OneDrive - Restore OneDrive Tutorial

In this video, you will learn about Microsoft OneDrive, a cloud storage tool offered by Microsoft 365. The video covers topics such as uploading files, organizing and storing data, syncing with your computer, and sharing and collaborating on documents.
This will help you facilitate access and secure your data stored online.

  • 1:48
  • 1997 views
00:00:05
deleted, replaced, damaged,
00:00:06
or infected with malware,
00:00:08
you can restore your entire
00:00:10
storage space to a previous hour.
00:00:13
This action will undo any changes
00:00:16
made to your files and folders from
00:00:19
the date you choose to restore.
00:00:22
It is possible to go back 30
00:00:25
days to restore your one drive.
00:00:28
To get started,
00:00:29
go to your one drive settings,
00:00:32
then click restore you one drive.
00:00:35
Start by choosing the date from which
00:00:38
you want to start the restoration.
00:00:41
You will see a timeline of the last
00:00:44
changes in your one drive space.
00:00:46
As well as a list of documents
00:00:49
on which changes have been made.
00:00:52
This allows you to get an overview
00:00:54
of your one drive's activities,
00:00:56
but also to be able to identify
00:00:59
unusual activity more easily.
00:01:01
In case you have been infected with malware,
00:01:04
select the activity from which
00:01:06
you want to restore.
00:01:08
Note that all activities that
00:01:10
took place after this one will
00:01:12
be deleted when you are ready, click restore.
00:01:20
Your one drive is restored
00:01:22
to the previous state for the
00:01:24
first activity you selected.
00:01:25
If you change your mind about the
00:01:27
restoration you just performed,
00:01:29
you can cancel it by going back to this menu.
00:01:39
And selecting the last
00:01:41
action you just perform.
00:01:43
This corresponds to the previous restoration.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Если многие из ваших файлов одного диска
00:00:05
удалены, заменены, повреждены,
00:00:06
или заражены вредоносными программами,
00:00:08
вы можете восстановить весь
00:00:10
складских помещений до предыдущего часа.
00:00:13
Это действие отменит любые изменения
00:00:16
в файлы и папки из
00:00:19
дата восстановления.
00:00:22
Можно вернуться на 30
00:00:25
дней, чтобы восстановить один диск.
00:00:28
Чтобы начать работу,
00:00:29
перейдите на один диск настройки,
00:00:32
затем нажмите, восстановите один диск.
00:00:35
Начните с выбора даты, с которой
00:00:38
Вы хотите начать восстановление.
00:00:41
Вы увидите хронологию последнего
00:00:44
изменения в одном диске пространства.
00:00:46
А также список документов,
00:00:49
какие изменения были внесены.
00:00:52
Это позволяет получить обзор
00:00:54
деятельности вашего одного диска,
00:00:56
но также, чтобы иметь возможность определить
00:00:59
необычная активность легче.
00:01:01
В случае, если вы были заражены вредоносными программами,
00:01:04
выбрать деятельность, из которой
00:01:06
вы хотите восстановить.
00:01:08
Обратите внимание, что все виды деятельности,
00:01:10
состоялась после этого будет
00:01:12
быть удалены, когда вы будете готовы, нажмите восстановить.
00:01:20
Ваш один диск восстановлен
00:01:22
к предыдущему штату для
00:01:24
первое действие, выбранное вами.
00:01:25
Если вы передумаете о
00:01:27
восстановление вы только что выполнили,
00:01:29
Вы можете отменить его, вернувшись в это меню.
00:01:39
И выбор последнего
00:01:41
действия, которые вы просто выполняете.
00:01:43
Это соответствует предыдущей реставрации.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Ако много от файловете на
00:00:05
заличени, заменени, повредени,
00:00:06
или заразени със злонамерен софтуер,
00:00:08
можете да възстановите
00:00:10
предишен час.
00:00:13
Това действие ще отмени всички промени
00:00:16
файлове и папки от
00:00:19
датата, която изберете да възстановите.
00:00:22
Възможно е да се върнете 30
00:00:25
дни, за да възстановите само едно устройство.
00:00:28
За да започнете,
00:00:29
отворите настройките на устройството,
00:00:32
след това кликнете възстанови ви едно устройство.
00:00:35
Започнете, като изберете датата, от която
00:00:38
искате да започнете възстановяването.
00:00:41
Ще видите хронологията на
00:00:44
промените в пространството на един диск.
00:00:46
Както и списък на документите,
00:00:49
промените.
00:00:52
Това ви позволява да получите общ преглед
00:00:54
на дейностите на вашия единствен диск,
00:00:56
но също така да бъде в състояние да идентифицира
00:00:59
необичайна дейност.
00:01:01
В случай, че сте заразени със злонамерен софтуер,
00:01:04
изберете дейността, от която
00:01:06
искате да възстановите.
00:01:08
Имайте предвид, че всички дейности, които
00:01:10
се случи след това ще
00:01:12
да се изтрие, когато сте готови, щракнете върху възстановяване.
00:01:20
Вашият единствен диск е възстановен
00:01:22
предходно състояние за
00:01:24
избрана от вас първа дейност.
00:01:25
Ако промените мнението си за
00:01:27
възстановяване, което току-що извършихте,
00:01:29
можете да го отмените, като се върнете в това меню.
00:01:39
И избирането на последната
00:01:41
действие, което току-що правите.
00:01:43
Това съответства на предишната възстановяването.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Dacă multe dintre fișierele de unitate sunt
00:00:05
șterse, înlocuite, deteriorate,
00:00:06
sau infectate cu malware,
00:00:08
puteți restaura întreaga
00:00:10
spațiu de stocare la o oră anterioară.
00:00:13
Această acțiune va anula orice modificări
00:00:16
făcute în fișierele și folderele dvs.
00:00:19
data la care alegeți să restaurați.
00:00:22
Este posibil să se întoarcă 30
00:00:25
zile pentru a restabili unitatea o.
00:00:28
Pentru a începe,
00:00:29
accesați setările unei unități,
00:00:32
apoi faceți clic pe restaurare a unei unități.
00:00:35
Începeți prin a alege data de la care
00:00:38
vrei să începi restaurarea.
00:00:41
Veți vedea o cronologie a ultimei
00:00:44
modificări în spațiul de pe o unitate.
00:00:46
Precum și o listă de documente
00:00:49
asupra cărora au fost efectuate modificări.
00:00:52
Acest lucru vă permite să obțineți o prezentare generală
00:00:54
activităților unei singure unități,
00:00:56
dar, de asemenea, pentru a putea identifica
00:00:59
activitate neobișnuită mai ușor.
00:01:01
În cazul în care ați fost infectat cu malware,
00:01:04
selectați activitatea din care
00:01:06
pe care doriți să o restaurați.
00:01:08
Rețineți că toate activitățile care
00:01:10
a avut loc după ce aceasta va
00:01:12
când sunteți gata, faceți clic pe restaurare.
00:01:20
Unitatea dvs.
00:01:22
la starea anterioară pentru
00:01:24
prima activitate selectată.
00:01:25
Dacă vă răzgândiți în legătură cu
00:01:27
restaurarea pe care tocmai ați efectuat-o,
00:01:29
puteți anula prin revenirea la acest meniu.
00:01:39
Și selectând ultima
00:01:41
acțiunea pe care tocmai ați efectuat-o.
00:01:43
Aceasta corespunde restaurării anterioare.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Якщо багато хто з ваших один диск файлів
00:00:05
видалено, замінено, пошкоджено,
00:00:06
або заражені зловмисним програмним забезпеченням,
00:00:08
можна відновити всю
00:00:10
місце для зберігання до попередньої години.
00:00:13
Ця дія призведе до скасування будь-яких змін
00:00:16
зроблені до файлів і папок з
00:00:19
дату відновлення.
00:00:22
Можна повернутися 30
00:00:25
днів, щоб відновити один диск.
00:00:28
Щоб почати роботу,
00:00:29
перейти до настройок одного диска,
00:00:32
потім натисніть відновити вам один диск.
00:00:35
Почніть з вибору дати, з якої
00:00:38
ви хочете почати відновлення.
00:00:41
Ви побачите часову шкалу останнього
00:00:44
зміни в одному просторі диска.
00:00:46
А також перелік документів
00:00:49
на які були внесені зміни.
00:00:52
Це дозволяє отримати огляд
00:00:54
діяльності одного диска,
00:00:56
але також бути в змозі ідентифікувати
00:00:59
незвичайна діяльність легше.
00:01:01
У випадку, якщо вас інфіковано зловмисним програмним забезпеченням,
00:01:04
виберіть справу, з якої
00:01:06
ви хочете відновити.
00:01:08
Зверніть увагу, що всі дії, які
00:01:10
відбулося після цього
00:01:12
буде видалено, коли все буде готово, натисніть кнопку "Відновити".
00:01:20
Один диск відновлено
00:01:22
до попереднього стану для
00:01:24
першої вибраної справи.
00:01:25
Якщо ви ви зміните свою думку про
00:01:27
реставрація, яку ви тільки що виконали,
00:01:29
ви можете скасувати його, повертаючись до цього меню.
00:01:39
І вибір останнього
00:01:41
дію, яку ви просто виконуєте.
00:01:43
Це відповідає попередній реставрації.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Jeśli wiele z plików jednego dysku jest
00:00:05
usunięte, wymienione, uszkodzone,
00:00:06
lub zainfekowane złośliwym oprogramowaniem,
00:00:08
można przywrócić cały
00:00:10
przestrzeni dyskowej do poprzedniej godziny.
00:00:13
Ta akcja spowoduje cofnięcie wszelkich zmian
00:00:16
do plików i folderów z
00:00:19
datę, którą chcesz przywrócić.
00:00:22
Można cofnąć się o 30
00:00:25
dni, aby przywrócić jeden dysk.
00:00:28
Aby rozpocząć,
00:00:29
przejdź do ustawień jednego dysku,
00:00:32
następnie kliknij przycisk Przywróć jeden dysk.
