PowerPoint - Start using PowerPoint Tutorial

In this video, you will learn how to start using Microsoft PowerPoint.
The video covers the basics of creating a presentation, including inserting items, finalizing and reviewing the presentation, and preparing and running it.
You will also learn how to apply and change a theme, add bullets to text, and communicate in other languages.
This tutorial will help you get started with PowerPoint and create professional-quality presentations.

  • 2:06
  • 1996 views
00:00:06
This is what you see when you first open PowerPoint.
00:00:09
You can open an existing presentation over here
00:00:12
or create a new one from a template.
00:00:15
Since this is our first time, let's start with a blank presentation.
00:00:21
This area over here is the slide pane where you choose
00:00:24
the slide you want to work on, and this is where you work on it.
00:00:28
By default PowerPoint adds a blank title slide when you first start.
00:00:32
This area up here is called the ribbon which contains
00:00:35
the tools for creating your slides and slideshow.
00:00:38
Where do we start? Well, how about here where it says Click to add title?
00:00:44
PowerPoint uses placeholders like this to suggest what to do.
00:00:51
And that's it. The first slide is finished.
00:00:54
Now to add the next slide, we'll come up here to the ribbon;
00:00:57
these buttons at the top are called tabs.
00:01:00
When you click a tab, you see the commands and options
00:01:02
that are associated with that tab,
00:01:05
and on the Home tab, there's a group of commands related to slides including New slide.
00:01:13
This time PowerPoint adds a slide with a different layout of placeholders;
00:01:18
type your slide title at the top
00:01:20
then type a list of the things you want to talk about.
00:01:25
PowerPoint automatically formats the text as bullets.
00:01:30
Before we add more slides, let's move down to the status bar
00:01:33
and click this button to open the Notes pane.
00:01:37
Here you can add notes to use during your presentation;
00:01:40
if you need more room, hold the mouse over the border
00:01:42
until you see a double-headed arrow, then drag the border up.
00:01:47
It's usually considered a best practice to keep
00:01:50
the amount of text on your slide to a minimum
00:01:52
and fill in all the details with your talk.
00:01:54
Don't worry, the audience can't see the notes, they're just for your reference.
00:02:00
We'll get into the ways to use PowerPoint during your presentation later.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Laten we een PowerPoint-presentatie maken.
00:00:06
Dit is wat je ziet als je Powerpoint voor de eerste keer opent.
00:00:09
Je kunt hier een bestaande presentatie openen
00:00:12
of een nieuwe aanmaken met behulp van een template.
00:00:15
Omdat dit je eerste keer is, beginnen we met een lege presentatie.
00:00:21
Dit gebied hier is het schuifpaneel waar je de
00:00:24
dia kunt kiezen waaraan je wilt werken; dit is de plek waar je eraan kunt werken.
00:00:28
PowerPoint voegt standaard een lege titel voor een dia toe als je begint.
00:00:32
Dit gebied hier heet de ribbon; het bevat
00:00:35
de hulpmiddelen om je dia's en diavoorstellingen te maken.
00:00:38
Waar zullen we mee beginnen? Nou, wat denk je van deze plek, waar Klik om titel toe te voegen staat?
00:00:44
PowerPoint gebruikt plaatshouders zoals deze om een suggestie te geven over wat je kunt doen.
00:00:51
En dat is alles. De eerste dia is klaar.
00:00:54
Om nu de volgende dia toe te voegen, gaan we hier naar boven in de ribbon;
00:00:57
deze knoppen aan de bovenkant worden tabbladen genoemd.
00:01:00
Als je op een tabblad klikt, krijg je de opdrachten en opties te zien
00:01:02
die bij dat tabblad horen.
00:01:05
Op het Home-tabblad zit een groep opdrachten die met het toevoegen van een nieuwe dia te maken hebben.
00:01:13
Deze keer voegt PowerPoint een dia toe met een andere indeling van plaatshouders;
00:01:18
schrijf de titel van je dia aan de bovenkant
00:01:20
en daarna een lijst van de dingen waar je over wilt praten.
00:01:25
PowerPoint maakt automatisch de tekst als bulletpoints op.
00:01:30
Voor we nog meer dia's toevoegen, laten we naar beneden gaan, naar de statusbalk.
00:01:33
Hier klikken we op deze knop om het notitiepaneel te openen.
00:01:37
Hier kun je notities toevoegen, die je tijdens je presentatie kunt gebruiken.
00:01:40
Als je meer ruimte nodig hebt, houd dan de muis op de rand
00:01:42
totdat je een pijl met een dubbele punt ziet; trek dan de rand omhoog.
00:01:47
Het wordt meestal als een best practice gezien om de
00:01:50
hoeveelheid tekst op je dia tot een minimum te beperken
00:01:52
en de details tijdens je praatje in te vullen.
00:01:54
Maar je geen zorgen, het publiek kan deze notities niet zien, ze zijn alleen voor jou.
00:02:00
We zullen later verder praten over andere manieren om PowerPoint tijdens je presentatie te gebruiken.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Erstellen wir nun eine PowerPoint-Präsentation.
00:00:06
Das bekommen Sie zu sehen, wenn Sie zum ersten Mal PowerPoint öffnen.
00:00:09
Sie können eine schon bestehende Präsentation hier öffnen
00:00:12
oder eine neue aus einer Vorlage erstellen.
00:00:15
Da es unser erstes Mal ist, starten wir mit einer leeren Präsentation.
00:00:21
Dieser Bereich hier ist das Folien-Fenster, aus dem Sie die
00:00:24
Folie auswählen, mit der Sie arbeiten möchten, und hier ist der Bereich, um sie zu bearbeiten.
00:00:28
Standardmäßig fügt PowerPoint eine leere Titelfolie beim ersten Start ein.
00:00:32
Dieser Bereich hier wird Multifunktionsleiste genannt und enthält
00:00:35
die Werkzeuge zur Erstellung Ihrer Folien und der Slideshow.
00:00:38
Wo fangen wir an? OK, lassen Sie uns einfach hier anfangen, wo steht „Klicken Sie, um einen Titel hinzuzufügen”.
00:00:44
PowerPoint benutzt Platzhalter wie diesen, um Ihnen Vorschläge zu machen.
00:00:51
Und das war es auch schon. Die erste Folie ist fertig.
00:00:54
Um jetzt die nächste Folie hinzuzufügen, gehen wir in die Multifunktionsleiste.
00:00:57
Diese Schaltflächen am oberen Rand heißen Registerkarten.
00:01:00
Wenn Sie eine Registerkarte anklicken, Sehen Sie Befehle und Optionen
00:01:02
mit einem Bezug zur Registerkarte,
00:01:05
und auf der Registerkarte „Start” gibt es eine Gruppe von Befehlen zu Folien einschließlich „Neue Folie”.
00:01:13
Dieses Mal fügt PowerPoint eine Folie mit einem unterschiedlichen Layout aus Platzhaltern hinzu.
00:01:18
Geben Sie oben Ihren Folientitel ein
00:01:20
und dann eine Liste der Dinge, über die Sie reden möchten.
00:01:25
PowerPoint formatiert automatisch den Text als Aufzählung.
00:01:30
Bevor wir weitere Folien hinzufügen, gehen wir nach unten zur Statusleiste
00:01:33
und klicken diese Schaltfläche an, um das Notizen-Fenster zu öffnen.
00:01:37
Hier können Sie Notizen hinterlassen, um sie später während der Präsentation zu verwenden.
00:01:40
Wenn Sie mehr Platz benötigen, halten Sie die Maus über den Rand,
00:01:42
bis Sie einen Doppelpfeil sehen, und ziehen Sie dann den Rand auf.
00:01:47
Es wird normalerweise als empfehlenswert angesehen,
00:01:50
die Textmenge auf Ihrer Folie möglichst gering zu halten
00:01:52
und mündlich über die Details zu reden.
00:01:54
Keine Sorge, das Publikum kann die Notizen nicht sehen, sie dienen nur Ihrer Unterstützung.
00:02:00
Wir werden uns weiter mit PowerPoint vertraut machen, wenn es später um Ihre Präsentation geht.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos a crear una presentación PowerPoint.
00:00:06
Esto es lo que ve cuando abre por primera vez PowerPoint.
00:00:09
Puede abrir una presentación existente aquí
00:00:12
o crear una nueva desde una plantilla.
00:00:15
Puesto que es nuestra primera vez, vamos a empezar con una presentación en blanco.
00:00:21
Esta zona de aquí es el panel de diapositivas donde elige
00:00:24
la diapositiva en la que quiere trabajar y aquí es donde trabaja.
00:00:28
Por defecto, Power Point añade una diapositiva con un título en blanco cuando empieza.
00:00:32
Esta zona de aquí se llama la cinta y contiene
00:00:35
las herramientas para crear las diapositivas y la presentación de diapositivas.
00:00:38
¿Dónde empezamos? Bien, ¿qué tal si empezamos aquí donde dice Haz clic para añadir el título?
00:00:44
PowerPoint usa marcadores de posición como este, para sugerir qué hacer.
00:00:51
Y ya está. La primera diapositiva está acabada.
00:00:54
Ahora, para añadir la siguiente diapositiva, volveremos a subir a la barra de herramientas;
00:00:57
estos botones en la parte superior se llaman pestañas.
00:01:00
Cuando hace clic en una pestaña, ve los comandos y opciones
00:01:02
que están asociados a esa pestaña,
00:01:05
y en la pestaña Inicio, hay un grupo de comandos relacionados con las diapositivas que incluyen Nueva diapositiva.
00:01:13
Esta vez PowerPoint añade una diapositiva con un estilo diferente de marcadores de posición;
00:01:18
escriba el título de la diapositiva en la parte superior
00:01:20
después escriba una lista de las cosas sobre las que quiere hablar.
00:01:25
PowerPoint formatea automáticamente el texto con viñetas.
00:01:30
Antes de añadir más diapositivas, vamos a bajar a la barra de estado
00:01:33
y hacer clic en este botón para abrir el Panel de Notas.
00:01:37
Aquí puede añadir notas para usar durante su presentación;
00:01:40
si necesita más espacio, mantenga el ratón sobre el borde
00:01:42
hasta que vea una flecha doble y, después, arrastre el borde hacia arriba.
00:01:47
Normalmente se considera una buena práctica mantener
00:01:50
mínima la cantidad de texto en la diapositiva
00:01:52
y completar los detalles en la charla.
00:01:54
No se preocupe, la audiencia no ve las notas, están ahí solo como referencia para usted.
00:02:00
Abordaremos después las formas de usar PowerPoint durante la presentación.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos criar uma apresentação do PowerPoint.
00:00:06
Isso é o que você vê ao abrir o PowerPoint.
00:00:09
Você pode abrir uma apresentação existente aqui
00:00:12
ou criar uma nova a partir de um modelo.
00:00:15
Como esta é a nossa primeira vez, vamos começar com uma apresentação em branco.
00:00:21
Esta área aqui é o painel do slide onde você escolhe
00:00:24
o slide onde quer trabalhar e aqui é onde você trabalha nele.
00:00:28
Por padrão, o PowerPoint adiciona um slide de título em branco, onde você começa em primeiro lugar.
00:00:32
Esta área aqui em cima é chamada de faixa de opções, a qual contém
00:00:35
as ferramentas para criação de seus slides e apresentações de slides.
00:00:38
Onde começamos? Bem, que tal aqui, onde diz Clique para adicionar título?
00:00:44
O PowerPoint usa espaços reservados como este para sugerir o que fazer.
00:00:51
E pronto. O primeiro slide está finalizado.
00:00:54
Agora, para adicionar o próximo slide, vamos até a faixa de opções;
00:00:57
estes botões na parte de cima são chamados abas.
00:01:00
Quando você clica em uma aba, você vê os comandos e opções
00:01:02
associados à aba.
00:01:05
E na aba Home, há um grupo de comandos relacionados aos slides, incluindo Novo slide.
00:01:13
Desta vez, o PowerPoint adiciona um slide com um layout diferente de espaços reservados;
00:01:18
digite o título do seu slide na parte de cima
00:01:20
e então digite uma lista de coisas sobre as quais gostaria de falar.
00:01:25
O PowerPoint formata automaticamente o texto como marcadores.
00:01:30
Antes de adicionarmos mais slides, vamos dar uma olhada na barra de status
00:01:33
e clicar neste botão para abrir o Painel de notas.
00:01:37
Aqui você pode adicionar notas para usar durante sua apresentação;
00:01:40
se precisar de mais espaço, passe o mouse sobre o canto
00:01:42
até ver uma seta de duas pontas, e arraste o canto para cima.
00:01:47
Normalmente, considera-se uma boa prática manter
00:01:50
a quantidade de texto em um slide no mínimo possível
00:01:52
e preencher todos os detalhes com a sua fala;
00:01:54
Não se preocupe, o público não pode ver as notas, elas são apenas para sua referência.
00:02:00
Vamos ver as formas de usar o PowerPoint durante sua apresentação mais tarde.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Creiamo un Presentazione di PowerPoint..
00:00:06
Questo è ciò che si vede quando per prima cosa si apre PowerPoint..
00:00:09
È possibile aprire un presentazione qui .
00:00:12
o crearne uno nuovo da un modello.
00:00:15
Dal momento che questa è la nostra prima volta, cerchiamo di iniziare con una presentazione vuota..
00:00:21
Quest'area qui è la riquadro della diapositiva in cui si sceglie.
00:00:24
la diapositiva su cui si desidera lavorare, ed è qui che ci si lavora..
00:00:28
Per impostazione predefinita, PowerPoint aggiunge un diapositiva titolo al primo avvio..
00:00:32
Quest'area quassù si chiama la barra multifunzione che contiene .
00:00:35
gli strumenti per la creazione di diapositive e slideshow..
00:00:38
Da dove cominciamo? Beh, che ne dici di qui dove c'è scritto Clicca per aggiungere il titolo?.
00:00:44
PowerPoint usa segnaposto come questo per suggerire cosa fare..
00:00:51
E questo è tutto. La prima diapositiva è terminata..
00:00:54
Ora per aggiungere la diapositiva successiva, verremo qui al nastro; .
00:00:57
questi pulsanti a superiore sono chiamate schede..
00:01:00
Quando si fa clic su una scheda, vedere i comandi e le opzioni.
00:01:02
che sono associati a quella scheda,
00:01:05
e nella scheda Home, c'è un gruppo di comandi relativi alle diapositive, inclusa Nuova diapositiva..
00:01:13
Questa volta PowerPoint aggiunge un diapositiva con un layout diverso di segnaposto;.
00:01:18
digitare il titolo della diapositiva in alto
00:01:20
quindi digitare un elenco di cose di cui vuoi parlare..
00:01:25
PowerPoint automaticamente formatta il testo come punti elenco..
00:01:30
Prima di aggiungere altre diapositive, passiamo alla barra di stato.
00:01:33
e fare clic su questo pulsante per aprire il riquadro Note..
00:01:37
Qui è possibile aggiungere note a utilizzare durante la presentazione;.
00:01:40
se hai bisogno di più spazio, tenere il mouse sul bordo.
00:01:42
fino a quando non si vede un doppio capo freccia, quindi trascinare il bordo verso l'alto..
00:01:47
Di solito è considerato un migliori pratiche per mantenere .
00:01:50
la quantità di testo la diapositiva al minimo .
00:01:52
e compilare tutti i dettagli con il tuo discorso.
00:01:54
Non preoccuparti, il pubblico non può vedere le note, sono solo per il vostro riferimento..
00:02:00
Vedremo come usare PowerPoint durante la presentazione in un secondo momento..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
讓我們創建一個 幻燈片。.
00:00:06
這是你看到時 您首先打開 PowerPoint。.
00:00:09
您可以打開現有 這裡介紹.
00:00:12
或從範本創建新範本。
00:00:15
由於這是我們第一次 從空白演示文稿開始。.
00:00:21
這裡的這個地區是 您選擇的幻燈片窗格.
00:00:24
要處理的幻燈片, 這是你工作的地方。.
00:00:28
預設情況下,PowerPoint 會添加空白 標題幻燈片,當您第一次開始。.
00:00:32
這裡這個區域叫做 包含的色帶.
00:00:35
用於創建的工具 幻燈片和幻燈片。.
00:00:38
我們從哪裡開始?怎麼樣? 在這裡,它說點擊添加標題?.
00:00:44
PowerPoint 使用預留位置 像這樣建議做什麼。.
00:00:51
就這個 第一張幻燈片已完成。.
00:00:54
現在添加下一張幻燈片, 我們將來到這裡的絲帶;.
00:00:57
這些按鈕在 頂部稱為選項卡。.
00:01:00
當您按一下選項卡時,您 查看命令和選項.
00:01:02
與該選項卡關聯的,
00:01:05
在"主頁"選項卡上,有一組 與幻燈片(包括"新建幻燈片")相關的命令。.
00:01:13
這一次 PowerPoint 添加了一個 使用不同的預留位置佈局幻燈片;.
00:01:18
在頂部鍵入幻燈片標題
00:01:20
然後鍵入 你想談論的事情。.
00:01:25
電源點自動 將文本格式化為專案符號。.
00:01:30
在添加更多幻燈片之前, 讓我們向下移動到狀態列.
00:01:33
然後按一下此按鈕 以打開"備註"窗格。.
00:01:37
在這裡,您可以添加注釋到 在演示過程中使用;.
00:01:40
如果你需要更多的空間 將滑鼠懸停在邊框上.
00:01:42
直到你看到一個雙頭 箭頭,然後向上拖動邊框。.
00:01:47
它通常被認為是 最佳做法.
00:01:50
上的文本量 您的幻燈片到最低限度.
00:01:52
並填寫所有的細節與您的談話。
00:01:54
別擔心,觀眾看不到 筆記,他們只是供你參考。.
00:02:00
我們將瞭解使用 PowerPoint 的方法 稍後在演示中。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
を作成してみましょう。 パワーポイントプレゼンテーション。.
00:00:06
これは、次の場合に表示されるものです。 最初に PowerPoint を開きます。.
00:00:09
既存のを開くことができます ここでプレゼンテーション.
00:00:12
またはテンプレートから新しいものを作成します。
00:00:15
初めてですから 空白のプレゼンテーションから始めます。.
00:00:21
こっちのエリアは 選択したスライド ペイン.
00:00:24
作業するスライド、 そして、これはあなたがそれに取り組む場所です。.
00:00:28
デフォルトでは、PowerPoint は空白を追加します。 最初に起動したときにタイトル スライドを表示します。.
00:00:32
この地域は 含まれるリボン.
00:00:35
作成するためのツール スライドとスライドショーを表示します。.
00:00:38
何から始める?さて、どうですか ここで、タイトルを追加するにはクリックすると言いますか?.
00:00:44
PowerPoint はプレースホルダを使用します。 何をすべきかを示唆するために、このように。.
00:00:51
そして、それはそれです。 最初のスライドが完成しました。.
00:00:54
次のスライドを追加するには、 私たちはリボンにここに来ます。.
00:00:57
これらのボタン 上部はタブと呼ばれています。.
00:01:00
タブをクリックすると、 コマンドとオプションを参照してください。.
00:01:02
そのタブに関連付けられている
00:01:05
[ホーム] タブには、 新しいスライドを含むスライドに関連するコマンド。.
00:01:13
今回は、PowerPoint が追加されます。 プレースホルダの異なるレイアウトでスライドします。.
00:01:18
スライド のタイトルを上部に入力します。
00:01:20
次に、 の一覧を入力します。 あなたが話したいこと。.
00:01:25
パワーポイントは自動的に テキストを箇条書きとして書式設定します。.
00:01:30
スライドを追加する前に、 ステータスバーに移動してみましょう.
00:01:33
このボタンをクリックします。 を開き、ノーツペインを開きます。.
00:01:37
ここでは、ノートを追加することができます プレゼンテーション中に使用する。.
00:01:40
もっと部屋が必要なら マウスを境界線の上に押し続けます。.
00:01:42
双頭が表示されるまで 矢印をクリックし、境界線を上にドラッグします。.
00:01:47
通常は、 維持するベスト プラクティス.
00:01:50
上のテキストの量 スライドを最小限に抑える.
00:01:52
そして、あなたの話ですべての詳細を記入してください。
00:01:54
心配しないで、観客は見ることができない ノートは、彼らはちょうどあなたの参考のためです。.
00:02:00
私たちは、パワーポイントを使用する方法に入ります 後でプレゼンテーション中に。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hãy tạo một Bản trình bày PowerPoint..
00:00:06
Đây là những gì bạn thấy khi lần đầu tiên bạn mở PowerPoint..
00:00:09
Bạn có thể mở một trình bày trên đây .
00:00:12
hoặc tạo một hình mới từ một mẫu.
00:00:15
Vì đây là lần đầu tiên chúng ta bắt đầu với một bản trình bày trống..
00:00:21
Khu vực này trên đây là cửa sổ trượt, nơi bạn chọn.
00:00:24
slide mà bạn muốn làm việc, và đây là nơi bạn làm việc trên đó..
