OneDrive - How to protect my document with a password Tutorial

  • 1:03
  • 306 views
00:00:03
at the time of sharing,
00:00:06
it is possible to add password to them.
00:00:11
Note that to do this.
00:00:13
You will need to enable the
00:00:15
anyone with a Lang sharing option.
00:00:18
Depending on your company's permissions,
00:00:20
this option may be restricted
00:00:22
by your administrator,
00:00:23
so you will not be able to use it.
00:00:28
Enter a password with at least 8 characters.
00:00:32
Make sure it is a strong password.
00:00:35
Using text in small and large caps,
00:00:38
numbers and special characters.
00:00:40
Then provide the email address of
00:00:43
the people you want to share this
00:00:45
document with and send a sharing link.
00:00:48
Do not forget to give them
00:00:50
the password you have set up
00:00:52
as well to maximize security,
00:00:54
we recommend that you send them the
00:00:57
password in a different male than
00:00:59
the one containing the sharing link.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Защита документов
00:00:03
во время совместного использования,
00:00:06
к ним можно добавить пароль.
00:00:11
Обратите внимание, что для этого.
00:00:13
Вам нужно будет включить
00:00:15
любой человек с вариантом обмена Ланг.
00:00:18
В зависимости от разрешения вашей компании,
00:00:20
эта опция может быть ограничена
00:00:22
вашим администратором,
00:00:23
так что вы не сможете использовать его.
00:00:28
Введите пароль с не менее чем 8 символами.
00:00:32
Убедитесь, что это надежный пароль.
00:00:35
Используя текст в маленьких и больших колпачках,
00:00:38
номера и специальные символы.
00:00:40
Затем предоставьте адрес электронной почты
00:00:43
люди, которых вы хотите поделиться этим
00:00:45
документ с и отправить ссылку обмена.
00:00:48
Не забудьте дать им
00:00:50
пароль, который вы создали
00:00:52
а также для обеспечения максимальной безопасности,
00:00:54
мы рекомендуем вам отправить им
00:00:57
пароль у другого мужчины, чем
00:00:59
тот, который содержит ссылку обмена.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
За да защитите вашите документи
00:00:03
по време на споделянето,
00:00:06
възможно е да добавите парола към тях.
00:00:11
Забележи, че за да направите това.
00:00:13
Ще трябва да активирате
00:00:15
всеки с опция за споделяне на Ланг.
00:00:18
В зависимост от разрешенията на вашата фирма,
00:00:20
тази опция може да бъде ограничена
00:00:22
от вашия администратор,
00:00:23
така че няма да можете да го използвате.
00:00:28
Въведете парола с поне 8 символа.
00:00:32
Уверете се, че паролата е надеждна.
00:00:35
Използването на текст в малки и големи
00:00:38
номера и специални знаци.
00:00:40
След това въведете имейл адреса на
00:00:43
хората, които искате да споделите,
00:00:45
и изпратете връзка за споделяне.
00:00:48
Не забравяйте да ги дадете
00:00:50
паролата, която сте настроили
00:00:52
както и за максимизиране на сигурността,
00:00:54
препоръчваме да им изпратите
00:00:57
парола при различен
00:00:59
на връзката за споделяне.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Pentru a vă proteja documentele
00:00:03
la momentul partajării,
00:00:06
este posibil să adăugați parola pentru a le.
00:00:11
Rețineți că pentru a face acest lucru.
00:00:13
Va trebui să activați
00:00:15
oricine cu o opțiune de partajare Lang.
00:00:18
În funcție de permisiunile companiei dvs.,
00:00:20
această opțiune poate fi restricționată
00:00:22
de către administrator,
00:00:23
astfel încât să nu va fi capabil să-l folosească.
00:00:28
Introduceți o parolă cu cel puțin 8 caractere.
00:00:32
Asigurați-vă că este o parolă puternică.
00:00:35
Utilizarea textului în majuscule mici și mari,
00:00:38
numere și caractere speciale.