00:00:35
Zacznij od wybrania daty, od której
00:00:38
chcesz rozpocząć przywracanie.
00:00:41
Zobaczysz oś czasu ostatniego
00:00:44
zmiany w jednym dysku.
00:00:46
Jak również listę dokumentów
00:00:49
w odniesieniu do których wprowadzono zmiany.
00:00:52
Dzięki temu można uzyskać przegląd
00:00:54
aktywności jednego dysku,
00:00:56
ale także, aby móc zidentyfikować
00:00:59
łatwiej o nietypowej aktywności.
00:01:01
W przypadku zainfekowania złośliwym oprogramowaniem
00:01:04
wybierz działanie, z którego
00:01:06
chcesz przywrócić.
00:01:08
Należy pamiętać, że wszystkie działania, które
00:01:10
miało miejsce po tym, jak
00:01:12
zostanie usunięty, gdy będziesz gotowy, kliknij przycisk Przywróć.
00:01:20
Jeden dysk zostanie przywrócony
00:01:22
do poprzedniego stanu dla
00:01:24
pierwszą wybraną aktywność.
00:01:25
Jeśli zmienisz zdanie na temat
00:01:27
przywrócenie właśnie wykonywane,
00:01:29
można go anulować, wracając do tego menu.
00:01:39
I wybór ostatniego
00:01:41
działania, które po prostu wykonać.
00:01:43
Odpowiada to poprzedniemu przywróceniu.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Bir sürücü dosyanızın çoğu
00:00:05
silinmiş, değiştirilmiş, hasar görmüş,
00:00:06
veya kötü amaçlı yazılım bulaşmış,
00:00:08
tüm ünüzü geri yükleyebilirsiniz
00:00:10
bir önceki saate depolama alanı.
00:00:13
Bu eylem, değişiklikleri geri alacaktır
00:00:16
dosya ve klasörlerinize yapılan
00:00:19
geri yüklemeyi seçtiğiniz tarih.
00:00:22
30'a geri dönmek mümkün.
00:00:25
gün bir sürücü geri yüklemek için.
00:00:28
Başlamak için,
00:00:29
tek sürücü ayarlarınıza gidin,
00:00:32
sonra bir sürücü geri yükleyin.
00:00:35
Hangi tarihten itibaren seçerek başlayın
00:00:38
restorasyona başlamak istiyorsunuz.
00:00:41
Son bir zaman çizelgesi göreceksiniz
00:00:44
tek sürücü alanınızda değişiklikler.
00:00:46
Belgelerin yanı sıra
00:00:49
hangi değişiklikler yapılmıştır.
00:00:52
Bu, genel bir bakış elde etmenizi sağlar
00:00:54
tek sürücünüzün faaliyetlerini,
00:00:56
ama aynı zamanda tanımlamak mümkün
00:00:59
alışılmadık aktivite daha kolay.
00:01:01
Kötü amaçlı yazılım bulaşmışsanız,
00:01:04
hangi etkinliği seçin
00:01:06
geri yüklemek istiyorsunuz.
00:01:08
Tüm etkinliklerin
00:01:10
bu bir irade sonra gerçekleşti
00:01:12
hazır olduğunuzda silinebilir, geri yükle'yi tıklatın.
00:01:20
Tek sürücünüz geri yüklendi
00:01:22
için önceki duruma
00:01:24
seçtiğiniz ilk etkinlik.
00:01:25
Eğer hakkında fikrinizi değiştirirseniz
00:01:27
az önce gerçekleştirdiğiniz restorasyon,
00:01:29
bu menüye geri dönerek iptal edebilirsiniz.
00:01:39
Ve son seçerek
00:01:41
sadece gerçekleştirmek eylem.
00:01:43
Bu önceki restorasyon karşılık gelir.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Wenn viele Ihrer laufwerksdateien
00:00:05
gelöscht, ersetzt, beschädigt,
00:00:06
oder mit Malware infiziert sind,
00:00:08
Sie können Ihre gesamte
00:00:10
Speicherplatz bis zu einer vorherigen Stunde.
00:00:13
Durch diese Aktion werden alle Änderungen rückgängig gemacht.
00:00:16
an Ihre Dateien und Ordner von
00:00:19
das Datum, das Sie wiederherstellen möchten.
00:00:22
Es ist möglich, 30
00:00:25
Tage, um Ihr einziges Laufwerk wiederherzustellen.
00:00:28
Um loszulegen,
00:00:29
gehen Sie zu Ihren Einstellungen für ein Laufwerk,
00:00:32
klicken Sie dann auf Wiederherstellen eines Laufwerks.
00:00:35
Wählen Sie zunächst das Datum aus, ab dem
00:00:38
Sie möchten mit der Wiederherstellung beginnen.
00:00:41
Sie sehen eine Zeitleiste der letzten
00:00:44
Änderungen in Ihrem einen Laufwerksbereich.
00:00:46
Neben einer Liste von Dokumenten
00:00:49
an denen Änderungen vorgenommen wurden.
00:00:52
So erhalten Sie einen Überblick
00:00:54
der Aktivitäten Ihres einen Laufwerks,
00:00:56
sondern auch in der Lage zu sein,
00:00:59
ungewöhnliche Aktivität leichter.
00:01:01
Falls Sie mit Malware infiziert wurden,
00:01:04
wählen Sie die Aktivität aus, aus der
00:01:06
Sie wiederherstellen möchten.
00:01:08
Beachten Sie, dass alle Aktivitäten, die
00:01:10
fand nach diesem ein
00:01:12
gelöscht werden, wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Wiederherstellen.
00:01:20
Ihr einziges Laufwerk wird wiederhergestellt
00:01:22
in den vorherigen Zustand für die
00:01:24
erste Aktivität, die Sie ausgewählt haben.
00:01:25
Wenn Sie Ihre Meinung über die
00:01:27
Wiederherstellung, die Sie gerade durchgeführt haben,
00:01:29
Sie können es abbrechen, indem Sie zu diesem Menü zurückkehren.
00:01:39
Und die Auswahl der letzten
00:01:41
Aktion, die Sie einfach ausführen.
00:01:43
Dies entspricht der vorherigen Restaurierung.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Si muchos de sus archivos de una unidad son
00:00:05
eliminado, reemplazado, dañado,
00:00:06
o infectado con malware,
00:00:08
puede restaurar todo su
00:00:10
espacio de almacenamiento a una hora anterior.
00:00:13
Esta acción deshacerá cualquier cambio
00:00:16
hecho a sus archivos y carpetas de
00:00:19
la fecha que elija restaurar.
00:00:22
Es posible retroceder 30
00:00:25
días para restaurar su unidad.
00:00:28
Para empezar,
00:00:29
ir a la configuración de una unidad,
00:00:32
a continuación, haga clic en restaurar una unidad.
00:00:35
Comience eligiendo la fecha a partir de la cual
00:00:38
quieres iniciar la restauración.
00:00:41
Verá una cronología de la última
00:00:44
cambios en el espacio de una sola unidad.
00:00:46
Así como una lista de documentos
00:00:49
en el que se han realizado cambios.
00:00:52
Esto le permite obtener una visión general
00:00:54
de las actividades de su único impulso,
00:00:56
pero también para poder identificar
00:00:59
actividad inusual más fácilmente.
00:01:01
En caso de que haya sido infectado con malware,
00:01:04
seleccionar la actividad de la que
00:01:06
desea restaurar.
00:01:08
Tenga en cuenta que todas las actividades que
00:01:10
tuvo lugar después de este se
00:01:12
se eliminará cuando esté listo, haga clic en Restaurar.
00:01:20
Su unidad se restaura
00:01:22
al estado anterior para el
00:01:24
primera actividad seleccionada.
00:01:25
Si cambias de opinión sobre el
00:01:27
restauración que acabas de realizar,
00:01:29
puedes cancelarlo volviendo a este menú.
00:01:39
Y la selección de la última
00:01:41
acción que acabas de realizar.
00:01:43
Esto corresponde a la restauración anterior.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Se molti dei file di un'unità sono
00:00:05
cancellato, sostituito, danneggiato,
00:00:06
o infettati da malware,
00:00:08
è possibile ripristinare l'intero
00:00:10
spazio di archiviazione a un'ora precedente.
00:00:13
Questa azione annulla tutte le modifiche
00:00:16
file e cartelle da
00:00:19
la data che si sceglie di ripristinare.
00:00:22
È possibile tornare indietro di 30
00:00:25
giorni per ripristinare l'unità.
00:00:28
Per iniziare,
00:00:29
vai alle impostazioni dell'unità unica,
00:00:32
quindi fare clic su ripristina un'unità.
00:00:35
Iniziare scegliendo la data da cui
00:00:38
si desidera avviare il ripristino.
00:00:41
Vedrai una timeline dell'ultimo
00:00:44
modifiche nello spazio su un'unità.
00:00:46
Oltre a un elenco di documenti
00:00:49
su cui sono state apportate modifiche.
00:00:52
Ciò consente di ottenere una panoramica
00:00:54
delle attività della tua unità,
00:00:56
ma anche per essere in grado di identificare
00:00:59
attività insolite più facilmente.
00:01:01
Nel caso in cui tu sia stato infettato da malware,
00:01:04
selezionare l'attività da cui
00:01:06
che si desidera ripristinare.
00:01:08
Si noti che tutte le attività che
00:01:10
ha avuto luogo dopo questo sarà
00:01:12
essere eliminato quando si è pronti, fare clic su Ripristina.
00:01:20
L'unità viene ripristinata
00:01:22
allo stato precedente per il
00:01:24
prima attività selezionata.
00:01:25
Se cambi idea sul
00:01:27
restauro appena eseguito,
00:01:29
è possibile annullarlo tornando a questo menu.
00:01:39
E selezionando l'ultimo
00:01:41
azione che appena eseguite.
00:01:43
Corrisponde al ripristino precedente.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Als veel van uw één schijfbestanden
00:00:05
verwijderd, vervangen, beschadigd,
00:00:06
of besmet met malware,
00:00:08
u uw hele
00:00:10
opslagruimte tot een eerder uur.
00:00:13
Met deze actie worden eventuele wijzigingen ongedaan gemaakt
00:00:16
gemaakt naar uw bestanden en mappen van
00:00:19
de datum die u wilt herstellen.
00:00:22
Het is mogelijk om 30
00:00:25
dagen om uw ene schijf te herstellen.
00:00:28
Om aan de slag te gaan,
00:00:29
ga naar uw één schijfinstellingen,
00:00:32
klik vervolgens op herstellen u een station.
00:00:35
Begin met het kiezen van de datum van waaruit
00:00:38
u wilt beginnen met de restauratie.
00:00:41
U ziet een tijdlijn van de laatste
00:00:44
wijzigingen in uw ruimte voor één schijf.
00:00:46
Evenals een lijst van documenten
00:00:49
waarop wijzigingen zijn aangebracht.
00:00:52
Zo krijgt u een overzicht
00:00:54
van de activiteiten van uw ene schijf,
00:00:56
maar ook om te kunnen identificeren
00:00:59
ongebruikelijke activiteit gemakkelijker.
00:01:01
In het geval dat u besmet bent met malware,
00:01:04
selecteer de activiteit waaruit
00:01:06
u wilt herstellen.
00:01:08
Houd er rekening mee dat alle activiteiten die
00:01:10
vond plaats na deze zal
00:01:12
worden verwijderd wanneer u klaar bent, klik op herstellen.
00:01:20
Uw ene schijf is hersteld
00:01:22
aan de vorige staat voor de
00:01:24
eerste activiteit die u hebt geselecteerd.
00:01:25
Als u van gedachten verandert over de
00:01:27
restauratie die u zojuist hebt uitgevoerd,
00:01:29
je het annuleren door terug te gaan naar dit menu.
00:01:39
En het selecteren van de laatste
00:01:41
actie die je gewoon uitvoert.
00:01:43
Dit komt overeen met de vorige restauratie.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Se muitos dos seus ficheiros de uma unidade são
00:00:05
eliminado, substituído, danificado,
00:00:06
ou infetado com malware,
00:00:08
você pode restaurar o seu todo
00:00:10
espaço de armazenamento para uma hora anterior.
00:00:13
Esta ação irá desfazer quaisquer alterações
00:00:16
feito para os seus ficheiros e pastas de
00:00:19
a data que escolhe restaurar.
00:00:22
É possível voltar 30
00:00:25
dias para restaurar a sua unidade única.
00:00:28
Para começar,
00:00:29
ir para as suas definições de unidade única,
00:00:32
em seguida, clique em restaurar-lhe uma unidade.
00:00:35
Comece por escolher a data a partir da qual
00:00:38
quer começar a restauração.
00:00:41
Verá uma cronologia da última
00:00:44
mudanças no seu espaço de uma unidade.
00:00:46
Bem como uma lista de documentos
00:00:49
sobre as alterações introduzidas.
00:00:52
Isto permite-lhe ter uma visão geral
00:00:54
das atividades do seu único drive,
00:00:56
mas também para ser capaz de identificar
00:00:59
atividade incomum mais facilmente.
00:01:01
No caso de ter sido infetado com malware,
00:01:04
selecionar a atividade a partir da qual
00:01:06
quer restaurar.
00:01:08
Note que todas as atividades que
00:01:10
teve lugar depois deste vai
00:01:12
ser eliminado quando estiver pronto, clique em restaurar.
00:01:20
A sua única unidade foi restaurada.
00:01:22
para o estado anterior para o
00:01:24
primeira atividade que selecionou.
00:01:25
Se mudar de ideia sobre o
00:01:27
restauração que acabou de realizar,
00:01:29
você pode cancelá-lo voltando a este menu.
00:01:39
E selecionando o último
00:01:41
ação que apenas executar.
00:01:43
Isto corresponde à restauração anterior.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:00
Ako su mnoge od datoteka jedne disk jedinice
00:00:05
brisanje, zamena, oštećeno,
00:00:06
ili zaražen malverom,
00:00:08
možete da vratite ceo
00:00:10
prostor za skladištenje u prethodnom satu.
00:00:13
Ova radnja će opozvati sve promene
00:00:16
datoteke i fascikle iz
00:00:19
datum koji ste odabrali da vratite u prethodno stanje.
00:00:22
Moguće je vratiti se 30
00:00:25
dana u prethodno stanje jedne disk jedinice.
00:00:28
Da bi poиeo,
00:00:29
idite na postavke jedne disk jedinice,
00:00:32
zatim kliknite na dugme vrati jednu disk jedinicu u prethodno stanje.
00:00:35
Počni tako što ćete e odauti datum od kojeg
00:00:38
Želite da započnete restauraciju.
00:00:41
Videćeš vremensku osu poslednjeg
00:00:44
promene u prostoru za jednu disk jedinicu.
