OneDrive - Restore OneDrive Tutorial

  • 1:48
  • 340 views
00:00:05
deleted, replaced, damaged,
00:00:06
or infected with malware,
00:00:08
you can restore your entire
00:00:10
storage space to a previous hour.
00:00:13
This action will undo any changes
00:00:16
made to your files and folders from
00:00:19
the date you choose to restore.
00:00:22
It is possible to go back 30
00:00:25
days to restore your one drive.
00:00:28
To get started,
00:00:29
go to your one drive settings,
00:00:32
then click restore you one drive.
00:00:35
Start by choosing the date from which
00:00:38
you want to start the restoration.
00:00:41
You will see a timeline of the last
00:00:44
changes in your one drive space.
00:00:46
As well as a list of documents
00:00:49
on which changes have been made.
00:00:52
This allows you to get an overview
00:00:54
of your one drive's activities,
00:00:56
but also to be able to identify
00:00:59
unusual activity more easily.
00:01:01
In case you have been infected with malware,
00:01:04
select the activity from which
00:01:06
you want to restore.
00:01:08
Note that all activities that
00:01:10
took place after this one will
00:01:12
be deleted when you are ready, click restore.
00:01:20
Your one drive is restored
00:01:22
to the previous state for the
00:01:24
first activity you selected.
00:01:25
If you change your mind about the
00:01:27
restoration you just performed,
00:01:29
you can cancel it by going back to this menu.
00:01:39
And selecting the last
00:01:41
action you just perform.
00:01:43
This corresponds to the previous restoration.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Если многие из ваших файлов одного диска
00:00:05
удалены, заменены, повреждены,
00:00:06
или заражены вредоносными программами,
00:00:08
вы можете восстановить весь
00:00:10
складских помещений до предыдущего часа.
00:00:13
Это действие отменит любые изменения
00:00:16
в файлы и папки из
00:00:19
дата восстановления.
00:00:22
Можно вернуться на 30
00:00:25
дней, чтобы восстановить один диск.
00:00:28
Чтобы начать работу,
00:00:29
перейдите на один диск настройки,
00:00:32
затем нажмите, восстановите один диск.
00:00:35
Начните с выбора даты, с которой
00:00:38
Вы хотите начать восстановление.
00:00:41
Вы увидите хронологию последнего
00:00:44
изменения в одном диске пространства.
00:00:46
А также список документов,
00:00:49
какие изменения были внесены.
00:00:52
Это позволяет получить обзор
00:00:54
деятельности вашего одного диска,
00:00:56
но также, чтобы иметь возможность определить
00:00:59
необычная активность легче.
00:01:01
В случае, если вы были заражены вредоносными программами,
00:01:04
выбрать деятельность, из которой
00:01:06
вы хотите восстановить.
00:01:08
Обратите внимание, что все виды деятельности,
00:01:10
состоялась после этого будет
00:01:12
быть удалены, когда вы будете готовы, нажмите восстановить.
00:01:20
Ваш один диск восстановлен
00:01:22
к предыдущему штату для
00:01:24
первое действие, выбранное вами.
00:01:25
Если вы передумаете о
00:01:27
восстановление вы только что выполнили,
00:01:29
Вы можете отменить его, вернувшись в это меню.
00:01:39
И выбор последнего
00:01:41
действия, которые вы просто выполняете.
00:01:43
Это соответствует предыдущей реставрации.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Ако много от файловете на
00:00:05
заличени, заменени, повредени,
00:00:06
или заразени със злонамерен софтуер,
00:00:08
можете да възстановите
00:00:10
предишен час.
00:00:13
Това действие ще отмени всички промени
00:00:16
файлове и папки от
00:00:19
датата, която изберете да възстановите.
00:00:22
Възможно е да се върнете 30
00:00:25
дни, за да възстановите само едно устройство.
00:00:28
За да започнете,
00:00:29
отворите настройките на устройството,
00:00:32
след това кликнете възстанови ви едно устройство.
00:00:35
Започнете, като изберете датата, от която
00:00:38
искате да започнете възстановяването.
00:00:41
Ще видите хронологията на
00:00:44
промените в пространството на един диск.
00:00:46
Както и списък на документите,
00:00:49
промените.
00:00:52
Това ви позволява да получите общ преглед
00:00:54
на дейностите на вашия единствен диск,
00:00:56
но също така да бъде в състояние да идентифицира
00:00:59
необичайна дейност.
00:01:01
В случай, че сте заразени със злонамерен софтуер,
00:01:04
изберете дейността, от която
00:01:06
искате да възстановите.
00:01:08
Имайте предвид, че всички дейности, които
00:01:10
се случи след това ще
00:01:12
да се изтрие, когато сте готови, щракнете върху възстановяване.
00:01:20
Вашият единствен диск е възстановен
00:01:22
предходно състояние за
00:01:24
избрана от вас първа дейност.
00:01:25
Ако промените мнението си за
00:01:27
възстановяване, което току-що извършихте,
00:01:29
можете да го отмените, като се върнете в това меню.
