Outlook - Delay or schedule e-mail sending Tutorial

In this video, you will learn how to delay or schedule email sending in Outlook.
The video covers the process of installing the Insights add-in and enabling the delay email delivery feature.
This feature allows you to write and send emails that will only leave when your coworkers are working, ensuring that you respect their right to disconnect.
The system will prompt you to postpone the sending if your coworker is outside their working hours.
This tutorial will help you effectively manage your email communication and improve work-life balance.

  • 2:14
  • 2155 views
00:00:05
the delivery of an email message
00:00:07
or use rules to delay delivery of all messages,
00:00:10
by storing them in the outbox
00:00:11
for a specified amount of time after clicking send.
00:00:16
If you want to postpone a message,
00:00:18
go to the options tab and click delay delivery.
00:00:22
A window opens and in the delivery options box
00:00:25
select the do not deliver before box
00:00:28
and choose the date and time of your choice.
00:00:32
Once you click send, the message is kept
00:00:35
in the outbox folder until the delivery time.
00:00:38
Your Outlook must remain open
00:00:40
to be able to send the message at the desired time.
00:00:43
If you close the application
00:00:45
Outlook will notify you that messages are in the outbox.
00:00:49
But if you decide to send it immediately
00:00:51
open the delayed message, go back to the options tab,
00:00:54
delay delivery and then deactivate
00:00:57
the do not deliver before box.
00:01:00
Close and send.
00:01:04
Now if you want to delay the delivery of
00:01:05
all the messages you send,
00:01:07
the process is different because you will need
00:01:09
to create a rule.
00:01:11
To do this, in the file tab click on manage rules and alerts
00:01:16
and then new rule.
00:01:18
In the window that opens, select apply rule
00:01:21
on messages I send
00:01:23
and click next.
00:01:25
You now have to choose one or more conditions.
00:01:28
If you do not select one a confirmation
00:01:30
dialog box appears.
00:01:32
If you click yes, the created rule applies
00:01:35
to all messages you send.
00:01:37
Then in the action list, select defer delivery by
00:01:41
a number of minutes.
00:01:44
Click the underlined value to set a number of minutes
00:01:46
for which messages will be queued before they are sent.
00:01:50
The discount can be delayed for up to two hours.
00:01:53
Click next to select exceptions if you want
00:01:56
and then click next again.
00:01:59
Name the rule
00:02:02
and then select the turn on this rule checkbox.
00:02:05
By clicking on finish each message you send
00:02:08
from now on will be kept in the outbox
00:02:10
for a specified duration.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
- [Instructeur] In Outlook kunt u
00:00:05
de levering van een e-mailbericht vertragen
00:00:07
of regels gebruiken om de verzending
00:00:09
van alle berichten te vertragen,
00:00:10
door ze in de outbox op te slaan
00:00:11
voor een bepaalde tijd na het klikken op verzenden.
00:00:16
Als u een bericht wilt uitstellen,
00:00:18
Ga naar het tabblad Opties en klik op vertraag aflevering
00:00:22
Een venster wordt geopend en in het aflevering opties veld
00:00:25
selecteer het niet afleveren voor vakje
00:00:28
en kies de datum en tijd van uw keuze.
00:00:33
Zodra u op Verzenden klikt, wordt het bericht bewaard
00:00:35
in de outbox map tot aan de levertijd.
00:00:38
Uw Outlook moet open blijven
00:00:40
om het bericht te kunnen verzenden op het gewenste tijdstip.
00:00:43
Als u de applicatie sluit
00:00:45
zal Outlook u op de hoogte stellen dat er
00:00:47
berichten in de outbox zijn.
00:00:49
Maar als u besluit om het direct te sturen
00:00:51
open het vertraagde bericht,
00:00:53
ga terug naar het tabblad Opties,
00:00:55
Vertraag levering en deactiveer
00:00:57
het niet afleveren voor vakje.
00:01:00
Sluit en verzend.
00:01:04
Nu als u de levering wilt vertragen van
00:01:05
alle berichten die u verzendt,
00:01:07
is het proces anders omdat u
00:01:09
een regel moet maken.
00:01:11
om dit te doen, klik in het bestand tabblad
00:01:13
op regels en waarschuwingen beheren
00:01:16
en dan nieuwe regel.
00:01:19
Selecteer in het venster dat wordt geopend, regel toepassen
00:01:21
voor berichten die ik verzend
00:01:23
en klik op volgende.
00:01:25
U moet nu een of meer voorwaarden kiezen.
00:01:28
Als u er geen een selecteert
00:01:30
verschijnt er een bevestiging dialoogvenster
00:01:32
Als u op Ja klikt, geldt de gecreëerde regel
00:01:35
voor alle berichten die u stuurt.
00:01:37
Vervolgens selecteert u in de actielijst stel aflevering uit
00:01:42
met een paar minuten.
00:01:44
Klik op de onderstreepte waarde
00:01:45
om een ​​aantal minuten in te stellen
00:01:47
waarvoor berichten in de wachtrij worden geplaatst
00:01:49
voordat ze worden verzonden.
00:01:50
De reductie kan tot maximaal twee uur worden uitgesteld.
00:01:53
Klik op Volgende om uitzonderingen te selecteren als u wilt
00:01:56
en klik weer op Volgende.
00:01:59
Geef de regel een naam
00:02:02
en selecteer het deze regel activeren afvink hokje.
00:02:06
Door op Klaar te klikken zal ieder bericht dat u verstuurt
00:02:08
vanaf nu bewaard worden in de Outbox
00:02:10
voor een bepaalde tijd.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In Outlook können Sie eine
00:00:05
E-Mail-Nachricht verzögert senden
00:00:07
oder Regeln verwenden, um alle Nachrichten verzögert zu senden,
00:00:10
wodurch sie im Postausgang für einen
00:00:11
festgelegten Zeitraum nach dem Klicken auf „Senden” aufbewahrt werden.
00:00:16
Wenn Sie den Versand einer Nachricht aufschieben möchten,
00:00:18
gehen Sie zur Registerkarte „Optionen” und klicken Sie auf „Verzögertes Senden”.
00:00:22
Es öffnet sich ein Fenster und im Dialogfeld zu den Sendeoptionen
00:00:25
wählen Sie unter „Nicht senden vor”
00:00:28
das Datum und die Uhrzeit Ihrer Wahl.
00:00:32
Wenn Sie auf „Senden” klicken, wird die
00:00:35
Nachricht im Postausgangsordner bis zum angegebenen Sendezeitpunkt aufbewahrt.
00:00:38
Outlook muss geöffnet bleiben,
00:00:40
um die Nachricht zur gewünschten Zeit senden zu können.
00:00:43
Wenn Sie die Anwendung schließen,
00:00:45
wird Outlook Sie darauf hinweisen, dass sich Nachrichten im Postausgang befinden.
00:00:49
Sollten Sie sich aber dafür entscheiden, sie sofort zu senden,
00:00:51
öffnen Sie die zurückgestellte Nachricht, gehen Sie wieder in die Optionen-Registerkarte,
00:00:54
und deaktivieren Sie unter „Verzögertes Senden”
00:00:57
das Kästchen „Nicht senden vor”.
00:01:00
Danach schließen und senden.
00:01:04
Wenn Sie aber das Senden aller
00:01:05
Ihrer Nachricht verzögern wollen,
00:01:07
ist das Vorgehen ein anderes, weil Sie dafür eine
00:01:09
Regel erstellen müssen.
00:01:11
Gehen Sie dazu in die Registerkarte „Datei”, klicken Sie auf „Regeln und Alerts verwalten”
00:01:16
und danach auf „Neue Regel”.
00:01:18
In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie „Regel auf
00:01:21
gesendete Nachrichten anwenden”
00:01:23
und klicken auf „Weiter”.
00:01:25
Nun müssen Sie eine oder mehr Bedingungen festlegen.
00:01:28
Wenn Sie keine auswählen, erscheint
00:01:30
ein Dialogfenster zur Bestätigung.
00:01:32
Wenn Sie „Ja” anklicken, werden die erstellten
00:01:35
Regeln auf alle gesendeten Nachrichten angewandt.
00:01:37
Wählen Sie anschließend in der Aktionsliste die Verzögerung des Sendens
00:01:41
um eine Anzahl von Minuten.
00:01:44
Klicken Sie auf den unterstrichenen Wert, um die Minutenzahl einzustellen,
00:01:46
für wie lange die Nachrichten vor dem Senden zurückgehalten werden.
00:01:50
Die Zeitspanne kann bis zu zwei Stunden betragen.
00:01:53
Klicken Sie auf „Weiter”, um Ausnahmen festzulegen, wenn benötigt,
00:01:56
und anschließend auf „Weiter”.
00:01:59
Benennen Sie die Regel
00:02:02
und aktivieren Sie die Regel mit dem Kontrollkästchen.
00:02:05
Mit einem Klick auf „Fertig” wird jede von Ihnen versandte Nachricht
00:02:08
künftig für eine festgelegte Zeitspanne
00:02:10
im Postausgang zurückgehalten.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
En Outlook usted puede retrasar
00:00:05
la entrega de un mensaje de email
00:00:07
o aplicar reglas para retrasar la entrega de todos los mensajes,
00:00:10
que se quedarán en la bandeja de salida
00:00:11
durante el tiempo especificado después de hacer clic en "Enviar".
00:00:16
Para posponer el envío de un mensaje,
00:00:18
vaya a la pestaña de opciones y haga clic en "Retrasar entrega".
00:00:22
Se abrirá una ventana y, en las opciones de entrega,
00:00:25
marque la casilla "No entregar antes del"
00:00:28
y elija la fecha y hora que le convenga.
00:00:32
Cuando haga clic en "Enviar",
00:00:35
el mensaje se quedará en la bandeja de salida hasta que llegue la hora de entrega.
00:00:38
Debe dejar Outlook abierto
00:00:40
para que el mensaje pueda enviarse a la hora señalada.
00:00:43
Si cierra la aplicación,
00:00:45
Outlook le notificará que tiene mensajes en su bandeja de salida.
00:00:49
Si cambia de opinión y quiere enviar
00:00:51
de inmediato un mensaje demorado, vuelva a la pestaña de opciones
00:00:54
y, en "Retrasar entrega",
00:00:57
desmarque la casilla "No entregar antes del".
00:01:00
Cierre y envíe.
00:01:04
En caso de que quiera retrasar la entrega
00:01:05
de todos los mensajes que envíe,
00:01:07
el procedimiento es distinto, puesto que necesitará
00:01:09
crear una regla.
00:01:11
Para hacerlo, vaya a la pestaña de opciones, haga clic en "Administra reglas y alertas"
00:01:16
y, a continuación, en "Nueva regla".
00:01:18
En la ventana que se abrirá, seleccione "Aplicar regla
00:01:21
a los mensajes que envíe"
00:01:23
y haga clic en "Siguiente".
00:01:25
Ahora tendrá que establecer una o más condiciones.
00:01:28
Si no selecciona ninguna, aparecerá
00:01:30
un cuadro de diálogo de confirmación.
00:01:32
Si pulsa "Aceptar", la regla que acaba de crear
00:01:35
se aplicará a todos los mensajes que envíe.
00:01:37
Después, en la lista de acciones, seleccione
00:01:41
"Diferir la entrega x minutos".
00:01:44
Haga clic en el valor subrayado para especificar
00:01:46
el número de minutos que desea diferir la entrega.
00:01:50
El envío puede aplazarse hasta un máximo de dos horas.
00:01:53
Si lo desea, puede hacer clic en "Siguiente" para añadir excepciones.
00:01:56
Cuando termine, vuelva a pulsar "Siguiente".
00:01:59
Nombre la regla que ha creado
00:02:02
y, seguidamente, marque la casilla que hay junto a "Activar esta regla".
00:02:05
Haga clic en "Finalizar" y, a partir de ese momento, cada mensaje que envíe
00:02:08
permanecerá en la bandeja de salida
00:02:10
durante el tiempo especificado.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
No Outlook você pode atrasar
00:00:05
a entrega de uma mensagem de e-mail,
00:00:07
ou usar regras para atrasar a entrega de todas as mensagens,
00:00:10
armazenando-as na caixa de saída
00:00:11
por um período de tempo específico depois de clicar em enviar.
00:00:16
Se quiser adiar uma mensagem,
00:00:18
vá ate a aba Opções e clique em Atrasar entrega.
00:00:22
Uma janela se abre e na caixa de opções de entrega
00:00:25
selecione a caixa Não entregar antes
00:00:28
e escolha a data e a hora de sua escolha.
00:00:32
Uma vez clicado em enviar, a mensagem é mantida
00:00:35
na caixa de saída até o momento da entrega.
00:00:38
Seu Outlook deve permanecer aberto
00:00:40
para ser capaz de enviar a mensagem no momento desejado.
00:00:43
Se você fechar o aplicativo,
00:00:45
o Outlook notificará você de que mensagens estão na sua caixa de saída.
00:00:49
Mas se decidir enviar imediatamente,
00:00:51
abra a mensagem atrasada, volte a aba Opções
00:00:54
Atrasar entrega e então desative
00:00:57
a caixa Não entregar antes.
00:01:00
Feche e envie.
00:01:04
Agora, se você quiser atrasar a entrega de
00:01:05
todas as mensagens enviadas,
00:01:07
o processo é diferente, porque você vai precisar
00:01:09
criar uma regra.
00:01:11
Para isso, na aba Arquivo, clique em gerenciar regras e alertas
00:01:16
e então em nova regra.
00:01:18
Na janela que abre, selecione aplicar regra
00:01:21
nas mensagem que eu enviar
00:01:23
e clique em Próximo.
00:01:25
Agora, você precisa escolher uma ou mais condições.
00:01:28
Se você não selecionar uma, uma caixa de diálogo
00:01:30
de confirmação aparece.
00:01:32
Se você clicar em Sim, a regra criada se aplica
00:01:35
a todas as mensagens enviadas por você.
00:01:37
Então, na lista de ações, selecione adiar entrega por
00:01:41
um número de minutos.
00:01:44
Clique no valor realçado para estabelecer um número de minutos
00:01:46
pelo qual cada mensagem aguardará na fila antes de ser enviada.
00:01:50
O desconto pode ser atrasado por até suas horas.
00:01:53
Clique em Próximo para selecionar exceções se quiser
00:01:56
e então clique em Próximo novamente.
00:01:59
Nomeie a regra
00:02:02
e selecione ativar na caixa desta regra.
00:02:05
Ao clicar em Concluir, cada mensagem enviada por você
00:02:08
a partir de agora será mantida na caixa de saída
00:02:10
por uma duração específica.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In Outlook è possibile ritardare
00:00:05
il recapito di un messaggio e-mail
00:00:07
o utilizzare le regole per ritardare recapito di tutti i messaggi,.
00:00:10
memorizzandoli nella posta in uscita
00:00:11
per un determinato numero di dopo aver fatto clic su Invia..
00:00:16
Se si desidera posticipare un messaggio,
00:00:18
vai alla scheda delle opzioni e fare clic su ritardo di consegna..
00:00:22
Si apre una finestra e in nella casella delle opzioni di consegna.
00:00:25
selezionare la casella Non consegnare prima
00:00:28
e scegliere la data e tempo di vostra scelta..
00:00:32
Dopo aver fatto clic su Invia, il messaggio viene mantenuto
00:00:35
nella cartella Posta in uscita fino al momento della consegna..
00:00:38
Outlook deve rimanere aperto
00:00:40
per poter inviare il messaggio all'ora desiderata..
00:00:43
Se si chiude l'applicazione
00:00:45
Outlook ti avviserà che messaggi sono nella posta in uscita..
00:00:49
Ma se si decide di inviarlo immediatamente
00:00:51
aprire il messaggio in ritardo, tornare alla scheda delle opzioni,.
00:00:54
ritardare la consegna e quindi disattivare
00:00:57
la scatola non consegnare prima.
00:01:00
Chiudi e invia.
00:01:04
Ora, se si desidera ritardare la consegna di
00:01:05
tutti i messaggi che invii,
00:01:07
il processo è diverso perché avrete bisogno.
00:01:09
per creare una regola.
00:01:11
A tale scopo, nella scheda File fare clic su Gestisci regole e avvisi.
00:01:16
e poi nuova regola.
00:01:18
Nella finestra che si apre, selezionare Applica regola.
00:01:21
sui messaggi che invio
00:01:23
e fare clic su Avanti.
00:01:25
Ora devi scegliere una o più condizioni..
00:01:28
Se non si seleziona una
00:01:30
viene visualizzata la finestra di dialogo.
00:01:32
Se si fa clic su Sì, la regola creata viene applicata
00:01:35
a tutti i messaggi inviati.
00:01:37
Poi, nell'elenco delle azioni, selezionare rinvia consegna per.
00:01:41
un certo numero di minuti.
00:01:44
Fare clic sul valore sottolineato per impostare un numero di minuti.
00:01:46
per quali i messaggi saranno prima dell'invio..
00:01:50
Lo sconto può essere ritardato per un massimo di due ore..
00:01:53
Fare clic su Avanti per selezionare eccezioni se si desidera.
00:01:56
e quindi fare di nuovo clic su Avanti.
00:01:59
Assegnare un nome alla regola
00:02:02
e quindi selezionare il turno su questa regola casella di controllo..
00:02:05
Cliccando su Fine ogni messaggio che invii.
00:02:08
d'ora in tanto sarà conservato in uscita
00:02:10
per una durata specificata.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
在 Outlook 中,您可以延遲
00:00:05
電子郵件的傳遞
00:00:07
或使用規則來延遲 傳遞所有消息,.
00:00:10
將它們存儲在外包件中
00:00:11
指定數量 點擊發送後的時間。.
00:00:16
如果你想推遲一條消息,
00:00:18
轉到選項選項卡 並按一下延遲交貨。.
00:00:22
一個視窗打開,並在 交貨選項框.
00:00:25
選擇"不交付前"框
00:00:28
並選擇日期和 時間選擇。.
00:00:32
按一下"發送"後,郵件將保留
00:00:35
在外出檔箱資料夾中 直到交貨時間。.
00:00:38
您的 Outlook 必須保持打開狀態
00:00:40
能夠發送 消息在所需時間。.
00:00:43
如果關閉應用程式
00:00:45
Outlook 將通知您 郵件位於寄件匣中。.
00:00:49
但是如果你決定立即發送
00:00:51
打開延遲的消息, 返回選項選項卡,.
00:00:54
延遲交貨,然後停用
00:00:57
不交付前框。
00:01:00
關閉併發送。
00:01:04
現在,如果你想推遲交付
00:01:05
你發送的所有消息,
00:01:07
過程是不同的 因為你需要.
00:01:09
以創建規則。
00:01:11
為此,在檔選項卡中 按一下管理規則和警報.
00:01:16
然後是新規則
00:01:18
在視窗中, 打開,選擇應用規則.
00:01:21
我發送的消息
00:01:23
然後按一下"下一步"。
00:01:25
您現在必須選擇 一個或多個條件。.
00:01:28
如果未選擇一個確認
00:01:30
對話方塊出現。
00:01:32
如果按一下"是",則將應用創建的規則
00:01:35
到您發送的所有郵件。
00:01:37
然後在動作清單中, 選擇延遲交貨.
00:01:41
幾分鐘。
00:01:44
按一下帶底線的值 設置分鐘數.
00:01:46
哪些消息將 在發送之前排隊。.
00:01:50
折扣可能會延遲 長達兩個小時。.
00:01:53
按一下"下一頁"以選擇 例外,如果你想.
00:01:56
然後再次按一下下一個。
00:01:59
命名規則
00:02:02
然後選擇轉彎 在規則核取方塊上。.
00:02:05
通過按一下完成 您發送的每條消息.
00:02:08
從現在開始,將保存在外出箱
00:02:10
指定持續時間。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Outlook では、遅延が可能です。
00:00:05
電子メール メッセージの配信
00:00:07
またはルールを使用して遅延する すべてのメッセージの配信、.
00:00:10
それらをアウトボックスに保存することによって
00:00:11
指定された量の [送信] をクリックした後の時間。.
00:00:16
メッセージを延期する場合は、
00:00:18
[オプション] タブに移動します。 をクリックし、遅延配信をクリックします。.
00:00:22
ウィンドウが開き、 配送オプションボックス.
00:00:25
ボックスの前に配信しないを選択します。
00:00:28
日付を選択し、 お客様の選択の時間。.
00:00:32
[送信] をクリックすると、メッセージは保持されます。
00:00:35
アウトボックス フォルダ内 納期まで。.
00:00:38
Outlook を開いたままにする必要があります
00:00:40
を送信できるように 希望の時間にメッセージを送信します。.
00:00:43
アプリケーションを閉じる場合
00:00:45
Outlook は、次の通知を受け取ります。 メッセージが送信トレイに表示されます。.
00:00:49
しかし、すぐに送信することを決定した場合
00:00:51
遅延メッセージを開く [オプション] タブに戻ります。.
00:00:54
配信を遅らせ、その後非アクティブ化する
00:00:57
ボックスの前に配信しないでください。
00:01:00
閉じて送信します。
00:01:04
今、あなたは配信を遅らせたい場合
00:01:05
あなたが送信するすべてのメッセージ、
00:01:07
プロセスが異なる あなたが必要になるので.
00:01:09
を使用してルールを作成します。
00:01:11
これを行うには、[ファイル] タブで ルールとアラートの管理をクリックします。.
00:01:16
そして、新しいルール。
00:01:18
窓の中で が開き、適用ルールを選択.
00:01:21
私が送信するメッセージで
00:01:23
をクリックし、[次へ] をクリックします。
00:01:25
あなたは今、選択する必要があります 1 つ以上の条件。.
00:01:28
確認を選択しない場合
00:01:30
ダイアログ ボックスが表示されます。
00:01:32
[はい] をクリックすると、作成されたルールが適用されます。
00:01:35
送信するすべてのメッセージに送信します。
00:01:37
その後、アクションリストで、 配送の延期を選択します。.
00:01:41
分の数。
00:01:44
下線付きの値をクリックします。 分数を設定するには.
00:01:46
メッセージはどのメッセージに対して 送信される前にキューに入れられます。.
00:01:50
割引は遅らせることができます 最大2時間。.
00:01:53
[次] をクリックして選択します。 必要に応じて例外.
00:01:56
をクリックし、もう一度 [次へ] をクリックします。
00:01:59
ルールに名前を付けます
00:02:02
次にターンを選択します。 このルールチェックボックスに.
00:02:05
[仕上げ] をクリックすると、 送信する各メッセージ.
00:02:08
これからは、アウトボックスに保管されます
00:02:10
指定した期間。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Trong Outlook, bạn có thể trì hoãn
00:00:05
việc gửi thư email
00:00:07
hoặc sử dụng các quy tắc để trì gửi tất cả các tin nhắn,.
00:00:10
bằng việc lưu trữ chúng trong hộp thư đi
00:00:11
cho một số tiền xác định thời gian sau khi nhấp gửi..
00:00:16
Nếu bạn muốn trì hoãn một tin nhắn,
00:00:18
đi đến tab tùy chọn và nhấp vào giao hàng chậm trễ..
00:00:22
Một cửa sổ mở ra và trong hộp tùy chọn phân phối.
00:00:25
chọn không cung cấp trước khi hộp
00:00:28
và chọn ngày và thời gian bạn chọn..
00:00:32
Khi bạn nhấp vào gửi, tin nhắn được lưu giữ
00:00:35
trong cặp hộp thư đi cho đến thời gian giao hàng..
00:00:38
Outlook của bạn phải vẫn mở
00:00:40
để có thể gửi tin nhắn vào thời gian mong muốn..
00:00:43
Nếu bạn đóng ứng dụng
00:00:45
Outlook sẽ thông báo cho bạn rằng trong hộp thư đi..
00:00:49
Nhưng nếu bạn quyết định gửi nó ngay lập tức
00:00:51
mở thông điệp chậm trễ, Quay lại tab tùy chọn,.
00:00:54
chậm trễ giao hàng và sau đó tắt
00:00:57
không cung cấp trước khi hộp.
00:01:00
Đóng và gửi.
00:01:04
Bây giờ nếu bạn muốn trì hoãn việc phân phối các
00:01:05
Tất cả các tin nhắn bạn gửi,
00:01:07
quá trình này là khác nhau bởi vì bạn sẽ cần.
00:01:09
để tạo quy tắc.
00:01:11
Để thực hiện việc này, trong tab tệp nhấp vào quản lý quy tắc và cảnh báo.
00:01:16
và sau đó quy tắc mới.
00:01:18
Trong cửa sổ mở, chọn áp dụng quy tắc.
00:01:21
trên thư tôi gửi
00:01:23
và nhấp vào tiếp theo.
00:01:25
Bây giờ bạn phải chọn một hoặc nhiều điều kiện..
00:01:28
Nếu bạn không chọn một xác nhận
00:01:30
hộp thoại xuất hiện.
00:01:32
Nếu bạn bấm có, quy tắc đã tạo áp dụng
00:01:35
đến tất cả các thư bạn gửi.
00:01:37
Sau đó, trong danh sách hành động, chọn hoãn giao hàng bằng.
00:01:41
một số phút.
00:01:44
Nhấp vào giá trị gạch dưới để thiết lập một số phút.
00:01:46
tin nhắn nào sẽ được Xếp hàng đợi trước khi chúng được gửi..
00:01:50
Giảm giá có thể bị trì hoãn cho đến hai giờ..
00:01:53
Nhấp vào tiếp theo để chọn ngoại lệ nếu bạn muốn.
00:01:56
và sau đó nhấp vào tiếp theo một lần nữa.
00:01:59
Tên quy tắc
00:02:02
và sau đó chọn lần lượt trên hộp kiểm quy tắc này..
00:02:05
Bằng cách nhấp vào kết thúc mỗi tin nhắn bạn gửi.
00:02:08
từ bây giờ sẽ được giữ trong hộp thư đi
00:02:10
trong một thời gian nhất định.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Di Outlook, Anda dapat menunda
00:00:05
pengiriman pesan email
00:00:07
atau gunakan aturan untuk menunda pengiriman semua pesan,.
00:00:10
dengan menyimpannya di kotak keluar
00:00:11
untuk jumlah tertentu waktu setelah mengklik Kirim..
00:00:16
Jika Anda ingin menunda pesan,
00:00:18
pergi ke tab pilihan dan klik tunda pengiriman..
00:00:22
Sebuah jendela terbuka dan di kotak pilihan pengiriman.
00:00:25
Pilih tidak memberikan sebelum kotak
00:00:28
dan pilih tanggal dan waktu pilihan Anda..
00:00:32
Setelah Anda mengklik Kirim, pesan akan disimpan
00:00:35
di folder kotak keluar sampai waktu pengiriman..
00:00:38
Outlook Anda harus tetap terbuka
00:00:40
untuk dapat mengirim pesan pada saat yang dikehendaki..
00:00:43
Jika Anda menutup aplikasi
00:00:45
Outlook akan memberi tahu Anda bahwa pesan di kotak keluar..
00:00:49
Tetapi jika Anda memutuskan untuk mengirimkannya segera
00:00:51
membuka pesan yang tertunda, kembali ke tab pilihan,.
00:00:54
penundaan pengiriman dan kemudian menonaktifkan
00:00:57
tidak memberikan sebelum kotak.
00:01:00
Tutup dan kirim.
00:01:04
Sekarang jika Anda ingin menunda pengiriman
00:01:05
Semua pesan yang Anda kirim,
00:01:07
prosesnya berbeda karena Anda akan membutuhkan.
00:01:09
untuk membuat aturan.
00:01:11
Untuk melakukannya, di tab file klik mengelola aturan dan peringatan.
00:01:16
dan kemudian aturan baru.
00:01:18
Di jendela yang terbuka, pilih menerapkan aturan.
00:01:21
pada pesan yang saya kirim
00:01:23
dan klik berikutnya.
00:01:25
Anda sekarang harus memilih satu atau lebih kondisi..
00:01:28
Jika Anda tidak memilih satu konfirmasi
00:01:30
kotak dialog akan muncul.
00:01:32
Jika Anda mengklik ya, aturan yang dibuat berlaku
00:01:35
ke semua pesan yang Anda kirim.
00:01:37
Kemudian dalam daftar tindakan, memilih menunda pengiriman.
00:01:41
beberapa menit.
00:01:44
Klik nilai digarisbawahi untuk mengatur beberapa menit.
00:01:46
untuk pesan mana yang akan antrian sebelum dikirim..
00:01:50
Diskon dapat tertunda hingga dua jam..
00:01:53
Klik berikutnya untuk memilih pengecualian jika Anda ingin.
00:01:56
dan kemudian klik berikutnya lagi.
00:01:59
Namai aturan
00:02:02
lalu pilih belokan di kotak centang aturan ini..
00:02:05
Dengan mengklik pada selesai setiap pesan yang Anda kirim.
00:02:08
mulai sekarang akan disimpan di kotak keluar
00:02:10
untuk durasi tertentu.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
В Outlook можно отложить
00:00:05
доставка сообщения электронной почты
00:00:07
или использовать правила для задержки доставка всех сообщений,.
00:00:10
путем хранения их в почтовом ящике
00:00:11
за указанную сумму время после нажатия отправить..
00:00:16
Если вы хотите отложить сообщение,
00:00:18
перейдите на вкладку опций и нажмите задержки доставки..
00:00:22
Окно открывается и в коробка вариантов доставки.
00:00:25
выбрать не доставить перед коробкой
00:00:28
и выбрать дату и время по вашему выбору..
00:00:32
Как только вы нажмете отправить, сообщение хранится
00:00:35
в папке outbox до времени доставки..
00:00:38
Ваш Outlook должен оставаться открытым
00:00:40
чтобы иметь возможность отправить сообщение в нужное время..
00:00:43
Если вы закроете приложение
00:00:45
Outlook уведомит вас о том, что сообщения находятся в почтовом ящике..
00:00:49
Но если вы решите отправить его немедленно
00:00:51
открыть отложенное сообщение, вернуться к вкладке вариантов,.
00:00:54
задержки доставки, а затем отключить
00:00:57
не доставляют перед коробкой.
00:01:00
Закрыть и отправить.
00:01:04
Теперь, если вы хотите отложить доставку
00:01:05
все сообщения, которые вы отправляете,
00:01:07
процесс отличается потому что вам нужно.
00:01:09
для создания правила.
00:01:11
Для этого во вкладке файл нажмите на правила управления и оповещения.
00:01:16
а затем новое правило.
00:01:18
В окне, которое открывается, выберите правило применения.
00:01:21
на сообщения, которые я посылаю
00:01:23
и нажмите дальше.
00:01:25
Теперь вы должны выбрать одно или несколько условий..
00:01:28
Если вы не выберете подтверждение
00:01:30
диалоговое окно появляется.
00:01:32
Если вы нажмете да, созданное правило применяется
00:01:35
на все сообщения, которые вы отправляете.
00:01:37
Затем в списке действий, выбрать отсрочку доставки.
00:01:41
несколько минут.
00:01:44
Нажмите на подчеркнутое значение установить количество минут.
00:01:46
для которых сообщения будут в очереди перед отправкой..
00:01:50
Скидка может быть отложена на срок до двух часов..
00:01:53
Нажмите рядом, чтобы выбрать исключения, если вы хотите.
00:01:56
а затем нажмите следующий раз.
00:01:59
Назовите правило
00:02:02
, а затем выбрать свою очередь, на этой флажке правила..
00:02:05
Нажав на финиш каждое сообщение, которое вы отправляете.
00:02:08
отныне будет храниться в почтовом ящике
00:02:10
в течение определенного периода времени.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
В Outlook можете да отложите
00:00:05
изпращането на имейл съобщение
00:00:07
или да използват правила за забавяне доставка на всички съобщения,.
00:00:10
като ги съхранявате в
00:00:11
за определен размер от след като кликнете върху "Изпрати"..
00:00:16
Ако искате да отложите съобщение,
00:00:18
отидете в раздела "Опции" и щракнете върху забавяне на доставката..
00:00:22
Отваря се прозорец и в полето с опции за доставка.
00:00:25
изберете да не се достави преди кутия
00:00:28
и изберете датата и време по Ваш избор..
00:00:32
След като щракнете върху "Изпрати", съобщението се запазва
00:00:35
в папката "Изходящи" до времето за доставка..
00:00:38
Вашият Outlook трябва да остане отворен
00:00:40
да може да изпраща в желаното време..
00:00:43
Ако затворите приложението
00:00:45
Outlook ще ви уведоми, че съобщения са в изходящата кутия..
00:00:49
Но ако решите да го изпратите незабавно
00:00:51
да отворите забавеното съобщение, върнете към раздела Опции,.
00:00:54
забавяне на доставката и след това
00:00:57
преди кутията.
00:01:00
Затворете и изпратете.
00:01:04
Ако искате да отложите доставката на
00:01:05
всички съобщения, които изпращате,
00:01:07
процесът е различен защото ще ви е необходимо.
00:01:09
за да създадете правило.
00:01:11
За да направите това, в раздела "Файл" кликнете върху управление на правила и сигнали.
00:01:16
и след това ново правило.
00:01:18
В прозореца, който изберете прилагане на правилото.
00:01:21
на съобщенията, които изпращам
00:01:23
и кликнете върху следващия.
00:01:25
Сега трябва да изберете едно или повече условия..
00:01:28
Ако не изберете един от
00:01:30
появява диалоговият прозорец.
00:01:32
Ако щракнете върху "Да", се прилага създаденото правило
00:01:35
всички съобщения, които изпращате.
00:01:37
След това в списъка с действия, отлага доставката по.
00:01:41
няколко минути.
00:01:44
Щракнете върху подчертаната стойност за да зададете няколко минути.
00:01:46
за които ще се показват съобщения преди изпращането им..
00:01:50
Отстъпката може да бъде отложена за максимум два часа..
00:01:53
Щракнете върху дотам, за да изберете изключения, ако искате.
00:01:56
и след това отново щракнете върху следващия.
00:01:59
Наименни правилото
00:02:02
и след това изберете в квадратчето за отметка на това правило..
00:02:05
Като кликнете върху всяко съобщение, което изпращате.
00:02:08
отсега нататък ще се съхранява в изходящата
00:02:10
за определен период от време.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
În Outlook puteți întârzia
00:00:05
livrarea unui mesaj de e-mail
00:00:07
sau să utilizeze reguli pentru a întârzia transmiterea tuturor mesajelor;.
00:00:10
prin stocarea lor în outbox
00:00:11
pentru o anumită cantitate de timp după ce faceți clic pe trimite..
00:00:16
Dacă doriți să amânați un mesaj,
00:00:18
accesați fila opțiuni și faceți clic pe întârziere livrare..
00:00:22
Se deschide o fereastră și se deschide caseta de opțiuni de livrare.
00:00:25
selectați caseta Nu se livrează înainte de
00:00:28
și alegeți data și momentul ales de dvs..
00:00:32
După ce faceți clic pe trimitere, mesajul este păstrat
00:00:35
în folderul outbox până la timpul de livrare..
00:00:38
Outlook trebuie să rămână deschis
00:00:40
pentru a putea trimite mesaj la ora dorită..
00:00:43
Dacă închideți aplicația
00:00:45
Outlook vă va notifica că mesajele sunt în outbox..
00:00:49
Dar dacă vă decideți să-l trimiteți imediat
00:00:51
deschideți mesajul întârziat, reveniți la fila opțiuni,.
00:00:54
întârziere livrare și apoi dezactivați
00:00:57
nu livrați înainte de cutie.
00:01:00
Închide și trimite.
00:01:04
Acum, dacă doriți să întârzie livrarea de
00:01:05
toate mesajele pe care le trimiteți,
00:01:07
procesul este diferit pentru că veți avea nevoie de.
00:01:09
pentru a crea o regulă.
00:01:11
Pentru aceasta, în fila fișier faceți clic pe gestionare reguli și avertizări.
00:01:16
și apoi o nouă regulă.
00:01:18
În fereastra care se deschide, selectați se aplică regula.
00:01:21
pe mesajele pe care le trimit
00:01:23
și faceți clic pe următorul.
00:01:25
Acum trebuie să alegeți una sau mai multe condiții..
00:01:28
Dacă nu selectați unul o confirmare
00:01:30
apare caseta de dialog.
00:01:32
Dacă faceți clic pe da, se aplică regula creată
00:01:35
la toate mesajele pe care le trimiteți.
00:01:37
Apoi, în lista de acțiune, selectați amânare livrare cu.
00:01:41
un număr de minute.
00:01:44
Faceți clic pe valoarea subliniată pentru a seta un număr de minute.
00:01:46
pentru care mesajele vor fi înainte de a fi trimise în coadă..
00:01:50
Reducerea poate fi întârziată timp de până la două ore..
00:01:53
Faceți clic lângă pentru a selecta excepții dacă doriți.
00:01:56
apoi faceți clic din nou pe următorul.
00:01:59
Denumirea regulii
00:02:02
și apoi selectați rândul său, pe această regulă..
00:02:05
Făcând clic pe terminare fiecare mesaj pe care îl trimiteți.
00:02:08
de acum înainte vor fi păstrate în outbox
00:02:10
pentru o durată specificată.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
У програмі Outlook можна затримати
00:00:05
доставка повідомлення електронної пошти
00:00:07
або використовувати правила для затримки доставка всіх повідомлень,.
00:00:10
за допомогою збереження їх у папці «Вихідні»
00:00:11
на вказану суму час після натискання кнопки Надіслати..
00:00:16
Якщо потрібно відкласти повідомлення,
00:00:18
перейти на вкладку параметри і натисніть затримку доставки..
00:00:22
Відкриється вікно та вікно параметрів доставки.
00:00:25
вибрати поле не доставляти до
00:00:28
і виберіть дату і час за вашим вибором..
00:00:32
Після натискання кнопки Надіслати повідомлення зберігається
00:00:35
у папці «Вихідні» до часу доставки..
00:00:38
Outlook має залишатися відкритим
00:00:40
щоб мати можливість відправляти повідомлення в потрібний час..
00:00:43
Якщо закрити програму
00:00:45
Outlook повідомить вас про це повідомлення знаходяться в папці "Вихідні"..
00:00:49
Але якщо ви вирішите відправити його негайно
00:00:51
відкрити відкладене повідомлення, повернутися на вкладку параметрів,.
00:00:54
затримка доставки, а потім відключити
00:00:57
не доставляти перед коробкою.
00:01:00
Закрийте та надішліть його.
00:01:04
Тепер, якщо ви хочете затримати доставку
00:01:05
усі надіслані повідомлення,
00:01:07
процес відрізняється тому що вам знадобиться.
00:01:09
, щоб створити правило.
00:01:11
Для цього на вкладці файлів натисніть на керування правилами та оповіщеннями.
00:01:16
а потім нове правило.
00:01:18
У вікні, яке відкриється, виберіть застосувати правило.
00:01:21
на повідомлення, які я надсилаю
00:01:23
і натисніть кнопку Далі.
00:01:25
Тепер ви повинні вибрати однієї або кілька умов..
00:01:28
Якщо ви не вибираєте одне підтвердження
00:01:30
з'явиться діалогове вікно.
00:01:32
Якщо натиснути кнопку "Так", створене правило застосовується
00:01:35
до всіх надісланих повідомлень.
00:01:37
Потім у списку дій виберіть відкласти доставку.
00:01:41
кілька хвилин.
00:01:44
Клацніть підкреслене значення , щоб встановити кількість хвилин.
00:01:46
для яких повідомлення будуть поставлено в чергу перед надсиланням..
00:01:50
Знижку можна відкласти на добу до двох годин..
00:01:53
Натисніть кнопку "Далі", щоб вибрати винятки, якщо ви хочете.
00:01:56
і знову натисніть кнопку Далі.
00:01:59
Назвіть правило
00:02:02
, а потім виберіть свою чергу для цього правила..
00:02:05
Натиснувши на завершення кожне повідомлення, яке ви надсилає.
00:02:08
відтем буде зберігатися у папці «Вихідні»
00:02:10
протягом певної тривалості.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Outlook'ta geciktirebilirsiniz
00:00:05
bir e-posta iletisinin teslimi
00:00:07
veya geciktirmek için kurallar kullanın tüm mesajların teslimi,.
00:00:10
giden kutuda saklayarak
00:00:11
belirli bir miktar için gönder'i tıklattıktan sonra zaman..
00:00:16
Bir iletiyi ertelemek istiyorsanız,
00:00:18
seçenekler sekmesine gidin ve gecikme teslimatı tıklatın..
00:00:22
Bir pencere açılır ve teslimat seçenekleri kutusu.
00:00:25
kutusundan önce teslim etmeyin seçin
00:00:28
ve tarih seçin ve seçtiğiniz zaman..
00:00:32
Gönder'i tıklattığınızda, ileti tutulur
00:00:35
giden kutusu klasöründe teslimat süresine kadar..
00:00:38
Outlook'unuzun açık kalması gerekir
00:00:40
gönderebilmek için istenilen zamanda mesaj..
00:00:43
Uygulamayı kapatırsanız
00:00:45
Outlook size iletiler giden kutusundadır..
00:00:49
Ama hemen göndermeye karar verirseniz
00:00:51
gecikmiş iletiyi açın, seçenekler sekmesine geri dön,.
00:00:54
teslimatı geciktirin ve ardından devre dışı bırakın
00:00:57
kutusundan önce teslim etmeyin.
00:01:00
Kapatın ve gönderin.
00:01:04
Şimdi teslim geciktirmek istiyorsanız
00:01:05
gönderdiğiniz tüm iletiler,
00:01:07
süreç farklı çünkü ihtiyacınız olacak.
00:01:09
bir kural oluşturmak için.
00:01:11
Bunu yapmak için, dosya sekmesinde kuralları ve uyarıları yönetme'ye tıklayın.
00:01:16
ve sonra yeni bir kural.
00:01:18
Pencerede bu açar, uygula kuralını seçin.
00:01:21
gönderdiğim iletilerde
00:01:23
ve sonraki tıklatın.
00:01:25
Şimdi seçmek zorunda bir veya daha fazla koşul..
00:01:28
Bir onay seçmezseniz
00:01:30
iletişim kutusu görüntülenir.
00:01:32
Evet'i tıklattığınızda, oluşturulan kural geçerlidir
00:01:35
gönderdiğiniz tüm iletilere.
00:01:37
Sonra eylem listesinde, tarafından teslimat erteleme seçin.
00:01:41
birkaç dakika.
00:01:44
Altı çizili değeri tıklatın birkaç dakika ayarlamak için.
00:01:46
hangi iletilerin olacağı gönderilmeden önce sıraya alınır..
00:01:50
İndirim gecikebilir iki saate kadar..
00:01:53
Seçmek için hemen tıklayın isterseniz özel durumlar.
00:01:56
ve sonra tekrar sonraki tıklatın.
00:01:59
Kuralı adlandırın
00:02:02
ve sonra dönüş seçin bu kural onay kutusunda..
00:02:05
Bitiş'e tıklayarak gönderdiğiniz her ileti.
00:02:08
Şu andan itibaren giden kutuda tutulacak.
00:02:10
belirli bir süre için.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
No Outlook pode atrasar
00:00:05
a entrega de uma mensagem de e-mail
00:00:07
ou usar regras para atrasar entrega de todas as mensagens,.
00:00:10
armazenando-os na caixa de saída
00:00:11
para uma quantidade especificada de tempo após clicar enviar..
00:00:16
Se quiser adiar uma mensagem,
00:00:18
ir para o separador opções e clique na entrega de atraso..
00:00:22
Uma janela abre e em a caixa de opções de entrega.
00:00:25
selecione o não entregar antes da caixa
00:00:28
e escolher a data e tempo da sua escolha..
00:00:32
Uma vez clicando em enviar, a mensagem é mantida
00:00:35
na pasta outbox até o tempo de entrega..
00:00:38
O seu Outlook deve permanecer aberto
00:00:40
para ser capaz de enviar o mensagem no tempo desejado..
00:00:43
Se fechar a aplicação
00:00:45
Outlook irá notificá-lo que as mensagens estão na caixa de saída..
00:00:49
Mas se decidir enviá-lo imediatamente.
00:00:51
abrir a mensagem atrasada, voltar ao separador opções,.
00:00:54
atrasar entrega e, em seguida, desativar
00:00:57
o não entregar antes da caixa.
00:01:00
Feche e mande.
00:01:04
Agora, se quiser atrasar a entrega de
00:01:05
todas as mensagens que envia,
00:01:07
o processo é diferente porque vai precisar.
00:01:09
para criar uma regra.
00:01:11
Para isso, no separador de ficheiros clique em gerir regras e alertas.
00:01:16
e, em seguida, nova regra.
00:01:18
Na janela que abre, selecione aplicar regra.
00:01:21
em mensagens que envio
00:01:23
e clique em seguida.
00:01:25
Agora tem que escolher uma ou mais condições..
00:01:28
Se não selecionar uma uma confirmação
00:01:30
caixa de diálogo aparece.
00:01:32
Se clicar em sim, a regra criada aplica-se
00:01:35
a todas as mensagens que envia.
00:01:37
Então, na lista de ação, selecione adiar a entrega por.
00:01:41
um número de minutos.
00:01:44
Clique no valor sublinhado para definir um número de minutos.
00:01:46
para que mensagens serão em fila antes de serem enviados..
00:01:50
O desconto pode ser adiado por até duas horas..
00:01:53
Clique ao lado para selecionar exceções, se quiser.
00:01:56
e, em seguida, clicar em seguida novamente.
00:01:59
Nomeie a regra
00:02:02
e, em seguida, selecionar a volta nesta caixa de verificação de regras..
00:02:05
Clicando no acabamento cada mensagem que enviar.
00:02:08
a partir de agora será mantido na caixa de saída
00:02:10
por uma duração especificada.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
U programu Outlook možete da odložite
00:00:05
isporuka e-poruke
00:00:07
ili korišćenje pravila za odlaganje isporuka svih poruka,.
00:00:10
skladištenjem u outbox
00:00:11
za navedeni iznos vreme nakon klika na dugme "Pošalji"..
00:00:16
Ako želite da odložite poruku,
00:00:18
idi na karticu "Opcije" i kliknite na dugme Odlaganje isporuke..
00:00:22
Prozor se otvara i u polje sa opcijama isporuke.
00:00:25
izaberite polje "Ne isporučuj pre"
00:00:28
i odaberite datum i vreme po tvom izboru..
00:00:32
Kada kliknete na dugme "Pošalji", poruka se čuva
00:00:35
u fascikli "Aut. do vremena isporuke..
00:00:38
Outlook mora ostati otvoren
00:00:40
da biste mogli da pošaljete poruke u željeno vreme..
00:00:43
Ako zatvorite aplikaciju
00:00:45
Outlook će vas obavestiti da poruke se u otaduhu..
00:00:49
Ali ako odluиiљ da odmah poљaljeљ.
00:00:51
otvorite odloženu poruku, vratite se na karticu "Opcije",.
00:00:54
odlaganje isporuke, a zatim deaktiviranje
00:00:57
ne isporučuj pre okvira.
00:01:00
Zatvori i poљalji.
00:01:04
Ako želite da odložite isporuku
00:01:05
Sve poruke koje љaljeљ,
00:01:07
proces je drugačiji zato što će ti trebati.
00:01:09
da biste kreirali pravilo.
00:01:11
Da biste to pošlili, na kartici datoteke kliknite na upravljanje pravilima i obaveštenja.
00:01:16
A onda novo pravilo.
00:01:18
U prozoru koji otvoriti, izaberite pravilo primeni.
00:01:21
na porukama koje šaljem
00:01:23
kliknite na sledeće.
00:01:25
Sada moraš da biraš jedan ili više uslova..
00:01:28
Ako ne izaberete jednu potvrdu
00:01:30
pojaviće se dijalog.
00:01:32
Ako kliknete na dugme "da", primenjuje se kreirano pravilo
00:01:35
svim porukama koje šaljete.
00:01:37
Onda na listi radnji, izaberite odloženo isporuku po.
00:01:41
Nekoliko minuta.
00:01:44
Kliknite na podvučenu vrednost podešavanje određenog broja minuta.
00:01:46
za koje će poruke biti pre nego što ih pošaljete..
00:01:50
Popust se može odložiti do dva sata..
00:01:53
Kliknite pored da biste izabrali izuzeci ako želite.
00:01:56
a zatim ponovo kliknite na dugme ..
00:01:59
Imenuj pravilo
00:02:02
a zatim izaberite skretanje u ovom polju za potvrdu..
00:02:05
Klikom na finiš svaku poruku koju pošaljete.
00:02:08
od sada će se čuvati u otadžanom sandučetu
00:02:10
za određeno trajanje.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
تسليم رسالة بريد إلكتروني
00:00:07
أو استخدام القواعد لتأخير تسليم جميع الرسائل،.
00:00:10
عن طريق تخزينها في علبة الصادر
00:00:11
لمبلغ محدد من الوقت بعد النقر فوق إرسال..
00:00:16
إذا كنت تريد تأجيل رسالة،
00:00:18
الانتقال إلى علامة التبويب خيارات وانقر على تأخير التسليم..
00:00:22
نافذة تفتح و في مربع خيارات التسليم.
00:00:25
حدد المربع عدم التسليم قبل
00:00:28
واختر التاريخ و الوقت الذي تختاره..
00:00:32
بمجرد النقر فوق إرسال، يتم الاحتفاظ بالرسالة
00:00:35
في مجلد علبة الصادر حتى وقت التسليم..
00:00:38
يجب أن يظل Outlook مفتوحا
00:00:40
لتكون قادرة على إرسال رسالة في الوقت المطلوب..
00:00:43
إذا قمت بإغلاق التطبيق
00:00:45
سوف يعلمك Outlook أن الرسائل في علبة الصادر..
00:00:49
ولكن إذا قررت إرساله على الفور
00:00:51
فتح الرسالة المؤجلة، العودة إلى علامة التبويب خيارات،.
00:00:54
تأخير التسليم ثم إلغاء تنشيط
00:00:57
لا يسلم قبل مربع.
00:01:00
إغلاق وإرسال.
00:01:04
الآن إذا كنت ترغب في تأخير تسليم
00:01:05
جميع الرسائل التي ترسلها،
00:01:07
العملية مختلفة لأنك ستحتاج.
00:01:09
لإنشاء قاعدة.
00:01:11
للقيام بذلك، في علامة التبويب ملف انقر على إدارة القواعد والتنبيهات.
00:01:16
ثم قاعدة جديدة.
00:01:18
في النافذة التي يفتح، حدد تطبيق القاعدة.
00:01:21
على الرسائل التي أرسلها
00:01:23
وانقر فوق التالي.
00:01:25
عليك الآن أن تختار شرط واحد أو أكثر..
00:01:28
إذا لم تحدد تأكيدا لأحدها
00:01:30
يظهر مربع الحوار.
00:01:32
إذا قمت بالنقر فوق نعم، يتم تطبيق القاعدة التي تم إنشاؤها
00:01:35
إلى كافة الرسائل التي ترسلها.
00:01:37
ثم في قائمة الإجراءات، حدد تأجيل التسليم بواسطة.
00:01:41
عدد من الدقائق.
00:01:44
انقر فوق القيمة المسطرة لتعيين عدد من الدقائق.
00:01:46
للرسائل التي ستكون في قائمة الانتظار قبل إرسالها..
00:01:50
يمكن تأخير الخصم لمدة تصل إلى ساعتين..
00:01:53
انقر بجوار لتحديد استثناءات إذا أردت.
00:01:56
ثم انقر فوق التالي مرة أخرى.
00:01:59
تسمية القاعدة
00:02:02
ثم حدد بدوره في خانة الاختيار هذه القاعدة..
00:02:05
بالنقر على النهاية كل رسالة ترسلها.
00:02:08
من الآن فصاعدا سيتم الاحتفاظ بها في علبة الصادر
00:02:10
لمدة محددة.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
이메일 메시지 의 배달
00:00:07
또는 규칙을 사용하여 지연 모든 메시지의 전달,.
00:00:10
아웃박스에 저장하여
00:00:11
지정된 금액의 경우 보내기를 클릭한 후 시간입니다..
00:00:16
메시지를 연기하려면
00:00:18
옵션 탭으로 이동 및 지연 배달을 클릭합니다..
00:00:22
창이 열리고 배달 옵션 상자.
00:00:25
상자 전에 배달되지 않음 을 선택
00:00:28
날짜를 선택하고 당신의 선택의 시간..
00:00:32
전송을 클릭하면 메시지가 유지됩니다.
00:00:35
아웃박스 폴더에 배달 시간까지..
00:00:38
Outlook은 열려 있어야 합니다.
00:00:40
보낼 수 있도록 원하는 시간에 메시지..
00:00:43
응용 프로그램을 닫는 경우
00:00:45
Outlook은 메시지는 받은 편지함에 있습니다..
00:00:49
그러나 즉시 보내기로 결정하면
00:00:51
지연된 메시지를 여는 경우 옵션 탭으로 돌아가,.
00:00:54
배달 지연 및 비활성화
00:00:57
상자 전에 배달되지 않습니다.
00:01:00
닫고 보냅니다.
00:01:04
지금 의 배달을 지연하려는 경우
00:01:05
보내는 모든 메시지,
00:01:07
프로세스가 다릅니다. 당신이 필요로하기 때문에.
00:01:09
규칙을 만들 수 있습니다.
00:01:11
이렇게 하려면 파일 탭에서 규칙 및 경고 관리 클릭.
00:01:16
그리고 새로운 규칙.
00:01:18
창에서 규칙 열기, 적용 규칙 선택.
00:01:21
보내는 메시지에
00:01:23
다음을 클릭합니다.
00:01:25
이제 선택해야 합니다. 하나 이상의 조건..
00:01:28
확인을 선택하지 않는 경우
00:01:30
대화 상자가 나타납니다.
00:01:32
예를 클릭하면 생성된 규칙이 적용됩니다.
00:01:35
보내는 모든 메시지에.
00:01:37
그런 다음 작업 목록에서 에 의해 연기 배달을 선택.
00:01:41
몇 분.
00:01:44
밑줄이 있는 값을 클릭합니다. 분 수를 설정하려면.
00:01:46
어떤 메시지가 될 것인가 보내기 전에 큐에 대기됩니다..
00:01:50
할인은 지연될 수 있습니다. 최대 2시간 동안..
00:01:53
다음을 클릭하여 선택합니다. 원하는 경우 예외.
00:01:56
다음을 다시 클릭합니다.
00:01:59
규칙 이름 지정
00:02:02
그런 다음 턴을 선택합니다. 이 규칙 확인란에서..
00:02:05
마무리를 클릭하여 보내는 각 메시지.
00:02:08
지금부터 는 아웃박스에 보관됩니다.
00:02:10
지정된 기간 동안.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
电子邮件的传递
00:00:07
或使用规则延迟 传递所有消息,.
00:00:10
将它们存储在发件箱中
00:00:11
对于指定数量的 单击发送后的时间。.
00:00:16
如果要推迟消息,
00:00:18
转到选项选项卡 ,然后单击延迟交付。.
00:00:22
将打开一个窗口并进入 交货选项框.
00:00:25
选择"不交付前"框
00:00:28
,然后选择日期和 您选择的时间。.
00:00:32
单击"发送"后,将保留该消息
00:00:35
在发件箱文件夹中 直到交货时间。.
00:00:38
您的 Outlook 必须保持打开状态
00:00:40
以便能够发送 在所需时间发送消息。.
00:00:43
如果关闭应用程序
00:00:45
Outlook 将通知您 邮件位于发件箱中。.
00:00:49
但是,如果您决定立即发送它
00:00:51
打开延迟的消息, 返回选项选项卡,.
00:00:54
延迟交付,然后停用
00:00:57
不要在盒子之前交付。
00:01:00
关闭并发送。
00:01:04
现在如果你想延迟交货
00:01:05
您发送的所有消息,
00:01:07
过程不同 因为您将需要.
00:01:09
以创建规则。
00:01:11
为此,请在文件选项卡中 单击"管理规则和警报".
00:01:16
然后是新规则。
00:01:18
在窗口中 打开,选择应用规则.
00:01:21
在我发送的消息上
00:01:23
,然后单击下一步。
00:01:25
您现在必须选择 一个或多个条件。.
00:01:28
如果您没有选择一个确认
00:01:30
对话框。
00:01:32
如果单击"是",则应用创建的规则
00:01:35
添加到您发送的所有邮件中。
00:01:37
然后在操作列表中, 选择延迟递送方式.
00:01:41
分钟数。
00:01:44
单击带下划线的值 设置分钟数.
00:01:46
哪些消息将 在发送之前排队。.
00:01:50
折扣可能会延迟 长达两个小时。.
00:01:53
单击下一步以选择 例外(如果需要).
00:01:56
,然后再次单击"下一步"。
00:01:59
命名规则
00:02:02
,然后选择转弯 在此规则复选框上。.
00:02:05
通过单击完成 您发送的每条消息.
00:02:08
从现在开始将保存在发件箱中
00:02:10
在指定的持续时间内。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
การนําส่งข้อความอีเมล
00:00:07
หรือใช้กฎเพื่อหน่วงเวลา การส่งข้อความทั้งหมด.
00:00:10
โดยจัดเก็บไว้ในเอ้าท์บ็อกซ์
00:00:11
สําหรับจํานวนที่ระบุของ เวลาหลังจากคลิกส่ง.
00:00:16
ถ้าคุณต้องการเลื่อนข้อความออกไป
00:00:18
ไปที่แท็บตัวเลือก และคลิกหน่วงเวลาการจัดส่ง.
00:00:22
หน้าต่างจะเปิดขึ้นและเข้า กล่องตัวเลือกการส่ง.
00:00:25
เลือกกล่อง ไม่จัดส่งก่อน
00:00:28
และเลือกวันที่และ เวลาที่คุณเลือกของ.
00:00:32
เมื่อคุณคลิก ส่ง ข้อความจะถูกเก็บไว้
00:00:35
ในโฟลเดอร์ 'กล่องขาออก' จนกว่าจะถึงเวลาจัดส่ง.
00:00:38
Outlook ของคุณต้องเปิดอยู่
00:00:40
สามารถส่ง ข้อความในเวลาที่ต้องการ.
00:00:43
หากคุณปิดแอปพลิเคชัน
00:00:45
Outlook จะแจ้งให้คุณทราบว่า ข้อความอยู่ในเอ้าท์บ็อกซ์.
00:00:49
แต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะส่งมันทันที
00:00:51
เปิดข้อความที่ล่าช้า กลับไปที่แท็บตัวเลือก.
00:00:54
หน่วงเวลาการจัดส่งแล้วยกเลิกการเรียกใช้
00:00:57
ไม่ได้ส่งก่อนกล่องของ
00:01:00
ปิดและส่ง
00:01:04
ตอนนี้ถ้าคุณต้องการชะลอการส่งมอบของ
00:01:05
ข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง
00:01:07
กระบวนการแตกต่างกัน เพราะคุณจะต้อง.
00:01:09
เพื่อสร้างกฎ
00:01:11
โดยในแท็บไฟล์ คลิกที่จัดการกฎและการแจ้งเตือน.
00:01:16
แล้วตามด้วยกฎใหม่
00:01:18
ในหน้าต่างที่ เปิด ขึ้น เลือก นํากฎไปใช้.
00:01:21
ในข้อความที่ฉันส่ง
00:01:23
แล้วคลิกถัดไป
00:01:25
ตอนนี้คุณต้องเลือก เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อ.
00:01:28
ถ้าคุณไม่ได้เลือกการยืนยันหนึ่งใบ
00:01:30
คลิก การดําเนินการ > การตั้งค่า
00:01:32
ถ้าคุณคลิก ใช่ กฎที่สร้างขึ้นจะใช้
00:01:35
ไปยังข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง
00:01:37
จากนั้นในรายการการกระทํา เลือกเลื่อนการจัดส่งตาม.
00:01:41
จํานวนนาที
00:01:44
คลิกค่าที่ขีดเส้นใต้ ตั้งจํานวนนาที.
00:01:46
ข้อความใดจะเป็น จัดคิวก่อนที่จะส่ง.
00:01:50
ส่วนลดอาจล่าช้า นานถึงสองชั่วโมง.
00:01:53
คลิกถัดไปเพื่อเลือก ข้อยกเว้นถ้าคุณต้องการ.
00:01:56
แล้วคลิก ถัดไป อีกครั้ง
00:01:59
ตั้งชื่อกฎ
00:02:02
แล้วเลือกเทิร์น บนกล่องกาเครื่องหมายกฎนี้.
00:02:05
โดยคลิกที่เสร็จสิ้น แต่ละข้อความที่คุณส่ง.
00:02:08
จากนี้ไปจะถูกเก็บไว้ในเอ้าท์บ็อกซ์
00:02:10
สําหรับระยะเวลาที่ระบุ

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show