана.
00:01:17
Намерете папката, която искате да дефинирате като главна папка, която да синхронизира вашите файлове на компютъра.
00:01:24
Съветникът показва новото местоположение на синхронизацията.
00:01:29
Кликнете върху следващия.
00:01:30
Отсега нататък всички библиотеки ще се синхронизират на това ново място.
00:01:38
Стъпка синхронизиране на папка от едно устройство отворете вашия File Explorer след това щракнете с десния бутон е папка.
00:01:45
И кликнете върху настройките.
00:01:48
Тя харесва опцията избира папки.
00:01:51
И поставете отметка в тази отметка, за да спрете синхронизирането на всички папки и файлове или да ги проверявате 1 от 1.
00:01:59
За да промените местоположението за синхронизация, когато сте спрели синхронизирането, всички тези дясно щракване. Една от иконите на устройството в лентата на задачите отново.
00:02:09
И кликнете върху настройките.
00:02:11
В прозореца кликнете върху край на този компютър.
00:02:15
Следващия път, когато синхронизирате, ще имате възможност да промените местоположението.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
O unitate sincronizează automat bibliotecile de pe discul local C din folderul de utilizator personal windows.
00:00:11
Cu toate acestea, aveți posibilitatea să o modificați o locație de sincronizare dacă, de exemplu, nu există suficient spațiu pe discul local. C dacă sincronizați deja bibliotecile cu o singură unitate, primul pas este să opriți sincronizarea.
00:00:27
Pentru a face acest lucru, faceți clic sub o pictogramă de unitate din bara de activități windows.
00:00:32
Apoi, în meniul mai mult faceți clic pe setări.
00:00:38
Alegeți un folder.
00:00:39
Și selectați oprire sincronizare.
00:00:42
Procedați astfel pentru fiecare folder, dacă este necesar.
00:00:45
Dacă acesta este ultimul folder de sincronizare, aveți o fereastră care vă va întrerupe legătura la cont.
00:00:55
Apoi accesați o unitate și selectați prima bibliotecă. Dacă vrei să sincronizezi, ne putem sincroniza în partea de sus.
00:01:05
Într-o singură unitate de conectare expert, dacă este necesar.
00:01:10
Și faceți clic pe schimbarea locației. Dacă acest lucru nu apare înseamnă că biblioteca este încă sincronizată.
00:01:17
Răsfoiți la folderul pe care doriți să-l definiți ca folder rădăcină pentru a sincroniza fișierele de pe computer.
00:01:24
Expertul indică noua locație de sincronizare.
00:01:29
Faceți clic pe următorul.
00:01:30
De acum înainte, toate bibliotecile, sincronizați va apărea în această locație nouă.
00:01:38
Pas sincronizarea unui folder de la o unitate deschide Explorer apoi faceți clic dreapta este folderul.
00:01:45
Și faceți clic pe setări.
00:01:48
Îi place opțiunea alege foldere.
00:01:51
Și bifați această casetă pentru a opri sincronizarea tuturor folderelor și fișierelor sau pentru a le bifa 1 de 1.
00:01:59
Pentru a modifica locația de sincronizare atunci când ați oprit sincronizarea tuturor acestor clic dreapta. Pictograma de unitate de pe bara de activități din nou.
00:02:09
Și faceți clic pe setări.
00:02:11
În fereastra faceți clic pe care se încheie acest PC.
00:02:15
Data viitoare când sincronizați veți avea posibilitatea de a modifica locația.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Один диск автоматично синхронізує бібліотеки на локальному диску C у папці особистих користувачів Windows.
00:00:11
Однак, ви можете змінити його розташування синхронізації, якщо, наприклад, не вистачає місця на локальному диску. C, якщо ви вже синхронізуєте бібліотеки з одним диском, перший крок полягає в тому, щоб зупинити синхронізацію.
00:00:27
Для цього клацніть під одним значок диска на панелі завдань Windows.
00:00:32
Потім у більш меню натисніть на налаштування.
00:00:38
Виберіть папку.
00:00:39
І виберіть зупинити синхронізацію.
00:00:42
За потреби зробіть це для кожної папки.
00:00:45
Якщо це остання синхронізація папки, ви вікно, яке ви будете перервані посилання на ваш обліковий запис.
00:00:55
Потім перейдіть на один диск і виберіть першу бібліотеку. Ви хочете синхронізувати ми можемо синхронізувати вгорі.
00:01:05
За потреби в одному майстрі дисків увійдіть.
00:01:10
І натисніть на зміну місця розташування. Якщо ця річ не відображається, це означає, що бібліотека все ще синхронізується.
00:01:17
Перейдіть до папки, яку потрібно визначити як кореневу папку для синхронізації файлів на комп'ютері.
00:01:24
Майстер вказує на нове розташування синхронізації.
00:01:29
Натисніть на наступний.
00:01:30
Відтече всі бібліотеки синхронізація з'явиться в новому розташуванні.
00:01:38
Крок синхронізації папки з одного диска відкрити Файловий провідник, а потім клацнули правою кнопкою миші папку.
00:01:45
І натисніть на налаштування.