00:00:40
Apoi furnizați adresa de e-mail a
00:00:43
persoanele pe care doriți să le partajați
00:00:45
document cu și trimite un link de partajare.
00:00:48
Nu uitați să le dea
00:00:50
parola pe care ați configurat-o
00:00:52
precum și pentru a maximiza securitatea,
00:00:54
vă recomandăm să le trimiteți
00:00:57
parola la un alt bărbat decât
00:00:59
cea care conține linkul de partajare.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Захист документів
00:00:03
на момент обміну,
00:00:06
можна додати пароль до них.
00:00:11
Зверніть увагу, що для цього.
00:00:13
Вам потрібно буде ввімкнути
00:00:15
будь-який користувач із можливістю надання спільного доступу до Ленга.
00:00:18
Залежно від дозволів компанії,
00:00:20
цей параметр може бути обмежений
00:00:22
адміністратором,
00:00:23
так що ви не зможете використовувати його.
00:00:28
Введіть пароль, який містить не більше 8 символів.
00:00:32
Переконайтеся, що це надійний пароль.
00:00:35
Using text in small and large caps,
00:00:38
номери та спеціальні символи.
00:00:40
Потім введіть адресу електронної пошти
00:00:43
користувачів, яких ви хочете поділитися цим
00:00:45
документ і надіслати посилання на спільний доступ.
00:00:48
Не забудьте дати їм
00:00:50
пароль, який ви налаштує
00:00:52
а також для максимального забезпечення безпеки,
00:00:54
ми рекомендуємо вам надіслати їм
00:00:57
пароль в іншому чоловіку, ніж
00:00:59
той, що містить посилання для спільного доступу.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Aby chronić dokumenty
00:00:03
w momencie udostępniania,
00:00:06
można dodać do nich hasło.
00:00:11
Należy pamiętać, że w tym celu.
00:00:13
Konieczne będzie włączenie
00:00:15
każdy, kto ma opcję udostępniania Lang.
00:00:18
W zależności od uprawnień firmy
00:00:20
opcja ta może być ograniczona
00:00:22
przez administratora,
00:00:23
więc nie będzie można go używać.
00:00:28
Wprowadź hasło z co najmniej 8 znakami.
00:00:32
Upewnij się, że jest to silne hasło.
00:00:35
Używając tekstu w małych i dużych wysuwach,
00:00:38
numerów i znaków specjalnych.
00:00:40
Następnie podaj adres e-mail
00:00:43
osób, które chcesz udostępnić
00:00:45
dokumentu i wysłać link do udostępniania.
00:00:48
Nie zapomnij dać im
00:00:50
hasło, które skonfigurowałeś
00:00:52
jak również, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo,
00:00:54
zalecamy przesłanie im
00:00:57
hasło u innego mężczyzny niż
00:00:59
linku do udostępniania.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Belgelerinizi korumak için
00:00:03
paylaşım sırasında,
00:00:06
onlara şifre eklemek mümkündür.
00:00:11
Bunu yapmak için dikkat edin.
00:00:13
Bunu etkinleştirmeniz gerekir
00:00:15
Lang paylaşım seçeneği olan herkes.
00:00:18
Şirketinizin izinlerine bağlı olarak,
00:00:20
bu seçenek kısıtlanabilir
00:00:22
yöneticiniz tarafından,
00:00:23
böylece kullanamazsınız.
00:00:28
En az 8 karakteriçeren bir parola girin.
00:00:32
Güçlü bir parola olduğundan emin olun.
00:00:35
Küçük ve büyük harflerle metin kullanma,
00:00:38
sayılar ve özel karakterler.
00:00:40
Daha sonra e-posta adresini
00:00:43
bunu paylaşmak istediğiniz kişiler
00:00:45
ile belge ve bir paylaşım bağlantısı gönderin.
00:00:48
Onlara vermeyi unutmayın
00:00:50
ayarlamış olduğunuz parola
00:00:52
güvenliği en üst düzeye çıkarmak için de,
00:00:54
göndermenizi öneririz.
00:00:57
farklı bir erkek şifre
00:00:59
paylaşım bağlantısını içeren.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Zum Schutz Ihrer Dokumente
00:00:03
zum Zeitpunkt des Teilens,
00:00:06
es ist möglich, ihnen ein Kennwort hinzuzufügen.
00:00:11
Beachten Sie, dass dies zu tun.
00:00:13
Sie müssen die
00:00:15
jeder mit einer Lang-Sharing-Option.
00:00:18
Abhängig von den Berechtigungen Ihres Unternehmens
00:00:20
Diese Option kann eingeschränkt sein
00:00:22
von Ihrem Administrator,
00:00:23
so können Sie es nicht verwenden.
00:00:28
Geben Sie ein Kennwort mit mindestens 8 Zeichen ein.
00:00:32
Stellen Sie sicher, dass es sich um ein sicheres Kennwort handelt.
00:00:35
Mit Text in kleinen und großen Kappen
00:00:38
Zahlen und Sonderzeichen.
00:00:40
Geben Sie dann die E-Mail-Adresse von
00:00:43
die Personen, die Sie diese Teilen möchten
00:00:45
Dokument mit und senden Sie einen Freigabelink.
00:00:48
Vergessen Sie nicht, sie zu geben
00:00:50
das von Ihnen eingerichtete Kennwort
00:00:52
sowie um die Sicherheit zu maximieren,
00:00:54
empfehlen wir Ihnen, ihnen die
00:00:57
Passwort in einem anderen Männchen als
00:00:59
diejenige, die den Freigabelink enthält.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Para proteger sus documentos
00:00:03
en el momento de compartir,
00:00:06
es posible añadirles una contraseña.
00:00:11
Tenga en cuenta que para hacer esto.
00:00:13
Tendrá que habilitar la
00:00:15
cualquier persona con una opción de intercambio de Lang.
00:00:18
Dependiendo de los permisos de su empresa,
00:00:20
esta opción puede estar restringida
00:00:22
por su administrador,
00:00:23
por lo que no será capaz de usarlo.
00:00:28
Introduzca una contraseña con al menos 8 caracteres.
00:00:32
Asegúrese de que es una contraseña segura.
00:00:35
Usando texto en mayúsculas pequeñas y grandes,
00:00:38
números y caracteres especiales.
00:00:40
A continuación, proporcione la dirección de correo electrónico de
00:00:43
las personas que quieres compartir esto
00:00:45
documentar con y enviar un enlace para compartir.
00:00:48
No te olvides de darles
00:00:50
la contraseña que ha configurado
00:00:52
así como para maximizar la seguridad,
00:00:54
le recomendamos que les envíe el
00:00:57
contraseña en un hombre diferente que
00:00:59
el que contiene el enlace para compartir.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Per proteggere i documenti
00:00:03
al momento della condivisione,
00:00:06
è possibile aggiungere loro la password.
00:00:11
Si noti che per eseguire questa operazione.
00:00:13
È necessario abilitare il
00:00:15
chiunque abbia un'opzione di condivisione Lang.
00:00:18
A seconda delle autorizzazioni dell'azienda,
00:00:20
questa opzione può essere limitata
00:00:22
dall'amministratore,
00:00:23
in modo da non essere in grado di usarlo.
00:00:28
Immettere una password di almeno 8 caratteri.
00:00:32
Assicurarsi che si tratta di una password complessa.
00:00:35
Utilizzando il testo in maiuscole e maiuscoletto,
00:00:38
numeri e caratteri speciali.
00:00:40
Quindi fornire l'indirizzo e-mail di
00:00:43
le persone che si desidera condividere questo
00:00:45
documento con e inviare un link di condivisione.
00:00:48
Non dimenticate di dare loro
00:00:50
la password che hai impostato
00:00:52
nonché per massimizzare la sicurezza,
00:00:54
si consiglia di inviare loro il
00:00:57
password in un maschio diverso da
00:00:59
quello contenente il link di condivisione.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Uw documenten beschermen
00:00:03
op het moment van delen,
00:00:06
het is mogelijk om wachtwoord toe te voegen aan hen.
00:00:11
Merk op dat om dit te doen.
00:00:13
U moet de
00:00:15
iedereen met een Lang-deeloptie.
00:00:18
Afhankelijk van de machtigingen van uw bedrijf,
00:00:20
deze optie kan worden beperkt
00:00:22
door uw beheerder,
00:00:23
zodat u het niet gebruiken.
00:00:28
Voer een wachtwoord in met ten minste 8 tekens.
00:00:32
Zorg ervoor dat het een sterk wachtwoord is.
00:00:35
Met behulp van tekst in kleine en grote doppen,
00:00:38
nummers en speciale tekens.
00:00:40
Geef vervolgens het e-mailadres op van
00:00:43
de mensen die je wilt delen
00:00:45
documenteren met en een koppeling naar delen verzenden.
00:00:48
Vergeet niet om ze te geven
00:00:50
het wachtwoord dat u hebt ingesteld
00:00:52
en om de veiligheid te maximaliseren,
00:00:54
wij raden u aan hen de
00:00:57
wachtwoord bij een andere man dan
00:00:59
de ene met de koppeling delen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Para proteger os seus documentos
00:00:03
no momento da partilha,
00:00:06
é possível adicionar-lhes senha.
00:00:11
Note que para fazer isto.
00:00:13
Terá de ativar o
00:00:15
qualquer um com uma opção de partilha lang.
00:00:18
Dependendo das permissões da sua empresa,
00:00:20
esta opção pode ser restrita
00:00:22
pelo seu administrador,
00:00:23
para que não possa usá-lo.
00:00:28
Introduza uma palavra-passe com pelo menos 8 caracteres.
00:00:32
Certifique-se de que é uma senha forte.
00:00:35
Usando texto em tampas pequenas e grandes,
00:00:38
números e personagens especiais.
00:00:40
Em seguida, fornecer o endereço de e-mail de
00:00:43
as pessoas que quer partilhar esta
00:00:45
documentar com e enviar um link de partilha.
00:00:48
Não se esqueça de dar-lhes
00:00:50
a palavra-passe que configuraste
00:00:52
bem como maximizar a segurança,
00:00:54
recomendamos que envie-lhes o
00:00:57
senha em um macho diferente do que
00:00:59
o que contém o link de partilha.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Zaštita dokumenata
00:00:03
u vreme deljenja,
00:00:06
moguće je dodati im lozinku.
00:00:11
Imajte na umu da da biste to uradite.
00:00:13
Potrebno je da omogućite
00:00:15
Svako ko ima Lang opciju deljenja.
00:00:18
U zavisnosti od dozvola vaše kompanije,
00:00:20
ova opcija može biti ograničena
00:00:22
od strane vašeg administratora,
00:00:23
Tako da neжeљ moжi da ga koristiљ.
00:00:28
Unesite lozinku sa najmanje 8 znakova.
00:00:32
Uverite se da je to jaka lozinka.
00:00:35
Using text in small and large caps,
00:00:38
brojeve i specijalne znakove.
00:00:40
Zatim obezbedite e-adresu
00:00:43
Ljudi koje želiš da podeliš
00:00:45
dokument sa i slanjem veze za deljenje.
00:00:48
Ne zaboravi da ih daš
00:00:50
lozinka koju ste podesili
00:00:52
kao i povećanje bezbednosti,
00:00:54
preporučujemo da im pošaljete
00:00:57
lozinka u drugom muškom od
00:00:59
ona koja sadrži vezu za deljenje.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
في وقت المشاركة،
00:00:06
فمن الممكن لإضافة كلمة المرور لهم.
00:00:11
لاحظ أن للقيام بذلك.
00:00:13
ستحتاج إلى تمكين
00:00:15
أي شخص لديه خيار تقاسم لانغ.
00:00:18
اعتمادا على أذونات شركتك،
00:00:20
قد يكون هذا الخيار مقيدا
00:00:22
من قبل المسؤول الخاص بك،
00:00:23
لذلك لن تكون قادرة على استخدامه.
00:00:28
أدخل كلمة مرور ب 8 أحرف على الأقل.
00:00:32
تأكد من أنها كلمة مرور قوية.
00:00:35
باستخدام النص بقبعات صغيرة وكبيرة،
00:00:38
أرقام وشخصيات خاصة.
00:00:40
ثم قم بتوفير عنوان البريد الإلكتروني الخاص ب
00:00:43
الأشخاص الذين تريد مشاركة هذا
00:00:45
مستند مع ارتباط مشاركة وإرساله.
00:00:48
لا تنسى أن نعطيهم
00:00:50
كلمة المرور التي قمت بإعدادها
00:00:52
وكذلك لتحقيق أقصى قدر من الأمن،
00:00:54
نوصي بإرسالها إلى
00:00:57
كلمة المرور في ذكر مختلف عن
00:00:59
التي تحتوي على رابط المشاركة.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
共有時に、
00:00:06
パスワードを追加することが可能です。
00:00:11
これを行うには注意してください。
00:00:13
を有効にする必要があります。
00:00:15
Lang共有オプションを持つ誰でも。
00:00:18
会社の権限に応じて、
00:00:20
このオプションは制限される場合があります
00:00:22
管理者によって、
00:00:23
だから、あなたはそれを使用することはできません。
00:00:28
8 文字以上のパスワードを入力してください。
00:00:32
強力なパスワードであることを確認します。
00:00:35
小大文字と大きな大文字のテキストを使用して、
00:00:38
数字と特殊文字。
00:00:40
次に、電子メール アドレスを指定します。
00:00:43
これを共有したい人
00:00:45
共有リンクを使用して送信します。
00:00:48
それらを与えることを忘れないでください
00:00:50
設定したパスワード
00:00:52
セキュリティを最大限に高めるため、
00:00:54
私たちは、あなたがそれらを送信することをお勧めします
00:00:57
異なる男性のパスワード
00:00:59
共有リンクを含む。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
공유 시,
00:00:06
암호를 추가할 수 있습니다.
00:00:11
이 작업을 수행하려면 주의하십시오.
00:00:13
활성화해야 합니다.
00:00:15
랭 공유 옵션을 가진 사람.
00:00:18
회사의 권한에 따라
00:00:20
이 옵션은 제한될 수 있습니다.
00:00:22
관리자에 의해,
00:00:23
그래서 당신은 그것을 사용할 수 없습니다.
00:00:28
8자 이상이 있는 암호를 입력합니다.
00:00:32
강력한 암호인지 확인합니다.
00:00:35
크고 작은 대문자로 텍스트를 사용하여,
00:00:38
숫자와 특수 문자.
00:00:40
그런 다음 이메일 주소를 제공합니다.
00:00:43
공유하려는 사람들
00:00:45
공유 링크를 문서화하고 보냅니다.
00:00:48
그들에게 주는 것을 잊지 마세요
00:00:50
설정한 암호
00:00:52
보안을 극대화할 뿐만 아니라
00:00:57
다른 남성의 암호와
00:00:59
공유 링크가 포함된 링크입니다.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
在分享時,
00:00:06
可以為它們添加密碼。
00:00:11
請注意,要執行此操作。
00:00:13
您將需要啟用
00:00:15
任何擁有 Lang 共用選項的人。
00:00:18
根據貴公司的許可權,
00:00:20
此選項可能受到限制
00:00:22
由您的管理員,
00:00:23
因此,您將無法使用它。
00:00:28
輸入至少包含8個字元的密碼。
00:00:32
確保它是強密碼。
00:00:35
使用小寫和大寫字母的文本,
00:00:38
數位和特殊字元。
00:00:40
然後提供
00:00:43
您要分享此內容的人
00:00:45
文件並發送共享連結。
00:00:48
別忘了給他們
00:00:50
您設定的密碼
00:00:52
以及最大限度地提高安全性,
00:00:54
我們建議您向他們發送
00:00:57
密碼與男性不同
00:00:59
包含共用連結的那個。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
在分享时,
00:00:06
可以为它们添加密码。
00:00:11
请注意,要执行此操作。
00:00:13
您将需要启用
00:00:15
任何拥有 Lang 共享选项的人。
00:00:18
根据贵公司的权限,
00:00:20
此选项可能受到限制
00:00:22
由您的管理员,
00:00:23
因此,您将无法使用它。
00:00:28
输入至少包含 8 个字符的密码。
00:00:32
确保它是强密码。
00:00:35
使用小写和大写字母的文本,
00:00:38
数字和特殊字符。
00:00:40
然后提供
00:00:43
您要分享此内容的人
00:00:45
文档并发送共享链接。
00:00:48
别忘了给他们
00:00:50
您设置的密码
00:00:52
以及最大限度地提高安全性,
00:00:54
我们建议您向他们发送
00:00:57
密码与男性不同
00:00:59
包含共享链接的那个。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
no momento do compartilhamento,
00:00:06
é possível adicionar senha a eles.
00:00:11
Note isso para fazer isso.
00:00:13
Você precisará habilitar o
00:00:15
qualquer um com uma opção de compartilhamento lang.
00:00:18
Dependendo das permissões da sua empresa,
00:00:20
esta opção pode ser restrita
00:00:22
pelo seu administrador,
00:00:23
para que você não seja capaz de usá-lo.
00:00:28
Digite uma senha com pelo menos 8 caracteres.
00:00:32
Certifique-se de que é uma senha forte.
00:00:35
Usando texto em tampas pequenas e grandes,
00:00:38
números e personagens especiais.
00:00:40
Em seguida, forneça o endereço de e-mail de
00:00:43
as pessoas que você quer compartilhar isso
00:00:45
documentar e enviar um link de compartilhamento.
00:00:48
Não se esqueça de dar a eles
00:00:50
a senha que você configurou
00:00:52
bem como para maximizar a segurança,
00:00:54
recomendamos que você envie-lhes o
00:00:57
senha em um homem diferente do que
00:00:59
aquele que contém o link de compartilhamento.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
ในช่วงเวลาของการแบ่งปัน
00:00:06
เป็นไปได้ที่จะเพิ่มรหัสผ่านให้กับพวกเขา
00:00:11
โปรดทราบว่าจะทําเช่นนี้
00:00:13
คุณจะต้องเปิดใช้งาน
00:00:15
ทุกคนที่มีตัวเลือกการแบ่งปัน Lang
00:00:18
ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของบริษัทของคุณ
00:00:20
ตัวเลือกนี้อาจถูกจํากัด
00:00:22
โดยผู้ดูแลระบบของคุณ
00:00:23
ดังนั้นคุณจะไม่สามารถใช้มันได้
00:00:28
ป้อนรหัสผ่านที่มีอักขระอย่างน้อย 8 ตัว
00:00:32
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา
00:00:35
การใช้ข้อความในตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
00:00:38
ตัวเลขและอักขระพิเศษ
00:00:40
จากนั้นให้ที่อยู่อีเมลของ
00:00:43
บุคคลที่คุณต้องการแชร์สิ่งนี้
00:00:45
เอกสารที่มีและส่งลิงก์การแชร์
00:00:48
อย่าลืมให้พวกเขา
00:00:50
รหัสผ่านที่คุณตั้งค่าไว้
00:00:52
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด
00:00:54
เราขอแนะนําให้คุณส่ง
00:00:57
รหัสผ่านในผู้ชายคนละคนกับ
00:00:59
อันที่มีลิงก์การแชร์

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !