Project Online - Discovering the interface Tutorial

In this video, you will learn about the intelligent search feature in Microsoft 365. The video covers the search tools in Microsoft 365, including searching on your computer, using Microsoft Search, finding content and people in SharePoint, searching your emails, and more.
This will help you save time and easily find documents, information, and people within the Microsoft 365 suite.

  • 4:51
  • 2691 views
00:00:03
Hello and welcome to this tutorial on Project Online.
00:00:07
In this section, we will discover the software interface.
00:00:11
Together we will look at how to consult a list of
00:00:13
projects and key information relating to projects,
00:00:18
how to work from the Gantt charts available,
00:00:20
how to define and manage a number of licenses for your employees
00:00:24
and lastly how to access the various resources in particular using
00:00:29
the library of the documents which is assigned to each project.
00:00:33
To get started, access the portal and open the project online software.
00:00:40
Once the software is opened, you will be taken directly to the project center.
00:00:45
Here, you will be able to see exactly what I have described in the introduction.
00:00:50
Let's look together at how to consult key information for your projects.
00:00:54
In the center of the screen, you will see the complete list of projects.
00:00:59
They are centralized in Project Online.
00:01:02
First, you have the name of the project and then the information relating to it.
00:01:07
Information about the start and end dates,
00:01:10
the completion rate, the plan duration,
00:01:13
the work already completed and the person who manages the project as the owner.
00:01:18
For information purposes,
00:01:20
you also have the last dates of the latest publications that have been made.
00:01:25
Now let's look at how to monitor the coordination of
00:01:27
projects in comparison to each other and their progress.
00:01:32
For this, you can use the column separator in the second part of the screen.
00:01:37
You can adjust the size of each view and you can also see the progress of each project,
00:01:42
each project in relation to others
00:01:44
but also the internal evaluations of projects,
00:01:48
the progress rate for each project being indicated with a darker bar.
00:01:53
If you need to change the view, go to the ribbon.
00:01:57
Under the project's tab, you have zoom lenses that allow
00:02:00
you to increase or decrease the size of the view for maximum visibility.
00:02:06
Of course not everyone can access any project.
00:02:10
Let's take a look at how to grant and manage a number of
00:02:12
permissions involving projects.
00:02:16
At the side, I will bring up my list of projects,
00:02:19
I will select my project and, still using the ribbon,
00:02:23
grant permissions for the project from here.
00:02:26
Let's see what kind of permissions these could be.
00:02:30
You can grant permissions as a member,
00:02:33
those invited as a member will be able to contribute and participate
00:02:37
actively in the implementation of the project.
00:02:41
You can grant permissions only as a visitor,
00:02:44
in this case visitors will only have the right to read or consult the document.
00:02:49
The rights as an owner grant total control of a project to a person.
00:02:55
How can these permissions be granted?
00:02:58
Use the icon that is here.
00:03:02
The window that appears will be familiar to you.
00:03:04
Just fill in the address of the person with whom
00:03:07
you would like to share the project and write a message for
00:03:10
that person if you have specific information you wish to send.
00:03:14
By displaying the options, you can once again find
00:03:17
the permission levels available and here you will be able to
00:03:20
change the permission level as you require.
00:03:23
Full control, read only, modification.
00:03:27
You can configure all of this as you desire depending on the people involved.
00:03:32
When all of this is done, you can click Share.
00:03:37
In Shared with, you have the list of people who share
00:03:40
the same project with you. Finally, to manage your project,
00:03:44
you need documents available in the annex and various other resources.
00:03:49
Here's how to find these documents and where to store them.
00:03:53
The benefit of returning to the project center is that
00:03:56
you have access to a number of icons, especially
00:03:59
the icons that are placed in the first column and that
00:04:02
indicate that the documents were placed in the annex of the project.
00:04:06
I'll click on the folder icon to access these documents.
00:04:11
Here, you will find an overview of the project
00:04:14
with information such as a chronology, the different tasks
00:04:17
that are already completed, those to come and those that
00:04:21
are contained within the document library.
00:04:24
In the terms of the documents I find there, I can
00:04:26
download them, synchronize them, perhaps edit or add
00:04:30
to them if I have permission, of course.
00:04:33
In this first section, you have discovered the Project Online
00:04:36
interface, including the project center interface
00:04:39
with the list, the information, the Gantt chart,
00:04:42
the permissions that you are able to grant with regard to your project
00:04:46
and the resources associated with this project.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
De interface ontdekken.
00:00:03
Hallo en welkom bij deze tutorial over Project Online.
00:00:07
In deze sectie zullen we de software-interface ontdekken.
00:00:11
Samen zullen we bekijken hoe een lijst met
00:00:13
projecten en belangrijke informatie met betrekking tot projecten te raadplegen,
00:00:18
hoe te werken met de beschikbare Gantt-grafieken,
00:00:20
hoe u een aantal licenties voor uw werknemers definieert en beheert
00:00:24
en tot slot hoe u toegang krijgt tot de verschillende middelen, met name via de
00:00:29
bibliotheek van documenten die aan elk project is toegewezen.
00:00:33
Om aan de slag te gaan, gaat u naar het portaal en opent u de online projectsoftware.
00:00:40
Nadat de software is geopend, wordt u rechtstreeks naar het projectcentrum geleid.
00:00:45
Hier kunt u precies zien wat ik in de inleiding beschreven heb.
00:00:50
Laten we samen kijken hoe u belangrijke informatie voor uw projecten kunt raadplegen.
00:00:54
In het midden van het scherm, zult u de volledige lijst met projecten zien.
00:00:59
Ze zijn gecentraliseerd in Project Online.
00:01:02
Ten eerste, heeft u de naam van het project en vervolgens de informatie die erop betrekking heeft.
00:01:07
Informatie over de begin- en einddatums,
00:01:10
het voltooiingspercentage, de duur van het plan,
00:01:13
het reeds voltooide werk en de persoon die het project als eigenaar beheert.
00:01:18
Ter informatie
00:01:20
hebt u ook de laatste datums van de nieuwste publicaties die gemaakt zijn.
00:01:25
Laten we nu kijken hoe we de coördinatie van
00:01:27
projecten in vergelijking met elkaar en hun voortgang kunnen volgen.
00:01:32
Hiervoor kunt u het kolom scheidingsteken gebruiken in het tweede deel van het scherm.
00:01:37
U kunt de grootte van elke weergave aanpassen en u kunt ook de voortgang van elk project bekijken,
00:01:42
elk project in relatie tot andere,
00:01:44
maar ook de interne evaluaties van projecten,
00:01:48
het voortgangspercentage voor elk project wordt aangegeven met een donkerdere balk.
00:01:53
Als u de weergave wijzigen wilt, gaat u naar het lint.
00:01:57
Onder het tabblad van het project, hebt u zoomlenzen waarmee u
00:02:00
de weergave kunt vergroten of verkleinen voor maximale zichtbaarheid.
00:02:06
Natuurlijk heeft niet iedereen toegang tot een project.
00:02:10
Laten we eens kijken hoe u een aantal toestemmingen
00:02:12
met betrekking tot projecten kunt toekennen en beheren.
00:02:16
Aan de zijkant zal ik mijn lijst met projecten vermelden,
00:02:19
ik zal mijn project selecteren en, nog steeds met behulp van het lint,
00:02:23
toestemming verlenen voor het project vanaf hier.
00:02:26
Laten we eens kijken wat voor soort toestemmingen deze kunnen zijn.
00:02:30
U kunt als lid toestemming verlenen,
00:02:33
degene die zijn uitgenodigd als lid, kunnen dit doen door actief bij te dragen en deel te nemen
00:02:37
aan de uitvoering van het project.
00:02:41
U kunt alleen toestemming verlenen als bezoekers,
00:02:44
in dit geval hebben bezoekers alleen het recht om het document te lezen of te raadplegen.
00:02:49
De rechten als eigenaar geven volledige controle over een project aan een persoon.
00:02:55
Hoe kunnen deze rechten worden verleend?
00:02:58
Gebruik het pictogram dat hier is.
00:03:02
Het venster dat verschijnt, zal u bekend voorkomen.
00:03:04
Vul gewoon het adres in van de persoon met wie
00:03:07
u het project wilt delen en schrijf een bericht voor
00:03:10
die persoon als u specifieke informatie heeft die u wilt verzenden.
00:03:14
Door de opties weer te geven, kunt u opnieuw de
00:03:17
beschikbare toestemming niveaus vinden en hier zult u
00:03:20
het toestemming niveau naar wens kunnen wijzigen.
00:03:23
Volledige controle, alleen lezen, wijziging.
00:03:27
U kunt dit allemaal naar eigen inzicht configureren, afhankelijk van de betrokken personen.
00:03:32
Wanneer dit allemaal is gebeurd, kunt u op Delen klikken.
00:03:37
In Gedeeld met, heeft u de lijst met mensen die
00:03:40
hetzelfde project met u delen. Tot slot, om uw project te beheren,
00:03:44
hebt u documenten nodig die beschikbaar zijn in de bijlage en diverse andere bronnen.
00:03:49
Hier leest u hoe u deze documenten kunt vinden en waar u ze kunt opslaan.
00:03:53
Het voordeel van terugkeren naar het projectcentrum is dat
00:03:56
u toegang hebt tot een aantal pictogrammen, met name
00:03:59
de pictogrammen die in de eerste kolom zijn geplaatst en die
00:04:02
aangeven dat de documenten in de bijlage van het project werden geplaatst.
00:04:06
Ik klik op het map pictogram om toegang te krijgen tot deze documenten.
00:04:11
Hier vindt u een overzicht van het project
00:04:14
met informatie zoals een chronologie, de verschillende taken
00:04:17
die al zijn voltooid, de taken die nog moeten worden uitgevoerd en de taken die
00:04:21
zijn opgenomen in de documentbibliotheek.
00:04:24
In de voorwaarden van de documenten die ik daar vind, kan ik ze
00:04:26
downloaden, synchroniseren, misschien bewerken of toevoegen
00:04:30
als ik daar natuurlijk toestemming voor heb.
00:04:33
In dit eerste gedeelte hebt u het Project Online
00:04:36
interface ontdekt, inclusief de projectcentrum interface
00:04:39
met de lijst, informatie, de Gantt-grafiek,
00:04:42
de toestemmingen die u kunt verlenen met betrekking tot uw project
00:04:46
en de middelen die aan dit project zijn gekoppeld.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Descubriendo la interfaz.
00:00:03
Hola y bienvenido a este tutorial sobre Project Online.
00:00:07
En esta seccion, descubriremos la interfaz del software.
00:00:11
Juntos descubriremos cómo consultar una lista de
00:00:13
proyectos e información clave relativa a proyectos,
00:00:18
cómo trabajar con los diagramas de Gantt disponibles,
00:00:20
cómo definir y administrar un número de licencias para sus empleados
00:00:24
y por último, cómo acceder a los diferentes recursos en particular a usar
00:00:29
la biblioteca de documentos que está asignada a cada proyecto.
00:00:33
Para comenzar, acceda al portal y abra el software project online.
00:00:40
Una vez abierto el software, accederá directamente al centro de proyectos.
00:00:45
Aquí, podrá ver exactamente lo que he descrito en la introducción.
00:00:50
Vamos a ver juntos cómo consultar información clave para sus proyectos.
00:00:54
En el centro de la pantalla, verá la lista completa de proyectos.
00:00:59
Están centralizados en Projecto Online.
00:01:02
Primero, tiene el nombre del proyecto y después la información relativa al mismo.
00:01:07
Información sobre fechas de inicio y fin,
00:01:10
índice de terminación, duración del plan,
00:01:13
el trabajo ya realizado y la persona que gestiona el proyecto como propietario.
00:01:18
Con fines informativos,
00:01:20
también tiene las últimas fechas de las últimas publicaciones que se han hecho.
00:01:25
Ahora vamos a ver cómo monitorizar la coordinación de
00:01:27
proyectos en comparación con cada uno de los otros y su progreso.
00:01:32
Para eso, puede usar la columna separador en la segunda parte de la pantalla.
00:01:37
Puede ajustar el tamaño de cada vista y también puede ver el progreso de cada proyecto,
00:01:42
cada proyecto en relación a los otros,
00:01:44
pero también la evaluación interna de los proyectos,
00:01:48
el índice de progreso de cada proyecto se indica con una barra más oscura.
00:01:53
Si necesita cambiar la vista, vaya a la barra de herramientas.
00:01:57
Bajo la pestaña proyecto, tiene una lupa de zoom que le permite
00:02:00
aumentar o disminuir el tamaño de la vista para máxima visibilidad.
00:02:06
Por supuesto, no todo el mundo puede acceder a cualquier proyecto.
00:02:10
Vamos a echar una ojeada a cómo asignar y gestionar un número de
00:02:12
permisos relacionados con los proyectos.
00:02:16
En el lado, tendré mi lista de proyectos,
00:02:19
seleccionaré mi proyecto y otra vez usando la barra de herramientas,
00:02:23
asignaré permisos para el proyecto desde aquí.
00:02:26
Vamos a ver qué tipo de permisos puede haber.
00:02:30
Puede conceder permisos como miembro,
00:02:33
los invitados a ser miembros podrán contribuir y participar
00:02:37
activamente en la implementación del proyecto.
00:02:41
Puede asignar permisos solo como visitante,
00:02:44
en este caso, los visitantes solo tienen derecho a leer o consultar el documento.
00:02:49
Los derechos como propietario otorgan total control de un proyecto a una persona.
00:02:55
¿Cómo se pueden asignar estos permisos?
00:02:58
Use el icono que está aquí.
00:03:02
La ventana que aparece le resultará familiar.
00:03:04
Simplemente escriba en la dirección de la persona con la que
00:03:07
le gustaría compartir el proyecto y escriba un mensaje para
00:03:10
esa persona si tiene información específica que desea enviar.
00:03:14
Mostrando las opciones, puede encontrar de nuevo
00:03:17
los niveles de permisos disponibles y aquí podrá
00:03:20
cambiar el nivel de permiso según requiera.
00:03:23
Total control, solo lectura, modificación.
00:03:27
Puede configurar todo esto como desee, dependiendo de las personas involucradas.
00:03:32
Cuando todo esto esté hecho, puede hacer clic en Compartir.
00:03:37
En Compartir con, tiene la lista de personas que comparten
00:03:40
el mismo proyecto con usted. Finalmente, para administrar su proyecto,
00:03:44
necesita los documentos disponibles en el anexo y otros varios recursos.
00:03:49
Aquí tiene cómo encontrar esos documentos y dónde almacenarlos.
00:03:53
La ventaja de volver al centro de proyectos es que
00:03:56
tiene acceso a varios iconos, especialmente
00:03:59
los iconos que están colocados en la primera columna y que
00:04:02
indican que los documentos se han colocado en el anexo del proyecto.
00:04:06
Hago clic en el icono carpeta para acceder a esos documentos.
00:04:11
Aquí, verá una vista general del proyecto
00:04:14
con información como la cronología, las diferentes tareas
00:04:17
que ya se han completado, las que vendrán y las que
00:04:21
están contenidas en la biblioteca de documentos.
00:04:24
En términos de los documentos que encuentro allí, puedo
00:04:26
descargarlos, sincronizarlo, tal vez editarlo o añadirlos
00:04:30
si tiengo permiso, por supuesto.
00:04:33
En esta primera sección, ha descubierto la interfaz Project Online,
00:04:36
incluyendo la interfaz centro de proyecto
00:04:39
con la lista, la información, el diagrama de Gantt,
00:04:42
los permisos que puede otorgar en relación a su proyecto
00:04:46
y los recursos asociados a este proyecto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Descobrindo a interface.
00:00:03
Oi, seja bem-vindo a este tutorial do Project Online.
00:00:07
Nesta seção vamos desvendar a interface do software.
00:00:11
Juntos veremos como consultar uma lista de
00:00:13
projetos e informações-chave relativas a eles,
00:00:18
como trabalhar a partir dos gráficos de Gantt disponíveis,
00:00:20
como definir e gerenciar diversas licenças para seus empregados
00:00:24
e, por último, como acessar os vários recursos, em especial, usando
00:00:29
a biblioteca de documentos atribuída a cada projeto.
00:00:33
Para iniciar, acesse o portal e abra o software Project Online.
00:00:40
Ao abrir o software, você será logo direcionado para a central de projetos.
00:00:45
Nela você poderá ver exatamente aquilo que descrevi na introdução.
00:00:50
Vamos ver juntos como consultar as informações-chave de seus projetos.
00:00:54
No centro da tela, você verá a lista completa de projetos.
00:00:59
Eles estão centralizados no Project Online.
00:01:02
Primeiro, temos o nome do projeto e, em seguida, as informações relativas a ele.
00:01:07
Informações sobre as datas de início e fim,
00:01:10
a taxa de conclusão, a duração do plano,
00:01:13
o trabalho já concluído e a pessoa que gerencia o projeto como seu proprietário.
00:01:18
Para fins de informação,
00:01:20
é possível ter também as últimas datas das publicações mais recentes feitas.
00:01:25
Agora vejamos como monitorar a coordenação de
00:01:27
projetos em comparação com cada um deles e seu progresso.
00:01:32
Para isto, é preciso usar o separador de colunas na segunda parte da tela.
00:01:37
É possível ajustar o tamanho de cada exibição e também ver o progresso de cada projeto,
00:01:42
cada projeto em relação a outros
00:01:44
e também as avaliações internas dos projetos,
00:01:48
sendo a taxa de andamento de cada projeto indicada por uma barra mais escura.
00:01:53
Se precisar modificar o modo de exibição, vá para a faixa de opções.
00:01:57
Sob a aba do projeto, há lentes de zoom, que permitem
00:02:00
aumentar ou diminuir o tamanho da visualização, para obter visibilidade máxima.
00:02:06
Claro que nem todos podem acessar qualquer projeto.
00:02:10
Vamos dar uma olhada em como atribuir e gerenciar diversas
00:02:12
permissões envolvendo projetos.
00:02:16
Na lateral, vou mostrar minha lista de projetos;
00:02:19
vou selecionar meu projeto e, ainda usando a faixa de opções,
00:02:23
atribuir as permissões para o projeto a partir de agora.
00:02:26
Vejamos quais os tipos de permissão existentes.
00:02:30
É possível atribuir permissão de membro da equipe;
00:02:33
os que têm esta permissão, podem contribuir e participar
00:02:37
ativamente da implementação do projeto.
00:02:41
É possível atribuir permissão apenas de visitante;
00:02:44
neste caso, a pessoa só poderá ler ou consultar o documento.
00:02:49
Os direitos de proprietário dão à pessoa controle total sobre o projeto.
00:02:55
Como atribuir essas permissões?
00:02:58
Use este ícone aqui.
00:03:02
A janela que aparece lhe é familiar.
00:03:04
Apenas preencha o nome da pessoa com quem
00:03:07
você gostaria de compartilhar o projeto e escreva uma mensagem para
00:03:10
ela, caso haja informações específicas que você queira enviar.
00:03:14
Ao mostrar as opções, é possível mais uma vez encontrar
00:03:17
os níveis de permissão disponíveis e, aqui, você poderá
00:03:20
alterar o nível de permissão se quiser.
00:03:23
Controle total, apenas leitura, modificação.
00:03:27
É possível configurar todos eles como quiser, dependendo da pessoa envolvida.
00:03:32
Quando tudo estiver pronto, clique em Compartilhar.
00:03:37
Em Compartilhar com, você verá a lista de pessoas que compartilham
00:03:40
o mesmo projeto com você. Por fim, para gerenciar seu projeto,
00:03:44
você precisa de documentos disponíveis no anexo e vários outros recursos.
00:03:49
Aqui está como encontrar esses documentos e onde armazená-los.
00:03:53
A vantagem de voltar à central de projetos é que
00:03:56
você pode acessar diversos ícones, em especial
00:03:59
aqueles que estão colocados na primeira coluna e que
00:04:02
indicam que os documentos foram colocados no anexo do projeto.
00:04:06
Vamos clicar no ícone Pasta para acessar esses documentos.
00:04:11
Aqui, você terá uma visão geral do projeto
00:04:14
com informações como cronologia, as diferentes tarefas
00:04:17
já concluídas, as que virão e as que
00:04:21
estão contidas na biblioteca de documentos
00:04:24
Nos termos dos documentos que encontramos aqui, posso
00:04:26
fazer download deles, sincronizá-los, talvez editá-los ou fazer acréscimos
00:04:30
se tiver permissão para tal, claro.
00:04:33
Nesta primeira seção, descobrimos a interface do Project Online,
00:04:36
incluindo a interface da central de projetos
00:04:39
com a listagem, informações, gráficos de Gantt,
00:04:42
as permissões que você pode atribuir, relativas a seu projeto,
00:04:46
e os recursos associados ao projeto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Die Schnittstelle entdecken.
00:00:03
Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial auf Project Online.
00:00:07
In diesem Abschnitt werden wir die Software-Schnittstelle entdecken.
00:00:11
Gemeinsam werden wir prüfen, wie wir eine Liste von
00:00:13
Projekte und wichtige Informationen zu Projekten,
00:00:18
Wie aus den Gantt-Charts gearbeitet werden,
00:00:20
Wie Sie eine Reihe von Lizenzen für Ihre Mitarbeiter definieren und verwalten
00:00:24
Und schließlich, wie man auf die verschiedenen Ressourcen zugreifen kann, insbesondere mit
00:00:29
Die Bibliothek der Dokumente, die jedem Projekt zugeordnet werden.
00:00:33
Um loszulegen, greifen Sie auf das Portal zu und öffnen Sie die Online-Software des Projekts.
00:00:40
Sobald die Software geöffnet ist, werden Sie direkt zum Projektzentrum gebracht.
00:00:45
Hier können Sie genau sehen, was ich in der Einleitung beschrieben habe.
00:00:50
Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, wie Sie wichtige Informationen für Ihre Projekte konsultieren können.
00:00:54
In der Mitte des Bildschirms sehen Sie die komplette Liste der Projekte.
00:00:59
Sie sind zentral in Project Online.
00:01:02
Zuerst haben Sie den Namen des Projekts und dann die Informationen dazu.
00:01:07
Informationen zu den Start-und Endterminen,
00:01:10
Die Fertigstellungsquote, die Plandauer,
00:01:13
Die Arbeiten sind bereits abgeschlossen und die Person, die das Projekt als Eigentümer leitet.
00:01:18
Zu Informationszwecken,
00:01:20
Sie haben auch die letzten Termine der letzten Publikationen, die gemacht wurden.
00:01:25
Schauen wir uns nun an, wie wir die Koordination der
00:01:27
Projekte im Vergleich zueinander und ihre Fortschritte.
00:01:32
Dafür können Sie den Spaltenabscheider im zweiten Teil des Bildschirms verwenden.
00:01:37
Sie können die Größe der einzelnen Ansichten anpassen und Sie können auch den Fortschritt der einzelnen Projekte sehen,
00:01:42
Jedes Projekt im Verhältnis zu anderen
00:01:44
Aber auch die internen Bewertungen von Projekten,
00:01:48
Die Fortschrittsrate für jedes Projekt wird mit einem dunkleren Balken angezeigt.
00:01:53
Wenn Sie die Ansicht ändern müssen, gehen Sie zum Band.
00:01:57
Unter der Registerkarte des Projekts haben Sie Zoom-Objektive, die
00:02:00
Sie erhöhen oder verringern die Größe der Ansicht für maximale Sichtbarkeit.
00:02:06
Natürlich kann nicht jeder auf jedes Projekt zugreifen.
00:02:10
Werfen wir einen Blick auf, wie man eine Reihe von
00:02:12
Genehmigungen, die Projekte betreffen.
00:02:16
An der Seite werde ich meine Liste der Projekte,
00:02:19
Ich wähle mein Projekt aus und benutze immer noch das Band,
00:02:23
Erteilung von Genehmigungen für das Projekt von hier aus.
00:02:26
Mal sehen, welche Berechtigungen das sein könnte.
00:02:30
Sie können als Mitglied Berechtigungen erteilen,
00:02:33
Die als Mitglied eingeladenen Personen können sich einbringen und teilnehmen
00:02:37
Aktiv bei der Umsetzung des Projekts.
00:02:41
Sie können nur als Besucher Berechtigungen erteilen,
00:02:44
In diesem Fall haben Besucher nur das Recht, das Dokument zu lesen oder zu konsultieren.
00:02:49
Die Rechte als Eigentümer geben einer Person die volle Kontrolle über ein Projekt.
00:02:55
Wie können diese Genehmigungen erteilt werden?
00:02:58
Verwenden Sie das Symbol, das hier ist.
00:03:02
Das Fenster, das erscheint, wird Ihnen vertraut sein.
00:03:04
Füllen Sie einfach die Adresse der Person aus, mit der
00:03:07
Sie möchten das Projekt teilen und eine Nachricht für
00:03:10
Wenn Sie spezifische Informationen haben, die Sie senden möchten.
00:03:14
Durch die Anzeige der Optionen, können Sie wieder finden
00:03:17
Die Genehmigungsstufen sind verfügbar und hier können Sie
00:03:20
Ändern Sie die Berechtigungsstufe, wie Sie es benötigen.
00:03:23
Volle Kontrolle, nur gelesen, modifiziert.
00:03:27
Sie können das alles nach Beleben konfigurieren, je nachdem, welche Personen daran beteiligt sind.
00:03:32
Wenn all dies erledigt ist, können Sie auf "Teilen" klicken.
00:03:37
In Shared mit, haben Sie die Liste der Menschen, die teilen
00:03:40
Das gleiche Projekt mit Ihnen. Schließlich, um Ihr Projekt zu verwalten,
00:03:44
Sie benötigen Dokumente, die im Anhang verfügbar sind, und verschiedene andere Ressourcen.
00:03:49
Hier ist, wie man diese Dokumente zu finden und wo man sie aufbewahrt.
00:03:53
Der Vorteil der Rückkehr ins Projektzentrum ist, dass
00:03:56
Sie haben Zugriff auf eine Reihe von Symbolen, insbesondere
00:03:59
Die Symbole, die in der ersten Spalte platziert sind und die
00:04:02
Hinweise darauf, dass die Dokumente in den Anhang des Projekts aufgenommen wurden.
00:04:06
Ich werde auf das Ordnersymbol klicken, um auf diese Dokumente zuzugreifen.
00:04:11
Hier finden Sie einen Überblick über das Projekt
00:04:14
Mit Informationen wie Chronologie, den verschiedenen Aufgaben
00:04:17
Die sind bereits abgeschlossen, die kommen und die, die
00:04:21
In der Dokumentenbibliothek sind vorhanden.
00:04:24
In den Dokumenten, die ich dort finde, kann ich
00:04:26
Laden Sie sie herunter, synchronisieren Sie sie, bearbeiten oder fügen Sie vielleicht
00:04:30
An sie, wenn ich natürlich die Erlaubnis habe.
00:04:33
In diesem ersten Abschnitt haben Sie das Projekt Online entdeckt
00:04:36
Schnittstelle, einschließlich der Projektzentrum-Schnittstelle
00:04:39
Mit der Liste, den Informationen, dem Gantt-Diagramm,
00:04:42
Die Berechtigungen, die Sie in Bezug auf Ihr Projekt erteilen können
00:04:46
Und die Ressourcen, die mit diesem Projekt verbunden sind.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Scoprire l'interfaccia.
00:00:03
Salve e benvenuti a questo tutorial su Project Online.
00:00:07
In questa sezione, scopriremo l'interfaccia software.
00:00:11
Insieme vedremo come consultare un elenco di
00:00:13
progetti e informazioni chiave relative ai progetti,
00:00:18
come lavorare dai diagrammi di Gantt disponibili,
00:00:20
come definire e gestire una serie di licenze per i tuoi dipendenti
00:00:24
e infine come accedere alle varie risorse in particolare utilizzando
00:00:29
la libreria dei documenti assegnati a ciascun progetto.
00:00:33
Per iniziare, accedere al portale e aprire il software online del progetto.
00:00:40
Una volta aperto il software, sarete portati direttamente al centro del progetto.
00:00:45
Qui, si sarà in grado di vedere esattamente quello che ho descritto nell'introduzione.
00:00:50
Diamo un'occhiata insieme a come consultare le informazioni chiave per i vostri progetti.
00:00:54
Al centro dello schermo, vedrai l'elenco completo dei progetti.
00:00:59
Sono centralizzati in Project Online.
00:01:02
In primo luogo, si ha il nome del progetto e poi le informazioni relative ad esso.
00:01:07
Informazioni sulle date di inizio e di fine,
00:01:10
il tasso di completamento, la durata del piano,
00:01:13
il lavoro già completato e la persona che gestisce il progetto come proprietario.
00:01:18
A scopo informativo,
00:01:20
hai anche le ultime date delle ultime pubblicazioni che sono state fatte.
00:01:25
Ora diamo un'occhiata a come monitorare il coordinamento di
00:01:27
progetti in confronto tra loro e i loro progressi.
00:01:32
A tale scopo, è possibile utilizzare il separatore di colonna nella seconda parte dello schermo.
00:01:37
È possibile regolare le dimensioni di ogni vista e si può anche vedere l'avanzamento di ogni progetto,
00:01:42
ogni progetto in relazione ad altri
00:01:44
ma anche le valutazioni interne dei progetti,
00:01:48
la velocità di avanzamento per ogni progetto indicato con una barra più scura.
00:01:53
Se è necessario modificare la visualizzazione, passare alla barra multifunzione.
00:01:57
Nella scheda del progetto sono disponibili lenti di zoom che
00:02:00
per aumentare o ridurre le dimensioni della vista per la massima visibilità.
00:02:06
Naturalmente non tutti possono accedere a qualsiasi progetto.
00:02:10
Diamo un'occhiata a come concedere e gestire un certo numero di
00:02:12
autorizzazioni che coinvolgono i progetti.
00:02:16
A lato, ti porterò fuori la mia lista di progetti,
00:02:19
Seleziono il mio progetto e, ancora usando la barra multifunzione,
00:02:23
concedere le autorizzazioni per il progetto da qui.
00:02:26
Vediamo che tipo di autorizzazioni questi potrebbero essere.
00:02:30
È possibile concedere autorizzazioni come membro,
00:02:33
gli invitati in qualità di soci potranno contribuire e partecipare
00:02:37
attivamente nell'attuazione del progetto.
00:02:41
È possibile concedere le autorizzazioni solo come visitatore,
00:02:44
in questo caso i visitatori avranno solo il diritto di leggere o consultare il documento.
00:02:49
I diritti come proprietario concedono il controllo totale di un progetto a una persona.
00:02:55
Come possono essere concesse queste autorizzazioni?
00:02:58
Usa l'icona qui.
00:03:02
La finestra che appare vi sarà familiare.
00:03:04
Basta compilare l'indirizzo della persona con cui
00:03:07
si desidera condividere il progetto e scrivere un messaggio per
00:03:10
tale persona se si dispone di informazioni specifiche che si desidera inviare.
00:03:14
Visualizzando le opzioni, è possibile trovare ancora una volta
00:03:17
i livelli di autorizzazione disponibili e qui si sarà in grado di
00:03:20
modificare il livello di autorizzazione in base alle esigenze.
00:03:23
Controllo completo, sola lettura, modifica.
00:03:27
È possibile configurare tutto questo come si desidera a seconda delle persone coinvolte.
00:03:32
Al termine, è possibile fare clic su Condividi.
00:03:37
In Condiviso con è presente l'elenco delle persone che condividono
00:03:40
lo stesso progetto con voi. Infine, per gestire il progetto,
00:03:44
sono necessari documenti disponibili nell'allegato e varie altre risorse.
00:03:49
Ecco come trovare questi documenti e dove archiviarli.
00:03:53
Il vantaggio di tornare al centro progetti è che
00:03:56
si ha accesso a una serie di icone, in particolare
00:03:59
le icone che vengono inserite nella prima colonna e che
00:04:02
indicano che i documenti sono stati inseriti nell'allegato del progetto.
00:04:06
Farò clic sull'icona della cartella per accedere a questi documenti.
00:04:11
Qui troverai una panoramica del progetto
00:04:14
con informazioni come una cronologia, i diversi compiti
00:04:17
che sono già completati, quelli a venire e quelli che
00:04:21
sono contenuti all'interno della raccolta documenti.
00:04:24
Per quanto riguarda i documenti che trovo lì, posso
00:04:26
scaricarli, sincronizzarli, magari modificarli o aggiungere
00:04:30
a loro se ho il permesso, naturalmente.
00:04:33
In questa prima sezione è stato individuato il
00:04:36
interfaccia, inclusa l'interfaccia del centro progetti
00:04:39
con l'elenco, le informazioni, il diagramma di Gantt,
00:04:42
le autorizzazioni che si è in grado di concedere per quanto riguarda il progetto
00:04:46
e le risorse associate a questo progetto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
發現介面。
00:00:03
您好,歡迎參加關於線上專案的本教程。
00:00:07
在本節中,我們將發現軟體介面。
00:00:11
我們將一起研究如何查閱
00:00:13
與專案相關的專案和關鍵資訊,
00:00:18
如何從可用的甘特圖表工作,
00:00:20
如何為您的員工定義和管理多個許可證
00:00:24
最後,如何使用各種資源,特別是使用
00:00:29
分配給每個專案的文件庫。
00:00:33
要開始使用,訪問門戶並打開專案線上軟體。
00:00:40
一旦軟體打開,您將直接被帶到專案中心。
00:00:45
在這裡,您將能夠看到我在介紹中描述的內容。
00:00:50
讓我們一起看一下如何查閱專案的關鍵資訊。
00:00:54
在螢幕的中心,您將看到專案的完整清單。
00:00:59
它們集中在連線專案中。
00:01:02
首先,您有專案的名稱,然後具有與其相關的資訊。
00:01:07
有關開始日期和結束日期的資訊,
00:01:10
完成率、計畫持續時間、
00:01:13
已完成的工作以及作為擁有者管理專案的人員。
00:01:18
出於參考目的,
00:01:20
您還有已製作的最新出版物的最後日期。
00:01:25
現在,讓我們來看看如何監控協調
00:01:27
專案,以及它們的進展。
00:01:32
為此,您可以在螢幕的第二部分使用列分隔符號。
00:01:37
您可以調整每個視圖的大小,還可以查看每個專案的進度,
00:01:42
與其它專案相關的每個專案
00:01:44
以及專案的內部評估,
00:01:48
用較暗的條標指示每個專案的進度率。
00:01:53
如果需要更改視圖,則轉到功能區。
00:01:57
在專案的選項卡下,您有變焦鏡頭,允許
00:02:00
增加或減小視圖的大小,以實現最大可見度。
00:02:06
當然,不是每個人都可以訪問任何專案。
00:02:10
讓我們來看看如何授予和管理一些
00:02:12
涉及專案的許可權。
00:02:16
在一旁,我會提出我的專案清單,
00:02:19
我將選擇我的專案,並且仍在使用功能區,
00:02:23
從這裡授予專案的許可權。
00:02:26
讓我們看看這些許可權可能是什麼類型。
00:02:30
您可以作為成員授予許可權,
00:02:33
作為會員被邀請的人將能夠作出貢獻和參與
00:02:37
積極實施專案。
00:02:41
您只能作為訪問者授予許可權,
00:02:44
在這種情況下,訪問者將只有閱讀或查閱檔的權利。
00:02:49
作為擁有者的權利將專案的完全控制權授予個人。
00:02:55
如何授予這些許可權?
00:02:58
使用此處的圖示。
00:03:02
顯示的視窗將熟悉您。
00:03:04
只需填寫與其一起的人的位址
00:03:07
您希望共用專案並編寫一條消息
00:03:10
如果您有您希望發送的特定資訊,請此人。
00:03:14
通過顯示選項,您可以再次找到
00:03:17
可用的權限等級,在這裡您將能夠
00:03:20
根據需要更改權限等級。
00:03:23
完全控制,唯讀,修改。
00:03:27
您可以根據需要根據需要配置所有這些。
00:03:32
完成所有這些工作後,可以按一下"共用"。
00:03:37
在"共用"中,您擁有共用的人員清單
00:03:40
和你相同的專案。最後,為了管理您的專案,
00:03:44
您需要附件和其他各種資源中的檔。
00:03:49
下面提供查找這些文檔以及如何將它們存儲在何處。
00:03:53
返回到專案中心的好處是:
00:03:56
您可以訪問許多圖示,特別是
00:03:59
放置在第一列中的圖示,
00:04:02
表明這些檔已放在專案的附件中。
00:04:06
我將按一下資料夾圖示以訪問這些文檔。
00:04:11
在這裡,您將找到專案的概述
00:04:14
與資訊,如年表,不同的任務
00:04:17
已經完成,那些來和那些
00:04:21
包含在文件庫中。
00:04:24
就我在那裡找到的檔而言,我可以
00:04:26
下載它們,同步它們,也許編輯或添加
00:04:30
當然,如果我有許可的話,
00:04:33
在第一部分中,您發現了"線上專案"
00:04:36
介面,包括專案中心介面
00:04:39
清單,資訊,甘特圖,
00:04:42
能夠授予的專案許可權
00:04:46
以及與此專案關聯的資源。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
インターフェイスを検出しています。
00:00:03
こんにちは、プロジェクトオンライン上のこのチュートリアルへようこそ。
00:00:07
このセクションでは、ソフトウェア インターフェイスを見つけます。
00:00:11
一緒に私たちは、リストを参照する方法を見てみましょう
00:00:13
プロジェクトおよびプロジェクトに関する重要な情報、
00:00:18
利用可能なガントチャートから作業する方法,
00:00:20
従業員のライセンスの数を定義および管理する方法
00:00:24
そして最後に、特に使用して様々なリソースにアクセスする方法
00:00:29
各プロジェクトに割り当てられているドキュメントのライブラリ。
00:00:33
開始するには、ポータルにアクセスし、プロジェクトオンライン ソフトウェアを開きます。
00:00:40
ソフトウェアを開くと、プロジェクトセンターに直接行きます。
00:00:45
ここでは、私が紹介で説明したことを正確に見ることができるでしょう。
00:00:50
プロジェクトの重要な情報を参照する方法を一緒に見てみましょう。
00:00:54
画面の中央に、プロジェクトの完全なリストが表示されます。
00:00:59
これらはプロジェクト オンラインで一元化されます。
00:01:02
まず、プロジェクトの名前とそれに関連する情報を持っています。
00:01:07
開始日と終了日に関する情報、
00:01:10
完了率、計画期間、
00:01:13
既に完了している作業と、プロジェクトを所有者として管理するユーザー。
00:01:18
情報提供のため、
00:01:20
また、最新のパブリケーションの最終日も作成されます。
00:01:25
それでは、の調整を監視する方法を見てみましょう。
00:01:27
お互いとその進捗状況と比較してプロジェクト。
00:01:32
このためには、画面の 2 番目の部分で列区切り記号を使用できます。
00:01:37
各ビューのサイズを調整したり、各プロジェクトの進行状況を確認したりすることもできます。
00:01:42
他のプロジェクトに関連する各プロジェクト
00:01:44
プロジェクトの内部評価も、
00:01:48
暗いバーで示される各プロジェクトの進行率。
00:01:53
ビューを変更する必要がある場合は、リボンに移動します。
00:01:57
プロジェクトのタブの下には、ズームレンズがあり、
00:02:00
表示を最大にするために、ビューのサイズを増減します。
00:02:06
もちろん、誰もが任意のプロジェクトにアクセスできるわけではありません。
00:02:10
を付与および管理する方法を見てみましょう。
00:02:12
プロジェクトに関連するアクセス許可。
00:02:16
横で、私はプロジェクトのリストを持ち出します。
00:02:19
私は自分のプロジェクトを選択し、まだリボンを使用して、
00:02:23
ここからプロジェクトのアクセス許可を付与します。
00:02:26
これらがどのようなアクセス許可であるかを見てみましょう。
00:02:30
メンバーとしてアクセス許可を付与できます。
00:02:33
会員として招待された方は、貢献し、参加することができる
00:02:37
プロジェクトの実施に積極的に取り組んでいます。
00:02:41
アクセス許可は訪問者としてのみ付与できます。
00:02:44
この場合、訪問者はドキュメントを読んだり相談したりする権利のみを持ちます。
00:02:49
所有者としての権利は、プロジェクトの完全な制御を個人に付与します。
00:02:55
これらのアクセス許可はどのように付与できますか。
00:02:58
ここにあるアイコンを使用します。
00:03:02
表示されるウィンドウは、よく知られています。
00:03:04
ただ、誰と一緒に人の住所を記入してください
00:03:07
プロジェクトを共有し、メッセージを書きたい
00:03:10
あなたが送信したい特定の情報を持っている場合は、その人。
00:03:14
オプションを表示すると、もう一度
00:03:17
利用可能なアクセス許可レベルとここでは、次の操作を行うことができる。
00:03:20
必要に応してアクセス許可レベルを変更します。
00:03:23
フルコントロール、読み取りのみ、変更。
00:03:27
関係者に応じて、必要に応じてこのすべてを構成できます。
00:03:32
このすべてが完了したら、[共有] をクリックします。
00:03:37
[共有] で、共有するユーザーの一覧が表示されます。
00:03:40
あなたと同じプロジェクト。最後に、プロジェクトを管理するために、
00:03:44
別館やその他のさまざまなリソースで利用可能なドキュメントが必要です。
00:03:49
これらのドキュメントを検索する方法と保存場所を次に説明します。
00:03:53
プロジェクト センターに戻る利点は、
00:03:56
あなたは、特に、アイコンの数へのアクセス権を持っています
00:03:59
最初の列に配置され、
00:04:02
ドキュメントがプロジェクトの別館に配置されたことを示します。
00:04:06
フォルダアイコンをクリックして、これらのドキュメントにアクセスします。
00:04:11
ここでは、プロジェクトの概要を見つけることができます
00:04:14
年表などの情報を使用して、さまざまなタスク
00:04:17
すでに完成しているもの、来るもの、来るもの
00:04:21
はドキュメント ライブラリ内に含まれています。
00:04:24
私がそこで見つけた文書の用語では、
00:04:26
それらをダウンロードし、それらを同期し、おそらく編集または追加
00:04:30
もちろん、私が許可を持っている場合は、彼らに。
00:04:33
この最初のセクションでは、プロジェクトオンラインを発見しました
00:04:36
プロジェクト センター インターフェイスを含むインターフェイス
00:04:39
リスト、情報、ガントチャート、
00:04:42
プロジェクトに関して付与できるアクセス許可
00:04:46
とこのプロジェクトに関連付けられているリソース。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Khám phá giao diện.
00:00:03
Xin chào và hoan nghênh hướng dẫn này về dự án trực tuyến.
00:00:07
Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá giao diện phần mềm.
00:00:11
Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét cách tham khảo danh sách các
00:00:13
Các dự án và thông tin quan trọng liên quan đến dự án,
00:00:18
làm thế nào để làm việc từ biểu đồ Gantt có sẵn,
00:00:20
cách xác định và quản lý một số giấy phép cho nhân viên của bạn
00:00:24
và cuối cùng làm thế nào để truy cập các nguồn lực khác nhau nói riêng sử dụng
00:00:29
thư viện tài liệu được giao cho từng dự án.
00:00:33
Để bắt đầu, truy cập vào cổng thông tin và mở phần mềm trực tuyến của dự án.
00:00:40
Một khi phần mềm được mở ra, bạn sẽ được đưa trực tiếp đến Trung tâm dự án.
00:00:45
Ở đây, bạn sẽ có thể nhìn thấy chính xác những gì tôi đã mô tả trong phần giới thiệu.
00:00:50
Hãy cùng nhau xem xét cách tham khảo thông tin chính cho các dự án của bạn.
00:00:54
Ở trung tâm của màn hình, bạn sẽ thấy danh sách đầy đủ các dự án.
00:00:59
Họ là tập trung trong Project Online.
00:01:02
Trước tiên, bạn có tên của dự án và sau đó các thông tin liên quan đến nó.
00:01:07
Thông tin về ngày bắt đầu và kết thúc,
00:01:10
tỷ lệ hoàn thành, thời hạn kế hoạch,
00:01:13
công việc đã hoàn thành và người quản lý dự án là chủ sở hữu.
00:01:18
Vì mục đích thông tin,
00:01:20
bạn cũng có những ngày cuối cùng của các ấn phẩm mới nhất đã được thực hiện.
00:01:25
Bây giờ chúng ta hãy xem làm thế nào để theo dõi sự phối hợp của
00:01:27
Các dự án so với nhau và sự tiến bộ của họ.
00:01:32
Đối với điều này, bạn có thể sử dụng dấu tách cột trong phần thứ hai của màn hình.
00:01:37
Bạn có thể điều chỉnh kích thước của mỗi lượt xem và bạn cũng có thể thấy tiến trình của từng dự án,
00:01:42
mỗi dự án liên quan đến người khác
00:01:44
mà còn các thẩm định nội bộ của các dự án,
00:01:48
tốc độ tiến độ cho mỗi dự án được chỉ định với một thanh tối hơn.
00:01:53
Nếu bạn cần thay đổi xem, hãy đi tới ruy băng.
00:01:57
Trong tab của dự án, bạn có các ống kính zoom cho phép
00:02:00
bạn tăng hoặc giảm kích thước của chế độ xem để có khả năng hiển thị tối đa.
00:02:06
Tất nhiên không phải tất cả mọi người có thể truy cập bất kỳ dự án.
00:02:10
Chúng ta hãy xem làm thế nào để cấp và quản lý một số
00:02:12
quyền liên quan đến dự án.
00:02:16
Ở bên cạnh, tôi sẽ đưa lên danh sách các dự án,
00:02:19
Tôi sẽ chọn dự án của tôi và, vẫn còn sử dụng ribbon,
00:02:23
cấp quyền cho dự án từ đây.
00:02:26
Hãy xem những gì loại quyền này có thể được.
00:02:30
Bạn có thể cấp quyền cho một thành viên,
00:02:33
những người được mời làm thành viên sẽ có thể đóng góp và tham gia
00:02:37
tích cực trong việc thực hiện dự án.
00:02:41
Bạn chỉ có thể cấp quyền cho khách truy cập,
00:02:44
trong trường hợp này du khách sẽ chỉ có quyền đọc hoặc tham khảo tài liệu.
00:02:49
Các quyền như một chủ sở hữu cấp tổng kiểm soát của một dự án cho một người.
00:02:55
Làm thế nào các quyền này có thể được cấp?
00:02:58
Sử dụng biểu tượng ở đây.
00:03:02
Cửa sổ xuất hiện sẽ quen thuộc với bạn.
00:03:04
Chỉ cần điền vào địa chỉ của người với người mà
00:03:07
bạn muốn chia sẻ dự án và viết một tin nhắn cho
00:03:10
người đó nếu bạn có thông tin cụ thể mà bạn muốn gửi.
00:03:14
Bằng cách hiển thị các tùy chọn, bạn có thể một lần nữa tìm thấy
00:03:17
cấp phép có sẵn và ở đây bạn sẽ có thể
00:03:20
thay đổi cấp độ quyền như bạn yêu cầu.
00:03:23
Kiểm soát hoàn toàn, chỉ đọc, sửa đổi.
00:03:27
Bạn có thể cấu hình tất cả những điều này như bạn mong muốn tùy thuộc vào những người có liên quan.
00:03:32
Khi tất cả điều này được thực hiện, bạn có thể nhấp vào chia sẻ.
00:03:37
Trong chia sẻ với, bạn có danh sách những người chia sẻ
00:03:40
cùng một dự án với bạn. Cuối cùng, để quản lý dự án của bạn,
00:03:44
bạn cần tài liệu có sẵn trong phụ lục và các nguồn tài nguyên khác.
00:03:49
Dưới đây là cách tìm các tài liệu này và nơi lưu trữ chúng.
00:03:53
Lợi ích của việc trở lại Trung tâm dự án là
00:03:56
bạn có quyền truy cập vào một số biểu tượng, đặc biệt là
00:03:59
Các biểu tượng được đặt trong cột đầu tiên và
00:04:02
chỉ ra rằng các tài liệu được đặt trong phụ lục của dự án.
00:04:06
Tôi sẽ bấm vào biểu tượng thư mục để truy cập các tài liệu này.
00:04:11
Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tổng quan về dự án
00:04:14
với các thông tin như niên biểu, các nhiệm vụ khác nhau
00:04:17
đã được hoàn tất, những người đến và những người mà
00:04:21
được chứa trong thư viện tài liệu.
00:04:24
Trong các điều khoản của các tài liệu tôi tìm thấy ở đó, tôi có thể
00:04:26
tải chúng, đồng bộ hóa chúng, có lẽ chỉnh sửa hoặc thêm
00:04:30
cho họ nếu tôi có sự cho phép, tất nhiên.
00:04:33
Trong phần đầu tiên này, bạn đã phát hiện ra dự án Online
00:04:36
giao diện, bao gồm giao diện Trung tâm dự án
00:04:39
với danh sách, thông tin, biểu đồ Gantt,
00:04:42
quyền mà bạn có thể cấp liên quan đến dự án của bạn
00:04:46
và các nguồn lực liên quan đến dự án này.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Menemukan antarmuka.
00:00:03
Halo dan Selamat datang di tutorial ini pada Project online.
00:00:07
Pada bagian ini, kita akan menemukan antarmuka perangkat lunak.
00:00:11
Bersama-sama kita akan melihat bagaimana untuk berkonsultasi daftar
00:00:13
proyek dan informasi penting yang berkaitan dengan proyek,
00:00:18
cara kerja dari bagan Gantt yang tersedia,
00:00:20
Bagaimana mendefinisikan dan mengelola sejumlah lisensi untuk karyawan Anda
00:00:24
dan terakhir Bagaimana mengakses berbagai sumber daya khususnya menggunakan
00:00:29
Perpustakaan dokumen yang ditugaskan untuk setiap proyek.
00:00:33
Untuk memulai, mengakses portal dan membuka perangkat lunak daring proyek.
00:00:40
Setelah perangkat lunak dibuka, Anda akan dibawa langsung ke pusat proyek.
00:00:45
Di sini, Anda akan dapat melihat persis apa yang saya telah dijelaskan dalam pendahuluan.
00:00:50
Mari kita lihat bersama-sama bagaimana untuk berkonsultasi informasi kunci untuk proyek Anda.
00:00:54
Di tengah layar, Anda akan melihat daftar lengkap proyek.
00:00:59
Mereka terpusat di Project online.
00:01:02
Pertama, Anda memiliki nama proyek dan kemudian informasi yang berkaitan dengannya.
00:01:07
Informasi tentang tanggal mulai dan akhir,
00:01:10
tingkat penyelesaian, durasi paket,
00:01:13
pekerjaan yang sudah selesai dan orang yang mengelola proyek sebagai pemilik.
00:01:18
Untuk tujuan informasi,
00:01:20
Anda juga memiliki tanggal terakhir publikasi terbaru yang telah dibuat.
00:01:25
Sekarang mari kita lihat Bagaimana memonitor koordinasi
00:01:27
Proyek dibandingkan satu sama lain dan kemajuan mereka.
00:01:32
Untuk ini, Anda dapat menggunakan pemisah kolom di bagian kedua layar.
00:01:37
Anda dapat menyesuaikan ukuran setiap tampilan dan Anda juga dapat melihat kemajuan setiap proyek,
00:01:42
setiap proyek dalam kaitannya dengan orang lain
00:01:44
tetapi juga evaluasi internal dari proyek,
00:01:48
tingkat kemajuan untuk setiap proyek yang ditunjukkan dengan bar yang lebih gelap.
00:01:53
Jika Anda perlu mengubah tampilan, pergi ke pita.
00:01:57
Di bawah tab proyek, Anda memiliki lensa zoom yang memungkinkan
00:02:00
Anda untuk menambah atau mengurangi ukuran tampilan untuk visibilitas maksimum.
00:02:06
Tentu saja tidak semua orang dapat mengakses proyek apapun.
00:02:10
Mari kita lihat bagaimana cara memberi dan mengelola sejumlah
00:02:12
perizinan yang melibatkan proyek.
00:02:16
Di samping itu, saya akan memunculkan daftar proyek saya,
00:02:19
Saya akan memilih proyek saya dan, masih menggunakan pita,
00:02:23
memberikan izin untuk proyek dari sini.
00:02:26
Mari kita lihat apa jenis izin ini bisa.
00:02:30
Anda dapat memberikan izin sebagai anggota,
00:02:33
yang diundang sebagai anggota akan dapat berkontribusi dan berpartisipasi
00:02:37
secara aktif dalam pelaksanaan proyek.
00:02:41
Anda dapat memberikan izin hanya sebagai pengunjung,
00:02:44
dalam hal ini pengunjung hanya akan memiliki hak untuk membaca atau berkonsultasi dengan dokumen.
00:02:49
Hak sebagai pemilik hibah total kontrol proyek untuk seseorang.
00:02:55
Bagaimana perizinan ini dapat diberikan?
00:02:58
Gunakan ikon yang ada di sini.
00:03:02
Jendela yang muncul akan akrab bagi Anda.
00:03:04
Cukup isi alamat orang yang
00:03:07
Anda ingin berbagi proyek dan menulis pesan untuk
00:03:10
orang itu jika Anda memiliki informasi spesifik yang ingin Anda kirim.
00:03:14
Dengan menampilkan pilihan, Anda dapat sekali lagi menemukan
00:03:17
tingkat izin yang tersedia dan di sini Anda akan dapat
00:03:20
mengubah tingkat izin yang Anda butuhkan.
00:03:23
Kontrol penuh, hanya baca, modifikasi.
00:03:27
Anda dapat mengkonfigurasi semua ini seperti yang Anda inginkan tergantung pada orang yang terlibat.
00:03:32
Setelah semua ini selesai, Anda dapat mengklik bagikan.
00:03:37
Dalam berbagi dengan, Anda memiliki daftar orang yang berbagi
00:03:40
proyek yang sama dengan Anda. Akhirnya, untuk mengelola proyek Anda,
00:03:44
Anda memerlukan dokumen yang tersedia di lampiran dan berbagai sumber daya lainnya.
00:03:49
Berikut adalah cara untuk menemukan dokumen ini dan di mana untuk menyimpannya.
00:03:53
Manfaat kembali ke pusat proyek adalah bahwa
00:03:56
Anda memiliki akses ke sejumlah ikon, terutama
00:03:59
ikon yang ditempatkan di kolom pertama dan
00:04:02
menunjukkan bahwa dokumen ditempatkan di lampiran proyek.
00:04:06
Saya akan klik pada icon folder untuk mengakses dokumen ini.
00:04:11
Di sini, Anda akan menemukan ikhtisar proyek
00:04:14
dengan informasi seperti kronologi, tugas yang berbeda
00:04:17
yang telah selesai, yang akan datang dan yang
00:04:21
yang terkandung dalam pustaka dokumen.
00:04:24
Dalam hal dokumen yang saya temukan di sana, saya dapat
00:04:26
men-download mereka, sinkronisasi mereka, mungkin mengedit atau menambahkan
00:04:30
untuk mereka jika saya memiliki izin, tentu saja.
00:04:33
Pada bagian pertama ini, Anda telah menemukan Project online
00:04:36
antarmuka pusat proyek, termasuk antarmuka
00:04:39
dengan daftar, informasi, diagram Gantt,
00:04:42
izin yang dapat Anda berikan berkaitan dengan proyek Anda
00:04:46
dan sumber daya yang terkait dengan proyek ini.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Открытие интерфейса.
00:00:03
Привет и добро пожаловать в этот учебник по проекту в Интернете.
00:00:07
В этом разделе мы обнаружим интерфейс программного обеспечения.
00:00:11
Вместе мы посмотрим, как проконсультироваться со списком
00:00:13
проектов и ключевой информации, касающейся проектов,
00:00:18
как работать с диаграмм Гантта доступны,
00:00:20
как определить и управлять рядом лицензий для ваших сотрудников
00:00:24
и, наконец, как получить доступ к различным ресурсам, в частности, используя
00:00:29
библиотека документов, которая присваивается каждому проекту.
00:00:33
Чтобы начать работу, доступ к порталу и открыть проект онлайн программного обеспечения.
00:00:40
Как только программное обеспечение будет открыто, вы будете доставлены непосредственно в центр проекта.
00:00:45
Здесь вы сможете увидеть именно то, что я описал во введении.
00:00:50
Давайте посмотрим вместе, как проконсультироваться с ключевой информацией для ваших проектов.
00:00:54
В центре экрана вы увидите полный список проектов.
00:00:59
Они централизованы в Project Online.
00:01:02
Сначала у вас есть название проекта, а затем информация, относящаяся к нему.
00:01:07
Информация о датах начала и окончания,
00:01:10
скорость завершения, продолжительность плана,
00:01:13
уже завершена работа и лицо, управляющее проектом в качестве собственника.
00:01:18
Для информационных целей
00:01:20
у вас также есть последние даты последних публикаций, которые были сделаны.
00:01:25
Теперь давайте посмотрим, как контролировать координацию
00:01:27
проектов по сравнению друг с другом и их прогресса.
00:01:32
Для этого можно использовать сепаратор столбца во второй части экрана.
00:01:37
Вы можете настроить размер каждого представления, а также увидеть ход каждого проекта,
00:01:42
каждый проект по отношению к другим
00:01:44
а также внутренние оценки проектов,
00:01:48
скорость прогресса для каждого проекта указывается с более темной бар.
00:01:53
Если вам нужно изменить представление, перейдите к ленте.
00:01:57
Под вкладкой проекта, у вас есть зум-объективы, которые позволяют
00:02:00
увеличить или уменьшить размер представления для максимальной видимости.
00:02:06
Конечно, не каждый может получить доступ к любому проекту.
00:02:10
Давайте посмотрим, как предоставить и управлять рядом
00:02:12
разрешений, связанных с проектами.
00:02:16
На стороне, я буду воспитывать мой список проектов,
00:02:19
Я выберу свой проект и, по-прежнему используя ленту,
00:02:23
предоставить разрешения на проект отсюда.
00:02:26
Давайте посмотрим, какие разрешения это может быть.
00:02:30
Вы можете предоставить разрешения в качестве участника,
00:02:33
приглашенные в качестве члена смогут вносить свой вклад и участвовать в
00:02:37
активно в реализации проекта.
00:02:41
Вы можете предоставить разрешения только в качестве посетителя,
00:02:44
в этом случае посетители будут иметь право только читать или консультироваться с документом.
00:02:49
Права как владельца предоставляются человеку полный контроль над проектом.
00:02:55
Как можно получить эти разрешения?
00:02:58
Используйте значок, который здесь.
00:03:02
Окно, которое появится, будет вам знакомо.
00:03:04
Просто заполните адрес человека, с которым
00:03:07
Вы хотели бы поделиться проектом и написать сообщение для
00:03:10
этого человека, если у вас есть конкретная информация, которую вы хотите отправить.
00:03:14
Показывая варианты, вы можете еще раз найти
00:03:17
уровни разрешения доступны и здесь вы сможете
00:03:20
изменить уровень разрешения, как вам требуется.
00:03:23
Полный контроль, только чтение, модификация.
00:03:27
Вы можете настроить все это, как вы хотите в зависимости от людей, участвующих.
00:03:32
Когда все это будет сделано, вы можете нажать Доля.
00:03:37
Совместно с вами есть список людей, которые делятся
00:03:40
тот же проект с вами. Наконец, чтобы управлять проектом,
00:03:44
вам нужны документы, доступные в приложении, и различные другие ресурсы.
00:03:49
Вот как найти эти документы и где их хранить.
00:03:53
Преимущество возвращения в проектный центр заключается в том, что
00:03:56
у вас есть доступ к ряду иконок, особенно
00:03:59
значки, которые размещены в первой колонке, и что
00:04:02
свидетельствуют о том, что документы были помещены в приложение к проекту.
00:04:06
Я накахаю на значок папки, чтобы получить доступ к этим документам.
00:04:11
Здесь вы найдете обзор проекта
00:04:14
с информацией, такой как хронология, различные задачи
00:04:17
, которые уже завершены, те, чтобы прийти и те, которые
00:04:21
содержатся в библиотеке документов.
00:04:24
С точки зрения документов, которые я нахожу там, я могу
00:04:26
скачать их, синхронизировать их, возможно, редактировать или добавлять
00:04:30
к ним, если у меня есть разрешение, конечно.
00:04:33
В этом первом разделе вы открыли для себя проект Онлайн
00:04:36
интерфейс, включая интерфейс центра проекта
00:04:39
со списком, информацией, диаграммой Гантта,
00:04:42
разрешения, которые вы можете предоставить в отношении вашего проекта
00:04:46
и ресурсы, связанные с этим проектом.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Откриване на интерфейса.
00:00:03
Здравейте и добре дошли в този урок за проект онлайн.
00:00:07
В този раздел ще открием софтуерния интерфейс.
00:00:11
Заедно ще разгледаме как да се консултираме със списък на
00:00:13
проекти и ключова информация, свързана с проектите,
00:00:18
как да работите от наличните диаграми на Гант,
00:00:20
как да дефинирате и управлявате редица лицензи за служителите си
00:00:24
и накрая как да се получи достъп до различните ресурси, по-
00:00:29
библиотеката на документите, която се присвоява на всеки проект.
00:00:33
За да започнете, влезте в портала и отворете онлайн софтуера на проекта.
00:00:40
След като софтуерът се отвори, ще бъдете взети директно в центъра на проекта.
00:00:45
Тук ще можете да видите точно какво съм описал във въведението.
00:00:50
Нека да разгледаме заедно как да се консултирате с ключова информация за вашите проекти.
00:00:54
В центъра на екрана ще видите пълния списък на проекти.
00:00:59
Те са централизирани в Project Online.
00:01:02
Първо, вие имате името на проекта, а след това и свързаната с него информация.
00:01:07
Информация за началната и крайната дата,
00:01:10
степента на завършеност, продължителността на плана,
00:01:13
работата, която вече е завършена, и лицето, което управлява проекта като собственик.
00:01:18
За информационни цели,
00:01:20
също така имате последните дати на последните публикации, които са били направени.
00:01:25
Сега нека да разгледаме как да се следи координацията на
00:01:27
проектите и напредъка им.
00:01:32
За тази цел можете да използвате разделителя на колоните във втората част на екрана.
00:01:37
Можете да настроите размера на всеки изглед и също така да виждате напредъка на всеки
00:01:42
всеки проект във връзка с други
00:01:44
но и вътрешните оценки на проектите,
00:01:48
за всеки проект, който се обозначава с по-тъмна лента.
00:01:53
Ако трябва да промените изгледа, отидете на лентата.
00:01:57
Под раздела на проекта имате вариационни
00:02:00
да увеличите или намалите размера на изгледа за максимална видимост.
00:02:06
Разбира се, не всеки може да има достъп до всеки проект.
00:02:10
Нека да разгледаме как да предоставим и управляваме
00:02:12
разрешения, включващи проекти.
00:02:16
Ще ви представя списъка с проекти.
00:02:19
Ще избера моя проект и, все още използвам лентата,
00:02:23
дайте разрешения за проекта от тук.
00:02:26
Да видим какви разрешения могат да бъдат тези.
00:02:30
Можете да дадете разрешения като член,
00:02:33
поканени като членове, ще могат да участват и да участват в
00:02:37
активно в изпълнението на проекта.
00:02:41
Можете да дадете разрешения само като посетител,
00:02:44
в този случай посетителите ще имат право само да прочетат или да се запознаят с документа.
00:02:49
Правата като собственик предоставят на дадено лице пълен контрол върху проекта.
00:02:55
Как може да се пусне тези разрешения?
00:02:58
Използвайте иконата, която е тук.
00:03:02
Прозорецът, който се появява, ще ви бъде познат.
00:03:04
Просто попълнете адреса на лицето, с което
00:03:07
искате да споделите проекта и да напишете
00:03:10
това лице, ако имате конкретна информация, която желаете да изпратите.
00:03:14
Като покажете опциите, можете отново да
00:03:17
наличните нива на разрешение и тук ще можете да
00:03:20
нивото на разрешение, както ви е необходимо.
00:03:23
Пълен контрол, само за четене, промяна.
00:03:27
Можете да конфигурирате всичко това, както желаете, в зависимост от участващите хора.
00:03:32
Когато всичко това е готово, можете да кликнете върху Споделяне.
00:03:37
В Споделен с, имате списък с хора, които споделят
00:03:40
същия проект с вас. Накрая, за да управлявате проекта си,
00:03:44
документи, които са налични в приложението, и различни други ресурси.
00:03:49
Ето как да намерите тези документи и къде да ги съхранявате.
00:03:53
Ползата от връщането към центъра на проекта е, че
00:03:56
имате достъп до редица икони, особено
00:03:59
иконите, които са поставени в първата колона, и
00:04:02
документите са били поставени в приложението към проекта.
00:04:06
Ще кликнете върху иконата на папката, за да получите достъп до тези документи.
00:04:11
Тук ще намерите общ преглед на проекта
00:04:14
информация, като хронология, различните задачи,
00:04:17
които вече са завършени, тези, които ще дойдат, и тези, които
00:04:21
се съдържат в библиотеката с документи.
00:04:24
По отношение на документите, които намирам там, мога да
00:04:26
ги, да ги синхронизирате, може би редактирате или добавите
00:04:30
Разбира се, че имам разрешение.
00:04:33
В този първи раздел сте открили проекта онлайн
00:04:36
интерфейс, включително интерфейса на центъра на проекта
00:04:39
списъка, информацията, диаграмата на Гант,
00:04:42
разрешенията, които можете да предоставите по отношение на вашия проект
00:04:46
и ресурсите, свързани с този проект.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Descoperirea interfeței.
00:00:03
Bună ziua și bun venit la acest tutorial pe Project Online.
00:00:07
În această secțiune, vom descoperi interfața software.
00:00:11
Împreună vom analiza modul de consultare a unei liste de
00:00:13
proiecte și informații esențiale referitoare la proiecte;
00:00:18
se lucrează din diagramele Gantt disponibile,
00:00:20
să definiți și să gestionați un număr de licențe pentru angajații dvs.
00:00:24
și, în cele din urmă, modul de accesare a diferitelor resurse, în special
00:00:29
biblioteca documentelor care este atribuită fiecărui proiect.
00:00:33
Pentru a începe, accesați portalul și deschideți software-ul online al proiectului.
00:00:40
Odată ce software-ul este deschis, veți fi dus direct la centrul de proiect.
00:00:45
Aici, veți putea vedea exact ceea ce am descris în introducere.
00:00:50
Să ne uităm împreună la modul de consultare a informațiilor cheie pentru proiectele dvs.
00:00:54
În centrul ecranului, veți vedea lista completă a proiectelor.
00:00:59
Acestea sunt centralizate în Project Online.
00:01:02
În primul rând, aveți numele proiectului și apoi informațiile referitoare la acesta.
00:01:07
Informații despre datele de început și de sfârșit,
00:01:10
rata de finalizare, durata planului,
00:01:13
lucrările deja finalizate și persoana care gestionează proiectul în calitate de proprietar.
00:01:18
În scop informativ,
00:01:20
aveți, de asemenea, ultimele date ale celor mai recente publicații care au fost făcute.
00:01:25
Acum, să ne uităm la modul de a monitoriza coordonarea
00:01:27
proiecte în comparație între ele și progresele acestora.
00:01:32
Pentru aceasta, aveți posibilitatea să utilizați separatorul de coloană din a doua parte a ecranului.
00:01:37
Puteți ajusta dimensiunea fiecărei vizualizări și puteți vedea, de asemenea, progresul fiecărui proiect,
00:01:42
fiecare proiect în raport cu alții
00:01:44
dar și evaluările interne ale proiectelor,
00:01:48
rata de progres pentru fiecare proiect fiind indicată cu o bară mai închisă.
00:01:53
Dacă trebuie să modificați vizualizarea, accesați panglica.
00:01:57
Sub fila proiectului, aveți lentile de zoom care permit
00:02:00
pentru a mări sau micșora dimensiunea vizualizării pentru vizibilitate maximă.
00:02:06
Desigur, nu toată lumea poate accesa orice proiect.
00:02:10
Să aruncăm o privire la modul de acordare și gestionare a unei serii de
00:02:12
permisiuni care implică proiecte.
00:02:16
În lateral, voi aduce lista mea de proiecte,
00:02:19
Voi selecta proiectul meu și, folosind în continuare panglica,
00:02:23
acordarea permisiunilor pentru proiect de aici.
00:02:26
Să vedem ce fel de permisiuni ar putea fi acestea.
00:02:30
Aveți posibilitatea să acordați permisiuni ca membru,
00:02:33
cei invitați în calitate de membri vor putea să contribuie și să participe
00:02:37
activ în punerea în aplicare a proiectului.
00:02:41
Puteți acorda permisiuni numai ca vizitator,
00:02:44
în acest caz, vizitatorii vor avea doar dreptul de a citi sau consulta documentul.
00:02:49
Drepturile în calitate de proprietar acordă controlul total al unui proiect unei persoane.
00:02:55
pot fi acordate aceste permisiuni?
00:02:58
Utilizați pictograma care se află aici.
00:03:02
Fereastra care apare vă va fi familiară.
00:03:04
Trebuie doar să completați adresa persoanei cu care
00:03:07
doriți să partajați proiectul și să scrieți un mesaj pentru
00:03:10
dacă aveți informații specifice pe care doriți să le trimiteți.
00:03:14
Prin afișarea opțiunilor, puteți găsi din nou
00:03:17
nivelurile de permisiune disponibile și aici veți putea să
00:03:20
modificați nivelul de permisiune după doriți.
00:03:23
Control total, doar în citire, modificare.
00:03:27
Puteți configura toate acestea după doriți, în funcție de persoanele implicate.
00:03:32
Când toate acestea se termină, puteți face clic pe Partajare.
00:03:37
În Partajat cu, aveți lista persoanelor care partajează
00:03:40
același proiect cu tine. În cele din urmă, pentru a gestiona proiectul dvs.,
00:03:44
aveți nevoie de documente disponibile în anexă și diverse alte resurse.
00:03:49
Iată să găsiți aceste documente și unde să le stocați.
00:03:53
Avantajul revenirii la centrul de proiect este că
00:03:56
aveți acces la o serie de pictograme, în special
00:03:59
pictogramele care sunt plasate în prima coloană și că
00:04:02
indică faptul că documentele au fost plasate în anexa proiectului.
00:04:06
Voi face clic pe pictograma folderului pentru a accesa aceste documente.
00:04:11
Aici, veți găsi o prezentare generală a proiectului
00:04:14
informații ar fi o cronologie, diferitele sarcini
00:04:17
care sunt deja finalizate, cele care vor veni și cele care
00:04:21
sunt conținute în biblioteca de documente.
00:04:24
În ceea ce privește documentele pe care le găsesc acolo, pot
00:04:26
descărcați-le, sincronizați-le, poate editați sau adăugați
00:04:30
pentru ei dacă am permisiunea, desigur.
00:04:33
În această primă secțiune, ați descoperit Project Online
00:04:36
interfață, inclusiv interfața centrului de proiect
00:04:39
cu lista, informațiile, diagrama Gantt,
00:04:42
permisiunile pe care le puteți acorda în ceea ce privește proiectul dvs.
00:04:46
resursele asociate acestui proiect.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Відкрийте для себе інтерфейс.
00:00:03
Привіт і ласкаво просимо до цього підручника на Project Online.
00:00:07
У цьому розділі ми виявимо програмний інтерфейс.
00:00:11
Разом ми розглянемо, як проконсультуватися зі списком
00:00:13
проектів та ключову інформацію, що стосується проектів,
00:00:18
як працювати з діаграмами Ганта,
00:00:20
визначення та керування низкою ліцензій для ваших співробітників
00:00:24
і, нарешті, як отримати доступ до різних ресурсів, зокрема, за допомогою
00:00:29
бібліотеку документів, призначених кожному проекту.
00:00:33
Щоб почати роботу, отримайте доступ до порталу та відкрийте онлайнове програмне забезпечення проекту.
00:00:40
Після відкриття програмного забезпечення вас буде прийнято безпосередньо в центр проекту.
00:00:45
Тут ви зможете побачити саме те, що я описав у вступі.
00:00:50
Давайте разом розглянемо, як проконсультуватися з ключовою інформацією для ваших проектів.
00:00:54
У центрі екрана ви побачите повний список проектів.
00:00:59
Вони централізовано у веб-сайті Project Online.
00:01:02
По-перше, у вас є назва проекту, а потім інформація, що відноситься до нього.
00:01:07
Відомості про дати початку та завершення,
00:01:10
швидкість завершення, тривалість плану,
00:01:13
вже завершена робота і особа, яка керує проектом як власника.
00:01:18
Для інформаційних цілей
00:01:20
у вас також є останні дати останніх публікацій, які були зроблені.
00:01:25
Тепер давайте подивимося, як контролювати координацію
00:01:27
проектів у порівнянні один з одним та їх прогрес.
00:01:32
Для цього ви можете використовувати роздільник стовпців у другій частині екрана.
00:01:37
Ви можете налаштувати розмір кожного подання, а також переглянути перебіг виконання кожного проекту,
00:01:42
кожен проект по відношенню до інших
00:01:44
а й внутрішні оцінки проектів,
00:01:48
швидкість виконання для кожного проекту, яка позначається темнішою паною.
00:01:53
Якщо потрібно змінити подання, перейдіть до стрічки.
00:01:57
На вкладці проекту є об'єктиви масштабування, які дозволяють
00:02:00
, щоб збільшити або зменшити розмір подання для максимальної видимості.
00:02:06
Звичайно, не кожен може отримати доступ до будь-якого проекту.
00:02:10
Давайте подивимося, як надати і управляти рядом
00:02:12
дозволів за участю проектів.
00:02:16
З іншого боку, я вихо буду виховувати свій список проектів,
00:02:19
Я вибив проект і, як і раніше, за допомогою стрічки,
00:02:23
надати дозволи на доступ до проекту звідси.
00:02:26
Давайте подивимося, які дозволи вони можуть бути.
00:02:30
Дозволи можна надати учаснику,
00:02:33
запрошених в якості члена зможуть внести свій внесок і брати участь
00:02:37
активно в реалізації проекту.
00:02:41
Дозволи можна надавати лише як відвідувач,
00:02:44
у цьому випадку відвідувачі будуть мати право тільки на читання або консультації з документом.
00:02:49
Права як власника надають повний контроль над проектом людині.
00:02:55
Як ці дозволи можуть бути надані?
00:02:58
Використовуйте піктограму, яка знаходиться тут.
00:03:02
Вікно, яке з'явиться, буде знайоме вам.
00:03:04
Просто заповніть адресу особи, з якою
00:03:07
ви хотіли б поділитися проектом і написати повідомлення для
00:03:10
цієї особи, якщо у вас є конкретна інформація, яку ви хочете відправити.
00:03:14
Пояяючи параметри, можна ще раз знайти
00:03:17
доступних рівнів дозволів і тут ви зможете
00:03:20
змініть рівень дозволів, як вам потрібно.
00:03:23
Повний доступ, лише для читання, модифікації.
00:03:27
Ви можете налаштувати все це, як ви хочете в залежності від людей, що беруть участь.
00:03:32
Коли все це буде зроблено, можна натиснути кнопку Спільний доступ.
00:03:37
У цій цій цій службі є список користувачів, до яких надано спільний доступ
00:03:40
той же проект з вами. Нарешті, щоб керувати проектом,
00:03:44
вам потрібні документи, доступні в додатку та різні інші ресурси.
00:03:49
Ось як їх можна знайти та де їх зберігати.
00:03:53
Перевага повернення до центру проекту полягає в тому, що
00:03:56
у вас є доступ до ряду іконок, особливо
00:03:59
піктограми, які розміщуються в першому стовпці, і що
00:04:02
вказують на те, що документи були розміщені в додатку проекту.
00:04:06
Я натиму піктограму папки, щоб отримати доступ до цих документів.
00:04:11
Тут ви знайдете огляд проекту
00:04:14
з інформацією, наприклад хронологією, різними завданнями
00:04:17
які вже завершені, ті, хто прийде і ті, які
00:04:21
містяться в бібліотеці документів.
00:04:24
З точки зору документів, які я знаходжу там, я можу
00:04:26
звантажити їх, синхронізувати їх, можливо, редагувати або додавати
00:04:30
до них, якщо я маю дозвіл, звичайно.
00:04:33
У цьому першому розділі ви виявили Project Online
00:04:36
інтерфейс, зокрема інтерфейс центру проектів
00:04:39
зі списком, інформацією, діаграмою Ганта,
00:04:42
дозволи, які ви можете надати відносно вашого проекту
00:04:46
ресурсів, пов'язаних із цим проектом.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Odnajdowanie interfejsu.
00:00:03
Witam i zapraszam do tego samouczka na Temat Project Online.
00:00:07
W tej sekcji odkryjemy interfejs oprogramowania.
00:00:11
Wspólnie przyjrzymy się, jak zapoznać się z listą
00:00:13
projektów i kluczowych informacji dotyczących projektów,
00:00:18
jak pracować z dostępnych wykresów Gantta,
00:00:20
jak definiować i zarządzać wieloma licencjami dla swoich pracowników
00:00:24
i wreszcie, w jaki sposób uzyskać dostęp do różnych zasobów, w szczególności
00:00:29
bibliotekę dokumentów przypisanych do każdego projektu.
00:00:33
Aby rozpocząć, przejdź do portalu i otwórz oprogramowanie online projektu.
00:00:40
Po otwarciu oprogramowania zostaniesz przewieziony bezpośrednio do centrum projektu.
00:00:45
Tutaj będziecie mogli zobaczyć dokładnie to, co opisałem we wstępie.
00:00:50
Przyjrzyjmy się wspólnie, jak zapoznać się z kluczowymi informacjami dotyczącymi twoich projektów.
00:00:54
Na środku ekranu zobaczysz pełną listę projektów.
00:00:59
Są one scentralizowane w usłudze Project Online.
00:01:02
Najpierw masz nazwę projektu, a następnie informacje z nim związane.
00:01:07
Informacje o datach rozpoczęcia i zakończenia,
00:01:10
wskaźnik ukończenia, czas trwania planu,
00:01:13
już wykonane prace i osobę, która zarządza projektem jako właściciel.
00:01:18
W celach informacyjnych
00:01:20
masz również ostatnie daty ostatnich publikacji, które zostały wykonane.
00:01:25
Teraz przyjrzyjmy się, jak monitorować koordynację
00:01:27
projektów w porównaniu ze sobą i ich postępami.
00:01:32
W tym celu można użyć separatora kolumn w drugiej części ekranu.
00:01:37
Można dostosować rozmiar każdego widoku i można również zobaczyć postęp każdego projektu,
00:01:42
każdego projektu w stosunku do innych
00:01:44
ale także wewnętrzne oceny projektów,
00:01:48
wskaźnik postępu dla każdego projektu wskazanego ciemniejszym paskiem.
00:01:53
Jeśli chcesz zmienić widok, przejdź do wstążki.
00:01:57
W zakładce projektu są obiektywy z zoomem, które umożliwiają
00:02:00
aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar widoku, aby uzyskać maksymalną widoczność.
00:02:06
Oczywiście nie każdy ma dostęp do każdego projektu.
00:02:10
Przyjrzyjmy się, jak przyznać i zarządzać wieloma
00:02:12
zezwoleń obejmujących projekty.
00:02:16
Z boku przedstawię moją listę projektów,
00:02:19
Wybiorę projekt i nadal używam wstążki,
00:02:23
uprawnień do realizacji projektu.
00:02:26
Zobaczmy, jakie to mogą być uprawnienia.
00:02:30
Można udzielić uprawnień jako członek,
00:02:33
osoby zaproszone jako członkowie będą mogły wnieść swój wkład i uczestniczyć w
00:02:37
aktywnie w realizacji projektu.
00:02:41
Uprawnienia można przyznać tylko jako osoba odwiedzająca,
00:02:44
w takim przypadku odwiedzający będą mieli prawo do zapoznania się lub zapoznania się z dokumentem.
00:02:49
Prawa jako właściciela przyznają całkowitą kontrolę nad projektem osobie.
00:02:55
W jaki sposób można przyznać te uprawnienia?
00:02:58
Użyj ikony, która jest tutaj.
00:03:02
Okno, które się pojawi, będzie ci znane.
00:03:04
Wystarczy podać adres osoby, z którą
00:03:07
chcesz podzielić się projektem i napisać wiadomość dla
00:03:10
tej osoby, jeśli masz konkretne informacje, które chcesz wysłać.
00:03:14
Wyświetlając opcje, można ponownie znaleźć
00:03:17
dostępnych poziomów uprawnień i tutaj będziesz mógł
00:03:20
zmienić wymagany poziom uprawnień.
00:03:23
Pełna kontrola, tylko do odczytu, modyfikacja.
00:03:27
Możesz skonfigurować to wszystko tak, jak chcesz, w zależności od osób zaangażowanych.
00:03:32
Po zakończeniu tego wszystkiego możesz kliknąć pozycję Udostępnij.
00:03:37
W programie Udostępnione masz listę osób, które
00:03:40
tego samego projektu z tobą. Wreszcie, aby zarządzać projektem,
00:03:44
potrzebne są dokumenty dostępne w załączniku i różne inne zasoby.
00:03:49
Oto jak znaleźć te dokumenty i gdzie je przechowywać.
00:03:53
Zaletą powrotu do centrum projektowego jest to, że
00:03:56
masz dostęp do wielu ikon, zwłaszcza
00:03:59
ikony umieszczone w pierwszej kolumnie i które
00:04:02
wskazują, że dokumenty zostały umieszczone w załączniku do projektu.
00:04:06
Kliknąć na ikonę folderu, aby uzyskać dostęp do tych dokumentów.
00:04:11
Tutaj znajdziesz przegląd projektu
00:04:14
z informacjami, takimi jak chronologia, różne zadania
00:04:17
które zostały już ukończone, te, które nadejdą, oraz te, które
00:04:21
znajdują się w bibliotece dokumentów.
00:04:24
W odniesieniu do dokumentów, które tam znajduję,
00:04:26
je pobrać, zsynchronizować, być może edytować lub dodać
00:04:30
do nich, jeśli mam pozwolenie, oczywiście.
00:04:33
W tej pierwszej sekcji odkryto, że
00:04:36
interfejsu, w tym interfejsu centrum projektu
00:04:39
z listą, informacjami, wykresem Gantta,
00:04:42
uprawnienia, które można udzielić w odniesieniu do projektu
00:04:46
zasobów związanych z tym projektem.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Arayüzü keşfetmek.
00:00:03
Merhaba ve Project Online bu öğretici hoş geldiniz.
00:00:07
Bu bölümde, yazılım arabirimini keşfedeceğiz.
00:00:11
Birlikte nasıl bir liste danışmak için bakacağız
00:00:13
projeler ve projelerle ilgili önemli bilgiler,
00:00:18
mevcut Gantt grafiklerinden nasıl çalışılabilen,
00:00:20
çalışanlarınız için bir dizi lisansı nasıl tanımlayın ve yönetebilirsiniz?
00:00:24
ve son olarak nasıl özellikle kullanarak çeşitli kaynaklara erişmek için
00:00:29
her projeye atanan belgelerin kitaplığı.
00:00:33
Başlamak için portala erişin ve proje çevrimiçi yazılımını açın.
00:00:40
Yazılım açıldıktan sonra doğrudan proje merkezine götürülür.
00:00:45
Burada, girişte tam olarak ne tarif ettiğinizi görebilirsiniz.
00:00:50
Projeleriniz için önemli bilgilere nasıl danışılalıdiye birlikte bakalım.
00:00:54
Ekranın ortasında, projelerin tam listesini göreceksiniz.
00:00:59
Project Online'da merkezileştirilmiştirler.
00:01:02
İlk olarak, projenin adını ve daha sonra onunla ilgili bilgileri var.
00:01:07
Başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında bilgi,
00:01:10
tamamlanma oranı, plan süresi,
00:01:13
tamamlanan iş ve sahibi olarak projeyi yöneten kişi.
00:01:18
Bilgi amaçlı olarak,
00:01:20
ayrıca yapılan en son yayınların son tarihlerine de sahipsiniz.
00:01:25
Şimdi nasıl koordinasyon izlemek için bakalım
00:01:27
birbirleriyle ve ilerlemelerine göre projeler.
00:01:32
Bunun için, ekranın ikinci bölümünde sütun ayırıcık kullanabilirsiniz.
00:01:37
Her görünümün boyutunu ayarlayabilir ve her projenin ilerlemesini de görebilirsiniz,
00:01:42
başkalarıyla ilgili her proje
00:01:44
aynı zamanda projelerin iç değerlendirmeleri,
00:01:48
her proje için ilerleme oranı daha koyu bir çubukla gösterilir.
00:01:53
Görünümü değiştirmeniz gerekiyorsa, şerit gidin.
00:01:57
Projenin sekmesi altında, izin zoom lensler var
00:02:00
maksimum görünürlük için görünümün boyutunu artırmak veya azaltmak için.
00:02:06
Tabii ki herkes herhangi bir projeye erişemez.
00:02:10
Bir dizi
00:02:12
projeleri içeren izinler.
00:02:16
Diğer taraftan, proje listemi gündeme getireceğim.
00:02:19
Projemi seçeceğim ve hala şeridi kullanarak,
00:02:23
buradan proje için izin ler verir.
00:02:26
Bakalım bunlar ne tür izinler.
00:02:30
Üye olarak izin verebilirsiniz,
00:02:33
üye olarak davet edilenler katkıda bulunabilecek ve katılabilecek
00:02:37
projenin uygulanmasında aktif olarak yer alabın.
00:02:41
İzinleri yalnızca ziyaretçi olarak verebilirsiniz,
00:02:44
bu durumda ziyaretçiler sadece belgeyi okuma veya danışma hakkına sahip olacaktır.
00:02:49
Bir sahibi olarak hakları bir kişiye bir projenin tam kontrol verir.
00:02:55
Bu izinler nasıl verilebilir?
00:02:58
Buradaki simgeyi kullanın.
00:03:02
Görünen pencere size tanıdık gelecektir.
00:03:04
Sadece kiminle kişinin adresini doldurun
00:03:07
projeyi paylaşmak ve bir mesaj yazmak istiyorum
00:03:10
göndermek istediğiniz belirli bilgilere sahipseniz, o kişi.
00:03:14
Seçenekleri görüntüleyerek, bir kez daha
00:03:17
izin düzeyleri mevcut ve burada mümkün olacak
00:03:20
istediğiniz şekilde izin düzeyini değiştirin.
00:03:23
Tam kontrol, sadece okumak, değişiklik.
00:03:27
Tüm bunları, ilgili kişilere bağlı olarak istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz.
00:03:32
Tüm bunlar bittiğinde Paylaş'ı tıklatabilirsiniz.
00:03:37
Paylaşılan'da, paylaşan kişilerin listesi
00:03:40
sizinle aynı proje. Son olarak, projenizi yönetmek için,
00:03:44
ekte ve diğer çeşitli kaynaklarda bulunan belgelere ihtiyacınız vardır.
00:03:49
Bu belgeleri şu şekilde bulabilirsiniz ve nerede saklayabilirsiniz.
00:03:53
Proje merkezine geri dönmenin yararı,
00:03:56
özellikle bir dizi simgeye erişebilirsiniz
00:03:59
ilk sütuna yerleştirilen simgeler ve bu
00:04:02
belgelerin projenin ekinde yer alan belgeler olduğunu gösterir.
00:04:06
Bu belgelere erişmek için klasör simgesine tıklayacağım.
00:04:11
Burada, projenin genel bir bakış bulacaksınız
00:04:14
kronoloji gibi bilgilerle, farklı görevler
00:04:17
zaten tamamlanmış olanlar, gelenler ve bu
00:04:21
belge kitaplığında yer almaktadır.
00:04:24
Orada bulduğum belgelerin şartlarına göre,
00:04:26
indirin, senkronize edin, belki de edin veya eklemek
00:04:30
eğer iznim varsa, tabii ki.
00:04:33
Bu ilk bölümde, Project Online'ı keşfettiniz
00:04:36
arabirimi, proje merkezi arabirimi de dahil olmak üzere
00:04:39
liste, bilgi, Gantt grafik,
00:04:42
projenizle ilgili olarak verilebildiğiniz izinler
00:04:46
ve bu projeile ilişkili kaynaklar.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Descobrindo a interface.
00:00:03
Olá e bem-vindos a este tutorial no Project Online.
00:00:07
Nesta secção, vamos descobrir a interface de software.
00:00:11
Juntos vamos olhar para como consultar uma lista de
00:00:13
projetos e informações-chave relativas a projetos,
00:00:18
como trabalhar a partir dos gráficos de Gantt disponíveis,
00:00:20
como definir e gerir uma série de licenças para os seus colaboradores
00:00:24
e, por último, como aceder aos vários recursos, em particular, usando
00:00:29
a biblioteca dos documentos atribuídos a cada projeto.
00:00:33
Para começar, aceda ao portal e abra o software online do projeto.
00:00:40
Assim que o software for aberto, será levado diretamente para o centro de projeto.
00:00:45
Aqui, poderá ver exatamente o que descrevi na introdução.
00:00:50
Vamos analisar em conjunto como consultar informações-chave para os seus projetos.
00:00:54
No centro do ecrã, verá a lista completa de projetos.
00:00:59
Estão centralizados no Projeto Online.
00:01:02
Primeiro, tem o nome do projeto e depois a informação que lhe diz respeito.
00:01:07
Informação sobre as datas de início e fim,
00:01:10
a taxa de conclusão, a duração do plano,
00:01:13
a obra já concluída e a pessoa que gere o projeto como proprietária.
00:01:18
Para fins informais,
00:01:20
tem também as últimas datas das últimas publicações que foram feitas.
00:01:25
Agora vamos olhar para como monitorizar a coordenação de
00:01:27
projetos em comparação uns com os outros e o seu progresso.
00:01:32
Para isso, pode utilizar o separador da coluna na segunda parte do ecrã.
00:01:37
Você pode ajustar o tamanho de cada vista e você também pode ver o progresso de cada projeto,
00:01:42
cada projeto em relação aos outros
00:01:44
mas também as avaliações internas dos projetos,
00:01:48
a taxa de progresso para cada projeto sendo indicada com uma barra mais escura.
00:01:53
Se precisar mudar a vista, vá para a fita.
00:01:57
Sob o separador do projeto, você tem lentes de zoom que permitem
00:02:00
para aumentar ou diminuir o tamanho da vista para a máxima visibilidade.
00:02:06
Claro que nem todos podem aceder a qualquer projeto.
00:02:10
Vamos dar uma olhada em como conceder e gerir uma série de
00:02:12
permissões envolvendo projetos.
00:02:16
Ao lado, vou trazer a minha lista de projetos,
00:02:19
Vou selecionar o meu projeto e, ainda usando a fita,
00:02:23
conceder permissões para o projeto a partir daqui.
00:02:26
Vamos ver que tipo de permissões podem ser.
00:02:30
Pode conceder permissões como membro,
00:02:33
os convidados como membro serão capazes de contribuir e participar
00:02:37
ativamente na implementação do projeto.
00:02:41
Você pode conceder permissões apenas como visitante,
00:02:44
neste caso, os visitantes só terão o direito de ler ou consultar o documento.
00:02:49
Os direitos como proprietário concedem o controlo total de um projeto a uma pessoa.
00:02:55
Como podem ser concedidas estas permissões?
00:02:58
Use o ícone que está aqui.
00:03:02
A janela que parece será-lhe familiar.
00:03:04
Basta preencher o endereço da pessoa com quem
00:03:07
gostaria de partilhar o projeto e escrever uma mensagem para
00:03:10
essa pessoa se tiver informações específicas que deseja enviar.
00:03:14
Ao exibir as opções, pode encontrar mais uma vez
00:03:17
os níveis de permissão disponíveis e aqui poderá
00:03:20
alterar o nível de permissão conforme necessário.
00:03:23
Controlo total, ler apenas, modificação.
00:03:27
Pode configurar tudo isto como quiser, dependendo das pessoas envolvidas.
00:03:32
Quando tudo isto estiver feito, pode clicar em Partilhar.
00:03:37
Em Compartilhado com, você tem a lista de pessoas que partilham
00:03:40
o mesmo projeto contigo. Finalmente, para gerir o seu projeto,
00:03:44
precisa de documentos disponíveis no anexo e vários outros recursos.
00:03:49
Aqui está como encontrar estes documentos e onde armazená-los.
00:03:53
O benefício de voltar ao centro de projeto é que
00:03:56
você tem acesso a uma série de ícones, especialmente
00:03:59
os ícones que são colocados na primeira coluna e que
00:04:02
indicam que os documentos foram colocados no anexo do projeto.
00:04:06
Vou clicar no ícone da pasta para aceder a estes documentos.
00:04:11
Aqui, você encontrará uma visão geral do projeto
00:04:14
com informações como uma cronologia, as diferentes tarefas
00:04:17
que já estão concluídos, os que virão e os que
00:04:21
estão contidos na biblioteca do documento.
00:04:24
Nos termos dos documentos que encontro lá, posso
00:04:26
descarregá-los, sincronizá-los, talvez editá-los ou adicionar
00:04:30
para eles se eu tiver permissão, é claro.
00:04:33
Nesta primeira secção, descobriu o Projeto Online
00:04:36
interface, incluindo a interface do centro de projeto
00:04:39
com a lista, a informação, o gráfico de Gantt,
00:04:42
as permissões que pode conceder no que diz respeito ao seu projeto
00:04:46
e os recursos associados a este projeto.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Otkrivanje interfejsa.
00:00:03
Zdravo i dobrodoљli na ovo predavanje na Projektu Online.
00:00:07
U ovom odeljku, otkrićemo softverski interfejs.
00:00:11
Zajedno ćemo pogledati kako da konsultujemo listu
00:00:13
projektima i ključnim informacijama u vezi sa projektima,
00:00:18
kako raditi sa Gantt grafikona koji su dostupni,
00:00:20
kako definisati i upravljati brojnim dozvolama za zaposlene
00:00:24
i na kraju, kako pristupiti različitim resursima posebno koristeći
00:00:29
biblioteku dokumenata koji su dodeljeni svakom projektu.
00:00:33
Da biste počeli, pristupite portalu i otvorite softver projekta na mreži.
00:00:40
Kada se softver otvori, biće vas direktno odneti u projektni centar.
00:00:45
Ovde жete moжi da vidite taиno ono љto sam opisao u uvodu.
00:00:50
Hajde da zajedno pogledamo kako da konsultujemo ključne informacije za vaše projekte.
00:00:54
U centru ekrana ćete videti kompletnu listu projekata.
00:00:59
Oni su centralizovani u projektu Online.
00:01:02
Prvo imate ime projekta, a zatim informacije koje se odnose na njega.
00:01:07
Informacije o datumima početka i završetka,
00:01:10
stopu završetka, trajanje plana,
00:01:13
radovi koji su već završeni i lice koje upravlja projektom kao vlasnik.
00:01:18
U informativne svrhe,
00:01:20
takođe imate poslednje datume najnovijih publikacija koje su napravljene.
00:01:25
Pogledajmo kako da pratimo koordinaciju
00:01:27
projekte u poređenju sa drugima i njihov napredak.
00:01:32
Za to možete da koristite znak za razdvajanje kolona u drugom delu ekrana.
00:01:37
Možete da podesite veličinu svakog prikaza, a možete da vidite i tok svakog projekta,
00:01:42
svaki projekat u odnosu na druge
00:01:44
ali i interne procene projekata,
00:01:48
brzina napretka za svaki projekat koji je označen tamnom trakom.
00:01:53
Ako je potrebno da promenite prikaz, preрite na glavnu traku.
00:01:57
Ispod kartice projekta imate sočiva koja omogućavaju
00:02:00
da biste povećali ili smanjili veličinu prikaza za maksimalnu vidljivost.
00:02:06
Naravno da ne mogu svi da pristupe bilo kom projektu.
00:02:10
Pogledajmo kako da odobrimo i upravljamo brojnim
00:02:12
dozvole koje uključuju projekte.
00:02:16
Sa strane, izneжu svoju listu projekata,
00:02:19
Ja жu izabrati svoj projekat i, joљ uvek koristeжi traku,
00:02:23
dozvole za projekat odavde.
00:02:26
Da vidimo kakve bi to dozvole mogle da budu.
00:02:30
Možete da dodelite dozvole kao član,
00:02:33
oni koji su pozvani kao član moći će da doprinesu i učestvuju
00:02:37
aktivno u realizaciji projekta.
00:02:41
Dozvole možete da dodelite samo kao posetilac,
00:02:44
u ovom slučaju posetioci će imati pravo samo da čitaju ili konsultuju dokument.
00:02:49
Prava kao vlasnika daju potpunu kontrolu nad projektom osobi.
00:02:55
Kako se te dozvole mogu odobriti?
00:02:58
Koristite ikonu koja je ovde.
00:03:02
Prozor koji se pojavi će vam biti poznat.
00:03:04
Samo popunite adresu osobe sa kojom
00:03:07
želite da delite projekat i napišete poruku za
00:03:10
ako imate određene informacije koje želite da pošaljete.
00:03:14
Prikazivanjem opcija možete ponovo da pronađete
00:03:17
nivoi dozvola dostupni i ovde ćete moći da
00:03:20
promenite nivo dozvole po zahtevaju.
00:03:23
Puna kontrola, samo za čitanje, modifikacija.
00:03:27
Sve ovo možete da konfigurišete kako želite u zavisnosti od ljudi koji su umešani.
00:03:32
Kada se sve ovo završi, možete da kliknete na dugme "Deli".
00:03:37
U fascikli "Deljenje sa" imate listu osoba koje dele
00:03:40
Isti projekat sa tobom. Konaиno, da bi upravljao tvojim projektom,
00:03:44
potrebni su vam dokumenti dostupni u aneksu i razni drugi resursi.
00:03:49
Evo kako da pronađete ova dokumenta i gde da ih skladištite.
00:03:53
Prednost povratka u projektni centar je u tome što
00:03:56
imate pristup brojnim ikonama, posebno
00:03:59
ikone koje su postavljene u prvoj koloni i koje
00:04:02
ukazuje da su dokumenti stavljeni u aneks projekta.
00:04:06
Kliknuću na ikonu fascikle da bih pristupio ovim dokumentima.
00:04:11
Ovde ćete pronaći pregled projekta
00:04:14
sa informacijama kao što je hronologija, različiti zadaci
00:04:17
koji su već završeni, oni koji dolaze i oni koji
00:04:21
se nalaze u biblioteci dokumenata.
00:04:24
Što se tiče dokumenata koje tamo nalazim, mogu
00:04:26
preuzmite ih, sinhronizujte, možda uredite ili dodajte
00:04:30
Za njih ako imam dozvolu, naravno.
00:04:33
U ovom prvom odeljku, otkrili ste projekat Online
00:04:36
interfejs, uključujući interfejs centra projekta
00:04:39
sa listom, informacijama, Ganc ovim grafikonom,
00:04:42
dozvole koje možete da dodelite u vezi sa vašim projektom
00:04:46
resurse povezane sa ovim projektom.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
مرحبا ومرحبا بكم في هذا البرنامج التعليمي على المشروع على الانترنت.
00:00:07
في هذا القسم، سوف نكتشف واجهة البرنامج.
00:00:11
معا سوف ننظر في كيفية الرجوع إلى قائمة
00:00:13
المشاريع والمعلومات الرئيسية المتعلقة بالمشاريع،
00:00:18
كيفية العمل من المخططات جانت المتاحة،
00:00:20
كيفية تحديد وإدارة عدد من التراخيص لموظفيك
00:00:24
وأخيرا كيفية الوصول إلى الموارد المختلفة على وجه الخصوص باستخدام
00:00:29
مكتبة المستندات التي تم تعيينها لكل مشروع.
00:00:33
للبدء، قم بالوصول إلى المدخل وفتح البرنامج عبر الإنترنت للمشروع.
00:00:40
بمجرد فتح البرنامج، سيتم نقلك مباشرة إلى مركز المشروع.
00:00:45
هنا، سوف تكون قادرا على رؤية بالضبط ما وصفته في المقدمة.
00:00:50
دعونا ننظر معا في كيفية الاطلاع على المعلومات الرئيسية لمشاريعك.
00:00:54
في وسط الشاشة، سترى القائمة الكاملة للمشاريع.
00:00:59
وهي مركزية في المشروع على الانترنت.
00:01:02
أولا، لديك اسم المشروع ومن ثم المعلومات المتعلقة به.
00:01:07
معلومات حول تاريخ البدء والانتهاء،
00:01:10
معدل الإكمال، ومدة الخطة،
00:01:13
العمل الذي تم إنجازه بالفعل والشخص الذي يدير المشروع كمالك.
00:01:18
لأغراض المعلومات،
00:01:20
لديك أيضا التواريخ الأخيرة من أحدث المنشورات التي تم إجراؤها.
00:01:25
الآن دعونا ننظر في كيفية رصد التنسيق بين
00:01:27
المشاريع بالمقارنة مع بعضها البعض والتقدم المحرز فيها.
00:01:32
لهذا، يمكنك استخدام فاصل العمود في الجزء الثاني من الشاشة.
00:01:37
يمكنك ضبط حجم كل طريقة عرض ويمكنك أيضا مشاهدة التقدم المحرز في كل مشروع،
00:01:42
كل مشروع فيما يتعلق بالآخرين
00:01:44
ولكن أيضا التقييمات الداخلية للمشاريع ،
00:01:48
معدل التقدم لكل مشروع يتم الإشارة إليه بشريط أغمق.
00:01:53
إذا كنت بحاجة إلى تغيير طريقة العرض، فاذهب إلى الشريط.
00:01:57
تحت علامة التبويب المشروع، لديك عدسات التكبير التي تسمح
00:02:00
لك لزيادة أو إنقاص حجم طريقة العرض لأقصى قدر من الرؤية.
00:02:06
بالطبع لا يمكن للجميع الوصول إلى أي مشروع.
00:02:10
دعونا نلقي نظرة على كيفية منح وإدارة عدد من
00:02:12
أذونات تتضمن مشاريع.
00:02:16
على الجانب، سأذكر قائمة المشاريع الخاصة بي،
00:02:19
سأختار مشروعي، و، لا يزال يستخدم الشريط،
00:02:23
منح أذونات للمشروع من هنا.
00:02:26
دعونا نرى أي نوع من الأذونات يمكن أن تكون هذه.
00:02:30
يمكنك منح أذونات كعضو،
00:02:33
المدعوين كعضو سيكونون قادرين على المساهمة والمشاركة
00:02:37
بنشاط في تنفيذ المشروع.
00:02:41
يمكنك منح الأذونات فقط كزائر،
00:02:44
في هذه الحالة سيكون للزوار الحق فقط في قراءة أو استشارة الوثيقة.
00:02:49
تمنح الحقوق كمالك سيطرة كاملة على المشروع لشخص ما.
00:02:55
كيف يمكن منح هذه الأذونات؟
00:02:58
استخدم الرمز الموجود هنا.
00:03:02
النافذة التي تظهر ستكون مألوفة لك.
00:03:04
مجرد ملء عنوان الشخص الذي
00:03:07
ترغب في مشاركة المشروع وكتابة رسالة ل
00:03:10
هذا الشخص إذا كان لديك معلومات محددة ترغب في إرسالها.
00:03:14
من خلال عرض الخيارات، يمكنك العثور مرة أخرى
00:03:17
مستويات الأذونات المتاحة وهنا سوف تكون قادرة على
00:03:20
تغيير مستوى الإذن كما تريد.
00:03:23
التحكم الكامل، للقراءة فقط، التعديل.
00:03:27
يمكنك تكوين كل هذا حسب رغبتك اعتمادا على الأشخاص المعنيين.
00:03:32
عند الانتهاء من كل هذا، يمكنك النقر فوق مشاركة.
00:03:37
في مشترك مع، لديك قائمة الأشخاص الذين يشاركونك
00:03:40
نفس المشروع معك. وأخيرا، لإدارة المشروع الخاص بك،
00:03:44
تحتاج الوثائق المتاحة في المرفق والموارد الأخرى المختلفة.
00:03:49
إليك كيفية العثور على هذه المستندات ومكان تخزينها.
00:03:53
الفائدة من العودة إلى مركز المشروع هي أن
00:03:56
لديك حق الوصول إلى عدد من الرموز، وخاصة
00:03:59
الرموز التي يتم وضعها في العمود الأول و التي
00:04:02
تشير إلى أن الوثائق وضعت في مرفق المشروع.
00:04:06
سأضغط على أيقونة المجلد للوصول إلى هذه الوثائق.
00:04:11
هنا، ستجد نظرة عامة على المشروع
00:04:14
مع معلومات مثل التسلسل الزمني ، والمهام المختلفة