00:01:48
Їй подобається варіант вибрати папки.
00:01:51
І позначте цей пункт, щоб припинити синхронізацію всіх папок і файлів або перевірити їх 1 на 1.
00:01:59
Щоб змінити розташування синхронізації, коли ви припинили синхронізацію всіх цих правою кнопкою миші. Піктограма одного диска на панелі завдань знову.
00:02:09
І натисніть на налаштування.
00:02:11
У вікні натисніть на закінчення цього ПК.
00:02:15
Під час наступної синхронізації ви отримаєте можливість змінити розташування.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Jeden dysk automatycznie synchronizuje biblioteki na dysku lokalnym C w osobistym folderze użytkownika systemu Windows.
00:00:11
Można jednak zmodyfikować lokalizację synchronizacji, jeśli na przykład na dysku lokalnym nie ma wystarczającej ilości miejsca. C, jeśli już synchronizujesz biblioteki z jednym dyskiem, pierwszym krokiem jest zatrzymanie synchronizacji.
00:00:27
Aby to zrobić, kliknij ikonę jednego dysku na pasku zadań systemu Windows.
00:00:32
Następnie w menu więcej kliknij na ustawienia.
00:00:38
Wybierz folder.
00:00:39
I wybierz stop sync.
00:00:42
W razie potrzeby należy to zrobić dla każdego folderu.
00:00:45
Jeśli jest to ostatni folder synchronizacji, okna te, że link do konta zostanie przerwana.
00:00:55
Następnie przejdź do jednego dysku i wybierz pierwszą bibliotekę. Chcesz zsynchronizować możemy synchronizować na górze.
00:01:05
W jednym kreatorze dysku zaloguj się w razie potrzeby.
00:01:10
I kliknij na zmień lokalizację. Jeśli ta rzecz nie pojawia się oznacza, że biblioteka jest nadal synchronizowana.
00:01:17
Przejdź do folderu, który chcesz zdefiniować jako folder główny, aby zsynchronizować pliki na komputerze.
00:01:24
Kreator wskazuje nową lokalizację synchronizacji.
00:01:29
Kliknij dalej.
00:01:30
Od tej chwili wszystkie biblioteki, można synchronizować pojawi się w tej nowej lokalizacji.
00:01:38
Krok synchronizacji folderu z jednego dysku otwórz Eksploratora plików, a następnie kliknięciem prawym przyciskiem myszy jest folder.
00:01:45
I kliknij na ustawienia.
00:01:48
Ona lubi wybrać foldery.
00:01:51
I zaznacz to pole, aby zatrzymać synchronizację wszystkich folderów i plików lub zaznacz je 1 na 1.
00:01:59
Aby zmienić lokalizację synchronizacji po zatrzymaniu synchronizacji wszystkich tych kliknięć prawym przyciskiem myszy. Ikona jednego dysku na pasku zadań ponownie.
00:02:09
I kliknij na ustawienia.
00:02:11
W oknie kliknij na zakończenie tego komputera.
00:02:15
Przy następnej synchronizacji można następnie zmienić lokalizację.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bir sürücü, windows kişisel kullanıcı klasörünüzde yerel disk C'nizdeki kitaplıkları otomatik olarak eşitler.
00:00:11
Ancak, örneğin yerel diskinizde yeterli alan yoksa, eşitleme konumunu değiştirebilirsiniz. C Kitaplıklarınızı zaten tek bir sürücüyle eşitliyorsanız ilk adım eşitlemeyi durdurmaktır.
00:00:27
Windows görev çubuğunuzdaki tek bir sürücü simgesinin altında bu tıklamayı yapmak için.
00:00:32
Ardından daha fazla menüde ayarlara tıklayın.
00:00:38
Bir klasör seçin.
00:00:39
Ve senkronize etmeyi durdur'u seçin.
00:00:42
Gerekirse her klasör için bunu yapın.
00:00:45
Bu son eşitleme klasörü ise bir pencere hesabınıza bağlantı kesilecektir ones.
00:00:55
Sonra bir sürücüye gidin ve ilk kitaplığı seçin. Senkronize etmek istiyorsan En Tepe'de senkronize edebiliriz.
00:01:05
Gerekirse bir sürücü sihirbazı giriş.
00:01:10
Ve konumu değiştir'e tıklayın. Bu şey görünmüyorsa, kitaplığın hala eşitlenmiş olduğu anlamına gelir.
00:01:17
Dosyalarınızı bilgisayarınızda eşitlemek için kök klasör olarak tanımlamak istediğiniz klasöre göz atın.
00:01:24
Sihirbaz yeni eşitleme konumunu gösterir.
00:01:29
Sonraki'ne tıklayın.
00:01:30
Şu andan itibaren tüm kitaplıklar, senkronize bu yeni konumda görünecektir.
00:01:38
Bir sürücüden bir klasörü eşitleme adım Dosya Gezgini açın sonra sağ tıklandığında klasördür.
00:01:45
Ve ayarlara tıklayın.
00:01:48
O seçeneği klasörleri seçin gibi.
00:01:51
Tüm klasörleri ve dosyaları eşitlemeyi durdurmak için veya bunları 1'e 1'e kontrol etmek için bu kutuyu işaretleyin.
00:01:59
Tüm bu sağ tıklamayla eşitlemeyi durdurdunuzğunda eşitleme konumunu değiştirmek için. Görev çubuğunuzdaki tek sürücü simgesi yine.
00:02:09
Ve ayarlara tıklayın.
00:02:11
Pencerede bu bilgisayarı sona erdirmek için tıklayın.
00:02:15
Bir sonraki eşitlemede konumu değiştirme olanağınız olur.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ein Laufwerk synchronisiert automatisch die Bibliotheken auf Ihrem lokalen Datenträger C in Ihrem persönlichen Windows-Benutzerordner.
00:00:11
Sie können ihn jedoch an einem Synchronisierungsspeicherort ändern, wenn z. B. nicht genügend Speicherplatz auf dem lokalen Datenträger vorhanden ist. C Wenn Sie Ihre Bibliotheken bereits mit einem Laufwerk synchronisieren, besteht der erste Schritt darin, die Synchronisierung zu beenden.
00:00:27
Klicken Sie dazu unter ein Laufwerksymbol in der Windows-Taskleiste.
00:00:32
Klicken Sie dann im Menü auf Einstellungen.
00:00:38
Wählen Sie einen Ordner aus.
00:00:39
Und wählen Sie Die Synchronisierung beenden aus.
00:00:42
Tun Sie dies bei Bedarf für jeden Ordner.
00:00:45
Wenn dies der letzte Synchronisierungsordner ist, wird der Link zu Ihrem Konto unterbrochen.
00:00:55
Gehen Sie dann zu einem Laufwerk und wählen Sie die erste Bibliothek aus. Sie wollen synchronisieren, können wir an der Spitze synchronisieren.
00:01:05
Bei Bedarf in einem Laufwerksassistenten anmelden.
00:01:10
Und klicken Sie auf Standort wechseln. Wenn dieses Ding nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Bibliothek immer noch synchronisiert ist.
00:01:17
Navigieren Sie zu dem Ordner, den Sie als Stammordner definieren möchten, um Ihre Dateien auf Ihrem Computer zu synchronisieren.
00:01:24
Der Assistent gibt den neuen Synchronisierungsspeicherort an.
00:01:29
Klicken Sie weiter.
00:01:30
Von nun an werden alle Bibliotheken synchronisiert, die Sie synchronisieren, an diesem neuen Speicherort.
00:01:38
Schritt Synchronisieren eines Ordners von einem Laufwerk öffnen Sie Ihren Datei-Explorer dann rechts geklickt ist Ordner.
00:01:45
Und klicken Sie auf Einstellungen.
00:01:48
Sie mag die Option Ordner wählen.
00:01:51
Und aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Synchronisierung aller Ordner und Dateien zu beenden oder sie 1 nach 1 zu überprüfen.
00:01:59
So ändern Sie den Synchronisierungsspeicherort, wenn Sie die Synchronisierung aller Rechtsklicks beendet haben. Das symbolbildende Laufwerk auf der Taskleiste wird erneut verwendet.
00:02:09
Und klicken Sie auf Einstellungen.
00:02:11
Klicken Sie im Fenster auf die Endung dieses PCs.
00:02:15
Wenn Sie das nächste Mal synchronisieren, haben Sie die Möglichkeit, den Standort zu ändern.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Una unidad sincroniza automáticamente las bibliotecas del disco local C en la carpeta de usuario personal de Windows.
00:00:11
Sin embargo, puede modificarla una ubicación de sincronización si, por ejemplo, no hay suficiente espacio en el disco local. C si ya está sincronizando las bibliotecas con una unidad, el primer paso es detener la sincronización.
00:00:27
Para hacer esto, haga clic en un icono de unidad en la barra de tareas de Windows.
00:00:32
A continuación, en el menú más haga clic en la configuración.
00:00:38
Elija una carpeta.
00:00:39
Y seleccione Detener sincronización.
00:00:42
Haga esto para cada carpeta si es necesario.
00:00:45
Si esta es la última carpeta de sincronización, una ventana que usted desea que el enlace a su cuenta se interrumpirá.
00:00:55
A continuación, vaya a una unidad y seleccione la primera biblioteca. Quieres sincronizar que podemos sincronizar en la parte superior.
00:01:05
En un inicio de sesión del asistente de unidad si es necesario.
00:01:10
Y haga clic en cambiar la ubicación. Si esta cosa no aparece significa que la biblioteca todavía está sincronizada.
00:01:17
Vaya a la carpeta que desea definir como la carpeta raíz para sincronizar los archivos en su equipo.
00:01:24
El asistente indica la nueva ubicación de sincronización.
00:01:29
Haga clic en Siguiente.
00:01:30
A partir de ahora todas las bibliotecas, se sincronizarán en esta nueva ubicación.
00:01:38
La sincronización de pasos de una carpeta desde una unidad abre el Explorador de archivos y, a continuación, se hace clic con el botón derecho es la carpeta.
00:01:45
Y haga clic en la configuración.
