Trigger multiple effects, including sound Tutorial

In this video, you will learn about how to trigger multiple effects, including sound, using Microsoft 365. The video covers the steps to create and customize effects in Microsoft 365 applications, such as PowerPoint and Word.
This will help you enhance your presentations and documents by adding engaging and interactive elements.
By following the tutorial, you will gain the skills to create dynamic content that captivates your audience.

  • 3:43
  • 1000 views
00:00:12
or a video or sound effect.
00:00:15
So before you can create a trigger, you need to first add an effect.
00:00:20
Here's the process in detail.
00:00:24
On this slide, I want the circle that says
00:00:26
"Test yourself" to trigger the entrance of a test question.
00:00:31
This is how I want the slide to play;
00:00:34
the "Test yourself" button triggers the test question to fly in
00:00:38
and notice that the button also triggers a sound,
00:00:42
a bell dings when the test question appears.
00:00:44
So the button triggers two effects, the test questions entrance and a sound.
00:00:50
To create this triggered sequence, first I'll apply
00:00:53
the animation effect to the placeholder with the test question,
00:00:57
I'll select it and in the Animation gallery I'll choose Fly in.
00:01:02
I want it to come in from the bottom and checking Effect options,
00:01:06
I see that it's set to From bottom.
00:01:10
Now I'm ready to set up the trigger that will display the test question.
00:01:14
I'll open the animation pane to work with my effects.
00:01:18
Here's the Fly in effect - I want the "Test yourself" button to be the trigger,
00:01:23
so I make sure the Fly in effect is selected
00:01:27
and I click Trigger, point to On click of
00:01:29
and select the trigger I want which is the "Test yourself" button.
00:01:35
This is how a trigger effect looks in the animation pane.
00:01:38
It has a heading over it that says trigger and the name of the trigger,
00:01:42
so the Fly in effect for my test question
00:01:45
is triggered by the "Test yourself" button.
00:01:49
On the slide, you'll see a lightning bolt next to a triggered item,
00:01:53
which in this case is the test question.
00:01:57
I'll move the test question over the button
00:01:59
so it appears in the center of the slide
00:02:03
and I'll preview the sequence in slide show view.
00:02:07
I click my trigger and the test question appears.
00:02:11
Next I want to add a sound effect that plays with the test question.
00:02:14
To insert the sound effect, I'll click Insert, Audio,
00:02:19
Audio on my PC and select my sound file.
00:02:26
The sound file gets inserted in the middle of the slide,
00:02:29
I'll drag it up to make it more visible.
00:02:32
Now notice how the sound file appears in the animation pane,
00:02:36
it's automatically set up as its own trigger.
00:02:40
This means that to play the sound I have to click the sound icon itself,
00:02:45
however, I don't want the icon to show on the slide
00:02:48
which means I need to set up something else to trigger the sound.
00:02:53
Also I want the sound to play when I click the "Test yourself" button
00:02:57
so I'll make the "Test yourself" button be the trigger for the sound effect.
00:03:01
The simplest way to do this is to select the sound effect
00:03:04
in the pane and drag it up under the button trigger.
00:03:08
Now the button will trigger both the test question and the sound,
00:03:11
but note both effects have a mouse click icon
00:03:16
which means I'd have to click the "Test yourself" button
00:03:18
a second time to play the sound.
00:03:20
I want the effects to play together, so I'll simply
00:03:23
change the sound effect to Start with previous.
00:03:28
Last I'll select the sound icon and drag it off the slide
00:03:32
as I won't need to click it to trigger the sound.
00:03:35
And now let's try the trigger -
00:03:39
perfect.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Het doel van een trigger is om een ​​effect te starten, ofwel een animatie effect
00:00:12
of een video- of geluidseffect.
00:00:15
Dus voordat u een trigger kunt maken, moet u eerst een effect toevoegen.
00:00:20
Hier volgt het proces in detail.
00:00:24
Op deze dia wil ik dat de cirkel met de tekst
00:00:26
"Test uzelf" de invoer van een testvraag triggert.
00:00:31
Dit is hoe ik wil dat de dia wordt afgespeeld;
00:00:34
de knop "Test uzelf" triggert de testvraag om in te vliegen
00:00:38
en merk op dat de knop ook een geluid triggert,
00:00:42
een bel rinkelt wanneer de testvraag verschijnt.
00:00:44
Dus de knop triggert twee effecten, de test vragen entree en een geluid.
00:00:50
Om deze getriggerde reeks te maken, pas ik eerst
00:00:53
het animatie effect toe op de plaatshouder met de testvraag,
00:00:57
Ik selecteer het en in de Animatiegalerij kies ik voor Fly in.
00:01:02
Ik wil dat het binnenkomt vanuit de onderkant en effect opties controleert,
00:01:06
ik zie dat het is ingesteld op Van onderaan.
00:01:10
Nu ben ik klaar om de trigger in te stellen die de testvraag zal weergeven.
00:01:14
Ik zal het animatie venster openen om met mijn effecten te werken.
00:01:18
Hier is het Fly in effect - ik wil dat de knop "Test uzelf" de trigger is,
00:01:23
dus zorg ik dat het Fly in effect is geselecteerd
00:01:27
en klik ik op Trigger, wijs ik klik aan klik uit aan
00:01:29
en selecteer ik de trigger die ik wil wat de knop "Test uzelf" is.
00:01:35
Dit is hoe een trigger effect er uitziet in het animatiescherm.
00:01:38
Het heeft een kop erboven dat zegt trigger en de naam van de trigger,
00:01:42
dus het Fly in effect voor mijn testvraag
00:01:45
wordt getriggerd door de knop "Test uzelf".
00:01:49
Op de dia ziet u een bliksemschicht naast een getriggerd item,
00:01:53
wat in dit geval de testvraag is.
00:01:57
Ik verplaats de testvraag over de knop,
00:01:59
zodat deze in het midden van de dia verschijnt en ik
00:02:03
een voorbeeld van de reeks in de diavoorstelling zal bekijken.
00:02:07
Ik klik op mijn trigger en de testvraag verschijnt.
00:02:11
Vervolgens wil ik een geluidseffect toevoegen dat speelt met de testvraag.
00:02:14
Om het geluidseffect in te voegen, klik ik op Invoegen, Audio,
00:02:19
Audio op mijn pc en selecteer mijn geluidsbestand.
00:02:26
Het geluidsbestand wordt in het midden van de dia ingevoegd,
00:02:29
ik sleep het omhoog om het zichtbaarder te maken.
00:02:32
Let nu op hoe het geluids bestand in het animatiescherm verschijnt,
00:02:36
het wordt automatisch ingesteld als zijn eigen trigger.
00:02:40
Dit betekent dat om het geluid te spelen ik op het geluidspictogram zelf moet klikken,
00:02:45
maar ik wil niet dat het pictogram op de dia wordt weergegeven
00:02:48
wat betekent dat ik iets anders moet instellen om het geluid te triggeren.
00:02:53
Ik wil ook dat het geluid wordt afgespeeld als ik op de knop "Test uzelf" klik,
00:02:57
zodat ik de "Test uzelf" knop de trigger voor het geluidseffect maak.
00:03:01
De eenvoudigste manier om dit te doen, is door het geluidseffect
00:03:04
in het venster te selecteren en het omhoog te slepen onder de knop trigger.
00:03:08
Nu zal de de knop zowel de testvraag als het geluid triggeren,
00:03:11
maar merk op dat beide effecten een muisklik pictogram hebben,
00:03:16
wat betekent dat ik voor de tweede keer op de knop "Test uzelf" zou moeten klikken
00:03:18
om het geluidseffect af te spelen.
00:03:20
Ik wil dat de effecten ze samen afspelen, dus zal ik eenvoudigweg
00:03:23
het geluidseffect veranderen in Start met vorige.
00:03:28
Als laatste selecteer ik het geluids pictogram en sleep ik het van de dia
00:03:32
omdat ik er niet op hoef te klikken om het geluid te triggeren.
00:03:35
En laten we nu de trigger proberen -
00:03:39
perfect.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Ein Trigger dient zum Starten eines Effekts, entweder eines Animationseffekts
00:00:12
oder eines Video- oder Soundeffekts.
00:00:15
Bevor Sie einen Trigger erstellen können, müssen Sie also zuerst einen Effekt hinzufügen.
00:00:20
Ich werde diese Vorgehensweise nun im Detail beschreiben.
00:00:24
Auf dieser Folie soll mit dem Kreis, in dem „Testen Sie Ihr Wissen”
00:00:26
steht, der Eingang einer Testfrage ausgelöst werden.
00:00:31
Der Ablauf soll folgendermaßen sein:
00:00:34
Mit der Schaltfläche „Testen Sie Ihr Wissen” wird das Einfliegen der Testfrage ausgelöst.
00:00:38
Außerdem wird mit der Schaltfläche ein Sound ausgelöst:
00:00:42
Ein Klingelzeichen ertönt, wenn die Testfrage angezeigt wird.
00:00:44
Mit der Schaltfläche werden also zwei Effekte ausgelöst: der Eingang der Testfrage und ein Sound.
00:00:50
Um diese Abfolge zu erstellen, wende ich zuerst
00:00:53
den Animationseffekt auf den Platzhalter mit der Testfrage an.
00:00:57
Ich wähle ihn aus und klicke im Animationskatalog auf „Einfliegen”.
00:01:02
Ich möchte, dass die Frage von unten her einfliegt. Wenn ich unter den Effektoptionen
00:01:06
nachsehe, ist „Von unten” festgelegt.
00:01:10
Jetzt kann ich den Trigger einrichten, mit dem die Testfrage angezeigt wird.
00:01:14
Ich öffne den Animationsbereich, um mit den Effekten zu arbeiten.
00:01:18
Hier ist der Einfliegeeffekt. Ich möchte, dass die Schaltfläche „Testen Sie Ihr Wissen” der Auslöser ist.
00:01:23
Ich stelle also sicher, dass der Einfliegeeffekt ausgewählt ist,
00:01:27
klicke auf „Trigger”, zeige auf „Beim Klicken auf”
00:01:29
und wähle den gewünschten Trigger aus, also die Schaltfläche „Testen Sie Ihr Wissen”.
00:01:35
Und so sieht ein ausgelöster Effekt im Animationsbereich aus:
00:01:38
Er trägt die Überschrift „Trigger” mit dem Namen des Triggers.
00:01:42
Der Einfliegeeffekt für meine Testfrage
00:01:45
wird also durch die Schaltfläche „Testen Sie Ihr Wissen” ausgelöst.
00:01:49
Auf der Folie wird außerdem ein Gewitterblitz neben einem ausgelösten Element angezeigt
00:01:53
– in diesem Fall neben der Testfrage.
00:01:57
Ich verschiebe die Testfrage über die Schaltfläche,
00:01:59
sodass sie in der Mitte der Folie angezeigt wird.
00:02:03
Dann sehe ich mir eine Vorschau der Abfolge in der Bildschirmpräsentationsansicht an.
00:02:07
Ich klicke auf den Trigger und die Testfrage wird angezeigt.
00:02:11
Als Nächstes möchte ich einen Soundeffekt hinzufügen, der zusammen mit der Testfrage wiedergegeben wird.
00:02:14
Zum Einfügen des Soundeffekts klicke ich auf „Einfügen”, „Audio”,
00:02:19
„Audio auf meinem Computer” und wähle meine Sounddatei aus.
00:02:26
Die Sounddatei wird in der Mitte der Folie eingefügt.
00:02:29
Ich ziehe sie nach oben, damit sie besser zu sehen ist.
00:02:32
Sehen Sie hier, wie die Sounddatei im Animationsbereich angezeigt wird.
00:02:36
Sie ist automatisch als ihr eigener Auslöser festgelegt.
00:02:40
Das bedeutet, dass ich zur Wiedergabe des Sounds auf das Soundsymbol klicken muss.
00:02:45
Ich möchte aber nicht, dass das Symbol auf der Folie zu sehen ist.
00:02:48
Deshalb muss ich zum Auslösen des Sounds eine andere Möglichkeit wählen.
00:02:53
Außerdem soll der Sound wiedergegeben werden, wenn ich auf die Schaltfläche „Testen Sie Ihr Wissen” klicke.
00:02:57
Deshalb mache ich die Schaltfläche „Testen Sie Ihr Wissen” zum Auslöser für den Soundeffekt.
00:03:01
Die einfachste Möglichkeit ist es, den Soundeffekt im Bereich auszuwählen
00:03:04
und nach oben unter den Schaltflächenauslöser zu ziehen.
00:03:08
Nun werden mit der Schaltfläche sowohl die Testfrage als auch der Sound ausgelöst,
00:03:11
aber beachten Sie, dass beide Effekte ein Mausklicksymbol aufweisen.
00:03:16
Das bedeutet, dass ich zur Wiedergabe des Sounds ein zweites Mal auf die
00:03:18
Schaltfläche „Testen Sie Ihr Wissen” klicken muss.
00:03:20
Ich möchte aber, dass die Effekte gleichzeitig wiedergegeben werden. Deshalb ändere ich den
00:03:23
Soundeffekt einfach in „Mit vorherigem beginnen”.
00:03:28
Zum Schluss wähle ich das Soundsymbol aus und ziehe es neben die Folie,
00:03:32
da zum Auslösen des Sounds nicht darauf geklickt werden muss.
00:03:35
Jetzt probiere ich den Trigger mal aus.
00:03:39
Perfekt!

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
El objetivo de un desencadenador es iniciar un efecto, ya sea un efecto
00:00:12
de animación, de vídeo o de sonido.
00:00:15
Por eso, antes de crear un desencadenador, necesitamos añadir un efecto.
00:00:20
Veamos el proceso con todo detalle.
00:00:24
En esta diapositiva, quiero que el círculo que pone "Ponte a prueba"
00:00:26
desencadene la aparición de una pregunta de prueba.
00:00:31
Así quiero que se reproduzca la diapositiva:
00:00:34
el botón de "Ponte a prueba" desencadena que la pregunta entre desplazándose
00:00:38
hacia arriba; al mismo tiempo, el botón también desencadena un sonido:
00:00:42
al aparecer la pregunta, suena un timbre.
00:00:44
Aquí el botón desencadena dos efectos: la entrada de la pregunta y un sonido.
00:00:50
Para crear esta secuencia desencadenada, primero tengo que aplicarle
00:00:53
el efecto de animación al marcador de posición con la pregunta.
00:00:57
La selecciono y, en la galería de Animaciones, elijo Desplazar hacia arriba.
00:01:02
Quiero que entre desde abajo y, al comprobar las Opciones de efectos,
00:01:06
veo que ya está marcado Desde abajo.
00:01:10
Ahora ya puedo establecer el desencadenador que lanzará la pregunta.
00:01:14
Abro el Panel de animación para trabajar con los efectos.
00:01:18
Aquí está el efecto Desplazar hacia arriba. Quiero que el botón sea el desencadenador, así que
00:01:23
compruebo que esté seleccionado Desplazar hacia arriba
00:01:27
y hago clic en Desencadenar, apunto a Al hacer clic en
00:01:29
y selecciono el desencadenador que quiero, en este caso, el botón de "Ponte a prueba".
00:01:35
Así es como se ve un efecto con desencadenador en el Panel de animación.
00:01:38
Lleva un título por encima que dice "Desencadenador" y el nombre del desencadenador.
00:01:42
Así, el efecto Desplazar hacia arriba para mi pregunta de prueba
00:01:45
es desencadenado por el botón de "Ponte a prueba".
00:01:49
En la diapositiva se ve un rayo al lado del elemento desencadenado,
00:01:53
que en este caso es la pregunta de prueba.
00:01:57
Voy a mover la pregunta de prueba encima del botón para que aparezca
00:01:59
en el centro de la diapositiva y previsualizo
00:02:03
la secuencia en la vista Presentación con diapositivas.
00:02:07
Hago clic en el desencadenador y aparece la pregunta de prueba.
00:02:11
Ahora quiero añadir un efecto de sonido que se reproduzca con la pregunta.
00:02:14
Para añadir el efecto de sonido hago clic en Insertar, Audio,
00:02:19
Audio en Mi PC y selecciono mi archivo de sonido.
00:02:26
El archivo de sonido queda insertado
00:02:29
en el centro de la diapositiva; voy a subirlo para verlo mejor.
00:02:32
El archivo de sonido aparece ahora en el Panel de animación
00:02:36
y está configurado automáticamente para ser su propio desencadenador.
00:02:40
Es decir, que para reproducir el sonido hay que hacer clic en el icono del altavoz,
00:02:45
pero no quiero que se vea el icono en la diapositiva, de forma que
00:02:48
voy a tener que configurar otra cosa que lo desencadene.
00:02:53
Quiero que se reproduzca el sonido al pulsar el botón de "Ponte a prueba",
00:02:57
así que el botón será el desencadenador del efecto de sonido.
00:03:01
La manera más sencilla de conseguirlo es seleccionar el efecto de sonido
00:03:04
en el panel y llevármelo debajo del botón desencadenador.
00:03:08
Así, el botón desencadenará la pregunta y también el sonido,
00:03:11
pero ambos tienen un icono de un ratón, lo que significa
00:03:16
que tendré que pulsar el botón de "Ponte a prueba" una segunda vez
00:03:18
para reproducir el sonido.
00:03:20
Quiero que ambos efectos se reproduzcan a la vez,
00:03:23
así que cambio el efecto de sonido a Iniciar después de anterior.
00:03:28
Para terminar, selecciono el icono del altavoz y lo arrastro fuera
00:03:32
de la diapositiva, ya que no necesito hacer clic para desencadenar el sonido.
00:03:35
Vale, vamos a probar el desencadenador...
00:03:39
¡perfecto!

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
O objetivo de um disparar é começar um efeito, um efeito de animação
00:00:12
ou um efeito de vídeo ou áudio.
00:00:15
Assim, antes de criar um disparar, tem de adicionar um efeito.
00:00:20
Aqui está o processo em detalhe.
00:00:24
Neste slide, quero que o círculo que diz
00:00:26
«Teste a si mesmo» acione a entrada de uma pergunta de teste.
00:00:31
É assim que quero que o slide seja reproduzido;
00:00:34
o botão «Teste a si mesmo» aciona a pergunta de teste para que apareça,
00:00:38
e observe que o botão também aciona um som,
00:00:42
uma campainha toca quando a pergunta de teste aparece.
00:00:44
Assim, o botão aciona dois efeitos, a entrada das perguntas de teste e um som.
00:00:50
Para criar esta sequência acionada, primeiro aplicarei
00:00:53
o efeito de animação para o marcador com a pergunta de teste,
00:00:57
Vou selecioná-lo e na galeria de Animações escolherei Aparecer.
00:01:02
Quero que venha do fundo e nas Opções de Efeito
00:01:06
reparo que está definida como De baixo.
00:01:10
Agora estou pronto para definir o disparar que mostrará a pergunta de teste.
00:01:14
Abrirei o Grupo de animação para trabalhar em meus efeitos.
00:01:18
Aqui está o efeito Aparecer - quero que o botão «Teste a si mesmo» seja o disparar,
00:01:23
por isso garanto que o efeito Aparecer está selecionado
00:01:27
e clico em Disparar, clico em Ao clicar em
00:01:29
e seleciono o disparar que quero, que é o botão «Teste a si mesmo».
00:01:35
É esta a aparência de um efeito disparar no grupo de animação.
00:01:38
Tem um título acima que diz disparar e o nome do disparar,
00:01:42
assim, o efeito Aparecer para minha pergunta de teste
00:01:45
é acionado pelo botão «Teste a si mesmo».
00:01:49
No slide, você verá um raio ao lado de um item disparado,
00:01:53
que neste caso é a pergunta de teste.
00:01:57
Passarei a pergunta de teste por cima do botão
00:01:59
para que apareça no centro do slide
00:02:03
e pré-visualizarei a sequência na apresentação de slides.
00:02:07
Clico em meu disparar e aparece a pergunta de teste.
00:02:11
Em seguida, quero adicionar um efeito de som que é reproduzido com a pergunta de teste.
00:02:14
Para inserir o efeito de som, clicarei em Inserir, Áudio,
00:02:19
Áudio em meu PC e selecionarei meu arquivo de som.
00:02:26
O arquivo de som é inserido no meio do slide,
00:02:29
Vou arrastá-lo para cima para torná-lo mais visível.
00:02:32
Agora observe como o arquivo áudio aparece no grupo de animação,
00:02:36
está automaticamente configurado como seu próprio disparar.
00:02:40
Isto significa que para reproduzir o áudio tenho de clicar no próprio ícone de som,
00:02:45
contudo, não quero que o ícone apareça no slide
00:02:48
o que significa que tenho de configurar outra coisa como o disparar do som.
00:02:53
Além disso, quero que o som seja reproduzido quando clico no botão «Teste a si mesmo»,
00:02:57
por isso tornarei o botão «Teste a si mesmo» no disparar para o efeito de som.
00:03:01
A forma mais simples de fazer isso é selecionar o efeito de som
00:03:04
no grupo e arrastá-lo para cima abaixo do disparar do botão.
00:03:08
Agora o botão acionará a pergunta de teste e o som,
00:03:11
mas atenção que ambos os efeitos têm um ícone de clique do mouse
00:03:16
o que significa que eu teria de clicar no botão «Teste a si mesmo»
00:03:18
uma segunda vez para reproduzir o som.
00:03:20
Quero que os efeitos sejam reproduzidos juntos, por isso só
00:03:23
mudarei o efeito de som para Início com o anterior.
00:03:28
Por último, selecionarei o ícone de som e arrastarei para fora do slide,
00:03:32
pois não terei de clicar nele para acionar o som.
00:03:35
E agora vamos experimentar o disparar -
00:03:39
perfeito.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Lo scopo di un trigger è per avviare un effetto, o un effetto di animazione .
00:00:12
o un video o un effetto sonoro.
00:00:15
Quindi, prima di poter creare un trigger, è necessario prima aggiungere un effetto..
00:00:20
Ecco il processo in dettaglio.
00:00:24
In questa diapositiva, voglio il cerchio che dice.
00:00:26
"Test te stesso" per attivare il l'ingresso di una domanda di prova..
00:00:31
Questo è il modo in cui voglio che la diapositiva per giocare;
00:00:34
i trigger del pulsante "Test te stesso" la domanda di prova per volare in .
00:00:38
e notare che il pulsante innesca un suono,.
00:00:42
una campana dings quando appare la domanda di prova.
00:00:44
Quindi il pulsante attiva due effetti, l'ingresso domande test e un suono..
00:00:50
Per creare questo trigger sequenza, prima mi applico .
00:00:53
l'effetto di animazione al segnaposto con la domanda di prova, .
00:00:57
Lo seleziono e nel Galleria di animazione sceglierò Fly in..
00:01:02
Voglio che arrivi da nella parte inferiore e controllando le opzioni effetto,.
00:01:06
Vedo che è impostato su Dal basso..
00:01:10
Ora sono pronto per impostare il grilletto che visualizzerà la domanda di prova..
00:01:14
Aprirò l'animazione per lavorare con i miei effetti..
00:01:18
Ecco il Fly in vigore - Voglio che il pulsante "Test te stesso" sia il grilletto,.
00:01:23
quindi mi assicuro che l'opzione Fly in effect sia selezionata
00:01:27
e faccio clic su Trigger, scegliere Al clic di
00:01:29
e selezionare il grilletto che voglio che è il pulsante "Test te stesso"..
00:01:35
Questo è il modo in cui un effetto trigger cerca nel riquadro di animazione..
00:01:38
Ha un titolo su di esso che dice trigger e il nome del grilletto, .
00:01:42
così il Fly in effetti per la mia domanda di prova.
00:01:45
viene attivato dal pulsante "Test te stesso"..
00:01:49
Sulla diapositiva, vedrete un fulmine accanto a un oggetto attivato, .
00:01:53
che in questo caso è la domanda di prova.
00:01:57
Sposterò la domanda di prova sopra il pulsante .
00:01:59
così appare al centro della diapositiva
00:02:03
e visualizzerò in anteprima la sequenza nella visualizzazione presentazione.
00:02:07
Faccio clic sul mio grilletto e viene visualizzata la domanda di prova..
00:02:11
Avanti voglio aggiungere un effetto sonoro che gioca con la domanda di prova..
00:02:14
Per inserire il suono effetto, faccio clic su Inserisci, Audio,.
00:02:19
Audio sul mio PC e selezionare il file audio..
00:02:26
Il file audio viene inserito al centro della diapositiva,.
00:02:29
Lo trascino fino a renderla più visibile..
00:02:32
Ora notate come il suono il file viene visualizzato nel riquadro animazione, .
00:02:36
è automaticamente impostato come proprio trigger..
00:02:40
Ciò significa che per giocare il suono devo fare clic sull'icona del suono stesso, .
00:02:45
tuttavia, non voglio che il da visualizzare sulla diapositiva.
00:02:48
il che significa che ho bisogno di impostare qualcos'altro per innescare il suono. .
00:02:53
Inoltre voglio che il suono da riprodurre quando cliccherò sul pulsante "Test te stesso".
00:02:57
quindi farò il "Test te stesso" pulsante sia il trigger per l'effetto sonoro..
00:03:01
Il modo più semplice per farlo è quello di selezionare l'effetto sonoro.
00:03:04
nel riquadro e trascinarlo verso l'alto sotto il grilletto del pulsante..
00:03:08
Ora il pulsante attiverà sia la domanda di prova che il suono, .
00:03:11
ma notare entrambi gli effetti avere un'icona di clic del mouse.
00:03:16
il che significa che avrei dovuto clicca sul pulsante "Test te stesso".
00:03:18
una seconda volta per riprodurre il suono.
00:03:20
Voglio che gli effetti giocare insieme, quindi mi limiterò a.
00:03:23
modificare l'effetto sonoro per iniziare con precedente..
00:03:28
Ultimo seleziono il suono e trascinarlo fuori dalla diapositiva.
00:03:32
come non avrò bisogno di fare clic per attivare il suono..
00:03:35
E ora proviamo il grilletto -.
00:03:39
perfetto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
觸發器的用途是 啟動效果,可以是動畫效果.
00:00:12
或視頻或聲音效果。
00:00:15
因此,在創建 觸發器,您需要首先添加效果。.
00:00:20
下面是詳細的過程。
00:00:24
在這張幻燈片上,我想要 說.
00:00:26
"測試自己"以觸發 進入測試題。.
00:00:31
這就是我想要幻燈片播放的方式;
00:00:34
"測試自己"按鈕觸發器 要飛入的測試問題.
00:00:38
並注意到按鈕也 觸發聲音,.
00:00:42
當測試問題出現時,鐘聲響起。
00:00:44
因此,該按鈕觸發兩個效果, 試題入口和聲音。.
00:00:50
要創建此觸發 序列,首先我會申請.
00:00:53
動畫效果到 帶測試問題的預留位置,.
00:00:57
我會選擇它,並在 動畫庫,我會選擇飛入。.
00:01:02
我希望它來自 底部和檢查效果選項,.
00:01:06
我明白了 它被設置為從底部。.
00:01:10
現在,我已準備好設置觸發器 將顯示測試問題。.
00:01:14
我將打開動畫 窗格,以處理我的效果。.
00:01:18
這是有效的蒼蠅 - 我希望"測試自己"按鈕是觸發器,.
00:01:23
因此,我確保選擇有效的飛
00:01:27
我點擊"觸發",指向點擊
00:01:29
並選擇我想要的觸發器 這是"測試自己"按鈕。.
00:01:35
這就是觸發效果 在動畫窗格中查找。.
00:01:38
它有一個標題 上面寫著觸發器和觸發器的名稱,.
00:01:42
所以飛生效 我的測試題.
00:01:45
由 "測試自己"按鈕。.
00:01:49
在幻燈片上,您將看到 觸發物品旁邊的閃電,.
00:01:53
在這種情況下,這是測試問題。
00:01:57
我將移動測試問題 在按鈕上.
00:01:59
因此,它出現在幻燈片的中心
00:02:03
我會在投影片放映視圖中預覽序列。
00:02:07
我按一下我的觸發器, 出現測試問題。.
00:02:11
接下來,我想添加一個聲音效果 與測試問題一起玩。.
00:02:14
插入聲音 效果,我將按一下插入,音訊,.
00:02:19
我的 PC 上的音訊和 選擇我的音效檔。.
00:02:26
插入音效檔 在幻燈片的中間,.
00:02:29
我會把它拖到 使其更加明顯。.
00:02:32
現在注意如何的聲音 檔顯示在動畫窗格中,.
00:02:36
它會自動 設置為自己的觸發器。.
00:02:40
這意味著,發揮 聲音,我必須點擊聲音圖示本身,.
00:02:45
然而,我不想 要在幻燈片上顯示的圖示.
00:02:48
這意味著我需要設置 觸發聲音的其他東西。.
00:02:53
我也想播放聲音 當我點擊"測試自己"按鈕.
00:02:57
所以我要做"測試自己" 按鈕是聲音效果的觸發器。.
00:03:01
最簡單的方法 是選擇聲音效果.
00:03:04
在窗格中,並將其向上拖動 按鈕觸發器下。.
00:03:08
現在按鈕將觸發 測試問題和聲音,.
00:03:11
但請注意兩種效果 有一個滑鼠按一下圖示.
00:03:16
這意味著我必須 按一下"自己測試"按鈕.
00:03:18
第二次播放聲音。
00:03:20
我希望效果 一起玩,所以我只是簡單地.
00:03:23
更改聲音效果 以從上一個開頭開始。.
00:03:28
最後,我會選擇聲音 圖示並將其拖離幻燈片.
00:03:32
因為我不需要點擊 它觸發的聲音。.
00:03:35
現在讓我們試試 觸發器 -.
00:03:39
完美。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
トリガーの目的は、 効果を開始するには、アニメーション効果のいずれか.
00:00:12
またはビデオまたはサウンドエフェクト。
00:00:15
したがって、作成する前に、 トリガーを使用するには、まずエフェクトを追加する必要があります。.
00:00:20
プロセスの詳細を次に説明します。
00:00:24
このスライドでは、 言う円.
00:00:26
「自分自身をテストする」をトリガするには、 テストの質問の入り口。.
00:00:31
これは、スライドを再生する方法です。
00:00:34
「自分でテストする」ボタントリガー 飛ぶテストの質問.
00:00:38
ボタンも表示されます。 音をトリガし、.
00:00:42
テストの質問が表示されると、ベルが鳴ります。
00:00:44
だから、ボタンは、2つの効果をトリガし、 テストの質問の入り口と音。.
00:00:50
このトリガを作成するには シーケンス、最初に適用します.
00:00:53
へのアニメーション効果 テストの質問を持つプレースホルダ,.
00:00:57
私はそれを選択し、 アニメーションギャラリー 私はフライインを選択します。.
00:01:02
私はそれがから来て欲しい 下部と効果オプションをチェックし、.
00:01:06
私はそれを参照してください [下から] に設定されます。.
00:01:10
これでトリガーを設定する準備ができました テストの質問が表示されます。.
00:01:14
アニメーションを開きます 私の効果で動作するようにペイン。.
00:01:18
ここでは、有効なフライです - 「自分でテストする」ボタンをトリガーにしたい.
00:01:23
だから私は有効なフライが選択されていることを確認します
00:01:27
[トリガー] をクリックし、[オン] をクリックします。
00:01:29
そして、私が望むトリガーを選択します これは「自分でテストする」ボタンです。.
00:01:35
これは、トリガー効果の方法です アニメーション ペインを参照してください。.
00:01:38
それは、その上に見出しを持っています トリガとトリガーの名前を言う.
00:01:42
だから、有効なフライ 私のテストの質問のために.
00:01:45
によってトリガされます。 「自分でテストする」ボタン。.
00:01:49
スライドには、 トリガされたアイテムの横にある稲妻、.
00:01:53
この場合はテストの質問です。
00:01:57
テストの質問を移動します ボタンを越えて.
00:01:59
スライドの中央に表示されるので、
00:02:03
スライド ショー ビューでシーケンスをプレビューします。
00:02:07
私は私のトリガーをクリックし、 テストの質問が表示されます。.
00:02:11
次に、サウンドエフェクトを追加したい テストの質問で再生されます。.
00:02:14
サウンドを挿入するには 効果、私は挿入、オーディオ、をクリックします.
00:02:19
私のPC上のオーディオと サウンド ファイルを選択します。.
00:02:26
サウンド ファイルが挿入されます。 スライドの中央に、.
00:02:29
私はそれをドラッグします より見やすくします。.
00:02:32
今、音の仕組みに気づく アニメーション ペインにファイルが表示され、.
00:02:36
それは自動的に 独自のトリガーとして設定します。.
00:02:40
これは、再生することを意味します 私は音のアイコン自体をクリックする必要がある音、.
00:02:45
しかし、私は望んでいない スライドに表示するアイコン.
00:02:48
つまり、私は設定する必要があります 音をトリガーする他の何か。.
00:02:53
また、私は音を再生したい [自分でテストする] ボタンをクリックすると、.
00:02:57
だから私は「自分でテストする」を作ります ボタンは、効果音のトリガーになります。.
00:03:01
これを行う最も簡単な方法 効果音を選択することです.
00:03:04
ペイン内でドラッグして ボタントリガーの下に表示されます。.
00:03:08
これでボタンがトリガーされます。 テストの質問と音の両方、.
00:03:11
しかし、両方の効果に注意してください マウスクリックアイコンを持っている.
00:03:16
つまり、私はする必要があります [自分でテストする] ボタンをクリックします。.
00:03:18
サウンドを再生する 2 回目。
00:03:20
私は効果が欲しい 一緒に遊ぶので、私は単純にします.
00:03:23
効果音を変更する を切り開き、前から開始します。.
00:03:28
最後に、私は音を選択します アイコンをクリックし、スライドからドラッグします。.
00:03:32
クリックする必要はありませんので 音をトリガします。.
00:03:35
それでは、試してみましょう トリガー -.
00:03:39
完ぺきですね。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Mục đích của một kích hoạt là để bắt đầu một hiệu ứng, hoặc là một hiệu ứng hoạt họa .
00:00:12
hoặc hiệu ứng âm thanh hoặc video.
00:00:15
Vì vậy, trước khi bạn có thể tạo ra một kích hoạt, trước tiên bạn cần thêm hiệu ứng..
00:00:20
Đây là quá trình chi tiết.
00:00:24
Trên trang trình bày này, tôi muốn vòng tròn nói rằng.
00:00:26
"Kiểm tra chính mình" để kích hoạt các lối vào của một câu hỏi kiểm tra..
00:00:31
Đây là cách tôi muốn các slide để chơi;
00:00:34
nút "kiểm tra chính mình" kích hoạt câu hỏi kiểm tra để bay trong .
00:00:38
và thông báo rằng nút này cũng kích hoạt một âm thanh,.
00:00:42
một chuông khi câu hỏi kiểm tra xuất hiện.
00:00:44
Vì vậy, nút kích hoạt hai hiệu ứng, Các câu hỏi kiểm tra lối vào và một âm thanh..
00:00:50
Để tạo kích hoạt này trình tự, trước tiên tôi sẽ áp dụng .
00:00:53
hiệu ứng hoạt họa trình giữ chỗ với câu hỏi kiểm tra, .
00:00:57
Tôi sẽ chọn nó và trong Bộ sưu tập hoạt hình tôi sẽ chọn Fly in.
00:01:02
Tôi muốn nó đi vào từ dưới cùng và kiểm tra các tùy chọn hiệu ứng,.
00:01:06
Tôi thấy rằng nó được đặt thành từ dưới lên..
00:01:10
Bây giờ tôi đã sẵn sàng để thiết lập kích hoạt sẽ hiển thị các câu hỏi kiểm tra..
00:01:14
Tôi sẽ mở các hình ảnh động Pane để làm việc với các hiệu ứng của tôi..
00:01:18
Đây là Fly có hiệu lực-- Tôi muốn "kiểm tra chính mình" nút để được kích hoạt,.
00:01:23
Vì vậy tôi chắc chắn rằng Fly có hiệu lực được chọn
00:01:27
và tôi nhấp vào Trigger, trỏ đến on nhấp vào
00:01:29
và chọn kích hoạt tôi muốn đó là "kiểm tra chính mình" nút..
00:01:35
Đây là cách hiệu ứng kích hoạt trông trong khung hoạt hình..
00:01:38
Nó có một tiêu đề trên nó mà nói kích hoạt và tên của kích hoạt, .
00:01:42
do đó, Fly có hiệu lực cho câu hỏi thử nghiệm của tôi.
00:01:45
được kích hoạt bởi "Kiểm tra chính mình" nút..
00:01:49
Trên trang trình bày, bạn sẽ thấy một tia chớp cạnh một mục đã kích hoạt, .
00:01:53
mà trong trường hợp này là câu hỏi kiểm tra.
00:01:57
Tôi sẽ di chuyển các câu hỏi kiểm tra qua nút .
00:01:59
Vì vậy nó xuất hiện ở trung tâm của slide
00:02:03
và tôi sẽ xem trước các trình tự trong xem Slide Show.
00:02:07
Tôi nhấp vào kích hoạt của tôi và câu hỏi kiểm tra xuất hiện..
00:02:11
Tiếp theo tôi muốn thêm hiệu ứng âm thanh mà chơi với các câu hỏi kiểm tra..
00:02:14
Để chèn âm thanh hiệu quả, tôi sẽ nhấp vào chèn, âm thanh,.
00:02:19
Âm thanh trên máy tính của tôi và chọn tập tin âm thanh của tôi..
00:02:26
Tệp âm thanh được chèn vào ở giữa slide,.
00:02:29
Tôi sẽ kéo nó lên đến làm cho nó rõ ràng hơn..
00:02:32
Bây giờ để ý cách âm thanh xuất hiện trong ô Animation, .
00:02:36
nó tự động thiết lập như kích hoạt riêng của mình..
00:02:40
Điều này có nghĩa là để chơi âm thanh tôi phải bấm vào biểu tượng âm thanh chính nó, .
00:02:45
Tuy nhiên, tôi không muốn biểu tượng để hiển thị trên slide.
00:02:48
có nghĩa là tôi cần phải thiết lập cái gì khác để kích hoạt âm thanh. .
00:02:53
Ngoài ra tôi muốn âm thanh để chơi Khi tôi nhấp vào "kiểm tra chính mình" nút.
00:02:57
Vì vậy tôi sẽ làm cho "thử nghiệm chính mình" nút là kích hoạt cho hiệu ứng âm thanh..
00:03:01
Cách đơn giản nhất để làm điều này là chọn hiệu ứng âm thanh.
00:03:04
trong ngăn và kéo nó lên dưới nút kích hoạt..
00:03:08
Bây giờ nút sẽ kích hoạt cả câu hỏi kiểm tra và âm thanh, .
00:03:11
nhưng lưu ý cả hai hiệu ứng có biểu tượng nhấp chuột.
00:03:16
có nghĩa là tôi phải nhấp vào "kiểm tra chính mình" nút.
00:03:18
một lần thứ hai để chơi âm thanh.
00:03:20
Tôi muốn các hiệu ứng để chơi với nhau, vì vậy tôi sẽ chỉ đơn giản.
00:03:23
thay đổi hiệu ứng âm thanh để bắt đầu với trước đó..
00:03:28
Cuối cùng tôi sẽ chọn âm thanh biểu tượng và kéo nó ra khỏi slide.
00:03:32
như tôi sẽ không cần phải bấm nó để kích hoạt âm thanh..
00:03:35
Và bây giờ chúng ta hãy thử kích hoạt.
00:03:39
Hoàn hảo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Tujuan dari pemicu adalah untuk memulai efek, baik efek animasi .
00:00:12
atau efek video atau suara.
00:00:15
Jadi sebelum Anda dapat membuat pemicu, Anda perlu menambahkan efek terlebih dahulu..
00:00:20
Berikut adalah proses secara rinci.
00:00:24
Pada slide ini, saya ingin lingkaran yang berbunyi.
00:00:26
"Test Yourself" untuk memicu masuk pertanyaan tes..
00:00:31
Ini adalah bagaimana saya ingin slide untuk bermain;
00:00:34
tombol "test Yourself" memicu pertanyaan tes untuk terbang di .
00:00:38
dan perhatikan bahwa tombol juga memicu bunyi,.
00:00:42
Ketika pertanyaan tes muncul.
00:00:44
Jadi tombol memicu dua efek, pertanyaan tentang masuk dan suara..
00:00:50
Untuk membuat ini dipicu urutan pertama, saya akan menerapkan .
00:00:53
efek animasi ke placeholder dengan pertanyaan tes, .
00:00:57
Saya akan memilihnya dan di Animasi Galeri aku akan memilih Fly In..
00:01:02
Saya ingin hal itu datang dari bawah dan memeriksa efek pilihan,.
00:01:06
Saya melihat bahwa diatur ke dari bawah..
00:01:10
Sekarang saya siap untuk mengatur pemicu yang akan menampilkan pertanyaan tes..
00:01:14
Aku akan membuka animasi Panel untuk bekerja dengan efek saya..
00:01:18
Inilah Fly yang berlaku- Saya ingin "test Yourself" tombol untuk menjadi pemicu,.
00:01:23
Jadi saya pastikan Fly pada efek yang dipilih
00:01:27
dan saya klik Trigger, arahkan ke on klik dari
00:01:29
dan pilih pemicu yang saya inginkan yang merupakan "test Yourself" tombol..
00:01:35
Ini adalah bagaimana efek pemicu terlihat di panel animasi..
00:01:38
Ini memiliki judul di atasnya yang mengatakan pemicu dan nama pelatuk, .
00:01:42
sehingga efek Fly untuk pertanyaan tes saya.
00:01:45
dipicu oleh Tombol "uji sendiri"..
00:01:49
Pada slide, Anda akan melihat baut petir di samping item yang dipicu, .
00:01:53
yang dalam hal ini adalah pertanyaan tes.
00:01:57
Saya akan memindahkan pertanyaan tes di atas tombol .
00:01:59
sehingga muncul di tengah slide
00:02:03
dan saya akan melihat pratinjau urutan dalam tampilan slide show.
00:02:07
Saya klik pelatuk saya dan pertanyaan tes muncul..
00:02:11
Berikutnya saya ingin menambahkan efek suara yang bermain dengan pertanyaan tes..
00:02:14
Untuk memasukkan suara Efek, saya akan klik insert, audio,.
00:02:19
Audio di PC saya dan Pilih file suara saya..
00:02:26
File suara akan disisipkan di tengah slide,.
00:02:29
Saya akan menyeretnya ke membuatnya lebih terlihat..
00:02:32
Sekarang perhatikan bagaimana suara file muncul di panel animasi, .
00:02:36
itu secara otomatis ditetapkan sebagai pemicu sendiri..
00:02:40
Ini berarti bahwa untuk bermain suara saya harus mengklik ikon suara itu sendiri, .
00:02:45
Namun, saya tidak ingin untuk ditampilkan pada slide.
00:02:48
yang berarti saya harus mengatur sesuatu yang lain untuk memicu suara. .
00:02:53
Juga saya ingin suara untuk bermain Ketika saya klik "test Yourself" tombol.
00:02:57
Jadi saya akan membuat "test Yourself" tombol menjadi pemicu untuk efek suara..
00:03:01
Cara termudah untuk melakukan ini adalah memilih efek suara.
00:03:04
di panel dan seret ke atas di bawah pemicu tombol..
00:03:08
Sekarang tombol akan memicu baik pertanyaan tes dan suara, .
00:03:11
tetapi perhatikan kedua efek memiliki ikon klik mouse.
00:03:16
yang berarti aku harus Klik tombol "test Yourself".
00:03:18
untuk kedua kalinya untuk memutar suara.
00:03:20
Saya ingin efek bermain bersama, jadi saya hanya.
00:03:23
mengubah efek suara untuk memulai dengan sebelumnya..
00:03:28
Terakhir saya akan memilih suara dan tarik dari slide.
00:03:32
karena saya tidak perlu mengklik untuk memicu bunyi..
00:03:35
Dan sekarang mari kita coba yang memicu-.
00:03:39
Sempurna.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Цель триггера заключается в том, чтобы начать эффект, либо эффект анимации .
00:00:12
или видео или звуковой эффект.
00:00:15
Поэтому, прежде чем вы сможете создать триггер, вам нужно сначала добавить эффект..
00:00:20
Вот процесс в деталях.
00:00:24
На этом слайде, я хочу круг, который говорит,.
00:00:26
"Проверить себя", чтобы вызвать входом в тестовый вопрос..
00:00:31
Вот как я хочу, чтобы слайд играть;
00:00:34
кнопка "Проверить себя" вызывает тестовый вопрос, чтобы летать в .
00:00:38
и обратите внимание, что кнопка также запускает звук,.
00:00:42
колокольчик dings, когда тестовый вопрос появляется.
00:00:44
Таким образом, кнопка вызывает два эффекта, тест вопросы вход и звук..
00:00:50
Чтобы создать это срабатывает последовательность, сначала я буду применять .
00:00:53
эффект анимации для заполнитель с тестовым вопросом, .
00:00:57
Я выберу его и в Анимационная галерея Я выберу Fly дюйма.
00:01:02
Я хочу, чтобы он пришел из нижние и проверяя параметры эффекта,.
00:01:06
Я вижу, что он установлен на дно..
00:01:10
Теперь я готов настроить спусковой крючок который будет отображать тестовый вопрос..
00:01:14
Я открою анимацию панели для работы с моими эффектами..
00:01:18
Вот Муха в силе - Я хочу, чтобы кнопка "Проверить себя" была триггером,.
00:01:23
поэтому я убедитесь, что Fly в действительности выбран
00:01:27
и я нажимаю триггер, указать на нажатием кнопки
00:01:29
и выберите триггер, который я хочу которая является кнопкой "Проверить себя"..
00:01:35
Вот как триггерный эффект выглядит в анимационном стекле..
00:01:38
Он имеет заголовок над ним что говорит триггер и название триггера, .
00:01:42
так Муха в силе для моего тестового вопроса.
00:01:45
срабатывает Кнопка "Проверить себя"..
00:01:49
На слайде вы увидите молния рядом с срабатываемой деталью, .
00:01:53
который в данном случае является тестовым вопросом.
00:01:57
Я переместю тестовый вопрос над кнопкой .
00:01:59
так что он появляется в центре слайда
00:02:03
и я предварительно последовательность в слайд-шоу зрения.
00:02:07
Я нажимаю на курок и возникает тестовый вопрос..
00:02:11
Далее я хочу добавить звуковой эффект который играет с тестовым вопросом..
00:02:14
Вставить звук эффект, я нажимаю Вставка, Аудио,.
00:02:19
Аудио на моем компьютере и выберите мой звуковой файл..
00:02:26
Звуковой файл вставляется в середине слайда,.
00:02:29
Я буду тащить его до сделать его более заметным..
00:02:32
Теперь обратите внимание, как звук файл появляется в панели анимации, .
00:02:36
это автоматически настроить в качестве собственного триггера..
00:02:40
Это означает, что играть звук, который я должен нажать на значок звука себя, .
00:02:45
Однако, я не хочу, чтобы значок для показов на слайде.
00:02:48
что означает, что мне нужно настроить что-то еще, чтобы вызвать звук. .
00:02:53
Кроме того, я хочу, чтобы звук играл когда я нажимаю кнопку "Проверить себя".
00:02:57
так что я сделаю "Проверить себя" кнопка быть триггером для звукового эффекта..
00:03:01
Самый простой способ сделать это заключается в том, чтобы выбрать звуковой эффект.
00:03:04
в панели и перетащите его под триггером кнопки..
00:03:08
Теперь кнопка запустит как тестовый вопрос, так и звук, .
00:03:11
но обратите внимание на оба эффекта иметь значок щелчка мыши.
00:03:16
что означает, что мне придется нажмите кнопку "Проверить себя".
00:03:18
во второй раз, чтобы играть звук.
00:03:20
Я хочу, чтобы эффекты играть вместе, так что я просто.
00:03:23
изменить звуковой эффект для начала с предыдущего..
00:03:28
Последнее, что я выберу звук значок и перетащите его со слайда.
00:03:32
как мне не нужно будет нажимать его, чтобы вызвать звук..
00:03:35
А теперь давайте попробуем спусковой крючок -.
00:03:39
Идеальный.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Целта на задействането е да се за да стартирате ефект, или ефект на анимация .
00:00:12
или видео или звуков ефект.
00:00:15
Така че, преди да можете да създадете задействане, първо трябва да добавите ефект..
00:00:20
Ето процеса подробно.
00:00:24
На този слайд искам кръгът, който казва.
00:00:26
"Тествайте себе си", за да на тестов въпрос..
00:00:31
Така искам да играе слайда;
00:00:34
"Тествайте себе си" задейства въпроса за изпитване за .
00:00:38
и забележете, че бутонът също задейства звук,.
00:00:42
звънецът се появява при появяване на тестовия въпрос.
00:00:44
Значи бутонът задейства два ефекта, на въпросите за теста и звук..
00:00:50
За да създадете това задействане последователност, първо ще кандидатствам .
00:00:53
анимационния ефект на контейнер с въпроса за теста, .
00:00:57
Ще го избера и в Анимационна галерия ще избера "Fly in"..
00:01:02
Искам да го дош- опции за ефект,.
00:01:06
Виждам, че това е настроено на От дъното..
00:01:10
Сега съм готов да наглася спусъка. на теста, който ще покаже тестовия въпрос..
00:01:14
Ще отворя анимацията за да работите с моите ефекти..
00:01:18
Ето я и "Мухата" - Искам бутонът "Тествай себе си" да бъде спусъка..
00:01:23
така че аз се уверете, че полет в сила е избран
00:01:27
и кликнете върху Trigger, посочете На Кликнете върху
00:01:29
и изберете спусъка Искам което е бутонът "Тествайте себе си"..
00:01:35
Ето как задействащ ефект в прозореца за анимации..
00:01:38
Има над него Това е спусъка и името на спусъка, .
00:01:42
така че полет в сила за моя тест въпрос.
00:01:45
е предизвикана от "Тествайте себе си" бутон..
00:01:49
На слайда ще видите светкавица до задействан елемент, .
00:01:53
в този случай е тестовият въпрос.
00:01:57
Ще преместя тестовия въпрос над бутона .
00:01:59
така че да се появи в центъра на
00:02:03
и ще визуализирам последователността в изглед на слайдшоу.
00:02:07
Кликвам върху моя актив и появява тестовият въпрос..
00:02:11
След това искам да добавя звуков ефект която играе с тестовия въпрос..
00:02:14
За да вмъкнете ефект, ще кликна върху Вмъкване, Аудио,.
00:02:19
Аудио на моя компютър и изберете моя звуков файл..
00:02:26
Звуковия файл се вмъква в средата на слайда,.
00:02:29
Ще го влача до да го направите по-видим..
00:02:32
Сега забележете как файл се показва в прозореца за анимации, .
00:02:36
това е автоматично на свой собствен спусък..
00:02:40
Това означава, че за да играете звука, който трябва да кликнете върху самата икона на звука, .
00:02:45
въпреки това, аз не искам за да се покаже на слайда.
00:02:48
което означава, че трябва да нещо друго, за да задейства звука. .
00:02:53
Също така искам да се възпроизведе звукът когато щракнете върху бутона "Тествайте себе си".
00:02:57
така че ще направя "Тествайте себе си" натиснете бутона за задействане на звуковия ефект..
00:03:01
Най-простият начин да направите това е да изберете звуковия ефект.
00:03:04
в панела и плъзнете нагоре под бутона..
00:03:08
Сега бутонът ще се задейства както тестовия въпрос, така и звука, .
00:03:11
но отбележете двата икона за щракване с мишката.
00:03:16
което означава, че трябва да кликнете върху бутона "Тествайте себе си".
00:03:18
за да възпроизведете звука.
00:03:20
Искам ефектите да да играете заедно, така че просто ще.
00:03:23
промяна на звуковия ефект за стартиране с предишни..
00:03:28
Последно ще избера звука и я плъзнете извън слайда.
00:03:32
тъй като няма да се налага да кликнете да задейства звука..
00:03:35
И сега нека опитаме задействането.
00:03:39
Перфектно.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Scopul unui declanșator este pentru a porni un efect, fie un efect de animație .
00:00:12
sau un efect video sau de sunet.
00:00:15
Deci, înainte de a putea crea un trigger, trebuie să adăugați mai întâi un efect..
00:00:20
Iată procesul în detaliu.
00:00:24
Pe acest diapozitiv, vreau cercul care spune.
00:00:26
"Testați-vă" pentru a declanșa intrarea unei întrebări de testare..
00:00:31
Acesta este modul în care vreau să se joace diapozitivul;
00:00:34
butonul "Testați-vă" declanșează întrebarea de testare pentru a zbura în .
00:00:38
și observați că butonul, de asemenea, declanșează un sunet,.
00:00:42
un clopot dings atunci când apare întrebarea de testare.
00:00:44
Deci butonul declanșează două efecte, testul pune întrebări de intrare și un sunet..
00:00:50
Pentru a crea această declanșată secvență, în primul rând voi aplica .
00:00:53
efectul de animație asupra substituent cu întrebarea de încercare; .
00:00:57
Voi selecta și în Galerie de animație voi alege Fly in..
00:01:02
Vreau să vină de la. partea de jos și verificarea opțiunilor efect,.
00:01:06
Văd că. Este setat la De jos..
00:01:10
Acum sunt gata să asez declanșatorul. care va afișa întrebarea de test..
00:01:14
Voi deschide animația. panoul de lucru cu efectele mele..
00:01:18
Iată Fly în vigoare - Vreau ca butonul "Testează-te" să fie declanșatorul..
00:01:23
așa că am asigurați-vă că Fly în vigoare este selectat
00:01:27
și am faceți clic pe Trigger, punctul de la La clic de
00:01:29
și selectați declanșatorul dorit care este butonul "Testați-vă"..
00:01:35
Acesta este modul în care un efect de declanșare caută în panoul de animație..
00:01:38
Ea are un titlu peste ea care spune declanșator și numele declanșatorului, .
00:01:42
astfel încât Fly în vigoare pentru întrebarea mea de testare.
00:01:45
este declanșată de Butonul "Testează-te"..
00:01:49
Pe diapozitiv, veți vedea un fulger lângă un element declanșat, .
00:01:53
care, în acest caz, este întrebarea de testare.
00:01:57
Voi muta întrebarea de test peste buton .
00:01:59
așa că apare în centrul diapozitivului
00:02:03
și voi previzualiza secvența în vizualizarea expunere de diapozitive.
00:02:07
Fac clic pe trăgaci și apare întrebarea de test..
00:02:11
În continuare vreau să adaug un efect de sunet care se joacă cu întrebarea de testare..
00:02:14
Pentru a insera sunetul efect, voi face clic pe Inserare, Audio,.
00:02:19
Audio pe PC-ul meu și selectați fișierul de sunet..
00:02:26
Fișierul de sunet este inserat în mijlocul diapozitivului,.
00:02:29
O să-l târăsc până la. face mai vizibil..
00:02:32
Acum observați modul în care sunetul apare în panoul de animație, .
00:02:36
este automat ca declanșator propriu..
00:02:40
Acest lucru înseamnă că pentru a juca sunetul trebuie să faceți clic pe pictograma de sunet în sine, .
00:02:45
cu toate acestea, nu vreau pictogramă de afișat în diapozitiv.
00:02:48
ceea ce înseamnă că am nevoie pentru a configura altceva pentru a declanșa sunetul. .
00:02:53
De asemenea, vreau ca sunetul să joace când fac clic pe butonul "Testați-vă".
00:02:57
așa că voi face "Test-te" butonul să fie declanșatorul efectului de sunet..
00:03:01
Cel mai simplu mod de a face acest lucru este de a selecta efectul de sunet.
00:03:04
în panou și glisați-l în sus sub declanșatorul butonului..
00:03:08
Acum butonul se va declanșa atât întrebarea de încercare, cât și sunetul; .
00:03:11
dar nota ambele efecte aveți o pictogramă de clic cu mouse-ul.
00:03:16
ceea ce înseamnă că ar trebui să faceți clic pe butonul "Testați-vă".
00:03:18
a doua oară pentru a reda sunetul.
00:03:20
Vreau ca efectele să juca împreună, așa că voi pur și simplu.
00:03:23
modificarea efectului de sunet pentru a începe cu anteriorul..
00:03:28
Ultima voi selecta sunetul pictograma și glisați-l în afara diapozitivului.
00:03:32
ca nu va trebui să faceți clic pe pentru a declanșa sunetul..
00:03:35
Și acum să încercăm. declanșatorul -.
00:03:39
Perfect.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Метою тригера є , щоб почати ефект, анімаційний ефект .
00:00:12
або відео- або звуковий ефект.
00:00:15
Таким чином, перш ніж ви зможуть створити тригер, вам слід спочатку додати ефект..
00:00:20
Ось процес в деталях.
00:00:24
На цьому слайді я хочу коло, яке говорить.
00:00:26
"Перевірте себе", щоб викликати вхід тестового питання..
00:00:31
Ось як грати слайд.
00:00:34
тригери кнопки "Перевірити себе" тестове питання, яке .
00:00:38
і зверніть увагу, що кнопка також викликає звук,.
00:00:42
дзвінок, коли з'явиться тестове питання.
00:00:44
Таким чином, кнопка викликає два ефекти, тест питання вхід і звук..
00:00:50
Щоб створити цей спрацьовує послідовність, спочатку я застосую .
00:00:53
анімаційний ефект до покажчик місця заповнення з запитанням про тест, .
00:00:57
Я вибив його і в Галерея анімації я вибираю Літати дюйма.
00:01:02
Я хочу, щоб він прийшов з у нижній частині та перевірка параметрів ефекту,.
00:01:06
Я бачу, що він встановлений знизу..
00:01:10
Тепер я готовий налаштувати тригер , який відображатиме тестове запитання..
00:01:14
Я відкрию анімацію для роботи з моїми ефектами..
00:01:18
Ось літати в силу - Я хочу, щоб кнопка "Перевірити себе", щоб бути тригером,.
00:01:23
тому я переконайтеся, що вибрано ефект літати
00:01:27
і я натискач Тригер, наведіть вказівник на пункт Після натискання кнопки
00:01:29
і виберіть потрібний тригер яка є кнопкою "Перевірити себе"..
00:01:35
Ось як ефект тригера виявить в області анімації..
00:01:38
Вона має заголовок над ним що говорить тригер і ім'я тригера, .
00:01:42
так літати в силу для мого тестового питання.
00:01:45
спрацьовує Кнопка "Перевірити себе"..
00:01:49
На слайді з'ясування блискавка поруч із спрацьовує об'єкт, .
00:01:53
що в даному випадку є тестовим питанням.
00:01:57
Я переміщу тестове питання над кнопкою .
00:01:59
так що він відображається в центрі слайда
00:02:03
і я буду попереднього перегляду послідовності в режимі показу слайдів.
00:02:07
Я натискачую тригер і з'явиться тестове питання..
00:02:11
Далі потрібно додати звуковий ефект що грає з тестовим питанням..
00:02:14
Вставлення звуку ефект, я натиму кнопку Вставити, Аудіо,.
00:02:19
Аудіо на моєму КОМП'ютері та виберіть мій звуковий файл..
00:02:26
Звуковий файл буде вставлено посередині слайда,.
00:02:29
Я перетягну його до зробити його більш помітним..
00:02:32
Тепер зверніть увагу, як звук файл відображається в області анімації, .
00:02:36
це автоматично налаштувати як власний тригер..
00:02:40
Це означає, що грати звук, який я повинен натиснути на саму іконку звуку, .
00:02:45
однак, я не хочу, щоб піктограма , яка відображається на слайді.
00:02:48
це означає, що мені потрібно створити щось інше, щоб викликати звук. .
00:02:53
Також я хочу, щоб звук грати коли я натинаю кнопку "Перевірити себе".
00:02:57
так що я зроблю "Перевірити себе" бути тригером для звукового ефекту..
00:03:01
Найпростіший спосіб зробити це — вибрати звуковий ефект.
00:03:04
в області та перетягніть її вгору під тригером кнопки..
00:03:08
Тепер кнопка буде викликати як тестове питання, так і звук, .
00:03:11
але зверніть увагу на обидва ефекти мати значок миші.
00:03:16
це означає, що мені доведеться натисніть кнопку "Перевірити себе".
00:03:18
вдруге, щоб відтворити звук.
00:03:20
Я хочу, щоб ефекти грати разом, так що я просто.
00:03:23
змінити звуковий ефект на початковий запуск із попереднім..
00:03:28
Останній я вибив звук піктограму та перетягніть її зі слайда.
00:03:32
як мені не потрібно натистися щоб викликати звук..
00:03:35
І тепер спробуємо спусковий гачок -.
00:03:39
Ідеальний.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Bir tetikleyicinin amacı, bir efekt başlatmak için, bir animasyon efekti .
00:00:12
veya bir video veya ses efekti.
00:00:15
Bu yüzden bir oluşturabilirsiniz önce tetikleme, önce bir efekt eklemeniz gerekir..
00:00:20
İşte ayrıntılı olarak süreç.
00:00:24
Bu slaytta, ben istiyorum yazan daire.
00:00:26
"Kendinizi test edin" tetiklemek için bir test sorusunun girişi..
00:00:31
Slaytın böyle oynatını istiyorum;
00:00:34
"Kendinizi test edin" düğmesi tetikler uçmak için test sorusu .
00:00:38
ve fark düğmesi de bir ses tetikler,.
00:00:42
test sorusu göründüğünde bir zil dings.
00:00:44
Yani düğme iki efekti tetikler. test soruları giriş ve bir ses..
00:00:50
Bu tetiklenen oluşturmak için dizi, ilk ben uygulayacağım .
00:00:53
için animasyon etkisi test sorusu ile yer tutucu, .
00:00:57
Ben seçeceğim ve içinde Animasyon galerisi ben Fly seçeceğim..
00:01:02
Bunun gelmesini istiyorum. alt ve kontrol Etkisi seçenekleri,.
00:01:06
Görüyorum ki. Alttan ayarlanır..
00:01:10
Şimdi tetiği kurmaya hazırım. test sorusunu görüntüler..
00:01:14
Animasyonu açacağım. benim etkileri ile çalışmak için bölme..
00:01:18
İşte yürürlükte ki Sinek - "Kendini test et" düğmesinin tetikleyici olmasını istiyorum..
00:01:23
bu yüzden yürürlükteki Fly'ın seçildiğinden emin olurum.
00:01:27
ve Ben Tetik'e tıklayın, tıklayın
00:01:29
ve istediğim tetikleyiciyi seçin "Kendinizi test edin" düğmesidir..
00:01:35
Bu nasıl bir tetikleyici etkisi animasyon bölmesine bakar..
00:01:38
Üzerinde bir başlığı var. bu tetik ve tetik adı diyor, .
00:01:42
böylece yürürlükte ki Fly benim test sorusu için.
00:01:45
tarafından tetiklenir "Kendini test et" düğmesi..
00:01:49
Slaytta, tetiklenen bir öğenin yanında bir şimşek, .
00:01:53
bu durumda test sorusudur.
00:01:57
Test sorusunu taşıyacağım. düğmesinin üzerinde .
00:01:59
bu yüzden slaydın merkezinde görünür
00:02:03
ve slayt gösterisi görünümünde sırayı önizleme mat.
00:02:07
Tetiğimi tıklatıyorum ve test sorusu görüntülenir..
00:02:11
Sonra bir ses efekti eklemek istiyorum bu test sorusu ile oynar..
00:02:14
Sesi eklemek için etkisi, Ben Ekle, Ses, tıklayacağım.
00:02:19
Bilgisayarımda ses ve ses dosyamı seçin..
00:02:26
Ses dosyası eklenir slaytın ortasında,.
00:02:29
Ben kadar sürükleyin daha görünür hale getirin..
00:02:32
Şimdi nasıl ses dikkat dosya animasyon bölmesinde görünür, .
00:02:36
otomatik olarak kendi tetikleyicisi olarak ayarlanır..
00:02:40
Bu oynamak anlamına gelir ses simgesinin kendisini tıklatmak zorunda ses, .
00:02:45
ancak, ben istemiyorum slaytta göstereceğimi simge.
00:02:48
bu da benim kurmam gerektiği anlamına geliyor. Sesi tetikleyen başka bir şey. .
00:02:53
Ayrıca sesin çalmasını istiyorum. "Kendinizi test edin" düğmesini tıklattığınızda.
00:02:57
bu yüzden "Kendini test edin" yapacağım. düğmesi ses efekti için tetikleyici olabilir..
00:03:01
Bunu yapmanın en basit yolu ses efektini seçmektir.
00:03:04
bölmede ve sürükleyin düğme tetikleyicisi altında..
00:03:08
Şimdi düğme tetikleyecek hem test sorusu hem de ses, .
00:03:11
ama her iki etkiyi de not fare tıklama simgesi var.
00:03:16
Bu da demek oluyor ki. "Kendinizi test edin" düğmesine tıklayın.
00:03:18
ikinci kez ses çalmak için.
00:03:20
Ben etkileri istiyorum birlikte oynamak, bu yüzden sadece.
00:03:23
ses efektini değiştirme ile başlamak için önceki..
00:03:28
Son ben ses seçeceğim simgesi ve slayttan sürükleyin.
00:03:32
ben tıklamak gerekmez gibi sesi tetiklemek için..
00:03:35
Ve şimdi deneyelim. tetik -.
00:03:39
Mükemmel.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
O propósito de um gatilho é para iniciar um efeito, ou um efeito de animação .
00:00:12
ou um vídeo ou efeito sonoro.
00:00:15
Então, antes de criar uma gatilho, primeiro é preciso adicionar um efeito..
00:00:20
Aqui está o processo em detalhe.
00:00:24
Neste slide, quero o círculo que diz.
00:00:26
"Teste a si mesmo" para desencadear o entrada de uma pergunta de teste..
00:00:31
É assim que quero que o slide toque;
00:00:34
o botão "Teste a si mesmo" dispara a questão do teste para voar em .
00:00:38
e notar que o botão também desencadeia um som,.
00:00:42
um sino dings quando a questão do teste aparece.
00:00:44
Assim, o botão desencadeia dois efeitos, o teste questiona entrada e um som..
00:00:50
Para criar isto desencadeado sequência, primeiro vou aplicar .
00:00:53
o efeito de animação para o espaço reservado com a questão do teste, .
00:00:57
Vou selecioná-lo e no Galeria de animação escolherei Fly in..
00:01:02
Quero que venha de. as opções de baixo e de verificação Effect,.
00:01:06
Estou a ver. está definido para a partir de baixo..
00:01:10
Agora estou pronto para configurar o gatilho. que mostrará a questão do teste..
00:01:14
Vou abrir a animação painel para trabalhar com os meus efeitos..
00:01:18
Aqui está a Mosca em vigor - Quero que o botão "Teste a si mesmo" seja o gatilho,.
00:01:23
então eu me certifico de que a Mosca em vigor é selecionada
00:01:27
e clico em Trigger, ponto para No clique de
00:01:29
e selecionar o gatilho que quero que é o botão "Teste a si mesmo"..
00:01:35
É assim que um efeito de gatilho olha no painel de animação..
00:01:38
Tem uma direção sobre ele. que diz o gatilho e o nome do gatilho, .
00:01:42
de modo que a Mosca em vigor para a minha pergunta de teste.
00:01:45
é desencadeada pela Botão "Teste a si mesmo"..
00:01:49
No escorregador, vai ver um relâmpago ao lado de um item desencadeado, .
00:01:53
que, neste caso, é a questão do teste.
00:01:57
Vou mudar a questão do teste. sobre o botão .
00:01:59
de modo que aparece no centro do slide
00:02:03
e vou visualizar a sequência na vista de apresentação de diapositivos.
00:02:07
Clico no meu gatilho e a questão do teste aparece..
00:02:11
Em seguida, quero adicionar um efeito sonoro que brinca com a questão do teste..
00:02:14
Para inserir o som efeito, vou clicar em Inserir, Áudio,.
00:02:19
Áudio no meu PC e selecione o meu ficheiro de som..
00:02:26
O ficheiro de som é inserido no meio do slide,.
00:02:29
Vou arrastá-lo para cima para torná-lo mais visível..
00:02:32
Agora reparem como o som arquivo aparece no painel de animação, .
00:02:36
é automaticamente configurado como o seu próprio gatilho..
00:02:40
Isto significa que para jogar o som que tenho para clicar no ícone de som em si, .
00:02:45
no entanto, eu não quero o ícone para mostrar no slide.
00:02:48
o que significa que preciso de me instalar outra coisa para desencadear o som. .
00:02:53
Também quero que o som toque. quando clico no botão "Teste a si mesmo".
00:02:57
então vou fazer o "Teste a si mesmo" botão ser o gatilho para o efeito sonoro..
00:03:01
A maneira mais simples de fazer isto é selecionar o efeito sonoro.
00:03:04
no painel e arrastá-lo para cima sob o gatilho do botão..
00:03:08
Agora o botão vai disparar tanto a questão do teste como o som, .
00:03:11
mas notar ambos os efeitos ter um ícone de clique de rato.
00:03:16
o que significa que eu teria que clique no botão "Teste a si mesmo".
00:03:18
uma segunda vez para tocar o som.
00:03:20
Quero que os efeitos. jogar juntos, então eu vou simplesmente.
00:03:23
alterar o efeito sonoro para começar com anteriores..
00:03:28
Por último vou selecionar o som ícone e arrastá-lo para fora do slide.
00:03:32
como eu não vou precisar clicar para ativar o som..
00:03:35
E agora vamos tentar o gatilho -.
00:03:39
perfeito.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Svrha okidaиa je. da biste započeli efekat, efekat animacije .
00:00:12
video ili zvučni efekat.
00:00:15
Dakle, pre nego što možete da kreirate okidač, prvo morate da dodate efekat..
00:00:20
Evo detaljnog procesa.
00:00:24
Na ovom slajdu, želim krug koji kaže.
00:00:26
"Testiraj se" da pokreneš ulaz u test pitanje..
00:00:31
Ovako želim da se slajd reprodukuje;
00:00:34
okidači dugmeta "Testiraj sebe" Test pitanje za letenje .
00:00:38
i primetite da je dugme takođe Pokreće zvuk,.
00:00:42
Zvono zvoni kada se pojavi test pitanje.
00:00:44
Dugme pokreće dva efekta, ulaz na test pitanja i zvuk..
00:00:50
Kreiranje ovog aktiviranja Sekvenca, prvo жu se prijaviti. .
00:00:53
efekat animacije na čuvar mesta sa test pitanjem, .
00:00:57
Ja жu ga izabrati i u. Galerija animacija, odabraću "Leti"..
00:01:02
Ћelim da doрe iz. dno i provera opcija efekta,.
00:01:06
Vidim to Postavljeno je na Dno..
00:01:10
Sada sam spreman da postavim okidač koje će prikazati test pitanje..
00:01:14
Otvoriću animaciju. okna da radim sa mojim efektima..
00:01:18
Ovde je muva na snazi... Ћelim da dugme "Testiraj sebe" bude okidaи..
00:01:23
Tako da se pobrinem da muva na snazi bude izabrana
00:01:27
i kliknem na okidač, postavite pokazivač na stavku Na klik
00:01:29
i izaberite okidač koji želim koje je dugme "Testiraj se"..
00:01:35
Evo kako efekat okidača izgleda u oknu za animaciju..
00:01:38
Ima naslov preko toga Na to piše okidač i ime okidača, .
00:01:42
Tako da je muva na snazi Za moje test pitanje.
00:01:45
je aktiviran od strane Dugme "Testiraj se"..
00:01:49
Na slajdu, videćeš. Munja pored aktivirane stavke, .
00:01:53
što je u ovom slučaju test pitanje.
00:01:57
Pomeriжu test pitanje. preko dugmeta .
00:01:59
Tako da se pojavljuje u sredini slajda
00:02:03
I pregledaću sekvencu u prikazu projekcije slajdova.
00:02:07
Kliknem na okidač i Pojaviжe se test pitanje..
00:02:11
Sledeće želim da dodam zvučni efekat To se poigrava sa test pitanjem..
00:02:14
Umetanje zvuka efekat, ja ću izabrati stavku Umetni, Audio,.
00:02:19
Zvuk na računaru i izaberite moju zvučnu datoteku..
00:02:26
Zvučna datoteka se umeće Na sredini slajda,.
00:02:29
Odvuжi жu ga do. Uиini ga vidljivijim..
00:02:32
Sada primećuješ kako zvuči datoteka se pojavljuje u oknu za animaciju, .
00:02:36
To je automatski postavljena kao sopstveni okidač..
00:02:40
To znači da treba igrati zvuk koji moram da kliknem na samu ikonu zvuka, .
00:02:45
međutim, ne želim da ikona za prikazivanje na slajdu.
00:02:48
Što znači da moram da se namestim Neљto drugo da pokrene zvuk. .
00:02:53
Takođe želim da zvuk reprodukuje kada kliknem na dugme "Testiraj sebe".
00:02:57
Pa жu napraviti "Testiraj se" dugme će biti okidač za zvučni efekat..
00:03:01
Najjednostavniji način da se ovo uradi je da izaberete zvučni efekat.
00:03:04
u oknu i prevucite ga na gore ispod okidača dugmeta..
00:03:08
Sada će se dugme aktivirati I test pitanje i zvuk, .
00:03:11
ali obratite pažnju na oba efekta ikona klika mišem.
00:03:16
Što znači da ću morati kliknite na dugme "Testiraj sebe".
00:03:18
Drugi put da se pusti zvuk.
00:03:20
Ћelim efekte da. Svirajte zajedno, tako da жu jednostavno..
00:03:23
promena zvučnog efekta da biste počeli sa prethodnim..
00:03:28
Poslednji put жu izabrati zvuk. ikona i prevucite je sa slajda.
00:03:32
kao što neću morati da kliknem Da pokrene zvuk..
00:03:35
A sada hajde da pokušamo okidač -.
00:03:39
Savrљeno.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:12
أو تأثير فيديو أو صوت.
00:00:15
حتى قبل أن تتمكن من إنشاء الزناد ، تحتاج أولا إلى إضافة تأثير..
00:00:20
وإليك هذه العملية بالتفصيل.
00:00:24
على هذه الشريحة، أريد الدائرة التي تقول.
00:00:26
"اختبار نفسك" لتحريك مدخل سؤال اختبار..
00:00:31
هذه هي الطريقة التي أريد الشريحة للعب؛
00:00:34
مشغلات الزر "اختبار نفسك" سؤال الاختبار الذي يجب الطيران فيه .
00:00:38
ولاحظ أن الزر أيضا يؤدي إلى صوت،.
00:00:42
الجرس ينتدق عندما يظهر سؤال الاختبار.
00:00:44
لذا فإن الزر يؤدي إلى تأثيرين، اختبار الأسئلة مدخل وصوت..
00:00:50
لإنشاء هذا المشغلة تسلسل، أولا سأطبق .
00:00:53
تأثير الحركة على العنصر النائب مع سؤال الاختبار، .
00:00:57
سأختاره وفي معرض الرسوم المتحركة سأختار الطيران في..
00:01:02
أريدها أن تأتي من أسفل والتحقق من خيارات التأثير،.
00:01:06
أرى ذلك تم تعيينها إلى من الأسفل..
00:01:10
الآن أنا مستعد لإعداد الزناد التي سيتم عرض سؤال الاختبار..
00:01:14
سأفتح الرسوم المتحركة جزء للعمل مع آثار بلدي..
00:01:18
هنا ذبابة في الواقع - أريد أن يكون زر "اختبر نفسك" هو المشغل،.
00:01:23
لذلك أنا تأكد من أن يتم تحديد ذبابة في الواقع
00:01:27
وانقر فوق المشغل، أشر إلى عند النقر فوق
00:01:29
وحدد المشغل الذي أريده وهو زر "اختبار نفسك"..
00:01:35
هذه هي الطريقة تأثير الزناد يظهر في جزء الحركة..
00:01:38
لديها عنوان أكثر من ذلك التي تقول الزناد واسم الزناد، .
00:01:42
حتى يطير في الواقع لسؤال الاختبار الخاص بي.
00:01:45
يتم تشغيل بواسطة زر "اختبر نفسك"..
00:01:49
على الشريحة، سترى صاعقة بجانب عنصر مشغل، .
00:01:53
وهو في هذه الحالة سؤال الاختبار.
00:01:57
سأحرك سؤال الاختبار فوق الزر .
00:01:59
بحيث يظهر في وسط الشريحة
00:02:03
وسأقوم بمعاينة التسلسل في عرض الشرائح.
00:02:07
أنا فوق المشغل الخاص بي و يظهر سؤال الاختبار..
00:02:11
المقبل أريد أن أضيف تأثير الصوت الذي يلعب مع سؤال الاختبار..
00:02:14
لإدراج الصوت تأثير، وأنا فوق إدراج، الصوت،.
00:02:19
الصوت على جهاز الكمبيوتر الخاص بي و حدد ملف الصوت الخاص بي..
00:02:26
يتم إدراج ملف الصوت في منتصف الشريحة،.
00:02:29
سأسحبه إلى جعله أكثر وضوحا..
00:02:32
الآن لاحظ كيف الصوت يظهر الملف في جزء الحركة، .
00:02:36
انها تلقائيا إعداد كمشغل الخاصة به..
00:02:40
وهذا يعني أن للعب الصوت لدي انقر فوق رمز الصوت نفسه، .
00:02:45
ومع ذلك، لا أريد لإظهار على الشريحة.
00:02:48
مما يعني أنني بحاجة إلى إعداد شيء آخر لتحريك الصوت. .
00:02:53
كما أريد أن الصوت للعب عندما أضغط على زر "اختبر نفسك".
00:02:57
لذا سأجعل "اختبار نفسك" يكون المشغل لتأثير الصوت..
00:03:01
أبسط طريقة للقيام بذلك هو تحديد تأثير الصوت.
00:03:04
في الجزء واسحبه لأعلى تحت زر الزناد..
00:03:08
الآن سيتم تشغيل الزر كل من سؤال الاختبار والصوت، .
00:03:11
ولكن لاحظ كلا التأثيرين لديك رمز النقر بالماوس.
00:03:16
مما يعني أنني يجب أن انقر على زر "اختبر نفسك".
00:03:18
مرة ثانية لتشغيل الصوت.
00:03:20
أريد أن الآثار اللعب معا، لذلك أنا ببساطة.
00:03:23
تغيير تأثير الصوت للبدء مع السابق..
00:03:28
آخر مرة سأختار الصوت الرمز واسحبه من الشريحة.
00:03:32
كما لن تحتاج إلى النقر فوق لتشغيل الصوت..
00:03:35
والآن دعونا نحاول المشغل -.
00:03:39
ممتاز.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:12
또는 비디오 또는 음향 효과.
00:00:15
따라서 만들 수 있습니다. 먼저 효과를 추가해야 합니다..
00:00:20
다음은 세부 사항입니다.
00:00:24
이 슬라이드에서, 나는 말하는 원.
00:00:26
"자신을 테스트"하여 시험 질문의 입구..
00:00:31
이것은 슬라이드를 재생하는 방법입니다.
00:00:34
"자신을 테스트"버튼 트리거 시험 질문은 .
00:00:38
버튼도 사운드를 트리거,.
00:00:42
테스트 질문이 나타날 때 벨 이딩이 나타납니다.
00:00:44
따라서 버튼은 두 가지 효과를 트리거합니다. 시험은 입구와 소리를 질문합니다..
00:00:50
트리거된 이 것을 만들려면 시퀀스, 먼저 적용 하겠습니다 .
00:00:53
애니메이션 효과는 시험 질문이 있는 자리 표시자, .
00:00:57
나는 그것을 선택하고 애니메이션 갤러리는 플라이 인을 선택합니다..
00:01:02
나는 그것이 에서 와서 싶어 하단 및 체크 효과 옵션,.
00:01:06
나는 그것을 참조하십시오 그것은 아래에서 아래로 설정됩니다..
00:01:10
이제 트리거를 설정할 준비가 되었습니다. 테스트 질문이 표시됩니다..
00:01:14
애니메이션을 엽니다. 내 효과와 함께 작동 하도록 창..
00:01:18
여기에 효과의 비행입니다 - 나는 "자신을 테스트"버튼이 트리거가되기를 원합니다..
00:01:23
그래서 나는 유효 비행이 실제로 선택되었는지 확인합니다
00:01:27
트리거를 클릭하고 클릭 한 번을 가리킵니다.
00:01:29
원하는 트리거를 선택합니다. "자신을 테스트"버튼입니다..
00:01:35
이것이 트리거 효과입니다. 애니메이션 창에서 보입니다..
00:01:38
그것은 그것을 통해 제목이 트리거와 트리거의 이름을 말합니다. .
00:01:42
그래서 플라이 효과 내 시험 질문에 대한.
00:01:49
슬라이드에서 볼 수 있습니다. 트리거된 항목 옆에 있는 번개 볼트, .
00:01:53
이 경우 테스트 질문입니다.
00:01:57
테스트 질문을 이동합니다. 버튼 위에 .
00:01:59
슬라이드 의 중앙에 표시되므로
00:02:03
슬라이드 쇼 보기에서 시퀀스를 미리 볼 수 있습니다.
00:02:07
트리거를 클릭하고 테스트 질문이 나타납니다..
00:02:11
다음으로 사운드 효과를 추가하려고 합니다. 테스트 질문과 함께 재생됩니다..
00:02:14
사운드를 삽입하려면 효과, 삽입을 클릭합니다, 오디오,.
00:02:19
내 PC에 오디오 와 내 사운드 파일을 선택합니다..
00:02:26
사운드 파일이 삽입됩니다. 슬라이드 의 중간에,.
00:02:29
드래그합니다. 더 눈에 띄게..
00:02:32
이제 소리가 어떻게 들리는지 알아차립니다. 파일이 애니메이션 창에 나타납니다. .
00:02:36
자동으로 자체 트리거로 설정합니다..
00:02:40
즉, 재생 내가 소리 아이콘 자체를 클릭해야 사운드, .
00:02:45
그러나, 나는 슬라이드에 표시할 아이콘.
00:02:48
즉, 설정해야 합니다. 사운드를 트리거할 다른 무언가. .
00:02:53
또한 나는 소리가 재생할 수 있기를 바랍니다. "직접 테스트" 버튼을 클릭하면.
00:02:57
그래서 나는 "자신을 테스트"할 수 있습니다 버튼은 사운드 효과의 트리거가 됩니다..
00:03:01
이 작업을 수행하는 가장 간단한 방법 사운드 효과를 선택하는 것입니다..
00:03:04
창에 드래그 버튼 트리거 아래에 있습니다..
00:03:08
이제 버튼이 트리거됩니다. 테스트 질문과 사운드 모두, .
00:03:11
하지만 두 효과 모두 참고 마우스 클릭 아이콘이 있습니다..
00:03:16
즉, 내가 해야 할 것 이라고 "직접 테스트" 버튼을 클릭합니다..
00:03:18
두 번째로 사운드를 재생할 수 있습니다.
00:03:20
나는 효과를 원한다 함께 플레이, 그래서 나는 단순히 거 야.
00:03:23
사운드 효과 변경 이전으로 시작합니다..
00:03:28
마지막으로 나는 소리를 선택합니다 아이콘을 끄고 슬라이드에서 드래그합니다..
00:03:32
클릭할 필요가 없으므로 소리를 트리거합니다..
00:03:35
그리고 지금 시도하자 트리거 -.
00:03:39
완벽.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:12
或视频或声音效果。
00:00:15
所以在你创建一个 触发器,需要先添加一个效果。.
00:00:20
以下是详细的过程。
00:00:24
在这张幻灯片上,我想要 圆圈说.
00:00:26
"测试自己"以触发 考试题目入口。.
00:00:31
这就是我希望幻灯片播放的方式;
00:00:34
"测试自己"按钮触发器 要飞入的测试问题.
00:00:38
并注意按钮也 触发声音,.
00:00:42
当测试问题出现时,铃铛会叮叮当当。
00:00:44
所以按钮触发了两个效果, 测试问题入口和声音。.
00:00:50
创建此触发器 序列,首先我将应用.
00:00:53
动画效果到 带有测试问题的占位符,.
00:00:57
我将选择它,并在 动画画廊 我会选择飞入。.
00:01:02
我希望它来自 底部并选中效果选项,.
00:01:06
我看到 它设置为"从底部开始"。.
00:01:10
现在我已准备好设置触发器 将显示测试问题。.
00:01:14
我将打开动画 窗格以使用我的效果。.
00:01:18
这是苍蝇的效果 - 我希望"测试自己"按钮成为触发器,.
00:01:23
所以我确保选择了"有效飞行"
00:01:27
,然后单击"触发器",指向"单击时"
00:01:29
,然后选择我想要的触发器 这是"测试自己"按钮。.
00:01:35
这就是触发效果的方式 在动画窗格中查看。.
00:01:38
它有一个标题 它说触发器和触发器的名称,.
00:01:42
所以苍蝇在效果 对于我的测试问题.
00:01:45
由 触发 "测试自己"按钮。.
00:01:49
在幻灯片上,您将看到 触发物品旁边的闪电,.
00:01:53
在这种情况下,这是测试问题。
00:01:57
我将移动测试问题 在按钮上.
00:01:59
所以它出现在幻灯片的中心
00:02:03
,我将在幻灯片放映视图中预览序列。
00:02:07
我点击我的触发器,然后 此时将显示测试问题。.
00:02:11
接下来我想添加一个声音效果 这与测试问题一起玩。.
00:02:14
插入声音 效果,我将单击插入,音频,.
00:02:19
我的电脑上的音频和 选择我的声音文件。.
00:02:26
插入声音文件 在幻灯片的中间,.
00:02:29
我会把它拖到 使其更加明显。.
00:02:32
现在注意声音 文件将显示在动画窗格中,.
00:02:36
它是自动的 设置为自己的触发器。.
00:02:40
这意味着要玩 声音我必须点击声音图标本身,.
00:02:45
但是,我不想要 图标以显示在幻灯片上.
00:02:48
这意味着我需要设置 触发声音的其他东西。.
00:02:53
我也想让声音播放 当我点击"测试自己"按钮时.
00:02:57
所以我会做"测试你自己" 按钮是声音效果的触发器。.
00:03:01
最简单的方法 就是选择音效.
00:03:04
,然后向上拖动 在按钮触发器下。.
00:03:08
现在按钮将触发 测试问题和声音,.
00:03:11
但请注意这两种效果 有一个鼠标点击图标.
00:03:16
这意味着我必须 点击"测试自己"按钮.
00:03:18
第二次播放声音。
00:03:20
我想要效果 一起玩,所以我会简单地.
00:03:23
更改音效 以从上一个开始。.
00:03:28
最后,我将选择声音 图标并将其从幻灯片上拖出.
00:03:32
因为我不需要点击 它来触发声音。.
00:03:35
现在让我们试试 触发器 -.
00:03:39
完善。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:12
หรือวิดีโอหรือเอฟเฟกต์เสียง
00:00:15
ดังนั้นก่อนที่คุณจะสามารถสร้าง ทริกเกอร์ คุณต้องเพิ่มลักษณะพิเศษก่อน.
00:00:20
นี่คือกระบวนการในรายละเอียด
00:00:24
บนภาพนิ่งนี้ ฉันต้องการ วงกลมที่เขียนว่า.
00:00:26
"ทดสอบตัวเอง" เพื่อกระตุ้น ทางเข้าของคําถามทดสอบ.
00:00:31
นี่คือวิธีที่ฉันต้องการให้สไลด์เล่น
00:00:34
ปุ่ม "ทดสอบตัวเอง" จะทริกเกอร์ คําถามทดสอบที่จะบินเข้ามา .
00:00:38
และสังเกตว่าปุ่มยัง เรียกเสียง.
00:00:42
ระฆังดังขึ้นเมื่อคําถามทดสอบปรากฏขึ้น
00:00:44
ดังนั้นปุ่มจะทริกเกอร์เอฟเฟกต์สองอย่าง คําถามทดสอบทางเข้าและเสียง.
00:00:50
เมื่อต้องการสร้างทริกเกอร์นี้ ลําดับ, อย่างแรกผมจะใช้ .
00:00:53
เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวไปยัง ตัวยึดตําแหน่งด้วยคําถามทดสอบ .
00:00:57
ฉันจะเลือกและใน แกลเลอรีภาพเคลื่อนไหวที่ฉันจะเลือก ลอยเข้า.
00:01:02
ฉันต้องการให้มันเข้ามาจาก ด้านล่างและตัวเลือกเอฟเฟ็กต์.
00:01:06
ฉันเห็นว่า มันถูกตั้งค่าเป็น จากด้านล่าง.
00:01:10
ตอนนี้ฉันพร้อมที่จะตั้งค่าทริกเกอร์ ซึ่งจะแสดงคําถามทดสอบ.
00:01:14
ฉันจะเปิดภาพเคลื่อนไหว เพื่อทํางานกับลักษณะพิเศษของฉัน.
00:01:18
นี่คือแมลงวันมีผล - ฉันต้องการให้ปุ่ม "ทดสอบตัวเอง" เป็นตัวกระตุ้น.
00:01:23
ดังนั้นฉันจึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอฟเฟ็กต์ Fly in ถูกเลือกไว้
00:01:27
และฉันคลิก ทริกเกอร์ ชี้ไปที่ เมื่อคลิกของ
00:01:29
และเลือกทริกเกอร์ที่ฉันต้องการ ซึ่งเป็นปุ่ม "ทดสอบตัวเอง".
00:01:35
นี่คือผลกระทบของทริกเกอร์ จะค้นหาในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว.
00:01:38
มันมีหัวเรื่องอยู่เหนือมัน ที่บอกว่าทริกเกอร์และชื่อของทริกเกอร์ .
00:01:42
ดังนั้นแมลงวันในผล สําหรับคําถามทดสอบของฉัน.
00:01:45
ถูกทริกเกอร์โดย ปุ่ม "ทดสอบตัวเอง".
00:01:49
บนสไลด์ คุณจะเห็น สายฟ้าข้างสิ่งของที่ถูกกระตุ้น .
00:01:53
ซึ่งในกรณีนี้เป็นคําถามทดสอบ
00:01:57
ฉันจะย้ายคําถามทดสอบ เหนือปุ่ม .
00:01:59
เพื่อให้ปรากฏอยู่ตรงกลางของภาพนิ่ง
00:02:03
และฉันจะแสดงตัวอย่างลําดับในมุมมองการนําเสนอภาพนิ่ง
00:02:07
ฉันคลิกทริกเกอร์ของฉันและ คําถามทดสอบจะปรากฏขึ้น.
00:02:11
ถัดไปฉันต้องการเพิ่มเอฟเฟกต์เสียง ที่เล่นกับคําถามทดสอบ.
00:02:14
เมื่อต้องการแทรกเสียง ผล, ฉันจะคลิก แทรก, เสียง,.
00:02:19
เสียงบนพีซีของฉันและ เลือกแฟ้มเสียงของฉัน.
00:02:26
แฟ้มเสียงจะถูกแทรก ตรงกลางของสไลด์.
00:02:29
ฉันจะลากมันขึ้นไป ทําให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น.
00:02:32
ตอนนี้สังเกตว่าเสียง แฟ้มจะปรากฏในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว .
00:02:36
มันโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าเป็นตัวกระตุ้นของตัวเอง.
00:02:40
ซึ่งหมายความว่าการเล่น เสียงที่ฉันต้องคลิกไอคอนเสียงเอง .
00:02:45
อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ต้องการ ไอคอนที่จะแสดงบนสไลด์.
00:02:48
ซึ่งหมายความว่าฉันต้องตั้งค่า สิ่งอื่นที่จะเรียกเสียง .
00:02:53
นอกจากนี้ฉันต้องการให้เสียงเล่น เมื่อฉันคลิกปุ่ม "ทดสอบตัวเอง".
00:02:57
ดังนั้นฉันจะทํา "ทดสอบตัวเอง" เป็นทริกเกอร์สําหรับเอฟเฟกต์เสียง.
00:03:01
วิธีที่ง่ายที่สุดในการทําเช่นนี้ คือการเลือกลักษณะพิเศษของเสียง.
00:03:04
ในบานหน้าต่างแล้วลากขึ้น ภายใต้ทริกเกอร์ปุ่ม.
00:03:08
ตอนนี้ปุ่มจะทริกเกอร์ ทั้งคําถามทดสอบและเสียง .
00:03:11
แต่สังเกตผลกระทบทั้งสอง มีไอคอนคลิกเมาส์.
00:03:16
ซึ่งหมายความว่าฉันจะต้อง คลิกปุ่ม "ทดสอบตัวเอง".
00:03:18
ครั้งที่สองในการเล่นเสียง
00:03:20
ฉันต้องการให้ผล เล่นด้วยกันดังนั้นฉันจะเพียงแค่.
00:03:23
เปลี่ยนลักษณะพิเศษของเสียง เพื่อเริ่มจากก่อนหน้านี้.
00:03:28
สุดท้ายฉันจะเลือกเสียง ไอคอนแล้วลากออกจากสไลด์.
00:03:32
เพราะฉันไม่จําเป็นต้องคลิก มันเพื่อเรียกเสียง.
00:03:35
และตอนนี้ลอง ทริกเกอร์ -.
00:03:39
สมบูรณ์

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show