00:00:46
Kao i listu dokumenata
00:00:49
na osnovu kojih su promene napravljene.
00:00:52
Ovo vam omogućava da dobijete pregled
00:00:54
aktivnosti vaše jedne disk jedinice,
00:00:56
ali takođe da bi mogli da identifikuju
00:00:59
neobična aktivnost lakše.
00:01:01
U sluиaju da ste zaraћeni malverom,
00:01:04
izaberite aktivnost iz koje
00:01:06
želite da vratite u prethodno stanje.
00:01:08
Imajte na umu da sve aktivnosti koje
00:01:10
nakon što će se ovo odigrati
00:01:12
budite izbrisani kada budete spremni, kliknite na dugme vrati u prethodno stanje.
00:01:20
Vaša jedna disk jedinica je vraćena u prethodno stanje
00:01:22
prethodno stanje za
00:01:24
prvu aktivnost koju ste izabrali.
00:01:25
Ako se predomisliš u vezi
00:01:27
restauracija koju ste upravo izvršili,
00:01:29
možete da ga otkažete tako što ćete se vratiti u ovaj meni.
00:01:39
I izbor poslednjeg
00:01:41
akcija koju samo izvršite.
00:01:43
Ovo odgovara prethodnoj restauraciji.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
حذف، استبدال، معطوب،
00:00:06
أو مصاب ببرنامج خبيث،
00:00:08
يمكنك استعادة كامل الخاص بك
00:00:10
مساحة تخزين إلى ساعة سابقة.
00:00:13
سيؤدي هذا الإجراء إلى التراجع عن أي تغييرات
00:00:16
إلى الملفات والمجلدات من
00:00:19
التاريخ الذي تختاره لاستعادته.
00:00:22
من الممكن العودة إلى 30
00:00:25
أيام لاستعادة محرك أقراص واحد.
00:00:28
للبدء،
00:00:29
انتقل إلى إعدادات محرك أقراص واحد،
00:00:32
ثم انقر فوق استعادة محرك أقراص واحد.
00:00:35
ابدأ باختيار التاريخ الذي
00:00:38
تريد بدء عملية الاستعادة.
00:00:41
سترى جدول زمني لآخر
00:00:44
تغييرات في مساحة محرك أقراص واحد.
00:00:46
بالإضافة إلى قائمة بالمستندات
00:00:49
على أي التغييرات قد تم إجراؤها.
00:00:52
هذا يسمح لك للحصول على نظرة عامة
00:00:54
من أنشطة محرك الأقراص واحد،
00:00:56
ولكن أيضا لتكون قادرة على تحديد
00:00:59
نشاط غير عادي بسهولة أكبر.
00:01:01
في حال كنت مصابا ببرنامج خبيث،
00:01:04
تحديد النشاط الذي
00:01:06
تريد استعادة.
00:01:08
لاحظ أن جميع الأنشطة التي
00:01:10
وقعت بعد هذه الإرادة
00:01:12
يتم حذفها عندما تكون جاهزا، انقر فوق استعادة.
00:01:20
استعادة محرك الأقراص الوحيد
00:01:22
إلى الحالة السابقة ل
00:01:24
النشاط الأول الذي حددته.
00:01:25
إذا غيرت رأيك بشأن
00:01:27
استعادة قمتم به للتو،
00:01:29
يمكنك إلغاءه بالعودة إلى هذه القائمة.
00:01:39
واختيار آخر
00:01:41
العمل الذي تقوم به فقط.
00:01:43
وهذا يتوافق مع عملية الاستعادة السابقة.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
削除、交換、破損、
00:00:06
またはマルウェアに感染し、
00:00:08
あなたは全体を復元することができます
00:00:10
ストレージ領域を前の時間にします。
00:00:13
この操作を実行すると、すべての変更が元に戻ります
00:00:16
からあなたのファイルやフォルダに作られました
00:00:19
復元する日付を選択します。
00:00:22
30に戻ることは可能です
00:00:25
1 つのドライブを復元する日数。
00:00:28
開始するには、
00:00:29
1 つのドライブ設定に移動し、
00:00:32
をクリックしてから、[1 つのドライブを復元する] をクリックします。
00:00:35
開始する日付を選択します。
00:00:38
復元を開始します。
00:00:41
最後のタイムラインが表示されます。
00:00:44
1 つのドライブ領域が変更されます。
00:00:46
ドキュメントのリストと同様に
00:00:49
変更が加えられた場合。
00:00:52
これにより、概要を取得できます。
00:00:54
あなたの1つのドライブの活動の、
00:00:56
また、識別することができるように
00:00:59
より簡単に異常な活動。
00:01:01
マルウェアに感染した場合は、
00:01:04
活動を選択します
00:01:06
復元する必要があります。
00:01:08
すべての活動
00:01:10
この意志の後に起こった
00:01:12
準備ができたら削除され、[復元] をクリックします。
00:01:20
1 つのドライブが復元されます。
00:01:22
を前の状態にする
00:01:24
選択した最初のアクティビティ。
00:01:25
あなたが考えを変えたら、
00:01:27
あなたが行った修復、
00:01:29
このメニューに戻ってキャンセルできます。
00:01:39
そして最後の選択
00:01:41
実行するだけのアクション。
00:01:43
これは、以前の復元に対応しています。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
삭제, 교체, 손상,
00:00:06
또는 악성 코드에 감염,
00:00:08
전체를 복원할 수 있습니다.
00:00:10
이전 시간으로 저장 공간을 저장합니다.
00:00:13
이 작업은 변경 내용을 실행 취소합니다.
00:00:16
파일 및 폴더로
00:00:19
복원하도록 선택한 날짜입니다.
00:00:22
30으로 돌아갈 수 있습니다.
00:00:25
일 하나의 드라이브를 복원합니다.
00:00:28
시작하려면
00:00:29
하나의 드라이브 설정으로 이동,
00:00:32
그런 다음 한 번의 드라이브를 복원한 다음 클릭합니다.
00:00:35
먼저 날짜를 선택하여
00:00:38
복원을 시작하려고 합니다.
00:00:41
마지막 타임라인이 표시됩니다.
00:00:44
하나의 드라이브 공간의 변경.
00:00:46
문서 목록뿐만 아니라
00:00:49
변경된 내용입니다.
00:00:52
이를 통해 개요를 얻을 수 있습니다.
00:00:54
한 드라이브의 활동 중,
00:00:56
또한 식별 할 수 있도록
00:00:59
특이한 활동보다 더 쉽게.
00:01:01
악성 코드에 감염된 경우,
00:01:04
활동 선택
00:01:06
복원하려고 합니다.
00:01:08
모든 활동은
00:01:10
이 후에 일어났다
00:01:12
준비가 되면 삭제하고 복원을 클릭합니다.
00:01:20
한 드라이브가 복원되었습니다.
00:01:22
이전 상태로
00:01:24
선택한 첫 번째 활동입니다.
00:01:25
당신이 에 대한 마음을 변경하는 경우
00:01:27
방금 수행한 복원,
00:01:29
이 메뉴로 돌아가서 취소할 수 있습니다.
00:01:39
그리고 마지막 을 선택
00:01:41
방금 수행하는 작업입니다.
00:01:43
이는 이전 복원에 해당합니다.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
刪除、替換、損壞、
00:00:06
或感染了惡意軟體,
00:00:08
您可以恢復整個
00:00:10
存儲空間到前一個小時。
00:00:13
此操作將撤銷任何更改
00:00:16
製作到您的文件和資料夾
00:00:19
您選擇恢復的日期。
00:00:22
可以回去 30
00:00:25
恢復一個驅動器的天數。
00:00:28
要開始使用,
00:00:29
轉到您的單一驅動器設置,
00:00:32
,然後按兩下恢復驅動器。
00:00:35
首先選擇起始日期
00:00:38
您要開始恢復。
00:00:41
您將看到上一個時間線
00:00:44
在一個驅動器空間中發生更改。
00:00:46
以及檔案清單
00:00:49
已進行更改的內容。
00:00:52
這使您可以獲得概述
00:00:54
您的一個驅動器的活動,
00:00:56
但也要能夠識別
00:00:59
不尋常的活動更容易。
00:01:01
如果您感染了惡意軟體,
00:01:04
選擇從中獲取的活動
00:01:06
您要還原。
00:01:08
請注意,所有活動
00:01:10
發生在這一次之後
00:01:12
準備就緒后刪除,按兩下還原。
00:01:20
您的一個驅動器已恢復
00:01:22
到上一個狀態
00:01:24
您選擇的第一個活動。
00:01:25
如果您改變主意
00:01:27
您剛剛執行的恢復,
00:01:29
您可以通過返回此功能表來取消它。
00:01:39
然後選擇最後一個
00:01:41
您剛剛執行的操作。
00:01:43
這與之前的還原相對應。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
删除、替换、损坏、
00:00:06
或感染了恶意软件,
00:00:08
您可以恢复整个
00:00:10
存储空间到前一个小时。
00:00:13
此操作将撤消任何更改
00:00:16
制作到您的文件和文件夹
00:00:19
您选择恢复的日期。
00:00:22
可以回去 30
00:00:25
恢复一个驱动器的天数。
00:00:28
要开始使用,
00:00:29
转到您的单一驱动器设置,
00:00:32
,然后单击恢复一个驱动器。
00:00:35
首先选择起始日期
00:00:38
您要开始恢复。
00:00:41
您将看到上一个时间线
00:00:44
在一个驱动器空间中发生更改。
00:00:46
以及文件列表
00:00:49
已进行更改的内容。
00:00:52
这使您可以获得概述
00:00:54
您的一个驱动器的活动,
00:00:56
但也要能够识别
00:00:59
不寻常的活动更容易。
00:01:01
如果您感染了恶意软件,
00:01:04
选择从中获取的活动
00:01:06
您要还原。
00:01:08
请注意,所有活动
00:01:10
发生在这一次之后
00:01:12
准备就绪后删除,单击"还原"。
00:01:20
您的一个驱动器已恢复
00:01:22
到上一个状态
00:01:24
您选择的第一个活动。
00:01:25
如果您改变主意
00:01:27
您刚刚执行的恢复,
00:01:29
您可以通过返回此菜单来取消它。
00:01:39
然后选择最后一个
00:01:41
您刚刚执行的操作。
00:01:43
这与之前的还原相对应。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
excluído, substituído, danificado,
00:00:06
ou infectado com malware,
00:00:08
você pode restaurar todo o seu
00:00:10
espaço de armazenamento para uma hora anterior.
00:00:13
Esta ação vai desfazer quaisquer mudanças
00:00:16
feito para seus arquivos e pastas de
00:00:19
a data que você escolher restaurar.
00:00:22
É possível voltar 30
00:00:25
dias para restaurar sua unidade única.
00:00:28
Para começar,
00:00:29
vá para suas configurações de unidade única,
00:00:32
em seguida, clique em restaurar você uma unidade.
00:00:35
Comece escolhendo a data a partir da qual
00:00:38
você quer começar a restauração.
00:00:41
Você verá uma linha do tempo do último
00:00:44
mudanças em seu espaço de unidade única.
00:00:46
Bem como uma lista de documentos
00:00:49
em que mudanças foram feitas.
00:00:52
Isso permite que você tenha uma visão geral
00:00:54
das atividades de uma unidade,
00:00:56
mas também para ser capaz de identificar
00:00:59
atividade incomum mais facilmente.
00:01:01
No caso de você ter sido infectado com malware,
00:01:04
selecionar a atividade a partir da qual
00:01:06
você quer restaurar.
00:01:08
Note que todas as atividades que
00:01:10
ocorreu após este testamento
00:01:12
ser excluído quando estiver pronto, clique em restaurar.
00:01:20
Sua única unidade foi restaurada
00:01:22
para o estado anterior para o
00:01:24
primeira atividade que você selecionou.
00:01:25
Se você mudar de ideia sobre o
00:01:27
restauração que você acabou de realizar,
00:01:29
você pode cancelá-lo voltando para este menu.
00:01:39
E selecionando o último
00:01:41
ação que você acabou de executar.
00:01:43
Isso corresponde à restauração anterior.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
ลบ, แทนที่, เสียหาย,
00:00:06
หรือติดมัลแวร์
00:00:08
คุณสามารถคืนค่าทั้งหมดของคุณได้
00:00:10
พื้นที่จัดเก็บไปยังชั่วโมงก่อนหน้า
00:00:13
การดําเนินการนี้จะเลิกทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ
00:00:16
ทํากับแฟ้มและโฟลเดอร์ของคุณจาก
00:00:19
วันที่ที่คุณเลือกที่จะคืนค่า
00:00:22
มันเป็นไปได้ที่จะกลับไป 30
00:00:25
วันในการคืนค่าไดรฟ์เดียวของคุณ
00:00:28
ในการเริ่มต้น
00:00:29
ไปที่การตั้งค่าไดรฟ์เดียวของคุณ
00:00:32
แล้วคลิกคืนค่าไดรฟ์หนึ่งไดรฟ์ให้คุณ $$$$ วิธีที่ 1
00:00:35
เริ่มต้นด้วยการเลือกวันที่เริ่มต้น
00:00:38
คุณต้องการเริ่มการคืนค่า
00:00:41
คุณจะเห็นไทม์ไลน์ของไทม์ไลน์สุดท้าย
00:00:44
การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ไดรฟ์เดียวของคุณ
00:00:46
เช่นเดียวกับรายการเอกสาร
00:00:49
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
00:00:52
สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับภาพรวม
00:00:54
จากกิจกรรมของไดรฟ์เดียวของคุณ
00:00:56
แต่ยังเพื่อให้สามารถระบุได้
00:00:59
กิจกรรมที่ผิดปกติได้ง่ายขึ้น
00:01:01
ในกรณีที่คุณติดมัลแวร์
00:01:04
เลือกกิจกรรมที่
00:01:06
คุณต้องการคืนค่า
00:01:08
โปรดทราบว่ากิจกรรมทั้งหมดที่
00:01:10
เกิดขึ้นหลังจากนี้หนึ่งจะ
00:01:12
จะถูกลบเมื่อคุณพร้อม ให้คลิก คืนค่า
00:01:20
ไดรฟ์เดียวของคุณได้รับการคืนค่า
00:01:22
ไปยังสถานะก่อนหน้าสําหรับ
00:01:24
กิจกรรมแรกที่คุณเลือก
00:01:25
หากคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับ
00:01:27
การบูรณะที่คุณเพิ่งทําไป
00:01:29
คุณสามารถยกเลิกได้โดยกลับไปที่เมนูนี้
00:01:39
และเลือกอันสุดท้าย
00:01:41
การกระทําที่คุณเพิ่งดําเนินการ
00:01:43
สิ่งนี้สอดคล้องกับการฟื้นฟูก่อนหน้านี้

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show