00:01:39
И избирането на последната
00:01:41
действие, което току-що правите.
00:01:43
Това съответства на предишната възстановяването.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Dacă multe dintre fișierele de unitate sunt
00:00:05
șterse, înlocuite, deteriorate,
00:00:06
sau infectate cu malware,
00:00:08
puteți restaura întreaga
00:00:10
spațiu de stocare la o oră anterioară.
00:00:13
Această acțiune va anula orice modificări
00:00:16
făcute în fișierele și folderele dvs.
00:00:19
data la care alegeți să restaurați.
00:00:22
Este posibil să se întoarcă 30
00:00:25
zile pentru a restabili unitatea o.
00:00:28
Pentru a începe,
00:00:29
accesați setările unei unități,
00:00:32
apoi faceți clic pe restaurare a unei unități.
00:00:35
Începeți prin a alege data de la care
00:00:38
vrei să începi restaurarea.
00:00:41
Veți vedea o cronologie a ultimei
00:00:44
modificări în spațiul de pe o unitate.
00:00:46
Precum și o listă de documente
00:00:49
asupra cărora au fost efectuate modificări.
00:00:52
Acest lucru vă permite să obțineți o prezentare generală
00:00:54
activităților unei singure unități,
00:00:56
dar, de asemenea, pentru a putea identifica
00:00:59
activitate neobișnuită mai ușor.
00:01:01
În cazul în care ați fost infectat cu malware,
00:01:04
selectați activitatea din care
00:01:06
pe care doriți să o restaurați.
00:01:08
Rețineți că toate activitățile care
00:01:10
a avut loc după ce aceasta va
00:01:12
când sunteți gata, faceți clic pe restaurare.
00:01:20
Unitatea dvs.
00:01:22
la starea anterioară pentru
00:01:24
prima activitate selectată.
00:01:25
Dacă vă răzgândiți în legătură cu
00:01:27
restaurarea pe care tocmai ați efectuat-o,
00:01:29
puteți anula prin revenirea la acest meniu.
00:01:39
Și selectând ultima
00:01:41
acțiunea pe care tocmai ați efectuat-o.
00:01:43
Aceasta corespunde restaurării anterioare.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Якщо багато хто з ваших один диск файлів
00:00:05
видалено, замінено, пошкоджено,
00:00:06
або заражені зловмисним програмним забезпеченням,
00:00:08
можна відновити всю
00:00:10
місце для зберігання до попередньої години.
00:00:13
Ця дія призведе до скасування будь-яких змін
00:00:16
зроблені до файлів і папок з
00:00:19
дату відновлення.
00:00:22
Можна повернутися 30
00:00:25
днів, щоб відновити один диск.
00:00:28
Щоб почати роботу,
00:00:29
перейти до настройок одного диска,
00:00:32
потім натисніть відновити вам один диск.
00:00:35
Почніть з вибору дати, з якої
00:00:38
ви хочете почати відновлення.
00:00:41
Ви побачите часову шкалу останнього
00:00:44
зміни в одному просторі диска.
00:00:46
А також перелік документів
00:00:49
на які були внесені зміни.
00:00:52
Це дозволяє отримати огляд
00:00:54
діяльності одного диска,
00:00:56
але також бути в змозі ідентифікувати
00:00:59
незвичайна діяльність легше.
00:01:01
У випадку, якщо вас інфіковано зловмисним програмним забезпеченням,
00:01:04
виберіть справу, з якої
00:01:06
ви хочете відновити.
00:01:08
Зверніть увагу, що всі дії, які
00:01:10
відбулося після цього
00:01:12
буде видалено, коли все буде готово, натисніть кнопку "Відновити".
00:01:20
Один диск відновлено
00:01:22
до попереднього стану для
00:01:24
першої вибраної справи.
00:01:25
Якщо ви ви зміните свою думку про
00:01:27
реставрація, яку ви тільки що виконали,
00:01:29
ви можете скасувати його, повертаючись до цього меню.
00:01:39
І вибір останнього
00:01:41
дію, яку ви просто виконуєте.
00:01:43
Це відповідає попередній реставрації.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Jeśli wiele z plików jednego dysku jest
00:00:05
usunięte, wymienione, uszkodzone,
00:00:06
lub zainfekowane złośliwym oprogramowaniem,
00:00:08
można przywrócić cały
00:00:10
przestrzeni dyskowej do poprzedniej godziny.
00:00:13
Ta akcja spowoduje cofnięcie wszelkich zmian
00:00:16
do plików i folderów z
00:00:19
datę, którą chcesz przywrócić.
00:00:22
Można cofnąć się o 30
00:00:25
dni, aby przywrócić jeden dysk.
00:00:28
Aby rozpocząć,
00:00:29
przejdź do ustawień jednego dysku,
00:00:32
następnie kliknij przycisk Przywróć jeden dysk.
00:00:35
Zacznij od wybrania daty, od której
00:00:38
chcesz rozpocząć przywracanie.