00:00:28
Theo mặc định, PowerPoint thêm một trống tiêu đề slide khi bạn lần đầu tiên bắt đầu..
00:00:32
Khu vực này lên ở đây được gọi là ruy-băng có chứa .
00:00:35
Các công cụ để tạo ra slide và Slideshow của bạn..
00:00:38
Chúng ta bắt đầu ở đâu? Vâng, làm thế nào về ở đây, nơi nó nói click để thêm tiêu đề?.
00:00:44
PowerPoint sử dụng trình giữ vị trí như thế này để đề nghị phải làm gì..
00:00:51
Và đó là nó. Slide đầu tiên được hoàn tất..
00:00:54
Bây giờ để thêm slide tiếp theo, chúng ta sẽ đến đây để Ribbon; .
00:00:57
các nút này tại đầu được gọi là tab..
00:01:00
Khi bạn nhấp vào một tab, bạn xem các lệnh và tùy chọn.
00:01:02
được liên kết với tab đó,
00:01:05
và trên tab Trang chủ, có một nhóm các Các lệnh liên quan đến slide bao gồm slide mới..
00:01:13
Thời gian này PowerPoint thêm một trượt với một cách bố trí khác nhau của các phần giữ trống;.
00:01:18
gõ tiêu đề slide của bạn ở trên cùng
00:01:20
sau đó gõ một danh sách các những điều bạn muốn nói về..
00:01:25
PowerPoint tự động định dạng văn bản như đạn..
00:01:30
Trước khi chúng ta thêm nhiều slide, Hãy di chuyển xuống thanh trạng thái.
00:01:33
và nhấp vào nút này để mở cửa sổ ghi chú..
00:01:37
Ở đây bạn có thể thêm ghi chú vào sử dụng trong quá trình thuyết trình;.
00:01:40
Nếu bạn cần thêm Phòng, giữ chuột qua biên giới.
00:01:42
cho đến khi bạn thấy một đôi đầu mũi tên, sau đó kéo đường viền lên..
00:01:47
Nó thường được coi là một thực hành tốt nhất để giữ .
00:01:50
lượng văn bản trên trượt của bạn đến mức tối thiểu .
00:01:52
và điền vào tất cả các chi tiết với nói chuyện của bạn.
00:01:54
Đừng lo lắng, khán giả không thể nhìn thấy các ghi chú, họ chỉ để tham khảo của bạn..
00:02:00
Chúng ta sẽ nhận được vào những cách để sử dụng PowerPoint trong bài thuyết trình của bạn sau này..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Mari membuat Presentasi PowerPoint..
00:00:06
Ini adalah apa yang Anda lihat ketika Anda pertama kali membuka PowerPoint..
00:00:09
Anda dapat membuka presentasi di sini .
00:00:12
atau membuat yang baru dari template.
00:00:15
Karena ini adalah pertama kalinya kami, mari kita dimulai dengan presentasi kosong..
00:00:21
Daerah ini di sini adalah Panel geser di mana Anda memilih.
00:00:24
slide yang ingin Anda kerjakan, dan ini adalah di mana Anda bekerja di atasnya..
00:00:28
Secara default PowerPoint menambahkan kosong slide judul saat pertama kali memulai..
00:00:32
Daerah ini di sini disebut pita yang berisi .
00:00:35
alat untuk membuat slide dan slideshow Anda..
00:00:38
Di mana kita mulai? Nah, bagaimana di sini di mana ia mengatakan klik untuk menambahkan judul?.
00:00:44
PowerPoint menggunakan placeholder seperti ini untuk menyarankan apa yang harus dilakukan..
00:00:51
Dan hanya itu. Slide pertama selesai..
00:00:54
Sekarang untuk menambahkan slide berikutnya, kita akan datang ke pita; .
00:00:57
tombol ini di Bagian atas disebut tab..
00:01:00
Saat mengklik tab, Anda melihat perintah dan pilihan.
00:01:02
yang terkait dengan tab tersebut,
00:01:05
dan pada tab Home, ada sekelompok perintah yang terkait dengan slide termasuk slide baru..
00:01:13
Kali ini PowerPoint menambahkan slide dengan tata letak yang berbeda dari placeholder;.
00:01:18
Ketik judul slide Anda di bagian atas
00:01:20
kemudian ketikkan daftar hal yang ingin Anda bicarakan..
00:01:25
PowerPoint secara otomatis memformat teks sebagai peluru..
00:01:30
Sebelum kita menambahkan lebih banyak slide, Mari kita turunkan ke status bar.
00:01:33
dan klik tombol ini untuk membuka panel catatan..
00:01:37
Di sini Anda dapat menambahkan catatan ke Gunakan selama presentasi Anda;.
00:01:40
Jika Anda membutuhkan lebih banyak ruang, pegang mouse di atas perbatasan.
00:01:42
sampai Anda melihat Double-headed Panah, lalu seret Border ke atas..
00:01:47
Ini biasanya dianggap sebagai praktek terbaik untuk menjaga .
00:01:50
jumlah teks pada slide Anda ke minimum .
00:01:52
dan isi semua detail dengan pembicaraan Anda.
00:01:54
Jangan khawatir, penonton tidak dapat melihat Catatan, mereka hanya untuk referensi Anda..
00:02:00
Kita akan masuk ke cara menggunakan PowerPoint selama presentasi Anda nanti..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Давайте создадим Презентация PowerPoint..
00:00:06
Это то, что вы видите, когда Вы впервые открываете PowerPoint..
00:00:09
Вы можете открыть существующий презентация здесь .
00:00:12
или создать новый из шаблона.
00:00:15
Так как это наш первый раз, давайте начать с пустой презентации..
00:00:21
Эта область здесь является слайд панели, где вы выбираете.
00:00:24
слайд, над который вы хотите работать, и это где вы работаете на нем..
00:00:28
По умолчанию PowerPoint добавляет пробел название слайда при первом запуске..
00:00:32
Эта область здесь называется лента, которая содержит .
00:00:35
инструменты для создания слайды и слайд-шоу..
00:00:38
С чего начнем? Ну, как насчет здесь, где он говорит Нажмите, чтобы добавить название?.
00:00:44
PowerPoint использует держатели как это, чтобы предложить, что делать..
00:00:51
И это все. Первый слайд закончен..
00:00:54
Теперь, чтобы добавить следующий слайд, Мы подйдем сюда к ленте; .
00:00:57
эти кнопки на верхняя часть называется вкладками..
00:01:00
При нажатии вкладки видеть команды и варианты.
00:01:02
которые связаны с этой вкладкой,
00:01:05
и на вкладке Главная, есть группа команды, связанные с слайдами, включая новый слайд..
00:01:13
На этот раз PowerPoint добавляет слайд с другой компоновкой замыканий;.
00:01:18
ввеспользуйте название слайда в верхней части
00:01:20
затем ввет список вещи, которые вы хотите поговорить..
00:01:25
PowerPoint автоматически форматирует текст как пули..
00:01:30
Прежде чем добавить больше слайдов, давайте перейдем к статусу бар.
00:01:33
и нажмите эту кнопку чтобы открыть панели Заметок..
00:01:37
Здесь вы можете добавить заметки к использовать во время презентации;.
00:01:40
если вам нужно больше места, держать мышь над границей.
00:01:42
пока вы не увидите двуглавый стрелка, а затем перетащите границу вверх..
00:01:47
Это обычно считается наилучшей практикой, чтобы сохранить .
00:01:50
количество текста на ваш слайд до минимума .
00:01:52
и заполнить все детали с вашего разговора.
00:01:54
Не волнуйтесь, зрители не могут видеть отмечает, они только для вашей ссылки..
00:02:00
Мы получим в пути использования PowerPoint во время презентации позже..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Да създадем Презентация на PowerPoint..
00:00:06
Ето това виждате, когато първо отворите PowerPoint..
00:00:09
Можете да отворите съществуващ презентация тук .
00:00:12
или създайте нов от шаблон.
00:00:15
Тъй като това е първият ни път, нека да започнете с празна презентация..
00:00:21
Това място е прозорец, където сте избрали.
00:00:24
слайда, върху който искате да работите, и тук работите върху него..
00:00:28
По подразбиране PowerPoint добавя празно заглавен слайд, когато стартирате за първи път..
00:00:32
Тази област тук се нарича лентата, която съдържа .
00:00:35
инструменти за създаване на слайдовете и слайдшоуто..
00:00:38
Откъде да започнем? Ами, какво ще кажеш за тук, където се казва Кликнете, за да добавите заглавие?.
00:00:44
PowerPoint използва контейнери Това е за да предложим какво да правим..
00:00:51
И това е. Първият слайд е завършен..
00:00:54
Сега, за да добавите следващия слайд, ще се качим тук до лентата; .
00:00:57
тези бутони на горната част се наричат раздели..
00:01:00
Когато щракнете върху даден раздел, вижте командите и опциите.
00:01:02
които са свързани с този раздел,
00:01:05
и в раздела Начало има група команди, свързани с слайдове, включително Нов слайд..
00:01:13
Този път PowerPoint добавя слайд с различно оформление на контейнери;.
00:01:18
заглавието на слайда в горната част
00:01:20
след това въведете списък на неща, за които искате да говорите..
00:01:25
PowerPoint автоматично форматира текста като водещи символи..
00:01:30
Преди да добавим още слайдове, Нека да се преместим надолу към лентата на състоянието.
00:01:33
и кликнете върху този бутон , за да отворите прозореца "Бележки"..
00:01:37
Тук можете да добавяте бележки към да използвате по време на презентацията си;.
00:01:40
ако имате нужда от повече място, задръжте мишката над.
00:01:42
докато видите двуглав и след това плъзнете рамката нагоре..
00:01:47
Обикновено се счита за най-добрите практики, за да .
00:01:50
количеството текст върху тата на слайда до минимум .
00:01:52
и попълнете всички подробности с вашия разговор.
00:01:54
Не се притеснявайте, публиката не може да види бележките, те са само за ваша справка..
00:02:00
Ще се вникнем в начините за използване на PowerPoint по-късно по време на презентацията..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Să creăm un Prezentare PowerPoint..
00:00:06
Aceasta este ceea ce vezi atunci când deschideți mai întâi PowerPoint..
00:00:09
Aveți posibilitatea să deschideți un prezentare aici .
00:00:12
sau de a crea unul nou dintr-un șablon.
00:00:15
Din moment ce aceasta este prima dată, să începe cu o prezentare necompletată..
00:00:21
Zona asta de aici e. panoul de diapozitive unde alegeți.
00:00:24
diapozitivul la care doriți să lucrați, și aici lucrezi la asta..
00:00:28
În mod implicit, PowerPoint adaugă un gol titlu la prima pornire..
00:00:32
Zona asta de aici se numește panglica care conține .
00:00:35
instrumentele pentru crearea diapozitivele și expunerea de diapozitive..
00:00:38
De unde începem? Ei bine, ce zici de aici, unde se spune Click pentru a adăuga titlu?.
00:00:44
PowerPoint utilizează substituenți ca aceasta pentru a sugera ce să facă..
00:00:51
Și asta e tot. Primul diapozitiv s-a terminat..
00:00:54
Acum, pentru a adăuga următorul diapozitiv, Vom veni aici la panglică; .
00:00:57
aceste butoane la partea de sus sunt numite file..
00:01:00
Când faceți clic pe o filă, vedeți comenzile și opțiunile.
00:01:02
care sunt asociate cu acea filă,
00:01:05
și pe fila Acasă, există un grup de comenzi legate de diapozitive, inclusiv diapozitive noi..
00:01:13
De data aceasta PowerPoint adaugă un diapozitiv cu un aspect diferit de substituenți;.
00:01:18
tastați titlul diapozitivului în partea de sus
00:01:20
apoi tastați o listă a lucruri despre care vrei să vorbești..
00:01:25
PowerPoint automat formatează textul ca marcatori..
00:01:30
Înainte de a adăuga mai multe diapozitive, să trecem la bara de stare.
00:01:33
și faceți clic pe acest buton pentru a deschide panoul Note..
00:01:37
Aici aveți posibilitatea să adăugați note la utilizarea în timpul prezentării;.
00:01:40
dacă aveți nevoie de mai mult spațiu, țineți mouse-ul peste bordură.
00:01:42
până când veți vedea un dublu-cap săgeată, apoi glisați bordura în sus..
00:01:47
Este, de obicei, considerat un cele mai bune practici pentru a păstra .
00:01:50
cantitatea de text de pe diapozitivul la un nivel minim .
00:01:52
și completați toate detaliile cu discursul dumneavoastră.
00:01:54
Nu-ți face griji, publicul nu poate vedea. notițele, sunt doar pentru referințele tale..
00:02:00
Vom intra în moduri de a utiliza PowerPoint în timpul prezentării mai târziu..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Давайте створимо Презентація PowerPoint..
00:00:06
Це те, що ви бачите, коли спочатку відкрити PowerPoint..
00:00:09
Можна відкрити наявну презентація тут .
00:00:12
або створіть новий на основі шаблону.
00:00:15
Оскільки це наш перший раз, давайте почати з пустої презентації..
00:00:21
Ця область тут є область слайдів, де ви обираєте.
00:00:24
слайд, над який потрібно працювати, і саме тут ви працюєте над цим..
00:00:28
За промовчанням у програмі PowerPoint додається пуста титульний слайд під час першого запуску..
00:00:32
Ця область тут називається стрічка, яка містить .
00:00:35
інструменти для створення слайдів і показу слайдів..
00:00:38
З того ж почати? Ну, як щодо тут, де він говорить Натисніть, щоб додати назву?.
00:00:44
У програмі PowerPoint використовуються покажчики місця заповнення як це, щоб запропонувати, що робити..
00:00:51
І це все. Перший слайд завершено..
00:00:54
Тепер, щоб додати наступний слайд, ми прийдемо сюди на стрічку; .
00:00:57
ці кнопки на у верхній частині називаються вкладки..
00:01:00
Якщо клацнути вкладку, ви переглянути команди та параметри.
00:01:02
пов'язані з цією вкладкою,
00:01:05
на вкладці Основне є група команди, пов'язані зі слайдами, включаючи новий слайд..
00:01:13
На цей раз PowerPoint додає слайд з іншим макетом покажчиків місця заповнення;.
00:01:18
введіть заголовок слайда вгорі
00:01:20
потім введіть список речі, про які ви хочете поговорити..
00:01:25
Програма PowerPoint автоматично форматує текст як маркери..
00:01:30
Перш ніж додавати інші слайди, давайте перейдемо до рядка стану.
00:01:33
і натисніть цю кнопку , щоб відкрити область нотатки..
00:01:37
Тут ви можете додати нотатки до використовувати під час презентації;.
00:01:40
якщо вам потрібно більше місця, утримуючи мишу над межею.
00:01:42
доки не з'ясують двоголовий стрілку, а потім перетягніть межу вгору..
00:01:47
Зазвичай вважається кращі практики, щоб зберегти .
00:01:50
обсяг тексту на слайд до мінімуму .
00:01:52
і заповнити всі деталі з розмови.
00:01:54
Не хвилюйтеся, аудиторія не бачить нотатки, вони тільки для довідки..
00:02:00
Ми дізнаємося, як використовувати PowerPoint під час презентації пізніше..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bir PowerPoint sunusu..
00:00:06
Bu ne zaman görmek önce PowerPoint'i açarsınız..
00:00:09
Varolan bir burada sunum .
00:00:12
veya şablondan yeni bir şablon oluşturun.
00:00:15
Bu bizim ilk seferimiz olduğuna göre, boş bir sunu ile başlayın..
00:00:21
Bu alan şu. seçtiğiniz yerdeki slayt bölmesi.
00:00:24
üzerinde çalışmak istediğiniz slayt, Ve burası da üzerinde çalıştığın yer..
00:00:28
Varsayılan olarak PowerPoint boş ekler ilk başladığınızda başlık slayt..
00:00:32
Bu alanın adı. içeren şerit .
00:00:35
oluşturmak için araçlar slaytlarınız ve slayt gösteriniz..
00:00:38
Nereden başlayacağız? Peki ya. burada başlık eklemek için tıklayın diyor?.
00:00:44
PowerPoint yer tutucuları kullanır Bu ne yapacağını önermek gibi..
00:00:51
İşte bu kadar. İlk slayt tamamlandı..
00:00:54
Şimdi bir sonraki slayt eklemek için, Kurdeleiçin buraya geleceğiz; .
00:00:57
bu düğmeleri üstsek sekmeleri denir..
00:01:00
Bir sekmeyi tıklattığınızda, komutları ve seçenekleri görün.
00:01:02
bu sekme ile ilişkili olan,
00:01:05
ve Ana Sayfa sekmesinde, bir grup var Yeni slayt da dahil olmak üzere slaytlar ile ilgili komutları..
00:01:13
Bu kez PowerPoint bir ekler yer tutucuların farklı bir düzeni ile slayt;.
00:01:18
slayt başlığınızı en üste yazın
00:01:20
sonra bir liste yazın konuşmak istediğin şeyler..
00:01:25
PowerPoint otomatik olarak metni madde işaretleri olarak biçimlendirin..
00:01:30
Daha fazla slayt eklemeden önce, durum çubuğuna geçelim.
00:01:33
ve bu düğmeyi tıklatın Notlar bölmesini açmak için..
00:01:37
Burada notlar ekleyebilirsiniz sununiz sırasında kullanmak;.
00:01:40
Daha fazla odaya ihtiyacınız varsa, fareyi kenardan tutma.
00:01:42
bir çift başlı görene kadar ok, sonra kenarlığı yukarı sürükleyin..
00:01:47
Genellikle bir tutmak için en iyi uygulama .
00:01:50
üzerindeki metin miktarı slaytınız en az .
00:01:52
ve tüm detayları konuşmanızla doldurun.
00:01:54
Merak etme, seyirci göremiyor. Notlar, sadece referans ınız için..
00:02:00
PowerPoint'i kullanmanın yollarını alacağız daha sonra sununuzda..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos criar uma Apresentação do PowerPoint..
00:00:06
Isto é o que se vê quando abres primeiro o PowerPoint..
00:00:09
Pode abrir uma existente apresentação aqui .
00:00:12
ou criar um novo a partir de um modelo.
00:00:15
Já que esta é a nossa primeira vez, vamos começar com uma apresentação em branco..
00:00:21
Esta área aqui é a slide painel onde você escolhe.
00:00:24
o slide em que quer trabalhar, e é aqui que se trabalha nele..
00:00:28
Por padrão PowerPoint adiciona um vazio título deslizar quando começar..
00:00:32
Esta área aqui é chamada a fita que contém .
00:00:35
as ferramentas para criar seus slides e slideshow..
00:00:38
Por onde começamos? Bem, que tal. aqui onde diz Click para adicionar título?.
00:00:44
PowerPoint usa espaços reservados assim para sugerir o que fazer..
00:00:51
E é tudo. O primeiro slide está terminado..
00:00:54
Agora para adicionar o próximo slide, vamos subir aqui para a fita; .
00:00:57
estes botões em a parte de cima são chamadas de separadores..
00:01:00
Quando clica num separador, ver os comandos e opções.
00:01:02
que estão associados a esse separador,
00:01:05
e no separador Home, há um grupo de comandos relacionados com slides, incluindo novo slide..
00:01:13
Desta vez PowerPoint adiciona um deslizar com um layout diferente de espaços reservados;.
00:01:18
escrever o seu título de slide no topo
00:01:20
em seguida, digitar uma lista do coisas sobre as quais quer falar..
00:01:25
PowerPoint automaticamente formatos o texto como balas..
00:01:30
Antes de adicionarmos mais slides, vamos descer para a barra de estado.
00:01:33
e clique neste botão para abrir o painel de notas..
00:01:37
Aqui pode adicionar notas utilização durante a sua apresentação;.
00:01:40
se precisar de mais espaço, segurar o rato sobre a fronteira.
00:01:42
até que você vê um de duas cabeças seta, em seguida, arrastar a fronteira para cima..
00:01:47
É geralmente considerado um melhor prática para manter .
00:01:50
a quantidade de texto em seu slide para um mínimo .
00:01:52
e preencha todos os detalhes com a sua conversa.
00:01:54
Não se preocupe, o público não pode ver. as notas são apenas para a sua referência..
00:02:00
Vamos entrar nos caminhos de usar o PowerPoint durante a sua apresentação mais tarde..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hajde da napravimo PowerPoint prezentacija..
00:00:06
Evo šta vidiš kada prvo otvorite PowerPoint..
00:00:09
Možete da otvorite postojeći prezentacija ovde .
00:00:12
ili kreirajte novi iz predloška.
00:00:15
Poљto nam je ovo prvi put, hajde. počnite sa praznom prezentacijom..
00:00:21
Ovo podruиje ovde je. okno slajdova gde odaberete.
00:00:24
slajd na koji želite da radite, I ovde radiљ na tome..
00:00:28
PowerPoint podrazumevano dodaje prazninu naslovni slajd kada prvi put pokrenete..
00:00:32
Ovo područje ovde se zove glavna traka koja sadrži .
00:00:35
alatke za kreiranje slajdova i projekcije slajdova..
00:00:38
Odakle da poиnemo? Pa, šta kažeš na Ovde piše Kliknite da biste dodali naslov?.
00:00:44
PowerPoint koristi čuvare mesta Ovako da predloћim љta da radimo..
00:00:51
I to je to. Prvi slajd je završen..
00:00:54
Sada da biste dodali sledeći slajd, Doжi жemo ovde do trake. .
00:00:57
ova dugmad na vrh se zove kartice..
00:01:00
Kada kliknete na karticu, pogledajte komande i opcije.
00:01:02
koji su povezani sa tom tabu,
00:01:05
A na kartici "Kuća", postoji grupa komande povezane sa slajdovima, uključujući novi slajd..
00:01:13
Ovog puta PowerPoint dodaje slajd sa drugačijim rasporedom čuvara mesta;.
00:01:18
otkucajte naslov slajda na vrhu
00:01:20
zatim otkucajte listu Stvari o kojima ћeliљ da priиaљ..
00:01:25
PowerPoint automatski oblikuje tekst kao znakove za nabrajanje..
00:01:30
Pre nego što dodamo još slajdova, Pređimo na statusnu traku.
00:01:33
i kliknite na ovo dugme da biste otvorili okno za napomene..
00:01:37
Ovde možete dodati beleške korišćenje tokom prezentacije;.
00:01:40
Ako ti treba joљ prostora, držanje miša preko ivice.
00:01:42
Dok ne vidiš dvoglavog strelica, a zatim prevucite ivicu nagore..
00:01:47
Obično se smatra najbolja praksa zadržati .
00:01:50
količina teksta na slajd na minimum .
00:01:52
I popunite sve detalje svojim razgovorom.
00:01:54
Ne brini, publika ne može da vidi Beleške, one su samo za vaše preporuke..
00:02:00
Uжi жemo u naиin da koristimo PowerPoint. tokom prezentacije kasnije..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
هذا ما تراه عندما فتح PowerPoint أولا..
00:00:09
يمكنك فتح قائمة عرض تقديمي هنا .
00:00:12
أو إنشاء قالب جديد من قالب.
00:00:15
بما أن هذه هي المرة الأولى، دعونا ابدأ بعرض تقديمي فارغ..
00:00:21
هذه المنطقة هنا هي جزء الشرائح حيث تختار.
00:00:24
الشريحة التي تريد العمل عليها، وهذا هو المكان الذي تعمل عليه..
00:00:28
بشكل افتراضي يضيف PowerPoint فارغة شريحة العنوان عند البدء لأول مرة..
00:00:32
هذه المنطقة هنا تسمى الشريط الذي يحتوي على .
00:00:35
أدوات لإنشاء الشرائح وعرض الشرائح..
00:00:38
من أين نبدأ؟ حسنا، ماذا عن هنا حيث تقول انقر لإضافة العنوان؟.
00:00:44
يستخدم PowerPoint العناصر النائبة مثل هذا لاقتراح ما يجب القيام به..
00:00:51
وهذا كل شيء. تم الانتهاء من الشريحة الأولى..
00:00:54
الآن لإضافة الشريحة التالية، سنأتي إلى هنا إلى الشريط. .
00:00:57
هذه الأزرار في تسمى أعلى علامات التبويب..
00:01:00
عند النقر فوق علامة تبويب، يمكنك انظر الأوامر والخيارات.
00:01:02
التي ترتبط مع علامة التبويب تلك،
00:01:05
وفي علامة التبويب الصفحة الرئيسية، هناك مجموعة من الأوامر المتعلقة بالشرائح بما في ذلك الشريحة الجديدة..
00:01:13
هذه المرة يضيف باور بوينت الشريحة مع تخطيط مختلف من العناصر النائبة؛.
00:01:18
اكتب عنوان الشريحة في الأعلى
00:01:20
ثم اكتب قائمة من أشياء تريد التحدث عنها.
00:01:25
باور بوينت تلقائيا تنسيق النص الرموز النقطية..
00:01:30
قبل أن نضيف المزيد من الشرائح، دعونا ننتقل إلى شريط الحالة.
00:01:33
وانقر على هذا الزر لفتح جزء الملاحظات..
00:01:37
هنا يمكنك إضافة ملاحظات إلى استخدام أثناء العرض التقديمي;.
00:01:40
إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر، اضغط بالماوس فوق الحدود.
00:01:42
حتى ترى رأس مزدوج السهم، ثم اسحب الحدود لأعلى..
00:01:47
انها تعتبر عادة أفضل الممارسات للحفاظ على .
00:01:50
مقدار النص على الشريحة إلى الحد الأدنى .
00:01:52
وملء كل التفاصيل مع حديثك.
00:01:54
لا تقلق، الجمهور لا يستطيع الرؤية الملاحظات، إنها فقط لمرجعك..
00:02:00
سنتعرف على طرق استخدام PowerPoint أثناء العرض التقديمي لاحقا..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
이것은 당신이 볼 때 보는 것입니다 먼저 파워포인트를 엽니다..
00:00:09
기존 을 열 수 있습니다. 여기에 프리젠 테이션 .
00:00:12
또는 템플릿에서 새 새 를 만듭니다.
00:00:15
이번이 처음이기 때문에 빈 프레젠테이션으로 시작합니다..
00:00:21
이 지역은 선택한 슬라이드 창.
00:00:24
작업할 슬라이드는 그리고 이것은 당신이 그것에 작업하는 곳입니다..
00:00:28
기본적으로 파워 포인트는 빈 을 추가 처음 시작할 때 제목 슬라이드가 됩니다..
00:00:32
이 지역은 다음과 같습니다. 포함된 리본 .
00:00:35
만들기 위한 도구 슬라이드 및 슬라이드 쇼..
00:00:38
어디서부터 시작해야 할까요? 글쎄, 어떻게 제목을 추가하려면 여기를 클릭한다고 적혀 있습니까?.
00:00:44
파워포인트는 자리 표시자를 사용합니다. 이처럼 무엇을 해야할지 제안합니다..
00:00:51
그리고 그게 다야. 첫 번째 슬라이드가 완료되었습니다..
00:00:54
이제 다음 슬라이드를 추가하려면 우리는 리본에 여기에 올 것이다; .
00:00:57
이 버튼은 상단을 탭이라고 합니다..
00:01:00
탭을 클릭하면 명령 및 옵션 보기.
00:01:02
해당 탭과 연관된 해당 탭은
00:01:05
홈 탭에는 새 슬라이드를 포함한 슬라이드와 관련된 명령입니다..
00:01:13
이번에는 파워 포인트가 자리 표시자의 다른 레이아웃슬라이드;.
00:01:18
상단에 슬라이드 제목 입력
00:01:20
그런 다음 당신이 얘기하고 싶은 것들..
00:01:25
파워포인트 자동 텍스트를 글머리 기호로 지정합니다..
00:01:30
슬라이드를 추가하기 전에 상태 표시줄로 이동해 보겠습니다..
00:01:33
이 버튼을 클릭합니다. 노트 창을 엽니다..
00:01:37
여기에서 메모를 추가할 수 있습니다. 프레젠테이션 중에 사용하십시오..
00:01:40
더 많은 공간이 필요한 경우, 테두리 위에 마우스를 고정.
00:01:42
두 개의 머리를 볼 때까지 화살표를 드래그한 다음 테두리를 위로 드래그합니다..
00:01:47
그것은 일반적으로 로 간주 됩니다. 유지하는 모범 사례 .
00:01:50
텍스트의 양 슬라이드를 최소로 .
00:01:52
그리고 당신의 이야기와 함께 모든 세부 사항을 작성합니다.
00:01:54
걱정하지 마세요, 관객은 볼 수 없습니다 메모, 그들은 단지 당신의 참조에 대 한..
00:02:00
파워포인트를 사용하는 방법에 들어갈 것입니다. 나중에 프레젠테이션 하는 동안..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
这是您在以下情况下看到的内容 您首先打开PowerPoint。.
00:00:09
您可以打开现有的 演示在这里.
00:00:12
或从模板创建一个新模板。
00:00:15
由于这是我们第一次,让我们 从空白演示文稿开始。.
00:00:21
这边的这个区域是 您选择的滑动窗格.
00:00:24
您要处理的幻灯片, 这就是你工作的地方。.
00:00:28
默认情况下,PowerPoint 会添加一个空白 首次启动时的标题幻灯片。.
00:00:32
这里的这个区域被称为 包含的功能区.
00:00:35
用于创建的工具 您的幻灯片和幻灯片。.
00:00:38
我们从哪里开始?好吧,怎么样 这里它说 点击添加标题?.
00:00:44
PowerPoint 使用占位符 像这样建议该怎么做。.
00:00:51
就是这样。 第一张幻灯片已完成。.
00:00:54
现在要添加下一张幻灯片, 我们将来到这里,来到丝带;.
00:00:57
这些按钮位于 顶部称为选项卡。.
00:01:00
当您单击选项卡时,您 查看命令和选项.
00:01:02
与该选项卡关联的,
00:01:05
,在"主页"选项卡上,有一组 与幻灯片相关的命令,包括新建幻灯片。.
00:01:13
这次PowerPoint增加了一个 幻灯片与不同的占位符布局;.
00:01:18
在顶部键入幻灯片标题
00:01:20
然后键入 你想谈论的事情。.
00:01:25
自动简报 将文本格式设置为项目符号。.
00:01:30
在我们添加更多幻灯片之前, 让我们向下移动到状态栏.
00:01:33
,然后单击此按钮 以打开"备注"窗格。.
00:01:37
在这里,您可以添加注释 在演示期间使用;.
00:01:40
如果你需要更多的房间, 将鼠标悬停在边框上.
00:01:42
直到你看到一个双头 箭头,然后向上拖动边框。.
00:01:47
它通常被认为是一个 保持的最佳做法.
00:01:50
上的文本量 将幻灯片降至最低.
00:01:52
并在您的演讲中填写所有细节。
00:01:54
别担心,观众看不到 笔记,它们只是供您参考。.
00:02:00
我们将介绍使用PowerPoint的方法 在以后的演示中。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
นี่คือสิ่งที่คุณเห็นเมื่อ คุณเปิด PowerPoint ก่อน.
00:00:09
คุณสามารถเปิดที่มีอยู่ งานนําเสนอทางนี้ .
00:00:12
หรือสร้างแม่แบบใหม่จากแม่แบบ
00:00:15
เพราะนี่เป็นครั้งแรกของเรา เริ่มต้นด้วยงานนําเสนอเปล่า.
00:00:21
พื้นที่ตรงนี้คือ บานหน้าต่างสไลด์ที่คุณเลือก.
00:00:24
สไลด์ที่คุณต้องการทํางาน และนี่คือที่ที่คุณทํางานกับมัน.
00:00:28
โดยค่าเริ่มต้น PowerPoint จะเพิ่มช่องว่าง ภาพนิ่งชื่อเรื่องเมื่อคุณเริ่มใช้งานครั้งแรก.
00:00:32
พื้นที่นี้บนนี้เรียกว่า ริบบิ้นที่มี .
00:00:35
เครื่องมือสําหรับการสร้าง สไลด์และสไลด์โชว์ของคุณ.
00:00:38
เราจะเริ่มจากตรงไหนดี? เอาเป็นว่า ที่นี่มันบอกว่าคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง?.
00:00:44
PowerPoint ใช้พื้นที่ที่สํารองไว้ เช่นนี้เพื่อแนะนําสิ่งที่ต้องทํา.
00:00:51
แค่นั้นแหละ ภาพนิ่งแรกเสร็จสิ้นแล้ว.
00:00:54
ตอนนี้เพื่อเพิ่มสไลด์ถัดไป เราจะขึ้นมาบนนี้เพื่อริบบิ้น; .
00:00:57
ปุ่มเหล่านี้ที่ ด้านบนเรียกว่าแท็บ.
00:01:00
เมื่อคุณคลิกแท็บ คุณ ดูคําสั่งและตัวเลือก.
00:01:02
ที่สัมพันธ์กับแท็บนั้น
00:01:05
และบนแท็บ หน้าแรก จะมีกลุ่มของ คําสั่งที่เกี่ยวข้องกับภาพนิ่งรวมทั้งภาพนิ่งใหม่.
00:01:13
คราวนี้ PowerPoint เพิ่ม สไลด์ที่มีเค้าโครงของพื้นที่ที่สํารองไว้อื่น.
00:01:18
พิมพ์ชื่อสไลด์ของคุณที่ด้านบน
00:01:20
แล้วพิมพ์รายการของ เรื่องที่คุณอยากจะพูด.
00:01:25
PowerPoint โดยอัตโนมัติ จัดรูปแบบข้อความเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย.
00:01:30
ก่อนที่เราจะเพิ่มสไลด์เพิ่มเติม ลองเลื่อนลงไปที่แถบสถานะ.
00:01:33
แล้วคลิกปุ่มนี้ เพื่อเปิดบานหน้าต่าง บันทึกย่อ.
00:01:37
ที่นี่คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อลงใน ใช้ในระหว่างงานนําเสนอของคุณ.
00:01:40
ถ้าคุณต้องการห้องเพิ่ม กดเมาส์ค้างไว้เหนือเส้นขอบ.
00:01:42
จนกว่าคุณจะเห็นสองหัว ลูกศร แล้วลากเส้นขอบขึ้น.
00:01:47
มันมักจะถือว่าเป็น หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเก็บ .
00:01:50
จํานวนข้อความบน สไลด์ของคุณให้น้อยที่สุด .
00:01:52
และกรอกรายละเอียดทั้งหมดด้วยการพูดคุยของคุณ
00:01:54
ไม่ต้องกังวลผู้ชมไม่สามารถมองเห็นได้ โน้ต, มันเป็นเพียงสําหรับการอ้างอิงของคุณของ.
00:02:00
เราจะเข้าสู่วิธีการใช้ PowerPoint ในระหว่างการนําเสนอของคุณในภายหลัง.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show