00:01:48
Le gusta la opción de elegir carpetas.
00:01:51
Y marque esta casilla para dejar de sincronizar todas las carpetas y archivos o en comprobarlos 1 por 1.
00:01:59
Para cambiar la ubicación de sincronización cuando haya dejado de sincronizar todos esos clics con el botón derecho. El icono de una unidad en la barra de tareas de nuevo.
00:02:09
Y haga clic en la configuración.
00:02:11
En la ventana haga clic en terminar este PC.
00:02:15
La próxima vez que sincronices entonces tendrías la posibilidad de cambiar la ubicación.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Un'unità sincronizza automaticamente le librerie sul disco locale C nella cartella personale dell'utente di Windows.
00:00:11
Tuttavia, è possibile modificarlo in un percorso di sincronizzazione se, ad esempio, non c'è spazio sufficiente sul disco locale. C se si sta già sincronizzando le librerie con un'unità, il primo passaggio consiste nell'interrompere la sincronizzazione.
00:00:27
A tale scopo, fare clic sotto l'icona di un'unità nella barra delle applicazioni di Windows.
00:00:32
Quindi nel menu altro clicca sulle impostazioni.
00:00:38
Scegliere una cartella.
00:00:39
E selezionare Interrompi sincronizzazione.
00:00:42
Eseguire questa operazione per ogni cartella, se necessario.
00:00:45
Se questa è l'ultima cartella di sincronizzazione, verrà interrotta una finestra che il link al tuo account verrà interrotto.
00:00:55
Quindi vai su un'unità e seleziona la prima libreria. Si desidera sincronizzare è possibile sincronizzare in alto.
00:01:05
In un'unità di accesso guidato, se necessario.
00:01:10
E clicca su Cambia posizione. Se questa cosa non appare significa che la libreria è ancora sincronizzata.
00:01:17
Individuare la cartella che si desidera definire come cartella principale per sincronizzare i file sul computer.
00:01:24
La procedura guidata indica il nuovo percorso di sincronizzazione.
00:01:29
Fare clic su Avanti.
00:01:30
D'ora in ora in cui tutte le librerie verranno sincronizzate in questa nuova posizione.
00:01:38
Passo sincronizzazione di una cartella da un'unità aprire Esplora file quindi fare clic destro è cartella.
00:01:45
E clicca sulle impostazioni.
00:01:48
Le piace l'opzione scegliere le cartelle.
00:01:51
E selezionare questa casella per interrompere la sincronizzazione di tutte le cartelle e file o in check them 1 by 1.
00:01:59
Per modificare il percorso di sincronizzazione dopo aver interrotto la sincronizzazione di tutti coloro che si fa clic con il pulsante destro del mouse. Di nuovo l'icona di un'unità sulla barra delle applicazioni.
00:02:09
E clicca sulle impostazioni.
00:02:11
Nella finestra fare clic su fine di questo PC.
00:02:15
Alla successiva sincronizzazione si avrà la possibilità di modificare la posizione.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Eén station synchroniseert automatisch de bibliotheken op uw lokale schijf C in uw persoonlijke gebruikersmap van Windows.
00:00:11
U het echter een synchronisatielocatie wijzigen als er bijvoorbeeld niet genoeg ruimte is op uw lokale schijf. C Als u uw bibliotheken al synchroniseert met één station, is de eerste stap het stoppen van synchronisatie.
00:00:27
Klik hiervoor onder één schijfpictogram op de windows-taakbalk.
00:00:32
Klik vervolgens in het meer menu op instellingen.
00:00:38
Kies een map.
00:00:39
En selecteer stoppen met synchroniseren.
00:00:42
Doe dit voor elke map indien nodig.
00:00:45
Als dit de laatste synchronisatiemap is, wordt de koppeling naar uw account onderbroken.
00:00:55
Ga vervolgens naar één station en selecteer de eerste bibliotheek. U wilt synchroniseren kunnen we synchroniseren aan de top.
00:01:05
In een drive wizard login indien nodig.
00:01:10
En klik op veranderingslocatie. Als dit ding niet verschijnt, betekent dit dat de bibliotheek nog steeds is gesynchroniseerd.
00:01:17
Blader naar de map die u wilt definiëren als de hoofdmap om uw bestanden op uw computer te synchroniseren.
00:01:24
De wizard geeft de nieuwe synchronisatielocatie aan.
00:01:29
Klik op de volgende.
00:01:30
Vanaf nu worden alle bibliotheken die u synchroniseert op deze nieuwe locatie weergegeven.
00:01:38
Stap synchronisatie van een map vanaf een station open uw Verkenner dan met de rechtermuisknop geklikt is map.
00:01:45
En klik op instellingen.
00:01:48
Ze houdt van de optie mappen kiezen.
00:01:51
En schakel dit selectievakje in om te stoppen met het synchroniseren van alle mappen en bestanden of controleer ze 1 op 1.
00:01:59
Als u de synchronisatielocatie wilt wijzigen wanneer u bent gestopt met synchroniseren van al die klikken met de rechtermuisknop. Het pictogram met één schijf op de taakbalk.
