Use the Translator tool on PC Tutorial

In this video, you will learn how to use the Translator tool on your PC.
The video covers the various functions of the tool, such as translating text, using a dictionary, saving and sharing translations, and accessing translation history.
It also explains how to translate by dictating, from a picture, or by writing directly.
Additionally, the video introduces the conversation module for live translations and the phrase book tab for predefined phrases.
Using language packs, you can even translate offline.
This tutorial will help you become proficient in using the Translator tool on your PC, enhancing your translation capabilities.

  • 2:38
  • 1659 views
00:00:05
Microsoft offers translator tool,
00:00:07
which you can download for
00:00:09
free from the Microsoft Store.
00:00:12
This tool offers you several
00:00:15
very useful functions.
00:00:17
Translate tab allows you after
00:00:19
choosing your source language and
00:00:21
the language in which she want to
00:00:24
translate your content to type text?
00:00:27
Or open a fire to make a
00:00:30
translation once this is done,
00:00:32
you can listen to the translation.
00:00:35
Select certain words and use a dictionary
00:00:38
to see other translation options as
00:00:41
well as examples of contextual use.
00:00:47
Copy the translation.
00:00:50
Save it in text format share it.
00:00:53
And pin it. And then find it
00:00:56
in your translation history.
00:00:58
This history brings together your
00:01:01
recent translations on the one hand.
00:01:04
And the translations you have
00:01:06
pinned on the other to preserve
00:01:08
them and find them more easily.
00:01:10
But you can also translate tax
00:01:12
directly by dictating it to
00:01:14
the app. From a picture.
00:01:25
Or by writing
00:01:29
your text directly by hand. You also have a
00:01:38
conversation module, which will allow
00:01:41
you to translate your text or voice
00:01:44
conversations live with other parties
00:01:47
who speak a different language.
00:01:50
We will discuss this module in
00:01:53
more detail in another video.
00:01:55
Finally, the phrase Book Tab
00:01:59
offers several predefined phrases
00:02:01
that can be useful to you daily.
00:02:04
After choosing the target language
00:02:07
select a category and sent.
00:02:10
Depending on the language it
00:02:12
is possible to listen to the
00:02:15
translated sentence or to copy it.
00:02:17
Save it to your favorites.
00:02:20
Save it in tax format or share it.
00:02:30
And to be able to translate
00:02:32
even offline you can download
00:02:33
language packs for the ones
00:02:35
you use most often?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Все ваши потребности в переводе
00:00:05
Корпорация Майкрософт предлагает инструмент переводчика,
00:00:07
которые вы можете скачать для
00:00:09
бесплатно из Магазина Майкрософт.
00:00:12
Этот инструмент предлагает вам несколько
00:00:15
очень полезные функции.
00:00:17
Перевод вкладка позволяет после
00:00:19
выбор языка источника и
00:00:21
язык, на котором она хочет
00:00:24
перевести содержимое на текст?
00:00:27
Или открыть огонь, чтобы сделать
00:00:30
перевод, как только это будет сделано,
00:00:32
вы можете прослушать перевод.
00:00:35
Выберите определенные слова и используйте словарь
00:00:38
чтобы увидеть другие варианты перевода как
00:00:41
а также примеры контекстуального использования.
00:00:47
Копировать перевод.
00:00:50
Сохранить его в текстовом формате поделиться им.
00:00:53
И прикрепите его. А потом найти его
00:00:56
в вашей истории перевода.
00:00:58
Эта история объединяет
00:01:01
с одной стороны, последние переводы.
00:01:04
И переводы у вас есть
00:01:06
возлагали на другой, чтобы сохранить
00:01:08
их и найти их легче.
00:01:10
Но вы также можете перевести налог
00:01:12
непосредственно диктуя его
00:01:14
приложение. С фотографии.
00:01:25
Или, написав
00:01:29
ваш текст непосредственно вручную. У вас также есть
00:01:38
разговорный модуль, который позволит
00:01:41
перевести текст или голос
00:01:44
разговоры живут с другими сторонами
00:01:47
которые говорят на другом языке.
00:01:50
Мы обсудим этот модуль в
00:01:53
более подробно в другом видео.
00:01:55
Наконец, фраза Книга Tab
00:01:59
предлагает несколько предопределенных фраз
00:02:01
которые могут быть полезны для вас ежедневно.
00:02:04
После выбора целевого языка
00:02:07
выбрать категорию и отправить.
00:02:10
В зависимости от языка он
00:02:12
можно слушать
00:02:15
переведенное предложение или скопировать его.
00:02:17
Сохраните его в избранное.
00:02:20
Сохранить его в налоговом формате или поделиться им.
00:02:30
И чтобы иметь возможность переводить
00:02:32
даже в автономном режиме вы можете скачать
00:02:33
языковые пакеты для тех,
00:02:35
Вы используете чаще всего?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Всичките ви нужди от превод
00:00:05
Microsoft предлага инструмент за преводач,
00:00:07
които можете да изтеглите за
00:00:09
от магазина на Microsoft.
00:00:12
Този инструмент ви предлага няколко
00:00:15
много полезни функции.
00:00:17
Преводът ви позволява да
00:00:19
избор на език и език
00:00:21
езикът, на който тя иска да
00:00:24
да преведат вашето съдържание, за да въведете текст?
00:00:27
Или да отвори огън, за да
00:00:30
превод, след като това бъде направено,
00:00:32
можете да слушате превода.
00:00:35
Изберете определени думи и използвайте речник
00:00:38
да видите други опции за превод като
00:00:41
както и примери за контекстуално използване.
00:00:47
Копирайте превода.
00:00:50
Запишете го в текстов формат го сподели.
00:00:53
И го закопчай. И тогава го намери
00:00:56
в историята на преводите.
00:00:58
Тази история обединява
00:01:01
от една страна.
00:01:04
И преводите, които имате
00:01:06
закрепва на другия, за да се
00:01:08
и да ги намерите по-лесно.
00:01:10
Но можете също да превеждате данъци
00:01:12
директно, като го дикту-
00:01:14
на приложението. От снимка.
00:01:25
Или чрез писане
00:01:29
директно на ръка. Също така имате
00:01:38
модула за разговор, който ще позволи
00:01:41
да преведете текста или гласа си
00:01:44
разговори живеят с други страни
00:01:47
които говорят различен език.
00:01:50
Ще обсъдим този модул в
00:01:53
повече подробности в друго видео.
00:01:55
Накрая, фразата "Раздел на книга"
00:01:59
предлага няколко предварително дефинирани фрази
00:02:01
които могат да ви бъдат полезни всеки ден.
00:02:04
След избора на целевия език
00:02:07
изберете категория и да го изпратите.
00:02:10
В зависимост от езика, на който
00:02:12
е възможно да се чуе
00:02:15
преведено изречение или да го копирате.
00:02:17
Запази го на любимите си.
00:02:20
Запишете го в данъчен формат или го споделете.
00:02:30
И за да може да превежда
00:02:32
дори офлайн можете да изтеглите
00:02:33
езикови пакети за тези, които
00:02:35
използвате най-често?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Toate nevoile de traducere
00:00:05
Microsoft oferă instrument de traducător,
00:00:07
pe care le puteți descărca pentru
00:00:09
gratuit din Microsoft Store.
00:00:12
Acest instrument vă oferă mai multe
00:00:15
funcții foarte utile.
00:00:17
Fila Traducere vă permite după
00:00:19
alegerea limbii sursă și
00:00:21
limba în care dorește să
00:00:24
traduceți conținutul pentru a tasta text?
00:00:27
Sau deschide un foc pentru a face o
00:00:30
traducere odată ce se face acest lucru,
00:00:32
puteți asculta traducerea.
00:00:35
Selectarea anumitor cuvinte și utilizarea unui dicționar
00:00:38
pentru a vedea alte opțiuni de traducere ca
00:00:41
precum și exemple de utilizare contextuală.
00:00:47
Copiază traducerea.
00:00:50
Salvați-l în format text partajați-l.
00:00:53
Și pune-l. Și apoi găsește-l
00:00:56
în istoricul traducerilor.
00:00:58
Această istorie reunește
00:01:01
traduceri recente, pe de o parte.
00:01:04
Și traducerile pe care le aveți
00:01:06
fixate pe cealaltă pentru a păstra
00:01:08
le și să le găsească mai ușor.
00:01:10
Dar puteți traduce, de asemenea, fiscale
00:01:12
direct, dictându-l
00:01:14
aplicația. Dintr-o poză.
00:01:25
Sau prin scris
00:01:29
textul direct de mână. De asemenea, aveți o
00:01:38
modul de conversație, care va permite
00:01:41
pentru a traduce textul sau vocea
00:01:44
conversații live cu alte părți
00:01:47
care vorbesc o altă limbă.
00:01:50
Vom discuta acest modul în
00:01:53
mai multe detalii într-un alt videoclip.
00:01:55
În cele din urmă, fraza Book Tab
00:01:59
oferă mai multe fraze predefinite
00:02:01
care vă pot fi de folos zilnic.
00:02:04
După alegerea limbii țintă
00:02:07
selectați o categorie și trimise.
00:02:10
În funcție de limba în care
00:02:12
este posibil să se asculte
00:02:15
tradusă sau pentru a o copia.
00:02:17
Salvați-l în preferințe.
00:02:20
Salvați-l în format fiscal sau partajați-l.
00:02:30
Și pentru a putea traduce
00:02:32
chiar offline puteți descărca
00:02:33
pachete lingvistice pentru cele
00:02:35
utilizați cel mai des?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Всі ваші потреби перекладу
00:00:05
Корпорація Майкрософт пропонує перекладача,
00:00:07
які ви можете завантажити для
00:00:09
безкоштовно з Магазину Microsoft.
00:00:12
Цей інструмент пропонує вам кілька
00:00:15
дуже корисні функції.
00:00:17
Вкладка Перекладач дає змогу
00:00:19
вибору вихідної мови та
00:00:21
мовою, якою вона хоче
00:00:24
перекласти вміст для введення тексту?
00:00:27
Або відкрити вогонь, щоб зробити
00:00:30
переклад після цього,
00:00:32
ви можете слухати переклад.
00:00:35
Виберіть певні слова та скористайтеся словником
00:00:38
щоб переглянути інші параметри перекладу як
00:00:41
а також приклади контекстного використання.
00:00:47
Скопіюйте переклад.
00:00:50
Збережіть його в текстовому форматі, щоб надати спільний доступ до нього.
00:00:53
І закріпіть його. А потім знайти його
00:00:56
в історії перекладів.
00:00:58
Ця історія об'єднує ваші
00:01:01
останні переклади з одного боку.
00:01:04
І переклади у вас є
00:01:06
закріплені на іншому, щоб зберегти
00:01:08
їх і знайти їх легше.
00:01:10
Але ви також можете перевести податок
00:01:12
безпосередньо диктуючи його на
00:01:14
програми. З картинки.
00:01:25
Або, написавши
00:01:29
текст безпосередньо вручну. У вас також є
00:01:38
модуля розмови, що дозволить
00:01:41
ви переводите текст або голос
00:01:44
розмови живуть з іншими сторонами
00:01:47
які говорять іншою мовою.
00:01:50
Ми обговоримо цей модуль у
00:01:53
більш докладно в іншому відео.
00:01:55
Нарешті, фраза Вкладка Книга
00:01:59
передбачено декілька попередньо визначених фраз
00:02:01
щодня вам може бути корисно.
00:02:04
Після вибору цільової мови
00:02:07
виберіть категорію та надіслано.
00:02:10
Залежно від мови, яку вона
00:02:12
можна слухати
00:02:15
перекладеного речення або скопіювати його.
00:02:17
Збережіть його в уподобаннях.
00:02:20
Збережіть його в податковому форматі або надавайте спільний доступ до нього.
00:02:30
І щоб мати можливість перекладати
00:02:32
навіть в автономному режимі ви можете завантажити
00:02:33
мовні пакети для тих, хто
00:02:35
найчастіше використовуєте?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Wszystkie Twoje potrzeby w zakresie tłumaczeń
00:00:05
Firma Microsoft oferuje narzędzie tłumacza,
00:00:07
które można pobrać dla
00:00:09
wolne od sklepu Microsoft Store.
00:00:12
To narzędzie oferuje kilka
00:00:15
bardzo przydatnych funkcji.
00:00:17
Karta Tłumaczyć pozwala po
00:00:19
wybierając język źródłowy i
00:00:21
język, w którym chce
00:00:24
przetłumaczyć zawartość na tekst?
00:00:27
Lub otwórz ogień, aby
00:00:30
tłumaczenie po zakończeniu,
00:00:32
można słuchać tłumaczenia.
00:00:35
Zaznaczanie określonych słów i używanie słownika
00:00:38
, aby wyświetlić inne opcje tłumaczenia jako
00:00:41
przykłady wykorzystania kontekstowego.
00:00:47
Skopiuj tłumaczenie.
00:00:50
Zapisz go w formacie tekstowym udostępnić go.
00:00:53
I przypiąć go. A potem go znaleźć
00:00:56
w historii tłumaczeń.
00:00:58
Ta historia łączy wasze
00:01:01
z jednej strony.
00:01:04
I tłumaczenia, które masz
00:01:06
przypięte do drugiej, aby zachować
00:01:08
i łatwiej je znaleźć.
00:01:10
Ale można również przetłumaczyć podatek
00:01:12
bezpośrednio poprzez dyktowanie go
00:01:14
aplikacji. Ze zdjęcia.
00:01:25
Lub pisząc
00:01:29
bezpośrednio ręcznie. Masz również
00:01:38
moduł konwersacji, który pozwoli
00:01:41
aby przetłumaczyć tekst lub głos
00:01:44
rozmowy na żywo z innymi stronami
00:01:47
którzy mówią innym językiem.
00:01:50
Omówimy ten moduł w
00:01:53
więcej szczegółów w innym filmie.
00:01:55
Na koniec karta księga frazy
00:01:59
oferuje kilka wstępnie zdefiniowanych fraz
00:02:01
które mogą być przydatne dla Ciebie codziennie.
00:02:04
Po wybraniu języka docelowego
00:02:07
wybrać kategorię i wysłać.
00:02:10
W zależności od języka
00:02:12
można słuchać
00:02:15
przetłumaczone zdanie lub skopiować go.
00:02:17
Zapisz go w ulubionych.
00:02:20
Zapisz go w formacie podatkowym lub udostępnij.
00:02:30
I aby móc tłumaczyć
00:02:32
nawet w trybie offline można pobrać
00:02:33
pakiety językowe dla tych
00:02:35
najczęściej używasz?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Tüm çeviri ihtiyaçlarınız
00:00:05
Microsoft, çevirmen aracı sunuyor
00:00:07
için indirebilirsiniz
00:00:09
Microsoft Mağazası'ndan ücretsiz.
00:00:12
Bu araç size birkaç
00:00:15
çok yararlı fonksiyonlar.
00:00:17
Çeviri sekmesi sonra sağlar
00:00:19
kaynak dilinizi seçmek ve
00:00:21
istediği dil
00:00:24
içeriğinizi metin yazmaya çevirmek?
00:00:27
Ya da bir ateş açmak için bir
00:00:30
çeviri bu yapıldıktan sonra,
00:00:32
çeviridin.
00:00:35
Belirli sözcükleri seçin ve sözlük kullanın
00:00:38
diğer çeviri seçeneklerini görmek için
00:00:41
bağlamsal kullanım örneklerinin yanı sıra.
00:00:47
Çeviriyi kopyala.
00:00:50
Metin biçiminde kaydedin paylaşın.
00:00:53
Ve iğnele. Ve sonra onu bulmak
00:00:56
çeviri geçmişinizde.
00:00:58
Bu tarih, sizin
00:01:01
bir yandan son çeviriler.
00:01:04
Ve sahip olduğunuz çeviriler
00:01:06
korumak için diğer sabitlenmiş
00:01:08
onları daha kolay bulabilirsiniz.
00:01:10
Ama vergiyi de çevirebilirsin.
00:01:12
doğrudan dikte ederek
00:01:14
uygulama. Bir resimden.
00:01:25
Ya da yazarak
00:01:29
metninizi doğrudan elle. Ayrıca bir
00:01:38
izin verecek konuşma modülü,
00:01:41
metninizi veya sesinizi çevirmek için
00:01:44
konuşmalar diğer taraflarla canlı
00:01:47
kim farklı bir dil konuşuyor.
00:01:50
Biz bu modülü tartışacağız
00:01:53
başka bir video daha ayrıntılı.
00:01:55
Son olarak, ifade Kitap Sekmesi
00:01:59
birkaç önceden tanımlanmış ifadeler sunar
00:02:01
bu günlük sizin için yararlı olabilir.
00:02:04
Hedef dili seçtikten sonra
00:02:07
bir kategori seçin ve gönderildi.
00:02:10
Dile bağlı olarak
00:02:12
dinlemek mümkündür
00:02:15
veya kopyalamak için çevrilmiştir.
00:02:17
Favorilerinize sakla.
00:02:20
Vergi biçiminde kaydedin veya paylaşın.
00:02:30
Ve tercüme edebilmek için
00:02:32
hatta çevrimdışı indirebilirsiniz
00:02:33
olanlar için dil paketleri
00:02:35
En sık kullanıyorsunuz?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Alle Ihre Übersetzungsbedürfnisse
00:00:05
Microsoft bietet Übersetzer-Tool,
00:00:07
die Sie herunterladen können für
00:00:09
frei aus dem Microsoft Store.
00:00:12
Dieses Tool bietet Ihnen mehrere
00:00:15
sehr nützliche Funktionen.
00:00:17
Translate Registerkarte ermöglicht es Ihnen, nach
00:00:19
Auswahl Ihrer Ausgangssprache und
00:00:21
die Sprache, in der sie
00:00:24
Ihre Inhalte in Texteingeben übersetzen?
00:00:27
Oder öffnen Sie ein Feuer, um
00:00:30
Übersetzung, sobald dies geschehen ist,
00:00:32
Sie können sich die Übersetzung anhören.
00:00:35
Wählen Sie bestimmte Wörter aus und verwenden Sie ein Wörterbuch
00:00:38
, um andere Übersetzungsoptionen als
00:00:41
sowie Beispiele für die kontextbezogene Nutzung.
00:00:47
Kopieren Sie die Übersetzung.
00:00:50
Speichern Sie es im Textformat teilen Sie es.
00:00:53
Und pin es. Und dann finden Sie es
00:00:56
in Ihrer Übersetzungshistorie.
00:00:58
Diese Geschichte bringt Ihre
00:01:01
neuere Übersetzungen auf der einen Seite.
00:01:04
Und die Übersetzungen, die Sie haben
00:01:06
auf der anderen fixiert, um
00:01:08
und finden sie leichter.
00:01:10
Aber Sie können auch Steuern übersetzen
00:01:12
direkt durch Diktat
00:01:14
die App. Aus einem Bild.
00:01:25
Oder durch Schreiben
00:01:29
Ihren Text direkt von Hand. Sie haben auch eine
00:01:38
Konversationsmodul, das es ermöglicht,
00:01:41
Sie, um Ihren Text oder Ihre Stimme zu übersetzen
00:01:44
Gespräche live mit anderen Parteien
00:01:47
die eine andere Sprache sprechen.
00:01:50
Wir werden dieses Modul in
00:01:53
mehr Details in einem anderen Video.
00:01:55
Schließlich wird der Ausdruck Book Tab
00:01:59
bietet mehrere vordefinierte Phrasen
00:02:01
die für Sie täglich nützlich sein können.
00:02:04
Nach Auswahl der Zielsprache
00:02:07
wählen Sie eine Kategorie aus und senden Sie sie.
00:02:10
Je nach Sprache
00:02:12
ist es möglich, die
00:02:15
oder um ihn zu kopieren.
00:02:17
Speichern Sie es in Ihren Favoriten.
00:02:20
Speichern Sie es im Steuerformat, oder teilen Sie es.
00:02:30
Und in der Lage zu sein,
00:02:32
auch offline können Sie herunterladen
00:02:33
Sprachpakete für die Einsen
00:02:35
Sie am häufigsten verwenden?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Todas sus necesidades de traducción
00:00:05
Microsoft ofrece una herramienta de traducción,
00:00:07
que se puede descargar para
00:00:09
de la Microsoft Store.
00:00:12
Esta herramienta le ofrece varios
00:00:15
funciones muy útiles.
00:00:17
La pestaña Traducir le permite después de
00:00:19
elegir su idioma de origen y
00:00:21
el idioma en el que quiere
00:00:24
traducir su contenido a escribir texto?
00:00:27
O abrir un fuego para hacer un
00:00:30
traducción una vez hecho esto,
00:00:32
puedes escuchar la traducción.
00:00:35
Seleccione ciertas palabras y utilice un diccionario
00:00:38
para ver otras opciones de traducción como
00:00:41
así como ejemplos de uso contextual.
00:00:47
Copie la traducción.
00:00:50
Guárdelo en formato de texto compártalo.
00:00:53
Y córmetelo. Y luego encontrarlo
00:00:56
en su historial de traducción.
00:00:58
Esta historia reúne su
00:01:01
traducciones recientes, por un lado.
00:01:04
Y las traducciones que tienes
00:01:06
anclado en el otro para preservar
00:01:08
ellos y encontrarlos más fácilmente.
00:01:10
Pero también puede traducir impuestos
00:01:12
directamente dictándolo a
00:01:14
la aplicación. De una foto.
00:01:25
O escribiendo
00:01:29
su texto directamente a mano. También tiene un
00:01:38
módulo de conversación, que permitirá
00:01:41
para traducir su texto o voz
00:01:44
conversaciones en vivo con otras partes
00:01:47
que hablan un idioma diferente.
00:01:50
Discutiremos este módulo en
00:01:53
más detalles en otro video.
00:01:55
Por último, la frase Pestaña Libro
00:01:59
ofrece varias frases predefinidas
00:02:01
que puede ser útil para usted a diario.
00:02:04
Después de elegir el idioma de destino
00:02:07
seleccionar una categoría y enviar.
00:02:10
Dependiendo del idioma que
00:02:12
es posible escuchar la
00:02:15
orcionó o para copiarla.
00:02:17
Guárdalo en tus favoritos.
00:02:20
Guárdelo en formato de impuestos o compártalo.
00:02:30
Y para poder traducir
00:02:32
incluso fuera de línea se puede descargar
00:02:33
paquetes de idioma para los que
00:02:35
usas más a menudo?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Tutte le tue esigenze di traduzione
00:00:05
Microsoft offre uno strumento di traduzione,
00:00:07
che è possibile scaricare per
00:00:09
es libero da Microsoft Store.
00:00:12
Questo strumento offre diversi
00:00:15
funzioni molto utili.
00:00:17
La scheda Traduci consente di
00:00:19
scegliendo la lingua di origine e
00:00:21
la lingua in cui vuole
00:00:24
tradurre il contenuto in testo di tipo?
00:00:27
O aprire un fuoco per fare un
00:00:30
traduzione una volta fatto questo,
00:00:32
è possibile ascoltare la traduzione.
00:00:35
Selezionare determinate parole e utilizzare un dizionario
00:00:38
per vedere altre opzioni di traduzione come
00:00:41
esempi di uso contestuale.
00:00:47
Copiare la traduzione.
00:00:50
Salvarlo in formato testo condividerlo.
00:00:53
E pin it. E poi trovarlo
00:00:56
nella cronologia delle traduzioni.
00:00:58
Questa storia riunisce il vostro
00:01:01
traduzioni recenti da un lato.
00:01:04
E le traduzioni che hai
00:01:06
appuntato sull'altro per preservare
00:01:08
e trovarli più facilmente.
00:01:10
Ma si può anche tradurre le tasse
00:01:12
direttamente dettando a
00:01:14
l'app. Da una foto.
00:01:25
O scrivendo
00:01:29
il testo direttamente a mano. Hai anche un
00:01:38
modulo di conversazione, che consentirà
00:01:41
per tradurre il testo o la voce
00:01:44
conversazioni in diretta con altre parti
00:01:47
che parlano una lingua diversa.
00:01:50
Discuteremo di questo modulo in
00:01:53
più in dettaglio in un altro video.
00:01:55
Infine, la scheda Frase Libro
00:01:59
offre diverse frasi predefinite
00:02:01
che può essere utile ogni giorno.
00:02:04
Dopo aver scelto la lingua di destinazione
00:02:07
selezionare una categoria e inviare.
00:02:10
A seconda della lingua
00:02:12
è possibile ascoltare il
00:02:15
frase tradotta o per copiarla.
00:02:17
Salvalo nei tuoi preferiti.
00:02:20
Salvalo in formato fiscale o condividilo.
00:02:30
E per essere in grado di tradurre
00:02:32
anche offline è possibile scaricare
00:02:33
Language Pack per quelli
00:02:35
che usi più spesso?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Al uw vertaalbehoeften
00:00:05
Microsoft biedt vertaler tool,
00:00:07
die u downloaden voor
00:00:09
vrij van de Microsoft Store.
00:00:12
Deze tool biedt u verschillende
00:00:15
zeer nuttige functies.
00:00:17
Met het tabblad Vertalen u na
00:00:19
het kiezen van uw brontaal en
00:00:21
de taal waarin ze wil
00:00:24
uw inhoud vertalen naar tekst?
00:00:27
Of open een vuur om een
00:00:30
vertaling zodra dit is gedaan,
00:00:32
u naar de vertaling luisteren.
00:00:35
Bepaalde woorden selecteren en een woordenboek gebruiken
00:00:38
om andere vertaalopties te zien als
00:00:41
voorbeelden van contextueel gebruik.
00:00:47
Kopieer de vertaling.
00:00:50
Sla het op in tekstnotatie delen.
00:00:53
En pin het. En dan vind je het.
00:00:56
in uw vertaalgeschiedenis.
00:00:58
Deze geschiedenis brengt uw
00:01:01
recente vertalingen aan de ene kant.
00:01:04
En de vertalingen die je hebt
00:01:06
vastgemaakt aan de andere kant om te behouden
00:01:08
en vind ze gemakkelijker.
00:01:10
Maar u ook belasting vertalen
00:01:12
rechtstreeks door het te dicteren aan
00:01:14
de app. Van een foto.
00:01:25
Of door te schrijven
00:01:29
uw tekst direct met de hand. Je hebt ook een
00:01:38
gespreksmodule, die het mogelijk maakt
00:01:41
u uw tekst of stem vertaalt
00:01:44
gesprekken live met andere partijen
00:01:47
die een andere taal spreken.
00:01:50
We zullen deze module bespreken in
00:01:53
meer details in een andere video.
00:01:55
Ten slotte is het tabblad Woordboek
00:01:59
biedt verschillende vooraf gedefinieerde zinnen
00:02:01
dat kan nuttig zijn voor u dagelijks.
00:02:04
Na het kiezen van de doeltaal
00:02:07
selecteer een rubriek en verzonden.
00:02:10
Afhankelijk van de taal
00:02:12
is het mogelijk om naar de
00:02:15
vertaalde zin of om het te kopiëren.
00:02:17
Bewaar het op je favorieten.
00:02:20
Sla het op in belastingformaat of deel het.
00:02:30
En om te kunnen vertalen
00:02:32
zelfs offline u downloaden
00:02:33
taalpakketten voor degenen
00:02:35
gebruikt u het vaakst?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Todas as suas necessidades de tradução
00:00:05
A Microsoft oferece uma ferramenta de tradutor,
00:00:07
que você pode baixar para
00:00:09
livre da Microsoft Store.
00:00:12
Esta ferramenta oferece-lhe vários
00:00:15
funções muito úteis.
00:00:17
Traduzir separador permite-lhe depois
00:00:19
escolher a sua língua de origem e
00:00:21
a linguagem em que ela quer
00:00:24
traduzir o seu conteúdo para escrever texto?
00:00:27
Ou abrir uma fogueira para fazer uma
00:00:30
tradução uma vez feito isto,
00:00:32
pode ouvir a tradução.
00:00:35
Selecione certas palavras e use um dicionário
00:00:38
para ver outras opções de tradução como
00:00:41
bem como exemplos de uso contextual.
00:00:47
Copie a tradução.
00:00:50
Guarde-o em formato de texto partilhe-o.
00:00:53
E fixá-lo. E, em seguida, encontrá-lo
00:00:56
na sua história de tradução.
00:00:58
Esta história reúne o seu
00:01:01
traduções recentes, por um lado.
00:01:04
E as traduções que tem
00:01:06
preso no outro para preservar
00:01:08
los e encontrá-los mais facilmente.
00:01:10
Mas também pode traduzir impostos
00:01:12
diretamente, ditando-o a
00:01:14
a aplicação. De uma foto.
00:01:25
Ou por escrever
00:01:29
seu texto diretamente à mão. Também tem uma
00:01:38
módulo de conversação, que vai permitir
00:01:41
você para traduzir o seu texto ou voz
00:01:44
conversas ao vivo com outros partidos
00:01:47
que falam uma língua diferente.
00:01:50
Vamos discutir este módulo em
00:01:53
mais detalhes em outro vídeo.
00:01:55
Finalmente, a frase Guia de Livros
00:01:59
oferece várias frases predefinidas
00:02:01
que pode ser útil para si diariamente.
00:02:04
Depois de escolher a língua-alvo
00:02:07
selecione uma categoria e enviado.
00:02:10
Dependendo da linguagem
00:02:12
é possível ouvir o
00:02:15
frase traduzida ou para copiá-la.
00:02:17
Guarde para os seus favoritos.
00:02:20
Guarde-o em formato fiscal ou partilhe-o.
00:02:30
E ser capaz de traduzir
00:02:32
mesmo offline você pode baixar
00:02:33
pacotes de linguagem para os que
00:02:35
usas mais vezes?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Sve vaše potrebe za prevođenjem
00:00:05
Microsoft nudi alatku za prevodioca,
00:00:07
za koje možete da preuzmete
00:00:09
iz prodavnice Microsoft Store.
00:00:12
Ova alatka vam nudi nekoliko
00:00:15
veoma korisne funkcije.
00:00:17
Kartica prevođenja vam omogućava posle
00:00:19
odabir izvornog jezika i
00:00:21
jezik na kojem ona želi
00:00:24
da prevede sadržaj da biste otkucali tekst?
00:00:27
Ili da otvorim vatru da napraviљ.
00:00:30
prevod kada se ovo uradi,
00:00:32
Moћeљ da sluљaљ prevod.
00:00:35
Izbor određenih reči i korišćenje rečnika
00:00:38
da biste videli druge opcije prevođenja kao što je
00:00:41
primere kontekstualne upotrebe.
00:00:47
Kopiraj prevod.
00:00:50
Sačuvaj ga u formatu teksta.
00:00:53
I prikaиi ga. I onda ga nađi
00:00:56
u vašoj istoriji prevođenja.
00:00:58
Ova istorija okuplja vaљu.
00:01:01
nedavni prevodi sa jedne strane.
00:01:04
A prevode koje imaš
00:01:06
prikačena sa druge strane da bi se sačuvala
00:01:08
i da ih lakše pronađemo.
00:01:10
Ali takođe možete da prevedete porez
00:01:12
direktno diktirajući ga
00:01:14
aplikaciju. Sa slike.
00:01:25
Ili pisanjem
00:01:29
tekst direktno. Takođe imate
00:01:38
modul za razgovor, koji će dozvoliti
00:01:41
da prevedeš tekst ili glas
00:01:44
razgovori uživo sa drugim stranama
00:01:47
koji govore drugim jezikom.
00:01:50
Razgovaraćemo o ovom modulu u
00:01:53
više detalja u drugom videu.
00:01:55
Konačno, fraza "Kartica knjige"
00:01:59
nudi nekoliko unapred definisanih fraza
00:02:01
koji vam svakodnevno može biti od koristi.
00:02:04
Nakon odabira ciljnog jezika
00:02:07
izaberite kategoriju i poslati.
00:02:10
U zavisnosti od jezika
00:02:12
je moguće slušati
00:02:15
prevedene rečenice ili da je kopiraju.
00:02:17
Sačuvajte to u omiljenim lokacijama.
00:02:20
Sačuvajte ga u poreskom formatu ili ga delite.
00:02:30
I da mogu da prevedem
00:02:32
čak i van mreže koje možete da preuzmete
00:02:33
jezički paketi za one koji se
00:02:35
Najčešće koristite?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
مايكروسوفت تقدم أداة مترجم،
00:00:07
التي يمكنك تحميلها ل
00:00:09
خالية من متجر مايكروسوفت.
00:00:12
هذه الأداة توفر لك عدة
00:00:15
وظائف مفيدة جدا.
00:00:17
علامة التبويب ترجمة يسمح لك بعد
00:00:19
اختيار اللغة المصدر و
00:00:21
اللغة التي تريد
00:00:24
ترجمة المحتوى الخاص بك لكتابة النص؟
00:00:27
أو فتح النار لجعل
00:00:30
الترجمة بمجرد الانتهاء من ذلك،
00:00:32
يمكنك الاستماع إلى الترجمة.
00:00:35
حدد كلمات معينة واستخدم قاموسا
00:00:38
لرؤية خيارات الترجمة الأخرى على أنها
00:00:41
وكذلك أمثلة على استخدام السياق.
00:00:47
نسخ الترجمة.
00:00:50
حفظه في تنسيق النص مشاركته.
00:00:53
وتعلقه. ثم نجده
00:00:56
في تاريخ الترجمة الخاص بك.
00:00:58
هذا التاريخ يجمع بين الخاص بك
00:01:01
الترجمات الأخيرة من ناحية.
00:01:04
والترجمات لديك
00:01:06
تعلق على الآخر للحفاظ على
00:01:08
لهم والعثور عليها بسهولة أكبر.
00:01:10
ولكن يمكنك أيضا ترجمة الضرائب
00:01:12
مباشرة عن طريق إملاء عليه
00:01:14
التطبيق. من صورة.
00:01:25
أو بالكتابة
00:01:29
النص الخاص بك مباشرة باليد. لديك أيضا
00:01:38
وحدة المحادثة، والتي سوف تسمح
00:01:41
لك لترجمة النص أو الصوت
00:01:44
المحادثات تعيش مع أطراف أخرى
00:01:47
الذين يتحدثون لغة مختلفة.
00:01:50
سنناقش هذه الوحدة في
00:01:53
مزيد من التفاصيل في فيديو آخر.
00:01:55
وأخيرا ، فإن عبارة تبويب الكتاب
00:01:59
يقدم العديد من العبارات المعرفة مسبقا
00:02:01
التي يمكن أن تكون مفيدة لك يوميا.
00:02:04
بعد اختيار اللغة المستهدفة
00:02:07
حدد فئة وأرسل.
00:02:10
اعتمادا على اللغة التي
00:02:12
من الممكن الاستماع إلى
00:02:15
ترجمة الجملة أو لنسخها.
00:02:17
حفظه إلى المفضلة لديك.
00:02:20
حفظه في شكل ضريبة أو مشاركتها.
00:02:30
وأن نكون قادرين على الترجمة
00:02:32
حتى دون اتصال يمكنك تحميل
00:02:33
حزم اللغات لتلك
00:02:35
كنت تستخدم في معظم الأحيان؟

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
マイクロソフトは、翻訳者ツールを提供しています,
00:00:07
ダウンロード可能
00:00:09
マイクロソフト ストアから無料です。
00:00:12
このツールは、あなたにいくつかの機能を提供しています
00:00:15
非常に便利な機能。
00:00:17
[翻訳]タブでは、後に
00:00:19
ソース言語を選択し、
00:00:21
彼女が望む言語
00:00:24
コンテンツをテキスト型に翻訳する
00:00:27
または火を開けて
00:00:30
これが完了したら翻訳、
00:00:32
翻訳を聞くことができます。
00:00:35
特定の単語を選択し、辞書を使用する
00:00:38
他の翻訳オプションを次のように表示します
00:00:41
コンテキストの使用例も同様です。
00:00:47
翻訳をコピーします。
00:00:50
テキスト形式で保存すると共有されます。
00:00:53
そして、それをピン留めします。そして、それを見つける
00:00:56
あなたの翻訳履歴に。
00:00:58
この歴史は、あなたのものを一緒に
00:01:01
一方で最近の翻訳。
00:01:04
そして、あなたが持っている翻訳
00:01:06
保持するためにもう一方にピン留め
00:01:08
それらをより簡単に見つけます。
00:01:10
しかし、あなたはまた、税金を翻訳することができます
00:01:12
に指示して直接
00:01:14
アプリ。写真から。
00:01:25
または書くことによって
00:01:29
直接手でテキストを入力します。また、あなたはまた、
00:01:38
会話モジュール, 許可します
00:01:41
あなたのテキストや声を翻訳する
00:01:44
会話は他の当事者とライブ
00:01:47
別の言語を話す人。
00:01:50
このモジュールについては、
00:01:53
別のビデオでより詳細。
00:01:55
最後に、"ブックタブ" という語句
00:01:59
いくつかの定義済みフレーズを提供しています
00:02:01
毎日あなたに役立つことがあります。
00:02:04
対象言語を選択した後
00:02:07
カテゴリを選択して送信します。
00:02:10
言語に応じて、その言語に応じて
00:02:12
に耳を傾け可能である
00:02:15
翻訳された文またはそれをコピーします。
00:02:17
お気に入りに保存します。
00:02:20
税形式で保存するか、共有します。
00:02:30
そして翻訳できること
00:02:32
オフラインでもダウンロードできます
00:02:33
言語パック
00:02:35
あなたは最も頻繁に使用しますか?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
마이크로소프트는 번역기 도구를 제공 합니다.,
00:00:07
다운로드할 수 있는
00:00:09
마이크로 소프트 스토어에서 무료.
00:00:12
이 도구는 당신에게 몇 가지를 제공합니다
00:00:15
매우 유용한 기능.
00:00:17
번역 탭은 후 당신을 할 수 있습니다
00:00:19
소스 언어를 선택하고
00:00:21
그녀가 원하는 언어
00:00:24
텍스트를 입력하도록 콘텐츠를 번역?
00:00:27
또는 불을 피우기 위해
00:00:30
이 작업이 완료되면 번역,
00:00:32
번역을 들을 수 있습니다.
00:00:35
특정 단어를 선택하고 사전을 사용
00:00:38
다른 번역 옵션을 보려면
00:00:41
컨텍스트 사용의 예뿐만 아니라.
00:00:47
번역을 복사합니다.
00:00:50
텍스트 형식으로 저장하여 공유합니다.
00:00:53
그리고 그것을 고정합니다. 그리고 그것을 찾을 수
00:00:56
번역 기록에서.
00:00:58
이 역사는 여러분의 역사를 한데 모읍시다.
00:01:01
한 손에 최근 번역.
00:01:04
그리고 당신이 가지고있는 번역
00:01:06
보존하기 위해 다른 에 고정
00:01:08
그들을 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
00:01:10
그러나 세금을 번역 할 수도 있습니다.
00:01:12
직접 지시하여
00:01:14
응용 프로그램. 사진에서.
00:01:25
또는 글을 쓰면
00:01:29
직접 텍스트를 직접 참조하십시오. 또한
00:01:38
대화 모듈을 허용합니다.
00:01:41
텍스트 나 음성을 번역할 수 있습니다.
00:01:44
대화는 다른 당사자와 살고
00:01:47
다른 언어를 사용하는 사람.
00:01:50
우리는이 모듈에 대해 논의 할 것입니다
00:01:53
다른 비디오에서 더 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
00:01:55
마지막으로, 책 탭이라는 문구
00:01:59
미리 정의된 몇 가지 구를 제공합니다.
00:02:01
그것은 매일 당신에게 유용 할 수 있습니다.
00:02:04
대상 언어를 선택한 후
00:02:07
범주를 선택하고 전송합니다.
00:02:10
언어에 따라
00:02:12
들을 수 있습니다.
00:02:15
번역 된 문장 또는 복사합니다.
00:02:17
즐겨찾기에 저장합니다.
00:02:20
세금 형식으로 저장하거나 공유합니다.
00:02:30
그리고 번역 할 수 있도록
00:02:32
오프라인에서도 다운로드할 수 있습니다.
00:02:33
언어 팩
00:02:35
당신은 가장 자주 사용?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
微軟提供翻譯工具,
00:00:07
您可以下載
00:00:09
從微軟商店免費。
00:00:12
此工具為您提供了幾種
00:00:15
非常有用的功能。
00:00:17
翻譯選項卡允許您在之後
00:00:19
選擇您的源語言和
00:00:21
她想要的語言
00:00:24
將您的內容翻譯成文字類型?
00:00:27
或者生火做一個
00:00:30
一旦完成,翻譯,
00:00:32
你可以聽翻譯。
00:00:35
選擇某些單詞並使用字典
00:00:38
以查看其他翻譯選項,如
00:00:41
以及上下文使用的範例。
00:00:47
複製翻譯。
00:00:50
以文字格式保存它共用它。
00:00:53
並固定它。然後找到它
00:00:56
在您的翻譯歷史記錄中。
00:00:58
這段歷史彙集了您的
00:01:01
一方面是最近的翻譯。
00:01:04
以及您擁有的翻譯
00:01:06
固定在另一個上以保留
00:01:08
他們,更容易找到他們。
00:01:10
但您也可以翻譯稅收
00:01:12
直接通過口述它來
00:01:14
應用程式。從圖片中。
00:01:25
或者通過寫作
00:01:29
您的文本直接通過手。你也有一個
00:01:38
對話模組,這將允許
00:01:41
您要翻譯文字或語音
00:01:44
與其他方的對話
00:01:47
說不同語言的人。
00:01:50
我們將在中討論此模組
00:01:53
在另一個視頻中瞭解更多細節。
00:01:55
最後,短語"書籍選項卡"
00:01:59
提供了幾個預定義的短語
00:02:01
這對您每天都很有用。
00:02:04
選擇目標語言後
00:02:07
選擇一個類別併發送。
00:02:10
根據語言
00:02:12
可以聽
00:02:15
翻譯的句子或複製它。
00:02:17
將其保存到您的我的最愛。
00:02:20
以稅費格式保存或共用。
00:02:30
並且能夠翻譯
00:02:32
即使離線也可以下載
00:02:33
語言包
00:02:35
你最常使用?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
微软提供翻译工具,
00:00:07
您可以下载
00:00:09
从微软商店免费。
00:00:12
此工具为您提供了几种
00:00:15
非常有用的功能。
00:00:17
翻译选项卡允许您在之后
00:00:19
选择您的源语言和
00:00:21
她想要的语言
00:00:24
将您的内容翻译成文字类型?
00:00:27
或者生火做一个
00:00:30
一旦完成,翻译,
00:00:32
你可以听翻译。
00:00:35
选择某些单词并使用字典
00:00:38
以查看其他翻译选项,如
00:00:41
以及上下文使用的示例。
00:00:47
复制翻译。
00:00:50
以文本格式保存它共享它。
00:00:53
并固定它。然后找到它
00:00:56
在您的翻译历史记录中。
00:00:58
这段历史汇集了您的
00:01:01
一方面是最近的翻译。
00:01:04
以及您拥有的翻译
00:01:06
固定在另一个上以保留
00:01:08
他们,更容易找到他们。
00:01:10
但您也可以翻译税收
00:01:12
直接通过口述它来
00:01:14
应用程序。从图片中。
00:01:25
或者通过写作
00:01:29
您的文本直接通过手。你也有一个
00:01:38
对话模块,这将允许
00:01:41
您要翻译文本或语音
00:01:44
与其他方的对话
00:01:47
说不同语言的人。
00:01:50
我们将在 中讨论此模块
00:01:53
在另一个视频中了解更多细节。
00:01:55
最后,短语"书籍选项卡"
00:01:59
提供了几个预定义的短语
00:02:01
这对您每天都很有用。
00:02:04
选择目标语言后
00:02:07
选择一个类别并发送。
00:02:10
根据语言
00:02:12
可以听
00:02:15
翻译的句子或复制它。
00:02:17
将其保存到您的收藏夹。
00:02:20
以税费格式保存或共享。
00:02:30
并且能够翻译
00:02:32
即使离线也可以下载
00:02:33
语言包
00:02:35
你最常使用?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
A Microsoft oferece ferramenta de tradutor,
00:00:07
que você pode baixar para
00:00:09
livre da Microsoft Store.
00:00:12
Esta ferramenta oferece várias
00:00:15
funções muito úteis.
00:00:17
A guia de tradução permite que você depois
00:00:19
escolhendo sua linguagem de origem e
00:00:21
a língua em que ela quer
00:00:24
traduzir seu conteúdo para texto de tipo?
00:00:27
Ou abrir um fogo para fazer um
00:00:30
tradução uma vez que isso é feito,
00:00:32
você pode ouvir a tradução.
00:00:35
Selecione certas palavras e use um dicionário
00:00:38
para ver outras opções de tradução como
00:00:41
bem como exemplos de uso contextual.
00:00:47
Copie a tradução.
00:00:50
Guarde-o em formato de texto compartilhe-o.
00:00:53
E fixá-lo. E então encontrá-lo
00:00:56
em seu histórico de tradução.
00:00:58
Esta história reúne o seu
00:01:01
traduções recentes por um lado.
00:01:04
E as traduções que você tem
00:01:06
preso no outro para preservar
00:01:08
eles e encontrá-los mais facilmente.
00:01:10
Mas você também pode traduzir impostos
00:01:12
diretamente, ditando-o para
00:01:14
o aplicativo. De uma foto.
00:01:25
Ou escrevendo
00:01:29
seu texto diretamente à mão. Você também tem um
00:01:38
módulo de conversa, que permitirá
00:01:41
você para traduzir seu texto ou voz
00:01:44
conversas ao vivo com outras partes
00:01:47
que falam uma língua diferente.
00:01:50
Vamos discutir este módulo em
00:01:53
mais detalhes em outro vídeo.
00:01:55
Finalmente, a frase Guia do Livro
00:01:59
oferece várias frases predefinidas
00:02:01
que pode ser útil para você diariamente.
00:02:04
Depois de escolher o idioma alvo
00:02:07
selecionar uma categoria e enviada.
00:02:10
Dependendo da linguagem que
00:02:12
é possível ouvir o
00:02:15
frase traduzida ou para copiá-la.
00:02:17
Guarde para seus favoritos.
00:02:20
Guarde-o em formato fiscal ou compartilhe-o.
00:02:30
E para ser capaz de traduzir
00:02:32
mesmo offline você pode baixar
00:02:33
pacotes de idiomas para os
00:02:35
você usa mais frequentemente?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
ไมโครซอฟท์เสนอเครื่องมือแปล
00:00:07
ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้
00:00:09
ฟรีจากไมโครซอฟท์สโตร์
00:00:12
เครื่องมือนี้ให้คุณหลาย
00:00:15
ฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์มาก
00:00:17
แท็บแปลช่วยให้คุณหลังจาก
00:00:19
การเลือกภาษาต้นฉบับของคุณและ
00:00:21
ภาษาที่เธอต้องการ
00:00:24
แปลเนื้อหาของคุณเพื่อพิมพ์ข้อความหรือไม่
00:00:27
หรือเปิดไฟเพื่อทํา
00:00:30
แปลเมื่อเสร็จแล้ว
00:00:32
คุณสามารถฟังคําแปลได้
00:00:35
เลือกคําบางคําและใช้พจนานุกรม
00:00:38
เพื่อดูตัวเลือกการแปลอื่นๆ เป็น
00:00:41
เช่นเดียวกับตัวอย่างของการใช้ตามบริบท
00:00:47
คัดลอกการแปล
00:00:50
บันทึกในรูปแบบข้อความแชร์
00:00:53
และปักหมุดไว้ แล้วหามันให้เจอ
00:00:56
ในประวัติการแปลของคุณ
00:00:58
ประวัติศาสตร์นี้รวบรวม
00:01:01
การแปลล่าสุดในมือข้างหนึ่ง
00:01:04
และคําแปลที่คุณมี
00:01:06
ตรึงไว้บนอีกอันหนึ่งเพื่อรักษาไว้
00:01:08
พวกเขาและค้นหาได้ง่ายขึ้น
00:01:10
แต่คุณยังสามารถแปลภาษี
00:01:12
โดยตรงโดยกําหนด
00:01:14
แอพ จากรูป
00:01:25
หรือโดยการเขียน
00:01:29
ข้อความของคุณโดยตรงด้วยมือของ นอกจากนี้คุณยังมี
00:01:38
โมดูลการสนทนาซึ่งจะช่วยให้
00:01:41
คุณเพื่อแปลข้อความหรือเสียงของคุณ
00:01:44
การสนทนาอยู่กับฝ่ายอื่น ๆ
00:01:47
ที่พูดภาษาอื่น
00:01:50
เราจะหารือเกี่ยวกับโมดูลนี้ใน
00:01:53
รายละเอียดเพิ่มเติมในวิดีโออื่น
00:01:55
สุดท้ายวลีแท็บหนังสือ
00:01:59
มีวลีที่กําหนดไว้ล่วงหน้าหลายวลี
00:02:01
ที่จะเป็นประโยชน์กับคุณทุกวันของ
00:02:04
หลังจากเลือกภาษาเป้าหมาย
00:02:07
เลือกประเภทและส่งแล้ว
00:02:10
ขึ้นอยู่กับภาษาของมัน
00:02:12
เป็นไปได้ที่จะฟัง
00:02:15
ประโยคที่แปลหรือคัดลอก
00:02:17
บันทึกลงในรายการโปรดของคุณ
00:02:20
บันทึกในรูปแบบภาษีหรือแชร์
00:02:30
และสามารถแปลได้
00:02:32
แม้ออฟไลน์คุณสามารถดาวน์โหลด
00:02:33
ชุดภาษาสําหรับชุดภาษา
00:02:35
คุณใช้บ่อยที่สุด?

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show