00:00:41
Zobaczysz oś czasu ostatniego
00:00:44
zmiany w jednym dysku.
00:00:46
Jak również listę dokumentów
00:00:49
w odniesieniu do których wprowadzono zmiany.
00:00:52
Dzięki temu można uzyskać przegląd
00:00:54
aktywności jednego dysku,
00:00:56
ale także, aby móc zidentyfikować
00:00:59
łatwiej o nietypowej aktywności.
00:01:01
W przypadku zainfekowania złośliwym oprogramowaniem
00:01:04
wybierz działanie, z którego
00:01:06
chcesz przywrócić.
00:01:08
Należy pamiętać, że wszystkie działania, które
00:01:10
miało miejsce po tym, jak
00:01:12
zostanie usunięty, gdy będziesz gotowy, kliknij przycisk Przywróć.
00:01:20
Jeden dysk zostanie przywrócony
00:01:22
do poprzedniego stanu dla
00:01:24
pierwszą wybraną aktywność.
00:01:25
Jeśli zmienisz zdanie na temat
00:01:27
przywrócenie właśnie wykonywane,
00:01:29
można go anulować, wracając do tego menu.
00:01:39
I wybór ostatniego
00:01:41
działania, które po prostu wykonać.
00:01:43
Odpowiada to poprzedniemu przywróceniu.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Bir sürücü dosyanızın çoğu
00:00:05
silinmiş, değiştirilmiş, hasar görmüş,
00:00:06
veya kötü amaçlı yazılım bulaşmış,
00:00:08
tüm ünüzü geri yükleyebilirsiniz
00:00:10
bir önceki saate depolama alanı.
00:00:13
Bu eylem, değişiklikleri geri alacaktır
00:00:16
dosya ve klasörlerinize yapılan
00:00:19
geri yüklemeyi seçtiğiniz tarih.
00:00:22
30'a geri dönmek mümkün.
00:00:25
gün bir sürücü geri yüklemek için.
00:00:28
Başlamak için,
00:00:29
tek sürücü ayarlarınıza gidin,
00:00:32
sonra bir sürücü geri yükleyin.
00:00:35
Hangi tarihten itibaren seçerek başlayın
00:00:38
restorasyona başlamak istiyorsunuz.
00:00:41
Son bir zaman çizelgesi göreceksiniz
00:00:44
tek sürücü alanınızda değişiklikler.
00:00:46
Belgelerin yanı sıra
00:00:49
hangi değişiklikler yapılmıştır.
00:00:52
Bu, genel bir bakış elde etmenizi sağlar
00:00:54
tek sürücünüzün faaliyetlerini,
00:00:56
ama aynı zamanda tanımlamak mümkün
00:00:59
alışılmadık aktivite daha kolay.
00:01:01
Kötü amaçlı yazılım bulaşmışsanız,
00:01:04
hangi etkinliği seçin
00:01:06
geri yüklemek istiyorsunuz.
00:01:08
Tüm etkinliklerin
00:01:10
bu bir irade sonra gerçekleşti
00:01:12
hazır olduğunuzda silinebilir, geri yükle'yi tıklatın.
00:01:20
Tek sürücünüz geri yüklendi
00:01:22
için önceki duruma
00:01:24
seçtiğiniz ilk etkinlik.
00:01:25
Eğer hakkında fikrinizi değiştirirseniz
00:01:27
az önce gerçekleştirdiğiniz restorasyon,
00:01:29
bu menüye geri dönerek iptal edebilirsiniz.
00:01:39
Ve son seçerek
00:01:41
sadece gerçekleştirmek eylem.
00:01:43
Bu önceki restorasyon karşılık gelir.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Wenn viele Ihrer laufwerksdateien
00:00:05
gelöscht, ersetzt, beschädigt,
00:00:06
oder mit Malware infiziert sind,
00:00:08
Sie können Ihre gesamte
00:00:10
Speicherplatz bis zu einer vorherigen Stunde.
00:00:13
Durch diese Aktion werden alle Änderungen rückgängig gemacht.
00:00:16
an Ihre Dateien und Ordner von
00:00:19
das Datum, das Sie wiederherstellen möchten.
00:00:22
Es ist möglich, 30
00:00:25
Tage, um Ihr einziges Laufwerk wiederherzustellen.
00:00:28
Um loszulegen,
00:00:29
gehen Sie zu Ihren Einstellungen für ein Laufwerk,
00:00:32
klicken Sie dann auf Wiederherstellen eines Laufwerks.
00:00:35
Wählen Sie zunächst das Datum aus, ab dem
00:00:38
Sie möchten mit der Wiederherstellung beginnen.
00:00:41
Sie sehen eine Zeitleiste der letzten
00:00:44
Änderungen in Ihrem einen Laufwerksbereich.
00:00:46
Neben einer Liste von Dokumenten
00:00:49
an denen Änderungen vorgenommen wurden.
00:00:52
So erhalten Sie einen Überblick
00:00:54
der Aktivitäten Ihres einen Laufwerks,
00:00:56
sondern auch in der Lage zu sein,
00:00:59
ungewöhnliche Aktivität leichter.
00:01:01
Falls Sie mit Malware infiziert wurden,
00:01:04
wählen Sie die Aktivität aus, aus der
00:01:06
Sie wiederherstellen möchten.
00:01:08
Beachten Sie, dass alle Aktivitäten, die
00:01:10
fand nach diesem ein
00:01:12
gelöscht werden, wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Wiederherstellen.
00:01:20
Ihr einziges Laufwerk wird wiederhergestellt
00:01:22
in den vorherigen Zustand für die
00:01:24
erste Aktivität, die Sie ausgewählt haben.
00:01:25
Wenn Sie Ihre Meinung über die
00:01:27
Wiederherstellung, die Sie gerade durchgeführt haben,
00:01:29
Sie können es abbrechen, indem Sie zu diesem Menü zurückkehren.
00:01:39
Und die Auswahl der letzten
00:01:41
Aktion, die Sie einfach ausführen.
00:01:43
Dies entspricht der vorherigen Restaurierung.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Si muchos de sus archivos de una unidad son
00:00:05
eliminado, reemplazado, dañado,
00:00:06
o infectado con malware,
00:00:08
puede restaurar todo su
00:00:10
espacio de almacenamiento a una hora anterior.
00:00:13
Esta acción deshacerá cualquier cambio
00:00:16
hecho a sus archivos y carpetas de
00:00:19
la fecha que elija restaurar.
00:00:22
Es posible retroceder 30
00:00:25
días para restaurar su unidad.
00:00:28
Para empezar,
00:00:29
ir a la configuración de una unidad,
00:00:32
a continuación, haga clic en restaurar una unidad.
00:00:35
Comience eligiendo la fecha a partir de la cual
00:00:38
quieres iniciar la restauración.
00:00:41
Verá una cronología de la última
00:00:44
cambios en el espacio de una sola unidad.
00:00:46
Así como una lista de documentos
00:00:49
en el que se han realizado cambios.
00:00:52
Esto le permite obtener una visión general
00:00:54
de las actividades de su único impulso,
00:00:56
pero también para poder identificar
00:00:59
actividad inusual más fácilmente.
00:01:01
En caso de que haya sido infectado con malware,
00:01:04
seleccionar la actividad de la que
00:01:06
desea restaurar.
00:01:08
Tenga en cuenta que todas las actividades que
00:01:10
tuvo lugar después de este se
00:01:12
se eliminará cuando esté listo, haga clic en Restaurar.
00:01:20
Su unidad se restaura
00:01:22
al estado anterior para el
00:01:24
primera actividad seleccionada.
00:01:25
Si cambias de opinión sobre el
00:01:27
restauración que acabas de realizar,
00:01:29
puedes cancelarlo volviendo a este menú.
00:01:39
Y la selección de la última
00:01:41
acción que acabas de realizar.
00:01:43
Esto corresponde a la restauración anterior.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Se molti dei file di un'unità sono
00:00:05
cancellato, sostituito, danneggiato,
00:00:06
o infettati da malware,
00:00:08
è possibile ripristinare l'intero
00:00:10
spazio di archiviazione a un'ora precedente.
00:00:13
Questa azione annulla tutte le modifiche
00:00:16
file e cartelle da
00:00:19
la data che si sceglie di ripristinare.
00:00:22
È possibile tornare indietro di 30
00:00:25
giorni per ripristinare l'unità.
00:00:28
Per iniziare,
00:00:29
vai alle impostazioni dell'unità unica,
00:00:32
quindi fare clic su ripristina un'unità.
00:00:35
Iniziare scegliendo la data da cui
00:00:38
si desidera avviare il ripristino.
00:00:41
Vedrai una timeline dell'ultimo
00:00:44
modifiche nello spazio su un'unità.
00:00:46
Oltre a un elenco di documenti
00:00:49
su cui sono state apportate modifiche.
00:00:52
Ciò consente di ottenere una panoramica
00:00:54
delle attività della tua unità,
00:00:56
ma anche per essere in grado di identificare
00:00:59
attività insolite più facilmente.
00:01:01
Nel caso in cui tu sia stato infettato da malware,
00:01:04
selezionare l'attività da cui
00:01:06
che si desidera ripristinare.
00:01:08
Si noti che tutte le attività che
00:01:10
ha avuto luogo dopo questo sarà
00:01:12
essere eliminato quando si è pronti, fare clic su Ripristina.
00:01:20
L'unità viene ripristinata
00:01:22
allo stato precedente per il
00:01:24
prima attività selezionata.
00:01:25
Se cambi idea sul
00:01:27
restauro appena eseguito,
00:01:29
è possibile annullarlo tornando a questo menu.
00:01:39
E selezionando l'ultimo
00:01:41
azione che appena eseguite.
00:01:43
Corrisponde al ripristino precedente.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Als veel van uw één schijfbestanden
00:00:05
verwijderd, vervangen, beschadigd,
00:00:06
of besmet met malware,
00:00:08
u uw hele
00:00:10
opslagruimte tot een eerder uur.