00:02:09
En klik op instellingen.
00:02:11
Klik in het venster op het beëindigen van deze pc.
00:02:15
De volgende keer dat u synchroniseert, heeft u de mogelijkheid om de locatie te wijzigen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Uma unidade sincroniza automaticamente as bibliotecas do disco C local na pasta pessoal do utilizador do Windows.
00:00:11
No entanto, pode modificá-lo como um local de sincronização se, por exemplo, não houver espaço suficiente no seu disco local. C se já está a sincronizar as suas bibliotecas com uma unidade, o primeiro passo é parar a sincronização.
00:00:27
Para fazer este clique sob um ícone de unidade na barra de tarefas do windows.
00:00:32
Em seguida, no menu mais clique nas definições.
00:00:38
Escolha uma pasta.
00:00:39
E selecione stop sync.
00:00:42
Faça isto para cada pasta, se necessário.
00:00:45
Se esta for a última pasta de sincronização, uma janela é interrompida para que o link para a sua conta seja interrompido.
00:00:55
Em seguida, vá a uma unidade e selecione a primeira biblioteca. Se queres sincronizar, podemos sincronizar no Top.
00:01:05
Em um início de assistente de unidade, se necessário.
00:01:10
E clique no local de mudança. Se isto não parece, significa que a biblioteca ainda está sincronizada.
00:01:17
Navegue na pasta que pretende definir como pasta raiz para sincronizar os seus ficheiros no seu computador.
00:01:24
O assistente indica o novo local de sincronização.
00:01:29
Clique no próximo.
00:01:30
A partir de agora todas as bibliotecas, você sincronizará aparecerá neste novo local.
00:01:38
Passo sincronizando uma pasta a partir de uma unidade abra o seu File Explorer e, em seguida, o clique certo é a pasta.
00:01:45
E clique nas definições.
00:01:48
Gosta da opção de escolher pastas.
00:01:51
Verifique esta caixa para parar de sincronizar todas as pastas e ficheiros ou verificar 1 por 1.
00:01:59
Para alterar o local de sincronização quando tiver parado de sincronizar todos os cliques certos. O ícone de uma unidade na sua barra de tarefas novamente.
00:02:09
E clique nas definições.
00:02:11
Na janela clique em terminar este PC.
00:02:15
Da próxima vez que sincronizar, terá a possibilidade de alterar a localização.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Jedna disk jedinica automatski sinhronizuje biblioteke na lokalnom disku C u windows ličnoj korisničkoj fascikli.
00:00:11
Međutim, možete da je izmenite lokacijom za sinhronizaciju ako, na primer, nema dovoljno prostora na lokalnom disku. C ako već sinhronizujete biblioteke sa jednom disk jedinici, prvi korak je zaustavljanje sinhronizacije.
00:00:27
Da biste to počinjali kliknite ispod jedne ikone disk jedinice na traci zadataka operativnog sistema Windows.
00:00:32
Zatim u više menija kliknite na postavke.
00:00:38
Odaberite fasciklu.
00:00:39
I izaberite zaustavljanje sinhronizacije.
00:00:42
Po potrebi uradite ovo za svaku fasciklu.
00:00:45
Ako je ovo poslednja fascikla za sinhronizaciju prozora, veza sa nalogom će biti prekinuta.
00:00:55
Zatim idite na jednu disk jedinicu i izaberite prvu biblioteku. Želite da sinhronizujete da možemo da sinhronizujemo na vrhu.
00:01:05
Ako je potrebno, prijavite se u jednoj disk jedinici.
00:01:10
I kliknite na lokaciju za promenu. Ako se ova stvar ne pojavi, to znači da je biblioteka i dalje sinhronizovana.
00:01:17
Potražite fasciklu koju želite da definišete kao osnovnu fasciklu za sinhronizovanje datoteka na računaru.
00:01:24
Čarobnjak označava novu lokaciju sinhronizacije.
00:01:29
Kliknite na sledeće.
00:01:30
Od sada će se sve biblioteke sinhronizovati na ovoj novoj lokaciji.
00:01:38
Korak sinhronizovanja fascikle sa jedne disk jedinice otvorite istraživač datoteka, a zatim kliknite desnim tasterom miša na fasciklu.
00:01:45
I kliknite na postavke.
00:01:48
Ona voli opciju odabrati fascikle.
00:01:51
I proverite ovo polje da biste zaustavili sinhronizaciju svih fascikli i datoteka ili ih proverite 1 po 1.
00:01:59
Da biste promenili lokaciju sinhronizacije kada prestanete da sinhronizujete sve te klik desnim tasterom miša. Ikona jedne disk jedinice na traci zadataka ponovo.
00:02:09
I kliknite na postavke.
00:02:11
U prozoru kliknite na kraj ovog računara.
00:02:15
Sledeći put kada sinhronizujete, onda ćete imati mogućnost da promenite lokaciju.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:11
ومع ذلك، يمكنك تعديله موقع مزامنة إذا على سبيل المثال، لا توجد مساحة كافية على القرص المحلي. C إذا كنت بالفعل مزامنة المكتبات مع محرك أقراص واحد الخطوة الأولى هي إيقاف المزامنة.
00:00:27
للقيام بذلك انقر تحت رمز محرك أقراص واحد في شريط مهام Windows.
00:00:32
ثم في القائمة أكثر انقر على الإعدادات.
00:00:38
اختر مجلدا.
00:00:39
وحدد إيقاف المزامنة.
00:00:42
القيام بذلك لكل مجلد إذا لزم الأمر.
00:00:45
إذا كان هذا هو آخر مجلد مزامنة نافذة لك أن الارتباط إلى حسابك سيتم مقاطعة.
00:00:55
ثم انتقل إلى محرك أقراص واحد وحدد المكتبة الأولى. تريد مزامنة يمكننا مزامنة في الأعلى.
00:01:05
في تسجيل دخول معالج محرك أقراص واحد إذا لزم الأمر.
00:01:10
وانقر على تغيير الموقع. إذا لم يظهر هذا الشيء فهذا يعني أن المكتبة لا تزال متزامنة.
00:01:17
استعرض للوصول إلى المجلد الذي ترغب في تعريفه كمجلد الجذر لمزامنة الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
00:01:24
يشير المعالج إلى موقع المزامنة الجديد.
00:01:29
انقر على التالي.
00:01:30
من الآن فصاعدا كافة المكتبات، سوف تظهر المزامنة في هذا الموقع الجديد.
00:01:38
خطوة مزامنة مجلد من محرك أقراص واحد فتح مستكشف الملفات ثم النقر بزر الماوس الأيمن هو المجلد.
00:01:45
وانقر على الإعدادات.
00:01:48
وقالت إنها مثل الخيار اختيار المجلدات.
00:01:51
و حدد هذا المربع لإيقاف مزامنة كافة المجلدات والملفات أو في الاختيار لهم 1 في 1.
00:01:59
لتغيير موقع المزامنة عند إيقاف مزامنة كافة هذه النقرات بزر الماوس الأيمن. رمز محرك الأقراص واحد على شريط المهام الخاص بك مرة أخرى.
00:02:09
وانقر على الإعدادات.
00:02:11
في النافذة انقر على إنهاء هذا الكمبيوتر.
00:02:15
في المرة القادمة التي تقوم فيها بالمزامنة سيكون لديك إمكانية تغيير الموقع.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:11
ただし、ローカル ディスクに十分な領域がない場合などは、同期場所を変更できます。C ライブラリを 1 つのドライブとすでに同期している場合は、まず同期を停止します。
00:00:27
これを行うには、Windowsのタスクバーにある1つのドライブアイコンの下をクリックします。
00:00:32
その後、その他のメニューで設定をクリックします。
00:00:38
フォルダを選択します。
00:00:39
そして、[同期の停止] を選択します。
00:00:42
必要に応じて、フォルダごとにこの操作を行います。
00:00:45
これが最後の同期フォルダの場合は、アカウントへのリンクが中断されるウィンドウです。
00:00:55
次に、1 つのドライブに移動し、最初のライブラリを選択します。あなたは私たちがトップで同期することができます同期したいと思います。
00:01:05
必要に応じて、1 つのドライブ ウィザードログインでログインします。
00:01:10
そして、場所の変更をクリックします。このことが表示されない場合は、ライブラリがまだ同期されていることを意味します。
00:01:17
コンピュータ上のファイルを同期するルートフォルダとして定義するフォルダを参照します。
00:01:24
ウィザードは、新しい同期の場所を示します。
00:01:29
次をクリックします。
00:01:30
これからすべてのライブラリで、同期するとこの新しい場所に表示されます。
00:01:38
1つのドライブからフォルダを同期するステップは、ファイルエクスプローラを開き、右クリックするとフォルダです。
00:01:45
そして、設定をクリックします。
00:01:48
彼女はオプションがフォルダを選択するのが好きです。
00:01:51
また、このチェックボックスをオンにすると、すべてのフォルダとファイルの同期が停止されるか、1つずつチェックします。
00:01:59
同期を停止したときに同期場所を変更するには、これらのすべての右クリックをオフにします。タスク バーの 1 つのドライブ アイコンが再び表示されます。
00:02:09
そして、設定をクリックします。
00:02:11
ウィンドウで、このPCを終了するをクリックします。
00:02:15
次に同期を行うと、場所を変更できます。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:11
그러나 예를 들어 로컬 디스크에 공간이 충분하지 않은 경우 동기화 위치를 수정할 수 있습니다. C 라이브러리를 하나의 드라이브로 이미 동기화하는 경우 첫 번째 단계는 동기화를 중지하는 것입니다.
00:00:27
이렇게 하려면 창 작업 표시줄의 하나의 드라이브 아이콘 아래에서 클릭하십시오.
00:00:32
그런 다음 더 많은 메뉴에서 설정을 클릭합니다.
00:00:38
폴더를 선택합니다.
00:00:39
그리고 동기화 중지를 선택합니다.
00:00:42
필요한 경우 각 폴더에 대해 이 작업을 수행합니다.
00:00:45
이것이 마지막 동기화 폴더인 경우 계정에 대한 링크가 중단될 수 있는 창 폴더입니다.
00:00:55
그런 다음 하나의 드라이브로 이동하여 첫 번째 라이브러리를 선택합니다. 상단에 동기화할 수 있는 동기화를 원합니다.
00:01:05
필요한 경우 하나의 드라이브 마법사 로그인.
00:01:10
그리고 변경 위치를 클릭합니다. 이 일이 나타나지 않으면 라이브러리가 여전히 동기화된다는 것을 의미합니다.
00:01:17
컴퓨터에서 파일을 동기화하기 위해 루트 폴더로 정의하려는 폴더로 이동합니다.
00:01:24
마법사는 새 동기화 위치를 나타냅니다.
00:01:29
다음을 클릭합니다.
00:01:30
이제부터 모든 라이브러리에서 동기화하면 이 새 위치에 동기화됩니다.
00:01:38
한 드라이브에서 폴더를 동기화하는 단계는 파일 탐색기를 열고 오른쪽 클릭은 폴더입니다.
00:01:45
그리고 설정을 클릭합니다.
00:01:48
그녀는 옵션을 좋아폴더를 선택합니다.
00:01:51
이 상자를 선택하여 모든 폴더와 파일 동기화를 중지하거나 1x 1을 확인합니다.
00:01:59
동기화 위치를 변경하려면 이러한 모든 마우스 오른쪽 클릭에서 동기화를 중지했습니다. 작업 표시줄의 하나의 드라이브 아이콘이 다시 표시됩니다.
00:02:09
그리고 설정을 클릭합니다.
00:02:11
창에서이 PC를 종료클릭합니다.
00:02:15
다음에 동기화할 때 위치를 변경할 수 있습니다.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:11
但是,您可以將其修改為同步位置,例如,如果本地磁碟上沒有足夠的空間。C 如果您已經將庫與一個驅動器同步,則第一步是停止同步。
00:00:27
為此,請按下 Windows 任務列中的一個驅動器圖示下的一個。
00:00:32
然後在更多功能表中按兩下設置。
00:00:38
選擇一個資料夾。
00:00:39
然後選擇停止同步。
00:00:42
如有必要,請對每個資料夾執行此操作。
00:00:45
如果這是最後一個同步資料夾,則視窗顯示指向您帳戶的連結將被中斷。
00:00:55
然後轉到一個驅動器並選擇第一個庫。您想同步,我們可以在頂部同步。
00:01:05
如有必要,在一個驅動器精靈中登錄。
00:01:10
然後按下更改位置。如果未顯示此內容,則表示庫仍處於同步狀態。
00:01:17
流覽到要定義為根資料夾的資料夾,以同步電腦上的檔案。
00:01:24
嚮導將指示新的同步位置。
00:01:29
按兩下一步"。
00:01:30
從現在開始,您同步的所有庫都將出現在此新位置。
00:01:38
步驟從一個驅動器同步資料夾打開檔資源管理員,然後右鍵按兩下是資料夾。
00:01:45
然後按兩下設置。
00:01:48
她喜歡選擇資料夾的選項。
00:01:51
然後選取此方塊以停止同步所有資料夾和檔案,或者逐1檢查它們。
00:01:59
在停止同步時更改同步位置,請右鍵按兩下所有這些。任務欄上的一個驅動器圖示再次出現。
00:02:09
然後按兩下設置。
00:02:11
在視窗中,按兩下結束此PC。
00:02:15
下次同步時,您將有可能更改位置。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:11
但是,您可以将其修改为同步位置,例如,如果本地磁盘上没有足够的空间。C 如果您已经将库与一个驱动器同步,则第一步是停止同步。
00:00:27
为此,请单击 Windows 任务栏中的一个驱动器图标下的一个。
00:00:32
然后在更多菜单中单击设置。
00:00:38
选择一个文件夹。
00:00:39
然后选择停止同步。
00:00:42
如有必要,请对每个文件夹执行此操作。
00:00:45
如果这是最后一个同步文件夹,则窗口显示指向您帐户的链接将被中断。
00:00:55
然后转到一个驱动器并选择第一个库。您想同步,我们可以在顶部同步。
00:01:05
如有必要,在一个驱动器向导中登录。
00:01:10
然后单击更改位置。如果未显示此内容,则表示库仍处于同步状态。
00:01:17
浏览到要定义为根文件夹的文件夹,以同步计算机上的文件。
00:01:24
向导将指示新的同步位置。
00:01:29
单击"下一步"。
00:01:30
从现在开始,您同步的所有库都将出现在此新位置。
00:01:38
步骤从一个驱动器同步文件夹打开文件资源管理器,然后右键单击是文件夹。
00:01:45
然后单击设置。
00:01:48
她喜欢选择文件夹的选项。
00:01:51
然后选中此框以停止同步所有文件夹和文件,或者逐1检查它们。
00:01:59
在停止同步时更改同步位置,请右键单击所有这些。任务栏上的一个驱动器图标再次出现。
00:02:09
然后单击设置。
00:02:11
在窗口中,单击结束此PC。
00:02:15
下次同步时,您将有可能更改位置。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:11
No entanto, você pode modificá-lo um local de sincronização se, por exemplo, não houver espaço suficiente em seu disco local. C se você já está sincronizando suas bibliotecas com uma unidade, o primeiro passo é parar a sincronização.
00:00:27
Para fazer isso clique em um ícone de unidade na barra de tarefas do Windows.
00:00:32
Em seguida, no menu mais clique em configurações.
00:00:38
Escolha uma pasta.
00:00:39
E selecione "stop sync".
00:00:42
Faça isso para cada pasta, se necessário.
00:00:45
Se esta for a última pasta de sincronização, uma janela é que o link para sua conta será interrompido.
00:00:55
Em seguida, vá para uma unidade e selecione a primeira biblioteca. Você quer sincronizar nós podemos sincronizar no Topo.
00:01:05
Em um login de assistente de unidade, se necessário.
00:01:10
E clique em alterar o local. Se essa coisa não aparecer, significa que a biblioteca ainda está sincronizada.
00:01:17
Navegue até a pasta que deseja definir como a pasta raiz para sincronizar seus arquivos no computador.
00:01:24
O assistente indica o novo local de sincronização.
00:01:29
Clique em próximo.
00:01:30
De agora em diante, todas as bibliotecas, você sincronizará aparecerão neste novo local.
00:01:38
Entrar em uma pasta sincronizando uma pasta de uma unidade abra o Explorador de Arquivos e clique com o botão direito clicado na pasta.
00:01:45
E clique nas configurações.
00:01:48
Ela gosta da opção escolher pastas.
00:01:51
E verifique esta caixa para parar de sincronizar todas as pastas e arquivos ou em check-los 1 a 1.
00:01:59
Para alterar o local de sincronização quando você parou de sincronizar todos aqueles cliques certos. O ícone de uma unidade na barra de tarefas novamente.
00:02:09
E clique nas configurações.
00:02:11
Na janela clique para terminar este PC.
00:02:15
Da próxima vez que você sincronizar você teria a possibilidade de mudar o local.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:11
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับเปลี่ยนตําแหน่งการทําข้อมูลให้ตรงกันได้ C ถ้าคุณกําลังทําข้อมูลไลบรารีของคุณให้ตรงกันกับไดรฟ์หนึ่งอยู่แล้ว
00:00:27
เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้คลิกใต้ไอคอนไดรฟ์หนึ่งไอคอนในแถบงานของ Windows ของคุณ
00:00:32
จากนั้นในเมนูเพิ่มเติมคลิกที่การตั้งค่า
00:00:38
เลือกโฟลเดอร์
00:00:39
แล้วเลือก หยุดการซิงค์
00:00:42
ทําเช่นนี้สําหรับแต่ละโฟลเดอร์ถ้าจําเป็น
00:00:45
ถ้าโฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์การทําข้อมูลให้ตรงกันครั้งล่าสุด หน้าต่างที่คุณที่การเชื่อมโยงไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกขัดจังหวะ
00:00:55
จากนั้นไปที่ไดรฟ์หนึ่งและเลือกไลบรารีแรก คุณต้องการซิงโครไนซ์เราสามารถซิงค์ที่ด้านบน
00:01:05
ในการเข้าสู่ระบบตัวช่วยสร้างไดรฟ์เดียวหากจําเป็น
00:01:10
และคลิกที่เปลี่ยนตําแหน่ง หากสิ่งนี้ไม่ปรากฏขึ้นหมายความว่าไลบรารียังคงทําข้อมูลให้ตรงกัน
00:01:17
เรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการกําหนดเป็นโฟลเดอร์รากเพื่อทําข้อมูลแฟ้มของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณให้ตรงกัน
00:01:24
วิซาร์ดบ่งชี้ตําแหน่งการทําข้อมูลให้ตรงกันใหม่
00:01:29
คลิกที่ถัดไป
00:01:30
จากนี้ไปบนไลบรารีทั้งหมด
00:01:38
ขั้นตอนการซิงค์โฟลเดอร์จากไดรฟ์หนึ่งให้เปิด File Explorer ของคุณ แล้วคลิกขวาคือโฟลเดอร์
00:01:45
และคลิกที่การตั้งค่า
00:01:48
เธอชอบตัวเลือกเลือกโฟลเดอร์
00:01:51
และเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อหยุดการซิงค์โฟลเดอร์และไฟล์ทั้งหมด หรือตรวจสอบทีละ 1
00:01:59
เมื่อต้องการเปลี่ยนตําแหน่งการทําข้อมูลให้ตรงกันเมื่อคุณหยุดการทําข้อมูลให้ตรงกัน ไอคอนไดรฟ์เดียวบนแถบงานของคุณอีกครั้ง
00:02:09
และคลิกที่การตั้งค่า
00:02:11
ในหน้าต่างคลิกที่สิ้นสุดพีซีเครื่องนี้
00:02:15
ในครั้งต่อไปที่คุณทําข้อมูลให้ตรงกัน คุณจะมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนตําแหน่งที่ตั้ง

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show