Outlook - Create an e-mail message Tutorial

In this video, you will learn how to create an e-mail message using Microsoft 365. The video covers the steps to compose and send an e-mail, as well as how to add attachments and format the message.
This tutorial will help you become proficient in using Microsoft 365 for e-mail communication, enhancing your productivity and efficiency.

  • 2:46
  • 2164 views
00:00:05
a button is available in the ribbon.
00:00:07
You can also use the control + N keyboard shortcut.
00:00:12
In the subject field you type in the subject
00:00:15
of the message.
00:00:16
Enter the names or email addresses of the recipients
00:00:19
in the To, CC and BCC fields
00:00:23
by separating the different recipients with semicolons.
00:00:26
And if you want to find the name of the recipients
00:00:28
in your address book, click on the address book button
00:00:31
located in the ribbon or on one of these fields.
00:00:35
Then select the people to add.
00:00:37
Click To to open the address box.
00:00:40
You will have access to the global address list
00:00:43
of your organization,
00:00:44
but also to your personal contact list.
00:00:48
You can select the recipients by selecting them
00:00:50
and clicking on one of the fields
00:00:52
to add them as a recipient.
00:00:56
As you use Outlook a history is created
00:00:59
which allows you to simply specify
00:01:01
the first letter of a name
00:01:02
to display the different correspondents already used.
00:01:06
Another method if you do not want to enter
00:01:08
the global address list, you can use the keyboard
00:01:11
shortcut control + K, to have Outlook
00:01:14
search your contact lists and offer you a result.
00:01:17
If multiple email accounts are configured in Outlook
00:01:20
the From field will be available so that you can choose
00:01:23
with which address you want to send this message.
00:01:28
In this area, you enter your message
00:01:30
that you can format using the various tools present here.
00:01:36
You can also include different items in your message,
00:01:39
such as attachments that can be stored on your computer
00:01:42
or in online storage.
00:01:45
Outlook items such as business card,
00:01:47
add your signature if you have configured one,
00:01:50
or signal your message as having a high priority.
00:01:54
The insert tab gives you the possibility
00:01:57
to include various elements directly in
00:01:59
the body of the message, such as links, pictures or tables.
00:02:04
The options tab will allow you to constantly display
00:02:08
or hide the BCC and From fields.
00:02:12
You'll also find the confirmation options
00:02:14
for reception and playback.
00:02:17
You will find more formatting tools
00:02:19
in the format text tab.
00:02:22
And finally the review tab will allow you to define
00:02:25
a verification language for example,
00:02:28
and to enable automated correction of the text.
00:02:31
When you are finished you can send your message
00:02:34
by clicking here.
00:02:36
Your message spends a few moments in the outbox folder
00:02:40
then finds itself in the sent items folder.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
- [Instructeur] Om een ​​nieuwe e-mail te maken
00:00:05
is er een knop beschikbaar in het lint.
00:00:08
U kunt ook de control+ N toetsenbord
00:00:10
snelkoppeling gebruiken.
00:00:12
In het onderwerp veld typt u het onderwerp in
00:00:15
van het bericht.
00:00:16
Voer de namen of e-mailadressen van de ontvangers in
00:00:19
In de To, CC en BCC velden
00:00:22
door de verschillende ontvangers
00:00:24
te scheiden met puntkomma's.
00:00:26
En als u de naam van de ontvangers wilt vinden
00:00:28
in uw adresboek klik op de adresboek knop
00:00:31
Gelegen in het lint of op een van deze velden.
00:00:35
Selecteer vervolgens de mensen die u wilt toevoegen.
00:00:37
Klik op Aan om het adresveld te openen.
00:00:41
U heeft toegang tot de globale adreslijst
00:00:43
van uw organisatie,
00:00:44
maar ook tot uw persoonlijke contact lijst.
00:00:48
U kunt de ontvangers selecteren door ze te selecteren
00:00:50
en op een van de velden te klikken
00:00:52
om ze toe te voegen als ontvangers.
00:00:56
Als u Outlook gebruikt, wordt er een geschiedenis aangemaakt
00:00:59
Waarmee u eenvoudig
00:01:00
de eerste letter van een naam kunt geven
00:01:02
om de reeds aanwezige correspondenten weer te geven.
00:01:06
Een andere methode als u
00:01:08
de globale lijst niet wilt gebruiken,
00:01:09
is om het toetsenbord te gebruiken
00:01:11
Sneltoets control + K, om Outlook
00:01:14
uw contact lijsten te doorzoeken
00:01:15
en u een resultaat te bieden
00:01:17
Als meerdere e-mailaccounts zijn geconfigureerd in Outlook
00:01:20
Zal het veld Van beschikbaar zijn zodat u kunt kiezen
00:01:23
met welk adres u dit bericht wilt verzenden.
00:01:28
In dit gebied voert u uw bericht in
00:01:30
dat u kunt formatteren met behulp van
00:01:32
de diverse tools die hier aanwezig zijn.
00:01:36
U kunt ook verschillende items in uw bericht bijvoegen,
00:01:39
zoals bijlagen die op uw computer kunnen worden opgeslagen
00:01:42
of in online opslag.
00:01:45
Outlook beschikt over items zoals een visitekaartje,
00:01:47
Voeg je handtekening toe als je een hebt aangemaakt,
00:01:50
of signaleer uw bericht als een hoge prioriteit.
00:01:54
Het invoeg tabblad geeft u de mogelijkheid
00:01:57
om verschillende elementen direct in te voegen in
00:01:59
de inhoud van het bericht, zoals links,
00:02:01
afbeeldingen of tabellen.
00:02:05
Het tabblad Opties laat u voortdurend weergeven
00:02:08
of verbergen van de BCC en Van velden.
00:02:12
U vindt ook de bevestigingsopties
00:02:14
voor ontvangst en afspelen.
00:02:18
U vindt meer formatteringsinstrumenten
00:02:19
in het tabblad Formatteer tekst.
00:02:22
En ten slotte kunt u in het Overzicht tabblad
00:02:25
een taal verificatie definiëren, bijvoorbeeld
00:02:28
en automatische correctie van de tekst instellen.
00:02:31
Wanneer u klaar bent kunt u uw bericht sturen
00:02:34
door hier te klikken.
00:02:37
Uw bericht zal een tijdje in de map Outbox verblijven
00:02:40
en zal zich vervolgens bevinden in de map Verzonden items.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Zum Erstellen einer neuen E-Mail
00:00:05
finden Sie eine Schaltfläche in der Multifunktionsleiste.
00:00:07
Sie können auch die Tastenkombination Steuerung + N verwenden.
00:00:12
In das Betreff-Feld geben Sie den Betreff
00:00:15
der Nachricht ein.
00:00:16
Fügen Sie die Namen oder E-Mail-Adressen der Empfänger
00:00:19
in die Felder „An”, „Kopie” und „Blindkopie” ein,
00:00:23
indem Sie die einzelnen Empfänger mit Semikolons voneinander trennen.
00:00:26
Um die Namen der Empfänger in Ihrem
00:00:28
Adressbuch zu finden, klicken Sie auf die Adressbuch-Schaltfläche
00:00:31
in der Multifunktionsleiste oder auf eines dieser Felder.
00:00:35
Wählen Sie dann die Personen zum Hinzufügen aus.
00:00:37
Klicken Sie auf „An”, um das Adressfeld zu öffnen.
00:00:40
Sie haben damit Zugriff auf die globale Adressliste
00:00:43
Ihrer Organisation,
00:00:44
aber auch auf Ihre persönlichen Kontakte.
00:00:48
Sie können die Empfänger auswählen, indem Sie sie markieren
00:00:50
und auf eines der Felder klicken,
00:00:52
um sie als Empfänger hinzuzufügen.
00:00:56
Wenn Sie Outlook benutzen, wird der Verlauf aufgezeichnet,
00:00:59
wodurch es ausreicht, den
00:01:01
ersten Buchstaben eines Namens anzugeben,
00:01:02
um alle bereits verwendeten E-Mail-Adressen von Korrespondenten anzuzeigen.
00:01:06
Falls Sie nicht in die globale
00:01:08
Adressliste gehen möchten, können Sie alternativ die Tastenkombination
00:01:11
Steuerung + K verwenden, damit Outlook
00:01:14
Ihre Kontaktlisten durchsucht und Ihnen ein Ergebnis liefert.
00:01:17
Wenn mehrere E-Mail-Konten in Outlook eingerichtet sind,
00:01:20
ist das Feld „Von” verfügbar, so dass Sie auswählen können,
00:01:23
mit welcher Absenderadresse Sie diese Nachricht versenden möchten.
00:01:28
In dieses Feld geben Sie Ihre Nachricht ein,
00:01:30
welche Sie mithilfe der verschiedenen angezeigten Tools formatieren können.
00:01:36
Sie können ebenfalls verschiedene Elemente in Ihre Nachricht einbetten –
00:01:39
beispielsweise Anhänge, die auf Ihrem Computer oder im
00:01:42
Online-Speicher gesichert werden können,
00:01:45
Outlook-Elemente wie eine Visitenkarte,
00:01:47
Ihre Signatur, falls Sie eine konfiguriert haben,
00:01:50
oder die Markierung Ihrer Nachricht mit hoher Priorität.
00:01:54
Die Registerkarte „Einfügen” gibt Ihnen die Möglichkeit,
00:01:57
verschiedene Elemente direkt in
00:01:59
den Text Ihrer Nachricht einzubinden, so wie Links, Bilder oder Tabellen.
00:02:04
Über die Registerkarte „Optionen” können Sie jederzeit die Felder „Blindkopie” und „Von”
00:02:08
anzeigen oder ausblenden lassen.
00:02:12
Sie finden hier auch die Optionen
00:02:14
zur Bestätigung für Empfang und Wiedergabe.
00:02:17
Weiter Formatierungs-Tools finden Sie
00:02:19
in der Registerkarte „Textformatierung”.
00:02:22
Und die Registerkarte „Überprüfung” schließlich erlaubt Ihnen zum Beispiel die Festlegung
00:02:25
einer Überprüfungssprache
00:02:28
und die Aktivierung der automatischen Textkorrektur.
00:02:31
Wenn Sie fertig sind, können Sie Ihre Nachricht absenden,
00:02:34
indem Sie hier klicken.
00:02:36
Ihre Nachricht bleibt für einen kurzen Moment im Outlook-Postausgang
00:02:40
und befindet sich anschließend Im Ordner „Gesendete Objekte”.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Para crear un nuevo correo electrónico,
00:00:05
hay un botón disponible en la cinta.
00:00:07
También puede utilizar el atajo de teclado Control + N.
00:00:12
En el campo Asunto, escriba el asunto
00:00:15
del mensaje.
00:00:16
Introduzca los nombres o direcciones de correo electrónico de los destinatarios
00:00:19
en los campos Para, CC y CCO
00:00:23
separando los diferentes destinatarios con punto y coma.
00:00:26
Y, si desea encontrar el nombre de los destinatarios
00:00:28
en la libreta de direcciones, haga clic en el botón Libreta de direcciones
00:00:31
situado en la cinta o en uno de estos campos.
00:00:35
Luego seleccione a quien desee agregar.
00:00:37
Para abrir el campo de dirección, haga clic en Para.
00:00:40
Tendrá acceso a la lista global de direcciones
00:00:43
de su organización,
00:00:44
así como a su lista personal de contactos.
00:00:48
Puede elegir a los destinatarios seleccionándolos
00:00:50
y haciendo clic en uno de los campos
00:00:52
para añadirlos como destinatarios.
00:00:56
A medida que utiliza Outlook, se crea
00:00:59
un historial que le permite especificar
00:01:01
la primera letra de un nombre
00:01:02
para mostrar los diferentes contactos ya utilizados.
00:01:06
Otro método, si no desea introducir
00:01:08
la lista de direcciones global, es utilizar el atajo de teclado
00:01:11
Control + K para que Outlook
00:01:14
busque en sus listas de contactos y le ofrezca un resultado.
00:01:17
Si se configuran varias cuentas de correo electrónico en Outlook,
00:01:20
el campo De estará disponible para que pueda elegir
00:01:23
desde qué dirección desea enviar este mensaje.
00:01:28
En esta área, escriba su mensaje
00:01:30
que puede formatear utilizando las distintas herramientas aquí presentes.
00:01:36
También puede incluir diferentes elementos en su mensaje,
00:01:39
como archivos adjuntos que pueden estar almacenados en su ordenador
00:01:42
o en un disco duro virtual.
00:01:45
En otros elementos de Outlook, como la tarjeta de visita,
00:01:47
puede agregar su firma si ha configurado una,
00:01:50
o indicar una alta prioridad para su mensaje.
00:01:54
La pestaña Insertar le da la posibilidad
00:01:57
de incluir varios elementos directamente en
00:01:59
el cuerpo del mensaje, como enlaces, imágenes o tablas.
00:02:04
La pestaña Opciones le permitirá mostrar u ocultar en todo momento
00:02:08
los campos CCO y De.
00:02:12
También tiene las opciones de confirmación
00:02:14
de recepción y visualización.
00:02:17
Encontrará más herramientas de formato
00:02:19
en la pestaña Formato de texto.
00:02:22
Y, finalmente, la pestaña Revisión le permitirá definir
00:02:25
un idioma de verificación, por ejemplo,
00:02:28
y activar la corrección automática del texto.
00:02:31
Cuando haya terminado, puede enviar su mensaje
00:02:34
haciendo clic aquí.
00:02:36
Su mensaje pasa unos momentos en la carpeta Bandeja de salida
00:02:40
y luego va a parar a la carpeta Elementos enviados.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Para criar um novo e-mail,
00:00:05
um botão está disponível na faixa de opções.
00:00:07
Você também pode utilizar o atalho Ctrl N.
00:00:12
No campo assunto, você digita o assunto
00:00:15
da mensagem.
00:00:16
Insira os nomes ou endereços de e-mail dos destinatários
00:00:19
nos campos Para, CC e BCC
00:00:23
separando os diferentes destinatários por ponto e vírgulas.
00:00:26
E, se quiser encontrar nome de destinatários
00:00:28
em seu livro de endereços, clique no botão de livro de endereços
00:00:31
localizado na faixa de opções ou em um destes campos.
00:00:35
Então, selecione a pessoa a ser adicionada.
00:00:37
Clique em Para para abrir a caixa de endereços.
00:00:40
Você vai ter acesso a uma lista geral de endereços
00:00:43
da sua organização,
00:00:44
mas também à sua lista pessoal de contatos.
00:00:48
Você pode selecionar os destinatários selecionando-os
00:00:50
e clicando em um dos campos
00:00:52
para adicioná-los como um destinatário.
00:00:56
Conforme você usa o Outlook, um histórico é criado,
00:00:59
o que permite que você simplesmente especifique
00:01:01
a primeira letra de um nome
00:01:02
para exibir as diferentes correspondências já usadas.
00:01:06
Outro método, se não quiser inserir
00:01:08
a lista geral de endereço, você pode usar o atalho
00:01:11
Ctrl K, para ter o Outlook
00:01:14
buscando em sua lista de contatos e oferecendo um resultado.
00:01:17
Se múltiplas contas de e-mail estiverem configuradas no Outlook,
00:01:20
o campo De estará disponível para que você possa escolher
00:01:23
com qual endereço deseja enviar esta mensagem.
00:01:28
Nesta área, você insere sua mensagem
00:01:30
que você pode formatar usando várias ferramentas aqui presentes.
00:01:36
Você também pode incluir diferentes itens em sua mensagem,
00:01:39
como anexos que podem ser armazenados em seu computador
00:01:42
ou on-line.
00:01:45
Os itens do Outlook, como Cartão de visita,
00:01:47
adiciona sua assinatura, se você tiver configurado uma,
00:01:50
ou sinaliza sua mensagem como tendo alta prioridade.
00:01:54
A aba Inserir dá a você a possibilidade
00:01:57
de incluir vários elementos diretamente no
00:01:59
corpo da mensagem, como links, imagens ou tabelas.
00:02:04
A aba Opções permitirá que você exiba ou oculte
00:02:08
constantemente o BCC e os campos De.
00:02:12
Você também vai encontrar as opções de confirmação
00:02:14
para recepção e playback.
00:02:17
Você encontrará mais ferramentas de formatação
00:02:19
na aba Formatar texto.
00:02:22
Por fim, a aba Review, permitirá que você defina
00:02:25
um idioma de verificação, por exemplo,
00:02:28
e para habilitar a correção automática do texto.
00:02:31
Quando tiver terminado, você pode enviar sua mensagem
00:02:34
clicando aqui.
00:02:36
Suas mensagens passam alguns instantes da pasta caixa de saída
00:02:40
e depois se encontram na pasta itens enviados.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Per creare una nuova email
00:00:05
c'è un tasto sul ribbon.
00:00:07
Puoi anche usare il tasto di scelta rapida control + N.
00:00:12
Nel campo Oggetto, inserisci l'oggetto
00:00:15
del messaggio.
00:00:16
Inserisci il nome o l'indirizzo email dei destinatari
00:00:19
nei campi A, Cc e Ccn,
00:00:23
separando i vari destinatari col punto e virgola.
00:00:26
E se vuoi cercare il nome dei destinatari
00:00:28
nella tua rubrica, clicca sul pulsante rubrica
00:00:31
situato sul ribbon, o su uno di questi campi.
00:00:35
Poi seleziona le persone da aggiungere.
00:00:37
Clicca su A per aprire la casella per l'indirizzo.
00:00:40
Avrai accesso a tutta la rubrica
00:00:43
della tua azienda,
00:00:44
ma anche alla lista dei tuoi contatti personali.
00:00:48
Puoi selezionare i destinatari selezionandoli
00:00:50
e cliccando su uno dei campi
00:00:52
per aggiungerli come destinatari.
00:00:56
Mentre usi Outlook, si crea una cronologia
00:00:59
che ti consente di indicare semplicemente
00:01:01
la prima lettera di un nome
00:01:02
per visualizzare i vari corrispondenti già usati.
00:01:06
Un altro metodo, se non vuoi accedere
00:01:08
a tutta la lista, è quello di utilizzare control + K,
00:01:11
i tasti di scelta rapida, in modo che sia Outlook
00:01:14
a controllare la lista dei contatti, e a offrirti poi un risultato.
00:01:17
Se in Outlook sono configurati diversi account di posta,
00:01:21
sarà disponibile il campo Da, in modo che potrai scegliere
00:01:23
con quale indirizzo vuoi inviare questo messaggio.
00:01:28
In quest'area, inserisci il tuo messaggio,
00:01:30
che puoi formattare utilizzando i vari strumenti qui presenti.
00:01:36
Puoi anche inserire diversi elementi nel tuo messaggio,
00:01:39
come, per esempio, allegati memorizzati sul tuo PC
00:01:42
o online.
00:01:45
Elementi Outlook, quali biglietti da visita,
00:01:47
aggiungere la firma, se ne hai configurata una,
00:01:50
o la segnalazione di messaggio con priorità alta.
00:01:54
La scheda Inserisci ti dà la possibilità
00:01:57
di includere vari elementi direttamente
00:01:59
nel corpo del messaggio; come link, foto o tabelle.
00:02:04
La scheda Opzioni ti consentirà di visualizzare costantemente
00:02:08
o di nascondere i campi Ccn e Da.
00:02:12
Troverai anche le opzioni di conferma
00:02:14
di ricezione.
00:02:17
Troverai più strumenti di formattazione
00:02:19
nella scheda Formato Testo.
00:02:22
E, infine, la scheda di revisione ti consentirà di definire
00:02:25
un controllo linguistico, per esempio,
00:02:28
e di abilitare la correzione automatica del testo.
00:02:31
Quando hai finito, puoi inoltrare il tuo messaggio
00:02:34
cliccando qui.
00:02:36
Il tuo messaggio sarà in Posta in Uscita per alcuni istanti,
00:02:40
e poi finirà nella cartella della Posta Inviata.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Для создания сообщения
00:00:05
есть специальная кнопка на ленте.
00:00:07
Также вы можете использовать сочетание клавиш CTRL+N.
00:00:12
В графе «Тема» укажи тему
00:00:15
вашего письма.
00:00:16
Введите имена или электронные адреса получателей
00:00:19
в полях «Кому», «Копия» и «Скрытая копия»,
00:00:23
разделяя разных получателей точкой с запятой.
00:00:26
Если вы хотите найти имена получателей
00:00:28
в своей адресной книге, кликните на кнопку «Адресная книга»,
00:00:31
расположенную на ленте, или на одном из этих полей.
00:00:35
Затем добавьте получателей.
00:00:37
Кликните «Кому», чтобы открыть адресную книгу.
00:00:40
Вы откроете глобальный список адресов
00:00:43
вашей организации,
00:00:44
а также ваш личный список контактов.
00:00:48
Выберите получателя, нажав на него,
00:00:50
и кликните на одно из полей,
00:00:52
чтобы добавить получателя.
00:00:56
В ходе использования программы, Outlook создает историю,
00:00:59
благодаря которой вы можете ввести
00:01:01
первую букву имени
00:01:02
и увидеть список лиц, с которыми вы вели переписку.
00:01:06
Если вы не хотите использовать
00:01:08
глобальный список адресов, используйте сочетание
00:01:11
CTRL+K, чтобы открыть в Outlook
00:01:14
поиск по спискам ваших контактов.
00:01:17
Если к Outlook подключены несколько аккаунтов,
00:01:21
поле «От» будет активно, и вы сможете выбрать,
00:01:23
с какого адреса отправить сообщение.
00:01:28
В этой области вы можете ввести сообщение,
00:01:30
которое можно форматировать с помощью разных инструментов.
00:01:36
К сообщению можно прикрепить различные файлы.
00:01:39
Вложения, которые хранятся на вашем компьютере
00:01:42
или в онлайн-хранилище.
00:01:45
А также элементы Outlook, например, визитку.
00:01:47
Можно добавить подпись, если она создана,
00:01:50
или отметить сообщение маркером «Высокий приоритет».
00:01:54
Вкладка «Вставка» дает вам возможность
00:01:57
добавлять различные элементы
00:01:59
прямо в тело письма. Например, ссылки, картинки или таблицы.
00:02:04
Во вкладке «Параметры» можно выбрать,
00:02:08
чтобы поле «СК» было скрыто или отображалось в поле «От».
00:02:12
Также там можно выбрать опцию уведомления
00:02:14
о доставке и получении.
00:02:17
Больше инструментов форматирования доступны
00:02:19
во вкладке «Формат текста».
00:02:22
И, наконец, вкладка «Рецензирование» поможет вам,
00:02:25
к примеру, определить язык
00:02:28
или включить автоматическую проверку правописания.
00:02:31
Когда вы закончите, письмо можно отправить,
00:02:34
нажав сюда.
00:02:36
Ваше письмо пару секунд остается в папке «Исходящие»,
00:02:40
а затем переместится в папку «Отправленные».

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
創建新電子郵件
00:00:05
功能區中提供了一個按鈕。
00:00:07
您還可以使用該控制項 • N 鍵盤快速鍵。.
00:00:12
在主題欄位中 您鍵入的主題.
00:00:15
的消息。
00:00:16
輸入姓名或電子郵件 收件者的位址.
00:00:19
在"要"、CC 和 BCC 欄位中
00:00:23
通過分離不同的 帶分號的收件者。.
00:00:26
如果你想找到 收件者的姓名.
00:00:28
在通訊錄中,按一下 在通訊錄按鈕上.
00:00:31
位於色帶或 在這些欄位中之一。.
00:00:35
然後選擇要添加的人。
00:00:37
按一下"打開位址框"。
00:00:40
您將有權訪問 全域通訊清單.
00:00:43
您的組織,
00:00:44
也到你的個人連絡人名單。
00:00:48
您可以選擇 收件者通過選擇他們.
00:00:50
並按一下其中一個欄位
00:00:52
將它們添加為收件者。
00:00:56
使用 Outlook 時,將創建歷史記錄
00:00:59
這允許您簡單地指定
00:01:01
名稱的第一個字母
00:01:02
以顯示不同的 記者已經使用。.
00:01:06
另一種方法,如果不想輸入
00:01:08
全域通訊清單, 您可以使用鍵盤.
00:01:11
快捷方式控制項 = K,具有 Outlook
00:01:14
搜索連絡人清單 並為您提供結果。.
00:01:17
如果多個電子郵件帳戶 在 Outlook 中配置.
00:01:20
"從"欄位將為 可用,以便您可以選擇.
00:01:23
與哪個位址你 要發送此消息。.
00:01:28
在此區域中,您輸入消息
00:01:30
您可以使用 這裡存在各種工具。.
00:01:36
您還可以包括不同的 郵件中的專案,.
00:01:39
例如附件,可以 存儲在您的電腦上.
00:01:42
或線上存儲。
00:01:45
展望專案,如名片,
00:01:47
添加您的簽名,如果 您已經配置了一個,.
00:01:50
或將您的消息信號為 具有高優先順序。.
00:01:54
插入選項卡為您提供了可能性
00:01:57
將各種元素直接包含在
00:01:59
消息的正文,如 作為連結、圖片或表格。.
00:02:04
選項選項卡將允許 你不斷顯示.
00:02:08
或隱藏 BCC 和"從"欄位。
00:02:12
您還可以找到確認選項
00:02:14
接收和播放。
00:02:17
你會發現更多的格式化工具
00:02:19
在格式文本選項卡中。
00:02:22
最後是審閱選項卡 將允許您定義.
00:02:25
例如,一種驗證語言,
00:02:28
並啟用自動 文本的更正。.
00:02:31
完成後 您可以發送消息.
00:02:34
點擊此處。
00:02:36
您的消息花費一些 在外出件箱資料夾中的時刻.
00:02:40
然後發現自己在 已發送的專案資料夾。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
新しいメールを作成するには
00:00:05
ボタンはリボンで使用できます。
00:00:07
コントロールを使用することもできます。 + Nキーボードショートカット。.
00:00:12
件名フィールド 件名に入力する.
00:00:15
メッセージの。
00:00:16
名前または電子メールを入力します。 受信者のアドレス.
00:00:19
To、CC、および BCC フィールド
00:00:23
異なるを分離することによって セミコロンを持つ受信者。.
00:00:26
見つけたいなら 受信者の名前.
00:00:28
アドレス帳で、 アドレス帳ボタン.
00:00:31
リボンまたは これらのフィールドのいずれかに使用されます。.
00:00:35
次に、追加するユーザーを選択します。
00:00:37
[アドレス] ボックスを開くには、[次の場合]をクリックします。
00:00:40
へのアクセス権を持つことになります。 グローバル アドレス一覧.
00:00:43
あなたの組織の、
00:00:44
個人の連絡先リストにも表示されます。
00:00:48
を選択できます。 受信者を選択して.
00:00:50
フィールドのいずれかをクリックします。
00:00:52
を使用して、受信者として追加します。
00:00:56
Outlook を使用すると、履歴が作成されます。
00:00:59
これは、単に指定することができます
00:01:01
名前の最初の文字
00:01:02
異なるを表示するには 特派員は既に使用しています。.
00:01:06
入力したくない場合は別の方法
00:01:08
グローバル アドレス一覧、 あなたはキーボードを使用することができます.
00:01:11
ショートカット コントロール + K、 Outlook を持つ
00:01:14
連絡先リストを検索する 結果を提供します。.
00:01:17
複数の電子メール アカウントの場合 は Outlook で構成されています.
00:01:20
次のフィールドは次のようになります。 あなたが選択できるように利用可能.
00:01:23
どのアドレスを使用して このメッセージを送信します。.
00:01:28
この領域で、メッセージを入力します。
00:01:30
を使用して書式設定できます。 ここには様々なツールが存在します。.
00:01:36
また、異なるを含めることができます。 メッセージ内の項目、.
00:01:39
できる添付ファイルなど コンピュータに保存する.
00:01:42
またはオンラインストレージで。
00:01:45
名刺などの Outlook 項目、
00:01:47
署名を追加する場合 1 つを構成しました。.
00:01:50
またはメッセージを次のように通知する 優先度が高い。.
00:01:54
挿入タブは、あなたの可能性を与えます
00:01:57
に直接さまざまな要素を含める
00:01:59
メッセージの本文 リンク、画像やテーブルとして。.
00:02:04
オプションタブでは、 常に表示する.
00:02:08
または、BCC フィールドと From フィールドを非表示にします。
00:02:12
確認オプションも表示されます。
00:02:14
レセプションと再生のために。
00:02:17
その他の書式設定ツールを見つけることができます。
00:02:19
[書式] タブに表示されます。
00:02:22
そして最後にレビュータブ を使用すると、定義が可能になります。.
00:02:25
たとえば、検証言語
00:02:28
自動化を可能にする テキストの修正。.
00:02:31
終わったら メッセージを送信できます。.
00:02:34
ここをクリックしてください。
00:02:36
あなたのメッセージは、いくつかの時間を費やします アウトボックス フォルダ内のモーメント.
00:02:40
その後、自分自身を見つける 送信されたアイテム フォルダ。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Để tạo một email mới
00:00:05
một nút có sẵn trong ruy băng.
00:00:07
Bạn cũng có thể sử dụng điều khiển + Phím tắt N..
00:00:12
Trong trường chủ đề bạn gõ vào chủ đề.
00:00:15
của tin nhắn.
00:00:16
Nhập tên hoặc email địa chỉ của người nhận.
00:00:19
trong các trường đến, CC và BCC
00:00:23
bằng việc tách các người nhận bằng dấu chấm phẩy..
00:00:26
Và nếu bạn muốn tìm tên của người nhận.
00:00:28
trong sổ địa chỉ của bạn, hãy nhấp vào trên nút sổ địa chỉ.
00:00:31
nằm trong ruy-băng hoặc trên một trong các trường này..
00:00:35
Sau đó chọn người để thêm.
00:00:37
Bấm để mở hộp địa chỉ.
00:00:40
Bạn sẽ có quyền truy cập vào danh sách địa chỉ toàn cầu.
00:00:43
tổ chức của bạn,
00:00:44
mà còn cho danh sách liên lạc cá nhân của bạn.
00:00:48
Bạn có thể chọn người nhận bằng cách chọn chúng.
00:00:50
và nhấp vào một trong các trường
00:00:52
để thêm chúng làm người nhận.
00:00:56
Khi bạn sử dụng Outlook một lịch sử được tạo ra
00:00:59
cho phép bạn chỉ cần chỉ định
00:01:01
chữ cái đầu tiên của một tên
00:01:02
để hiển thị các phóng viên đã được sử dụng..
00:01:06
Một phương pháp khác nếu bạn không muốn nhập
00:01:08
danh sách địa chỉ toàn cầu, bạn có thể sử dụng bàn phím.
00:01:11
phím tắt Control + K, để có Outlook
00:01:14
Tìm kiếm danh sách liên hệ của bạn và cung cấp cho bạn một kết quả..
00:01:17
Nếu nhiều tài khoản email được cấu hình trong Outlook.
00:01:20
trường từ sẽ được có sẵn để bạn có thể chọn.
00:01:23
với địa chỉ mà bạn muốn gửi thư này..
00:01:28
Trong khu vực này, bạn nhập tin nhắn của bạn
00:01:30
bạn có thể định dạng bằng cách sử dụng công cụ khác nhau có mặt ở đây..
00:01:36
Bạn cũng có thể bao gồm các các mục trong tin nhắn của bạn,.
00:01:39
như phần đính kèm có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn.
00:01:42
hoặc lưu trữ trực tuyến.
00:01:45
Các mục Outlook như thẻ kinh doanh,
00:01:47
Thêm chữ ký của bạn nếu bạn đã cấu hình một,.
00:01:50
hoặc tín hiệu tin nhắn của bạn như có ưu tiên cao..
00:01:54
Tab chèn cung cấp cho bạn khả năng
00:01:57
bao gồm các yếu tố khác nhau trực tiếp
00:01:59
cơ thể của tin nhắn, chẳng hạn như liên kết, hình ảnh hoặc bảng..
00:02:04
Tab tùy chọn sẽ cho phép bạn để liên tục hiển thị.
00:02:08
hoặc ẩn các trường BCC và from.
00:02:12
Bạn cũng sẽ tìm thấy các tùy chọn xác nhận
00:02:14
cho việc tiếp nhận và phát lại.
00:02:17
Bạn sẽ tìm thấy nhiều công cụ định dạng hơn
00:02:19
trong tab định dạng văn bản.
00:02:22
Và cuối cùng là tab đánh giá sẽ cho phép bạn xác định.
00:02:25
một ngôn ngữ xác minh ví dụ,
00:02:28
và bật tự động chỉnh văn bản..
00:02:31
Khi bạn hoàn tất bạn có thể gửi tin nhắn của bạn.
00:02:34
bằng cách nhấn vào đây.
00:02:36
Tin nhắn của bạn dành một vài những khoảnh khắc trong cặp hộp thư đi.
00:02:40
sau đó tìm thấy chính nó trong thư mục mục đã gửi..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Untuk membuat email baru
00:00:05
sebuah tombol tersedia di pita.
00:00:07
Anda juga dapat menggunakan kontrol + N shortcut keyboard..
00:00:12
Di bidang subjek Anda mengetikkan subjek.
00:00:15
pesan.
00:00:16
Masukkan nama atau email Alamat Penerima.
00:00:19
di bidang kepada, CC, dan BCC
00:00:23
dengan memisahkan Penerima dengan tanda titik koma..
00:00:26
Dan jika Anda ingin mencari nama Penerima.
00:00:28
di buku alamat Anda, klik pada tombol buku alamat.
00:00:31
Terletak di pita atau di salah satu bidang ini..
00:00:35
Kemudian pilih orang yang akan ditambahkan.
00:00:37
Klik untuk membuka kotak Alamat.
00:00:40
Anda akan memiliki akses ke daftar alamat global.
00:00:43
organisasi Anda,
00:00:44
tetapi juga untuk daftar kontak pribadi Anda.
00:00:48
Anda dapat memilih Penerima dengan memilihnya.
00:00:50
dan klik pada salah satu bidang
00:00:52
untuk menambahkannya sebagai penerima.
00:00:56
Saat Anda menggunakan Outlook, Riwayat akan dibuat
00:00:59
yang memungkinkan Anda hanya menentukan
00:01:01
huruf pertama dari nama
00:01:02
untuk menampilkan berbagai koresponden yang sudah digunakan..
00:01:06
Metode lain jika Anda tidak ingin memasukkan
00:01:08
daftar alamat global, Anda dapat menggunakan keyboard.
00:01:11
Shortcut Control + K, untuk memiliki Outlook
00:01:14
mencari daftar kontak Anda dan menawarkan hasil..
00:01:17
Jika beberapa akun email dikonfigurasi di Outlook.
00:01:20
bidang dari akan tersedia sehingga Anda dapat memilih.
00:01:23
dengan alamat mana Anda ingin mengirim pesan ini..
00:01:28
Di area ini, Anda memasukkan pesan
00:01:30
yang dapat Anda format menggunakan berbagai alat yang ada di sini..
00:01:36
Anda juga dapat menyertakan berbagai item dalam pesan,.
00:01:39
seperti lampiran yang dapat disimpan di komputer Anda.
00:01:42
atau dalam penyimpanan online.
00:01:45
Item Outlook seperti kartu nama,
00:01:47
menambahkan tanda tangan Anda jika Anda telah mengonfigurasi satu,.
00:01:50
atau menandakan pesan Anda memiliki prioritas tinggi..
00:01:54
Tab insert memberi Anda kemungkinan
00:01:57
memasukkan berbagai elemen secara
00:01:59
badan pesan, seperti sebagai link, gambar atau tabel..
00:02:04
Tab opsi akan memungkinkan Anda untuk terus menampilkan.
00:02:08
atau Sembunyikan BCC dan dari bidang.
00:02:12
Anda juga akan menemukan opsi konfirmasi
00:02:14
untuk penerimaan dan pemutaran.
00:02:17
Anda akan menemukan lebih banyak alat pemformatan
00:02:19
di tab teks format.
00:02:22
Dan akhirnya tab review Anda dapat menentukan.
00:02:25
bahasa verifikasi misalnya,
00:02:28
dan untuk mengaktifkan otomatis Koreksi teks..
00:02:31
Ketika Anda selesai Anda dapat mengirim pesan Anda.
00:02:34
dengan mengklik di sini.
00:02:36
Pesan Anda menghabiskan beberapa Momen dalam folder kotak keluar.
00:02:40
kemudian menemukan dirinya dalam folder Item Terkirim..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Създаване на нов имейл
00:00:05
в лентата има бутон.
00:00:07
Можете също да използвате + N клавишна комбинация..
00:00:12
В полето за тема въвеждате в темата.
00:00:15
на съобщението.
00:00:16
Въведете имената или имейла адресите на получателите.
00:00:19
в полетата До, СС и СК
00:00:23
чрез разделяне на различните получатели с точка и запетая..
00:00:26
И ако искате да намерите името на получателите.
00:00:28
в адресната книга щракнете върху на бутона за адресната книга.
00:00:31
намира в лентата или в една от тези области..
00:00:35
След това изберете хората, които да добавите.
00:00:37
Щракнете върху за да отворите адресното поле.
00:00:40
Ще имате достъп до глобалния адресен списък.
00:00:43
на вашата организация,
00:00:44
но и към личния ви списък с контакти.
00:00:48
Можете да изберете получателите, като ги изберете.
00:00:50
и щракнете върху едно от полетата
00:00:52
да ги добавите като получател.
00:00:56
Когато използвате Outlook, се създава хронология
00:00:59
което ви позволява просто да
00:01:01
първата буква на име
00:01:02
за да се покажат различните вече използвани кореспонденти..
00:01:06
Друг метод, ако не искате да въведете
00:01:08
глобалния адресен списък, можете да използвате.
00:01:11
пряк път контрол + K, за да имате Outlook
00:01:14
търсене в списъците си с контакти и да ви предложим резултат..
00:01:17
Ако няколко имейл акаунта са конфигурирани в Outlook.
00:01:20
от полето ще бъде така че да можете да изберете.
00:01:23
с кой адрес искате да изпратите това съобщение..
00:01:28
В тази област въвеждате вашето съобщение
00:01:30
можете да форматирате с помощта на различни инструменти, които се намират тук..
00:01:36
Можете също да включите различни елементи в съобщението,.
00:01:39
като прикачени файлове, които могат да да се съхраняват на компютъра.
00:01:42
или в онлайн хранилище.
00:01:45
Елементи на Outlook, като визитка,
00:01:47
добавите подписа си, ако конфигурирали един,.
00:01:50
или сигнализирайте за вашето съобщение тели имат висок приоритет..
00:01:54
В раздела за вмъкване ви дава възможност
00:01:57
да включат различни елементи пряко в
00:01:59
на съобщението, като например като връзки, картини или таблици..
00:02:04
Разделът с опции ще позволи постоянно да показвате.
00:02:08
или скриване на полетата СК и От.
00:02:12
Ще намерите и опциите за потвърждение
00:02:14
за приемане и възпроизвеждане.
00:02:17
Ще намерите още инструменти за форматиране
00:02:19
в раздела форматиране на текст.
00:02:22
И накрая раздела за преглед позволява да определите.
00:02:25
език за проверка, например,
00:02:28
и да се даде възможност за автоматизирано коригиране на текста..
00:02:31
Когато приключите можете да изпратите съобщението си.
00:02:34
като кликнете тук.
00:02:36
Вашето послание прекарва няколко моменти в папката "Изходящи".
00:02:40
след това се оказва в папката изпратени елементи..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Pentru a crea un e-mail nou
00:00:05
un buton este disponibil în panglică.
00:00:07
De asemenea, puteți utiliza + N comandă rapidă de la tastatură..
00:00:12
În câmpul subiect tastați subiectul.
00:00:15
mesajului.
00:00:16
Introduceți numele sau e-mailul adresele destinatarilor.
00:00:19
în câmpurile Către, CC și BCC
00:00:23
prin separarea diferitelor destinatari cu punct și virgulă..
00:00:26
Și dacă doriți să găsiți numele destinatarilor.
00:00:28
în agendă, faceți clic pe pe butonul agendă.
00:00:31
situat în panglică sau pe unul dintre aceste domenii..
00:00:35
Apoi selectați persoanele de adăugat.
00:00:37
Faceți clic pe Către pentru a deschide caseta adresă.
00:00:40
Veți avea acces la lista globală de adrese.
00:00:43
al organizației dvs.,
00:00:44
dar, de asemenea, la lista de contacte personale.
00:00:48
Puteți selecta destinatarii selectându-i.
00:00:50
și făcând clic pe unul dintre câmpurile
00:00:52
pentru a le adăuga ca destinatar.
00:00:56
Pe măsură ce utilizați Outlook, se creează un istoric
00:00:59
care vă permite să specificați pur și simplu
00:01:01
prima literă a unui nume
00:01:02
pentru a afișa diferitele corespondenții deja utilizați..
00:01:06
O altă metodă dacă nu doriți să introduceți
00:01:08
lista globală de adrese; puteți utiliza tastatura.
00:01:11
control comandă rapidă + K, pentru a avea Outlook
00:01:14
căutarea în listele de persoane de contact și vă oferă un rezultat..
00:01:17
Dacă mai multe conturi de e-mail sunt configurate în Outlook.
00:01:20
câmpul De la va fi disponibile, astfel încât să puteți alege.
00:01:23
cu ce adresă vă adresa doriți să trimiteți acest mesaj..
00:01:28
În această zonă, introduceți mesajul
00:01:30
pe care le puteți formata utilizând diferite instrumente prezente aici..
00:01:36
De asemenea, puteți include diferite elemente din mesaj,.
00:01:39
ar fi atașări care pot să fie stocate pe computer.
00:01:42
sau în stocare online.
00:01:45
Elemente Outlook, ar fi cartea de vizită,
00:01:47
adăugați semnătura dacă ați configurat unul,.
00:01:50
sau semnalați mesajul ca având o prioritate ridicată..
00:01:54
Fila inserare vă oferă posibilitatea de a
00:01:57
să includă diverse elemente direct în
00:01:59
corpul mesajului, ar fi ca legături, imagini sau tabele..
00:02:04
Fila de opțiuni va permite pentru a afișa în mod constant.
00:02:08
sau ascunde câmpurile BCC și From.
00:02:12
Veți găsi, de asemenea, opțiunile de confirmare
00:02:14
pentru recepție și redare.
00:02:17
Veți găsi mai multe instrumente de formatare
00:02:19
în fila formatare text.
00:02:22
Și în cele din urmă fila de revizuire vă va permite să definiți.
00:02:25
un limbaj de verificare, de exemplu;
00:02:28
și pentru a permite corectarea textului..
00:02:31
Când ați terminat puteți trimite mesajul.
00:02:34
făcând clic aici.
00:02:36
Mesajul dvs. momente în folderul outbox.
00:02:40
apoi se găsește în folderul de elemente trimise..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Створення нового повідомлення електронної пошти
00:00:05
кнопка доступна на стрічці.
00:00:07
Також можна використовувати елемент керування + N сполучення клавіш..
00:00:12
У полі теми ви вводите тему.
00:00:15
повідомлення.
00:00:16
Введіть імена або повідомлення електронної пошти адреси одержувачів.
00:00:19
у полях Кому, Копія та ПК
00:00:23
розділяючи різні одержувачі з крапкою з комою..
00:00:26
І якщо ви хочете знайти ім'я одержувачів.
00:00:28
в адресній книзі натисніть кнопку на кнопці адресної книги.
00:00:31
розташований на стрічці або на одному з цих полів..
00:00:35
Потім виберіть користувачів, яких потрібно додати.
00:00:37
Натисніть кнопку Щоб відкрити поле адреси.
00:00:40
Ви матимете доступ до глобальний список адрес.
00:00:43
вашої організації,
00:00:44
але і до вашого особистого списку контактів.
00:00:48
Можна вибрати одержувачів, вибравши їх.
00:00:50
і натисканням на одне з полів
00:00:52
, щоб додати їх як одержувача.
00:00:56
Під час створення журналу Outlook створюється журнал
00:00:59
що дозволяє просто вказати
00:01:01
перша літера імені
00:01:02
для відображення різних кореспондентів, які вже використовувалися..
00:01:06
Інший метод, якщо ви не хочете вводити
00:01:08
глобального списку адрес, ви можете використовувати клавіатуру.
00:01:11
керування ярликами + K, щоб програма Outlook
00:01:14
пошук у списках контактів і запропонувати вам результат..
00:01:17
Якщо кілька облікових записів електронної пошти настроєно в Outlook.
00:01:20
Поле "Від" буде доступно, щоб ви могли вибирати.
00:01:23
з якою адресою ви потрібно надіслати це повідомлення..
00:01:28
У цій області ви вводите своє повідомлення
00:01:30
які можна відформатувати за допомогою тут представлені різноманітні інструменти..
00:01:36
Також можна включити різні елементів у повідомленні,.
00:01:39
такі як вкладення, які можуть зберігатися на вашому комп'ютері.
00:01:42
або в онлайновому сховищі.
00:01:45
Елементи Outlook, такі як візитна картка,
00:01:47
додати підпис, якщо ви налаштували один,.
00:01:50
або сигналізує повідомлення як мають високий пріоритет..
00:01:54
Вкладка вставки дає змогу
00:01:57
включати різні елементи безпосередньо до
00:01:59
повідомлення, такі як як посилання, зображення або таблиці..
00:02:04
Вкладка параметрів дозволить ви постійно відображаєте.
00:02:08
або приховати поля ПК та від.
00:02:12
Ви також знайдете параметри підтвердження
00:02:14
для прийому та відтворення.
00:02:17
Ви знайдете більше інструментів форматування
00:02:19
на вкладці формат тексту.
00:02:22
І, нарешті, вкладка огляду дозволить вам визначити.
00:02:25
наприклад, мову підтвердження,
00:02:28
та ввімкнути автоматизовану виправлення тексту..
00:02:31
Після завершення ви можете надіслати повідомлення.
00:02:34
натиснувши тут.
00:02:36
Ваше повідомлення витрачає кілька моменти в папці "Вихідні".
00:02:40
потім опиняється в папки надісланих повідомлень..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Yeni bir e-posta oluşturmak için
00:00:05
şeritte bir düğme mevcuttur.
00:00:07
Denetimi de kullanabilirsiniz + N klavye kısayolu..
00:00:12
Konu alanında konuyu yazarsınız.
00:00:15
mesajın.
00:00:16
Adları veya e-postayı girin alıcıların adresleri.
00:00:19
To, CC ve BCC alanlarında
00:00:23
farklı ayırarak yarı kolonlu alıcılar..
00:00:26
Ve eğer bulmak istiyorsanız alıcıların adı.
00:00:28
adres defterinizde, adres defteri düğmesinde.
00:00:31
şeritte bulunan veya bu alanlardan birinde..
00:00:35
Sonra ekleyecek kişileri seçin.
00:00:37
Adres kutusunu açmak için Tıklayın.
00:00:40
Erişim e- genel adres listesi.
00:00:43
kuruluşunuzun,
00:00:44
ama aynı zamanda kişisel kişi listesine.
00:00:48
Seçebilirsiniz seçerek alıcılar.
00:00:50
ve alanlardan birine tıklayarak
00:00:52
alıcı olarak eklemek için.
00:00:56
Outlook'u kullandığınızda bir geçmiş oluşturulur
00:00:59
hangi sadece belirtmenizi sağlar
00:01:01
bir ismin ilk harfi
00:01:02
farklı görüntülemek için muhabirler zaten kullanılır..
00:01:06
Girmek istemiyorsanız başka bir yöntem
00:01:08
genel adres listesi, klavyeyi kullanabilirsiniz.
00:01:11
kısayol denetimi + K, Outlook olması
00:01:14
kişi listelerinizi arayın ve size bir sonuç sunuyoruz..
00:01:17
Birden fazla e-posta hesabı varsa Outlook'ta yapılandırılır.
00:01:20
alandan olacak seçebilmeniz için kullanılabilir.
00:01:23
hangi adresle bu iletiyi göndermek istiyorum..
00:01:28
Bu alanda, iletinizi girin
00:01:30
kullanarak biçimlendirebileceğiniz çeşitli araçlar burada mevcut..
00:01:36
Ayrıca farklı ekleyebilirsiniz mesajınızdaki öğeler,.
00:01:39
olabilir ekleri gibi bilgisayarınızda saklanabilir.
00:01:42
veya çevrimiçi depolama.
00:01:45
Kartvizit gibi Outlook öğeleri,
00:01:47
varsa imzanızı ekleyin bir tane sini yapılandırmışsınız,.
00:01:50
veya mesajınızı yüksek bir önceliğe sahip..
00:01:54
Ekle sekmesi size bu olasılığı verir
00:01:57
doğrudan çeşitli unsurları dahil etmek
00:01:59
mesajın gövdesi, bu tür bağlantılar, resimler veya tablolar olarak..
00:02:04
Seçenekler sekmesi izin verir sürekli görüntülemek için.
00:02:08
veya BCC ve From alanları gizlemek.
00:02:12
Onay seçeneklerini de bulacaksınız
00:02:14
resepsiyon ve oynatma için.
00:02:17
Daha fazla biçimlendirme araçları bulacaksınız
00:02:19
biçim metin sekmesinde.
00:02:22
Ve son olarak inceleme sekmesi tanımlamanızı sağlayacaktır.
00:02:25
örneğin bir doğrulama dili,
00:02:28
ve otomatik etkinleştirmek için metnin düzeltilmesi..
00:02:31
Bitirdiğin zaman mesajınızı gönderebilirsiniz.
00:02:34
buraya tıklayarak.
00:02:36
İletiniz birkaç giden kutusu klasöründeki anlar.
00:02:40
sonra kendini bulur gönderilen öğeler klasörü..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Para criar um novo e-mail
00:00:05
um botão está disponível na fita.
00:00:07
Também pode usar o controlo + N atalho de teclado..
00:00:12
No campo do assunto você digita no assunto.
00:00:15
da mensagem.
00:00:16
Insira os nomes ou e-mail endereços dos destinatários.
00:00:19
nos campos To, CC e BCC
00:00:23
separando o diferente destinatários com escotões..
00:00:26
E se quiser encontrar o nome dos destinatários.
00:00:28
na sua agenda, clique no botão do livro de endereços.
00:00:31
localizado na fita ou em um destes campos..
00:00:35
Em seguida, selecione as pessoas a adicionar.
00:00:37
Clique para abrir a caixa de endereços.
00:00:40
Terá acesso a a lista global de endereços.
00:00:43
da sua organização,
00:00:44
mas também para a sua lista de contactos pessoais.
00:00:48
Pode selecionar o destinatários selecionando-os.
00:00:50
e clicando num dos campos
00:00:52
para adicioná-los como destinatário.
00:00:56
Ao utilizar o Outlook, uma história é criada
00:00:59
que lhe permite simplesmente especificar
00:01:01
a primeira letra de um nome
00:01:02
para exibir o diferente correspondentes já usados..
00:01:06
Outro método se não quiser entrar
00:01:08
a lista global de endereços, pode usar o teclado.
00:01:11
controlo de atalho + K, para ter Outlook
00:01:14
pesquisar as suas listas de contactos e oferecer-lhe um resultado..
00:01:17
Se várias contas de e-mail são configurados no Outlook.
00:01:20
o Campo será disponível para que possa escolher.
00:01:23
com o qual o endereço quero enviar esta mensagem..
00:01:28
Nesta área, insira a sua mensagem
00:01:30
que pode formatar usando o várias ferramentas presentes aqui..
00:01:36
Também pode incluir diferentes itens na sua mensagem,.
00:01:39
tais como anexos que podem ser armazenado no seu computador.
00:01:42
ou em armazenamento on-line.
00:01:45
Outlook itens como cartão de visita,
00:01:47
adicionar a sua assinatura se você configura um,.
00:01:50
ou sinalizar a sua mensagem como ter uma alta prioridade..
00:01:54
O separador de inserção dá-lhe a possibilidade
00:01:57
para incluir vários elementos diretamente em
00:01:59
o corpo da mensagem, tal como links, imagens ou tabelas..
00:02:04
O separador de opções permitirá você para exibir constantemente.
00:02:08
ou esconder o CcB e dos campos.
00:02:12
Também encontrará as opções de confirmação
00:02:14
para receção e reprodução.
00:02:17
Encontrará mais ferramentas de formatação
00:02:19
no separador de texto de formato.
00:02:22
E, finalmente, o separador de revisão vai permitir-lhe definir.
00:02:25
uma linguagem de verificação, por exemplo,
00:02:28
e para permitir automatizado correção do texto..
00:02:31
Quando terminar pode enviar a sua mensagem.
00:02:34
clicando aqui.
00:02:36
A sua mensagem gasta alguns momentos na pasta outbox.
00:02:40
em seguida, encontra-se em a pasta de artigos enviados..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Kreiranje nove e-poruke
00:00:05
dugme je dostupno na glavnoj traci.
00:00:07
Takođe možete da koristite kontrolu + N tasterska prečica..
00:00:12
U polju teme otkucate temu.
00:00:15
poruke.
00:00:16
Unesite imena ili e-poštu adrese primalaca.
00:00:19
u poljima "Za", "Cc" i "BCC"
00:00:23
razdvajanjem različitih primaoci sa i zarezom..
00:00:26
I ako ћeliљ da naрeљ. ime primalaca.
00:00:28
u vašem adresaru kliknite na na dugmetu adresar.
00:00:31
koji se nalazi na glavnoj traci ili na jednom od ovih polja..
00:00:35
Zatim izaberite osobe koje treba dodati.
00:00:37
Kliknite na dugme "Da biste otvorili polje za adresu".
00:00:40
Imaćete pristup globalna lista adresa.
00:00:43
vaše organizacije,
00:00:44
ali i na vašu ličnu listu kontakata.
00:00:48
Možete da izaberete primaoci tako što će ih izabrati.
00:00:50
i klikom na jedno od polja
00:00:52
da biste ih dodali kao primaoca.
00:00:56
Dok koristite Outlook kreira se istorija
00:00:59
koji vam omogućava da jednostavno navedete
00:01:01
prvo slovo imena
00:01:02
da biste prikazali različite dopisnici koji su već korišćeni..
00:01:06
Drugi metod ako ne želite da unesete
00:01:08
globalnu listu adresa, možete da koristite tastaturu.
00:01:11
kontrola prečice + K, da bi Outlook imao
00:01:14
pretraživanje lista kontakata i ponudiжu ti rezultat..
00:01:17
Ako je više naloga e-pošte konfigurisani su u programu Outlook.
00:01:20
polje "Od" će biti tako da možete da odaberete.
00:01:23
sa kojom adresom Želite da pošaljete ovu poruku..
00:01:28
U ovu oblast unosite poruku
00:01:30
koje možete da oblikujete koristeći različite alate prisutne ovde..
00:01:36
Takođe možete da uključite različite stavke u poruci,.
00:01:39
kao što su prilozi koji mogu biće uskladištena na računaru.
00:01:42
ili u skladištu na mreži.
00:01:45
Outlook stavke kao što je vizitkarta,
00:01:47
dodavanje potpisa ako konfigurisali ste jedan,.
00:01:50
ili signalizirajte poruku kao imaju visok prioritet..
00:01:54
Kartica za umetanje vam daje mogućnost
00:01:57
uključivanje različitih elemenata direktno u
00:01:59
telo poruke, kao što su kao veze, slike ili tabele..
00:02:04
Kartica "Opcije" će dozvoliti da se stalno prikazujete.
00:02:08
ili sakriti polja BCC i Od.
00:02:12
Takođe ćete pronaći opcije potvrde.
00:02:14
za prijem i reprodukciju.
00:02:17
Pronaći ćete više alatki za oblikovanje
00:02:19
na kartici "Oblikovanje teksta".
00:02:22
I na kraju račun za reviziju će vam omogućiti da definišete.
00:02:25
jezik verifikacije, na primer,
00:02:28
i da omogući automatizovano ispravljanje teksta..
00:02:31
Kada završiš možete da pošaljete poruku.
00:02:34
klikom ovde.
00:02:36
Vaša poruka troši nekoliko trenuci u fascikli "Aut..
00:02:40
onda se nađe u fasciklu "Poslate stavke"..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
يتوفر زر في الشريط.
00:00:07
يمكنك أيضا استخدام عنصر التحكم + N اختصار لوحة المفاتيح..
00:00:12
في حقل الموضوع تكتب في الموضوع.
00:00:15
من الرسالة.
00:00:16
أدخل الأسماء أو البريد الإلكتروني عناوين المستلمين.
00:00:19
في حقول إلى و CC و BCC
00:00:23
بفصل مختلف المستلمين الذين بفواصل منقوطة..
00:00:26
وإذا كنت تريد أن تجد اسم المستلمين.
00:00:28
في دفتر العناوين، انقر فوق على زر دفتر العناوين.
00:00:31
الموجود في الشريط أو على أحد هذه الحقول..
00:00:35
ثم حدد الأشخاص الذين تريد إضافتهم.
00:00:37
انقر لفتح مربع العنوان.
00:00:40
سيكون لديك حق الوصول إلى قائمة العناوين العمومية.
00:00:43
لمؤسستك،
00:00:44
ولكن أيضا إلى قائمة جهات الاتصال الشخصية الخاصة بك.
00:00:48
يمكنك تحديد المستلمين عن طريق تحديدها.
00:00:50
والنقر على أحد الحقول
00:00:52
لإضافتها كمستلم.
00:00:56
أثناء استخدام Outlook يتم إنشاء محفوظات
00:00:59
والذي يسمح لك ببساطة بتحديد
00:01:01
الحرف الأول من الاسم
00:01:02
لعرض مختلف المراسلون استخدموا بالفعل..
00:01:06
طريقة أخرى إذا كنت لا تريد إدخال
00:01:08
قائمة العناوين العمومية، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح.
00:01:11
اختصار التحكم + K، أن يكون Outlook
00:01:14
البحث في قوائم جهات الاتصال ونقدم لك نتيجة..
00:01:17
إذا كانت حسابات البريد الإلكتروني متعددة تم تكوينها في أوتلوك.
00:01:20
الحقل من سيكون متوفرة بحيث يمكنك اختيار.
00:01:23
مع أي عنوان أنت تريد إرسال هذه الرسالة..
00:01:28
في هذه المنطقة، يمكنك إدخال رسالتك
00:01:30
التي يمكنك تنسيقها باستخدام أدوات مختلفة موجودة هنا..
00:01:36
يمكنك أيضا تضمين مختلف العناصر الموجودة في رسالتك،.
00:01:39
مثل المرفقات التي يمكن يتم تخزينها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
00:01:42
أو في التخزين عبر الإنترنت.
00:01:45
عناصر Outlook مثل بطاقة العمل،
00:01:47
إضافة توقيعك إذا قمت بتكوين واحد،.
00:01:50
أو الإشارة إلى رسالتك ك لها أولوية عالية..
00:01:54
علامة التبويب إدراج يمنحك إمكانية
00:01:57
لتضمين عناصر مختلفة مباشرة في
00:01:59
نص الرسالة، مثل كارتباطات أو صور أو جداول..
00:02:04
علامة التبويب خيارات تسمح لك لعرض باستمرار.
00:02:08
أو إخفاء BCC ومن الحقول.
00:02:12
ستجد أيضا خيارات التأكيد
00:02:14
للإستقبال والتشغيل.
00:02:17
سوف تجد المزيد من أدوات التنسيق
00:02:19
في علامة التبويب نص التنسيق.
00:02:22
وأخيرا علامة التبويب استعراض سوف تسمح لك لتحديد.
00:02:25
لغة تحقق على سبيل المثال،
00:02:28
وتمكين الآلي تصحيح النص..
00:02:31
عند الانتهاء يمكنك إرسال رسالتك.
00:02:34
بالنقر هنا.
00:02:36
الرسالة تنفق عدد قليل لحظات في مجلد علبة الصادر.
00:02:40
ثم يجد نفسه في مجلد العناصر المرسلة..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
리본에서 단추를 사용할 수 있습니다.
00:00:07
컨트롤을 사용할 수도 있습니다. + N 키보드 바로 가기..
00:00:12
주제 필드에서 피사체에 입력합니다..
00:00:15
메시지의.
00:00:16
이름 또는 이메일 입력 받는 사람의 주소.
00:00:19
To, CC 및 BCC 필드에서
00:00:23
다른 분리에 의해 세미콜론을 가진 받는 사람..
00:00:26
그리고 당신이 찾고 싶은 경우에 받는 사람의 이름.
00:00:28
주소록에서 주소록 버튼에.
00:00:31
리본에 위치하거나 이 필드 중 하나에..
00:00:35
그런 다음 추가할 사람을 선택합니다.
00:00:37
주소 상자를 열려면 하려면 를 클릭합니다.
00:00:43
조직의,
00:00:44
개인 연락처 목록에도 표시됩니다.
00:00:50
필드 중 하나를 클릭합니다.
00:00:52
받는 사람으로 추가합니다.
00:00:56
Outlook을 사용하면 기록이 만들어집니다.
00:00:59
이를 통해
00:01:01
이름의 첫 글자
00:01:02
다른 표시하려면 특파원은 이미 사용되었습니다..
00:01:06
입력하지 않으려면 다른 방법
00:01:08
글로벌 주소 목록, 키보드를 사용할 수 있습니다..
00:01:11
바로 가기 제어 + K, Outlook을 가지고
00:01:14
연락처 목록 검색 그리고 당신에게 결과를 제공합니다..
00:01:17
여러 이메일 계정의 경우 Outlook에서 구성됩니다..
00:01:20
출신 필드는 선택할 수 있도록 사용 가능.
00:01:23
주소가 있는 이 메시지를 보내고 싶습니다..
00:01:28
이 영역에서 메시지를 입력합니다.
00:01:36
다른 것을 포함할 수도 있습니다. 메시지의 항목,.
00:01:42
또는 온라인 스토리지에 있습니다.
00:01:45
명함 등의 Outlook 항목,
00:01:47
서명 추가 하나를 구성한 경우,.
00:01:50
또는 메시지를 우선 순위가 높습니다..
00:01:54
삽입 탭은 당신에게 가능성을 제공합니다
00:01:57
다양한 요소를 직접 포함하려면
00:01:59
메시지의 본문, 링크, 사진 또는 테이블로..
00:02:04
옵션 탭을 통해 당신은 지속적으로 표시.
00:02:08
또는 BCC 및 에서 필드를 숨깁니다.
00:02:12
확인 옵션도 찾을 수 있습니다.
00:02:14
리셉션 및 재생을 위해.
00:02:17
더 많은 서식 도구를 찾을 수 있습니다.
00:02:19
형식 텍스트 탭에서.
00:02:22
그리고 마지막으로 리뷰 탭 당신이 정의 할 수 있습니다.
00:02:25
예를 들어 인증 언어는
00:02:28
자동화된 활성화 텍스트의 수정..
00:02:31
완료되면 메시지를 보낼 수 있습니다..
00:02:34
여기를 클릭하여.
00:02:36
메시지는 몇 가지 를 소비합니다. 아웃박스 폴더의 순간.
00:02:40
그런 다음 보낸 항목 폴더입니다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
功能区中有一个按钮可用。
00:00:07
您还可以使用控件 + N键盘快捷键。.
00:00:12
在主题字段中 您输入主题.
00:00:15
的消息。
00:00:16
输入姓名或电子邮件 收件人的地址.
00:00:19
在"收件人"、"抄送"和"密件抄送"字段中
00:00:23
通过分离不同的 带有分号的收件人。.
00:00:26
如果你想找到 收件人的姓名.
00:00:28
在地址簿中,单击 在通讯簿按钮上.
00:00:31
位于功能区中,或 在其中一个字段中。.
00:00:35
然后选择要添加的人员。
00:00:37
单击"收件人"打开地址框。
00:00:40
您将有权访问 全局地址列表.
00:00:43
您的组织,
00:00:44
但也到您的个人联系人列表。
00:00:48
您可以选择 通过选择收件人.
00:00:50
,然后单击其中一个字段
00:00:52
以将其添加为收件人。
00:00:56
使用 Outlook 时,将创建历史记录
00:00:59
它允许您简单地指定
00:01:01
姓名的第一个字母
00:01:02
以显示不同的 通讯员已经使用。.
00:01:06
如果您不想输入,则使用另一种方法
00:01:08
全局地址列表, 您可以使用键盘.
00:01:11
快捷方式控件 + K,以具有 Outlook
00:01:14
搜索联系人列表 并为您提供结果。.
00:01:17
如果有多个电子邮件帐户 在 Outlook 中配置.
00:01:20
"发件人"字段将为 可用,以便您可以选择.
00:01:23
您与哪个地址 想要发送此消息。.
00:01:28
在此区域中,您输入消息
00:01:30
您可以使用 这里提供了各种工具。.
00:01:36
您还可以包括不同的 邮件中的项目,.
00:01:39
例如可以 存储在您的计算机上.
00:01:42
或在线存储。
00:01:45
外观项目,如名片,
00:01:47
在以下情况下添加您的签名 您已经配置了一个,.
00:01:50
或将您的消息标记为 具有高优先级。.
00:01:54
插入选项卡为您提供了可能性
00:01:57
将各种元素直接包含在
00:01:59
消息的正文,例如 作为链接、图片或表格。.
00:02:04
选项选项卡将允许 你不断展示.
00:02:08
或隐藏密件抄送和发件人字段。
00:02:12
您还可以找到确认选项
00:02:14
用于接收和播放。
00:02:17
您将找到更多格式设置工具
00:02:19
在格式文本选项卡中。
00:02:22
最后是评论选项卡 将允许您定义.
00:02:25
例如,验证语言,
00:02:28
并实现自动化 更正文本。.
00:02:31
完成后 您可以发送消息.
00:02:34
通过单击此处。
00:02:36
您的消息花费了一些 发件箱文件夹中的时刻.
00:02:40
然后发现自己在 已发送邮件文件夹。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
ปุ่มจะพร้อมใช้งานใน Ribbon
00:00:07
คุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมได้ด้วย + แป้นพิมพ์ลัด N.
00:00:12
ในเขตข้อมูลเรื่อง คุณพิมพ์เรื่อง.
00:00:15
ของข้อความ
00:00:16
ใส่ชื่อหรืออีเมล ที่อยู่ของผู้รับ.
00:00:19
ในฟิลด์ ถึง, สําเนาถึง และ สําเนาลับถึง
00:00:23
โดยการแยกความแตกต่าง ผู้รับที่มีเครื่องหมายอัฒภาค.
00:00:26
และถ้าคุณต้องการที่จะหา ชื่อของผู้รับ.
00:00:28
ในสมุดรายชื่อของคุณ ให้คลิก บนปุ่มสมุดรายชื่อ.
00:00:31
อยู่ในริบบิ้นหรือ ในฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งเหล่านี้.
00:00:35
จากนั้นเลือกบุคคลที่จะเพิ่ม
00:00:37
คลิก ถึง เพื่อเปิดกล่อง ที่อยู่
00:00:40
คุณจะสามารถเข้าถึง สมุดรายชื่อส่วนกลาง.
00:00:43
ขององค์กรของคุณ
00:00:44
แต่ยังอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อส่วนบุคคลของคุณ
00:00:48
คุณสามารถเลือก ผู้รับโดยการเลือกผู้รับ.
00:00:50
และคลิกที่ฟิลด์ใดเขตข้อมูลหนึ่ง
00:00:52
เพื่อเพิ่มพวกเขาเป็นผู้รับ
00:00:56
เมื่อคุณใช้ Outlook ประวัติจะถูกสร้างขึ้น
00:00:59
ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุได้ง่ายๆ
00:01:01
อักษรตัวแรกของชื่อ
00:01:02
เพื่อแสดงค่าที่แตกต่างออกไป ผู้สื่อข่าวใช้แล้ว.
00:01:06
อีกวิธีหนึ่งถ้าคุณไม่ต้องการป้อน
00:01:08
สมุดรายชื่อส่วนกลาง คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์.
00:01:11
ตัวควบคุมทางลัด + K เพื่อให้มี Outlook
00:01:14
ค้นหารายการที่ติดต่อของคุณ และเสนอผลลัพธ์ให้คุณ.
00:01:17
ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลหลายบัญชี มีการกําหนดค่าใน Outlook.
00:01:20
ฟิลด์ 'จาก' จะเป็น ที่มีอยู่เพื่อให้คุณสามารถเลือก.
00:01:23
ด้วยที่อยู่ที่คุณ ต้องการส่งข้อความนี้.
00:01:28
ในพื้นที่นี้ คุณใส่ข้อความของคุณ
00:01:30
ที่คุณสามารถจัดรูปแบบโดยใช้ เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ที่นี่ของ.
00:01:36
คุณยังสามารถรวมความแตกต่าง รายการในข้อความของคุณ.
00:01:39
เช่น สิ่งที่แนบมาที่สามารถ ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ.
00:01:42
หรือในที่เก็บข้อมูลออนไลน์
00:01:45
รายการ Outlook เช่น นามบัตร
00:01:47
เพิ่มลายเซ็นของคุณถ้า คุณได้กําหนดค่าไว้.
00:01:50
หรือส่งสัญญาณข้อความของคุณเป็น มีลําดับความสําคัญสูง.
00:01:54
แท็บแทรกช่วยให้คุณมีความเป็นไปได้
00:01:57
รวมองค์ประกอบต่าง ๆ โดยตรงใน
00:01:59
เนื้อความของข้อความ เช่น เป็นการเชื่อมโยงรูปภาพหรือตาราง.
00:02:04
แท็บอ็อพชันจะอนุญาต คุณแสดงอย่างต่อเนื่อง.
00:02:08
หรือซ่อนเขตข้อมูล สําเนาลับถึง และ จาก
00:02:12
นอกจากนี้คุณยังจะได้พบกับตัวเลือกการยืนยัน
00:02:14
สําหรับการรับและการเล่นของ
00:02:17
คุณจะพบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพิ่มเติม
00:02:19
ในแท็บ จัดรูปแบบข้อความ
00:02:22
และสุดท้ายแท็บรีวิว จะอนุญาตให้คุณกําหนด.
00:02:25
ตัวอย่างเช่น ภาษาการตรวจสอบ
00:02:28
และเพื่อเปิดใช้งานอัตโนมัติ การแก้ไขข้อความ.
00:02:31
เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว คุณสามารถส่งข้อความของคุณ.
00:02:34
โดยคลิกที่นี่
00:02:36
ข้อความของคุณใช้เวลาสองสามอย่าง ช่วงเวลาในโฟลเดอร์กล่องจดหมายออก.
00:02:40
แล้วพบว่าตัวเองอยู่ใน โฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show