00:00:13
Met deze actie worden eventuele wijzigingen ongedaan gemaakt
00:00:16
gemaakt naar uw bestanden en mappen van
00:00:19
de datum die u wilt herstellen.
00:00:22
Het is mogelijk om 30
00:00:25
dagen om uw ene schijf te herstellen.
00:00:28
Om aan de slag te gaan,
00:00:29
ga naar uw één schijfinstellingen,
00:00:32
klik vervolgens op herstellen u een station.
00:00:35
Begin met het kiezen van de datum van waaruit
00:00:38
u wilt beginnen met de restauratie.
00:00:41
U ziet een tijdlijn van de laatste
00:00:44
wijzigingen in uw ruimte voor één schijf.
00:00:46
Evenals een lijst van documenten
00:00:49
waarop wijzigingen zijn aangebracht.
00:00:52
Zo krijgt u een overzicht
00:00:54
van de activiteiten van uw ene schijf,
00:00:56
maar ook om te kunnen identificeren
00:00:59
ongebruikelijke activiteit gemakkelijker.
00:01:01
In het geval dat u besmet bent met malware,
00:01:04
selecteer de activiteit waaruit
00:01:06
u wilt herstellen.
00:01:08
Houd er rekening mee dat alle activiteiten die
00:01:10
vond plaats na deze zal
00:01:12
worden verwijderd wanneer u klaar bent, klik op herstellen.
00:01:20
Uw ene schijf is hersteld
00:01:22
aan de vorige staat voor de
00:01:24
eerste activiteit die u hebt geselecteerd.
00:01:25
Als u van gedachten verandert over de
00:01:27
restauratie die u zojuist hebt uitgevoerd,
00:01:29
je het annuleren door terug te gaan naar dit menu.
00:01:39
En het selecteren van de laatste
00:01:41
actie die je gewoon uitvoert.
00:01:43
Dit komt overeen met de vorige restauratie.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Se muitos dos seus ficheiros de uma unidade são
00:00:05
eliminado, substituído, danificado,
00:00:06
ou infetado com malware,
00:00:08
você pode restaurar o seu todo
00:00:10
espaço de armazenamento para uma hora anterior.
00:00:13
Esta ação irá desfazer quaisquer alterações
00:00:16
feito para os seus ficheiros e pastas de
00:00:19
a data que escolhe restaurar.
00:00:22
É possível voltar 30
00:00:25
dias para restaurar a sua unidade única.
00:00:28
Para começar,
00:00:29
ir para as suas definições de unidade única,
00:00:32
em seguida, clique em restaurar-lhe uma unidade.
00:00:35
Comece por escolher a data a partir da qual
00:00:38
quer começar a restauração.
00:00:41
Verá uma cronologia da última
00:00:44
mudanças no seu espaço de uma unidade.
00:00:46
Bem como uma lista de documentos
00:00:49
sobre as alterações introduzidas.
00:00:52
Isto permite-lhe ter uma visão geral
00:00:54
das atividades do seu único drive,
00:00:56
mas também para ser capaz de identificar
00:00:59
atividade incomum mais facilmente.
00:01:01
No caso de ter sido infetado com malware,
00:01:04
selecionar a atividade a partir da qual
00:01:06
quer restaurar.
00:01:08
Note que todas as atividades que
00:01:10
teve lugar depois deste vai
00:01:12
ser eliminado quando estiver pronto, clique em restaurar.
00:01:20
A sua única unidade foi restaurada.
00:01:22
para o estado anterior para o
00:01:24
primeira atividade que selecionou.
00:01:25
Se mudar de ideia sobre o
00:01:27
restauração que acabou de realizar,
00:01:29
você pode cancelá-lo voltando a este menu.
00:01:39
E selecionando o último
00:01:41
ação que apenas executar.
00:01:43
Isto corresponde à restauração anterior.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Ako su mnoge od datoteka jedne disk jedinice
00:00:05
brisanje, zamena, oštećeno,
00:00:06
ili zaražen malverom,
00:00:08
možete da vratite ceo
00:00:10
prostor za skladištenje u prethodnom satu.
00:00:13
Ova radnja će opozvati sve promene
00:00:16
datoteke i fascikle iz
00:00:19
datum koji ste odabrali da vratite u prethodno stanje.
00:00:22
Moguće je vratiti se 30
00:00:25
dana u prethodno stanje jedne disk jedinice.
00:00:28
Da bi poиeo,
00:00:29
idite na postavke jedne disk jedinice,
00:00:32
zatim kliknite na dugme vrati jednu disk jedinicu u prethodno stanje.
00:00:35
Počni tako što ćete e odauti datum od kojeg
00:00:38
Želite da započnete restauraciju.
00:00:41
Videćeš vremensku osu poslednjeg
00:00:44
promene u prostoru za jednu disk jedinicu.
00:00:46
Kao i listu dokumenata
00:00:49
na osnovu kojih su promene napravljene.
00:00:52
Ovo vam omogućava da dobijete pregled
00:00:54
aktivnosti vaše jedne disk jedinice,
00:00:56
ali takođe da bi mogli da identifikuju
00:00:59
neobična aktivnost lakše.
00:01:01
U sluиaju da ste zaraћeni malverom,
00:01:04
izaberite aktivnost iz koje
00:01:06
želite da vratite u prethodno stanje.
00:01:08
Imajte na umu da sve aktivnosti koje
00:01:10
nakon što će se ovo odigrati
00:01:12
budite izbrisani kada budete spremni, kliknite na dugme vrati u prethodno stanje.
00:01:20
Vaša jedna disk jedinica je vraćena u prethodno stanje
00:01:22
prethodno stanje za
00:01:24
prvu aktivnost koju ste izabrali.
00:01:25
Ako se predomisliš u vezi
00:01:27
restauracija koju ste upravo izvršili,
00:01:29
možete da ga otkažete tako što ćete se vratiti u ovaj meni.
00:01:39
I izbor poslednjeg
00:01:41
akcija koju samo izvršite.
00:01:43
Ovo odgovara prethodnoj restauraciji.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
حذف، استبدال، معطوب،
00:00:06
أو مصاب ببرنامج خبيث،
00:00:08
يمكنك استعادة كامل الخاص بك
00:00:10
مساحة تخزين إلى ساعة سابقة.
00:00:13
سيؤدي هذا الإجراء إلى التراجع عن أي تغييرات
00:00:16
إلى الملفات والمجلدات من
00:00:19
التاريخ الذي تختاره لاستعادته.
00:00:22
من الممكن العودة إلى 30
00:00:25
أيام لاستعادة محرك أقراص واحد.
00:00:28
للبدء،
00:00:29
انتقل إلى إعدادات محرك أقراص واحد،
00:00:32
ثم انقر فوق استعادة محرك أقراص واحد.
00:00:35
ابدأ باختيار التاريخ الذي
00:00:38
تريد بدء عملية الاستعادة.
00:00:41
سترى جدول زمني لآخر
00:00:44
تغييرات في مساحة محرك أقراص واحد.
00:00:46
بالإضافة إلى قائمة بالمستندات
00:00:49
على أي التغييرات قد تم إجراؤها.
00:00:52
هذا يسمح لك للحصول على نظرة عامة
00:00:54
من أنشطة محرك الأقراص واحد،
00:00:56
ولكن أيضا لتكون قادرة على تحديد
00:00:59
نشاط غير عادي بسهولة أكبر.
00:01:01
في حال كنت مصابا ببرنامج خبيث،
00:01:04
تحديد النشاط الذي
00:01:06
تريد استعادة.
00:01:08
لاحظ أن جميع الأنشطة التي
00:01:10
وقعت بعد هذه الإرادة
00:01:12
يتم حذفها عندما تكون جاهزا، انقر فوق استعادة.
00:01:20
استعادة محرك الأقراص الوحيد
00:01:22
إلى الحالة السابقة ل
00:01:24
النشاط الأول الذي حددته.
00:01:25
إذا غيرت رأيك بشأن
00:01:27
استعادة قمتم به للتو،
00:01:29
يمكنك إلغاءه بالعودة إلى هذه القائمة.
00:01:39
واختيار آخر
00:01:41
العمل الذي تقوم به فقط.
00:01:43
وهذا يتوافق مع عملية الاستعادة السابقة.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
削除、交換、破損、
00:00:06
またはマルウェアに感染し、
00:00:08
あなたは全体を復元することができます
00:00:10
ストレージ領域を前の時間にします。
00:00:13
この操作を実行すると、すべての変更が元に戻ります
00:00:16
からあなたのファイルやフォルダに作られました
00:00:19
復元する日付を選択します。
00:00:22
30に戻ることは可能です
00:00:25
1 つのドライブを復元する日数。
00:00:28
開始するには、
00:00:29
1 つのドライブ設定に移動し、
00:00:32
をクリックしてから、[1 つのドライブを復元する] をクリックします。
00:00:35
開始する日付を選択します。
00:00:38
復元を開始します。
00:00:41
最後のタイムラインが表示されます。
00:00:44
1 つのドライブ領域が変更されます。
00:00:46
ドキュメントのリストと同様に
00:00:49
変更が加えられた場合。
00:00:52
これにより、概要を取得できます。
00:00:54
あなたの1つのドライブの活動の、
00:00:56
また、識別することができるように
00:00:59
より簡単に異常な活動。
00:01:01
マルウェアに感染した場合は、
00:01:04
活動を選択します
00:01:06
復元する必要があります。
00:01:08
すべての活動
00:01:10
この意志の後に起こった
00:01:12
準備ができたら削除され、[復元] をクリックします。
00:01:20
1 つのドライブが復元されます。
00:01:22
を前の状態にする
00:01:24
選択した最初のアクティビティ。
00:01:25
あなたが考えを変えたら、
00:01:27
あなたが行った修復、
00:01:29
このメニューに戻ってキャンセルできます。
00:01:39
そして最後の選択
00:01:41
実行するだけのアクション。
00:01:43
これは、以前の復元に対応しています。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
삭제, 교체, 손상,
00:00:06
또는 악성 코드에 감염,
00:00:08
전체를 복원할 수 있습니다.
00:00:10
이전 시간으로 저장 공간을 저장합니다.
00:00:13
이 작업은 변경 내용을 실행 취소합니다.
00:00:16
파일 및 폴더로
00:00:19
복원하도록 선택한 날짜입니다.
00:00:22
30으로 돌아갈 수 있습니다.
00:00:25
일 하나의 드라이브를 복원합니다.
00:00:28
시작하려면
00:00:29
하나의 드라이브 설정으로 이동,
00:00:32
그런 다음 한 번의 드라이브를 복원한 다음 클릭합니다.
00:00:35
먼저 날짜를 선택하여
00:00:38
복원을 시작하려고 합니다.
00:00:41
마지막 타임라인이 표시됩니다.
00:00:44
하나의 드라이브 공간의 변경.
00:00:46
문서 목록뿐만 아니라
00:00:49
변경된 내용입니다.
00:00:52
이를 통해 개요를 얻을 수 있습니다.
00:00:54
한 드라이브의 활동 중,
00:00:56
또한 식별 할 수 있도록
00:00:59
특이한 활동보다 더 쉽게.
00:01:01
악성 코드에 감염된 경우,
00:01:04
활동 선택
00:01:06
복원하려고 합니다.
00:01:08
모든 활동은
00:01:10
이 후에 일어났다
00:01:12
준비가 되면 삭제하고 복원을 클릭합니다.
00:01:20
한 드라이브가 복원되었습니다.
00:01:22
이전 상태로
00:01:24
선택한 첫 번째 활동입니다.
00:01:25
당신이 에 대한 마음을 변경하는 경우
00:01:27
방금 수행한 복원,
00:01:29
이 메뉴로 돌아가서 취소할 수 있습니다.
00:01:39
그리고 마지막 을 선택
00:01:41
방금 수행하는 작업입니다.
00:01:43
이는 이전 복원에 해당합니다.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
刪除、替換、損壞、
00:00:06
或感染了惡意軟體,
00:00:08
您可以恢復整個
00:00:10
存儲空間到前一個小時。
00:00:13
此操作將撤銷任何更改
00:00:16
製作到您的文件和資料夾
00:00:19
您選擇恢復的日期。
00:00:22
可以回去 30
00:00:25
恢復一個驅動器的天數。
00:00:28
要開始使用,
00:00:29
轉到您的單一驅動器設置,
00:00:32
,然後按兩下恢復驅動器。
00:00:35
首先選擇起始日期
00:00:38
您要開始恢復。
00:00:41
您將看到上一個時間線
00:00:44
在一個驅動器空間中發生更改。
00:00:46
以及檔案清單
00:00:49
已進行更改的內容。
00:00:52
這使您可以獲得概述
00:00:54
您的一個驅動器的活動,
00:00:56
但也要能夠識別
00:00:59
不尋常的活動更容易。
00:01:01
如果您感染了惡意軟體,
00:01:04
選擇從中獲取的活動
00:01:06
您要還原。
00:01:08
請注意,所有活動
00:01:10
發生在這一次之後
00:01:12
準備就緒后刪除,按兩下還原。
00:01:20
您的一個驅動器已恢復
00:01:22
到上一個狀態
00:01:24
您選擇的第一個活動。
00:01:25
如果您改變主意
00:01:27
您剛剛執行的恢復,
00:01:29
您可以通過返回此功能表來取消它。
00:01:39
然後選擇最後一個
00:01:41
您剛剛執行的操作。
00:01:43
這與之前的還原相對應。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
删除、替换、损坏、
00:00:06
或感染了恶意软件,
00:00:08
您可以恢复整个
00:00:10
存储空间到前一个小时。
00:00:13
此操作将撤消任何更改
00:00:16
制作到您的文件和文件夹
00:00:19
您选择恢复的日期。
00:00:22
可以回去 30
00:00:25
恢复一个驱动器的天数。
00:00:28
要开始使用,
00:00:29
转到您的单一驱动器设置,
00:00:32
,然后单击恢复一个驱动器。
00:00:35
首先选择起始日期
00:00:38
您要开始恢复。
00:00:41
您将看到上一个时间线
00:00:44
在一个驱动器空间中发生更改。
00:00:46
以及文件列表
00:00:49
已进行更改的内容。
00:00:52
这使您可以获得概述
00:00:54
您的一个驱动器的活动,
00:00:56
但也要能够识别
00:00:59
不寻常的活动更容易。
00:01:01
如果您感染了恶意软件,
00:01:04
选择从中获取的活动
00:01:06
您要还原。
00:01:08
请注意,所有活动
00:01:10
发生在这一次之后
00:01:12
准备就绪后删除,单击"还原"。
00:01:20
您的一个驱动器已恢复
00:01:22
到上一个状态
00:01:24
您选择的第一个活动。
00:01:25
如果您改变主意
00:01:27
您刚刚执行的恢复,
00:01:29
您可以通过返回此菜单来取消它。
00:01:39
然后选择最后一个
00:01:41
您刚刚执行的操作。
00:01:43
这与之前的还原相对应。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
excluído, substituído, danificado,
00:00:06
ou infectado com malware,
00:00:08
você pode restaurar todo o seu
00:00:10
espaço de armazenamento para uma hora anterior.
00:00:13
Esta ação vai desfazer quaisquer mudanças
00:00:16
feito para seus arquivos e pastas de
00:00:19
a data que você escolher restaurar.
00:00:22
É possível voltar 30
00:00:25
dias para restaurar sua unidade única.
00:00:28
Para começar,
00:00:29
vá para suas configurações de unidade única,
00:00:32
em seguida, clique em restaurar você uma unidade.
00:00:35
Comece escolhendo a data a partir da qual
00:00:38
você quer começar a restauração.
00:00:41
Você verá uma linha do tempo do último
00:00:44
mudanças em seu espaço de unidade única.
00:00:46
Bem como uma lista de documentos
00:00:49
em que mudanças foram feitas.
00:00:52
Isso permite que você tenha uma visão geral
00:00:54
das atividades de uma unidade,
00:00:56
mas também para ser capaz de identificar
00:00:59
atividade incomum mais facilmente.
00:01:01
No caso de você ter sido infectado com malware,
00:01:04
selecionar a atividade a partir da qual
00:01:06
você quer restaurar.
00:01:08
Note que todas as atividades que
00:01:10
ocorreu após este testamento
00:01:12
ser excluído quando estiver pronto, clique em restaurar.
00:01:20
Sua única unidade foi restaurada
00:01:22
para o estado anterior para o
00:01:24
primeira atividade que você selecionou.
00:01:25
Se você mudar de ideia sobre o
00:01:27
restauração que você acabou de realizar,
00:01:29
você pode cancelá-lo voltando para este menu.
00:01:39
E selecionando o último
00:01:41
ação que você acabou de executar.
00:01:43
Isso corresponde à restauração anterior.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
ลบ, แทนที่, เสียหาย,
00:00:06
หรือติดมัลแวร์
00:00:08
คุณสามารถคืนค่าทั้งหมดของคุณได้
00:00:10
พื้นที่จัดเก็บไปยังชั่วโมงก่อนหน้า
00:00:13
การดําเนินการนี้จะเลิกทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ
00:00:16
ทํากับแฟ้มและโฟลเดอร์ของคุณจาก
00:00:19
วันที่ที่คุณเลือกที่จะคืนค่า
00:00:22
มันเป็นไปได้ที่จะกลับไป 30
00:00:25
วันในการคืนค่าไดรฟ์เดียวของคุณ
00:00:28
ในการเริ่มต้น
00:00:29
ไปที่การตั้งค่าไดรฟ์เดียวของคุณ
00:00:32
แล้วคลิกคืนค่าไดรฟ์หนึ่งไดรฟ์ให้คุณ $$$$ วิธีที่ 1
00:00:35
เริ่มต้นด้วยการเลือกวันที่เริ่มต้น
00:00:38
คุณต้องการเริ่มการคืนค่า
00:00:41
คุณจะเห็นไทม์ไลน์ของไทม์ไลน์สุดท้าย
00:00:44
การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ไดรฟ์เดียวของคุณ
00:00:46
เช่นเดียวกับรายการเอกสาร
00:00:49
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
00:00:52
สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับภาพรวม
00:00:54
จากกิจกรรมของไดรฟ์เดียวของคุณ
00:00:56
แต่ยังเพื่อให้สามารถระบุได้
00:00:59
กิจกรรมที่ผิดปกติได้ง่ายขึ้น
00:01:01
ในกรณีที่คุณติดมัลแวร์
00:01:04
เลือกกิจกรรมที่
00:01:06
คุณต้องการคืนค่า
00:01:08
โปรดทราบว่ากิจกรรมทั้งหมดที่
00:01:10
เกิดขึ้นหลังจากนี้หนึ่งจะ
00:01:12
จะถูกลบเมื่อคุณพร้อม ให้คลิก คืนค่า
00:01:20
ไดรฟ์เดียวของคุณได้รับการคืนค่า
00:01:22
ไปยังสถานะก่อนหน้าสําหรับ
00:01:24
กิจกรรมแรกที่คุณเลือก
00:01:25
หากคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับ
00:01:27
การบูรณะที่คุณเพิ่งทําไป
00:01:29
คุณสามารถยกเลิกได้โดยกลับไปที่เมนูนี้
00:01:39
และเลือกอันสุดท้าย
00:01:41
การกระทําที่คุณเพิ่งดําเนินการ
00:01:43
สิ่งนี้สอดคล้องกับการฟื้นฟูก่อนหน้านี้

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !